Gada atskaite par 2006. gadu - Baltikums

baltikums.online.lv
  • No tags were found...

Gada atskaite par 2006. gadu - Baltikums

1/33


• saimnieciski darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevisjuridisko formu;• visi bilances posteņi, kuri izteikti ārvalstu valūtā, pārrēķināti pēc Latvijas Bankas valūtas kursa uz2006. gada 31. decembri.2006. gada laikā tika attīstīta un uzlabota datorprogramma „ OZOLS”, kura veiksmīgi apvienotaar polišu uzskaites programmu „PUS”, kas nodrošina precīzu polišu un finanšu grāmatvedības uzskaiti.Pilnveidota ir RBNS tehnisko rezervju atskaite.Veicot 2006. gada pārskata sastādīšanas atbilstību grāmatvedības politikai tika konstatētaneatbilstība iepriekš izdotajiem rīkojumiem un apstiprinātai grāmatvedības politikai tehnisko rezervjuuzkrājumu veidošanā. Padome ar savu lēmumu ir izmainījusi un apstiprinājusi grāmatvedības politiku, kuranosaka 2006. gada pārskata neparedzēto risku tehnisko rezervju veidošanas vai neveidošanasnepieciešamību.2006. gadā izveidotās tehniskās rezerves un uzkrājumi atbilst iepriekšējo gadu statistikai unekonomiskajiem apsvērumiem, jo 2005. un 2006. gadā nav bijis pretendenta par tehnisko rezervjunepietiekamību, lai nodrošinātu paredzamās izmaksas.Atkārtoti pārbaudīti RBNS rezervju veidošanas apmēri, pārskatīti rīkojumi par rezervju veidošanasapmēriem atkarībā no izlaiduma gada, un pieņemts lēmums veidot rezerves uz neapstiprinātām pieteiktāmizmaksām vadoties pēc iepriekšējo gadu vidējās izmaksas lieluma.Ls 13 352 766.Parakstītās bruto prēmijas gada laikā palielinājās par 40.2% salīdzinot ar 2005. gadu un sasniedzaVairāki klienti apdrošināšanas pakalpojumu iegādei izmanto apdrošināšanas starpnieku palīdzību.Apdrošināšanas brokeru sabiedrības un starpnieki 2006. gadā sasniedza Ls 6 025 562, jeb 45.1% noapdrošināšanas sabiedrību bruto parakstīto prēmiju kopsummas, bet 2005. gadā brokeru sabiedrības unstarpnieki sastādīja 70% no bruto parakstīto prēmiju kopsummas. Tā ir pozitīva un pareiza tendenceSabiedrības tālākā attīstībā, klientam būs iespēja ātrāk un izdevīgāk iegādāties kvalitatīvu produktu, betSabiedrība varēs samazināt klientu piesaistīšanas izdevumus.Pārskata periodā parakstīto bruto prēmiju kopsumma portfelī sastāda - 53% par sauszemestransportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, 29% par sauszemes transportaapdrošināšanu, 5% par palīdzības apdrošināšanu un 4% īpašuma apdrošināšanu.5/33


Noslēgtie apdrošināšanas līgumi tiek pārapdrošināti, izvērtējot katru apdrošināšanas līgumu.Pārapdrošinātāji tiek izvēlēti izmantojot starptautiskās reitinga tabulas, kompāniju mājas lapās pieejamosgada pārskatus, konsultantu pakalpojumus, lai pārliecinātos par to maksātspēju. 2006. gadāpārapdrošināšanas portfeli sastāda proporcionāli pārapdrošināšanas līgumi ar Kölnische Rūckversicherungs -Gesellschaft AG (GEN RE) - OCTA, KASKO, Īpašums. Neproporcionālie līgumi, kas noslēgti arpārapdrošināšanas brokeri RRIB Group Limited par kuģu un kravu pārapdrošināšanu starptautiski atzītāskompānijās. Pozitīvi ir jāatzīmē visu OCTA līgumu pārapdrošināšana kompānijā KölnischeRūckversicherungs – Gesellschaft AG (GEN RE) un neproporcionālie līgumi LTAB, kas ņemot vērāOCTA lielo īpatsvaru izmaksu portfelī, ļauj nodrošināt kompānijai stabilitātes rādītājus.IeguldījumiIeguldījumi, kas uzrādīti bilances aktīva postenī zemes gabalos un ēkās, kas tiek izmantotiieguldījumu darbībai, uzrādīti patiesā vērtībā, ņemot vērā, ka ieguldījums ir publiski pieejams tirgū un tirgusir likvīds.Ieguldījumi ēkās, kas tiek izmantoti apdrošinātāja darbības nodrošināšanai, iegādes vērtībasamazināta par uzkrāto nolietojumu.Ieguldījumu struktūraPozīcijas nosaukumsPatiesā vērtībaZemes gabali un ēkas pašu vajadzībām 58 500Zemes gabali un ēkas ieguldījumu darbībai 1 363 151Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 1 802 672Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 835 543Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi 590 527Citi aizdevumi 11 000Citi ieguldījumi 10 4587/33


Zemes gabali un ēkas pašuvajadzībām 1.25%Citi aizdevumi 0.24%Citi ieguldījumi 0.22%Ar hipotēku nodrošinātieaizdevumi 12.64%Zemes gabali un ēkasieguldījumu darbībai 29.18%Parāda vērtspapīri un citivērtspapīri ar fiksētuienākumu 17.88%Akcijas un citi vērtspapīri arnefiksētu ienākumu 38.59%Pielikums:Ievērojot apdrošināšanas sabiedrības galvenos virzienus un to attīstības tendences, analizējotfaktisko finansiālo darbību 2006. gadā rādītāji ir sekojoši :Rādītāja nosaukums 2006. gads 2005. gadsZaudējumu rādītājs 66.41 52.61Izdevumu rādītājs 50.78 52.22Kombinētais rādītājs 117.19 104.83Ieguldījumu atdeve 11.71 9.31Darbības rādītājs 105.48 95.52Nr. Rādītāja nosaukums 2006. gads 2005. gads +/- Pieaugums %1 Neto apgrozījums 7 691 134.00 5 733 194 1 957 940 34.22 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 4 314 043.00 2 638 316 1 675 727 63.53Bruto peļņa vai zaudējumi (noapgrozījuma)3 377 091.00 3 094 878 282 213 9.14 Pārdošanas izmaksas 2 475 822.00 1 669 250 806 572 48.35 Administrācijas izmaksas 1 871 031.00 1 659 719 2 654 324 12.76 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 363 375.00 394 651 2 982 440 (7.9)8/33


7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 147845 7 896 355 479 4 502.08 Ieguldījumu darbības ienākumi 1 060 928.00 473 841 587 087 123.99 Citi ienākumi 488 802.00 1 224 479 (735 677) (60.1)10 Pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts 363 375.00 217 525 145 850 67.011 Ieguldījumu darbības izdevumi 518 515.00 63 003 455 512 723.012 Citi izdevumi 482 911.00 1 207 192 (724 281) (60.0)13Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtasposteņiem un nodokļiem(569 303.00) 363 264.00 (932 567) (256.7)14 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (569 303.00) 363 264 (932 567) (256.7)15Uzņēmuma ienākuma nodoklis parpārskata periodu7 079.00 57 638 (50 559) (87.7)16Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pēcnodokļiem(576 382.00) 305 626 (882 008) (288.6)17 Kopējie ieņēmumi 9 604 239 7 826 165 1 778 074 22.718 Kopējās izmaksas 10 180 621 7 520 539 2 660 082 35.4Likviditāte 2006. gads 2005. gadsKārtējā likviditāte (CR) 1.830 1.410 Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistībasĀtrā likviditāte (QR) 1.750 1.350Apgrozāmie līdzekļi - krājumi / īstermiņasaistībasAbsolūtā likviditāte (CAR) 0.610 0.270Apgrozāmie līdzekļi - (krājumi+debitori) /īstermiņa saistībasRentabilitāte (%) 2006. gads 2005. gadsKomerciālā rentabilitāte(RGP)/Bruto peļņas43.91 53.98 Bruto peļņa/ neto apgrozījums x 100rentabilitāteRealizācijas rentabilitātePeļņa pirms nodokļiem/neto apgrozījums x(7.40) 6.34(ROS)100Ekonomiskā rentabilitātePeļņa pirms nodokļiem/aktīvu kopējā(5.92) 4.09(ROA)summa x 100Finansiālā rentabilitāte(ROE)/Pašu kapitālarentabilitāte(24.18) 12.47 Nesadalītā peļņa/pašu kapitāls x 1009/33


AAS “BALTIKUMS” VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2006. GADA 31. DECEMBRIPADOMES SASTĀVS:Padomes priekšsēdētājs:Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja vietnieks:Padomes loceklis:Sergejs PeškovsAndrejs KočetkovsOļegs ČepuļskisVALDES SASTĀVS:Valdes priekšsēdētājs:Valdes loceklis:Valdes loceklis:Valdes loceklis:Aleksandrs PeškovsEduards ReinicānsJeļizaveta PeškovaJekaterina StepanovaPārskata periodā atbrīvotās amatpersonas:• Valdes loceklis: Daiga ČunkaPārskata periodā jaunieceltās amatpersonas:• Valdes loceklis: Jekaterina Stepanova10/33


PAZIŅOJUMS PAR APDROŠINĀTĀJU VADĪBAS ATBILDĪBU.Ar šo paziņojumu apliecinām, ka AAS „Baltikums2006. gada pārskats sagatavots saskaņā arLatvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, skaidri un patiesi atspoguļo sabiedrības stāvoklipārskata gada beigās, kā arī pārskata gada darbības rezultātus un naudas plūsmu.AAS „Baltikums” finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar konsekventi lietotajiem starptautiskajiemfinanšu pārskatu standartiem.AAS „Baltikums” vadība atbild par apdrošinātāja līdzekļu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citasnegodīgas darbības novēršanu.AAS „Baltikums” vadības lēmumi un pieņēmumi par 2006. gada finanšu pārskata sagatavošanu irbijuši piesardzīgi un saprātīgi, un vērsti uz AAS „Baltikums” finansiālā stāvokļa patiesu atspoguļošanu.Jeļizaveta PeškovaValdes priekšsēdētājaAleksandrs PeškovsPadomes priekšsēdētājs11/33


ATTĪSTĪBAS PROGNOZE 2007. GADAMApdrošināšanas sabiedrība 2006. gadā ir turpinājusi savas iedibinātās tradīcijas un nodrošinājusistabilu savu produktu un servisa sniegšanas kāpumu.Sabiedrība 2007. gadā neplāno veikt darbības, lai būtiski izmainītu pašreizējo apdrošināšanasportfeļa struktūru, un tāpēc nākamā gada finanšu un citi darbības rādītāji tiek plānoti balstoties uzSabiedrības iepriekšējo gadu darbības rezultātiem un Latvijas apdrošināšanas tirgus tendenču prognozēm.Salīdzinājumā ar 2006. gadu tiek plānots bruto apdrošināšanas prēmiju pieaugums 2007. gadā par37%, apdrošināšanas atlīdzību pieaugums par 39%.2007. gadā Sabiedrība plāno veikt darbības jau attīstītos apdrošināšanas veidos:• KASKO apdrošināšana• OCTA apdrošināšana• Īpašuma apdrošināšana• Palīdzības apdrošināšanadalībvalstīm.Šajā gadā sabiedrība prognozē darbības paplašināšanos starptautiskā mērogā – sadarbība ar ESŅemot vērā OCTAA noslēgtajā pārapdrošināšanas līgumā ar Kölnische Rūckversicherungs –Gesellschaft AG (GEN RE) noteikto mainīgo komisijas likmi atkarībā no zaudējumu attiecības, padome unvalde ar 2007. gadu ienesīs izmaiņas grāmatvedības politikā ar obligātu uzkrājumu veidošanu komisijasatlīdzību izmaiņām.Tiek plānots aktīvu pieaugums, tehnisko rezervju seguma nodrošināšana atbilstoši Apdrošināšanassabiedrību un to uzraudzības likumam.Lai nodrošinātu drošus, daudzveidīgus likvīdus un peļņu nesošos ieguldījumus, Sabiedrībasfinansiālo stabilitāti un garantētu apdrošināšanas līgumā paredzēto saistību izpildi, Sabiedrībā ir izstrādāta unapstiprināta investīciju politika. Investīcijas tiek veiktas, ieguldot pašu kapitālu un līdzekļus, kas iegūti no:12/33


• investīciju darbības;• apdrošināšanas darbības;• pārapdrošināšanas darbības.Investīciju portfeļa obligāciju daļā tiks iekļautas ne tikai Latvijas valsts un korporatīvās obligācijas,bet arī citu valstu investīciju līmeņa obligācijas.2007. gada janvārī pamatkapitāls tika palielināts līdz Ls 5 655 500 un nopirktas UADB BaltikumsDraudimas akcijas par Ls 3 124 224.Sabiedrība veiks pasākumus tarifu politikā, kas nodrošinās maksātspējas normas atbilstību likumāparedzētajiem noteikumiem un samazinās zaudējumu rādītāju.Lai atbilstu izvirzītajām prasībām gada laikā tiks veikta personāla apmācība.Kopumā AAS “Baltikums” valde un padome pozitīvi vērtē sabiedrības finansiālo stāvokli unperspektīvas, saglabājot līdzšinējo attīstības dinamiku.Valdes priekšsēdētājaJeļizaveta PeškovaPadomes priekšsēdētājsAleksandrs Peškovs13/33


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS2006. gads 2005. gadsNopelnītās prēmijas 6 495 402 5 015 041Bruto prēmijas 12 896 731 9 105 246Bruto parakstītās prēmijas 13 352 766 9 523 669OCTAA obligātie atskaitījumi 456 035 418 423Pārapdrošinātāja daļa 5 625 532 3 260 815Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/–) 1 632 975 1 253 448Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa(+/–)857 178 424 058Citi tehniskie ienākumi, neto - 177 126Piekritušās atlīdzību prasības, neto 4 314 043 2 638 316Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto 3 590 974 2 586 257Bruto atlīdzības summa 6 428 340 4 490 013Izmaksātās atlīdzības 6 394 594 4 493 611Atlīdzību noregulēšanas izdevumi 423 518 224 574Atgūto zaudējumu summas (regresi) 389 772 228 172Pārapdrošinātāja daļas izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 2 837 366 1 903 756Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/-) 1 207 210 91 443Izmaiņas pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasībutehniskajās rezervēs (–)484 141 39 384Neto darbības izdevumi 3 068 640 2 556 544Klientu piesaistīšanas izdevumi 2 742 852 1 872 175Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–) (267 030) (202 925)Administratīvie izdevumi 1 788 550 1 605 447Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā(-) 1 195 732 718 153Citi tehniskie izdevumi, neto 147 845 7 896Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudasmaksājumi(68 484) (15 179)Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi 57 447 (4 212)Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām,kas netiek vērtētas patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu79 881 58185Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviemun finanšu saistībām471 185 405 263Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiemfinanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai31 988 25 731zaudējumu aprēķināĀrvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts (23 713) (41 663)Nolietojums 82 481 54 272Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļaaprēķināšanas(569 303) 363 264Uzņēmumu ienākuma nodoklis 7 079 57 638Pārskata gada peļņa/zaudējumi (576 382) 305 626Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju (22) 1514/33


BILANCE - AKTĪVINedzīvības apdrošinātāja bilances pārskats 2006. gads 2005. gadsMateriālie aktīvi 254 360 166 304Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās 1 421 651 842 142Pašu vajadzībām 58 500 61 750Ieguldījumu darbībai 1 363 151 780 392Nemateriālie aktīvi 29 547 10 755Nemateriālā vērtība 29 547 10 755Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi 933 409 2 344 339Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 87 408 338 423Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 846 001 2 005 916Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi aratspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā1 715 264 1 064 748Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 1 715 264 1 064 748Aizdevumi un debitoru parādi 3 096 476 2 995 641Aizdevumi 700 527 245 048Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi 590 527 211 020Citi aizdevumi 110 000 34 028Debitoru parādi 2 395 949 2 750 593Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām 1 975 441 1 957 245Apdrošinājuma ņēmēji 1 830 576 1 176 690Starpnieki 144 865 780 555Debitori no pārapdrošināšanas operācijām 255 623 746 679Pārējie debitori 164 885 46 669Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 943 288 662 410Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 922 483 655 453Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 20 805 6 957Nodokļu aktīvi 61 012 -Pārapdrošināšanas līgumi 3 312 360 1 971 041Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves 2 304 576 1 447 398Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskāsrezerves1 007 784 523 643Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1 845 289 845 656Nauda kasē 6 810 7 155Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1 838 479 838 501KOPĀ AKTĪVI 13 612 656 10 903 03615/33


BILANCE - PASĪVI2006. gads 2005. gadsKapitāls un rezervesApmaksātais pamatkapitāls 2 610 000 2 100 000Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 44 235 44 235Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi 305 553 -Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi(576 382)305 626Kopā kapitāls uz rezerves 2 383 406 2 449 861SaistībasApdrošināšanas saistības 8 149 703 5 309 518Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves 5 308 900 3 675 925Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves 2 840 803 1 633 593Kreditori 2 090 946 2 409 333Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām 59 824 370 499Apdrošinājuma ņēmēji 743 310 890Starpnieki 59 081 59 609Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām 1 748 122 1 506 035Pārējie kreditori 283 000 532 799Uzkrājumi 98 135 24 231Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām - -Pārējie uzkrājumi 98 135 24 231Nodokļu saistības 7 783 704Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 882 683 709 389Kopā saistības 11 229 250 8 453 175Kopā kapitāls, rezerves un saistības 13 612 656 10 903 03616/33


NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS2006. gads 2005. gadsNaudas plūsma no apdrošināšanas darbības 133 234 (377 923)Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā 11 556 664 8 630 998Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā 6 090 398 3 901 576Saņemtā nauda par nodoto pārapdrošināšanu 101 356 436 428Samaksātā nauda par nodoto pārapdrošināšanu 780 904 1 645 781Saņemtā nauda par pieņemto pārapdrošināšanu 55 718 53 257Samaksātā nauda par pieņemto pārapdrošināšanu 195 336 138 445Samaksātais ienākuma nodoklis 96 533 22 100Obligātie maksājumi t.sk. 473 213 397 340Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības finansēšanai 53 831 48 090Apdrošināto aizsardzības fondā 29 862 20 179OCTAA obligātie atskaitījumi 389 520 329 071Pārējā samaksātā nauda 4 509 547 4 281 716Pārējā saņemtā nauda 565 427 888 352Naudas plūsma no ieguldījumu darbības 364 901 814 686Ieguldījumu iegāde 5 137 528 17 875 372Ieguldījumu pārdošana 5 481 200 18 689 826Ienākumi no ieguldījumiem 21 229 232Naudas plūsma no finansēšanas darbības 510 000 (167 000)Ienākumi no akciju emisijas 510 000 -Izmaksātās dividendes - 167 000Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem(+/-) (8 502) 2 746Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 845 656 573 147Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 1 845 289 845 65617/33


KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATSParakstītaispamatkapitālsRezerveskapitālsUzkrātāpeļņa/zaudējumiKopāAtlikums iepriekšējā pārskatagada sākumā2 100 000 44 235 305 626 2 449 861Pārrēķinātais atlikums - - (73) (73)Akciju emisija/dzēšana 510 000 - - 510 000Iepriekšējā pārskatā gadapeļņa/zaudējumi- - (576 382) (576 382)Atlikums pārskata gadā 2 610 000 44 235 (270 829) 2 383 40618/33


2006. GADA PĀRSKATA PIELIKUMIGada noslēgums un gada sākums ir viens no svarīgākajiem posteņiem apdrošināšanas sabiedrībasdarbībā – tiek apkopota finansiālā gada darbība. Katru gadu tas ir kā jauns izaicinājums - vieni mērķi irsasniegti, bet citi vēl priekšā.Apdrošināšanas sabiedrība sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem,saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.Apdrošināšanas sabiedrība veic sekojošus pakalpojumus:• Nelaimes apdrošināšana• Veselības apdrošināšana• Sauszemes transporta apdrošināšana• Dzelzceļa transporta apdrošināšana• Gaisakuģu apdrošināšana• Kravu apdrošināšana• Īpašuma apdrošināšana• Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana• Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana• Kredītu apdrošināšana• Galvojumu apdrošināšana• Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana• Palīdzības apdrošināšana• Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanaFinanšu pārskats sagatavots pamatojoties uz Starptautiskās grāmatvedības standartu padomesizdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem unLatvijas grāmatvedības standartiem, likumam "Par grāmatvedību" , Finanšu un kapitāla tirgus komisijaslikumam un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam .Finanšu pārskats kā kopums sastāv no:• bilances19/33


• peļņas vai zaudējumu aprēķina• naudas plūsmas pārskata• pašu kapitāla izmaiņu pārskata• pielikumaGada pārskatā par naudas vienību lietojamā Latvijas Republikas naudas vienība.Apdrošinātājs sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai gada pārskatu ar:• zvērināta revidenta ziņojumu• aktuāra novērtējumu pēc Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā• akcionāru sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu• apdrošinātāja vadībai adresēta zvērināta revidenta ziņojuma kopiju• atkarības pārskatuGada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu sabiedrība publicē “Biznes & Baltija“ laikrakstā.Sabiedrības grāmatvedības politika atbilst Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, Latvijasgrāmatvedības standartiem pēc sekojošām kvalitātes pazīmēm:• atbilstoša• ticama• salīdzināma• saprotama.Gada pārskats sastādīts saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem:• darbības turpināšana - pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk• uzkrāšanas princips - ņemti vērā ar gada pārskatu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi nomaksājuma datuma un rēķina saņemšanas datuma• uzrādīšanas un klasifikācijas konsekvence - izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas darbojāsiepriekšējā gadā• būtiskums un posteņu apvienošana - norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotājunovērtējumu vai lēmuma pieņemšanu• pakļaušana saturam - saimnieciski darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomiskosaturu un būtību, nevis juridisko formu• piesardzības princips - posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, pārskatā iekļauta tikailīdz bilances datumam iegūta peļņa• posteņu savstarpēja ieskaitīšana – aktīvus un saistības sastāvdaļas novērtētas atsevišķi20/33


• salīdzināmā informācija - pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrībā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes navmainītas.2006. gadā, saskaņā ar izmaiņām likumdošanā un vadības viedokli, lai uzlabotu sagatavoto peļņas vaizaudējuma aprēķina un bilances salīdzināmību, ir veiktas izmaņas posteņa klasifikācijā (veikta posteņuapvienošana) salīdzinājuma ar 2005. gada pārskatu. Pārklasifikācijai (posteņu apvienošana) nav ietekmes uzfinanšu rezultātu. 2006. gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par 2005. gadu klasificēti pēc 2006. gadaprincipiem un ir salīdzināmi.Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu uzskaites vērtībapārbaudīta, lai noteiktu vai tā nepārsniedz atgūstamo vērtību bilances datumā. Nolietojumu aprēķina pēclineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā. Pielietotās nolietojumalikmes ir sekojošas:• ēkas 5% gadā• transporta līdzekļi 20% gadā• inventārs 20% gadā• datortehnika 33.3% gadāZemei nolietojums netiek aprēķināts.Visi ieguldījumi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā vai to pārvērtētajā vērtībā.Ne retāk kā 3-jos gados tiek pārvērtētas šādas ieguldījumu grupas:• zeme• ēkas.Pārvērtēšanas rezultāts tiek uzrādīts peļņas vai zaudējuma aprēķinā.Ieguldījumi parāda vērtspapīros tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā, izmaiņas ir iekļaujamas to rašanāsperioda peļņā vai zaudējuma aprēķinā.Pārvērtēšana tiek atspoguļota katra mēneša beigās.Ieguldījumi parāda vērtspapīros klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi aratspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti pēc sākotnējās vērtības, no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija.21/33


Debitoru parādi tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoruparādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti, kad vadība uzskata, ka šo speciālinodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītieriski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegadāties ar tūlītējusamaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņā vaizaudējuma aprēķinā, kurā tie ir radušies.Krājumi bilancē uzrādīti iegādes vērtībā.Pārskata gadā sabiedrību ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikasnormatīvo aktu prasībām. Nodoklis peļņas vai zaudējumu aprēķinā par gadu sastāv no pārskata gadanodokļa izmaiņām atliktajā nodoklī. Pārskata gadā nodoklis sastāv no ienākuma nodokļa, kas aprēķinātsbalstoties uz apliekamo gada ienākumu, korekcijām par iepriekšējo gadu maksājamo nodokli un citiemsabiedrības ienākuma nodokļa maksājumiem.Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz pagaidu atšķirībām pamatlīdzekļunolietojuma likmēs.Uzskaite sabiedrībā tiek veikta latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc LatvijasBankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursapārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiekatspoguļoti attiecīgā perioda peļņā vai zaudējuma aprēķinā.atlikumiem.Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu22/33


Informācija par darbiniekiemSabiedrībā uz 2006. gada 31. decembri strādāja 166 darbinieki, 63 aģenti un 17 ar uzņēmuma līgumu.darbiniekiaģentiRīga 116 -Alūksne - 3Aizpute - 1Balvi - 1Bauska - 3Cēsis 2 3Dobele - 3Daugavpils 11 -Gulbene - 2Ilūkste - 3Jelgava - 2Jūrnieks 1 -Jēkabpils - 2Kocēni - 1Krāslava - 2Kuldīga - 2Liepāja 8 -Ludza - 1Latgale 3 -Limbaži - 3Madona - 2Ogre - 4Pārdaugava 6 8Preiļi - 2Rēzekne 4 -Saldus - 1Sigulda - 2Talsi 5 2Tukums - 2Valka - 2Ventspils - 2Valmiera 3 1Ziemeļi 7 3Kopā 166 6323/33


Informācijas par valdes locekļiemVārds/Uzvārds Ieņemamais amats Atalgojums LsAleksandrs Peškovs Valdes priekšsēdētājs 26 395Jeļizaveta Peškova Valdes loceklis – ievēlēta 2005. g. 06. aprīli 15 087Eduards Reinicāns Valdes loceklis 16 090Daiga Čunka Valdes loceklis - amatu atstājis 2006. g. 14. martā 14 000Jekaterina Stepanova Valdes loceklis - ievēlēta 2006. g. 14. martā 11 277Aizdevumi, kredīti valdes locekļiem 2006. gadā netika izsniegti.2006. gadā sabiedrība nav izsniegusi galvojumus vai kādas citas iespējamās saistības, kas nav saistītasar apdrošināšanas līgumiem.Peļņas un zaudējuma aprēķina administratīvie izdevumi par apdrošināšanas veidiem tiek sadalīti:• Visiem apdrošināšanas veidiem - proporcionāli neto parakstītām apdrošināšanas prēmijām (izņemot OCTA,KASKO un īpašuma apdrošināšanu)• atlikušo administratīvo izdevumu summas sekojošās proporcijās:OCTA 35 – 40%KASKO 40 – 50%Īpašums 10 – 20%Paskaidrojumi par bilances posteņiem.Materiālie aktīvi – sabiedrība izmanto pakalpojumu sniegšanai 2006. gads 2005. gadsdatortehnika un programmnodrošinājums 81 810 63 178autotransports 137 279 79 234pārējais inventārs 35 271 23 892Kopā 254 360 166 304Ieguldījumi zemes gabalos un ēkasZemes gabali un ēkas 2006. gads 2005. gadsPašu vajadzībām 58 500 61 750Ieguldījumi darbībai 1 363 151 780 392Kopā 1 421 651 842 142Pašu vajadzībām 2006. gads 2005. gadsĒka Raiņa iela 28, Daugavpils 58 500 6175024/33


Ieguldījumi darbībai 2006. gads 2005. gadsĒka Ūdens iela 12, Rīga 146 022 -Garāža Ūdens iela 12, Rīga 21 000 -Ēka Ostas iela 1, Rīga 211 029 351 561Zeme Mūkupurva iela B/NR, Rīga 373 000 258 794Zeme Ostas iela 1, Rīga 298 800 23 437Zeme Laimas iela 14, Ķekavas pagasts 23 500 10 725Zeme Laimas iela 16, Ķekavas pagasts 23 100 10 549Zeme Laimas iela 18, Ķekavas pagasts 27 000 12 482Zeme Laimas iela 10, Ķekavas pagasts 26 500 12 250Zeme Martas iela 1, Ķekavas pagasts 26 500 12 236Zeme Olgas iela 1, Ķekavas pagasts 25 600 11 807Zeme Olgas iela 4, Ķekavas pagasts 31 400 14 991Zeme Olgas iela 6, Ķekavas pagasts 32 400 15 462Zeme Olgas iela 7, Ķekavas pagasts 25 900 11 941Zeme Olgas iela 2, Ķekavas pagasts 26 400 12 208Zeme Zentenes iela 2, Ķekavas pagasts 45 000 21 949Aktīvu vērtību izmaiņasIeguldījumi zemes gabalos un ēkās, kas tiekizmantotas apdrošinātāja darbības nodrošināšanaiIegāde Amortizācija Patiesā vērtība2005. gads 65 000 3 250 61 7502006. gads - 3 250 58 500Ieguldījumu radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā sabiedrībai nav.Nemateriālie aktīvi – turēti pakalpojumu sniegšanai 2006. gads 2005. gadsDatorprogramma „ Ozols” 29 547 10 755Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi 2006. gads 2005. gadsBez apdrošināšanas polises, t.sk. 590 527 211 020AQUA DEVELOPMENT 84 336 -BALTIKUMS NAMI 366 191 211020BEE DEVELOPMENT 140 000 -Citi aizdevumi bez apdrošināšanas polises 2006. gads 2005. gadsSIA IMPRO CEĻOJUMI 30 000 30 000Aizdevumi sabiedrības darbiniekiem - 4 028Rīga Re SE 80 000 -Kopā 110 000 34 02825/33


Debitori 2006. gads 2005. gadsPrasības saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem pretapdrošinājuma ņēmējiem arī tad, ja apdrošinājuma līgums tiek noslēgts,izmantojot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, bet starpnieks nav1 830 576 1 176 690veicis norēķinu.Debitori no tiesas apdrošināšanas operācijām - starpnieki, atspoguļoprasības saskaņā ar starpniecības līgumiem pret apdrošināšanas144 865 780 555starpniekiem.Debitori no pārapdrošināšanas operācijām atspoguļo prasības pretpārapdrošinātajiem, kuriem tiek nodota riska pārapdrošināšana, ka arīprasības pret pārapdrošināšanas starpniekiem.255 623 746 679Pārējie debitori 2006. gads 2005. gadsBaltikums apdrošināšanas grupa 41 452 16 430Baltikums Nami - 19 617Nord Development - 9 833ITS-2 SIA 7 434 -Baltikums Direct SIA 5 310 -Avansa maksājumi 4 461 -Pārējie debitori/kreditori 72 199 789Atgrieztie maksājumi 23 804 -Krājumi 10 225 -Kopā 164 885 46 669Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 2006. gads 2005. gadsKlientu piesaistīšanas izdevumu daļa (komisijas nauda starpniekiem,aģentu atalgojums)922 483 655 453Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 2006. gads 2005. gadsSabiedrībai piederošā autotransporta apdrošināšana 4 923 3 188Komunālie pakalpojumi 6 752 3 769Darbinieku veselības apdrošināšana 9 130 -Kopā 20 805 6 957Nodokļu aktīvi 2006. gads 2005. gadsUzņēmuma ienākuma nodoklis 61 012 -Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 2006. gads 2005. gadsNauda kasē 6 810 7 155Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1 838 479 838 50126/33


Apmaksātais pamatkapitāls 2006. gads 2005. gadsApmaksāto akciju skaits – BALTIKUMS APDROŠINĀŠANAS GRUPA 26 100 21 000Nominālvērtība 100 100Summa 2 610 000 2 100 000Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 2006. gads 2005. gadsIepriekšējo gadu nesadalīta peļņa 305 553 -Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (576 382) 305 553KreditoriKreditori no tiešās apdrošināšanas operācijas 2006. gads 2005. gadsKreditori no tiešās apdrošināšanas operācijas – apdrošinājuma ņēmējuveiktās apdrošināšanas prēmiju priekšapmaksas.743 310 890Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijas – starpnieki, saistības arstarpniecības līguma nosacījumiem pret apdrošināšanas starpniekiem.59 081 59 609Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām 2006. gads 2005. gadsSaistības pret pārapdrošinātājiem, pārapdrošināšanas starpniekiem saskaņāar pārapdrošināšanas līgumiem, t.sk. Baltikums Draudimas UADB1 748 1229831 506 035364 801General&Cologne 1 669 191 935 026Oakeshott Insurance Consultants 143 19 170Transsiberian Reinsurance Company 30 529Western Iskes Insurance Company 7 207 122 872Military Insurance Company 1 304 1 859Rīga Re Se 67 343 46 867RFIB Group Limited 1 921 -ZAO Strahovaja Gruppa - 4 762Polish Reinsurance Company - 1 536Reso Europa - 495Schwarzmeer und Ostsee - 8 11827/33


Pārējie kreditori 2006. gads 2005. gadsAS Aldaris nekustamā īpašuma iegāde - 305 000Vasiļevskis Viktors priekšapmaksa par nekustamā īpašuma iegādi - 93 750Darbiniekiem aprēķinātā, bet neizmaksātā darba alga 69 960 44 717Hanza līzings 58 178 12 499Hipolīzings 11 370 16 936Unilīzings - 8 205Norēķini ar piegādātājiem pēc faktūrrēķiniem (administratīvieizdevumi)77 066 -Latvijas Biznesa banka - 1 030Pārējie kreditori 4 582 7 798Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25 422 17 235Sociālais nodoklis 36 422 25 629Kopā 283 000 532 799Uzkrājumi 2006. gads 2005. gadsAtbilstoši noslēgtajam pārapdrošināšanas līgumam uzkrājumipārapdrošinātājiem, t.sk. LTAB par OCTAKölnische Rückversicherungs - Gesellschaft AG (GEN RE) parīpašuma apdrošināšanu *50 98718 666--Uzkrājumi atvaļinājumiem 28 482 24 231Kopā 98 135 24 231*OCTAA noslēgtajā pārapdrošināšanas līgumā ar Kölnische Rückversicherungs - Gesellschaft AG(GEN RE) ar darbības termiņu no 01.05.2005. līdz 30.04.2006. ir noteikta mainīgā komisijas likmeatkarībā no zaudējumu attiecības.2006. gadā Valde ir pieņēmusi lēmumu, kā uzkrājumus paredzētajām komisijas atlīdzību izmaiņāmEUR 499 000 (četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši EUR) tiks veidotas no 2007. gada 2. pusgada, pēcuzkrājumu veidošanas politikas apstiprināšanas padomē.Nodokļu saistības 2006. gads 2005. gadsAtliktais uzņēmuma nodoklis 7 783 7042005. gada postenī „uzkrājumi” tika atspoguļoti atliktā nodokļa saistības, kas 2006. gadā tiekatspoguļots postenī „nodokļu saistības” .28/33


Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 2006. gads 2005. gadsLatvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs – atskaitījumi 66 516 89 059Finanšu un kapitāla tirgus komisija – atskaitījumi 16 097 22 066Komisija brokeriem - 61 799Juridiskie pakalpojumi - 26 378Komunālie pakalpojumi 15 874 30 889Nenopelnītā pārapdrošināšanas komisijas nauda 784 196 479 198Kopā 882 683 709 389Paskaidrojumi par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem 2006. gads 2005. gadsNopelnītās prēmijas 6 495 402 5 015 041Bruto parakstītās prēmijas – pārskata gadā parakstītās apdrošināšanasprēmijas un prēmijas pieņemtas pārapdrošināšanā, samazinot parpiešķirto prēmijas samazinājumu, anulētajām un pārtrauktām13 352 766 9 523 669summāmOCTA obligātie atskaitījumi – pēc OCTA apdrošināšanas likumānoteiktajiem obligātajiem maksājumiem(456 035) (418 423)Pārapdrošinātāja daļa – pārapdrošināšanas prēmijas saskaņā arpārapdrošināšanas līgumiem, maksājuma avansa prēmija tiek sadalīta (5 625 532) (3 260 815)proporcionāli pārapdrošināšanas līguma darbības termiņamIzmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, atspoguļobilances saistību izmaiņas pārskata gadā, t.sk.:Bruto nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņas (1 632 975) (1 253 448)Bruto nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņas pārapdrošinātāja daļā 857 178 424 058Piekritušās atlīdzību prasības 2006. gads 2005. gadsPiekritušās atlīdzību prasības 4 314 043 2 638 316Apdrošināšanas atlīdzību summa – pārskata gada izmaksātāsapdrošināšanas atlīdzības6 394 594 4 493 611Atlīdzību noregulēšanas izdevumi, kas tieši attiecas uz atlīdzībukārtošanu, algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē423 518 224 574atlīdzību prasībasAtgūto zaudējumu summas – atgūtās regresa prasību summas (389 772) (228 172)Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās apdrošināšanas atlīdzībās (2 837 366) (1 903 756)Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajāsrezervēs1 207 210 91 443Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā atlikto apdrošināšanas atlīdzībuprasību tehniskajās rezervēs(484 141) (39 384)Neto darbības izdevumiKlientu piesaistīšanas izdevumi – komisijas nauda starpniekiem,apdrošināšanas līgumu izgatavošanas izdevumi, algas un sociālie 2 742 852 1 872 175maksājumi aģentiem, reklāmas izdevumiIzmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos – daļa no klientupiesaistīšanas izdevumiem, kura attiecināma uz ienākumiem, kas tiks (267 030) (202 925)saņemta nākošajā gadāAdministratīvie izdevumi – vispārējās administratīvās izmaksas,personāla atalgojumi, sociālās apdrošināšanas izdevumi,1 788 550 1 605 44729/33


komandējuma, transporta, sakaru, komunālie un pārējiesaimnieciskie izdevumiPārapdrošināšanas komisijas nauda – pēc pārapdrošināšanas līgumaparedzētā komisijas nauda1 195 732 718 153Citi tehniskie izdevumi – izveidotie uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 147 845 7 896Nolietojums 2006. gads 2005. gadsDatortehnikas nolietojums 35 554 26 103Autotransporta nolietojums 36 366 22 028Pamatlīdzekļu nolietojums 10 561 8 737Kopā 82 481 54 272Komisijas nauda 2006. gads 2005. gadsKlientu piesaistīšana 2 555 829 1 756 026Netiešie izdevumi (reklāma, polišu izgatavošana) 187 023 116 149Kopā 2 742 852 1 872 175Administratīvie izdevumi 2006. gads 2005. gadsPersonāla izmaksas 985 155 881 280Izdevumi par pakalpojumiem 803 395 724 167Kopā 1 788 550 1 605 447Peļņas vai zaudējumu Sauszemes transports Palīdzība OCTAaprēķina rādītāji2006. gads 2005. gads 2006. gads 2005. gads 2006. gads 2005. gadsBruto parakstītās47007163826436 2531471 665177 589768 7085240prēmijasBruto nopelnītā prēmija 3106316 2006788 651247 565066 3439176 3958759Bruto izmaksātāsatlīdzības1871543 1035782 105330 122394 3769906 1930942Bruto administratīvieizdevumi632864 406389 161018 132871 492228 639585Apdrošināšanas prēmiju ģeogrāfiskais sadalījums:Latvijā Ls 11 566 315Krievijā Ls 1 670 909Pieņemtā pārapdrošināšana veido mazāk nekā 10 procentus no parakstītajām bruto prēmijām.Peļņas vai zaudējumu aprēķina rezultāts pārapdrošināšanā 2006. gads 2005. gadsPeļņas vai zaudējumu rezultāts (351 819) (281 116)Bruto parakstītās prēmijas par tiešās apdrošināšanas līgumiem pēc dalībvalstīm atrodas Latvijā.30/33


Paskaidrojumi par naudas plūsmas posteņiemNaudas plūsma atspoguļo pārskata gadā reāli saņemtās un izmaksātās summas, sadalot:• naudas plūsma no apdrošināšanas darbības• naudas plūsma no ieguldījumu darbības• naudas plūsma no finansēšanas darbības.Samaksātie obligātie maksājumiNosaukums 2006. gads 2005. gadskomisijas uzturēšanai 53 831 48 090apdrošināto aizsardzības fonda 29 862 20 179Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs 389 520 329 071Kopā 473 213 397 34031/33


32/33


33/33

More magazines by this user
Similar magazines