Gada atskaite par 2006. gadu - Baltikums

baltikums.online.lv
  • No tags were found...

Gada atskaite par 2006. gadu - Baltikums

Noslēgtie apdrošināšanas līgumi tiek pārapdrošināti, izvērtējot katru apdrošināšanas līgumu.Pārapdrošinātāji tiek izvēlēti izmantojot starptautiskās reitinga tabulas, kompāniju mājas lapās pieejamosgada pārskatus, konsultantu pakalpojumus, lai pārliecinātos par to maksātspēju. 2006. gadāpārapdrošināšanas portfeli sastāda proporcionāli pārapdrošināšanas līgumi ar Kölnische Rūckversicherungs -Gesellschaft AG (GEN RE) - OCTA, KASKO, Īpašums. Neproporcionālie līgumi, kas noslēgti arpārapdrošināšanas brokeri RRIB Group Limited par kuģu un kravu pārapdrošināšanu starptautiski atzītāskompānijās. Pozitīvi ir jāatzīmē visu OCTA līgumu pārapdrošināšana kompānijā KölnischeRūckversicherungs – Gesellschaft AG (GEN RE) un neproporcionālie līgumi LTAB, kas ņemot vērāOCTA lielo īpatsvaru izmaksu portfelī, ļauj nodrošināt kompānijai stabilitātes rādītājus.IeguldījumiIeguldījumi, kas uzrādīti bilances aktīva postenī zemes gabalos un ēkās, kas tiek izmantotiieguldījumu darbībai, uzrādīti patiesā vērtībā, ņemot vērā, ka ieguldījums ir publiski pieejams tirgū un tirgusir likvīds.Ieguldījumi ēkās, kas tiek izmantoti apdrošinātāja darbības nodrošināšanai, iegādes vērtībasamazināta par uzkrāto nolietojumu.Ieguldījumu struktūraPozīcijas nosaukumsPatiesā vērtībaZemes gabali un ēkas pašu vajadzībām 58 500Zemes gabali un ēkas ieguldījumu darbībai 1 363 151Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 1 802 672Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 835 543Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi 590 527Citi aizdevumi 11 000Citi ieguldījumi 10 4587/33

More magazines by this user
Similar magazines