12.07.2015 Views

VĒLĒŠANU GAITAS ŽURNĀLS - Centrālā vēlēšanu komisija

VĒLĒŠANU GAITAS ŽURNĀLS - Centrālā vēlēšanu komisija

VĒLĒŠANU GAITAS ŽURNĀLS - Centrālā vēlēšanu komisija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vēlēšanu gaitaLaiksUzticības personu saraksts vēlētājiem, kas nespēj nobalsot patstāvīgiVārds, uzvārdsPersonas kods vai personu apliecinošs dokuments, ja navLatvijas pilsonis (norādīt dokumenta Nr. un izdevējiestādi)13


Vēlēšanu gaita (Citi notikumi)LaiksNotikums15


SūdzībasLaiks Īss saturs Sniegtā atbildeKopā Sūdzību skaits:____ Sniegto atbilžu skaits:_______16


Iecirknis vēlētājiem slēgtsVēlēšanu iecirkņa slēgšanaplkst. ___:___Novērotāju reģistrācija vēlēšanu iecirknī balsu skaitīšanas laikā (no plkst.20.00)N.p.k.Vēlēšanu <strong>komisija</strong>s nosaukums;Plašsaziņas līdzekļa nosaukums;Politiskās partijas/partiju apvienībasnosaukums.Vārds, uzvārdsIerašanāslaiksLaiks,kad atstājvēlēšanuiecirkni17


Pasta balsošanaNotikumsUzsākta materiālu nosūtīšanaMateriālu nosūtīšana pabeigtaDatumsBalsotāju skaita pa pastu noteikšanaSkaits18


Katrā pasta aploksnē ievieto:Vēlētājiem nosūtītās pasta aploksnes1. visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes,2. ar attiecīgās iecirkņa <strong>komisija</strong>s zīmogu apzīmogota vēlēšanu aploksni,3. un reģistrācijas lapu ar informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana.No vēlētājiem saņemto pasta aplokšņu skaits (C1)No vēlētājiem saņemtās nederīgās vēlēšanu aploksnesNr.p.k.IemeslsKopā: _____ gab.Vēlēšanu zīmes pasta aploksnē, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēSkaitītāja vārds, uzvārds Skaits Laiksplkst. ___:___Vēlēšanu zīmes pasta aploksnē, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē dzēstas plkst. ___:___No vēlētājiem saņemtās derīgās vēlēšanu aploksnes*Skaitīšanasreize12Laiks Skaitītāja vārds, uzvārds Skaits* – Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar vai mazākam par saņemto aplokšņu skaituBalsu skaitīšanaBalsu skaitīšana uzsāktaNotikumsLaiksPāri palikušās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes (C2)19


Skaitīšanasreize12Laiks Skaitītāja vārds, uzvārds SkaitsPāri palikušās vēlēšanu aploksnes dzēstasPāri palikušās vēlēšanu aploksnes iesaiņotasplkst. ___:___plkst. ___:___Sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas citasvēlēšanu aploksnes (C3)Skaitīšanasreize12Laiks Skaitītāja vārds, uzvārds SkaitsSabojātās vēlēšanu aploksnes dzēstasSabojātās vēlēšanu aploksnes iesaiņotasplkst. ___:___plkst. ___:___Balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaits (D2)Balsotāju sarakstā ierakstītie vēlētājiSkaitsLaiksplkst. ___:___20


Vēlēšanu kastē atrasto vēlēšanu aplokšņu un zīmju skaita noteikšanaVēlēšanu zīmes kastē, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēSkaitīšanasreizeLaiks Skaitītāja vārds, uzvārds SkaitsVēlēšanu zīmes kastē, kasneatrodas vēlēšanu aploksnē1 ___:___Vēlēšanu zīmes kastē, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē dzēstasVēlēšanu zīmes kastē, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē iesaiņotasplkst.___:___plkst.___:___Nederīgās vēlēšanu aploksnesSkaitīšanasreizeLaiks Skaitītāja vārds, uzvārds SkaitsNederīgās vēlēšanu aploksnes* 1 ___:___Nederīgās vēlēšanu aploksnes iesaiņotasplkst.___:___* - vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa <strong>komisija</strong>s zīmogu, kā arī vēlēšanu aploksnes, uzkurām nav norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums un ievēlējamās Saeimas kārtas numursDerīgās vēlēšanu aploksnes (E2)*SkaitīšanasreizeLaiks Skaitītāja vārds, uzvārds SkaitsDerīgās vēlēšanu aploksnes1 ___:___2 ___:___* - Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu D2 vai mazākam par toLēmumi par vēlēšanu aploksnē esošo vēlēšanu zīmju derīgumuKopāNr.p.k.Vēlēšanu zīmes, kuras atradās aploksnēs ar vairākām viena nosaukuma vēlēšanu zīmēmLēmumsIemesls(derīga/nederīga)Nr.p.k.Lēmums(derīga/nederīga)Saplēstās vēlēšanu zīmesIemeslsNr.p.k.Lēmums(derīga/nederīga)Citu vēlēšanu apgabalu zīmesIemesls21


Lēmumi par vēlēšanu aploksnē esošo vēlēšanu zīmju derīgumuNr.p.k.Citi iemesli, kad jālemj par zīmes derīgumuLēmums(derīga/nederīga)IemeslsNederīgās vēlēšanu zīmesSkaitīšanasreizeLaiks Skaitītāja vārds, uzvārds SkaitsNederīgo vēlēšanu zīmju kopskaits 1 ___:___Vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm un tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņotasplkst.___:___Balsu skaitīšanas gaita (Piezīmes)LaiksNotikums22


* – ja vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par attiecīgajā balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētājuskaitu (E2


Sarakstanumurs1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.Par katru sarakstu nodoto zīmju skaitsSaraksta nosaukumsZīmju skaitsNotikumsLaiksBalsu skaitīšanas rezultāti apstiprinātiBalsu skaitīšanas rezultāti paziņoti klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņaslīdzekļu pārstāvjiemBalsu skaitīšanas rezultāti nosūtīti CVKŽurnāls aizpildīts un parakstītsIecirkņa <strong>komisija</strong>s darbs pabeigtsVēlēšanu gaitas žurnālā ir 24 (astoņpadsmit) lappuses.Vēlēšanu gaitas žurnāls ir pabeigts 2011.gada ___.septembrī, pulksten ____:____Vēlēšanu iecirkņa <strong>komisija</strong>s priekšsēdētājs:Vēlēšanu iecirkņa <strong>komisija</strong>s sekretārs:.............................................................. .....................................................................Vārds, uzvārdsVārds, uzvārds.............................................................. .....................................................................ParakstsParaksts24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!