2012. gada decembris Nr. 12

jrp.lv
  • No tags were found...

2012. gada decembris Nr. 12

2 2012. gada decembris aktuāliVai, jūsuprāt,alkohola lietošanajauniešu vidū jūsupagastā ir problēma?Atzīmēs Ziemassvētkukauju 96. gadadienuJeļena no Kalnciema:«Ir tāda problēma.Mums pie mājāmir bērnu rotaļu laukums,un jauniešivasarā tur pulcējās,lietoja alkoholu,taisīja visādas nekārtības– piemētājaapkārtni ar pudelēm un citiem atkritumiem,puiši gūlās viens otram virsū,pat meitenes nokārtoja savas dabiskāsvajadzības tā, ka visi redz. Vasarā jau ilgigaišs. Man ir piecus gadus veca meita,nevarēju vienu laist laukā. Vienu reizikādai meitenei, kura publiski nokārtojās,aizrādīju, bet viņa sāka uzvestiesagresīvi. Tā kā biju stāvoklī, strīdu neturpināju.Neko jau ar tiem jauniešiemnevar izdarīt.»Margarita no Valgundes:«Jā, vakaros jauniešipulcējas unlieto alkoholu, betviņiem jau pagastānav kur satiktiesun ko darīt. Ir jaumums izglītības,kultūras un sportacentrs «Avoti», bet tajā jau alkoholu lietotnevar. Tur tomēr nodarbes ir šaurāminterešu grupām – dziedātājiem, dejotājiem,teātra spēlētājiem, sportistiem.Domāju – ja būtu tāda vieta pagastā,kur viņiem pulcēties, atrastos arī kautkādas nodarbes, līdz ar to nebūtu tikdaudz jādzer.»Ģirts no Sesavas:«Var teikt, ka ir tādaproblēma. Zinu,ka daudzi jauniešidzerstās pa stūriem– viņi tā izklaidējaspiektdienās unbrīvdienās. Laikamviņiem nav ko darīt.Es pats gan pa pagastunedzerstos, labāk sēžu mājās unskatos televizoru. Mani draugi arī nav notiem, kas staigā apkārt un dzer.»Raimonds no Elejas:«Nu, tāda problēmajau ir visur, jo īpašilaukos, un Eleja navnekāds izņēmums.Jautājums tikai parto, cik traki tas ir.Pie mums nevarteikt, ka dikti traki.Jaunieši savā bariņā pasēž, iedzer, agresīvijau viņi nav – tas vairāk pilsētās.Laukos jau viens otru pazīst, ko tadkasīsies virsū? Iecienītākā vieta viņiemir centrā pie veikaliem.»Emīlija no Platones:«Tagad jau mazāk,bet siltajā laikā gantas ir izteikti. Pulcējasviņi pie veikala,pie «Tūjām». Reizēmsavācas pat bariņospa pieci seši. Kristvirsū cilvēkiem gannekrīt, bet savā starpā ļoti rupji runā,un man, vecam cilvēkam, reizēm patneērti tur garām iet. Bet tā jau man tiejaunie netraucē, kaut arī vasaras vakarostur ilgi sēž un tā paskaļāk uzvedas.Laikam jau jaunajiem tāds dzīves stilsizveidojies.»Ilze no Elejas:«Ir mūsu pagastātāda problēma – kākāda balle vai pasākums,tā vienmērdzeršana. Tad, kadjaunie sadzeras,uzvedas jautri, betreizēm apkārtējiemtas traucē. Viņi, piemēram,piesienas garāmgājējiem. Manarī tā bijis, bet es vienmēr atsaku iesaistīties,bet tas vienalga ir nepatīkami.»Jelgavas novada dome, Jelgavaspilsētas dome, Valgundes pagastapārvalde, Babītes novadadome, Jelgavas Zemessardzes52. kājnieku bataljons un LatvijasKara muzejs ikvienu interesentuaicina uz Ziemassvētkukauju 96 gadu atceres pasākumu,kas notiks 5. janvārī Babītesnovadā un Valgundes pagastā.Jelgavas novada pašvaldības Kultūrasnodaļas galvenā speciāliste Ingrīda Baumaneinformē, ka pasākuma programmā pulksten 15paredzēts kritušo strēlnieku piemiņas brīdis unjaunsargu svinīgais solījums Antiņu kapsētā,bet pulksten 17 tiks iedegti atmiņu ugunskuriLožmetējkalnā. «Pēc svinīgā brīža visi kopāpie ugunskuriem dziedāsim strēlnieku dziesmas,dzersim siltu tēju un dalīsimies vēsturesatmiņās,» tā I.Baumane, piebilstot, ka Jelgavaspilsētas pašvaldība jau tradicionāli nodrošināsautobusu, kas no Jelgavas pilsētas kultūrasnama izbrauks pulksten 13.30 un pasākumadalībniekus atvedīs arī atpakaļ (no Ložmetējkalnaautobuss izbrauks ap pulksten 20).Tradicionāli Ziemassvētku kauju atcere irļoti nozīmīgs pasākums topošajiem jaunsargiem.Jelgavas novada jaunsargu priekšnieksOskars Karls stāsta – tas ir pirmais oficiālaisjauniešu paziņojums, ka viņi ir valsts patrioti,nolēmuši darboties jaunsargu pulciņā un nepieciešamībasgadījumā aizstāvētu savu skolu,pagastu, valsti un tautu.Daudzi nezina,kur atrodas Ložmetējkalns«Tas ir apzināti, ka solījuma došana notiekZiemassvētku kauju atceres pasākuma laikā– tādējādi tiek radīta īpaši pacilājoša atmosfēra,pastiprinātas patriotisma izjūtas, un pasākumssanāk tāds, ko nekad neaizmirst,» stāstaO.Karls. Lai varētu dot solījumu, jauniešiemjāiztur pārbaudes laiks trīs mēneši, un pirmssvinīgā pasākuma ir arī sagatavošanās un noskaņošanāsposms. «Mēs katru gadu skatāmiesfilmu par mūsu valsts karavīriem «Rīgas sargi»,iesaku jauniešiem arī izlasīt Aleksandra Grīnagrāmatu «Dvēseļu putenis»,» stāsta O.Karls,piebilstot, ka tas jauniešiem liek uz brīdi aizdomāties,bet tas esot pārejoši. «Godīgi sakot,viņiem tā sajūta ātri pāriet, jo svarīgākais irtusiņš – satikšanās, kopā būšana, izstaigāšanāspa naksnīgo mežu, ugunskuru kurināšana,desiņu cepšana un sarunas ar onkuļiem,» tājaunsargu vadītājs. Viņš arī min, ka joprojāmir jaunieši, kuriem ģimenē nav stāstīta Latvijasvēsture, par brīvības cīņām un strēlniekiem– daudzi, tikai iestājoties jaunsardzē, uzzina,kur tad īsti atrodas Ložmetējkalns.Nevis lamā, betsalīdzina ar strēlniekiemO.Karls stāsta, ka viņa kā jaunsargu vadītājauzdevums ir iemācīt jauniešiem patriotismu unmūsu tautas un valsts vēsturi, tāpēc nereti viņšdarba procesā izmanto dažādus vēstures faktus.«Ir, piemēram, bijis, kad ziemas nometnējaunie nevar paiet un sāk čīkstēt. Tad es saku,ka Latvijas strēlnieki Ziemassvētku kaujāsstundām gulēja sniegā, gaidot papildspēkus vaipretiniekus, un daudzi tā arī nosala, bet tagadjaunie pat piecas minūtes nevar izturēt,» tā viņš,atzīstot, ka tas ir daudz iedarbīgāk nekā skarbivārdi un pārmetumi. Viņš spriež, ka lielākuiespaidu tas atstāj uz tiem, kuriem vectēvi vaivecvectēvi bijuši karā – viņiem mājās ir stāstītavēsture un ieaudzināts patriotiskais gars.«Labsirdīgie onkuļi» vai jauns biznesa paveids?«Dzīvoju ciema centrā netālu noveikala. Ikdienā redzu, ka pēcskolas pie veikala salasās nepilngadīgie,kuri veikala apmeklētājiemlūdz nopirkt cigaretesun pat alkoholu. Esmu ievērojusi,ka Palu ielā 2 dzīvojošais Jānistādā veidā pat piepelnās, piekopjsava veida biznesu – nopērkotnepilngadīgajiem cigaretes,no katras paciņas divas patursev. Ko darīt, lai to novērstu?»Jelgavas novada pašvaldības Administratīvajākomisijā nākas izskatīt dažādu kategorijulietas. Tomēr īpašu komisijas locekļu uzmanībupiesaista fakts, ka pēdējā laikā pieaudzis tāduizskatāmo lietu skaits, kurās iesaistīti nepilngadīgie,un tieši lietas, kas saistītas ar alkoholiskodzērienu un tabakas izstrādājumu lietošanu.Sasniedzot 18 gadu vecumu, jaunieši vardarīt daudzas lietas, kuras tiem iepriekš irliegtas, tajā skaitā arī legāli iegādāties tabakasizstrādājumus un alkoholiskos dzērienus. Tomērnepilngadīgie atrod arvien jaunus veidus,kā piekļūt vai iegādāties alkoholu, savukārtpilngadīgie jaunieši to var iegādāties, vēl mācotiesvidusskolas pēdējās klasēs.«Statistika liecina, ka 14 gadu jauniešu grupāalkoholu jau ir lietojuši 91 procents jauniešu. 13procenti jauniešu 15 – 16 gadu vecuma grupā irbijuši piedzērušies biežāk nekā 20 reizes, bet 18procentiem jauniešu ir bijusi uzdzīve (pieci unvairāk dzērieni vienā reizē) trīs vai vairāk reižumēnesī. Un būtiskais – gandrīz visi jauniešiaptaujā ir atbildējuši, ka viņiem veikalā navproblēmas iegādāties alkoholiskos dzērienus– veikalnieki viņiem tos «laipni» pārdod.»Kā šo problēmu mazināt?Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts,ka bērns vecumā līdz 18 gadiem nedrīkst smēķētun lietot alkoholiskos dzērienus un viņš iraizsargājams no smēķēšanas un alkoholiskodzērienu ietekmes. Viņā ir jārada negatīvaattieksme pret smēķēšanu un alkoholisko dzērienulietošanu. Bērnam nav atļauts strādātdarbus, kuri saistīti ar alkoholisko dzērienuvai tabakas izstrādājumu ražošanu, kā arītirdzniecību vai reklāmu. Turpat noteikts, kanepilngadīgajam nedrīkst pārdot alkoholiskosdzērienus un tabakas izstrādājumus, bet parbērna iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanāvai smēķēšanā uzskatāma arī alkoholiskodzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanabērna rīcībā.Šādi gadījumi, kad nepilngadīgie iegādājasun lieto alkoholu, arī mūsu novada teritorijānav retums. Īpaši uzmanīgus dara fakts, kassaistīts ar alkoholisko dzērienu un tabakasizstrādājumu nodošanu nepilngadīgajiem.Redzeslokā nonāk ne tikai puiši, bet arīmeitenes. Šādai rīcībai personas min dažādusiemeslus – gan ticamus, gan mazāk ticamus.Tā nesen kāds jaunietis savā paskaidrojumānorādīja, ka «slīcinājis bēdas sakarā ar draugatēva nāvi», savukārt cits saka, ka «nav veiciesmīlestībā un viņu pametusi meitene»...Šoreiz negribu moralizēt, cik alkohols irkaitīgs vai cik nepilngadīgā veselība ir saudzējama.Vēlos apelēt pie pieaugušo sirdsapziņasun brīdināt, ka šādu pārkāpumu konstatēšanasgadījumos tiks veikta maksimāli detalizētapārkāpumu izmeklēšana, lai noskaidrotu, piekādiem apstākļiem šīs aizliegtās vielas nonākušasnepilngadīgā rīcībā. Ja tiks konstatēts, ka šīsvielas iegādājās vai nodeva nepilngadīgā rīcībāpilngadīga persona, pret vainīgajām pilngadīgāmpersonām, kas vieglprātīgi pakļausies nepilngadīgolūgumiem nopirkt viņiem tabakasizstrādājumus vai alkoholiskos dzērienus, tikspielietota maksimālā likuma bardzība.Viena no nesenajām lietām, kura izskatītasēdē, bija par to, ka 18 gadus vecs jaunietisalkoholisko dzērienu lietošanā iesaistījis 14gadus vecu pusaudzi. Abi mācās vienā skolā.Komisija pieņēma lēmumu par abu personusaukšanu pie administratīvās atbildības.Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā(APK) noteikts, ka par nepilngadīgāiesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā uzlieknaudas sodu no 25 līdz 100 latiem, bet parnepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklimuzliek naudas sodu no 50 līdz 250 latiem.Bet problēma ir arī apstāklī, ka atsevišķāmpersonām alkohola un tabakas izstrādājumuiegāde nepilngadīgajiem pārvērtusies parbiznesu. Šādi «labsirdīgie onkuļi» ikdienā pasākušidežūrēt pie veikaliem un gandrīz vai pašipiedāvā savus pakalpojumus. Šādi gadījumikonstatēti arī Jelgavas novadā.APK noteikts, ka par alkoholisko dzērienuvai tabakas izstrādājumu nodošanunepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušasnepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodulīdz 100 latiem.Tiek strādāts pie likuma grozījumiem arīpar soda noteikšanu alkohola iegādes starpniekiem,kā arī par alkohola lietošanu izglītībasiestādes telpās un teritorijā.Tāpat Alkoholisko dzērienu aprites likumsnoteic, ka alkoholiskos dzērienus aizliegtspārdot personām, kuras ir jaunākas par 18gadiem. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu,mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai pircējsuzrāda personu apliecinošu dokumentu.Pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības un kontrolesiestādes pieprasījuma pircēja pienākumsir apliecināt savu personu un vecumu, uzrādotpersonu apliecinošu dokumentu.Pašreiz Saeima izskata iespēju uzlikt parpienākumu personām no 18 līdz 25 gadiem,iegādājoties alkoholiskos dzērienus, bez pārdevējauzaicinājuma uzrādīt personu apliecinošudokumentu. Ja tā nespēs apliecināt savu vecumu,tad alkoholu iegādāties nevarēs.Saskaņā ar APK par alkoholisko dzērienuun tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiemuzliek naudas sodu pārdevējam no200 līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām– no 500 līdz 1000 latiem.Minētajā pantā ietvertās tiesību normasmērķis ir liegt iespēju nepilngadīgām personāmiegādāties alkoholiskos dzērienus uncigaretes un mazināt tās iespējamās kaitīgāssekas, ko nepilngadīgai personai var radīt šopreču un produktu lietošana.Šobrīd notiek diskusija arī par vecumasliekšņa palielināšanu, kas ļautu personaiiegādāties alkoholiskos dzērienus. TomērJNZFoto: Ivars Veiliņšjāpiekrīt citu speciālistu viedoklim, ka vecumasliekšņa palielināšana neatrisinātu pamataproblēmu – iespēju nepilngadīgajiem iegādātiesalkoholiskos dzērienus. Tādēļ nepieciešamicitu veidu risinājumi, piemēram, pastiprinātkontroli tirdzniecības vietās, lai mazinātuiespēju nepilngadīgām personām iegādātiesalkoholu, palielināt nakts laikā veikto kontroļuintensitāti veikalos, kafejnīcās, kur tiek tirgotialkoholiskie dzērieni.Un lai dusmojas pārdevēji vai tirdzniecībaspunktu īpašnieki, ka policija veikusi provokācijasvai pati alkohola tirdzniecības noteikumupārkāpumu fiksācijā iesaistījusi nepilngadīgos.Ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, ka arīturpmāk tiks veikta šādu objektu uzraudzībaun kontrole, neskatoties uz iebildumiem.Tāpat vēlos aicināt arī pašus cilvēkus būtaktīvākiem un informēt policiju par šādiem«izveicīgiem» onkuļiem un tantēm.Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts,ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savuun citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašādienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnatiesību aizsardzības institūcijai par jebkāduvardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumuvai citādu apdraudējumu, kā arī tad, japersonai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti,vielas vai materiāli, kas var apdraudēt pašabērna vai citu personu dzīvību vai veselību. Betveselības aprūpes, pedagoģiskie, sociālās jomasvai policijas darbinieki, kā arī vēlētas valsts unpašvaldību amatpersonas, kurām kļuvis zināmspar bērna tiesību pārkāpšanu un kuras parto nav ziņojušas minētajām institūcijām, parneziņošanu saucamas pie likumā noteiktāsatbildības.Tādēļ aicinu visus nebūt vienaldzīgiem pretapkārt notiekošo un savu iespēju robežās reaģētuz gadījumiem, kad šādi «izveicīgi» onkuļiun tantes savas materiālās vai citas ieinteresētībasdēļ nepilngadīgo rīcībā nodod alkoholiskosdzērienus vai tabakas izstrādājumus.Modris Žeivots,Jelgavas novada pašvaldībasAdministratīvās komisijas priekšsēdētājs


Novada domēNodod mājuapsaimniekošanas tiesībasSIA «Jelgavas novada KU»Izskatot Svetlanas Ponkratjevas Līvbērzespagasta pārvaldē reģistrēto iesniegumu unpamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likumu,deputāti nolēma nodot SIA «Jelgavas novadaKU» pārvaldīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamomāju Jelgavas ielā 6, Līvbērzē. Tāpat domessēdē deputāti atbalstīja SIA «Jelgavas novadaKU» pārvaldīšanai nodot vēl vairākas daudzdzīvokļudzīvojamās mājas Svētes pagastā:– dzīvokļu māju Armijas ielā 5 Svētespagastā;– dzīvokļu māju «Pērles» Svētes pagastā;– dzīvokļu māju «Baloži» Atpūtā, Svētespagastā;– dzīvokļu māju «Lielslapatas», Atpūtā, Svētespagastā.Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada 1.janvāri.Māju apsaimniekos pašiIzskatot dzīvojamās mājas «Zemdegas» dzīvokļuīpašnieku pilnvarotās personas ValerijaĻeonoviča iesniegumu un pamatojoties uzDzīvokļa īpašuma likumu, dome nolēmanodot nekustamā īpašuma, kas sastāv nozemes vienības 0,253 ha platībā un divstāvudaudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uz tās,kas atrodas «Zemdegās», Sesavas pagastā,apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesībasdzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai ValerijamĻeonovičam. Lēmums stājas spēkā arbrīdi, kad tas paziņots adresātam.Izdod saistošos noteikumuspar koku ciršanu ārpus mežaNovembra domes sēdē deputāti izdevasaistošos noteikumus Nr.14 «Par koku ciršanuārpus meža Jelgavas novada pašvaldībasadministratīvajā teritorijā». Vienlaikusar jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanāsdienu atzīt par spēku zaudējušiem 2010.gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr.3«Koku ciršanas ārpus meža zemes Jelgavasnovada administratīvajā teritorijā saskaņošanaskārtība». Saistošie noteikumi nosūtītiVides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijai atzinuma sniegšanai.Pārdod kases aparātuIzvērtējot pamatlīdzekļa – kases aparāta5010T CHD – nepieciešamību Vilces pagastapārvaldes funkciju veikšanai un SIA«Jelgavas novada KU» ierosinājumu iegādātiesšo kases aparātu, lai nodrošinātukomunālo pakalpojumu un īres maksasiekasēšanu, novada dome lēma pārdotkases aparātu par bilancē atlikušo vērtību116,01 latu bez PVN SIA «Jelgavas novadaKU». Pēc šāda principa izvērtēta arī kasesaparāta CHD 3010T nepieciešamība Sesavaspagasta pārvaldes funkciju veikšanaiun SIA «Jelgavas novada KU» ierosinājumsiegādāties šo kases aparātu, lai nodrošinātukomunālo pakalpojumu un īres maksasiekasēšanu. Arī šajā gadījumā dome lēmapārdot kases aparātu par 80 latiem bezPVN SIA «Jelgavas novada KU».Izsolē pārdos automašīnasIzvērtējot Lielplatones internātpamatskolaslietošanā esošā autobusa «Mercedes Benz0309», 1985. gada izlaidums, tehniskostāvokli un ekspluatācijas izmaksas, domenolēma atsavināt kustamo īpašumu – autobusu«Mercedes Benz 0309» –, nosakot,ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātāmutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena– 750 lati. Domes sēdē apstiprinātiizsoles noteikumi un uzdots Lielplatones internātpamatskolasdirektoram A.Eliņam izveidotizsoles komisiju un organizēt izsoli. Tāpat,izvērtējot Lielplatones internātpamatskolaslietošanā esošās vieglās pasažieru automašīnas«VW Vento», 1992. gada izlaidums,tehnisko stāvokli un ekspluatācijas izmaksas,dome nolēma atsavināt kustamo īpašumu– automašīnu «VW Vento» –, nosakot, ka atsavināšanasveids ir pārdošana atklātā mutiskāizsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena– 170 lati. Apstiprināti arī izsoles noteikumiun uzdots Lielplatones internātpamatskolasdirektoram A.Eliņam izveidot izsoles komisijuun organizēt izsoli.Apstiprina budžeta komisijuNovembra novada domes sēdē deputātiapstiprināja Jelgavas novada pašvaldībasbudžeta komisiju šādā sastāvā: komisijaspriekšsēdētājs – domes priekšsēdētājsZiedonis Caune; komisijas locekļi – domespriekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma, domespriekšsēdētāja vietnieks Edgars Turks, izpilddirektorsIvars Romānovs, Finanšu nodaļasvadītāja Sandra Kalvāne. Budžeta komisijaizskata budžeta izpildītāju iesniegtās tāmes,sniedz priekšlikumus Finanšu komitejai parbudžeta projektu, izskata materiālās stimulēšanasjautājumus.Vēstījums nākamajām paaudzēm,viena lata monēta arskursteņslauķa attēlu, Jelgavasnovada piemiņas monēta,kā arī Jelgavas novada pašvaldībasizdevuma novembraeksemplārs – tās ir lietas,kas, ievietotas īpašā kapsulā,iemūrētas topošās Valgundessporta halles pamatos. Halliplānots «apdzīvot» līdz nākamāmācību gada sākumam.Ēkas pamatos iemūrējot kapsulu arvēstījumu nākamajām paaudzēm, simboliskidots starts turpmākajiem Valgundessporta halles būvniecības darbiem. «Vēstījumāuzsvērts, ka halle celta ar mērķiJelgavas novadā nodrošināt uz attīstībuun izaugsmi orientētu infrastruktūru, tāpatpausta pārliecība, ka Valgundes sportahalle kļūst ne tikai par Jelgavas novada,bet arī Jelgavas un citu Latvijas pilsētuun novadu jauniešu sporta nometņu, sacensībuun treniņu norises vietu,» norādaJelgavas novada pašvaldības sabiedriskoziņasSāk būvēt Valgundessporta halliattiecību speciālists Jānis Erno, piebilstot,ka vēstījumu parakstīja Jelgavas novadadomes priekšsēdētājs Ziedonis Caune,Valgundes pagasta pārvaldes vadītājaMaija Lasmane, Jelgavas novada Sportacentra direktors Vladislavs Beitāns, kāarī Māris Ozoliņš, uzņēmuma «Siltumsjums», kas veic halles celtniecības darbus,valdes loceklis.Tādējādi Valgundes pagastā top vienano funkcionāli modernākajām un,pats būtiskākais, energoefektīvākajāmsporta hallēm, kas spēs nodrošināt iespējasValgundes un novada jauniešusportiskajām aktivitātēm arī profesionālālīmenī. Halles būvniecība notiek projekta«Zema enerģijas patēriņa ēkas «Valgundessporta halle» jaunbūve Jelgavasnovadā» gaitā, un tā kopējās izmaksas ir1 144 443,48 lati, tostarp 474 320,28 latiir Klimata pārmaiņu finanšu instrumentalīdzfinansējums. Darbus plānots pabeigtnepilna gada laikā – līdz jaunajam mācībugadam.«Jelgavas Novada Ziņas» jau rakstīja,ka sporta halle būs plaša – 21 x 38 metriFOTO: Vēstījumu,kas tika ieliktskapsulā uniemūrēts topošāsValgundeshalles pamatos,parakstījanovada domespriekšsēdētājsZiedonis Caune,Valgundes pagastapārvaldesvadītāja MaijaLasmane, novadaSporta centradirektors VladislavsBeitāns, kāarī Māris Ozoliņš,uzņēmuma«Siltums jums»,kas veic hallesceltniecībasdarbus, valdesloceklis.– un tās apjoms paredzēts tāds, lai varētuierīkot divus volejbola laukumus. «Protams,būs arī ģērbtuves, dušas un noliktavutelpas, 2. stāvā būs mācību telpasteorētiskām nodarbībām, kā arī ar laikutur varētu tikt iekārtota trenažieru zāle,»iepriekš norādīja M.Lasmane, skaidrojot,ka noteikti tiks izmantotas iespējasstartēt dažādos projektos, lai, piesaistotlīdzfinansējumu, būtu iespējams hallei iegādātiesarī modernu aprīkojumu. Līdz arhalles būvniecību tiks nodrošināta iespējaaizvadīt kvalitatīvas sporta nodarbībasKalnciema vidusskolas audzēkņiem unpagasta iedzīvotājiem, profesionāli trenētiespagasta volejbolistiem, kā arī augstālīmenī īstenot citas sportiskas aktivitātes– pašlaik šādas iespējas pagastā nav.Jāpiebilst, ka pēdējos gados Jelgavasnovadā renovētas izglītības iestāžu sportazāles Vilcē, Vircavā, Kalnciemā, Līvbērzē,Glūdā, savukārt Svētes un Sesavasskolās tās būvētas no jauna.Applūšanas novēršana Viesturciemāizmaksātu ap 300 latu par hektāruKaut arī meliorācijas problēmasGlūdas pagasta Viesturciemāun augšpus ciemaskar vairāk nekā 500 zemesīpašnieku, uz pašvaldībasorganizēto iedzīvotāju sapulcipar šiem jautājumiem ieradāsvien 12 interesenti. Pašvaldībair gatava iesaistīties problēmasrisināšanā un organizētmeliorācijas sistēmas sakārtošanu,taču Sodītes upesun Veilandu grāvja satecesbaseina iedzīvotājiem ir jāsaprot:saskaņā ar Meliorācijaslikumu izdevumi būs jāsedzviņiem pašiem.«Viesturciema iedzīvotāju sapulcedecembra sākumā tika organizēta pēcpašu zemes īpašnieku iniciatīvas, un tāsgalvenais mērķis bija rast risinājumumeliorācijas problēmām, jo ciemā regulāriapplūst īpašumi, kā arī daļa nokopumā 188 hektārus plašā ūdenstecessateces baseina, radot zaudējumus zemesīpašniekiem,» stāsta Jelgavas novadapašvaldības Attīstības nodaļas inspektorsJāzeps Ošs. Pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanaskliedēti iedzīvotāju nepamatotieapgalvojumi par teritorijas applūšanasiemesliem. Problēmas rašanās cēlonis irpavisam vienkāršs: Veilandu grāvis, kasnav tīrīts kopš izrakšanas, vairs nespējaizvadīt ūdeņus, kā rezultātā īpašumos,kas atrodas Veilandu grāvja augštecē, irapdraudēta drenu sistēmu darbība un tieapplūst. «Drenāžas notece uz Sodīti bijaaizsērējusi jau padomju gados, un 80.gadu beigās tika izrakts grāvis, kas savienoVeilandu grāvi ar Tērvetes upi, lai ūdensaizplūstu uz to. Taču, kad Tērvetes lejtecescaurplūde ir minimāla, Tērvetes augštecesplūdu ūdeņi caur pārrakuma grāvi ieplūstVeilandu grāvī un tālāk Sodītē, kas arī veicinateritorijas applūšanu,» skaidro J.Ošs,uzsverot, ka problēmas risinājums ir Sodītesupītes un Veilandu grāvja pārtīrīšanaun pārrakuma grāvja likvidēšana.«Meliorācijas likums paredz, ka avārijassituācijas gadījumā, par kādu varētuuzskatīt arī situāciju Viesturciemā, pašvaldībavar veikt nepieciešamos pārtīrīšanasdarbus, izdevumus proporcionāli iekasējotno zemes īpašniekiem. Iesaistīties šajosdarbos nav pašvaldības pienākums, taču,apzinoties situācijas nopietnību un nākotpretim iedzīvotājiem, esam apzinājuši veicamosdarbus un izstrādājuši provizoriskodarbu tāmi. Pašvaldība ir gatava rast iespējunepieciešamajos pārtīrīšanas darbossākotnēji ieguldīt savus līdzekļus, kas navmazi – kopumā ap 60 000 latu. Izdevumuatmaksātāju skaitā tiks iekļauti visi Sodīteslejteces un Veilandu grāvja sateces baseinazemes īpašnieki,» norāda J.Ošs.Sintija ČepanoneFoto: Gunta MeļķeViņš lēš, ka vidējās izmaksas varētu būtnedaudz vairāk kā 300 lati par hektāruzemes. «Un tieši te jau rodas lielākāsproblēmas: cilvēki, kuriem pieder nelielizemesgabali – tādu Viesturciemā ir ap300 – tos 25 – 30 latus par saviem 0,06hektāriem vēl būtu gatavi maksāt, lai tikaiproblēma tiktu novērsta, bet ne mazums irtādu, kuru īpašumā ir deviņi un pat vairākhektāri, un šādā gadījumā izmaksas jaumērojamas tūkstošos. Turklāt vienaldzīgipret akūti nepieciešamajiem darbiem irVeilandu grāvja augšpusē dzīvojošie, kuruīpašumus plūdi praktiski neskar,» problēmuatklāj Attīstības nodaļas inspektors.Viņš uzsver: saskaņā ar normatīvajiemaktiem koplietošanas nozīmes meliorācijassistēmu uzturēšana un renovācijajāfinansē, koplietotājiem labticīgi vienojoties.Ja vienošanās netiek panākta, valstsir paredzējusi civiltiesisko atbildību parmeliorācijas sistēmas nekopšanu, un toierosina persona, kurai radīti zaudējumi.Jāatgādina, ka šogad meliorācijasjautājumu risināšanā Jelgavas novadapagastos būs ieguldīti 49 000 lati. Papildustam, piemēram, Līvbērzes pagastapārvalde, atlicinot gūtos ieņēmumus nozemes īpašumu tirgošanas, pašvaldībasmeliorācijas sistēmu uzturēšanai plānonovirzīt 10 000 latus.Sintija Čepanone2012. gada decembris3Būvvaldei jaunsvadītājs28. novembrī ar Jelgavas novadadomes lēmumu par Jelgavasnovada Būvvaldes vadītājuiecelts Andris Ziemelis – līdzšinējaisBūvvaldes būvinspektors.A.Ziemelis arī līdz šim darbojies būvniecībaskontroles nozarē, līdz Jelgavas novada izveideistrādājot par būvinspektoru, kā arī Būvvaldesvadītāju Jaunsvirlaukas un Glūdas pagastā.Savukārt pēc novada izveides A.Ziemelis bijisnovada Būvvaldes būvinspektors.Iepriekšējais būvvaldes vadītājs A.Ozolsdarba pienākumus beidza pildīt 24. oktobrī.Trīs novada policistisaņem atzinībuJNZ7. decembrī Jelgavā, Zemgalesreģiona Kompetenču attīstībascentrā, notika Valsts policijasZemgales reģiona pārvaldesJelgavas iecirkņa svinīgais pasākums,atzīmējot Valsts policijas94. gadadienu. Tajā tika godinātiarī trīs mūsu novada policisti.Par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu,sasniegtajiem darba rezultātiem, sadarbībuar pašvaldību LR Valsts policijas 94. dibināšanasgadadienas sarīkojumā sveica Jelgavas novadaPašvaldības policistus – vecāko inspektoruJuri Biti, vecāko inspektoru Aivaru Brikmaniun inspektoru Vjačeslavu Abramenko.JNZNoslēgti līgumi parceļu uzturēšanu ziemāNovada pašvaldība noslēgusilīgumus ar uzņēmumiem, kuriziemas sezonā uzturēs novadapašvaldības ceļus un ielas. Kalnciema,Glūdas un Elejas pagastāceļu tīrīšanu nodrošinās SIA «Jelgavasnovada KU», bet pārējospagastos – galvenokārt vietējievai kaimiņpagastu zemnieki.Iepirkums par pašvaldības ceļu un ielu ikdienasuzturēšanu ziemā sadalīts 14 daļās, ietverotvisas 13 pagastu pārvaldes, tostarp Sesavaspagastā atsevišķi izdalot autoceļu un ielu tīrīšanuSesavas ciematā un Bērvircavā. Būtiskasizmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējām ziemāmnav, un nepieciešamos ceļu uzturēšanasdarbus lielākoties veiks tie paši zemnieki, kasiepriekš, – viņiem ir ne tikai atbilstoša tehnika,bet arī uzkrāta pieredze, un viņi vislabāk pārzinasituāciju konkrētā pagastā. Līgumi noslēgtilīdz 2014. gada 31. decembrim.Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļasvadītāja Dace Kaņepone apliecina, ka līdz arlīgumu noslēgšanu pašvaldība ziemas sezonai irsagatavojusies. «Šogad Autoceļu fonda apjomsir tāds pats kā iepriekš, un, lai gan lielā mērāpašvaldība līdzekļus līdzvērtīgi sadala 12 daļās,tieši ziemas sezona prioritāri diktē līdzekļuizlietojumu. Ja ir sniegota ziema, vairāk līdzekļutiek novirzīti ceļu biežākai tīrīšanai, taču līdz arto tiek taupīts uz greiderēšanu vasarā,» skaidroD.Kaņepone, norādot, ka kopumā šiem darbiemmēnesī tiek atlicināti 27 500 lati.Pērn ceļu uzturēšanai, tostarp tiltu remontēšanai,planēšanai, atputekļošanai, ceļa zīmjuuzstādīšanai, nomaļu noņemšanai, ceļmaluappļaušanai, greiderēšanai, bedrīšu remontiemun tīrīšanai ziemā, izlietoti 324 044 lati.Kārtība, kā tiks nodrošināta ceļu tīrīšanašoziem, ir līdzīga tai, kāda tā bijusi iepriekš– primāri tiks tīrīti ceļi, pa kuriem kursē sabiedriskaistransports un skolēnu autobusi, bet pēctam – pārējie ceļi. Savukārt lauku ceļu tīrīšanauz viensētām tiks veikta pēc pieprasījuma, un tokoordinēs pagasta atbildīgā persona, vairumāgadījumu – pagasta pārvaldes vadītājs.Kopējais ziemā uzturamo pašvaldības autoceļuun ielu kopgarums ir 947,5 kilometri.Ceļu tīrīšanu reglamentē saistošie noteikumi«Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļuuzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā».Ar tiem var iepazīties pagasta pārvaldēs unmājas lapā www.jelgavasnovads.lv.Sintija Čepanone


4 skats2012. gada decembris5Augstākais apbalvojums šogad pasniegts astoņiem iedzīvotājiemŠogad Jelgavas novada pašvaldībasaugstāko apbalvojumu saņēma astoņinovada iedzīvotāji – Goda diplomusun Atzinības rakstus pasniedzaJelgavas novada domes priekšsēdētājaZiedoņa Caunes pieņemšanā 16.novembrī, par godu Latvijas valstsproklamēšanas 94. gadadienai. «Irgandarījums, ka varam īpašā svētkureizē pamanīt, novērtēt tos cilvēkus,kuri savu darbu ir darījuši vairāknekā tikai prasa burts vai amataapraksts. Nav samaksājama nekādacena par šo cilvēku mūža ieguldījumuun sirdslietu. Katrs no viņiem ir devisbeznosacījuma ieguldījumu sabiedrībai.Novadā ir daudz uzņēmīgucilvēku, ko pierāda kaut vai tas, kaarī pagastu pārvaldēs sveicām godināmosļaudis. Tas, ko pašvaldībavar sniegt, ir pateicība – paldies, kasizteikts gan visupirms no iedzīvotājiem,gan arī no novada vadības. Unes priecājos, ka līdzcilvēki ar pozitīvismuto spēj ieraudzīt, novērtēt,»norāda Z.Caune. Jāpiebilst, ka Godadiploma saņēmējiem tika izmaksātanaudas prēmija – 200 lati, savukārtAtzinības rakstu saņēmējiem – 150lati. Bet kā īpaša simboliska balvapasniegtas piespraudes – sudrabavārpa.«Apziņa, ka esi kādam vajadzīgs, ir patīkama»Imants Parfenovičs, zemnieku saimniecības un kokaudzētavas «Aptiekas» īpašnieksGoda diploms par lielo ieguldījumu dārzkopības attīstībā un novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanāZemnieku saimniecības «Aptiekas» īpašnieks un saimnieks ar neizmērāmu entuziasmu, aizraujot arī citus, darbojassavā dekoratīvo augu audzētavā. Kopš 1995. gada audzētava attīstīta tiktāl, ka tā ir atpazīstama ne vien Jelgavasnovadā, bet visā Latvijā un pat ārzemēs.Audzētavā tiek audzēti un pavairoti 920 dažādi augi un nodarbināti 14 strādnieki, sezonā – pat 20. Par labi atpazīstamutūrisma objektu ir kļuvis izveidotais dendrārijs, ko dodas apskatīt un iegādāties augus interesenti gan noLatvijas, gan no daudzām citām valstīm, jo tā ir gan skaisti veidota ainava, gan izglītojošs izziņas avots. Ne veltiaudzētavā praksi apgūst Bulduru dārzkopības un LLU studenti.Audzētavas īpašnieks aktīvi iesaistās ne vien stādu audzēšanā un tirgošanā, bet arī aktivitātēs stādu audzētājuvaldē un sadarbojas ar partneriem Somijā, Zviedrijā, Polijā, Igaunijā un Lietuvā. Tāpat saimnieks palīdz apzaļumotarī turpat Zaļenieku pagastā esošās teritorijas.«90. gados zemniekiem deva kokmateriālusun citus labumus, bet es toreiz dzīvoju Jelgavā,man bija kooperatīvs un nekas tamlīdzīgs nepienācās.Jā, daudzi jau to naudu notrallināja, betciti investēja un attīstījās. Es toreiz ar tādu baltoskaudību uz viņiem skatījos,» ne bez lepnumapar to, ka visu sasniedzis saviem spēkiem, stāstakokaudzētavas «Aptiekas» īpašnieks ImantsParfenovičs.Ar stādu audzēšanu viņš nodarbojas no 1978.gada, un šis darbs viņam ir arī hobijs. TolaikImants, beidzis Politehnisko institūtu, strādājaLatvijas Universitātē par inženieri, bet saņēmatrīsreiz mazāku algu nekā šoferis, un vajadzējameklēt veidus, kā legāli piepelnīties. «Ar kolēģi,otru inženieri, nopirkām Šabo neļķu sēklas, un tāsākās biznesa vēsture – atceros, ka pirmā nauda,ko dabūju par stādiem, bija 25 rubļi.» Nu viņa«Novada augstākais apbalvojums ir pagodinājums,ko man izrādījuši mani pacienti,»ir pārliecināta Sesavas ārste Skaidrīte Stille,piebilstot, ka arī ikdienā pacienti mēdz pateiktpaldies. Visbiežāk tiek dāvāti ziedi.Darbs Sesavā ir Skaidrītes kundzes pirmāun vienīgā darba vieta – jau rit 40. gads. «Irarī atsevišķas ģimenes, kuras pie manis nākpat piecās paaudzēs,» stāsta ārste, uzsverot:patiesībā, kaut gan, darba gaitas uzsākot,tādas institūcijas kā ģimenes ārsts nebija, viņatāda bijusi jau no paša sākuma, jo pacienti bijadažāda vecuma – sākot no zīdaiņiem un beidzotar sirmgalvjiem. S.Stille spriež, ka būt ārstamlaukos, no vienas puses, ir viegli, jo visi cilvēkiun ģimenes ir zināmas, bet, no otras puses,arī ārste tiek nepārtraukti vērtēta. «Sākumābija ļoti grūti, un es ļoti bieži raudāju,» atzīstpieredzējusī ārste.uzņēmumā ziemas sezonā pastāvīgs darbs ir 14cilvēkiem, bet vasaras sezonā strādājošo skaitsir 20 – 25.«Paldies Jelgavas novada pašvaldībai, kanovērtēja manu darbu. Citreiz kļūst skumji, katu viens pats raujies, cīnies un dod darbu citiem,bet no tevis gaida tikai nodokļus. Pie mums jauvalstī tagad akcentus liek uz slaistiem un dzērājiem– viņi saņem pabalstus, palīdzību, kautgan patiesībā tādiem neko nevajadzētu dot. Bettādi kā mēs, kas strādā, nekad pat neiedomātosiet un kādam kaut ko lūgt – veseliem cilvēkiemir jāstrādā un pašiem jāmeklē darbs,» spriežkokaudzētājs. Par pašu apbalvošanas pasākumuun pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja ZiedoņaCaunes Imants saka: «Latvijas dzimšanasdienas priekšvakars bija ļoti piemērots brīdisapbalvojumu pasniegšanai, un tas visādā ziņāIkdienā paldies saka ar ziediemSkaidrīte Stille, Sesavas pagasta ārsteGoda diploms par ilggadēju darbu un ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadāSesavas pagasta «Dālderos» savā ģimenes ārsta praksē strādā Skaidrīte Stille, kura pacientus pieņem piecas reizes nedēļā unceturtdienas rītos steidz uz attālo Bērvircavu. Dakterīte pagastā strādā no 1972. gada, tā kā ļoti lielu sava mūža daļu veltījusipagasta iedzīvotājiem. Pacienti Skaidrītē augstu vērtē ne tikai profesionalitāti, bet arī cilvēciskās īpašības.Paralēli ārstēšanai S.Stille saviem pacientiemstāsta arī par lietām, kas kaitē viņu veselībai,piemēram, lieko svaru, smēķēšanu, alkoholalietošanu, sāli un cukuru ēdienkartē. «Ir bijis tā,ka, piemēram, kādam pacientam saku: «Tu tikaiuz mani nedusmojies, bet tu esi par dūšīgu.» Unparasti jau nedusmojas,» stāsta mediķe. Tomērir arī situācijas, kad cilvēki uzskata – tā navdakteres darīšana. «Reiz veselības pārbaudēkonstatēju, ka kāds zēns smēķē. Viņš gan tonoliedza, bet, tā kā biju redzējusi viņu parkāpīpējam, sāku prasīt, kas par vīrieti no viņaiznāks, ja viņš jau tagad smēķē. Puisis mājāspastāstīja par mūsu sarunu, bet mamma dēlampateica, lai viņš smēķē tā, ka Stille neredz,» atcerasārste. Tāpat nācies veikt psihologa, laulībukonsultanta pienākumus, jo laukos cilvēki pieārsta iet ne tikai tāpēc, lai uzlabotu veselību.Nesen pat bija gadījums, kad ārstei izdeviesbija ļoti patīkami. Manuprāt, šis apbalvojumsapliecina, ka mans darbiņš vajadzīgs arī pašvaldībaiun valstij.»Vislielākais gandarījums Imantam ir par to,ka viņa dēls izrāda interesi par ģimenes biznesu– abas meitas dzīvo ārzemēs, bet dēls ir Latvijā,un Imants būtu tikai priecīgs, ja varētu biznesunodot viņam. «Lai izveidotu šādu biznesu,vajadzīgs ilgs laiks, piemēram, lai augu varētuvispār parādīt tirgū, tam jāaug, minimums, trīsgadus. Piemēram, Nīderlandē, Dānijā ir labaskokaudzētavas, kurās dēli kļuvuši par advokātiemun kuriem ģimenes bizness neinteresē. Izpārdotgadu gaitā izveidoto biznesu ir ļoti sāpīgi,» spriežI.Parfenovičs. Pēdējo gadu viņš ar dēlu strādāpie sava Stādu centra izveides Rīgā, Ulmaņagatvē. «Tas mums un mūsu uzņēmuma attīstībāir nopietns solis,» viņš piebilst.nogludināt kāda laulāta pāra attiecības.Ilggadējā ārste norāda, ka pēdējos gadosSesavas pagastā pieaug saslimšana ar cukuradiabētu, sirds asinsvadu slimībām un onkoloģiju.Viņasprāt, galvenais iemesls ir nekvalitatīvāpārtika un Černobiļas atomelektrostacijassekas. Pagājušais gads Skaidrītei palicis prātāar to, ka konstatēti trīs saslimšanas gadījumiar tuberkulozi – ar to vietējos iedzīvotājus bijaaplipinājis kāds izbijis ieslodzītais, kurš strādājapie saimnieka. Savukārt šogad esot piedzimuši12 bērni – pērn pagastā piedzima seši –, tiesa,pārsvarā mazuļi nāk pasaulē nelabvēlīgās ģimenēs.«Vissmagāk ir strādāt ar mātēm dzērājāmun noskatīties, kā cieš bērni,» tā S.Stille.Daktere pateicas par atbalstu arī savai palīdzeiGuntai Kupčai un vīram, kurš vienmēr,neko nejautājot un nepārmetot, ved savukundzi mājas vizītēs pie pacientiem.Milija Zīberte dzimusi Tukuma novadaDžukstē, bet Vilcē dzīvo jau 44 gadus un sauc šovietu par savām mājām. «Kad izveidojās brīvāLatvija, bija jāpārkvalificējas – pēc izglītības bijuzootehniķe. Tolaik biju Blankenfeldes kooperatīvusabiedrības valdes priekšsēdētāja, un mumspalika Blankenfeldes muiža, tāpēc bija jādomā,ko ar to iesākt. Tā arī sākās aizraušanās ar tūrismuun kultūrvēsturi,» stāsta kundze. Viņa atceras,ka padomju gados jau tādas braukāšanas nebija– ceļot varēja tikai ar arodbiedrības atļaujām untikai izredzētie, turklāt partijas biedri. «Atceros,ka mēs, 30 labākie sovhoza darbinieki, gadabeigās braucām uz Sočiem,» M.Zīberte stāsta, kauz Maskavu, Pleskavu, Lietuvu jau varēja braukt,bet, piemēram, Kaļiņingrada bija slēgtā zona.Pirmajā tūrisma konferencē Milija piedalījās1994. gadā un lēš, ka pa šiem gadiem Vilcēuzņēmusi vairākus desmitus tūkstošus tūristu.«Kad Blankenfeldes muižā rīkojām muižkungapusdienas, dienā brauca pat pa trīs četrām gru-Jauna sporta halle – goda lietaAivars Naglis, Staļģenes vidusskolas direktors un Jelgavas novada Sporta centra brīvās cīņas trenerisGoda diploms par lielo ieguldījumu izglītības un sporta attīstībā un skolēnu patriotiskajā un fiziskajā audzināšanāStaļģenē pedagoģiskajā darbā mērķtiecīgi un aktīvi darbojas cilvēks, kura stiprā puse ir sports – brīvā cīņa, bet tā ir tikai nelieladaļa viņa veikuma. Savā trenera karjerā sagatavojis ne mazums sportistu, un viņa komplektētā komanda izcīnījusi medaļas ganLatvijas I, II un III Olimpiādē pieaugušajiem, gan Latvijas Jaunatnes olimpiādē. Viens no kaismīgākajiem pedagogiem skolēnupatriotiskajā un fiziskajā audzināšanā. Viņš izstrādājis metodisko darbu par brīvās cīņas elementu apmācību un izmantošanusporta stundās. Kopš 2005. gada ir Staļģenes skolas direktors, kur arvien ievieš jauninājumus, piemēram, elektronisko uzdevumusistēmu. Panācis skolas nodrošinājumu ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijas iekārtām, mācību kabinetu un apkārtneslabiekārtošanu. Un pašlaik viņa enerģija deg pie sen lolotā sapņa – skolas sporta halles celtniecības. Aivars ir Jelgavas novadadomes deputāts un aktīvi iesaistās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jautājumu risināšanā.«Vienīgais, ko varu pateikt, ir: paldies par uzticību,»tā par saņemto balvu saka Aivars Naglis. Uzjautājumu, kas varētu viņu ieteikt apbalvojumasaņemšanai, viņš pieļauj, ka iniciatīva varētu nāktgan no Izglītības pārvaldes, gan no Sporta centra,gan no skolas kolektīva, kas jau pērn viņu gribējušivirzīt pašvaldības augstākajam apbalvojumam.«Mans pamatdarbs ir skolā, bet pēc darbalaika beigām sākas treniņi – bērnus un jauniešusbrīvajā cīņā trenēju jau kopš 1989. gada. Savulaikarī pats nodarbojos ar šo sporta veidu, vēl institūtalaikos sportoju, bet tad guvu traumu... Tiesa, vēljau pats kaut ko daru un pirms dažiem gadiempiedalījos arī pasaules čempionātā veterāniem,bet drīz jau paliks 50, un tad jau uz paklāja vairsneiziesi,» tā viņš, piebilstot, ka joprojām regulāritiekas ar saviem bijušajiem audzēkņiem un kopāceturtdienās spēlē futbolu.«Var teikt, ka Vircavas bibliotēka ir mana vienīgādarba vieta. Tiesa, pēc vidusskolas beigšanasnepilnu gadu nostrādāju bērnudārzā Jelgavā– toreiz es ļoti gribēju kļūt par bērnudārza audzinātāju.Bet tad, kamēr biju palikusi bez darba,man piedāvāja vietu bibliotēkā – man ne prātāneienāca, ka kādreiz tur strādāšu,» stāstu parsavu un sava darba mūžu iesāk īstenā vircavnieceAija Bērziņa. No darba Jelgavā tolaik Aijai nācāsaiziet, jo ar pilsētu bija slikta satiksme un viņanevarēja izbraukāt, tomēr arī tagad viņai daudzsanāk strādāt ar bērniem un jauniešiem, un taskundzi priecē.«Saņemot pašvaldības augstāko apbalvojumu,sajūta bija ļoti neparasta. Kaut kur arī likās, kaneesmu to nemaz pelnījusi, bet tas tomēr bijapacilājoši un svinīgi. Laikam kolēģi un lasītājinovērtēja manu darbu – no malas jau labākredzams,» nosaka kundze. Viņasprāt, citi viņā«Šodien tūristam vairs nepietiek ar pliku stāstu»Milija Zīberte, Vilces pagasta Tūrisma informācijas punkta vadītājaAtzinības raksts par lielo ieguldījumu Jelgavas novada tūrisma attīstībā, kultūrvēstures mantojuma saglabāšanāun jaunās paaudzes izglītošanāMainoties laikiem un Latvijai iegūstot neatkarību, Milija mainīja savu nodarbošanos un izglītojās sev tuvās jomās– ieguvusi sertifikātus tūrisma, viesmīlības, nometņu organizēšanas un kultūras pieminekļu apsaimniekošanasjomās. Blankenfeldes muiža saglabāta, pateicoties Milijas iniciatīvai – viņa piesaistīja Kultūrkapitāla fonda finansējumu.Viņa arvien popularizē Vilces pagastu un novadu kopumā, vadot dažādas ekskursijas pa Vilces pagastu.Tāpat Milija aktīvi iesaistās pagasta un skolas rīkotajos pasākumos.Visa Nagļu ģimene ir sportiska. «Sports ievelk– piemēram, citās ģimenēs abi ir biznesmeņi, betmēs ar sievu abi mācījāmies Sporta institūtā,»norāda skolas direktors un treneris, piebilstot, kaneizmērojams ir viņa prieks par savu audzēkņupanākumiem. Piemēram, viņa bijušais audzēknisAndrejs Vasiļjevs tagad strādā par treneri Bauskā,bet Ivars Drupa – Rīgā, un abi jau ir guvuši panākumus,kā saka A.Naglis, lielākus par viņējiem.Tomēr vislielākais prieks ir par dēlu Jāni, kuršnesen uzsācis studijas Sporta akadēmijā un arījau trenē jaunos. «Esmu atdevis viņam lielākodaļu sava darba, bet vēl jau man viņam jāpalīdz,dalos ar viņu pieredzē, aizvietoju. Galvenais, kagribēšana Jānim ir un, lai gan alga nav liela, tāir iespēja palikt Latvijā,» stāsta A.Naglis. Pēcviņa teiktā, Jānis jau pa pasauli gana izvazājies– darba meklējumos pabijis Anglijā, Norvēģijā,Holandē –, un ir laiks atgriezties. «Tā tāda tēvaviltība,» labsajūtā un ar viltīgu smaidiņu sejānosaka treneris.Runājot par mērķi turpmākajam darba cēlienam,viņš norāda: gribētu uzcelt Staļģenē sportahalli. «Šo jautājumu jau risinu un nekādi nevaruatrisināt desmit gadus. Kādreiz jau bija tādapolitika un tika ierīkoti dažādi aktivitāšu centri– es jau nenoniecinu «Līdumus», «Kraujas» un«Zariņus», tomēr uzskatu, ka pie katras skolasjābūt modernai sporta hallei. Tagadējā zāle mumsir pielāgota, bet tajā nav ne dušu, ne tualešu,»ieskicē A.Naglis. Viņš ir apņēmības pilns beidzotšo jautājumu atrisināt – jaunās halles projektsesot izstrādāts jau pirms kāda laika, tagad tas tiekpielabots, un A.Naglis cer, ka nākamgad situācijaizkustēsies no sava nulles punkta. «Man kā bijušajamsporta skolotājam tā ir goda lieta.»«Man ne prātā nenāca, ka kādreiz strādāšu bibliotēkā»Aija Bērziņa, Vircavas pagasta bibliotekāreAtzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu lauku bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanāBibliotēkas vadītāja Aija darbam Vircavas bibliotēkā ir uzticīga jau 40 gadus. Viņas darbs neaprobežojas ar vienkāršiemdarbiem bibliotēkā. Aija spēj aizraut un ieinteresēt, atrast īpašo katrā atnācējā un bibliotēkas apmeklētājātā, lai ikviens kļūtu atvērtāks, pozitīvāks pret valsti, pagastu un novadu. Vai tas būtu pirmsskolas vecuma mazulis,spurains pusaudzis, vai kundze gados, Aija atrod kopīgu valodu un katram parāda savu ceļu literatūrā. Kopā ardzīvesbiedru Verneru Aija izaudzinājusi divus krietnus bērnus un nu jau lolo trīs mazbērnus.visvairāk novērtē precizitāti, lielo pacietību unapzinīgumu. «Vienmēr esmu pratusi atrastkopīgu valodu ar apmeklētājiem un vienmēresmu bijusi pietiekami pieklājīga – Vircavasbibliotēkā strādāju 39 gadus, un ne reizi man navbijis konflikts ar kolēģiem vai lasītājiem,» norādaAija. Vircavas bibliotēku vidēji dienā apmeklē 26cilvēki un kopējais lasītāju skaits ir ap 300.Viens no patīkamākajiem brīžiem bija pirmsdiviem gadiem, kad bibliotēka pārcēlās uz jaunāmtelpām – tie bija ceturtie Jurģi. «Bija jaunotelpu atklāšana, sanākuši mani aktīvākie unmīļākie lasītāji. Pensionāri paši bija izcepuši lielugaršīgu torti ar rudens lapām. Tas bija tik sirsnīgiun mīļi, un tad es tā īsti sapratu, ka viņi maniciena un mīl,» stāsta bibliotēkas vadītāja. Viņuļoti iepriecina, ka bērni lasa – skolā esot dažasskolotājas, kas liekot bērniem lasīt, un tad viņibibliotēkā meklējot grāmatu ar tieši tik lapām, cikpām – ap 220 cilvēku,» tā viņa, piebilstot, ka 2010.gadā Vilci apmeklēja vairāk nekā tūkstotis tūristu.Pērn bijusi lejupslīde, bet šogad skaits atkal kāpj– vasarā vien Vilcē bijuši 790 viesi. Šovasar samērādaudz tūristu bijis no Vācijas, Dānijas, Zviedrijas,Krievijas un Lietuvas. M.Zīberte spriež, kaviņas darbu atzinīgi novērtējusi gan Vilces skolasdirektore, gan pagasta pārvaldes vadītāja, un,iespējams, tieši viņas Miliju pieteikušas apbalvojumam.«Biju patīkami pārsteigta, ka mansdarbs ir novērtēts. Negribas jau sevi dikti lielīt,bet laikam jau pateicoties man Blankenfeldesmuiža vēl stāv...» domīgi saka Milija.Viņas aizraušanās ir vēsturiskās celtnesun kultūras pieminekļi, bet sirdij vistuvākās– Blankenfeldes un Vilces muiža. «Abas šīsmuižas piederēja diviem Hānu dzimtas brāļiemun ir diezgan līdzīgas arī pēc izskata. Bet manivisvairāk saista vēsturiskā aura un leģendas– Blankenfeldes muižā bija spoki un raganas,bet Vilces muižā ir Melnā un Baltā dāma, velni,»skolotāja uzdevusi izlasīt.Bet sirds sāp, ja nevīžīgi un pavirši izturaspret grāmatām. «Bērni no nelabvēlīgām ģimenēmir vislasītgribošākie, bet viņi, varbūt patneapzinoties, nodara grāmatai pāri. Tad man irduālas jūtas – no vienas puses, saskaņā ar noteikumiemes varētu viņiem grāmatas vairs nedot,bet, no otras puses, nespēju tā rīkoties, jo viņiemir vēlme lasīt. Tad nu es viņus audzinu.»Gads A.Bērziņai bijis svarīgu notikumu pilns– jūnijā bibliotēkai bija akreditācija, bet oktobrīVircavā notika novada Grāmatu svētki. TagadAija gribētu vairāk laika veltīt novadpētniecībasmateriālu sistematizēšanai un noformēšanai.«Tagad ir dažādas datu bāzes, kurās var atrastinformāciju par pagasta vēsturi, un tas ir jāizmanto.Un ir arī tā labā iespēja visus šos materiālussaglabāt datorā – tādus tos būs daudz patīkamākpiedāvāt un lietot,» norāda bibliotēkas vadītāja.ieskicē tūrisma speciāliste. Pagājušajā gadā pašvaldībarestaurējusi Vilces muižas lielo deju zāli.«Kad noņēmām sienas koka paneļus, atklājām,ka apakšā ir bīdermeiera stila oriģinālās durvis,rūpīgāk ieskatoties, arī freskas krāsas varēja saskatīt.Nupat pabeigta arī muižas pagraba izpēte– tas ir ļoti interesants, ar krusta velvēm griestosun agrāk kalpoja kā pulcēšanās vieta. Vilcesmuiža bija medību pils, un kungi pēc medībāmpulcējās pagrabā. Tur bija kamīns, tika dzertsmelnais plūškoka vīns, dalīti un cepti nomedītiebrieži. Pagrabā bija virtuve ar visu maizes krāsni– tā tiešām pildīja ķēķa funkciju. Tur arī bija pirmaislifts – ar ķēžu palīdzību pagatavotais ēdienstika uzlaists augšā,» jaunākajos atklājumos dalāsM.Zīberte, un rodas sajūta, ka viņa par Vilci untās muižām varētu runāt stundām. Bet viņa tikainosaka: ja grib strādāt par gidu, visu laiku ir jāmācāsun jāseko līdzi visam notiekošajam, jo nāciesatbildēt arī, piemēram, uz tūrista jautājumu, kasšobrīd ir Latvijas prezidents.M.Zībertes mērķis ir panākt, lai Vilce būtu vēlatpazīstamāka. «Nākamajā tūrista sezonā plānojamrīkot tādus kā šovus, jo tagad jau tūristam arpliku stāstu vien nepietiek. Man ir doma apspēlētseptiņus Vilces magus un faktu, ka 1797. gadādivas dienas Vilces muižā uzturējās slavenaisavantūrists un mistiķis Kaliostro,» viņa atklāj.Ilgonis Rozītis ir pārliecināts, ka apbalvojumasaņemšanai viņu izvirzīja Valgundes pagastaiedzīvotāji – kā pateicību par atpūtas vietasierīkošanu pie Kalnciema skolas. Zemgalesmežsaimniecības izpilddirektors norāda, kapēc rakstura nav uz atzinību tendēta personība,tomēr apbalvojums sniedz gandarījumu. Viņšgan spriež, ka daudz lielāks bijis Klīves mežaiecirkņa vadītāja Gunāra Blūma ieguldījums. Parsavu lielāko ieguldījumu meža nozarē I.Rozītisuzskata ceļu tīkla atjaunošanu – Zemgalē pēdējo10 gadu laikā sakārtoti 600 kilometri meža ceļu.Emīlijas Rozes dzimtā puse ir Laidi netāluno Skrundas, bet jau aptuveni 40 gadus viņadzīvo Jaunsvirlaukas pagastā un ar savām aušanasprasmēm, gaumes un stila izjūtu priecē citus.«Atceros, ka aust sāku bērnībā, bet tad kādulaiku to nedarīju – nebija laika, bija jāmācās,»stāsta E.Roze. Runājot par aušanu, viņa nemitīgiatkārto, ka tas ir laikietilpīgs un samērā grūtsdarbs – aužot ķermenis atrodas sēdus stāvoklī,vienlaikus jākustina rokas un kājas un nemitīgijāskatās līdzi, kā virzās process.Emīlijas kundze par savu aizraušanos runādiezgan negribīgi – varbūt tāpēc, ka Staļģenesstudijā auž jau vairāk nekā 30 gadus un viņai tasdrīzāk šķiet kā darbs, nevis vairs hobijs. Radošaisdarba mūžs bijis tik garš, ka viņa vairs nevar pateikt,kāds bijis sarežģītākais, lielākais vai mīļākaisaustais darbs. «Austs ir daudz. Lielākie darbi«Par savu ciematu ceļos un guļos»Smaida Vērza, Līvbērzes pagasta Vārpas ciema iedzīvotāja,dienas centra «Vārpa» vadītājaAtzinības raksts par ciema sabiedriskās dzīves organizēšanu unsabiedrības iesaisti vides labiekārtošanāIr kāda Vārpas ciema iedzīvotāja, kas rūpējas par to, lai dzīve ciemā būtuinteresanta un daudzveidīga. Viņa aktīvi piedalās dažādos saimnieciskosdarbos, izmanto gandrīz visas iespējas, lai piesaistītu projektu finansējumu,rūpējas par svētku un kultūras pasākumiem – lai tie būtu saistoši jebkuravecuma iedzīvotājiem. Viņa arī ikdienu padara par svētkiem un tematiskiempulcēšanās brīžiem. Iedzīvotāji Smaidu raksturo kā Vārpas ciema dvēseli,kas saliedē pagasta iedzīvotājus, visu savu darbu, enerģiju un zināšanasieguldot Līvbērzes pagasta labklājības celšanā.«Vārpā esmu iedzimtā, un man rūp viss, kas tenotiek. Gribu, lai iedzīvotājiem te ir labi, un varteikt, ka par savu ciematu ceļos un guļos,» biedrības«Ģimenes centrs «Nāc!»» pārstāve SmaidaVērza domā, ka tie ir iemesli, kāpēc viņa izvirzītaapbalvojumam. To saņemot, sajūtas bijušas ļotipatīkamas, bet vienlaicīgi uzliek lielu atbildībuun raisījušas pārdomas: vai balva maz pelnīta, joir taču arī citi cilvēki, kuri būtu to pelnījuši.«Mēs jau esam nostāk no centra, Vārpasiedzīvotājiem nav tik plašu iespēju kā pagastacentra cilvēkiem – tur kultūras pasākumi notiekgandrīz katru nedēļu, ir sporta halle, tomēr mēscenšamies saviem spēkiem, rīkojam pasākumus,sporta svētkus,» stāsta S.Vērza. Pēc viņas aplēsēm,ciemā dzīvo ap 130 iedzīvotāju, un Smaida pazīstvisus. «Aktīvi gan ir tikai kāda puse, no kuriemlielākais īpatsvars ir jaunieši. Ir jau daļa jaunoizbraukuši, tomēr jūtu, ka viņi grib mājās. Dažiarī atgriežas, piemēram, mans dēls gandrīz divusgadus nostrādāja Skotijā, bet nu atgriezās unnopirka Vārpā dzīvokli,» tā Smaida. Viņasprāt,galvenais iemesls, kāpēc jaunie tomēr atgriežasVārpā, ir māju sajūta, turklāt ciems ir tuvu Jel-gavai. Pasīvākā grupa ir 50 – 60 gadus vecie, kurivēl nav pensionāri un sevi vēl arī par senioriemneuzskata, un viņi šai mērķauditorijai veltītospasākumus neapmeklē.Aktīvā kundze stāsta, ka lielākā daļa Vārpasiedzīvotāju ir lokālpatrioti, ko apliecina talkas.«Mēs talkās nekopjam savu apkārti, jo tā jauikdienā ir savesta kārtībā. Mums ir tradīcija ikgadu sakopt Svētes upes labo krastu – iecienītākāsmakšķernieku vietas.» Viens no sāpīgākajiemjautājumiem ir tas, ka pašvaldības Būvvaldeneizsniedz būvatļaujas Vārpas ciemā, jo tā irapplūstošā teritorija. «Kad bija tas bums, jauniepirka zemi, ņēma kredītus un gribēja būvēties,bet nu tie laiki jau pagājuši,» spriež S.Vērza. Aktualitāteir arī sabiedriskais transports un veikals,tomēr Smaida uzsver, ka ir reāliste un gaisa pilisnebūvē: «Saprotu, mēs nevaram gribēt to, kopaši nevaram nosegt, – mūsu nav tik daudz, laiautobuss būtu rentabls un veikals spētu izdzīvot.Ir jau bijuši veikalnieki, kas riskēja. Ja visi savunaudiņu tērētu vietējā veikalā, tad vēl varbūtizturētu, bet daudzi mūsu cilvēki strādā pilsētāun savu naudu atstāj tur.»«Neesmu orientēts uz atzinību saņemšanu»Ilgonis Rozītis, a/s «Latvijas valsts meži» Zemgales mežsaimniecības izpilddirektorsAtzinības raksts par lielo ieguldījumu kultūrvēsturisko piemiņas un atceres vietu sakopšanā un atjaunošanā Jelgavasnovadā un ilggadēju sadarbībuAkciju sabiedrības «Latvijas valsts meži» Zemgales mežsaimniecībā strādā cilvēks, kura vadībā Valgundes pagastateritorijā veikti daudzi īpaši darbi – mežā ierīkotas vairākas atpūtas vietas, ko cilvēki iecienījuši; šogad izveidotaatpūtas vieta ar četrām nojumēm, galdiem, soliem un ugunskura vietu pie Kalnciema vidusskolas. Tāpat tapusi vieta,kur iespējams organizēt mācību stundas dabā. Pašlaik notiek sarunas par veselības trases izveidi pie skolas.«Latvijas valsts mežu» Zemgales mežsaimniecība vienmēr ir atbalstījusi un aktīvi piedalījusies ikgadējo Ziemassvētkukauju atceres pasākumu rīkošanā Ložmetējkalnā, sniedzot praktisku palīdzību.«Zemgalē meži ir diezgan izkliedēti un tuvumāir daudz pilsētu, tāpēc arī mežos ir daudz cilvēku.Un mums par viņiem ir jādomā.»I.Rozītis stāsta, ka vēl mūsu meži raksturīgiar to, ka tajos nav daudz dzīvnieku. «Lāču piemums nav. Plēsīgākie te ir vilki, bet, ja vilks navtraks, viņš ļoti baidās no cilvēkiem. Vienīgi mumsir problēmas ar bebriem, kas ceļ dambjus, nopludinamežus, un tie izkalst,» tā izpilddirektors.Jelgavā I.Rozītis nonāca 1971. gadā, kaduzsāka studijas LLU Meža fakultātē. «Kadbeidzu vidusskolu, man nebija nekādu zināšanu«Kas grib aust, tas jau iemācās»Emīlija Roze, tautas lietišķās mākslas studijas «Staļģene» audējaAtzinības raksts par lielo ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajāmpaaudzēmEmīlijai šogad aprit 80 gadi, un viņa no 1977. gada Staļģenē prasmīgi un apzinīgi pielietojusi savu aušanas talantu– aužot pati lielos lakatus, segas, sienas segas, aizkarus, spilvenus un galdautus –, kā arī nodevusi savas zināšanasjaunajai paaudzei. Katru gadu audējas darbi tiek izstādīti vietējā un lielāka mēroga izstādēs. Daļa austo darbu,protams, tiek radiem un draugiem. Emīlija ir izaudzinājusi divus dēlus, un nu ir izlolots ražens jaunākās paaudzespulks – septiņi mazbērni un deviņi mazmazbērni.varētu būt paklāji un segas, kurām platums ir2,10 vai 2,20 metri, bet garums – cik nu kuro reizivajadzīgs,» tā E.Roze. Viņa piebilst, ka studijādarināts arī Jelgavas novada karogs, bet Emīlijapati gan nav bijusi pie aušanas. Viņa spriež, kaizaust var jebkuru zīmējumu, tikai tas ir grūti unsarežģīti.Par to, ka jaunajai paaudzei par šo arodu navpārāk lielas intereses, kundze neskumst, vien nosaka:«Šodien jau jaunajiem daudz citu interešu,bet tas, kas grib, tas jau iemācās.» Reizumis tautaslietišķās mākslas studiju «Staļģene» apmeklēskolu jaunieši un daži pat iesēžoties stellēs.Viņai pašai ir divi dēli, septiņi mazbērniun deviņi mazmazbērni, bet arī neviens noviņiem nav īpaši interesējies, ar ko tad mamma,vecmamma un vecvecmamma nodarbojas.Un Emīlijas kundze nav arī uzstājusi. «Manpar mežu. Jā, daudzi Meža fakultātē studējošienāca no mežsaimnieku dinastijām, bet maniabi vectēvi bija lauksaimnieki. Un varētu teikt,ka pie meža nonācu, romantiskas iedvesmasvadīts,» atceras mežsaimniecības izpilddirektors.«Esot liela valsts uzņēmuma struktūrvienībasvadītājam, ikdienā nākas saskarties ar daudzāmnegatīvām lietām un gandarījuma brīži nemaznav tik bieži. Viens no tādiem – redzēt sakoptujaunaudzi. Mežs jau tiek izcirsts – no tā izvairītiesnav iespējams –, bet jāsaprot, ka svarīgākais irpareizi mežu atjaunot,» tā I.Rozītis.gan mājās arī ir stelles, bet tur es neaužu, unuz studiju jau līdzi man nenāks,» tā viņa. Vēlviņai mājās ir pašas austie darbi – segas, paklāji,spilveni, sedziņas. Tuviniekiem labāk zināmskāds cits Emīlijas kundzes vaļasprieks – viņa,sagaidot viesus un arī pati braucot ciemos,vienmēr izcep kūku.Studijā šobrīd darbojas ap desmit audēju.Ziema jau ir tā aktīvākā sezona, jo vasarā tamneatliek laika – tad saimniecības un dārza darbi.«Ir jau arī tā kopā sanākšana un aprunāšanās,»stāsta E.Roze, norādot, ka galvenokārt studijātiek apspriesti darbi, prasīti padomi. Emīlijaivislabāk patīk brūna, oranža, sarkana, zaļakrāsa, bet viņa teic, ka izmantot var visas krāsas.«Kaut vai tā pati rozā. Kādam varbūt liekaspar spilgtu vai romantisku, bet, kad sapludināskrāsas kopā, izskatās ļoti skaisti.»ĪsumāDienesta viesnīca rekonstruētaŠomēnes noslēgsies projekts «Zaļenieku vidusskolasēkas rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācijavispārējās vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanaiJelgavas novadā». Pilnībā būs renovēta dienestaviesnīca, daļa istabu pārbūvētas par mācību kabinetiem.Telpas paredzētas ne vien arodizglītības,bet arī vispārējās skolas audzēkņiem. Tāpat iegādātasmēbeles un aprīkojums telpu labiekārtošanaiun mācību procesa modernizēšanai, modernizētaIT bāze, iegādāti portatīvie datori pedagogiem, kāarī ierīces pētnieciskajai darbībai fizikā un ķīmijā.Projekta finansējums ir 820 001,31 lats, no tāERAF finansējums – 556 577 lati un pašvaldībasfinansējums 263 424,31 lats.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒDorupē uzlabo ūdensapgādiProjekta «Jelgavas novada Dorupes ciemaūdenssaimniecības attīstība» gaitā tiek paplašinātikanalizācijas tīkli 500 metru garumā. Turpmākparedzētie darbi ir ūdens ieguves un attīrīšanasiekārtu rekonstrukcija, kā arī notekūdeņu attīrīšanasiekārtas uzstādīšana.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒZaļeniekos uzlabo ūdens kvalitātiĪstenojot projektu «Jelgavas novada Zaļeniekuciema ūdenssaimniecības attīstība», šobrīd notiekūdens sagatavošanas stacijas izbūve, ūdensapgādestīklu un ūdenstorņa rekonstrukcija. Uzsākta arīnotekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un kanalizācijastīklu rekonstrukcija ciema centrā. Projektsnoslēgsies nākamā gada septembrī.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒKalnciemā uzlabota ūdens kvalitāteProjekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībaKalnciemā» tuvojas noslēgumam, un šobrīd notiekizpilddokumentācijas sagatavošana projekta nodošanai.Jau uzlabota ūdens kvalitāte, notekūdeņusavākšanas un attīrīšanas sistēma, kā arī paplašinātaūdensapgādes pakalpojumu pieejamība.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒNovembrī no mums aizgājuši...Anna Guļšina, Svēte(01.10.1957. – 02.11.2012.)Zenta Cimermane, Eleja(17.02.1925. – 03.11.2012.)Konstantīns Gorbacevičs,Līvbērze(11.09.1944. – 04.11.2012.)Valentīna Lukjanova, Platone(05.06.1938. – 06.11.2012.)Gunārs Ziemelis, Jaunsvirlauka(04.04.1931. – 07.11.2012.)Lūcija Žurovska, Glūda(24.11.1916. – 11.11.2012.)Vija Pudova, Glūda(21.04.1937. – 10.11.2012.)Aina Irbe, Sesava(11.11.1921. – 12.11.2012.)Jevdokija Paļčeha, Platone(02.03.1918. – 13.11.2012.)Nianila Doroševska, Platone(23.12.1939. – 14.11.2012.)Ādolfīne Zajanckauskaite,Vircava(11.04.1928. – 15.11.2012.)Romualds Savičs, Kalnciems(11.10.1934. – 17.11.2012.)Juris Balgalvis, Platone(29.05.1934. – 19.11.2012.)Aivars Insbergs, Kalnciems(27.11.1937. – 19.11.2012.)Venēra Suraka, Jaunsvirlauka(08.11.1945. – 20.11.2012.)Rita Ose, Valgunde(17.06.1949. – 21.11.2012.)Vladislavs Stefanovskis, Vircava(11.11.1939. – 22.11.2012.)Halina Miļanoviča, Kalnciems(25.03.1926. – 22.11.2012.)Praskovja Kivlena, Kalnciems(17.10.1931. – 23.11.2012.)Ināra Švānberga, Līvbērze(26.01.1936. – 24.11.2012.)Antons Aduķis Sesava(08.12.1942. – 25.11.2012.)Ivo Mucinieks, Lielplatone(30.12.1974. – 25.11.2012.)Ļubova Vovere, Kalnciems(10.11.1929. – 26.11.2012.)


6 2012. gada decembris pagastu mozaīkaElejaDarbu Elejā sākusi jaunakultūras dzīves vadītāja – jelgavnieceElīna Zālīte. «Mansmērķis ir krietni vairāk iekustinātElejas pagasta kultūrasdzīvi un veidot jaunus projektus.Tā kā esmu iebraucēja, apzinos,ka būs grūti, jo vispirmsir jāiegūst cilvēku uzticība, betcentīšos un strādāšu no visassirds,» saka jaunā vadītāja.Jelgavniece E.Zālīte ir absolvējusiEkonomikas un kultūrasaugstskolas Kultūras vadībasnodaļu un ieguvusi profesionālobakalaura grādu kultūrasuzņēmējdarbībā un kultūrasValgundePateicoties izglītības, kultūrasun sporta centra «Avoti» vadītājasEgijas Šuneiko uzņēmībai, Valgundesbērniem būs iespēja mācītiesveidot no māla, jo par projektāiegūtiem līdzekļiem nopirkta bērnumāla virpa.«Tā bija manis pašas iniciatīva– divas reizes startēju projektu konkursāun abās reizēs izdevās iegūtlīdzekļus,» norāda Egija, bankaskluba «Mēs paši» goda biedre. Viņaatzīst, ka šī iecere radās, jo viņaLielplatoneLielplatones pagasta aktīvākaissportists Aleksandrs Baimuhametovssadarbībā ar pagastapārvaldi un Danas grupas veikala«Strūri» īpašnieku Aigaru Audzinoorganizējis iespēju pagastaiedzīvotājiem apmeklēt trenažieruzāli.Zāle ir ierīkota veikala «Strūri»telpās, kas no īpašnieka tiek īrētas.Trenažieru zāli var apmeklētpirmdien, trešdien, piektdien nopulksten 18 līdz 22. Tomēr, jakādam šis laiks nav piemērots,sazinoties ar Aleksandru, iespējamsvienoties par izdevīgāku.Aleksandru var sazvanīt pa tālruni26779503.Biedrība «Liel.Barons» realizēdivus ELFLA pasākumā«Lauku ekonomikas dažādošanaun dzīves kvalitātes veicināšanavietējo attīstības stratēģijuīstenošanas teritorijā» atbalstītusprojektus, kuri jāpabeidzlīdz 30. jūnijam.Jauna kultūras dzīves vadītājaMācīsies veidot no mālaUz pensionāru balli nodrošinās transportu28. decembrī pulksten 14IKSC «Avoti» notiks pensionāruballe ar grupu «Tirkizband».Uzstāsies arī deju kolektīvs«Avotiņi», līnijdeju kolektīvs,Kalnciema vidusskolā notikapasākums «Dejo ar klasi!». Visas12 klases sagatavoja apmēramdivas minūtes garu priekšnesumupar izlozētās dejas tēmu – samba,pasodoble, hiphops, kazačoks, disko,pati ir veidojusi no māla. «Bērnībāpiedalījos Kalnciema vidusskolasveidošanas pulciņā, un man tas ļotipatika. Veidojām medaļas, gleznasar kuplām māla tautu meitām unglazējām krūzītes,» viņa atcerasvidējās paaudzes tautu deju kolektīvs«Valgundietis». Valgundespagasta pārvalde nodrošinabezmaksas transportu: pulksten12.20 no pieturas «Strēlnieki»Skolēni dejomakarena, tango, marša, ča-ča-ča,sirtaki, steps un balets. Īpašs paldiesdeju skolotājām Ingai Feldmanei unSarmītei Beltei, kas vairākām klasēmpalīdzēja priekšnesumu gatavošanā.Paldies arī žūrijai: Valgundes pagastaDarbojas trenažieru zāleMaksa ir noteikta piecilati mēnesī vienai personai(abonentmaksa)neatkarīgi no trenažieruzāles izmantošanas biežumaun ilguma.Trenažieru zālē ir pieejamidažāda veida trenažieri– tiesa gan, lietoti,tomēr visi labi funkcionē.Kopumā zālē ir pieejamidesmit trenažieri, kuriparedzēti visām muskuļugrupām. Pārvaldesvadītāja Līga Rozenbahasola, ka ar laiku trenažieruklāsts tiks papildinātsun nomainīts pret modernākāmierīcēm.Realizē divus projektusIEGULDĪJUMSTAVĀ NĀKOTNĒProjektu speciāliste Zanda Zariņainformē, ka viens projekts ir«Izjāžu laukuma labiekārtošana»(kopējās izmaksas – 1430 lati, nokuriem Jelgavas novada pašvaldībaslīdzfinansējums ir 143 lati), betiestādes vadītāja kvalifikāciju.«Esmu apguvusi svētku unsarīkojumu vadību, kultūrpārvaldību,producēšanu, režiju,sabiedriskās attiecības, mārketingu,kā arī citas jomas,»norāda E.Zālīte, piebilstot, kaviņas līdzšinējā darba pieredzeir saistīta ar organizatorisko unadministratīvo darbu tūrismaaģentūrā.Viņa uzskata, ka darbs Elejāir ar lielām personīgās un profesionālāsizaugsmes iespējām,dinamisku darba ritmu, kā arīElīnas tiešo prasmju un zināšanupielietošanas iespējām.Pirmais pasākums, ko E.Zālītenoorganizēja, bijaL atvijas valstsdzimšanas dienaiveltītais svētkukoncerts, kas notikaJelgavas novadajauniešu multifunkcionālācentratelpās Elejā. Tajāpiedalījās dejotājiun dziedātāji nobērnudārza «Kamenīte»,jauniešu deju kolektīvs«Tracis», Elejas vidusskolas 3. – 4.klases dejotāji, senioru ansamblis«Varavīksne», Jelgavas novadaLielplatones, Platones un Elejaspagastu jauktais koris «Sidrabe».Pēc koncerta ikviens tika aicinātsuz svētku balli, kurā spēlēja grupa«Brīvdiena». «Paldies visiem,kuri piedalījās un atbalstīja pasākumu!»tā jaunā kultūras dzīvesorganizatore.un patiešām priecājas, ka latviešutradicionālajos svētkos nu varēsValgundes bērniem, jauniešiem unarī pieaugušajiem piedāvāt apmeklētradošās un attīstošās veidošanasdarbnīcas.Finansējums virpas iegādei– 400 lati – iegūts,startējot ar projektu «Saulesielas māla darbnīca»VAS «Latvijas Hipotēkuun zemes banka» klientukluba «Mēs paši» projektukonkursā.– Tīreļu DUS – Kalnciema vidusskola– IKSC «Avoti»; pulksten13.15 no pieturas «Stari»– Vītoliņi – IKSC «Avoti». Ieejapasākumā ir bez maksas.pārstāvei Ainai Briedei, IKSC «Avoti»vadītājai Egijai Šuneiko, vecākupārstāvēm Ligitai Ķekarei un DainaiFreimanei un skolas pārstāvjiemAldim Laumanim un GuntaramJēgermanim.otrs – «Lielplatones etnogrāfiskotautas tērpu iegāde jauniešu dejukolektīvam «Audzis»». Tā kopējāsizmaksas – 2776,22 lati, no kuriemJelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumsir 277,62 lati.JaunsvirlaukaPar godu Latvijas Republikasproklamēšanas 94. gadadienai 17.novembrī notika pasākums «Mēslepojamies». Tajā godināti cilvēki,uzņēmumi, ģimenes, kas devušasieguldījumu Jaunsvirlaukas pagastaattīstībā un pilnveidošanā.Pagasta pārvaldes vadītāja SolveigaArnīte cer, ka šis pasākumsvarētu kļūt par jauku valsts dzimšanasdienas svinību tradīciju, jopateikt paldies nekad nevar pardaudz.Pateicības tika pasniegtas piecāsnominācijās. Nominācijā «Izglītība»par mūža ieguldījumu pedagoģiskajādarbā Jaunsvirlaukaspagastā tika sveiktas skolotājasRegīna Krīgere un Dzidra Kristāla,bet par radošiem panākumiembagātu pedagoģisko darbībuVilceVilcenieks Valsts policijas Jelgavasiecirkņa policists SandisBlūms saņēmis Iekšlietu ministrijasun Valsts ugunsdzēsības unglābšanas dienesta (VUGD) apbalvojumu«Par pašaizliedzību»– viņš neminstinoties ielēca upēun no mašīnas, kas atradās zemūdens, izvilka bezsamaņā esošujaunieti.Šā gada 22. aprīlī Jelgavas novadaLielplatones pagasta Tīsos,ceļa Bauska–Dobele 36. kilometrā,notika autoavārija – automašīna«Ford Probe» no tilta iekrita upē.Tajā atradās divi jaunieši. Viensno viņiem izkļuva laukā, bet otrsbezsamaņā palika slīkstošās automašīnassalonā. Garām braucaLivberze - -Jau piekto reizi valsts svētkupasākumā tika godināti Līvbērzesgada cilvēki. Nominācijā «Mūžaieguldījums» balvu saņēma AlbertsMednis, kura spēlētās ermoņikas irdzirdamas un redzamas Jāņa Streičafilmā «Rūdolfa mantojums».Kultūras nama vadītāja LaimrotaPetrusa stāsta, ka A.Medņa vadībāLīvbērzē tika izveidota lauku kapela.«Alberts ir viens no retajiemmuzikantiem, kurš spēlē trīsrinduLīvbērzes kultūras namā noticisvērienīgs vokālo ansambļu salidojums– pasākums «Sadziedāšanāskāpostos», ko organizēja vokālaisansamblis «Sekvence» un tā vadītājaAgita Damlica-Ķere.Uz sadziedāšanos sabraucaJelgavas novada vokālie ansambļi«Kompromiss», «Nianse»,«Aicinājums», «Savējie», «Slavjanočki»,Zemessardzes ansamblis«Junda» un pirmsskolas iestādesansamblis «Taurenīši». TukumaJaunsvirlauka lepojas!Pārceļ pasta nodaļuStaļģenes pasta nodaļa tagadatrodas pašvaldībai piederošās telpās«Kraujās». Darba laiks – darbadienās no pulksten 8 līdz 14.30, tālrunis– 63085799. Tā apkalpo lielākodaļu pagasta, izņemot Mežciema,Kārniņu un bijušo Bluku ciemu, koapkalpo pilsētas pasta centrs.Policists saņem apbalvojumu«Par pašaizliedzību»Valsts policijasZemgales reģionapārvaldesJelgavasiecirkņa Kārtībaspolicijasnodaļas inspektorskapteinisS.Blūms un pamanījacilvēku,kurš sauca pēcpalīdzības. Tasbija no automašīnas izkļuvušaisjauneklis. Sandis izsauca neatliekamomedicīnisko palīdzību unVUGD, tad ielēca upē un noslīkstošās automašīnas caur blakussēdētājadurvīm, kuras bija vaļā,izvilka bezpalīdzīgo puisi krastā,informē VUGD Preses un sabied-Atpūtas vakars senioriem22. decembrī pulksten 19Vilces tautas namā notiks atpūtasvakars pagasta senioriem.Tautas nama vadītāja Daina Judinastāsta, ka plašu koncertprogrammugatavo amatiermākslaskolektīvi, bet balli spēlēs ansamblis«Lilioms». Viņa piebilst,ka pasākuma apmeklētājiemgarantēts arī neliels cienasts unGada cilvēks – «Rūdolfamantojuma» aktierisermoņiku, un 2008. gadā kultūrasmenedžmenta centrs «Lauska»ar Kultūrkapitāla fonda atbalstulaida klajā viņa kompaktdisku ar 36melodijām,» viņa stāsta. A.Mednisar folkloras kopu «Zemgaļi» ir piedalījiesvairākos starptautiskajos folklorasfestivālos «Baltica» un 2010.gadā par mūža ieguldījumu saņēmaFolkloras godu Goda zīmi.Līvbērzes pagasta Pateicībasrakstu «Par nozīmīgu un prasmīgudarbu Līvbērzes pagasta kultūrasSadziedas kāpostosnovadu pārstāvēja ansamblis«Pīlādzītis», Dobeles novadu– Jaunbērzes pagasta ansamblis«Ilūzija» ar dziedošajām māsāmLegzdiņām. Vēl bija ieradušiesdraugi – VEF kultūras pils vīruvokālais ansamblis.Jaunsvirlaukas pagastā – pedagogiAivars Naglis un Smaida un NormundsCielavi. Nominācijā «Kultūra»par nozīmīgu ieguldījumukultūras mantojuma saglabāšanāun popularizēšanā Jaunsvirlaukaspagastā pateicību saņēma tautasdaiļamata meistare Emīlija Rozeun koka amatnieks Jānis Berķis,bet par aktīvu un radošu veikumubibliotēkas darba attīstībā un bibliotekāropakalpojumu pilnveidošanāpaldies teikts Dzirnieku bibliotēkasvadītājai Rudītei Šturmei.Nominācijā «Sports» pateicībaspar sporta nozares attīstību un tāsveicināšanu Jaunsvirlaukas pagastātika pasniegtas sporta aktīvistiemLudmilai Petrovai, Edītei Čakšaiun Normundam Freimanim. Nominācijā«Tautsaimniecība» parnozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībāJaunsvirlaukas pagastā šogaduzteikts SIA «Cīruļi» saimnieksArvīds Tukulis un SIA «Viesu līči»(īpašs paldies šoreiz tieši VitaiŠķiņķei). Vēl par ieguldījumutautsaimniecībā Jaunsvirlaukas pagastāpateicības vārdi teikti aptiekāreiIvetai un biteniekam OjāramStundiņiem. Nominācijā «Sabiedrība»par lielo cilvēkmīlestību unnesavtīgo atbalstu Jaunsvirlaukaspagastam un tā iedzīvotājiem godinātslabdaris Joahims Zīgerists.Bet par ieguldījumu sabiedrībasdzīves kvalitātes attīstībā Jaunsvirlaukaspagastā – Lukinu ģimene,Jerofejevu ģimene, Jēkabsonuģimene, Malda Miķelsone, EdīteJegorova, Jeļena Ankudoviča unArtūrs Skrupskis.Fotogalerija aplūkojama mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.Paldies!IKSC «Līdumi», slāvu kultūras biedrība «Svetoč»,Dzirnieku bibliotēka «Jaunlīdumu» darbinieki un pasākumaapmeklētāji saka paldies Jelgavas dzejniekuklubiņa «Pieskāriens» vadītājai Rasmai Urtāneiun klubiņa dalībniecei dzejniecei Anitai Ķēķei paremocionālu, muzikālu dzejas vakaru «Andrejdienasnoskaņās» Jaunlīdumos 30. novembrī.risko attiecību nodaļas priekšnieceInga Vetere.Apbalvojumi tika pasniegti pargodu Latvijas Republikas proklamēšanas94. gadadienai, un tos pasniedzaiekšlietu ministrs RihardsKozlovskis un VUGD priekšnieksOskars Āboliņš.transports. Senioriem ieeja pasākumā– bez maksas. Galdiņurezervēšana un sīkāka informācija– pie D.Judinas pa tālruni20244887.dzīves veidošanā» saņēma kultūrasnama vadītāja L.Petrusa.«Katru ansambli «Sekvence»sagaidīja ar lustīgu dziedāšanu.Turpinājumā sekoja ansambļusadziedāšanās kāpostos, kas noslēdzāsar kopkori. Pasākumaotrajā daļā «Sekvences» dāmaspārvērtās par jautrajiem pavāriemun tika pasniegtas desiņas arkāpostiem,» stāsta kultūras namavadītāja Laimrota Petrusa, sakotpaldies pasākuma vadītājiemDārtai Damlicai un Igoram Sofeičenko,kā arī visām ansambļadalībniecēm.


pagastu mozaīka2012. gada decembris7KalnciemsSociālās aprūpes un rehabilitācijascentra (SARC) Kalnciemafiliālē notiek remontdarbi,lai uzlabotu iemītnieku dzīvesapstākļus, kā arī novērstu lietusradītos bojājumus.Pagasta pārvaldes vadītāja GaļinaKoroļova stāsta, ka pēc siltināšanasprojekta īstenošanas centra ēka noārpuses ir ļoti skaista, bet lietus laikābija problēmas ar jumtu. Tās tagadnovērstas, bet lietus bija nodarījisbojājumus vairākās telpās, kurasarī vajadzēja sakārtot. «Visvairākbija cietušas 2. stāva iemītniekuPlatoneZalenieki ,Līdz 17. decembrim kultūrasnama mazajā zālē apskatāma Zaļeniekubērnu un jauniešu radošodarbu, kas tapuši Jelgavas laukupartnerības «Lielupe» projekta«Dāvanas pašu rokām» gaitā,izstāde.Projekta vadītāja Anita Antoņevičastāsta, ka projekta gaitā notikasešas nodarbības, kurās bērni unjaunieši mācījās liet sveces, batikot,gatavot ziepes. «Mērķis ir iemācītSvete -Apskatāma jauniešu darbu izstādebērniem un jauniešiem pašiemgatavot dāvanas. Viss plānotaisizdevās, jo tā bija unikāla iespējalauku skolēniem un jauniešiempagatavot ziepes ar burvīgiemaromātiem, izliet savas mīļākāskrāsas, smaržas un formassveces, sakrāsot galda salvešukomplektus batikas tehnikā,»tā viņa, piebilstot, ka darboties gribētājubijis divreiz vairāk nekā bijaparedzēts – 40.Projekta rezultātā ZaļeniekuLabvēļi sarūpē svētku koncertuZaļenieku kultūras nama vadītājaInese Segliņa saka paldies labvēļiem,kuri parūpējās par svētkukoncertu valsts dzimšanas dienā.««Es sveicu Zemgali, ai, dāsnomaizes klēti,/Kur Lielupe uz jūrustraumes veļ!/Dzied lepnā Zemgalepār līdzenumiem svēti/Unsavas zemes balsi padebešos ceļ,»ar šiem dzejnieces Rasmas Urtānesvārdiem Zaļeniekos tika atklātakoncertu sērija, kas veltīta Latvijas94. gadskārtai.Uzlabo apstākļus SARCSvētkus ieskandēja romantiskipatriotiskie «Tirkizband» no Jelgavasun Jānis Buļelis ar draugiem. «Šispasākums uzrunāja latvisko garuun dvēseli, kas pagurusi ikdienasrūpēs. Mūziķu izpildījums sildījasirdis, urdīja prātus un neļāva būtvienaldzīgiem, jo šis ir mūsu laiks,» tāvadītāja. «Kā svētku salūts pār Daugavuizskanēja Ozolnieku jauktākora «Līga» koncertprogramma 18.novembrī. Diriģentes Intas Zakenfeldesvadīti, koristi klausītājusietina dziesmu mežģīnēs un ļāva ikistabiņas, koridors, kāpņu telpas– bija stipri bojātas sienas un griesti,»rezumē G.Koroļova. Finansējumuremontam piešķīra Jelgavas novadapašvaldība. Konkursa kārtībālīgums par remontdarbu veikšanu– telpu vienkāršotu renovācijuSARC Kalnciema filiālē – noslēgtsar SIA «Alvima» par līgumcenu 28196,11 lati.Pārvaldes vadītāja norāda, ka tagadSARC Kalnciema filiālē notiekintensīvi remontdarbi – 1. stāvā tiekiekārtots jauns sanitārais mezgls– vannas istaba, tualete, smēķētava.Visas telpas tiek pielāgotas cilvēkiemar īpašām vajadzībām, lai tajāsvar nokļūt arī cilvēki ratiņkrēslā. Pēctam 2. stāvā tiks remontētas septiņasiemītnieku istabiņas. «Paralēli šiemremontdarbiem visā ēkā tiek veiktaarī maģistrālo kabeļu un elektrosadaļumontāža, lai pakāpeniskinomainītu veco elektrosistēmu,»papildina G.Koroļova, piebilstot,ka būtu ļoti labi, ja tuvākajā laikāizdotos izremontēt SARC Kalnciemafiliāles pārējo daļu, lai centraiemītnieki varētu dzīvot skaistās,sakoptās un izremontētās telpās,bet tam nepieciešams papildufinansējums.Darbojas Sirdslietu meistardarbnīcaNo decembra Kalnciema kultūrasnamā darbu sāk Sirdslietumeistardarbnīca. Iesaistītiestajā aicinātas sievietes, kurasNo janvāra Kalnciema pirmsskolasizglītības iestādes «Mārīte» telpāssāks darboties Māmiņu klubs. TajāPlatones pagasta pārvaldešogad teikusi paldies cilvēkiem,kuri, sirdsapziņas aicināti,izmantoja savu talantuun piedāvātās iespējas un ardažādu fondu atbalstu paveicadarbu, lai sāktu sakārtot vidiPlatones pagastā. «Gribējāmpateikties tiem, kuri strādājušivisas sabiedrības labā,»uzsver pārvaldes vadītājs VladislavsPogožeļskis.Paldies biedrības «Ide A»vadītājai Kristīnei Kodei, kuraizstrādāja un ar uzņēmējupalīdzību īstenoja projektu«Aktīvās atpūtas laukumsPlatones ciemā». Ar KNHMfonda piešķirtajiem līdzekļiemPoķu ciemā tapusi autobusapieturvieta skolēniem – parto pateicība Viktoram Kravcovam.Lielvircavas ciemacentrā, izmantojot KNHMfonda iespējas, tapis bērnurotaļu laukums – paldies divubērnu tētim Andrim Vesserim.Tāpat, izmantojot projektaKNHM iespējas, Platonesvēlas savu māju padarīt omulīgāku,savu tērpu – interesantāku,savu dāvanu – neatkārtojamāku.Pieteikties var pieJaunās māmiņas pulcēsiespiedalīties aicinātas māmiņas ar bērniņiemlīdz 1,5 gadiem. Interesentiaicināti pieteikties pie PII «Mārīte»Novērtē cilvēku darbupagasta daudzdzīvokļu mājā«Ziedlejas» pašdarbniecesIngas Rezevskas vadībā tikasaposta un izremontēta kāpņutelpa.Platones pagastadaudzdzīvokļu mājas «Teikas»iedzīvotāju biedrība ar aktīvistiLilitu Krauzi priekšgalāJelgavas lauku partnerības«Lielupe» projektu konkursāieguva līdzekļus atpūtas stūrīšaierīkošanai. Lielvircavas skolassaimnieks Lauris Rudzītissaņēma pateicību par skolēnuatpūtas laukuma izveidi unskolas labiekārtošanas darbiem,novērtēts arī Lielvircavasmuižas dārznieces DainasBrahmanes darbs. Soli pa solītimsavus bērnus sportā un mūzikāvadījuši Sigita un ImantsRoziņi – gan vecāki, gan viņubērni Dagnis un Liene Jelgavasnovada un Latvijas vārdu irnesuši tālu pasaulē. Jāpiebilst,ka arī pagasta kultūras darbaorganizatore Rasma Krauze unjauniešu organizācijas «Ide A»aktīvākie dalībnieki saņēmapateicību par ieguldīto darbu.kultūras nama vadītājas DacesDalgās (tālrunis 63069681,29100948; e-pasts: dace.dalga@jelgavasnovads.lv).vadītājas Sņežanas Boļšakovas patālruni 63069516, 29236140 vai e-pastu: marite@jelgavasnovads.lv.Jau pusē ir Svētespagasta atklātaisturnīrs galdatenisā, bet janvārīstartēs novusa turnīrs,informē sportahalles vadītājsDainis Ruško.dvēselei lūgt, dziedāt un mīlēt, degtLatvijā. Koncerti izskanējuši, betmūsu visu kopīgs darbs būs pamatsun spēka avots mūsu bērniem, mūsunovadam un mūsu Latvijai,» sajūtāsdalās I.Segliņa.Par to, lai šāds pasākums Zaļeniekosvarētu notikt, parūpējās Zaļeniekupagasta pārvalde un labvēļi: Puķīšuģimene, Arnis Burmistrs, Bērziņuģimene, Apsīšu ģimene, Razživinuģimene, Baložu ģimene, ImantsParfenovičs, Inta Viniarska, Cīruļuģimene un Freibergu ģimene.VircavaValsts svētku reizēs pagastā rīkotajāpasākumā tradicionāli tiekizteiktas pateicības iedzīvotājiempar īpašiem nopelniem. Šogad,pamatojoties uz iestāžu vadītājuierosinājumiem un pagasta iedzīvotājuiesniegumiem, pārvaldeizteica pateicību pieciem cilvēkiemun vienai ģimenei.Pagasta pārvaldes remontstrādnieksJānis Gribusts saņēma pateicībupar apzinīgu attieksmi, veicotikdienas darbus, un augsti turētudarba tikumu; Vircavas vidusskolasdirektora vietniece izglītības jomāInguna Kotoviča – par personīguPopulārākie sporta veidi –bumbu spēles un galda tenissGalda tenisa turnīram pavisambūs četras kārtas, un divas jaunotikušas. «Galda teniss mūsupagastā ir diezgan populārs,» vērtēD.Ruško. Trešā un ceturtā kārtanotiks februārī un aprīlī.19. janvārī pulksten 10 notiksnovusa turnīra pirmā kārta. Tiem,kam nav sava inventāra, tas tiksnodrošināts. D.Ruško uzsver, kaiepriekš nav jāpiesakās. Novusaturnīram būs trīs kārtas, nākamāsparedzētas martā un aprīlī.Arī florbols Svētē ir cieņā. «Nesenmūsu komanda Kalnciemapagasta sacensībās sešu komandukonkurencē izcīnīja 2. vietu,» stāstaD.Ruško, piebilstot, ka komandanoteikti startēs arī Jelgavas novadačempionātā. Tas notiks Svētes hallēskolēni un jaunieši iemācījās ekonomiskisaplānot svētku dāvanāmparedzamo budžetu un arī turpmākvarēs likt lietā apgūtās prasmes.15. un 16. decembrī no pulksten10, bet 5. un 6. janvārī no pulksten10 – fināli.Jāpiebilst, ka svētenieki aicinātiarī bez maksas apmeklēt halli.Pirmdienās un trešdienās tā pieejamano pulksten 16 līdz 18.30,otrdienās un ceturtdienās – no 16līdz 19, piektdienās – no 16 līdz 18.«Var spēlēt basketbolu, volejbolu,futbolu, galda tenisu, novusu, kāarī apmeklēt trenažieru zāli,» stāstaD.Ruško, aicinot interesentusiepriekš informēt viņu pa tālruni29433907. «Populārākie sportaveidi ir basketbols, volejbols unfutbols,» norāda halles vadītājs.Jāpiebilst, ka interesenti var arīiznomāt halli. Maksa par zāli ir14,52 lati par stundu ar PVN.Gluda -Pasākums par godu vecmāmiņāmNe tikai tāpēc, ka šis ir starppaaudžusadarbības gads, bet arī tādēļ,ka pašu vecmāmiņas vēl strādāvai dzīvo kaut kur citur, ne Nākotnē,Glūdas bērnudārzā «Taurenītis»tika sarīkots pasākums, ciemosaicinot nevalstiskās organizācijas«Nākotnes seniores» dalībnieces.Ilze Lomakina stāsta, ka dienabija daudzveidīga un izdevusies– bērni kopā ar kundzēm veidojadažādus tēlus no sūnām, kurus pēctam arī prezentēja. Tur bija skudras,zirnekļi, ežu ģimene un pat skudra– modele. Visi gāja kopā rotaļās, unbērni cienājās ar viešņu sarūpētajāmveltēm. «Ausmas kundze bija izcepusiburkānukēksus, Pārslaskundze no savadārza atnesavēlās rudensavenes, Venerandaskundze– veselīgus rudenssalātus,Skaidrītes kundze,kura ilgusgadus strādājusi«Taurenītī» par audzinātāju,bērniem bija sarūpējusi dārza veltes,bet skolotāja Kornēlija iemācījatautas rotaļas un dejas,» viņa stāsta.Savukārt bērni ciemiņiem dāvinājakopā ar skolotāju Agitu gatavotusSkolēni izzina pavārmākslas noslēpumusŠķibes pamatskolā viesojās«Rimi» veselīgas ēšanas kustības«Aikāgaršo» šefpavārs NormundsBaranovskis, kurš 7. – 8. klasesskolniecēm mācīja ēst gatavošanasprasmes un stāstīja par veselīgauztura priekšrocībām. «Jau pieteikšanāsanketā meitenes izteica vēlmiiemācīties gardi pagatavot zivi, koPasakās iedzīvotājiem par īpašiem nopelniemieguldījumu ārpusklases pasākumuun interešu izglītībasorganizēšanā Vircavas vidusskolā;Vircavas pasta nodaļaspastniece Zina Ozola – parprofesionāli veiktu darbu unmīlestību, un iejūtību pretlīdzcilvēkiem; Vircavas vidusskolasmājturības un tehnoloģiju skolotājaun bibliotekāre Līga Dzintara– par atbildību, attīstot skolēnosradošumu un veicot bibliotekārapienākumus.Pirmo reizi pagasta pastāvēšanaslaikā pateicību saņēma dzimta arsaknēm Vircavas zemē, kura darbatikumu, kopā būšanas prieku unPar svētku pasākumiemIzveido nojumiSesava2012. gads ir bijis notikumiembagāts gan ikdienas, gan kultūrasun sporta dzīvē. Pārvalde cenšasstrādāt tā, lai iedzīvotāji ar savupagastu varētu lepoties, lai ikviensno mums šeit justos īpašs,uzrunāts un piederīgs. Vēlospateikt lielu paldies visiem zemniekusaimniecību vadītājiem unuzņēmējdarbības veicējiem, kasir palīdzējuši pagastam būtiskuprocesu risināšanā un sakārtošanā.Paldies «simtlatnieku»programmas stipendiātiem, kasar savu darbu palīdzēja malkassagatavošanā, teritoriju labiekārtošanāun sakopšanā. PaldiesSesavas pamatskolas skolotājiemun darbiniekiem, kas allaž rūpējaspar mūsu jaunās paaudzesikdienā tik daudz uzturā nelieto.Svētku pusdienās tika pasniegta argaršvielām krāsnī sutināta zivs, vārītidārzeņi, svaigu lapu salāti ar diedzētāmredīsu sēkliņām. Skolniecesbija pārsteigtas par zivs patīkamogaršu arī tad, ja ēdiena pagatavošanānetiek lietota sāls,» stāsta skolotājaZanda Kursīte.Pagasta pensionāri aicināti kopāatzīmēt Ziemassvētku tuvošanos– 19. decembrī pulksten 14 tautasnamā būs pēcpusdiena pie galdiņiem,līdzi ņemot groziņu. Kursēsautobuss. Pirmsskolas vecumabērni uz Ziemassvētku eglītespasākumu tiks gaidīti 22. decembrīpulksten 12. Kursēs autobuss.Papildu informācija pa tālruni20386462 (Sanita) vai 63085984,27234148 (Aija).Pie skolas izveidota autobusa nojume.To paveica Vircavas vidusskola– izstrādāja projektu «Patvērumsnelabvēlīgos laika apstākļos, gaidotskolas autobusu» un ieguva finansējumuHipotēku un zemes bankasklientu kluba «Mēs paši» projektukonkursā. Nojume tika izveidota arpagasta pārvaldes atbalstu, darbosiesaistot algotos pagaidu sabiedriskodarbu veicējus V.Andruškeviču,A.Guščinu, D.Tarakalovu. Projektarealizācijā lielu darbu ieguldīja Vircavaspagasta pārvaldes Saimniecībasdaļas vadītāja Gunta Zajankovska.Cienījamie Sesavaspagasta iedzīvotāji!intelekta izaugsmi un attīstību.Paldies visiem pašdarbniekiem,kas papildina mūsu pagastu arkultūras dzirksti. Paldies visiempagasta pārvaldes darbiniekiempar nesavtīgu darbu un atsaucību.Un vislielākais paldies jums,pagasta iedzīvotāji, jo tikai arkopējiem spēkiem mums izdosiesrisināt problēmas un īstenotkopīgus mērķus!Novēlu jums visiem gaišusZiemassvētkus! Labiem nodomiemun darbiem bagātu jaunogadu!Cerot arī uz turpmāku sadarbību,Sesavas pagasta pārvaldesvadītājs Jānis SkrauplisSvētku dievkalpojumi16. decembrī pulksten 9.30Sesavas evaņģēliski luteriskajādraudzē notiks 3. adventadievkalpojums. 24. decembrīpulksten 16 būs Ziemassvētkupleca sajūtu nodod no paaudzespaaudzē, – Pikšenu ģimenei teiktspaldies par ģimenes vērtību glabāšanuun nodošanu nākamajāmpaaudzēm. Viņi nāk no Rubeņudzimtas, kura nu jau ir sazarojusiesvairākās paaudzēs, bet kopīgaissaimes galds «Uzkalniņu» mājāsviņus satur un sauc kopā no visāmLatvijas malām.svētvakara dievkalpojums,bet 25. decembrī pulksten 10– Ziemassvētku dievkalpojumsar jauktā kora «Sidrabe» piedalīšanos.Visi laipni aicināti!apsveikumus – krāsainas kļavulapas.Turpinot sadarbību ar NVO«Nākotnes seniores», plānots rīkotrokdarbu pēcpusdienu – pīt, vīt,tapot.


8 2012. gada decembris notikumiSportsCīkstoņi gatavojasLatvijas čempionātamAr panākumiem no starptautiskabrīvās cīņas turnīra atgriezušiesKalnciema cīkstoņi– pieci no sešiem cīkstoņiempārveduši medaļas: vienuzelta, divas sudraba un divasbronzas. Tomēr svarīgākiestarti – valsts čempionāts – vēlpriekšā.Treneris Tengizs Papaskiri stāsta,ka starptautiskajā brīvās cīņas turnīrā«Daugavpils kauss 2012» piedalījās sešiviņa audzēkņi un pieci no viņiem izcīnījamedaļu. Zelta medaļu un balvu kālabākais cīkstonis ieguva Artēmijs Judinskadetu vecuma grupā (1996. – 1999.dzimšanas gads) svara kategorijā līdz38 kilogramiem. «Tā bija vienīgā zeltamedaļa, ko šajā turnīrā izcīnīja Latvijassportisti,» ar lepnumu stāsta treneris,piebilstot, ka Artēmijs pēdējos trīsstarptautiskajos turnīros uzvarējis savāvecuma un svara grupā.Sudraba medaļu mājās pārveda divasmeitenes – Nikolina Vorza (līdz 44kilogramiem) un Diāna Pleška (līdz 40kilogramiem). Savukārt bronzas medaļašoreiz Markam Sokolovam (līdz 38 kilogramiem)un Ksenijai Judinai (līdz 51kilogramam). Sacensībās piedalījās arīĒriks Jurgelāns, kurš svara kategorijā līdz42 kilogramiem ieguva 5. vietu, un četritrenera Aivara Nagļa audzēkņi, kuri god-Kalnciema sportiste Diāna Pleška (zilajā tērpā) turnīrā Daugavpilīizcīnīja sudraba medaļu. Arī pārējām divām meitenēm, kuras piedalījāsturnīrā, izdevās tikt pie medaļām.algotas vietas neizcīnīja. Jāpiebilst, ka šajāturnīrā piedalījās komandas no Lietuvas,Igaunijas, Krievijas un Latvijas.T.Papaskiri stāsta, ka janvārī sportistiplāno piedalīties vairākos turnīros Igaunijā,Lietuvā un Rīgā, bet decembra izskaņāKalnciemā tiks rīkots Kalnciema kaussmazajiem cīkstoņiem vecumā no 10 līdz13 gadiem. Plānots, ka piedalīsies Bauskas,Saldus, Mežotnes un Staļģenes sportisti.Tomēr svarīgākās sacensības – Latvijasčempionāts – vēl priekšā. T.Papaskiriinformē, ka februārī notiks čempionātspieaugušajiem, martā – junioriem, maijā– kadetiem.JNZFoto: no T.Papaskiri arhīvaKultūraReģiona skatei deleģētiZaļenieku un Tērvetes teātriNovembra beigās divas dienasvairākos Jelgavas novadapagastos risinājās Jelgavas unTērvetes novadu amatierteātruskate. Uz Zemgales reģionaskati «Gada izrāde 2012» izvirzītiZaļenieku un Tērvetes amatierteātri.Zaļenieku amatierteātris rādīja Klēras Būzaslugu «Sievietes, sievietes» (režisore LūcijaŅefedova), bet Tētvetes amatierteātris «Trīne»– Guntas Micānes izrādi «Neizdomātās mīlestībasliecinieces» (režisore Dzintra Zimaiša).Atzinības raksts par veiksmīgu debiju pasniegtsKalnciema kultūras nama bērnu teātragrupas režisorei Dacei Dalgajai un Platonespagasta Lielvircavas kultūras nama amatierteātrarežisorei Sarmītei Rutkai. Savukārtatzinība par veiksmīgu lomas atveidojumuizteikta Zaļenieku amatierteātra aktrisēm Ine-sei Segliņai par Mērijas lomas atveidojumu unZitai Krūmiņai par Olgas lomas atveidojumu,Vircavas tautas nama amatierteātra aktierimGunāram Stepiņam par Sirdsdrauga Kārļalomas atveidojumu (Rutku Tēvs «SirdsdraugsKārlis», režisore Sarmīte Sustrupe), Valgundesamatierteātra aktierim Klāvam Košinam parDāvja lomas atveidojumu (Dārta Dzenīte«Zaudētās tiesības», režisore Ilze Rimša),Līvbērzes kultūras nama amatierteātra aktriseiSolvitai Ozolai par Ernas lomas atveidojumu(Lelde Stumbre «Laimīgā Blūmentāle»,režisore Laimrota Petrusa), Platones pagastaLielvircavas kultūras nama amatierteātraaktierim Raitim Skopiņam par Augusta lomasatveidojumu (Andris Niedzviedzis «Trīsarpusatraitnes», režisore Sarmīte Rutka), kā arī Tērvetesamatierteātra «Trīne» aktierim AndrejamZuševicam.JNZZaļenieku amatierteātrisPasākumiJaunsvirlaukā Līdz 21. decembrim – TLMS «Staļģene»izstāde un Emīlijas Rozes personālizstāde.Ieeja – bez maksas («Līdumos»). 14. decembrī pulksten 12 – pensionāruballe («Līdumos»). Kursēs autobuss. Informācijapa tālruni 25999285 (Alīna). 19. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētkupasākums radošo kolektīvu dalībniekiem(«Līdumos»). 21. decembrī pulksten 10 – Jaunsvirlaukaspagasta pirmsskolas bērnu eglīte(«Līdumos»). 22. decembrī pulksten 15 – labdarībaspasākums kopā ar Jaunsvirlaukas unSalgales pagastu jaukto kori «Svīri». Ieeja– par ziedojumiem («Līdumos»). No 27. līdz 29. decembrim un no 2.līdz 4. janvārim – bērnu brīvlaika aktivitātes(«Kraujās»). 1. janvārī pulksten 1 – Jaungada ballekopā Ilzi Vītolu. Biļešu cena – Ls 1,50 («Līdumos»).Galdiņu rezervēšana pa tālruni28687981, 29199324. 4. janvārī pulksten 19 – Jaunsvirlaukaspagasta darbinieku saliedēšanās pasākums(«Līdumos»). No 14. līdz 20. janvārim – bērnu zīmējumuizstāde, veltīta Barikāžu atceresdienai («Jaunlīdumos»).Kalnciema kultūras namā 13. un 20. decembrī pulksten 18– Sirdslietu meistardarbnīca. 16. decembrī pulksten 10 – «Paskatiespa labi, palūko pa kreisi» – vēstures busiņšdodas ar zinošu gidu pa Kalnciemavēsturiskās attīstības vietām. Pieteikšanāspa tālruni 63069681. 26. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētkubaltais koncerts. Piedalās Kalnciemakolektīvi un Jelgavas novada pūtējuorķestris «Zelmeri». Ieeja – bez maksas.Lielplatones tautas namā 15. decembrī pulksten 18 – deju kolektīva«Audzis» jubilejas pasākums. Ieeja– bez maksas. 21. decembrī pulksten 13 – pensionāruun invalīdu Ziemassvētku pasākums.Ieeja – bez maksas. Pieteikšanās līdz 15.decembrim pa tālruni 26827971 (Ilze). 22. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētkupasākums pirmsskolas vecumabērniem. Ieeja – bez maksas. 29. decembrī pulksten 21 – ballekopā ar grupu «Sākums». Biļešu cena– Ls 2. Galdiņu rezervēšana pa tālruni26827971 (Ilze).Platonē No 17. līdz 22. decembrim – radošādarbnīca «Pie Ziemassvētku Rūķa» (Lielvircavasbibliotēkā un kultūras namā). 20. decembrī no pulksten 11 līdz 15– Ziemassvētku tirdziņš (Lielvircavas kultūrasnamā). Lūdzam pieteikties tirgotājus,zvanot pa tālruni 26547117 (Rasma). 22. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētkusarīkojums Platones pagasta bērniem.Ieeja – bez maksas (Lielvircavas kultūrasnamā). Transports: pulksten 10.15 – Platkāji;10.20 – Lapukrogs; 10.30 – Platone(Tūjas); 10.35 – Pēterlauki; 10.45 – Poķi;10.50 – «Melnā bumba». 22. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētkusarīkojums Platones pagasta senioriem(koncerts, jubilāru sveikšana un balle piegaldiņiem). Spēlēs muzikanti no Bauskas(Lielvircavas kultūras namā). Transports:pulksten 14.15 – Platkāji; 14.20 – Lapukrogs;14.30 – Platone (Tūjas); 14.35– Pēterlauki; 14.45 – Poķi; 14.50 – «Melnābumba». Papildu informācija pa tālruni26547117 (Rasma). 22. decembrī pulksten 20 – Platones pagastatautas mākslas kolektīvu dalībniekuZiemassvētku sarīkojums «Mēs kopā 365»(Lielvircavas kultūras namā).Svētē, Jēkabnieku kultūrasnamā 22. decembrī pulksten 15 – atpūtas vakarspensionāriem «Gaišie Eiropas Ziemassvētki»ar mazliet humoristisku pieskaņu unZiemassvētku vecīti. Ieeja pensionāriem– bez maksas; pārējiem – Ls 1. Lūgumsiepriekš rezervēt galdiņus, zvanot pa tālruni26081630, 29234198 (Sandra). 26. decembrī pulksten 12.30 – Svētespagasta mazuļus ciemos gaidīs Ziemassvētkuvecītis ar saviem draugiem.Valgundes «Avotos» 12. decembrī pulksten 18 – kino punkts.Ieeja – Ls 0,50. 13. decembrī pulksten 15.15 – radošādarbnīca «Vārām ziepes!». Dalība – bezmaksas. 22. decembrī pulksten 14 – vilksimbluķi, andalēsimies Ziemassvētku tirdziņā,kāpsim Umurkumurā, cepsim piparkūkas,ēdīsim zirņus ar speķi un sadedzināsim šīgada grēkus. Piedalās «Valgundietis» un«Nāburdzīte». Dalība – bez maksas. 26. decembrī pulksten 14 – eglīte bērniem«Ziemas pasaciņa». Ciemosies ruksītis,lācītis un feja. Ieeja – bez maksas. 28. decembrī pulksten 14 – pensionāruballe ar «Tirkizband». Ieeja – bez maksas. 31. decembrī pulksten 22 – balle argrupu «Lielpavots». Sagaidīsim Čūskasgadu karnevāla tērpos. Ar maskām ieeja– bez maksas; bez maskām – Ls 1 (ar groziņiem).Galdiņu rezervēšana pa tālruni28612076 (Egija).Vircavas tautas namā Līdz 21. decembrim – Zigrīdas Cīrules(dzim. Baglaja) gleznu personālizstāde«Veldze dvēselei». Ieeja – bez maksas. 19. decembrī pulksten 14 – pensionāruZiemassvētku pasākums. Par dziesmu undeju ritmiem rūpēsies Normunds Cielava.Ieeja – bez maksas. Kursēs autobuss. Sīkākainformācija un galdiņu rezervēšana patālruni 20386462 (Sanita). 22. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētkueglīte bērniem. Ieeja – bez maksas.Kursēs autobuss. Sīkāka informācija patālruni 20386462 (Sanita). 25. decembrī pulksten 21 – Ziemassvētkuballe kopā ar grupu «Sākums».Biļešu cena līdz 20. decembrim – Ls 2,50;balles dienā – Ls 3. Sīkāka informācija ungaldiņu rezervēšana pa tālruni 20386462(Sanita).Glūdā 14. decembrī pulksten 11 – radošādarbnīca «Jau vaļā ziemai vārti» (dienascentrā «Zemgale»).Elejas saieta namā 18. decembrī pulksten 13 – Ziemassvētkupasākums pagasta pensionāriem. SpēlēNormunds Cielava. Ieeja – bez maksas. 22. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētkupasākums pirmsskolas vecumabērniem. Rotaļās vedīs un svētku paciņasdalīs jautrie rūķi. Ieeja – bez maksas.Sesavā 19. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētkujampadracis Sesavas pagasta bērnupašdarbības kolektīviem. Ieeja – bezmaksas (Sesavas tautas namā). 22. decembrī pulksten 13 – Ziemassvētkueglīte pirmsskolas vecuma bērniem.Ieeja – bez maksas (Bērvircavas tautasnamā). 29. decembrī pulksten 21 – Vecgadaballe. Spēlēs grupa «Brenča muzikanti».Biļešu cena – Ls 2,50 (Sesavas tautasnamā). 1. janvārī pulksten 1.01 – Jaungadaballe. Spēlēs grupa «Brīvdiena». Biļešu cena– Ls 2,50 (Bērvircavas tautas namā).Vilces tautas namā 22. decembrī pulksten 12 – pasaku tēliaicina uz Ziemassvētku eglīti bērniem. Ieeja– ar ielūgumiem. 22. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētkusarīkojums pagasta senioriem. PiedalāsVilces tautas nama amatieru kolektīvi. Ballispēlē ansamblis «Lilioms». Galdiņu rezervēšanapa tālruni 20244887 (Daina). 31. decembrī pulksten 24 – Jaunā gadadisko balle. Biļešu cena – Ls 1,50. 12. janvārī – M.Zīverta lugu festivāls(sīkāka informācija mājas lapā www.jelgavasnovads.lv).Zaļenieku kultūras namā Līdz 17. decembrim – Zaļenieku pamatskolasskolēnu darbu izstāde «Dāvanaspašu rokām». Ieeja – bez maksas. 15. decembrī pulksten 12 – ikgadējāPateicības diena aizbildņiem un audžuģimenēm. Ieeja – ar ielūgumiem. 18. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētkupasākums Zaļenieku pamatskolaspirmsskolas grupām. Ieeja – bez maksas. 19. decembrī pulksten 19 – Tērvetesamatierteātra «Trīne» viesizrāde: G.Micāne«Neizdomātās mīlestības liecinieces».Biļešu cena – Ls 1; pensionāriem un skolēniem– Ls 0,50.Sporta pasākumi 20. decembrī pulksten 12 – Zaļeniekupamatskolas skolēnu Ziemassvētku koncerts.Ieeja – bez maksas. 26. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētkueglīte pagasta mazuļiem. Ieeja– bez maksas. 1. janvārī pulksten 1 – Jaungada ballekopā ar «Nakts ziņām». Biļešu cena –Ls 3; iepriekšpārdošanā – Ls 2 (ar groziņiem).Galdiņu rezervēšana pa tālruni27231143 (Inese). Sporta/ielas apavosun apģērbā ieeja tiks liegta. 5. janvārī pulksten 16 – Jaungadapasākums «Zelta paaudzei»: 1. daļā –koncerts «Ar mīlestību un smaidu». DziedSanta Zapacka un Harijs Ozols. Biļešucena – Ls 1; 2. daļā – atpūtas pasākumssenioriem. Transportu pieteikt pagastapārvaldē pa tālruni 63074441.Līvbērzes kultūras namā 21. decembrī pulksten 19 – «Tirkizband»Ziemassvētku koncerts: Līvbērzespagasta dāvana iedzīvotājiem. 1. janvārī pulksten 1 – Jaungada naktsballe kopā ar Ēriku Gruzniņu. Biļešucena – Ls 2,50. Galdiņu rezervēšana līdz27. decembrim pa tālruni 26574144(Laimrota).Sesavā15. decembrī – Ziemassvētku kauss 2012 – Latvijas mēroga novusa turnīrs (Bērvircavastautas nama zālē). Papildu informācija pa tālruni 29669395 (Inga).Valgundē15. decembrī pulksten 10 – Valgundes pagasta sacensības zolītē, 6. kārta(«Avotos»). Pieteikties pa tālruni 26003378 (Sarmīte).15. decembrī pulksten 10 – Valgundes pagasta sacensības volejbolā seniorēm(«Avotos»). Pieteikties pa tālruni 26003378 (Sarmīte).Svētē15. un 16. decembrī pulksten 10.30 – Jelgavas novada čempionāts florbolā.Nolikums – www.jelgavasnovads.lv.19. decembrī pulksten 19.30 – Rīgas atklātais čempionāts florbolā: Jelgavasnovads – «Paw-J».2. janvārī pulksten 19.30 – Rīgas atklātais čempionāts florbolā: Jelgavasnovads – FK «Rīga».5. un 6. janvārī pulksten 10.30 – Jelgavas novada florbola čempionāta fināls.16. janvārī pulksten 19.30 – Rīgas atklātais čempionāts florbolā: Jelgavasnovads – Nūjas.lv.Kalnciemā14. decembrī pulksten 16 – Kalnciema čempionāta novusā 1. posms.21. decembrī pulksten 16 – Kalnciema čempionāta novusā 2. posms.28. decembrī pulksten 16 – Kalnciema čempionāta novusā fināls.«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 11.12.2012.

More magazines by this user
Similar magazines