Uzvaru prieks Gulbenē - Ropaži.lv

ropazi.lv
  • No tags were found...

Uzvaru prieks Gulbenē - Ropaži.lv

6 IZGLĪTĪBA«Annelē» sagaidīts kaķa/zaķa gadsRopažu pirmsskolasizglītības iestādē «Annele»vienpadsmito gadufebruāra sākumā notikaJaunā gada sagaidīšanassvētki — karnevāls atbilstošiaustrumu kalendāra zīmēm.Gads tika sagaidīts patiesiaktīvi un jautri. Izrādījās, ka arīkaķi un zaķi savā starpā ir atšķirasar aizraujošām prasmēm uninteresēm. «Anneles» bērni klātesošosiepazīstināja ar zaķiembreikotājiem, zaķiem sportistiemun zaķiem, kam ļoti tīk mazgātiespirtiņā. Savukārt kaķi izcilidemonstrēja sev vien raksturīgokaķu kora skanējumu un līnijdejas,kas, izrādās, raksturīgas kaķiem,kas mitinās tālajā Amerikā.Inga KolečaSpītējot aukstajamlaikam, 15 dažāda vecumaRopažu vidusskolasskolēni kopā ar LatvijasOrnitoloģijas biedrībasbiedru, ūdensstrazdupētnieku Edgaru Dzeniun ornitologu IngmāruĶieci Ekoskolas aktivitāšuietvaros šonedēļ devās putnugredzenošanas pasākumā.Apbraukājuši un izpētījuši tuvākoapkārtni, pabijuši Nītaurē unZaubē, dabas pētnieki secināja, kadaudzviet stiprā sala dēļ ūdeņi irpamatīgi aizsaluši, tādēļ putnu turnav, tāpēc atgriezās mājās, Ropažos,kur arī realizēja sava braucienapatieso mērķi — nogredzenojaūdensstrazdu, kas dzīvojās LielāsJuglas upē.Putnu meklēšanas, dzīšanas ungredzenošanas pasākumā piedalījāsLatvijas Ornitoloģijas biedrībasPar rūpīgo gatavošanos un savu talantu demonstrēšanukaķi un zaķi noslēgumā tika arī katrs pie sev atbilstošacienastiņa — pie burkāniem un piena —, un, nedaudzatguvuši spēkus, varēja itin jautri kopā sadancotiesīsti kaķiski zaķiskā diskotēkā. Foto: Daiga BērziņaSkolēni ar ornitologiem apgredzeno ūdensstrazduFoto: Inga Kolečabiedri, ornitologi Edgars Dzenisun Ingmārs Ķiecis, Ropažu vidusskolasskolotāja, skolas ekopulciņavadītāja, Silvija Kantāne un Ropažuvidusskolas skolēni SolvitaKapitanska, Ariana Kutovska (6.klase), Sintija Mulere, Andris Pinkovskis,Suzanna Vorobjova, AgneseViduce (9. klase), Ilze Pāvele(11. klase).«Mēs domājām, ka tas būstādā kā rezervātā: mēs aizbrauksim,mums iedos rokās putnus,un tad mēs viņus gredzenosim.Bet, kad uzzinājām, ka mumspašiem tie putni būs arī jānoķer,bija zināms šoks,» atceras jaunieši.«Mums laimējās — ieraudzījām,noķērām, apgredzenojāmun atlaidām.» Andris Pinkovskisbija galvenais putna dzinējs, viņšarī varēja putnu rokā paturēt unpēc gredzenošanas palaist brīvībā.«Dzīt nemaz nebija tik grūti.Grūtāk bija tikt pāri upītei un tajāsakritušajiem kokiem.»«Izrādās, ūdensstrazds ir putns,kurš pie mums lido kā uz siltajāmzemēm,» stāsta Ilze Pāvela«Tas mums tiešām bija jauns atklājums.»Jautāti, kādas vēl jaunasatziņas skolēni no šī pasākuma guvuši,viņi nešauboties min ornitologiemtik ļoti nepieciešamās īpašības:izturību, pacietību, mērķtiecībuun gribasspēku, kā arī to, cik izrādāsvērtīgi un nepieciešami irģērbties atbilstoši laika apstākļiempirms došanās brīvā dabā.Ropažu VēstisMARTS, 2011Turpinās darbs pie izglītībasiestāžu reorganizācijas1. lpp.Jautājām vairākiem speciālistiemviņu viedokli par ZaķumuižasPII «Auseklītis» apvienošanuar Zaķumuižas pamatskolu.PII «Annele» vadītāja VēsmaEglīte: «Tā kā abas šīs iestādes irzem viena jumta, manuprāt, attiecībāuz administratīvajām izmaksāmun apsaimniekošanas jautājumiemtas ir tikai loģiski un jau sento vajadzēja izdarīt. Taču ir kādsļoti būtisks aspekts — pēc apvienošanāspirmsskolas izglītības iestādenedrīkstētu palikt pabērnalomā. Mājas saimniekam ir jābūttādam, kas ir lojāls un zinošs ganpar PII, gan par skolu.»Ropažu vidusskolas direktoreMāra Priede: «Vispārēji raugotiesun neiedziļinoties sīkumos, īpašuieguvumu no šādas apvienošanases neredzu. Darboties vargan tā, kā ir šobrīd, neapvienojotiesar skolu, gan arī apvienojoties.Profesionālajā ziņā nekādasīpašas atšķirības nebūs, savukārtekonomiskajā ziņā šis jautājums,manuprāt, ir vēl rūpīgi jāpēta, laispriestu par kādiem ekonomiskiizdevīgiem aspektiem.»Zaķumuižas PII «Auseklītis»vadītājas pienākumu izpildītājaLīga Studāne: «Es esmu tikai unpar šādu apvienošanu, jo saredzutajā sadarbības uzlabošanas iespēju.Šobrīd daudzas lietas un jautājumi,kas ir patiesībā kopīgi, irit kā nodalīti, un tas man šobrīdmazliet kremt un traucē. Manuprāt,reorganizācijas patiesā jēgair sakārtot struktūru par labu izglītībasprocesam. Pārskatot štatuvienības, es labi redzu, kur unko varu varētu izmantot lietderīgāk.Ja psihologs nāk pretī un irar mieru strādāt uz 0,25 slodzi, tadman šķiet, ka tas ir nepieciešamiun vienkārši ideāli, jo katru gadunāk klāt arvien jaunas problēmas,un tās iespējams sākt risināt tepat,uz vietas. (..) Medmāsa. Obligātivajadzīga viena slodze uz visu dienubērnudārzam kopā ar skolu.Par tā nepieciešamību liecina arīpēdējais notikums skolā: no rītabērns nokrīt, skolā mediķa nav,bet ambulance strādā tikai pēcpusdienā.Labi, ka ātrie atbrauc 15minūtēs, bet reāli, ko darīt, nezinaneviens. (..) Taču reorganizācijavar notikt tikai ar tādu noteikumu,ka jaunajam vadītājam ir plašsskatījums un absolūti vienlīdzīgaattieksme un ieinteresētība pretabām izglītības iestādēm.»Zaķumuižas pamatskolas direktoreAlbīne Prizeva: «Ir veikta abuizglītības iestāžu darbinieku aptaujapar to, kas būtu citādāk vai labāk,ja abas iestādes tiktu apvienotas.Secinājums — darbinieki nesaredzneko būtisku, kas apvienotajai iestādeiļautu darīt kaut ko vairāk vaicitādāk nekā tad, ja iestādes darbojasatsevišķi. Mums ir kopīgspeldbaseins, stadions, daži kopīgipasākumi, un arī šobrīd skolotājsno skolas var ieiet pirmsskolas izglītībasiestādē hospitēt nodarbības.. taču praktiski tas līdz šimnav veikts. Arī telpu izmantošanaspārstrukturējumā es redzu mazas,faktiski — nekādas — iespējas. (..)Bet es neesmu pret apvienošanu.Ja vajag, var apvienot, un var arīneapvienot. Manuprāt, būtisku ietaupījumunav. Direktors jau arīnestrādās par to pašu naudu, vadotdivas programmas. Arī mediķimtad vajadzēs pilnu slodzi. Netelpu, ne sadarbības, ne kvalitātesziņā nekādu milzīgu ieguvumu esneredzu. Ja man jautā personīgi,tad, manuprāt, — Zaķumuižas skolabūtu jāapvieno ar Ropažu vidusskoluun šeit būtu jāatstāj kādasčetras klases.»Apstiprināts projekts«Florbols — Ropažu novada jauniešu aktivitāte»Ropažu novadā sporta un izglītības cilvēki aktīvi strādā pie tā, laisports būtu svarīgs un daudzveidīgs brīvā laika pavadīšanas veids.Nav mazsvarīgi, ka sporta aktivitātes pieejamas jebkura vecumaun dzimuma sportot gribētājam.Jauniešu iniciēts un rosināts tika sagatavots projekta pieteikumspar jauna florbola inventāra iegādi (bumbiņas, formas, nūjas, vārti,u.c.). Florbola aktīva spēlēšanas tradīcijas jau aizsākušās dažusgadus atpakaļ, kad tika izveidota pieaugušo komanda, kas izcīnījagodalgotas vietas un popularizēja florbola tradīcijas novadā. Kāsaka paši florbola spēlētāji: «Sports ir kā magnēts, kas mūs pievelk,tāpēc vēlamies atsākt florbola spēli».Florbols ir komandu sporta veids, kas ir līdzīgs hokejam, un tiekspēlēts telpās ar plastikāta nūjām un bumbiņu. Spēle notiek 2komandās, katrā vienlaicīgi spēlē 6 spēlētāji, no kuriem 1 ir vārtsargs.Florbola laukums ir 40 x 20, ko ietver 50 cm augsti borti.Projekts «Florbols — Ropažu novada jauniešu aktivitāte» tika uzsākts2010. gada decembrī un tiks pilnībā īstenots līdz 2011. gada 1. jūlijam,sadarbībā ar ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)LEADER programmu. Projekta kopējās izmaksas 1641,29 Ls, nokurām ELFLA segs 1017,33 Ls un Pašvaldība līdzfinansē 623,96 Ls.PII «Annele» uzsākusi jau otrā projekta «Sporta laukumsun veloceliņš — bērnu kustību priekam, veselībai un drošībai» realizācijuUzsāktā projekta mērķis ir piedāvāt jaunu pakalpojumu mazajiem Ropažu novada iedzīvotājiem un viņu vecākiem,lai pilnveidotu savas velobraukšanas prasmes, apgūtu satiksmes noteikumus, aktīvi atpūstos svaigā gaisāun mērķtiecīgi nodarbotos ar sportu.Vēsma Eglīte un Vizma Mužika stāsta: «Ropažu ciematā nav izveidota pirmsskolas vecuma bērna sportiskāmnodarbēm piemērota, droša vide. Braukt ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļdēli arī bērnudārza teritorijā ir aizliegts,jo tas nav droši ne braucējam , ne citiem bērniem. Paplašinoties bērnudārza teritorijai ,esam ieplānojuši izveidotbērnam drošu (seguma un transportlīdzekļu ziņā) un atbilstošu sporta laukumu un veloceliņu. Organizējottalkas, ar pašu un vecāku spēkiem tiks sagatavots sporta laukuma un veloceliņa pamats. Ar projekta līdzekļiemesam plānojuši uzklāt sporta laukuma un veloceliņa segumu. Izveidojot šādu vidi, mēs dosim iespēju mazajiemropažniekiem droši, aktīvi un svaigā gaisā nodarboties ar dažādiem sporta veidiem skolotāju vai vecāku klātbūtnē,vai sportojot kopā ar pieaugušajiem, sekmējot jaunu iemaņu attīstīšanu un elementāro ceļu satiksmes noteikumuapgūšanu. Tas būs vēl viens jauns pakalpojums, ko piedāvāsim ciemata vecākiem un viņu mazajiem bērniem.Projekts «Sporta laukums un veloceliņš — bērnu kustību priekam, veselībai un drošībai», kas tiek īstenots ELFLA(Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) LEADER programmā ir uzsākts 2010. gada decembrī un pilnībātiks pabeigts līdz 2011. gada 30. jūnijam. Projekta kopējais finansējums 7446,03 Ls, no kuriem ES finansējumsir 4577,29 Ls, bet Pašvaldības līdzfinansējums finansējums: 2868,74 Ls.Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Vēsma Eglīte sola, ka izveidojot sporta laukumu un veloceliņu to varēsizmantot ne tikai «Anneles» bērndārznieki, bet arī tie nedaudzie bērni, kuri neapmeklē mūsu bērnudārzu, varēsnodarboties ar sportu savu vecāku pavadīti, tādejādi stiprinot attiecības bērns — vecāks. Bērni, kuriem pašiemnav sava velosipēda, varēs apgūt braukšanas prasmi, izmantojot mūsu bērnudārza velosipēdus. Dažādosies jautradicionālās sporta dienas ar vecākiem aktivitātes. Mēs vēlamies aicināt ģimenes uz sportisku darbošanos.Decembrī ir uzsākts projekts «Trenažieru zālesaprīkojuma iegāde Zaķumuižas sporta zālei»Projekts sākts realizēt ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu sportapakalpojumu novada iedzīvotājiem un viesiem, pilnvērtīgutreniņu un sportiskās formas un veselības uzturēšanai.Projekts ir uzsākts 2010. gada 2. decembrī un pilnībā tiks realizētslīdz 2011. gada 10. jūnijam. Projekta laikā paredzēts Zaķumuižassporta zāles/trenažieru zāles profesionāla aprīkojumaiegāde un uzstādīšana. Tik labi aprīkota trenažieru zāle novadātā būs pagaidām vienīgā, kur būs pieejami gan kardiogrupastrenažieri ar digitālo pulsa un slodzes kontroli, kas piemērotiizturības treniņiem, gan īpaši piemērots aprīkojums sievietēmmuskuļu korsetes veidošanai, un dažādas komplektācijas unveselības uzturēšanai piemērotu trenažieru komplekss, ar kurapalīdzību iespējams trenēt pilnīgi visas muskuļu grupas, plānotslodzes un pilnveidot sasniedzamos rezultātus. Trenažieru zālēvienlaicīgi varēs darboties 8 apmeklētāji.Projekts «Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Zaķumuižassporta zālei» tiks īstenots ELFLA (Eiropas Lauksaimniecībasfonda lauku attīstībai) LEADR programmā. Tā kopējās izmaksasir 10602,95 Ls, no kurām 4031,02 Ls finansēs Pašvaldībaun 6571,93 Ls būs ELFLA līdzfinansējums.


Ropažu VēstisMARTS, 2011 SPORTS 7ŠautriņmešanāceturtieEvita Eglāja26. februārī Saulkrastusporta centrā notika Pierīgasnovadu sporta spēlesšautriņmešanā komandām«Krikets». Šoreiz bijajānodzēš tikai 20 punktusektors, un tālāk varējavaldīt arī nejaušība, veidojotsituāciju, ka nejauši trāpotdubultajā sektorā vai centrā,komanda guva punktus.Arī šāda spēle, kura jau pietuvinātanopietnajai šautriņspēlei,notika pirmo reizi. Iepriekšsporta spēlēs šajā disciplīnā komandaibija jāsamet pēc iespējasvairāk punktu, līdz ar ko sacensībaskomandai prasīja viennieka pusstundu. Šoreiz spēleilga gandrīz 4 stundas. Katrakomanda izspēlēja ar katrulīdz 2 uzvarētām spēlēm. Tiešipiedalīšanās šādās sacensībās irstimuls attīstīt šo sacensību veidupie mums Ropažu novadā,jo spēles ir dažādas, pietiekamiazartiskas un bez iemaņām, nunekādi.Saulkrastos šautriņmešana notieknopietni, par to liecina gantas, ka Saulkrastu komanda izcīnīja1. vietu, gan tas, ka Saulkrastusporta centrā šim sporta veidamir pielāgota mazā vingrošanaszāle, kurā vienlaicīgi var izvietotap 10 mērķu. Ropažu novada komandasacensībās izcīnīja 4. vietušādā sastāva: Rūdolfs Mežeckis,Māris Ploriņš, Evita Eglāja, JurisBērziņš.Saistošie noteikumi nr. 1 «Par Ropažu pagasta domes2003. gada 19. marta saistošo noteikumu nr. 12«Par ēku un būvju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādessistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijasun jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumuizsniegšanas kārtību» atzīšanu par spēku zaudējušiem»Apstiprināti ar Ropažu novada domes 2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumu,protokola numurs 2, §7Saistošie noteikumi nr. 1 «Par Ropažu pagastadomes 2003. gada 19. marta saistošo noteikumunr. 12 «Par ēku un būvju atslēgšanu nocentralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālassiltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas unjaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumuizsniegšanas kārtību» atzīšanu par spēkuzaudējušiem» (turpmāk — saistošie noteikumi)ir izstrādāti saskaņā likuma «Par pašvaldībām»41. panta pirmās daļas 1. punktu un 14. pantatrešo daļu.Ņemot vērā un ievērojot likuma «Par pašvaldībām»14. panta trešajā daļā un 43. panta ceturtajādaļa noteikto, ka saistošos noteikumus dome,pildot deleģētās valsts pārvaldes funkcijas unvalsts pārvaldes uzvedumus var pieņemt tikai,ja tas paredzēts likumā vai Ministru kabinetanoteikumos, kā arī ievērojot, ka likumdevējsgrozot Enerģētikas likuma 51. panta otro daļu irizslēdzis deleģējumu pašvaldībai izdot saistošosnoteikumus «Par ēku un būvju atslēgšanu nocentralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālassiltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas unjaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumuizsniegšanas kārtību», ar šiem noteikumiemtiek atcelti Ropažu pagasta domes 2003. gada19. marta saistošie noteikumi nr. 12 «Par ēku unbūvju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādesPiņķos novusā trijniekā netiekMāris Ploriņš20. februārī Piņķos,Babītes Sporta kompleksā,tika izspēlēts Pierīgasnovadu čempionātsnovusā komandām. Pirmsteritoriālās reformas šoturnīru pazinām kā Rīgasrajona čempionātu, tomērvienīgās izmaiņas, kasnākušas līdz ar nosaukumamaiņu ir dalībnieku skaitasamazinājums, kamērizspēles formāts palicisiepriekšējais, «3+1» jeb trīskungi un viena dāma.Ropažnieki uz turnīru devās,varētu teikt, jau ierastajā sastāvā— Velga Nestore, Andris Briņķis,Andrejs Ploriņš un Māris Ploriņš,bet rezervē Arkādijs Možins.Aizsteidzoties notikumiem papriekšu, jāteic, ka arī rezultātsiznāca labs — 5. vieta.Mūsējie turnīru iesāka arnervozā cīņā izrautu neizšķirtupret kaimiņiem, Mālpils novadu— 4:4. Taču tad parādījāspirmais cerības stariņš beidzotaizķerties pirmajā trijniekā, jo ar6:2, tātad negaidīti pārliecinoši,tika pieveikta Ķekava. Diemžēlnākamajā cīņā ar 3:5 nācās atzītBaldones pārākumu, vēl pēctam sīvā cīņā tika pieveikts Inčukalnsar 5:3. Un tad sākās neizšķirtusērija. Neskatoties uz to,ka Mārupe ir ļoti strauji progresējusi,tomēr neizšķirts pretšo komandu vērtējams negatīvi,tā pat kā pret Saulkrastiem.sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas,rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūvesatļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību».Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»41. panta pirmās daļas 1. punktu un 14. pantatrešo daļu.1. Ropažu novada dome ņemot vērā 2008. gada5. jūnija likumu «Grozījumi Enerģētikas likumā»un ievērojot, ka Enerģētikas likuma 51. pantaotrā daļa vairs neparedz domei izdot saistošosnoteikumus «Par ēku un būvju atslēgšanu nocentralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālassiltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas unjaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumuizsniegšanas kārtību» atzīst par spēkuzaudējušiem Ropažu pagasta domes 2003. gada19. marta saistošo noteikumu nr. 12 «Par ēku unbūvju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādessistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas,rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūvesatļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību».2. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienāpēc publicēšanas Ropažu novada pašvaldībasvietējā laikrakstā «Ropažu Vēstis».Ropažu novada domespriekšsēdētājs Antons CibuļskisŠos punktu zaudējumus daļējivarētu norakstīt uz spriedzi,jo līdz šīm spēlēm ropažniekistabili turējās trijniekā. Izlietovairs sasmelt neizdevās, pat cīnotiesneizšķirti pret spēcīgajāmBabītes un Siguldas komandām.Lai gan jāatzīst, ka šoreiz pretiniekipaglābās no zaudējumiem,jo ropažnieki bija ļoti tuvu uzvarām.Pēdējā mačā ar 5:3 tikapieveikta Sēja, taču ar to bijapar maz, lai pirmo reizi kāptuuz pjedestāla.Vērtējot turnīru kopumā, Ropažunovads ir noturējis pozīcijas,turklāt fakts, ka «Lielajam trijniekam»ne tikai izrādījām sīvupretestību, bet pat uzvarējāmĪSUMĀ«VK Ropaži» noslēdz sezonuVīriešu volejbola komanda «VKRopaži» sezonu sāka veiksmīgiar uzvarām pār nopietniem pretiniekiem,taču sezonas beigās topiemeklēja neveiksmes, kā rezultātātā pamet Latvijas nacionālāslīgas volejbolā vīriešiem šo spēļusezonu, zaudējot abas 1/4 finālaspēles «SK Limbaži».Pierīgas zolītē — 2. vieta5. februārī Inčukalna sporta kompleksāar sacensībām zolītes spēlētika atklātas Pierīgas novadu2011. gada sporta spēles. Zolītimūsu komanda nospēlēja izcīnot2. vietu, un atvedot mājās pirmošī gada kausu. Ropažu novadakomanda zolītes spēlē: IngussPinkovskis, Modris Liepiņlausks,Jānis Kalugins un Kristīne Šulmeistere.«Ropaži/MSĢ» līderpozīcijāNoslēgušās Latvijas atklātā volejbolačempionāta sieviešu komandām5. sabraukuma spēles. Šajāsabraukumā piedalījās «Jelgava/LU», «Ropaži/MSĢ», SVK «Ezerzeme»un Latvijas jauniešu izlase.5. sabraukumā tikai uzvarassvinēja «Ropaži/MSĢ», tādējādiieņemot 1. vietu turnīra tabulā,2. vietā «Jelgava/LU», trešās Latvijasjauniešu izlase, bet 4. vietāSVK «Ezerzeme».Saistošie noteikumi nr. 2«Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropažu novadā»Apstiprināti ar Ropažu novada domes 2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumu, protokola numurs 2, §19Saistošie noteikumi nr. 2 Par atvieglojumu piemērošanunekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemRopažu novadā (turpmāk — saistošie noteikumi)ir izstrādāti saskaņā likuma «Par pašvaldībām»14. panta pirmās daļas 3. punktu un 43. panta pirmāsdaļas 13. punktu un likuma «Par nekustamāīpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu.Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību,kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļaatvieglojumi atsevišķiem nodokļa maksātājiempar Ropažu novada administratīvajā teritorijāesošo nekustamo īpašumu — zemi un ēkām.Pastāvošais tiesiskais regulējums 2009. gada25. februāra Ropažu novada pašvaldības saistošienoteikumi nr. 6 «Par nekustamā īpašumanodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķāmnodokļa maksātāju 2009. gadā Ropažu novadā»ir zaudējis savu aktualitāti un nav pilnīgs.Ietekme uz pašvaldības budžetu ir noteiktaņemot vērā iepriekšējo pārskata gadu(2010. g. — Ls 280,00) izmaksātos apmērus, kasnepārsniedz Ls 500,00 gadā. Saistošie noteikumiattieksies uz vientuļiem un nestrādājošiemI grupas invalīdiem, personām, kurām piešķirtstrūcīgas personas (ģimenes) statuss, vientuļiem unnestrādājošiem II grupas invalīdiem, maznodrošinātāmpersonām, ja Ropažu novada pašvaldībasSociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātaspersonas statusu, maznodrošinātai ģimenei, kurāir bērns invalīds, daudzbērnu ģimenēm, kurās irtrīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam unjuridiskām un fiziskām personām, kuru īpašumāir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatražošanaun tiek izpildīti saistošajos noteikumosnoteiktie nosacījumi. Augstāk uzskaitītajāmpersonām saistošie noteikumi, noteikts papildusiespējas iegūt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.Konsultēšanās ar sabiedrību navnotikusi un sabiedrības viedoklis nav būtisks šonoteikumu izstrādei un izpildei.Foto: Māris Ploriņščempionus, bet pārējiem godalgotajiemnepiekāpās, vērtējamstikai pozitīvi.Otro gadu pēc kārtas parčempioniem kļuva Ķekavas novads,aiz sevis atstājot mājiniekusBabīti, bet trešajā vietā finišējaSigulda.Individuālajā vērtējumā pie«dāmu galdiņa» absolūti labākābija ropažniece Velga Nestore,kas visās spēlēs izcīnīja pārliecinošasuzvaras, dodot milzu ieguldījumukomandas kopējā rezultātā.Nepiepildītās cerības par pirmotrijnieku pārliekam uz nākamogadu, ar pārliecību, ka turbeidzot iekļūsim.Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»14. panta pirmās daļas 3. punktu un 43. panta pirmāsdaļas 13. punktu un likuma «Par nekustamāīpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu.1. Vispārējie noteikumi1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādāpiemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiatsevišķiem nodokļa maksātājiempar Ropažu novada administratīvajā teritorijāesošo nekustamo īpašumu — zemi un ēkām.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumuatsevišķiem nodokļa maksātājiem piešķir, jamaksātājs:1.2.1. ir nomaksājis nekustamā īpašuma nodoklipar iepriekšējiem taksācijas periodiempilnā apmērā,1.2.2. dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā,1.2.3. iesniedzis Ropažu novada pašvaldībāmotivētu iesniegumu un pievienojis norādītosdokumentus (pensionāra, invalīda apliecībaskopija, dzīvesvietas izziņa)1.3. Atvieglojumi netiek piešķirti, ja:1.3.1. nekustamajā īpašumā daļēji vai pilnībātiek veikta saimnieciskā darbība;1.3.2. nekustamais īpašums netiek uzturētskārtībā.1.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumstiek piemērots ar taksācijas gada nākamo maksāšanastermiņu.1.5. Ja atvieglojumu pieprasītājam, pieder vairākinekustamie īpašumi, tad atvieglojumu piemēro parvienu nekustamo īpašumu pēc personas izvēles.1.6. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošonoteikumu nosacījumiem izvērtē Ropažunovada domes Finanšu komiteja un lēmumupar nodokļu atvieglojumu piešķiršanu pieņemRopažu novada dome.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājukategorijas un atvieglojumu apmērs2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumipiešķirami 90 % apmērā:2.1.1. vientuļiem un nestrādājošiem I grupasinvalīdiem;2.1.2. personai, kurai piešķirts trūcīgas personas(ģimenes) statuss — par ēkām.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumipiešķirami 70 % apmērā:2.2.1. vientuļiem un nestrādājošiem II grupasinvalīdiem,2.2.2. personai, kurai piešķirts trūcīgas personas(ģimenes) statuss — par zemi.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumipiešķirami 50 % apmērā:2.3.1. nestrādājošam I grupas un II grupasinvalīdam;2.3.2. maznodrošinātām personām, ja Ropažunovada pašvaldības Sociālais dienests ir piešķīrismaznodrošinātas personas statusu;2.3.3. maznodrošinātai ģimenei, kurā ir bērnsinvalīds;2.3.4. daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs unvairāk bērni līdz 18 gadu vecumam.2.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumipiešķirami 25 % apmērā juridiskām un fiziskāmpersonām, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanasēkas, ja tajās notiek pamatražošana un tiekizpildīti šādi nosacījumi:2.4.1. saglabāta ražošana;2.4.2. saglabātas darba vietas virs 70 % salīdzinotar vidējo darba vietu skaitu iepriekšējātaksācijas gadā;2.4.3. par darbiniekiem maksā iedzīvotāju ienākumanodokli.3. Noslēguma jautājumi3.1. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienāpēc publicēšanas Ropažu novada pašvaldībasvietējā laikrakstā «Ropažu vēstis».3.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēkuzaudē 2009. gada 25. februārī Ropažu novadapašvaldības saistošie noteikumi nr. 6 «Par nekustamāīpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanuatsevišķām nodokļa maksātāju 2009. gadāRopažu novadā».Ropažu novada domespriekšsēdētājs Antons Cibuļskis


8 KULTŪRA UN ATPŪTARopažu VēstisMARTS, 2011PASĀKUMU KALENDĀRSvairāk skatiet www.ropazi.lvRopažu Kultūrasun izglītības centrs8. martā 18:30 radošā nodarbībabērniem un vecākiem. Papildusinformācija www.avrn.lv8. martā 19:30 īpaši sievietēm,brālēni Jānis un Viktors Jarānipiedāvā koncertšovu ar latviešuun krievu dziesmām un labu humoru.Biļetes cena 3,00 Ls.11. martā 19:00 iedomu sievietesun skaistuma kolekcija fotoizstādē«Gravitācija» jeb «Lietu kārtība».Izstāde apskatāma līdz 31. martam.12. martā 20:00 elektronisko dejunakts Īpašais viesis DJ nr. 1 Latvijā— [Ex] da Bass.17.martā tautas deju kolektīvusadancošanās26. martā 19:00 filma Kinopunktā«Kleitas, mātes un meitas»2. aprīlī 17:00 folkloras kopas«Oglīte» pavasara koncerts9. aprīlī 16:00 koru sadraudzībaskoncerts16. aprīlī 19:00 dziedošā Ričuģimene un Anna DribasRopažu sporta centrs9.martā 10:00 «Lāse 2011»kausa izcīņa skolu komandāmvolejbolā13.martā 11:00 Latvijas Jaunatnesčempionāts volejbolā C1 grupasmeitenēm26. martā 15:00 Ropažu novadaatklātais telpu futbola turnīrsZaķumuižas sporta zālē12. martā 15:00 Ropažu novadaatklātais telpu futbola turnīrsSporta kompleksā «333»12. martā 9:00 LR čempionātsFolkreisāNovadā17. martā 9:00 Valsts prezidentaValda Zatlera vizīte Ropažu novadā25. martā Komunistiskā genocīdaupuru piemiņas dienai veltītipasākumi. 16:30 piemiņas brīdispie pieminekļa Ropažos, 17:00 represētajiemcilvēkiem tiek dāvātsbrauciens uz LNO baleta pirmizrādi«Kamēliju dāma».Koris «Ozolzīle» iesoļo ceturtajā desmitāInga KolečaZaķumuižas jauktajam korim«Ozolzīle» šis ir ļoti nozīmīgsun darbīgs gads. Rudenī korisar svētku koncertu atzīmēs30. gadadienu, taču arī pirmstam jau ir skaidri zināmivairāki nozīmīgi pasākumi.19. martā 16:00 Zaķumuižaskultūras namā notiks četru korusadraudzības koncerts, kurā piedalīsiesZaķumuižas jauktais koris«Ozolzīle», VEF kultūras pilsjauktais koris «Teika», Arodbiedrībukultūras centra jauktais koris«Rīdzene» un jauktais koris«Zemdega». 17. aprīlī koris cerlabi nostartēt Rīgas reģiona koruskatē Ādažu kultūras centrā, savukārtjūnijā koris pirmoreiz dosiesuz ārzemēm, proti — «Ozolzīle»piedalīsies starptautiskā korufestivālā Itālijā «Alta Pus Teria».Augustā «Ozolzīles» balsis dzirdēsimtepat Rīgā, Mežaparka lielajāestrādē, kur notiks Rīgas 810. jubilejārīkotie dziesmu svētki, betoktobrī koris klausītājus gaidīssavā lielajā 30. jubilejas koncertā.Šobrīd «Ozolzīles» stipro kodoluveido 25 stabili un aktīvidziedātāji un viņu apņēmīgā diriģenteun vadītāja Daiga Galeja.Daiga ar «Ozolzīli» strādā tikaiotro sezonu, taču jau šobrīdkora kolektīvs kļuvis mīļš un tuvs.«Mēs tiešām esam satuvinājušies.Man ļoti patīk, ka cilvēki šeit irtik atsaucīgi un kārtīgi. Viņi kārtīgināk uz mēģinājumiem, un tas irviens no svarīgākajiem faktoriem,lai darbs ietu uz priekšu. Rīgā tānav. Varētu teikt, ka šis koris pats«Kinopunkta» pedējā filma: «Kleitas, mātes un meitas»26. martā 19:00 RKIC mazajāzālē tiks rādīta projekta««Kinopunkts» bezmaksaskinoseansi 26 vietās Latvijāgada garumā» pēdējāfilma, tomēr pastāv cerība«Kinopunkta» turpinājumamjau pavisam drīz.«Kleitas, mātes un meitas» irsirsnīgs stāsts par meitenēm tīņuvecumā, par viņu mammām unģērbšanos. Filma būs interesantagan pusaudzēm, gan viņu māmiņām,gan plašākai auditorijai.Tās režisore ir Norvēģijā dzīvojošāir pie manis atnācis, un tas, kā este nokļuvu, ir tīrā nejaušība. Līdzšim korim nav paveicies skatēs,tādēļ pagājušajā gadā mums bijakaut neliels gandarījums par to,ka aiz mums tomēr palika vienskoris. Tā ka mēs lēnām, bet pamatīgi,ar darbu strādājam pie tā,lai paceltos uz augšu. Ar šo gadukora mēģinājumi notiek jau divasreizes nedēļā — pirmdienāsun trešdienās no plkst. 18.30 līdz20.30, un mēs savā pulkā gaidāmjaunus dziedātgribētājus. (..) Šobrīdkoris strādā arī pie tā, laipiesaistītu Eiropas fondu līdzfinansējumujaunu skatuves tērpuiegādei,» stāsta Daiga.Korim «Ozolzīle» ir arī savskora prezidents, diriģenta labāroka, kas palīdz risināt dažādusorganizatoriskus un saimnieciskusjautājumus — Sergejs Dmitrijevs,viens no ilggadīgākajiem kora dalībniekiem.Korī viņš dzied kopšIlze Burkovska–Jakobsena. Filmasgalvenās varones ir divas 13 gadusvecas meitenes — Paula un Nadīne.Paula dzīvo Aucē, tālu no lielpilsētasburzmas. Viņa cītīgi sekomodes jaunumiem žurnālos un internetā,taču viņas ģērbšanās stilu1981. gada, tātad — jau 30 gadu.Pa šiem gadiem esot gājis visādi— koris piedzīvojis gan emocionālupacēlumu, gan arī panīkumu.Vairakkārt arī mainījies diriģents.Sergejs atceras kādu gadījumu izvēstures, kad reiz kāds augstākāsvadības līmenī izlēmis, ka korimjāceļ mākslinieciskā izpildījumalīmenis, no augšas ieliekot korimjaunu diriģentu: «Mēs tā paskatījāmies,nodziedājām, un, neviensneko savā starpā nesarunājuši, nākamajāreizē uz mēģinājumu neatnācaneviens! Kolektīvi nekasnetika organizēts, bet laikam jaukatrs pie sevis intuitīvi nolēma, kavairs uz kori nenāks. Pēc šī gadījumakoris kādus trīs četrus mēnešusnemēģināja, taču tad mumstomēr padeva ziņu, lai nākam atpakaļ,viss būšot pa vecam.»Jautāts par to, kā iznācis, kadziedāšana kļuvusi par neatņemamudzīves sastāvdaļu, SergejsKoris«Ozolzīle»ir neliels,bet ar lielāmdarbaspējāmun savuraksturu.Foto: Inga Kolečasaka, ka tas laikam nāk no vecākiemun vecvecākiem. «Manasmammas ģimenē bija četri bērni,un viņi visi bija muzikāli. Kad savējiesanāca, viņi bieži vien dziedāja,turklāt daudzbalsīgi. Tad esreiz dzirdēju, kā mamma ar tādukā nožēlu teica — jā, bet Sergejamgan nav dzirdes! Protams,kādu dziesmiņu jau es varējunodziedāt, taču viņa acīmredzotdomāja kaut ko vairāk. Pēc vairākiemgadiem, dziedot šajā korī,es sapratu, ka dzirdu savu akordu,savu vietu, dzirdu visu skanējumukopā un ka varu pateikt, vai dziedupareizi vai ne. Tas man pašambija patiesi liels atklājums. Godīgisakot, man arī agrāk gribējāsdziedāt, taču es kaut kā kautrējos,tāpēc to nedarīju. Bet šeit visisavējie, pierunāja, un tā es sāku.Un es vairs nevaru iedomāties,ka varētu dzīvot un nedziedāt,»stāsta Sergejs.regulē mazpilsētas caurspīdīgumsun klačas. Nadīne dzīvo Tonsbergā,Norvēģijā. Arī viņa aizrautīgiseko jaunākajām modes tendencēm,taču atšķirībā no Paulas atļaujasbrīvi eksperimentēt ar savuizskatu. Cik lielu vietu izskats ieņemmeiteņu dzīvē? Kā tas ietekmēattiecības ar vienaudžiem? Cik lielanozīme izskata veidošanā ir audzināšanaiun mammas padomiem?Vai stilošana ir tikai uzpūsts burbulisun stress? Un beigu beigās,kā mātes un meitas izdzīvo nenovēršamopieaugšanu? Uz šiem uncitiem jautājumiem atbildes meklējusirežisore Ilze Burkovska-Jakobsenasavā jaunākajā filmā «Kleitas,mātes un meitas».Ilzes Burkovskas–Jakobsenas2008. gadā veidotā dokumentālāfilma «Bekons, sviests un manaMamma», kas ir patiess stāsts parrežisores mammu, tika atzīta parlabāko dokumentālo filmu Nacionālajāfilmu festivālā «Lielais Kristaps2009» un saņēma laikraksta«Diena» Gada balvu kultūrā. Filmatapa sadarbībā ar norvēģu studiju«Bivrost Film» un saņēma balvuarī kā labākā Norvēģijas televīzijasdokumentālā filma.Ropažu novada pašvaldības izdevums.Iznāk reizi mēnesī. Bezmaksas.Reģistrācijas numurs 000702747.Tirāža 2500 eksemplāru.Iespiests: «Poligrāfijas grupa Mūkusala».Izdevējs: Ropažu novada pašvaldība.Sporta iela 2/k.2, Ropaži,Ropažu novads, LV–2135.www.ropazi.lv+371 67918582, +371 29210007web@ropazi.lvtwitter.com/ropazi_latviaPar faktu un skaitļu pareizībuatbild rakstu autori.Pārpublicēšanas un citēšanasgadījumā atsauce ir obligāta.

More magazines by this user
Similar magazines