Klimata un Daugavas noteces ilgtermiĦa mainība Daugavpilī ...

kalme.daba.lv
  • No tags were found...

Klimata un Daugavas noteces ilgtermiĦa mainība Daugavpilī ...

What is a National Adaptation Strategy?• The National Adaptation Strategy (NAS) for a countryrefers to a general plan of action for addressing theimpacts of climate change, including climate variabilityand extremes¹• It will include a mix of policies and measures with theoverarching objective of reducing the country'svulnerability. Depending on the circumstances, thestrategy can be comprehensive at a national level,addressing adaptation across sectors, regions andvulnerable populations, or it can be more limited,focusing on just one or two sectors or regions¹¹After: Burton, I., Malone, E. L., & Huq, S. (2005). Adaptation Policy Frameworks for Climate Change. DevelopingStrategies, Policies and Measures Cambridge: Cambridge University Press.


Pētījuma galvenie etapi1. Meteoroloăisko elementu skaitlisko vērtībupārrēėināšana ( o F ⇒ o C; H in ⇒ H mm )2. Iegūto datu rindu kvalitātes pārbaude,izmantojot dažādus informācijas avotus3. Mēneša un gada vidējo, minimālo unmaksimālo vērtību noteikšana (programmaMicrosoft Excel)4. Lineārā trenda vienādojumu izmantošanadaudzgadīgo vidējo vērtību aprēėināšanainovērojumu perioda sākumam un beigām


100090080070060050040030020010002. att. Mēneša vidējā gaisa temperatūra un nokrišĦudaudzums Daugavpilī (1955-2007)25,020,015,010,05,00,0-5,0-10,0-15,0-20,0Vidējais nokrišĦu daudzums mēnesī, mm19551960196519701975198019851990199520002005Mēneša vidējā gaisa temperatūra, o CRezultāti 1. Datu rindu kvalitātevid, nokrišĦu daudzums vid. gaisa temperatūra


Rezultāti 1. Datu rindu kvalitāteGaisa temperatūra, o C (LVĂMA dati)3020100-10-20-30-30 -20 -10 0 10 20 30Gaisa temperatūra, o C (NCDC dati)4. att. Gaisa temperatūras ikdienas datu rindu savstarpējāatbilstība (Daugavpils meteostacija, 2003-2007)


Rezultāti 2. IlgtermiĦa mainība16,014,0y = 0,0241x - 35,341maks. temperatūra12,010,0vid. temperatūraGaisa temperatūra, o C8,06,04,02,00,0-2,0y = 0,0246x - 42,912y = 0,0292x - 59,794min. temperatūravid. temperatūrastrends-4,0-6,019551960196519701975198019851990199520002005maks. temperatūrastrendsmin. temperatūrastrends5. att. Gada vidējā, vidējā maksimālā un vidējā minimālāgaisa temperatūra Daugavpilī (1995-2007)


Rezultāti 2. IlgtermiĦa mainībaGaisa temperatūra, o C15y = 0,0705x - 134,421050-5-10-15y = 0,0831x - 166,21-20y = 0,158x - 322,42-251955 1965 1975 1985 1995 2005vid. gaisatemperatūramax. temperatūramin. temperatūramaks. temperatūrastrendsvid. temperatūrastrendsmin. temperatūrastrends6. att. Marta vidējā, maksimālā un minimālā gaisatemperatūra Daugavpilī (1955-2008)


Rezultāti 2. IlgtermiĦa mainībaNokrišĦu daudzums, mm12001000800600400200y = 0,3015x + 47,821y = -0,0829x + 174,13302520151050197319761979198219851988199119941997200020032006Ssniega segas biezums, cmgada nokrišĦudaudzumsvid, sniega segasbiezumssniega segas biezumatrendsnokrišĦu daudzumatrends07. att. Gada nokrišĦu daudzums un vidējais sniega segasbiezums Daugavpilī (1973-2007)


Rezultāti 2. IlgtermiĦa mainība10000y = -7,3019x + 16850maks. caurplūdumsvid. caurplūdumsCaurplūdums, m 3 /s100010010y = 0,102x + 260,34y = 0,321x - 522,57min. caurplūdumsmaks. caurplūdumatrends18801890190019101920193019401950196019701980199020002010vid. caurplūdumatrendsmin. caurplūdumatrends8. att. Gada vidējais, maksimālais un minimālais caurplūdumsDaugavā pie Daugavpils (1881-2007)


Rezultāti 2. IlgtermiĦa mainība8000maijs7000Maksimālais caurplūdums, m 3 /s600050004000300020001000y = -6,7969x + 15767y = -7,074x + 15399aprīlismaijacaurplūdumatrendsaprīĜacaurplūdumatrends01880 1900 1920 1940 1960 1980 20009. att. AprīĜa un maija maksimālais caurplūdums Daugavā pieDaugavpils (1881-2008)


Rezultāti 3. Sezonālā mainībaXII500III0XI-500IIIvidējais maksimālaiscaurplūdumsvidējais caurplūdumsX-1000IVvidējais minimālaiscaurplūdumsIXVVIIIVIVII11. att. Vidējā, vidējā maksimālā un vidējā minimālācaurplūduma ikmēneša izmaiĦas Daugavā pie Daugavpils(1881-2007)


Rezultāti 3. Sezonālā mainība35003000Caurplūdums. m 3 /s25002000150010001881200750001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Mēneši12. att. Mēneša vidējais maksimālais caurplūdums Daugavāpie Daugavpils (1881, 2007)


Rezultāti 3. Sezonālā mainība1510Gaisa temperatūra, o C50-5-10-1519552007-201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Mēneši13. att. Mēneša vidējā minimālā gaisa temperatūra Daugavpilī(1955, 2007)


15. att. Kopsakarība starp Daugavas vidējo caurplūdumumartā un marta vidējo gaisa temperatūru Daugavpilī (1955-2007): a – ilgtermiĦa izmaiĦu gaita; b – savstarpējā korelācija6,020004,0a)1800Vidējā gaisa temperatūra, o C2,00,0-2,0-4,0-6,01600140012001000800600400Vidējais caurplūdums, m 3 /sgaisa temperatūracaurplūdums6 gadu slīdošais vidējais(temperatūrai)6 gadu slīdošais vidējais(caurplūdumam)-8,0200-10,01955 1965 1975 1985 1995 20050Temperatūra, o C1050-5-10b)y = 0,006x - 4,6281R 2 = 0,56780 500 1000 1500 2000Caurplūdums, m 3 /s


Secinājumi• GRDC datu bāzē esošie hidroloăiskā posteĦaDaugava-Daugavpils dati ir pilnā mērāizmantojami Daugavas noteces ilgtermiĦa unsezonālo izmaiĦu analīzē• NCDC datu bāzē esošie Daugavpilsmeteostacijas dati ir izmantojami klimatailgtermiĦa un sezonālo izmaiĦu analīzē, tikaisākot ar 1973. gadu• Daugavpils meteostacijas gaisa temperatūrasnovērojumu dati, iespējams, var tikt izmantoti,modelējot Augšdaugavas noteces izmaiĦutendences nākotnē


Secinājumi• nozīmīgākie klimata ilgtermiĦa mainības rādītājiDaugavpilī ir sniega segas biezumasamazināšanās un vidējās minimālās gaisatemperatūras paaugstināšanās, it īpaši martā• nozīmīgākie Daugavas noteces ilgtermiĦaizmaiĦu rādītāji pie Daugavpils ir vidējāmaksimālā caurplūduma palielināšanās ziemasmēnešos un samazināšanās aprīlī un maijā• starp Daugavpils reăiona klimata unAugšdaugavas noteces ilgtermiĦa izmaiĦurādītājiem pastāv cieša savstarpēja saistība


Paldies par uzmanību!Šis pētījums veikts Valsts pētījumu programmas KALME ietvaros

More magazines by this user
Similar magazines