2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr ...

lm.gov.lv
  • No tags were found...

2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr ...

Profesiju standarti2.pielikumsMinistru kabineta2010.gada 18.maijanoteikumiem Nr.461


2SatursProfesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiemkopsavilkumsI. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartiII. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartiIII. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartiIV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartiV. Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti


3Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiemKOPSAVILKUMS1. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti1.1. Galvenās vecmātes profesijas standarts1.2. Kokapstrādes inženiera profesijas standarts1.3. Apģērbu un tekstila ražošanas inženiera profesijas standarts1.4. Dzelzceļa transporta inženiera profesijas standarts1.5. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesijas standarts1.6. Dzelzceļa elektrosistēmu inženiera standarts1.7. Arhitekta profesijas standarts1.8. Kartogrāfijas inženiera profesijas standarts1.9. Ģeodēzijas inženiera profesijas standarts1.10. Zemes ierīcības inženiera profesijas standarts1.11. Interjera dizainera profesijas standarts1.12. Mākslas terapeita profesijas standarts1.13. Radiogrāfera profesijas standarts1.14. Rekreācijas speciālista profesijas standarts1.15. Finanšu analītiķa profesijas standarts1.16. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka profesijas standarts1.17. Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts1.18. Personāla vadītāja profesijas standarts1.19. Programmēšanas inženiera profesijas standarts1.20. Jurista profesijas standarts1.21. Juriskonsulta profesijas standarts1.22. Baznīcas mūziķa profesijas standarts1.23. Scenārista profesijas standarts1.24. Žurnālista profesijas standarts1.25. Skaņu režisora profesijas standarts1.26. Televīzijas režisora profesijas standarts1.27. Televīzijas un kino producenta profesijas standarts1.28. Mākslas fotogrāfa profesijas standarts1.29. Televīzijas operatora profesijas standarts1.30. Ēku būvinženiera profesijas standarts1.31. Transportbūvju būvinženiera profesijas standarts1.32. Mežsaimniecības inženiera profesijas standarts1.33. Finansista profesijas standarts1.34. Psihologa profesijas standarts1.35. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standarts1.36. Mehatronikas inženiera profesijas standarts1.37. Ainavu arhitekta profesijas standarts1.38. Vides pārvaldības speciālista profesijas standarts1.39. Sociālā darbinieka profesijas standarts


41.40. Pastorālā konsultanta profesijas standarts2. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti2.1. Būvdarbu vadītāja profesijas standarts2.2. Namu pārvaldnieka profesijas standarts2.3. Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarts2.4. Personāla speciālista profesijas standarts2.5. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesijas standarts2.6. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesijas standarts2.7. Kokapstrādes tehnologa profesijas standarts2.8. Jogas meistara profesijas standarts2.9. Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standarts2.10. Jurista palīga profesijas standarts2.11. Bibliotēku informācijas speciālista profesijas standarts2.12. Restauratora profesijas standarts2.13. Kultūras pasākumu organizatora profesijas standarts2.14. Kultūras pasākumu tehniskā režisora profesijas standarts2.15. Arhitekta palīga profesijas standarts2.16. Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts2.17. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijas standarts3. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti3.1. Mašīnbūves tehniķa profesijas standarts3.2. Ķīmisko procesu tehniķa profesijas standarts3.3. Analītiskās ķīmijas tehniķa profesijas standarts3.4. Pārtikas produktu ražošanas tehniķa profesijas standarts3.5. Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķa profesijasstandarts3.6. Jogas speciālista profesijas standarts3.7. Veterinārārsta asistenta profesijas standarts3.8. Kosmētiķa profesijas standarts3.9. Loģistikas darbinieka profesijas standarts3.10. Valsts robežsardzes inspektora profesijas standarts3.11. Apģērbu dizaina speciālista profesijas standarts3.12. Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesijas standarts3.13. Interjera dizaina speciālista profesijas standarts3.14. Multimediju dizaina speciālista profesijas standarts3.15. Materiālu dizaina speciālista profesijas standarts3.16. Foto dizaina speciālista profesijas standarts3.17. Tēlniecības objektu dizaina speciālista profesijas standarts3.18. Klientu apkalpošanas speciālista profesijas standarts3.19. Frizūru modelētāja profesijas standarts3.20. Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts3.21. Sociālā audzinātāja profesijas standarts


53.22. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābējaprofesijas standarts3.23. Dārznieka profesijas standarts3.24. Biškopja profesijas standarts3.25. Zivsaimniecības zivkopja profesijas standarts3.26. Mēbeļu galdnieka profesijas standarts3.27. SPA meistara profesijas standarts3.28. Viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas standarts3.29. Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standarts3.30. Meža mašīnu operatora profesijas standarts3.31. Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālista profesijas standarts3.32. Ceļojumu konsultanta profesijas standarts3.33. Viesu uzņemšanas dienesta speciālista profesijas standarts3.34. Automehāniķa profesijas standarts3.35. Meža mašīnu mehāniķa profesijas standarts3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts4. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti4.1. Pavāra profesijas standarts4.2. Viesmīļa profesijas standarts4.3. Ugunsdzēsēja profesijas standarts4.4. Metālapstrādes tehnoloģisko līniju operatora profesijas standarts4.5. Maiznieka profesijas standarts4.6. Konfekšu ražotāja profesijas standarts4.7. Galdnieka profesijas standarts4.8. Koksnes materiālu apstrādātāja profesijas standarts4.9. Pārtikas produktu ražošanas operatora profesijas standarts4.10. Rūpnīcas/katlu kurinātāja profesijas standarts4.11. Dispečera (iekšlietu jomā) profesijas standarts5. Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti5.1. Galdnieka palīga profesijas standarts5.2. Viesnīcas istabeņa profesijas standarts5.3. Tirdzniecības zāles darbinieka profesijas standarts


6I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņaprofesiju standarti1.1. Galvenās vecmātes profesijas standarts1.1.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – galvenā vecmāte.2. Profesijas kods – 1342 06.1.1.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– galvenā vecmāte ir sertificēta ārstniecības persona, kura rūpējas parsievietes, viņas ģimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību; veicpirmsgrūtniecības, grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi,vada un atbild par fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdībuperiodu, piedalās ārstniecībā, organizē un vada dzemdībpalīdzību, izglītopacientus, aprūpes personālu un sabiedrību, kā arī veicina savas profesijas undzemdībpalīdzības darba attīstību.Galvenā vecmāte strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs (piemēram,doktorātos, veselības aprūpes centros, ginekologu un dzemdību speciālistupraksēs, stacionāro ārstniecības iestāžu dzemdību nodaļās) vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.1.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja organizēt un vadīt dzemdībpalīdzību.2. Spēja nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu un grūtniecesaprūpi.3. Spēja vadīt fizioloģiskas dzemdības un pēcdzemdību periodu.4. Spēja veikt jaundzimušā aprūpi.5. Spēja veikt sievietes un jaundzimušā stāvokļa izvērtēšanu.


76. Spēja veikt grūtnieču, dzemdētāju un nedēļnieču uzraudzību stacionāraun ārpusstacionāra dzemdībās.7. Spēja veikt un uzņemties atbildību par fizioloģiskas grūtniecības,dzemdību un pēcdzemdību perioda norišu un veikto aktivitāšu dokumentāciju.8. Spēja nodrošināt un uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanudzemdībpalīdzībā.9. Spēja izvērtēt sievietes un viņas ģimenes zināšanas un iemaņasdzemdībpalīdzības un veselības uzturēšanas, veicināšanas un saglabāšanasjautājumos.10. Spēja izglītot sievietes, viņas ģimenes locekļus un sabiedrību pardzemdībpalīdzības un veselības uzturēšanas, veicināšanas un saglabāšanasjautājumiem.11. Spēja izvērtēt epidemioloģisko situāciju un veikt ģimenes ārsta,ginekologa, dzemdību speciālista informēšanu par pamanītajām novirzēmsaistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību.12. Spēja uzņemties atbildību par sievietes un viņas ģimenes informēšanupar seksuālo un reproduktīvo veselību ietekmējošiem faktoriem.13. Spēja veikt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus ikdienaspraksē, sadarbojoties ar citiem veselības veicināšanas pasākumu organizētājiem.14. Spēja sadarboties ar primārās veselības aprūpes pakalpojumusniedzējiem, sniedzot reproduktīvās veselības pakalpojumus.15. Spēja izvērtēt un dokumentēt pacientu zināšanas, izpratni, prasmes unlīdzdarbību veselību veicinošajos un uzturošajos pasākumos.16. Spēja analizēt epidemioloģisko rādītāju dinamiku.17. Spēja lietot sievietes reproduktīvās izmeklēšanas metodes.18. Spēja analizēt reproduktīvās izmeklēšanas datus un uzņemtiesatbildību par ģimenes ārstu vai ginekologu informēšanu par tiem.19. Spēja nodrošināt sievietei grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdībuperiodā nepieciešamo aprūpi, diagnostiskās un ārstnieciskās procedūras,izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas.


820. Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanugrūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem un sniegt to ārstaprombūtnē.21. Spēja nodrošināt medikamentu ordinēšanu un uzņemties atbildību parprecīzu un drošu medikamentu saņemšanu.22. Spēja veikt reproduktīvās veselības traucējumu diagnosticēšanu,nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veselības stāvokļa stabilizēšanu.23. Spēja atpazīt patoloģiskus stāvokļus grūtniecēm, dzemdētājām,nedēļniecēm un jaundzimušajiem, kuru dēļ nepieciešama ārsta konsultācija, unuzņemties atbildību par šādas konsultācijas organizēšanu.24. Spēja izstrādāt klīniskās vadlīnijas attiecībā uz riskiem dzemdniecībā.25. Spēja veikt dzemdību palīdzības personāla skaita plānošanu unpiesaisti.26. Spēja izstrādāt un pilnveidot grūtnieču un dzemdētāju aprūpes darbavadlīnijas un personāla amatu aprakstus.27. Spēja izvērtēt un pārraudzīt katra grūtnieču un dzemdētāju aprūpespersonāla paveiktā darba apjomu un kvalitāti.28. Spēja veicināt dzemdību palīdzības, seksuālās un reproduktīvāsveselības veicināšanas personāla mūžizglītību un profesionālo kompetenci.29. Spēja sazināties.30. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.31. Spēja sadarboties ar pacientu tiesību aizsardzības organizācijām.32. Spēja piedalīties profesionālās pilnveides programmu izstrādē unrealizācijā.33. Spēja pilnveidot vecmāšu izglītību patstāvīgas prakses veikšanai.34. Spēja izvērtēt un analizēt veikto izglītošanas darbu.35. Spēja plānot un veikt grūtnieču un dzemdētāju aprūpes darbakvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi.


936. Spēja analizēt iegūtos datus un veikt grūtnieču un dzemdētāju aprūpeskvalitātes pilnveidošanas pasākumus.37. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos medicīnas zinātnessasniegumus savā darbā.38. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās (krievu un angļuvalodā).1.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Vadīt fizioloģisko grūtniecību un dzemdības.2. Veikt fizioloģiskas grūtniecības un dzemdību aprūpi.3. Vadīt fizioloģisko pēcdzemdību periodu un nedēļnieces aprūpi.4. Novērtēt jaundzimušā stāvokli.5. Veikt jaundzimušā aprūpi.6. Plānot ārpusstacionāra dzemdību vadīšanu.7. Noteikt epidemioloģiskajos datos riskus reproduktīvajai veselībai.8. Izmantot sievietes reproduktīvās izmeklēšanas metodes, tai skaitāonkocitoloģisko izmeklējumu veikšanu.9. Pielietot diagnostiskās un ārstnieciskās procedūras grūtniecēm,dzemdētājām un nedēļniecēm.10. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.11. Nozīmēt papildu izmeklēšanu un ārstēšanu saistībā ar reproduktīvoveselību.12. Izstrādāt klīniskās vadlīnijas attiecībā uz riskiem dzemdniecībā.13. Integrēt zinātnes sasniegumus aprūpes darbā.14. Izstrādāt un aktualizēt dzemdību palīdzībā lietojamo dokumentāciju.


1015. Plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datusavākšanu un analīzi.16. Pielietot kvalitātes pilnveidošanas pasākumus aprūpes darbā.17. Ievērot savā profesionālajā darbībā normatīvos aktus un ētikasprincipus.18. Noteikt prioritātes savā darbā.19. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes iemaņas aprūpes darbā.20. Sadarboties ar sievietēm, viņu ģimenēm.21. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem uninstitūcijām.vidi.22. Radīt un uzturēt drošu veselības aprūpes un dzemdībpalīdzības darba23. Ievērot higiēnas un darba aizsardzības prasības.24. Pielietot ar izpratni zinātnes sasniegumus un pētniecības rezultātus.25. Piedalīties kolēģu/studentu profesionālajā pilnveidē.26. Ievērot konfidencialitāti aprūpes darbā.27. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.28. Lietot verbālas un neverbālas saskarsmes metodes.29. Uzņemties atbildību par profesionālo darbību.30. Spēt kritiski domāt un risināt problēmas.31. Vākt, analizēt un sniegt informāciju.32. Lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.33. Analizēt un dokumentēt faktus.34. Plānot un organizēt veicamo darbu.


1135. Noteikt prioritātes un darba uzdevumus.36. Sagatavot lietišķos un profesionālos dokumentus.37. Līdzdarboties komandas darbā.38. Ievērot multidisciplināras komandas darba principus.39. Pārvaldīt valsts valodu.40. Pārvaldīt divas svešvalodas (krievu un angļu valodu) saziņas līmenī.41. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās(krievu un angļu valodā).42. Ievērot darba tiesiskās attiecības.1.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vispārīgā bakterioloģija, virusoloģija, parazitoloģija;1.2. vispārīgā biofizika, bioķīmija, radioloģija;1.3. vispārīgā socioloģija un medicīnas sociālie jautājumi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārīgā anatomija un fizioloģija;2.2. vispārīgā patoloģija;2.3. pediatrija;2.4. higiēna, veselības mācība, profilakse, agrīna slimību diagnostika;2.5. vispārīgā farmakoloģija;2.6. psiholoģija;2.7. veselības aprūpes organizāciju reglamentējošie tiesību akti;2.8. atsāpināšana, anestezioloģija un reanimācija;2.9. jaundzimušā fizioloģija un patoloģija (neonatoloģija);2.10. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās (krievu unangļu valodā).3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. uzturmācība un dietoloģija (akcentējot tās uz sievietēm,jaundzimušajiem, zīdaiņiem);


123.2. mācību metodes un principi;3.3. vecmātes profesionālā ētika un ar profesionālo darbību saistītienormatīvie akti;3.4. seksuālā izglītošana un ģimenes plānošana;3.5. mātes un bērna tiesību aizsardzība;3.6. embrioloģija un augļa attīstība;3.7. grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods;3.8. ginekoloģiskā un dzemdību patoloģija;3.9. topošo vecāku sagatavošana dzemdībām un vecāku statusam, ietverotpsiholoģiskos aspektus;3.10. sagatavošanās dzemdību pieņemšanai (ietverot zināšanas pardzemdniecībā izmantojamo tehnisko aprīkojumu un tā lietošanu);3.11. jaundzimušā aprūpe, tās psiholoģiskie un sociālie faktori;3.12. divas svešvalodas (krievu un angļu valoda) saziņas līmenī;3.13. valsts valoda;3.14. darba tiesiskās attiecības;3.15. darba aizsardzība;3.16. vides aizsardzība.1.2. Kokapstrādes inženiera profesijas standarts1.2.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – kokapstrādes inženieris.2. Profesijas kods – 2141 12.1.2.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kokapstrādes inženieris plāno kokapstrādes tehnoloģiskus procesus unpieņem lēmumus par šo procesu izpildi; iegūst un analizē informāciju unsagatavo priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai; nodrošina darbaaizsardzības prasībām atbilstošus ražošanas apstākļus; vada kokapstrādesuzņēmumu tehnoloģiskos procesus; veic pedagoģisko un zinātnisko darbībukokapstrādes nozarē.Kokapstrādes inženieris vada komersanta dažāda profila kokapstrādesuzņēmumus (iecirkņus) - kokzāģētavas, finieru un saplākšņu ražotnes, koksnesplātņu ražotnes, mēbeļu ražotnes u.c. vai strādā kā pašnodarbināta persona vaiindividuālais komersants, strādā valsts vai pašvaldību institūcijās un citāsorganizācijās kā ražošanas vadītājs, kokapstrādes konsultants, padomnieks.


131.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja plānot un organizēt kokapstrādes uzņēmuma vai tāstruktūrvienību darbu.2. Spēja strādāt radošā komandā.3. Spēja plānot un organizēt darbu.4. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.5. Spēja paaugstināt kvalifikāciju.6. Spēja iegūt un analizēt informāciju.7. Spēja strādāt ar kokapstrādes nozares tehnisko dokumentāciju.8.Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību kokapstrādes jomā.9. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos koksnes zinātnessasniegumus savā darbā.10. Spēja izvērtēt veiktos aprēķinus par veicamo pakalpojumu izmaksām,nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu.11. Spēja izstrādāt priekšlikumus, kas vērsti uz efektīvāku un lietderīgākuresursu izmantošanu.12. Spēja vadīt kokapstrādes tehnoloģiskos procesus.13. Spēja pārzināt lietojamās mašīnas, instrumentus un darba rīkus.14. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtasun plānot to izvietojumu.15. Spēja pastāvīgi nodrošināt kvalitatīvu tehnoloģiskā risinājumarealizāciju.16. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.17. Spēja pastāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijastehnoloģijām.


1418. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi.19. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieņemtnepieciešamos lēmumus.20. Spēja veikt rekonstrukcijas un renovācijas projektu izpildesplānošanu, kontrolēt realizācijas atbilstību projektam.21. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un autortiesībasreglamentējošus dokumentus.22. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju unsekot nozares aktualitātēm.23. Spēja noteikt uzdevumus noteikto mērķu sasniegšanā, gala rezultātāradot produktus ar paaugstinātu pievienoto vērtību.24. Spēja organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu.25. Spēja nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības pasākumus.26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi undarba uzdevuma saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām.2. Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko un normatīvodokumentāciju, kokapstrādes nozares normatīvos aktus un tehniskos standartus,gatavot lietišķos un profesionālos dokumentus.3. Darboties komandā, plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandasdarbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli.4. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.5. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.6. Nodrošināt augstu saskares kultūru un ētikas normu ievērošanu.7. Plānot un organizēt darbu, kā arī kontrolēt izpildi.


158. Noteikt prioritātes savā darbā.9. Sadarboties ar klientiem un risināt problēmas.10. Ievērot multidisciplināras komandas darba principus.11. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.12. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietotinformācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas undatorprogrammas.13. Novērtēt izstrādājumu kvalitāti un atbilstību valsts standartu,pasūtījumu u.c. prasībām.14. Projektēt iekārtu izvietojumu un organizēt darba sadali starpstrādājošajiem.15. Pārzināt kokapstrādes mašīnu un iekārtu konstrukciju, organizēt toekspluatāciju un remontu.16. Pārzināt vides un darba aizsardzības prasības kokapstrādē, organizēt arvidi un darba aizsardzību saistītos darbus uzņēmumā.17. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos koksnes zinātnessasniegumus savā darbā.18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.19. Pārvaldīt valsts valodu.20. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. meža nozares politika;1.2. zinātniskās pētījumu metodes;1.3. autortiesības.


162. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. socioloģija;2.2. filosofija;2.3. ētika un estētika;2.4. psiholoģija un lietišķā psiholoģija;2.5. pedagoģija;2.6. statistika;2.7. lietvedība;2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. informātikas un datorgrafikas lietošana kokapstrādes nozarē;3.2. koksnes zinātne;3.3. meža prečzinība;3.4. kokapstrādes mašīnas un instrumenti, to ekspluatācija;3.5. kokapstrādes procesu automatizācija;3.6. kokapstrādes procesi un modelēšana;3.7. zāģmateriālu un koksnes plātņu ražošana;3.8. koksnes ķīmiskās tehnoloģijas;3.9. koksnes hidrotermiskā apstrāde;3.10. kokapstrādes nozarē lietojamo polimēru materiālu ķīmija;3.11. koksnes materiālu apdare;3.12. koksnes atlikumu pārstrādes tehnoloģijas;3.13. tehniskās grafikas pielietojums kokapstrādē;3.14. mašīnu elementi;3.15. hidraulika un hidropiedziņa;3.16. elektrotehnika un elektronika;3.17. siltumtehnika un siltumapgāde kokapstrādē;3.18. koka izstrādājumu un būvkonstrukciju projektēšana;3.19. komercdarbība un komercdarbību reglamentējošie normatīvie akti;3.20. darba aizsardzība;3.21. vides aizsardzība;3.22. grāmatvedība un uzskaite;3.23. darba tiesiskās attiecības;3.24. koksnes materiālu tirgzinība;3.25. ekoloģija un vides aizsardzība;3.26. ergonomika;3.27. valsts valoda;3.28. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.3. Apģērbu un tekstila ražošanas inženiera profesijas standarts


171.3.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – apģērbu un tekstila ražošanas inženieris.2. Profesijas kods – 2141 25.1.3.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– apģērbu un tekstila ražošanas inženieris plāno un organizē savu un citudarbu, nodrošinot darba drošību ražošanas vidē un tehnoloģiskā procesavadīšanu un uzraudzību kvalitatīvas produkcijas iegūšanai, veic šo procesuekonomisko izvērtējumu, kā arī nodrošina kvalitātes kontroles sistēmas darbībuuzņēmumam; racionāli izvieto iekārtas un personālu, kontrolē darba kvalitāti unapjomu, instruē darbiniekus tehnoloģiskajos un darba drošības jautājumos;analizē informāciju par apģērbu un tekstila nozares attīstības tendencēm,izstrādā stratēģiskās attīstības plānus, sekmē to īstenošanu, projektē un ieviešjaunus tehnoloģiskos procesus, pamatojot tos ar attiecīgiem biznesa plāniem untāmēm; konsultē vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanasveidiem, par jaunākajiem apģērbu un tekstila nozares zinātnes (un tehnikas)sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti; gatavo zinātniskus rakstusun pārskatus.Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris strādā apģērbu un tekstilaražošanas uzņēmumos.1.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izstrādāt apģērbu un tekstila ražošanas tehnisko dokumentāciju.2. Spēja noteikt optimālos tehnoloģisko partiju/pasūtījumu apjomus.3. Spēja pētīt un izvēlēties materiālu, palīgmateriālu un furnitūraspiedāvājumus un kontrolēt to kvalitāti.4. Spēja nodrošināt pasūtījumus ar nepieciešamo materiālu unpalīgmateriālu apjomu un noteikt starpoperāciju rezerves.5. Spēja izvērtēt un noteikt pasūtījuma izpildei nepieciešamo tehnoloģiju.


186. Spēja izstrādāt tehnoloģisko operāciju secību un noteikt to veikšanainepieciešamo laiku.7. Spēja noteikt nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un plānot toizvietojumu.8. Spēja izstrādāt struktūrvienības biznesa/ražošanas plānus.9. Spēja organizēt un vadīt struktūrvienības personāla darbu.10. Spēja analizēt izmaksas un sastādīt ražošanas kalkulācijas.11. Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi.12. Spēja uzskaitīt un kontrolēt darba un citu resursu apjomus.13. Spēja risināt apģērbu un tekstila ražošanas loģistikas uzdevumus.14. Spēja nodrošināt tehnoloģiskā procesa un produkcijas kvalitātesstabilitāti.15. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībuizpildi.16. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi undarba uzdevuma saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām.2. Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko un normatīvodokumentāciju, nozares tehniskos standartus un ar nozari saistīto juridiskodokumentāciju, gatavot lietišķos dokumentus.3. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietotinformācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas undatorprogrammas.4. Brīvi orientēties apģērbu un tekstila izgatavošanas tradicionālajās unmūsdienu tehnoloģijās, novērtēt esošo iekārtu tehnoloģiskās iespējas unatbilstību jaunākajām tendencēm, pamatot iekārtu maiņas nepieciešamību unefektivitāti.


195. Analizēt apģērbu un tekstila nozares produkcijas tirgus situāciju, tāsattīstības tendences un novērtēt ražotā produkta realizācijas iespējas.6. Mērķtiecīgi izmantot iekārtas jaudu un organizēt tās tehnisko apkopi.7. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.8. Projektēt iekārtu izvietojumu un organizēt darba sadali starpstrādājošajiem.9. Risināt apģērbu un tekstila nozares attīstības problēmu stratēģiskos unanalītiskos aspektus.10. Piedalīties ražošanas projektu analīzē, izstrādē, saskaņošanā unvadīšanā, sastādīt projekta vai programmas budžetu un ievērot to darba procesā.11. Ieviest tikai apkārtējai videi draudzīgas tehnoloģijas.12. Pārvaldīt valsts valodu.13. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.14. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.15. Darboties komandā/grupā, plānot, organizēt un vadīt profesionālāskomandas darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli.16. Veikt jaunrades un pētniecības darbu.17. Piedalīties pasākumu organizēšanā un sagatavošanā.18. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risinātkonfliktsituācijas.19. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.20. Ievērot darba drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.21. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.1.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


201. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. socioloģija un politikas zinātnes;1.2. saskarsmes pamati;1.3. ētikas principi;1.4. tirgzinības;1.5. apģērbu un tekstilpreču loģistika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārējās inženierzinības – matemātika, fizika, inženierķīmija,apģērbu un tekstila nozares mašīnzinības;2.2. vizuālās mākslas pamati;2.3. modes prečzinību pamati;2.4. ekonomiskās zinības, tai skaitā apģērbu un tekstila ražošanas untirdzniecības ekonomika, uzņēmuma saimnieciskās darbības tehniskiekonomiskā analīze;2.5. grāmatvedība;2.6. finanses, inovāciju efektivitāte;2.7. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. vispārējās inženierzinības – tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika,datormācība, tekstilķīmija, tekstilmateriālu apdare;3.2. tekstilmateriālu un preču zinības;3.3. apģērbu un tekstila nozares tradicionālās un progresīvās tehnoloģijas(individuālajā un sērijveida ražošanā);3.4. apģērbu un tekstila nozares tehnoloģiskās iekārtas, instrumenti unaprīkojums;3.5. apģērbu un tekstila nozares uzņēmumu un darbnīcu projektēšana;3.6. apģērbu un tekstila izstrādājumu un tehnoloģijas projektēšana,automatizētā projektēšana;3.7. apģērbu un tekstila vizuālais noformējums;3.8. apģērbu un tekstila kvalitātes vadība un kontrole, kontroles sistēmasizveide un uzturēšana;3.9. projekta vadīšanas pamati;3.10. darba tiesiskās attiecības;3.11. civilā aizsardzība;3.12. darba aizsardzība;3.13. vides aizsardzība;3.14. valsts valoda;3.15. divas svešvalodas saziņas līmenī.


211.4. Dzelzceļa transporta inženiera profesijas standarts1.4.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – dzelzceļa transporta inženieris.2. Profesijas kods – 2149 27.1.4.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– dzelzceļa transporta inženieris ir kvalificēts speciālists, kurš veicefektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu unuzturēšanu, kas saistītas ar dzelzceļa infrastruktūras, tehnisko līdzekļu remontuun ekspluatāciju, kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko unvadības nodrošinājumu; veic dzelzceļa transporta sistēmu tehnisko,tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadību; izstrādāpamatdarbības stratēģiju un īsteno rīcības politiku; rosina inovatīvus pilnveidesun pārmaiņu procesus; nodarbojas ar zinātnisko un pētniecisko darbu.Dzelzceļa transporta inženieris strādā dzelzceļa transporta uzņēmumos,pētniecības un izglītības iestādēs, kā arī citās institūcijās.1.4.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izveidot, pilnveidot un vadīt integrētu un līdzsvarotu dzelzceļasistēmu.2. Spēja izstrādāt un attīstīt progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskāssistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos,nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijasprocesus.3. Spēja izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūrasfunkcionēšanas sistēmas, kuras nodrošina kravu un pasažieru efektīvus undrošus pārvadājumus.4. Spēja organizēt un realizēt praksē pasažieru un dažādu kravupārvadājumu dzelzceļa transporta tehnoloģiskās shēmas un sistēmas.


225. Spēja novērtēt dzelzceļa transporta sistēmu tehnoloģisko procesuefektivitāti, ražīgumu un drošību.6. Spēja veicināt iekšējās loģistikas un informācijas tehnoloģiju efektīvulietošanu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju vadībā.7. Spēja projektēt dzelzceļa transporta infrastruktūras un tehniskoslīdzekļus, izstrādāt ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, ieviest un pilnveidottās.8. Spēja uzraudzīt dzelzceļa transporta infrastruktūras, tehnisko līdzekļuun speciālo iekārtu darbību.9. Spēja organizēt un vadīt dzelzceļa transporta infrastruktūras, tehniskolīdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus.10. Spēja vadīt progresīvo tehnoloģiju un inovatīvo procesu ieviešanudzelzceļa transportā.11. Spēja pilnveidot dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un iekārtuekspluatācijas, remonta un servisa uzņēmuma organizatoriskās un vadībasstruktūras.12. Spēja izstrādāt un ieviest progresīvas kravu pārstrādes metodes,mehanizācijas un automatizācijas līdzekļus dzelzceļa transportā.13. Spēja organizēt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu, iekārtu unpakalpojumu ekspertīzes un sertifikāciju.14. Spēja izstrādāt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un iekārtumodernizācijas projektus, konstruktoru un tehnoloģisko dokumentāciju.15. Spēja izglītot personālu, veicināt profesionālo apmācību un veidotprogrammu dzelzceļa transporta jomā.16. Spēja organizēt dzelzceļa transporta speciālistu un apkalpojošāpersonāla apmācību un atestāciju.17. Spēja veidot kvalifikācijas celšanas kursu programmas un piedalītiesto īstenošanā sadarbībā ar dzelzceļa transporta profesionālām organizācijām.18. Spēja rosināt jaunāko tehnoloģiju ieviešanu dzelzceļa transportainstitūcijā.


2319. Spēja piedalīties studiju programmu izstrādāšanā augstskolās.20. Spēja rosināt, īstenot un vadīt pētniecības darbu, attīstības unpilnveides pasākumus un inovāciju.21. Spēja piedalīties dzelzceļa transporta nozares fundamentālajos unlietišķajos pētījumos.22. Spēja modelēt dzelzceļa transporta tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļufunkcionēšanas procesus.23. Spēja analizēt, vērtēt un optimizēt tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļudarbības procesus dzelzceļa transporta nozarē.24. Spēja piedalīties starptautisko un Eiropas Savienības standartu unnormatīvo dokumentu ieviešanā un izstrādāšanā dzelzceļa transporta jomā.25. Spēja analizēt un vērtēt dzelzceļa transporta institūcijas ražošanas unsaimniecisko darbu.26. Spēja vērtēt dzelzceļa transporta funkcionēšanas un ekoloģiskodrošību.27. Spēja prognozēt dzelzceļa transporta attīstību.28. Spēja izstrādāt pētījumu un analīžu apskatus un publikācijas,pilnveidot informācijas, zinātniskos un mācību materiālus dzelzceļa transportanozarē.29. Spēja darbu veikt individuāli un mērķgrupās.30. Spēja vadīt darbiniekus.31. Spēja veidot saziņu un sadarbību vertikālā un horizontālā plāksnēinstitūcijā, pārzināt starptautiskos (globālos) dzelzceļa transporta funkcionēšanasun integrācijas principus.32. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.4.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast transporta attīstības tendences un dzelzceļa transporta lomupasaules, Eiropas un Latvijas mērogos.


242. Izprast Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktusdzelzceļa transporta jomā.3. Lietot teorētiskā zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētu uzdevumuformulēšanai un risināšanai dzelzceļa transporta nozarē.4. Prast pilnveidot profesionālās zināšanas, kas sakņojas jaunāko efektīvopētījumu sasniegumos.5. Prast profesionāli sistematizēt informāciju, radoši lietot normatīvosdokumentus, sagatavot apkopojošus pārskatus un publikācijas.6. Sniegt priekšlikumus profesionālās kvalifikācijas celšanas mācībām,pilnveidot to programmu saturu.7. Prast pārraudzīt apmācību procesu, pilnveidot tā organizāciju unmetodoloģiju.8. Pārzināt tehnisko aprēķinu un jauno izstrāžu ekonomiskā efektanoteikšanas metodes.9. Prast lietot dzelzceļa transporta un tehnisko līdzekļu vadības principus,ņemot vērā tehniskos, finanšu un ergonomikas faktorus.10. Patstāvīgi veidot dzelzceļa transporta sistēmu funkcionēšanas uniekšējās loģistikas modeļus.11. Prast organizēt un vadīt dzelzceļa transporta infrastruktūras, tehniskolīdzekļu un iekārtu projektēšanas, ekspluatācijas un remonta darbus.12. Prast organizēt un vadīt pasažieru un kravu pārvadājumus, izmantojotdzelzceļa transporta tehniskos līdzekļus un aprīkojumu.13. Pārzināt un lietot dzelzceļa transporta sistēmu un pārvadājumuprocesu optimizācijas metodes un instrumentus.14. Prast veikt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un iekārtukonstrukciju optimizācijas aprēķinus.15. Prast izstrādāt un ieviest kravu pārstrādes darbu mehanizācijasprogresīvās metodes.


2516. Prast analizēt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu profilakses unremonta, pasažieru un kravu pārvadājumu izmaksas.17. Prast pilnveidot dzelzceļa transporta sistēmas un procesus, izmantojotprogresīvas tehnoloģijas un pieredzi.18. Pārzināt dzelzceļa transporta normatīvos dokumentus, it īpaši vilcienukustības drošības nodrošināšanas jomā.19. Prast organizēt grupas darbu, strādāt grupā.20. Prast efektīvi plānot un vadīt projektus.21. Prast apkopot informāciju, izklāstīt un argumentēt to, patstāvīgipieņemt lēmumus.22. Prast lietot lietišķās datorprogrammas un sagatavot lietišķosprofesionālos dokumentus.23. Izprast zinātnes sasniegumus un pētniecības rezultātus, prast tos lietot.24. Prast piemērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības noteikumus.25. Izprast ISO, Eiropas Savienības un citu valstu standartus dzelzceļatransporta jomā.26. Pārzināt tehniskās dokumentācijas, materiālu, izstrādājumu unpakalpojumu prasības.27. Pārzināt ekoloģijas un apkārtējās vides aizsardzības pamatprasības.28. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.29. Pārvaldīt valsts valodu.30. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.31. Prast piemērot standartus, pārzināt un lietot nozares terminoloģijuvalsts valodā un divās svešvalodās.1.4.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


261. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vispārējā un vadības socioloģija;1.2. politoloģija;1.3. Latvijas politiskā sistēma, apvienota Eiropa un Latvija;1.4. ekonomika;1.5. saskarsmes pamati;1.6. civilā aizsardzība.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ievads specialitātē;2.2. dzelzceļa vispārējais kurss;2.3. dzelzceļa transporta ekonomika;2.4. dzelzceļa uzņēmuma darba organizācija un vadība;2.5. transporta vadības datu bāzes;2.6. dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas;2.7. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. matemātika;3.2. fizika;3.3. teorētiskā mehānika;3.4. materiālu pretestība;3.5. materiālzinības;3.6. siltummācība;3.7. plūsmas mehānika;3.8. ritošā sastāva un sliežu ceļa mijiedarbība;3.9. kravu pārkraušanas tehnoloģija;3.10. dzelzceļa transporta loģistika;3.11. vilcienu kustības organizācija;3.12. transporta sakaru sistēmas;3.13. kravzinības transportā;3.14. dzelzceļa ritošā sastāva uzbūve, teorija, ekspluatācija, projektēšanaun tehniskā apkope;3.15. dzelzceļa pārvadājumu organizācija, tehnoloģija un vadība;3.16. infrastruktūras sliežu ceļa uzbūve, projektēšana, ekspluatācija unremontdarbu tehnoloģija, inženiertehnisko būvju ekspluatācija;3.17. sliežu ceļa mašīnu uzbūve, teorija, piedziņa, konstruēšana,ekspluatācija un tehniskā apkope;3.18. tehnisko līdzekļu drošuma analīze un kvalitātes nodrošināšana;3.19. datormācība, datortehnoloģijas transportā un transporta uzdevumuprogrammēšana;


273.20. valsts valoda;3.21. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.22. darba aizsardzība;3.23. vides aizsardzība;3.24. darba tiesiskās attiecības.1.5. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesijas standarts1.5.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ugunsdrošības un civilās aizsardzībasinženieris.2. Profesijas kods – 2149 40.1.5.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris izstrādā ugunsdrošībaspasākumus un civilās aizsardzības plānus, veic uzraudzību un kontrolēnormatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībuievērošanu; vada reaģēšanas, glābšanas darbus un seku likvidēšanasneatliekamos pasākumus notikuma vietā; veic nodarbināto apmācībuugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā; nodarbojas ar zinātnisko unpētniecisko darbu.Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris kā speciālists strādāuzņēmumos ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.1.5.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.2. Spēja analizēt ugunsdrošību un civilo aizsardzību objektos un sastādītdokumentus stāvokļa uzlabošanai.3. Spēja pārzināt civilās aizsardzības sistēmas tiesiskos pamatus.4. Spēja izprast civilās aizsardzības sistēmu un tās darbības principus.


285. Spēja izstrādāt uzņēmumu civilās aizsardzības organizatoriskostruktūru.6. Spēja izstrādāt civilās aizsardzības plānu.7. Spēja apzināt iespējamos apdraudējumus un raksturot tos.8. Spēja plānot un izstrādāt ugunsdrošības un civilās aizsardzībaspasākumus.9. Spēja organizēt iedzīvotāju informēšanu un sadarboties ar valsts,pašvaldību un citām institūcijām ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.10. Spēja novērtēt informāciju par notikumu.11. Spēja noteikt nepieciešamos resursus reaģēšanas un seku likvidēšanasneatliekamo pasākumu veikšanai notikuma vietā.12. Spēja vadīt reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumusnotikuma vietā.13. Spēja apmācīt nodarbinātos.14. Spēja organizēt mācības.15. Spēja noteikt ugunsgrēku izcelšanās tehniskos iemeslus.16. Spēja veikt administratīvo lietu lietvedību.17. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.18. Spēja plānot un organizēt darbu.19. Spēja noteikt pienākumus un tiesības nodarbinātajiem ugunsdrošības,ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā.20. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi.21. Spēja nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības un darba aizsardzībasnoteikumu ievērošanu.22. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.5.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai


29nepieciešamās prasmes1. Veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.2. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības, kā arī ugunsdrošības uncivilās aizsardzības jomas normatīvo aktu prasībām.3. Piemērot normatīvos aktus un ievērot to prasības ugunsdrošības uncivilās aizsardzības jomā.4. Plānot ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumus.5. Vadīt reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu darbus.6. Noteikt nepieciešamos resursus reaģēšanas un seku likvidēšanasneatliekamo pasākumu veikšanai notikuma vietā.7. Analizēt saņemto informāciju.8. Plānot un organizēt darbu, kā arī kontrolēt izpildi.9. Analizēt darba rezultātus.10. Noteikt ugunsgrēku izcelšanās tehniskos iemeslus.11. Pārzināt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju lomucivilajā aizsardzībā.12. Pārvaldīt valsts valodu.13. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.14. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.15. Izmantot informācijas tehnoloģijas.16. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.1.5.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:


301.1. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju loma civilajāaizsardzībā;1.2. vadības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. psiholoģija;2.2. tiesību pamati;2.3. komercdarbības, ekonomikas un ekoloģijas pamati;2.4. praktiskā pedagoģija;2.5. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. normatīvie akti ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;3.2. civilās aizsardzības sistēma: struktūra, organizācija un uzdevumi;3.3. civilās aizsardzības plāna izstrāde;3.4. ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizācijas;3.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra un darbība;3.6. katastrofu pārvaldīšana;3.7. darba aizsardzība;3.8. ugunsdzēsības taktika;3.9. glābšanas darbi;3.10. glābšanas un ugunsdzēsības tehnika un aprīkojums;3.11. ugunsdzēsības, militārā ierindas mācība;3.12. ugunsgrēku izcelšanās tehnisko iemeslu noteikšana;3.13. pirmā palīdzība;3.14. uzraudzība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;3.15. personāla vadība;3.16. darbs ar informācijas tehnoloģijām;3.17. valsts valoda;3.18. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.19. ugunsdrošība, veicot būvju un ēku projektēšanu un būvniecību;3.20. ugunsaizsardzības sistēmas;3.21. zinātniskais un pētnieciskais darbs;3.22. ķīmisko vielu bīstamība;3.23. vides aizsardzība;3.24. darba tiesiskās attiecības.1.6. Dzelzceļa elektrosistēmu inženiera standarts1.6.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – dzelzceļa elektrosistēmu inženieris.


312. Profesijas kods – 2151 20.1.6.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– dzelzceļa elektrosistēmu inženieris ir kvalificēts speciālists, kurš veicefektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kassaistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transportatehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu; veic dzelzceļaelektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi unvadību; plāno, organizē un vada personāla darbu.Dzelzceļa elektrosistēmu inženieris strādā dzelzceļa transportauzņēmumos, pētniecības un izglītības iestādēs, kā arī citās institūcijās.1.6.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izstrādāt, pilnveidot un vadīt efektīvas un inovatīvas dzelzceļaelektriskās sistēmas.2. Spēja izstrādāt un attīstīt progresīvās dzelzceļa elektrisko sistēmuiekārtas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas Eiropas Savienības dzelzceļusavietojamības procesā.3. Spēja vadīt progresīvo tehnoloģiju un inovatīvo procesu ieviešanudzelzceļa elektrosistēmu jomā.4. Spēja novērtēt dzelzceļa elektrosistēmu tehnoloģisko procesuefektivitāti, ražīgumu un drošību.5. Spēja veicināt informācijas tehnoloģiju efektīvu lietošanu dzelzceļaelektrosistēmu tehnoloģisko procesu un tehnoloģiju vadībā.6. Spēja projektēt dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu unelektriskā transporta tehniskos līdzekļus, izstrādāt ekspluatācijas un remontatehnoloģijas, ieviest un pilnveidot tās.7. Spēja izstrādāt dzelzceļa elektrisko sistēmu iekārtu un tehnisko līdzekļumodernizācijas projektus, konstruktoru un tehnoloģisko dokumentāciju.


328. Spēja prast aprēķināt un projektēt dzelzceļa transporta speciālās ķēdes:signālkabeļlīnijas, barošanas tīkla un sliežu ķēdes.9. Spēja organizēt un vadīt dzelzceļa automātikas lauku un posteņu,elektrotransporta borta iekārtu uzstādīšanas un montāžas darbu izpildi.10. Spēja organizēt un vadīt automātikas un telemehānikas iekārturegulēšanas un palaišanas darbus bez vilcienu kustības pārtraukšanas.11. Spēja pārzināt un prast lietot vilcienu kustības vadības sistēmas,tehnoloģiskos vadu un bezvadu sakarus.12. Spēja organizēt vilcienu kustības vadības sistēmu testēšanasprogrammu izstrādāšanu.13. Spēja organizēt signālsistēmu, ceļu devēju un barošanas tīkladiagnostiku ar speciālā mērījumu vagona palīdzību.14. Spēja veikt elektrisko sistēmu atteikumu analīzi un izstrādāt tehniskosun organizatoriskos pasākumus vilcienu kustības drošības paaugstināšanai.15. Spēja plānot, organizēt un veikt automātikas un telemehānikas iekārtuun elektriskā transporta tehnisko līdzekļu, barošanas tīkla tehniskās apkopes unremontus.16. Spēja pārraudzīt un optimizēt pārbrauktuvju darbību dzelzceļa unautomobiļu transporta intensīvas kustības apstākļos.17. Spēja vadīt un izglītot personālu, veicināt profesionālo apmācību unizstrādāt programmas dzelzceļa elektrosistēmu jomā.18. Spēja vadīt personālu, plānot un organizēt tā darbu.19. Spēja organizēt dzelzceļa elektrosistēmu speciālistu un apkalpojošāpersonāla apmācību un atestāciju.20. Spēja izstrādāt kvalifikācijas celšanas kursu programmas unpiedalīties to īstenošanā sadarbībā ar dzelzceļa transporta profesionālāmorganizācijām.21. Spēja rosināt jaunāko tehnoloģiju ieviešanu dzelzceļa transportā.22. Spēja piedalīties studiju programmu pilnveidošanā augstskolās.


3323. Spēja rosināt, īstenot un vadīt pētniecības darbu, attīstības unpilnveides pasākumus.24. Spēja veikt dzelzceļa elektrosistēmu fundamentālos un lietišķospētījumos.25. Spēja analizēt, modelēt, vērtēt un optimizēt dzelzceļa automātikas unelektriskā transporta tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļu funkcionēšanasprocesus.26. Spēja piedalīties starptautisko un Eiropas Savienības standartu unnormatīvo dokumentu ieviešanā un izstrādāšanā dzelzceļa elektrosistēmu jomā.27. Spēja vērtēt dzelzceļa elektrosistēmu funkcionēšanas un ekoloģiskodrošību.28. Spēja prognozēt dzelzceļa elektrosistēmu attīstību.29. Spēja darbu veikt individuāli un mērķgrupās.30. Spēja vadīt darbiniekus.31. Spēja veidot saziņu un sadarbību vertikālā un horizontālā plāksnēinstitūcijā, pārzināt starptautiskos (globālos) dzelzceļa transporta funkcionēšanasun integrācijas principus.32. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.6.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast Eiropas Savienības tiesību normas dzelzceļa transporta nozarē.2. Lietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētu uzdevumuformulēšanai un risināšanai dzelzceļa elektrosistēmu jomā.3. Pārzināt projektu tehniskās dokumentācijas izstrādes procesu.4. Veikt aprēķinu un projektēšanas darbus ar datorprogrammupielietošanu.5. Prast profesionāli sistematizēt informāciju, radoši lietot normatīvosdokumentus dzelzceļa elektrosistēmu jomā, sagatavot apkopojošus pārskatus unpublikācijas.


346. Rosināt profesionālās kvalifikācijas celšanas mācības, pilnveidot toprogrammu saturu.7. Prast pārraudzīt apmācību procesu, pilnveidot tā organizāciju unmetodoloģiju.8. Prast veikt tehniskos aprēķinus un pārzināt jauno izstrāžu ekonomiskāefekta noteikšanas metodes dzelzceļa elektrosistēmu jomā.9. Pārzināt mūsdienu ciparu mērījumu tehniku un prast to pielietot.10. Prast prognozēt dzelzceļa elektrisko sistēmu darbības resursu.11. Pārzināt dzelzceļa tīklu ar ceļu platumu 1435 un 1520 mmsavietojamības prasības.12. Prast patstāvīgi izstrādāt dzelzceļa elektrosistēmu funkcionēšanasmodeļus, analizēt to darbības procesus.13. Prast plānot, organizēt un vadīt automātikas un telemehānikas iekārtuun elektriskā transporta tehnisko līdzekļu, barošanas tīkla projektēšanas,ekspluatācijas un tehniskās apkopes darbus.14. Prast organizēt un vadīt pasažieru pārvadājumus, izmantojot dzelzceļaelektriskā transporta tehniskos līdzekļus un aprīkojumu.15. Prast lietot dzelzceļa automātikas un elektriskā transporta iekārtu unsistēmu optimizācijas metodes un veikt optimizācijas aprēķinus.16. Prast atklāt dzelzceļa elektrosistēmu bojājumu cēloņus, prast tosnovērst un noteikt sistēmu drošuma kritērijus pēc atteiču statistiskās apstrādesrezultātiem.17. Pārzināt un prast lietot Eiropas un Latvijas standartizācijas institūcijustandartus un normatīvos aktus elektroietaišu ekspluatācijas un drošības tehnikasjomā.18. Pārzināt dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas, vilcienu kustības unmanevru darbu, un signalizācijas sistēmu noteikumu prasības un nodrošināt toizpildi.19. Pārzināt dzelzceļa transporta normatīvos dokumentus, it īpaši vilcienukustības drošības nodrošināšanas jomā.


3520. Prast organizēt grupas darbu, strādāt grupā.21. Prast efektīvi plānot un vadīt projektus.22. Prast apkopot informāciju, izklāstīt un argumentēt to, patstāvīgipieņemt lēmumus.23. Prast lietot lietišķās datorprogrammas un sagatavot lietišķosprofesionālos dokumentus.24. Izprast zinātnes sasniegumus un pētniecības rezultātus, prast tos lietot.25. Prast piemērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības noteikumus.26. Izprast ISO, Eiropas Savienības un citu valstu standartus dzelzceļatransporta jomā.27. Pārzināt tehniskās dokumentācijas, materiālu, izstrādājumu unpakalpojumu pamatprasības.28. Pārzināt ekoloģijas un apkārtējās vides aizsardzības pamatprasības.29. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.30. Pārvaldīt valsts valodu.31. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.32. Prast piemērot standartus, pārzināt un lietot nozares terminoloģijuvalsts valodā un divās svešvalodās.1.6.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vispārējā un vadības socioloģija;1.2. politoloģija;1.3. Latvijas politiskā sistēma, apvienota Eiropa un Latvija;1.4. ekonomika;1.5. saskarsmes pamati;1.6. civilā aizsardzība.


362. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ievads specialitātē;2.2. dzelzceļa vispārējais kurss;2.3. transporta vadības datu bāzes;2.4. dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas;2.5. dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana;2.6. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. matemātika;3.2. fizika;3.3. inženierķīmija;3.4. varbūtību teorija un matemātiskā statistika;3.5. materiālzinības;3.6. elektriskie mērījumi elektromehāniskās sistēmas;3.7. tehniskā mehānika;3.8. elektrotehnikas teorētiskie pamati;3.9. regulēšanas teorijas pamati;3.10. matemātikas papildnodaļas (elektrozinības);3.11. ciparu elektronika un datoru arhitektūra;3.12. dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas;3.13. ķēžu teorija;3.14. signālu teorijas pamati;3.15. elektroniskās iekārtas;3.16. energoelektronika;3.17. elektriskās mašīnas;3.18. dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu uzbūve, teorija,projektēšana, ekspluatācija un tehniskā apkope;3.19. dzelzceļa elektriskā transporta elektroapgāde, iekārtu uzbūve,teorija, ekspluatācija un tehniskā apkope;3.20. dzelzceļa tehnisko līdzekļu drošums un drošība;3.21. datormācība un datortehnoloģijas transportā;3.22. valsts valoda;3.23. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.24. darba aizsardzība;3.25. vides aizsardzība;3.26. darba tiesiskās attiecības.1.7. Arhitekta profesijas standarts1.7.1. Vispārīgie jautājumi


371. Profesijas nosaukums – arhitekts.2. Profesijas kods – 2161 01.1.7.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– arhitekts izstrādā visu veidu būvprojektus visās arhitektūras jomās,kontrolē, uzrauga un vada projektu īstenošanu, konsultē arhitektūrasmākslinieciskajos un plānošanas jautājumos, veic zinātniskās pētniecības darbusun vada vai piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņateritoriju, uzņēmumu attīstības politikas un plānošanas dokumentu izstrādē,izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmantopraksē arhitektūrā un inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskāsun ekonomiskās efektivitātes jomā.Arhitekts strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.1.7.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt arhitekta pienākumus un noformētdokumentus atbilstoši lietvedības un būvniecības, kā arī pilsētplānošanas unteritoriālās plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienībastiesībām.2. Spēja sniegt profesionālos pakalpojumus saistībā ar vides veidošanupilsētplānošanā, apdzīvotu vietu un ainavu projektēšanā, ēku un ēku grupuprojektēšanā, būvniecībā un ēku paplašināšanā, konservācijā, restaurācijā vaipārbūvē.3. Spēja veikt projektēšanai nepieciešamos iepriekšējās izpētes darbus,projektu, maketu, rasējumu un specifikāciju izstrādāšanu un tehniskāsdokumentācijas sagatavošanu, kā arī tehniskās dokumentācijas saskaņošanu aratbilstošajām institūcijām.4. Spēja plānot, organizēt un vadīt arhitektūras projektēšanas unplānošanas darbu izpildes procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu.


385. Spēja izmantot arhitektūras projektēšanas un plānošanas specializētāsprogrammatūras.6. Spēja piemērot darbības jomu regulējošos normatīvos aktus.7. Spēja sagatavot projektu dokumentāciju valsts valodā un divāssvešvalodās.8. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.9. Spēja veikt pētījumus arhitektūras un pilsētplānošanas jomā.1.7.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt nozares aktualitātes un orientēties nozarei saistošajos LatvijasRepublikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos.2. Izprast vides fizisko, sociālo, ekonomisko, tehnisko, politisko, kultūrasun ekoloģisko pazīmju kopsakarības un vides ilgtspējīgas attīstības vispārējāslikumsakarības.3. Uztvert un izprast vides estētiskās kvalitātes un vērtību.4. Izstrādāt projektus, maketus, rasējumus un specifikācijas un noformētprojektu dokumentāciju atbilstoši lietvedības, kā arī un arhitektūras, plānošanasun būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.5. Nodrošināt projektu vadību un līgumu izpildi.6. Veikt būvuzraudzību.7. Sagatavot projektu prezentācijas materiālus.8. Pārzināt teorētiskā un zinātniski pētnieciskā darba metodikaspamatprincipus.9. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdzēsības un vides aizsardzībasprasības.10. Radoši sadarboties ar citiem uzņēmumiem, klientiem, speciālistiem uncitām personām.11. Veikt darbu atbildīgi un patstāvīgi.


3912. Mutiski un rakstiski argumentēt savu viedokli.13. Spēt pašizglītoties.14. Lietot arhitektūras un pilsētplānošanas profesionālos terminus valstsvalodā un divās svešvalodās.15. Pārvaldīt valsts valodu.16. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.1.7.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vispārējās ķīmijas un fizikas pamati;1.2. pasaules vispārējā vēsture kontekstā ar mākslas un arhitektūrasvēsturi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. matemātika;2.2. socioloģija;2.3. tiesību pamati;2.4. civilā aizsardzība;2.5. darba aizsardzība;2.6. darba tiesiskās attiecības;2.7. mākslas vēsture;2.8. gleznošana un tēlotājmāksla;2.9. ēku inženiertehniskās iekārtas;2.10. apkure, vēdināšana un gaisa klimatizēšana;2.11. ēku elektroiekārtas un elektrotehnika;2.12. būvniecības tehnoloģija;2.13. būvniecības plānošana un organizācija.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tēlotāja ģeometrija un priekšmetiskās vides grafiskā attēlošana;3.2. būvmehānika;3.3. būvniecības ekonomika, vadība un profesionālā ētika;3.4. arhitektūras projektēšana un teritorijas plānošana;


403.5. reģionālā plānošana un pilsētbūvniecība, reģionālās ainavasarhitektūra;3.6. interjeru projektēšana un dizains;3.7. datorzinības arhitektūras projektēšanā;3.8. kultūras pieminekļu aizsardzība un restaurācija;3.9. arhitektūras vēsture, mūsdienu arhitektūra un Latvijas arhitektūra;3.10. zīmēšana;3.11. ēku daļas;3.12. ēku tipoloģija;3.13. būvmateriāli, būvkonstrukcijas un būvakustika;3.14. būvniecības normatīvi;3.15. ģeodēzija;3.16. vides aizsardzība;3.16. cilvēka un vides ekoloģija;3.17. valsts valoda;3.18. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.19. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.1.8. Kartogrāfijas inženiera profesijas standarts1.8.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – kartogrāfijas inženieris.2. Profesijas kods – 2165 01.1.8.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kartogrāfijas inženieris novēro, atpazīst un fiksē digitālā vai grafiskāveidā zemes virsmas un uzbūves elementus, veidojot kartogrāfiskos attēlus,modeļus, tai skaitā kartes, plānus un atlantus; prot izmantot speciālasdatorprogrammas un veidot kartogrāfiskās informācijas modeļus atbilstoši tolietošanas specifikai; iesaka optimālos karšu un plānu veidošanas un lietošanaspaņēmienus; sniedz konsultācijas; izstrādā priekšlikumus darba pilnveidošanaiun efektivitātes paaugstināšanai; plāno, organizē un vada kartogrāfisko darbuizpildes procesus un speciālistu darbu; sadarbojas ar citu nozaru speciālistiem.Kartogrāfijas inženieris strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona,vai individuālais komersants.1.8.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās


41profesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt kartogrāfijas inženiera pienākumusatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībastiesību normām.2. Spēja projektēt un veidot dažādu veidu kartogrāfiskos attēlus vaikartogrāfiskās informācijas kopas, kā arī rediģēt un atjaunot to saturu.3. Spēja plānot, organizēt un vadīt kartogrāfisko darbu izpildes procesusun tajos iesaistīto speciālistu darbu.4. Spēja strādāt ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un speciālāmkartogrāfijas datorprogrammām.5. Spēja sagatavot kartogrāfiskos darbus valsts valodā un divāssvešvalodās.6. Spēja veikt pētniecisko darbu.7. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.8.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt kartogrāfisko darbu izpildes tehnoloģijas, kartogrāfisko darbuorganizācijas principus un paņēmienus.2. Pārzināt normatīvos aktus, nozarei saistošos standartus unklasifikācijas, topogrāfisko plānu un karšu specifikācijas.3. Noformēt dokumentus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajosaktos lietvedības un kartogrāfijas jomā.4. Prast strādāt ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu vai speciālāmkartogrāfijas datorprogrammām.5. Prast izmantot datubāzes un ģeotelpiskās informācijas sistēmas.6. Prast izvērtēt karšu un plānu satura avotus, pārzināt kartējamo objektuatbilstību situācijai dabā un digitālās ortofotokartes veidošanas tehnoloģiju.7. Prast apsekot un kontrolēt kartografējamās teritorijas.


428. Prast vizualizēt topogrāfiskos plānus un kartes, koriģēt un aktualizētkartes un plānus.9. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasprasības.10. Prast novērtēt sociālo un politisko procesu ietekmi uz kartogrāfiskāsdarbības efektivitāti.11. Lietot kartogrāfijas terminus valsts valodā un divās svešvalodās.12. Radoši sadarboties ar uzņēmumiem, klientiem, speciālistiem un citāmpersonām.13. Veikt darbu atbildīgi un patstāvīgi.14. Mutiski un rakstiski argumentēt savu viedokli.15. Pašizglītoties.16. Pārvaldīt valsts valodu.17. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.1.8.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ģeomātikas kā zinātnes un prakses virziena struktūra, šo virzienuveidojošo sastāvdaļu – ģeodēzijas, kartogrāfijas, fotogrammetrijas un zemespārvaldības – uzdevumi, aktivitātes un problēmas;1.2. poligrāfisko tehnoloģiju īpatnības, kas ietekmē kartogrāfiskā attēlaprecizitāti un dizainu.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. normatīvo aktu prasības kartogrāfijā un ģeodēzijā;2.2. makroekonomikas un mikroekonomikas attīstības tendences, rādītāji,kas veido sociāli ekonomisko karšu saturu;2.3. ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra un tās saistība ar kartogrāfiju;2.4. aerosensori un kosmiskie sensori ģeotelpiskās informācijas ieguvei,to īpašības un iegūtās informācijas izmantošana fotogrammetrijā;2.5. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.


433. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tematisko karšu veidošana un metodes;3.2. matemātiskās metodes un to izmantošana kartogrāfiskajos darbos;3.3. datorzinības un inženiergrafika, tēlotājas ģeometrijas metodes;3.4. ģeodēzijas, ģeodēzisko metožu un tehnoloģiju lietošana kartogrāfiskodarbu izpildē;3.5. apvidus objektu attēlošanas (dešifrēšanas) principi un praktiskaislietojums;3.6. ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un informācijas tehnoloģijupamati;3.7. apvidus objektu attēlošanas (vizualizācijas) nosacījumi un prasības;3.8. kartogrāfisko darbu tehnoloģijas un tehnoloģisko ciklu projektēšana;3.9. kartogrāfisko darbu organizācija un vadība;3.10. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.11. valsts valoda;3.12. darba aizsardzība;3.13. vides aizsardzība;3.14. darba tiesiskās attiecības.1.9. Ģeodēzijas inženiera profesijas standarts1.9.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ģeodēzijas inženieris.2. Profesijas kods – 2165 05.1.9.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ģeodēzijas inženieris pēta, mēra un nosaka zemes formu, tāsģeodēziskos un ģeodinamiskos parametrus, projektē un ierīko ģeodēziskāatbalsta sistēmas – projektē/aprēķina teorētisko koordinātu piesaistes modeļuparametrus, plāno, nodrošina un organizē teorētisko koordinātu sistēmuīstenošanu konkrētās teritorijās, veidojot (ierīkojot un uzmērot) ģeodēziskosatbalsta punktus un tīklus, veic ģeodēziskos un ģeodinamiskos mērījumus unpētījumus, pārzina ģeodēzisko mērījumu tehnoloģijas, tehniku un sistēmas,analizē mērījumus un izpētes rezultātus, nosaka zemes garozas deformāciju unkustību ietekmi uz ģeodēzisko koordinātu atbalsta sistēmu izmaiņām, nosaka


44izpētes procesā iegūtos izmaiņu lielumus, tos dokumentē un praktiski izmanto,lai nodrošinātu ģeodēzijas darbus; veic ģeodēzisko darbu, tehnoloģiju un lietotāstehnikas atbilstības ekspertīzes; izmanto speciālās zināšanas un prasmes dažādupraktisku tehnisko problēmu vai uzdevumu risinājumiem; plāno, projektē unvada dažādus ģeodēziskos darbus.Ģeodēzijas inženieris strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona,vai individuālais komersants.1.9.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt ģeodēzijas inženiera pienākumusatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībastiesību normām.2. Spēja pārzināt un izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmutehnoloģiju metodes.3. Spēja definēt valsts vai citu ģeodēzisko atbalsta sistēmu parametrus unīstenošanas prasības.4. Spēja nodrošināt prasību un parametru īstenošanu praksē, tai skaitāpraktiski veikt visu veidu ģeodēziskos mērījumus.5. Spēja novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kasiegūta, veicot ģeodēziskos darbus.6. Spēja kontrolēt ģeodēzisko darbu izpildi un analizēt ekspertīzes līmenī.7. Spēja projektēt, plānot un vadīt ģeodēziskos darbus.8. Spēja lietot ģeodēziskajiem darbiem paredzētos instrumentus untehnoloģijas un analizēt iegūtos rezultātus.9. Spēja novērot zemes virsmas parametrus un deformācijas, organizēt šonovērojumu veikšanu un analizēt iegūtos rezultātus.10. Spēja sagatavot pārskatus par ģeodēzisko darbu rezultātiem valstsvalodā un divās svešvalodās.11. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.9.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes


451. Plānot, organizēt un vadīt ģeodēziskos darbus.2. Pārzināt un piemērot ģeodēzijas jomu reglamentējošos normatīvosaktus.3. Strādāt ar ģeodēziskajiem instrumentiem (piemēram, optiskajiem,digitālajiem, magnetometriskajiem, gravimetriskajiem).4. Prast strādāt ar ģeodēziskajiem darbiem nepieciešamajām speciālajāmdatorprogrammām.5. Izmantot un projektēt globālās pozicionēšanas sistēmu.6. Apstrādāt un analizēt ģeodēzisko mērījumu datus.7. Lietot dažādas koordinātu un augstumu sistēmas.8. Pārzināt kartogrāfisko darbu veikšanas prasības.9. Novērot zemes virsmas ģeodēziskās deformācijas vai organizēt šosnovērojumus un analizēt iegūtos rezultātus.10. Pārzināt fotogrammetrijas darbu procesus.11. Pārzināt ģeodēziskā aprīkojuma un instrumentu izmantošanas unglabāšanas prasības.12. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasprasības.13. Sadarboties ar klientiem, speciālistiem un citām personām.14. Pašizglītoties.15. Pārvaldīt valsts valodu.16. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


461. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ģeomātika;1.2. zemes pārvaldība;1.3. nekustamā īpašuma vērtēšana;1.4. nekustamā īpašuma kadastra pārzināšana;1.5. zemes tiesības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. matemātika;2.2. fizika;2.3. ekonomika;2.4. kartogrāfija;2.5. topogrāfiskā uzmērīšana;2.6. kadastrālā uzmērīšana;2.7. hidrogrāfiskie mērījumi;2.8. teritoriālās plānošanas pamati;2.9. zemes informācijas sistēmu pamati;2.10. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika;3.2. datorgrafika ģeomātikā;3.3. augstākā ģeodēzija;3.4. ģeodēzija;3.5. ģeodēziskie instrumenti;3.6. ģeodēziskie tīkli;3.7. ģeodēzisko mērījumu apstrāde;3.8. lietotāja programmas ģeomātikā;3.9. inženierģeodēzija;3.10. ģeodēziskā gravimetrija;3.11. ģeodēziskā magnetometrija;3.12. ģeodēziskā astronomija;3.13. ģeoinformācijas sistēmu pamati;3.14. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;3.15. globālās pozicionēšanas sistēmas;3.16. fotogrammetrija;3.17. normatīvie akti ģeomātikas jomā;3.18. datorzinības;3.19. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.20. valsts valoda;3.21. darba aizsardzība;


473.22. vides aizsardzība;3.23. darba tiesiskās attiecības.1.10. Zemes ierīcības inženiera profesijas standarts1.10.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – zemes ierīcības inženieris.2. Profesijas kods – 2165 07.1.10.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– zemes ierīcības inženieris uzmēra nekustamā īpašuma objekta un zemesvienības daļas; veic ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības un teritorijasplānošanas vajadzību aktualizācijai; noformē nekustamo īpašumu dokumentus,sastāda zemes robežu apgrūtinājumu, situācijas plānu un topogrāfisko plānu;grafiski vizualizē telpiskos datus; izstrādā teritorijas plānojumu grafiskās daļasun zemes ierīcības projektus; apvidū nosprauž detālplānojuma un zemesierīcības projekta robežas; ierīko un pārzina ģeodēziskā (uzmērīšanas)atbalsttīkla punktus; strādā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijassistēmas datubāzi un veic nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu;pārzina un lieto nozarei saistošos normatīvos aktus.Zemes ierīcības inženieris strādā mērniecības un projektēšanasuzņēmumos.1.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja ierīkot ģeodēziskā (uzmērīšanas) atbalsttīkla punktu.2. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo mērniecību,ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības, teritorijas plānošanas unuzskaites vajadzībām.3. Spēja sastādīt zemes robežu apgrūtinājumu un situācijas plānu untopogrāfisko plānu.4. Spēja sastādīt lielmēroga topogrāfiskos plānus un kartes.


485. Spēja lietot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.6. Spēja pārzināt zemes racionālu izmantošanu un teritorijas organizāciju.7. Spēja izstrādāt teritorijas plānojuma grafisko daļu.8. Spēja izstrādāt zemes ierīcības projektu.9. Spēja strādāt ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijassistēmas datubāzi.10. Spēja veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu.11. Spēja piemērot zemes ierīcības jomu regulējošos normatīvos aktus.12. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Strādāt rūpīgi un precīzi.2. Sadarboties ar klientiem.3. Strādāt komandā.4. Strādāt patstāvīgi.5. Izmantot savas zināšanas praksē.6. Pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei.7. Analizēt informāciju un izdarīt secinājumus.8. Plānot un organizēt savu un pakļauto darbinieku darbu.9. Noformēt dokumentus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajosaktos lietvedības un zemes ierīcības jomā.10. Strādāt ar speciālajām datorprogrammām.11. Apkopot, sistematizēt un analizēt datus.12. Izmantot nozarei atbilstošu speciālo literatūru divās svešvalodās.


4913. Pārvaldīt valsts valodu.14. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.15. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. stereodigitizēšanas instrumenti;1.2. teritorijas plānošanas (detālplānošanas) izstrādes process;1.3. zemes pārvaldības principi un metodes.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. fizikas un matemātiskās metodes un ģeofizikas likumsakarības;2.2. ekonomikas pamati;2.3. ekoloģija;2.4. lietišķā psiholoģija;2.5. ģeodēzijas instrumentu darbības principi;2.6. fotogrammetrija;2.7. kartogrāfija;2.8. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un tālizpēte;2.9. teritorijas plānošana;2.10. pašvaldības teritorijas zemes izmantošana un organizācija;2.11. nekustamā īpašuma tirgus;2.12. nekustamā īpašuma vērtību teorija, nekustamā īpašuma tirgusvērtēšanas metodika;2.13. ugunsdrošības prasības;2.14. agrārās reformas un zemes ierīcības vēsture Latvijā;2.15. augsnes zinātne un ģeomorfoloģija;2.16. zemes meliorācija;2.17. nekustamā īpašuma kadastrs;2.18. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. ģeodēzija un inženierģeodēzija;3.2. mērījumu apstrāde;3.3. zemes ierīcības projektu izstrāde;3.4. reģionālā politika un tās pielietojums;


503.5. zemes ierīcības darbu plānošana un organizācija;3.6. kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana;3.7. plānu un karšu sastādīšanas tehnoloģijas;3.8. grafisko un telpisko datu datorprogrammu lietošana;3.9. nekustamā īpašuma formēšana;3.10. nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;3.11. valsts valoda;3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.13. vadība un komercdarbība;3.14. augstākā matemātika;3.15. darba tiesiskās attiecības;3.16. darba aizsardzība;3.17. vides aizsardzība;3.18. lietvedība.1.11. Interjera dizainera profesijas standarts1.11.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – interjera dizainers.2. Profesijas kods – 2166 02.1.11.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– interjera dizainers ir speciālists, kurš ieguvis zināšanas un izpratni pararhitektūras, interjera dizaina un tam radniecīgo nozaru vērtību kritērijiemkultūrvēsturiskā, politiskā, ekonomiskā, tehniskā, sociālā, estētiskā un etniskākontekstā; ir kompetents plānot un īstenot pamatoti funkcionālu un augstvērtīgiestētisku telpisko vidi; atbilstoši darba uzdevumam veic kompleksu, arsabiedriskās, dzīvojamās un multifunkcionālas vides projektēšanu un dizainusaistītu pasūtījumu izpildi (datu izpēte, problēmu konstatēšana, analīze un radošsrisinājums), izveido interjera projekta konceptuālo modeli, izstrādā objektafunkcionālo shēmu un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stilapiedāvājumu, projektē telpiskus objektus, prezentē un vada projektu, administrēlīgumus, organizē projekta izpildi un veic autoruzraudzību.Interjera dizainers strādā būvniecības, arhitektūras un dizaina uzņēmumosvai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, veicotprojektēšanas un konsultēšanas funkcijas.


511.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja specificēt ar projektēšanu un projekta īstenošanu saistītāsprasības, konfigurēt darba pamatuzdevumus un projekta īstenošanainepieciešamos resursus.2. Spēja novērtēt telpu pirms projektēšanas, izprast interjera dizaina unarhitektoniskās vides mijiedarbību.3. Spēja izprast telpas veidošanas iespējas, izvērtējot nesošobūvkonstrukciju un inženierkomunikāciju izvietojumu, novērtēt telpas pārveidesiespējas interjera projekta izstrādē.4. Spēja izprast interjera, arhitektūras un dizaina vērtību kritērijuskultūrvēsturiskā, politiskā, ekonomiskā, tehniskā, estētiskā, etniskā un sociālākontekstā.5. Spēja izprast kultūrvēsturiskā mantojuma un vides saglabāšanasnozīmi.6. Spēja prognozēt konkrētā laikposma arhitektūras un dizaina nozaruestētisko vērtību stabilitāti, noteikt projektējamā objekta kontekstuālās,kultūrvēsturiskās, sociālās un ekonomiskās prioritātes, ievērot tās projektakoncepcijas izstrādē.7. Spēja formulēt darba virsuzdevumu, patstāvīgi un radoši izstrādātprojekta konceptuālo modeli, saskaņot to ar pasūtītāju, darba devēju, arhitektuun atbildīgajiem dienestiem, izvēlēties ieceres īstenošanai visatbilstošākosinterjera projektēšanas paņēmienus.8. Spēja izprast un lietot stilistiski vienotu un (vai) eklektisku interjeruansambļu veidošanas principus un paņēmienus.9. Spēja izstrādāt tektoniski un funkcionāli loģisku, ergonomikas, drošībasun pieejamības prasībām atbilstošu objekta funkcionālo shēmu, telpufunkcionālo plānojumu.10. Spēja projektēt interjera elementus un detaļas (nenesošāskonstrukcijas).11. Spēja izprast mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas un izmantottās telpas funkcijai atbilstoša, augstvērtīgi estētiska mākslīgā apgaismojumarisinājumā.


5212. Spēja izstrādāt apgaismojuma, elektropieslēgumu un komunikācijuizvietojuma plānus.13. Spēja sadarboties ar citu profesionālo nozaru speciālistiem (piemēram,arhitektiem, inženieriem, tehnologiem, restauratoriem, dizaineriem,māksliniekiem), saskaņot projekta sastāvdaļas, koordinēt projektēšanas darbus.14. Spēja izstrādāt objekta funkcijām un stilistikai atbilstošus telpuapdares un koloristiskā risinājuma projektus.15. Spēja orientēties tradicionālo un mūsdienu būvniecības un apdaresmateriālu klāstā, būvniecības un apdares darbu tehnoloģijās.16. Spēja pārzināt mēbeļu un gaismas ķermeņu stilistiku, orientētiesdizaina un tam radniecīgo nozaru jaunumos, izvēlēties un komplektēt dizainakoncepcijai atbilstošas mēbeles un gaismas ķermeņus.17. Spēja projektēt interjera objektus.18. Spēja izprast dažādu sarežģītības pakāpju sērijveida un vienreizējudizaina objektu atšķirības projektēšanā, projektu dokumentācijas izstrādē,ražotāja īpatnībām pieskaņota grafiskā materiāla izveidē.19. Spēja izvēlēties projekta dokumentācijas standartu, izprast attēlojumaloģikas un precizitātes nozīmi idejas prezentēšanā.20. Spēja sagatavot projekta saskaņošanai un īstenošanai nepieciešamosinterjera un tā sastāvdaļu un detaļu rasējumus, maketus, specifikācijas, tāmes undokumentus.21. Spēja vizualizēt interjera projektu, izmantojot tradicionālospaņēmienus, datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas.22. Spēja saskaņot projekta dokumentāciju.23. Spēja izvēlēties prezentācijas stratēģiju, prezentēt projektu.24. Spēja plānot projekta izpildi un veikt autoruzraudzību, kontrolētprojekta īstenošanas atbilstību projekta koncepcijai, estētiskajām un tehniskajāmkvalitātēm, drošības prasībām.


5325. Spēja uzraudzīt interjera elementu vai detaļu (piemēram, mēbeles,gaismas ķermeņi) izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību projektakoncepcijai.26. Spēja sekot līdzi materiālu, mēbeļu, gaismas ķermeņu un iekārtupiegādes procesam un to uzstādīšanas darbu kvalitātei.27. Spēja rast visatbilstošāko risinājumu problēmām, kas radušās projektaīstenošanas gaitā.28. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Ievērot ar interjera dizaina nozari saistītos normatīvos aktus.2. Lietot dizaina nozares tehniskos un estētiskos standartus.3. Ievērot profesionālās un vispārīgās ētikas principus.4. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.5. Pārvaldīt valsts valodu.6. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.7. Vadīt projektus, administrēt līgumus, veikt projekta īstenošanasautoruzraudzību.8. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionāluorganizāciju.9. Patstāvīgi un analītiski domāt, pieņemt lēmumus atbilstoši kompetenceiun uzņemties atbildību, risināt konfliktsituācijas.10. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnasprasības.11. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.12. Sazināties ar klientiem un sadarbības partneriem.13. Veikt darbu individuāli.


5414. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā.15. Lietot praksē vadības un psiholoģijas atziņas.16. Veikt jaunrades un pētniecības darbu.17. Analizēt, vērtēt un izmantot nozares zinātniskos un lietišķospētījumus.18. Izmantot informācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzekļus.19. Izprast un izmantot zinātniski pētnieciskā darba metodikas pamatus.20. Izprast dizaina un tam radniecīgo nozaru problēmu formulēšanu unrisināšanu.21. Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.22. Izprast dizaina lomu Latvijas un Eiropas ekonomikas kontekstā.1.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. socioloģija;1.2. filozofija;1.3. komercdarbības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. intelektuālā īpašuma tiesības;2.2. saskarsmes psiholoģija;2.3. fotografēšana;2.4. telpas uztveres psiholoģija;2.5. krāsu psiholoģija;2.6. būvniecības normatīvi;2.7. telpu norobežojošo būvkonstrukciju veidi;2.8. inženierkomunikācijas;2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:


553.1. mākslas vēsture;3.2. arhitektūras un interjera vēsture;3.3. dizaina vēsture;3.4. zīmēšana (konstruktīvā/tonālā; analītiskā);3.5. gleznošana;3.6. plaknes un telpiskā kompozīcija;3.7. krāsu teorija, koloristika;3.8. ergonomika;3.9. tēlotāja ģeometrija (rasēšana, perspektīva);3.10. materiālmācība, būvniecības un apdares darbu tehnoloģijas;3.11. formu modelēšana: tektonika, maketēšana, veidošana;3.12. interjera projektēšanas teorija (telpas novērtējuma kritēriji, interjeraveidošanas principi un paņēmieni);3.13. vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas unto specifika;3.14. individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālukompleksu interjeru projektēšana;3.15. interjera detaļu un elementu projektēšana (nenesošās konstrukcijas);3.16. mēbeles un gaismas ķermeņi interjerā;3.17. apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains;3.18. telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi);3.19. arhitektūras un dizaina nozaru jaunumi;3.20. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas(datortehnoloģijas);3.21. lietišķā informātika;3.22. valsts valoda;3.23. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.24. estētika;3.25. projektēšanas prakse;3.26. projekta dokumentācijas noformēšana;3.27. darba tiesiskās attiecības;3.28. darba aizsardzība;3.29. vides aizsardzība.1.12. Mākslas terapeita profesijas standarts1.12.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – mākslas terapeits.2. Profesijas kods – 2269 08.1.12.2. Nodarbinātības apraksts


561. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņaprofesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju arspecializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja unkustība, drāma, mūzika). Mākslas terapeits veic klienta vai pacienta izpēti vainovērtēšanu un realizē mākslas terapijas procesu, izmantojot specifisku mākslasformu kā instrumentu terapeitisko attiecību veidošanai un uzturēšanai atbilstošispecializācijai; palīdz klientam vai pacientam pārvarēt daudzveidīgas veselībasun sociālās problēmas; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos unprofesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību.Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomasuzņēmumos, veicot savu profesionālo darbību patstāvīgi, multiprofesionālas vaidaudzdisciplināras komandas sastāvā.1.12.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veidot terapeitiskas attiecības, ņemot vērā klienta vai pacientavajadzības un savas darbības jomu.2. Spēja izmantot mākslas līdzekļus un tehnikas atbilstoši specializācijaiun radošo izpausmi mākslas terapijas procesā.3. Spēja izprast un lietot neverbālo komunikāciju.4. Spēja izmantot klienta vai pacienta refleksiju par radošo procesu un tārezultātu.5. Spēja noteikt mākslas terapijas mērķus, kas ir pamatā terapeitiskajāmintervencēm.6. Spēja izveidot un uzturēt drošu terapeitisko vidi un terapeitiskāsattiecības.7. Spēja izmantot tēlainību, simbolismu un metaforas mākslas terapijasprocesā.8. Spēja nodrošināt drošu, korektu un efektīvu uz klientu vai pacientucentrētu aprūpi mākslas terapijas procesā.


579. Spēja lietot profesionālo domāšanu, argumentēti spriest mākslasterapijas procesā.10. Spēja terapeitiskajās attiecībās ar klientu vai pacientu būt uztverošam,aktīvam, interaktīvam un radošam.11. Spēja ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu vai pacientuvajadzības.12. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus un noteikt toprioritātes.13. Spēja uz pašrefleksiju.14. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībuizpildi.15. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.16. Tikai vizuāli plastiskās mākslas terapeitiem – spēja kompetentiizmantot mākslas un mākslas radīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzētklientam vai pacientam strādāt ar tām, spēja veikt klienta vai pacienta radītādarba analīzi.17. Tikai mūzikas terapeitiem – spēja kompetenti izmantot mūzikasradīšanas tehniku diapazonu un spēja palīdzēt klientam vai pacientam izteiktsevi mūzikā, spēja veikt klienta vai pacienta radītās mūzikas analīzi.18. Tikai deju un kustību terapeitiem – spēja kompetenti izmantot deju unkustību tehniku diapazonu un spēja palīdzēt klientam vai pacientam izpaust sevikustībā, spēja veikt kustību novērošanu un analīzi, spēja lietot ķermeņa un prātakoncepciju darbībā.19. Tikai drāmas terapeitiem – spēja kompetenti izmantot drāmaskoncepciju, tehniku un procedūru diapazonu (ieskaitot spēles, aktivitātes, stilusun struktūras).1.12.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt klienta vai pacienta izpēti/novērtēšanu atbilstoši kompetencei:sistemātiski izvērtēt un analizēt klienta vai pacienta problēmu, grūtības,situāciju, personību.


582. Izvērtēt pacienta vai klienta spējas un resursus, kas var tikt izmantotimākslas terapijas procesā.3. Novērtēt klienta vai pacienta apkārtējās vides faktorus, kultūras unsociālās iezīmes.4. Atpazīt klienta vai pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokļuizpausmes uzvedībā.5. Formulēt atbilstošus mākslas terapijas procesa mērķus un uzdevumussaskaņā ar izpētes/novērtēšanas rezultātiem un tos realizēt.6. Sadarboties ar pacientu vai klientu mākslas terapijas mērķu izvirzīšanāun realizēšanā.7. Izvēlēties vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaņā ar kurāmveidot mākslas terapijas plānu.8. Izvēlēties un lietot piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikasatbilstoši specializācijai un respektējot profesionālās darbības jomu.9. Izstrādāt un realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši pacienta vaiklienta problēmām un resursiem.10. Izvēlēties un lietot atbilstošus saskarsmes veidus un paņēmienusdarbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu pacientiem vai klientiem, viņutuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā iesaistītām personām.11. Izvērtēt mākslas terapijas rezultātus.12. Pārrunāt un izskaidrot klientam vai pacientam un viņa piederīgajiemvai aprūpētājiem mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību.13. Sadarboties ar citiem speciālistiem, iekļaujoties multiprofesionālā vaiinterdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientamvai pacientam.14. Informēt un izskaidrot sabiedrībai mākslas terapijas procesu, mērķusun uzdevumus, iespējas un ierobežojumus, profesionālās ētikas principus.15. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.16. Aizstāvēt pacientu vai klientu tiesības un intereses.


5917. Dokumentēt mākslas terapijas procesu atbilstoši lietvedības normatīvoaktu prasībām.18. Regulāri piedalīties supervīzijās.19. Strādāt atbilstoši profesionālajai kompetencei, atpazīt savusprofesionālos ierobežojumus un iespējas.20. Sistemātiski iepazīties ar jaunāko profesionālo literatūru unprofesionālajiem periodiskiem izdevumiem.21. Lietot informācijas tehnoloģijas, tai skaitā informācijas glabāšanai,iegūšanai un izplatīšanai.22. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.23. Pārvaldīt valsts valodu.24. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.12.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. kultūras un mākslas vēsture un teorijas atbilstoši specializācijai;1.2. mākslas filozofija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija;2.2. organisma funkciju regulācija un patoloģija;2.3. veselības aprūpe;2.4. psihiatrija;2.5. psihodinamiskā psihiatrija;2.6. psihosomatiskā medicīna;2.7. personības attīstības psiholoģija;2.8. klīniskā psiholoģija;2.9. individuālā konsultēšana un psihoterapija;2.10. grupu konsultēšanas un terapija;2.11. ģimenes terapija;2.12. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.


603. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. medicīnas un biomedicīnas tiesības un ētika;3.2. profesionālā darbība un ētika mākslas terapijā;3.3. mākslas terapijas teorijas un koncepcijas atbilstoši specializācijai;3.4. mākslas radīšana un analīze atbilstoši specializācijai;3.5. izpēte un novērtēšana mākslas terapijā atbilstoši specializācijai;3.6. mākslas terapijas metodes un tehnikas atbilstoši specializācijai;3.7. individuālā konsultēšana mākslas terapijā atbilstoši specializācijai;3.8. grupu konsultēšana mākslas terapijā, atbilstoši specializācijai;3.9. mākslas terapija darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem;3.10. mākslas terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem;3.11. analītiskā un psihodinamiskā pieeja mākslas terapijā atbilstošispecializācijai;3.12. mākslas terapijas dokumentēšana;3.13. personīgās apmācības terapija;3.14. kinezioloģija – tikai deju kustību terapijas speciālistiem;3.15. pirmā palīdzība un neatliekamā medicīniskā palīdzība;3.16. zinātniskā darba metodoloģija;3.17. darbs multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā;3.18. informāciju tehnoloģijas;3.19. darba tiesiskās attiecības;3.20. civilā un darba aizsardzība;3.21. vides aizsardzība;3.22. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.23. valsts valoda.1.13. Radiogrāfera profesijas standarts1.13.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – radiogrāfers.2. Profesijas kods – 2269 11.1.13.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– radiogrāfers ir ārstniecības persona, kura pēc pirmā līmeņa profesionālāsaugstākās medicīniskās izglītības iegūšanas radioloģijā ir ieguvusi otrā līmeņa


61profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā un patstāvīgi veicdiagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskās), kodolmagnētiskās rezonanses,pozitronu emisijas tomogrāfijas un terapeitiskās radioloģijas (radioterapeitiskās)procedūras atbilstoši apstiprinātiem izmeklējumu protokoliem, nodrošinotradiācijas drošību, jonizējošā starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacientaaprūpi; ir atbildīgs par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti, sadarbojas arradiologa asistentiem, radiologiem, medicīnas fiziķiem un citiem medicīnasnozares speciālistiem, iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā; kākompetents speciālists nepārtraukti veicina radioloģijas nozares attīstību,pilnveido savas zināšanas un prasmes, kā arī iesaistās ar radioloģiju saistītāizglītības, pedagoģijas, zinātnes un pētniecības darbā.Radiogrāfers strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs (stacionāros,veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs).1.13.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi, atbilstoši vispārpieņemtai labai prakseiradioloģijā un radiācijas drošības normatīvajiem aktiem veikt radiogrāferapienākumus.2. Spēja tiešā darba veikšanai nodrošināt nepieciešamos pasākumussaskaņā ar radiācijas drošības un darba aizsardzības prasībām.3. Spēja pielietot radioloģiskās iekārtas saskaņā ar diagnostiskāsradioloģijas (radiodiagnostiskās) vai terapeitiskās radioloģijas(radioterapeitiskās) procedūras aprakstu un pielāgot to katrai procedūrai.4. Spēja izvērtēt procedūras nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijaiun mainīt to, lai nodrošinātu minimālu apstarojuma dozu pacientam.5. Spēja sazināties ar pacientu, sagatavojot viņu paredzētajai procedūraiun sniedzot visu pacientam nepieciešamo informāciju atbilstoši radiācijasdrošības normatīvajiem aktiem un iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.6. Spēja veikt diagnostiskās radioloģijas procedūrai nepieciešamāskontrastvielas ievades aprēķinus pacientam saskaņā ar procedūras indikācijāmun kontrastvielas pielietojuma rekomendācijām.7. Spēja veikt terapeitiskās radioloģijas (radioterpeitiskās) procedūras, kāarī visas ar tām saistītās darbības saskaņā ar radiācijas drošības normatīvajiemaktiem un radiācijas drošības prasībām.


628. Spēja veikt kodolmedicīnas diagnostikās procedūras, kā arī visas ar tāmsaistītās darbības saskaņā ar radiācijas drošības normatīvajiem aktiem unradiācijas drošības prasībām.9. Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanuatbilstoši kompetencei un pieņemtiem standartiem kardiopulmonālā reanimācijāpieaugušajiem vai bērniem kritiskā situācijā.10. Spēja nodrošināt veikto pienākumu dokumentēšanu saskaņā armedicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas un radiācijas drošības normatīvajiemaktiem.11. Spēja veikt iegūto attēlu pēcapstrādi un sākotnējo izvērtēšanuatbilstīgi pacienta klīniskam stāvoklim.12. Spēja veikt attēlu saglabāšanu, uzglabāšanu, pārsūtīšanu unarhivēšanu saskaņā ar attēlu aprites kārtību.13. Spēja nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu.14. Spēja plānot, vadīt un izvērtēt multidisciplinārās komandas darbu.15. Spēja uzturēt savu profesionālo kvalifikāciju un prakses tiesības.16. Spēja iesaistīties izglītības programmu organizēšanas un realizācijasprocesā darba vietā.17. Spēja atbalstīt studentus zināšanu apguves procesā, atbildīgu lēmumupieņemšanā, attīstīt studentos spēju pielietot savas zināšanas un orientētiesjaunās situācijās, attīstīt studentos uz pacientu vērstu pieeju.18. Spēja pielietot pētniecības rezultātus savā profesionālajā darbībā.19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.13.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Strādāt multidisciplinārā komandā.2. Nodrošināt pacienta un personāla radiācijas drošību.3. Pielietot praksē radioloģijas terminoloģiju.


634. Pārzināt diagnostiskās radioloģijas metodes un to pielietojumu.5. Prast strādāt ar šādām radioloģijas iekārtām: konvencionālā un digitālāradiogrāfija, datortomogrāfija, kodolmagnētiskā rezonanse.6. Identificēt attēlā akūtu pataloģiju neatliekamās medicīniskās palīdzībassniegšanai.7. Izvērtēt un izvēlēties nepieciešamās datorprogrammas, protokolus,tehniskos attēla ieguves un apstrādes parametrus maksimāli kvalitatīva attēlaieguvei un pēcapstrādei.8. Veikt attēlu rekonstrukcijas un pēcapstrādi, atbilstoši klīniskaisituācijai.9. Prast iegūt 3-dimensiju(3-D), multiplanārās(MPR),maksimālasintensitātes(MIP) attēlu rekonstrukcijas.10. Veikt datu elektronisko uzglabāšanu, arhivēšanu, pārsūtīšanu, izdrukuun atjaunošanu.11. Izprast rentgenstarojuma un izkliedētā starojuma kvantitāti unkvalitāti.12. Noteikt iekārtu minimālos tehniskos parametrus, lai iegūtu kvalitatīvudiagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskās) vai terapeitiskās radioloģijas(radioterapeitiskās) procedūras rezultātu.13. Veikt diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskās) vai terapeitiskāsradioloģijas (radioterapeitiskās) procedūras atbilstoši protokolam.14. Izvērtēt un pielāgot pielietojamās aparatūras tehniskos parametruspacientu saņemtās dozas optimizācijai, lai iegūtu klīniski izvērtējamu attēlu.15. Veikt pacienta aprūpi atbilstoši medicīniski radioloģiskajai procedūraiun klīniskai situācijai.16. Ievērot kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles principus.17. Prast noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē darba kvalitāti.18. Pārzināt un pielietot tehniskos parametrus atkarībā no attēla kvalitātesun apstrādes procesa.


6419. Izvēlēties sterilos materiālus, kontrastvielas, dezinfekcijas līdzekļusinvazīvās radioloģijas procedūras nodrošināšanai.20. Pielietot visus radiācijas drošības pasākumus darbā radioaktīviemfarmaceitiskajiem preparātiem un pacientiem, kuriem šie preparāti ir ievadīti.21. Izprast jonizējošā starojuma iedarbību uz organismu un audustruktūrām.22. Prast piemērot ar profesionālo darbību saistītos radiācijas drošībasnormatīvos aktus.23. Prast uztvert cilvēku kā bio-psiho-sociālu veselumu.24. Sadarboties ar pacientu medicīniskās apstarošanas terapeitiskajāradioloģijas (radioterapeitiskajā) procedūrā, kā arī ar viņa ģimeni, lai veicinātupacientu psiholoģisko un fizioloģisko atveseļošanos.25. Atpazīt neatliekamu vai dzīvībai bīstamu stāvokli un piedalītiesneatliekamās palīdzības pasākumus.26. Ievērot vispārīgo medicīnisko terminoloģiju.27. Pielietot zināšanas infekciju slimību profilaksē.28. Pielietot pētniecības metodes savā darbā.29. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.30. Ievērot konfidencialitāti savā profesionālajā darbā.31. Ievērot kultūras un profesionālās kompetences principus.jomā.32. Veikt pedagoģisko darbību diagnostiskās un terapeitiskās radioloģijas33. Pārvaldīt valsts valodu.34. Lietot terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.35. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.13.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


651. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenīnepieciešamas zināšanas par sociālās drošības sistēmu Latvijā.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. biomehānika;2.2. kvalitātes nodrošinājuma sistēmas;2.3. vispārējā pedagoģija;2.4. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. datortomogrāfija;3.2. ultrasonogrāfija;3.3. kodolmagnētiskā rezonanse;3.4. radionuklīdā dignostika un terapija (kodolmedicīnas diagnostika unterapija);3.5. radiācijas drošība radioloģiskās diagnostikas izmeklējumos;3.6. kontrastvielu un radionuklīdu lietošana;3.7. datu izvēle, manipulāciju un procedūru protokolu sastādīšana unlietošana;3.8. datu apsrāde un pēcapstrāde;3.9. datu saglabāšana digitālā arhīvā;3.10. veselības aprūpes organizēšana un nodrošināšana;3.11. neatliekamas vai dzīvībai bīstamas situācijas atpazīšanaattēldiagnostikas izmeklējumā;3.12. kvalitātes kontroles mērījumi un to pielietošana praksē;3.13. kvalitātes nodrošinājums pielietojot dažādus mērījumus unprotokolus;3.14. pētniecība;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. valsts valoda;3.19. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.14. Rekreācijas speciālista profesijas standarts1.14.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – rekreācijas speciālists.2. Profesijas kods – 2359 12.


661.14.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– rekreācijas speciālists, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību institūcijāmun nevalstiskām organizācijām iedzīvotāju veselības veicināšanā no darbabrīvajā laikā, plāno, izstrādā un īsteno brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumusun programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērķi atjaunot unnostiprināt cilvēka fiziskās, garīgās un emocionālās spējas, orientējoties uztūrisma, sporta, dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojotkonkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus.Rekreācijas speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona,vai individuālais komersants.1.14.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja zinātniski pamatot rekreācijas nozīmi cilvēka veselībassaglabāšanā un nostiprināšanā.2. Spēja zinātniski pamatot rekreācijas līdzekļu pielietošanu cilvēkafizisko, garīgo spēku atjaunošanai.3. Spēja izmantot piemērotus rekreācijas veidus, līdzekļus un darbības,fiziskās aktivitātes dažādu mērķa grupu klientu fiziskai pilnveidošanai unfiziskās un garīgās veselības veicināšanai.4. Spēja orientēties rekreācijas resursos un izmantot tos.5. Spēja izmantot informāciju savas darbības optimizēšanai.6. Spēja lietot praksē iegūtās zināšanas un prasmes.7. Spēja uzturēt saikni un sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijāmrekreācijas pasākumu organizēšanā, piesaistīt klientus.8. Spēja motivēt cilvēkus iesaistīties rekreācijas pasākumos.9. Spēja nodrošināt kompleksu rekreācijas darbību apkalpošanu.


6710. Spēja izstrādāt rekreācijas pasākumu projektus, pasākuma plānus unsaturu atbilstoši mērķa grupai.11. Spēja formulēt mērķus, uzdevumus, uzdevumus un pielietojamāsmetodes dažādām klientu grupām.12. Spēja pielāgot rekreācijas darbības un līdzekļus pēc slodzeskomponentiem, metodēm un paņēmieniem dažādiem klientiem.13. Spēja organizēt rekreācijas pasākumus darba vietās.14. Spēja izskaidrot ikdienas paradumu ietekmi uz veselību un sniegtpadomus veselīga dzīvesveida īstenošanā.15. Spēja saudzīgi izturēties pret cilvēku, dabas resursiem un vidi,pielietojot rekreācijas darbības.16. Spēja ieklausīties dabā, cilvēkos.17. Spēja sadarboties ar dažāda vecuma klientiem.18. Spēja darboties individuāli un sadarboties grupā.19. Spēja sadarboties komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.20. Spēja risināt problēmsituācijas.21. Spēja pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un uzņemtiesatbildību par sekām.22. Spēja pielietot un rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām undarba ētikas principiem.23. Spēja nodrošināt rekreācijas drošību, darbību nestandarta situācijās unadekvāti rīkoties neparedzētās situācijās.24. Spēja plānot un organizēt savu darbu.25. Spēja sniegt padomus un praktisku palīdzību rekreācijas līdzekļu,inventāra un nepieciešamā ekipējuma izvēlē.26. Spēja patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot savu kvalifikāciju,papildināt savas zināšanas un prasmes.


6827. Spēja analizēt un veikt kvantitatīvu un kvalitatīvu izvērtējumu parrekreatīvo ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo veselību, izvērtēt veselībaspotenciālu.28. Spēja aprobēt inovatīvas tehnoloģijas rekreatīvo līdzekļu pielietošanā.29. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.14.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Ievērot normatīvos aktus un citus ar iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanuun veselības nozari saistītos reglamentējošos dokumentus.2. Sadarboties ar rekreāciju veicinošām institūcijām, valsts iestādēm unpašvaldībām, privātpersonām.3. Sadarboties ar starptautiskām rekreācijas organizācijām.4. Pamatot savas profesijas būtību un sociālo nozīmību.5. Izvērtēt, pielietot un salīdzināt jaunākos zinātniskos atzinumus untehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.6. Izmantot iegūtās zināšanas praksē, kā arī veikt pētniecisko darbīburekreācijas jomā.7. Pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei un nodrošināt saikni arsabiedrību.8. Ievērot rekreatīvo darbību un apkārtējās vides mijiedarbību unattiecības.9. Izvēlēties rekreācijas līdzekļus, paņēmienus un metodes atbilstošiklientu kontingentam, vides apstākļiem un resursiem.10. Noteikt rekreācijas iespējas konkrētā reģionā, novērtēt un pielietotinovatīvas rekreācijas tehnoloģijas.11. Pārzināt un izmantot faktorus, kas nosaka iedzīvotāju iesaistīšanosaktīvās atpūtas pasākumos.12. Pamatot brīvā laika un atpūtas pasākumu nozīmību un nepieciešamībuveselības nostiprināšanā.


6913. Konsultēt potenciālos klientus un nodrošināt ar informāciju parrekreācijas jautājumiem.14. Respektēt klientu vajadzības un nodrošināt kvalitatīvu rekreācijaspakalpojumu sniegšanu un kontroli.15. Pārzināt savstarpējo attiecību un sadarbības prasmju attīstīšanas unpilnveidošanas paņēmienus un metodes.16. Nodrošināt kompleksu rekreācijas pakalpojumu sniegšanu.17. Novērtēt rekreatīvo darbību ietekmi uz cilvēka fizisko, garīgo spēkuatjaunošanos un veselības nostiprināšanos.18. Koordinēt rekreatīvo pasākumu, projektu un programmu izstrādi unīstenošanu.19. Informēt jebkuru auditoriju par savas darbības rezultātiem.20. Argumentēt savu un respektēt citu viedokli.21. Ievērot ētikas pamatprincipus.22. Plānot, organizēt un vadīt komandas darbu.23. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.24. Pārvaldīt valsts valodu.25. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.1.14.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. rekreācijas filozofija un attīstības pamati;1.2. zinātniskā pētniecība rekreācijā, rekreācijas izglītības koncepcija;1.3. rekreācijas būtība un realizācijas pamati.


702. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. tiesību pamati;2.2. pasaules rekreācijas ģeogrāfija;2.3. rekreācijas komercdarbības pamati;2.4. rekreācijas produkta prezentācija;2.5. grāmatvedība un finanšu plānošanas pamati;2.6. dokumentu pārvaldības pamati;2.7. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. rekreācijas pamati;3.2. sociālās tiesības;3.3. sporta un tūrisma nozares reglamentējošie normatīvie akti;3.4. Latvijas rekreācijas ģeogrāfija;3.5. vide, dabas un antropogēnie resursi kā rekreācijas objekti;3.6. rekreācijas līdzekļu brīvā dabā pielietošana;3.7. rekreācijas maršrutu un infrastruktūras projektu, pasākumu unprogrammu veidošana un vadīšana;3.8. rekreācijas pakalpojumu pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti darbāar dažāda vecuma iedzīvotājiem;3.9. lietišķās saskarsmes principi, grupu darba organizēšana;3.10. veselības veicināšana, veselības veicināšanas politika valstī;3.11. veselības psiholoģijas teorijas par veselību ietekmējošu paradumuizvēli;3.12. cilvēka fiziskās un garīgās labsajūtas pedagoģiskie, psiholoģiskie unfizioloģiskie pamati;3.13. personīgā higiēna, veselīgs uzturs, pārtikas drošība;3.14. drošības prasības rekreācijas pasākumiem brīvā dabā un ekstremālosapstākļos;3.15. pirmā palīdzība nelaimes gadījumos;3.16. vides aizsardzība;3.17. rekreācijas vadība, normatīvie akti un profesionālā ētika;3.18. datorprasmes, interneta resursu izmantošana;3.19. informācijas tehnoloģijas;3.20. valsts valoda;3.21. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.22. darba aizsardzība;3.23. darba tiesiskās attiecības.1.15. Finanšu analītiķa profesijas standarts1.15.1.Vispārīgie jautājumi


711. Profesijas nosaukums – finanšu analītiķis.2. Profesijas kods – 2413 02.1.15.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– finanšu analītiķis izstrādā uzņēmuma finansiālās darbības stratēģiju,piesaista un izvieto finanšu resursus, optimizē kapitāla struktūru, sagatavoinvestīciju projektus, sagatavo un kontrolē budžetu, plāno naudas plūsmu unfinanšu rezultātus, sagatavo finanšu pārskatus, nodrošina ar pilnīgu informācijupar finanšu stāvokli, izveido finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu unkontrolē normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasībuievērošanu, vada finanšu plānošanas un analīzes darbu, veic nodarbinātoapmācību finanšu analīzes un plānošanas jautājumos, kā arī patstāvīgi plāno unveic zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē unvada finansiālo darbību, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālaiskomersants.1.15.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi,tirgus attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju un konkurentuiespējamās aktivitātes.2. Spēja definēt uzņēmuma finansiālās darbības mērķus unpamatvirzienus atbilstoši īpašnieku un sabiedrības interesēm.3. Spēja noteikt uzņēmuma finansiālas darbības rādītājus.4. Spēja sastādīt īstermiņa (taktiskos) un ilgtermiņa (stratēģiskos)uzņēmuma finansiālās darbības plānus un budžetu.5. Spēja identificēt ekonomiskas vides un tirgus situācijas izmaiņas,novērtēt finansiālās darbības mērķu un plānu maiņas nepieciešamību.6. Spēja koriģēt un pilnveidot finanšu plūsmu un budžetu.


727. Spēja informēt uzņēmuma vadību par sasniedzamajiem finansiālajiemmērķiem un uzdevumiem.8. Spēja plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību kopumā, organizētfinanšu speciālistu racionālu un saskaņotu darbību.9. Spēja analizēt un novērtēt uzņēmuma finansiālo darbību un sasniegtosrezultātus, sekot finansiālās darbības mērķu īstenošanas gaitai, finansiālāsdarbības plānu izpildei, pieņemt lēmumus un korekcijas taktiskās un stratēģiskāsdarbības optimizēšanai.10. Spēja noteikt kapitāla optimālo struktūru, sagatavot vērtspapīruemisiju.11. Spēja pamatot pašu un aizņemtā kapitāla piesaistīšanu un izstrādātfinanšu resursu piesaistīšanas projektus.12. Spēja plānot līdzekļu saņemšanu no valsts vai pašvaldību budžetiem.13. Spēja pārvaldīt aizņemto līdzekļu saņemšanu un izlietošanu.14. Spēja noteikt apgrozāmā kapitāla optimālo apmēru un struktūru.15. Spēja analizēt un novērtēt apgrozāma kapitāla aktīvu izlietošanasefektivitāti.16. Spēja pārvaldīt īstermiņa debitoru un kreditoru parādus.17. Spēja pārvaldīt krājumus.18. Spēja pārvaldīt naudas līdzekļus.19. Spēja nodrošināt apgrozāmā kapitāla palielināšanai nepieciešamosfinanšu resursus.20. Spēja noteikt investīciju politiku.21. Spēja nodrošināt kapitālieguldījumu finansēšanas avotus.22. Spēja nodrošināt investīciju efektivitāti un kontrolēt investīcijuprojektu īstenošanu.23. Spēja noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku.


7324. Spēja īstenot diversificētu investīciju politiku.25. Spēja sagatavot priekšlikumus finanšu investīcijām.26. Spēja noteikt vērtspapīru portfeļa lielumu un struktūru.27. Spēja nodrošināt investīcijām nepieciešamos finanšu resursus.28. Spēja kontrolēt savlaicīgo norēķināšanos ar pircējiem unpiegādātājiem.29. Spēja kontrolēt savlaicīgu norēķināšanos par saņemtajiem kredītiem,pakalpojumiem un nodokļu maksājumiem.30. Spēja noteikt cenu politiku un tās ietekmi uz uzņēmumu.31. Spēja kontrolēt ieņēmuma plāna izpildi.32. Spēja pārvaldīt izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksusamazināšanai.33. Spēja plānot peļņu un tās izlietošanu, prognozēt peļņas unrentabilitātes izmaiņas turpmākajos gados.34. Spēja izstrādāt operatīvos un perspektīvos finanšu plānus.35. Spēja analizēt, vērtēt un kontrolēt uzņēmuma maksātspēju,rentabilitāti, likviditāti, finanšu resursu izlietošanas efektivitāti un finansiālostāvokli kopumā.36. Spēja pārvaldīt finanšu riskus un izstrādāt priekšlikumus finanšu riskusamazināšanai vai novēršanai.risku.37. Spēja pārvaldīt darījums ārvalstu valūtā, samazināt vai novērst valūtas38. Spēja nodrošināt finansiālās darbības likumību un tiesiskuaizsardzību.39. Spēja nodrošināt finanšu pārskatu savlaicīgu sastādīšanu uniesniegšanu.40. Spēja sagatavot priekšlikumus vides aizsardzības, darba aizsardzībasun darba tiesisko attiecību pilnveidošanai.


7441. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.15.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast aktuālās ekonomikas un finanšu attīstības likumsakarības unprincipus.2. Izprast tautsaimniecības un finanšu vidē notiekošos procesus unpieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām.3. Lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvāsmetodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai.4. Lietot grāmatvedības un bilances datus, statistisko informāciju.5. Piemērot finanšu jomas normatīvos aktus.6. Novērtēt un vadīt projektus.7. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.8. Strādāt komandā vai grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.9. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.10. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.11. Analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.12. Lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanastehnoloģijas.13. Sazināties un sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem,tiešo vadību un partneriem.14. Rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem un ētikas normām.15. Pārzināt lietišķos dokumentu noformēšanu.16. Izprast un analizēt uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās darbībaskopsakarības.


7517. Izprast un analizēt finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības unfinanšu pārskatos atspoguļoto rādītāju kopsakarības.18. Analizēt un novērtēt kapitāla struktūru un efektivitāti, optimizētkapitāla struktūru.19. Piesaistīt finanšu resursus attīstības nodrošināšanai.20. Prognozēt uzņēmuma finansiālo darbību ietekmējošos faktorus.21. Pārzināt finanšu aktīvu vērtības noteikšanas metodes.22. Izstrādāt rentabilitātes palielināšanas projektu.23. Izstrādāt investīciju projektus.24. Analizēt un novērtēt uzņēmuma finansiālo darbību.25. Izstrādāt finanšu risku samazināšanas plānu.26. Sagatavot vērtspapīru emisijai nepieciešamo dokumentu paketi.27. Prognozēt uzņēmuma bankrota iespējamību.28. Pārzināt uzņēmuma finanšu plānu, budžetu un finanšu pārskatusastādīšanas metodes.29. Pārvaldīt valsts valodu.30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.31. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.1.15.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumuveikšanai nepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju nostādnes finanšuanalīzes un plānošanas jomā;1.2. finanšu teorijas.


762. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. makroekonomika;2.2. mikroekonomika;2.3. monetārā un banku ekonomika;2.4. publiskās finanses;2.5. statistika;2.6. ekonomiskā informātika;2.7. finansiālās darbības starptautiskā vide;2.8. tirgvedība;2.9. cenas un cenu veidošana;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. komercdarbības ekonomika;3.2. finanšu grāmatvedība;3.3. vadības grāmatvedība;3.4. finanšu analīze un vadība;3.5. komercdarbības un finanšu tiesības;3.6. finanšu informatīvas sistēmas;3.7. valsts valoda;3.8. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.9. saziņas prasme;3.10. komercdarbības ētika;3.11. stratēģiskā vadīšana;3.12. darba aizsardzība;3.13. darba tiesiskās attiecības;3.14. vides aizsardzība.1.16. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka profesijas standarts1.16.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – nekustamā īpašuma pārvaldnieks.2. Profesijas kods – 2422 20.1.16.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


77– nekustamā īpašuma pārvaldnieks veic darbus, kas saistīti ar dzīvojamomāju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanuatbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiemtehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzina un analizē nekustamāīpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu unizpildi, pārzina būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvjuekspluatāciju; pārzina nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus,izvēlas efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus,pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstībastendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas unapsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem; veic zinātniskāspētniecības darbus un izstrādā jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formasun metodes.Nekustamā īpašuma pārvaldnieks strādā uzņēmumos, starptautiskajās uncitās institūcijās, kas darbojas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas unpārvaldīšanas vai ar tām saistītās jomās.1.16.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma pārvaldniekapienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un EiropasSavienības tiesību normām.2. Spēja orientēties valsts stratēģijā un mājokļu politikā, noteiktkomercdarbības mērķus uzņēmumam, kas darbojas nekustamā īpašumapārvaldīšanas tirgū.3. Spēja noteikt uzdevumus noteikto mērķu sasniegšanā nekustamāīpašuma pārvaldīšanas jomā.4. Spēja analizēt un izvērtēt uzņēmuma darbības stiprās un vājās puses,iespējas un draudus, ārējo ekonomisko un citu faktoru iespējamo ietekmi unnekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences pārvaldīšanas jomā, rezultātusapkopojot iekšējo un ārējo faktoru analīzes tabulās.5. Spēja izvērtēt veiktos aprēķinus par veicamo pakalpojumu izmaksām,nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu.6. Spēja veikt administratīvās un finansiālās darbības analīzi atsevišķāsstruktūrvienībās un institūcijā kopumā.


787. Spēja pārzināt un izstrādāt nekustamā īpašuma pārvaldības efektivitātesnovērtēšanas metodes, formas un to pielietošanu noteikta veida nekustamāīpašuma apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanā.8. Spēja izstrādāt priekšlikumus vadības lēmumiem, kas vērsti uzefektīvāku resursu izmantošanu.9. Spēja izvērtēt uzņēmuma struktūru darbību un novērtēt tās atbilstībuizvirzīto mērķu sasniegšanai nekustamo īpašumu jomā.10. Spēja orientēties tradicionālo un mūsdienu būvniecības un apdaresmateriālu klāstā, būvniecības, apdares darbu un inženiertehnisko komunikācijudarbu tehnoloģijās.11. Spēja veikt rekonstrukcijas un renovācijas vai restaurācijas projektuizpildes plānošanu, kontrolēt realizācijas atbilstību projektam.12. Spēja tiešā darba veikšanai radīt un nodrošināt apkārtējai videi, darbaaizsardzībai un ugunsdrošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darbaaizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.13. Spēja veikt zinātniskās pētniecības darbus.14. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.16.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, LatvijasRepublikas likumus, standartus un citus normatīvos aktus, saistītus ar nekustamoīpašumu pārvaldīšanu, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju.2. Novērtēt nekustamā īpašuma pārvaldības iekšējo un ārējo vidi unanalizēt tajās notiekošos procesus, un sintezēt pasākumus pārvaldības darbuizpildei.3. Analizēt radušās problēmas, izprast to cēloņus un formulēt vadībasuzdevumus nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.4. Zināt un izprast nekustamā īpašuma pārvaldības vispārējās unspecifiskās attīstības tendences.5. Prast izmantot saimnieciskās darbības analīzes metodes nekustamāīpašuma pārvaldības jomā.


796. Izmantot loģiskās pieejas, analīzes un sintēzes, indukcijas undedukcijas, kvantitatīvās un kvalitatīvās, kā arī citas metodes nekustamāīpašuma pārvaldīšanā identificēto problēmu risināšanai.7. Zināt un izprast nekustamā īpašuma vērtību un tā pārvaldības izmaksasietekmējošos faktorus.8. Izmantot stratēģiskās un taktiskās plānošanas metodes.9. Pārzināt un izmantot nekustamā īpašuma pārvaldībā nepieciešamāsinženierekonomikas kvantitatīvās un kvalitatīvās vadības metodes.10. Nodrošināt efektīvu saziņu un saskarsmi ar klientiem.11. Prast izmantot investīciju projektu efektivitātes noteikšanas metodesnekustamā īpašuma efektīvākai pārvaldībai.12. Sagatavot investīciju projektu tehniski ekonomisko pamatojumunekustamo īpašumu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanai.13. Izmantot iekšējo un ārējo faktoru analīzes metodes institūcijaspriekšrocību un trūkumu novērtēšanā saistībā ar iekšējās un ārējās videsizmaiņām, īstenojot nekustamā īpašuma pārvaldības procesus.14. Prast novērtēt dažādus sociālos un politiskos procesus un prognozēt toietekmi uz nekustamā īpašuma pārvaldības jomu.15. Izmantot prognozēšanas metodes un to rezultātus atbilstoši institūcijasmērķiem un uzdevumiem.16. Ievērot ētikas un kultūras principus, apsaimniekojot un pārvaldotnekustamo īpašumu.17. Pārzināt un saprast nekustamo īpašumu apsaimniekošanas unpārvaldības finansiālos aspektus.18. Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, inženiertehniskosrisinājumus risku vadībā, darbojoties nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.19. Prast izvēlēties pētāmās problēmas analīzes metodes, pētījumupaņēmienus un tehniskos līdzekļus.20. Pārvaldīt valsts valodu.


8021. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.16.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. nekustamā īpašuma tirgus analīzes tehnoloģija;1.2. projektu sagatavošana un prezentēšana namu pārvaldīšanas jomā.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. mikroekonomika;2.2. makroekonomika;2.3. nekustamā īpašuma starptautiskā ekonomika;2.4. ekoloģiski orientētā vadīšana nekustamā īpašuma tirgū;2.5. vides aizsardzība;2.6. Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā;2.7. matemātika;2.8. informācijas tehnoloģijas;2.9. statistika;2.10. būvniecības pamati un būvizstrādājumi;2.11. inženierbūves nekustamajos īpašumos;2.12. būvprojekta grafika (tehniskā rasēšana);2.13. būvju konstrukciju un inženierkomunikāciju novērtēšana;2.14. nekustamā īpašuma arhitektoniskais novērtējums;2.15. īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi;2.16. teritoriālā un detālplānojuma attīstības stratēģijas;2.17. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas tiesiski normatīvābāze;3.2. komerctiesības;3.3. darba tiesiskās attiecības;3.4. nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati;3.5. normatīvie akti būvniecības jomā un būvnormatīvi;3.6. īpašuma tirgus tautsaimniecībā;3.7. nekustamā īpašuma ekonomika;3.8. investīcijas nekustamajā īpašumā;


813.9. komercaprēķini namu apsaimniekošanā;3.10. īpašums un nodokļi;3.11. grāmatvedība un īpašuma uzskaite;3.12. nekustamo īpašumu pārvaldības finansiālie aspekti;3.13. elektrotehnika;3.14. inženierkomunikāciju un būvdarbu izcenojumi, tāmēšana;3.15. cenu veidošana būvniecībā;3.16. kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana;3.17. komercdarbība un plānošana nekustamā īpašuma jomā;3.18. nekustamā īpašuma apdrošināšana;3.19. nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošanasorganizēšana;3.20. energoefektivitāte namu apsaimniekošanā;3.21. namu pārvaldnieka darba organizēšana;3.22. nekustamā īpašuma tirgvedība;3.23. psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos;3.24. būvkomercdarbības plānošana un vadīšana;3.25. būvkomercdarbības praktiskie aspekti;3.26. nekustamā īpašuma inženierkomunikācijas;3.27. būvniecības plānošana un organizācija;3.28. ēku, būvju un inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa novērtēšana;3.29. darba aizsardzība;3.30. vadības zinības;3.31. lietišķās saziņas un saskarsmes pamati;3.32. ētika un komercdarbības etiķete;3.33. lietvedība;3.34. valsts valoda;3.35. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.36. civilā aizsardzība.1.17. Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts1.17.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – jaunatnes lietu speciālists.2. Profesijas kods – 2422 27.1.17.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


82– jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties arjaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumusjaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošuspasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešupilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalībulēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnespolitikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi unīstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.Jaunatnes lietu speciālists strādā uzņēmumos.1.17.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un pašvaldībuizvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā.2. Spēja izprast starptautiskās prioritātes jaunatnes politikas jomā.3. Spēja formulēt un analizēt problēmas darbā ar jaunatni.4. Spēja izvērtēt, kādi pasākumi, projekti un programmas ir nepieciešamasjauniešiem, kā arī, ja nepieciešams, izstrādāt priekšlikumus par to saturu,metodēm un mērķauditoriju.5. Spēja izvēlēties un organizēt jauniešu vecumam piemērotusinformatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas un analizēt torezultātus.6. Spēja izstrādāt pasākumu, projektu un programmu saturu, formu undarba metodes.7. Spēja izvērtēt jauniešu izglītības, brīvā laika lietderīgas izmantošanasun izaugsmes vajadzības, ja nepieciešams, iesaistīt jauniešus dažādospasākumos, projektos un programmās.8. Spēja motivēt jauniešus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.9. Spēja apmācīt jauniešus pasākumu, projektu un programmu plānošanāun īstenošanā.10. Spēja veicināt jauniešos pilsonisko līdzdalību.11. Spēja veidot jauniešos izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli unneformālo izglītību.


8312. Spēja veicināt jauniešos saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.13. Spēja sekmēt jauniešu tikumisko īpašību attīstību.14. Spēja konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā.15. Spēja rast kompromisa risinājumus.16. Spēja patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas par jaunatnes politikasjautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.17. Spēja veicināt pozitīvu attieksmi pret neformālo izglītību unbrīvprātīgo darbu, norādot uz tā pozitīvajiem aspektiem.18. Spēja uzstāties auditorijas priekšā.19. Spēja adekvāti rīkoties neparedzētās situācijās.20. Spēja argumentēt savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus.21. Spēja izmantot informāciju, lai optimizētu savu darbību.22. Spēja atlasīt dažādām mērķauditorijām aktuālu informāciju,izmantojot Latvijas un starptautiskās informācijas avotus un iespējas.23. Spēja iesaistīties informācijas apmaiņā ar starptautiskiem partneriemjaunatnes politikas jomā.24. Spēja sagatavot prezentācijas materiālus un prezentēt tos.25. Spēja iesaistīt pasākumos, projektos un programmās dažādusspeciālistus, kas saistīti ar darbu ar jaunatni.26. Spēja iesaistīties jauniešu pasākumu, projektu un programmuīstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidē.27. Spēja izvērtēt jaunatnes politikas īstenošanu un apkopot priekšlikumusjaunatnes politikas pilnveidei.28. Spēja aprēķināt un piesaistīt finanšu līdzekļus, kas nepieciešamipasākumu, projektu un programmu īstenošanai.


8429. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasprasības darba vidē.30. Spēja izprast un piemērot tiesību aktus.31. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.17.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu.2. Iegūt, analizēt un atlasīt informāciju un izmantot to.3. Izvēlēties un izmantot metodiskos materiālus, mācību un audzināšanaslīdzekļus (saturu, metodes, formas).4. Noteikt jauniešu individuālās īpatnības.5. Noteikt un risināt problēmsituācijas.6. Sadarboties ar personām, kas iesaistītas jaunatnes politikas izstrādē unīstenošanā.7. Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku.8. Veicināt jauniešos atbildības izjūtu.9. Analizēt un pilnveidot savu darbību.10. Izmantot iegūtās zināšanas praksē.11. Argumentēt savu un respektēt citu viedokli.12. Informēt par savas darbības rezultātiem.13. Novērtēt jauniešu sasniegumus neformālajā izglītībā, brīvprātīgajādarbā, sabiedriskajā dzīvē.14. Attīstīt jauniešos pašnovērtēšanas prasmes.15. Koordinēt neformālās izglītības pasākumu, projektu un programmuizstrādi un īstenošanu.


8516. Vērtēt jauniešu personības attīstību.jomā.17. Atbilstoši kompetencei veikt pētniecības darbu jaunatnes politikas18. Veidot darbam nepieciešamos izdales materiālus.19. Konsultēt jaunatnes organizāciju (biedrību) dibināšanas jautājumos.20. Nodrošināt jauniešus ar informāciju atbilstoši viņu uztverei.21. Konsultēt jaunatnes politikas jomā.22. Strādāt ar datoru un biroja tehniku.23. Veicināt jauniešos līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajādzīvē.24. Attīstīt jauniešos saskarsmes spējas.25. Mācīt jauniešus pieņemt argumentētus un izvērtētus lēmumus.26. Piemērot dokumentu pārvaldības noteikumus.27. Izprast jauniešu vecumposmu īpatnības un celt jauniešos pašapziņu.28. Pārzināt un izmantot dažādas audzināšanas un neformālās izglītībasmetodes.29. Lietot vispārīgos ētikas principus.30. Plānot, organizēt un vadīt komandas darbu.31. Izglītoties un izprast profesionālās kvalifikācijas pilnveidesnepieciešamību.32. Pārvaldīt valsts valodu.33. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.34. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.17.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


861. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. speciālā pedagoģija;1.2. sociālā pedagoģija;1.3. veselīgs dzīvesveids;1.4. vecumposmu psiholoģija;1.5. komercdarbības pamati;1.6. grāmatvedība un finanšu plānošanas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. valsts un Eiropas Savienības jaunatnes lietas un tās reglamentējošiedokumenti;2.2. cilvēktiesības;2.3. normatīvie akti bērnu un jauniešu nodarbinātības jomā;2.4. informācijas aprites organizēšana;2.5. starpkultūru izglītība;2.6. valsts un sabiedrība;2.7. vispārcilvēciskās un nacionālās vērtības jauniešu vērtību sistēmā unto interpretācija ikdienas dzīvē (piemēram, garīgums, taisnīgums, godīgums,kultūra, mīlestība, humānisms, sirdsapziņa, tikumība, tolerance);2.8. uzvedības un saskarsmes kultūra;2.9. atkarību profilakse;2.10. reproduktīvā veselība;2.11. saziņas organizācija;2.12. biedrību un nodibinājumu dibināšanas process un pamatdokumenti;2.13. personības un attīstības psiholoģija;2.14. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. projektu izstrāde, īstenošana un vadīšana;3.2. prezentācijas un publiskas runas sagatavošana;3.3. sadarbības organizēšana;3.4. interneta resursu izmantošana;3.5. jauniešu programmu veidošanas principi un īstenošanas metodes(līderu, komandas veidošana);3.6. darbības novērtēšanas metodes un principi;3.7. informācijas tehnoloģijas;3.8. vispārīgā pedagoģija un psiholoģija;3.9. personīgā higiēna;3.10. valsts valoda;3.11. divas svešvalodas saziņas līmenī;


873.12. bērnu tiesību aizsardzība;3.13. vispārīgie ētikas principi;3.14. saskarsmes psiholoģija;3.15. pirmā palīdzība;3.16. datorprasmes;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. darba aizsardzība;3.19. vides aizsardzība.1.18. Personāla vadītāja profesijas standarts1.18.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – personāla vadītājs.2. Profesijas kods – 2423 03.1.18.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– personāla vadītājs nosaka un formulē uzņēmuma personāla vadībasstratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši uzņēmumamērķiem; analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu;plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, nodrošina uzņēmumu arnepieciešamo personālu; organizē un vada uzņēmuma personāla struktūrvienībasdarbu; piedalās darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā,bet, noteiktos gadījumos, kontrolē darba aizsardzības sistēmas izveidi un veic tāsdarbības kontroli; sadarbojas ar uzņēmuma vadību un citu struktūrvienībuvadītājiem personāla vadības stratēģisko mērķu sasniegšanā; konsultēuzņēmuma vadību un struktūrvienību vadītājus par darba tiesisko attiecībureglamentējošo normatīvo aktu prasībām un personāla vadības procesiem; sekolīdzi tam, lai uzņēmumā tiktu ievērotas darba tiesisko attiecību reglamentējošonormatīvo aktu prasības.Personāla vadītājs strādā uzņēmumos.1.18.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi,darba tirgus attīstības tendences.


882. Spēja definēt uzņēmuma personāla darbības mērķus un pamatvirzienus.3. Spēja analizēt uzņēmuma personāla statistikas datus.4. Spēja izstrādāt uzņēmuma personāla vadības sistēmas optimizācijasplānus.5. Spēja izprast uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītājus.6. Spēja plānot uzņēmuma personāla budžetu, personāla resursus unpersonāla nepieciešamo kompetenci, kā arī pienākumu sadali.7. Spēja vadīt uzņēmuma personāla struktūrvienības darbu.8. Spēja nodrošināt uzņēmuma personāla vadības funkciju (personālalietvedība, personāla atlase, apmācības, personāla attīstība, darba samaksassistēma, motivēšanas sistēma, novērtēšanas sistēma u.c.).9. Spēja izprast darba aizsardzības sistēmu un vadīt darba aizsardzībasspeciālistu darbu.10. Spēja izstrādāt uzņēmuma organizatorisko struktūru.11. Spēja organizēt un vadīt uzņēmuma pārmaiņu procesus.12. Spēja vadīt un organizēt kolektīvās pārrunas un panākt vienošanos.13. Spēja izprast un virzīt informācijas apmaiņas plūsmu uzņēmumā.14. Spēja izprast darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktuprasības un spēja nodrošināt to izpildi.15. Spēja vadīt darbiniekus.16. Spēja sazināties valsts valodā augstākajā līmenī un divās svešvalodās.1.18.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast darba tirgū notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstošisituācijas izmaiņām.2. Plānot un organizēt savu darbu.


893. Pielietot iegūtās zināšanas personāla vadībā.4. Sastādīt uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa personāla plānus.5. Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un risinātproblēmsituācijas.6. Prast pieņemt lēmumus.7. Izprast uzņēmuma darbības kopsakarības.8. Formulēt uzņēmuma personāla vadības mērķus.9. Organizēt un vadīt personāla struktūrvienības darbu.10. Pielietot vadības informācijas sistēmas uzņēmuma personālavadīšanas procesa nodrošināšanā.11. Ieviest progresīvus risinājumus un metodes uzņēmuma personālavadībā.12. Prast argumentēti izteikt savu viedokli.13. Apgūt jaunas zināšanas patstāvīgi.14. Sagatavot un sniegt prezentācijas.15. Pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijastehnoloģijas.16. Orientēties uzņēmuma darbu reglamentējošos dokumentos, darbatiesisko attiecību un darba aizsardzību reglamentējošos normatīvajos aktos.17. Prast strādāt komandā/ grupā.18. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.19. Spēt mutiski un rakstiski sazināties divās svešvalodās.20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.21. Sadarboties ar darbiniekiem un darbinieku pārstāvjiem, partneriem,īpašniekiem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un pašvaldību iestādēm,nevalstiskajām organizācijām.


9022. Rīkoties atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un ētikasnormām.23. Prast strādāt ar datoru.1.18.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. kvalitātes vadības sistēmas;1.2. finanšu grāmatvedība;1.3. tirgzinības;1.4. vides aizsardzība.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. lietvedība;2.2. personāla lietvedība;2.3. statistika;2.4. socioloģija;2.5. komercdarbības tiesiskie pamati;2.6. ekonomika;2.7. iekšējā un ārējā komunikācija;2.8. informācijas tehnoloģijas;2.9. vadības grāmatvedība;2.10. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. personāla vadība;3.2. projektu vadība;3.3. profesionālā ētika;3.4. organizāciju psiholoģija;3.5. personības psiholoģija;3.6. darba tiesiskās attiecības un sociālās tiesības;3.7. darba aizsardzība;3.8. lietišķā saskarsme;3.9. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.10. valsts valoda augstākajā līmenī;3.11. vadības zinības;3.12. korporatīvā sociālā atbildība.


911.19. Programmēšanas inženiera profesijas standarts1.19.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – programmēšanas inženieris.2. Profesijas kods – 2512 02.1.19.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās pamatdarbības kopsavilkums:– programmēšanas inženieris izstrādā programmatūru atbilstošifunkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējotizstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma unkodēšanas vadlīnijām; ievieš un uztur programmatūru un konsultē tās lietotājus;veic vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavoprogrammatūras testēšanas plānu un veic nepieciešamās programmatūrasizmaiņas; analizē esošo situāciju; plāno programmatūras projektus; specificēprasības un sagatavo nepieciešamo lietotāja dokumentāciju; organizē un vadaprogrammētāju darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.Programmēšanas inženieris strādā uzņēmumos, kas veic programmatūrasizstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu.1.19.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja kodēt, lasot un saprotot programmatūras projektējuma aprakstus.2. Spēja kodēt, analizējot ieejas un izejas datus.3. Spēja kodēt, konfigurējot izstrādes vidi.4. Spēja kodēt, rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējumu unkodēšanas vadlīnijām.5. Spēja kodēt, konstruējot algoritmus.6. Spēja kodēt, lasot un analizējot svešus programmu tekstus.7. Spēja kodēt, veidojot lietotāja saskarni.


928. Spēja kodēt, atkļūdojot programmas un veicot vienībtestēšanu.9. Spēja kodēt, analizējot programmas izpildes laiku un to optimizējot.10. Spēja kodēt, dokumentējot kodu.11. Spēja kodēt, veidojot programmatūras instalāciju.12. Spēja kodēt, veidojot iebūvēto palīdzības sistēmu.13. Spēja kodēt, apstrādājot izmaiņu pieprasījumus un problēmuziņojumus.14. Spēja projektēt, lasot un saprotot programmatūras prasībuspecifikācijas.15. Spēja projektēt, iepazīstoties ar programmatūras projektējumaapraksta standartiem.16. Spēja projektēt, veidojot un aprakstot programmatūras arhitektūru.17. Spēja projektēt, analizējot dažādus tehniskos risinājumus un izvēlotiespiemērotāko.18. Spēja projektēt, veidojot datu konceptuālo modeli un fizisko modeli.19. Spēja projektēt, veidojot realizācijas modeli (klašu un/vai funkcijuhierarhiju).20. Spēja projektēt, konstruējot un aprakstot algoritmus.21. Spēja projektēt lietotāja saskarnes.22. Spēja projektēt, sagatavojot programmatūras projektējuma aprakstadokumentu.23. Spēja uzturēt programmatūru, lasot un saprotot uzturamās sistēmasdokumentāciju un kodu.24. Spēja uzturēt programmatūru, apstrādājot izmaiņu pieprasījumus unproblēmu ziņojumus.25. Spēja uzturēt programmatūru, veicot izmaiņu ietekmes analīzi.


9326. Spēja uzturēt programmatūru, veicot izmaiņas programmatūrā.27. Spēja uzturēt programmatūru, veicot uzturamās programmatūraskonfigurācijas pārvaldību.28. Spēja uzturēt programmatūru, sistematizējot uzturēšanas gaitā uzkrātoatbalsta informāciju.29. Spēja uzturēt programmatūru, konsultējot programmatūras lietotājus.30. Spēja ieviest programmatūru, veicot vides sagatavošanuprogrammatūras uzstādīšanai.31. Spēja ieviest programmatūru, veicot datu pārnešanu.32. Spēja ieviest programmatūru, izpildot programmatūras uzstādīšanu unparametrizēšanu.33. Spēja ieviest programmatūru, iepazīstoties ar lietotāja dokumentāciju.34. Spēja ieviest programmatūru, sniedzot konsultācijas programmatūrasieviešanas laikā.35. Spēja sagatavot programmatūras testēšanas plānu.36. Spēja sagatavot programmatūras testēšanas specifikāciju.37. Spēja analizēt programmatūras testēšanas programmas kodu.38. Spēja sagatavot programmatūras testēšanas testpiemērus.39. Spēja sagatavot testēšanas vidi programmatūras testēšanai.40. Spēja izpildīt programmatūras testēšanas testpiemērus.41. Spēja pierakstīt programmatūras testēšanas gaitu un rakstīt problēmuziņojumus.42. Spēja programmatūras testēšanā analizēt kļūdu avotus (prasībasspecifikācijā, projektējuma aprakstā, u.c.).43. Spēja reproducēt programmatūras testēšanā konstatētās lietotājakļūdas.


9444. Spēja sagatavot programmatūras testēšanas pārskata dokumentu.45. Spēja specificēt prasības, iepazīstoties ar esošo pasūtītājaprogrammatūru.46. Spēja specificēt prasības, analizējot prasību realizācijas iespējas.47. Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, iepazīstoties ar lietotājadokumentācijas standartiem.48. Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, iepazīstoties ar lietotājadarījumu terminoloģiju.49. Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, rakstot un noformējotlietotāja dokumentācijas tekstu.50. Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, saskaņojot lietotājadokumentāciju ar iebūvēto palīdzības sistēmu (Help).51. Spēja plānot programmatūras projektu, prognozējot darba uzdevumadarbietilpību un izpildes laiku.52. Spēja plānot programmatūras projektu, veicot individuālā darbaplānošanu un kontroli.53. Spēja plānot programmatūras projektu, piedaloties projekta gaitasizpildes apspriešanā.54. Spēja plānot programmatūras projektu, izstrādājot programmēšanasvadlīnijas.55. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.19.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Lietot informācijas tehnoloģijas nozares standartus.2. Lietot informācijas tehnoloģijas terminoloģiju valsts valodā un divāssvešvalodās.3. Lietot operētājsistēmas.4. Lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas.


955. Piedalīties projektu vadīšanā.6. Kodēt un atkļūdot programmas.7. Pielietot projektējuma shēmas un diagrammas.8. Projektēt algoritmus un datu struktūras.9. Izvēlēties uzdevumu risināšanai adekvātus līdzekļus.10. Veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus.11. Konfigurēt darba vietu un darba rīkus.12. Lietot programmatūras izstrādes rīkus.13. Analizēt programmas kodu.14. Realizēt lietotāja saskarnes.15. Lietot datu pieprasījumu valodas.16. Mērīt programmatūras veiktspēju.17. Lietot labu programmēšanas stilu.18. Lietot programmatūras testēšanas paņēmienus.19. Veikt sistēmu projektēšanu.20. Strādāt komandā.21. Vadīt citus.22. Veikt darbu patstāvīgi.23. Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.24. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.25. Sagatavot prezentācijas materiālus un pasākumus, tos vadīt.26. Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.


9627. Noformēt lietišķos dokumentus.28. Ievērot profesionālās ētikas principus.29. Ievērot darba aizsardzības prasības.30. Pārvaldīt valsts valodu.31. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.1.19.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba aizsardzība un ergonomika;1.2. programmatūras izstrādes projektu vadīšana.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ekonomika un komercdarbība;2.2. operētājsistēmu klasifikācija un izmantošana;2.3. datorsistēmu uzbūve un funkcionēšana;2.4. datortīklu tehnoloģijas;2.5. informācijas tehnoloģiju nozares tiesiskā regulējuma pamati unstandarti;2.6. programmatūras inženierija;2.7. darba tiesiskās attiecības;2.8. vides aizsardzība;2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.2. matemātika;3.3. saskarsme un profesionālā ētika;3.4. lietojumprogrammatūras klasifikācija un pielietojums;3.5. programmēšanas valodas;3.6. datu bāzu tehnoloģijas;3.7. programmatūras izstrādes tehnoloģijas;3.8. objektorientētā programmēšana;3.9. datu struktūras un algoritmi;3.10. interneta tehnoloģijas;


973.11. valsts valoda.1.20. Jurista profesijas standarts1. Profesijas nosaukums – jurists.2. Profesijas kods – 2611 01.1.20.1. Vispārīgie jautājumi1.20.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesībuzinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām,vai arī ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam uzsāktās studijās iegūta piektālīmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez maģistra grāda, ja toapliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– jurists atbilstoši profesionālajai specializācijai un amatam atrod, analizē,iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā, analizē un apliecina juridiskusdokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību (sniedzjuridiskās konsultācijas un veic tiesību subjektu pārstāvību), veic juridiskasdarbības civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā unkriminālprocesā un izstrādā pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē.Jurists veic tiesneša, prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra,zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas administratora darbu un darbu citāsprofesijās, kurās nepieciešama jurista kvalifikācija. Jurists strādā uzņēmumosvai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.1.20.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas.2. Spēja izstrādāt, analizēt un apliecināt tiesisku darījumu dokumentus untiesību piemērošanas aktus.3. Spēja sastādīt procesuālos dokumentus (piemēram, iesniegumusiestādēm un pieteikumus tiesām, blakus sūdzības, administratīvus aktus, tiesasnolēmumus).4. Spēja sniegt juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību.


985. Spēja veikt tiesību subjektu pārstāvību.6. Spēja izstrādāt un analizēt normatīvo aktu projektus.7. Spēja veikt tiesību normās paredzētās procesuālās darbībascivilprocesā, kriminālprocesā, administratīvajā procesā un Satversmes tiesasprocesā.8. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē.9. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.20.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus (tai skaitāprasme savākt, apstrādāt, analizēt un vērtēt informāciju, tajā skaitāpierādījumus).2. Veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam unizdarīt juridisku slēdzienu.3. Argumentēt un izklāstīt izdarītos juridiskos slēdzienus.4. Atrast piemērojamās tiesību normas.5. Izpētīt tiesību normas pieņemšanas vēsturiskos apstākļus, noteikttiesību normas mērķi un tiesību normas vietu tiesību sistēmā (prasme iztulkottiesību normas).6. Veikt tiesību tālākveidošanu un efektīvi izmantot citas juridiskāsmetodes.7. Izveidot loģisku un pārskatāmu juridiskā dokumenta struktūru.8. Veidot pareizu tiesību normu un citu juridisko tekstu struktūru.9. Vadīt, organizēt un kontrolēt padoto darbu.10. Izstrādāt juridiskus dokumentus atbilstoši tiesību normām un personuinteresēm.11. Publiski uzstāties.


9912. Veikt aizstāvības funkcijas kriminālprocesā.13. Veikt valsts apsūdzības uzturētāja funkcijas kriminālprocesā.14. Veikt pārstāvības funkcijas civilprocesā, administratīvajā procesā,Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā.15. Veikt civilprocesa, administratīvā procesa, Satversmes tiesas procesaun kriminālprocesa virzīšanu.16. Ievērot profesionālās ētikas normas.17. Lietot juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamāsdatorprogrammas, jo īpaši juridisko materiālu datu bāzes.18. Organizēt un veikt pētījuma ar zinātnisku vērtību izstrādāšanujurisprudencē.19. Izmantot normatīvo aktu jaunrades tehniku.20. Orientēties Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautiskotiesību sistēmā.21. Pārvaldīt valsts valodu.22. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir EiropasSavienības dalībvalsts valsts valoda.23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.20.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. datorzinības;1.2. loģika;1.3. zinātniskā darba izstrādāšanas pamati;1.4. mediācijas pamatprincipi;1.5. psiholoģijas pamati;1.6. saskarsmes kultūra;1.7. vadības teorijas pamati;1.8. latīņu valodas pamati.


1002. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vides tiesības;2.2. nodokļu tiesības;2.3. lietvedība;2.4. romiešu civiltiesības;2.5. jūras tiesības;2.6. vispārīgā valsts zinātne;2.7. fizisko personu datu aizsardzības tiesības;2.8. ārvalstu tiesību vēsture;2.9. sociālās tiesības;2.10. pašvaldību tiesības;2.11. baznīcas tiesības;2.12. starptautiskās tirdzniecības tiesības;2.13. tiesību socioloģija;2.14. konkurences tiesības;2.15. kriminoloģija;2.16. kriminālistika;2.17. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tiesību teorija;3.2. Latvijas tiesību vēsture;3.3. tiesību filozofija;3.4. konstitucionālās tiesības;3.5. administratīvās tiesības;3.6. administratīvais process;3.7. civiltiesību vispārīgā daļa;3.8. saistību tiesības;3.9. lietu tiesības;3.10. ģimenes tiesības;3.11. mantojuma tiesības;3.12. intelektuālā īpašuma tiesības;3.13. komerctiesības;3.14. darba tiesības;3.15. civilprocess;3.16. krimināltiesības;3.17. kriminālprocess;3.18. tiesību aizsardzības iestādes;3.19. Eiropas Savienības tiesības;3.20. starptautiskās publiskās tiesības;3.21. starptautiskās privāttiesības;


1013.22. profesionālā ētika;3.23. juridiskā retorika (tai skaitā runas māksla);3.24. valsts valoda;3.25. divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir EiropasSavienības dalībvalsts valsts valoda.1.21. Juriskonsulta profesijas standarts1.21.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – juriskonsults.2. Profesijas kods – 2619 01.1.21.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– juriskonsults civilprocesā, administratīvajā procesā, disciplinārlietās,publisko, kā arī starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību jomāpatstāvīgi veic darbības, kas saistītas ar materiālo un procesuālo tiesību normupiemērošanu, tiesu prakses izmantošanu, kā arī pilda citus darba vai amatapienākumus atbilstoši ieņemamā amata vai darba pienākumu aprakstam; izstrādājuridiskos dokumentus, nodrošina pārstāvību tiešās un pastarpinātās pārvaldesiestādēs, starptautiskās organizācijās, Eiropas Savienībā, tiesās un citāsinstitūcijās.Juriskonsults strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.1.21.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības(Kopienu) tiesību sistēmās.2. Spēja patstāvīgi izmantot tiesību avotus.3. Spēja pastāvīgi sekot izmaiņām politikas plānošanas dokumentos untiesību aktos.4. Spēja sekot tiesu praksei un juridiskai literatūrai.


1025. Spēja pārzināt juridiskās metodes.6. Spēja izmantot problēmas atrisināšanai lietderīgāko juridisko metodi.7. Spēja konsultēt personas juridiskajos jautājumos.8. Spēja pārstāvēt valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī personasjuridisku jautājumu risināšanā.9. Spēja izstrādāt juridiskos dokumentus.10. Spēja prezentēt informatīvos ziņojumus un tiesību aktu projektus.11. Spēja argumentēt juridiskos slēdzienus.12. Spēja pētīt juridisko informāciju.13. Spēja atlasīt nepieciešamo juridisko informāciju.14. Spēja sistematizēt iegūto juridisko informāciju, izmantot iegūtoinformāciju lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un izpildē.15. Spēja veikt profesionālu un/vai zinātnisku pētniecību atbilstošiprofesionālajai un ieņemamā amata specifikai.16. Spēja pastāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijastehnoloģijām.17. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.21.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskāsiemaņas juriskonsulta darbā un amatā.2. Pārvaldīt valsts valodu.3. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir EiropasSavienības dalībvalsts valsts valoda.4. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.5. Spēt loģiski formulēt darba uzdevumus un darba saturu.


1036. Izprast un pielietot juridiskās analīzes un sistēmas likumsakarības.7. Orientēties Latvijas, Eiropas Savienības (Kopienu) un starptautiskotiesību sistēmā.8. Izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas.9. Orientēties valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā.10. Pārzināt galveno starptautisko organizāciju un Eiropas Savienībasinstitucionālo sistēmu.11. Identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanainozīmīgos faktus.12. Izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konflikturisināšanā.13. Sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanainepieciešamās tiesiskās darbības materiālo un procesuālo tiesību jomā.14. Izstrādāt juridiskos dokumentus.15. Spēt patstāvīgi vai darba grupu ietvaros prezentēt informatīvosziņojumus, kā arī tiesību aktu projektus.16. Atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamojuridisko informāciju, izmantojot piemērotas juridiskās pētniecības metodes uninformācijas tehnoloģijas.17. Spēt piemēroties jurista amata prasībām neatkarīgi no jurista amatadarbības jomas un pildīt atbilstošos darba un amata pienākumus.18. Spēt pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu informāciju uniemaņas.19. Organizēt, plānot un kontrolēt savu un pakļauto darbinieku (ierēdņu)darbu.20. Veikt darbu patstāvīgi vai kolektīvi kopā ar citu profesiju pārstāvjiem.21. Spēt noteikt darba uzdevumu prioritātes.


10422. Pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.23. Ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispārpieņemtās morālesnormas.24. Lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas.25. Orientēties politiskajos, sociālajos un kultūras jautājumos valstī,reģionā, Eiropas Savienībā (Kopienās) un pasaulē.1.21.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ekonomika;1.2. vēsture;1.3. politikas zinātnes.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. tiesību vēsture;2.2. tiesību filozofija;2.3. vides tiesības;2.4. finanšu un nodokļu tiesības;2.5. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tiesību teorija;3.2. konstitucionālās tiesības;3.3. administratīvās tiesības;3.4. administratīvais process;3.5. pašvaldību tiesības;3.6. civiltiesības;3.7. komerctiesības;3.8. darba tiesības;3.9. komerctiesības;3.10. civilprocess;3.11. Eiropas Savienības (Kopienu) tiesības;3.12. cilvēktiesības;3.13. profesionālā ētika;3.14. lietišķā informātika;3.15. komunikāciju prasme;


1053.16. lietvedība;3.17. intelektuālā īpašuma tiesības;3.18. krimināltiesības;3.19. kriminālprocess;3.20. starptautiskās tiesības;3.21. valsts valoda;3.22. divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir EiropasSavienības dalībvalsts valsts valoda.1.22. Baznīcas mūziķa profesijas standarts1.22.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – baznīcas mūziķis.2. Profesijas kods – 2636 20.1.22.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– baznīcas mūziķis ir muzikālu un teoloģisku izglītību ieguvis neordinētsbaznīcas darbinieks, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikasdzīvi saskaņā ar savas baznīcas mācību un savas baznīcas apstiprinātajāliturģiskajā kontekstā; prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus,nodrošinot dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģiskoizveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanaikonkrētā draudzē saskaņā ar baznīcas normatīvajiem dokumentiem un dotajāmvadlīnijām; veido un organizē savu darbu, izmantodams visas iespējas, kas irdraudzē, kurā viņš strādā; plānojot darbu savā nozarē, sadarbojas ar citudraudzes nozaru darbiniekiem; savu liturģiski muzikālo darbu teoloģiskipamato.Baznīcas mūziķis strādā Luteriskajā Baznīcā un Romas Katoļu baznīcā,kā arī tiek nodarbināts citās konfesijās, kuru kulta darbību kvalitatīvainodrošināšanai nepieciešams draudzes darbinieks, un kura kompetences,prasmes, pienākumi un uzdevumi atbilst šim standartam.1.22.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


1061. Spēja draudzes mācītāja pārraudzībā atbildīgi un patstāvīgi veidotmuzikāli liturģisko darbu draudzē atbilstoši baznīcas noteiktajai liturģiskajai unadministratīvajai kārtībai.2. Spēja spēlēt baznīcas dievkalpojumu norisei nepieciešamos mūzikasinstrumentus.3. Spēja vadīt un veidot draudzes dziedāšanu.4. Spēja organizēt un vadīt draudzes kolektīvās muzicēšanas vienības.5. Spēja organizēt, radoši un profesionāli attīstīt draudzes mūzikas dzīvi.6. Spēja sagatavot repertuāru atbilstoši baznīcas liturģiskajam kontekstam.7. Spēja teoloģiski reflektēt un pamatot baznīcas muzikālo un liturģiskonorišu saturu.tās.8. Spēja radoši sazināties savas darbības lauka ietvaros baznīcā un ārpus9. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.10. Spēja piedalīties profesionālās pilnveides programmu izstrādē unrealizācijā.11. Spēja pilnveidot savu teoloģisko un muzikālo izglītību patstāvīgasprakses veikšanai.12. Spēja izvērtēt un analizēt veikto pašizglītošanās darbu.13. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.22.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Prast radoši veidot draudzes mūzikas dzīvi, iekļaujot to baznīcasnoteiktajās dievkalpošanas norisēs.2. Prast lietot muzikālu un liturģisku saturu draudzes dzīves bagātināšanaiun aktivitātes veicināšanai.3. Prast izvērtēt, plānot un sagatavot dievkalpojumā atskaņojamo mūzikusaskaņā ar baznīcas noteikto attiecīgā laika liturģisko kontekstu, ņemot vērā


107dievkalpojuma veidu (mesa, stundu lūgšanas, dažādi svētbrīži, kā laulība,izvadīšana utt.) un liturģiskā gada laiku.4. Prast kvalitatīvi iesaistīt ērģeles un citus instrumentus draudzesdievkalpojuma norisē.5. Prast profesionāli atskaņot ērģeļmūziku, kā arī spēlēt citus mūzikasinstrumentus gan solo, gan arī kā pavadījumu korim, ansamblim vai solistiem.6. Prast radoši un profesionāli veidot draudzes dziesmu ievadu unpavadījumu.7. Prast veidot atbilstošu pavadījumu liturģiskajām norisēm.8. Prast atskaņot dievkalpošanai piemērotus ērģeļu skaņdarbus.9. Prast attīstīt un vadīt darbu visās mūzikas jomās, kādas attiecīgajādraudzē iespējamas, (pieaugušo koris; bērnu koris; jauniešu ansamblis;bazūņkoris; blokflautu ansamblis).10. Prast kontaktēties ar muzikālo vienību dalībniekiem un vadītājiem.11. Prast organizēt draudzes muzikālo darbu diakonijas un misijas darbaietvaros.12. Prast organizēt, veidot un vadīt mūzikas pasākumus draudzē ārpusdievkalpojumiem, piemēram, koncertus, uzvedumus, utt., saskaņā ar baznīcasliturģisko gadu.13. Ievērot baznīcas un valsts tiesību normas.14. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.15. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.16. Prast strādāt mācītāja pārraudzībā.17. Prast sazināties un sadarboties ar citu draudzes struktūrvienībudarbiniekiem.18. Spēt pašizglītoties, regulāri vingrinoties instrumenta spēlē, izkopjotmuzikālās vadīšanas prasmi un apmeklējot izglītojošus kursus.19. Pārvaldīt valsts valodu.


10820. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.22. Ar izpratni pielietot muzikālās un teoloģiskās pētniecībassasniegumus.23. Piedalīties kolēģu profesionālajā pilnveidē.24. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.25. Lietot verbālas un neverbālas saskarsmes metodes.26. Uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.27. Spēt kritiski domāt un risināt problēmas.28. Vākt, analizēt, apkopot un sniegt tālāk informāciju.29. Lietot datoru informācijas iegūšanai un apstrādei.30. Analizēt un dokumentēt faktus.31. Līdzdarboties komandas darbā.32. Motivēt līdzstrādniekus uz sadarbību.33. Prast argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.34. Noteikt darba prioritātes un izvirzīt uzdevumus.35. Strādāt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, apzināties savuspienākumus, ierobežojumus un iespējas.36. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.37. Veikt darba pienākumus atbilstoši vides aizsardzības prasībām.1.22.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


1091. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.2. psiholoģijas pamati;1.3. vadības pamati;1.4. prezentācijas pamati;1.5. datorzinības;1.6. latīņu valodas pamati;1.7. darba tiesiskās attiecības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. baznīcas struktūra;2.2. baznīcas vēstures pamati;2.3. divu svešvalodu pielietojums baznīcas tradicionālajos liturģijastekstos;2.4. Svētie Raksti;2.5. baznīcas mācības pamati;2.6. pedagoģijas pamati;2.7. mūzikas instrumentu (ērģeļu, klavieru, pūšamo instrumentu) uzbūve;2.8. elpošanas un balss fizioloģijas principi un higiēna;2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. dievkalpojumu uzbūve;3.2. liturģijas vēsture;3.3. baznīcas mūzikas vēsture;3.4. mūzikas instrumentu – ērģeļu, klavieru un pūšaminstrumentu spēlesspecifika;3.5. diriģēšanas pamati un kora darba metodika;3.6. improvizācijas mācība;3.7. mūzikas teorija (mūzikas formas mācība, harmonija, stilistika);3.8. mūzikas instrumentu kopšana;3.9. ģenerālbasa principi;3.10. vokālā darba metodika;3.11. profesionālā ētika;3.12. darba aizsardzība;3.13. vides aizsardzība;3.14. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.15. valsts valoda.1.23. Scenārista profesijas standarts1.23.1. Vispārīgie jautājumi


1101. Profesijas nosaukums – scenārists.2. Profesijas kods – 2641 10.1.23.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– scenārists ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālomediju, producēšanas, filmu kompāniju vai publisku pasākumu veidošanasjomā; patstāvīgi vai kopā ar citiem speciālistiem, vai arī pēc pasūtījuma,izmantojot pieejamo informāciju un pamatojoties uz savu radošo potenciālu unapgūtajām zināšanām, izveido audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju;darbojoties radošajā komandā kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuālaieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijaiscenārists piedāvā optimālo saturisko risinājumu; pārzina audiovizuālo darbu unpasākumu izveides specifiku, dažādos žanrus un dramaturģijas pamatprincipus.Scenārists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.1.23.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.2. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības.3. Spēja atrast un pielietot informāciju.4. Spēja strādāt pie radošās idejas izstrādes.5. Spēja plānot veicamos darbus un plānot to optimālo risinājumu.6. Spēja atrast alternatīvus risinājuma variantus.7. Spēja strādāt patstāvīgi un radošā komandā.8. Spēja argumentēt savu viedokli.9. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemtnepieciešamos lēmumus.


11110. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju unsekot nozares aktualitātēm.11. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.12. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesības un plašsaziņaslīdzekļu jomu reglamentējošus dokumentus.13. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.23.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt dramaturģijas pamatprincipus un žanrus.2. Pārzināt dramaturģisko darbu analīzes pamatus.3. Pārzināt radošā procesa psiholoģijas pamatus.4. Pārzināt dialogu rakstīšanas pamatprincipus.5. Analizēt un atlasīt nepieciešamo informāciju.6. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.7. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem speciālistiem.8. Organizēt savu darba vietu.9. Pārzināt audiovizuālā darba un pasākumu tapšanas procesapamatprincipus.10. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.11. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.12. Pārzināt galvenos audiovizuālo darbu un pasākumu žanrus.13. Pārzināt dažādu audiovizuālo darbu formātus un to specifiku.14. Pārzināt mūsdienu audiovizuālo mediju specifiku.15. Pārzināt mūsdienu audiovizuālo valodu.


11216. Izprast video un kino montāžas pamatprincipus.17. Izprast operatora darba pamatprincipus.18. Pārvaldīt valsts valodu.19. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.20. Lietot audiovizuālās nozares standartus un simboliku.21. Pielietot praksē teorētiskās zināšanas.22. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas parlaikmetīgajiem radošajiem risinājumiem.23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.23.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. radošā darba analīze un kritika;1.2. pētījumu metodes;1.3. autortiesības;1.4. komercdarbības pamati;1.5. prezentācijas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;2.2. mākslas vēsture un teorija;2.3. teātra vēsture;2.4. literatūras vēsture;2.5. filozofija;2.6. dokumentālā un aktierkino estētika;2.7. mūsdienu audiovizuālie mediji;2.8. tēlotāja māksla (tēla psiholoģija, kompozīcija, krāsu mācība);2.9. foto estētika;2.10. video estētika;2.11. televīzijas režijas pamati;2.12. darba tiesiskās attiecības;2.13. darba aizsardzība;


1132.14. vides aizsardzība;2.15. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. radošā procesa psiholoģija;3.2. semantika un semiotika;3.3. valsts valoda;3.4. televīzijas un kino dramaturģijas pamati;3.5. audiovizuālo darbu žurnālistikas pamati;3.6. televīzijas scenārija izveide;3.7. pasākumu scenārija izveide;3.8. scenārista darbs;3.9. personības izaugsmes metodoloģija;3.10. divas svešvalodas saziņas līmenī.1.24. Žurnālista profesijas standarts1.24.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – žurnālists.2. Profesijas kods – 2642 01.1.24.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– žurnālists vāc, apstrādā, analizē un pasniedz aktuālu informācijudažādos žurnālistikas žanros un formātos atbilstoši izvēlētajam medija tipam unžurnālistikas kā profesionālas darbības pamatprincipiem; veic savusprofesionālos uzdevumus atbilstoši vārda brīvības principiem un tiesiskajamregulējumam, kā arī tiecoties sasniegt augstākos profesionālos, ieskaitotprofesionālās ētikas, standartus; godīgi kalpo sabiedrības daudzveidīgajām unilgtspējīgas mediju sistēmas interesēm.Žurnālists profesionālos uzdevumus veic saskaņā ar sabiedrības vērtībām,kas ietver viedokļu daudzveidību un visu sabiedrības grupu tiesības uz publiskāstelpas pieejamību.Žurnālists strādā dažāda tipa mediju organizācijās vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants.1.24.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās


114profesionālās kompetences1. Spēja izvēlēties informācijas vākšanas metodes un apstrādātinformāciju atbilstoši darba uzdevumam un saskaņā ar izvēlētā mediju tipa unžurnālistikas žanra pamatprasībām.2. Spēja intervēt, veikt novērojumu, eksperimentu un veikt dokumentuanalīzi.3. Spēja strādāt preses konferencē un strādāt ar citām informācijasvākšanas metodēm, izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijastehnoloģijas.4. Spēja organizēt darbu ar informācijas avotiem, sistematizēt unlīdzsvaroti izmantot informācijas avotus (dokumentus, sabiedrisko attiecībuprofesionāļu gatavotu informāciju medijiem – preses relīzes, fona informāciju,viedokļus u.c.).5. Spēja pārbaudīt informācijas avotu atbilstību nepieciešamajai tēmai vaižanram un pārliecināties par to sniegtās informācijas patiesīgumu (atbilstībufaktiem).6. Spēja informācijas vākšanā un atlasē ievērot precizitāti, būt akurātamun ieturēt kritisku distanci pret avotiem, rūpēties par vispusīgumu, izvairīties notendenciozitātes, fiksēt dažādu iesaistīto pušu viedokļus un nodrošināt iespējamipilnīgu faktu noskaidrošanu.7. Spēja uzkrāt, izkārtot, organizēt un strukturēt informāciju, izmantojotmūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.8. Spēja skaidrot, analizēt, interpretēt un komentēt iegūto informāciju.9. Spēja rūpīgi pārbaudīt un salīdzināt iegūtos faktus un viedokļus, ievērotprecizitāti, pārliecināties par to patiesumu un ticamību.10. Spēja pasniegt informāciju atbilstoši darba uzdevumam un saskaņā arizvēlētā mediju tipa un žurnālistikas žanra principiem.11. Spēja pasniegt žurnālistikas materiālu, izmantojot mūsdienuinformācijas un komunikācijas tehnoloģijas.12. Spēja pasniegt informāciju atbilstoši valsts valodas runas un rakstukultūras, kā arī runas tehnikas vadlīnijām.


11513. Spēja, pasniedzot informāciju ziņu žurnālistikā, līdzsvaroti atainotviedokļu un balsu (viedokļu autoru) daudzveidību, izvairīties identificēties arkādu nostāju un paust savu vērtējumu.14. Spēja plānot, organizēt un vadīt informācijas vākšanas, atlases,apstrādes un pasniegšanas procesus (tēmas izvēle, darba uzdevuma formulēšana,redakcionālā plānošana, rediģēšana u.c.) gan individuāli, gan medijuorganizācijas, it īpaši redakcijas vadības, ietvaros.15. Spēja nodrošināt žurnālistikas teksta saikni ar auditoriju, veidotatgriezenisko saikni ar auditoriju un nodrošināt auditorijas iesaistīšanas iespējas.16. Spēja profesionāli sadarboties ar mediju organizācijas tirgzinību(tirgvedību) un sabiedriskajām attiecībām.17. Spēja nodrošināt informācijas sistematizēšanu un arhivēšanukvalitatīvam darbam nepieciešamā apjomā.18. Spēja vadīt žurnālistikas kvalitātes vērtēšanu un izstrādāt mehānismuskvalitātes uzlabošanai.19. Spēja attīstīt žurnālistikas kvalitāti nodrošinošo infrastruktūru (medijupētījumus, mediju žurnālistiku, mediju izglītību, profesionālo presi,profesionālās un publiskās apvienības).20. Spēja vadīt informācijas procesus un veikt citus profesionālosuzdevumus saskaņā ar profesijas normatīvo aktu prasībām un ilgtspējīgasmediju sistēmas interesēm, palielinot mediju ticamību, kā arī tiecoties sasniegtaugstākos profesionālās ētikas standartus.21. Spēja nodrošināt informācijas vākšanas, atlases, apstrādes unpasniegšanas procesa kvalitāti atbilstoši žurnālistikas labas praksesprofesionālajiem standartiem (ziņas un komentāra nošķiršana, godīga un rūpīgainformācijas vākšana, atlase, apstrāde, analīze un pasniegšana, patiesainformācija, līdzsvarota informācija, viedokļu un balsu (viedokļu autoru)daudzveidība utt.).22. Spēja godīgi kalpot sabiedrības daudzveidīgajām un sociāli atbildīgamediju komercdarbības interesēm.23. Spēja veikt žurnālista profesionālos uzdevumus saskaņā ardemokrātiskās kultūras vērtībām.


11624. Spēja pilnveidot zināšanas un prasmes pašmācības ceļā, iespējurobežās apmeklēt konferences, kursus, seminārus, kas veltīti mediju unžurnālistikas tematikai.25. Spēja sekot līdzi jaunākajām tendencēm žurnālistikas un medijunozares attīstībā, pilnveidot savas zināšanas un prasmes atbilstoši nozaresattīstībai, īpaši jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piedāvātajāmiespējām.26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.24.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt darbu individuāli vai sadarboties komandā/grupā.2. Prast efektīvi plānot un organizēt savu darbu, noteikt izpildāmo darbuprioritātes.3. Spēt patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.4. Spēt pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.5. Ievērot vispārīgos ētikas principus mērķu formulēšanā un tosasniegšanā.6. Pārvaldīt valsts valodu.7. Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes tālākizglītības procesā.8. Spēt pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.9. Lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.10. Spēt orientēties aktuālajos Latvijas un pasaules politiskajos, sociālajosun ekonomiskajos procesos, izprast tos.11. Prast lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.12. Analizēt, sistematizēt jaunos datus un informāciju ar mērķi iegūtjaunas zināšanas.13. Attīstīt saskarsmes prasmes.


11714. Izprast katram medija tipam un žanram raksturīgās profesionālāsētikas prasības.15. Pielietot katram medija tipam un žurnālistikas žanram raksturīgosvalodas izteiksmes līdzekļus.16. Pielietot jauniegūtās zināšanas informācijas vākšanas, atlases,apstrādes un pasniegšanas procesā.17. Veidot avotu un informācijas tematiskās datu bāzes.18. Spēt izvērtēt savas kompetences robežas atkarībā no dotā uzdevuma,pienākumiem un statusa mediju organizācijā.19. Vākt, atlasīt, apkopot, apstrādāt un pasniegt (prezentēt) informācijuatbilstoši izvēlētajam mediju tipam un žanram, spējot informācijā atšķirt medijutipam un žurnālistikas žanram atbilstošas satura daļas.20. Spēt interpretēt informāciju, ievērojot žanra konvencionālās prasības(skaidrot, analizēt vai komentēt).21. Spēt kritiski izvērtēt informācijas avotus un izvēlētās informācijasvākšanas metodes, pārliecināties par avotu ticamību, tiekties pēc patiesasinformācijas, ziņās līdzsvarot pretējus viedokļus un ievērot informācijas avotudaudzveidības principu.22. Plānot, organizēt un vadīt informācijas vākšanas, atlases, apstrādes unpasniegšanas (prezentēšanas) procesus.23. Ievērot normatīvo aktu prasības žurnālistikas un mediju jomā unprofesionālās ētikas kodeksu normas.24. Izprast mediju satura producēšanas, kā arī lietošanas un interpretācijasteorētiskās atziņas.25. Attīstīt prasmes radīt jaunus mediju satura formātus (rubrikas, slejas,starpžanru formātus), kas atbilstu mediju tehnoloģiju un satura attīstībastendencēm.26. Prast izmantot informācijas tehnoloģijas atbilstoši medija tipam.27. Prast darboties preses, televīzijas un radio, kā arī internetažurnālistikas specifikas ietvaros.


11828. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.29. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.24.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. saskarsmes pamati;1.2. komercdarbības pamati;1.3. eksaktās un dabas zinātnes.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. saziņas teorijas;2.2. mediju ekonomika un vadība;2.3. politoloģija;2.4. socioloģija;2.5. ekonomika;2.6. kultūras vēsture u.c. sociālās zinātnes;2.7. mediju pētniecība;2.8. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. žurnālistika;3.2. mediju ētika un normatīvie akti žurnālistikas un mediju jomā;3.3. mūsdienu komunikācijas un informācijas tehnoloģijas;3.4. valsts valoda;3.5. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.6. darba aizsardzība;3.7. vides aizsardzība;3.8. darba tiesiskās attiecības.1.25. Skaņu režisora profesijas standarts1.25.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – skaņu režisors.2. Profesijas kods – 2654 07.1.25.2. Nodarbinātības apraksts


1191. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– skaņu režisors ir speciālists, kurš ir apguvis zināšanas par mūzikasattīstības procesiem, dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, skanējumaestētiku, kā arī prasmes strādāt ar mūzikas ierakstu un apskaņošanastehnoloģijām, veikt publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus, radītskaņas partitūras; atbilstoši darba uzdevumam veikt ar apskaņošanas un skaņasieraksta darbību saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņassistēmas instalācijas plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu,skaņas ierakstu veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ierakstapēcapstrādi (mastering), telpu akustisko parametru mērījumus, ekspertīzi parskaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju pielietojumiem.Skaņu režisors strādā kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā,televīzijā, radio, apskaņošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.1.25.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja orientēties telpu akustikas jautājumos.2. Spēja pārzināt mūzikas attīstības procesus, dažādu laikmetu mūzikasstilus un žanrus, skanējuma estētiku.3. Spēja pārzināt dažādu mūzikas instrumentu spektrālo sastāvu, sakarībasstarp signāla spektru un tembru.4. Spēja orientēties dažādu mūzikas stilu ierakstu specifikā.5. Spēja pārzināt mūzikas tehnoloģiju attīstības procesus, analogo undigitālo apskaņošanas un skaņu ierakstu tehnoloģiju.6. Spēja ar tehnikas palīdzību izveidot savu skaņas (skanējuma) modeli,radoši strādāt ar skaņas ieraksta tehnoloģijām.7. Spēja pārzināt skaņu ierakstu tehnoloģiju veidus.8. Spēja pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas.9. Spēja sadarboties ar atskaņotājmāksliniekiem, dot ieteikumus ierakstatapšanā un apskaņošanas procesā.


12010. Spēja pielietot specializētās datorprogrammas apskaņošanas unierakstu procesā.11. Spēja pārzināt mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu,signālu apstrādes ierīču darbības principus un raksturojošos parametrus.12. Spēja organizēt darbu skaņu ierakstu studijā – plānot darba kārtību unkonfigurēt tehniku.13. Spēja pārzināt mūzikas tehnoloģiju attīstības procesus, analogo undigitālo apskaņošanas un skaņu ierakstu tehnoloģiju.14. Spēja pārzināt skaņas sintēzes pamatprincipus.15. Spēja formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas unrisinājumus par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, to inovācijām,izskaidrot un argumentēti diskutēt gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.16. Spēja demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.17. Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli,komandā vai vadot citu cilvēku darbu.18. Spēja pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidrosapstākļos.19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.25.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus.2. Izvēlēties ieraksta vai apskaņošanas situācijai atbilstošu mikrofonudaudzumu un tipus.3. Strādāt ar analogu un digitālu skaņu miksēšanas pulti.4. Izstrādāt apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtuizvietojuma un savienojumu shēmas.5. Veikt testa mērījumus, noregulēt apskaņošanas iekārtu un skaņuierakstīšanas iekārtas un optimizēt apskaņošanas sistēmu tehniskos parametrus.


1216. Lietot ar apskaņošanu saistīto informācijas tehnoloģiju – skaņas signālurediģēšanas, signāla virzīšanas (routing), miksēšanas un māsterēšanasprogrammas.7. Izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus.8. Sastādīt audio komponenšu (mikrofonu, pastiprinātāju, skaņas signāluapstrādes ierīču, skaļruņu) savienojumu shēmu.9. Veikt audio sistēmas darbības modelēšanu ar datorprogrammaspalīdzību.10. Sastādīt audio sistēmas komponenšu un savienojumu specifikāciju.11. Veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus.12. Optimizēt audio sistēmas darbību, izvēloties atbilstošu signālupastiprinājuma struktūru.13. Pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajāmprasībām.14. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnasprasības.15. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.16. Sazināties ar klientiem un sadarbības partneriem.17. Veikt darbu individuāli.18. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā.19. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.20. Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.21. Pārvaldīt valsts valodu.22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.


1221.25.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. literatūras vēsture;1.2. mākslas vēsture;1.3. filozofija;1.4. reliģiju vēsture;1.5. ētika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. mūzikas vēsture un teorija;2.2. instrumentu mācība;2.3. džeza un populārās mūzikas vēsture;2.4. mūzikas formas mācība;2.5. sociālā un saskarsmes psiholoģija;2.6. pedagoģija;2.7. komercdarbības pamati;2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. akustika (telpu akustikas pamati, telpu akustikas parametru definīcijasun mērvienības, telpu akustisko parametru ietekme uz skaņas viļņu izplatīšanos,telpu akustikas normatīvi, skaņas viļņu veidi, parametri un izplatīšanāsmehānismi, skaņas lauka raksturojums, frekvenču joslas, skaņas līmeņi un tomērījums, psihoakustika);3.2. elektrotehnika un elektronika (elektriskās strāvas, sprieguma unjaudas definīcijas un likumsakarības, elektronu plūsmas likumsakarībasvadītājos, elektronikas elementu - rezistoru, indukcijas spoļu, kondensatoru,pusvadītāju - īpašības un darbības principi, elektronikas elementu savstarpējāsiedarbības pamati un likumsakarības);3.3. digitālo signālu principi (binārās matemātikas pamati, digitālu signāluveidošanas principi, digitālu signālu raksturojoši parametri, no analoga signālauz digitālu signālu un no digitāla signāla uz analogu signālu pārveidošanasprincipi, digitālu signālu standartizēti interfeisi, digitālo signālu formāti, digitālusignālu parametri, pārveidošanas procesi starp dažādiem formātiem,datorprogrammu plug-in moduļu pielietošana);3.4. digitālie skaņu faili (formāti, skaņas failu rediģēšanas principi,darbības principi ar skaņas failiem internetā, darbības procesi ar skaņas failiemdatorā);


1233.5. skaņu ierakstu tehnoloģijas (skaņu ierakstu tehnoloģijas veidi, skaņuierakstu principi un metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstuveikšanai nepieciešamo ierīču raksturojums);3.6. audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošanas principi(mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīčudarbības principi un raksturojošie parametri, skaņas viļņu mijiedarbības principiun parametri, audio sistēmu komponenšu darbības principi un raksturojumi,audio savienojumu veidi un principi);3.7. mūzikas instrumentu un vokāla spektrālais sastāvs, sakarības starpsignāla spektru un tembru;3.8. mūzikas notācija (dažādu laikmetu un stilu kamermūzikas, koramūzikas un simfoniskā orķestra partitūru pieraksti);3.9. elektroakustiskās mūzikas tehnikas (skaņas sintēze, nolašu veidošana,skaņas efektu darbība, elektroakustiskās mūzikas attīstības procesi);3.10. skaņu ierakstu producēšana (skaņas modeļa izveide un atbilstošutehnisko līdzekļu izvēle, producentam nepieciešamās saskarsmes prasmes aratskaņotājmāksliniekiem un tehnoloģisko specifiku darbam skaņu ierakstustudijā);3.11. daudzkanālu ierakstu sistēmu uzbūve un principi, standartu prasībasdaudzkanālu sistēmām, daudzkanālu sistēmu attīstības vēsture un nākotnestendences;3.12. skaņu ieraksta gala apstrāde (Mastering) (tehniskie parametri skaņuieraksta gala noformēšanai, standartu prasības skaņu ierakstu formātiem,metodes psihoakustisku rezultātu sasniegšanai);3.13. valsts valoda;3.14. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. zinātniskās pētniecības metodes;3.19. nozares attīstības stratēģija un plānošanas metodes.1.26. Televīzijas režisora profesijas standarts1.26.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – televīzijas režisors.2. Profesijas kods – 2654 12.1.26.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.


1242. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– televīzijas režisors ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbinātsaudiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un interneta jomā;piedalās audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistuizstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju un darbojoties radošajākomandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu,grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vaitiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajaikoncepcijai televīzijas režisors realizē optimālu audiovizuālā darba risinājumu;veic kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieriveic videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; lietotāja līmenī pārzina videorežijas daudzkameru komutācijas pulti, dažādu videoefektu pielietošanastehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijas pamatprincipus,inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, dažādu žanru video estētiku,dažādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāžas principus, dokumentālā unmākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu.Televīzijas režisors strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.1.26.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo darbu realizāciju.2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.3. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības.4. Spēja izstrādāt audiovizuālā darba radošo koncepciju.5. Spēja izstrādāt kvalitatīvu audiovizuālā darba režisora scenāriju.6. Spēja plānot veicamos darbus un plānot to optimālo risinājumu.7. Spēja strādāt radošā komandā.8. Spēja argumentēt savu viedokli.9. Spēja atrast alternatīvus risinājuma variantus.10. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā atbilstošidarbības plānam.


12511. Spēja ņemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobežojumus un prastizmantot to priekšrocības.12. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtasun plānot to izvietojumu.13. Spēja nodrošināt pastāvīgi kvalitatīvu audiovizuālā risinājumarealizāciju.14. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un laikus pieņemtnepieciešamos lēmumus.15. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju unsekot nozares aktualitātēm.16. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.17. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesību un plašsaziņaslīdzekļu jomu reglamentējošus dokumentus.18. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošībasnormatīvo aktu prasības.19. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.26.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.2. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus.3. Veikt audiovizuālo darbu fiksēšanu ar video režijas komutācijas pultspalīdzību.4. Pielietot audiovizuālās apstrādes efektu blokus.5. Veikt audiovizuālo darbu inscenēšanu.6. Pārzināt dramaturģijas pamatprincipus un žanrus.7. Pārzināt režijas darbu ar aktieriem.8. Pārzināt dažādus video formātus un to specifiku.


1269. Veikt audiovizuālo darbu pēcapstrādi un montāžu.10. Izprast audiovizuālās nozares specifiku.11. Izprast mediju darba specifiku.12. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus.13. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.14. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.15. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtuspeciālistiem.16. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu un darba vietu.17. Lietot racionālus darba paņēmienus.18. Orientēties audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.19. Pārvaldīt valsts valodu.20. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.21. Lietot audiovizuālās nozares standartus un simboliku.22. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas parlaikmetīgajiem audiovizuālo darbu filmēšanas un montāžas tehnoloģiskajiemrisinājumiem.23. Ievērot elektrodrošību.24. Ievērot ugunsdrošību.25. Ievērot darba aizsardzību.26. Sniegt pirmo palīdzību.27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.26.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


1271. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. radošā darba analīze un kritika;1.2. pētījumu metodes;1.3. autortiesības;1.4. komercdarbības pamati;1.5. prezentācijas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;2.2. mākslas vēsture un teorija;2.3. teātra vēsture;2.4. literatūras vēstures pamati;2.5. kino un televīzijas vēsture;2.6. dokumentālā un aktierkino estētika;2.7. mūsdienu audiovizuālie mediji;2.8. tēlotāja māksla;2.9. foto estētika;2.10. audiovizuālās montāžas principi;2.11. televīzijas un kino dramaturģijas pamatprincipi;2.12. televīzijas scenārija izveides pamati;2.13. televīzijas žurnālistikas pamati;2.14. skaņas režijas pamati;2.15. tēlotāja māksla;2.16. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. kompozīcija;3.2. krāsu mācība;3.3. tēla psiholoģija;3.4. radošā procesa psiholoģija;3.5. semantika un semiotika;3.6. darbs komandā;3.7. video estētika;3.8. audiovizuālo tehnoloģiju pamati;3.9. apgaismošanas principi;3.10. televīzijas un video režisora darbs;3.11. personības izaugsmes metodoloģija;3.12. valsts valoda;3.13. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.14. vides aizsardzība;


1283.15. darba aizsardzība;3.16. darba tiesiskās attiecības.1.27. Televīzijas un kino producenta profesijas standarts1.27.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – televīzijas un kino producents.2. Profesijas kods – 2654 13.1.27.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– televīzijas un kino producents piedalās audiovizuālo darbu veidošanā;sadarbībā ar scenāristu, žurnālistu vai režisoru izstrādā audiovizuālā darbaprojekta (turpmāk – projekts) priekšlikumu; plāno projekta posmus; veicprojekta strukturēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu;organizē un vada audiovizuālā projekta komandu; veido projekta organizācijuun kultūru; organizē projekta realizācijai nepieciešamo resursu piesaisti unnodrošinājumu; darbojoties radošajā komandā, atbilstoši radošajai koncepcijai,sadarbībā ar režisoru, operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu,grimētāju, apgaismotāju un citiem radošajiem un tehniskajiem darbiniekiem, kāarī filmas, ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, koordinē audiovizuālā darbarealizāciju; seko projekta plānu izpildei, analizē rezultātus, izstrādāpriekšlikumus, veic korekcijas esošajos plānos; sastāda audiovizuālā darbaatskaites; koordinē izpildproducentu, administratoru un citu projektaadministratīvo darbinieku darbību; vada projekta dokumentēšanu; organizētelevīzijas raidījumu vai filmu distribūciju.Televīzijas un kino producents ir kvalificēts speciālists, kurš irnodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju unmultimediju jomā un strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.1.27.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo darbu realizāciju.2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.


1293. Spēja izstrādāt kvalitatīvu projekta pieteikumu.4. Spēja uzstāties un prezentēt izstrādāto projektu.5. Spēja argumentēt savu viedokli.6. Spēja plānot, organizēt un vadīt veicamos darbus un plānot to optimālorisinājumu.7. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtasun to apjomu.8. Spēja strādāt radošā komandā.9. Spēja koriģēt darba plānus un atrast alternatīvus risinājuma variantus.10. Spēja piesaistīt audiovizuālajam darbam nepieciešamos finanšulīdzekļus.11. Spēja efektīvi plānot un vadīt finanšu līdzekļu izlietojumu.12. Spēja sastādīt projekta specifisko dokumentāciju visā projekta dzīvescikla laikā.13. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieņemtnepieciešamos lēmumus.14. Spēja sadarboties ar administratīvo un tehnisko profesiju pārstāvjiem.15. Spēja nodrošināt pastāvīgi kvalitatīvu audiovizuālā risinājumarealizāciju.16. Spēja analizēt, prognozēt un pieņemt lēmumus.17. Spēja organizēt audiovizuālo darbu pārdošanu, demonstrēšanu untiesību pārstāvēšanu.18. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju unsekot audiovizuālās nozares aktualitātēm.19. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, nodrošināt autortiesību unmasu mediju jomu reglamentējošo dokumentu piemērošanu.20. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.


13021. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošībasnormatīvo aktu prasības.22. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.27.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt mediju darba specifiku.2. Pārzināt televīzijas un kino jomas specifiku.3. Pārzināt dažādus attēlu nesēju formātus un to specifiku.4. Pārzināt interneta televīzijas un multimediju specifiku.5. Pārzināt personālvadības pamatus.6. Pārzināt mārketinga psiholoģiju.7. Izprast dokumentālā, spēlfilmas un animācijas žanru specifiku.8. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.9. Pārzināt audiovizuālās jomas socioloģisko pētījumu datus un prast tosizmantot projekta kvalitātes vadīšanā.10. Plānot un organizēt savu un audiovizuālā darba izveides komandasdarbu, atbilstoši uzdevumam.11. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus.12. Pārzināt finanšu un vadības grāmatvedības pamatus.13. Pārzināt projektu vadības pamatprincipus un metodes.14. Sastādīt projekta resursu un izmaksu plānu katrai darba norisei unprojektam kopumā.15. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem radošajiem,administratīvajiem un tehniskajiem speciālistiem.16. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu.


13117. Lietot racionālus darba paņēmienus.18. Orientēties pašmāju un ārzemju audiovizuālo darbu noieta tirgū un tānosacījumos.19. Pārzināt kopprojektu veidošanas principus.20. Pārvaldīt valsts valodu.21. Pārvaldīt divas svešvalodas (t.sk. angļu valodu) saziņas līmenī.22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.23. Gūt priekšstatu un zināšanas par laikmetīgajiem audiovizuālo darbufilmēšanas un montāžas tehnoloģiskajiem risinājumiem.24. Nodrošināt elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzībasievērošanu darba vidē.1.27.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstatu līmenī:1.1. filozofija;1.2. estētika;1.3. pētījumu metodes;1.4. mākslas vēsture un teorija;1.5. teātra vēstures pamati;1.6. kultūras vēsture;1.7. kino un televīzijas vēsture;1.8. kostīmu un modes vēsture;1.9. televīzijas un kino dramaturģija;1.10. foto mākslas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. mūsdienu audiovizuālie mēdiji;2.2. radošā procesa psiholoģija;2.3. audiovizuālās tehnoloģijas;2.4. mūzika komunikācijā;2.5. audiovizuālās montāžas principi;2.6. radošā darba analīze un kritika;


1322.7. scenārija izveides pamati;2.8. televīzijas un kino režijas pamati;2.9. televīzijas žurnālistikas pamati;2.10. televīzijas un kino operatora darbs;2.11. aktiermeistarība;2.12. apgaismošanas principi;2.13. skaņas dizaina pamati;2.14. darba tiesiskās attiecības;2.15. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. televīzijas un kino producēšana;3.2. mākslas menedžments;3.3. televīzijas ražošanas tehnoloģija;3.4. kino tehnoloģijas;3.5. interneta televīzija;3.6. vadībzinībās;3.7. grāmatvedība;3.8. projektu vadība;3.9. krīzes menedžments;3.10. sabiedriskās attiecības un mediji;3.11. intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti;3.12. komercdarbība;3.13. valsts valoda;3.14. divas svešvalodas (t.sk. angļu valodu) saziņas līmenī;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba aizsardzība.1.28. Mākslas fotogrāfa profesijas standarts1.28.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – mākslas fotogrāfs.2. Profesijas kods – 3431 02.1.28.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


133– mākslas fotogrāfs ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts vizuālāsmākslas, drukāto un audiovizuālo mediju, interneta un izdevniecību jomā;piedalās vizuālo darbu veidošanā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus;darbojoties gan patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, žurnālistu,mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem, atbilstoširadošajai koncepcijai mākslas fotogrāfs piedāvā optimālu vizuālo risinājumu un,izmantojot fotokameru, veic kvalitatīvu uzņemšanas objekta vai subjektafiksāciju un fotogrāfisko attēlu apstrādi; lietotāja un projektu vadītāja līmenīpārzina foto uzņemšanas un attēlu veidošanas tehniku, kadra kompozīcijasveidošanu, krāsu mācību, apgaismošanas pamatprincipus, izvēlas atbilstošastehnoloģijas un atbild par attēla gala kvalitāti.Mākslas fotogrāfs strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.1.28.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo uzdevumu realizāciju.2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.3. Spēja novērtēt realizējamā darba īpatnības.4. Spēja ņemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobežojumus un prastizmantot to priekšrocības.5. Spēja noteikt darba veikšanai nepieciešamo fototehniku, optiku unpalīgierīces.6. Spēja strādāt patstāvīgi un radošā komandā.7. Spēja piedāvāt veicamā darba optimālo risinājumu.8. Spēja argumentēt savu viedokli.9. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā atbilstoši darbībasplānam.10. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu un stabilu darba vidi.11. Spēja nodrošināt kvalitatīvu foto materiālu pēcapstrādi.12. Spēja veikt atbilstošu un drošu uzņemto foto materiālu arhivēšanu.


13413. Spēja pielietot kvalitātes kontroles metodes.14. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemtnepieciešamos lēmumus.15. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju unsekot nozares aktualitātēm.16. Spēja vadīt projektus, kas saistīti ar foto nozari.17. Spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu foto nozarē.18. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.19. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesību un masumediju jomu reglamentējošus dokumentus.20. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomasnormatīvo aktu prasības.21. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.28.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.2. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu un darba vietu.3. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtuspeciālistiem.4. Pārzināt galvenos fotoaparātu veidus un to tehniskās iespējas.5. Pārzināt dažādus fototehnoloģiju veidus un to specifiku.6. Pārzināt dažādu apgaismošanas ierīču īpašības.7. Prast sastādīt dažādas apgaismošanas shēmas.8. Pārzināt radošā procesa psiholoģiju.9. Pārzināt projektu vadības pamatprincipus.


13510. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus.11. Izprast foto estētiku.12. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.13. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.14. Pārzināt zinātniskās izpētes metodes.15. Izprast audiovizuālās nozares specifiku.16. Izprast dažādu mediju darba specifiku.17. Orientēties attēla izgatavošanas un materiālu apstrādes tehnoloģijās.18. Mērīt darba objektā apgaismojuma ekspozīciju.19. Pārzināt fotogrāfa palīgtehniku un tās iespējas un pielietot to.20. Lietot racionālus un radošus darba paņēmienus.21. Orientēties foto tehnoloģiju tehniskajā dokumentācijā.22. Lietot foto nozares standartus un simboliku.23. Pielietot praksē teorētiskās zināšanas.24. Sastādīt un noformēt lietišķos dokumentus.25. Pārvaldīt valsts valodu.26. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.27. Ievērot elektrodrošību.28. Ievērot ugunsdrošību.29. Ievērot darba aizsardzības prasības.30. Sniegt pirmo palīdzību.31. Pārzināt darba ergonomiku.


13632. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.28.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. radošā darba analīze un kritika;1.2. zinātniskās pētījumu metodes;1.3. autortiesības;1.4. komercdarbības pamati;1.5. prezentācijas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;2.2. mākslas vēsture un teorija;2.3. teātra vēstures pamati;2.4. literatūras vēstures pamati;2.5. foto, kino un televīzijas vēsture;2.6. filozofija;2.7. dokumentālā un aktierkino estētika;2.8. mūsdienu audiovizuālie mediji;2.9. tēlotāja māksla;2.10. video estētika;2.11. vizuālās montāžas principi;2.12. audiovizuālo darbu režijas pamati;2.13. televīzijas scenārija izveides pamati;2.14. žurnālistikas pamati;2.15. projektu vadība un producēšana;2.16. darba tiesiskās attiecības;2.17. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tēla psiholoģija;3.2. radošā procesa psiholoģija;3.3. semantika un semiotika;3.4. darbs komandā;3.5. foto estētika;3.6. attēla grafiskā rediģēšana;3.7. vizuālo tehnoloģiju pamati;3.8. interneta tehnoloģiju pamati;3.9. apgaismošanas principi;


1373.10. profesionālais fotogrāfa darbs;3.11. personības izaugsmes metodoloģija;3.12. valsts valoda;3.13. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.14. vides aizsardzība;3.15. darba aizsardzība;3.16. ergonomika.1.29. Televīzijas operatora profesijas standarts1.29.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – televīzijas operators.2. Profesijas kods – 3521 07.1.29.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– televīzijas operators ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbinātsaudiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un internetanozares jomā; piedalās audiovizuālo darbu veidošanā; darbojoties radošajākomandā kopīgi ar režisoru, redaktoru, skaņu režisoru, scenāristu, mākslinieku,stilistu, grimētāju, apgaismotāju, dekorāciju uzstādītāju, ieraksta vai tiešraidesdalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai televīzijas operators piedāvāoptimālu vizuālo risinājumu un atbilstoši režisora gala uzstādījumam, izmantojotvideokameru un apkalpojot palīgtehniku, veic kvalitatīvu uzņemšanas objektafiksāciju; lietotāja līmenī pārzina uzņemšanas videotehniku, kadra kompozīcijasveidošanu, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu,apgaismošanas pamatprincipus.Televīzijas operators strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona,vai individuālais komersants.1.29.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo projektu realizāciju.2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības.3. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības.


1384. Spēja ņemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobežojumus un prastizmantot to priekšrocības.5. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtasun plānot to izvietojumu.6. Spēja strādāt radošā komandā.7. Spēja plānot veicamos darbus un piedāvāt to optimālo risinājumu.8. Spēja argumentēt savu viedokli.9. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā atbilstoši darbībasplānam.10. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu un stabilu darba vidi.11. Spēja pastāvīgi nodrošināt kvalitatīvu tehnoloģiskā risinājumarealizāciju.12. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un laikus pieņemtnepieciešamos lēmumus.13. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju unsekot nozares aktualitātēm.14. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem.15. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un citus darbības jomureglamentējošus dokumentus.16. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošībasnormatīvo aktu prasības.17. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.1.29.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.2. Pārzināt galvenos videokameru veidus un to tehniskās iespējas.


1393. Pārzināt dažādus video formātus un to specifiku.4. Pārzināt dažādu apgaismošanas ierīču īpašības.5. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtuspeciālistiem.6. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus.7. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku.8. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus.9. Pārzināt video montāžas radošos un tehniskos pamatprincipus.10. Mērīt darba objektā apgaismojuma ekspozīciju, noteikt krāsutemperatūru un izvēlēties gaismas daudzumu luksos.11. Pārzināt televīzijas operatora palīgtehniku un tās iespējas.12. Pārvaldīt valsts valodu.13. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.14. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu un darba vietu.15. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus.16. Lietot racionālus darba paņēmienus.17. Izprast audiovizuālās nozares specifiku.18. Izprast mediju darba specifiku.19. Orientēties audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.20. Lietot audiovizuālās nozares standartus un simboliku.21. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas parlaikmetīgajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.22. Ievērot elektrodrošību.23. Ievērot ugunsdrošību.


14024. Ievērot darba aizsardzību.25. Sniegt pirmo palīdzību.26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.1.29.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. radošā darba analīze un kritika;1.2. pētījumu metodes;1.3. autortiesības;1.4. komercdarbības pamati;1.5. prezentācijas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija;2.2. mākslas vēsture un teorija;2.3. teātra vēstures pamati;2.4. literatūras vēstures pamati;2.5. kino un televīzijas vēsture;2.6. dokumentālā un aktierkino estētika;2.7. mūsdienu audiovizuālie mediji;2.8. tēlotāja māksla;2.9. fotogrāfija;2.10. audiovizuālās montāžas principi;2.11. televīzijas režijas pamati;2.12. televīzijas scenārija izveides pamati;2.13. televīzijas žurnālistikas pamati;2.14. skaņas režijas pamati;2.15. darba tiesiskās attiecības;2.16. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. kompozīcija;3.2. krāsu mācība;3.3. tēla psiholoģija;3.4. radošā procesa psiholoģija;3.5. semantika un semiotika;


1413.6. darbs komandā;3.7. video estētika;3.8. audiovizuālo tehnoloģiju pamati;3.9. apgaismošanas principi;3.10. televīzijas un video operatora darbs;3.11. valsts valoda;3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.13. vides aizsardzība;3.14. darba aizsardzība.1.30. Ēku būvinženiera profesijas standarts1.30.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ēku būvinženieris.2. Profesijas kods – 2142 05.1.30.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ēku būvinženieris ir speciālists, kas ieguvis otrā līmeņa profesionāloaugstāko izglītību būvniecībā, kurš projektē ēkas, ēku rekonstrukciju unrenovāciju un vada būvprojektus; veic konstrukciju aprēķinus, pārzinauniversālā dizaina principus, pārzina celtniecības materiālu tehnoloģiju unpārzina būvdarbu vadīšanu; organizē un vada būvlaukuma resursus profesionālāun no izmaksu viedokļa efektīvā veidā – veic būvniecības procesa plānošanu unuzraudzību; pārbauda projekta dokumentāciju; plāno visu būvobjekta realizācijāiesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; dodnepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem unpārbauda šo rīkojumu izpildi; seko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstošibūvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un toizmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; plāno nepieciešamos pasākumuskvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā; sastāda un kontrolē būvesizpilddokumentāciju; kontrolē un analizē darbu izpildi un izstrādā darbuorganizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajālīmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju;veic zinātniskās pētniecības darbus un izstrādā jaunas celtniecībasinženierzinātņu teorijas un metodes.Ēku būvinženieris strādā būvuzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona,vai individuālais komersants.


1421.30.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt ēku būvinženiera pienākumus unnoformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un būvniecības jomas normatīvoaktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām.2. Spēja apkopot, analizēt un sagatavot būvprojektēšanas izejmateriālus.3. Spēja pārstāvēt pasūtītāju, projektētāju un būvuzņēmēju līgumdarbosvai līgumu sastādīšanā.4. Spēja vadīt būvprojektus ievērojot universālā dizaina principus,izstrādāt ēku projektu arhitektūras, būvkonstrukciju un ekonomiskās daļas,projektēt būvkonstrukcijas.5. Spēja ievērot ēku inženiertehnisko iekārtu projektēšanaspamatnoteikumus un veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu.6. Spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbuveikšanas projektu.7. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju,sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzībaspasākumus.8. Spēja kontrolēt būvdarbu veikšanu un to kvalitāti, sekot darbu izpildestermiņiem un veikt darbu izmaksu aprēķinus.9. Spēja vadīt būvniecības dalībnieku regulārās apspriedes un veiktnepieciešamās būvniecības grafiku izmaiņas.10. Spēja ievērot vides aizsardzības pasākumus.11. Spēja organizēt un vadīt darījumus.12. Spēja izvērtēt būvuzņēmuma iespējas un konkurētspēju, sekotbūvdarbu cenu aptaujām, konkursiem un izvērtēt līdzdalību, izvērtēt sadarbībaspriekšlikumus, izvēlēties sadarbības partnerus un slēgt līgumus.13. Spēja pārzināt materiāli tehnisko resursu piedāvājumus, komunicēt unkoordinēt aktivitātes starp uzņēmuma struktūrvienībām, veikt aktivitātesvertikālajā darba plūsmā.


14314. Spēja nodrošināt būvniecības procesu ar darbaspēka resursiem, noteiktoptimālo speciālistu sastāvu un būvdarbu izpildītāju struktūrvienību racionālusastāvu, kā arī apzināt iespējamās darbaspēka rezerves (darbaspēka datu bāzes).15. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko unkvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus,kontrolēt izpilddokumentāciju, darba aizsardzības pasākumu izpildi unbūvniecības grafiku izpildi.16. Spēja izsekot būvprocesa attīstībai, salīdzināt faktisko un paredzētorezultātu un veikt analīzi, veikt nepieciešamās izmaiņas darbu organizēšanā unieteikt veiksmīgākos tehnoloģiskos risinājumus.17. Spēja analizēt ekonomiskos faktorus, salīdzināt faktiskās un plānotāsizmaksas, izvēlēties racionālus materiāli tehniskos resursus, izvērtēt vai materiālitehniskie resursi tiek izmantoti efektīvi un lietderīgi.18. Spēja salīdzināt faktisko un plānoto darbu izpildes tempu un termiņus,izvērtēt, veikt nepieciešamās korekcijas un izvērtēt būvprocesa tehniskiekonomisko efektivitāti.19. Spēja izpētīt un optimizēt projekta dokumentāciju, apzināt un izstrādātvai organizēt nepieciešamās izmaiņas, organizēt projekta izmaiņu akceptu,izvērtējot nepieciešamo izmaiņu efektivitāti.20. Spēja organizēt būvobjekta nodrošinājumu, veidot būvobjektainfrastruktūru, nodrošināt sadzīves apstākļus, nodrošināt energoresursus,organizēt un nodrošināt būvlaukuma materiālo apgādi, organizēt būvniecībastehnisko nodrošinājumu (transportu, mehānismus, instrumentus).21. Spēja orientēties valsts stratēģijā un politikā būvniecībā, veiktpētījumus ar zinātnisku vērtību ēku būvinženierijas jomā, izvēlēties pētāmāsproblēmas analīzes metodes, izvēlēties pētījumu paņēmienus un tehniskoslīdzekļus, pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos paņēmienus.22. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.23. Spēja pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.1.30.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Ievērot būvniecību reglamentējošos dokumentus.


1442. Izstrādāt būvniecības rasējumus.3. Pielietot būvniecības terminoloģiju.4. Veidot datu bāzes.5. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības.6. Pielietot normatīvos aktus darba tiesisko attiecību jomā.7. Pielietot vadīšanas un sadarbības psiholoģiju.9. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projektasastāvā.9. Pārzināt būvniecības tehnoloģiju, darba paņēmienus un operācijas,būvdarbu tehnoloģiskos procesus, būvdarbu klasifikāciju un speciālosbūvdarbus, tehnoloģisko aprīkojumu.10. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās.11. Zināt būvmateriālu īpašības.12. Pārzināt būtiskās prasības būvēm (mehānisko stiprību un stabilitāti(noturību), ugunsdrošību, higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēka veselībai un videi,lietošanas drošību (atbilstību pielietojumam), aizsardzību pret troksni (vainodrošināt akustiku), enerģijas ekonomiju un siltuma izolāciju, būvjupieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu).13. Pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus (nesošo un norobežojošokonstrukciju projektēšanu, inženierkomunikāciju risinājumus un izbūvespamatprincipus, speciālo būvju risinājumus un izbūves pamatprincipus).14. Izvēlēties būvdarbu speciālistus, atbilstoši veicamā darba saturam.15. Pārzināt būvmašīnas, mehānismus, instrumentus un tehnoloģiskoaprīkojumu.16. Optimāli plānot un taupīgi izlietot finansējumu un materiālos resursus.17. Pārzināt darba samaksas sistēmas, darba normēšanu un prast topielietot.


14518. Zināt būvdarbu izmaksas, to veidošanos.19. Sastādīt būvdarbu tāmes, izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlētiesizdevīgāko variantu, izprast tehnisko faktoru mijiedarbību ar ekonomiskajiem.20. Realizēt būvdarbu kvalitātes kontroles vadību.21. Pārzināt būvlaukuma infrastruktūru.22. Pārzināt ģeodēziskos un metroloģiskos darbus.23. Pārzināt darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības unnodrošināt to realizāciju būvobjektā, veidojot optimālu būvlaukumainfrastruktūru, organizējot būvmašīnu un mehānismu drošu ekspluatāciju undrošu darbu veikšanu.24. Pielietot būvnormatīvus un atbilstošos standartus.jomā.25. Orientēties normatīvajos aktos civiltiesību un administratīvo tiesību26. Izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbukalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu unkvalitātes nodrošināšanas plānu).27. Organizēt materiālu, būvizstrādājumu un tehnisko līdzekļu uzskaitiatbilstoši normatīvo aktu un būvdarbu līguma prasībām.28. Novērtēt veikto darbu apjomu.29. Noformēt izpilddokumentus, aizpildīt būvdarbu žurnālu un speciālosžurnālus.30. Sazināties gan rakstveidā gan verbāli, veidot lietišķas attiecības arpasūtītāju, darba devēju un padotajiem, vadīt darba grupu, prast analizēt unrisināt problēmu situācijas.31. Plānot savu un padoto darbu, organizēt informāciju un projektus,pārzināt kvalitātes sistēmas un pielietot piemērotas kontroles sistēmas principus.32. Pārvaldīt valsts valodu.33. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.


14634. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.35. Pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.1.30.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tēlotāja ģeometrija;1.2. būvprojektēšana pamati (arhitektūra, inženierkomunikācija);1.3. būvvēsture;1.4. hidraulikas pamati;1.5. universālā dizaina pamati;1.6. krāsu un stilu mācība;1.7. grāmatvedības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. būvmateriālu laboratoriskie pārbaudījumi;2.2. inženierkomunikāciju pamati;2.3. būvmašīnas, aprīkojums, instrumenti;2.4. būvmehānika;2.5. materiālu pretestības pamati;2.6. vispārējā siltumtehnika;2.7. būvfizika;2.8. būvķīmija;2.9. kvalitātes sistēmas būvniecībā;2.10. vispārējā elektrotehnika;2.11. vides kultūra;2.12. resursu izmantošana;2.13. augstākā matemātika;2.14. lietvedība;2.15. saskarsme, inženierpsiholoģija;2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. būvmateriāli;3.2. būvdarbu tehnoloģija;3.3. ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas;3.4. būvju stiprība un noturība;3.5. inženierbūvju pamati;


1473.6. būvdarbu organizācija;3.7. būvniecības normatīvie akti, būvnormatīvi;3.8. darba normēšanas pamati, darba samaksas sistēmas;3.9. rasēšana;3.10. ģeodēzija;3.11. inženierģeodēzijas pamati;3.12. metroloģija, standartizācija;3.13. grunšu mehānika, pamatnes, pamati;3.14. būvprojektēšanas pamati (dzelzsbetona un akmens konstrukcijas,metāla konstrukcijas; koka un sintētisko materiālu konstrukcijas);3.15. ceļu un tiltu konstrukcijas;3.16. inženierbūves ēku un konstrukciju apsekošana;3.17. ēku rekonstrukcija un renovācija;3.18. ģeotehnika;3.19. elektrodrošība un ugunsdrošība;3.20. datortehnika, informātika;3.21. būvlaukuma un būvdarbu vadīšana un organizācija;3.22. projektu vadīšana;3.23. būvekonomika, būvizmaksas;3.24. vides aizsardzība;3.25. valsts valoda;3.26. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.27. darba aizsardzība;3.28. darba tiesiskās attiecības.1.31. Transportbūvju būvinženiera profesijas standarts1.31.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – transportbūvju būvinženieris.2. Profesijas kods – 2142 29.1.31.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– transportbūvju būvinženieris ir kvalificēts speciālists, kurš ievērojotuniversālā dizaina principus projektē ceļus, tiltus un citas transportbūves; vadabūvprojektus, uztur šīs būves ekspluatācijas kārtībā; veic konstrukciju aprēķinus,pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; organizē unvada būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā -


148veic būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību; pārbaudaprojekta dokumentāciju; plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībniekusadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; dod nepieciešamos rīkojumuspadotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi;seko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartuprasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmesietvaros; plāno nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba unsatiksmes drošībai objektā; sastāda un kontrolē būves izpilddokumentāciju;kontrolē un analizē darbu izpildi un izstrādā darbu organizēšanas un veikšanasprojektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, efektīvi un lietderīgiizmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju; veic zinātniskās pētniecībasdarbus un izstrādā jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.Transportbūvju būvinženieris strādā uzņēmumos, kas nodarbojas artransportbūvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants.1.31.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt transportbūvju būvinženierapienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un EiropasSavienības tiesību normām.2. Spēja izstrādāt tādas virszemes transporta infrastruktūras sistēmas, kasgarantē drošu tās funkcionēšanu.4. Spēja, ievērojot universālā dizaina principus, projektēt autoceļus, tiltusun citas transportbūves, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskossasniegumus.5. Spēja plānot, organizēt un vadīt transportbūvju projektēšanas,būvniecības un ekspluatācijas procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu.6. Spēja vadīt progresīvo tehnoloģiju un inovatīvo procesu ieviešanutransportbūvju nozarē.7. Spēja pilnveidot autoceļu, tiltu un citu transportbūvju pārvaldes,būvniecības un ekspluatācijas uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras.8. Spēja izglītot pakļautībā esošo personālu, veicināt tā profesionāloizaugsmi transportbūvju jomā.9. Spēja strādāt ar transportbūvju projektu izstrādāšanai nepieciešamajāmdatorprogrammām.


14910. Spēja lietišķi sazināties (verbāli, rakstveidā).11. Spēja veidot profesionālas attiecības ar pasūtītāju, darba devēju unpadotajiem.12. Spēja darbu veikt individuāli un mērķgrupās.13. Spēja analizēt un risināt problēmu situācijas.14. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.15. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību transportbūvju untransporta virszemes infrastruktūras jomā.16. Spēja pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.1.31.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pielietot gan vispārēju būvniecību reglamentējošus dokumentus, ganspeciālos autoceļu būvniecību reglamentējošos dokumentus.2. Pielietot transportbūvju būvnormatīvus un atbilstošos būvstandartus.3. Pārzināt normatīvos aktus civiltiesību un administratīvo tiesību jomā.4. Pielietot normatīvos aktus darba tiesisko attiecību jomā.5. Projektēt transportbūves, izstrādāt projekta dokumentāciju skiču vaitehniskā projekta sastāvā.6. Projektēt ceļa segas.7. Izstrādāt ceļu satiksmes organizācijas projektu.8. Pārzināt būtiskās prasības transportbūvēm (mehānisko stiprību unstabilitāti (noturību), nekaitīgumu videi, lietošanas drošību, atbilstībupielietojumam, būvju pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu).9. Pārzināt transportbūvju konstruktīvos risinājumus (nesošo un balstukonstrukciju projektēšanu, inženierkomunikāciju risinājumus un izbūvespamatprincipus).


15010. Noteikt projekta izmaksas, ņemot vērā specifiskās prasībastransportbūvēm.11. Sastādīt transportbūvju būvdarbu tāmes, izvērtēt ekonomiskosfaktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu, izprast tehnisko faktoru mijiedarbībuar ekonomiskajiem.12. Pielietot mūsdienu datortehniku un speciālo programmatūrutransportbūvju projektēšanai.13. Pārzināt transportbūvju būvniecības tehnoloģiju (darba paņēmienus unoperācijas, būvdarbu tehnoloģiskos procesus, būvdarbu klasifikāciju unspeciālos būvdarbus, tehnoloģisko aprīkojumu).14. Orientēties autoceļu un tiltu būvniecībai raksturīgo būvmateriālupiedāvājumā, piemērotībā un izmaksās, pārzināt būvmateriālu īpašības.15. Pārzināt transportbūvju būvniecībā pielietotās būvmašīnas,mehānismus un instrumentus.16. Izstrādāt transportbūvju organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbukalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu,kvalitātes nodrošināšanas plānu).17. Noformēt izpilddokumentus būvlaukumā, aizpildīt būvdarbu žurnāluun autoruzraudzības žurnālu.18. Plānot un taupīgi izlietot finansējumu un materiālos resursus.19. Pārzināt darba samaksas sistēmas, darba normēšanu un prast topielietot.20. Realizēt transportbūvju būvdarbu kvalitātes kontroles vadību.21. Pārzināt transportbūvju būvniecībai raksturīgās darba aizsardzības unvides aizsardzības prasības un nodrošināt to realizāciju būvobjektā, veidojotoptimālu būvlaukuma infrastruktūru, organizējot būvmašīnu un mehānismudrošu ekspluatāciju un drošu darbu veikšanu.22. Pārzināt būvlaukuma infrastruktūru.23. Pārzināt ģeodēziskos un metroloģiskos darbus būvobjektā.


15124. Organizēt materiālu, būvizstrādājumu un tehnisko līdzekļu uzskaitiatbilstoši normatīvo aktu un būvdarbu līguma prasībām.25. Pielietot vadīšanas un saskarsmes psiholoģiju.26. Pārvaldīt valsts valodu.27. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.28. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.29. Pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.1.31.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. normatīvie akti civiltiesībās un administratīvajās tiesībās;1.2. būvniecības vēsture;1.3. vispārējā elektrotehnika;1.4. vides kultūra, resursu izmantošana;1.5. saskarsme, inženierpsiholoģija;1.6. universālā dizaina pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. metroloģija, standartizācija;2.2. mūsdienu transporta attīstības tendences un politika;2.3. elektrodrošība un ugunsdrošība;2.4. kvalitātes sistēmas būvniecībā;2.5. inženierkomunikāciju izbūve;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. augstākā matemātika;3.2. datortehnika, informātika;3.3. būvfizika;3.4. būvķīmija;3.5. plūsmas mehānika;3.6. inženierģeodēzija;3.7. inženierģeoloģija;


1523.8. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.9. būvmateriāli; būvmateriālu testēšana;3.10. būvniecības normatīvie akti, transportbūvju projektēšanā,būvniecībā un uzturēšanā pielietojamie būvnormatīvi un standarti;3.11. satiksmes drošība un organizācija;3.12. būvprojektēšana (transportbūvju novietojums un izveidojums,transportbūvju dimensēšana un arhitektūra, slodzes, to shēmas un ietekmes,hidroģeoloģija, grunšu mehānika, pamatnes, pamati, dzelzsbetona un mūra(akmens) konstrukcijas, metāla konstrukcijas, ceļu un tiltu elementuizveidojums, transportbūvju un to elementu inspekcija, transportbūvju un toelementu rekonstrukcija, ceļu mezgli);3.13. būvdarbu tehnoloģija;3.14. būvlaukuma un būvdarbu vadīšana un organizācija;3.15. projektu vadīšana;3.16. darba normēšanas pamati, darba samaksas sistēmas;3.17. būvekonomika, būvizmaksas;3.18. būvmašīnas;3.19. vides aizsardzība;3.20. valsts valoda;3.21. darba aizsardzība;3.22. darba tiesiskās attiecības.1.32. Mežsaimniecības inženiera profesijas standarts1.32.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – mežsaimniecības inženieris.2. Profesijas kods – 2149 24.1.32.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– mežsaimniecības inženieris plāno mežsaimniecības uzņēmumutehnoloģisko procesu un pieņem lēmumus par šo procesu izpildi; izstrādābiznesa plānus un tāmes; kārto finanšu un grāmatvedības jautājumus; nodrošinadarba aizsardzības prasībām atbilstošus ražošanas apstākļus; organizē medībusaimniecību; izprot komercdarbības, ekonomikas, grāmatvedības unlikumdošanas pamatus, veic ekonomiskās analīzes; nodrošina atbildībaspiemērošanu par meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu;


153iegūst un analizē informāciju; veic zinātniskās pētniecības un pedagoģisko darbumežsaimniecības nozarē.Mežsaimniecības inženieris vada mežsaimniecības uzņēmumu vaiuzņēmuma struktūrvienību; strādā mežsaimniecības valsts un pašvaldībuinstitūcijās, citās iestādēs un komercstruktūrās kā vadītājs, mežsaimniecībaskonsultants, padomnieks vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai individuālaiskomersants.1.32.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja plānot un organizēt un vadīt mežsaimniecības uzņēmuma vai tāstruktūrvienības darbu.2. Spēja veidot radošu komandu un vadīt personālu.3. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.4. Spēja paaugstināt kvalifikāciju.jomā.5. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību meža apsaimniekošanas6. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos mežzinātnessasniegumus savā darbā.7. Spēja veikt aprēķinus par plānoto darbu izmaksām, nepieciešamajāminvestīcijām un darbaspēka patēriņu.8. Spēja izstrādāt priekšlikumus, kas vērsti uz efektīvāku un lietderīgākumeža resursu izmantošanu.9. Spēja novērtēt meža resursus, produktus un pakalpojumus.10. Spēja plānot, organizēt un vadīt meža atjaunošanas, ieaudzēšanas,sēklkopības, kokaudzētavas, mežaudžu kopšanas un kokmateriālu sagatavošanasdarbus.11. Spēja pārzināt mežsaimnieciskajos darbos pielietojamās mašīnas,instrumentus un darba rīkus.12. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.


15413. Spēja patstāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijastehnoloģijām.14. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi.15. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieņemtnepieciešamos lēmumus.16. Spēja veikt mežsaimnieciskās infrastruktūras rekonstrukcijas unrenovācijas projektu izpildes plānošanu, kontrolēt to realizācijas atbilstībuprojektam.17. Spēja kārtot un kontrolēt finanšu un grāmatvedības jautājumus.18. Spēja plānot, organizēt un kontrolēt medību saimniecību.19. Spēja organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu, mežaaizsardzības un apsardzības pasākumu ieviešanu.20. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un autortiesībasreglamentējošus dokumentus.21. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju unsekot nozares aktualitātēm.22. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.32.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi undarba uzdevuma saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām.2. Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko un normatīvodokumentāciju, meža nozares normatīvos aktus un standartus, gatavot lietišķosun profesionālos dokumentus.3. Darboties komandā, plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandasdarbu.4. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.5. Pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.


1556. Nodrošināt augstu saskarsmes kultūru un ētikas normu ievērošanu.7. Plānot un organizēt darbu, kā arī kontrolēt tā izpildi.8. Sadarboties ar klientiem un risināt problēmas.9. Plānot, organizēt un kontrolēt meža apsaimniekošanas, aizsardzības unapsardzības darbus.10. Pārzināt mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas, mehānismus, darbarīkus, to uzturēšanu un remontus.11. Plānot un organizēt meža meliorācijas, meža ceļu būves unuzturēšanas darbus.12. Pārzināt meža ekoloģiju un tipoloģiju.13. Pārzināt vides un darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā.14. Organizēt mežaudžu inventarizāciju un meža novērtēšanu.15. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietotinformācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas undatorprogrammas.16. Novērtēt izstrādājumu kvalitāti un atbilstību valsts standartu,pasūtījumu u.c. prasībām.17. Plānot un organizēt meža resursu kompleksu izmantošanu.18. Pārzināt meža produkcijas tirgu.19. Sastādīt biznesa plānus un tāmes.20. Veikt ekonomiskās analīzes.21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.22. Pārvaldīt valsts valodu.23. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.32.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai


156nepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. meža nozares politika;1.2. zinātniskās pētījumu metodes;1.3. autortiesības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. socioloģija;2.2. filosofija;2.3. ētika un estētika;2.4. lietišķā psiholoģija;2.5. tiesību pamati;2.6. statistika;2.7. lietvedība;2.8. fizika;2.9. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. matemātika;3.2. informātika meža nozarē;3.3. tehniskā grafika;3.4. mērniecība;3.5. būvniecība;3.6. ekoloģija un vides aizsardzība;3.7. meža botānika;3.8. dendroloģija;3.9. meža augsnes;3.10. medniecība;3.11. mežkopība;3.12. meža aizsardzība;3.13. meža taksācija;3.14. meža ierīcība;3.15. meža atjaunošana;3.16. koksnes mācība;3.17. meža prečzinība;3.18. koktirdzniecība;3.19. biomasas izmantošana enerģētikā;3.20. meža darbi un tehnika;3.21. meliorācija un kokmateriālu transports;3.22. meža ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana;


1573.23. mežsaimniecisko darbu mehanizācija;3.24. meža resursu izmantošana;3.25. kokapstrāde;3.26. loģistika, meža loģistika un komunikācijas tehnika;3.27. inovācijas nozarē;3.28. ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošana meža nozarē;3.29. finanses un kredīts;3.30. grāmatvedība;3.31. meža apsaimniekošanas reglamentējošie normatīvie akti;3.32. mežsaimniecības ekonomika;3.33. komercdarbība meža apsaimniekošanā;3.34. darba aizsardzība;3.35. vides aizsardzība;3.35. civilā aizsardzība;3.36. valsts valoda;3.37. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.38. darba tiesiskās attiecības.1.33. Finansista profesijas standarts1.33.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – finansists.2. Profesijas kods – 2412 01.1.33.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– finansists analizē, izvērtē uzņēmuma darbību, plāno finansēšanasavotus, veic finanšu plānošanu un prognozēšanu, sagatavo investīciju projektus,analizē finanšu tirgus parādības, sagatavo un kontrolē budžetu, plāno naudasplūsmu un finanšu rezultātus, sagatavo finanšu pārskatus, kontrolē normatīvajosaktos un normatīvajos standartos noteikto finansiālo darbību reglamentējošoprasību ievērošanu.Finansists strādā uzņēmumos un dažāda profila finanšu sabiedrībās(piemēram, komercbanka, apdrošināšanas sabiedrība, pensiju fonds, ieguldījumusabiedrība u.c.).1.33.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


1581. Spēja veikt finanšu tirgus analīzi, noteikt finanšu tirgus tendences un toietekmējošus faktorus.2. Spēja definēt uzņēmuma finansiālās darbības mērķus unpamatvirzienus atbilstoši īpašnieku un sabiedrības interesēm.3. Spēja analizēt un izvērtēt komercdarbības finansiālo stāvokli.4. Spēja informēt uzņēmuma vadību par sasniedzamajiem finansiālajiemmērķiem un uzdevumiem.5. Spēja nodrošināt finanšu pārskatu savlaicīgu sastādīšanu uniesniegšanu.6. Spēja noteikt un izvērtēt iekšējās un ārējās finansēšanas avotus.7. Spēja noteikt kapitāla optimālo struktūru, izvērtēt iespējamās darbībasar vērtspapīriem un sagatavot vērtspapīru emisiju.8. Spēja pārvaldīt īstermiņa debitoru un kreditoru parādus.9. Spēja pārvaldīt krājumus.10. Spēja pārvaldīt naudas līdzekļus.11. Spēja noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku.12. Spēja veikt finanšu prognozēšanu (prognozēt ražotās produkcijas vaisniedzamo pakalpojumu apjomus, prognozēt investīcijas, prognozēt finanšudarbības rādītājus).13. Spēja izstrādāt iestādes budžetu un veikt tā izpildes kontroli.14. Spēja sagatavot priekšlikumus finanšu investīcijām un darbībām arvērtspapīriem.15. Spēja aprēķināt un izvērtēt investīciju efektivitāti, sagatavot materiālo,finansiālo un nemateriālo investīciju projektus.16. Spēja prezentēt iegūtos rezultātus.17. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.


15918. Spēja veikt pētījumus par aktuāliem finanšu jautājumiem.1.33.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Analizēt ekonomikas un finanšu attīstības likumsakarības un tendencesun pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām.2. Lietot finanšu darbību reglamentējošos normatīvos aktus unprofesionālos standartus.3. Lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvāsmetodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai.4. Lietot grāmatvedības un bilances datus, statistisko informāciju, analizētdarbības rezultātus.5. Analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju, izmantotekonomiskās, statistiskās un ekonometriskās metodes pētījumu veikšanā.6. Prognozēt finansiālās darbības rezultātus.7. Aprēķināt nodokļus.8. Sagatavot investīciju projektus.9. Lietot statistiskās metodes informācijas analīzē.10. Novērtēt, analizēt un pārvaldīt finanšu riskus.11. Sagatavot un prezentēt pārskatus.12. Lietot informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanastehnoloģijas.13. Strādāt komandā /grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.14. Pārvaldīt valsts valodu.15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.


16017. Sazināties un sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem,tiešo vadību un partneriem.18. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.19. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.20. Noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības ungrāmatvedības prasībām.21. Rīkoties atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikasnormām.22. Ievērot profesionālās ētikas, uzvedības kodeksus un standartus.1.33.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ekonomikas un finanšu vēsture;1.2. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju nostādnes finanšuanalīzes un plānošanas jomā.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. finanšu darbību reglamentējošās normatīvās bāzes izpratne;2.2. mikroekonomika, makroekonomika;2.3. finanšu teorijas;2.4. lietišķās saskarsmes psiholoģija;2.5. finanšu sistēmas uzbūve;2.6. globālās finanses;2.7. tirgzinības;2.8. komercdarbības vadība;2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. finanšu grāmatvedība un audita pamati;3.2. finanšu analīze un finanšu vadība;3.3. zinātniskās darbības organizācija;3.4. statistisko metožu izmantošana finansēs;3.5. komercdarbības informātika;3.6. finanšu instrumentu tirgus;


1613.7. banku darbība;3.8. nodokļi un nodokļu un nodevu sistēmas;3.9. investīcijas;3.10. projektu finansēšana;3.11. ētika, komercdarbības etiķete;3.12. informācijas tehnoloģijas;3.13. vides aizsardzība;3.14. valsts valoda;3.15. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.16. darba aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības.1.34. Psihologa profesijas standarts1.34.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – psihologs.2. Profesijas kods – 2634 01.1.34.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– psihologs analizē un piemēro psihologa profesionālajā darbībāpsiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus, izvirzapsiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus, veic indivīda vai grupaspsiholoģisko izpēti (novērtēšanu), veic psiholoģisko konsultēšanu un pielietocitas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiemmērķiem, novērtē psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti, raksta unsniedz atzinumus, veic zinātniskus pētījumus.Psihologs strādā uzņēmumos (t.sk. skolās, slimnīcās, klīnikās) vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.1.34.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijaszinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus.


1622. Spēja izvirzīt un saskaņot ar klientu psiholoģiskās palīdzībassniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnespamatprincipiem.3. Spēja veidot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju un izvēlētiespalīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijaszinātnes pamatprincipiem.4. Spēja veikt indivīda vai grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu),izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērošanu).5. Spēja veikt psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas zinātniskipamatotas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiemmērķiem.6. Spēja novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstošiizvirzītajiem mērķiem un intervences plānam.7. Spēja rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.8. Spēja sniegt atgriezenisko saikni klientam atbilstoši izvirzītajiemmērķiem.9. Spēja kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību.10. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību psiholoģijas jomā.11. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.34.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijaszinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus.2. Noskaidrot un izvērtēt klienta vajadzības un analizēt tās kopā arklientu, lai plānotu turpmāko profesionālo darbību.3. Izvirzīt klienta vajadzībām atbilstošus un sasniedzamus mērķus,saskaņojot tos ar klientu, un nosakot mērķu sasniegšanas kritērijus.4. Veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskaisituācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un novērošanas metodes.


1635. Veikt grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskaisituācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un novērošanas metodes.6. Veikt organizācijas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojotspecifiskai situācijai atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vainovērošanu).7. Atbilstoši klienta vajadzībām un esošai situācijai izstrādāt darbībasplānu ar konkrētām metodēm un pieejām.8. Veikt psiholoģisko konsultēšanu vai pielietot citas psiholoģiskāspalīdzības sniegšanas metodes (piemēram, vecāku mācību seminārus) atbilstošiklienta vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem.9. Izmantot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes, kas palīdzindivīdiem vai grupām apgūt patstāvīgas problēmu risināšanas pieejas.10. Izvirzīt kritērijus, ar kuriem novērtēt psiholoģiskās palīdzībassniegšanas efektivitāti.11. Novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti.12. Analizēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitātesnovērtēšanas rezultātus un izdarīt secinājumus.13. Sniegt klientam atgriezenisko saikni par psiholoģisko izpēti unpsiholoģiskās palīdzības sniegšanas procesu.14. Izstrādāt profesionālus, precīzus un argumentētus atzinumus un cituspsiholoģiskās darbības aprakstus.15. Analizēt zinātnisko literatūru un izstrādāt pētījuma teorētiskopamatojumu.16. Izvirzīt atbilstošas pētījuma hipotēzes vai pētījuma jautājumus.17. Izvēlēties pētījuma veikšanai piemērotas pētījuma metodes.18. Veikt pētījuma datu vai informācijas ievākšanu un to kvantitatīvo vaikvalitatīvo analīzi.19. Veikt pētījumā iegūtās informācijas iztirzājumu un izdarītsecinājumus.


16420. Izstrādāt pētījuma aprakstu atbilstoši zinātnisku rakstupamatprincipiem.21. Ievērot psihologu profesionālās ētikas normas.22. Lietot psiholoģiskiem pētījumiem nepieciešamās datorprogrammas.23. Pārvaldīt valsts valodu.24. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismazviena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda.25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.1.34.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. datorzinības;1.2. loģika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. filozofija;2.2. socioloģija;2.3. vides aizsardzība;2.4. darba aizsardzība.2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. psiholoģijas vēsture;3.2. psiholoģijas metodes;3.3. vispārīgā psiholoģija;3.4. psihofizioloģija;3.5. neiropsiholoģija;3.6. kognitīvā psiholoģija;3.7. sociālā psiholoģija;3.8. personības psiholoģija;3.9. attīstības psiholoģija;3.10. organizāciju psiholoģija;3.11. diferenciālā psiholoģija;


1653.12. patopsiholoģija;3.13. veselības psiholoģija;3.14. pedagoģiskā psiholoģija;3.15. psiholoģiskās pētniecības metodes;3.16. psihometrika;3.17. statistiskās datu apstrādes metodes;3.18. kvalitatīvās pētniecības analīzes metodes;3.19. zinātnisko rakstu pamatprincipi;3.20. psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) metodes;3.21. psiholoģiskās konsultēšanas metodes;3.22. psihoterapijas teoriju un metožu pamatprincipi;3.23. psihologu profesionālās ētikas principi;3.24. informācijas tehnoloģijas;3.25. valsts valoda;3.26. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena irEiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;3.27. darba tiesiskās attiecības.1.35. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standarts1.35.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris.2. Profesijas kods – 2144 37.1.35.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris projektē un pilnveidomedicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus; pārzina iekārtu fizikālos untehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas;prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiemobjektiem, organizēt drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu unsistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā; spēj veiktradiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību; veic pacienta dozimetriju, kā arīpiedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām unjonizējošo starojumu; piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātesnodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē; organizē medicīniskoiekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu; vada un organizēražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un


166ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā arārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodesdiagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos; izvērtē nozaresprojektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ārstniecības iestādēs –slimnīcās, poliklīnikās, doktorātos, veselības centros, rehabilitācijas iestādēs,specializētajos centros, laboratorijās, kā arī medicīnas iekārtu izplatītāju,pakalpojumu, sertifikācijas, uzraudzības, ražošanas, projektēšanas unpētniecības uzņēmumos.1.35.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja projektēt un pilnveidot medicīniskās iekārtas, aparātus unsistēmas.2. Spēja izstrādāt medicīnisko iekārtu un sistēmu izgatavošanastehnoloģiju.3. Spēja konstruēt medicīniskās iekārtas, aparātus un sistēmas.4. Spēja vadīt un organizēt jaunu medicīnas fizikālo tehnoloģiju ražošanu.5. Spēja veikt medicīnisko iekārtu iegādes izvēli un uzstādīšanu.6. Spēja veikt medicīnisko iekārtu un sistēmu uzraudzību – apkalpošanu,regulēšanu, remontu, testēšanu un kalibrēšanu.7. Spēja veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību.8. Spēja veikt pacienta dozimetriju un piedalīties darbībās, kas saistītas arradioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu.9. Spēja veikt radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātesnodrošināšanas programmas izstrādi ārstniecības iestādēs un citos uzņēmumos.10. Spēja veikt tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnasfizikālo tehnoloģiju jomā.11 Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību sadarbībā ar mediķiem,biologiem un citiem speciālistiem.12. Spēja organizēt un vadīt struktūrvienības personāla darbu.


16713. Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi.14. Spēja uzskaitīt un kontrolēt darba un citu resursu apjomus.15. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībuizpildi.16. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.1.35.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izmantojot tehnisko dokumentāciju, izprast medicīnisko iekārtu,instrumentu uzbūvi un to attīstības tendences.2. Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko un normatīvodokumentāciju, tehniskos standartus un citu ar medicīnas fizikālo tehnoloģijunozari saistīto dokumentāciju, gatavot lietišķo, tehnisko dokumentāciju.3. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskus lietišķus pētījumus, lietotinformācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas.4. Pārzināt medicīnas iekārtu, instrumentu izgatavošanas tehnoloģijas,projektēt tehnoloģiskos procesus medicīnisko iekārtu un instrumentuizgatavošanai.5. Prast sagatavot, lasīt rasējumus un skices, noformēt konstruktoradokumentāciju un veikt inženiertehniskos aprēķinus.6. Izvērtēt medicīnisko iekārtu, instrumentu izmantošanas nosacījumus undrošību.7. Prast atrast medicīnisko iekārtu un sistēmu bojājumu cēloņus un tosnovērst.8. Izvērtēt medicīnisko inženieriekārtu iegādes nosacījumus.9. Vadīt medicīnisko inženieriekārtu uzstādīšanu, izmantošanu,regulēšanu un kvalitātes vadību, izstrādāt atbilstošas pārbaudes metodikas.10. Prast pielietot starojumu avotu aizsardzības inženieraprēķinumetodikas, izstrādāt un pielietot matemātisko modelēšanu medicīnas fizikā uninženierijā.


16811. Veikt dozimetriskos, radiometriskos un spektrometriskos mērījumusun tos dokumentēt.12. Novērtēt medicīnas fizikālo tehnoloģiju nozares projektu īstenošanasietekmi uz vidi un sabiedrību.13. Sadarbībā ar mediķiem, biologiem un citiem speciālistiem piedalītiesklīniskajos pētījumos.14. Pārzināt kvalitātes sistēmas izveides un pielietojuma principusmedicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā.15. Pielietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, datorulietotājprogrammas tekstu, zīmējumu un grafiku noformēšanai.16. Analizēt un pielietot praktiskajā darbā zinātnisko literatūru valstsvalodā un divās svešvalodās.17. Vadīt struktūrvienības personāla darbu.18. Pārvaldīt valsts valodu.19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.20. Lietot nozares standartus un profesionālo terminoloģiju valsts valodāun vismaz divās svešvalodās.21. Darboties komandā/grupā, plānot, organizēt un vadīt profesionālāskomandas darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli.22. Veikt jaunrades un pētniecības darbu.23. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risinātkonfliktsituācijas.24. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.25. Ievērot darba aizsardzības, radiācijas drošības, ugunsdrošības, videsaizsardzības un higiēnas prasības.26. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības, kā arī ugunsdrošības uncivilās aizsardzības jomas normatīvo aktu prasībām.27. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.


1691.35.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. fundamentālo fizikālo un ķīmisko procesu un parādību pamati;1.2. augstākās matemātikas lietišķie pamati;1.3. inženiertehnikas un attiecīgo tehnoloģiju izveidošanas unizmantošanas pamati;1.4. saskarsmes pamati un ētikas principi;1.5. ekonomikas, vadības organizācija, tirgzinību pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. fizikas, ķīmijas, augstākās matemātikas pamati;2.2. vispārējās inženierzinības: mehatronika, tehniskā un teorētiskāmehānika, iekārtu un tehnoloģiju projektēšana;2.3. radiācijas izmantošana un drošība;2.4. cilvēka anatomija un fizioloģija, bioķīmija un biofizika;2.5. elektronika un elektrotehnika, ciparu iekārtas un sistēmas,mikroprocesoru tehnika, analogā un ciparu elektronika;2.6. datoru sistēmas medicīna;2.7. biomateriālu tehnoloģijas;2.8. komercdarbības pamati, veselības aprūpes organizācija unekonomika, kvalitātes regulēšana un kontrole;2.9. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, medicīnas fizika, fizikālā unmatemātiskā modelēšana, vispārīgā metroloģija, fizikālā materiālzinība;3.2. informācijas tehnoloģijas, medicīniskā informātika;3.3. fizioloģisko mērījumu tehnika;3.4. radiācijas drošība medicīnā, medicīniskā attēlošana fizikā,medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas, medicīniskās tehnikasprojektēšana, medicīnisko iekārtu drošums, medicīnisko iekārtu izgatavošanastehnoloģija, radiācijas terapijas tehnoloģija, mērīšanas tehnika medicīnā,spektroskopijas metodes medicīnā, elektronika medicīnā, bioloģisko signāluanalīze;3.5. mašīnu elementi;3.6. medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas;3.7. tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes medicīnā;3.8. projektu vadīšana;


1703.9. vides aizsardzība;3.10. darba un civilā aizsardzībā;3.11. darba tiesiskās attiecības, tiesību pamati medicīnā;3.12. valsts valoda;3.13. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.36. Mehatronikas inženiera profesijas standarts1.36.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – mehatronikas inženieris.2. Profesijas kods – 2144 38.1.36.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– mehatronikas inženieris izstrādā tehnoloģiskā procesa automatizācijasalgoritmus; vada mehatronikas sistēmu projektēšanu; veic mehatronikas iekārtudarbības uzraudzību un to komplektēšanas uzdevumus; izmanto speciālāszināšanas un prasmes dažādu praktisku tehnisko problēmu vai uzdevumurisinājumiem; projektē un izstrādā iespējamos automatizācijas variantus;konsultē par automatizācijas procesa efektivitāti, par jaunākajiem mehatronikasnozares sasniegumiem, to ieviešanas iespējām.Mehatronikas inženieris strādā uzņēmumos, kuros tiek veiktaelektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikaspielietošanu.1.36.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izstrādāt automatizācijas procesa algoritmu un sagatavot tehniskouzdevumu iekārtu projektēšanai.2. Spēja strādāt ar speciālām projektēšanas un mehatronikas iekārtuvadības datorprogrammām.3. Spēja veikt vizuālu mehatronikas iekārtu darbības novērtējumu.4. Spēja izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības un vizualizācijassistēmu.


1715. Spēja orientēties automatizēto iekārtu apkalpošanas, diagnosticēšanasun remonta jautājumos.6. Spēja sekot mehatronikas iekārtu rezerves daļu daudzumam un veikt topasūtījumus.7. Spēja izstrādāt ražošanas tehnoloģisko plānojumu.8. Spēja izvērtēt ražošanas automatizācijas līmeni.9. Spēja izvēlēties atbilstošus materiālus, veidojot iekārtu konstrukcijas.10. Spēja sastādīt datorprogrammas automatizēto sistēmu vadībaselementu programmēšanai.11. Spēja noteikt mehatronikas sistēmas darbības precizitāti.12. Spēja noteikt mehatronikas sistēmas kalpošanas laiku.13. Spēja projektēšanas procesā izvēlēties salāgojumu izmērus unpielaides, lai nodrošinātu iekārtu kvalitatīvu un ilgstošu darbību.14. Spēja izvērtēt ekonomiski izdevīgākos tehniskos risinājumus.15. Spēja sagatavot projektējamās vai izgatavojamās iekārtas izmaksas unnoteikt izdevumu atmaksāšanas laiku.16. Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi.17. Spēja organizēt un vadīt personāla darbu.18. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībuizpildi.19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.20. Spēja apzināt un izprast normatīvos aktus iekārtu drošuma jautājumos.21. Spēja orientēties Starptautiskās standartu organizācijas (ISO)kvalitātes drošuma un vides aizsardzības sistēmās.1.36.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes


1721. Pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas.2. Izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikasiekārtu savstarpēju mijiedarbību.3. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi undarba uzdevuma saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām.4. Lietot darba izpildei nepieciešamos mehatronikas nozares normatīvosaktus, tehnisko dokumentāciju un standartus, gatavot lietišķos dokumentus.5. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietotinformācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas undatorprogrammas.6. Prast prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas undatortehnikas iekārtu bezatteikuma darbību.7. Mērķtiecīgi izmantot mehānisko, elektromehānisko, elektronikas undatortehnikas iekārtu iespējas un organizēt to tehnisko apkopi.8. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.9. Projektēt visu automatizēto vai uzstādāmo iekārtu izvietojumu unorganizēt darba sadali starp strādājošajiem.10. Prast izvēlēties automatizācijas procesam nepieciešamosizpildelementus (hidraulisko un pneimatisko sistēmu elementi, elektriskie unoptiskie elementi u.c.).11. Izmantot datorizētās projektēšanas un datorizētās ražošanas(CAD/CAM) tehnoloģijas projekta izstrādei.12. Sagatavot prezentācijai automatizācijas projekta materiālus.13. Piedalīties ražošanas projektu analīzē, izstrādē, saskaņošanā unvadīšanā.14. Piemērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasnoteikumus.15. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.


17316. Pārvaldīt valsts valodu.17. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.18. Noteikt izpildāmo darbu prioritātes, darboties komandā un plānot,organizēt un vadīt tās darbu, kā arī veikt darbu individuāli.19. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risinātkonfliktsituācijas.20. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.21. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.22. Sniegt pirmo palīdzību.23. Saudzēt apkārtējo vidi.1.36.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. socioloģija un politikas zinātnes;1.2. saskarsmes pamati;1.3. ētikas principi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. enerģētikas ekonomika, komercdarbības ekonomika;2.2. komercdarbības organizācijas;2.3. ražošanas un pakalpojumu organizēšana;2.4. tirgus analīze;2.5. tirdzniecības stratēģija;2.6. programmējamie loģiskie kontrolleri;2.7. regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem;2.8. programmējamo loģisko kontrolleru perifērās iekārtas;2.9. robotu vadības sistēmas;2.10. detaļu precizitāte un standartizācija;2.11. detaļu orientēšanas un padeves iekārtas;2.12. salikšanas tehnoloģija un iekārtas;2.13. berzes procesu fizikālie pamati;2.14. ergonomika un dizains;


1742.15. inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE);2.16. mehāniskās svārstības un akustika;2.17. elektropiedziņa;2.18. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. matemātika;3.2. varbūtības teorija un matemātiskā statistika;3.3. fizika;3.4. materiālzinības;3.5. datorgrafika mašīnbūvē;3.6. tēlotājģeometrija un inženiergrafika;3.7. elektrotehnikas teorija;3.8. vispārīgā metroloģija;3.9. programmēšanas valodas;3.10. energoelektronika;3.11. elektriskie mērījumi;3.12. rūpnieciskās elektroniskās iekārtas;3.13. elektriskās mašīnas;3.14. tehniskā mehānika;3.15. aparātu konstruēšana;3.16. mašīnu un aparātu elementi;3.17. ražošanas tehnoloģija – ražošanas tehnoloģijas pamati;3.18. industriālā tehnoloģija;3.19. CAD/CAM tehnoloģijas;3.20. analogās iekārtas;3.21. elektropneimotehnika;3.22. robottehnika – robotu vadības sistēmas;3.23. datorvadības sistēmas un to projektēšana;3.24. automātikas sensoru sistēmas;3.25. sistēmu aprēķinu algoritmizācija;3.26. elektriskās piedziņas vadība;3.27. civilā aizsardzība;3.28. darba aizsardzība;3.29. vides aizsardzība;3.30. darba tiesiskās attiecības;3.31. valsts valoda;3.32. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.37. Ainavu arhitekta profesijas standarts1.37.1. Vispārīgie jautājumi


1751. Profesijas nosaukums – ainavu arhitekts.2. Profesijas kods – 2162 01.1.37.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ainavu arhitekts veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko unprivāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību,saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtē un pēta ainavas telpiskostruktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtē prognozējamoizmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādā vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavuaizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādā kultūrvēsturisko undegradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus(turpmāk – projektu), izstrādā ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionāloplānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumufunkcionālos un kompozicinālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darbazīmējumus un specifikācijas; konsultē projektētājus, būvniecības procesadalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumuveidošanas un saglabāšanas jautājumos.Ainavu arhitekts var strādāt uzņēmumos vai kā pašnodarbināta personavai individuālais komersants.1.37.3. Profesionālās darbības veikšanainepieciešamās profesionālās kompetences1. Spēja izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmitautsaimniecības attīstībā.2. Spēja izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavuaizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai, pamatojoties uz ainavas izpēti,analīzi un saistīto nozaru speciālistu slēdzieniem.3. Spēja veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju pardabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu.4. Spēja izstrādāt projekta kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajaiteritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darbauzdevumam.


1765. Spēja izstrādāt projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu unlaukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistuplānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus unspecifikācijas.6. Spēja izstrādāt projektu dokumentāciju meta, skiču un tehniskā projektastadijās.7. Spēja organizēt darba procesu sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem.8. Spēja plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projektaizstrādes laika grafiku.9. Spēja sazināties un izstrādāt projektus valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.10. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ainavu arhitektūras unplānošanas jomā.11. Spēja strādāt saskaņā ar lietvedības, būvniecības, pieminekļuaizsardzības un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.1.37.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt visu ainavu tipu telpiskās uzbūves principus.2. Apsekot un izvērtēt projektējamās teritorijas, iegūstot visu darbamnepieciešamo informāciju.3. Pielietot datorprogrammas, izstrādājot projekta dokumentāciju,atspoguļojot projekta ieceri un veidojot prezentācijas.4. Pārzināt inženiertehnisko risinājumu vispārējos principus, jaunākāstehnoloģijas un materiālus ainavu veidošanas, teritorijas labiekārtojuma unapstādījumu ierīkošanas jomā.5. Pielietot labiekārtojuma elementus atbilstoši funkcionālajām prasībām,ainavas raksturam, vides un arhitektūras kontekstam.6. Pārzināt Baltijas reģionā lietojamo apstādījumu augu sortimentu un tobotāniskos nosaukumus latīņu valodā.


1777. Pielietot augus atbilstoši to estētiskajām un bioloģiskām īpašībām,funkcionālajām prasībām, ainavas raksturam, vides un arhitektūras kontekstam.8. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.9. Pārvaldīt valsts valodu.10. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.11. Sniegt konsultācijas ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumuveidošanā un saglabāšanā, skaidri un argumentēti izklāstot viedokli unpieņemtos lēmumus.1.37.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. matemātika;1.2. fizika;1.3. saskarsmes psiholoģija;1.4. praktiskā filozofija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. plānošanas sociālekonomiskie pamati;2.2. ekoloģija;2.3. hidroloģija;2.4. mērniecība;2.5. ģeoloģija un augsnes zinātne;2.6. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;2.7. pētnieciskā darba pamati;2.8. reģionālā un ainavu plānošana;2.9. ēku arhitektūra;2.10. ceļu un tiltu būvniecība;2.11. lietišķā ekoloģija;2.12. ūdenskrātuvju projektēšana;2.13. sugu un biotopu aizsardzība;2.14. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. zīmēšana, gleznošana;


1783.2. projektu grafika;3.3. datormācība;3.4. ģeobotānika un dendroloģija;3.5. kompozīcijas pamati;3.6. arhitektūras un dārzu mākslas vēsture;3.7. ainavu mācība;3.8. ainavu arhitektūra un projektēšana;3.9. publisko un privāto apstādījumu un parku veidošana;3.10. ainavu analīze;3.11. ārtelpas funkcionālais dizains;3.12. apstādījumu augi;3.13. ainavu menedžments;3.14. dabīgā un mākslīgā apgaismojuma organizēšanas principi;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. valsts valoda;3.19. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.1.38. Vides pārvaldības speciālista profesijas standarts1.38.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – vides pārvaldības speciālists.2. Profesijas kods – 2422 31.1.38.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– vides pārvaldības speciālists nodrošina vides pārvaldības uzdevumuizstrādi un izpildi, vides plānošanu, dabas resursu ieguvi un pārvaldi, ietekmesuz vidi novērtējumu, vides kvalitātes kontroli un monitoringu, vides aizsardzībasun ražošanas tehnoloģiju ieviešanu, darba uzdevumu sagatavošanu videstehnoloģiju izstrādei, piedaloties to ieviešanā; nodrošina vides projektu izpildiun sniedz konsultācijas vides jomā.Vides pārvaldības speciālists var strādāt uzņēmumos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.1.38.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


1791. Spēja piemērot Latvijas Republikas, starptautiskos un EiropasSavienības vides un vispārējos normatīvos aktus un izmantot vides aizsardzībasinstitucionālās sistēmas iespējas vides pārvaldības uzdevumu risināšanai.2. Spēja apkopot, sistematizēt un analizēt informāciju par videsaizsardzību un pārvaldi.3. Spēja sastādīt datu bāžu struktūru un sagatavot informatīvus unanalītiskus pārskatus vides pārvaldības uzdevumu izpildei.4. Spēja izmantot uzņēmuma administratīvos vadības principus unlietvedības sistēmu dokumentu (līgumi, vienošanās, iesniegumi, vēstules u.c.)sagatavošanā, personāla vadības uzdevumu izstrādē.5. Spēja analizēt un novērtēt vides kvalitāti, plānot vides pārvaldībaspasākumus, nosakot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un cilvēkresursus unveicot pasākumu ekonomiskās efektivitātes aprēķinus.6. Spēja organizēt vides kvalitātes kontroli, veikt iegūto rezultātu analīzi,izstrādāt priekšlikumus vides kvalitātes saglabāšanai, uzlabošanai vaiatjaunošanai, izmantojot speciālās datorprogrammas vides kvalitātesnovērtēšanai, prognozei un modelēšanai.7. Spēja līdzdarboties ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.8. Spēja sagatavot vides projektu tehniskos uzdevumus un veikt projektusaskaņošanu, kā arī sagatavot iesniegumus dabas resursu izmantošanas un cituatļauju saņemšanai.9. Spēja veikt vides saziņas uzdevumus, sagatavojot sabiedrībaiinformāciju par vidi, tās kvalitāti un problēmām, izzinot sabiedrības viedokli uniesaistot to vides jautājumu risināšanā, izmantojot vides izglītības metodes.10. Spēja sagatavot vides projektu iesniegumus un piedalīties toizvērtēšanā.11. Spēja veicināt sabiedrības līdzdalību ilgtspējīgas attīstības veidošanā.12. Spēja noteikt pētniecības mērķus un uzdevumus vides pārvaldībasjomā, sastādīt eksperimentālo pētījumu plānus, veikt iegūto eksperimentālo datumatemātisko apstrādi, izmantojot datorprogrammas un matemātiskās analīzesmetodes.


18013. Spēja noteikt galvenos pētījumu zinātniskos un praktiskos rezultātusun sniegt rekomendācijas vides aizsardzības, tehnoloģiju un dabas resursuizmantošanas jomā.14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.15. Spēja vadīt personāla darbu, pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju.1.38.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast mijiedarbību starp ekonomisko, sociālo un vides attīstību unilgtspējīgas attīstības koncepciju kā pamatu vides pārvaldībai.2. Pielietot praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu izstrādēun pieņemšanā.3. Identificēt galvenās vides kvalitātes problēmas, organizēt videskvalitātes un piesārņojuma kontroles pasākumus un veikt nepieciešamosmērījumus, novērtēt tos un izstrādāt priekšlikumus iespējamiem risinājumiemvides aizsardzībā.4. Sagatavot un izmantot informāciju vides aizsardzības jomā.5. Izprast vides tehnoloģiju lietojuma jomas vides pārvaldības jautājumurisināšanā.6. Pārzināt vides normatīvos aktus un vides aizsardzības sistēmasinstitucionālo struktūru.7. Pārzināt administratīvās vadības principus.8. Prast novērtēt vides kvalitāti, pielietojot vides monitoringa rezultātus,pieejamās datu bāzes vides jomā un vides kvalitātes normatīvus.9. Izstrādāt un pielietot kritērijus vides novērtēšanai.10. Interpretēt vides informāciju, to analizēt un apkopot.11. Prast sniegt sabiedrībai informāciju par vides stāvokli un tāsnepieciešamajiem uzlabojumiem.12. Piedalīties vides projektu izstrādē, izpildē un vadībā.


18113. Darboties un domāt patstāvīgi.14. Plānot un organizēt savu un struktūrvienības darbību.15. Uzstāties, argumentēti izteikt savu viedokli.16. Organizēt darbu, izmantojot biroja tehniku.17. Pielietot datorprogrammas un datu bāzes, datu analīzes un rezultātuattēlošanas programmatūru.18. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.19. Ievērot saskarsmes kultūras principus un ētikas normas.20. Pārvaldīt valsts valodu.21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.23. Pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes.24. Pielietot praksē iegūtās zināšanas un prasmes.1.38.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ģeoloģija un ģeodēzija;1.2. ekonomikas teorija;1.3. riska analīze;1.4. globālās vides problēmas;1.5. vides saziņas metodes.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķīmijas zinātnes;2.2. fizikas zinātnes;2.3. bioloģijas zinātnes;2.4. ģeogrāfija;2.5. vadības teorija;


1822.6. personālvadība;2.7. grāmatvedība;2.8. attīstības plānošana;2.9. vides filozofija un ētika;2.10. vides monitorings;2.11. kartogrāfija un nekustamo īpašumu kadastrs;2.12. dabas resursu apsaimniekošana;2.13. ekotoksikoloģija;2.14. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. matemātika vides zinātnē;3.2. vides ķīmija;3.3. vides bioloģija;3.4. vides fizika;3.5. vides ekonomika;3.6. projektu vadība;3.7. vides politika;3.8. vides pārvaldība;3.9. ietekmes uz vidi novērtējums;3.10. saskarsmes psiholoģija;3.11. vides normatīvie akti;3.12. ilgtspējīgas attīstības teorija;3.13. vides tehnoloģijas;3.14. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;3.15. gaisa, ūdens un augsnes attīrīšanas tehnoloģijas un sanācija;3.16. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu aizsargājamo teritoriju(piemēram, aizsargjoslas, ūdens ņemšanas vietas, urbumi, atradnes u.c.)pārvaldība;3.17. degradēto teritoriju rekultivācija;3.18. ūdenssaimniecība;3.19. atkritumsaimniecība;3.20. valsts valoda;3.21. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.22. darba aizsardzība;3.23. vides aizsardzība;3.24. darba tiesiskās attiecības.1.39. Sociālā darbinieka profesijas standarts1.39.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – sociālais darbinieks.


1832. Profesijas kods – 2635 01.1.39.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– sociālais darbinieks konsultē un vada klienta sociālo gadījumu,piesaistot nepieciešamos resursus; novērtē klienta sociālās vajadzības; atjaunovai uzlabo klienta sociālās prasmes un sociālo funkcionēšanu, ņemot vērāklienta paša resursus; analizē klienta sociālās problēmas un palīdz rastalternatīvus sociālo problēmu risinājumus, izmantojot atbilstošas metodes darbāar klientu individuāli vai grupā, vai darbā ar ģimeni; nodrošina klienta sociālāatbalsta tīkla veidošanos; plāno, organizē un vada sociālo darbu ar grupām;pārstāv un aizstāv klientu grupu intereses valsts un pašvaldības līmenī, iesaistotklientu grupas savu interešu pārstāvēšanā/aizstāvēšanā; izstrādā un īstenopreventīvos pasākumus; veicina noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas vai atsevišķaspersonu grupas, ko vieno kopīga identitāte, (turpmāk – kopienas) un visassabiedrības sociālo attīstību; izstrādā sociālās programmas, novērtē sociālāspolitikas efektivitāti un sociālā darba, karitatīvā sociālā darba, sociālās aprūpes,sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk –sociālo pakalpojumu) un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī to atbilstībuiedzīvotāju vajadzībām; veido sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumusniedzējiem, valsts, pašvaldības, nevalstiskajām, reliģiskajām un privātajāminstitūcijām; veido, vada vai līdzdarbojas komandas darbā; veic sociālo darbu ardažādām klientu grupām (ģimenēm un bērniem, veciem cilvēkiem,bezpajumtniekiem, vardarbībā cietušām personām, personām ar funkcionāliemtraucējumiem, personām ar atkarības problēmām, cilvēku tirdzniecības upuriem,personām ieslodzījuma vietās un personām pēc soda izciešanas, kā arīkopienām, minoritātēm un citām grupām).Sociālais darbinieks strādā valsts vai pašvaldību institūcijās, biedrībās,nodibinājumos, reliģiskās organizācijās, komercsabiedrībās, kā arī var būtpašnodarbināta persona vai individuālais komersants.1.39.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas.2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu.


1843. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni,grupu un kopienu.4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažādās sociālā darbaprakses jomās.5. Spēja rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlētiesatbilstošo stratēģiju.6. Spēja izvērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un lietderību.7. Spēja izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu projektus.8. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību un pilnveidot to.9. Spēja veicināt kopienas attīstību, sociālo pakalpojumu pieejamībuatbilstoši kopienas iedzīvotāju sociālajām vajadzībām.10. Spēja iesaistīties sociālās politikas izstrādē, attīstībā, realizācijā unnovērtēšanā.11. Spēja veidot supervīzijas praksi, iesaistoties, reflektējot unpilnveidojot profesionālās kompetences visas darba dzīves garumā.12. Spēja īstenot nediskriminējošu sociālā darba praksi, sekmējot sociāliatstumtu un riska situācijā esošu personu sociālo iekļaušanu.13. Spēja veikt pētniecisko darbību.14. Spēja analizēt globālo sociālo problēmu veidošanos, attīstību unmijsakarības.15. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās (krievuun kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).1.39.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Identificēt klienta sociālās problēmas sociālā darba mikro, mezo unmakro līmenī.2. Īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba un karitatīvā sociālā darbamikro, mezo un makro līmenī.


1853. Atbalstīt, uzlabot un veicināt klienta un viņa ģimenes locekļu sociālofunkcionēšanu.4. Sniegt klientam palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā,nodrošinot klienta līdzdarbības iespēju un ievērojot sociālo taisnīgumu.5. Izvērtēt un identificēt vides atbilstību klienta vajadzībām.6. Palīdzēt klientiem izvērtēt un piesaistīt resursus, aizstāvēt klientuintereses.7. Sekmēt personas mijiedarbību ar sociālo vidi, pilnveidojot starppersonuatbalsta sistēmas.8. Plānot un veikt sociālo darbu ar kopienu.9. Plānot un veikt intervenci darbā ar ģimeni un grupu.10. Identificēt, izvērtēt un plānot darbības sociālā riska un reliģiskāsprakses riska grupu mazināšanā.11. Izstrādāt un īstenot preventīvās programmas visos sociālā darbaprakses līmeņos.12. Analizēt globālo sociālo problēmu veidošanos, attīstību unmijsakarības.13. Veicināt cieņu pret cilvēku tradīcijām, kultūru, uzskatiem un reliģijāmstarp dažādām etniskajām grupām un kopienām.14. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.15. Noteikt izpildāmo darbu prioritātes, darboties komandā un plānot,organizēt un vadīt tās darbu, kā arī veikt darbu individuāli.16. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās (krievu valodā un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).18. Pārvaldīt valsts valodu.


18619. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (krievu valodu un kādu no EiropasSavienības oficiālajām valodām) saziņas līmenī.1.39.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. Eiropas Savienības regulas integrācijas un diskriminācijas novēršanasjomā, integrācijas politika Latvijā;1.2. Eiropas Savienības finanšu instrumenti;1.3. Eiropas Savienības sociālās politikas pamatnostādnes, ESpamattiesību harta un sociālā harta;1.4. sociālekonomiskie procesi valstī (demogrāfiskie procesi,nodarbinātība, inflācija, dzīves kvalitātes rādītāji, izglītība, kultūra, veselībasaprūpe u.c.);1.5. valsts politikas veidošanas un īstenošanas process, valsts pārvalde;1.6. reģionālā attīstība un pašvaldības Latvijā (pašvaldību funkcijas,administratīvais aparāts, politiskās partijas, deputātu funkcijas);1.7. globalizācijas procesu dinamika, sociālās pārmaiņas Eiropā unpasaulē.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. sociālā darba vēsturiskā attīstība;2.2. sociālā attīstība un sociālā politika;2.3. sociālo un vides faktoru ietekme uz cilvēku (indivīdu, ģimeni, grupu,kopienu);2.4. funkcionālās un disfunkcionālās savstarpējās attiecības (partneru,ģimeņu, grupu attiecības);2.5. ģimenes socioloģija un psiholoģija;2.6. sabiedrības mazaizsargāto grupu dzīves apstākļi, un tos ietekmējošiesociālie faktori;2.7. nabadzības teorijas, nabadzība kā sociāla problēma, nabadzībaskultūra;2.8. invaliditāte, tās veidi un personu ar invaliditāti aprūpe Latvijā;2.9. suicīds, tā veidi un nāve;2.10. vardarbība, tās veidi, pazīmes, vardarbību izraisošie faktori;2.11. atkarības veidi un dinamika, darbs ar personu ar atkarībasproblēmām;2.12. līdzatkarības veidi un līdzatkarīgo personu problēmas;2.13. reliģijas un to loma cilvēka dzīvē;2.14. starptautiskās cilvēktiesības;


1872.16. diskriminācijas, sociālās izolācijas, apspiešanas pazīmes, process,cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi sabiedrībā;2.17. deviance un delinkvence;2.18. sociālā statistika;2.19. loģikas pamati;2.20. psihiatrijas, psihoterapijas, antropoloģijas, psiholoģijas (vispārīgās,attīstības, personības un sociālās) pamati;2.21. veselības aprūpes sistēma Latvijā;2.22. izglītības sistēma Latvijā;2.23. tiesību pamati un tieslietu sistēma Latvijā;2.24. ekonomikas pamati;2.25. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās(krievu valodā un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. sociālā darbinieka profesijas raksturojums;3.2. sociālās drošības sistēma Latvijā;3.3. sociālā darba teorijas, metodes un funkcijas darbam ar indivīdu,ģimeni, grupu un kopienu;3.4. problēmu risināšanas process sociālajā darbā;3.5. sociālā darba profesionālās vērtības un ētika;3.6. sociālo pakalpojumu institūciju darbības tiesiskais regulējumsLatvijā;3.7. sociālo pakalpojumu institūciju tīkls Latvijā;3.8. sociālais darbs ar dažādām klientu grupām;3.9. komandas darbs sociālajā darbā;3.10. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidi;3.11. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāte, novērtēšana unnodrošināšana;3.12. saskarsme sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām un klientukonsultēšana;3.13. konfliktu risināšanas metodes sociālā darba praksē;3.14. stresa vadība;3.15. supervīzija sociālajā darbā;3.16. minoritāšu dzīves veids, paražas, vērtības, stereotipi, diskriminācijaun integrācijas process;3.17. vides faktori sociālajā darbā;3.18. socioloģijas pamati, sociālo pētījumu metodes;3.19. brīvprātīgo darbs;3.20. ielu sociālais darbs;3.21. vadības teorijas;3.22. projektu vadīšana;3.23. ētikas principi;


1883.24. informācijas tehnoloģiju izmantošana (Microsoft Office, datu bāzes,Interneta pārlūkprogrammas);3.25. valsts valoda;3.26. vismaz divas svešvalodas (krievu valoda un kāda no EiropasSavienības oficiālajām valodām) saziņas līmenī;3.27. darba aizsardzība;3.28. vides aizsardzība;3.29. darba tiesiskās attiecības.1.40. Pastorālā konsultanta profesijas standarts1.40.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – pastorālais konsultants.2. Profesijas kods – 2636 22.1.40.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– pastorālais konsultants ir sertificēts speciālists, kurš ieguvis augstākoizglītību reliģijā vai teoloģijā un profesionālo kvalifikāciju pastorālajākonsultēšanā, kas veic vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgoaprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo unizglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo unpsiholoģisko attīstību, kā arī, lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu,psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā; veic savu profesionālo darbībupatstāvīgi vai arī multiprofesionālas un daudzdisciplināras komandas sastāvā;piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītībasrealizēšanā, veicinot specialitātes attīstību; ir atbildīgs par savas kvalifikācijasuzturēšanu, garīgo un profesionālo izaugsmi, savā darbā ievērojot profesionāloētiku.Pastorālais konsultants strādā reliģiskajās draudzēs un institūcijās garīgāsaprūpes un izglītības jomā, un atbilstoši savai kompetencei var veikt katehēta,garīgās aprūpes veicēja, ģimeņu konsultanta pienākumus.Pastorālais konsultants var veikt kapelāna pienākumus veselības unsociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, militārajās struktūrās un citosuzņēmumos.1.40.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


1891. Spēja konsultanta darbā balstīties uz savas konfesijas mācību.2. Spēja pastorālajā konsultēšanā integrēt humanitāro, sociālo unizglītības zinātņu atziņas.3. Spēja plānot, vadīt un izvērtēt apmācību (katehēzes) nodarbības.4. Spēja plānot, vadīt pastorāla rakstura pasākumus sadarbībā ar attiecīgāsinstitūcijas vadību.5. Spēja pastorālās konsultēšanas procesā veidot atbalstošas un attīstībuveicinošas attiecības, ņemot vērā personas vajadzības, resursus un pastorālajākonsultēšanā pieejamās palīdzības iespējas.6. Spēja konsultēt personu, lai veicinātu ikvienas personas vispusīgugarīgo un psiholoģisko attīstību un pārvarētu dažādas garīgas, psiholoģiskas unsociālas problēmas.7. Spēja lietot profesionālo domāšanu, argumentēti spriest pastorālāskonsultēšanas procesā.8. Spēja veikt pastorālo konsultēšanu un aprūpi, respektējot personasfiziskās, emocionālās un garīgās robežas, kā arī reliģiskos un konfesionālosuzskatus.9. Spēja uzņemties atbildību par pastorālās konsultēšanas un garīgāsaprūpes rezultātiem.10. Spēja sniegt pastorālo aprūpi un konsultācijas personai veselības unsociālās aprūpes, brīvības atņemšanas iestādēs, militārajās struktūrās un citosuzņēmumos.11. Spēja uzturēt profesionālas un starpdisciplināras attiecības ar citujomu speciālistiem, lai efektīvāk palīdzētu personai.12. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un normatīvo aktu prasībaspastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā.13. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību apmācības (katehēzes) unpastorālās aprūpes un konsultēšanas jomās.14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.


1901.40.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Apzināties un ievērot savas kompetences robežas saskaņā ar attiecīgāsreliģiskās organizācijas mācību, profesionālās ētikas kodeksu un normatīvo aktuprasībām pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā.2. Izvērtēt un integrēt apmācībā (katehēzē) un pastorālajā konsultēšanāteoloģijas, filozofijas, pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu aktuālās teorijas unpraktiskās atziņas.3. Koordinēt un plānot apmācību (katehēzi) un pastorālo aprūpi.4. Izvēlēties attiecīgajai personai vai personu grupai piemērotasdidaktiskās stratēģijas un pedagoģiskās metodes.5. Izvērtēt apmācības (katehēzes) un pastorālās aprūpes gaitu unrezultātus.6. Plānot un veikt zinātnisko darbu apmācību (katehēzes) pastorālāskonsultēšanas un aprūpes jomā, īstenojot kvalitatīvās un kvantitatīvāsinformācijas iegūšanu un apstrādi.7. Apkopot un analizēt pētījumā iegūtos datus, izstrādājot teorētiskas unpraktiskas rekomendācijas.8. Izvērtēt un kompetenti pielietot zinātnisko pētījumu rezultātusapmācības (katehēzes) un pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā.9. Pārzināt un raksturot pastorālās konsultēšanas un aprūpes teoloģiju,kuras ietvaros konsultants darbojas.10. Vispusīgi izvērtēt pastorālajā aprūpē esošās personas vajadzības,cerības un resursus.11. Pielietot konsultanta kompetencei atbilstošas izpētes metodes.12. Izvēlēties un lietot atbilstošu saziņas veidu un paņēmienus darbam ardažāda vecuma un sociālo grupu personām, viņu tuviniekiem un citām garīgāsaprūpes procesā iesaistītām personām.13. Izvērtēt prioritātes (steidzamības pakāpi) un sniegt atbalstu krīzessituācijās pastorālās konsultēšanas un aprūpes ietvaros.


19114. Sniegt pastorālās konsultācijas un aprūpi personai, kas pārdzīvozaudējumu un sēras.15. Sagatavot saderinātos laulībām.16. Sniegt pastorālas konsultācijas personām, ģimenēm un grupām.17. Izprast personu savstarpējo attiecību dinamiku grupās unorganizācijās.18. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes iemaņas pastorālāskonsultēšanā un aprūpē.19. Sniedzot garīgo aprūpi, sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem, taiskaitā, garīdzniekiem, ārstiem, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiemdarbiniekiem.20. Sadarboties ar institūcijām, kas saistītas ar veicamo pastorālās aprūpesun konsultēšanas darbu.21. Strādāt komandā/grupā, risinot kompleksas pastorālas problēmas.22. Pārzināt garīgās aprūpes resursus un piedāvāt tos pastorālāskonsultācijas ietvaros.23. Koordinēt un organizēt publiskos dievkalpojumus atbilstošiapstākļiem un vajadzībām.24. Veicināt starpreliģiju un ekumēnisko dialogu pastorālās konsultēšanasun aprūpes praksē.25. Ievērot konfidencialitāti pastorālās konsultēšanas un aprūpes darbā.26. Rūpēties par savu garīgo un profesionālo izaugsmi, fizisko unpsiholoģisko labklājību.27. Prast noformēt attiecīgo dokumentāciju.28. Lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.29. Pārvaldīt valsts valodu.30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.


19231. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.32. Ievērot darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzības, ugunsdrošības unvides aizsardzības noteikumus.1.40.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. antropoloģija;1.2. sociālā ētika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. teoloģijas nozaru (sistemātiskā teoloģija, Bībeles ekseģēze,morālteoloģija) pastorālie aspekti;2.2. pastorālteoloģija;2.3. fizioloģija un psihosomātika;2.4. personības teorijas un psihoterapijas veidi;2.5. klīniskā psiholoģija un patopsiholoģija;2.6. attīstības psiholoģija;2.7. speciālā pedagoģija un psiholoģija;2.8. sociālā un ģimenes psiholoģija;2.9. reliģijas psiholoģija;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. garīgās dzīves teoloģija;3.2. reliģijas pedagoģija un metodika;3.3. pastorālpsiholoģija;3.4. pastorālā konsultēšana (teorijas un prakse);3.5. garīgā vadība un līdzgaitniecība;3.6. starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā;3.7. pastorālā komunikācija;3.8. starpkultūru pastorālā aprūpe un konsultēšana;3.9. atbalsta sniegšana krīzes situācijās;3.10. teoloģijas metodoloģija;3.11. zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā;3.12. informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā;3.13. profesionālā ētika;3.14. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;


3.15. valsts valoda;3.16. darba tiesiskās attiecības;3.17. darba aizsardzība;3.18. vides aizsardzība.193


194II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņaprofesiju standarti2.1. Būvdarbu vadītāja profesijas standarts2.1.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – būvdarbu vadītājs.2. Profesijas kods – 1323 05.2.1.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis attiecīguprofesionālo izglītību būvniecībā un attiecīgu praktisko būvdarbu vadīšanaspieredzi, veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projektadokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi,apzina un piedāvā atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus),nokomplektē būvstrādnieku brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlasbūvmašīnas un aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai, izvēlasprojektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plāno to piegādibūvobjektā, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību unbūvdarbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būvesrealizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi, rūpējas, lai būvdarbitiktu veikti atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartuprasībām un to izmaksas iekļautos apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros;veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībaibūvobjektā; sagatavo būvniecības normatīvajos aktos noteikto būvesizpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites.Būvdarbu vadītājs var strādāt valsts vai pašvaldības iestādē,būvuzraudzības dienestā, nekustamā īpašuma novērtēšanas un pārvaldīšanasjomā, būvmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.2.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt būvdarbu vadītāja pienākumusatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībastiesību normām būvniecības jomā.


1952. Spēja veikt būvdarbu operatīvo vadību.3. Spēja koordinēt būvniecības dalībnieku darbu.4. Spēja plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.5. Spēja novērtēt un analizēt objekta būvniecības ekonomiskos faktorus.6. Spēja novērtēt projekta dokumentāciju.7. Spēja projektēt būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvdarbus.8. Spēja organizēt būvobjekta pastāvīgo nodrošinājumu.9. Spēja sadarboties ar sadarbības partneriem būvobjekta realizācijai.10. Spēja kontrolēt izpildīto būvdarbu apmaksu.11. Spēja nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības undarba aizsardzības noteikumu ievērošanu.12. Spēja apmācīt nodarbinātos.13. Spēja organizēt mācības.14. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.2.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot, organizēt un vadīt būvdarbus.2. Pārzināt un pielietot būvnormatīvus.3. Lasīt un izprast projektu dokumentāciju.4. Pārzināt būvniecības tehnoloģiskos procesus.5. Pārzināt būvmateriālu pamatīpašības, esošo būvmateriālu klāstu unsistēmas.


1966. Izprast būvju konstruktīvos risinājumus.7. Izprast inženierkomunikāciju un speciālo būvju risinājumus unbūvniecības pamatprincipus.8. Saprast ģeodēzisko un metroloģisko darbu pamatprincipus.9. Prast izvēlēties būvmašīnas, mehānismus, instrumentus un tehnoloģiskāaprīkojuma sistēmas katra konkrētā darba veikšanai.10. Orientēties darba samaksas sistēmās, darba normēšanā un prast tospielietot.11. Prast aprēķināt būvdarbu izmaksas, izvērtēt ekonomiskos faktorus unizvēlēties izdevīgāko variantu.12. Prast risināt problēmu situācijas.13. Pielietot būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas un standartizācijaspamatprincipus.14. Prast izvēlēties būvdarbu speciālistus, atbilstoši veicamā darbasaturam un veidot darba tiesiskās attiecības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.15. Prast veidot optimālu būvlaukuma infrastruktūru atbilstoši darbaaizsardzības, darba higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvoaktu prasībām būvniecības jomā.16. Prast strādāt ar būvdarbu organizēšanas projektēšanainepieciešamajām speciālajām datorprogrammām.17. Veikt projektu sagatavošanu un īstenošanu.18. Prast izmantot informācijas tehnoloģijas.19. Prast analizēt saņemto informāciju.20. Prast analizēt darba rezultātus.21. Pārvaldīt valsts valodu.22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.23. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.


19724. Pašizglītoties.2.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tēlotāja ģeometrija;1.2. būvniecības vēsture;1.3. teritoriālā plānošana;1.4. hidraulika;1.5. dizaina pamatprincipi, krāsu un stilu mācība;1.6. metroloģija, standartizācija;1.7. nekustamā īpašuma tiesiskie pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. augstākā matemātika;2.2. būvfizika;2.3. būvķīmija;2.4. ģeotehnika;2.5. būvmateriālu laboratoriskie pārbaudījumi;2.6. būvju stiprība un noturība;2.7. inženierbūves;2.8. būvmašīnas, tehnoloģiskais aprīkojums, instrumenti;2.9. būvmehānika;2.10. civilā aizsardzība;2.11. grunšu mehānika, pamatnes, pamati;2.12. vispārējā siltumtehnika;2.13. ēku energoefektivitāte;2.14. būvprojektēšana (arhitektūras projektēšana, dzelzsbetona un akmenskonstrukcijas, metāla konstrukcijas, koka un sintētisko materiālu konstrukcijas,ceļu un tiltu konstrukcijas, inženierkomunikācijas);2.15. kvalitātes sistēmas būvlaukumā;2.16. vispārējā elektrotehnika;2.17. vides kultūra;2.18. dabas resursu izmantošana;2.19. Civillikums, Komerclikums, Publisko iepirkumu likums,Administratīvā procesa likums.2.20. lietvedība;2.21. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.


1983. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. inženiergrafika;3.2. datorzinības;3.3. informācijas tehnoloģijas;3.4. saskarsme, inženierpsiholoģija;3.5. personāla vadība;3.6. būvniecības normatīvie akti;3.7. ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas;3.8. materiālu pretestība;3.9. ģeodēzija, inženierģeodēzija;3.10. ekonomika, tāmju sastādīšana un analīze;3.11. būvmateriāli un būvizstrādājumu atbilstības izvērtēšana;3.12. būvdarbu tehnoloģija;3.13. būvdarbu organizēšana;3.14. darba normēšana;3.15. darba samaksas sistēmas;3.16. darba aizsardzība;3.16. elektrodrošība un ugunsdrošība;3.17. vides aizsardzība;3.18. darba tiesiskās attiecības;3.19. valsts valoda;3.20. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.2. Namu pārvaldnieka profesijas standarts2.2.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – namu pārvaldnieks.2. Profesijas kods – 2422 21.2.2.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– namu pārvaldnieks nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namupārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu,izpildes organizēšanu un kontroli; sadarbojas ar dzīvokļu īpašniekiem,īrniekiem, nomniekiem; pārzina būvju ekspluatāciju, būvniecības materiālupielietošanas tehnoloģiju, izskata un vērtē rekonstrukcijas, renovācijas unrestaurācijas projekta dokumentāciju, darbu veikšanas kārtību; seko, lai


199rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiktu veikti atbilstoši projekta,būvnormatīvu un standartu prasībām, noteiktos termiņos un to izmaksasiekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; nodrošina darba aizsardzības,ugunsdrošības, elektrodrošības un citu noteikumu ievērošanu; nodrošinadzīvojamajai ēkai piekrītoša zemes gabala uzturēšanu sanitārā un tehniskākārtībā, vada un kontrolē padotībā esošos darbiniekus.Namu pārvaldnieks strādā uzņēmumos un citās institūcijās, kas darbojasnekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas vai ar tām saistītāsjomās.2.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt namu pārvaldnieka pienākumusatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībastiesību normām.2. Spēja plānot un vadīt namu pārvaldīšanu un uzturēšanu.3. Spēja nodrošināt namu pārvaldīšanas un uzturēšanas saimnieciskodarbību.4. Spēja organizēt namu būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmutehnisko apkalpošanu un uzturēšanu.5. Spēja nodrošināt namu un tiem piesaistīto zemes gabalu uzturēšanu.6. Spēja tiešā darba veikšanai radīt un nodrošināt apkārtējai videi, darbaaizsardzībai un ugunsdrošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darbaaizsardzības, vides un ugunsdrošības aizsardzības prasībām.7. Spēja plānot, organizēt un kontrolēt namu renovācijas unrekonstrukcijas darbus.8. Spēja sastādīt ar nama pārvaldnieka darbību saistītus finanšu unjuridiska rakstura dokumentus, kontrolējot to izpildi.9. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.2.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes


2001. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, LatvijasRepublikas likumus, standartus un citus normatīvos aktus, saistītus ar namupārvaldīšanu, namu rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju.2. Izskatīt, saskaņot visu veidu līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu,rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanu un nodrošināt tokontroli.3. Organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildiatbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem.4. Pārzināt vadības metodes pamatus un formas, sadarbības psiholoģijasun vadīšanas psiholoģijas pamatus un prast tās pielietot.5. Sastādīt ikgadējos un ilgtermiņa saimnieciskos un rekonstrukcijas,renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanas plānus un saskaņot ar īpašniekiem.6. Organizēt budžeta plānošanas, atskaišu un finanšu pārskatusagatavošanu (tai skaitā ieņēmumu–izdevumu tāmes sagatavošanu unsaskaņošanu).7. Organizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā namu pārvaldīšanānoteikto maksājumu aprēķināšanu, iekasēšanu, norēķināšanos ar pakalpojumusniedzējiem un analizēt namu apsaimniekošanas darbības rezultātus.8. Orientēties namu klasifikācijā, būvkonstrukciju tipos un tehniskajosrādītājos.9. Organizēt namu, būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmuapsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkopi.10. Pārzināt namu ekspluatācijā pielietotās inženiertehniskāskomunikācijas.11. Orientēties rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas projektudokumentācijā un tehnoloģiskos procesos.12. Pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus (būvju stiprības un noturībaspamatus, nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus,inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus).13. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, pārzināt būvmateriālupamatīpašības.


20114. Izvērtēt rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veicējus.15. Pārzināt un īstenot enerģijas taupīšanas pasākumus namuekspluatācijā.16. Organizēt un pārraudzīt neplānoto darbu (piemēram, avārijas sekunovēršana) izpildi.17. Organizēt labiekārtošanas darbu veikšanu.18. Organizēt materiālu sagatavošanu un iesniegšanu tiesvedībuuzsākšanai.19. Sazināties ar citiem darbiniekiem, darījumu partneriem, īpašniekiem,īrniekiem, nomniekiem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām,veidojot pozitīvu saskarsmes vidi.20. Strādāt komandā/grupā.21. Strādāt patstāvīgi.22. Plānot un organizēt savu un pakļauto darbinieku darbu.23. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un papildināt tās.24. Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties namupārvaldīšanas jomā.25. Pārvaldīt valsts valodu.26. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.28. Organizēt darba aizsardzības, ugunsdzēsības, vides aizsardzībasprasību un iekšējās kārtības noteikumu izpildi.29. Organizēt lietvedības darbu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajāmprasībām namu pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā.2.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


2021. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ekonomikas pamati;1.2. ekonomiskā matemātika;1.3. statistikas pamati;1.4. projektu sagatavošana un prezentēšana namu pārvaldīšanas jomā.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. grāmatvedība;2.2. nodokļu sistēmas pamati;2.3. nekustamā īpašuma apdrošināšana;2.4. Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā;2.5. vispārējā elektrotehnika;2.6. būvju konstrukcijas;2.7. ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (ēku rekonstrukcija,renovācija un restaurācija, ēku stiprība un noturība);2.8. būvkomercdarbības praktiskie aspekti (būvmateriāli, procesi untehnoloģijas būvniecībā);2.9. būvniecības plānošana un organizēšana;2.10. tehniskās rasēšanas pamati;2.11. vides aizsardzība;2.12. namu energoefektivitāte un energoaudits;2.13. lietišķo attiecību psiholoģija;2.14. ētika, komercdarbības etiķete;2.15. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas tiesiski normatīvābāze;3.2. nekustamā īpašuma tiesiskā regulācija un darījumi;3.3. komerctiesības;3.4. komercaprēķini namu apsaimniekošanā;3.5. tirgzinības;3.6. vadības zinības;3.7. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana;3.8. informācijas tehnoloģijas;3.9. lietvedība;3.10. darba aizsardzība;3.11. valsts valoda;3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.13. darba tiesiskās attiecības.


2032.3. Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarts2.3.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – penitenciārā un probācijas darba speciālists.2. Profesijas kods – 2422 28.2.3.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– penitenciārā un probācijas darba speciālists ir darbinieks, kurš nodrošinaar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu (turpmāk – klienti)resocializācijas pasākumu izpildi, organizē kriminālsoda – piespiedu darbs –izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi;organizē un īsteno izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgunodarījumu; vāc informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu;veic to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personuuzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; informē ar brīvībasatņemšanas sodu notiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārāspalīdzības saņemšanas kārtību un veidiem; organizē brīvības atņemšanas kākriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.Penitenciārā un probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijasdienestā.2.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja analizēt un atlasīt nepieciešamo juridisko un citu informāciju.2. Spēja izskatīt un pārbaudīt iesniegumus, sagatavot atbilžu projektus unnodrošināt sagatavoto dokumentu atbilstību lietvedības prasībām.3. Spēja sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajāmorganizācijām.4. Spēja klientu disciplīnas pārkāpumu gadījumos piedalīties pārbaudēsun sagatavot ziņojumus par pārkāpumiem.5. Spēja sastādīt soda izpildes, uzraudzības plānu un organizēt tā izpildi.


2046. Spēja sekmēt klientu iesaistīšanu vispārējās un profesionālās izglītībaspasākumos.7. Spēja sekmēt klientu sociālo prasmju un izziņas iemaņu uzlabošanu, kāarī jaunu prasmju apgūšanu.8. Spēja informēt klientus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzībassaņemšanas kārtību pēc atbrīvošanas.9. Spēja gatavot klientu raksturojumus un virzīt tos izskatīšanai un spējasavākt informāciju izvērtēšanas ziņojumiem.10. Spēja apkopot klientu disciplināro praksi, izskatīt un noformētmateriālus par klienta soda izciešanas režīma pārkāpumiem.11. Spēja sagatavot materiālus klientu pamudināšanai undisciplinārsodīšanai.12. Spēja konstatēt klientu psiholoģiskās krīzes gadījumu riskus unorganizēt pasākumus krīzes novēršanai.13. Spēja noteikt klientu problēmas, analizēt tās, rast risinājumus.14. Spēja organizēt un vadīt izlīgumu starp cietušo un personu, kuraizdarījusi noziedzīgu nodarījumu.15. Spēja apzināt potenciālos darba devējus piespiedu darba unsabiedriskā darba jomā.16. Spēja apzināt potenciālos sadarbības partnerus postpenitenciārāspalīdzības jomā.17. Spēja apzināt potenciālos klientus postpenitenciārās palīdzības jomā.18. Spēja izprast konflikta būtību un tā risinājuma iespējas.19. Spēja uzraudzīt personas, kuras ir nosacīti notiesātas vai pret kurāmizbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un kurāmnoteikta zema uzraudzības intensitāte.20. Spēja nodrošināt kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinošarakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes organizēšanu.


20521. Spēja organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājumakā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.22. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās (krievu un citāsvešvalodā).2.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Piemērot tiesību aktus.2. Izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.3. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.4. Ievērot ugunsdrošības normas un prasības.5. Sniegt pirmo palīdzību.6. Lietot informācijas datubāzes un datorprogrammas.7. Lietot biroja tehniku.8. Novērtēt situāciju un prognozēt riskus.9. Noteikt darba uzdevumu prioritātes.10. Veikt darbu patstāvīgi, prast plānot un organizēt darbu, patstāvīgipieņemt lēmumus.11. Strādāt komandā.12. Sazināties un sadarboties ar citiem darbiniekiem un sabiedrību.13. Prast argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.14. Ievērot profesionālās ētikas principus.15. Pilnveidot savu fizisko sagatavotību.16. Pārvaldīt valsts valodu.17. Pārvaldīt divas svešvalodas (krievu un citu svešvalodu) saziņaslīmenī.


20618. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās(krievu un citā svešvalodā).19. Risināt konflikta situācijas.20. Pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas, iemaņas un prasmes.21. Motivēt klientu uz sadarbību.22. Novērtēt klientu uzvedību.23. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.2.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:1.1. Eiropas Savienības, starptautiskās un cilvēktiesības;1.2. valsts un tiesību teorija;1.3. socioloģija;1.4. kriminoloģija un penoloģija;1.5. civilprocesa tiesības un civiltiesības;1.6. pašvaldību tiesības;1.7. psiholoģijas pamati (vispārējā psiholoģija; personības psiholoģija;saskarsmes psiholoģija; sociālā psiholoģija; attīstības psiholoģija; grupupsiholoģija);1.8. darba tiesiskās attiecības;1.9. sociālā drošība;1.10. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās (krievu uncitā svešvalodā).2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:2.1. valsts valoda;2.2. krievu valoda un cita svešvaloda saziņas līmenī;2.3. ētika;2.4. pirmā palīdzība;2.5. konstitucionālās tiesības;2.6. tiesību normu piemērošana;2.7. administratīvo pārkāpumu tiesības;2.8. administratīvā procesa tiesības;2.9. krimināltiesības;


2072.10. darba aizsardzība un pašaizsardzības mehānismi;2.11. informātika un telekomunikāciju sistēmas;2.12. konfliktoloģija un izlīguma organizēšana un vadīšana starp cietušoun personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu;2.13. penitenciārā pedagoģija un penitenciārā psiholoģija;2.14. sociālais darbs un postpenitenciārā palīdzība;2.15. ieslodzījuma vietu un probācijas iestādes darba organizācija;2.16. kriminālsodu izpildi reglamentējošie normatīvie akti;2.17. kriminālsoda brīvības atņemšanas un piespiedu darba, audzinošarakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskā darba – izpildes organizēšana;2.18. kriminālprocesa tiesības;2.19. uzraudzības organizēšana personām, kuras nosacīti notiesātas vaipret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot nokriminālatbildības;2.20. bērnu tiesību aizsardzība kriminālsodu izpildē;2.21. vides aizsardzība;2.22. lietvedības pamati.2.4. Personāla speciālista profesijas standarts2.4.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – personāla speciālists.2. Profesijas kods – 2423 07.2.4.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– personāla speciālists kārto personāla lietvedību; nodrošina personāla datuuzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi; veic personāla atlases procesu; organizējauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; organizē personāla apmācības;piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādēun uzturēšanā; piedalās darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmasizveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktuprasību ievērošanai; konsultē darbiniekus.Personāla speciālists strādā uzņēmumos.2.4.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


2081. Spēja sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentusatbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.2. Spēja sagatavot personāla dokumentāciju nodošanai arhīvā, saskaņā arorganizācijas lietu nomenklatūru.3. Spēja uzkrāt un regulāri aktualizēt personāla informāciju, arīelektroniskā formā.4. Spēja apkopot un analizēt datus par uzņēmuma personāla skaitu,sastāvu, mainību u.c.5. Spēja izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmumapersonāla jautājumos.6. Spēja veikt darbinieku atlases procesu.7. Spēja organizēt jauno darbinieku ievadīšanu darbā.8. Spēja sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem izveidot un realizētnepieciešamo personāla attīstības un apmācības plānu.9. Spēja organizēt personāla darba izpildes un kompetenču novērtēšanasprocesu.10. Spēja izstrādāt priekšlikumus un administrēt darba samaksas unmotivēšanas sistēmas.11. Spēja piemērot darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvosaktus.12. Spēja konsultēt darbiniekus par kompetencē esošiem jautājumiem.13. Spēja sazināties valsts valodā augstākajā līmenī un divās svešvalodās.2.4.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Prast pielietot praktiskajā darbā darba tiesisko attiecībureglamentējošos normatīvos aktus.2. Prast pieņemt lēmumus par kompetencē esošiem jautājumiem.3. Atrast un analizēt nepieciešamo informāciju.


2094. Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.5. Sagatavot dokumentus un iekšējo normatīvo aktu projektus uzņēmumapersonāla jautājumos.6. Sagatavot pārskatus par personāla skaitu, sastāvu, mainību u.c.7. Prast pielietot personāla atlases metodes.8. Prast sagatavot anketas un veikt anketēšanu par personāla jautājumiem.9. Plānot un organizēt savu darbu.10. Prast izstrādāt un pielietot personāla darba izpildes un kompetenčunovērtēšanas sistēmu.11. Prast strādāt komandā/ grupā.12. Prast risināt problēmsituācijas.13. Prast argumentēti izteikt savu viedokli.14. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.15. Spēt mutiski un rakstiski sazināties divās svešvalodās.16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.17. Prast strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.18. Prast operatīvi sniegt informāciju.2.4.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. finanšu grāmatvedības pamati;1.2. tirgzinības pamati;1.3. socioloģijas pamati;1.4. vides aizsardzības pamati.


2102. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. personības psiholoģija;2.2. organizācijas psiholoģija;2.3. organizācijas vadība;2.4. ētika;2.5. statistikas pamati;2.6. ekonomika;2.7. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. personāla vadība;3.2. lietvedība;3.3. personāla lietvedība;3.4. darba tiesiskās attiecības (tai skaitā sociālais dialogs) un sociālāstiesības (piemēram, pensijas, sociālās apdrošināšanas pabalsti, valsts sociāliepabalsti);3.5. lietišķā saskarsme un etiķete;3.6. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.7. valsts valoda augstākajā līmenī;3.8. darba aizsardzība.2.5. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesijas standarts2.5.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis.2. Profesijas kods – 3112 27.2.5.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis veic ugunsdrošībasuzraudzību un kontrolē normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanuugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, kā arī vada un veic glābšanas darbusun seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā.Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis strādā par speciālistuValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai uzņēmumos.


2112.5.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.2. Spēja analizēt ugunsdrošības stāvokli objektos, sniegt priekšlikumusugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai un sagatavot dokumentāciju.3. Spēja izprast civilās aizsardzības sistēmu un tās darbības principus.4. Spēja izprast civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību.5. Spēja apzināt iespējamos apdraudējumus un raksturot tos.6. Spēja plānot civilās aizsardzības pasākumus.7. Spēja informēt iedzīvotājus par ugunsdrošību un civilo aizsardzību.8. Spēja veikt un vadīt glābšanas darbus un seku likvidēšanasneatliekamos pasākumus notikuma vietā.9. Spēja veikt izpēti notikuma vietā.10. Spēja noteikt bīstamās zonas notikuma vietā.11. Spēja noteikt nepieciešamos resursus glābšanas darbu un sekulikvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai notikuma vietā.12. Spēja uztvert un novērtēt informāciju par notikumu.13. Spēja strādāt ar vides izlūkošanas mēraparātiem.14. Spēja lietot glābšanas un ugunsdzēsības tehniku un aprīkojumu.15. Spēja kontrolēt darbu ar glābšanas un ugunsdzēsības tehniku unaprīkojumu, kontrolēt tehnisko apkopi.16. Spēja lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un aprīkojumu.17. Spēja kontrolēt, kā tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi unaprīkojums.18. Spēja kontrolēt darba aizsardzības prasību ievērošanu.


21219. Spēja strādāt ar sakaru līdzekļiem.20. Spēja instruēt nodarbinātos.21. Spēja organizēt mācības.22. Spēja organizēt dežūrmaiņas darbu.23. Spēja pētīt ugunsgrēka apstākļus.24. Spēja veikt administratīvo lietvedību.25. Spēja sazināties ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām.26. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.27. Spēja pārzināt Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līgumaorganizācijas (NATO) lomu civilajā aizsardzībā.28. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.2.5.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.2. Noformēt dokumentus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajosaktos lietvedības, kā arī ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.3. Plānot civilās aizsardzības pasākumus.4. Veikt un vadīt glābšanas darbus.5. Veikt un vadīt seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus.6. Sniegt pirmo palīdzību.7. Rīkoties ar vides izlūkošanas mēraparatūru.8. Noteikt nepieciešamos resursus glābšanas darbiem un seku likvidēšanasneatliekamajiem pasākumiem notikuma vietā.9. Strādāt ar glābšanas un ugunsdzēsības tehniku, aprīkojumu uninstrumentiem.


21310. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un aprīkojumu.11. Organizēt un kontrolēt individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu.12. Analizēt saņemto informāciju.13. Plānot un organizēt darbu, kā arī kontrolēt tā izpildi.14. Vadīt nodarbības, lai personāls apgūtu darbu ar glābšanas unugunsdzēsības tehniku un aprīkojumu.15. Analizēt darba rezultātus.16. Kontrolēt darba aizsardzības prasību ievērošanu.17. Pētīt ugunsgrēku apstākļus.18. Piemērot un ievērot praktiskajā darbībā prasības, kas noteiktasnormatīvajos aktos ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.19. Orientēties jautājumos par Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijaslīguma organizācijas (NATO) lomu civilajā aizsardzībā.20. Strādāt ar datoru un biroja tehniku.21. Pārvaldīt valsts valodu22. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.2.5.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī – Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līgumaorganizācijas (NATO) loma civilajā aizsardzībā.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. civilās aizsardzības sistēma valstī;2.2. ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizācijas;2.3. psiholoģija un saskarsme ar dažādām sociālajām grupām;


2142.4. militārā mācība;2.5. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un uzdevumi;3.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra un darbība;3.3. darba aizsardzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;3.4. ugunsdzēsības taktika un glābšanas darbi;3.5. glābšanas un ugunsdzēsības tehnika un aprīkojums;3.6. katastrofu pārvaldīšana;3.7. ugunsdzēsības ierindas mācības;3.8. pirmā palīdzība;3.9. civilās aizsardzības pasākumu plānošana;3.10. uzraudzība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;3.11. valsts valoda;3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.13. personāla vadība;3.14. datora un biroja tehnikas lietošana;3.15. darba tiesiskās attiecības;3.16. vides aizsardzība.2.6. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesijas standarts2.6.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – sauszemes transportlīdzekļu tehniskaiseksperts.2. Profesijas kods – 3115 48.2.6.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ir speciālists, kuršnosaka transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāva, traktortehnikas (turpmākšajā profesijas standartā – transportlīdzekļi) vērtību un tehnisko stāvokli;identificē un novērtē transportlīdzekļu bojājumus un aprēķina atjaunošanasizdevumus; nosaka bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudaizstrādājumu kvalitāti; piedalās ceļu satiksmes negadījumu izpētē.


215Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts strādā artransportlīdzekļiem saistītās jomās: apdrošināšanā, pēc tiesu sistēmas iestāžu vaiamatpersonu pieprasījuma, pēc transportlīdzekļu īpašnieku pieprasījuma,līzingā, muitā, transportlīdzekļu tehniskās uzraudzības sistēmā, patērētāju tiesībuaizsardzībā, remontdarbnīcās un transportlīdzekļu tirdzniecībā.2.6.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja noteikt ceļu satiksmes negadījumā cietuša transportlīdzekļabojājumus, to izcelsmi un atjaunošanas izdevumus.2. Spēja veikt nelietota vai ekspluatācijā esoša transportlīdzekļa, tāsastāvdaļu darbspējas atteices un lietoto materiālu tehnisko vai kvalitatīvoparametru ekspertīzi.3. Spēja vienoties ar pasūtītāju (pasūtītājs ir fiziska vai juridiska persona,ar kuru ir panākta mutiska vienošanās vai noslēgts līgums par tehniskāvērtējuma vai tehniskās ekspertīzes veikšanu) par transportlīdzekļa vai tāsastāvdaļu, vai lietoto materiālu (turpmāk šajā profesijas standartā – pētāmaisobjekts) apskates laiku un vietu.4. Spēja ievērot normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehnisko apskatiun tehnisko kontroli uz ceļiem noteikto transportlīdzekļu apskates veikšanasilgumu.5. Spēja informēt pasūtītāju par transportlīdzekļa atjaunošanas izdevumunoteikšanai un par pētāmā objekta apskatei nepieciešamajiem darba apstākļiemun nodrošinājumu apskates vietā.6. Spēja informēt pasūtītāju par transportlīdzekļa atjaunošanas izdevumunoteikšanai un par ekspertīzei nepieciešamajām izmaksām un norēķinu kārtību.7. Spēja pārliecināties par ekspertīzes procedūras atbilstību normatīvajosaktos noteiktajai kārtībai.8. Spēja noslēgt līgumu ar pasūtītāju.9. Spēja apskatīt transportlīdzekli un ierakstīt protokola veidlapātransportlīdzekļa vai pētāmā objekta identifikācijas datus, tehnisko aprīkojumuun nepieciešamo informāciju par īpašnieku vai ekspertīzes pieteicēju.


21610. Spēja nofotografēt apskatāmo transportlīdzekli vai pētāmo objektu, janepieciešams, arī atsevišķus tā fragmentus, kuriem ir būtiska un akcentējošanozīme ekspertīzē.11. Spēja vizuāli novērtēt virsbūves tehnisko stāvokli un bojājumus(piemēram, novērtēt deformācijas veidus un virzienus, caurrūsēšanas ietekmi,salīdzināt blakus detaļu salaidumu spraugu lielumu, krāsu toņu atšķirību,pirmsremonta bojājumus).12. Spēja novērtēt motora, transmisijas, ritošās daļas, elektroiekārtas,bremžu sistēmas, balstiekārtas, interjera un eksterjera bojājumus.13. Spēja paredzēt visus faktorus, kuri var būtiski ietekmēt ekspertīzi untās kvalitāti.14. Spēja aizpildīt apskates protokolu – ierakstīt identifikācijas datus unkonstatētos bojājumus, to identitāti apstiprināt ar tehniskā eksperta untransportlīdzekļa īpašnieka vai pilnvarotās personas parakstu.15. Spēja pieprasīt, lai pasūtītājs sagatavotu, vai pašam sagatavotekspertīzei nepieciešamo pētāmā objekta dokumentāciju, piemēram, atbilstībassertifikātus, valsts standartus, tehniskos noteikumus, rasējumus, ekspluatācijasinstrukcijas, garantijas nosacījumus.16. Spēja aprēķināt, argumentēt un aizstāvēt remontdarbu lietderību unizmaksas.17. Spēja izvēlēties atbilstošus mērinstrumentus un palīglīdzekļus.18. Spēja veikt nepieciešamos tehniskos mērījumus.19. Spēja paredzēt objektīvi nepieciešamu remonta metožu un tehnoloģijulietojumu.20. Spēja uzskaitīt apskates protokolā visas bojātās pētāmā objektasastāvdaļas un vizuāli fiksēt bojājumu raksturu (piemēram, lūzumus,izdrupumus, plaisas, deformācijas veidu, vērpi, sausās berzes un pārkarsēšanaspazīmes, materiāla stiepi, smērvielu klātbūtni, nekvalitatīvu krāsojumu, izmēruneatbilstību).21. Spēja veikt papildu apskati, ja tiek konstatēti slēpti defekti.


21722. Spēja saskaņot un pamatot pētāmā objekta īpašniekam vai ekspertīzespasūtītājam jautājumu par papildu izpētes nepieciešamību specializētālaboratorijā.23. Spēja noteikt pēc īpaša pasūtītāja norādījuma transportlīdzekļabojājumu izcelsmi.24. Spēja veikt, ja nepieciešams, pētāmā objekta papildu ekspertīzi.25. Spēja pievienot specializētās laboratorijas tehniskā pētījuma atzinumuekspertīzes lietai.26. Spēja izpildīt nepieciešamos aprēķinus.27. Spēja informēt pasūtītāju par atjaunošanas izdevumu un bojājumunoteikšanas ekspertīzes izpildi un par ekspertīzes pabeigšanas termiņiem.28. Spēja nodot eksperta vērtējuma dokumentācijas oriģinālus pasūtītājampēc pieņemšanas un nodošanas akta noformēšanas.29. Spēja sastādīt un noformēt tehniskās ekspertīzes atzinumunormatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tehniskās ekspertīzes atzinumājāatspoguļo pētāmās konstrukcijas raksturojums, darbības princips,ekspluatācijas noteikumi, normālas darbības traucējumu iemesli, atteicesiestāšanās mehānisma raksturojums, cēloņi un sekas, darbspēju atjaunošanasizdevumi atbilstoši tehniskajam stāvoklim pirms atteices iestāšanās, topamatojums un lietderība.30. Spēja nodot ekspertīzes dokumentu oriģinālus pasūtītājam pēcpieņemšanas un nodošanas akta noformēšanas.31. Spēja arhivēt dokumentu kopijas un fotomateriālus normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā.32. Spēja ievērot spēkā esošos ar transportlīdzekļu tehnisko vērtējumu untehnisko ekspertīzi saistītos normatīvos aktus.33. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.2.6.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Lietot datoru un izmantot internetu.


2182. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus.3. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.4. Ievērot elektrodrošības noteikumus.5. Lietot fotoaparātu.6. Lasīt un zīmēt rasējumus un skices.7. Lasīt un zīmēt elektriskās shēmas.8. Apzināt vielas bīstamības klases.9. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.10. Lasīt standartizētus simbolus.11. Sniegt pirmo palīdzību.12. Lietot sakaru līdzekļus.13. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.14. Izpildīt tehniskā vērtējuma aprēķinu un ekspertīzes izklāstu ar datorapalīdzību.15. Lietot atslēdznieka darbarīkus un instrumentus, instrumentus arpneimatisko un elektrisko piedziņu, kā arī atslēdznieka un autoelektriķamērinstrumentus.16. Lietot tehniskajam vērtējumam un ekspertīzei nepieciešamosinstrumentus, palīgaprīkojumu un darba apģērbu.17. Ievērot normatīvos aktus par transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžumetodiku.18. Ievērot normatīvos aktus, kuri attiecināmi uz ceļu satiksmesorganizāciju un drošību.19. Prast fotografēt atbilstoši vērtēšanai un ekspertīzei nepieciešamajāmprasībām.


21920. Prast transportlīdzekļa tirgus vērtības noteikšanai lietot normatīvajosaktos paredzētos vērtību katalogus, akceptētos informācijas avotus.21. Izmantot tehniskās rokasgrāmatas.22. Izmantot speciālo literatūru.23. Prast izvēlēties transportlīdzekļu defektu noteikšanas metodes untehnoloģiju.24. Identificēt transportlīdzekļu defektus.25. Pārzināt izgatavotājrūpnīcas noteikto remonta tehnoloģiju un lietot totehnisko ekspertīžu dokumentācijas sastādīšanā.26. Izmantot speciālās datorprogrammas, kuras nepieciešamas tehniskāsekspertīzes veikšanai.27. Ievērot sauszemes transportlīdzekļu tehnisko ekspertu darba ētiku.28. Prast patstāvīgi plānot un veikt savu darbu noteiktajā termiņā.29. Izprast komandas darba stilu, prast strādāt komandā, sadarboties arcitu profesiju darbiniekiem.30. Sniegt rakstisku un mutisku informāciju.31. Pārvaldīt valsts valodu.32. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.33. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.34. Risināt radušās problēmsituācijas.35. Veidot loģisku spriedumu ķēdes, iegūt, klasificēt un izmantotnepieciešamo informāciju.36. Noskaņot pasūtītāju labvēlīgi, sazināties ar to.37. Nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās zināšanas.38. Izmantot saskarsmes prasmes.


22039. Pārzināt tehnisko līdzekļu iespējas, kas nepieciešamas darbaorganizācijai un izpildei.2.6.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:1.1. darba aizsardzība;1.2. ugunsdrošība;1.3. elektrodrošība;1.4. komercdarbības pamati;1.5. vides aizsardzība;1.6. veselības mācība;1.7. darba tiesiskās attiecības;1.8. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:2.1. valsts valoda;2.2. divas svešvalodas saziņas līmenī;2.3. tehniskā vērtētāja un eksperta darbības nodrošināšanas noteikumi;2.4. saskarsmes prasme;2.5. darba plānošanas un organizācijas pamati;2.6. elektrotehnikas un elektronikas pamati;2.7. pneimatikas iekārtas transportlīdzekļos un traktortehnikā;2.8. hidraulikas iekārtas transportlīdzekļos un traktortehnikā;2.9. aukstumtehnikas iekārtas transportlīdzekļos un traktortehnikā;2.10. materiālmācība;2.11. tehniskie mērījumi;2.12. pielaides un sēžas;2.13. transportlīdzekļu un traktortehnikas konstruēšanas principi, uzbūvesīpatnības;2.14. motoru uzbūves īpatnības, konstruēšanas principi, remontatehnoloģijas;2.15. ritošās daļas uzbūves īpatnības, konstruēšanas principi, remontatehnoloģijas;2.16. vadības ierīču uzbūves īpatnības, konstruēšanas principi, remontatehnoloģijas;2.17. virsbūves konstruēšanas principi un īpatnības;2.18. virsbūves antikorozijas apstrāde rūpnīcā un remontdarbnīcā;2.19. plastmasas detaļu remonta tehnoloģijas;2.20. virsbūves remonta un krāsošanas tehnoloģijas;


2212.21. transportlīdzekļu un traktortehnikas elektrosistēmu uzbūve,konstruēšanas pamatprincipi, remonta iespējas un tehnoloģijas;2.22. transportlīdzekļos, traktortehnikā un speciālajā aprīkojumālietojamie ekspluatācijas materiāli;2.23. transportlīdzekļos un traktortehnikā izmantojamo konstrukcijumateriālu apstrādes tehnoloģiju pamati;2.24. transportlīdzekļu un traktortehnikas tehniskā stāvokļa noteikumi;2.25. tehniskā vērtēšana un ekspertīze;2.26. datora lietošanas prasme darbā ar speciālajām tehnisko vērtētājuprogrammām;2.27. fotografēšanas pamati;2.28. automobiļu teorijas lietošana bojājumu izcelsmes noteikšanai.2.7. Kokapstrādes tehnologa profesijas standarts2.7.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – kokapstrādes tehnologs.2. Profesijas kods – 3119 18.2.7.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kokapstrādes tehnologs veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanukoksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu unizgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību unremontu, veic materiāla un darba patēriņa aprēķinus, īsteno vides aizsardzībasprasības, vada pakļautos darbiniekus, pārzina uzņēmējdarbības, ekonomikas, ungrāmatvedības normatīvos aktus, vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādesiekārtām, darba aizsardzības prasības, individuālo aizsardzības līdzekļulietošanas prasības, tiesību pamatus, piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē unveic ekonomiskās analīzes.Kokapstrādes tehnologs strādā dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos(piemēram, kokzāģētavās, finieru un saplākšņu, koksnes plātņu un mēbeļuražotnēs) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.2.7.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


2221. Spēja plānot un organizēt darbu.2. Spēja strādāt ar kokapstrādes nozares tehnisko dokumentāciju.3. Spēja vadīt kokzāģēšanas, kokmateriālu žāvēšanas, koka izstrādājumuizgatavošanas, koksnes plātņu, finieru un saplākšņu izgatavošanasstruktūrvienību darbu.4. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.5. Spēja izvērtēt aprēķinus par sniedzamo pakalpojumu izmaksām,nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu.6. Spēja izstrādāt priekšlikumus, kas vērsti uz efektīvāku- lietderīgākuresursu izmantošanu.7. Spēja noteikt uzdevumus noteikto mērķu sasniegšanā, gala rezultātāradot produktus ar paaugstinātu pievienoto vērtību.8. Spēja veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli.9. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.10. Spēja veikt struktūrvienības (uzņēmuma, iecirkņa, ceha u.c.)rekonstrukcijas un renovācijas projektu izpildes plānošanu, kontrolēt realizācijasatbilstību projektam.11. Spēja nodrošināt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darbaaizsardzības noteikumu ievērošanu padotās struktūrvienības darbībā.12. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi.13. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību kokapstrādes jomā.14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.2.7.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Specializēties kādā no galvenajiem nozares virzieniem (kokzāģēšana,koka izstrādājumu ražošana, finieru un saplākšņu ražošana, koksnes plātņuražošana).


2232. Sagatavot kokmateriālus, izvēlēties nepieciešamos virsmērus, racionāliizmantot kokmateriālus un aprēķināt kokmateriālu un citu materiālu patēriņanormas.3. Izstrādāt pasākumus efektivitātes paaugstināšanai un darbaorganizācijas pilnveidošanai.4. Lietot biroja tehniku, izmantot informācijas tehnoloģijas pakalpojumusun lietot tos kokapstrādes nozares tehnoloģiju pilnveidošanai.5. Aprēķināt izstrādājumu pašizmaksu un novērtēt ekonomiskos rādītājus,pārzināt tirgzinības un vadības jautājumus.6. Izprast koka izstrādājumu konstrukcijas un prast izgatavot rasējumus.7. Izprast kokapstrādes nozares tehnoloģiskos procesus un izstrādāttehnoloģisko dokumentāciju, tehnoloģiskos režīmus kokapstrādes nozarē.8. Izvēlēties un lietot kokapstrādes mašīnas, instrumentus un ierīces.9. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt toatbilstību drošības tehnikas prasībām.10. Izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas un organizēt darba vietasatbilstoši darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.11. Novērtēt bīstamās vielas un bīstamos ražošanas faktorus un saudzētapkārtējo vidi.12. Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.13. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.14. Pārvaldīt valsts valodu.15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.7.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. meža nozares politika;


2241.2. vadības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. tehniskās grafikas pielietojums kokapstrādē;2.2. konstrukciju materiāli;2.3. mašīnu elementi;2.4. celšanas un transporta mašīnas;2.5. hidraulika un hidropiedziņa;2.6. tehniskā mērīšana kokapstrādē;2.7. elektrotehnika un elektronika;2.8. siltumtehnika un siltumapgāde kokapstrādē;2.9. ekonomikas teorija un tirgzinības pamati;2.10. kokapstrādes ekonomika;2.11. grāmatvedības pamati;2.12. tehnoloģisko projektu izstrāde kokapstrādē;2.13. koka izstrādājumu un būvkonstrukciju projektēšana;2.14. koksnes materiālu tirgzinība;2.15. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. informātikas un datorgrafikas lietošana kokapstrādes nozaresuzdevumu risināšanā;3.2. koksnes zinātne un meža prečzinība;3.3. komercdarbības normatīvie akti;3.4. koksnes griešanas procesi;3.5. kokapstrādes mašīnas un instrumenti;3.6. pneimotransports kokapstrādē;3.7. kokapstrādes iekārtu ekspluatācija;3.8. koksnes hidrotermiskā apstrāde;3.9. zāģmateriālu ražošana;3.10. koksnes plātņu ražošana;3.11. koka izstrādājumu ražošana;3.12. koksnes un koksnes materiālu apdare;3.13. darba aizsardzība;3.14. vides aizsardzība;3.15. ergonomika;3.16. darba tiesiskās attiecības;3.17. valsts valoda;3.18. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.8. Jogas meistara profesijas standarts


2252.8.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – jogas meistars.2. Profesijas kods – 3230 04.2.8.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– jogas meistars nodrošina klienta psihofiziskā līdzsvara saglabāšanu unnostiprināšanu, disharmoniskā stāvokļa novēršanu, psihofizisko īpašību unprasmju attīstību, pilnveidošanu un harmonizāciju; diagnosticē iemeslus, kurudēļ klients ir novirzījies no harmoniska psihofiziskā stāvokļa, un sastādanodarbību programmu, kas ietver jogas praksi (vingrinājumus, meditācijas,relaksāciju, siltumapmaiņas prakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spējuattīstību), dažādus jogas masāžas un pašmasāžas veidus, kas uzlabo vispārējoklienta stāvokli; veic jogas speciālistu darba supervīziju.Jogas meistars strādā jogas centros, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos,sporta klubos, adaptācijas centros vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.2.8.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja uzņemties atbildību par sava darba norisi un rezultātiem.2. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus.3. Spēja novērtēt klienta psihofizisko stāvokli, konstitucionālo tipu.4. Spēja noteikt klienta disbalansa pazīmes un iemeslus.5. Spēja sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuāloplānu.6. Spēja vadīt jogas nodarbības.7. Spēja veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžu.8. Spēja formulēt jogas prakses vēlamos rezultātus un noteikt riskus.


2269. Spēja noteikt jogas prakses laiku un ilgumu.10. Spēja sniegt rekomendācijas par dzīvesveida noteikumiem, ko ieteicamsievērot jogas prakses laikā.11. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un komfortablu vidi, kurā klientssaņem jogas meistara pakalpojumus.12. Spēja nodrošināt jogas prakses procesa sanitāri higiēnisko līmeni.13. Spēja izturēties ar rūpēm, toleranti un iejūtīgi pret visiem klientiemneatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma un citiem kritērijiem.14. Spēja respektēt klienta individuālās vajadzības.15. Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.16. Spēja argumentēt savu viedokli un pārliecināt citus.17. Spēja veikt darbu individuāli.18. Spēja ievērot konfidencialitāti.19. Spēja nodrošināt ētisku rīcību pret klientu.20. Spēja adekvāti risināt konfliktsituācijas.21. Spēja, ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.22. Spēja veidot klienta izpratni par jogas prakses pamatprincipiem uniedarbību.23. Spēja veikt jogas prakses rezultātu efektivitātes kontroli.24. Spēja veicināt klienta aktīvu un apzinātu līdzdalību sava psihofiziskādisbalansa novēršanā.25. Spēja veikt jogas speciālistu darba supervīziju.26. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.27. Spēja veikt veselīga dzīvesveida attīstības un veicināšanas darbu.28. Spēja veikt jogas prakses popularizēšanu un informēšanu par to.


22729. Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.30. Spēja ievērot savas profesionālās kompetences robežas.31. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.2.8.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārvaldīt jogas praktisko iemaņu un prasmju sistēmu, kas nodrošinaklienta psihofizisko īpašību un prasmju saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstībuun pilnveidošanu.2. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, aparatūru, nepieciešamosmateriālus un palīglīdzekļus.3. Izvēlēties higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus.4. Veikt personīgās un darba vides higiēnas pasākumus.5. Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.6. Raksturot klienta kopējo psihofizisko stāvokli, pamatojoties uz jogasprakses principiem.7. Izvērtēt klienta organisma disbalansa izpausmes.8. Noteikt klienta konstitucionālā tipa īpatnības.9. Sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuāloplānu.10. Noteikt klienta nodarbību visoptimālāko režīmu.11. Konsultēt klientu, kā izpildīt jogas vingrinājumus.12. Vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības.13. Veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžas tehniku.14. Pielietot jogas nodarbībās nepieciešamos rekvizītus, kā arī jogas masāžānepieciešamās eļļas, ziedes un citus līdzekļus.


22815. Pielietot atveseļošanai tautas līdzekļus, dabas produktus, augus uncitus pieejamus un dabiskus līdzekļus.16. Pielietot naturopātijas metodes.17. Ievērot drošības tehnikas principus, pielietojot jogas prakses metodes.18. Konsultēt drošības tehnikas ievērošanā, pielietojot jogas praksesmetodes.19. Sekot klienta organisma stāvokļa dinamikai praktisko vingrinājumuizpildes laikā.20. Sekot klienta pašsajūtai.21. Veikt organisma reakciju pētījumus praktisku nodarbību laikā, lainovērtētu dažādu faktoru iedarbības raksturu uz praktizējošā organismu.22. Noteikt klienta noguruma pakāpi pēc dažāda rakstura fiziskās slodzes.23. Izraudzīties individuālus atjaunošanas līdzekļus atkarībā no cilvēkatipa un noguruma pakāpes.24. Novērtēt klienta stāvokli un jogas prakses rezultātus.25. Sniegt rekomendācijas par dzīvesveida noteikumiem jogaspraktizēšanas laikā.26. Sniegt rekomendācijas par uzturu jogā.27. Apmācīt klientu atklāt kaitējošus faktorus, kuri negatīvi iedarbojas uzpsihofizisko stāvokli.28. Veikt pedagoģiskas funkcijas – demonstrāciju, palīdzību, korekciju,instruktāžu, novērošanu.29. Veikt jogas speciālistu darba supervīziju.30. Pārvaldīt valsts valodu.31. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.


2292.8.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. komercdarbības pamatprincipi;1.2. projektu vadīšanas pamatprincipi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija no jogas pozīcijām;2.2. cilvēka psihiskās un fiziskās attīstības likumsakarības un īpatnībasdažādos attīstības posmos no jogas pozīcijām;2.3. atsevišķu orgānu un sistēmu funkcionēšanas likumsakarības, toregulācija un pašregulācija normas un patoloģijas stāvoklī no jogas pozīcijām;2.4. veselības, psihes un sociālās uzvedības fizioloģiskie pamati no jogaspozīcijām;2.5. fiziskās un psihiskās attīstības normas un noviržu novērtēšanaskritēriji no jogas pozīcijām;2.6. psihiskās pamatfunkcijas un to fizioloģiskie mehānismi no jogaspozīcijām;2.7. psihes attīstības dabisko un sociālo faktoru korelācija no jogaspozīcijām;2.8. fizioloģisko un psihisko procesu savstarpējā atkarība no jogaspozīcijām;2.9. cilvēka adaptācijas raksturs atkarībā no ģeogrāfiskiem, klimatiskiemun sociāliem faktoriem;2.10. veselīga dzīvesveida pamati;2.11. jogas rašanās vēsture un tās filozofiskie pamati;2.12. jogas psiholoģiskie aspekti;2.13. hinduisma filozofija;2.14. budisma filozofija;2.15. dažādu tautu atveseļošanas metodikas (senlatviešu, āriešu, tibetiešu,ķīniešu, indiešu un citas);2.16. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu teorētiskie aspekti;2.17. sadzīves un ģimenes audzināšanas nacionālās īpatnības, reģionunacionālās tradīcijas;2.18. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. jogas prakse (vingrinājumi, meditācijas, relaksācija, siltumapmaiņasprakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstība);


2303.2. adaptētās jogas prakses (iesācējiem, cilvēkiem ar noteiktiemtraucējumiem un citas);3.3. jogas uztura mācība;3.4. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu praktiskie aspekti;3.5. nodarbību sanitāri higiēniskais nodrošinājums;3.6. darba aizsardzība un to ietekmējošie faktori;3.7. pirmā palīdzība;3.8. cilvēka organisma fiziskās slodzes paaugstināšanas gadījumu drošībaspasākumi;3.9. atveseļošanās dabiskie faktori;3.10. naturopātijas metodes;3.11. saskarsmes psiholoģija;3.12. ētikas principi;3.13. profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti;3.14. darba tiesiskās attiecības;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba aizsardzība;3.17. valsts valoda;3.18. divas svešvalodas saziņas līmenī.2.9. Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standarts2.9.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks.2. Profesijas kods – 3355 28.2.9.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks pilda dienesta pienākumusValsts robežsardzē, organizē un vada robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arīorganizē un veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzītanoteikumu ievērošanas kontroli.2.9.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja pārzināt situāciju uz valsts robežas un imigrācijas jomā, veicotnepieciešamās informācijas ieguvi, analīzi, apstrādi un apmaiņu.


2312. Spēja pieņemt lēmumus valsts robežas, valsts robežas joslas,pierobežas joslas, pierobežas un robežšķērsošanas vietas režīma nodrošināšanai.3. Spēja vadīt un kontrolēt robežpārbaudes, robežuzraudzības unimigrācijas kontroles uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi.4. Spēja optimāli plānot personālu, tehniskos līdzekļus, bruņojumu,transportlīdzekļus, dienesta suņus robežpārbaudes, robežuzraudzības unimigrācijas kontroles uzdevumu izpildei.5. Spēja veikt riska analīzi.6. Spēja analizēt robežpārbaudes un robežuzraudzības uzdevumu izpildesapstākļus.7. Spēja nodrošināt dokumentu kvalitatīvu pārbaudi, atklāt to viltojumus,izmantojot robežkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļus.8. Spēja strādāt ar Valsts robežsardzē izmantojamajām informācijassistēmām un nodrošināt datu ievadi un pārbaudi tajās.9. Spēja nodrošināt un organizēt pārkāpēju atklāšanu, pārkāpēju unpatvēruma meklētāju aizturēšanu, pārvietošanu apsardzes uzraudzībā,izmitināšanu un apsardzību.10. Spēja organizēt personu, mantu, transportlīdzekļu apskati un aizliegtovielu, priekšmetu izņemšanu.11. Spēja kvalitatīvi sagatavot un noformēt sarakstes, rīkojuma, dienestaun procesuālos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.12. Spēja atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju robežpārbaudes,robežuzraudzības un imigrācijas kontroles rezultātu apkopošanai.13. Spēja organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās, izņēmumastāvoklī un kara laikā.14. Spēja plānot, organizēt un nodrošināt ārzemnieku ieceļošanas,uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas noteikumu kontroles pasākumus.15. Spēja organizēt un nodrošināt personu profilēšanu, intervēšanu unidentificēšanu.


23216. Spēja savlaicīgi sagatavot lēmuma projektu par ārzemnieka piespieduizraidīšanu no valsts un organizēt precīzu lēmuma izpildi.17. Spēja organizēt un nodrošināt patvēruma meklētāja iesnieguma parbēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšanu.18. Spēja noformēt un izsniegt patvēruma meklētāja personas dokumentu.19. Spēja nodrošināt personāla, tehnisko līdzekļu, bruņojuma,transportlīdzekļu, dienesta suņu efektīvu izmantošanu robežpārbaudes,robežuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumu izpildē.20. Spēja nodrošināt inženiertehniskā aprīkojuma apsekošanu, bruņojumapārbaudi un uzturēšanu darba kārtībā.21. Spēja nodrošināt un kontrolēt no tehniskajiem līdzekļiem iegūtāsinformācijas apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu.22. Spēja nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu tiesiskuma undrošības jomā piemērošanu savas kompetences ietvaros.23. Spēja nodrošināt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu.24. Spēja sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām, kompetentāmārvalstu amatpersonām drošības un tiesiskuma jomā.25. Spēja pildīt un nodrošināt profesionālās ētikas un vispārpieņemtouzvedības normu ievērošanu.26. Spēja nodrošināt darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībuievērošanu.27. Spēja prasmīgi vadīt padoto personālu un veidot pozitīvu psiholoģiskoklimatu kolektīvā.28. Spēja pārzināt padotā personāla personīgās īpašības un profesionālāskompetences.29. Spēja organizēt un vadīt padotā personāla apmācību.30. Spēja nodrošināt likumīgu pavēļu (rīkojumu) izpildi.31. Spēja sniegt pirmo palīdzību.


23332. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.33. Spēja piedalīties struktūrvienības saimnieciskajos procesos unnodrošināt racionālu rīcību ar resursiem.34. Spēja īstenot izglītojošus pasākumus pozitīvas valstiskās attieksmesveidošanai.2.9.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Piemērot normatīvos aktus robežkontroles, imigrācijas kontroles unpatvēruma jomā.2. Organizēt dokumentu pārbaudi un atklāt tajos iespējamos viltojumus.3. Organizēt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanasnoteikumu kontroles pasākumus.4. Dot uzdevumus robežsargu norīkojumiem.5. Veikt robežsargu norīkojuma instruktāžu.6. Vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi.7. Organizēt kvalitatīvu dokumentu pārbaudi robežšķērsošanas vietās.8. Plānot un organizēt pārkāpēju meklēšanu un aizturēšanu.9. Organizēt aizturēšanas protokola sastādīšanu, personas un mantupārmeklēšanu un apskati.10. Veikt pārrunas ar pārbaudāmajām personām.11. Organizēt un veikt personas pārvietošanu apsardzes uzraudzībā,izmitināšanu un apsardzību.12. Organizēt ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.13. Aizpildīt un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībāmsavas kompetences ietvaros.14. Noformēt patvēruma meklētāja personas dokumentu.


23415. Organizēt patvēruma meklētāja iesnieguma par bēgļa vai alternatīvāstatusa piešķiršanu pieņemšanu.16. Strādāt ar informācijas sistēmām.17. Izvēlēties optimālo personāla, dienesta suņu, tehnisko līdzekļu,transportlīdzekļu, inženiertehniskā aprīkojuma un bruņojuma izmantošanu.18. Organizēt inženiertehniskā aprīkojuma un bruņojuma uzturēšanudarba kārtībā.19. Noņemt pirkstu nospiedumus.20. Fotografēt.21. Vadīt transportlīdzekli.22. Organizēt profesionālās ētikas un uzvedības normu ievērošanu.23. Veidot lietišķu un pozitīvu psiholoģisko klimatu kolektīvā.24. Strādāt patstāvīgi un komandā.25. Apzināt mācību vajadzības, kā arī organizēt un vadīt mācības.26. Izmantot iegūto informāciju robežpārbaudes un robežuzraudzībasuzdevumu izpildei.27. Iegūt, atlasīt, apstrādāt un sagatavot nepieciešamo informāciju.28. Veikt riska analīzi.29. Veikt informācijas apmaiņu ar sadarbības iestādēm.jomā.30. Piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus tiesiskuma un drošības31. Organizēt un veikt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu.32. Plānot robežpārbaužu un robežuzraudzības resursus atkarībā nosituācijas izmaiņām.33. Novērtēt padotā personāla kompetences līmeni.


23534. Prast publiski uzstāties, paust un aizstāvēt viedokli.35. Noformēt valsts robežas kontroles uzdevumu.36. Koncentrēt resursus iespējamo pārkāpumu virzienos.37. Organizēt un nodrošināt valsts robežas, valsts robežas joslas,pierobežas joslas, pierobežas un robežšķērsošanas vietas režīma ievērošanu.38. Sagatavot lēmuma projektu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.39. Organizēt dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.40. Plānot, organizēt izglītojošus pasākumus.41. Novērtēt apstākļus un prognozēt iespējamo pārkāpēju darbību.42. Organizēt darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības noteikumuievērošanu.43. Organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās, izņēmuma stāvoklī unkara laikā.44. Pielietot saimniecisko procesu organizācijas un vadīšanas metodes.45. Pārvaldīt valsts valodu.46. Sniegt pirmo palīdzību,47. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.48. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. politikas zinātnes pamatjautājumi;1.2. pasaules valstu ekonomiskās un sociālās ģeogrāfijas pamati;1.2. ekonomikas teorijas pamati.


2362. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. Valsts robežsardzei saistošie starpvalstu līgumi un starptautiskāskonvencijas;2.2. Eiropas Savienības tiesību akti tiesiskuma un drošības jomā;2.3. konstitucionālās tiesības;2.4. personu tiesības un tiesiskās intereses;2.5. darba un sociālās tiesības;2.6. personālvadības pamati;2.7. administratīvās tiesības;2.8. krimināltiesības;2.9. Valsts robežsardzē izmantojamo informācijas sistēmu raksturojums,izmantošanas iespējas un lietošanas nosacījumi;2.10. pārkāpēju uzvedības īpatnību ārējās pazīmes;2.11. kriminālistikas taktiskās metodes un tehniskie paņēmieni noziedzīgonodarījumu atklāšanai un izmeklēšanai;2.12. administratīvā procesa tiesības;2.13. kriminālprocesa tiesības;2.14. civilās aizsardzības pamati;2.15. robežuzraudzības organizācija;2.16. Valsts robežsardzes gaisa kuģu un kuģošanas līdzekļu izmantošanasnosacījumi;2.17. struktūrvienību, kas veic imigrācijas kontroli, darbības organizācija;2.18. cilvēktiesības;2.19. tehnisko līdzekļu, inženiertehniskā aprīkojuma un bruņojumatehniskie dati, parametri un ekspluatācijas noteikumi;2.20. šaujamieroču uzbūve un darbības principi;2.21. valsts robežas, robežas joslas, robežpārejas punkta, robežzīmju,robežgrāvju un robežstigu uzturēšanas prasības;2.22. bruņojuma aprites kārtība Valsts robežsardzē;2.23. didaktikas pamatprincipi;2.24. saskarsmes psiholoģija;2.25. psiholoģisko tipu raksturīgākās īpašības;2.26. pētnieciskā darba pamati;2.27. saimniecisko procesu organizēšana un vadīšana.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. Valsts robežsardzes normatīvo aktu prasības;3.2. normatīvo aktu prasības robežpārbaudes, robežuzraudzības,imigrācijas kontroles un patvēruma jomā;3.3. Valsts robežas drošības un neaizskaramības nodrošināšana;3.4. robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta organizācija;


2373.5. dokumentu veidi, to aizsardzības elementi, iespējamo viltojumupazīmes un to atklāšanas metodes;3.6. personu profilēšanas, intervēšanas un identificēšanas metodika;3.7. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;3.8. personu, transportlīdzekļu un priekšmetu identificēšanas unaizturēšanas kārtība;3.9. pārmeklēšanas, apskates un aizturēšanas metodes un taktika;3.10. fiziskā spēka, speciālo līdzekļu, speciālo cīņas paņēmienu unšaujamieroču lietošana un dienesta suņu izmantošana;3.11. pirmā palīdzība;3.12. militārā taktika kājnieku vada komandiera līmenī;3.13. topogrāfija robežuzraudzībā;3.14. Valsts robežas, valsts robežas joslas, pierobežas joslas, pierobežasun robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi;3.15. rīcība ārkārtas situācijās, izņēmuma stāvoklī un kara laikā;3.16. ārzemnieka ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanasnoteikumu kontroles kārtība;3.17. pārvietošanas apsardzes uzraudzībā, izmitināšanas un apsardzībaskārtība;3.18. ārzemnieka piespiedu izraidīšanas nosacījumi un specifika;3.19. riska analīzes sistēma;3.20. dienesta organizācija robežšķērsošanas vietās;3.21. robežsargu norīkojumu plānošana;3.22. tehnisko līdzekļu izmantošanas iespējas informācijas iegūšanā,apstrādē, uzglabāšanā un lietošanā;3.23. patvēruma procedūra;3.24. dienesta un procesuālo dokumentu noformēšanas kārtība;3.25. dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti;3.26. profesionālās ētikas un uzvedības normas;3.27. sabiedrības kultūras normas;3.28. darba aizsardzība, ugunsdrošības noteikumi;3.29. vides aizsardzība;3.30. publiskās runas pamati un tehnika;3.31. ierindas noteikumi;3.32. fiziskās sagatavotības prasības;3.33. šaušanas nodarbību organizēšana;3.34. Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas kodekss;3.35. valsts valoda;3.36. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.37. darba tiesiskās attiecības.2.10. Jurista palīga profesijas standarts2.10.1. Vispārīgie jautājumi


2381. Profesijas nosaukums – jurista palīgs.2. Profesijas kods – 3411 02.2.10.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram,zvērinātam advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kāarī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam; palīdz juristam sagatavotjuridiska rakstura dokumentus un ziņojumus, konsultēt juridiskos jautājumos,pārbauda dokumentu atbilstību spēkā esošajām tiesībām.Jurista palīgs patstāvīgi nesniedz juridisko palīdzību un neveic citasdarbības, kuras var veikt tikai jurists.Jurista palīgs veic biroja administratora darbu juridiskajos birojos un citāsiestādēs, prokurora palīga, tiesneša palīga, tiesu sekretāra darbu, kā arī strādāuzņēmumos, ciktāl normatīvie akti amatam neizvirza prasību pēc juristakvalifikācijas.2.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja orientēties juridiskos jautājumos.2. Spēja pārbaudīt juridisko dokumentu pieņemšanas procedūras unnoformēšanas atbilstību tiesību normu prasībām.3. Spēja kārtot lietvedību un noformēt dokumentus atbilstošinormatīvajiem aktiem par lietvedību un dokumentu izstrādāšanu.4. Spēja atrast, apkopot un klasificēt juridisko informāciju.5. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.2.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Jurista vadībā veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normassastāvam un izdarīt juridisku slēdzienu.


2392. Argumentēt juridiskos slēdzienus.3. Atrast piemērojamo tiesību normu.4. Noformēt dokumentus un pārbaudīt dokumentu atbilstībunormatīvajiem aktiem par lietvedību.5. Lietot juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamāsdatorprogrammas, jo īpaši juridisko materiālu datu bāzes.6. Organizēt un īstenot dokumentu lietvedību.7. Izmantot juridiskās informācijas resursus.8. Pārvaldīt valsts valodu.9. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.10. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.2.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:1.1. juridiskā retorika;1.2. loģika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. Latvijas tiesību vēsture;2.2. lietu tiesības;2.3. ģimenes tiesības;2.4. mantojuma tiesības;2.5. saistību tiesības;2.6. darba tiesības;2.7. civiltiesību vispārīgā daļa;2.8. krimināltiesības;2.9. Eiropas Savienības tiesības;2.10. konstitucionālās tiesības;2.11. starptautiskās publiskās tiesības;2.12. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.


2403. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tiesību teorija;3.2. juridiskā analīze un tekstu rakstīšana;3.3. administratīvās tiesības un administratīvais process;3.4. civilprocess;3.5. kriminālprocess;3.6. profesionālās ētikas pamati;3.7. saskarsmes kultūra;3.8. lietvedība;3.9. datorzinības;3.10. valsts valoda;3.11. divas svešvalodas saziņas līmenī.2.11. Bibliotēku informācijas speciālista profesijas standarts2.11.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – bibliotēku informācijas speciālists.2. Profesijas kods – 3433 02.2.11.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– bibliotēku informācijas speciālists nodrošina bibliotēkas vaiinformācijas institūcijas darbu atbilstoši savai kompetencei un funkcijām:komplektē, strukturē, kataloģizē tradicionālos/iespiestos un elektroniskosdokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un modernās informācijasun komunikācijas tehnoloģijas (vismaz klientu/lietotāju/lasītāju līmenī), pārzinainformācijas resursus un to lietošanu (krājumu/kolekciju izvietojums,dokumentu pieejamība, datubāžu struktūra, licenzēto datubāžu izmantošanau.c.), sniedz bibliotekāros pakalpojumus uz vietas un tiešsaistē (elektroniskāsuzziņas, elektroniskā dokumentpiegāde u.c.), informē sabiedrību parjauniegūtajiem resursiem, tiešsaistes datubāzēm, bibliotekārajiempakalpojumiem, popularizē bibliotēkas/informācijas institūcijas sniegumu uniespējas (izstādes, pasākumi, publikācijas).Bibliotēku informācijas speciālists strādā jebkura tipa bibliotēkā(zinātniskajā, speciālajā, publiskajā, izglītības iestādes bibliotēkā) vai citāinstitūcijā, kas saistīta ar informācijas vākšanu, strukturēšanu, glabāšanu unizplatīšanu (turpmāk – informācijas institūcija).


2412.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja orientēties bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes attīstībastendencēs pasaulē un Latvijā.2. Spēja izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas.3. Spēja pielietot svešvalodu zināšanas informācijas resursu meklēšanā,veidošanā, izmantošanā.4. Spēja organizēt bibliotēku un informācijas nozares un radniecīgonozaru institūciju savstarpējo sazināšanos un sadarbību.5. Spēja veicināt sabiedrības motivāciju bibliotēku un informācijasinstitūciju resursu izmantošanai.6. Spēja veidot un organizēt inovatīvus profesionālos risinājumus unpakalpojumus.7. Spēja sastādīt un īstenot darbības stratēģiju atbilstoši sabiedrībasmainībai.8. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, likumus, normatīvos aktusun citus reglamentējošos dokumentus.9. Spēja veidot un organizēt radošai un informatīvai darbībai labvēlīguvidi un gaisotni, strādāt komandā.10. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieņemtnepieciešamos lēmumus.11. Spēja nodrošināt, organizēt un pārvaldīt bibliotēkas vai informācijasinstitūcijas krājumu.12. Spēja veidot, organizēt un sniegt informācijas pakalpojumus,balstoties uz aktualitātēm sabiedrības dzīvē.13. Spēja vērtēt un pilnveidot profesionālo darbību un kvalifikāciju.14. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumu ievērošanu darba vidē.


24215. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.2.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Strādāt individuāli un grupā, nodrošināt informācijas lietotāju tiesībuaizsardzību.2. Veidot profesionālo darba vidi, līdzdarboties profesionālajāsorganizācijās.3. Apzināt nozares aktualitātes valstī, izzināt ārvalstu profesionālopieredzi.4. Veikt informācijas popularizēšanu un publiskošanu mutvārdos unrakstveidā.5. Organizēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, saziņas iespējas ar citāminstitūcijām un speciālistiem.6. Sagatavot un īstenot darba plānošanas un organizēšanas dokumentus.7. Iesaistīties radošos projektos.8. Pārvaldīt valsts valodu.9. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.10. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.11. Pārzināt bibliotēku informācijas sistēmu un informācijas unkomunikācijas tehnoloģijas (lasītāju/klientu līmenī).12. Prast meklēt, iegūt, analizēt, vērtēt informāciju un avotus, veicinātlasītāju prasmi lietot informāciju.13. Nodrošināt sadarbību ar profesionālajām un pārvaldības institūcijām(valsts, pašvaldību, nevalstiskajām, privātajām), tālākizglītību un pašizglītību(dalība semināros, projektos, kursos).14. Pārzināt un īstenot valsts kultūrpolitikas vadlīnijas.15. Pārzināt bibliotekāro vidi un infrastruktūru, pārvaldīt saskarsmespsiholoģiju.


24316. Nodrošināt tradicionālo un elektronisko dokumentu apstrādi, resursuveidošanu, informācijas ieguvi, dokumentu glabāšanu, piegādi.17. Izprast grāmatu un citu iespiesto informācijas avotu strukturēšanukrājumā, datu strukturēšanu datubāzēs, interneta resursu arhivēšanu.18. Gūt priekšstatu par digitālo objektu pārvaldību, multimediālo digitālokolekciju veidošanu.19. Prast vizualizēt un prezentēt informāciju.20. Piemērot likumus, normatīvos aktus, standartus un citus bibliotēku uninformācijas nozares darbību reglamentējošos dokumentus.21. Sniegt pakalpojumus poligrāfiskā un elektroniskā vidē.22. Ieviest inovatīvus pakalpojumus.23. Sagatavot bibliotēkas un informācijas institūcijas darba operatīvās unstratēģiskās plānošanas dokumentus.24. Veikt projektu sagatavošanu un īstenošanu.2.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1 ekonomikas pamati;1.2 tiesību pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1 datubāžu veidošana;2.2 metadatu veidošana;2.3 digitālo bibliotēku veidošana;2.4 profesionālā svešvaloda;2.5 autortiesības;2.6 profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:


2443.1. bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes teorētiskās nostādnes,attīstības virzieni;3.2. bibliotēku un informācijas nozares normatīvie dokumenti;3.3. bibliotēku darba lietišķā pārzināšana;3.4. bibliotēku informācijas sistēmu un nepieciešamo informācijas unkomunikācijas tehnoloģiju pārzināšana;3.5. runas kultūra;3.6. krājumu un kolekciju pārvaldība;3.7. informācijas meklēšana, ieguve;3.8. projektu sagatavošana un vadība;3.9. retrospektīvā konversija;3.10. elektronisko katalogu veidošana;3.11. bibliotēkas un informācijas institūcijas pārvaldība;3.12. bibliotekārās vides nodrošināšana;3.13. bibliotekārie pakalpojumi;3.14. lasītāju apkalpošana, saskarsmes un vadības psiholoģija;3.15. inovāciju un jaunu pakalpojumu ieviešana;3.16. vides aizsardzība;3.17. darba aizsardzība;3.18. darba tiesiskās attiecības;3.19. valsts valoda;3.20. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.12. Restauratora profesijas standarts2.12.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – restaurators.2. Profesijas kods – 3435 16.2.12.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– restaurators ir speciālists, kas nodarbojas ar kultūras vērtību – ēku,mākslas darbu, iekārtu un objektu – tehniskā stāvokļa izpēti, konservāciju unrestaurāciju; konsekventi ievēro profesionālās ētikas normas un ir atbildīgs parobjekta autentiskuma saglabāšanu; izprot un ievēro objektu dokumentālo dabu –neatkarīgi no tā, vai tie būtu augsti mākslinieciski izstrādājumi vai vienkāršisadzīves priekšmeti; sadarbojas ar citu profesiju pārstāvjiem un veic darbusaskaņā ar vispārpieņemtu zinātnisku darba metodiku, kas ietver: objekta un


245avotu izpēti, analīzi, interpretāciju, apkopojumu, veicinot jaunu zināšanu ieguvi;precīzi formulē viņu interesējošos jautājumus, izdara secinājumus, pieņemlēmumus un paredz pieņemto lēmumu sekas; savas darbības rezultātā neradajaunas kultūras vērtības; sagatavo restaurācijas darbu programmu un veic šīsprogrammas realizāciju; apzina, organizē un vada atsevišķu darbu veidu unapjomu izpildītājus.Restaurators var strādāt kultūras pieminekļu restaurācijas uzņēmumos,kultūras pieminekļu uzraudzības un aizsardzības dienestā vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants.2.12.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt restauratora darbu atbilstoši LatvijasRepublikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesību normām unstarptautiskajām Konvencijām kultūras mantojuma saglabāšanas unatjaunošanas jomā.2. Spēja veikt metodiski pamatotu restaurējamā objekta izpēti.3. Spēja veikt kultūras vērtību aizsargāšanas un saglabāšanas pasākumus.4. Spēja veikt kultūras vērtību konservāciju un restaurāciju, saglabājotobjektu autentiskumu.5. Spēja plānot un vadīt restaurācijas darbus.6. Spēja novērtēt un analizēt restaurācijas darbu ekonomiskos faktorus.7. Spēja veikt restaurācijas procesa dokumentēšanu, sagatavotrestaurācijas dokumentāciju valsts valodā un angļu valodā.8. Spēja organizēt restaurācijas darbu materiāli tehnisko nodrošinājumu,plānot un kontrolēt maksājumus.9. Spēja izvēlēties sadarbības partnerus restaurācijas darbu realizācijai.11. Spēja nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības undarba aizsardzības noteikumu ievērošanu.12. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.2.12.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes


2461. Veikt kultūras vērtību metodisku izpēti, analīzi, sagatavot restaurācijasdarbu programmu un realizēt to.2. Pārzināt restaurācijas darbu un pieminekļu aizsardzības normatīvosaktus.3. Lasīt un izprast projektu dokumentāciju.4. Pārzināt restaurācijas un atbilstošas amatniecības nozares tehnoloģiskosprocesus.5. Pārzināt restaurācijas materiālu pamatīpašības un piedāvājumu.6. Prast izvēlēties restaurācijas darbu tehnoloģisko aprīkojumu.7. Prast veikt restaurācijas darbu izmaksu aprēķinu, izvērtēt ekonomiskosfaktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu.8. Prast organizēt un vadīt restaurācijas darbus saskaņā ar restaurācijasuzdevumu pēc apstiprinātas metodikas, atbilstoši darba aizsardzības,ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām restaurācijasjomā.9. Prast veikt kultūras vērtību un restaurējamā objekta tehniskā stāvokļaizpēti un analīzi, veikt uzmērījumus un izgatavot skices un darba rasējumus.10. Prast noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un tonovēršanas iespējas.gaitu.11. Prast analizēt restaurācijas un konservācijas gaitu, prognozējot lietu12. Prast veidot un veikt komercdarbību kultūras vērtību restaurācijā.13. Prast vadīt profesionālu restaurācijas darbu komandu, izvēlotiesrestaurācijas speciālistus, atbilstoši veicamā darba saturam un veidot darbatiesiskās attiecības.14. Prast strādāt ar modernām informācijas sistēmām.15. Prast izpildīt restaurācijas darbu dokumentāciju.16. Pašizglītoties.


24717. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.18. Pārvaldīt valsts valodu.19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.12.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vispārējā un personības psiholoģija;1.2. vispārējā vēsture (sabiedrība un ekonomiskie faktori, sabiedrība unkultūra, sabiedrība un zinātne);1.3. vispārējā mākslas vēsture;1.4. Latvijas mākslas un amatniecības vēsture.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. materiālu mācība, restaurācijā pielietojamo materiālu īpašības unapstrādes tehnoloģijas;2.2. restaurējamā objekta izgatavošanas tehnoloģiju un tehniskā stāvokļanovērtējums;2.3. restaurācijas darbu un pieminekļu aizsardzības jomu regulējošienormatīvie akti;2.4. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. valsts valoda;3.2. restaurācijas dokumentāciju sagatavošana angļu valodā;3.3. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.4. lietišķo attiecību psiholoģija;3.5. restaurācijas tehnoloģijas un vēsture, vecās un laikmetīgāsrestaurācijas tehnoloģijas;3.6. restaurācijas pamati (restaurējamā objekta izpēte, dokumentācija unterminoloģija, restaurācijas ētika un pieminekļu aizsardzība, restaurācijasprogrammas sastādīšana, izpētes metodes);3.7. restaurācijas darbu organizēšana un vadīšana;3.8. fotodokumentācija (restaurācijas etapu fiksācija, tehniskāsdokumentācijas sagatavošana);3.9. zīmēšana;


2483.10. kompozīcija;3.11. krāsu mācība;3.12. veidošana - telpisku darba maketu radīšana (māls, plastilīns, ģipsis);3.13. rasēšana, uzmērīšana;3.14. datorprasmes;3.15. komercdarbība un ekonomika;3.16. finanses (restaurācijas darbu izmaksu aprēķināšana);3.17. praktiskā restaurācija, projektu vadīšana;3.18. darba aizsardzība;3.19. ugunsdrošība;3.20. vides aizsardzība;3.21. darba tiesiskās attiecības.2.13. Kultūras pasākumu organizatora profesijas standarts2.13.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – kultūras pasākumu organizators.2. Profesijas kods – 3435 20.2.13.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kultūras pasākumu organizators plāno, organizē, veido un vada dažādažanra un satura kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādā ar kultūras jomusaistītus radošos projektus; rūpējas par pasākumu mākslinieciskā līmeņakvalitāti; piedalās valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumuīstenošanā, kontrolē šiem mērķiem piešķirto līdzekļu izlietojumu, vada citusradošos un tehniskos darbiniekus.Kultūras pasākumu organizators strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants.2.13.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja analizēt sabiedrības intereses un vajadzības kultūras jomā,izvērtēt prioritātes.2. Spēja analizēt sabiedrības objektīvās iespējas pasākumuapmeklējumiem.


2493. Spēja izstrādāt pasākumu plānu, balstoties uz aktualitātēm sabiedrībasdzīvē.4. Spēja organizēt kultūras pasākumus, nodrošināt sarīkojumu veiksmīgunorisi.5. Spēja veidot un organizēt radošai darbībai labvēlīgu vidi un gaisotni,strādāt komandā.6. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas.7. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās projekta realizācijas gaitā unsavlaicīgi pieņemt nepieciešamos lēmumus.8. Spēja novērtēt pasākuma veiksmīgai norisei esošās materiāltehniskāsiespējas.9. Spēja sastādīt un īstenot kultūras pasākumu mārketinga plānu.10. Spēja plānot telpas un laiku pasākumiem un mēģinājumiem.11. Spēja plānot, organizēt un vadīt sadarbību ar izpildītājiem unizpildītāju kolektīviem.12. Spēja izvēlēties aktuālu, mākslinieciski augstvērtīgu materiālupasākumu tēmas atklāsmei, respektējot auditorijas intereses un vajadzības.13. Spēja izstrādāt pasākuma režisorisko ieceri, tā mākslinieciski idejiskotraktējumu, noteikt montāžas paņēmienus.14. Spēja noteikt pasākuma žanru, izvēlēties atbilstošus stilistiskos unmākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.15. Spēja piesaistīt nepieciešamos izpildītājus un izpildītāju kolektīvus.16. Spēja izstrādāt pasākumu kompozīciju.17. Spēja izstrādāt pasākuma mizanscēnu partitūru.18. Spēja veidot pasākuma scenāriju.19. Spēja organizēt individuālo darbu ar izpildītājiem, izpildītājukolektīviem.


25020. Spēja organizēt tehniskos (gaismu, skaņu, tehniskās uzbūves)mēģinājumus un ģenerālmēģinājumus.21. Spēja sastādīt pasākuma finanšu tāmi.22. Spēja savlaicīgi plānot un organizēt pasākumam nepieciešamāstehnikas, materiālu iegādi.23. Spēja veidot un noformēt kultūras projektu.24. Spēja veidot finanšu līdzekļu piesaistes dokumentāciju.25. Spēja veidot atskaites par izmantotajiem finanšu līdzekļiem.26. Spēja veidot sadarbību ar masu mēdijiem, informējot sabiedrību parpasākumiem un aktivitātēm.27. Spēja organizēt mākslinieciski kvalitatīvu informatīvu plakātu,programmu, ielūgumu u.c. savlaicīgu izgatavošanu un izplatīšanu.28. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus ievērošanu darba vidē.29. Spēja izprast un piemērot normatīvos aktus kultūras jomā.30. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.2.13.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.2. Izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos kultūras pasākumuorganizēšanas un veidošanas procesā.3. Izprast vispārējos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanaspamatprincipus.4. Izprast kultūras pasākumu ietekmi uz mērķauditoriju.5. Izprast kultūras pasākumu vērtības estētiskā, etniskā unkultūrvēsturiskā kontekstā.


2516. Izprast mūsdienu kultūras pasākumu veidošanas stilistiskāslikumsakarības.7. Pārvaldīt valsts valodu.8. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.9. Ievērot kultūras jomas ētiskās normas.10. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.11. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.12. Lietot internetu.13. Gūt priekšstatu par laikmetīgajām kultūras pasākumu organizēšanasun veidošanas tehnoloģijām.14. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, informācijas apstrādi,kultūras pasākuma idejiski tematiskās bāzes precizēšanu un sabiedrības prasībuun konkrēta pasākuma realizēšanas iespēju saskaņošanu.15. Novērtēt savas profesionālās iemaņas un prasmes atbilstību profesijasstandartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.16. Sagatavot prezentācijai savus projekta materiālus (pasākuma scenārijadaļas un dokumentācijas), demonstrēt tos ieinteresētajai auditorijai.17. Prast sastādīt kultūras pasākuma tāmi un izmantot to darba procesā.18. Ievērot savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un toracionālu organizāciju.19. Izprast pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanasmetodiku.20. Realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ieceri, izmantojotatbilstošas tehnoloģijas, izpildītāju resursus.21. Lietot ar kultūras jomu saistītos profesionālos standartus,dokumentāciju.22. Sadarboties ar projekta realizācijā nepieciešamo tehnoloģijuspeciālistiem (video uzņemšanā, video digitālas apstrādes tehnoloģijās,


252apgaismošanas tehnoloģijās, vizuālās komunikācijas tehnoloģijās, mūzikasteorijā un kompozīcijā, apskaņošanas tehnoloģijās, programmēšanas un citāsinformācijas tehnoloģijās).23. Izprast profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamību.2.13.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī :1.1. ekonomikas pamati;1.2. Eiropas civilizācijas vēsture;1.3. XX.gs. literatūra.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. latviešu folklora un mitoloģija;2.2. tērpu vēsture;2.3. saskarsmes psiholoģija;2.4. sociālā psiholoģija;2.5. modernisma un postmodernisma kultūra;2.6. autortiesības;2.7. aizrobežu, latviešu teātra vēsture;2.8. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;2.9. projektu vadība.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. kultūras projektu veidošanas principi;3.2. sarīkojumu organizēšanas principi un metodika;3.3. spēļu un rotaļu vadīšanas metodika;3.4. sarīkojumu deja;3.5. runas kultūra;3.6. prezentācijas māksla;3.7. biznesa plāna veidošana;3.8. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.9. valsts valoda;3.10. interneta resursu izmantošana;3.11. datorprasmes;3.12. skatuves kustība;3.13. grims;3.14. vispārējās ētikas pamati;3.15. darba aizsardzība;


2533.16. vides aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. režijas pamati, aktiera meistarība;3.19. scenārija veidošana;3.20. pasākuma vizuālā noformēšana.2.14. Kultūras pasākumu tehniskā režisora profesijas standarts2.14.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – kultūras pasākumu tehniskais režisors.2. Profesijas kods – 3521 25.2.14.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kultūras pasākumu tehniskais režisors ir kvalificēts kultūras nozaresspeciālists, kurš izstrādā kultūras pasākumu tehniskās realizācijas plānus, plānotehnisko izdevumu budžetu, organizē un vada tehniskā personāla darbu, izstrādākultūras pasākumu tehniskos aprakstus, nodrošina pasākumu tehnisko drošībuun atbilstību standartiem.Kultūras pasākumu tehniskais režisors strādā uzņēmumos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, var iesaistīties kultūrasprojektu darbā.2.14.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja analizēt nepieciešamā darba apjomu.2. Spēja vadīt tehnisko personālu, tehniskā personāla apspriedes.3. Spēja rast kvalitatīvu tehnisko risinājumu saskaņā ar kultūras pasākumaprojekta koncepciju un budžetu.4. Spēja rast alternatīvus risinājumus kultūras pasākuma tehniskajairealizācijai.5. Spēja plānot finanšu izlietojumu, materiālu lietderīgu pielietošanu.


2546. Spēja veidot kultūras pasākumu tehniskos plānus atbilstoši mūsdienuprasībām.7. Spēja strādāt individuāli un darba grupā, veidot tehniskā personālakomandu, novērst konfliktsituācijas.8. Spēja attīstīt noturīgus sadarbības kontaktus.9. Spēja apzināt jaunākās tendences kultūras pasākumu tehniskajārealizācijā, sekot nozares novitātēm, citu valstu kolēģu pieredzei.10. Spēja pilnveidot personīgo izpratni par mūsdienu kultūras jomasprojektu norisēm pasaulē.11. Spēja organizēt savu darba laiku un uzdevumus.12. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus kultūras pasākuma tehniskajārealizācijā saskaņā ar projekta koncepciju un budžetu.13. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumu ievērošanu darba vidē.14. Spēja izprast un piemērot normatīvos aktus un kultūras jomas darbībureglamentējošus dokumentus.15. Spēja uztvert un analizēt projekta režisorisko ieceri, veidot kultūraspasākuma tehnisko režiju.16. Spēja uztvert un analizēt projekta kopējo ieceri, izprast savukompetenci un tās lomu kultūras pasākuma realizācijā.17. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.2.14.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Noteikt pasākuma realizācijas termiņus un attīstības posmus.2. Rīkot tehniskā personāla atlases konkursus un pārrunas.3. Noteikt tehniskā personāla atalgojuma likmes.4. Rūpēties par pasākuma vai institūcijas materiāltehniskās bāzesuzturēšanu tehniskā kārtībā un drošībā.


2555. Izvēlēties pasākuma tehniskajai realizācija atbilstošus materiālus.6. Izstrādāt kultūras pasākumu tehnisko norišu un to realizācijasplānojumu.7. Prezentēt pasākuma tehnisko koncepciju projekta vadītājiem untehniskajam personālam.8. Plānot pasākuma tehnisko tāmi.9. Sastādīt pasākumu tehniskos aprakstus un plānus.10. Pārvaldīt valsts valodu.11. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.12. Pārvaldīt un pielietot divas svešvalodas profesionālas saziņas līmenī.14. Plānot tehniskās realizācijas darba posmus un termiņus.15. Plānot tehniskā personāla nodarbinātības slodzi, atbilstošinormatīvajiem aktiem.16. Lietot ar kultūras jomu saistītos profesionālos standartus undokumentāciju.17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.18. Sadarboties ar kultūras pasākuma realizācijā iesaistīto personālu(režijā, scenogrāfijā, producēšanā, menedžmentā utt.).19. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un toracionālu organizāciju.20. Pielietot režijas, scenogrāfijas un skatuvisko norišu pamatprincipusprojekta tehniskās režijas izveidē.21. Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.22. Pielietot vadīšanas un saskarsmes psiholoģijas atziņas.23. Patstāvīgi un analītiski domāt, pieņemt savas kompetences apjomamatbilstošus lēmumus un uzņemties atbildību.


25624. Risināt problēmsituācijas.2.14.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. kultūras vēstures veidošanās principi un mūsdienu attīstībastendences;1.2. teātra vēsture un mūsdienu attīstības virzieni;1.3. kultūras politikas pamatprincipi (sadarbība, normatīvie akti,finansēšana, administrēšana);1.4. saskarsmes psiholoģija;1.5. vadības psiholoģija;1.6. kultūras pasākumu producēšanas pamati;1.7. elektrotehnikas pamati;1.8. drošības tehnika.2. profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. kultūras menedžmenta pamati (sadarbības veidošana, plānošana,kontrole, saskarsme, mārketings);2.2. tehnisko līdzekļu izvēles principi;2.3. tehnisko iekārtu uzbūves un pielietošanas pamatprincipi;2.4. tehniskās dokumentācijas sagatavošana;2.5. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. datorzinības, tehnisko plānu veidošana;3.2. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.3. valsts valoda;3.4. personāla vadība;3.5. projektu vadība;3.6. projektu tehniskās realizācijas plānošana (budžeta veidošana,realizācijas termiņi, tehniskā personāla atlase un nodarbinātība);3.7. tehnisko līdzekļu izvēles principi;3.8. tehniskās dokumentācijas sagatavošana;3.9. vides aizsardzība;3.10. darba aizsardzība;3.11. darba tiesiskās attiecības;3.12. režijas pamati, scenārija veidošana;3.13. scenogrāfija.


2572.15. Arhitekta palīga profesijas standarts2.15.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – arhitekta palīgs.2. Profesijas kods – 2161 02.2.15.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– arhitekta palīgs ir speciālists, kurš ir ieguvis pirmā līmeņa profesionāloaugstāko izglītību arhitektūrā, apguvis projektēšanas pamatprincipus, apguvisuniversālā dizaina principus, orientējas arhitektūras, pilsētbūvniecības unmākslas vēsturē, tradicionālajos un jaunākajos būvmateriālos un tehnoloģijās, kāarī citās ar telpiskās vides veidošanu saistītajās jomās, un ir ieguvis patstāvīgasdarba iemaņas objektu uzmērīšanā un uzmērījumu rasējumu izgatavošanā, ēkuarhitektūras konstruktīvo mezglu izstrādāšanā, ieskaitot materiālu un detaļuspecifikācijas, tāmju dokumentācijas sastādīšanā, informācijas grafiskajāapkopošanā un būvprojektu dokumentācijas noformēšanā, izmantojotautomatizētās projektēšanas programmas un citas tehnoloģiskās iespējas, kā arīprezentācijas materiālu veidošanā.Arhitekta palīgs var strādāt arhitekta birojā, valsts vai pašvaldībubūvniecības procesa uzraudzības un kontroles iestādē, nekustamā īpašumanovērtēšanas, būvmateriālu un ēku aprīkojuma un iekārtu ražošanas untirdzniecības komercsabiedrībās.2.15.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja arhitekta vadībā veikt konkrēta objekta projektēšanas darbusatbilstoši Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošiem normatīvajiemaktiem un Eiropas Savienības tiesību normām būvniecības jomā, kā arīuniversālā dizaina principiem.2. Spēja izstrādāt, grafiski noformēt un normatīvajos aktos noteiktajāapjomā un kārtībā nokomplektēt būvprojekta dokumentāciju.3. Spēja pārzināt dažādu būvprojektēšanas jomu speciālistu sadarbībasprincipus un viņu risinājumus izstrādājamā būvprojekta dokumentācijā atbilstoši


258objekta arhitektoniski telpiskajam risinājumam, kā arī risināt projektēšanas gaitāizveidojošās problēmu situācijas un pieņemt savas atbildības jomai adekvātuslēmumus.4. Spēja pārzināt būvprojektēšanas sagatavošanas darbu un izejmateriālus,tai skaitā ģeodēzisko, ģeoloģisko, topogrāfisko darbu un metroloģijaspamatprincipus.5. Spēja strādāt komandā un patstāvīgi.6. Spēja veikt objekta uzmērīšanu un izgatavot uzmērījuma rasējumus.7. Spēja novērtēt un analizēt projekta energoefektivitātes un ekonomiskosfaktorus, kā arī nodrošināt projekta risinājumu atbilstību vides aizsardzības,vides pieejamības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu prasībām.8. Spēja orientēties Latvijas Republikas tiesību sistēmā.9. Spēja mērķtiecīgi lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijasprojektēšanas procesā.10. Spēja sazināties profesionālā līmenī valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.2.15.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Lasīt un izprast, kā arī arhitekta vadībā izstrādāt un nokomplektētbūvprojekta dokumentāciju un izgatavot ar to saistītos uzskates materiālus,mērķtiecīgi lietojot profesionālās datorprogrammas un citus tehniskos līdzekļus.2. Vākt, analizēt un izmantot projektēšanai nepieciešamo informāciju.3. Piemērot atbilstoši projektējamā objekta specifikai Latvijasbūvnormatīvu prasības, kā arī mērķtiecīgi izvēlēties piemērotākos būvmateriālusun ēku aprīkojuma un apdares sistēmas.4. Ievērtēt būvkonstrukcijas un inženierkomunikācijas izstrādājamāobjekta arhitektoniski telpiskajā risinājumā.5. Veikt būvdarbu izmaksu aprēķinu, ekonomisko faktoru izvērtējumu,variantu salīdzinošo analīzi un optimālākā varianta izvēli.


2596. Izmantot standartizācijas pamatprincipus būvprojekta risinājumuoptimizēšanai.to.7. Novērtēt kritiski savu profesionālo darbu un kvalifikāciju un pilnveidot8. Pārvaldīt valsts valodu.9. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.10. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.11. Pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.2.15.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1 augstākā matemātika;1.2. būvķīmija;1.3. būvniecības siltumfizika;1.4. būvmehānika;1.5. materiālu pretestība;1.6. ēku inženierkomunikācijas;1.7. elektrodrošība;1.8. tiesību pamati;1.9. socioloģijas pamati;2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. telpiskās vides veidošanas pamatprincipi;2.2. arhitektūras un interjera projektēšanas, ēku renovācijas unrestaurācijas pamatprincipi;2.3. teritorijas plānošanas un pilsētbūvniecības pamatprincipi;2.4. arhitektūras, pilsētbūvniecības un mākslas vēsture, mūsdienuarhitektūra;2.5. ēku tipoloģija, ēku daļas;2.6. ārtelpu detaļiekārtas;2.7. kompozīcija;2.8. universālā dizaina pamatprincipi;2.9. būvmateriāli /arhitektūras materiālmācība;


2602.10. būvkonstrukcijas (dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, metālakonstrukcijas, koka un sintētisko materiālu konstrukcijas);2.11. būvniecības normatīvie akti;2.12. ģeodēzija;2.13. inženierģeoloģija;2.14. būvdarbu tehnoloģija un organizēšana;2.15. ugunsdrošība;2.16. civilā aizsardzība;2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tēlotāja ģeometrija, rasēšana;3.2. ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas;3.3. būvju stiprība un noturība;3.4. tēlotājmāksla, krāsu un stilu mācība;3.5. maketēšana, datorzinības un datorizētās projektēšanas līdzekļi;3.6. ekonomika un komercdarbība, būvizmaksas;3.7. profesionālā saskarsme un saskarsmes psiholoģija;3.8. ekoloģija un vides aizsardzība;3.9. informācijas tehnoloģijas;3.10. darba tiesiskās attiecības;3.11. darba aizsardzība;3.12. valsts valoda;3.13. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.16. Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts2.16.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – apdrošināšanas speciālists.2. Profesijas kods – 3321 02.2.16.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– apdrošināšanas speciālists savas kompetences ietvaros risinajautājumus, kuri saistīti ar noteiktu risku apdrošināšanu; analizē apdrošināšanastirgus tendences, apdrošināšanas produktus, noformē apdrošināšanasdokumentus; izpēta konkrētam klientam (privātpersonai vai uzņēmumam)


261nepieciešamo apdrošināšanu un palīdz izvēlēties piemērotākos pakalpojumaveidus un produktus.Apdrošināšanas speciālists var strādāt apdrošināšanas sabiedrībās, brokerusabiedrībās vai citu uzņēmumu apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanasstruktūrvienībās un risku struktūrvienībās.2.16.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu,ievērojot normatīvo aktu prasības un apdrošināšanas sabiedrības iekšējāskārtības noteikumus.2. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājotpatstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu darba uzdevumus, ievērojotapdrošināšanas sabiedrības pamatvērtības.3. Spēja izprast apdrošināšanas sabiedrības struktūru un darbību,orientēties apdrošināšanas sabiedrības piedāvātajos apdrošināšanas produktuveidos un to pamatīpašībās, lai sniegtu klientiem informāciju atbilstošipieprasījumam.4. Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamoinformāciju un sniegt to klientiem.5. Spēja sadarboties ar klientiem, izzināt viņu vajadzības, noteiktsvarīgāko, lai izvērtētu un piedāvātu labāko risinājumu no piedāvātajiemapdrošināšanas produktiem.6. Spēja organizēt laipnu klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu,viegli saprotamu profesionālu informāciju par apdrošināšanas sabiedrību un tāspiedāvātajiem apdrošināšanas produktiem.7. Spēja ar pozitīvu attieksmi piesaistīt jaunus klientus un sniegtinformāciju par apdrošināšanas sabiedrības stabilitāti un piedāvātoapdrošināšanas produktu kvalitāti.8. Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski,pa telefonu.9. Spēja popularizēt, salīdzināt un pārdot apdrošināšanas produktus,sniedzot profesionālu informāciju par to klāstu, salīdzinošajām priekšrocībām,izcenojumiem un apmaksas kārtību.


26210. Spēja aprēķināt, argumentēt un aizstāvēt apdrošināšanas pakalpojumalietderību un izmaksas.11. Spēja savas atbildības līmenī, izmantojot tirgus izpētes rezultātus,pastāvīgi aktualizēt informāciju par apdrošināšanas produktiem.12. Spēja pilnvērtīgi izmantot biroja lietojumprogrammas, biroja tehnikuun elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai profesionālopienākumu veikšanai.13. Spēja patstāvīgi uzturēt un papildināt apdrošināšanas sabiedrībasdatubāzi par klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem.14. Spēja pareizi noformēt apdrošināšanas sabiedrības pārvaldesdokumentus, ievērojot komercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātesprincipus.15. Spēja patstāvīgi noformēt dokumentus (piedāvājumi, līgumi) klientuapkalpošanas procesā, ievērojot patērētāju tiesības.16. Spēja veikt dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā)klientu apkalpošanas procesā savas kompetences līmenī.17. Spēja atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēt,precīzi aizpildīt finanšu pirmdokumentus un nodot tos apritei, kā arī izmantotspecializētās datorprogrammas.18. Spēja patstāvīgi sagatavot, sekot un apkopot informāciju par finanšuoperācijām klientu apkalpošanā.19. Spēja apgūt un ievērot spēkā esošos ar apdrošināšanu unkomercdarbību saistītos normatīvos aktus.20. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.2.16.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Sniegt pamatinformāciju par apdrošināšanas sabiedrības struktūru unapdrošināšanas sabiedrības darba virzienu, orientēties apdrošināšanassabiedrības darba specifikā.2. Ievērot apdrošināšanas sabiedrības darbību reglamentējošosdokumentus.


2633. Izprast apdrošināšanas tirgus attīstību, tās tendences, aktīvi darbotiesapvienībās un organizācijās, kas sekmē tirgus analīzes un izpētes iespējas.4. Izprast apdrošināšanas veidu specifiku.5. Pielietot ar apdrošināšanu saistītus normatīvos aktus.6. Analizēt konkrētam klientam (privātpersonai vai uzņēmumam)nepieciešamo apdrošināšanu un palīdzēt izvēlēties piemērotākos pakalpojumaveidus un produktus.7. Izstrādāt apdrošināšanas piedāvājumus saskaņā ar klientu vajadzībām.8. Noformēt apdrošināšanas polisi un citus apdrošināšanas līgumanoslēgšanai nepieciešamos dokumentus.9. Veikt klienta apdrošināšanas polišu savlaicīgu un regulāru atjaunošanusaskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības stratēģiju.10. Veikt pārrunas ar klientu un citām apdrošināšanas sabiedrībasstruktūrvienībām, nodrošinot optimāla apdrošināšanas piedāvājumasagatavošanu.11. Regulāri uzturēt attiecības ar klientu, ievērojot apdrošināšanassabiedrības stratēģiju.12. Veikt jaunu klientu piesaisti saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrībasstratēģiju.13. Sadarboties ar apdrošināšanas sabiedrības darbiniekiem unpartneriem.14. Regulāri sniegt informāciju vai sagatavot pārskatus par savu darbību,izvērtējot darbības atbilstību apdrošināšanas sabiedrības noteiktajiem mērķiem.15. Sniegt ieguldījumu apdrošināšanas noteikumu un nosacījumuuzlabošanā individuāli vai sadarbībā ar citām apdrošināšanas sabiedrībasstruktūrvienībām.16. Analizēt apdrošināma objekta informāciju, izmantojot klienta vaistarpnieka sniegto informāciju, publiski pieejamo informāciju un specifiskuapdrošināšanas objekta informāciju.


26417. Reģistrēt apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu atbilstošiapdrošināšanas sabiedrības noteiktajai kārtībai, ievērojot Latvijas Republikasnormatīvos aktus attiecībā uz personas datu aizsardzību.18. Sagatavot un sniegt risku vadības konsultācijas apdrošināšanassabiedrības klientam, apdrošināšanas starpniekiem vai sadarbības partneriem.19. Uzturēt lietišķus sakarus ar klientiem.20. Pārvaldīt valsts valodu.21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.23. Strādāt ar dažādiem informācijas izklāsta veidiem (organizācijasmājas lapa internetā, izdrukas veidā, prezentācijās, bukletos u. tml.) un piedāvāttos klientiem.24. Lietot specializētās datubāzes.25. Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas un pielietot tās praksē.26. Noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvajiemaktiem.27. Ievērot komercinformācijas aizsardzību un konfidencialitāti.28. Veikt lietišķo saraksti ar klientiem.29. Aizpildīt finanšu pirmdokumentus.30. Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar klientiem.31. Veikt norēķinus ar elektroniskajām norēķinu kartēm.32. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.33. Lietot datortehniku un biroja aprīkojumu.34. Ievērot biroja tehnikas lietošanas noteikumus.35. Plānot un organizēt savu darbu.


26536. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.37. Ievērot apdrošināšanas sabiedrības noteikto informācijas undokumentu aprites kārtību.38. Risināt problēmsituācijas.39. Izmantot saskarsmes prasmes.40. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, pilnveidojot savas profesionālāskompetences.41. Rīkoties atbilstoši Latvijas Republikas komercdarbības,apdrošināšanas normatīvajiem aktiem, ētikas un vispārpieņemtajām pieklājībasnormām.2.16.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. komercdarbības veidi klientu apkalpošanas nozarēs;1.2. Eiropas Savienības konvencija par personas datu aizsardzību;1.3. ekonomikas pamati;1.4. metodika informācijas iegūšanai;1.5. tiesību pamati;1.6. makro- un mikoroekonomikas, kā arī arējās tirdzniecības bilances,finanšu statistikas, demogrāfijas, mirstības tabulu u.c. statistisko rādītāju analīze.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. apdrošināšanas sabiedrības sadarbības partneri un konkurenti;2.2. produkta virzības tehnoloģiskais process;2.3. vietējās un starptautiskās ekonomiskās vides, tirgus attīstībastendences un perspektīvas;2.4. grāmatvedības pamati;2.5. dokumentēšanas pamatprincipi;2.6. patērētāju tiesību aizsardzība;2.7. finanšu pirmdokumentu aprite;2.8. apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes dokumenti;2.9. norēķinu veidi un iespējas;2.10. Latvijas Republikas normatīvie akti apdrošināšanas, konkurences,grāmatvedības jomās;


2662.11. riska pakāpes apdrošināšanas objektā;2.12. apdrošināšanas objekta novērtēšanas metodes;2.13. konkrētie apdrošināšanas veidi.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. komercreģistrs;3.2. apdrošināšanas tirgu specifika un attīstības tendences;3.3. konkurentu darbību un konkurentu piedāvājumu analīze;3.4. informācijas iegūšanas veidi par pakalpojumu klāstu;3.5. klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija;3.6. apdrošināšanas programmu izstrāde;3.7. lietišķā saskarsme;3.8. komercdarbības ētika;3.9. dialoga norises posmi;3.10. valsts valoda;3.11. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.12. lietvedība;3.13. prezentāciju veidošanas un pasniegšanas principi;3.14. datorprogrammas, to pielietošana;3.15. biroja tehnika un tās pielietošanas iespējas;3.16. finanšu pirmdokumentu noformēšana;3.17. piedāvāto pakalpojumu dokumentācija, apdrošināšanas līgumuveidošana, slēgšana;3.18. apdrošināšanas sabiedrību noteikumi;3.19. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās;3.20. vides aizsardzība;3.21. darba aizsardzība;3.22. darba tiesiskās attiecības.2.17. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijas standarts2.17.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā).2. Profesijas kods – 3259 04.2.17.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


267– skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona,kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizēskaistumkopšanas jomā, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskāmtehnoloģijām, veicot sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras; ievēroprofesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus;pārzina kosmētikas tirgu, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumusun konsultācijas, ievērojot savas profesionālās lomas un kompetences robežas;rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvēlētajā skaistumkopšanasdarbības jomā.Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt ārstniecībasiestādēs un citu uzņēmumu skaistumkopšanas institūcijās vai kā pašnodarbinātapersona vai individuālais komersants.2.17.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast likumsakarības un kopsakarības vesela cilvēka attīstībā unorganisma fizioloģiskajās norisēs kā vienotā veselumā.2. Spēja izprast un pārzināt veselīga dzīvesveida pamatprincipus unveselību veicinošo faktoru pozitīvo ietekmi dzīves kvalitātes uzlabošanai,saistību starp fizisko, garīgo un sociālo veselību profesionālās darbībaskontekstā.3. Spēja orientēties ādas slimību diagnostikas pamatos un apzināties savaskompetences robežas ādas slimību gadījumos.4. Spēja noteikt nervu sistēmas lomu kāda orgāna vai organisma kāvienota veseluma funkcionēšanā, aprakstīt un analizēt fizioloģiskās problēmas,atpazīt dažas raksturīgākās slimības.5. Spēja atpazīt cēloņu un seku sakarību starp kaitīgo ieradumu unseksuāli transmisīvo slimību ietekmi uz vispārējo un reproduktīvo veselību.6. Spēja novērtēt uztura produktu vērtību, izvēlēties pašam un slimībugadījumos ieteikt vajadzīgos produktus lietošanai mājas apstākļos dažādavecuma klientiem, t.sk., ievērojot atsevišķu klientu grupu specifiku, piemēram,sportistiem, grūtniecēm, zīdītājām un veciem cilvēkiem.7. Spēja noteikt un analizēt klienta sejas ādas un ķermeņa tipu, stāvokli unpieņemt lēmumu kosmētiskās problēmas risināšanai.8. Spēja izvēlēties, pamatot un veikt sejas un ķermeņa profilaktiskāskosmētiskās procedūras un palīgprocedūras atbilstoši ādas tipam un stāvoklim.


2689. Spēja atkarībā no klienta kosmētiskās problēmas pamatot un izvēlētieskosmētisko līdzekļu pielietojumu katram klientam lietošanai mājas apstākļos.10. Spēja apzināti un mērķtiecīgi veidot savu profesijas standartamatbilstošu speciālista tēlu.11. Spēja risināt ķermeņa un sejas estētiskās problēmas, pielietojotkosmētiskās aparāttehnoloģijas.12. Spēja izvēlēties un ieteikt klientam dažādu kosmētisko līnijuindividuālās lietošanas līdzekļus un profesionālās sejas un ķermeņa procedūrasatbilstoši risināmai kosmētiskajai problēmai.13. Spēja diagnosticēt celulīta un citu ķermeņa kosmētisko defekturašanās iemeslus, izvērtēt kopšanas pamatprincipus, izvēlēties un pielietotkosmētiskos līdzekļus problēmas risināšanai.14. Spēja veikt krāsu testa konsultāciju un ieteikt klientam atbilstošudekoratīvās kosmētikas formu un krāsu gammu.15. Spēja izprast saskarsmes lomu profesionālajā klientu apkalpošanasprocesā, veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar klientiem, darbadevējiem un kolēģiem.16. Spēja risināt ķermeņa un sejas estētiskās problēmas, pielietojotaromaterapiju.17. Spēja sniegt konsultācijas pašmasāžā.18. Spēja analizēt starppersonu konfliktus, izprast stresa ietekmi uzcilvēka darbību un uzvedību.19. Spēja novērtēt un attīstīt savu emociju pasauli, prasmes, attieksmes unvērtības, paplašināt priekšstatus par sevi, apzinoties savu radošo potenciālu unpaaugstinot pašvērtību, atklājot savas personības attīstības un izpausmesiespējas.20. Spēja attīstīt saskarsmes kompetenci, paaugstināt jutīgumu pret citiemcilvēkiem un sekmēt veiksmīgāku komunikāciju ar citiem, lai harmonizētukontaktu un attieksmju sfēru, uzlabotu pašsajūtu, sniegtu iespējas relaksācijai,apzinātu un pilnveidotu uzticēšanās prasmes sev un apkārtējiem.


26921. Spēja novērtēt darba konkurences vidi, noteikt sava un konkurentuuzņēmuma priekšrocības un trūkumus, noteikt efektīvāko reklāmas līdzeklinoteiktai pircēju grupai un novērtēt reklāmas efektivitāti.22. Spēja novērtēt un analizēt kosmetoloģijas produkta pieprasījumaietekmi uz preču realizāciju un uzņēmuma ienākumiem, cenu veidošanasprincipus atkarībā no uzņēmuma izmaksām, preču pieprasījuma un konkurentucenām.23. Spēja pieņemt ar komercdarbību saistītus lēmumus, analizēt unpamatot situācijas, kādās varētu nonākt uzņēmuma vadītājs.24. Spēja izvēlēties komercdarbības optimālo variantu ierobežotu resursuapstākļos.25. Spēja veicināt kolektīva psiholoģisko saderību, motivēt, koordinēt,vadīt, kā arī ievērot darba tiesību un ētikas normas, uzsākot vai izbeidzot darbatiesiskās attiecības ar darbiniekiem.26. Spēja nodrošināt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.27. Spēja ieviest jaunākos uz profesionāliem pierādījumiem balstītusveselības aprūpes jomas zinātnes sasniegumus savā darbā.28. Spēja novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegtpirmo palīdzību nelaimes gadījumā.29. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.2.17.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt cilvēka vitālos mērījumus, tos novērtēt (pulss, temperatūra,arteriālais spiediens).2. Ievērot normatīvo aktu normas par higiēnas prasībām skaistumkopšanā,personiskās higiēnas prasības, sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus,infekciju slimību profilaksi.3. Izvērtēt dažādu kosmētikas līdzekļu veidus, sastāvus un izvēlēties tosatbilstoši ādas un matu tipiem, stāvoklim, novērtēt kosmētisko līdzekļumikrobioloģisko kvalitāti, drošumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.4. Raksturot klienta konstitucionālo tipu un ārējo izskatu.


2705. Veikt sejas ādas tipu un stāvokļa noteikšanu.6. Veikt ķermeņa kosmētisko defektu noteikšanu.7. Atpazīt dažādu iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas.8. Sastādīt un veikt klienta individuālo skaistumkopšanas programmu.9. Veikt sejas manuālo dziļo tīrīšanu.10. Izvēlēties un pielietot speciālās kosmētiskās maskas.11. Izvēlēties un pielietot kosmetoloģijas aparatūru atbilstoši kosmētiskāsproblēmas risināšanai.12. Patstāvīgi veikt sejas kosmētisko un dekoltē klasisko masāžu,ievērojot masāžas shēmas un fiksācijas punktu vietas.13. Patstāvīgi veikt ķermeņa masāžu, pielietojot klasiskos masāžaspaņēmienus, tehniku un principus.14. Veikt sejas vakuummasāžu.15. Patstāvīgi veikt sejas un ķermeņa ekskluzīvās masāžas.16. Patstāvīgi veikt pēdu reflektoro zonu masāžu.17. Veikt ausu caurduršanu, izmantojot pistoli un pīrsingu.18. Veikt sejas vai ķermeņa kopšanas estētiskās procedūras ar jaunākajāmaparāttehnoloģiskām iekārtām un metodēm, t.sk. pēc estētiskās ķirurģijasoperācijām.19. Veikt skropstu un uzacu krāsošanu.20. Veidot uzacu korekciju atbilstošu sejas ovālam.21. Veikt krioterapiju, izmantojot šķidro slāpekli.22. Izvēlēties specifiskos vaksācijas un parafīna produktus atbilstošikosmētiskajai procedūrai.


27123. Patstāvīgi veikt liekā apmatojuma noņemšanu ar siltiem un karstiemvaskiem.24. Veikt kosmētiskās procedūras, izmantojot parafīnu.25. Veikt kosmētiskās procedūras, pielietojot augļskābes (AHA).26. Izvēlēties un ieteikt klientam nepieciešamo kosmētisko seansumezoterapijā.27. Veikt mikrodermabrāziju.28. Patstāvīgi izdarīt mikropigmentācijas procedūru, izlabot klientaiedzimtas vai iegūtas sejas nepilnības, estētiski uzlabojot klienta izskatu.29. Veikt pašmasāžu.30. Izveidot klienta tēlu gan krāsās, gan stilā ar atbilstošu tērpu, aksesuāruun matu sakārtojumu.31. Pielietot dekoratīvo kosmētiku atbilstoši klienta vajadzībām un stilam.32. Veikt klasisko manikīru, pedikīru un nagu lakošanu.33. Izmantot krāsu filozofiju profesionālajā praksē.34. Veidot praktiskās iemaņas lietišķajā etiķetē un saskarsmes kultūrā.35. Sastādīt darba un citus ar profesionālo darbību saistītus līgumus.36. Strādāt ar personālo datoru, pielietojot programmas - MS Word, MSExel un MS Power Point.37. Izvēlēties un pielietot komercdarbības optimālos variantus, analizētprocesus, informāciju, plānot savu darbību profesionālās kompetences robežās,darbojoties saskaņā ar tiesību principiem un ētikas normām.38. Sagatavot profesionālajai darbībai nepieciešamos grāmatvedības unfinanšu dokumentus.39. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un skaistumkopšanasjomas normatīvo aktu prasībām.


27240. Veidot komandu, plānot un organizēt darbu, kontrolēt tā izpildi unanalizēt darba rezultātus.41. Pārvaldīt valsts valodu.42. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.43. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.2.17.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. skaistumkopšanas vēsture, skaistuma ideāls vēsturiskajā skatījumā;1.2. kosmētikas līdzekļu attīstība saistībā ar zinātnes sasniegumiem undažādu tautu empīriskiem novērojumiem;1.3. klīniskās farmakoloģijas pamatpostulāti un ar zāļu lietošanu saistītiepamatjautājumi;1.4. dažādu kosmētikas līdzekļu sastāvu veidošanas principi;1.5. veselība kā vienots veselums cilvēka fiziskās, garīgās un sociālāsveselības un labklājības veicināšanā;1.6. sievietes un vīrieša reproduktīvās sistēmas fizioloģiskās norises unveselību veicinoši pasākumi, kā arī kaitīgo ieradumu un stresa ietekme uzreproduktīvo veselību;1.7. nervu sistēmas nozīme cilvēka organisma procesos, akūti nervusistēmas slimību simptomi;1.8. maņu orgāni, to darbība un funkcijas;1.9. imidžu un stilu pielietojums profesionālā imidža veidošanā;1.10. manikīra veidi – SPA, Eiropas, karstais un vīriešu manikīrs;1.11. naga uzbūve, formas veidošana un korekcija ar zīdu;1.12. mākslas terapijas loma dzīves harmonizācijā, pašvērtējumapaaugstināšanā un sadarbības veicināšanā ar citiem cilvēkiem, radošo potenciāluatklāsmē un radošo spēju attīstīšanā; pašvērtējuma paaugstināšana un Es-tēlanostiprināšana, starppersonu saskarsmes kompetences pilnveide, motivācijasattīstīšanas iespējas, produktīva emocionālā izlāde, agresijas un citu negatīvujūtu pārvēršana sociāli pieņemamā veidā;1.13. komercdarbība kā ekonomiska sistēma, uzņēmuma organizēšana,plānošana un vadīšana, vadības teorijas jautājumi;1.14. kapitāla noteikšana, investīciju ienesīguma novērtēšana, alternatīvovariantu izvērtēšana.


2732. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. cilvēka ķermeņa skeleta funkcijas, daļas un to īpatnības;2.2. cilvēka ķermeņa muskuļu iedalījums pa grupām un to funkcijas;2.3. iekšējo orgānu anatomiskā uzbūve un fizioloģiskās norises;2.4. vielmaiņas procesi organismā un uz ādas;2.5. sievietes un vīrieša reproduktīvās sistēmas darbība, fizioloģiskāsīpatnības dažādos vecumposmos, sistēmas saslimšanas;2.6. veselīga dzīvesveida un veselību veicinošo faktoru nozīme cilvēkalabklājības pilnveidošanā;2.7. personiskās un darba higiēnas nozīme individuālās un sabiedrībasveselības veicināšanā, infekciju slimību profilaksē;2.8. dermatoloģijas pamati, ļaundabīgās un labdabīgās ādas saslimšanas,simptomi, profilakse;2.9. iekšķīgo slimību pamati;2.10. cilvēka nervu sistēmas funkcijas, nervu sistēmas darbība saistībā arcitām organisma sistēmām, biežāk sastopamās nervu sistēmas slimības;2.11. vispārīgās un medicīniskās ģenētikas pamati, iedzimtības materiālapārmantošana no paaudzes uz paaudzi, pazīmju iedzimšanas galvenāslikumsakarības, biežāk sastopamās cilvēka ģenētiskās patoloģijas, toiedzimšanas tipi;2.12. mikroorganismu un vīrusu uzbūve, īpašības, to izplatība apkārtējāvidē un ietekme uz cilvēka veselību;2.13. infekciju slimību profilakse;2.14. kosmētisko līdzekļu attīstība dažādos vēstures laikmetos un toizlietošanas lietderība atkarībā no sabiedrības attīstības līmeņa;2.15. kosmētisko līdzekļu mikrobioloģiskā kvalitāte, mikrobioloģiskāsprasības un noteikumi par kosmētisko līdzekļu drošumu;2.16. kosmētisko izejvielu un gatavo formu mikrofloras sastāvs,piesārņojuma avoti un ceļi, mikrobioloģiskās kvalitātes kritēriji un kontrole;2.17. kosmētisko līdzekļu sastāvdaļas, to īpašības un funkcionālā nozīme;2.18. aromaterapijas jēdziens, ķīmiskās, fizikālās un bioloģiskās ēteriskoeļļu īpašības;2.19. augi kā ārstniecisko un kosmētisko līdzekļu avots, fitoterapijasattīstība, pamatpostulāti;2.20. uztura vielu un produktu bioloģiskā nozīme, vielu maiņa organismāun uzturs dažādos dzīves posmos;2.21. indikācijas un kontrindikācijas pašmasāžā;2.22. cilvēka enerģijas lauki un enerģijas centri, enerģijas plūsma;2.23. profesionālās ētikas pamati;2.24. cilvēka izturēšanās pamati psiholoģijas kontekstā;2.25. tirgzinības, to mērķi un uzdevumi; preces aprites cikla norise;2.26. konkurences jēdziens un vide;2.27. reklāmas jēdziens, mērķi un funkcijas;


2742.28. faktori, kas ietekmē pircēja rīcību, galvenie pirkšanas motīvi;2.29. darba un saimniecisko tiesību pamatjautājumi, kas saistīti ardarījumu slēgšanu un noformēšanu, darba tiesiskajām attiecībām unkomercdarbības subjektu vispārējo reglamentāciju;2.30. personāla vadības funkcijas organizācijā, personāla vadītāja lomacilvēku resursu plānošanā, personāla atlase un tās veidi, darba rezultātunovērtēšana, karjeras plānošana, personāla apmācība, kā arī dokumentunoformēšanas vispārīgās prasības;2.31. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. pirmās palīdzības sniegšana dažādās negadījumu situācijās;3.2. profesijas vadlīnijas un standarts;3.3. normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un sanitārās prasībaskosmētiskajiem kabinetiem;3.4. sejas un ķermeņa ādas tipi, stāvokļi un diagnostika;3.5. ādas primārie un sekundārie veidojumi;3.6. biežāk sastopamās iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas, to simptomi;3.7. kosmētikas līdzekļu pamatsastāvdaļu iegūšana, īpašības unizmantošana, bioloģiski aktīvo vielu iedarbība uz ādu un matiem;3.8. sejas un ķermeņa kosmētiskās pamatprocedūras, to mērķis;3.9. kosmētikas līdzekļu izveides un pielietojamības principi, iedarbībasveidi;3.10. sejas un ķermeņa estētisko problēmu diagnostika un risināšana,pielietojot jaunākās aparāttehnoloģiskās iespējas sejas un ķermeņa kopšanasprocedūrās, t.sk. pēc estētiskās ķirurģijas operācijām;3.11. kosmētiskie ādu attīrošie līdzekļi, to pielietošanas metodes;3.12. ādas dziļās tīrīšanas metodes, indikācijas, kontrindikācijas;3.13. krioterapijas pielietojums kosmetoloģijā;3.14. ēterisko eļļu iedarbības līmeņi, klasifikācija un pielietošanasmetodes;3.15. fizikālās terapijas pielietojums skaistumkopšanā;3.16. sejas, kakla un dekoltē masāžu veidi, indikācijas, kontrindikācijas;3.17. mezoterapijas un mikrodermabrāzijas metodes, pielietojums,efektivitāte;3.18. kosmētiskās maskas, to pielietošanas metodes;3.19. ķermeņa anatomiskā uzbūve, klasiskās masāžas ietekme uzorganismu, indikācijas un kontrindikācijas, tehnika un paņēmieni, masāžashigiēna, pielietojamie materiāli;3.20. pēdas anatomiskā uzbūve, pēdu reflektorās zonas, masāžas tehnikaun paņēmieni, indikācijas un kontrindikācijas;


2753.21. profesionālie un individuālie sejas un ķermeņa kopšanaskosmētiskie līdzekļi, to sastāvdaļas, ekskluzīvo masāžu un procedūrupielietošanas specifika un īpatnības;3.22. vaksācijas kosmētiskie līdzekļi, to sastāvdaļas un iedarbība;3.23. vaksācijas pielietošanas tehnikas, indikācijas un kontrindikācijas;3.24. parafīna pielietošanas tehnikas, indikācijas un kontrindikācijas;3.25. permanentā make-up veidošanas metodes un principi, klientukonsultācija;3.26. stila un dekoratīvās kosmētikas pamati;3.27. filozofija par cilvēka enerģētiku un krāsas spēka izmantošanuveselībai, skaistumam un labākai pašsajūtai, enerģijas līmeņa paaugstināšanaiorganismā;3.28. personība un saskarsmes psiholoģijas struktūra, būtība un lomacilvēciskajā un profesionālajā darbībā; profesionāla klientu apkalpošana,personības un grupas mijiedarbība;3.29. saskarsmes stili, neverbālā saskarsme, konfliktu un stresa vadīšanasprocess;3.30. MS Word, MS Excel un MS Power Point datorprogrammupielietojums;3.31. cenu veidošanas principi tirgzinībā un cenu noteikšanas stratēģijas,preču noieta veicināšana;3.32. saimnieciskās operācijas, galvenie grāmatvedības principi neatkarīgino tā, kā tos izskata;3.33. valsts valoda;3.34. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.35. vides aizsardzība;3.36. darba tiesiskās attiecības;3.37. darba aizsardzība un ugunsdrošība.


276III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņaprofesiju standarti3.1. Mašīnbūves tehniķa profesijas standarts3.1.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – mašīnbūves tehniķis.2. Profesijas kods – 3115 35.3.1.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozaresspeciālists, kurš sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiempiedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un realizēšanā;izstrādā apstrādes un montāžas tehnoloģiskos procesus, konstruē vienkāršusmezglus, veic aprēķinus, tehniski sagatavo iekārtas darbam atbilstošitehnoloģiskajam procesam; strādā ar tehnisko dokumentāciju un veic tajānepieciešamās izmaiņas; strādā ar mašīnbūvē pielietojamiem materiāliematbilstoši ražošanas, remontdarbu un palīgprocesu prasībām.Mašīnbūves tehniķis strādā mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumosvai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.3.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja noteikt nepieciešamo resursu apjomu un racionāli saplānotmetālapstrādes procesu.2. Spēja uzņemties atbildību par sava darba norisi un rezultātiem.3. Spēja novērtēt tehnoloģisko iekārtu tehnisko stāvokli.4. Spēja novērtēt instrumentu un palīgierīču atbilstību tehnoloģiskajamprocesam.5. Spēja novērtēt izejvielu un palīgmateriālu atbilstību kvalitātesprasībām.


2776. Spēja novērtēt ražošanas līdzekļu atbilstību darba drošības prasībām.7. Spēja lasīt rasējumus, tehnoloģiskās kartes un izprast vadībasprogrammas.8. Spēja izstrādāt tehnoloģiskā procesa secību un tehnoloģiskodokumentāciju ražošanas procesa nodrošināšanai.9. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstoši to funkcijām ražošanasprocesā.10. Spēja kontrolēt tehnoloģiskā procesa ievērošanu.11. Spēja laikus un operatīvi koriģēt ražošanas procesu un veiktkorekcijas tehnoloģiskajā dokumentācijā.12. Spēja veikt uzskaiti ražošanas procesa nodrošināšanai ar rezervesdetaļām, instrumentiem un materiāliem, izmantojot informāciju tehnoloģijas.13. Spēja strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiemražošanas procesa nodrošināšanai.14. Spēja nodrošināt iekārtu darbību, pielietojot atbilstošus materiālus,instrumentus un palīgierīces, atbilstoši iekārtu ekspluatācijas un apkopesnoteikumiem.15. Spēja praktiski pielietot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumuprasības darba vidē.16. Spēja veikt darba pienākumus tehnoloģiskā procesa sagatavošanā unrealizēšanā, ievērojot vides aizsardzības prasības.17. Spēja patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes.18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izstrādāt metālapstrādes tehnoloģiskā procesa secību.2. Noformēt tehnoloģisko dokumentāciju.3. Lasīt mehāniskās, pneimatiskās, hidrauliskās un elektriskās shēmas.


2784. Lasīt kopsalikuma rasējumus un tehnoloģiskās kartes.5. Veikt tehnoloģisko iekārtu tehniski ekonomisko analīzi.6. Veikt izmaiņas tehnoloģiskajā dokumentācijā atbilstoši izmaiņāmražošanas procesā.7. Sagatavot nepieciešamo materiālu un iekārtu specifikācijas.8. Pārraudzīt tehnoloģiskā procesa ievērošanu un iekārtu ekspluatācijasnoteikumus.9. Lietot vadības programmas operatīvo pulti un ārējo programmasnesēju.10. Aprēķināt griešanas režīmus.11. Izmainīt instrumentu un detaļu stāvokli darbagaldā.12. Pielietot metālapstrādes darbagaldus un griezējinstrumentus.13. Izvēlēties un sagatavot darbam mērinstrumentus, ierīces un sagataves.14. Pārbaudīt materiālu kvalitāti un atbilstību ražošanas procesam.15. Atpazīt un pielietot metāliskos materiālus: tēraudu, čugunu unkrāsainos metālus.16. Atpazīt un izmantot lietojamos materiālus remontdarbos,palīgražošanā un pamatražošanā.17. Pamatot izejmateriālu, instrumentu un enerģijas patēriņu atbilstoširažošanas procesam.18. Sagatavot iekārtu un mezglu remonta un apkopes dokumentāciju.19. Sagatavot pasūtījumu sagatavju izgatavošanai, norādot pamatizmērusun materiālu.20. Izstrādāt detaļu un mezglu skices.21. Veikt materiālu uzskaiti.


27922. Sagatavot pārskatus par izmantotajiem ražošanas resursiem.23. Aprēķināt nepieciešamo rezerves detaļu daudzumu un noformētpasūtījumu.24. Sagatavot materiālu norakstīšanas dokumentus.25. Ievērot drošības instrukciju prasības darba vietā un lietot individuālosaizsardzības līdzekļus.26. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.27. Sniegt pirmo palīdzību.28. Veikt darba pienākumus atbilstoši vides aizsardzības prasībām.29. Orientēties darba vides riska izvērtēšanā.30. Izmantot informāciju tehnoloģiju iespējas un tehniskos katalogus.31. Pārvaldīt valsts valodu.32. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.33. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.34. Izvērtēt izstrādes normu ekonomiskumu.35. Sadarboties komandā.36. Sadarboties ar citu struktūrvienību speciālistiem.37. Izprast struktūrvienības plānojuma dokumentāciju.38. Aizpildīt darba laika uzskaites lapas.3.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;1.2. iekārtu izvietošanas principi;


2801.3. elektrisko shēmu uzbūve;1.4. darba vides risku vērtēšana;1.5. saskarsmes pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. metālapstrādes iekārtu uzbūve un darbība;2.2. mezglu uzbūve un darbības principi iekārtā;2.3. materiālu un iekārtu pielietošana ražošanā;2.4. automatizētās programmēšanas sistēmas;2.5. iekārtu apkopes veidi un apkopē pielietojamie materiāli;2.6. izstrādes normu sastādīšanas principi;2.7. iekārtu un mezglu remonts;2.8. detaļu izgatavošanas un montāžas pamatprincipi un tehnoloģija;2.9. palīgierīču un instrumentu tehniskās iespējas;2.10. metālgriešanas veidi un paņēmieni;2.11. standartizācijas pamatprincipi;2.12. specifiskās simbolikas pielietošana dokumentācijas noformēšanā;2.13. darbagaldu rezerves daļu specifikācija un instrumentu nodilumaintensitāte;2.14. detaļu, instrumentu un materiālu utilizācijas noteikumi;2.15. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tehnoloģiskā procesa izstrādes principi;3.2. tehnoloģiskās kartes;3.3. materiālu pielietojamība un apstrādes tehnoloģiskās īpašības;3.4. darbagaldu un griezējinstrumentu pielietojamības iespējas;3.5. materiālu mehāniskās un fizikālās īpašības;3.6. salāgošanas sistēmas un precizitātes klases;3.7. darba laika uzskaite;3.8. tehnoloģiskā procesa izpildes kontrole;3.9. mērinstrumentu lietošana un to iespējas;3.10. valsts valoda;3.11. darba aizsardzība un darba drošības prasības darbā ar metālapstrādesdarbagaldiem;3.12. elektrodrošības noteikumi;3.13. ugunsdrošības noteikumi;3.14. pirmā palīdzība;3.15. viena svešvaloda saziņas līmenī.;3.16. darba tiesiskās attiecības;3.17. vides aizsardzība.


2813.2. Ķīmisko procesu tehniķa profesijas standarts3.2.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ķīmisko procesu tehniķis.2. Profesijas kods – 3116 04.3.2.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ķīmisko procesu tehniķis patstāvīgi veic tehnoloģisko procesu vai tādaļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai tam paredzētajāsiekārtās, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu ķīmisko un bioķīmiskoproduktu, aktīvo farmaceitisko vielu vai kosmētikas un parfimērijas produktu,ievērojot darba drošības un vides aizsardzības, kā arī labas ražošanas praksesprasības; darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem.Ķīmisko procesu tehniķis strādā ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas,kosmētikas un parfimērijas nozares uzņēmumā.3.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja novērtēt darba vietas gatavību tehnoloģiskā procesa veikšanai.2. Spēja novērtēt mērīšanas līdzekļu derīgumu darbam.3. Spēja būt gatavam veikt atbilstošu tehnoloģisko procesu, nekaitējotsavai un kolēģu veselībai un rūpējoties par veselīgu darba vidi.4. Spēja novērtēt izejvielu un materiālu atbilstību tehnoloģiskajamprocesam un darba uzdevumam, nodrošināt stingrai uzskaitei pakļauto izejvieluuzskaiti, ievērojot vielu un materiālu glabāšanas noteikumus.5. Spēja patstāvīgi un precīzi veikt tehnoloģisko procesu, pildīt darbauzdevumu atbilstoši uzņēmuma plāniem un reglamentējošo dokumentācijuprasībām.6. Spēja patstāvīgi un precīzi kontrolēt un uzturēt tehnoloģisko procesuparametrus atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentāciju prasībām.


2827. Spēja pareizi lietot mērīšanas un procesa kontroles līdzekļus unnovērtēt kontroles rezultātus.8. Spēja uzturēt tehnoloģiskās iekārtas tīrībā un kārtībā, nodrošinotprodukta kvalitāti un novēršot produkta piesārņojuma iespēju.9. Spēja novērtēt iegūto informāciju par tehnoloģiskā procesa rezultātiemun atbilstoši rīkoties.10. Spēja lasīt un saprast tehnoloģisko dokumentāciju, kā arī lietot iegūtoinformāciju darbā.11. Spēja precīzi un savlaicīgi dokumentēt tehnoloģiskā procesa norisi unveikt pierakstus par procesa laikā novērotām novirzēm.12. Spēja saprast un ievērot labas ražošanas prakses un citu kvalitātessistēmu pamatprasības, kā arī citu normatīvo aktu prasības, kas attiecas uzkonkrēta darba uzdevuma izpildi.13. Spēja lietot tehnoloģiskās iekārtas, darba rīkus, izejvielas unmateriālus, darba apģērbu, individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļusatbilstoši darba aizsardzības prasībām.14. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.15. Spēja ievērot sprādziendrošības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumu prasības, ja nepieciešams, atbilstoši rīkoties un sniegt pirmopalīdzību.16. Spēja atpazīt drošības signālus un zīmes un atbilstoši rīkoties.17. Spēja saprast un ievērot personīgās un ražošanas higiēnas prasības,t.sk. darba specifiku klasificētajās telpās.18. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot videi.19. Spēja strādāt komandā, neradot konfliktus un psiholoģiskudiskomfortu darbā un ievērojot ētikas normas.20. Spēja atbildēt par darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursuizmantošanu.


28321. Spēja saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Novērtēt iekārtu, mērlīdzekļu un komunikāciju stāvokli.2. Novērtēt izejvielu un materiālu atbilstību tehnoloģiskā procesaprasībām.3. Lasīt tehnoloģisko dokumentāciju.4. Dokumentēt tehnoloģisko procesu.5. Veikt un kontrolēt tehnoloģisko procesu.6. Izvērtēt kvalitātes kontroles rezultātus un atbilstoši rīkoties.7. Apkalpot iekārtas.8. Novērtēt automatizēto un datorizēto sistēmu darbību.9. Tīrīt un sagatavot tehnoloģiskās iekārtas nākamajam ciklam vairemontam.10. Veikt iekrāvumu aprēķinus, novērtēt procesa materiālo bilanci unproduktu iznākumu.11. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības prasībām.12. Lietot ugunsdzēsības līdzekļus un rīkoties ugunsgrēka gadījumā.13. Rīkoties pirmsavārijas un avārijas gadījumos.14. Sniegt pirmo palīdzību.15. Lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.16. Strādāt ar ķīmiskajām vielām.17. Lietot darbam paredzēto apģērbu un apavus.


28418. Lietot elektroiekārtas.19. Lietot drošības zīmes un signālus.20. Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.21. Strādāt komandā.22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.23. Pārvaldīt valsts valodu.24. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.25. Uzņemties atbildību.26. Lietot ķīmijas nozares normatīvos aktus savā darbā.27. Strādāt klasificētajās telpās.28. Lietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus telpu un inventārakopšanai.3.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. kvalitātes sistēmas;1.2. vides pārvaldības sistēmas;1.3. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;1.4. iekārtu izvietošanas principi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācija un marķēšana;2.2. tehnoloģiskās sistēmas;2.3. stingrai uzskaitei pakļautās vielas;2.4. kvalitātes nodrošināšanas pamati;2.5. drošības zīmes un signāli;2.6. atkritumu apsaimniekošana;2.7. saskarsmes pamatprincipi;2.8. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.


2853. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba aizsardzība;3.2. vides aizsardzība;3.3. ķīmisko vielu un maisījumu droša lietošana;3.4. individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi;3.5. ugunsdzēsības līdzekļi;3.6. iekārtu uzbūve, darbības principi un ekspluatācija;3.7. tehnoloģiskās komunikācijas un palīgsistēmas;3.8. armatūras veidi, uzbūve un ekspluatācija;3.9. mērīšanas un automatizācijas līdzekļi;3.10. pamatprocesi un palīgprocesi;3.11. izejvielu un materiālu patēriņš un produktu iznākums;3.12. ražošanas dokumentācijas veidi;3.13. darba higiēna;3.14. izejvielu iekrāvumu aprēķinu principi;3.15. dažādu vielu transportēšanas veidi;3.16. ražošanas iekārtu tīrīšanas paņēmieni;3.17. rīcība pirmsavārijas un avārijas gadījumos;3.18. pirmā palīdzība;3.19. labas ražošanas prakse;3.20. informācijas tehnoloģijas;3.21. darba tiesiskās attiecības;3.22. valsts valoda;3.23. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.3. Analītiskās ķīmijas tehniķa profesijas standarts3.3.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – analītiskās ķīmijas tehniķis.2. Profesijas kods – 3116 08.3.3.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– analītiskās ķīmijas tehniķis patstāvīgi veic ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās,bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās uninstrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktuprasībām; ķīmijas speciālista vadībā veic pētījumus.


286Analītiskās ķīmijas tehniķis var strādāt ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas,kosmētikas, parfimērijas vai pārtikas ražošanas uzņēmumā, kā arī nosauktonozaru un vides uzraudzības iestādēs.3.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja patstāvīgi un precīzi veikt ķīmiskās vai mikrobioloģiskāsanalīzes, pildīt darba uzdevumu atbilstoši reglamentējošo dokumentu prasībām.2. Spēja veikt ķīmiskās vai mikrobioloģiskās analīzes, nekaitējot savai unkolēģu veselībai, kā arī rūpējoties par veselīgu darba vidi.3. Spēja novērtēt reaģentu un citu materiālu atbilstību kvalitātes prasībāmun darba uzdevumam, ievērot reaģentu un citu materiālu glabāšanas noteikumus.4. Spēja novērtēt mērīšanas līdzekļu derīgumu darbam un gatavībuanalīzes veikšanai.5. Spēja patstāvīgi un precīzi strādāt ar analītisko aparatūru atbilstošireglamentējošo dokumentu prasībām.6. Spēja apkopot un izvērtēt iegūtos rezultātus.7. Spēja precīzi pagatavot nepieciešamos šķīdumus, reaģentus unmikrobioloģiskās barotnes analīžu veikšanai.8. Spēja izprast kvalitātes specifikāciju, analīzes metožu,standartpriekšrakstu būtību un lietot tos darbā.9. Spēja precīzi un savlaicīgi dokumentēt analīžu rezultātus un veiktpierakstus.10. Spēja apkopot un statistiski apstrādāt iegūtos analīžu rezultātus.11. Spēja lietot mērīšanas iekārtas, instrumentus, reaģentus un materiālus,darba apģērbu, individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darbaaizsardzības prasībām.12. Spēja ievērot sprādziendrošības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumu prasības un atbilstoši rīkoties, ja tas ir nepieciešams.13. Spēja atpazīt drošības signālus un zīmes un atbilstoši rīkoties.


28714. Spēja saprast un ievērot personīgās un ražošanas higiēnas prasības,darba specifiku klasificētajās telpās.15. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.16. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot videi.17. Spēja atbildēt par darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursuizmantošanu.18. Spēja saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.19. Spēja strādāt komandā, neradot konfliktus un psiholoģiskudiskomfortu darbā un ievērojot ētikas normas.20. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Novērtēt laboratorijas iekārtu un mērinstrumentu gatavību darbam.2. Strādāt ar reaģentiem un citiem materiāliem atbilstoši reglamentējošāsdokumentācijas prasībām.3. Lasīt un lietot reglamentējošo dokumentāciju.4. Dokumentēt analīzes veikšanas procesu.5. Veikt ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, tehniskās un mikrobioloģiskāsanalīzes, ievērojot labas laboratorijas prakses prasības.6. Izvērtēt iegūtos analīžu rezultātus un atbilstoši rīkoties.7. Strādāt ar laboratorijas iekārtām un aprīkojumu.8. Novērtēt automatizēto un datorizēto sistēmu darbību.9. Lietot analīžu rezultātu statistiskas apstrādes programmas.10. Veikt analīžu rezultātu aprēķinus.


28811. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības prasībām.12. Lietot ugunsdzēsības līdzekļus un rīkoties ugunsgrēka gadījumā.13. Rīkoties pirmsavārijas un avārijas situācijās.14. Organizēt pirmās palīdzības sniegšanu.15. Lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.16. Strādāt ar ķīmiskajām vielām.17. Strādāt ar mikroorganismu kultūrām.18. Lietot darbam paredzēto apģērbu un apavus.19. Lietot elektroiekārtas.20. Ievērot drošības zīmes un signālus.21. Veikt darba pienākumus, minimāli kaitējot videi.22. Strādāt komandā.23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.24. Pārvaldīt valsts valodu.25. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.26. Uzņemties atbildību.27. Lietot ķīmijas nozares normatīvos aktus savā darbā.28. Ievērot personīgo higiēnu.29. Uzkopt darba vietu.30. Strādāt klasificētajās telpās.31. Saskaņot savu darbību ar citu uzņēmuma struktūrvienībuspeciālistiem.32. Organizēt savu darbu.


2893.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. kvalitātes sistēmas;1.2. vides pārvaldības sistēmas;1.3. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācija un marķēšana;2.2. stingrai uzskaitei pakļautās vielas;2.3. kvalitātes nodrošināšanas pamati;2.4. drošības zīmes un signāli;2.5. atkritumu apsaimniekošana;2.6. saskarsmes pamatprincipi;2.7. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. vides aizsardzība;3.2. darba aizsardzība;3.3. ķīmisko vielu un maisījumu droša lietošana;3.4. individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi;3.5. ugunsdzēsības līdzekļi;3.6. laboratorijas iekārtu uzbūve, darbības principi un ekspluatācija;3.7. mērīšanas un automatizācijas līdzekļi;3.8. pamatprocesi un palīgprocesi;3.9. darba higiēna;3.10. rīcība pirmsavārijas un avārijas situācijās;3.11. pirmā palīdzība;3.12. labas ražošanas prakse;3.13. informācijas tehnoloģijas;3.14. darba tiesiskās attiecības;3.15. valsts valoda;3.16. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.4. Pārtikas produktu ražošanas tehniķa profesijas standarts3.4.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – pārtikas produktu ražošanas tehniķis.


2902. Profesijas kods – 3119 20.3.4.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– pārtikas produktu ražošanas tehniķis ir pārtikas produktu ražošanasnozares (gaļas un gaļas produktu, piena produktu, zivju un zivju produktu, augļuun dārzeņu pārstrādes, dzērienu, maizes un miltu produktu un citu pārtikasproduktu ražošanas) speciālists, kurš patstāvīgi plāno, organizē un izpilda darbukādā no pārtikas produktu ražošanas posmiem, pārzina reglamentētās prasībasnozarē un pārtikas higiēnā; pārzina riska analīzes principus kritiskajos kontrolespunktos, ievēro tos tiešo pienākumu pildīšanā, kā arī uzrauga to izpildipakļautībā esošajā ražošanas posmā un nodrošina nepieciešamo uzskaitiattiecīgajā ražošanas posmā; darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem.Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas rūpniecībasuzņēmumos.3.4.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja racionāli plānot procesu, ievērojot prioritātes un reglamentaprasības.2. Spēja noteikt nepieciešamo resursu daudzumu.3. Spēja lietot pieejamos resursus ražošanas procesā.4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstošikvalitātes prasībām.5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus droša galaproduktaradīšanai, ja tiek izmantotas neatbilstošas kvalitātes izejvielas un palīgmateriāli.6. Spēja lietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstoši to funkcijām ražošanasprocesā.7. Spēja vadīt un regulēt iekārtu darbību atbilstoši nepieciešamajiemparametriem, kuri noteikti produktu ražošanas tehnoloģiskajās instrukcijās uniekārtu ekspluatācijas instrukcijās.


2918. Spēja noņemt paraugus kontrolei un novērtēt tos organoleptiski.9. Spēja veikt vienkāršos ķīmiskos un fizikālos mērījumus ar atbilstošiemmērinstrumentiem un ierīcēm.10. Spēja veikt elektronisku uzskaiti pārtikas produktu ražošanas procesā.11. Spēja lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanaslīdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskām vielām.12. Spēja nodrošināt iekārtu mazgāšanu atbilstoši mazgāšanasprogrammām.13. Spēja noņemt tīrības paraugus mikrobioloģisko nekaitīguma kritērijukontrolei.14. Spēja novērtēt kontrolējamo parametru novirzes bīstamību.15. Spēja ievērot minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā.16. Spēja ievērot praksē darba aizsardzības, elektrodrošības,ugunsdrošības prasības.17. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzībasprasības.18. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.19. Spēja strādāt komandā, sadarbojoties un ievērojot darba ētikasprincipus.20. Spēja sazināties (uzklausīt citu viedokli, argumentēti pamatot savuviedokli, meklēt kompromisus).21. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.22. Spēja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.23. Spēja sekot līdzi jauninājumiem nozarē, profesionāli izvērtēt savu unkolēģu pieredzi profesijā, izmantot pieejamos avotus.3.4.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes


2921. Racionāli organizēt darbu savā darba vietā, orientēties darba procesamparedzētajos termiņos.2. Izvērtēt prioritātes konkrēta darba veikšanai.3. Izprast konkrēta darba uzdevuma vai darba vietas nozīmi kopējāprocesā.4. Orientēties resursu nodrošinājuma iespējās.5. Noteikt nepieciešamo resursu daudzumu.6. Izvērtēt resursu trūkuma riskus.7. Pārzināt konkrētā procesa uzdevumu, tā izpildes metodes unpaņēmienus.8. Pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei.9. Lasīt izejvielu un materiālu marķējumu.10. Izvērtēt izmantojamo izejvielu un materiālu atbilstību izvirzītajāmkvalitātes prasībām.11. Izpildīt noteiktās apstrādes darbības, izvēlēties racionālākās metodesun iespējas izejvielu pirmapstrādē.12. Lietot iekārtas atbilstoši to funkcijām izejvielas pirmapstrādesprocesā.13. Izvērtēt tehnoloģiskās iekārtas piemērotību darba procesā konkrētauzdevuma veikšanai.14. Orientēties tehniskajā dokumentācijā un iekārtu darbības shēmās.15. Lietot iekārtas atbilstoši ekspluatācijas instrukcijām.16. Prast regulēt attiecīgās iekārtas tehnoloģisko režīmu.17. Izvērtēt parametru vai režīmu neievērošanas riskus.18. Veikt vienkāršus ķīmiskos vai fizikālos mērījumus.19. Orientēties mērinstrumentu klasifikācijā.


29320. Organoleptiski novērtēt produktu.21. Noņemt paraugus kontrolei.22. Uzskaitīt zudumus procesā.23. Izmantot informācijas tehnoloģijas.24. Sagatavot iekārtu darbam, to regulēt.25. Orientēties produktu piesārņojuma riskos, produktus iepakojot.26. Prast nodalīt neatbilstošu produktu.27. Izprast pārtikas produkta marķēšanas prasības.28. Vizuāli novērtēt iekārtu tīrību.29. Izvērtēt un lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijaslīdzekļus, ievērojot darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām.30. Nodrošināt mazgāšanas šķīdumu atbilstošu koncentrāciju, temperatūruun nepieciešamo ekspozīcijas laiku.31. Noņemt virsmas tīrības paraugus mikrobioloģiskajām analīzēm.32. Izvērtēt kontrolējamā parametra noviržu bīstamību.33. Ievērot minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos.34. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.35. Izvēlēties piemērotus un atbilstošus individuālos darba aizsardzībaslīdzekļus.36. Sniegt pirmo palīdzību.37. Izpildīt vides aizsardzības prasības.38. Novērtēt iespējamo apdraudējumu videi kādā no ražošanas posmiem.39. Argumentēt savu viedokli un sadarboties.


29440. Ievērot darba ētikas principus.41. Analizēt savu rīcību.42. Uzklausīt citu speciālistu viedokli.43. Prast piekāpties un meklēt kompromisu.44. Sazināties ar kolēģiem divās svešvalodās darba uzdevumu veikšanai.45. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.46. Izmantot praksē kolēģu pozitīvo darba pieredzi.47. Izmantot iegūtās zināšanas darbā.48. Izvērtēt iegūtās zināšanas.49. Orientēties informācijas iegūšanas avotos atbilstīgi nozarei.50. Pārvaldīt valsts valodu.51. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.3.4.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;1.2. iekārtu izvietošanas principi;1.3. elektrisko shēmu uzbūve;1.4. darba vides risku vērtēšana;1.5. saskarsmes pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. resursu veidi pārtikas produktu ražošanā;2.2. pārtikas produktu marķēšanas noteikumi;2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.4. dzīvnieku un augu valsts izcelsmes produktu kvalitātes prasības;2.5. izejvielu/produktu rotācijas princips („pirmais iekšā, pirmais ārā”princips);2.6. pamatzināšanas tehniskajā grafikā, tehniskie apzīmējumi;


2952.7. paškontroles sistēmas ieviešanas pamatprincipi pārtikas uzņēmumā;2.8. kvalitātes kritisko punktu būtība un monitorings;2.9. laba ražošanas prakse;2.10. produkta organoleptiskās novērtēšanas teorija;2.11. ražošanas procesa un iekārtu reglamentētie parametri;2.12. ķīmijas pamatzināšanas;2.13. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;2.14. vispārīgās higiēnas prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem;2.15. darba drošības noteikumi saskarē ar ķīmiskām vielām;2.16. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;2.17. pirmā palīdzība;2.18. pamatzināšanas fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko analīžuveikšanai;2.19. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.20. ugunsdrošības noteikumi;2.21. grāmatvedības un uzskaites pamatprincipi;2.22. tālākizglītības iespējas profesijā;2.23. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. ražošanas plānošanas pamatprincipi;3.2. pārtikas produktu ražošanas vispārīgā tehnoloģija;3.3. higiēnas prasības izejvielu pirmapstrādē;3.4. tehnoloģiskās prasības izejvielu pirmapstrādē;3.5. tehnoloģisko iekārtu un fasēšanas iekārtu darbības pamatprincipi;3.6. speciālās tehnoloģijas zināšanas gaļas un gaļas produktu, pienaproduktu, zivju un zivju produktu, augļu un dārzeņu pārstrādē, dzērienu, maizesun miltu produktu un citu pārtikas produktu ražošanā;3.7. fasēšanas, pildīšanas pamatprincipi, metodes, iekārtas;3.8. valsts valoda;3.9. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.10. personīgās higiēnas prasības;3.11. darba aizsardzība un darba aizsardzības prasības, lietojotindividuālos aizsardzības līdzekļus;3.12. informācijas tehnoloģiju izmantošana;3.13. darba tiesiskās attiecības;3.14. vides aizsardzība.3.5. Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķa profesijasstandarts3.5.1. Vispārīgie jautājumi


2961. Profesijas nosaukums – saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanastehniķis.2. Profesijas kods – 3119 31.3.5.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis patstāvīgi plānoun organizē saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanu kādā no ražošanasposmiem atbilstoši tehnoloģijas shēmām un receptūrām, spēj piedalīties jaunutehnoloģisko procesu un izstrādājumu ieviešanā, kā arī palīdz nodrošinātkvalitātes vadību un kontroli; pārzina riska analīzes principus kritiskajoskontroles punktos, ievēro tos tiešo pienākumu pildīšanā; darba procesāsadarbojas ar citiem speciālistiem.Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis strādāuzņēmumos, kas nodarbojas ar šokolādes, cukurotu un miltu izstrādājumuizgatavošanu.3.5.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja organizēt darba procesu, ievērojot prioritātes.2. Spēja veikt izejvielu un palīgmateriālu novērtēšanu atbilstoši kvalitātesprasībām.3. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus ražošanasprocesam.4. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus droša galaproduktaradīšanai tehnoloģiskajā procesā.5. Spēja piedalīties jaunu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģiskā procesaorganizēšanā.6. Spēja pielietot atbilstošas ražošanas tehnoloģiskās un iekārtuekspluatācijas instrukcijas.7. Spēja pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanaslīdzekļus.


2978. Spēja piemērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošībasnoteikumus.9. Spēja ar datora palīdzību veikt uzskaiti izstrādājuma ražošanas procesā.10. Spēja novērtēt un kontrolēt izstrādājuma paraugus organoleptiski.11. Spēja novērtēt un kontrolēt ražošanas procesa tehnoloģisko parametrunovirzes.12. Spēja strādāt komandā, sadarbojoties un ievērojot darba ētikasprincipus.13. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.14. Spēja ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības.15. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.16. Spēja rūpēties par profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu.17. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, profesionāli izvērtēt savu unkolēģu pieredzi profesijā.18. Spēja piedalīties jaunu izstrādājumu izgatavošanas iekārtu apguvē,tehnoloģiju izstrādēs un novērtēšanā.19. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzībasprasības.3.5.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izvērtēt prioritātes konkrētā darba veikšanai.2. Orientēties izejvielu nodrošinājuma iespējās.3. Izprast konkrētā procesa uzdevumu, metodes un paņēmienus tā izpildei.4. Pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei.5. Izvērtēt izmantojamo izejvielu un materiālu atbilstību izvirzītajāmkvalitātes prasībām.


2986. Pielietot iekārtas un kontrolēt to pielietošanu atbilstoši to funkcijām unekspluatācijas instrukcijām izstrādājumu izgatavošanas procesā.7. Izvērtēt tehnoloģiskās iekārtas piemērotību procesā noteiktā uzdevumaveikšanai.8. Orientēties tehniskajā dokumentācijā un iekārtu darbības shēmās.9. Prast režīmu ieregulēšanu.10. Izvērtēt parametru vai režīmu neievērošanas riskus.11. Veikt vienkāršus ķīmiskos vai fizikālos mērījumus.12. Novērtēt produktu organoleptiski.13. Noņemt paraugus kontrolei.14. Uzskaitīt zudumus procesā.15. Pielietot informācijas tehnoloģijas.16. Novērtēt vizuāli iekārtu tīrību.17. Izvērtēt un pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijaslīdzekļus, ievērojot darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām.18. Noņemt virsmas tīrības paraugus mikrobioloģisko analīžu veikšanai.19. Ievērot minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos.20. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.21. Kontrolēt piemērotu un atbilstošu individuālo darba aizsardzībaslīdzekļu izvēli kādā no ražošanas posmiem.22. Sniegt pirmo palīdzību.23. Izpildīt vides aizsardzības prasības.24. Novērtēt iespējamo apdraudējumu videi kādā no ražošanas posmiem.


29925. Argumentēt savu viedokli un sadarboties.26. Ievērot darba ētikas principus.27. Analizēt savu rīcību.28. Uzklausīt citu speciālistu viedokli.29. Prast piekāpties un atrast kompromisu.30. Pārvaldīt valsts valodu.31. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.33. Pielietot kolēģu pozitīvo darba pieredzi.34. Prast orientēties informācijas iegūšanas avotos nozarē.3.5.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;1.2. iekārtu izvietošanas principi;1.3. elektrisko shēmu uzbūve;1.4. darba vides risku vērtēšana;1.5. saskarsmes pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. izejvielu un materiālu veidi šokolādes un saldumu izstrādājumuražošanā;2.2. pamatzināšanas tehniskajā grafikā, tehniskie apzīmējumi;2.3. kvalitātes prasības;2.4. izejvielu rotācijas princips („pirmais iekšā, pirmais ārā” princips);2.5. iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas pārtikas uzņēmumāpamatprincipi;2.6. kvalitātes kritisko punktu būtība un monitorings;2.7. laba ražošanas prakse;2.8. organoleptiskā produkta novērtēšanas teorija;2.9. ražošanas procesa un iekārtu reglamentētie parametri;


3002.10. ķīmijas pamatzināšanas;2.11. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;2.12. vispārējās higiēnas prasības atbilstoši spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem;2.13. pirmās palīdzības sniegšana;2.14. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.15. ugunsdrošības noteikumi;2.16. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.17. grāmatvedības un uzskaites pamatprincipi;2.18. tālākizglītības iespējas profesijā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. ražošanas plānošanas pamatprincipi;3.2. higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos;3.3. tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipi;3.4. speciālās tehnoloģijas kakao, šokolādes, saldumu, cukurotu(piemēram, marmelāde, zefīrs, dražejas) un miltu (piemēram, vafeles, cepumi)izstrādājumu ražošanā;3.5. personīgās higiēnas prasības;3.6. darba aizsardzība;3.7. valsts valoda;3.8. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.9. mikrobioloģijas pamati;3.10. informācijas tehnoloģiju izmantošana;3.11. darba tiesiskās attiecības;3.12. vides aizsardzība.3.6. Jogas speciālista profesijas standarts3.6.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – jogas speciālists.2. Profesijas kods – 3230 05.3.6.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– jogas speciālists veic profesionālo darbību, saņemot pastāvīgu jogasmeistara supervīziju. Jogas speciālists sastāda un realizē nodarbību programmu,


301kas ietver jogas praksi: vingrinājumus, meditāciju, relaksāciju, siltumapmaiņaspraksi, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstību, jogas uztura mācību.Jogas speciālists strādā jogas centros, viesmīlības un tūrisma uzņēmumosvai sporta klubos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.3.6.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veikt profesionālo darbību un uzņemties atbildību par sava darbanorisi un rezultātiem.2. Spēja plānot, organizēt un vadīt darbus.3. Spēja novērtēt klienta vispārējo stāvokli un viņa konstitucionālo tipu.4. Spēja izplānot un realizēt atbilstošāko nodarbību metodi katramkonkrētajam klientam.5. Spēja veikt jogas masāžu un pašmasāžu.6. Spēja formulēt jogas prakses vēlamos rezultātus un kontrindikācijas.7. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un komfortablu vidi, kurā klientssaņem jogas speciālista pakalpojumus.8. Spēja nodrošināt higiēnas prasības nodarbības vietā.9. Spēja izturēties toleranti un iejūtīgi pret visiem klientiem neatkarīgi noviņu vecuma, dzimuma un citiem kritērijiem.10. Spēja respektēt klienta individuālās vajadzības.11. Spēja izmantot saskarsmes pamatprincipus.12. Spēja argumentēt savu viedokli un pārliecināt citus.13. Spēja ievērot konfidencialitāti.14. Spēja ievērot ētikas normas.15. Spēja adekvāti risināt konfliktsituācijas.16. Ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.


30217. Spēja veidot klienta izpratni par jogas prakses pamatprincipiem uniedarbību.18. Spēja veikt izmantoto jogas prakšu rezultātu efektivitātes kontrolisadarbībā ar jogas meistaru, kurš veic jogas speciālista darba supervīziju.19. Spēja veicināt klienta aktīvu un apzinātu līdzdalību sava vispārējāstāvokļa uzlabošanā.20. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.21. Spēja veikt veselīga dzīvesveida attīstības un veicināšanas darbu.22. Spēja veikt jogas prakses popularizēšanu un informēšanu par to.23. Spēja motivēti pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.24. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.6.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārvaldīt jogas praktisko iemaņu un prasmju sistēmu.2. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, iekārtas, aparatūru,nepieciešamos materiālus un palīglīdzekļus.3. Izvēlēties higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus.4. Veikt personīgās un darba vides higiēnas pasākumus.5. Ievērot darba aizsardzību.6. Ievērot darba tiesību un vides aizsardzības prasības.7. Raksturot klienta vispārējo stāvokli.8. Noteikt klienta konstitucionālā tipa īpatnības.9. Sastādīt klienta jogas prakses procesa individuālo plānu.10. Noteikt klienta nodarbību visoptimālāko režīmu.11. Noteikt jogas prakses kontrindikācijas.


30312. Konsultēt klientu, kā izpildīt jogas vingrinājumus.13. Vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības.14. Veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžas tehniku.15. Pielietot jogas nodarbībās nepieciešamos rekvizītus, kā arī jogas masāžānepieciešamās eļļas, ziedes un citus līdzekļus.16. Ievērot drošības tehnikas principus, pielietojot jogas prakses metodes.17. Konsultēt klientus drošības tehnikas ievērošanā, pielietojot jogasprakses metodes.18. Sekot klienta vispārējā stāvokļa dinamikai praktisko vingrinājumuizpildes laikā.19. Sekot klienta pašsajūtai.20. Noteikt klienta noguruma pakāpi pēc dažāda rakstura fiziskās slodzes.21. Izraudzīties individuālus atjaunošanas līdzekļus atkarībā no cilvēkatipa un noguruma pakāpes.22. Novērtēt klienta vispārējo stāvokli un jogas prakses rezultātus.23. Pielietot naturopātijas metodes.24. Sniegt rekomendācijas dzīvesveidam jogas praktizēšanas laikā.25. Sniegt rekomendācijas par uzturu jogā.26. Apmācīt klientu par kaitējošiem faktoriem, kuri negatīvi iedarbojas uzvispārējo stāvokli.27. Pārvaldīt valsts valodu.28. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.6.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


3041. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. komercdarbības pamatprincipi;1.2. darba tiesiskās attiecības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķermeņa uzbūves un funkcionēšanas principi, atsevišķu orgānu unsistēmu funkcionēšanas regulācija un pašregulācija;2.2. cilvēka psihiskās, sociālās un fiziskās attīstības likumsakarības unīpatnības dažādos attīstības posmos;2.3. psihiskās pamatfunkcijas un to fizioloģiskie mehānismi;2.4. fizioloģisko un psihisko procesu savstarpējā atkarība;2.5. cilvēka adaptācijas raksturs atkarībā no ģeogrāfiskiem, klimatiskiemun sociāliem faktoriem;2.6. veselīga dzīvesveida pamati;2.7. jogas rašanās vēsture un tās filozofiskie pamati;2.8. jogas psiholoģiskie aspekti;2.9. hinduisma filozofija;2.10. budisma filozofija;2.11. dažādu tautu atveseļošanas metodikas (senlatviešu, tibetiešu,ķīniešu, ajūrvēda un citas);2.12. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu teorētiskie aspekti;2.13. sadzīves un ģimenes audzināšanas nacionālās īpatnības, reģionunacionālās tradīcijas;2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. jogas prakse (vingrinājumi, meditācija, relaksācija, siltumapmaiņasprakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstība);3.2. adaptētās jogas prakses (iesācējiem, cilvēkiem ar noteiktiemtraucējumiem un citas);3.3. jogas uztura mācība;3.4. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu praktiskie aspekti;3.5. higiēniskas un klientiem drošas vides uzturēšana;3.6. darba aizsardzība un to ietekmējošie faktori;3.7. vides aizsardzība;3.8. pirmā palīdzība;3.9. fiziskās slodzes ietekme uz klienta vispārējo stāvokli;3.10. atveseļošanās dabiskie faktori;3.11. naturopātijas metodes;3.12. saskarsmes psiholoģija;


3053.13. ētikas principi;3.14. profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti;3.15. valsts valoda;3.16. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.7. Veterinārārsta asistenta profesijas standarts3.7.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – veterinārārsta asistents.2. Profesijas kods – 3240 01.3.7.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– veterinārārsta asistents strādā praktizējoša veterinārārsta vadībā,sniedzot pirmo palīdzību dzīvniekiem, organizējot slimu dzīvnieku kopšanu,veicot slimību profilakses pasākumus un citus uzdotos darba pienākumusprivātpraksē.Veterinārārsta asistents strādā valsts pilnvarota veterinārārsta vadībā,veicot veterināro ekspertīzi kautuvēs.3.7.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja praktiski izmantot normatīvos aktus, kas reglamentē dzīvniekuveselības, labturības un pārtikas drošuma jomu.2. Spēja ievērot darba, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus unvides aizsardzības prasības.3. Spēja sagatavot dzīvnieku klīniskai izmeklēšanai.4. Spēja sagatavot zāļu uzskaites un veterinārā darba dokumentus, kā arīorganizēt to apriti.5. Spēja iekļauties veterinārārsta labas prakses nosacījumu īstenošanā.6. Spēja identificēt dzīvniekus, piešķirot sugai noteiktu identifikatoru(piemēram, tetovējums, degzīme, krotālija vai mikroshēma).


3067. Spēja novērtēt dzīvnieku un tā veselības stāvokli, salīdzināt arfizioloģiskajām normām.8. Spēja noteikt dzīvnieku slimību pazīmes, atšķirt dzīvnieku slimībuveidus un pieņemt lēmumu par atbilstošu turpmāko rīcību, konstatējot infekcijasslimību pazīmes.9. Spēja noņemt dzīvnieka asins, piena, urīna, fekāliju, spermas, ādas,apmatojuma, apspalvojuma, gļotu un citu ķermeņa šķidrumu, dzīvnieku barības,ūdens, augsnes, dažādu virsmu noskalojumus, pārtikas produktu un patoloģiskāmateriāla paraugus, sagatavot tos laboratoriskiem izmeklējumiem un patstāvīgiveikt vienkāršus testus.10. Spēja noteikt dzīvnieku grūsnības ārējās pazīmes visā grūsnībasperiodā un veikt grūsnības pārbaudes.11. Spēja veikt dzīvnieku piena dziedzeru iekaisuma profilaksespasākumus.12. Spēja asistēt veterinārārstam slimo dzīvnieku izmeklēšanā, ārstēšanāun aprūpē.13. Spēja sagatavot operāciju zāli, aprīkojumu un dzīvnieku operācijai,asistēt operācijas laikā.14. Spēja vadīt dzīvnieku dzemdību dabiskas norises gaitu, kā arī asistētveterinārārstam apgrūtinātās dzemdībās.15. Spēja sniegt pirmo palīdzību dzīvniekiem.16. Spēja sniegt ieteikumus dzīvnieku labturības jomā.17. Spēja ieteikt dzīvnieku veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu,novērtējot barības kvalitāti un izvēloties piemērotākās minerālvielas unvitamīnus.18. Spēja orientēties dzīvnieku parazītu attīstības ciklos, izvēlētiesatbilstošākās apkarošanas un profilakses metodes.19. Spēja pārbaudīt dzīvnieku atbilstību pavaddokumentiem (piemēram,dzīvnieka pase, vakcinācijas apliecība, dzīvnieka pārvietošanas deklarācija,sertifikāts, izziņa) un veikt dzīvnieku pirmskaušanas apskati.


30720. Spēja orientēties dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kas navparedzēti cilvēku patēriņam.21. Spēja sagatavot dzīvnieka kautķermeni, kā arī dzīvnieku izcelsmesproduktus veterinārajai ekspertīzei.22. Spēja veikt dzīvnieku pēckaušanas veterināro ekspertīzi.23. Spēja noteikt dažādu dzīvnieku sugas.24. Spēja noteikt dzīvnieku meklēšanos, optimālo apsēklošanas vaiaplecināšanas laiku.25. Spēja analizēt ganāmpulka veselības uzraudzības, pārraudzības uncitus datus.26. Spēja analizēt dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kvalitātes unnekaitīguma rādītājus.27. Spēja asistēt veterinārārstam dzīvnieka līķa sekcijas laikā.28. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.7.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Strādāt ar datoru lietotāja līmenī.2. Atrast informāciju, izmantojot lietojumprogrammas (piemēram,interneta un citas pārlūkprogrammas) un darbam nepieciešamās datubāzes.3. Aizpildīt nepieciešamos dokumentus.4. Kontaktēties ar klientu un kolēģiem.5. Grupēt zāles pēc farmakoloģiskās darbības.6. Noformēt un lasīt veterināro un humāno zāļu recepti.7. Atšķirt lauksaimniecības dzīvnieku, mājas (istabas) dzīvnieku,akvakultūras dzīvnieku un bezmugurkaulnieku sugas.8. Šķirot saimnieciskos atkritumus, atdalot bīstamos atkritumus.


3089. Ievērot pārtikas aprites higiēnas noteikumus.10. Uzkopt un dezinficēt slimo dzīvnieku izmeklēšanas, ārstēšanas unaprūpes telpas.11. Prast noteikt orgānu novietojumu, dzīvnieka ķermeņa daļas unlocītavas.12. Noteikt dzīvnieka svaru.13. Izmērīt dzīvnieka ķermeņa temperatūru, noteikt pulsu, elpošanasfrekvenci, spurekļa kustības.14. Izdarīt dzīvniekam klizmu.15. Noņemt dzīvniekam piena, asins, urīna, patoloģiskā materiāla, fekālijuparaugus.16. Iesaiņot un saglabāt dzīvniekam noņemtos paraugus, aizpildītpavaddokumentus.17. Izmantot ekspresmetodes dzīvnieka bioķīmisko rādītāju noteikšanai.18. Sagatavot paraugus mikroskopiskai izmeklēšanai un izmeklētparaugus ar mikroskopu.19. Sagatavot tuberkulinizācijas laukumu.20. Noteikt un atšķirt dzīvnieku nelipīgo slimību pazīmes.21. Slaukt dzīvniekus.22. Noteikt dzīvnieka tesmeņa iekaisuma pazīmes.23. Veikt svaigpiena somatisko šūnu kontroli, izmantojot CMT (CellsMastitis Test) vai līdzīgu ekspresmetodi.24. Noteikt dzīvnieka meklēšanās pazīmes un optimālo dzīvniekaapsēklošanas vai lecināšanas laiku.25. Veikt pasākumus govs cietlaišanai.26. Noteikt grūsnību, rektāli izmeklējot govi un pēc ārējām pazīmēm, kāarī noteikt grūsnību ar instrumentālām metodēm.


30927. Noteikt dzīvnieka dzemdību tuvošanās pazīmes un noteikt augļanovietojumu dzemdību ceļos.28. Sagatavot dzīvnieku dzemdību palīdzības sniegšanai.29. Vadīt dzīvnieku dzemdību dabiskas norises gaitu.30. Asistēt dzīvnieku apgrūtinātās dzemdībās.31. Apkopt tikko dzimušu dzīvnieku.32. Ievadīt dzīvniekam veterinārārsta norādītās zāles caur muti, zemādā,ādā, muskulī, vēnā, vēdera dobumā, inhalāciju veidā, piena dziedzerī, dzemdē.33. Sagatavot operācijas zāli un instrumentus pirms un pēc operācijas.34. Sagatavot dzīvnieku operācijai.35. Asistēt veterinārārstam operācijas laikā.36. Apkopt dzīvnieka brūces, uzlikt žņaugu, uzlikt pārsēju, izgatavot unuzlikt šinu.37. Izdarīt dzīvnieka mākslīgo elpināšanu un veikt sirds masāžu.38. Lietot troakāru.39. Noteikt slimu dzīvnieku kopšanas pasākumus.40. Izstrādāt ēdināšanu atbilstoši dzīvnieka veselības un fizioloģiskajamstāvoklim.41. Noteikt dzīvnieku blīvumu un citus turēšanas apstākļu parametrus, kāarī izvērtēt to atbilstību labturības prasībām.42. Novērtēt dzīvnieku barības izskatu, atšķirt bojātu barību no nebojātasbarības.43. Orientēties vitamīnu un minerālvielu lietošanā.44. Noteikt pazīmes, kas norāda uz dzīvnieku saslimšanu ar infekcijasslimībām.


31045. Pieņemt lēmumu par atbilstošu turpmāko rīcību, ja konstatē dzīvniekuinfekcijas slimību pazīmes.46. Organizēt piesardzības pasākumus, konstatējot dzīvnieku infekcijasslimību pazīmes.47. Sagatavot darba šķīdumu noteiktā koncentrācijā dezinfekcijai undezinsekcijai.48. Rīkoties ar dezinfekcijas un dezinsekcijas ierīcēm.49. Sastādīt deratizācijas plānu dzīvnieku novietnei.50. Noteikt dzīvnieku parazītu veidus un parazītu attīstības ciklus.51. Orientēties dzīvnieku parazītu iznīcināšanas metodēs un līdzekļos.52. Lietot endoparazītu un ektoparazītu iznīcināšanas metodes unlīdzekļus.53. Prast apieties ar dzīvnieku.54. Identificēt dzīvniekus, izmantojot krotālijas un mikroshēmas.55. Identificēt dzīvniekus ar mikroshēmu nolasītāja palīdzību.56. Noteikt dzīvnieka atbilstību pavaddokumentos norādītajaiinformācijai.57. Novērtēt dzīvnieku labturību transportēšanas, iekraušanas unizkraušanas laikā.58. Analizēt ganāmpulka pārraudzības datus un laboratorisko analīžupārskatus.59. Pārzināt dzīvnieku piena, asins, urīna, fekāliju analīžu svarīgākorādītāju normas.60. Orientēties dzīvnieku infekcijas slimību diagnosticējošajās reakcijās.61. Veikt dzīvnieka pirmskaušanas apskati.


31162. Orientēties bīstamību analīzes un kritisko kontroles punktu (HACCP)noteikšanas un labas higiēnas prakses pamatprincipos, kā arī kautuves darbaorganizācijas pamatprincipos.63. Pārzināt liemeņu un dzīvnieku blakusproduktu marķēšanu.64. Atšķirt patoloģiskās izmaiņas liemenī un dzīvnieku orgānos.65. Veikt dzīvnieku liemeņa un to daļu apskati, palpāciju un piegriešanu.66. Veikt trihinelloskopiju.67. Atšķirt dažādu sugu dzīvnieku gaļu pēc ārējām pazīmēm.68. Noteikt gaļas, piena, akvakultūras produktu, olu, medus un topārstrādes produktu organoleptiskās īpašības.69. Pārzināt svaigpiena kvalitātes rādītāju normas.70. Pārzināt dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktukategorijas.71. Orientēties gaļas marķēšanas prasībās.72. Izmantot tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanasnosacījumus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.73. Izvēlēties un sagatavot instrumentus un speciālo apģērbu dzīvniekalīķa sekcijas veikšanai.74. Sagatavot dzīvnieka līķa sekcijas vietu.75. Mazgāt un sterilizēt instrumentus.76. Uzkopt dzīvnieka līķa sekcijas telpu vai vietu.77. Pārvaldīt valsts valodu.78. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.79. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.7.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


3121. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī – agronomijas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. lauksaimniecības dzīvnieku anatomija un fizioloģija;2.2. patoloģijas pamati un fizioloģija;2.3. farmakoloģija;2.4. ķirurģijas pamati;2.5. infekcijas slimības;2.6. vides zinības un vides aizsardzība;2.7. darba tiesiskās attiecības;2.8. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. normatīvie akti, kas regulē dzīvnieku veselības, aizsardzības unpārtikas drošuma jomu, Eiropas Savienības tieši piemērojamie tiesību akti(regulas) un starptautiskie līgumi;3.2. darba aizsardzība;3.3. vides aizsardzība;3.4. elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi;3.5. veterinārā darba organizācija;3.6. lietvedība;3.7. profesionālā saskarsme;3.8. lopkopības pamati;3.9. pārtikas produktu aprites higiēna;3.10. paškontrole;3.11. klīniskā diagnostika;3.12. iekšķīgās nelipīgās slimības;3.13. dzemdniecība un ginekoloģija;3.14. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgā apsēklošana;3.15. parazitārās slimības;3.16. veterinārā ekspertīze;3.17. valsts valoda;3.18. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.8. Kosmētiķa profesijas standarts3.8.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – kosmētiķis.


3132. Profesijas kods – 3259 05.3.8.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kosmētiķis ir skaistumterapijas speciālists, ārstniecības persona, kasieguvis profesionālo izglītību un nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, ieguvistiesības kompetenti iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanāskaistumterapijā; nosaka sejas un ķermeņa ādas kosmētisko diagnozi, patstāvīgiveic atbilstošas ādas apstrādes un kopšanas kosmētiskās procedūras un sniedzcitus kosmētiska rakstura pakalpojumus, kas veicina labas fiziskās formas,vizuālā izskata un labsajūtas, klienta psiholoģiskā komforta uzturēšanu, irpersonīgi atbildīgs par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajāmkļūdām, morālo un ētisko rīcību atbilstoši medicīnas ētikas normām.Kosmētiķis strādā skaistumkopšanas nozares uzņēmumos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.3.8.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu un to sistēmufizioloģiskās funkcijas, vispārējās veselības, t.sk. ādas stāvokļa, saistību aruzturu un dzīvesveidu, lai, nekaitējot klientam, veiktu kosmētiskās manuālās unaparātu tehnikas sejas ādas un ķermeņa kopšanā.2. Spēja atpazīt biežāk sastopamās ādas un tās derivātu slimības, ādas unzemādas veidojumus, bojājumus un kosmētiskos defektus, lai savas atbildībaslīmenī risinātu problēmu vai ieteiktu klientam attiecīga ārsta konsultāciju.3. Spēja pareizi novērtēt ādas tipu, stāvokli un defektus, adekvātiizvēlēties piemērotākās kosmētiskās pamatprocedūras un izstrādāt to veikšanasplānu.4. Spēja patstāvīgi un atbildīgi veikt sejas, kakla un dekoltē, visa ķermeņavai tā atsevišķu daļu kosmētiskās masāžas, t.sk. manuālās un aparātu tehnikas,nekaitējot klientam un ievērojot masāžas pamatprincipus, procedūras tehniku undrošības pasākumus.5. Spēja izprast svarīgāko fizikālo faktoru lomu un darbību praktiskajākosmetoloģijā, lai atbildīgi veicot siltuma, gaismas un elektroprocedūras,garantētu to pozitīvu rezultātu, personīgo un klienta drošību.


3146. Spēja labi orientēties Latvijas kosmētikas tirgū piedāvātajosprofesionālās kosmētikas produktu veidos, to sastāvā, aktīvo sastāvdaļuiedarbībā, lai droši varētu risināt konkrētu kosmētisko problēmu, iesakotklientam atbilstošāko kosmētikas līdzekli salona vai mājas lietošanai.7. Spēja strikti ievērot valsts reglamentētos noteikumus par higiēnasprasībām kosmētiskajiem kabinetiem, garantējot augstu sanitārijas līmeni darbavietā, drošu darba vidi klientam un speciālistam.8. Spēja augstā sanitārijas līmenī veikt ādas tīrīšanu un pēcapstrādi,pielietojot mehānisko, ķīmisko un citas metodes.9. Spēja rūpīgi veikt liekā apmatojuma likvidēšanu uz visām ķermeņadaļām, ievērojot depilācijas un epilācijas izpildījuma tehnikas un drošībasnosacījumus.10. Spēja patstāvīgi veikt sejas un ķermeņa kosmētiskās kopšanaspalīgprocedūras un prasmīgi tās piedāvāt klientam: uzacu korekciju, uzacu unskropstu krāsošanu, higiēnisko manikīru un pedikīru, grima („make-up”)pamattehnikas, konsultēt klientu, lai pilnīgāk izmantotu speciālistaapmeklējumam atvēlēto laiku.11. Spēja plānot un organizēt savu darbu, strādājot patstāvīgi un komandā,lai precīzi izpildītu darba uzdevumus, vairojot uzņēmuma un profesijaspamatvērtības un prestižu sabiedrībā.12. Spēja laipni sagaidīt un apkalpot klientu, radīt komunikācijailabvēlīgu uzticēšanās atmosfēru, sagatavot klientu procedūrai, novietojotkosmētiskajā krēslā un secīgi veicot ievadprocedūras.13. Spēja piesaistīt jaunus klientus, prasmīgi, ar pozitīvu attieksmi risinātvai nepieļaut konfliktsituācijas, ievērojot saskarsmes, komercinformācijasaizsardzības un konfidencialitātes pamatprincipus.14. Spēja sadarboties ar klientiem, pārliecinoši piedāvāt kosmētiskopakalpojumu vai kosmētikas produktu, korekti sniegt profesionālu informāciju,saglabājot lojalitāti pret kolēģiem un darba devēju.15. Spēja ievērot medicīnas ētikas normas, nodrošināt morālu un ētiskurīcību, garantējot konfidencialitāti klienta problēmu risināšanā.


31516. Spēja noformēt un atbildīgi sagatavot nepieciešamos grāmatvedībasun finanšu dokumentus, savlaicīgi nodot tos uzņēmuma vai attiecīgo valstsdienestu apritē.17. Spēja sadarboties ar dermatologiem, ārstiem-kosmetologiem unplastikas ķirurgiem, strikti nošķirt un ievērot ārsta un kosmētiķa profesionālāskompetences.18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.8.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Prezentēt sevi atbilstoši profesijas standarta prasībām.vietu.2. Izvēlēties kosmētiskās iekārtas, aprīkojumu, aparatūru un iekārtot darba3. Organizēt drošu darba vidi un uzturēt augstu sanitārijas līmeni darbatelpās un palīgtelpās.4. Izvēlēties un pielietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.5. Veikt virsmu dezinfekciju.6. Veikt darba instrumentu, atsevišķu materiālu attīrīšanu, sterilizāciju undezinfekciju.7. Veikt roku dezinfekciju.8. Veikt darba telpu ģenerāltīrīšanu un dezinfekciju.9. Uzklāt kosmētisko krēslu un nomainīt veļu pēc katra klienta.10. Sniegt nepieciešamības gadījumā pirmo palīdzību.11. Izvēlēties un pielietot profesionālās kosmētikas produktus, līdzekļusun palīglīdzekļus, materiālus un palīgmateriālus.12. Sagatavot un rūpīgi pēc procedūras sakārtot procedūru galdiņu.13. Savākt anamnēzi.14. Noteikt sejas ādas tipu un stāvokli.


31615. Noteikt ķermeņa konstitucionālo tipu.16. Noteikt ādas defektus un bojājumus.17. Atpazīt kosmētiskā līdzekļa izraisītās blakusparādības.18. Noteikt celulīta pazīmes un stadijas.19. Noteikt stājas novirzes.20. Noteikt kosmētisko diagnozi.21. Noteikt kosmētiskās pamatprocedūras mērķi.22. Izveidot kosmētiskās procedūras plānu.23. Izvēlēties kosmētikas līdzekļus ādas kopšanai salonā.24. Ieteikt kosmētikas līdzekļus lietošanai mājas apstākļos.25. Veikt sejas ādas un ķermeņa novērtējumu.26. Veikt ievadprocedūras (noņemt acu grimu, apstrādāt lūpas, attīrītsejas, kakla un dekoltē ādu), pielietojot atbilstošus attīrošos līdzekļus.27. Veikt vaporizāciju.28. Veikt brosāžu.29. Pielietot pīlingus, t.sk. ķīmiskos (augļskābju) koncentrācijā līdz 20%.30. Izpildīt masāžas paņēmienus: glaudīšanu, berzēšanu, maidzīšanu,piesitienus, vibrāciju, ievērojot to pareizu secību.31. Noteikt fiksācijas punktus.32. Ievērot Langera līnijas.33. Uzturēt pareizu kosmētiķes stāju un roku pozīciju masāžas laikā.34. Saglabāt vienmērīgu masāžas ritmu.


31735. Veikt citas sejas un ķermeņa kosmētiskās masāžas manuālās unaparātu tehnikas: D’arsenvalizāciju, jonoforēzi, miostimulāciju,vakuumprocedūras, interferentās strāvas programmas/tehnikas, mehāniskāsvibromasāžas tehnikas, mikrodermobrāzijas kosmētisko procedūru,fotohromoterapiju, ultraskaņu, zemas jaudas terapeitiskos lāzerus, kriomasāžu.36. Veikt mikropigmentācijas procedūru (pēc atbilstoša profesionālāspilnveides izglītības dokumenta saņemšanas).37. Veikt medicīnisko pīrsingu uz visām ķermeņa daļām (pēc atbilstošaprofesionālās pilnveides izglītības dokumenta saņemšanas).38. Veikt dermatologa vai ārsta-kosmetologa akceptētas mezoterapijasprocedūras (pēc atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības dokumentasaņemšanas), izmantojot Latvijā reģistrētos kosmētiskos līdzekļus.39. Veikt ādas dziļo tīrīšanu, manuāli likvidējot komedonus, miliumus vaipielietojot dezinkrustāciju, ķīmisko (augļskābju) pīlingu koncentrācijā no 20 līdz40%.40. Veikt atbilstošas noslēdzošās procedūras.41. Veikt epilāciju.42. Veikt depilāciju.43. Veikt uzacu korekciju.44. Veikt skropstu un uzacu ķīmisko krāsošanu.45. Izveidot dienas un vakara grimu („make-up”).46. Analizēt un pielietot krāsas atbilstoši cilvēka tipam.47. Izkopt personīgo stilu.48. Veikt higiēnisko manikīru.49. Veikt higiēnisko pedikīru.50. Uzklāt laku.51. Pielietot parafīna vanniņu rokām.


31852. Prast analizēt un vērtēt, lietot korektu argumentāciju savas pozīcijasvai viedokļa motivācijā.53. Sniegt konsultācijas.54. Risināt problēmsituācijas.55. Plānot un organizēt savu un kolēģu darbu.56. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.57. Vadīt savu vai uzņēmuma darbu.58. Orientēties kosmētikas tirgū Latvijā.59. Pārdot kosmētikas pakalpojumu un kosmētikas līdzekļus.60. Sagatavot un sniegt mutisku un rakstisku informāciju parprofesionālās darbības jautājumiem.61. Pilnveidot savu profesionālās kvalifikācijas līmeni.62. Orientēties komercdarbības pamatprincipos.63. Izstrādāt kosmētisko pakalpojumu cenrādi.64. Veikt nepieciešamos grāmatvedības aprēķinus.65. Ievērot kosmētiķa darbību reglamentējošus dokumentus.66. Ievērot medicīnas ētikas normas.67. Ievērot komercinformācijas aizsardzību un konfidencialitāti.68. Ievērot vides aizsardzības un darba aizsardzības prasības,ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.69. Pārvaldīt valsts valodu.70. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.71. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.8.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai


319nepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ķīmijas un fizikas pamatprincipi un procesi, kas ir organisma dzīvībasnorišu, kosmētikas produktu un elektroprocedūru iedarbības teoriju pamatā;1.2. plastikas ķirurģijas operācijas un jaunākie sasniegumi, ādas virsmasatjaunošanas metodes, injicējamie materiāli;1.3. seksuāli transmisīvās slimības, sifiliss;1.4. zāļu līdzekļu darbības kopīgās likumsakarības, ieskats par zāļulīdzekļu grupām, to lietošanas indikācijām;1.5. ekonomikas teorija un komercdarbība, ražošanas resursi, tirgus un tāsubjekti, cena un tirgus, konkurence;1.6. komercdarbības veidi skaistumkopšanas jomā;1.7. darba tiesiskās attiecības;1.8. komercdarbību reglamentējošie normatīvie akti;1.9. grāmatvedības dokumentācija;1.10. nodokļu sistēma;1.11. normatīvie akti, kas uzrauga kosmētikas ražošanu un realizāciju ESun Latvijā;1.12. kosmētisko līdzekļu marķēšana;1.13. kosmētikas tirgus iedalījums;1.14. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jautājumi;1.15. patērētāju tiesību aizsardzība;1.16. mākslas ētiskās un estētiskās nozīmes pamatkoncepcijas;1.17. skaistuma ideāla metamorfozes cauri gadsimtiem;1.18. dekoratīvās kosmētikas vēsture, mode, stils, grims ( „make-up” ).2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. cilvēka ķermeņa uzbūve, orgānu un to sistēmu (balsta, muskuļu,elpošanas, gremošanas, urogenitālās, sirds-asinsrites, endokrīnās) morfoloģija unfizioloģija;2.2. sievietes reproduktīvās sistēmas dažādos dzīves periodos anatomijaun fizioloģija;2.3. šūna, audi, to uzbūve, funkcijas, līdzdalība ādas veidošanā;2.4. metabolisms, vielu un enerģijas maiņas procesi organismā;2.5. mikroorganismu (baktērijas, vīrusi, sēnes, vienšūņi) morfoloģija unfizioloģija, loma infekciju procesā;2.6. ādas un tās derivātu uzbūve, funkcijas, pataloģisko procesuraksturojums;2.7. ādas slimības, bojājumi, iedalījums, raksturojums;2.8. virspusējo ādas asinsvadu bojājumi: rosacea, teleangiektāzijas;2.9. alerģija, alerģiskie dermatīti, vīrusu dermatozes;


3202.10. pigmentācijas traucējumi;2.11. labdabīgie un ļaundabīgie ādas veidojumi;2.12. kosmētisko līdzekļu izraisītie nevēlamie blakusefekti;2.13. dermatologa, ārsta-kosmetologa, plastikas ķirurga, dietologa unkosmētiķa sadarbība veselības aprūpes procesā;2.14. ādas, matu un nagu infekciju slimības un bojājumi, to ierosinātāji,izplatīšanās ceļi, profilaktiskie pasākumi;2.15. sviedru un tauku dziedzeru sekrēcijas traucējumi, periorālais,seborejiskais dermatīts, Acne vulgaris un citi veidi;2.16. endokrīnās slimības, diabēts;2.17. saistaudu slimības;2.18. imunitāte;2.19. sanitārija, sterilizācija, dezinfekcija;2.20. kosmētiķa personiskā higiēna;2.21. higiēnas prasības kosmētikas kabinetiem;2.22. vīrusu hepatīts;2.23. HIV/AIDS;2.24. uztura loma dzīvības procesu regulēšanā, pamatuzturvielas,balastvielas, vitamīni;2.25. ar uzturu saistītās slimības un traucējumi;2.26. liekā ķermeņa masa un aptaukošanās;2.27. organiskās ķīmijas pamatprincipi, organisko savienojumufunkcionālo grupu īpašības un vielu klases;2.28. izejvielas kosmētisko produktu ražošanā, pildvielas;2.29. kosmētisko līdzekļu aktīvās sastāvdaļas, iedarbība, pielietojums;2.30. atomu, molekulu un vielas uzbūve un īpašības, periodiskās sistēmaselementi, izplatījums dabā un cilvēka ķermenī;2.31. vielas un enerģijas īpašības attiecībā uz gaismu, siltumu unelektrību;2.32. fizikālās terapijas metodes kosmetoloģijā, pielietojums, iedarbība;2.33. gaismas, siltuma un elektrības pielietojums kosmetoloģijā, tonozīmība, bīstamība un drošība;2.34. krāsu harmonija, individuālais stils;2.35. dekoratīvās kosmētikas („make-up”) veidi, pamatmetodes, līdzekļi;2.36. kosmetoloģijas attīstības vēsture, virzieni, uzdevumi;2.37. sejas ādas un ķermeņa analīzes un novērtēšanas metodika, ādas tipi,stāvokļi, testēšanas metodes;2.38. kosmētiskā anamnēze;2.39. sejas ādas attīrīšanas metodes un tehnikas;2.40. attīrošie līdzekļi, materiāli un palīgmateriāli;2.41. pīlingi;2.42. ādas dziļā tīrīšana, metodes un tehnika;2.43. aseptika un antiseptika;2.44. masāžas vēsture, pamatprincipi, indikācijas, kontrindikācijas;


3212.45. ķermeņa figūras analīzes metodes;2.46. celulīts, tā cēloņi, stadijas, korekcija, profilakse;2.47. masku terapija;2.48. kustību, sejas, elpošanas vingrinājumi, to ietekme uz organismu unādas stāvokli;2.49. kneipa procedūras, sauna;2.50. „SPA & Welness”, fiziskās un garīgās labsajūtas veicināšanascentri;2.51. aromterapija kosmetoloģijā;2.52. ēteriskās eļļas, to raksturojums, iedarbība, indikācijas,kontrindikācijas;2.53. fitokosmētika, augu sagatavošanas un pielietošanas veidi, iedarbībasmehānisms;2.54. liekā apmatojuma likvidēšanas metodes, līdzekļi, tehnika, klienta unkosmētiķa aizsardzība, indikācijas un kontrindikācijas;2.55. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs,sertifikācija;3.2. personīgā higiēna;3.3. normatīvie dokumenti par higiēnas prasībām kosmētiskajiemkabinetiem;3.4. sanitārija, aseptika, antiseptika;3.5. darba vides un darba vietas organizācija;3.6. darba aizsardzība;3.7. vides aizsardzība;3.8. kosmētiskā kabineta iekārtas, aprīkojums, aparatūra;3.9. aparātu un elektrodu kopšana un tīrīšana;3.10. pasākumi kosmētiķa un klienta drošībai un komfortam;3.11. sejas ādas tips, stāvoklis, ķermeņa konstitucionālais tips, testēšanasmetodes;3.12. ādas specifiskie bojājumi un kosmētiskie defekti;3.13. ķermeņa analīzes metodika;3.14. sejas un ķermeņa kosmētisko masāžu metodikas;3.15. kosmētiskās pamatprocedūras mērķis;3.16. kosmētiskās procedūras plāns;3.17. profesionālās kosmētikas produktu veidi, to pielietojums manuālajāsun aparātu tehnikās;3.18. mikrodermabrāzija;3.19. sejas ādas un ķermeņa kopšanas manuālās un aparātu tehnikas;3.20. masāža kā pamatprocedūra, indikācijas un kontrindikācijas;3.21. ietīšanas metode;


3223.22. siltuma/aukstuma terapija kosmetoloģijā;3.23. sejas ādas attīrīšanas metodes un tehnikas;3.24. attīrošie līdzekļi, pīlingi, materiāli un palīgmateriāli;3.25. mikrodermabrāzijas procedūra;3.26. ādas dziļās tīrīšanas metodes un tehnikas;3.27. masku terapija;3.28. ēterisko eļļu pielietojums kosmetoloģijā;3.29. masku terapija;3.30. liekā apmatojuma noņemšanas metodes;3.31. četru pamattipu krāsu kolāža;3.32. dekoratīvās kosmētikas produktu veidi, to pielietojums grima(„make-up”) veidošanā;3.33. uzacu korekcija;3.34. uzacu un skropstu ķīmiskā krāsošana;3.35. mikropigmentācija;3.36. medicīniskais pīrsings;3.37. nagu kopšana, higiēniskais manikīrs, pedikīrs;3.38. ēdienkarte;3.39. profesionālās ētikas un etiķetes normas;3.40. klienta apkalpošanas psiholoģija, attiecību veidošana;3.41. konfliktsituāciju risināšana;3.42. kosmētiskā pakalpojuma un kosmētikas līdzekļu pārdošana;3.43. pirmā palīdzība;3.44. skaistumkopšanas uzņēmuma biznesa plāns;3.45. kosmētiskā pakalpojuma cenrādis;3.46. valsts valoda;3.47. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.9. Loģistikas darbinieka profesijas standarts3.9.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – loģistikas darbinieks.2. Profesijas kods – 3339 16.3.9.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– loģistikas darbinieks iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus ungatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo


323produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu,komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanaiuzņēmuma struktūrvienībās.Loģistikas darbinieks strādā mazos vai vidējos uzņēmumos.3.9.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt loģistikas darbinieka pienākumusatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībasregulām un direktīvām.2. Spēja tiešā darba veikšanai radīt apkārtējai videi un darba drošībaiatbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darba drošības un vides aizsardzībasprasībām.3. Spēja sagatavot materiālu pasūtījumu valsts valodā un vienā svešvalodāatbilstoši katalogiem.4. Spēja salīdzināt piegādāto materiālu atbilstību finanšu dokumentiem unmarķējumam.5. Spēja sastādīt pretenziju paziņojumu, konstatējot materiālu neatbilstībukvalitātei, daudzumam un marķējumam.6. Spēja sekot materiālu krājumu izmaiņām, ņemot vērā iepirkto unsaražoto materiālu pieprasījuma biežumu, materiālu saderību, glabāšanas režīmuun materiālu gabarītus, kā arī uzglabāšanas un izvietošanas izmaksas.7. Spēja konstatēt piegādāto un nosūtāmo materiālu nesakritības araprēķinātajām ražošanas, pārvadāšanas un uzglabāšanas izmaksām, marķējumuun finanšu dokumentiem.8. Spēja saņemt, izvietot, uzglabāt un izsniegt materiālus atbilstošimarķējumam un materiālu pieprasījuma biežumam.9. Spēja, sadarbojoties ar citiem nozares pārstāvjiem, izvēlēties optimālutransportēšanas veidu, maršrutu, grafikus un piegādes termiņus, ņemot vērāmateriālu īpašības un pārvadāšanas un uzglabāšanas nosacījumus.10. Spēja apvienot pasūtījumus pa virzieniem, ņemot vērā optimālāsizmaksas un termiņus.


32411. Spēja veidot materiālu piegādātāju, kā arī pasūtījumu veidu undaudzuma datubāzes.12. Spēja veidot uzskaiti datubāzē par materiālu izlietošanu ražošanā unproduktu izgatavošanā.13. Spēja veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par klientu vajadzībām unpasūtījumiem, sniegt informāciju par produktiem (materiāliem).14. Spēja sekot materiālu krājumu izmaiņām un izvietojumam uzņēmumā,ņemot vērā garantijas krājumu izmaiņas un lēnas apgrozāmības krājumus.15. Spēja lasīt un aizpildīt materiālu marķējumu valsts valodā unsvešvalodā, ievērojot starptautiskos apzīmējumus un prasības pasūtījumanoformēšanā.16. Spēja sastādīt kravas plānu, ņemot vērā sūtījumu komplektēšanasprincipus (virziens, daudzums, preču saderība, uzglabāšanas nosacījumi), kravasvienības un piegādes termiņus.17. Spēja sagatavot, nostiprināt, noformēt un marķēt kravas, ievērojot topavaddokumentu saturu.18. Spēja sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienību darbiniekiem.19. Spēja novērtēt partneruzņēmumu darba kvalitāti un ietekmi uz savauzņēmuma rezultātiem.20. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.9.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izmantot tirgus novērtēšanas metodes.2. Izmantot krājumu analīzes metodes.3. Noformēt iepirkuma pasūtījumus.4. Sekot piegādāto materiālu atbilstībai līguma nosacījumiem.5. Noformēt kravu pavaddokumentus.6. Noformēt pretenziju paziņojumus.


3257. Izvietot materiālus glabāšanai atbilstoši aprites tempam, saderībai uncitām specifiskām īpašībām.8. Sekot materiālu piegādēm objektos noteiktā laikā, attiecīgā sortimentāun apjomā.9. Uzkrāt un papildināt piegādātāju, klientu (pircēju) un to pasūtījumudatubāzi.10. Komplektēt sūtījumus atbilstoši klientu pasūtījumiem.11. Apvienot sūtījumus atbilstoši virzieniem.12. Izvēlēties piegādes maršrutus un grafikus.13. Marķēt kravas.14. Iekraut un nostiprināt kravas atbilstoši noteikumiem.15. Sagatavot un nolasīt informāciju importa/eksporta dokumentos.16. Lietot informācijas datubāzes un datorprogrammas.17. Lietot svītru koda nolasīšanas ierīces.18. Novērtēt partneruzņēmumu darba kvalitāti un ietekmi uz savauzņēmuma rezultātiem.19. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.20. Radoši sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām.21. Orientēties tehnoloģiskajā dokumentācijā un instrukcijās, ievērojotLatvijas Republikas normatīvos aktus un starptautiskās tiesības.22. Veikt darbu atbildīgi un patstāvīgi.23. Uzņemties atbildību par savu darbu.24. Mutiski un rakstiski argumentēt savu viedokli.25. Ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības.


32626. Ievērot ugunsdrošības normas un prasības.27. Risināt problēmsituācijas.28. Lietot biroja tehniku.29. Prast sazināties.30. Spēt pašizglītoties.31. Pārvaldīt valsts valodu.32. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.3.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas;1.2. grāmatvedība.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. uzņēmuma darba organizācija;2.2. komercdarbības pamati;2.3. tirgzinības pamati;2.4. noliktavu loģistikas pamati;2.5. materiālu plūsmas izmaksu analīze;2.6. darba tiesiskās attiecības;2.7. statistikas pamati;2.8. vides aizsardzība;2.9. lietišķā saskarsme darbam ar klientu;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. valsts valoda;3.2. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.3. darba aizsardzība;3.4. datorzinības;3.5. starptautisko normatīvo preču pavaddokumentu noformēšana;3.6. loģistikas pamati;3.7. ražošanas loģistikas pamati;


3273.8. iepirkuma loģistikas pamati;3.9. sadales loģistikas pamati;3.10. bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi;3.11. transporta un kravu pārvadāšanas noteikumi;3.12. prečzinības pamati.3.10. Valsts robežsardzes inspektora profesijas standarts3.10.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – Valsts robežsardzes inspektors.2. Profesijas kods – 3355 07.3.10.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– Valsts robežsardzes inspektors pilda dienesta pienākumus Valstsrobežsardzē un veic robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī ārzemniekuieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu ievērošanaskontroli.3.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts robežsardzes darbībureglamentējošo normatīvo aktu prasības.2. Spēja apsargāt Latvijas Republikas valsts robežu, robežzīmes un citasrobežbūves, izmantojot robežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtasun inženiertehnisko aprīkojumu.3. Spēja atklāt un aizturēt Latvijas Republikas valsts robežas, pierobežas,pierobežas joslas, robežšķērsošanas vietas režīma pārkāpējus.4. Spēja veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas untranzīta nosacījumu ievērošanas kontroli.5. Spēja pildīt uzdevumu robežsargu norīkojumam.


3286. Spēja veikt personu un transportlīdzekļu minimālo un pilno(padziļināto) pārbaudi.7. Spēja atpazīt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzuun uzturēšanās atļauju veidus un veikt to aizsardzības elementu pārbaudi, kā arīatklāt tajos iespējamos viltojumus, izmantojot robežkontroles un imigrācijaskontroles tehniskās iekārtas.8. Spēja veikt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu.9. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.10. Spēja veikt personu, transportlīdzekļu un priekšmetu datu pārbaudi unapstrādi, izmantojot informācijas sistēmas.11. Spēja izvēlēties atbilstoši situācijai un profesionāli lietotrobežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas un inženiertehniskoaprīkojumu.12. Spēja pamatotas nepieciešamības gadījumā lietot fizisko spēku,speciālos līdzekļus, speciālos cīņas paņēmienus un šaujamieročus, izmantotdienesta suni.13. Spēja pārbaudīt robežkontroles, imigrācijas kontroles tehnisko iekārtu,inženiertehniskā aprīkojuma gatavību darbam un uzturēt tos darba kārtībā.14. Spēja veikt pārkāpēju, meklēšanā esošo personu, transportlīdzekļu,aizliegto vielu un priekšmetu aizturēšanu, pārmeklēšanu un apskati.15. Spēja veikt pārkāpēja pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, apsardzībuValsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā un ievietošanu ārzemniekuizmitināšanas centrā.16. Spēja noformēt dienesta un procesuālos dokumentus.17. Spēja pieņemt patvēruma meklētāja iesniegumu par bēgļa vaialternatīvā statusa piešķiršanu.18. Spēja izpildīt lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, kā arīkontrolēt ārzemniekam izdotā izbraukšanas rīkojuma izpildi.19. Spēja noteiktajā kārtībā sadarboties ar kompetento iestāžuamatpersonām.


32920. Spēja sazināties ar personām.21. Spēja sniegt pirmo palīdzību.22. Spēja precīzi izpildīt priekšnieka likumīgas pavēles (rīkojumus) unuzdevumus.23. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālas prasmes, zināšanas unfizisko sagatavotību.24. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības un uzturēt drošu darba vidi.25. Spēja adekvāti rīkoties ārkārtas situācijās, pieņemt patstāvīguslēmumus.26. Spēja efektīvi darboties dažādos kaujas apstākļos kājnieku nodaļassastāvā.27. Spēja ievērot profesionālo ētiku un vispārpieņemtās uzvedībasnormas.3.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt valsts robežas uzraudzību.2. Veikt pasākumus robežzīmju, robežgrāvju un robežstigu uzturēšanā.3. Veikt personu, transportlīdzekļu robežpārbaudi.4. Izmantot un uzturēt darba kārtībā robežkontroles un imigrācijaskontroles tehniskās iekārtas, inženiertehnisko aprīkojumu.5. Veikt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu,uzturēšanās atļauju pārbaudi, kā arī atklāt tajos iespējamos viltojumus,izmantojot robežkontroles un imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas.6. Veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanasnosacījumu ievērošanas kontroli.7. Nodrošināt valsts robežas, robežšķērsošanas vietas, pierobežas joslas,pierobežas režīma ievērošanu.8. Strādāt ar Valsts robežsardzē izmantojamām informācijas sistēmām.


3309. Veikt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu.10. Veikt pārkāpēju meklēšanu, atklāšanu, aizturēšanu, apskati,apsardzību un pārvietošanu apsardzes uzraudzībā.11. Veikt transportlīdzekļu, personu un mantu pārmeklēšanu un apskati.12. Pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, speciālos cīņaspaņēmienus un šaujamieročus, izmantot dienesta suni.13. Veikt transportlīdzekļu un priekšmetu identificēšanu.14. Atklāt aizliegtas vielas, priekšmetus un veikt to izņemšanu.15. Noformēt dienesta un procesuālos dokumentus.16. Veikt aizturēto personu apsardzību Valsts robežsardzes pagaiduturēšanas telpā un ievietošanu ārzemnieku izmitināšanas centrā.17. Veikt ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.18. Izskaidrot patvēruma piešķiršanas procesu.19. Izskaidrot pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanaskārtību.20. Veicot dienesta pienākumus, sadarboties ar kompetento iestāžuamatpersonām.21. Sazināties ar personām.22. Sniegt pirmo palīdzību.23. Ievērot vienvadības principu un dienesta kārtību.24. Pilnveidot zināšanas, prasmes, iemaņas un fizisko sagatavotību.25. Orientēties apvidū.26. Strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbību.27. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.


33128. Uzturēt drošu darba vidi.29. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas.30. Pārvaldīt valsts valodu.31. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.33. Izpildīt ierindas paņēmienus.34. Darboties kaujas apstākļos kājnieku nodaļas sastāvā.3.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. robežapsardzības sistēmas darbība;1.2. robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta organizācija;1.3. Eiropas Savienības dibināšana un attīstība, institucionālā uzbūve;1.4. amatam un izaugsmei dienestā izvirzītās prasības;1.5. sabiedrības kultūra;1.6. Valsts robežsardzes vēsture;1.7. kompetento iestāžu funkcijas un uzdevumi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. normatīvo aktu prasības Valsts robežsardzes funkciju izpildē;2.2. aizliegtas vielas un priekšmeti, to iespējamās slēptuves un atrašanāsvietas;2.3. saskarsmes psiholoģija;2.4. pārmeklēšanas un apskates metodes un taktika;2.5. sadarbības kārtība ar kompetentajām iestādēm;2.6. valsts robežas, robežzīmju, robežgrāvju un robežstigu uzturēšanasprasības;2.7. personu, transportlīdzekļu un priekšmetu identificēšanas unaizturēšanas kārtība;2.8. pārkāpēju uzvedības īpatnības un ārējās pazīmes;2.9. patvēruma piešķiršanas process;2.10. amatu pakļautība un dienesta gaitas nosacījumi;2.11. Valsts robežsardzē izmantojamo informācijas sistēmu raksturojumsun izmantošanas iespējas;


3322.12. profesionālā ētika un uzvedība;2.13. administratīvā procesa pamati un personu administratīvās sodīšanaskārtība;2.14. ārzemnieka piespiedu izraidīšanas nosacījumi un specifika;2.15. šaujamieroču uzbūve un darbības principi;2.16. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.17. darba tiesiskās attiecības.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. ārzemnieka ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzītanoteikumi un to izpildes kontroles kārtība;3.2. pierobežas, pierobežas joslas un robežšķērsošanas vietu režīmanoteikumi un to izpildes kontroles kārtība;3.3. ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu unuzturēšanās atļauju veidi, to aizsardzības elementi, iespējamo viltojumu pazīmesun to atklāšanas metodes;3.4. Valsts robežsardzē izmantojamo informācijas sistēmu lietošanasnosacījumi;3.5. rīcība ārkārtas situācijās;3.6. riska analīzes rezultātu izmantošana;3.7. personu profilēšana, intervēšana un identificēšana;3.8. valsts robežas uzraudzības taktika;3.9. robežpārkāpuma pazīmes, robežpārkāpēja meklēšanas un aizturēšanastaktika;3.10. personu aizturēšanas, apskates, apsardzes, izmitināšanas unpārvietošanas apsardzes uzraudzībā kārtība;3.11. robežkontroles un imigrācijas kontroles tehnisko iekārtu lietošanasnosacījumi;3.12. inženiertehniskā aprīkojuma izmantošanas kārtība un iespējas;3.13. dienesta un procesuālo dokumentu noformēšanas kārtība;3.14. fiziskā spēka, speciālo līdzekļu, speciālo cīņas paņēmienu unšaujamieroču lietošana, dienesta suņa izmantošana;3.15. darba aizsardzība;3.16. vides aizsardzība;3.17. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.18. valsts valoda;3.19. pirmā palīdzība;3.20. topogrāfijas pamati;3.21. ierindas noteikumi;3.22. militārās taktikas pamati.3.11. Apģērbu dizaina speciālista profesijas standarts


3333.11.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – apģērbu dizaina speciālists.2. Profesijas kods – 3432 14.3.11.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājotjaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Zīmē skices, ievērojot modestendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veidoun modelē piegrieztnes, pārzina un prot lietot materiālus un tehnoloģijas;sadarbībā ar citiem speciālistiem projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiskiun funkcionāli pamatotus apģērbu dizaina modeļa etalonus, piedalās tosagatavošanā ieviešanai ražošanā; veic mākslinieciski augstvērtīgu izpildāmādarba projektēšanu, plānošanu, organizēšanu un īstenošanu atbilstoši konkrētamprojektam.Apģērbu dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants, īstenojot apģērbu dizaina projektēšanas,izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.3.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja noteikt apģērba dizaina etalona izpildīšanai nepieciešamo resursuapjomu.2. Spēja plānot darba uzdevumus, ievērojot klienta prasības.3. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā.4. Spēja risināt problēmsituācijas un sniegt nepieciešamo risinājumu.5. Spēja organizēt darbu savā darba vietā.6. Spēja apkopot informāciju par apģērba dizaina etalona ieceresrisinājuma veidiem un paņēmieniem.7. Spēja zīmēt apģērba dizaina etalona skices.


3348. Spēja noteikt apģērba dizaina etalona kompozicionālo, tonālo,koloristisko un stilistisko risinājumu.9. Spēja izprast apģērba dizaina konstruktīvo risinājumu.10. Spēja modelēt atbilstoši apģērba dizaina modelim.11. Spēja izprast apģērba dizaina tehnoloģisko risinājumu.12. Spēja sastādīt aptuveno izmaksu tāmi, izpildes plānu.13. Sniegt projekta vadītājam un klientam informāciju par apģērba dizainaetalona vizuālo risinājumu.14. Spēja analizēt projekta īstenošanas gaitu, kritiskos punktus un apkopotrezultātus.15. Spēja izprast modes skates, apģērbu kolekciju veidošanas mērķus unuzdevumus.16. Piedalīties apjomīgu projektu vizualizācijā un dokumentārā fiksēšanā.17. Spēja piedalīties apģērba dizaina etalona projekta prezentācijā.18. Spēja veikt projekta īstenošanas autoruzraudzību.19. Spēja sadarboties ar citu profesiju speciālistiem.20. Spēja patstāvīgi pilnveidot profesionalitāti, sekot līdzi jaunākajāmaktualitātēm un tendencēm modes dizainā un tam radniecīgās jomās.21. Spēja ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.22. Spēja veikt darbu individuāli un sadarboties komandā.23. Spēja plānot un organizēt veicamos darbus un noteikt to prioritātes.24. Spēja lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.25. Spēja pārliecināt citus, argumentēt savu viedokli.26. Spēja ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.27. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.


33528. Spēja sistemātiski pilnveidot savu profesionalitāti.29. Spēja izprast modes dizaina nozīmi tirgus ekonomikā.3.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionāluorganizēšanu.2. Izgatavot estētiski un mākslinieciski vērtīgus apģērbu dizaina etalonus,izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.3. Izmantot ar nozari saistītos dokumentus.4. Pārzināt attiecīgās nozares izstrādājumu izgatavošanā izmantojamoaudumu daudzveidību un orientēties to lietojumā un tehnoloģiskās apstrādesatšķirībās.5. Izstrādāt pamatpiegrieztnes, prast tās lietot un modelēt.6. Izprast apģērbu šūšanas tehnoloģijas pamatus.7. Piedāvāt auguma īpatnībām atbilstošu tērpa modeli.8. Piedalīties apģērbu kolekciju veidošanā.9. Ievērot krāsu mācības pamatus.10. Izprast proporciju nozīmi apģērba dizaina veidošanā.11. Prast lietot šūšanas tehnoloģiskās iekārtas un instrumentus.12. Prast lietot atbilstošus materiālus, palīgmateriālus un apdaresmateriālus.13. Piedalīties apjomīgu projektu izstrādē un īstenošanā.14. Pārzināt mākslas valodas pamatus, prast izmantot un piemērot tosprojektēšanas procesā.15. Izprast vispārīgos modes virzienus, modes vēstures stilus.


33616. Izprast apģērbu dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskākontekstā.17. Lietot nozares tehniskos standartus.18. Lietot nozares estētiskos standartus.19. Saudzēt apkārtējo vidi.20. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.21. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, precizēt darba uzdevumuun saskaņot pasūtītāja prasības ar pasūtījuma īstenošanas tehnoloģiskajāmiespējām.22. Lietot laikmetīgas un tradicionālas apģērbu dizaina etalonaprojektēšanas tehnoloģijas.23. Prast prezentēt projekta materiālus tradicionālās tehnikās, kā arīmūsdienu tehnoloģijās un komentēt tos auditorijai.24. Izstrādāt projekta tāmi.25. Plānot laiku, kas nepieciešams projekta īstenošanai.26. Veikt darbu individuāli un sadarboties komandā.27. Rast radošus risinājumus.28. Organizēt, vadīt un kontrolēt izpildāmos darbus.29. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.30. Pārliecināt citus, argumentēt savu viedokli un risinātkonfliktsituācijas.31. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.32. Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.33. Pārvaldīt valsts valodu.34. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.


33735. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.36. Izprast apģērba dizaina nozīmi tirgus ekonomikā.3.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ekonomikas pamati;1.2. krāsu psiholoģija;1.3. darba tiesiskās attiecības;1.4. autortiesības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. apģērbu šūšanas tehnoloģija;2.2. dizaina vēsture;2.3. mākslas vēsture;2.4. tērpu vēsture;2.5. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.6. izmaksu tāmju veidošanas principi;2.7. digitālās tehnoloģijas;2.8. apģērbu kolekciju veidošanas pamati;2.9. komercdarbības pamati;2.10. darba aizsardzība;2.11. vides aizsardzība.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. saskarsmes psiholoģija;3.2. apģērbu konstruēšana un modelēšana;3.3. krāsu teorijas pamati un koloristika;3.4. digitālā krāsu teorija;3.5. klasiskā zīmēšana;3.6. speciālā zīmēšana;3.7. skicēšana;3.8. gleznošana;3.9. lietišķā informātika;3.10. laikmetīgā dizaina un modes dizaina tendences un aktualitātes;3.11. informācijas tehnoloģijas;3.12. pirmā palīdzība;3.13. valsts valoda;3.14. viena svešvaloda saziņas līmenī.


3383.12. Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesijas standarts3.12.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – vizuālās reklāmas dizaina speciālists.2. Profesijas kods – 3432 33.3.12.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu novizuālās reklāmas dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbinātsvizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plānoun izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski,psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vaiatsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm.Vizuālās reklāmas dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, izpildot projektēšanas unkonsultēšanas funkcijas.3.12.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja uztvert, precizēt un novērtēt vizuālās reklāmas projekta vai tāelementu izpildīšanai nepieciešamo informāciju.2. Spēja profesionāli novērtēt vizuālās reklāmas projekta darba apjomu.3. Spēja vizuāli novērtēt reklāmas objektu un vidi, to eksponēšanas unekspluatācijas īpatnības.4. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam.5. Spēja strādāt individuāli un komandā.6. Spēja izvērtēt atsevišķo projektu daļu realizācijas īpatnības.7. Spēja veikt foto fiksāciju, objekta vai vides uzmērīšanu un aprakstu.


3398. Spēja iegūt informāciju par ieceres risinājuma veidiem unpaņēmieniem.9. Spēja noteikt objekta vai vides stilistiku.10. Spēja analizēt dizaina paraugu un analogu estētisko vērtību pazīmes,kompozicionālo un stilistisko risinājumu.11. Spēja izstrādāt un izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošāko formutonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu.12. Spēja izvēlēties un izstrādāt piemērotākās formas, krāsu,psiholoģiskās uztveres un ergonomikas risinājumus.13. Spēja veikt projekta vai tā atsevišķu elementu praktisko vai virtuālomodelēšanu, kontrolējot estētisko vērtību saglabāšanu.14. Spēja sniegt projekta vadītājam un klientiem informāciju par darbaizpildes termiņu grafiku.15. Spēja veikt projekta vai tā atsevišķu elementu saskaņošanu arpasūtītāju, darba devēju un atbildīgajiem dienestiem.16. Spēja vizualizēt projektu, izmantot tradicionālos paņēmienus,datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas.17. Spēja sastādīt materiālu un izejmateriālu specifikāciju, projektaizmaksu tāmi, izpildes termiņu grafiku.18. Spēja saskaņot izstrādāto projektu ar klientu, kontrolējot estētiskovērtību saglabāšanu, veikt nepieciešamās korekcijas.19. Spēja produktīvi piedalīties projekta prezentācijā, prezentēt projektakonceptuālo risinājumu paraugus un sniegt komentārus atbilstoši kompetenceslīmenim.20. Spēja maketēt projektējamā produkta daļu, elementus vai to kopumu.21. Spēja produktīvi veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētiskāsvērtību prioritātes saglabāšanu tehnoloģiskajā procesā.22. Spēja patstāvīgi sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm dizainajomā.


34023. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus,saudzēt apkārtējo vidi.24. Spēja izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā.25. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.12.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Ievērot profesionālās ētikas normas, dizaina jomas normatīvos aktus uncitus reglamentējošos dokumentus.2. Racionāli organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.3. Izmantot profesionālos informācijas avotus.4. Pārvaldīt valsts valodu.5. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.6. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.7. Patstāvīgi domāt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, risinātkonfliktsituācijas.8. Veikt darbu individuāli, strādāt komandā.9. Sagatavot prezentācijai projekta materiālus.10. Realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju, izmantojotatbilstošas tehnoloģijas.11. Sastādīt projekta izmaksu tāmi.12. Ievērot vispārējos vizuālās reklāmas izstrādes principus.13. Ievērot vides aizsardzības prasības.14. Ievērot vides dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskākontekstā.15. Izprast mūsdienu vizuālās reklāmas stilistiskās likumsakarības.


34116. Lietot nozares tehniskos un estētiskos standartus.17. Sagatavot dokumentus tālākai lietošanai, korekcijai vai saglabāšanaiarhīvā.18. Realizēt projektu, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas (poligrāfiskāsdrukas, digitālās apstrādes, plotergriešanas, pēcdrukas apstrādes; apgaismošanas,programmēšanas un citās informācijas tehnoloģijās).19. Pilnveidot patstāvīgi profesionālās prasmes.20. Prast strādāt patstāvīgi un komandā.21. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošībasnoteikumus.22. Sniegt pirmo palīdzību.23. Saudzēt apkārtējo vidi.3.12.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ergonomika;1.2. vides un arhitektūras pamati;1.3. krāsu psiholoģija;1.4. reproducēšanas tehnoloģijas;1.5. materiālu apstrādes tehnoloģijas;1.6. video digitālās apstrādes tehnoloģijas;1.7. autortiesības;1.8. tehniskā estētika;1.9. darba tiesiskās attiecības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vizuālās informācijas saziņas līdzekļi;2.2. projektēšana;2.3. projektu funkcionālā analīze;2.4. digitālā krāsu teorija;2.5. formu maketēšana;2.6. tektonika;2.7. tehniskā grafika;


3422.8. darba aizsardzība;2.9. vides aizsardzība;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.11. kultūrvides likumsakarības;2.12. mākslas vēsture;2.13. dizaina vēsture;2.14. saskarsmes psiholoģija;2.15. izmaksu tāmju veidošanas principi.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. stilu analīze;3.2. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas;3.3. divdimensiju un trīsdimensiju kompozīcija;3.4. krāsu teorijas pamati un koloristika;3.5. zīmēšana;3.6. skicēšana;3.7. gleznošanas tehnoloģijas;3.8. stilistika;3.9. fotografēšanas tehnoloģijas;3.10. lietišķā informātika;3.11. laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes;3.12. valsts valoda;3.13. pirmā palīdzība;3.14. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.13. Interjera dizaina speciālista profesijas standarts3.13.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – interjera dizaina speciālists.2. Profesijas kods – 3432 34.3.13.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– interjera dizaina speciālists izpilda daļu no interjera dizainerapienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts interjeru projektēšanas jomā;sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski,ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjeru projektus vai to daļas ar


343estētiskās vērtības pamatpazīmēm; piedalās projekta izpildes organizēšanā,sagatavošanā un prezentēšanā.Interjera dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants, izpildot projektēšanas un konsultēšanasfunkcijas.3.13.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja uztvert, precizēt un novērtēt interjera projekta vai tā elementuizpildīšanai nepieciešamo informāciju.2. Spēja novērtēt darba raksturu un apjomu, apzināt darba specifiku uncitas prasības.3. Spēja vizuāli novērtēt objekta vai vides ekspluatācijas īpatnības.4. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam.5. Spēja apzināt potenciālos informācijas avotus.6. Spēja nodibināt kontaktus ar sadarbības partneriem un izpildītājiem.7. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un dizaina jomas normatīvosaktus un citus reglamentējošos dokumentus.8. Spēja noteikt nepieciešamo materiālu resursus, kvantitāti un kvalitāti.9. Spēja plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.10. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemtnepieciešamos lēmumus.11. Spēja veikt objekta vai vides foto fiksāciju, uzmērīšanu, aprakstu unfunkcionālo analīzi.12. Spēja uztvert un noteikt objekta vai vides stilistiku.13. Spēja iegūt un apstrādāt informāciju par potenciāliem ieceresrisinājuma veidiem un paņēmieniem.14. Spēja analizēt dizainparaugu un analogu estētiskās vērtību pazīmes(kompozicionālo, tonālo, koloristisko, stilistisko un tehnisko risinājumu).


34415. Spēja izstrādāt un izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošākosvizuālos, estētiskos un mākslinieciskos līdzekļus.16. Spēja pielietot stilistiski atbilstošu formu, līniju, laukumu, kolorīta,tonalitātes, tehnoloģisko un ergonomikas risinājumu.17. Spēja saskaņot izstrādāto risinājumu ar pasūtītāju, kontrolējotestētisko vērtību saglabāšanu, veicot nepieciešamās korekcijas.18. Spēja veikt projekta vai tā atsevišķu elementu praktisko vai virtuālomodelēšanu un maketēšanu.19. Spēja produktīvi piedalīties projekta prezentācijā savas kompetenceslīmenī.20. Spēja uzraudzīt projekta realizācijas atbilstību ieceres koncepcijai,estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm, izpildes termiņiem.21. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošībasnoteikumus.22. Spēja veikt darbu individuāli un grupā.23. Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.24. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.25. Spēja saudzēt apkārtējo vidi.26. Spēja izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā.3.13.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.2. Izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos darba procesā.3. Izprast dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā.4. Izprast un realizēt mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības.5. Lietot nozares tehniskos un estētiskos standartus.


3456. Ievērot nozares ētiskās normas.7. Lietot ar nozari saistītos profesionālos standartus un dokumentāciju.8. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.9. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.10. Pārvaldīt valsts valodu.11. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.12. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.13. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.14. Gūt priekšstatu par nozares laikmetīgajām projektēšanas unrealizācijas tehnoloģijām.15. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un toracionālu organizāciju.16. Izstrādāt projekta tāmi.17. Plānot projekta īstenošanas laiku.18. Pieņemt savam kompetences līmenim atbilstošus lēmumus, risinātkonfliktsituācijas.19. Veikt darbu individuāli un sadarboties grupā.20. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi un saskaņot ar klientaprasībām.21. Sagatavot prezentācijai projekta materiālus un demonstrēt tosieinteresētajai auditorijai.22. Realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju, izmantojotatbilstošas tehnoloģijas.23. Veidot sadarbību ar projektēšanā un realizācijā nepieciešamajiemspeciālistiem.24. Sniegt pirmo palīdzību.


3463.13.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vizuālās informācijas saziņas līdzekļi;1.2. krāsu psiholoģija;1.3. digitālā krāsu teorija;1.4. materiālu apstrādes tehnoloģijas;1.5. darba tiesiskās attiecības;1.6. autortiesības;1.7. tehniskā estētika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. projektu funkcionālā analīze;2.2. vide un arhitektūras pamati;2.3. mēbeļu projektēšana un furnitūra;2.4. kultūrvides likumsakarības;2.5. dizaina vēsture;2.6. saskarsmes psiholoģija;2.7. izmaksu tāmju veidošanas principi;2.8. vides aizsardzība;2.9. darba aizsardzība;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. ergonomika;3.2. stilu analīze;3.3. projektēšana;3.4. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas(datortehnoloģijas);3.5. divdimensiju un trīsdimensiju kompozīcija;3.6. krāsu teorijas pamati un koloristika;3.7. formu maketēšana;3.8. tektonika;3.9. zīmēšana;3.10. skicēšana;3.11. gleznošanas tehnoloģijas;3.12. tehniskā grafika;3.13. fotografēšanas tehnoloģijas;3.14. lietišķā informātika;


3473.15. mākslas vēsture;3.16. laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes;3.17. pirmā palīdzība;3.18. valsts valoda;3.19. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.14. Multimediju dizaina speciālista profesijas standarts3.14.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – multimediju dizaina speciālists.2. Profesijas kods – 3432 35.3.14.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– multimediju dizaina speciālists izpilda daļu no multimediju dizainerapienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā;sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli,tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimedijuproduktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtībaspamatpazīmēm.Multimediju dizaina speciālists ir ieguvis paaugstinātu teorētiskosagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju veikt izpildītāja darbuprojektēšanā, plānošanā, organizēšanā un īstenošanā atbilstoši konkrētamprojektam un nepārsniedzot kompetenci.Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas,programmatūras interfeisa un mājaslapas dizaina uzņēmumos, reklāmasaģentūrās, izdevniecībās vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālaiskomersants, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.3.14.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja profesionāli novērtēt pilnvērtīgai multimediju projektaizpildīšanai nepieciešamo darbību, izvērtēt prioritātes.2. Spēja noteikt informācijas un izejmateriālu apjomu, kvantitāti unkvalitāti.


3483. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildē atbilstoši rīcībasplānam.4. Spēja produktīvi organizēt, izmantot un uzturēt drošu un stabilu darbavietu un apstākļus, kā arī virtuālo vidi.5. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un pasūtītāja prasības,novērtēt projekta veidošanas un ekspluatācijas īpatnības, noteikt informācijas undokumentu apritē izmantojamo informācijas tehnoloģiju līmeni.6. Spēja apzināt potenciālos informācijas avotus un sadarboties arpartneriem.7. Spēja patstāvīgi iegūt informāciju par konkrētā projekta izpildeinepieciešamajiem reglamentējošajiem un saistošajiem projektēšanasstandartiem, normām un ierobežojumiem, ievērot autortiesību normas.8. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, normatīvos aktusmultimediju dizaina jomā un citus reglamentējošos dokumentus.9. Spēja produktīvi apkopot informāciju par īstenojamo projektu, veicotprojekta saturiskās struktūras un stilistikas aprakstu un saskaņošanu ar projektavadītāju.10. Spēja adekvāti rīkoties ar projektu saistītās problēmsituācijās unsavlaicīgi pieņemt nepieciešamos lēmumus.11. Spēja analizēt dizainparaugu un analogu estētisko vērtību pazīmes,kompozicionālo, tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu.12. Spēja noteikt tehnisko risinājumu, salīdzināt pēc estētisko vērtībupazīmēm, novērtējot negatīvos un pozitīvos kritērijus.13. Spēja novērtēt un analizēt saturisko izejmateriālu kvalitātesuzlabošanai nepieciešamo darba apjomu, sastādīt aptuvenu projekta izmaksutāmi, izpildes termiņu grafiku, saskaņojot ar projekta vadītāju.14. Spēja informēt projekta vadītāju un klientu par darba izpildes gaitu.15. Spēja produktīvi piedalīties saturisko izejmateriālu un tehnoloģijuspecifikācijas sastādīšanā, piedalīties projekta maketēšanas darba ietilpības,laika un kvalitātes noteikšanā.


34916. Spēja izpildīt projekta saturiskā, vizuālā, tehniskā un tehnoloģiskāsastāva sastādīšanu un dokumentāro fiksēšanu.17. Spēja ievērot projekta mērķauditorijas prasībām atbilstošuskvalitatīvus vizuālos, estētiskos, ergonomiskos un kompozicionālospriekšnoteikumus.18. Spēja izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošāko proporciju un ritmupamatojumu un stilistiski piemērotāko formu, līniju, laukumu risinājumu.19. Spēja ņemt vērā tehnoloģiju ierobežojumus un prast izmantot topriekšrocības.20. Spēja saskaņot ar klientu risinājumu, kontrolējot estētisko vērtībusaglabāšanu, un veikt nepieciešamās korekcijas.21. Spēja maketēt projektējamā produkta daļu, elementus vai to kopumu.22. Spēja produktīvi prezentēt multimediju projekta konceptuālorisinājumu paraugus un sniegt komentārus atbilstoši kompetencei.23. Spēja produktīvi veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētiskāsvērtību prioritātes saglabāšanu saskaņā ar tehnoloģisko procesu, atbilstībuprojekta koncepcijai un izpildes termiņam.24. Spēja patstāvīgi sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm un tendencēmmultimediju produktu dizainā un tam radniecīgās jomās, apzināt un pilnveidotsadarbības iespējas ar līdzīgu profesiju speciālistiem.25. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības, saudzētapkārtējo vidi.26. Spēja strādāt komandā.27. Spēja izprast dizaina likumsakarības un to nozīmi tirgus ekonomikā.28. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.14.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši tā uzdevumam.2. Izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos projektējot.


3503. Izprast vispārīgos multimediju un citus vizuālās informācijaspamatprincipus.4. Izprast multimediju projektu īstenošanas ietekmi uz mērķauditoriju.5. Izprast dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā.6. Izprast multimediju produkta novērtēšanas metodes un tāspārveidošanas principus.7. Izprast mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības.8. Lietot nozares tehniskos standartus.9. Lietot nozares estētiskos standartus.10. Ievērot nozares ētiskās normas.11. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.12. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.13. Lietot internetu.14. Gūt priekšstatu par nozares laikmetīgajām projektēšanas unīstenošanas tehnoloģijām.15. Izvēlēties un lietot projekta īstenošanai piemērotas datorprogrammas.16. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, apstrādāt informāciju,precizēt darba uzdevumu un saskaņot klienta prasības ar konkrētām darbaīstenošanas tehnoloģiskajām iespējām.17. Pieņemt tehniski nevainojamus izejmateriālus un sagatavot tosturpmākai lietošanai, korekcijai vai saglabāšanai arhīvā.18. Novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijasstandartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.19. Sagatavot prezentācijai savus projekta materiālus un demonstrēt tosieinteresētajai auditorijai.20. Prast sastādīt projekta tāmi un izmantot to darba procesā.


35121. Ievērot savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un toracionālu organizāciju.22. Izprast pilnvērtīgai multimediju projekta izpildei nepieciešamāsdarbības.23. Īstenot estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju, izmantojot atbilstošastehnoloģijas.24. Lietot ar nozari saistītos profesionālos standartus un dokumentāciju.25. Veidot sadarbību ar projekta īstenošanā nepieciešamo tehnoloģijuspeciālistiem (piemēram, videouzņemšanā, videodigitālās apstrādestehnoloģijās, akustiskā signāla digitālās apstrādes tehnoloģijās, lietotājinterfeisatehnoloģijās, interaktīvajās digitālajās tehnoloģijās, režijā, digitālās krāsukorekcijas tehnoloģijās, apgaismošanas tehnoloģijās, vizuālās komunikācijastehnoloģijās, mūzikas teorijā un kompozīcijā, programmēšanā).26. Pārvaldīt valsts valodu.27. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.3.14.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tehniskā estētika;1.2. darba tiesiskās attiecības;1.3. autortiesības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ergonomika;2.2. izmaksu tāmju veidošanas principi;2.3. saskarsmes psiholoģija;2.4. dizaina vēsture;2.5. mākslas vēsture;2.6. kultūrvides likumsakarības;2.7. videodigitālās apstrādes tehnoloģijas;2.8. mūzikas teorijas pamati un kompozīcija;2.9. projektu funkcionālās analīzes pamati;2.10. projektēšana;


3522.11. skaņas teorijas pamati;2.12. krāsu psiholoģija;2.13. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.14. vides aizsardzība;2.15. darba aizsardzība.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. stilu analīze;3.2. vizuālās informācijas saziņas līdzekļi;3.3. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas;3.4. divdimensiju un trīsdimensiju kompozīcija;3.5. krāsu teorijas pamati un koloristika;3.6. digitālā krāsu teorija;3.7. reproducēšanas tehnoloģijas;3.8. zīmēšana;3.9. skicēšana;3.10. gleznošanas tehnoloģijas;3.11. fotografēšanas tehnoloģijas;3.12. lietišķā informātika;3.13. laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes;3.14. profesionālā saskarsme;3.15. video vēsture;3.16. stilistika;3.17. pirmā palīdzība;3.18. valsts valoda;3.19. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.15. Materiālu dizaina speciālista profesijas standarts3.15.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – materiālu dizaina speciālists.2. Profesijas kods – 3432 43.3.15.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– materiālu dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no dizainerapienākumiem un uzdevumiem izstrādājumu un objektu mākslinieciskās


353projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem projektē, plāno un izstrādāvizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus objektu projektus unizstrādājumu etalonus, piedalās etalonu sagatavošanā ieviešanai ražošanā.Materiālu dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants, izpildot izstrādājumu un objektumākslinieciskās projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.3.15.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu dizaina objektu unetalonu izgatavošanu, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.2. Spēja veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, informācijas apstrādiun darba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītājaprasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējām.3. Spēja izprast nozares projektu īstenošanas ietekmi uz apkārtējo vidi unmērķauditoriju.4. Spēja izvēlēties un pielietot uzdevumam atbilstošus materiālus un toapstrādes tehnoloģijas.5. Spēja plānot darba uzdevumus, ievērojot pasūtītāja prasības.6. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā.7. Spēja risināt projekta problēmsituācijas un sniegt nepieciešamorisinājumu.8. Spēja organizēt savu darba vietu.9. Spēja apkopot informāciju par realizējamo dizaina objektu vaiizstrādājumu etalona ieceres risinājuma veidiem un paņēmieniem.10. Spēja izstrādāt objekta vai izstrādājuma dizaina projektu.11. Spēja noteikt un pielietot atbilstošu kompozicionālo risinājumu,tonālo risinājumu, tektonisko risinājumu, stilistisko risinājumu objekta vaiizstrādājuma etalona dizaina veidošanai.12. Spēja sastādīt orientējošu projekta izmaksu tāmi, izpildes plānu.


35413. Spēja analizēt projekta realizācijas gaitu, kritiskos punktus un apkopotrezultātus.14. Spēja izprast vides un dizaina vērtības estētiskā, etniskā unkultūrvēsturiskā kontekstā.15. Spēja prezentēt dizaina projektu un etalonu.16. Spēja veikt projekta realizācijas autoruzraudzību.17. Spēja sadarboties ar citu profesiju speciālistiem.18. Spēja patstāvīgi pilnveidot profesionalitāti, sekojot līdzi jaunākajāmaktualitātēm un tendencēm nozares izstrādājumu dizainā un radniecīgajās jomās.19. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvos aktus un videsaizsardzības prasības.20. Spēja veikt darbu individuāli, sadarboties komandā vai grupā.21. Spēja plānot un organizēt izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.22. Spēja lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.23. Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli, risināt darba gaitākonfliktsituācijas.24. Spēja ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.25. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.26. Spēja sistemātiski pilnveidot profesionalitāti.27. Spēja izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā.3.15.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionāloorganizāciju.2. Pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un pielietot tosprojektēšanas procesā.


3553. Lietot ar nozari saistīto dokumentāciju.4. Pārzināt attiecīgās nozares izstrādājumu izgatavošanas materiāludaudzveidību un orientēties to pielietojumā un tehnoloģiskās apstrādesatšķirībās.5. Pārzināt izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskās iespējas nozarē.6. Saskaņot izstrādājumu estētisko un funkcionālo risinājumu.7. Ievērot ergonomikas likumsakarības.8. Ievērot formu tektonikas likumsakarības.9. Izprast proporciju nozīmi izstrādājumu dizaina veidošanā.10. Izprast vispārējos dizaina attīstības virzienus, vēstures stilus.11. Prast pielietot nozares tehnoloģiskās iekārtas un instrumentus.12. Prast pielietot atbilstošos palīgmateriālus.13. Pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un piemērot tosprojektēšanas procesā.14. Pielietot nozares tehniskos standartus.15. Lietot nozares estētiskos standartus.16. Saudzēt apkārtējo vidi.17. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.18. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, darba uzdevumaformulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītāja prasībām un konkrētasrealizēšanas tehnoloģijas iespējām.19. Lietot laikmetīgas un tradicionālas izstrādājumu dizaina etalonaizgatavošanas tehnoloģijas.20. Prast prezentēt projekta materiālus tradicionālās tehnikās, kā arīmūsdienu tehnoloģijās un komentēt tos ieinteresētajai auditorijai.21. Izstrādāt projekta tāmi.


35622. Plānot projekta realizācijas laiku.23. Veikt darbu individuāli.24. Sadarboties un strādāt grupā dizaina projekta realizācijas gaitā.25. Rast radošus, netradicionālus risinājumus.26. Organizēt, vadīt, kontrolēt savus izpildāmos darbus.27. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.28. Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.29. Analizēt un pilnveidot sava darba rezultātu.30. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.31. Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.32. Pārvaldīt valsts valodu.33. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.34. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.35. Sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm materiālu dizainā.3.15.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ekonomikas pamati;1.2. vizuālās saziņas līdzekļi;1.3. krāsu psiholoģija;1.4. darba tiesiskās attiecības;1.5. autortiesības;1.6. saskarsmes psiholoģija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:


3572.1. virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas(datortehnoloģijas);2.2. projektu funkcionālā analīze;2.3. vide un arhitektūras pamati;2.4. kultūrvēstures likumsakarības;2.5. dizaina vēsture;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.7. izmaksu tāmju veidošanas principi;2.8. komercdarbības pamati;2.9. darba aizsardzība;2.10. vides aizsardzība.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. mākslas vēsture;3.2. ergonomika;3.3. stilu analīze;3.4. projektēšana;3.5. 2D, 3D kompozīcija;3.6. krāsu teorijas pamati un koloristika;3.7. formu maketēšana;3.8. tektonika;3.9. zīmēšana (konstruktīvā, tonālā);3.10. skicēšana;3.11. gleznošana;3.12. lietišķā informātika;3.13. materiālu apstrādes tehnoloģijas;3.14. laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes;3.15. valsts valoda;3.16. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.17. pirmā palīdzība.3.16. Foto dizaina speciālista profesijas standarts3.16.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – foto dizaina speciālists.2. Profesijas kods – 3432 47.3.16.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.


3582. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– foto dizaina speciālists ir nodarbināts fotogrāfisku attēlu izstrādes unizgatavošanas jomā, sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli,tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus fotogrāfiskusproduktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtībaspamatpazīmēm.Foto dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas unmājaslapu internetā dizaina uzņēmumos, grupās, reklāmas aģentūrās,izdevniecībās vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants,veicot vizualizēšanas un konsultēšanas funkcijas.3.16.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja profesionāli novērtēt fotogrāfiska produkta radīšanainepieciešamo darbību secību un nepieciešamās tehnoloģijas.2. Spēja noteikt sākotnēji pieejamās informācijas un resursu kvalitāti.3. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.4. Spēja produktīvi organizēt un racionāli izmantot darba vidi.5. Spēja novērtēt uzdevumu un pasūtītāja prasības, novērtēt topošāprodukta lietošanas īpatnības.6. Spēja apzināt un organizēt pieejamos informācijas avotus unsadarboties ar partneriem.7. Spēja patstāvīgi iegūt informāciju par projekta realizācijas gaitāsaistošām normām un ierobežojumiem, ievērot autortiesību normas.8. Spēja ievērot profesionālo ētiku, normatīvos aktus un citusreglamentējošos dokumentus.9. Spēja produktīvi apkopot informāciju par realizējamo projektu un veiktsaskaņošanu ar projekta vadītāju.10. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un laikus pieņemtnepieciešamos lēmumus, saskaņojot tos ar projekta vadītāju.11. Spēja analizēt pieejamo paraugu un analogu vērtību pazīmes,kompozicionālo, tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu.


35912. Spēja novērtēt un analizēt saturisko izejmateriālu kvalitātesuzlabošanai nepieciešamo darba ietilpību, sastādīt orientējošu projekta izmaksastāmi, izpildes termiņu grafiku, saskaņojot ar projekta vadītāju.13. Spēja sniegt projekta vadītājam un klientam informāciju par darbaizpildes un realizācijas gaitu.14. Spēja ievērot projekta mērķauditorijas prasībām atbilstošuskvalitatīvus vizuālos, estētiskos un kompozicionālos priekšnoteikumus.15. Spēja izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošākos proporciju un ritmupamatojumus un stilistiski piemērotākos formu, līniju, laukumu risinājumus.16. Spēja ņemt vērā tehnoloģiju un materiālu ierobežojumus un prastizmantot to priekšrocības.17. Spēja saskaņot izstrādāto risinājumu ar klientu un veikt nepieciešamāskorekcijas.18. Spēja izgatavot topošā produkta daļu skices un prezentēt tās projektavadītājam vai klientam.19. Spēja produktīvi piedalīties projekta prezentācijā un sniegtkomentārus atbilstoši kompetences līmenim.20. Spēja produktīvi veikt projekta daļu autoruzraudzību, kontrolējotvizuālo vērtību saglabāšanu darba procesā, atbilstību projekta koncepcijai,izpildes termiņam.21. Spēja patstāvīgi sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēmfotogrāfijā, radniecīgās jomās, apzināt un pilnveidot sadarbības iespējas arlīdzīgu profesiju speciālistiem.22. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus,saudzēt apkārtējo vidi.23. Spēja strādāt komandā.24. Spēja izprast fotogrāfijas kā vizuālas informācijas likumsakarības.25. Spēja sazināties valsts valodā un angļu valodā.3.16.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai


360nepieciešamās prasmes1. Realizēt estētiski un mākslinieciski vērtīgu ideju fotogrāfiskā produktā,izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.2. Izprast pilnvērtīgai fotogrāfiska produkta radīšanai nepieciešamodarbību, informācijas un izejmateriālu apjomu un kvalitāti.3. Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionāluorganizāciju.4. Izprast vispārējos fotogrāfijas un citas vizuālās informācijassakārtošanas principus.5. Izprast fotogrāfijas vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskākontekstā.6. Izprast fotogrāfiska produkta novērtēšanas metodes.7. Pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un piemērot tosdarba veikšanas procesā.8. Izprast mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības.9. Izprast projektu īstenošanas ietekmi uz mērķauditoriju.10. Veidot sadarbību ar projekta realizācijā nepieciešamo tehnoloģijuspeciālistiem foto uzņemšanā, attēlu digitālās apstrādes tehnoloģijās, režijā,digitālās krāsu korekcijas tehnoloģijās, apgaismošanas tehnoloģijā, vizuālāskomunikācijas tehnoloģijās, reklāmas tehnoloģijās, mārketinga tehnoloģijās,psiholoģijā, socioloģijā, poligrāfijā.11. Piedalīties projektu analīzē, izstrādē, aprēķināšanā, saskaņošanā,vadīšanā.12. Lietot ar nozari saistītu juridisku dokumentāciju.13. Lietot nozares tehniskos standartus.14. Lietot nozares estētiskās un ētiskās normas.15. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.16. Lietot internetu.


36117. Izvēlēties un pielietot projekta realizācijai piemērotusprogrammproduktus un līdzekļus.18. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, informācijas apstrādi undarba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītājaprasībām, ekonomisko pamatojumu un konkrētas realizēšanas tehnoloģijasiespējām.19. Prast pieņemt tehniski korektus izejmateriālus un tehniski korektisagatavot darba materiālus tālākai lietošanai, korekcijai vai saglabāšanai arhīvā.20. Novērtēt savas profesionālās iemaņas un prasmes atbilstību profesijasstandartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.21. Sagatavot prezentācijai projekta materiālus un demonstrēt tosieinteresētajai auditorijai.22. Prasme sastādīt projekta tāmi un ievērot to darba procesā.23. Pārvaldīt valsts valodu.24. Pārvaldīt angļu valodu saziņas līmenī.25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un angļu valodā.3.16.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. krāsu psiholoģija;1.2. konstruktīvā un tonālā zīmēšana;1.3. stilu analīze;1.4. 2D, 3D kompozīcija un formu modelēšana;1.5. gleznošana (tehnoloģijas, stilistika);1.6. darba tiesiskās attiecības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. scenogrāfijas un režijas pamati;2.2. zīmēšana (uzmetumi);2.3. tehniskā estētika;2.4. mākslas vēsture;


3622.5. fotogrāfijas vēsture;2.6. kultūrvides likumsakarības;2.7. autortiesības;2.8. izmaksu tāmju veidošanas principi;2.9. profesionālie termini valsts valodā un angļu valodā;2.10. vides aizsardzība;2.11. darba aizsardzība.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. vizuālās saziņas līdzekļi;3.2. fotogrāfisku attēlu digitālās apstrādes tehnoloģijas;3.3. digitālā krāsu teorija;3.4. divdimensiju kompozīcija;3.5. krāsu teorijas pamati un koloristika;3.6. fotografēšanas tehnoloģijas;3.7. reproducēšanas tehnoloģijas;3.8. lietišķā informātika;3.9. mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes;3.10. valsts valoda;3.11. angļu valoda saziņas līmenī;3.12. profesionālā saskarsme;3.13. pirmā palīdzība.3.17. Tēlniecības objektu dizaina speciālista profesijas standarts3.17.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – tēlniecības objektu dizaina speciālists.2. Profesijas kods – 3432 48.3.17.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– tēlniecības objektu dizaina speciālists darbojas mākslas, dizaina,arhitektūras nozarēs, projektējot, veidojot un formējot tēlniecības izstrādājumus,dizaina paraugus, arhitektūras detaļas, modeļus, butaforijas, kā arī armaketēšanu saistītus darbus; veic mākslinieciski augstvērtīgu izpildāmā darbaprojektēšanu, plānošanu, organizēšanu un realizāciju konkrētā projekta ietvaros,


363pārzina un prot pielietot atbilstošus materiālus un tehnoloģijas; var veikt radošudarbību, piedaloties un organizējot izstādes un projektus.Tēlniecības objektu dizaina speciālists strādā mākslas, arhitektūras undizaina nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālaiskomersants.3.17.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast telpas funkcionalitāti, pielietojot dizaina filosofijaspamatprincipus.2. Spēja plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam unpasūtītāja prasībām.3. Spēja novērtēt projekta izpildei nepieciešamo darbību apjomu, noteiktprioritātes, ievērot savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un toracionālu organizāciju.4. Spēja piedalīties darbības lēmumu pieņemšanas procesā un izpildīšanāatbilstoši rīcības plānam.5. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu un apstākļus.6. Spēja definēt darba uzdevumu un ievērot pasūtītāja prasības, novērtējotprojekta veidošanas un ekspluatācijas īpatnības, noteikt informācijas undokumentu apritē izmantojamo tehnoloģiju pielietojumu.7. Spēja novērtēt projekta veidošanas un ekspluatācijas īpatnības, noteiktinformācijas un dokumentu apritē izmantojamo tehnoloģiju pielietojumu.8. Spēja apzināt potenciālos informācijas un materiālu sagādes avotus.9. Spēja iegūt un izmantot informāciju par konkrētā projekta izpildīšanainepieciešamajiem reglamentējošiem un saistošiem projektēšanas standartiem,normām un ierobežojumiem.10. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas.11. Spēja pielietot un ievērot Latvijas Republikas mākslas, dizaina,arhitektūras nozaru normatīvos aktus.12. Spēja apkopot informāciju par realizējamo projektu, veicot projektasaturiskās struktūras aprakstu, stilistiku un saskaņošanu ar projekta vadītāju.


36413. Spēja piedalīties projekta problēmsituāciju risināšanā un savlaicīgipieņemt nepieciešamos lēmumus.14. Spēja telpiski domāt, analizēt mākslas formu, dizainparaugu unanalogu estētisko vērtību pazīmes, formālo, kompozicionālo, tonālo, koloristiskoun stilistisko risinājumu.15. Spēja veidot telpiskus objektus.16. Spēja praktiski atrisināt dažāda rakstura objektu veidošanasuzdevumus, apzināt alternatīvus formveides variantus.17. Spēja noteikt uzdevuma tehnisko risinājumu, veikt salīdzinājumu pēcestētisko vērtību pazīmēm, novērtējot negatīvos un pozitīvos kritērijus.18. Spēja apzināt projekta realizācijai nepieciešamos darba rīkus,instrumentus, tehnoloģiskos risinājumus.19. Spēja novērtēt un analizēt darba uzdevuma veikšanai nepieciešamomateriālu izvēli, sastādīt orientējošu projekta izmaksas tāmi, izpildes termiņugrafiku, saskaņojot ar projekta vadītāju.20. Spēja sniegt projekta vadītājam un klientiem informāciju par darbaizpildes un realizācijas gaitu.21. Spēja ievērot projekta mērķauditorijas prasībām atbilstošuskvalitatīvus vizuālos, estētiskos, ergonomiskos un tehniskos priekšnoteikumus.22. Spēja izstrādāt projekta realizācijā nepieciešamās ideju skices.23. Spēja izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošākos proporciju un ritmupamatojumus un stilistiski piemērotākos formu, apjomu, līniju, laukumurisinājumus.24. Spēja ņemt vērā tehnoloģiju ierobežojumus un prast izmantot topriekšrocības.25. Spēja saskaņot izstrādāto risinājumu ar klientu, kontrolējot estētiskovērtību saglabāšanu, veikt nepieciešamās korekcijas.26. Spēja modelēt, maketēt projektējamā objekta daļu, elementus vai tokopumu.


36527. Spēja piedalīties projekta prezentācijā, prezentējot dizainparaugus unsniegt komentārus atbilstoši savam kompetences līmenim.28. Spēja veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētisko vērtībuprioritātes saglabāšanu tehnoloģiskajā procesā un atbilstību projekta koncepcijai.29. Spēja analizēt projekta realizācijas gaitu un apkopot rezultātus.30. Spēja sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm mākslas, dizaina,arhitektūras nozarē.31. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus,saudzēt apkārtējo vidi.32. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.33. Izprast izgatavotā projekta kontekstu tirgus ekonomikā.34. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.17.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu, atbilstoši uzdevumam.2. Izmantot mākslas valodas pamatus, prast izmantot un piemērot tosprojektēšanas procesā.3. Izprast vispārējos vizuālās informācijas pamatprincipus.4. Izprast tēlniecības objektu projektu īstenošanas ietekmi uzmērķauditoriju.5. Izprast mākslas un dizaina vērtības estētiskā, etniskā unkultūrvēsturiskā kontekstā.6. Izprast dizaina produkta novērtēšanas metodes un tā pārveidošanasprincipus.7. Prast izvēlēties alternatīvus uzdevumu risināšanas veidus.8. Izprast mūsdienu vizuālas vides stilistiskās likumsakarības.9. Lietot nozares tehniskos standartus.


36610. Lietot nozares estētiskos standartus.11. Ievērot nozares ētiskās normas.12. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.13. Lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.14. Gūt priekšstatu par nozares laikmetīgajām tehnoloģiskām iespējāmprojekta realizācijai.15. Izvēlēties un pielietot projekta realizācijai piemērotasdatorprogrammas.16. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, informācijas apstrādi undarba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp klientaprasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējām.17. Pieņemt tehniski korektus izejmateriālus un tos sagatavot tālākailietošanai, korekcijai vai saglabāšanai arhīvā.18. Novērtēt savas profesionālās iemaņas un prasmes atbilstību profesijasstandartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.19. Sagatavot prezentācijai savus projekta materiālus un demonstrēt tosieinteresētajai auditorijai.20. Prast sastādīt projekta tāmi.21. Izprast pilnvērtīgai dizaina projekta izpildīšanai nepieciešamo darbībusecību.22. Realizēt mākslinieciski vērtīgu ideju, izmantojot atbilstošastehnoloģijas.23. Lietot ar nozari saistītos profesionālos standartus un dokumentāciju.24. Veidot sadarbību ar projekta realizācijā nepieciešamo tehnoloģijuspeciālistiem (formēšanas, frēzēšanas, lāzergriešanas, metālliešanas,vakuumpresēšanas, termoformēšanas, slīpēšanas, pulēšanas, krāsošanas jomās).25. Pārvaldīt valsts valodu.


36726. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.3.17.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tehniskā estētika;1.2. darba tiesiskās attiecības;1.3. ekonomikas pamati;1.4. autortiesības;1.5. ergonomika;1.6. vides un arhitektūras pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. izmaksu tāmju veidošanas principi;2.2. dizaina vēsture;2.3. mākslas vēsture;2.4. arhitektūras vēsture;2.5. kultūrvides likumsakarības;2.6. dizaina objektu apstrādes tehnoloģijas;2.7. stilu analīze;2.8. projektu funkcionālās analīzes pamati;2.9. materiālu tehnoloģija;2.10. vides aizsardzība;2.11. darba aizsardzība;2.12. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.13. dizaina filosofijas pamati.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. saskarsmes psiholoģija;3.2. vizuālās informācijas saziņas līdzekļi;3.3. virtuālā formu modelēšana un maketēšana (datortehnoloģijas);3.4. divdimensiju un trīsdimensiju kompozīcija;3.5. projektēšana;3.6. skicēšana;3.7. zīmēšana;3.8. gleznošana;3.9. veidošana;3.10. dizaina objektu modelēšana un maketēšana;3.11. materiālu izturība dažādās vidēs;3.12. materiālu savietojamība;


3683.13. materiālu formēšanas tehnoloģija;3.14. materiālu liešanas tehnoloģijas;3.15. pēcapstrādes tehnoloģijas;3.16. lietišķā informātika;3.17. laikmetīgās mākslas, dizaina tendences un aktualitātes;3.18. valsts valoda;3.19. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;3.20. pirmā palīdzība.3.18. Klientu apkalpošanas speciālista profesijas standarts3.18.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – klientu apkalpošanas speciālists.2. Profesijas kods – 4222 07.3.18.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientuspar organizācijas produktiem vai pakalpojumiem (turpmāk – produkti) unorganizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētāsdatorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanasprocesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšuoperācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldesdokumentus.Klientu apkalpošanas speciālists strādā uzņēmumos.3.18.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt klientu apkalpošanas speciālistapienākumus.2. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu,ievērojot normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.3. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājotpatstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu darba uzdevumus, ievērojotuzņēmuma pamatvērtības.


3694. Spēja izprast uzņēmuma struktūru un darbību, orientēties uzņēmumapiedāvātajos produktu veidos un to pamatīpašībās, lai sniegtu klientieminformāciju atbilstoši pieprasījumam.5. Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamoinformāciju un sniegt to klientiem.6. Spēja organizēt laipnu klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu,viegli saprotamu profesionālu informāciju par uzņēmumu un tā produktiem.7. Spēja ar pozitīvu attieksmi piesaistīt jaunus klientus un pārliecinātviņus par uzņēmuma stabilitāti un piedāvāto produktu kvalitāti.8. Spēja sadarboties ar klientiem, izzināt viņu vajadzības, noteiktsvarīgāko, lai izvērtētu un piedāvātu labāko risinājumu no uzņēmumapiedāvātajiem produktiem.9. Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski,pa telefonu.10. Spēja popularizēt un pārdot uzņēmuma produktus, sniedzotprofesionālu informāciju par to klāstu, izcenojumiem un apmaksas kārtību.11. Spēja savas atbildības līmenī, izmantojot tirgus izpētes rezultātus,pastāvīgi aktualizēt informāciju par uzņēmuma produktiem.12. Spēja pilnvērtīgi izmantot biroja lietojumprogrammas kvalitatīvai unpatstāvīgai profesionālo pienākumu veikšanai.13. Spēja patstāvīgi uzturēt un papildināt datubāzi par klientiem, tovajadzībām un pieprasījumiem.14. Spēja izmantot biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļusprecīzai uzdevumu izpildīšanai.15. Spēja pareizi noformēt uzņēmuma pārvaldes dokumentus, ievērojotkomercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātes principus.16. Spēja patstāvīgi noformēt speciālos dokumentus (līgumi,reklamācijas) klientu apkalpošanas procesā, ievērojot patērētāju tiesības.


37017. Spēja veikt pārvaldes un speciālo dokumentu apriti (kārtošanu,uzskaiti, nodošanu arhīvā) klientu apkalpošanas procesā savas kompetenceslīmenī.18. Spēja atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēt,precīzi aizpildīt finanšu pirmdokumentus un nodot tos apritei, kā arī izmantotspecializētās datorprogrammas.19. Spēja patstāvīgi sagatavot, sekot un apkopot informāciju par finanšuoperācijām klientu apkalpošanā.20. Spēja patstāvīgi strādāt ar elektroniskajām kartēm un tām atbilstošuaprīkojumu, veicot norēķinu operācijas klientu apkalpošanas procesā.21. Spēja sazināties valsts valodā, angļu vai vācu un krievu valodā.3.18.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Sniegt pamatinformāciju par uzņēmuma struktūru un uzņēmuma darbavirzienu.2. Orientēties uzņēmuma darba specifikā.3. Ievērot uzņēmuma darbību reglamentējošos dokumentus.4. Sniegt profesionālu informāciju par uzņēmuma produktiem.5. Sniegt informāciju par produktu izcenojumiem un apmaksas kārtību.6. Sadarboties ar uzņēmuma darbiniekiem, partneriem un darbiniekiem.7. Ievērot profesionālo ētiku un vispārpieņemtās pieklājības normas.8. Reģistrēt klientus.9. Palīdzēt klientiem izvēlēties piemērotākos pakalpojuma veidus unproduktus.10. Uzturēt lietišķus kontaktus ar klientiem.11. Pārvaldīt valsts valodu.12. Pārvaldīt angļu vai vācu un krievu valodu saziņas līmenī.


37113. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, angļu vai vācu unkrievu valodā.14. Strādāt ar dažādiem informācijas izklāsta veidiem (piemēram,uzņēmuma mājas lapa internetā, izdrukas veidā, prezentācijās, bukletos) unpiedāvāt tos klientiem.15. Noformēt anketas un aptaujas un apstrādāt tajās iegūto informāciju.16. Lietot specializētās datubāzes.17. Veidot prezentācijas.18. Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas un pielietot tās praksē.19. Noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvajiemaktiem.20. Ievērot komercinformācijas aizsardzību un konfidencialitāti.21. Veikt lietišķo saraksti ar klientiem.22. Sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām.23. Organizēt sapulču un konferenču dokumentēšanu.24. Nodrošināt dokumentu apriti klientu apkalpošanas procesā.25. Noformēt sniegto pakalpojumu dokumentus.26. Veikt pakalpojumu uzskaiti.27. Aizpildīt finanšu pirmdokumentus.28. Aizpildīt preču pasūtīšanas un pieņemšanas dokumentus.29. Strādāt ar specializētajām grāmatvedības datorprogrammām.30. Pārbaudīt informāciju par pircējiem un piegādātājiem komercreģistrā.31. Izstrādāt un kontrolēt preču piegādes grafikus.32. Sniegt informāciju par produkta krājumiem, saņemšanas iespējām.


37233. Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar klientiem.34. Veikt norēķinus ar elektroniskajām norēķinu kartēm.35. Strādāt ar kases aparātu/sistēmu.36. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.37. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.38. Lietot datortehniku un biroja aprīkojumu.39. Ievērot biroja tehnikas lietošanas noteikumus.40. Plānot un organizēt savu darbu.41. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.42. Ievērot uzņēmuma noteikto informācijas un dokumentu apriteskārtību.43. Risināt problēmsituācijas.3.18.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. komercdarbības veidi klientu apkalpošanas nozarēs;1.2. Eiropas Savienības konvencija par personas datu aizsardzību;1.3. iepirkuma procedūras;1.4. metodika informācijas iegūšanai.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. organizācijas sadarbības partneri un konkurenti;2.2. produkta virzības tehnoloģiskais process;2.3. lietvedība;2.4. grāmatvedība;2.5. arhīva lietu pamatprincipi;2.6. patērētāju tiesību aizsardzība;2.7. finanšu pirmdokumentu aprite;2.8. organizācijas pārvaldes dokumenti;


3732.9. norēķinu veidi un iespējas;2.10. vides aizsardzība;2.11. darba tiesiskās attiecības;2.12. organizācijas psiholoģijas pamati;2.13. personības attīstības teorija;2.14. profesionālie termini valsts valodā, angļu vai vācu un krievu valodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. komercreģistrs;3.2. informācijas iegūšanas veidi par produktu klāstu;3.3. klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija;3.4. lietišķā saskarsme;3.5. profesionālā ētika;3.6. dialoga norises posmi;3.7. valsts valoda;3.8. angļu vai vācu un krievu valoda saziņas līmenī;3.9. produktu katalogu veidi un izmantošana;3.10. prezentāciju veidošanas un pasniegšanas principi;3.11. datorprogrammas, to pielietošana;3.12. biroja tehnika un tās pielietošanas iespējas;3.13. specializētas datubāzes datorprogrammas;3.14. finanšu pirmdokumentu noformēšana;3.15. elektronisko karšu veidi;3.16. elektronisko karšu apstrādes tehnoloģija;3.17. sniegto produktu dokumentācija;3.18. darba izvērtēšanas veidi;3.19. darba aizsardzība;3.20. ergonomikas principi.3.19. Frizūru modelētāja profesijas standarts3.19.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – frizūru modelētājs.2. Profesijas kods – 5141 03.3.19.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


374– frizūru modelētājs ir skaistumkopšanas nozares kvalificēts darbinieks,kurš apkalpo klientu un piedalās individuālā vizuālā tēla veidošanā un kopšanā,modelē un veido frizūras un frizūru modes kolekcijas, lieto jaunākāstehnoloģijas, izmanto daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu undekoratīvo kosmētiku, ievēro sanitāri higiēniskos noteikumus, patstāvīgi plānoun organizē savu darbu, spēj strādāt komandā.Frizūru modelētājs strādā frizētavās un skaistumkopšanas salonos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.3.19.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja organizēt un sakopt darba vidi atbilstoši veicamajam procesam,plānot tehnoloģiskā procesa darbu secību, nodrošinot klientu drošu apkalpošanuvisā darba procesa laikā.2. Spēja uzmanīgi sastādīt un lasīt frizūru veidošanas tehnoloģiskās kartes,shēmas, izprast instrukcijas un lietot iegūto informāciju darba procesā.3. Spēja modelēt un zīmēt frizūru veidošanas tehnoloģiskās shēmas, veiktdarba procesus atbilstoši shēmām.4. Spēja sazināties un sadarboties, veidojot pozitīvu saskarsmi, izmantotsavas profesionālās zināšanas klienta individuālā tēla veidošanā.5. Spēja radoši ieteikt klientam izveidotā koptēla transformēšanas iespējasun korekti konsultēt par izveidotā koptēla uzturēšanu un kopšanu.6. Spēja atbilstoši novērtēt klienta matu un ādas veselības stāvokli unnoteikt slimības pazīmes, atšķirt slimības veidus, pieņemt lēmumu par atbilstošudarba procesu un profesionālās matu kosmētikas lietošanu.7. Spēja rūpīgi mazgāt, masēt galvu, izmantojot atbilstošus profesionālosmatu kopšanas līdzekļus, ieteikt matu kopšanas līdzekļus lietošanai mājasapstākļos.8. Spēja radoši veidot daudzveidīgas frizūras dažādu garumu matiem,izvēloties un lietojot atbilstošus materiālus un darba tehnoloģijas.9. Spēja radoši veidot dažādas ondulācijas un veidot frizūras ar ondulācijuelementiem.


37510. Spēja modelēt, veidot un noformēt frizūru modes kolekcijas, radošianalizējot modes tendences un izmantojot daudzveidīgus mākslinieciskāsizteiksmes līdzekļus.11. Spēja precīzi griezt un filēt matus, pamatojoties uz shēmām unizmantojot atbilstošas tehnoloģijas.12. Spēja skūt galvu, skūt un griezt bārdu un ūsas, veidojot dažādasformas atbilstoši klienta sejas morfoloģiskajām īpatnībām un lietojot atbilstošastehnoloģijas un profesionālo ādas kopšanas kosmētiku.13. Spēja precīzi sagatavot un veikt matu ķīmiskās apstrādes procesu,ievērojot instrukcijas un lietojot atbilstošas tehnoloģijas.14. Spēja rūpīgi izgatavot dažādas sarežģītības izstrādājumus unrotājumus no grieztajiem matiem un to aizvietotājiem, kopt tos un radoši lietotdarba procesā.15. Spēja precīzi un sistemātiski veikt ekonomiski pamatotus aprēķinustehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.16. Spēja ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības prasības darba vidē, janepieciešams, atbilstoši reaģēt, spēja sniegt pirmo palīdzību, izvēlēties un lietotdrošus darba paņēmienus.17. Spēja atbilstoši veicamajam darbam izvēlēties darba instrumentus,piederumus un aparatūru, darba apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļus.18. Spēja precīzi izvēlēties un saskaņā ar instrukcijām lietot dezinfekcijaslīdzekļus atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām.19. Spēja atbilstoši veicamajam darbam izvēlēties profesionālo matukosmētiku un precīzi ievērot tās lietošanas instrukcijas.20. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.21. Spēja pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši nozares attīstībai un darbatirgus pieprasījumam, regulāri un patstāvīgi iepazīstoties ar jaunākajiemmateriāliem, instrumentiem, tehnoloģijām un darba paņēmieniem.22. Spēja praktiski piemērot normatīvo aktu prasības, kas reglamentēnozares procesus, komercdarbības organizēšanu, drošus darba paņēmienus unsaudzīgu attieksmi pret dabu.


37623. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.19.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Noteikt matu un ādas tipu, struktūru un veselības stāvokli, kā arī atpazītmatu un ādas bojājumus un slimības.2. Pārbaudīt galvas ādas alerģisko reakciju pirms ķīmiskiem procesiem.3. Izvēlēties, sagatavot un lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot tolietošanas instrukcijas.4. Izvēlēties, tīrīt, dezinficēt, sterilizēt un lietot instrumentus, piederumusun aparatūru darba procesā.5. Izvēlēties atbilstošu profesionālo matu kosmētiku, ievērot tās lietošanasun glabāšanas noteikumus.6. Modelēt un veidot daudzveidīgas frizūras un frizūru elementus,izmantot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.7. Aprēķināt un dozēt nepieciešamo matu kosmētikas daudzumu,aprēķināt izcenojumu.8. Sagatavot klientu apkalpošanai un veikt noslēguma darbus.9. Mazgāt galvu un masēt galvas ādu, ieteikt matu kopšanas līdzekļuslietošanai mājas apstākļos.10. Tīt matus uz ruļļiem atbilstoši shēmām.11. Sakārtot matus frizūrā pēc ruļļu izņemšanas.12. Analizēt modes tendences, zīmēt frizūras un frizūru veidošanastehnoloģiskās shēmas.13. Lietot dažādus matu uzkasīšanas paņēmienus.14. Gofrēt un taisnot matus.15. Griezt un filēt matus.


37716. Izvēlēties un sagatavot krāsu, izmantojot krāsu paleti.17. Veidot ondulācijas.18. Veikt matu ķīmisko apstrādi – pigmentēt, krāsot, balināt, noņemtmākslīgo krāsu.19. Izvēlēties un lietot ilgviļņu likšanas un matu ķīmiskās taisnošanasķīmisko sastāvu.20. Veikt matus reģenerējošus procesus.21. Griezt bārdu un ūsas, skūt galvu, bārdu un ūsas.22. Tresēt matus, izgatavot šinjonus, bizes un šķipsnas.23. Izgatavot dekoratīvus elementus un izstrādājumus no dabiskiem unmākslīgiem matiem, kopt tos.24. Pieaudzēt, piepīt un piešūt matus.25. Modelēt un veidot frizūru modes kolekcijas.26. Koriģēt seju ar dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem.27. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.28. Ievērot patērētāju tiesības.29. Sniegt pirmo palīdzību.30. Organizēt darba vidi, veikt epidemioloģiskās drošības pasākumus.31. Ievērot personīgo higiēnu.32. Saudzēt apkārtējo vidi.33. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.34. Plānot un organizēt savu darbu.35. Atrast, atlasīt un izmantot informāciju darba procesu nodrošināšanai.36. Elastīgi risināt problēmsituācijas.


37837. Strādāt patstāvīgi un komandā.38. Pārvaldīt valsts valodu.39. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.40. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.19.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenīnepieciešamas zināšanas par komercdarbības pamatiem.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. frizūru un tērpu attīstības vēsture;2.2. krāsu un stilu mācība;2.3. uzņēmuma darba organizācija;2.4. lietvedības pamati;2.5. grāmatvedības pamati;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.7. darba tiesiskās attiecības;2.8. darba aizsardzība;2.9. ugunsdrošības, elektrodrošības un civilās aizsardzības noteikumi;2.10. nelaimes gadījumu klasifikācija, to cēloņi;2.11. arodslimības, to cēloņi;2.12. patērētāju tiesības;2.13. vides aizsardzība.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. vizuālā tēla veidošanas paņēmieni;3.2. tēla veidošanas pamatojums;3.3. friziera darbu tehnoloģiskie procesi;3.4. tehnoloģiskā procesa darbu secības plānošana;3.5. tehnoloģiskās shēmas;3.6. frizūru modelēšana;3.7. frizūru dizains un kompozīcija;3.8. friziera darba instrumenti, aparatūra un piederumi;3.9. profesionālās matu kosmētikas veidi;3.10. profesionālās matu kosmētikas īpašības un lietošana;3.11. profesionālie ādas kopšanas līdzekļi;


3793.12. cilvēka mata un ādas anatomija un funkcijas;3.13. ādas, matu un nagu slimības, to profilakse;3.14. epidemioloģiskās drošības pasākumi;3.15. dezinfekcijas līdzekļi, to lietošana;3.16. galvas mazgāšanas un masāžas procesi;3.17. matu uztīšana uz ruļļiem;3.18. matu veidošana;3.19. matu griešana;3.20. matu griezumu shēmu kombinēšana;3.21. matu ķīmiskās apstrādes procesi;3.22. bārdas un ūsu apstrāde;3.23. dekoratīvo matu izstrādājumu izgatavošana, kopšana un lietošana;3.24. matu pieaudzēšana, piepīšana un piešūšana;3.25. cilvēka ķermeņa uzbūve, proporcijas;3.26. cilvēka sejas morfoloģiskās īpatnības;3.27. cilvēka ķermeņa, galvas un sejas zīmēšana;3.28. dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un instrumenti;3.29. meikapu veidi;3.30. dekoratīvās kosmētikas lietošana;3.31. sejas korekcijas paņēmieni;3.32. pirmā palīdzība;3.33. informācijas tehnoloģiju izmantošana;3.34. informācijas atlase un izvērtēšana;3.35. rīcība ugunsgrēka gadījumā;3.36. darba vides organizēšana;3.37. datora lietošana, biroja lietotnes;3.38. uz klientu orientēta saskarsme;3.39. valsts valoda;3.40. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.20. Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts3.20.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ēdināšanas pakalpojumu speciālists.2. Profesijas kods – 5151 17.3.20.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


380– ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas uzņēmumaražošanas un apkalpošanas procesus; organizē uzskaiti un atskaiti; plāno unorganizē darba uzdevumu izpildi; sazinās ar viesiem; pieņem pasūtījumus;organizē pasūtījuma izpildi; sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju; sadala darbauzdevumus un kontrolē to izpildi.Ēdināšanas pakalpojumu speciālists strādā viesmīlības nozaresuzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.3.20.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja vadīt ražošanas un apkalpošanas procesus.2. Spēja darboties komandā, sazināties ar klientiem un sadarbībaspartneriem, ievērojot darba ētikas un saskarsmes pamatprincipus.3. Spēja darboties paaugstināta stresa situācijās un risināt konfliktasituācijas atbilstoši kompetencei.4. Spēja izprast un ievērot vides un darba aizsardzības noteikumus unkontrolēt to izpildi.5. Spēja izprast un organizēt darba drošības noteikumu ievērošanu unkontrolēt to izpildi.6. Spēja izprast un ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumusun kontrolēt to izpildi.7. Spēja izprast un ievērot higiēnas prasības un sanitārijas noteikumus,koordinēt un kontrolēt to izpildi.8. Spēja plānot un kontrolēt ražošanas procesu, elastīgi risinot problēmas,nodrošinot atbilstīgu kvalitāti.9. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīga galaproduktaizgatavošanai, ievērojot atbilstīgu tehnoloģisko procesu.10. Spēja plānot un noteikt darba procesam nepieciešamo resursu apjomu.11. Spēja pieņemt un novērtēt darba procesam nepieciešamo resursukvalitāti.12. Spēja izprast, ievērot un kontrolēt racionālu (izejvielu) produktuuzglabāšanas, apstrādes un realizācijas procesu norisi.


38113. Spēja plānot, organizēt un kontrolēt viesu (klientu) apkalpošanuatbilstīgi uzņēmuma piedāvājumam.14. Spēja sagatavot, lietot un analizēt ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģiskodokumentāciju, uzskaites un atskaites dokumentus.15. Spēja strādāt ar datorizēto uzņēmuma vadības sistēmu.16. Spēja veikt ražošanas procesa uzskaiti un atskaites procesu.17. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.18. Spēja analizēt uzņēmuma darba rezultātus un izstrādāt ieteikumusturpmākās darbības pilnveidošanas pasākumiem.19. Spēja argumentēt un pamatot savu viedokli problēmsituācijās.20. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.21. Spēja sekot jauninājumiem nozarē.22. Spēja motivēt kolēģus.23. Spēja organizēt savu un kolēģu kvalifikācijas pilnveidošanu.24. Spēja izvērtēt savu un kolēģu profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.3.20.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Racionāli organizēt darba procesu ēdināšanas uzņēmumā.2. Ievērot darba drošības, aizsardzības un higiēnas normas.3. Organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstīgi vispārpieņemtajāmnormām un uzņēmuma specifikai.4. Orientēties darba procesam nepieciešamo resursu nodrošinājumaiespējās.5. Plānot izejvielu, materiālu un darbaspēka resursu kvalitāti un apjomu.


3826. Izvēlēties tehnoloģisko aprīkojumu un inventāru atbilstīgi uzņēmumaspecifikai un vajadzībām.7. Pasūtīt atbilstīgas kvalitātes izejvielas un organizēt to piegādes procesu.8. Pieņemt izejvielas un materiālus un novērtēt to kvalitāti organoleptiski.9. Lasīt un izprast izejvielu un materiālu marķējumu.10. Ievērot pusfabrikātu, gatavās produkcijas un dzērienu uzglabāšanas unrealizācijas nosacījumus.11. Sagatavot tirdzniecības telpas, inventāru un traukus darbam.12. Izstrādāt ēdienu un dzērienu karti atbilstīgi pasākuma veidam.13. Pieņemt un noformēt pasūtījumu.14. Veikt uzskaites un atskaites operācijas, tai skaitā kases ieņēmumuatskaites.15. Strādāt ar visu veidu dokumentāciju ēdināšanas uzņēmumos.16. Veikt ēdienu un dzērienu kalkulācijas un pašizmaksas aprēķinus.17. Izvēlēties atbilstīgas kvalitātes izejvielas un tehnoloģiskos paņēmienusēdienkartē iekļauto ēdienu pagatavošanai.18. Izvērtēt tehnoloģiskā aprīkojuma piemērotību konkrētā darbaveikšanai.19. Pagatavot ēdienus atbilstīgi tehnoloģijai, lai saglabātu to uzturvērtību.20. Veikt gatavās produkcijas novērtēšanu organoleptiski.21. Sagatavot ēdienus pasniegšanai.22. Pagatavot un sadalīt porcijās ēdienus klienta klātbūtnē.23. Veikt kontroli par savu padoto darbu un atbildību.24. Instruēt darbiniekus un kontrolēt darba drošības tehnikas ievērošanu.25. Izprast, ievērot un kontrolēt sanitāro noteikumu izpildi.


38326. Izvērtēt tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu pielietošanasnepieciešamību.27. Nodrošināt un kontrolēt mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļuatbilstošu sagatavošanu un pielietojumu.28. Ievērot un izpildīt vides aizsardzības prasības.29. Sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.30. Apkopot un izvērtēt uzņēmuma ražošanas rādītājus.31. Izstrādāt priekšlikumus piedāvājuma pilnveidošanai.32. Prast pieņemt patstāvīgus lēmumus.33. Argumentēt (pamatot) savu lēmumu.34. Uzņemties atbildību.35. Analizēt savu rīcību.36. Izvērtēt savas zināšanas un prasmes.37. Rast optimālos situācijas risinājumus paaugstināta stresa situācijās.38. Pārvaldīt valsts valodu.39. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.40. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās(franču un angļu valodā).3.20.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. darba aizsardzība;1.3. vides aizsardzība;1.4. uzņēmuma darba plānošanas pamatprincipi;1.5. saskarsmes pamati;


3841.6. ekonomikas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. riska analīzes kritisko kontroles punktu pamatprincipi;2.2. vispārējās higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem;2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.4. pirmās palīdzības sniegšana;2.5. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamati;2.6. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;2.7. iekārtu ekspluatācijas un elektrodrošības noteikumi;2.8. izejvielu un produktu ķīmiskais sastāvs un uzglabāšanaspamatprincipi;2.9. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;2.10. ēdienkartes un dzērienu kartes, to veidi un sastādīšanaspamatprincipi;2.11. viesu apkalpošanas un saskarsmes principi;2.12. dažādu pasākumu galda klājumu pamatprincipi un veidi;2.13. dažādu tautu ēšanas kultūra, tradīcijas, īpatnības;2.14. ēdienu un dzērienu cenu kalkulācija;2.15. tirgvedības un pārdošanas veicināšanas pamatprincipi;2.16. ēdināšanas uzņēmumu veidi un struktūra;2.17. psiholoģijas un saskarsmes pamatprincipi;2.18. profesionālie termini valsts valodā, franču un angļu valodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos;3.2. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;3.3. higiēnas un vides aizsardzības prasības pārtikas apritē;3.4. darba aizsardzība ēdināšanas uzņēmumos;3.5. ugunsdrošība un elektrodrošība ēdināšanas uzņēmumos;3.6. virtuves, restorānu un bāru tehnoloģisko iekārtu darbībaspamatprincipi;3.7. viesmīlības pamati;3.8. vīnzinības pamati;3.9. ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības un ražošanas telpu sagatavošanadarbam;3.10. trauku un galda piederumu sagatavošana darbam un pielietojums;3.11. galda veļa, tās veidi, kopšana, uzglabāšana, sagatavošana darbam;3.12. galda klājumu veidi;3.13. pasūtījumu pieņemšana, noformēšana;3.14. viesu sagaidīšanas un apkalpošanas noteikumi;


3853.15. ēdienu un konditorejas izstrādājumu raksturojums;3.16. uzturmācības pamati (produktu raksturojums un nozīme uzturā);3.17. ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidi un kārtība;3.18. norēķinu veidi ar viesi;3.19. saskarsmes psiholoģijas pamati, konfliktu risināšanas iespējas(metodes);3.20. valsts valoda;3.21. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.22. ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijaszināšanas;3.23. tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde un pielietošana;3.24. ēdienu un dzērienu kartes sastādīšanas un izstrādāšanaspamatnoteikumi;3.25. uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana un ražošanasrādītāju datu analīze;3.26. darbs ar datorizēto uzņēmumu uzskaites sistēmu;3.27. darba procesa kontrolēšana.3.21. Sociālā audzinātāja profesijas standarts3.21.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – sociālais audzinātājs.2. Profesijas kods – 5311 06.3.21.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– sociālais audzinātājs nodrošina bērnam bārenim, bez vecāku gādībaspalikušam bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociāloaudzināšanu, izglītību un aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē; veidoilglaicīgas attiecības ar audzināmo bērnu un viņa bioloģisko ģimeni, rūpējas parbērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, atbalsta bērnu rehabilitācijas unārstēšanās laikā, veido higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas,mājsaimniecības prasmes; vada bērna individuālo attīstību, pamatojoties uzindividuālās attīstības plānošanu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus;sadarbojoties ar izglītības iestādi, sniedz pedagoģisku atbalstu bērnam mācībupriekšmetu apguvē; plāno un nodrošina bērna spējām atbilstošas radošās unsporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus;


386seko pusaudžu un jauniešu profesijas izvēles un ieguves procesam, līdz bērnskļūst patstāvīgs (viņam ir profesija, stabili ienākumi un sava dzīvesvieta).Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiemNr.1036 "Audžuģimenes noteikumi", par sociālo audzinātāju var būt rīcībspējīgapersona, kura sasniegusi 25 gadu vecumu.Sociālais audzinātājs strādā bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas iestādēs.3.21.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja novērtēt bērna veselības stāvokli un noteikt bērna slimībaspazīmes, pieņemt lēmumu un organizēt atbilstošu turpmāko rīcību, spējaprofesionāli organizēt un vadīt bērna atveseļošanos un atkarību profilaksi.2. Spēja adekvāti rīkoties krīzes situācijās un sniegt pirmo palīdzību.3. Spēja vadīt bērna socializācijas procesu un pakāpenisku integrācijusabiedrībā, palīdzot apgūt sabiedrības normas un prasības, kā arī spēja veicinātbērna identitātes un pašapziņas veidošanos un spēja bērnam iemācīt un izprastsaskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās.4. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi, kurā bērns var īstenotsavu potenciālu un, ja nepieciešams, arī atveseļoties.5. Spēja nodrošināt bērna aprūpi un veselīgu uzturu un spēja izvēlētiespārtikas produktus, veikt to pirmapstrādi un sagatavot pārtikas produktusuzglabāšanai atbilstoši to veidam, izmantojot virtuves instrumentus, iekārtas untraukus.6. Spēja organizēt bērna ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējasnodarbībās, mācībās, darbā un atpūtā.7. Spēja veidot bērna izpratni par mājīgu vidi, izglītot bērnu parnepieciešamību sakopt istabu, māju un apkārtni, spēja veidot bērna priekšstatuspar drošiem un veselībai nekaitīgiem apstākļiem mājās, veicināt zināšanu apguvipar drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasībāmmājās.8. Spēja veidot bērna izpratni un prasmi ievērot ceļu satiksmes drošībasprasības.9. Spēja atbilstoši bērna vecumam veidot izpratni par dzimumujautājumiem un sekot bērna dzimumaudzināšanai.


38710. Spēja atbilstoši bērna spējām un interesēm vadīt darbaudzināšanas unbērna profesionālās orientācijas procesu.11. Spēja virzīt bērnu personīgās higiēnas iemaņu apguvei un sekot tai, kāarī spēja izraisīt bērna interesi par ikdienas dzīves parādībām, attīstot bērnapriekšstatus par dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.12. Spēja uzturēt pozitīvas emocionālas attiecības ar bērnu, sekot, laiaudzināmo grupā valdītu labas attiecības.13. Spēja apkopot informāciju, lai izveidotu bērna individuālās attīstībasplānu, ievērojot bērna vecumposma īpatnības un vajadzības, vadīt bērnaindividuālās attīstības plāna īstenošanu.14. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem īpašu prasmju un iemaņuveidošanā bērnam ar īpašām vajadzībām, ievērojot bērna individuālās attīstībasplāna īstenošanu.15. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem bērna sociālajā audzināšanā.16. Spēja profesionāli sadarboties ar bērna bioloģiskajiem vecākiem, kāarī institūciju pārstāvjiem bāriņtiesās, izglītības un ārstniecības iestādēs.17. Spēja praktiski izmantot normatīvos dokumentus (piemēram, likumus,noteikumus, rokasgrāmatas) bērna sociālās audzināšanas procesā.18. Spēja ekonomiski vadīt audzināmās bērnu grupas mājsaimniecību,spēja sagatavot audzināmās bērnu grupas budžeta izdevumu dokumentus, kā arīorganizēt to apriti, spēja vadīt audzināmās bērnu grupas budžetu, sniegtpārskatus par izdevumiem un uzņemties atbildību par finanšu dokumentiem.19. Spēja sazināties un ievērot saskarsmes pamatprincipus, būt diskrētam,tolerantam un ar savu paraugu attīstīt šo principu lietošanu, spēja ievērotkulturālas uzvedības un pieklājības normas.20. Spēja ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus darba vidē.21. Spēja izvēlēties videi draudzīgu saimniekošanas veidu.22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.21.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai


388nepieciešamās prasmes1. Strādāt komandā.2. Izprast komandas darba stilu.3. Sniegt argumentētu mutisku un rakstisku informāciju.4. Profesionāli risināt radušās problēmsituācijas.5. Pārvaldīt runas un uzvedības kultūru.6. Organizēt bērnu grupas darbību.7. Organizēt bērna dienas režīmu.8. Organizēt bērna ēdināšanu.9. Organizēt bērna radošo darbību.10. Organizēt bērna attīstību veicinošus pasākumus.11. Veidot bērnā empātiju un toleranci.12. Ievērot darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un videsaizsardzības noteikumus.13. Ievērot darba un personīgās higiēnas noteikumus.14. Izprast bērna vecumposmu īpatnības, celt bērna pašapziņu.15. Pārzināt dažādas audzināšanas un mācīšanas metodes.16. Izprast vides ietekmi uz bērna personības veidošanos.17. Veidot savstarpējas uzticēšanās un cieņas pilnas attiecības ar jebkurubērnu.18. Sadarboties ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, izglītībasiestādēm.19. Veicināt bērna saskarsmi ar bioloģiskajiem vecākiem.20. Sadarboties ar bioloģiskajiem vecākiem.


38921. Spēt apvienot grupā bērnus ar dažādu iepriekšējo pieredzi unparadumiem.22. Veicināt bērna radošās darbības izpausmes un iztēli.23. Rotaļāties ar bērnu.24. Veicināt bērna saskarsmi ar vienaudžiem.25. Veidot bērna izpratni par dzimumaudzināšanu.26. Organizēt bērna atveseļošanos, atkarību profilaksi.27. Veidot bērna izpratni par profesionālo orientāciju.28. Labiekārtot mājas apkārtni, uzkopt telpas.29. Pasniegt un noformēt ēdienus atbilstoši bērna vecumam un veselībasīpatnībām.30. Mācīt sadzīves iemaņas.31. Ievērot pārtikas produktu realizācijas un uzglabāšanas noteikumus.32. Plānot ģimenes budžetu.33. Pārvaldīt valsts valodu.34. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.21.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenīnepieciešamas zināšanas veselības aprūpē.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. matemātika;2.2. lietišķā informātika;2.3. bioloģija;


3902.4. komercdarbības pamati;2.5. vēsture;2.6. politika un tiesības;2.7. sociālās drošības sistēma Latvijā;2.8. ētika, reliģijas mācība;2.9. dzīvnieki bērna dzīvē;2.10. lietišķā etiķete;2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. valsts valoda;3.2. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.3. pedagoģijas pamati (vispārīgā pedagoģija, ģimenes pedagoģija,pirmsskolas pedagoģija, dziednieciskā pedagoģija);3.4. mācību un audzināšanas procesa organizēšana;3.5. psiholoģijas pamati (vispārīgā psiholoģija, personības psiholoģija,saskarsmes psiholoģija, sociālā psiholoģija, grupu psiholoģija);3.6. dažādu faktoru (piemēram, sociālo, ģenētisko, bioķīmisko)mijiedarbība un ietekme uz indivīdu;3.7. cilvēka uzbūve un fiziskās un garīgās attīstības un uzvedībaspriekšnoteikumi;3.8. cilvēka iekšējās (psiholoģiskās, fizioloģiskās, garīgās) un ārējās(fiziskās, sociālās un psihiskās) vides mijiedarbība;3.9. dzimumaudzināšana;3.10. sociālā audzinātāja profesionālās darbības standarts;3.11. sociālā audzinātāja darba plānošana un organizēšana;3.12. mājsaimniecība, prečzinība (pārtikas, nepārtikas preces);3.13. ģimenes budžeta plānošana, uzskaite un pārskatu sniegšana;3.14. cilvēktiesības, bērnu tiesības;3.15. darba un darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;3.16. pirmā palīdzība;3.17. bērnu uztura mācība (uzturlīdzekļi, racionāls un ārstniecisks uzturs,dietoloģija, uztura sanitārija);3.18. bērnu ēdināšanas organizēšana;3.19. mājturības pamati;3.20. sanitārija un higiēna;3.21. sadzīves tehnikas lietošanas pamati;3.22. bērnu radošās darbības organizēšana;3.23. bērnu kustību nodarbību organizēšana;3.24. svētku svinēšanas tradīcijas;3.25. bērnu literatūra;3.26. mūzikas pamati;3.27. ritmikas pamati;


3913.28. rokdarbu pamati;3.29. dabas materiālu izmantošana;3.30. telpu vides un apkārtnes labiekārtošana;3.31. darba tiesiskās attiecības;3.32. darba aizsardzība;3.33. vides aizsardzība.3.22. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābēja profesijasstandarts3.22.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – Ugunsdzēsības un glābšanas dienestaugunsdzēsējs glābējs.2. Profesijas kods – 5411 08.3.22.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs dzēšugunsgrēkus, veic neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbuspēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem unradiācijas avārijām, kā arī veic glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, uzūdens un ledus un citus glābšanas darbus.Ugunsdzēsējs glābējs strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.3.22.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanasdienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.2. Spēja pārbaudīt un novērtēt ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas,aprīkojuma, ekipējuma un sakaru līdzekļu gatavību darbam un uzturēt tostehniskā kārtībā.3. Spēja strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, izmantotaprīkojumu un ekipējumu notikuma vietā.


3924. Spēja brīdināt cilvēkus par iespējamo apdraudējumu un, janepieciešams, glābt cilvēkus, sniegt pirmo palīdzību, evakuēt no riska zonasdzīvniekus un materiālās vērtības.5. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes, zināšanas unfizisko sagatavotību.6. Spēja precīzi izpildīt komandiera rīkojumus, kā arī savus un kopējosuzdevumus.7. Spēja adekvāti rīkoties kritiskās situācijās, novērtēt dzīvību un veselībuapdraudošas situācijas un patstāvīgi pieņemt lēmumus.8. Spēja strādāt elpošanai nepiemērotā vidē, izvēloties atbilstošusindividuālās aizsardzības līdzekļus un ugunsdzēsības un glābšanas tehniskoslīdzekļus.9. Spēja dzēst ugunsgrēkus, izvēloties un lietojot atbilstošu ugunsdzēsībastehnisko aprīkojumu, atbilstošas ugunsgrēka dzēšanai paredzētās ugunsdzēšanasvielas un to ņemšanas vietas.10. Spēja likvidēt bīstamo vielu avārijas, izvēloties un lietojot atbilstošasabsorbējošas un neitralizējošas vielas.11. Spēja veikt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanasdarbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem.12. Spēja veikt avāriju seku likvidēšanu pēc sprādzieniem unnogruvumiem.13. Spēja veikt glābšanas darbus uz ūdens un ledus.14. Spēja veikt glābšanas darbus pēc dabas katastrofām.15. Spēja pārbaudīt notikuma seku likvidēšanā izmantoto aprīkojumu unnovietot aprīkojumu noteiktā vietā ugunsdzēsības un glābšanas automobiļos,motociklos un speciālajā tehnikā.16. Spēja uzturēt savstarpējos sakarus notikuma vietā, kā arī sakarus arValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienībām un citām notikumaseku likvidēšanā iesaistītajām institūcijām.17. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nodarot iespējami mazāku kaitējumu videi.


39318. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.22.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Glābt cilvēkus, izvest dzīvniekus un sargāt īpašumu ugunsgrēkos,avārijās un citos negadījumos.2. Sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.3. Brīdināt cilvēkus par dzīvības draudiem.4. Ievērot darba aizsardzības prasības.5. Veikt glābšanas darbus.6. Dzēst ugunsgrēkus.7. Pieņemt patstāvīgus lēmumus dzīvībai bīstamā situācijā.8. Izmantot ugunsdzēšanas, absorbējošas un neitralizējošas vielasnegadījumu seku likvidēšanā.9. Uzlauzt, nojaukt būvkonstrukcijas.10. Strādāt dzīvībai un veselībai bīstamā vidē (elpošanai nepiemērotāvidē, bīstamo un bioloģiski aktīvo vielu, jonizējošā starojuma avotu iedarbībā,darbs augstumā, ūdenī un uz ledus).11. Veikt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbus.12. Izmantot ugunsdzēsības un glābšanas automobiļu un tehniskāaprīkojuma taktiskās iespējas, dzēšot ugunsgrēkus, veicot avāriju sekulikvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskajāmavārijām, sprādzieniem un radiācijas avārijām, kā arī veicot glābšanas darbusaugstumā, ūdenī un uz ledus.13. Veicot glābšanas darbus ugunsgrēkos, uzņemties atbildību par savadarba rezultātu.14. Strādāt ar sakaru līdzekļiem un uzturēt nepārtrauktus sakarus arnotikuma vietā iesaistītajiem dienestiem.


39415. Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus.16. Strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas tehnisko aprīkojumu.17. Pildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībureglamentējošo normatīvo aktu prasības.18. Strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas automobiļiem, motocikliem unspeciālo tehniku.19. Uzturēt ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un aprīkojumu tehniskākārtībā.20. Pārbaudīt ugunsdzēsības ārējās ūdensapgādes sistēmu.21. Strādāt patstāvīgi un komandā.22. Pilnveidot prasmes un zināšanas.23. Uzturēt atbilstošu fiziskās sagatavotības līmeni.24. Plānot un organizēt savu darbu.25. Ievērot vides aizsardzības prasības.26. Atbilstoši iespējām saglabāt pierādījumus notikuma iemesla izpētei.27. Pārvaldīt valsts valodu.28. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.22.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošienormatīvie akti;1.2. ugunsgrēks un tā attīstība.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:


3952.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienībudienesta organizācija;2.2. apakšvienības taktiskās iespējas;2.3. ugunsgrēku dzēšanas taktika;2.4. dzīvnieku glābšana;2.5. bioloģiskie ieroči, radiācija, dabas katastrofas;2.6. ugunsdzēsības pamatautomobiļi, ugunsdzēsības speciālie automobiļi;2.7. profesionālā psiholoģija;2.8. ugunsdrošības profilakse;2.9. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba aizsardzības prasības Valsts ugunsdzēsības un glābšanasdienestā;3.2. ugunsgrēku dzēšana dažādos objektos;3.3. glābšanas darbi ceļu satiksmes negadījumos;3.4. ķīmisko avāriju seku likvidēšana;3.5. glābšanas darbi uz ūdens un ledus;3.6. elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi;3.7. sakaru organizācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;3.8. izvēršanās notikuma vietā, kompleksie vingrinājumi;3.9. fiziskā sagatavotība;3.10. ierindas mācība;3.11. pirmā palīdzība;3.12. valsts valoda;3.13. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.14. profesionālā saziņa;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba tiesiskās attiecības.3.23. Dārznieka profesijas standarts3.23.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – dārznieks.2. Profesijas kods – 6113 01.3.23.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.


3962. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– dārznieks nosaka audzēšanai paredzētās produkcijas daudzumu unšķirnes, iegādājas sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus,audzē dārzkopības produkciju, nodarbojas ar saražotās produkcijas pirmapstrādi,uzglabāšanu un realizāciju.Dārznieks strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.3.23.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja sagatavot darba uzdevumus, plānot un organizēt savu darbu.2. Spēja izvēlēties audzējamās kultūras un šķirnes atbilstošispecializācijai, ražošanas un realizācijas iespējām.3. Spēja sastādīt augu seku, pamatojoties uz saimniecībā audzējamāmaugu kultūrām un augsnes agroķīmisko vērtējumu.4. Spēja sēt un (vai) stādīt kultūraugus, pareizi sagatavojot augsnisiltumnīcā un (vai) atklātā laukā.5. Spēja kopt un veidot augļaugu stādījumus atbilstoši attiecīgās augļaugukultūras prasībām, izmantojot piemērotākos augu aizsardzības un augumēslošanas līdzekļus, izvēlēties un veidot piemērotāko vainaga formu.6. Spēja kopt dārzeņu kultūru stādījumus atbilstoši attiecīgās dārzeņukultūras prasībām, izmantojot piemērotākos augu aizsardzības un augumēslošanas līdzekļus.7. Spēja kopt apstādījumu augus atbilstoši attiecīgās apstādījumu augukultūras prasībām, izmantojot piemērotākos augu aizsardzības un augumēslošanas līdzekļus.8. Spēja noteikt kultūraugu gatavības pakāpi, novākt ražu, izvēlotiespareizu tehnoloģiju un novākšanas laiku.9. Spēja veikt ražas pirmapstrādi un uzglabāt ražu.10. Spēja sagatavot telpu ražas uzglabāšanai un nodrošināt uzglabāšanasapstākļus.11. Spēja izvēlēties un veikt kultūraugu pavairošanu, aprēķinātnepieciešamo stādu daudzumu, izvēlēties piemērotāko tehnoloģiju un kopšanu.


39712. Spēja atpazīt sēklas materiālu un augu dēstus dažādās attīstībaspakāpēs.13. Spēja izvēlēties lauksaimniecības mašīnas un (vai) mazgabarītatehniku atbilstoši augu kultūras tehnoloģiskajām prasībām.14. Spēja izvērtēt produktu pieprasījumu tirgū un nodrošināt realizējamāsprodukcijas sortimentu, daudzumu, kvalitāti.15. Spēja veikt saimniecības datu uzskaiti, noformējot dokumentusatbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos lietvedības un dārzniecībasjomā.16. Spēja lietot bioloģiskās un integrētās augu audzēšanas metodes,nekaitējot videi.17. Spēja veikt darba pienākumus, ievērot darba aizsardzības prasības.18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.23.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Noteikt augsnes tipu, mehānisko sastāvu un augsnes skābumu (pH).2. Noņemt augsnes vidējo paraugu.3. Lietot augšņu kartogrammas.4. Izmērīt un aprēķināt lauka platības.5. Orientēties klimatiskajai zonai piemērotajā augu sortimentā.6. Pazīt augus, to sēklas, dēstus, pavairošanas paņēmienus.7. Sastādīt optimālu augu seku konkrētai augu kultūrai.8. Izvēlēties augsnes apstrādes tehnoloģiju atbilstoši augsnes īpašībām.9. Veikt augsnes pamatapstrādi.10. Novērtēt augsnes apstrādes kvalitāti.


39811. Veikt nezāļu profilaktisko ierobežošanu.12. Sagatavot sēklu un (vai) stādāmo materiālu sējai un (vai) stādīšanai.13. Pazīt sēklas materiālu un augu dēstus dažādās attīstības pakāpēs.14. Regulēt sējmašīnu atbilstošās augu kultūras sējai.15. Sēt un (vai) stādīt.16. Veikt kultūraugu papildmēslošanu.17. Veikt nezāļu mehānisko un ķīmisko apkarošanu.18. Veidot augļu koku vainagus atbilstoši audzējamai augļu koku kultūraiun izvēlētajam vainaga tipam.19. Kopt un veidot ogu krūmus.20. Kopt ilggadīgos stādījumus.21. Kopt dārzeņu kultūru stādījumus.22. Izvērtēt apputeksnēšanas nepieciešamību atklātā laukā un siltumnīcās.23. Izmantot augu mēslošanas līdzekļus.24. Izmantot augu aizsardzības līdzekļus.25. Kopt dekoratīvo apstādījumu augus atbilstoši audzēšanas prasībām.26. Kopt viengadīgās un daudzgadīgās puķes atbilstoši audzēšanasprasībām.27. Noteikt kultūraugu gatavības pakāpi.28. Novākt ražu.29. Sagatavot novākto produkciju uzglabāšanai.30. Sagatavot telpas ražas uzglabāšanai.31. Veikt ražas glabāšanas kontroli, nodrošināt uzglabāšanas apstākļus.


39932. Noformēt produktu tirgum.33. Aprēķināt kultūraugu stādu daudzumu konkrētai platībai.34. Izvēlēties piemērotākās tehnoloģijas un režīmus stādu audzēšanā.35. Kopt stādus/dēstus.36. Pasūtīt darbam nepieciešamās mašīnas, mehānismus un darbarīkus.37. Izvēlēties lauksaimniecības mašīnas atbilstoši tehnoloģiskajāmprasībām.38. Aprēķināt nepieciešamo kultūraugu šķirņu sēklu/dēstu daudzumu.39. Lietot bioloģiskās un integrētās audzēšanas metodes.40. Pārvaldīt valsts valodu.41. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.42. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.43. Kontrolēt procesus augos un augsnē.44. Ievērot produktu reglamentējošos standartus.45. Sastādīt tehnoloģiskās kartes produkta ražošanai.46. Novērtēt izejmateriālu kvalitāti.47. Orientēties tirgus piedāvājumā un pieprasījumā.48. Veikt darba un resursu uzskaiti.49. Sagatavot un sniegt informāciju, reklamēt produkciju.50. Saudzēt apkārtējo vidi.51. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.52. Veidot lietišķas attiecības kolektīvā.53. Informēt klientus.


40054. Ievērot ētikas normas.3.23.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenīnepieciešamas zināšanas par dārzkopības produkcijas pārstrādes pamatiem.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. stādāmā materiāla audzēšana;2.2. augu morfoloģija un fizioloģija;2.3. augkopības kultūru ieviešana augu sekai;2.4. bioloģiskā lauksaimniecība, ekoloģiskās produkcijas audzēšana;2.5. darbu organizācija un plānošana;2.6. mašīnas un mehānismi, to lietošana;2.7. augu aizsardzības līdzekļi, to lietošanas īpatnības;2.8. saimniecības datu uzskaite, grāmatvedības dokumentācija,komercdarbības pamati;2.9. tirgzinības pamati;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.11. darba aizsardzība;2.12. vides aizsardzība un videi nekaitīgi darba paņēmieni;2.13. darba tiesiskās attiecības.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. dārzkopībā lietojamo augu sortiments augļkopībā, dārzeņkopībā,puķkopībā;3.2. dārzkopībā lietojamo šķirņu sortiments augļkopībā, dārzeņkopībā,puķkopībā;3.3. dārzkopības kultūru audzēšanas specifika atklātā laukā unsiltumnīcās;3.4. dārzkopības kultūru audzēšanas specifika mazdārziņā un lielražošanā;3.5. dārzeņu, augļaugu, ogulāju un puķu viengadīgie un daudzgadīgiestādījumi, to ierīkošana un kopšana;3.6. audzēšanai piemērotās augsnes, substrāti, to ielabošana;3.7. lauku iemērīšana un platības aprēķini;3.8. augu mēslošanas līdzekļi, to lietošana;3.9. dārzkopības produkcijas realizācija;3.10. dārzkopības produkcijas uzglabāšana;3.11. produkcijas kvalitātes prasības;3.12. valsts valoda;


4013.13. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.24. Biškopja profesijas standarts3.24.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – biškopis.2. Profesijas kods – 6123 01.3.24.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– biškopis veic pilna tehnoloģiskā cikla darbus bišu dravā, organizēprimāro ražošanu, iegūst biškopības produkciju un veic tās pārstrādi unrealizāciju.Biškopis strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.3.24.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja novērtēt un veikt ekonomiski pamatotus aprēķinus tehnoloģiskāražošanas cikla nodrošināšanai.2. Spēja plānot ražošanas procesu.3. Spēja novērtēt dravas cilts materiālu un organizēt ciltsdarbu dravā.4. Spēja izaudzēt kvalitatīvas bišu mātes.5. Spēja konstatēt bišu saimju saslimšanas gadījumus (profilakse).6. Spēja īstenot bišu saimju ārstniecības un profilakses pasākumus dravā.7. Spēja sagatavot un izmantot nepieciešamo inventāru un aprīkojumu.8. Spēja apkopt bišu saimes atbilstoši labas prakses nosacījumiem.9. Spēja sagatavot bišu saimes produktīvā ienesuma izmantošanai.


40210. Spēja sagatavot bišu saimes ziemošanai.11. Spēja sagatavot un izmantot bišu saimes lauksaimniecības kultūrauguapputeksnēšanai.12. Spēja organizēt ceļojošo dravniecību bišu barības bāzes uzlabošanai.13. Spēja organizēt produkcijas ražošanu un pārstrādi atbilstoši labasražošanas prakses nosacījumiem un paškontroles sistēmas principiem.14. Spēja sagatavot saražoto produkciju realizācijai.15. Spēja noformēt ražošanas un realizācijas dokumentāciju atbilstošiprasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos lietvedības un biškopības jomā.16. Spēja organizēt darbu dravā atbilstoši darba aizsardzības un videsaizsardzības prasībām.17. Spēja sadarboties, strādāt komandā, pieņemt lēmumus, ievērojotsaskarsmes pamatprincipus.18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.24.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt bišu saimju agro apskati, novērtēt bišu ziemošanu un sniegtpalīdzību.2. Novērtēt bišu saimes spēku, barības daudzumu, bišu mātes esību, bišuligzdas vispārīgo stāvokli.3. Iztīrīt vai nomainīt bišu ligzdas grīdiņu.4. Veikt pavasara galveno revīziju.5. Sagatavot bišu saimes pavasara attīstības posmam (sašaurināt skrejas,ligzdas, papildus nosegt).6. Papildināt bišu barības rezerves.7. Izlīdzināt bišu saimju spēku.8. Pārcelt bišu saimes tīros stropos.


4039. Labot bišu bezmātes un traniņu saimes.10. Noņemt paraugus bišu slimību diagnostikai.11. Atpazīt bišu slimību klīniskās pazīmes.12. Veikt profilaktiskos pasākumus bišu slimību ierobežošanai.13. Ārstēt bišu slimības.14. Iestiepļot un iešūnot apkāres.15. Paplašināt bišu ligzdu, uzlikt medus telpu un otro stāvu.16. Daļēji un pilnīgi nomainīt bišu ligzdas.17. Sagatavot bišu saimes pārvešanai, pārvest, izvietot novietnē un apkoptpēc pārvešanas.18. Novērst spietošanas noskaņu, saņemt un izmantot spietu, sakārtotizspietojamās bišu saimes ligzdu.19. Pavairot bišu saimes, izvēloties piemērotāko jaunu bišu saimjuveidošanas metodi.20. Audzēt bišu mātes, izvēloties dravai piemērotāko bišu māšuaudzēšanas paņēmienu.21. Izvēlēties un sagatavot bišu māšu audzēšanai nepieciešamās bišuciltsaimes, bišu māšu audzētājsaimes, tranu saimes.22. Kopt bišu saimes ienesuma laikā.23. Atņemt, atvākot, izsviest, izspiest, fasēt medu.24. Realizēt biškopības produkciju.25. Sagatavot bišu saimes ziemošanai, veikt rudens revīziju.26. Papildināt bišu barības krājumus ziemošanai, novērtēt to kvalitāti.27. Veikt varrozes ārstēšanas pasākumus.


40428. Veikt bišu saimju ziemināšanu un uzraudzību ziemā.29. Izvēlēties produktīvu dravas novietni.30. Veikt pasākumus bišu barības bāzes uzlabošanai.31. Sagatavot un izmantot bišu saimes apputeksnēšanas darbam.32. Sagatavot bišu saimes medus ražošanai, ražot medu.33. Vākt ziedputekšņus, veikt to pirmapstrādi, uzglabāt.34. Iegūt bišu maizi, veikt tās pārstrādi, uzglabāt.35. Ražot vasku, sašķirot vaska izejvielas un veikt to pārstrādi vaskā.36. Ražot propolisu, veikt tā pirmapstrādi, uzglabāšanu.37. Iekārtot un pildīt dravas uzskaites dokumentāciju.38. Noformēt bišu saimju izvietošanai nepieciešamos līgumus.39. Noformēt preču uzskaites dokumentus un pavaddokumentus.40. Iekārtot dravas novietni atbilstoši labas prakses priekšnoteikumiem.41. Ievērot higiēnas prasības un paškontroli biškopības produktu apritē.42. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības dravā.43. Pārvaldīt valsts valodu.44. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.45. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.24.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. bišu indes vākšanas inventārs;1.2. bišu inde, tās pārstrāde;1.3. bišu paketes, to ražošana un izmantošana;


4051.4. bišu selekcijas teorētiskie pamati;1.5. bišu selekcijas metodes;1.6. mikrobioloģijas pamati;1.7. klimats, tā nozīme augkopībā;1.8. augs, tā augšanas apstākļi;1.9. bioloģiskā lauksaimniecība;1.10. augkopība;1.11. dārzeņkopība;1.12. augļkopība;1.13. ievads komercdarbībā;1.14. meža izmantošana;1.15. meža atjaunošana;1.16. meža aizsardzība;1.17. meža taksācija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. bišu saimes sabiedriskās funkcijas;2.2. medus bišu barība;2.3. bišu saimes ligzda;2.4. bišu saimes augšana;2.5. spietošana;2.6. ienesuma izmantošana;2.7. bišu saimes ziemošana;2.8. bites ķermeņa uzbūve un darbība;2.9. vaska izdalīšanās un bišu būvniecības darbība;2.10. dravas celtnes un celtnes dravas darbiem;2.11. mežu nektāraugi;2.12. parku un dekoratīvo stādījumu nektāraugi;2.13. augļu dārzu un ogulāju nektāraugi;2.14. dārzeņu nektāraugi;2.15. pļavu nektāraugi;2.16. lopbarības, lauksaimniecības nektāraugi;2.17. eļļas, ēteriskās eļļas nektāraugi;2.18. īpaši bitēm audzējamie nektāraugi;2.19. bite – nektāra savācēja un augu apputeksnētāja;2.20. bišu rases, to raksturojums;2.21. augsne, tās nozīme;2.22. augu maiņa;2.23. augsnes apstrāde;2.24. sēkla, sēja;2.25. nezāles, to ierobežošana;2.26. augu aizsardzības pamati;2.27. civiltiesības;


4062.28. darba tiesiskās attiecības;2.29. zemes tiesības;2.30. komercdarbības veidi;2.31. personības attīstība;2.32. saskarsmes un vadības stili;2.33. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. pamatnoteikumi darbā ar bitēm, ugunsdrošības un darba aizsardzībasnoteikumi;3.2. bišu saimes spēks un mātes kvalitāte;3.3. pavasara darbi dravā;3.4. bišu saimju pavairošana;3.5. bišu māšu audzēšana;3.6. ceļojošā dravniecība;3.7. bišu saimju ienesums un tā izmantošana;3.8. bišu saimju ieziemošanas organizācija;3.9. stropu tipi un konstrukcijas;3.10. bišu saimju apskates un apkopšanas inventārs;3.11. šūnu iestiprināšanas inventārs;3.12. bišu māšu audzēšanas un bišu māšu peru pieniņa ražošanasinventārs;3.13. medus izsviešanas, izspiešanas, attīrīšanas un glabāšanas inventārs;3.14. vaska izejvielu pārstrādes inventārs;3.15. ziedputekšņu vākšanas, žāvēšanas un attīrīšanas inventārs;3.16. stropu remonts;3.17. medus, tā ražošana un pārstrāde;3.18. vasks, tā ražošana un pārstrāde;3.19. ziedputekšņi, bišu maize, to ražošana un pārstrāde;3.20. propoliss, tā ražošana, izmantošana;3.21. bišu māšu peru pieniņš, tā ražošana;3.22. bišu izmantošana lauksaimniecības kultūraugu apputeksnēšanā;3.23. bišu barības bāzes vērtēšana un uzlabošana;3.24. bišu māšu audzēšana;3.25. darba organizācija;3.26. plānošana biškopībā;3.27. uzskaite dravā;3.28. bišu infekcijas slimības;3.29. bišu invāzijas slimības;3.30. bišu nelipīgās slimības;3.31. bišu kaitēkļi un ienaidnieki;3.32. darba vides iekšējā uzraudzība;


4073.33. nelaimes gadījumi, profesionālās saslimšanas, to izmeklēšana,uzskaite;3.34. komercdarbības uzsākšana;3.35. uzņēmuma vadīšanas pamati;3.36. komercdarbības plānošana;3.37. grāmatvedības uzskaite komercdarbībā;3.38. valsts valoda;3.39. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.40. saskarsme;3.41. darba aizsardzība;3.42. vides aizsardzība.3.25. Zivsaimniecības zivkopja profesijas standarts3.25.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – zivsaimniecības zivkopis.2. Profesijas kods – 6221 01.3.25.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– zivsaimniecības zivkopis veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu, iegūstakvakultūras produkciju, veic tās nozveju un pirmapstrādi, sagatavo darbainventāru, iekārtas, baseinus un dīķus jaunam tehnoloģiskajam ciklam.Zivsaimniecības zivkopis strādā zivju audzētavā vai dīķsaimniecībā.3.25.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja sagatavot akvakultūras saimniecības inventāru un audzēšanasiekārtas darbam.2. Spēja veikt ekonomiski pamatotus aprēķinus tehnoloģiskā ražošanascikla nodrošināšanai.3. Spēja novērtēt akvakultūras dzīvnieku vaisliniekus un iegūtdzimumproduktus.


4084. Spēja nodrošināt inkubācijas procesu un audzēt kāpurus optimālosapstākļos.5. Spēja nodrošināt akvakultūras dzīvnieku barošanu, izvēloties barību unnovērtējot barības kvalitāti.6. Spēja novērtēt akvakultūras dzīvnieku veselības stāvokli, salīdzināt arfizioloģiskajām normām, konstatēt saslimšanas gadījumus un sagatavotihtiopataloģisko materiālu nosūtīšanai uz laboratoriju.7. Spēja īstenot akvakultūras dzīvnieku ārstniecības un profilaksespasākumus saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem.8. Spēja tīrīt un dezinficēt dīķus un baseinus.9. Spēja nodrošināt akvakultūras dzīvnieku ziemošanu.10. Spēja precīzi un sistemātiski aizpildīt dokumentāciju, kas saistīta arakvakultūras audzēšanu, uzskaiti, nozveju, transportēšanu un realizāciju.11. Spēja nostiprināt krastus, dambjus un aizsprostus un noteikt ūdensfizikāli ķīmisko sastāvu.12. Spēja nodrošināt intensifikācijas pasākumus dīķsaimniecībās.13. Spēja sadarboties ar kolēģiem, strādāt komandā, ievērojot saskarsmespamatprincipus, un pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei.14. Spēja veikt darba uzdevumus, izmantojot jaunākās darba metodes unpilnveidojot zināšanas un prasmes.15. Spēja strādāt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kasreglamentē zivkopības procesus, drošus darba paņēmienus un saudzīgu attieksmipret dabu.16. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.25.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Noteikt akvakultūras objektu sugu.2. Noteikt akvakultūras objektu veselības stāvokli.


4093. Novērtēt ūdens vides piemērotību akvakultūras objektu audzēšanai.4. Izmantot tehnoloģiskajām prasībām atbilstošus dīķus vai audzēšanasiekārtas.5. Sagatavot akvakultūras objektu zvejas rīkus un aprīkojumu darbam.6. Audzēt akvakultūras dzīvniekus.7. Veikt akvakultūras dzīvnieku nozveju.8. Uzglabāt un sagatavot akvakultūras produkciju realizācijai.9. Noteikt akvakultūras dzīvnieku skaitu audzēšanai attiecīgās platībasūdenstilpē.10. Aprēķināt barības devas.11. Barot akvakultūras dzīvniekus.12. Organoleptiski novērtēt akvakultūras dzīvnieku barību (izskats,smarža, garša).13. Identificēt, novērtēt un uzlabot akvakultūras dzīvnieku dabiskobarības bāzi.14. Sagatavot transportēšanai un transportēt akvakultūras dzīvniekus.15. Novērtēt mikroorganismu ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem unapkārtējo vidi.16. Atšķirt izplatītākās akvakultūras dzīvnieku slimības atbilstoši toklīniskajām pazīmēm.17. Izvēlēties audzēšanas iekārtu un dīķu dezinfekcijai nepieciešamoslīdzekļus.18. Dezinficēt objektus.19. Izvēlēties dīķu mēslošanai nepieciešamos mēslošanas līdzekļus,aprēķināt daudzumu un tos lietot.20. Plānot un organizēt savu darbu.


41021. Racionāli izmantot darba inventāru un iekārtas.22. Apkopt darba inventāru un iekārtas.23. Ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.24. Sniegt pirmo palīdzību.25. Novērtēt tehnoloģisko procesu ietekmi uz apkārtējo vidi.26. Orientēties pašvaldību uzdevumos vides pārvaldes un aizsardzībasjautājumos.27. Strādāt patstāvīgi.28. Pašizglītoties.29. Veidot pozitīvu saskarsmi.30. Profesionāli sazināties.31. Strādāt grupā.32. Elastīgi risināt problēmsituācijas.33. Iegūt, atlasīt, izvērtēt un lietot informāciju.34. Spēt sevi reklamēt.35. Pārvaldīt valsts valodu.36. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.37. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.25.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ģeodēziskie mērījumi;1.2. rasēšanas pamati;1.3. būvniecības materiāli un iekārtas;1.4. sanitārtehnisko darbu tehnoloģijas pamati;


4111.5. akvakultūras dzīvnieku rases, to raksturojums;1.6. nelaimes gadījumu klasifikācija, galvenie faktori;1.7. arodslimības, to cēloņi;1.8. grāmatvedības pamati komercdarbībā;1.9. uzņēmuma darba organizācija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. akvakultūras dzīvnieku kustību orgāni;2.2. akvakultūras dzīvnieku iekšējā uzbūve un orgānu funkcijas(piemēram, elpošanas, gremošanas, asinsrites, vairošanās orgānu unizvadorgānu, nervu sistēmas, maņu orgānu funkcijas);2.3. akvakultūras dzīvnieku optimālā vide;2.4. infrastruktūras prasības akvakultūras audzēšanai baseinos;2.5. akvakultūras produkcijas uzglabāšana;2.6. selekcijas darbs pilnsistēmas zivju audzētavā;2.7. akvakultūras dzīvnieku selekcijas teorētiskie pamati, selekcijasmetodes;2.8. akvakultūras dzīvnieku audzētavas laboratorijas izveidespamatnosacījumi;2.9. mikrobioloģijas pamati;2.10. darba tiesiskās attiecības;2.11. zemes lietotāju pienākumi un tiesības;2.12. komercdarbības formas, darbības uzsākšana;2.13. komercdarbības plānošanas un finansēšanas pamati;2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. akvakultūras dzīvnieku ārējā uzbūve;3.2. akvakultūras dzīvnieku audzētavas izveides priekšnosacījumi;3.3. ūdens kvalitātes prasības un ūdens piegāde;3.4. vaislinieku ieguve baseinos;3.5. vaislinieku novērtēšana atbilstoši to piemērotībai dzimumproduktuieguvei;3.6. vaislinieku turēšana, hormonālā stimulācija un dzimumproduktuieguve;3.7. ikru apaugļošana un inkubācijas tehnoloģija;3.8. pasākumi kāpuru izšķilšanās laikā;3.9. akvakultūras dzīvnieku kāpuru inkubācija;3.10. akvakultūras dzīvnieku mazuļu audzēšana un uzskaite;3.11. akvakultūras dzīvnieku mazuļu barošana;3.12. barības daudzuma aprēķināšana;3.13. akvakultūras dzīvnieku nozveja baseinos un tās uzskaite;


4123.14. akvakultūras dzīvnieku transportēšana;3.15. akvakultūras dzīvnieku kaušana un pirmapstrāde;3.16. produkcijas uzglabāšana;3.17. dīķu piepildīšana un ūdens nolaišana;3.18. akvakultūras produkcijas ražošanas jaudas aprēķināšana;3.19. nārsta, audzēšanas, ganību, ziemošanas dīķi, īpaša lietojuma dīķi(karantīnas dīķi, izolators, vaislinieku, remonta mazuļu dīķi);3.20. nārsta dīķu sagatavošanas darbi;3.21. vaislinieku atlase, nārsta stimulēšana, pasākumi nārsta laikā;3.22. akvakultūras dzīvnieku audzēšana dīķos;3.23. dīķu dabiskā barības bāze, tās uzlabošana;3.24. nezāļu zivis, to apkarošana;3.25. akvakultūras dzīvnieku nozveja dīķsaimniecībās;3.26. akvakultūras dzīvnieku ziemošana;3.27. dīķsaimniecības un baseinu inventārs, tā remonts;3.28. akvakultūras dzīvnieku vaislinieku audzēšana;3.29. akvakultūras dzīvnieku slimības;3.30. akvakultūras dzīvnieku slimību profilakses pasākumi;3.31. akvakultūras dzīvnieku dabiskie ienaidnieki;3.32. vides aizsardzība;3.33. darba aizsardzība;3.34. nelaimes gadījumi akvakultūras saimniecībā, pirmās palīdzībassniegšana;3.35. darba vietas organizēšana;3.36. datora un citas biroja tehnikas lietošana;3.37. profesionālā saskarsme;3.38. valsts valoda;3.39. viena svešvaloda saziņas līmenī.3.26. Mēbeļu galdnieka profesijas standarts3.26.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – mēbeļu galdnieks.2. Profesijas kods – 7522 02.3.26.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


413– mēbeļu galdnieks ir kokapstrādes speciālists, kas izgatavo, montē unuzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvaskoksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles, kā arī veicmēbeļu remonta un atjaunošanas darbus; patstāvīgi plāno un organizē darbauzdevumu izpildi, ievēro produkcijas ražošanas tehnoloģiskos nosacījumus,operāciju secību, nodrošina iekārtu, tehnoloģisko līniju un instrumentudarbspēju, ievēro darba un vides aizsardzības prasības; nepieciešamībasgadījumā sadarbojas ar klientu – pieņem pasūtījumu, konsultē, izstrādā skici,sagatavo tāmi un nodod darbu klientam.Mēbeļu galdnieks pārsvarā strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes unmēbeļu ražošanas uzņēmumos, kā arī uz vietas objektos.3.26.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un materiālus – novērtēt izejvieluun materiālu kvalitātes atbilstību izstrādājuma izgatavošanai.2. Spēja pēc mutiskā apraksta izgatavot izstrādājuma skici.3. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, tehnoloģiskāskartes, instrukcijas un citu darba dokumentāciju, pielietot iegūto informācijudarba procesā.4. Spēja veikt koksnes un tās materiālu līmēšanas, finierēšanas un detaļuaplīstēšanas darbus.5. Spēja pareizi izvēlēties darbam nepieciešamās pozīcijas tipadarbmašīnas, strādāt ar kombinētajām un universālajām darbmašīnām.6. Spēja izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida unkonstrukciju mēbeles (masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa unmīkstās mēbeles) un citus kokizstrādājumus, kā arī veikt vienkāršus mēbeļuremonta un atjaunošanas darbus.7. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un tehnoloģisko līniju apkopi.8. Spēja veikt kokizstrādājumu apdari, pareizi izvēloties darbamnepieciešamos apdares darbu un restaurācijas darbu instrumentus.9. Spēja izgatavot mēbeļu dekoratīvos elementus, izvēloties atbilstošusinstrumentus.


41410. Spēja strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem, noteikt izejmateriāla,gatavās produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātes untehniskajām prasībām.11. Spēja uzkrāt un analizēt informāciju par tehnoloģiskās līnijas vaiatsevišķu mašīnu darbu, lai savlaicīgi atklātu un novērstu novirzes tehnoloģiskāprocesā, nepieļaut nekvalitatīvas produkcijas izlaidi, radoši risināt problēmunovēršanu.12. Spēja zināt un prast pielietot darba aizsardzības noteikumus, ievērotelektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vietā un strādājot piekokapstrādes darbmašīnām vai tehnoloģiskajām līnijām, pielietot drošus darbapaņēmienus.13. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.14. Spēja strādāt ar vienkāršām kravas pacelšanas un pārvietošanasierīcēm, apkalpojot tehnoloģiskās līnijas vai darbmašīnas.15. Spēja noformēt saražotai produkcijai dokumentāciju un veiktsaražotās produkcijas sagatavošanu nosūtīšanai klientiem vai glabāšanainoliktavā.16. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.26.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast mēbeļu konstrukciju un citu koka izstrādājumu rasējumus.2. Veikt koka izstrādājumu detalizāciju, sastādīt specifikāciju.3. Izgatavot izstrādājuma skici.4. Izgatavot dažādas konstrukcijas masīvas koksnes un koksnes plātņumēbeles un šo mēbeļu dekoratīvos elementus.5. Izgatavot vienkāršus tapsētus mēbeļu u.c. izstrādājumu elementus.6. Veikt mēbeļu un citu kokizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.7. Izvēlēties montāžas paņēmienus un veikt montāžas darbus, t.sk.objektos.


4158. Veikt līmēšanas un finierēšanas darbus, izmantojot dažādas līmes unlīmēšanas ierīces; noteikt līmsavienojuma kvalitāti.9. Izvēlēties materiālus darbam un racionāli tos izmantot.10. Apstrādāt koksni ar darbarīkiem un elektriskajiem rokasinstrumentiem.11. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt toatbilstību darba un vides aizsardzības prasībām.12. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbmašīnām(ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, garenfrēzmašīnām, frēzmašīnām, urbšanasmašīnām, urbšanas – dobšanas mašīnām, slīpmašīnām, virpošanas un citāmdarbmašīnām).13. Veikt sagatavošanas darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtuekspluatāciju (izvēlēties atbilstošus griezējinstrumentus, novērtētgriezējinstrumentu kvalitāti, kopt un uzglabāt griezējinstrumentus, uzturēt darbakārtībā kokapstrādes darbmašīnas, iestatīt griezējinstrumentus, uzstādīt unregulēt aizsargierīces, palīgierīces vai citu tehnoloģisko aprīkojumu).14. Veikt koka izstrādājumu ķīmisko aizsardzību un mēbeļu apdari arrokas instrumentiem (otām, rullīšiem) un smidzināšanas metodi.15. Strādāt darba grupā, plānot savu un darba grupas darbu.16. Orientēties sava darba plānošanā un darba organizācijā.17. Sastādīt izstrādājumu kalkulācijas.18. Sadarboties ar klientu.19. Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darbaaizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.20. Veikt pirmās palīdzības pasākumus nelaimes gadījumos.21. Pārvaldīt valsts valodu.22. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.


4163.26.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī – makro un mikroekonomikas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. fizikas pamati;2.2. materiālu mācība;2.3. ķīmijas pamati;2.4. elektrotehnikas pamati;2.5. datoru lietošana;2.6. kokapstrādē lietotās programmvadības darbmašīnas un tehnoloģiskāslīnijas;2.7. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;3.2. fizikālās, mehāniskās īpašības un tehnoloģiskās īpašības;3.3. koksnes vainas;3.4. zāģmateriāli un sagataves;3.5. plātņu materiāli;3.6. līmes un apdares materiāli;3.7. jaunie perspektīvie materiāli;3.8. koksnes apstrādes pamati;3.9. kokapstrādes darbmašīnas un instrumenti;3.10. kokapstrādes tehnoloģija;3.11. līmes, līmēšanas un finierēšanas tehnoloģija;3.12. koksnes izstrādājumu aizsardzības un apdares materiāli, aizsardzībasun apdares tehnoloģija;3.13. kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu zinības;3.14. kokapstrādes atlikumu pārstrāde;3.15. kokizstrādājumu un mēbeļu konstrukcijas;3.16. tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;3.17. rasēšana, rasējumu lasīšana;3.18. komercdarbība;3.19. darba aizsardzība;3.20. darba tiesiskās attiecības;3.21. vides aizsardzība;3.22. matemātisku aprēķinu veikšana (laukuma, tilpuma, daudzuma, %aprēķināšana);


4173.23. ķīmijas pamati (šķīdinātāji, atšķaidītāji, līmvielas, cietinātāji;izpratne par žūšanas, cietēšanas un reaģēšanas procesiem);3.24. dažādu sistēmu mērvienību (masas, laukuma, tilpuma, ģeometriskoizmēru, ātruma, apgriezienu, temperatūras) izpratne, lasīšana un pielietošana;3.25. fizikas pamati (kustība, pretestība, adhēzija, kohēzija, elektrība);3.26. valsts valoda;3.27. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.28. saskarsme.3.27. SPA meistara profesijas standarts3.27.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – SPA meistars.2. Profesijas kods – 3259 07.3.27.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– SPA meistars ir skaistumkopšanas nozares speciālists ar vidējoprofesionālo izglītību, kas iesaistās SPA meistara pakalpojumu sniegšanā,veicinot klienta labsajūtas uzlabošanu, noguruma novēršanu un atpūtu,kvalitatīvi izpildot SPA procedūras un izvēloties SPA procedūru veidus ungrafiku.SPA meistars var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona,pašnodarbināta persona, var veikt individuālu komercdarbību, var strādāt SPAuzņēmumos, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos, sporta klubos, atpūtas centros,skaistumkopšanas uzņēmumos ar SPA zonu.3.27.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja uzņemties atbildību par sava darba procesu un rezultātiem.2. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus.3. Spēja izzināt klienta apmeklējuma mērķi.4. Spēja formulēt SPA meistara prakses vēlamos rezultātus unkontrindikācijas.


4185. Spēja laipni sagaidīt un apkalpot klientu, radīt komunikācijai labvēlīguatmosfēru un piesaistīt klientus.6. Spēja veidot klienta izpratni par SPA pamatprincipiem.7. Spēja sagatavot, uzturēt un nodrošināt drošu, komfortablu un estētiskuvidi, kurā klienti saņem SPA meistara pakalpojumus.8. Spēja ieteikt klientam optimālo apmeklējuma laiku un ilgumu,iepazīstināt ar uzvedības noteikumiem.9. Spēja sagatavot klientu SPA procedūrai, secīgi veicot ievadprocedūras.10. Spēja izpildīt amata pienākumus atbilstoši profesionālajaikompetencei.11. Spēja lietot SPA kosmētiskos un eko produktus.12. Spēja lietot nepieciešamos aksesuārus, iekārtas un SPA metodikas.13. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas.14. Spēja veikt darba rezultātu kontroli.15. Spēja nodrošināt darba procesa sanitāri higiēnisko līmeni.16. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.17. Spēja ievērot konfidencialitāti.18. Spēja risināt konfliktsituācijas.19. Spēja sniegt pirmo palīdzību, ja tas ir nepieciešams.20. Spēja veikt SPA meistara profesijas popularizēšanu un sabiedrībasinformēšanu.21. Spēja izprast SPA uzņēmuma nozīmi tūrisma un atpūtas nozarē.22. Spēja veikt sava darba uzskaiti, sniegt nepieciešamos pārskatus parsavu darbu, noformēt un atbildīgi sagatavot nepieciešamos grāmatvedības unfinanšu dokumentus.


41923. Spēja un vēlēšanās pilnveidot savas profesionālās zināšanas uniemaņas.24. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus,saudzēt apkārtējo vidi.25. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.27.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.2. Prezentēt sevi atbilstoši profesijas standarta prasībām.3. Nodrošināt augstu apkalpošanas līmeni.4. Sagatavot un rūpīgi pēc klienta apkalpošanas sakārtot darba vietu.5. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, aparatūru, materiālus unpalīglīdzekļus.6. Ievērot multisensorās iedarbības teoriju (pozitīva ietekme uz cilvēkapiecām sajūtām).7. Izvēlēties un lietot higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus, ievērotnormatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības.8. Ievērot personīgo un darba vides higiēnu.9. Informēt klientu par higiēnas prasību un uzvedības noteikumuievērošanu SPA uzņēmuma apmeklējuma laikā.10. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.11. Apkalpot klientu, ievērojot viesmīlības pamatprincipus.12. Izvēlēties klienta individuālo SPA procedūru, SPA kompozīciju, SPAkompleksu, SPA paketi un SPA programmu.14. Izpildīt SPA meistara pakalpojumus, izmantojot vizuālās ietekmesmetodes, skaņu ietekmes metodes, smaržas ietekmes metodes, taktīlās ietekmesmetodes un garšas ietekmes metodes.


42015. Sekot klienta labsajūtai SPA procedūru izpildes laikā.16. Veidot pozitīvu attieksmi pret SPA uzturu, veselīgu un aktīvudzīvesveidu.17. Sniegt pirmo palīdzību, ja tas ir nepieciešams.18. Risināt problēmsituācijas.19. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.20. Ievērot profesionālās ētikas normas.21. Celt un pilnveidot savu profesionālās kvalifikācijas līmeni, piedalītiesSPA un skaistumkopšanas nozares semināros un konferencēs, aktīvi sekotjaunumiem SPA un skaistumkopšanas nozarē, lietot pieejamos profesionālāsinformācijas avotus.22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienāsvešvalodā.23. Pārvaldīt valsts valodu.24. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.25. Piedalīties SPA uzņēmuma organizētajos SPA pakalpojumuprezentācijas pasākumos.3.27.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. lietvedības pamati;1.2. komercdarbības pamatprincipi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. internacionālās SPA koncepcijas;2.2. nacionālās SPA koncepcijas;2.3. mūsdienu tendences SPA;2.4. ķermeņa uzbūves un funkcionēšanas principi, atsevišķu orgānu unsistēmu funkcionēšanas regulācija un pašregulācija;


4212.5. cilvēka psihiskās un fiziskās attīstības likumsakarības, īpatnībasdažādos vecuma posmos;2.6. masāžas un pašmasāžas veidu teorētiskie aspekti;2.7. psiholoģijas pamati;2.8. antistresa vadības pamati;2.9. tirgzinības pamati;2.10. SPA uzturmācības pamati;2.11. profesionālā terminoloģija valsts un vismaz vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. SPA etiķete;3.2. viesmīlības pamati;3.3. kontrindikācijas un ierobežojumi;3.4. saskarsmes psiholoģija;3.5. relaksācijas dabiskie faktori un tās iedarbība uz cilvēka organismu;3.6. veselīga dzīvesveida pamati;3.7. SPA meistara pakalpojumu izpildīšana saskaņā ar multisensorāsiedarbības teoriju;3.8. ūdens relaksācija;3.9. SPA pirts process;3.10. ķermeņa un sejas estētiskās SPA masāžas praktiskie aspekti;3.11. vizuālās ietekmes metodes (krāsu iedarbība, harmonisks SPAinterjers, SPA meistara vizuālais izskats un klienta tērps, SPA aksesuāri (dekori,sveces, trauki, strūklakas, kustīgie elementi, dekoratīvie ūdenskritumi));3.12. skaņu ietekmes metodes (relaksējoša mūzika, nomierinošas dabas unūdens skaņas, zemūdens skaņas, klusums, skaņu SPA instrumenti (skaņas šķīvji,zvaniņi));3.13. smaržas ietekmes metodes (aromātu iedarbība, ekoproduktu, auguun kosmētisko produktu aromātu iedarbība, aromātiskās iekārtas (aroma lampas,parfimētas sveces, aroma kociņi, gaisa aroma atsvaidzinātāji, gaisa aromamitrinātāji));3.14. taktīlās ietekmes metodes (pieskaršanās (čakraterapija, litoterapija,relaksējošas masāžas, etniskie rituāli), ūdens (SPA kapsulas, akvameditācija,iespaidu, peldēšana atklātās ūdenstilpnēs un baseinos), pirts (sauna, hamams,ofuro, nacionālās pirtis), floatings, palīglīdzekļi (akmeņi, augi, siens, eļļas, vīnadarīšanas produkti, piena produkti, medus u.c.));3.15. garšas ietekmes metodes (tējas ceremonija, SPA uzturs, SPAdzērieni);3.16. naturopātijas metodes lietošana;3.17. kosmētikas un ekoproduktu lietošana;3.18. SPA vides dizains;3.19. pirmā palīdzība;3.20. sanitārija un higiēna;


4223.21. profesionālā ētika;3.22. valsts valoda;3.23. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;3.24. darba tiesiskās attiecības;3.25.vides aizsardzība;3.26. darba aizsardzība.3.28. Viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas standarts3.28.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – viesmīlības pakalpojumu speciālists.2. Profesijas kods – 5151 14.3.28.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvusviesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumosatbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes;apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valstsvalodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēlaveidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu unkvalitāti.Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībānodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālokomercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs –viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās,kempingos, pansijās.3.28.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlībasuzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu.2. Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un vietējās tūrismaaktivitātes.


4233. Spēja strādāt komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot saskarsmespamatprincipus.4. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti.5. Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesuapkalpošanu.6. Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušāsproblēmas un veikt norēķinus.7. Spēja izvēlēties situācijai atbilstošu apkalpošanas veidu un organizēttelpu un galdu sakārtošanu atbilstoši apkalpošanas veidam.8. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem unlietvedības noteikumiem.9. Spēja sastādīt, pārzināt un lietot darba procesā norēķinu,inventarizācijas un atskaites dokumentāciju.10. Spēja apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā, vismaz divāssvešvalodās, un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās.11. Spēja ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas.12. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes servisu,sadarbojoties ar kolēģiem.13. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojotprofesionālās zināšanas.14. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties arkolēģiem.15. Spēja izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiskilietojot drošības tehnikas zināšanas, ievērojot tehnoloģisko iekārtu un inventāralietošanas noteikumus.16. Spēja nodrošināt valsts kontrolējošo institūciju norādījumu izpildi.17. Spēja sniegt pirmo palīdzību atbilstoši nepieciešamībai.


42418. Spēja apgūt un pilnveidot jaunas racionālas profesionālas iemaņas,iepazīstoties ar jaunāko profesionālo literatūru un piedaloties pieredzesapmaiņas programmās.19. Spēja izprast un piemērot darba aizsardzības, elektrodrošības,ugunsdrošības noteikumus.20. Spēja pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.21. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzībasprasības.3.28.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izmantot profesionālo tehniku, kas lietojama viesmīlības uzņēmumā.2. Lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās datorprogrammatūras.3. Strādāt ar biroja tehniku un aprīkojumu.4. Strādāt ar kases aparātu.5. Novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un lietot paškontroles pamatus.6. Ievērot darba aizsardzības un sanitārijas noteikumus.7. Uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmuma apkārtni un telpas.8. Saudzēt apkārtējo vidi.9. Plānot, organizēt un koordinēt savu darbu.10. Paaugstināt profesionālo meistarību.11. Lietot viesmīlības pamatprincipus.12. Lietot tūrisma zināšanas.13. Pieņemt pasūtījumus.14. Uzņemt un reģistrēt viesus.15. Piedāvāt un pārdot uzņēmuma un tūrisma produktu.


42516. Palīdzēt risināt viesu problēmas, kas radušās uzturēšanās laikā.17. Sastādīt ēdienkarti.18. Gatavot, noformēt un pasniegt brokastis.19. Pēc viesu lūguma pasniegt pusdienas un vakariņas.20. Klāt pēc pasūtījuma viesību galdus.21. Piedāvāt un pasniegt ēdienus.22. Piedāvāt un pasniegt bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus.23. Veikt ar darba pienākumu izpildi saistīto grāmatvedības un finanšudokumentu sagatavošanu.24. Norēķināties ar viesi, izmantojot skaidras un bezskaidras naudasnorēķinus.25. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.26. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.27. Sazināties vismaz divās svešvalodās.28. Sadarboties ar viesiem, darba devēju un kolēģiem.29. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai unpiedalīties to ieviešanā.30. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.31. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.32. Sekmēt labvēlīga mikroklimata veidošanu darba kolektīvā.33. Izprast un mācēt sazināties par valstī notiekošo, sporta, politikas unizklaides jomā.3.28.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


4261. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. lietišķās etiķetes un protokola pamati;1.2. ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati;1.3. viesmīlības uzņēmuma vadības datorprogrammas.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārējas higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem;2.2. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.3. pirmās palīdzības sniegšana;2.4. ugunsdrošības noteikumi;2.5. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.6. tūrisma ģeogrāfijas pamati;2.7. Latvijas vēstures un kultūras svarīgākie notikumi;2.8. psiholoģijas pamati;2.9. viesmīlības uzņēmumu klasifikācija;2.10. viesmīlības uzņēmumu organizatoriskās struktūras;2.11. tirgvedības nozares pamati;2.12. veselīga uztura pamatprincipi;2.13. dažādu tautu ēšanas kultūra, tradīcijas un īpatnības;2.14. banketu veidi un to apkalpošanas pamatprincipi;2.15. ēdienkaršu un dzērienu karšu veidi, to sastādīšanas principi;2.16. uzskaites pamatprincipi viesmīlības uzņēmumā;2.17. cenu veidošana;2.18. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;2.19. dokumentu noformēšanas tehniskās prasības.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. Latvijas tūrisma produkts;3.2. darba organizācija viesmīlības uzņēmumos;3.3. higiēnas prasības;3.4. viesmīlības pamati;3.5. saskarsmes psiholoģijas pamatprincipi un etiķete;3.6. ētikas un estētikas pamati apkalpošanas kultūrā;3.7. tekstila izstrādājumi, to veidi, kopšana, uzglabāšana un sagatavošanadarbam;3.8. galda klājumu veidi;3.9. riska analīzes principi viesu apkalpošanas procedūrās;3.10. viesu sagaidīšanas un apkalpošanas principi;3.11. ēdienu un dzērienu raksturojums;3.12. ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidi un secība;


4273.13. norēķini ar viesi;3.14. saskarsmes psiholoģijas pamati;3.15. valsts valoda;3.16. viena svešvaloda un otra svešvaloda profesionālajā saziņas līmenī,ieskaitot terminoloģiju;3.17. informācijas iegūšana, apstrāde un analīze ar datora palīdzību;3.18. biroja tehnikas lietošana;3.19. runas un kustību kultūra;3.20. viesmīlības uzņēmumu vēsture un to produktu rašanās;3.21. darba tiesiskās attiecības;3.22. darba aizsardzība;3.23.vides aizsardzības prasības.3.29. Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standarts3.29.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – būvizstrādājumu galdnieks.2. Profesijas kods – 7522 04.3.29.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– būvizstrādājumu galdnieks ir kokapstrādes speciālists, kas izgatavo unmontē, kā arī uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju kokabūvizstrādājumus, tai skaitā kāpnes, logu un durvju blokus un citusizstrādājumus, veic koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.Būvizstrādājumu galdnieks izgatavo būvizstrādājumus uz tehnoloģiskajāmlīnijām vai kokapstrādes darbmašīnām, veic nepieciešamos apdares,aizsardzības, montāžas un regulēšanas darbus, patstāvīgi plāno un organizēdarba uzdevumu izpildi, ievēro darba un vides aizsardzības prasības. Atbilstošiuzņēmuma darba organizācijai var sadarboties ar klientu – pieņemt pasūtījumu,konsultēt klientu, izstrādāt būvizstrādājuma skici, sagatavot izstrādājumakalkulāciju un nodot darbu pasūtījumu klientam.Būvizstrādājumu galdnieks strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādesun būvizstrādājumu uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.3.29.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


4281. Spēja pieņemt un novērtēt būvizstrādājumu izgatavošanainepieciešamās izejvielas un materiālus, pārbaudīt to kvalitātes atbilstībuizstrādājuma izgatavošanas tehnoloģiskā procesa prasībām.2. Spēja izstrādāt būvizstrādājuma skici sadarbībā ar klientu.3. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, būvizstrādājumurasējumus, tehnoloģiskās kartes, instrukcijas un citu darba dokumentāciju,pielietot iegūto informāciju darba procesā.4. Spēja veikt koksnes un tās materiālu līmēšanas un aplīmēšanas(finierēšanas, detaļu aplīstēšanas u.c.) darbus.5. Spēja pareizi izvēlēties darbam nepieciešamās pozīcijas tipadarbmašīnas, strādāt ar kombinētajām un universālajām darbmašīnām.6. Spēja pareizi izvēlēties atbilstošos detaļu savienojumus ar skrūvēm,tapām, bultām u.c., lai nodrošinātu izstrādājumam, konstrukcijai noteiktāskvalitātes un tehniskās prasības.7. Spēja izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida unkonstrukciju būvizstrādājumus (kāpnes, logu un durvju blokus) un cituskokizstrādājumus, kā arī veikt vienkāršus būvizstrādājumu remonta unatjaunošanas darbus.8. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un tehnoloģisko līniju apkopi.9. Spēja veikt vienkāršu kokizstrādājumu apdari, izvēloties darbamnepieciešamos apdares darbu un restaurācijas darbu instrumentus.10. Spēja izgatavot būvizstrādājumu dekoratīvos elementus, izvēlotiesatbilstošus instrumentus.11. Spēja strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem, noteikt izejmateriāla,gatavās produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātes untehniskajām prasībām.12. Spēja uzkrāt un analizēt informāciju par tehnoloģiskās līnijas vaiatsevišķu mašīnu darbu, lai savlaicīgi atklātu un novērstu novirzestehnoloģiskajā procesā, nepieļautu nekvalitatīvas produkcijas izlaidi unorganizētu problēmu novēršanu.


42913. Spēja zināt un prast pielietot darba aizsardzības noteikumus, ievērotelektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vietā un strādājot piekokapstrādes darbmašīnām vai tehnoloģiskajām līnijām, pielietot drošus darbapaņēmienus.14. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.15. Spēja strādāt ar vienkāršām kravas pacelšanas un pārvietošanasierīcēm, apkalpojot tehnoloģiskās līnijas vai darbmašīnas.16. Spēja noformēt saražotajai produkcijai dokumentāciju un veiktsaražotās produkcijas sagatavošanu nosūtīšanai klientiem vai glabāšanainoliktavā.17. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.29.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast būvizstrādājumu konstrukciju un citu koka izstrādājumurasējumus.2. Veikt koka izstrādājumu detalizāciju, sastādīt specifikācijas.3. Izgatavot koka izstrādājuma skici.4. Izgatavot dažādu konstrukciju kāpnes, logu un durvju blokus un šobūvizstrādājumu dekoratīvos elementus.5. Izgatavot vienkāršus koka būvizstrādājumu un citu izstrādājumuelementus.6. Veikt būvizstrādājumu un citu koka izstrādājumu remonta unatjaunošanas darbus.7. Izvēlēties montāžas paņēmienus un veikt montāžas darbus.8. Izvēlēties pareizos detaļu savienojumus ar skrūvēm, tapām, bultām u.c.un prast tos pareizi pielietot.9. Veikt līmēšanas un finierēšanas darbus, izmantojot dažādas līmes unlīmēšanas ierīces; noteikt līmētā savienojuma kvalitāti.10. Izvēlēties materiālus darbam un racionāli tos izmantot.


43011. Apstrādāt koksni ar atbilstošiem darbarīkiem un elektriskajiem rokasinstrumentiem.12. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt toatbilstību darba un vides aizsardzības prasībām.13. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbmašīnām(ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, garenfrēzmašīnām, frēzmašīnām, urbšanasmašīnām, urbšanas – dobšanas mašīnām, slīpmašīnām, virpošanas un citāmdarbmašīnām).14. Veikt sagatavošanas darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtuekspluatāciju: (izvēlēties atbilstošus griezējinstrumentus, novērtētgriezējinstrumentu kvalitāti, kopt un uzglabāt griezējinstrumentus, uzturēt darbakārtībā kokapstrādes darbmašīnas, iestatīt griezējinstrumentus, uzstādīt unregulēt aizsargierīces, palīgierīces vai citu tehnoloģisko aprīkojumu).15. Veikt koka izstrādājumu ķīmisko aizsardzību un apdari ar rokasinstrumentiem (otām, rullīšiem u.c.) un smidzināšanas metodi.16. Strādāt uzņēmumā un objektā, kur uzstādāmi koka izstrādājumi,strādāt patstāvīgi un darba grupā, plānot un organizēt savu un darba grupasdarbu.17. Sastādīt izstrādājumu kalkulācijas.18. Sadarboties ar klientu.19. Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darbaaizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.20. Veikt pirmās palīdzības pasākumus nelaimes gadījumos.3.29.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī par makro- un mikroekonomikas pamatiem.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. fizikas pamati;2.2. materiālu mācība;


4312.3. ķīmijas pamati;2.4. elektrotehnikas pamati;2.5. datoru lietošana;2.6. kokapstrādē lietotās programmvadības darbmašīnas un tehnoloģiskāslīnijas;2.7. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;3.2. fizikālās, mehāniskās īpašības un tehnoloģiskās īpašības;3.3. koksnes bojājumi;3.4. koka detaļu savienojumu veidi un to pielietojums;3.5. zāģmateriāli un sagataves;3.6. plātņu materiāli;3.7. līmes un apdares materiāli;3.8. jaunie perspektīvie koksnes materiāli;3.9. būvizstrādājumus reglamentējošie standarti, būvnormatīvi un citinormatīvie dokumenti;3.10. koksnes apstrādes pamati;3.11. kokapstrādes darbmašīnas, instrumenti un griezējinstrumenti;3.12. kokapstrādes tehnoloģija;3.13. līmes, līmēšanas un aplīmēšanas tehnoloģija;3.14. koksnes izstrādājumu aizsardzības un apdares materiāli, aizsardzībasun apdares tehnoloģija;3.15. kokapstrādes atlikumu pārstrāde;3.16. koka izstrādājumu un būvizstrādājumu konstrukcijas;3.17. tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;3.18. rasēšana, rasējumu lasīšana;3.19. būvizstrādājumu ražošanas procesa tehnoloģiskā dokumentācija;3.20. būvizstrādājumu ražojuma atbilstības sertifikācijas vai ražotājaatbilstības deklarācijas sastādīšanas prasības;3.21. komercdarbība;3.22. matemātisku aprēķinu veikšana (laukuma, tilpuma, daudzuma, %aprēķināšana);3.23. pamatzināšanas ķīmijā (šķīdinātāji, atšķaidītāji, līmvielas,cietinātāji; izpratne par žūšanas, cietēšanas un reaģēšanas procesiem);3.24. dažādu sistēmu mērvienību (masas, laukuma, tilpuma, ģeometriskoizmēru, ātruma, apgriezienu, temperatūras) izpratne, lasīšana un pielietošana;3.25. fizikas pamatnoteikumu izpratne (kustība, pretestība, adhēzija,kohēzija, elektrība);3.26. darba aizsardzība;3.27. darba tiesiskās attiecības;3.28. vides aizsardzība;


4323.29. valsts valoda;3.30. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.31. saskarsme.3.30. Meža mašīnu operatora profesijas standarts3.30.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – meža mašīnu operators.2. Profesijas kods – 3139 09.3.30.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– meža mašīnu operators strādā ar meža apsaimniekošanas darbiemparedzētām speciālām meža mašīnām (harvesteru, forvarderu, augsnesgatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju, stādītāju) (turpmāk kopā – mežamašīnas), veic koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalaskrautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādikurināmās koksnes šķeldās, meža augsnes sagatavošanu un kociņu stādīšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai meža mašīnuoperatoram nepieciešama motorzāģa vadītāja apliecība, B kategorijastransportlīdzekļa vadītāja apliecība un normatīvajos aktos noteiktaitraktortehnikas kategorijai atbilstoša vadītāja apliecība.Meža mašīnu operators strādā ar meža nozari saistītos uzņēmumos.3.30.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja plānot savu darbu un strādāt, ievērojot mežsaimniecības, videsaizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.2. Spēja veikt meža apsaimniekošanu kvalitatīvi un ražīgi, izmantojotatbilstošas darba metodes un paņēmienus katrā no meža apsaimniekošanasdarbiem.3. Spēja izmantot vidi saudzējošus darba paņēmienus, lietotmotorinstrumentiem un meža mašīnām atbilstošas degvielas un smērvielas.


4334. Spēja uzturēt mašīnas tehniskā darba kārtībā, veikt ikdienas unperiodiskās tehniskās apkopes un vienkāršus remonta darbus, izmantojot mežamašīnas tehnisko informāciju.5. Spēja regulēt meža mašīnas iestatījumus atbilstoši darbu specifikai unoperatora individuālajam profesionālo prasmju līmenim.6. Spēja vadīt meža mašīnas.7. Spēja veikt meža izstrādes un kokmateriālu pievešanas darbusgalvenajā cirtē un kopšanas cirtē.8. Spēja identificēt dabas vērtības, atbilstoši darba uzdevumam plānotcirsmas izstrādi un uzmērīt audzi.9. Spēja sastādīt darba uzdevumu harvestera vadības sistēmai.10. Spēja veikt harvestera mērīšanas sistēmas kalibrēšanu.11. Spēja ražīgi un kvalitatīvi zāģēt ar harvesteru kokus un sagatavot notiem vērtīgus kokmateriālus, ievērojot kokmateriālu kvalitātes prasības.12. Spēja sagatavotos kokmateriālus, ciršanas atliekas vai celmus pievestar forvarderu līdz ceļmalas krautuvei.13. Spēja ar saiņotāju veikt ciršanas atlieku saiņošanu.14. Spēja ciršanas atliekas pārstrādāt kurināmās koksnes šķeldās aršķeldotāju.15. Spēja veikt celmu raušanu, ar ekskavatoru izrautos celmus nokrautkaudzēs cirsmā.16. Spēja veikt augsnes sagatavošanas darbus un kociņu stādīšanu ar mežamašīnām.17. Spēja izprast un lietot meža mašīnu un datu apmaiņasdatorprogrammas.18. Spēja uzskaitīt izpildīto darbu un izlietotos materiālus, kontrolēt darbuizpildes gaitu un kvalitāti, veikt tehnoloģiskā procesa izmaksu kalkulāciju.


43419. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, lietot atbilstošus,ergonomiskus un drošus darba paņēmienus, izmantot individuālos aizsardzībaslīdzekļus, piedalīties darba vides riska faktoru noteikšanā.20. Spēja rīkoties ugunsgrēka un nelaimes gadījumos, sniegt pirmopalīdzību.21. Spēja vadīt transportlīdzekli nokļūšanai uz darba vietu mežā vai mežamašīnu apgādei ar rezerves daļām un degvielu.22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.30.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Strādāt ar harvesteru (sastādīt darba uzdevumu harvestera vadībassistēmai, plānot cirsmas izstrādi, identificēt dabas vērtības, uzmērīt audzi,pārzināt kokmateriālu kvalitāti, pārzināt harvestera mērīšanas sistēmaskalibrēšanu, veikt meža kopšanu atbilstoši kopšanas ciršu kvalitātes prasībām,sagatavot darba atskaites).2. Strādāt ar forvarderu (plānot kokmateriālu un ciršanas atlieku krautuvesvietas un to izvietojumu, plānot kokmateriālu kravas atbilstoši krautuvesplānojumam, nokraut un šķirot kokmateriālus krautuvē atbilstoši to kvalitātei,pievest kokmateriālus meža kopšanas cirtēs atbilstoši kopšanas ciršu kvalitātesprasībām, nokraut ciršanas atliekas un celmus atbilstoši žūšanas, vides untālākās pārstrādes prasībām, sagatavot darba atskaites).3. Strādāt ar augsnes gatavotāju (regulēt augsnes gatavošanas iekārtasatbilstoši augsnes gatavošanas kvalitātes prasībām, plānot augsnes sagatavošanucirsmā, noteikt stādvietu skaitu augsnes sagatavošanas laikā).4. Strādāt ar šķeldotāju (regulēt un uzturēt tehniskā kārtībā šķeldošanasiekārtu, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes šķeldu ražošanu, lietot atbilstošasšķeldošanas darba metodes cirsmā un krautuvē).5. Strādāt ar saiņotāju (regulēt un uzturēt tehniskā kārtībā saiņošanasiekārtu, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes saiņu sagatavošanu, saiņot ciršanasatlieku saiņus atbilstoši sugu sastāvam).6. Strādāt ar celmu rāvēju (atkarībā no celmu dimensijām izmantotatbilstošu celma šķelšanas un raušanas metodi, sagatavot augsni jauno kociņustādīšanai, ja nepieciešams).


4357. Strādāt ar stādītāju (stādīt kociņus tādā izvietojumā, kas nodrošinastādīšanas normatīvu un kvalitātes prasības, veikt stādvietu kontrolmērījumusstādīšanas laikā).8. Lietot meža mašīnu un elektronisko datu apmaiņas datorprogrammas.9. Noregulēt meža mašīnu atbilstoši darba specifikai un operatoraindividuālajam profesionālo prasmju līmenim.10. Nodrošināt dabas un apkārtējās vides aizsardzību, lietot videidraudzīgus materiālus.11. Izvēlēties atbilstošus instrumentus un materiālus darbam.12. Lietot un kalibrēt mērinstrumentus un kontrolinstrumentus.13. Veikt meža mašīnu ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes.14. Veikt vienkāršus remonta darbus, izmantojot atslēdzniecības unmetināšanas darbu iemaņas.15. Lasīt meža mašīnu elektriskās, hidrauliskās un vadības sistēmasshēmas.16. Plānot un organizēt savu darbu, uzņemties atbildību par saviem darbarezultātiem.17. Atrast, klasificēt un atlasīt vajadzīgo informāciju, strādāt arkatalogiem tehniskās informācijas iegūšanai.18. Orientēties mežsaimniecības nozares normatīvajos aktos, lietotmežsaimniecības zināšanas un jaunākās nozares attīstības tehnoloģijas.19. Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.20. Strādāt komandā un patstāvīgi, ievērot darba kultūru un profesionāloētiku, risināt problēmsituācijas darba procesā.21. Izprast ražošanas pašizmaksas veidošanās principus un veiktaprēķinus.22. Ievērot darba aizsardzības noteikumus un lietot individuālāsaizsardzības līdzekļus.


43623. Ievērot ugunsdrošības noteikumus, lietot ugunsdzēsības materiālus unierīces.24. Sniegt pirmo palīdzību.25. Pārvaldīt valsts valodu.26. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.27. Lietot mežsaimniecības nozares profesionālo terminoloģiju valstsvalodā un vienā svešvalodā.28. Strādāt ar motorzāģi.29. Vadīt vieglo autotransporta līdzekli.3.30.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. meža nozares struktūra un pamatfunkcijas;1.2. arodslimības un to cēloņi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. meža nozares normatīvie akti;2.2. mežsaimniecībā izmantojamie augu aizsardzības līdzekļi un vielas;2.3. tehniskās mehānikas pamati (meža mašīnu mezglu uzbūve,savienojumi);2.4. konstrukciju materiāli, konstrukciju izturības noteikšanaspamatprincipi, detaļu, mezglu izmēru noteikšanas pamatprincipi;2.5. komercdarbības pamati;2.6. mežsaimniecības darbu organizācija un plānošana;2.7. profesionālā saskarsme;2.8. rasējumu lasīšana, detaļu un mezglu skicēšana.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. mežsaimniecības pamati (meža ekoloģija, meža apsaimniekošana,meža tipoloģija, koksnes vainas, ainavu plānošanas pamati, mežsaimniecībaskartogrāfija);


4373.2. mežizstrāde (cirsmu izstrādes plānošana, kokmateriālu sagatavošanas,pievešanas un ciršanas atlieku pārstrādes darba metodes, kokmateriālu kvalitātesprasības, stumbra sagarumošanas optimizācijas principi, kontrolmērījumi,cirsmu izstrāde ar motorzāģi);3.3. kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas, ciršanas atlieku pārstrādes,celmu raušanas, meža augsnes sagatavošanas un meža atjaunošanastehnoloģijas;3.4. meža mašīnu uzbūve, ekspluatācija un tehniskā dokumentācija (mežamašīnu raksturlielumi, meža mašīnu uzbūves principi, meža mašīnuekspluatācijas noteikumi, meža mašīnu transportēšana);3.5. meža mašīnu (forvardera, harvestera, augsnes gatavotāja, šķeldotāja,celmu rāvēja, saiņotāja un stādītāja) vadīšanas principi;3.6. darba paņēmieni īpašos apstākļos (problemātisko koku apstrāde,darbs kalnainā apvidū, darbs nelabvēlīgos laika apstākļos u.c.);3.7. meža mašīnu ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes un remonts;3.8. meža mašīnu darba uzdevumu sagatavošana, darba uzskaite,kvalitātes kontrole, kalibrēšana, tehnoloģisko procesu izmaksu kalkulācija;3.9. meža aizsardzības metodes un vides aizsardzības prasībasmežsaimniecībā;3.10. mežsaimniecības prasībām atbilstoši un vidi saudzējoši darbapaņēmieni;3.11. mežsaimniecības profesionālie termini un simboli valsts valodā unvienā svešvalodā;3.12. datortehnikas un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana;3.13. hidraulikas un hidrostatikas pamati (meža mašīnu hidrauliskosistēmu pamatprincipi);3.14. meža mašīnu elektrisku un elektronisku ierīču darbības principi,meža mašīnu datorsistēmu darbības principi;3.15. ugunsdrošības noteikumi, uguns aizsardzības un uguns dzēšanaspaņēmieni;3.16. veicamās darbības nelaimes gadījumā un pirmās palīdzībassniegšana;3.17. darba aizsardzība;3.18. mežsaimniecības un atslēdznieku motorinstrumenti;3.19. atslēdznieku un metināšanas darbu tehnoloģijas pamati(metālapstrādes pamatdarbu veidi, metālapstrādē izmantojamie rokasinstrumenti, elektrisko un pneimatisko rokas instrumentu izmantošana, darbapaņēmieni, strādājot pie metālapstrādes darbgaldiem, vienkāršo metināšanasdarbu paņēmieni);3.20. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;3.21. ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība;3.22. valsts valoda;3.23. darba tiesiskās attiecības.


4383.31. Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālista profesijas standarts3.31.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists.2. Profesijas kods – 3432 50.3.31.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists veic iespieddarbu digitālonoformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei; plāno un izstrādāiespieddarbu digitālā noformējuma projektus individuāli vai sadarbībā ar citiemspeciālistiem, nepieciešamības gadījumā veic konsultanta funkcijas un iratbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists ir nozares speciālistavadībā izdevniecībās, reklāmas aģentūrās, tipogrāfijās vai citos poligrāfijas unizdevējdarbības nozares uzņēmumos nodarbināta persona vai pašnodarbinātapersona, var veikt individuālo komercdarbību.3.31.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izmantot zināšanas, prasmes un attieksmes darba izpildei unprofesionālajai attīstībai.2. Spēja lietot datoru ar iespieddarbu digitālā noformējuma unsagatavošanas iespiešanai datorprogrammām, prast lietot datoram pievienojamāsievadierīces un izvadierīces.3. Spēja vizuāli pārbaudīt darba vietu pirms darba uzsākšanas, uzturēt tokārtībā darba laikā un sakārtot pēc darba beigšanas.4. Spēja ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumus, novērtēt riskafaktorus, vajadzības gadījumā atbilstoši reaģēt, spēja sniegt pirmo palīdzību.5. Spēja ievērot darba un vides aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot videi.


4396. Spēja rīkoties saskaņā ar darba tiesisko attiecību normatīvajiem aktiem.7. Spēja izvērtēt iespieddarba digitālajai noformēšanai iesniegto materiālumērķauditoriju un pielietojuma vides specifiku.8. Spēja novērtēt iespieddarba raksturu, kompozīcijas un tehnoloģiskārisinājuma iespējas; izvērtēt pieejamo iespieddarbu digitālā noformējumadatorprogrammu iespējas.9. Spēja novērtēt tiražēšanai iesniegto materiālu atbilstību poligrāfijastehnoloģiju iespējām, iespieddarba specifikai un izvērtēt klienta vēlmjusavienojamību ar poligrāfijas tehnoloģiju iespējām.10. Spēja novērtēt iespieddarba pielietošanas mērķa savienojamību arteksta un vizuālo saturu, estētisko slodzi.11. Spēja lasīt tehnoloģisko karti, vajadzības gadījumā sastādīt to.12. Spēja novērtēt iespieddarba teksta, vizuālā materiāla, krāsu risinājumaatbilstību iespieddarba formātam; tiražējamās informācijas un iespieddarbaformāta savienojamību.13. Spēja novērtēt iespieddarba kompozīcijas un stila risinājuma atbilstībuinformācijas slodzei.14. Spēja novērtēt poligrāfiski tiražējamā materiāla atbilstībutehnoloģiskajām iespējām.15. Spēja izvēlēties iespieddarba digitālā noformējuma tehnoloģijuatbilstoši izvēlētajai iespiedtehnoloģijai un pēcapstrādes tehnoloģijām.16. Spēja plānot iespieddarba digitālā noformējuma laika grafiku unnodrošināt tā izpildi.17. Spēja izvēlēties iespieddarba specifikai atbilstošu kompozīciju, burtufontus un izmērus, krāsu, kolorīta un tonālo risinājumu.18. Spēja izstrādāt iespieddarba koncepcijai atbilstošu digitālānoformējuma projektu, atbilstoši izvēlētajām iespiešanas un pēcapstrādestehnoloģijām sagatavot iespieddarbu tiražēšanai.19. Spēja novērtēt iespieddarba digitālā noformējuma kvalitāti.


44020. Spēja saskaņot ar klientu iespieddarba digitālās noformēšanas projektaprezentēšanas veidu un laiku.21. Spēja informēt klientu par darba gaitu, iespieddarba digitālānoformējuma tehnoloģiju specifiku.22. Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā, pielietojot profesionāloterminoloģiju.23. Spēja strādāt komandā, sadarbojoties un ievērojot darba ētikaspamatprincipus.24. Izmantojot datu bāzes, nozares literatūru, specifikācijas un citusinformācijas avotus, spēja regulāri un patstāvīgi iepazīties ar nozares jaunākajāmtehnoloģijām.25. Spēja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju atbilstoši uzņēmumavadības prasībām.3.31.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Lietot iespieddarbu digitālā noformējuma ierīces un aprīkojumu.2. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši paredzamajai iespiedtehnoloģijai.3. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši paredzamajām pēcapstrādestehnoloģijām.4. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši izvēlēto materiālu specifikai.5. Sagatavot digitāli noformētu iespieddarbu tiražēšanai.6. Sadarboties ar klientu.7. Piedāvāt klientam piemērotāko prezentācijas veidu.8. Sastādīt un lasīt tehnoloģisko karti.9. Novērtēt tiražējamā teksta, vizuālā materiāla, krāsu risinājumaatbilstību iespieddarba informatīvajai slodzei.10. Novērtēt izvēlētā iespieddarba formāta un tiražējamās informācijassavienojamību.


44111. Novērtēt izvēlētā iespieddarba kompozīcijas un stila risinājumaatbilstību informācijas saturam.12. Novērtēt iespieddarba realizēšanai izvēlēto materiālu īpašības.13. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši materiālu īpašībām.14. Izvēlēties iespieddarba koncepcijai un stilam atbilstošus burtu fontusun izmērus.15. Izstrādāt iespieddarba funkcijai piemērotu krāsu, kolorīta, tonālāsuztveres modeli.16. Novērtēt iesniegtā materiāla atbilstību poligrāfijas nozarestehnoloģiskajām prasībām.17. Izvēlēties iespieddarba digitālā noformējuma tehnoloģiju atbilstošipoligrāfiskās reproducēšanas iespējām.18. Nosūtīt un saņemt digitāli noformētā iespieddarba failus, izmantojotinterneta vidi.19. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumus.20. Sniegt pirmo palīdzību.21. Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.22. Uzturēt kārtībā darba vietu.23. Rīkoties darba tiesisko attiecību normatīvo aktu ietvaros.24. Izvērtēt potenciālo iespieddarba mērķauditoriju.25. Izvērtēt iespieddarba pielietojuma vides ietekmes faktorus.26. Novērtēt iespieddarba raksturu.27. Novērtēt iespieddarba kompozīcijas risinājuma iespējas.28. Noteikt iespieddarba noformēšanas tehnoloģiskā risinājuma variantus.


44229. Novērtēt poligrāfijas nozares datorprogrammu iespējas.30. Novērtēt izvēlēto materiālu atbilstību pasūtījuma specifikai.31. Novērtēt pasūtītāja vēlmju savienojamību ar poligrāfijas nozarestehnoloģiskajām iespējām.32. Novērtēt iespieddarba pielietošanas mērķa savienojamību ar tāestētisko slodzi.33. Novērtēt iespieddarba teksta un vizuālā satura estētisko līmeni.34. Novērtēt iesniegto vizuālo materiālu atbilstību poligrāfiskāsreproducēšanas tehnoloģijām.35. Izvēlēties iespieddarba digitālā noformējuma veidu atbilstošiiespieddarba tālākās realizēšanas tehnoloģijām.36. Novērtēt iespieddarba realizēšanai izvēlēto materiālu īpašības.37. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši materiālu īpašībām.38. Novērtēt iespieddarba noformēšanas tehnoloģiju darbietilpību.39. Izveidot iespieddarba koncepcijai atbilstošu digitālo noformējumu.40. Nodrošināt iespieddarba mērķauditorijai un pielietojuma mērķimatbilstošu iespieddarba digitālā projekta kvalitāti.41. Plānot un nodrošināt iespieddarba digitālā noformējuma realizācijastermiņus.42. Novērtēt digitāli noformētā iespieddarba kvalitāti.43. Sniegt klientam informāciju par iespieddarba digitālā noformējumatehnoloģiju īpatnībām.44. Prezentēt digitāli noformētu iespieddarbu klientam.45. Atrast, atlasīt un izmantot nepieciešamo informāciju.46. Pārvaldīt valsts valodu.47. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.


44348. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.31.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vides aizsardzības prasības;1.2. darba tiesiskās attiecības;1.3. datoru lietotājprogrammas, datu bāzes;1.4. poligrāfijas nozares jaunākās tehnoloģijas un materiāli.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas;2.2. izdevējdarbība;2.3. pirmsiespiešanas procesi (reproprocesi);2.4. reproducējamo materiālu atbilstība poligrāfiskās tiražēšanasvajadzībām;2.5. iespieddarbu izmantošanas mērķi, estētiskā, informatīvā slodze;2.6. iespieddarbu izmantošanas vides specifika;2.7. iespieddarbu stils un vides kultūra;2.8. iespieddarbu digitālā noformējuma kvalitātes prasības;2.9. iespieddarbu digitālā noformējuma procesu laikietilpība undarbietilpība;2.10. saskarsmes pamati;2.11. rīcība ugunsgrēka un elektriskās strāvas noplūdes gadījumā;2.12. pirmā palīdzība;2.13. ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi;2.14. individuālās aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes un signāli;2.15. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba aizsardzība;3.2. iespieddarbu digitālā noformējuma tehnoloģijas;3.3. iespieddarbu kompozīcijas veidošanas noteikumi;3.4. poligrāfijas materiāli, to īpašības;3.5. papīra formāti, iespieddarbu formāti;3.6. iespieddarbu digitālā noformējuma un sagatavošanas iespiešanaidatorprogrammas;3.7. tehnoloģiskā karte, tās sastādīšana;


4443.8. datora un tam pievienojamo ierīču tehniskais raksturojums,izmantošanas iespējas;3.9. burtu fonti un izmēri;3.10. teksta vizuālo un grafisko elementu savienošanas nosacījumi;3.11. vizuālā materiāla estētiskā kvalitāte, atbilstība poligrāfiskāsreproducēšanas iespējām;3.12. teksta grupēšanas noteikumi;3.13. teksta un brīvo laukumu kompozīcija;3.14. digitāli noformētu iespieddarbu sagatavošana tiražēšanai;3.15. interneta vides iespējas digitāli noformēto iespieddarbu failuadministrēšanā;3.16. valsts valoda;3.17. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.18. saskarsmes psiholoģijas pamati;3.19. darba vietas vizuālās novērtēšanas un sakārtošanas paņēmieni.3.32. Ceļojumu konsultanta profesijas standarts3.32.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ceļojumu konsultants.2. Profesijas kods – 4221 01.3.32.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbildpar ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot Eiropas un Latvijas tiesību aktuprasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību; plāno un izpildaklienta pasūtījumu, pielietojot profesionālās kompetences; sazinās valsts valodāaugstākajā līmenī un ne mazāk kā divās svešvalodās; ir atbildīgs par sava darbakvalitatīvu rezultātu, sekmējot uzņēmuma pozitīva tēla veidošanos.Ceļojumu konsultants ir tūrisma nozares speciālistu vadībā nodarbinātapersona, kas strādā tūrisma uzņēmumos, birojos, atpūtas organizēšanas centros,aģentūrās un firmās vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai var veiktindividuālo komercdarbību.3.32.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


4451. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu tūrisma uzņēmumā,nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu.2. Spēja ievērot tūrisma uzņēmuma darbības virzienus, iespējas,prioritātes un pakalpojumu veidus.3. Spēja ievērot ilgtspējīgā tūrisma attīstības principus.4. Spēja apgūt Latvijas un starptautiskā tūrisma tirgus piedāvājumus uninformācijas meklēšanas instrumentus.5. Spēja pārzināt tirgus tendences un apgūt jaunākos produktus.6. Spēja organizēt klientiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes aroriģinālu pieeju tūrisma produkta veidošanā.7. Spēja strādāt individuāli un komandā, un pieņemt lēmumus, pielietojotsaskarsmes psiholoģijas pamatprincipus.8. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti.9. Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu klientuapkalpošanu.10. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši Eiropas un Latvijasnormatīvajiem aktiem un lietvedības noteikumiem.11. Spēja pārzināt darbības, kas saistītas ar līgumu, apdrošināšanas,konsulāro un atskaites dokumentu formēšanu, un lietot šos dokumentus darbaprocesā.12. Spēja izmantot lietišķo saraksti, izmantojot speciālo tūrismaterminoloģiju.13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divas svešvalodāsprofesionālajā saziņas līmenī, tās pilnveidojot un lietojot profesionāloterminoloģiju.14. Spēja ievērot ģērbšanās, vizuālā izskata, uzvedības, kultūras,pieklājības normas un lietišķā protokola pamatus.


44615. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes pakalpojumuatbilstoši tūrisma jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem un viesmīlībasstandartiem.16. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojotvispārējas un profesionālās zināšanas.17. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojotieskomandā.18. Spēja ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un uzņēmumastandartus.19. Spēja pielietot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiskipielietojot darba aizsardzības zināšanas.20. Spēja ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, ar tūrismusaistītos Eiropas Savienības tiesību aktus un nodrošināt valsts kontrolējošoinstitūciju norādījumu izpildi.21. Spēja apgūt jaunas racionālas profesionālas iemaņas, iepazīstoties arjaunāko profesionālo informāciju un piedaloties pieredzes apmaiņasprogrammās.22. Spēja lietot tiešās rezervācijas programmas un apgūt jaunākoinformācijas tehnoloģijās.3.32.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.2. Veidot uzņēmuma popularitāti sabiedrībā.3. Pārzināt Eiropas un Latvijas Republikas normatīvos aktus tūrismajomā.4. Ievērot darba, vides aizsardzības un sanitārijas noteikumus.5. Ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.


4476. Saudzēt apkārtējo vidi.7. Pielietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus.8. Pielietot tūrisma zināšanas.9. Būt atbildīgam par sava darba rezultātiem.10. Prast strādāt komandā.11. Apgūt tūrisma tirgus piedāvājumus un informācijas meklēšanasinstrumentus.12. Ievērot ilgtspējīga tūrisma attīstības principus.13. Piedāvāt un pārdot uzņēmuma un tūrisma produktu, ievērojotuzņēmuma darbības virzienu, pakalpojumu veidus un izmaksas.14. Veikt klientu pastāvīgu uzskaiti un glabāt to atbilstoši uzņēmumānoteiktajām prasībām.15. Pieņemt un koordinēt pasūtījumus, motivējot uzņēmuma tūrismaprodukta un pakalpojuma priekšrocības.16. Izzināt klientu vajadzības un identificēt vēlamo pakalpojumu veidu.17. Strādāt ar biroja tehniku un aprīkojumu.18. Prast noformēt klientu rēķinus, izmantojot dažādus maksājumu veidus.19. Strādāt ar datoru, izmantojot specializētās programmas.20. Veidot atskaites par pārdoto un pieprasīto.21. Veidot uzņēmuma datu bāzi par klientiem.22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.23. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.24. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas profesionālajā saziņas līmenī.25. Patstāvīgi organizēt savu darbu.


44826. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.27. Strādāt komandā.28. Ierosināt inovatīvus risinājumus un izrādīt iniciatīvu to ieviešanā.29. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.30. Sekmēt klienta labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu.31. Ievērot konfidencialitāti informācijā par klientiem un uzņēmumu.32. Izmantot pārdošanas prasmes.3.32.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba un sociālo tiesību pamati;1.2. viesmīlības pamati;1.3. pirmās palīdzības sniegšana.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. darba aizsardzība;2.2. ugunsdrošības noteikumi;2.3. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.4. pasaules tūrisma ģeogrāfijas pamati;2.5. Latvijas un pasaules vēstures un kultūras svarīgākie notikumi;2.6. psiholoģijas pamati;2.7. tirgvedības nozares pamati;2.8. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;2.9. lietvedības pamati.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. lietišķā etiķete un protokols;3.2. darba tiesiskās attiecības;3.3. tūrisma nozares normatīvie akti;3.4. nodokļu sistēmu reglamentējošie normatīvie akti;3.5. vides aizsardzības prasības;3.6. higiēnas prasības;3.7. tūrisma biznesa pamati;


4493.8. ceļojumu klasifikācija;3.9. tūristu apdrošināšana;3.10. tirgus konjunktūra;3.11. praktiskās tirgzinības;3.12. grāmatvedības pamati;3.13. speciālās datorprogrammas;3.14. retorikas pamati;3.15. saskarsmes psiholoģijas pamatprincipi;3.16. runas un kustību kultūra;3.17. norēķini ar klientu;3.18. valsts valoda;3.19. vismaz divas svešvalodas profesionālajā saziņas līmenī;3.20. informācijas iegūšana, apstrāde un analīze ar datora palīdzību;3.21. biroja tehnikas lietošana.3.33. Viesu uzņemšanas dienesta speciālista profesijas standarts3.33.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – viesu uzņemšanas dienesta speciālists.2. Profesijas kods – 5151 13.3.33.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– viesu uzņemšanas dienesta speciālists uzņem un apkalpo viesus; veicpieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju; informēviesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojotuzņēmuma standartus; spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmespsiholoģijas prasmes; atbilstoši kompetencei prot organizēt savu darbu unsadarboties ar citiem uzņēmuma speciālistiem; patstāvīgi pieņem lēmumus,sazinās valsts valodā un divās svešvalodās.Viesu uzņemšanas dienesta speciālists var strādāt uzņēmumos, t.sk. tūristumītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās,kempingos, pansijās.3.33.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


4501. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesu uzņemšanasdienestā viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīguizmantošanu.2. Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātessadarbībā ar uzņēmuma dienestiem un komersantiem.3. Spēja sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām.4. Spēja strādāt individuāli un komandā.5. Spēja pieņemt lēmumus, lietojot saskarsmes un lietišķās etiķetespamatprincipus.6. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes pakalpojumus.7. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti.8. Spēja uzturēt un būt atbildīgam par viesmīlīgu atmosfēru, organizējotkvalitatīvu viesu apkalpošanu.9. Spēja risināt viesu problēmas viņu uzturēšanās laikā uzņēmumā.10. Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus un veikt norēķinus.11. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem unlietvedības noteikumiem.12. Spēja pārzināt un sastādīt norēķinu, inventarizācijas un atskaitesdokumentāciju un to lietot darba procesā.13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, lietotprofesionālo terminoloģiju.14. Spēja nepārtraukti pilnveidot svešvalodu un profesionālāsterminoloģijas lietošanu.15. Spēja ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas.16. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojotvispārējās un profesionālās zināšanas.17. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanu, aktīvi iesaistotiesuzņēmuma pakalpojumu pārdošanā.


45118. Spēja ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.19. Spēja izmantot drošus darba paņēmienus, praktiski lietot darba unvides aizsardzības zināšanas un ievērot tehnoloģisko iekārtu un inventāralietošanas noteikumus.20. Spēja nodrošināt normatīvo dokumentu un valsts kontrolējošoinstitūciju norādījumu izpildi.21. Spēja sniegt pirmo palīdzību atbilstoši nepieciešamībai.22. Spēja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju atbilstoši darba devējaprasībām.23. Spēja apgūt jaunas racionālas profesionālas iemaņas, iepazīstoties arjaunāko profesionālo informāciju un piedaloties pieredzes apmaiņasprogrammās.24. Spēja lietot jaunākās datoru tehnoloģijas darba procesā.25. Spēja adekvāti un profesionāli reaģēt stresa un nestandarta situācijās.3.33.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Radīt labvēlīgu un pozitīvu pirmo iespaidu.2. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.3. Veidot uzņēmuma popularitāti sabiedrībā.4. Izmantot viesmīlības uzņēmuma profesionālo tehniku.5. Izmantot biroja tehniku un aprīkojumu.6. Strādāt ar kases aparātu.7. Lietot datoru, izmantojot specializētās programmas.8. Norēķināties ar viesiem, izmantojot skaidras un bezskaidras naudasnorēķinus.9. Ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un higiēnas noteikumus.


45210. Saudzēt apkārtējo vidi.11. Rīkoties atbilstoši viesmīlības un saskarsmes pamatprincipiem.12. Prast izmantot tūrisma zināšanas.13. Uzņemt un reģistrēt viesus.14. Piedāvāt un pārdot uzņēmuma un tūrisma produktus un pakalpojumus.15. Veikt viesu pastāvīgu uzskaiti un glabāt to atbilstoši uzņēmumānoteiktajām prasībām.16. Pieņemt un koordinēt pasūtījumus.17. Izzināt viesu vajadzības un risināt viesu problēmas, kas radušāsuzturēšanās laikā.18. Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.19. Pārbaudīt tūrisma mītnes telpu un apkārtnes kārtību.20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.21. Pārvaldīt valsts valodu.22. Pārvaldīt divas svešvalodas.23. Patstāvīgi organizēt savu darbu.24. Paaugstināt profesionālo meistarību un pakalpojumu kvalitāti.25. Sadarboties ar viesiem, darba devēju un citiem darbiniekiem.26. Ierosināt inovatīvus risinājumus un izrādīt iniciatīvu to ieviešanā.27. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.28. Sekmēt viesu labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu.29. Izprast un mācēt sazināties par valstī notiekošo sporta, politikas unizklaides jomā.


45330. Ievērot konfidencialitāti informācijā par viesiem un uzņēmumu.31. Orientēties viesu uzņemšanas jomas normatīvajos aktos.32. Ievērot lietišķās etiķetes prasības saskarsmē ar viesi un kolēģiem.3.33.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī par Latvijas tūrisma produktu.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.2. ugunsdrošības noteikumi;2.3. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.4. pirmās palīdzības sniegšana;2.5. tūrisma ģeogrāfijas pamati;2.6. Latvijas vēstures un kultūras svarīgākie notikumi;2.7. psiholoģijas pamati;2.8. tūrisma mītņu klasifikācija;2.9. tūrisma mītņu organizatoriskās struktūras;2.10. tirgvedības nozares pamati;2.11. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;2.12. dokumentu noformēšanas tehniskās prasības;2.13. tūrisma mītņu vadības datorprogrammu darbības pamatprincipi.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. lietišķā etiķete un protokols;3.2. dienestu iedalījums un to darbība viesmīlības uzņēmumos;3.3. darba un personīgās higiēnas prasības;3.4. viesmīlības pamati;3.5. saskarsmes psiholoģijas pamatprincipi;3.6. viesu uzņemšanas dienesta speciālista atbildība saistībā ar pārējiemdienestiem;3.7. norēķini ar viesi;3.8. valsts valoda;3.9. vismaz divas svešvalodas profesionālajā saziņas līmenī;3.10. tūrisma mītnes vadības datorprogramma;3.11. informācijas iegūšana, rezervācijas veikšana, apstrāde un analīze,izmantojot datoru;


4543.12. biroja tehnikas lietošana;3.13. runas un kustību kultūra;3.14. uzņēmuma vēsture un tā produkta piedāvājums;3.15. ētikas un estētikas pamatprincipi apkalpošanas kultūrā;3.16. darba aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. vides aizsardzība.3.34. Automehāniķa profesijas standarts3.34.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – automehāniķis.2. Profesijas kods – 7231 02.3.34.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi unremontu; veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu;spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozaresspeciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu,kā arī var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību.3.34.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darbaaizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.2. Spēja nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus,izvēloties atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus.3. Spēja izpildīt nozarei un konkrētai darba vietai raksturīgās iekšējāskārtības noteikumu prasības.4. Spēja nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra pareizulietošanu un uzturēšanu darba kārtībā.


4555. Spēja pielietot profesionālajā darbībā tehnisko informāciju, ievērotinstrukcijas, lietot datoru.6. Spēja izvēlēties un pielietot instrumentus un palīgierīces, saskaņā artehniskās informācijas un instrukciju norādēm.7. Spēja veikt automobiļa tehnisko apkopi.8. Spēja pielietot mērinstrumentus un ierīces, kuri nepieciešami darbakvalitatīvai izpildei.9. Spēja orientēties automobiļu uzbūvē, lai veiktu agregātu, mehānismuun mezglu demontāžu – montāžu.10. Spēja montēt riepas un balansēt riteņus.11. Spēja nomainīt automobiļa elektroiekārtas ierīces un apgaismesierīču detaļas.12. Spēja izpildīt demontāžas – montāžas darbus.13. Spēja rast risinājumu nestandarta situācijās, izmantojot detaļuaizvietošanu.14. Spēja lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un kinemātiskās shēmas.15. Spēja risināt problēmsituācijas.16. Spēja pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenciatbilstoši pielietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim.17. Spēja sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savuviedokli, risinot darba uzdevumus.18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.19. Spēja sadarboties ar klientu un sniegt informāciju parpakalpojumiem.20. Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamoinformāciju un sniegt to klientiem.3.34.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes


4561. Plānot un organizēt darba vietu atbilstoši uzņēmuma iekšējās kārtībasnoteikumiem.2. Ievērot darba aizsardzības prasības.3. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.4. Sniegt pirmo palīdzību.5. Ievērot vides aizsardzības prasības.6. Uzglabāt un utilizēt bīstamos atkritumus.7. Lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.8. Strādāt ar celšanas iekārtām un ierīcēm.9. Lietot darba uzdevumam atbilstošus instrumentus un palīgierīces.10. Lietot atbilstošus ekspluatācijas materiālus (degvielas, eļļas,ziežvielas, tehniskos šķidrumus, autokosmētiku).11. Lietot mērinstrumentus un diagnostikas ierīces un iekārtas.12. Lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un kinemātiskās shēmas.13. Zīmēt skices.14. Lietot tehnisko informāciju un instrukcijas darbu veikšanai.15. Iegūt informāciju no elektroniskajām datu bāzēm un interneta.16. Veikt automobiļu tehnisko apkalpošanu atbilstoši tehniskajaiinformācijai un darba instrukcijām.17. Mainīt riepas un balansēt riteņus.18. Remontēt automobiļu elektroiekārtu mehānismus, ierīces unapgaismojuma detaļas.20. Veikt automobiļa motora remontu.


45721. Izpildīt automobiļa agregātu remontu vai nepieciešamības gadījumānosūtīt tos uz specializētām darbnīcām.22. Izpildīt automobiļa ritošās daļas, piekares, sajūga un kardānademontāžu – montāžu un remontu.23. Izpildīt stūres iekārtu sastādošo ierīču un mezglu remontu.24. Izpildīt bremžu sistēmu sastādošo mehānismu remontu.25. Nomainīt nolietotās vai bojātās detaļas, mezglus un ierīces automobiļavirsbūvē.26. Pārbaudīt virsbūves tehnisko stāvokli un novērst konstatētos defektus,nomainot vai regulējot detaļas.27. Veikt automobiļu virsbūves detaļu (stiklojuma, iekšējās un ārējāsapdares, blīvējuma detaļu) nomaiņu.28. Veikt virsbūves aprīkojuma un komforta ierīču tehnisko apkopi unremontu.29. Lietot nozares profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienāsvešvalodā (angļu, vācu vai krievu valodā).30. Pārvaldīt valsts valodu.31. Pārvaldīt vienu svešvalodu (angļu, vācu vai krievu valodu) saziņaslīmenī.32. Sadarboties ar klientiem un sniegt profesionālu informāciju par darbaapjomu, izcenojumu un citiem klientu interesējošiem jautājumiem.33. Veikt darbu uzskaiti un noformēt sniegto pakalpojumu dokumentus.34. Lietot datoru.35. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.36. Risināt problēmsituācijas.3.34.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas


4581. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenīnepieciešamās zināšanas par autobūvē izmantojamiem materiāliem.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. darba aizsardzības prasības;2.2. ugunsdrošības noteikumi;2.3. elektrodrošības noteikumi;2.4. uzņēmuma darba organizācija;2.5. darba uzskaite;2.6. vides aizsardzības prasības;2.7. kolektīvie aizsardzības līdzekļi;2.8. ekspluatācijas materiālu ietekme uz cilvēka organismu un vidi;2.9. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klases un toapzīmējumi;2.10. darba vietas ergonomika;2.11. automobiļa uzbūves pamati;2.12. agregātu darbības principi;2.13. detaļu savienojumu veidi;2.14. agregātu un mezglu atteikumu iemesli;2.15. motora un tā sistēmu uzbūve, darbības princips;2.16. stūres iekārtas uzbūve un darbība;2.17. ritošās daļas agregātu un mezglu uzbūve un darbība;2.18. bremžu sistēmas uzbūve;2.19. transmisiju sastādošo agregātu un mezglu uzbūve un darbība;2.20. automobiļa elektroiekārtas uzbūve, darbības princips;2.21. automobiļa virsbūves konstrukcija, tajā izvietoto ierīču atrašanāsvieta un darbība;2.22. darba tiesiskās attiecības;2.23. organizācijas psiholoģijas pamati;2.24. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā (angļu, vācuvai krievu valodā).3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. celšanas iekārtu un autoapkalpes tehniskā aprīkojuma ekspluatācijasnoteikumi un drošības prasības;3.2. degvielu, smērvielu, ziežvielu, tehnisko šķidrumu, krāsvielu un autokosmētikas veidi un pielietojums;3.3. uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi;3.4. instrumentu veidi, iedalījums, izmantošana;3.5. tehniskā informācija un instrukcijas veicamajiem darbiem;3.6. darba vides bīstamie faktori;3.7. ergonomikas principi;


4593.8. pirmā palīdzība;3.9. darba higiēna un kultūra;3.10. individuālie aizsardzības līdzekļi;3.11. bīstamie atkritumi, to glabāšana un utilizācija;3.12. motora ārējo ierīču un detaļu demontāžas – montāžas tehnoloģija;3.13. stūres iekārtas demontāžas – montāžas tehnoloģija;3.14. ritošās daļas mezglu un detaļu demontāžas – montāžas tehnoloģija;3.15. riepu nomaiņa un riteņu balansēšana;3.16. bremžu sistēmas bojāto un nolietoto ierīču, mezglu un detaļunomaiņa;3.17. sajūga un kardānu demontāžas – montāžas tehnoloģija;3.18. transmisijas agregātu demontāža – montāža;3.19. automobiļa virsbūvē izvietoto ierīču demontāžas – montāžastehnoloģija;3.20. detaļu aizvietošana;3.21. lietišķā saskarsme;3.22. profesionālā ētika;3.23. valsts valoda;3.24. viena svešvaloda (angļu, vācu vai krievu valoda) saziņas līmenī.3.35. Meža mašīnu mehāniķa profesijas standarts3.35.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – meža mašīnu mehāniķis.2. Profesijas kods – 7233 18.3.35.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– meža mašīnu mehāniķis veic meža mašīnu tehnisko apkalpošanu,tehniskā stāvokļa noteikšanu, defektu diagnostiku un remontu; prot vadīt unapkalpot meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas,kuras izmanto meža augsnes sagatavošanai, kociņu stādīšanai, koku zāģēšanaiun apstrādei, kokmateriālu pievešanai līdz ceļmalas krautuvei, celmu raušanai,ciršanas atlieku saiņošanai, kā arī pārstrādei kurināmās koksnes šķeldās.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai meža mašīnumehāniķim nepieciešama B un C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībaun normatīvajos aktos noteiktai traktortehnikas kategorijai atbilstoša vadītājaapliecība.


460Meža mašīnu mehāniķis strādā ar meža mašīnu remontu un apkalpošanusaistīto pakalpojumu uzņēmumos vai meža nozares uzņēmumos.3.35.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu,ievērojot meža nozares normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējās kārtībasnoteikumus.2. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājotpatstāvīgi un komandā, lai kvalitatīvi pildītu darba uzdevumus, ievērojot darbaaizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus un vides aizsardzībasprasības.3. Spēja veikt meža mašīnu diagnostiku, izmantojot atbilstošusmēraparātus un diagnostikas iekārtas, un izvērtēt iegūtos rezultātus.4. Spēja sagatavot darbu izpildei nepieciešamās detaļas, materiālus unaprīkojumu, pamatojoties uz iegūto informāciju par meža mašīnas tehniskostāvokli, tehniskajiem parametriem un bojājumiem.5. Spēja noteikt meža mašīnas detaļas un mezgla bojājuma iemeslus uncēloņus.6. Spēja lasīt un analizēt hidraulikas sistēmas, elektroiekārtu, elektroniskovadības sistēmu un kinemātiskās shēmas, zīmēt skices.7. Spēja remontēt meža mašīnas, izmantojot atbilstošas darba metodes unaprīkojumu.8. Spēja orientēties meža mašīnas uzbūvē, lai veiktu detaļu, agregātu,mehānismu un mezglu demontāžu – montāžu.9. Spēja veikt meža mašīnu tehniskās apkopes, ievērojot periodiskumu untehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības.10. Spēja pārbaudīt meža mašīnu darbībā pēc tehniskās apkopes vairemonta, novērtējot veiktā darba kvalitāti.11. Spēja sagatavot dokumentāciju par rezerves daļu un materiālu uzskaitiun veiktā darba izpildi.


46112. Spēja pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenciatbilstoši meža mašīnu remonta tehnoloģijas attīstības līmenim.13. Spēja sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli,risinot darba uzdevumus.14. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās (angļu, vācu vaikrievu).3.35.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Iegūt, izvērtēt un analizēt informāciju par meža mašīnas tehniskostāvokli, tehniskajiem parametriem un bojājumiem.2. Veikt meža mašīnu mezglu diagnostiku un novērtēt veikto mērījumurezultātus.3. Noteikt meža mašīnas bojājuma iemeslus.4. Sastādīt meža mašīnas remontam nepieciešamo rezerves daļupasūtījumu piegādes grafiku un veikt pasūtījumu.5. Noteikt nepieciešamo remontdarbu apjomu un izmaksas.6. Sagatavot un norobežot remonta zonu atbilstoši prasībām.7. Izvēlēties atbilstošas darba metodes un sagatavot darbamnepieciešamos instrumentus un materiālus.8. Veikt meža mašīnas bojāto daļu vai mezglu remontu vai nomaiņu.9. Novērtēt paveiktā darba kvalitāti.10. Plānot meža mašīnu parka tehnisko apkopju grafiku.11. Veikt meža mašīnas sagatavošanu apkopei un veikt meža mašīnutehnisko apkopi.12. Veikt izlietoto materiālu uzskaiti.13. Pārbaudīt meža mašīnu darbībā pēc tehniskās apkopes vai mežamašīnas atbilstību darbam pēc remonta.


46214. Sagatavot dokumentāciju par meža mašīnai veiktajiem darbiem.15. Lietot pneimatiskos, hidrauliskos un elektroinstrumentus, kā arīspeciālo aprīkojumu.16. Veikt metāla apstrādes pamatdarbus ar rokas instrumentiem un uzmetālapstrādes darbgaldiem.17. Veikt vienkāršus metināšanas pamatdarbus.18. Veidot rezerves daļu uzkrājuma fonda pieprasījumu.19. Uzturēt darba kārtībā instrumentus, iekārtas un aprīkojumu.20. Lasīt kopsalikuma un detaļu rasējumus, lasīt un zīmēt detaļu skices.21. Lasīt un izmantot darbā hidraulikas sistēmas, elektroiekārtu unelektronisko vadības sistēmu un kinemātiskās shēmas, zīmēt skices.22. Vadīt meža mašīnas un veikt to regulēšanu atbilstoši tehniskajiemparametriem.23. Vadīt B un C kategorijas automobiļus.24. Ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē meža nozares uzņēmumu unar meža mašīnu remontu un apkalpošanu saistīto pakalpojumu uzņēmumudarbību.25. Ievērot ķīmisko vielu uzglabāšanas un lietošanas noteikumus.26. Ievērot izlietoto eļļu un citu videi kaitīgu materiālu lietošanas,savākšanas, glabāšanas noteikumus.27. Strādāt patstāvīgi un komandā, uzņemties iniciatīvu.28. Plānot un organizēt savu darbu, noteikt prioritātes, argumentēt savuviedokli.29. Uzklausīt klienta vēlmes un komunicēt ar klientu, ievērojot pieklājībasnormas.30. Ievērot vides un darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošībasprasības.


46331. Izmantot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.32. Sniegt pirmo palīdzību.33. Atrast, analizēt un atlasīt informāciju par jaunākajām tehnoloģijāmsavā profesijā un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.34. Izmantot darbā datortehniku, specializētās datorprogrammas unelektroniskos saziņas līdzekļus.35. Pārvaldīt valsts valodu.36. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.37. Pārvaldīt divas svešvalodas (angļu, vācu vai krievu) profesionālāssaziņas līmenī.3.35.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba vides risku vērtēšana;1.2. arodslimības, to cēloņi;1.3. meža nozares struktūra un pamatfunkcijas;1.4. meža nozares normatīvie akti.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. materiālu, konstrukciju izturības, detaļu un mezglu izmērunoteikšanas pamatprincipi;2.2. rasējumu lasīšana, detaļu un mezglu skicēšana;2.3. mašīnu un iekārtu konstrukciju pamati (konstrukciju materiāli;konstrukciju izturības noteikšanas pamatprincipi, detaļu un mezglu izmērunoteikšanas pamatprincipi, mehānisku, hidraulisku, elektrisku un elektroniskuierīču darbības principi);2.4. mežsaimniecības mehanizācija (mehanizācijas būtība un attīstībastendences, meža mašīnas un iekārtas, to darba mūžs);2.5. metālapstrādes tehnoloģija;2.6. komercdarbības pamati;2.7. darbu organizācija un plānošana;2.8. profesionālā saskarsme;2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.


4643. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. meža mašīnu uzbūve un ekspluatācija;3.2. meža mašīnu tehniskā dokumentācija;3.3. meža mašīnu transportēšana;3.4. meža mašīnu diagnostika, tehniskās apkopes un remonts;3.5. hidrostatikas principi;3.6. elektrotehnikas, elektrības un automatizācijas principi (elektroniskovadības sistēmu un datorsistēmu uzbūves un darbības principi, elektrisko unelektronisko ierīču darbības principi, elektroiekārtu ekspluatācija, shēmulasīšana);3.7. hidraulikas sistēmu darbības principi (hidraulisku spēka iekārtu unvadības sistēmu uzbūves un darbības principi, hidraulisko shēmu lasīšana);3.8. tehniskās mehānikas principi (meža mašīnu mezglu uzbūve,savienojumi);3.9. konstrukciju materiāli, konstrukciju izturības noteikšanas principi,detaļu un mezglu izmēru noteikšanas principi;3.10. datoru lietošana (specializētās pakalpojumu programmas);3.11. tehniskā grafika (rasējumu lasīšana, skiču zīmēšana);3.12. meža mašīnu diagnostikā, tehniskajās apkopēs un remontosizmantojamo iekārtu, ierīču un instrumentu lietošana, regulēšana un uzturēšana;3.13. metināšanas darbu tehnoloģijas pamati;3.14. metālapstrādē izmantojamie instrumenti un iekārtas;3.15. izmantojamo ķīmisko vielu, smēreļļu un citu rezerves daļu lietošana,uzglabāšana un to savākšanas noteikumi;3.16. darba uzskaite, kvalitātes kontrole, tehnoloģisko procesu izmaksukalkulācija;3.17. vides aizsardzības prasības, vidi saudzējoši darba paņēmieni;3.18. darba aizsardzība;3.19. pirmā palīdzība;3.20. elektrodrošības prasības;3.21. ugunsdrošības noteikumi, uguns aizsardzības un uguns dzēšanaspaņēmieni;3.22. ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība;3.23. darba tiesiskās attiecības;3.24. valsts valoda;3.25. divas svešvalodas (angļu, vācu vai krievu) profesionālās saziņaslīmenī.3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts3.36.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – kokapstrādes operators.


4652. Profesijas kods – 7523 14.3.36.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kokapstrādes operators ir speciālists, kas veic koksnes mehāniskoapstrādi ar kokapstrādes darbmašīnām, izgatavo sagataves un detaļas no koka unkoksnes plātņu materiāliem, iestata un regulē kokapstrādes darbmašīnas,atskaitot speciālās darbmašīnas, veic griezējinstrumentu sagatavošanu darbam.Kokapstrādes operators var strādāt kokapstrādes, mēbeļu unbūvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos, galdniecības darbnīcās vai kāindividuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.3.36.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantojamās koku sugas.2. Spēja izprast kokizstrādājumu rasējumus.3. Spēja pareizi izvēlēties izejmateriālus darbam, noteikt apstrādes veiduun tās kvalitāti.4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipadarbmašīnām, mobili stacionārām iekārtām un elektriskajiem rokasinstrumentiem.5. Spēja sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces unpārbaudīt to atbilstību darba drošības prasībām.6. Spēja veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu, iekārtu un elektriskorokas instrumentu ekspluatāciju.7. Spēja atbilstoši rasējumiem izgatavot vienkāršas konstrukcijaskokizstrādājumus un apstrādātus kokmateriālus.8. Spēja aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.9. Spēja plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi, kā arī darba grupā.


46610. Spēja organizēt savu darba vietu, zināt un prast pielietot darbaaizsardzības noteikumu prasības, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošībasnoteikumu prasības darba vietā un, strādājot pie kokapstrādes darbmašīnām,pielietot drošus darba paņēmienus.11. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.12. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.3.36.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast vienkāršu kokizstrādājumu rasējumus un atbilstoši tiemizvēlēties materiālus un apstrādes iekārtas.2. Labi orientēties ražošanā pielietojamo koku sugās, kokmateriālu unplātņu materiālu veidos u.c. koksnes materiālos.3. Izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti.4. Izvēlēties un sagatavot izejmateriālus darbam, kā arī racionāli tosizmantot.5. Izvēlēties un izgatavot koka savienojumus.6. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt toatbilstību darba aizsardzības prasībām.7. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipadarbmašīnām (ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, garenfrēzmašīnām,frēzmašīnām, urbšanas mašīnām, urbšanas − dobšanas mašīnām, slīpmašīnām,mobili stacionārām iekārtām u.c.).8. Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju(izvēlēties optimālus apstrādes režīmus, veikt apstrādes parametru ievadīšanuiekārtu programmās (izpildes vadības sistēmā, mehānismos), veikt vienkāršuprogrammu sastādīšanu, izvēlēties atbilstošas darba vārpstas ungriezējinstrumentus, novērtēt griezējinstrumentu kvalitāti un veikt to iestatīšanu(uzstādīšanu), uzstādīt un regulēt palīgierīces, aizsargierīces un citutehnoloģisko aprīkojumu, izvēlēties un pieslēgt atbilstošas skaidu − putekļunosūcējierīces u.c.).9. Kopt un uzglabāt griezējinstrumentus un palīgierīces, novērtēt tokvalitāti un sagatavotību darbam.


46710. Strādāt un kopt rokas instrumentus un rokas elektroinstrumentus.11. Iestrādāt rasējumos paredzētos furnitūras elementus.12. Uzstādīt un regulēt aizsargierīces, palīgierīces un citu tehnoloģiskoaprīkojumu, t.sk. līnijlāzerus.13. Plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi vai darba grupā.14. Aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.15. Izgatavot dažādus kokizstrādājumus (koka plātnes, kastes, paliktņus,līstes, apšuvuma un grīdas dēļus u.tml.) un darbam nepieciešamos šablonus.16. Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darbaaizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.17. Sniegt pirmo palīdzību.18. Pārvaldīt valsts valodu.19. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.3.36.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. organiskā ķīmija;1.2. makro- un mikroekonomikas pamati;1.3. kokizstrādājumu konstrukcijas.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. materiālu mācība;2.2. fizikas pamati (mērvienības, kustību veidi, pretestība u.c.);2.3. kokizstrādājumu rasējumu lasīšana;2.4. kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumenti;2.5. elektrotehnikas pamati;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.7. datoru lietošana.


4683. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;3.2. koksnes bojājumi;3.3. zāģmateriāli;3.4. plātņu materiāli;3.5. vienkāršas līmes un koksnes aizsardzības materiāli;3.6. koksnes apstrādes pamati;3.7. kokapstrādes tehnoloģija;3.8. kokapstrādes pozīcijas tipa darbmašīnas un elektriskie rokas darbainstrumenti;3.9. kokizstrādājumu konstrukcijas;3.10. tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;3.11. kokapstrādes darbmašīnu un iekārtu ekspluatācijas zinības;3.12. elementāru matemātisku aprēķinu veikšana (apjoma, ātruma,laukuma, tilpuma u.c. aprēķināšana);3.13. dažādu sistēmu mērvienību (masas, laukuma, tilpuma, ģeometriskoizmēru, ātruma, apgriezienu, temperatūras) izpratne, lasīšana un pielietošana;3.14. darba aizsardzība;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba tiesiskās attiecības;3.17. valsts valoda;3.18. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.19. saskarsme (darbs grupā, darbs ar klientu).


469IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņaprofesiju standarti1. Profesijas nosaukums – pavārs.2. Profesijas kods – 5120 02.4.1. Pavāra profesijas standarts4.1.1. Vispārīgie jautājumi4.1.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavoun noformē ēdienus; atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontrolesnodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot higiēnasun darba aizsardzības noteikumus, un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.Pavārs strādā viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas arēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.4.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasībaspārtikas produktu apstrādē.2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstīgi to funkcijām unekspluatācijas noteikumiem.3. Spēja pielietot atbilstīgus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanaslīdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskajām vielām.4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgikvalitātes prasībām.5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīgas pārtikasražošanas procesā.6. Spēja novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiemrādītājiem.


4707. Spēja lietot tehnoloģiskos, saimnieciskās darbības uzskaites unatskaites dokumentus.8. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības,ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.9. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzībasnoteikumus.10. Spēja veikt darbu atbilstīgi uzdevumam, piedalīties lēmumupieņemšanā un uzņemties atbildību.11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus.12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamosinformācijas avotus.13. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālākoprofesionālo pilnveidi profesijā.14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Organizēt racionāli darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijasun aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu.2. Ievērot higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā, darba un personīgohigiēnu.3. Ievērot izejvielu, pusfabrikātu un gatavo ēdienu uzglabāšanas unrealizācijas termiņus un temperatūru.4. Noteikt kritiskos punktus izejvielu uzglabāšanas, pusfabrikātu ungatavās produkcijas apritē.5. Veikt izejvielu un gatavo ēdienu kvalitātes novērtēšanu organoleptiski.6. Gatavot pusfabrikātus, ievērojot produktu specifiku un pielietojotracionālus pirmapstrādes paņēmienus.


4717. Gatavot ēdienus, ievērojot uzņēmuma izstrādātos tehnoloģiskosdokumentus un atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam.8. Izvēlēties atbilstīgus produktu termiskās apstrādes veidus, lai saglabātuēdienu uzturvērtību.9. Izvēlēties un pagatavot ēdienus banketu un citu svinību galdam.10. Izstrādāt jaunu ēdienu receptūras un sastādīt tehnoloģisko karti.11. Veikt ēdienu kalkulācijas un aprēķināt ēdienu pašizmaksu.12. Spēt strādāt komandā, pieņemt lēmumus un atbildēt par sava darbarezultātiem.13. Spēt sazināties ar klientiem un risināt konflikta situācijas.14. Pārvaldīt valsts valodu.15. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, franču un angļuvalodā.4.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. psiholoģijas pamati;1.3. darba aizsardzība;1.4. vides aizsardzība;1.5. pārtikas mikrobioloģija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. riska analīzes kritisko kontroles punktu pamatprincipi;2.2. vispārējās higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem;2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.4. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;2.5. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;2.6. pirmās palīdzības sniegšana;


4722.7. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.8. ugunsdrošības noteikumi;2.9. izejvielu un produktu ķīmiskais sastāvs un uzglabāšanas prasības;2.10. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;2.11. ēdienkartes sastādīšanas pamatprincipi;2.12. viesu apkalpošanas un saskarsmes pamati;2.13. veselīga uztura pamatprincipi;2.14. uzskaites pamatprincipi ēdināšanas uzņēmumā;2.15. profesionālie termini valsts valodā, franču un angļu valodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba vietas organizācija ēdināšanas uzņēmumos;3.2. ēdināšanas uzņēmumu tehnoloģiskais aprīkojums, to darbībaspamatprincipi un ekspluatācija;3.3. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;3.4. ēdienu gatavošanas tehnoloģijas zināšanas;3.5. tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde un pielietošana;3.6. preču pieņemšanas un nodošanas dokumentācijas izstrāde;3.7. pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas tehnoloģiskajāprocesā (pārtikas produktu prečzinība);3.8. valsts valoda;3.9. viena svešvaloda saziņas līmenī.4.2. Viesmīļa profesijas standarts4.2.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – viesmīlis.2. Profesijas kods – 5131 01.4.2.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– viesmīlis veic viesu apkalpošanu, ievērojot viesu vēlmes, pielietojotprofesionālās zināšanas galdu klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, izvēlēun pasniegšanā; sazinās ar viesiem valsts valodā un vienā svešvalodā, protpielietot profesionālo terminoloģiju.Viesmīlis strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumusniegšanu.


4734.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast un ievērot produktu apstrādes un realizācijas unpersonīgās higiēnas prasības pārtikas apritē.2. Spēja darboties komandā, sazināties ar klientiem, ievērojot darba ētikasprincipus.3. Spēja darboties paaugstināta stresa situācijās un risināt konfliktasituācijas.4. Spēja praktiski veikt viesu apkalpošanu, galdu klāšanu atbilstoši klientuvēlmēm un uzņēmuma darbības specifikai.5. Spēja izskaidrot ēdienu un dzērienu savstarpējo saderību, ēdienukulinārās un garšas īpašības.6. Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus un strādāt arkases aparātu.7. Spēja lietot saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus.8. Spēja veikt darbu atbilstoši uzdevumam, piedalīties lēmumupieņemšanā un uzņemties atbildību.9. Spēja pielietot restorāna iekārtas atbilstoši to funkcijām unekspluatācijas noteikumiem un orientēties virtuves iekārtu darbībaspamatprincipos.10. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības,ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.11. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālākoprofesionālo pilnveidi profesijā.12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamosinformācijas avotus.13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes


4741. Organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstoši vispārpieņemtajāmnormām un uzņēmuma specifikai.2. Sagatavot (sakārtot) tirdzniecības zāli, inventāru un traukus darbam.3. Prast rīkoties ar restorāna un bāra iekārtām, ievērojot to ekspluatācijasnoteikumus.4. Uzglabāt un uzturēt kārtībā galda veļu.5. Izvēlēties galda traukus, inventāru, galda veļu un dekorus, klāt galduatbilstoši ēdienkartei un pasākuma veidam.6. Raksturot ēdienkartē iekļautos ēdienus un dzērienus, to pagatavošanu,garšas īpatnības un savstarpējo saderību.7. Pagatavot brokastu ēdienus un uzkodas.8. Apkalpot viesus atbilstoši vispārpieņemtajiem normatīviem,ēdienreizei, ēdienkartei un viesu kontingentam.9. Pasniegt gatavos ēdienus un dzērienus atbilstoši to realizācijasnoteikumiem (pasniegšanas temperatūra un trauki).10. Sazināties ar viesiem un, pielietojot pārdošanas prasmes, ieinteresētviņus pakalpojuma pirkšanai.11. Pieņemt un izpildīt klientu pasūtījumu.12. Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.13. Veikt darbības ar kases aparātu un norēķinu karšu (kredītkaršu)terminālu.14. Veikt uzskaites un atskaites operācijas.15. Pasūtīt un pieņemt preces.16. Izstrādāt pasākumu ēdienkarti un dzērienu karti.17. Strādāt komandā, pieņemt lēmumus, atbildēt par sava darbarezultātiem.


47518. Risināt konflikta un paaugstināta stresa situācijas.19. Pārvaldīt valsts valodu.20. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.4.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. darba aizsardzība;1.3. vides aizsardzības prasības;1.4. lietišķā etiķete un protokols;1.5. veselīga uztura pamatprincipi;1.6. ēdienu gatavošanas tehnoloģija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārējās higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem;2.2. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.3. pirmās palīdzības sniegšana;2.4. ugunsdrošības noteikumi;2.5. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.6. ēdienkaršu un dzērienu karšu veidi, to sastādīšanas noteikumi;2.7. banketu apkalpošanas veidi;2.8. dažādu tautu ēšanas kultūra, tradīcijas, īpatnības;2.9. ēdienu un dzērienu cenu kalkulācija;2.10. tirgvedības pamati;2.11. ēdināšanas uzņēmumu veidi un struktūra;2.12. psiholoģijas pamati;2.13. uzskaites pamatprincipi ēdināšanas uzņēmumā;2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos;3.2. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;3.3. higiēnas un vides aizsardzības prasības pārtikas apritē;3.4. darba drošība ēdināšanas uzņēmumos;


4763.5. ugunsdrošība un elektrodrošība ēdināšanas uzņēmumos;3.6. viesmīlības pamati;3.7. saskarsmes pamatprincipi un apģērba etiķete;3.8. ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības un ražošanas telpu sagatavošanadarbam;3.9. trauku un galda piederumu sagatavošana un pielietojums;3.10. galda veļa, tās veidi, kopšana, uzglabāšana un sagatavošana darbam;3.11. galda klājumu veidi;3.12. viesu sagaidīšanas un apkalpošanas noteikumi;3.13. ēdienu kulinārais raksturojums;3.14. uzturmācības pamati;3.15. dzērienu veidi, to raksturojums;3.16. vīnu zinību pamati;3.17. ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidi un secība;3.18. norēķināšanās ar viesi;3.19. saskarsmes psiholoģijas pamati, konflikta situāciju risināšanasiespējas;3.20. valsts valoda;3.21. viena svešvaloda saziņas līmenī.4.3. Ugunsdzēsēja profesijas standarts4.3.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ugunsdzēsējs.2. Profesijas kods – 5411 01.4.3.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ugunsdzēsējs dzēš ugunsgrēkus, veic neatliekamos avāriju sekulikvidēšanas un glābšanas darbus, lai novērstu ugunsgrēka apdraudējumucilvēkiem un samazinātu nodarīto kaitējumu īpašumam un videi.Ugunsdzēsējs strādā uzņēmumu ugunsdrošības, ugunsdzēsības unglābšanas dienestos.4.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


4771. Spēja saprast un precīzi izpildīt uzņēmumu ugunsdrošības,ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbību reglamentējošo normatīvo aktuprasības.2. Spēja pārbaudīt un novērtēt ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas,aprīkojuma, ekipējuma un sakaru līdzekļu gatavību darbam un uzturēt tostehniskā kārtībā.3. Spēja strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, izmantotaprīkojumu un ekipējumu notikuma seku likvidēšanā.4. Spēja brīdināt cilvēkus par iespējamo apdraudējumu un, janepieciešams, glābt cilvēkus, sniegt pirmo palīdzību, iznest materiālās vērtībasun izvest dzīvniekus no riska zonas.5. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes, zināšanas unfizisko sagatavotību.6. Spēja precīzi izpildīt vadītāja rīkojumus, savus un kopējos uzdevumus.7. Spēja adekvāti rīkoties kritiskās situācijās, novērtēt dzīvību un veselībuapdraudošas situācijas un pieņemt patstāvīgus lēmumus.8. Spēja strādāt elpošanai nepiemērotā vidē, izvēloties atbilstošusindividuālos aizsardzības līdzekļus un ugunsdzēsības un glābšanas tehniskoslīdzekļus.9. Spēja dzēst ugunsgrēkus, izvēloties un lietojot atbilstošu ugunsdzēsībastehnisko aprīkojumu, atbilstošas ugunsgrēka dzēšanai paredzētās ugunsdzēšanasvielas un to ņemšanas vietas.10. Spēja pārbaudīt notikuma seku likvidēšanā izmantoto aprīkojumu unnovietot aprīkojumu noteiktā vietā automobilī.11. Spēja uzturēt savstarpējos sakarus notikuma vietā.12. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nodarot iespējami mazāku kaitējumu videi.13. Spēja veikt ugunsdzēsības iekšējās un ārējās ūdensapgādes sistēmaspārbaudes.14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.


4784.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Glābt cilvēkus, izvest dzīvniekus un sargāt īpašumu ugunsgrēkos uncitos notikumos.2. Ievērot darba aizsardzības prasības.3. Brīdināt cilvēkus par dzīvības draudiem.4. Sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.5. Dzēst ugunsgrēkus.6. Veikt glābšanas darbus ugunsgrēkos.7. Pieņemt patstāvīgu lēmumu dzīvībai bīstamās situācijās.8. Pildīt uzņēmumu ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestudarbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.9. Strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas tehnisko aprīkojumu unspeciālajiem instrumentiem.10. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.11. Strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas automobiļiem.12. Uzturēt ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un aprīkojumu tehniskākārtībā.13. Uzlauzt, nojaukt būvkonstrukcijas.14. Strādāt ar sakaru līdzekļiem, uzturēt nepārtrauktus sakarus arnotikuma vietā iesaistītajām institūcijām.15. Izmantot ugunsdzēsības automobiļu un tehniskā aprīkojuma taktiskāsiespējas, veicot ugunsdzēsības un glābšanas darbus.16. Spēja sazināties.17. Strādāt patstāvīgi un komandā.18. Pilnveidot prasmes un zināšanas.


47919. Uzturēt atbilstošu fiziskās sagatavotības līmeni.20. Plānot un organizēt savu darbu.21. Ievērot vides aizsardzības noteikumu prasības.22. Pārvaldīt valsts valodu.23. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.24. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.4.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenīnepieciešamas zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņēmumuugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbību.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. uzņēmumu ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestuorganizācija;2.2. ugunsgrēks un tā attīstība;2.3. ugunsgrēku dzēšanas taktika;2.4. apakšvienības taktiskās iespējas;2.5. ugunsdzēsības pamatautomobiļi un ugunsdzēsības speciālieautomobiļi;2.6. profesionālā psiholoģija;2.7. ugunsdrošības profilakse;2.8. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba aizsardzības prasības uzņēmumu ugunsdrošības, ugunsdzēsībasun glābšanas dienestā;3.2. ugunsgrēku dzēšana;3.3. elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi;3.4. sakaru organizēšana notikuma vietā;3.5. izvēršanās notikuma vietā, kompleksie vingrinājumi;3.6. fiziskā sagatavotība;3.7. pirmā palīdzība;3.8. profesionālā sazināšanās;


4803.9. vides aizsardzība;3.10. darba tiesiskās attiecības;3.11. valsts valoda;3.12. viena svešvaloda saziņas līmenī.4.4. Metālapstrādes tehnoloģisko līniju operatora profesijas standarts4.4.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators.2. Profesijas kods – 7223 13.4.4.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators ražo vidējas sarežģītībaspakāpes metāla produkciju, izmantojot metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas unievērojot produkcijas tehniskās un tehnoloģiskās prasības; organizē darba izpildisaskaņā ar darba uzdevumu, ievērojot operāciju secību; sagatavo darbammetālapstrādes tehnoloģiskās līnijas; regulē metālapstrādes tehnoloģisko līnijudarba iekārtas, palīgierīces un instrumentus; nodrošina iekārtas un instrumentudarbspēju; ievēro darba drošības noteikumus, darba uzdevumus veic sadarbībāar metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas apkalpojošo inženieri (tehniskopersonālu).Metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators strādā metālapstrādes unmašīnbūves uzņēmumos.4.4.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja lasīt un saprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, kinemātiskāsshēmas, tehnoloģiskās kartes, instrukcijas un izmantot iegūto informāciju darbaprocesā.2. Spēja izmantot zināšanas par drošiem darba paņēmieniem darbaprocesā, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības darbavidē un izmantot metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas.3. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.


4814. Spēja noteikt metāla veidus un to tehniskos un kvalitātes rādītājus.5. Spēja strādāt ar kontroles instrumentiem un mērinstrumentiem, noteiktizejmateriālu, gatavās produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātesun tehniskajām prasībām.6. Spēja strādāt ar kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismiem,apkalpojot metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas.7. Spēja izpildīt vidējas sarežģītības pakāpes atslēdznieka pamatdarbus.8. Spēja veikt metālapstrādes tehnoloģisko līniju tehnisko apkopi.9. Spēja ieslēgt, vadīt un izslēgt metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas un topalīgierīces, kas nodrošina ražošanas procesu.10. Spēja izgatavot sērijveida produkcijas paraugu un pārbaudīt tātehnisko un kvalitatīvo rādītāju atbilstību tehniskajām prasībām.11. Spēja izprast vadības sistēmas kļūdu, pamatojies uz esošo informāciju,radoši novērst problēmas, pieaicinot citus speciālistus.12. Spēja iepakot un marķēt saražoto produkciju atbilstoši tehnoloģiskāmprasībām un klienta pasūtījumam.13. Spēja noformēt saražotās produkcijas dokumentāciju un sagatavotsaražoto produkciju nosūtīšanai klientam vai glabāšanai noliktavā.14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.4.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izmantot tehnoloģisko dokumentāciju.2. Apzināt tehnisko literatūru un strādāt ar to.3. Lasīt rasējumus un saprast kinemātiskās shēmas.4. Strādāt ar kontroles instrumentiem un mērinstrumentiem.5. Atšķirt metāla veidus un izmantot tos, lai nodrošinātu pareizutehnoloģisko procesu.


4826. Veikt vidējas sarežģītības pakāpes atslēdznieka pamatdarbus.7. Strādāt ar kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismiem.8. Sagatavot darbam metālapstrādes tehnoloģisko līniju, ieslēgt, vadīt unizslēgt to.9. Sekot metālapstrādes tehnoloģisko līniju un to palīgiekārtu darbībai unnodrošinājumam ar materiāliem un kontrolēt šo procesu.10. Izvēlēties optimālo darba režīmu un mainīt to atkarībā no ražošanasprocesa gaitas.11. Strādāt ar vadības pultīm, izmantojot attiecīgu nodrošinājumu arnepieciešamo programmatūru.12. Vadīt metālapstrādes tehnoloģisko līniju rokas un automātiskā režīmā.13. Salīdzināt saražotās produkcijas un iesaiņojuma kvalitātes parametruatbilstību tehniskajām prasībām.14. Veikt metālapstrādes tehnoloģisko līniju tehnisko apkopi.15. Spēt sazināties.16. Risināt problēmas.17. Strādāt patstāvīgi un komandā.18. Iegūt informāciju.19. Spēt uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.20. Plānot un organizēt savu darbu.21. Spēt pašizglītoties.22. Spēt strādāt radoši.23. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.24. Ievērot darba drošības prasības.25. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.


48326. Ievērot elektrodrošības noteikumus.27. Sniegt pirmo palīdzību.28. Pārvaldīt valsts valodu.29. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.30. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.4.4.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ķīmija;1.2. komercdarbības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. fizika;2.2. elektrotehnikas pamati;2.3. datoru lietošana;2.4. saskarsme;2.5. materiālu mācība;2.6. metālapstrādes darbos izmantojamie instrumenti, palīgierīces,darbgaldi, iekārtas;2.7. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. valsts valoda;3.2. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.3. matemātika;3.4. darba tiesiskās attiecības;3.5. tehniskie mērījumi;3.6. pielaides un sēžas;3.7. kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismi;3.8. metālapstrādes darba tehnoloģija – metālapstrādes tehnoloģisko līnijuveidi un to klasifikācija, uzbūve, darbības principi, tehniskās apkopes, vadīšanasun regulēšanas pamati, materiālu un saražotās produkcijas uzskaite;3.9. darba aizsardzība;3.10. elektrodrošības, ugunsdrošības un darba organizācijas normas;


4843.11. vides aizsardzība.4.5. Maiznieka profesijas standarts4.5.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – maiznieks.2. Profesijas kods – 7512 01.4.5.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– maiznieks gatavo kviešu un rudzu maizi plašā sortimentā; pārzinamaizes ražošanas tehnoloģisko procesu un veic kvalificētu darbu kvalitatīva galaprodukta ieguvei, kā arī piedalās jaunu izstrādājumu ieviešanā.Maiznieks strādā maizes ražošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbinātapersona, vai individuālais komersants.4.5.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast higiēnas prasības pārtikas produktu ražošanā.2. Spēja veikt darbu atbilstoši dotajam uzdevumam.3. Spēja noteikt izejvielu kvalitāti, to organoleptiskos rādītājus.4. Spēja veikt izejvielu sagatavošanu ražošanai.5. Spēja pārzināt un ievērot izstrādājuma gatavošanas tehnoloģiskoprocesu un veikt nepieciešamos aprēķinus.6. Spēja pārzināt iekārtas ekspluatāciju un apkopi.7. Spēja pārzināt tehnisko dokumentāciju.8. Spēja strādāt ar tehniskām iekārtām atbilstoši iekārtu ekspluatācijasnoteikumiem.


4859. Spēja pārzināt un ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošībasnoteikumus.10. Spēja ievērot darba ētikas pamatprincipus.11. Spēja ievērot labas ražošanas un higiēnas prakses pamatprincipus.12. Spēja sekot un apgūt jaunāko nozarē.13. Spēja saudzēt apkārtējo vidi.14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.15. Spēja strādāt patstāvīgi un sadarboties komandā.16. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamosinformācijas avotus.17. Spēja izmantot informācijas tehnoloģijas.4.5.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Sagatavot darba vietu atbilstoši instrukcijām.2. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumus.3. Prast sniegt pirmo palīdzību.4. Lietot tehnoloģisko dokumentāciju.5. Izpildīt pārtikas ražošanas normatīvos noteiktās tehnoloģisko cikluprasības.6. Ievērot tehnoloģiskā procesa secību.7. Sagatavot izejvielas pārstrādei atbilstoši receptūras prasībām.8. Veikt nepieciešamās darbības tehnoloģiskā procesa nodrošināšanaijebkurā brīdī.9. Uzskaitīt gatavo produkciju.


48610. Analizēt sava darba rezultātus.11. Prast izmantot jaunākās informācijas un ražošanas tehnoloģijas.12. Papildināt savas zināšanas par inovācijām nozarē.13. Izpildīt labas ražošanas un higiēnas prakses pamatprincipus.14. Orientēties normatīvajos aktos, kas attiecas uz pārtikas produktu apritiun paškontroli.15. Ievērot darba ētikas principus.16. Pārvaldīt valsts valodu.17. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.19. Prast strādāt patstāvīgi un komandā.20. Saudzēt apkārtējo vidi.4.5.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. darba aizsardzība;1.3. vides aizsardzība;1.4. komercdarbības pamati;1.5. saskarsmes pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. riska analīzes kritisko punktu pamatprincipi;2.2. vispārējās higiēnas prasības;2.3. ķīmijas pamatzināšanas;2.4. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;2.5. pamatzināšanas tehniskajā grafikā;2.6. tehniskie apzīmējumi;2.7. reglamentētie parametri;2.8. iekārtu elektrodrošības noteikumi;


4872.9. ugunsdrošības noteikumi;2.10. pierakstu nozīme kvalitātes vadības sistēmā;2.11. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;2.12. profesionālās pilnveides iespējas;2.13. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. maizes ražošanas tehnoloģija;3.2. personiskā higiēna;3.3. tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipi un ekspluatācija;3.4. zināšanas par konkrētām izejvielu izvirzītajām prasībām;3.5. mikrobioloģijas pamati;3.6. valsts valoda;3.7. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.8. informācijas tehnoloģijas;3.9. pirmā palīdzība.4.6. Konfekšu ražotāja profesijas standarts4.6.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – konfekšu ražotājs.2. Profesijas kods – 7512 08.4.6.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– konfekšu ražotājs veic dažāda sortimenta konfekšu masu, sīrupu,glazūru gatavošanu atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrāmpusmehanizētajās līnijās, kā arī konfekšu izlases sortimenta gatavošanu,pielietojot roku darbu; apgūst jauna sortimenta izstrādājumu tehnoloģijas un toieviešanu ražošanā; atbild par sava darba kvalitāti.Konfekšu ražotājs strādā pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kas nodarbojasar konfekšu ražošanu.4.6.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences


4881. Spēja pielietot konfekšu ražošanas iekārtas atbilstoši to ekspluatācijasnoteikumiem un veikt to apkopi.2. Spēja veikt darbu atbilstoši dotajam uzdevumam.3. Spēja pielietot konfekšu, pusfabrikātu, apdares materiālu gatavošanastehnoloģijas.4. Spēja novērtēt konfektes atbilstoši standartos noteiktajiemorganoleptiskajiem parametriem.5. Spēja strādāt ar tehnoloģisko iekārtu atbilstoši iekārtu ekspluatācijasnoteikumiem, darba aizsardzības un vides noteikumiem.6. Spēja ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības.7. Spēja lietot saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus.8. Spēja pielietot jaunāko informāciju konfekšu ražošanas tehnoloģijā.9. Spēja sazināties valsts valodā, angļu un krievu valodā.4.6.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Ievērot konfekšu gatavošanas tehnoloģiskā procesa secību, regulēšanu,uzraudzību.2. Izmantot konfekšu sortimenta receptūras.3. Gatavot konfekšu pusfabrikātus un apdares materiālus.4. Novērtēt gatavos izstrādājumus pēc organoleptiskiem parametriem.5. Pielietot ražošanas iekārtas atbilstoši ekspluatācijas prasībām.6. Lietot ugunsdrošības ierīces, ja nepieciešams.7. Lietot elektroiekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.8. Ievērot personīgās higiēnas normu prasības.9. Ievērot minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā.


48910. Pieprasīt nepieciešamās izejvielas un materiālus atbilstoši darbauzdevumam.11. Uzskaitīt gatavo produkciju.12. Novērtēt produkciju atbilstoši kvalitātes kritērijiem.13. Apgūt jauno tehnoloģiju, sortimentu.14. Apgūt jaunās iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.15. Pārvaldīt valsts valodu.16. Pārvaldīt angļu un krievu valodu saziņas līmenī.17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, angļu un krievuvalodā.4.6.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. fizikas pamatzināšanas.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. saskarsme;2.2. ķīmijas pamatzināšanas;2.3. vides mācība;2.4. informācijas tehnoloģiju izmantošana;2.5. komercdarbības pamati;2.6. profesionālie termini valsts valodā, angļu un krievu valodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. vides aizsardzība;3.2. izejvielas un materiāli;3.3. mikrobioloģijas pamati;3.4. riska analīzes principi kritiskajos kontroles punktos;3.5. tehnoloģijas aprīkojums;3.6. speciālā tehnoloģija;3.7. darba aizsardzība;


4903.8. valsts valoda;3.9. angļu un krievu valoda saziņas līmenī.4.7. Galdnieka profesijas standarts4.7.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – galdnieks.2. Profesijas kods – 7522 01.4.7.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– galdnieks ir speciālists, kas apguvis kokapstrādes pamatus, veic koksnesmehānisko apstrādi, izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādus vienkāršuskonstrukcijas koka izstrādājumus; ražo vidējas sarežģītības pakāpes kokaizstrādājumus uz tehnoloģiskām līnijām vai kokapstrādes darbmašīnām; ievēroprodukcijas ražošanas tehnoloģiskos nosacījumus, organizē darba izpildi saskaņāar darba uzdevumu, ievēro operāciju secību, sagatavo kokapstrādes darbmašīnasdarbam, izņemot programmētās vadības darbmašīnas, regulē tehnoloģiskāslīnijas, palīgierīces un griezējinstrumentus, nodrošina iekārtas un instrumentudarbaspēju, ievēro darba aizsardzības prasības.Galdnieks pārsvarā strādā mēbeļu ražošanas uzņēmumos vai galdniecībasdarbnīcās.4.7.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atšķirt koku sugas, prast novērtēt izejmateriālu atbilstībuizstrādājuma izgatavošanai.2. Spēja lasīt un saprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, tehnoloģiskāskartes, instrukcijas un lietot iegūto informāciju darba procesā.3. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un tehnoloģisko līniju tehniskoapkopi.4. Spēja vadīt un kontrolēt kokapstrādes tehnoloģisko līniju vai atsevišķomašīnu darbu.


4915. Spēja strādāt ar kontroles instrumentiem un mērinstrumentiem, noteiktizejmateriāla, gatavās produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātesun tehniskajām prasībām.6. Spēja iepakot un marķēt saražoto produkciju atbilstoši tehnoloģiskajāmprasībām vai klienta pasūtījumam.7. Spēja uzkrāt un analizēt informāciju par tehnoloģiskās līnijas vaiatsevišķu mašīnu darbu, lai savlaicīgi atklātu un novērstu novirzestehnoloģiskajā procesā, nepieļaut nekvalitatīvas produkcijas izlaidi, radošinovērst problēmas.8. Spēja zināt un ievērot darba aizsardzības noteikumus, ievērotelektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus darba vietā un strādājot arkokapstrādes tehnoloģiskajām līnijām, lietot drošus darba paņēmienus.9. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.10. Spēja strādāt ar vienkāršām kravas pacelšanas un pārvietošanasierīcēm, apkalpojot tehnoloģiskās līnijas vai darbmašīnas.11. Spēja noformēt dokumentāciju saražotajai produkcijai un sagatavotsaražoto produkciju nosūtīšanai klientam vai glabāšanai noliktavā.12. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.7.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast koka izstrādājumu konstrukciju rasējumus.2. Zīmēt izstrādājuma uzmetumu (speciālā zīmēšana).3. Izgatavot dažādus vienkāršus koka izstrādājumus (piemēram, kokaplātnes, līstes, apšuvuma vai grīdas dēļus, vienkāršus sadzīves priekšmetus,mēbeles).4. Izvēlēties un sagatavot izejmateriālus darbam, racionāli tos izmantot.5. Veikt vienkāršu izstrādājumu montāžas darbus, tai skaitā objektos.6. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt toatbilstību darba aizsardzības prasībām.


4927. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbmašīnām(piemēram, ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, garenfrēzmašīnām, frēzmašīnām,urbšanas mašīnām, urbšanas–dobšanas mašīnām, slīpmašīnām).8. Veikt koksnes mehānisko apstrādi ar elektriskajiem rokas instrumentiem.9. Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju.10. Izvēlēties atbilstošus griezējinstrumentus.11. Novērtēt griezējinstrumentu kvalitāti.12. Kopt un glabāt griezējinstrumentus.13. Uzturēt darba kārtībā kokapstrādes darbmašīnas, veikt to tehniskoapkopi.14. Iestatīt griezējinstrumentus.15. Uzstādīt un regulēt aizsargierīces, palīgierīces vai citu tehnoloģiskoaprīkojumu.16. Apstrādāt koksni ar rokas darbarīkiem un elektriskajiem rokasinstrumentiem.17. Veikt koka izstrādājumu ķīmisko aizsardzību un apdari ar rokasinstrumentiem (otām, rullīšiem) un smidzināšanas metodi.18. Iestrādāt viras, slēdzenes un citus furnitūras elementus.19. Aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.20. Sastādīt koka izstrādājumu kalkulācijas.21. Veikt vienkāršu koka izstrādājumu remontu.22. Organizēt savu darbu un veikt to atbilstoši darba aizsardzības,elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām.23. Sniegt pirmo palīdzību.24. Pārvaldīt valsts valodu.


49325. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.4.7.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. fizikas pamati;1.2. komercdarbības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. materiālu mācība;2.2. ķīmijas pamati;2.3. elektrotehnikas pamati;2.4. datora lietošana;2.5. kokapstrādē izmantojamie instrumenti, palīgierīces, darbmašīnas, iekārtas;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;3.2. fizikālās un mehāniskās īpašības;3.3. koksnes vainas;3.4. zāģmateriāli;3.5. plātņu materiāli;3.6. līmes un apdares materiāli;3.7. koksnes apstrādes pamati;3.8. kokapstrādes darbmašīnas un instrumenti;3.9. kokapstrādes tehnoloģija;3.10. līmes un līmēšanas tehnoloģija;3.11. koksnes izstrādājumu aizsardzības un apdares materiāli, aizsardzībasun apdares tehnoloģija;3.12. kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu zinības;3.13. kokapstrādes atlikumu pārstrāde;3.14. vienkāršu kokizstrādājumu konstrukcijas;3.15. tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;3.16. rasēšana, rasējumu lasīšana;3.17. komercdarbība;3.18. darba aizsardzība;3.19. vides aizsardzība;3.20. darba tiesiskās attiecības;


4943.21. elementāri matemātiski aprēķini (laukuma, tilpuma, daudzuma,procentu aprēķināšana);3.22. elementāras zināšanas ķīmijā (šķīdinātāji, atšķaidītāji, līmvielas,cietinātāji; izpratne par žūšanas, cietēšanas reaģēšanas procesiem);3.23. dažādu sistēmu mērvienību (masas, laukuma, tilpuma, ģeometriskoizmēru, ātruma, apgriezienu, temperatūras) izpratne, lasīšana un lietošana;3.24. izpratne elementārajā fizikā (kustība, pretestība, adhēzija, kohēzija,elektrība);3.25. vienkārši, ar kokapstrādi saistīti termini un simboli svešvalodā(angļu, vācu valodā);3.26. valsts valoda;3.27. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.28. saskarsme.4.8. Koksnes materiālu apstrādātāja profesijas standarts4.8.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – koksnes materiālu apstrādātājs.2. Profesijas kods – 7522 06.4.8.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– koksnes materiālu apstrādātājs veic koksnes mehānisko apstrādi,izgatavo sagataves un detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem, kā arīizgatavo vienkāršus koka izstrādājumus.Koksnes materiālu apstrādātājs pārsvarā strādā galdniecības darbnīcās,kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.4.8.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantotās koku sugas.2. Spēja izvēlēties koksnes materiālus un apstrādes veidu; racionāliizmantot materiālus.3. Spēja izprast vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavjurasējumus.


4954. Spēja izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti.5. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar atbilstošāmpozīcijas tipa darbmašīnām.6. Spēja izgatavot vienkāršus kokizstrādājumus, ievērojot izstrādājumu undetaļu rasējumus.7. Spēja veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju.8. Spēja strādāt ar darbarīkiem un rokas elektriskajiem instrumentiem unkopt tos.9. Spēja aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.10. Organizēt savu darba vietu; zināt un prast ievērot darba aizsardzībasprasības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darbavietā un, strādājot pie darbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus.11. Spēja strādāt patstāvīgi un darba grupā.12. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.8.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavjurasējumus.2. Atšķirt kokmateriālus un ražošanā pielietotās koku sugas.3. Izvērtēt koksnes un kokmateriālu kvalitāti.4. Izvēlēties un sagatavot izejmateriālus darbam, kā arī racionāli tosizmantot.5. Izgatavot dažādus vienkāršus kokizstrādājumus (kātus, kastes,paliktņus, rāmjus, līstes, apšuvuma un grīdas dēļus u.tml.).6. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt toatbilstību darba aizsardzības prasībām.


4967. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipakokapstrādes darbmašīnām (ripzāģmašīnām; lentzāģmašīnām;garenfrēzmašīnām; frēzmašīnām; urbšanas mašīnām; urbšanas – dobšanasmašīnām; slīpmašīnām).8. Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju(izvēlēties atbilstošu griezējinstrumentu, novērtēt instrumenta kvalitāti, kopt unuzglabāt griezējinstrumentus; iestatīt griezējinstrumentus; novērtēt, vaikokapstrādes darbmašīna ir darba kārtībā; uzstādīt un regulēt aizsargierīces unpalīgierīces u.c.).9. Veikt koksnes apstrādi ar darba rīkiem un rokas elektriskajieminstrumentiem un kopt tos.10. Iestrādāt vienkāršus furnitūras elementus.11. Aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.12. Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darbaaizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.13. Pārvaldīt valsts valodu.14. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.15. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.4.8.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. fizikas pamati;1.2. līmes un līmēšanas tehnoloģijas;1.3. apdares materiāli un tehnoloģijas;1.4. makro – un mikroekonomikas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. materiālmācība;2.2. apdares materiāli un līme;2.3. kokapstrādes tehnoloģija;2.4. vienkāršu rasējumu lasīšana un tehniskie mērījumi;2.5. kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumenti;


4972.6. vienkāršu kokizstrādājumu konstrukcijas;2.7. mērvienības (garuma, platuma, masas, t ° , leņķu, ātrumu u.c.);2.8. organiskās ķīmijas pamati (šķīdinātāji, atšķaidītāji u.c.);2.9. vienkārši ar kokapstrādi saistīti termini valsts valodā un vienāsvešvalodā;2.10. datoru lietošana.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;3.2. koksnes vainas;3.3. zāģmateriāli;3.4. plātņu materiāli;3.5. vienkāršākās līmes un koksnes aizsardzības materiāli;3.6. koksnes apstrādes pamati;3.7. kokapstrādes darbmašīnas un instrumenti;3.8. kokapstrādes tehnoloģija;3.9. vienkāršākie līmēšanas paņēmieni;3.10. vienkāršu kokizstrādājumu rasējumu lasīšana;3.11. kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu zinības;3.12. elementāru matemātisku aprēķinu veikšana (laukuma, tilpuma,apjoma, ātruma u.c.);3.13. izpratne elementārā fizikā (kustība, pretestība, elektrība, adhēzija);3.14. darba aizsardzība;3.15. darba tiesiskās attiecības;3.16. vides aizsardzība;3.17. valsts valoda;3.18. saskarsme;3.19. viena svešvaloda saziņas līmenī.4.9. Pārtikas produktu ražošanas operatora profesijas standarts4.9.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – pārtikas produktu ražošanas operators.2. Profesijas kods – 8160 01.4.9.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:


498– pārtikas produktu ražošanas operators ir pārtikas produktu ražošanasnozares (gaļas un gaļas produktu, piena produktu, zivju un zivju pārstrādesproduktu, augļu un dārzeņu pārstrādes, dzērienu ražošanas, graudu, garšvielu untehnisko kultūru apstrādes ražošanas, maizes un miltu produktu un citu pārtikasproduktu ražošanas) darbinieks, kas prot strādāt ar pārtikas produktu ražošanasiekārtām un instrumentiem, ievērojot higiēnas un darba aizsardzībasnoteikumus.Pārtikas produktu ražošanas operators strādā pārtikas rūpniecībasuzņēmumos.4.9.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast higiēnas prasības pārtikas produktu ražošanā.2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstoši to funkcijām ražošanasprocesā.3. Spēja pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanaslīdzekļus, ievērojot darba aizsardzību saskarē ar ķīmiskām vielām.4. Spēja vadīt un regulēt iekārtu darbību atbilstoši nepieciešamajiemparametriem, kuri noteikti produktu ražošanas tehnoloģiskās instrukcijās uniekārtu ekspluatācijas instrukcijās.5. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstošikvalitātes prasībām.6. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus droša galaproduktaradīšanai.7. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības,ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.8. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzībasnoteikumus.9. Spēja piedalīties lēmuma pieņemšanā un uzņemties atbildību.10. Spēja sadarboties komandā, ievērojot darba ētikas principus.11. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālākoprofesionālo pilnveidi profesijā.


49912. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamosinformācijas avotus.13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.9.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Sagatavot darba vietu un iekārtas atbilstoši instrukcijām.2. Pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus,ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskām vielām.3. Novērtēt iekārtas atbilstību darba aizsardzības un ekspluatācijasinstrukcijām.4. Lietot iekārtas vai instrumentus atbilstoši tehnoloģiskam uzdevumamun ekspluatācijas instrukcijām.5. Orientēties tehniskajā dokumentācijā un iekārtu darbības principiālajāsshēmās.6. Atpazīt palīgmateriālus un izejvielas.7. Lasīt marķējumu izejvielām un materiāliem.8. Izvērtēt izmantojamo izejvielu un materiālu atbilstību izvirzītāmkvalitātes prasībām.9. Prast noregulēt tehnoloģiskās iekārtas.10. Novērtēt gala produkta atbilstību vizuāli, organoleptiski, veicotelementārus uzmērījumus.11. Prast aizpildīt protokolus un to analogus.12. Novērst neracionālu izejvielu un materiālu izlietojumu.13. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.14. Izvēlēties piemērotus un atbilstošus individuālos darba aizsardzībaslīdzekļus.


50015. Sniegt pirmo palīdzību.16. Ievērot vides aizsardzības prasības.17. Prast novērtēt iespējamo apdraudējumu videi kādā no ražošanasposmiem.18. Prast pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.19. Ievērot darba ētikas principus.20. Pielietot kolēģu vai citu pieredzi.21. Izvērtēt un pielietot iegūtās zināšanas savā darbā.22. Prast strādāt komandā.23. Pārvaldīt valsts valodu.24. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, angļu un krievuvalodā.4.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. darba aizsardzības prasības;1.3. vides aizsardzības prasības;1.4. saskarsmes pamati;1.5. psiholoģijas pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. riska analīzes kritisko punktu pamatprincipi;2.2. vispārējās higiēnas prasības;2.3. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.4. ķīmijas pamatzināšanas;2.5. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;2.6. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;2.7. darba aizsardzības noteikumi saskarē ar ķīmiskām vielām;


5012.8. pamatzināšanas tehniskajā grafikā;2.9. tehniskie apzīmējumi;2.10. reglamentētie parametri;2.11. pirmās palīdzības sniegšana;2.12. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.13. ugunsdrošības noteikumi;2.14. pierakstu nozīme kvalitātes vadības sistēmā;2.15. izejvielu zudumu veidošanās un to rašanās cēloņi;2.16. izglītības iespēju veidi nozarē;2.17. profesionālie termini valsts valodā, angļu un krievu valodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. tehnoloģijas zināšanas;3.2. higiēnas prasības pārtikas produktu ražošanā;3.3. pārtikas produktu ražošanas vispārīgā tehnoloģija;3.4. tehnoloģisko iekārtu darbības pamatprincipi un ekspluatācija;3.5. zināšanas par konkrētam produktam izvirzītām prasībām;3.6. darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzībaslīdzekļus;3.7. valsts valoda;3.8. viena svešvaloda saziņas līmenī.4.10. Rūpnīcas/katlu kurinātāja profesijas standarts4.10.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – rūpnīcas /katlu kurinātājs.2. Profesijas kods – 8182 01.4.10.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– rūpnīcas/katlu kurinātājs veic tvaika katlu un ūdenssildāmo katlu, kaskvalificējami kā karsējami spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtu apkalpošanuun ekspluatāciju.Rūpnīcas/katlu kurinātājs strādā uzņēmumos, kas nodrošinasiltumenerģijas ražošanu un siltumapgādi.4.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās


502profesionālās kompetences1. Spēja organizēt darba vietu un veikt darba pienākumus, lai neradītudraudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.2. Spēja saskaņā ar darba instrukcijām un atbildīgā speciālista rīkojumiemun norādījumiem ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības unvides aizsardzības prasības darbā ar katliekārtām.3. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, shēmas unaizpildīt katliekārtu ekspluatācijas dokumentāciju.4. Spēja sagatavot kurināmo, katlu agregātus un katlu mājas palīgiekārtasdarbam.5. Spēja iedarbināt un ieslēgt darba režīmā katlus un nepieciešamāspalīgiekārtas.6. Spēja apkalpot un uzraudzīt darbojošos katlus un katlu palīgiekārtas,regulēt kurināmā degšanas procesu maksimālā lietderības koeficienta iegūšanai.7. Spēja apturēt katliekārtu darbību normālā režīmā.8. Spēja apturēt katliekārtu darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam,konstatējot nepieļaujamus defektus un instrukcijas pārkāpumus.9. Spēja veikt atslēdznieka pamatdarbus, lai nodrošinātu nepārtrauktukatliekārtu ekspluatāciju un veiktu vienkāršus remonta darbus.10. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Organizēt un sagatavot darba vietu.2. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumus un vides aizsardzības prasības.3. Sniegt pirmo palīdzību.4. Lasīt tehnoloģiskās shēmas un rasējumus.


5035. Iepazīties ar ierakstiem operatīvajos maiņas žurnālos.6. Aizpildīt ekspluatācijas dokumentāciju.7. Veikt katla agregātu un katlu mājas iekārtas apskati.8. Pieņemt un nodot maiņu.9. Iedarbināt nepieciešamās katlu mājas palīgiekārtas (piemēram, sūkņus,ventilatorus, dūmsūkņus).10. Iedarbināt nepieciešamās tehnoloģiskās shēmas (barošanas, kurināmāpadeves, gaisa padeves un vilkmes).11. Noregulēt tehnoloģisko shēmu tehniskos parametrus.12. Iekurināt un uzraudzīt katlu saskaņā ar ražotāja montāžas unlietošanas instrukcijām un apkalpojošā personāla darba instrukcijām.13. Strādāt ar dažādiem kurināmā veidiem, ievērojot to fizikālās unķīmiskās īpašības.14. Nodrošināt efektīvu degšanas procesu.15. Ekspluatēt katlu ar maksimālo lietderības koeficientu.16. Strādāt ar dažādiem katlu veidiem un dažādas uzbūves kurtuvēm.17. Apkalpot barošanas, kurināmā padeves, velkmes un ventilācijasiekārtas.18. Apkalpot pelnu un izdedžu savākšanas sistēmas.19. Sekot katliekārtu un to aprīkojuma tehniskajam stāvoklim.20. Sekot mēraparatūras rādījumiem un automātiskām regulēšanassistēmām.21. Apstādināt katliekārtu darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam ,konstatējot katliekārtu bojājumus.22. Veikt atslēdznieku pamatdarbus.


50423. Strādāt ar mehāniskajiem un rokas elektriskajiem instrumentiem.24. Apkalpot cauruļvadus saskaņā ar katliekārtu apkalpošanasnoteikumiem un darba instrukcijām.25. Veikt darbus saistībā ar kurināmā pieņemšanu, izvietošanu unglabāšanu.26. Strādāt patstāvīgi un komandā.27. Lietot racionālas darba metodes darba uzdevumu izpildē.28. Pārvaldīt valsts valodu.29. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.30. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.4.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vielu agregātstāvokļi;1.2. fizikas un tehniskās termodinamikas pamati;1.3. katla agregāta siltuma bilance;1.4. kurināmā ieguve, transportēšana;1.5. atmosfēras piesārņojums;1.6. rasēšanas pamati;1.7. darba tiesiskās attiecības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. siltums un enerģija;2.2. ūdens īpašības un kvalitātes prasības;2.3. tvaiks un tā īpašības;2.4. siltuma pārvades veidi;2.5. kurināmā sastāvs, siltumspēja, degšana;2.6. kurināmā padeves shēmas;2.7. tvaika ražošana un piegāde;2.8. dzīvojamo un ražošanas telpu siltumapgāde;2.9. karstā ūdens ražošana un piegāde;2.10. katlu agregātu uzbūve;2.11. barošanas iekārtu veidi, uzbūve;


5052.12. velkmes un gaisa padeves iekārtas, to nozīme;2.13. katliekārtu ūdenssaimniecība;2.14. ūdens apkures sistēmas iekārtas un ierīces, to nozīme, uzbūve;2.15. tvaika apgādes sistēmas iekārtas un ierīces, to nozīme, uzbūve;2.16. kontroles mēraparāti, to veidi, nozīme un uzbūve;2.17. rasējumu lasīšana;2.18. atslēdznieku darbu tehnoloģijas pamati;2.19. apmūrējamie un izolācijas materiāli;2.20. blīvju un pakojumu materiāli;2.21. metālu un sakausējumu fizikālās un mehāniskās īpašības;2.22. ūdens filtru materiāli;2.23. reaģenti katlu sildvirsmu tīrīšanai;2.24. profesionālā saskarsme;2.25. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. katlu agregātu sagatavošana darbam;3.2. katlu iekuršana un pieslēgšana darba režīmam;3.3. katlu ekspluatācija un uzraudzība darbības laikā;3.4. katla agregātu darbības apstādināšana;3.5. katla agregātu darbības apstādināšana avārijas gadījumā;3.6. katla sildvirsmu appūšana, katlu izpūšana, skalošana un tīrīšana;3.7. katlu remonts un konservācija;3.8. kurināmā glabāšana (pieņemšana);3.9. cietā kurināmā padeves iekārtas un ierīces uzbūve un darbība;3.10. šķidrā kurināmā padeves iekārtas, ierīces uzbūve un darbība;3.11. dabīgās gāzes iekārtas, ierīces uzbūve un darbība;3.12. slāņveida kurināmo kurtuvju ekspluatācija;3.13. katlu lietderības koeficients;3.14. katlu mājas palīgiekārtas, to darbība (barošanas iekārta, velkmes ungaisa padeves iekārta, katliekārtu ūdenssaimniecība, ūdens apkures sistēmasiekārta, tvaika apgādes sistēmas iekārta);3.15. kontroles mēraparātu darbība un pārbaude;3.16. kurināmā padeves automātisko sistēmu veidi, darbība, regulēšana unpārbaude;3.17. instrukcijas par katliekārtu konstrukciju un lietošanas apstākļiem;3.18. valsts valoda;3.19. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.20. pirmā palīdzība;3.21. darba aizsardzība;3.22. vides aizsardzība;3.23. normatīvie akti, kas nosaka katliekārtu tehniskās uzraudzībaskārtību, un darba instrukcijas.


5064.11. Dispečera (iekšlietu jomā) profesijas standarts4.11.1. Vispārējie jautājumi1. Profesijas nosaukums – dispečers (iekšlietu jomā).2. Profesijas kods – 5414 21.4.11.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– dispečers strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un veicvienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” un Valsts ugunsdzēsībasun glābšanas dienesta tālruņa numura 01 ienākošo zvanu apstrādi unpāradresāciju, pieņem pieteikumus par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem(turpmāk – notikumi), izsūta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestaapakšvienības uz notikuma vietu, organizē informācijas apmaiņu ar citāmnotikumā iesaistītajām institūcijām un dienestiem, sniedz informācijuiedzīvotājiem apdraudējuma gadījumos.4.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanasdienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.2. Spēja apstrādāt un glabāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestadarba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.3. Spēja pārbaudīt un novērtēt darba vietas tehniskā aprīkojuma, birojatehnikas un sakaru līdzekļu gatavību darbam.4. Spēja strādāt ar darba vietas tehnisko aprīkojumu.5. Spēja strādāt ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzēmun informācijas sistēmām.6. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, unfizisko sagatavotību.


5077. Spēja precīzi izpildīt priekšnieku rīkojumus, savus pienākumus unkopējos uzdevumus.8. Spēja adekvāti rīkoties stresa situācijās, izvērtēt informāciju un pieņemtlēmumus.9. Spēja pieņemt pieteikumus pēc algoritma un izsūtīt Valstsugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu.10. Spēja noteikt un piesaistīt nepieciešamos operatīvos dienestusnotikumam.11. Spēja noteikt un piesaistīt citu institūciju resursus notikumam.12. Spēja veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursuuzskaiti un aktualizēšanu.13. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības unelektrodrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pieņemt un izvērtēt pieteikumus par notikumiem, izsūtīt uz notikumavietu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības.2. Pieņemt zvanus uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru„112” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numuru 01, noteiktatbildīgo dienestu un nepieciešamības gadījumā pāradresēt zvanu pēcpiekritības.3. Uzturēt sakarus ar ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbudalībniekiem.4. Uzturēt sakarus ar operatīvo, avārijas un citu notikumā iesaistītoinstitūciju amatpersonām.5. Izvērtēt saņemto informāciju, piesaistīt notikumam citus operatīvos unavārijas dienestus, valsts un pašvaldību institūcijas.6. Veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienīburesursu uzskaiti un aktualizēšanu.


5087. Pārzināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzes uninformācijas sistēmas, prast ar tām strādāt.8. Prast strādāt ar informāciju un pieņemt lēmumus paaugstināta stresaapstākļos.9. Sniegt informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā.10. Reģistrēt notikumus informācijas nesējā atbilstoši normatīvajos aktosnoteiktajām prasībām.11. Prast strādāt ar datoru (biroja programmatūru un internetapārlūkprogrammām), citu biroja tehniku, sakaru līdzekļiem un skaņu ierakstuiekārtām.12. Strādāt patstāvīgi un komandā.13. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.14. Pārvaldīt valsts valodu.15. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.17. Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes.18. Uzturēt atbilstošu fiziskās sagatavotības līmeni.4.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” darbībasnostādnes Eiropas Savienības normatīvajos aktos un direktīvās;1.2. trauksmes sirēnu darbības tiesiskā bāze.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam saistošie normatīvieakti;


5092.2. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” darbība Latvijā,tās mērķi un uzdevumi;2.3. civilās aizsardzības sistēma Latvijā;2.4. prognozējamās katastrofas un krīžu pārvaldīšana valstī;2.5. sakaru organizēšana;2.6. glābšanas darbu tehniskais nodrošinājums;2.7. glābšanas darbi elpošanai nepiemērotā vidē;2.8. ugunsdzēsības automobiļi, to tehniskais nodrošinājums;2.9. sarunas vadīšana, lēmumu pieņemšana;2.10. profesionālā psiholoģija;2.11. citu operatīvo dienestu funkcijas un uzdevumi;2.12. paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu veidošanas kritēriji;2.13. trauksmes sirēnu sistēmas vadības pults darbība;2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.15. profesionālā saziņa;2.16. vides aizsardzība;2.17. darba aizsardzība;2.18. darba tiesiskās attiecības.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas, uzdevumi untiesības;3.2. pieteikumu pieņemšanas algoritmi;3.3. ugunsdzēsības tehnikas piesaistīšana notikumiem;3.4. informācijas apmaiņa ar glābšanas darbu vadītāju, apakšvienībām uniesaistītajiem dienestiem;3.5. resoru un pašvaldību ugunsdzēsības tehnikas piesaistīšana;3.6. operatīvo dienestu piesaistīšana;3.7. valsts un pašvaldību institūciju piesaistīšana;3.8. sadarbība ar citiem operatīvajiem dienestiem vienotā ārkārtaspalīdzības izsaukumu numura „112” zvanu apstrādē;3.9. darbs ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzēm uninformācijas sistēmām;3.10. darbs ar sakaru līdzekļiem;3.11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadības apziņošanaskārtība;3.12. sirēnu centrālās vadības pults datora kontrole;3.13. valsts valoda;3.14. viena svešvaloda saziņas līmenī.


510V. Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņaprofesiju standarti5.1. Galdnieka palīga profesijas standarts5.1.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – galdnieka palīgs.2. Profesijas kods – 7522 05.5.1.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – pirmais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– galdnieka palīgs kvalificēta speciālista vadībā veic koksnes mehāniskoapstrādi, izgatavo sagataves no koka un koksnes plātņu materiāliem, kā arīizgatavo vienkāršus koka izstrādājumus.Galdnieka palīgs pārsvarā strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes unmēbeļu ražošanas uzņēmumos.5.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantotās koku sugas.2. Spēja lasīt vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavjurasējumus.3. Spēja vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti.4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbamsagatavotām pozīcijas tipa darbmašīnām.5. Spēja izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus, ievērojot izstrādājumuun detaļu rasējumus.6. Spēja strādāt ar darbarīkiem un vienkāršiem rokas elektriskajieminstrumentiem un kopt tos.7. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un darba vietas sakopšanu.


5118. Zināt un ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot elektrodrošības,ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darba vietā un strādājot piedarbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus.5.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast vienkāršu konstrukciju kokizstrādājumu un sagatavjurasējumus.2. Atšķirt kokmateriālus un ražošanā pielietotās koku sugas.3. Vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti.4. Izgatavot koka savienojumus un vienkāršus koka izstrādājumus (līstes,grīdas dēļus, soliņus u.tml.).5. Strādāt un kopt rokas instrumentus un vienkāršus rokaselektroinstrumentus.6. Atšķirt galvenās kokapstrādes pozīciju tipa darbmašīnas.7. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes palīgdarbus ar darbmašīnām(ripzāģmašīnām; lentzāģmašīnām; garenfrēzmašīnām; slīpmašīnām u.c.).8. Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu kopšanu un tīrīšanu.9. Veikt koksnes apstrādi ar darba rīkiem un vienkāršiem rokaselektriskajiem instrumentiem.10. Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darbaaizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām.11. Pārvaldīt valsts valodu.12. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.5.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. fizikas pamati;1.2. līmes un līmēšanas tehnoloģijas;


5121.3. apdares materiāli un tehnoloģijas;1.4. datora lietošana.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. materiālmācība;2.2. kokapstrādes tehnoloģija;2.3. zāģmateriāli un plātņu materiāli;2.4. vienkāršu rasējumu lasīšana un tehniskie mērījumi;2.5. kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumenti;2.6. mērvienības (garuma, platuma, masas, t ° u.c.);2.7. vienkārši ar kokapstrādi saistīti termini, simboli valsts valodā unvienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;3.2. koksnes vainas;3.3. zāģmateriāli;3.4. plātņu materiāli;3.5. vienkāršākie līmes un apdares materiāli;3.6. koksnes apstrādes pamati;3.7. kokapstrādes darbmašīnas un instrumenti;3.8. koksnes apstrādes darbarīki;3.9. kokapstrādes tehnoloģija;3.10. līmes un vienkāršākie līmēšanas paņēmieni;3.11. koksnes aizsardzības materiāli un aizsardzības tehnoloģija;3.12. vienkāršu kokizstrādājumu konstrukcijas;3.13. elementāru matemātisku aprēķinu veikšana (laukuma, tilpuma,daudzuma aprēķināšana);3.14. izpratne elementārā fizikā (kustība, pretestība, elektrība);3.15. valsts valoda;3.16. darba aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. vides aizsardzība;3.19. saskarsme.5.2. Viesnīcas istabeņa profesijas standarts5.2.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – viesnīcas istabenis.2. Profesijas kods – 9112 03.


5135.2.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – pirmais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– viesnīcas istabenis ir kvalificēts apkalpojošās jomas darbinieks, kasieguvis profesionālo pamatizglītību un strādā viesmīlības uzņēmumusaimnieciskajā dienestā, veicot racionālu telpu uzkopšanu, ievērojot darbasecību un izmantojot atbilstošus sertificētus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus,kā arī pielietojot profesionālo tehniku; sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanuun ir atbildīgs par sava darba kvalitatīvu rezultātu.Viesnīcas istabenis var strādāt tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs –viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās,kempingos, pansijās.5.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja plānot un koordinēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā,nodrošinot darbā lietojamo resursu pilnvērtīgu izmantošanu.2. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot savādarbā vispārējās un profesionālās zināšanas.3. Spēja strādāt individuāli un komandā, izmantojot saskarsmes unviesmīlības pamatprincipus.4. Spēja ievērot higiēnas, vizuālā tēla (formas tērps, apavi, matusakārtojums, dienas grims), uzvedības, kultūras un pieklājības normas.5. Spēja lietot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiskiizmantojot darba un vides aizsardzības zināšanas, kā arī ievērojot tehnoloģiskoiekārtu, inventāra un sertificēto ķīmisko līdzekļu lietošanas noteikumus.6. Spēja pārzināt telpu uzkopšanas veidus un secību.7. Spēja pārzināt uzņēmuma darba organizāciju.8. Spēja veidot pozitīvu attieksmi pret darba vietu un izvērtēt sava darbarezultātu.9. Spēja sazināties ar viesi valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.


51410. Spēja piedāvāt pastāvīgu un noturīgu sava darba kvalitāti.11. Spēja apgūt jaunas profesionālās iemaņas, iepazīstoties ar jaunākoprofesionālo informāciju un piedaloties pieredzes apmaiņas programmāsatbilstoši darba devēja prasībām.12. Spēja pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.5.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.2. Sekmēt viesu labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu.3. Ievērot konfidencialitāti informācijā par viesiem un uzņēmumu.4. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.5. Izmantot profesionālo tehniku, kas lietojama viesmīlības uzņēmumā.6. Izmantot sertificētos tīrīšanas līdzekļus.7. Paaugstināt profesionālo meistarību.8. Ievērot darba aizsardzības, personīgās higiēnas un higiēnas prasībasviesmīlības uzņēmumiem, kā arī vides aizsardzības noteikumus.9. Saudzēt apkārtējo vidi.10. Plānot un koordinēt savu darbu.11. Lietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus.12. Būt atbildīgam par savu darbu un tā rezultātu.13. Sniegt pirmo palīdzību viesim, ja nepieciešams.14. Uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmuma telpas.15. Lietot profesionālos terminus valsts valodā un vienā svešvalodā.16. Pārvaldīt valsts valodu.


51517. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.18. Paaugstināt profesionālo meistarību.19. Sadarboties ar darba devēju un kolēģiem.5.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. patērētāju tiesību aizsardzības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ugunsdrošības noteikumi;2.2. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.3. saskarsmes psiholoģijas pamati;2.4. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. uzņēmuma dienestu iedalījums, darbība un to atbildība vienam pretotru;3.2. higiēnas prasības;3.3. viesmīlības pamati;3.4. saskarsmes pamatprincipi un etiķete;3.5. viesmīlības uzņēmuma saimniecība;3.6. darba inventāra komplekta sagatavošana un lietošana;3.7. virsmu segumu veidi, to kopšana un aprūpe;3.8. tekstila un citu materiālu izstrādājumu veidi, kopšana, aprūpe,uzglabāšana un lietošana;3.9. sertificēto tīrīšanas līdzekļu un profesionālās tehnikas uzglabāšana unlietošana;3.10. valsts valoda;3.11. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.12. runas un kustību kultūra;3.13. vizuālā tēla veidošanas pamati;3.14. darba aizsardzība;3.15. vides aizsardzība.


5165.3. Tirdzniecības zāles darbinieka profesijas standarts5.3.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – tirdzniecības zāles darbinieks.2. Profesijas kods – 9334 02.5.3.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – pirmais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– tirdzniecības zāles darbinieks kārto preces un izvieto tās vitrīnās,plauktos un citās vietās tirdzniecības zālē; veic preču iekraušanu, pārvietošanu,izkraušanu; pieņem preces pēc daudzuma un kvalitātes, pārbauda preces;pārrauga preču atbilstību tirdzniecības prasībām; informē pircējus par precēm;palīdz atrast pircējam nepieciešamās preces tirdzniecības zālē; piedāvā undemonstrē preces; sadarbojas ar pircējiem; uztur kārtībā darba vietu,tirdzniecības iekārtas un inventāru.Tirdzniecības zāles darbinieks strādā lielveikalos un citosmazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikalos.5.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja kvalitatīvi un laikā pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amataaprakstu un tirdzniecības uzņēmuma darba kārtības noteikumiem.2. Spēja veikt preču iekšējo pieņemšanu un uzskaiti, sekojot prečuatbilstībai tirdzniecības prasībām.3. Spēja izprast un ievērot personīgās higiēnas prasības preču realizācijasprocesā.4. Spēja pielietot tirdzniecības uzņēmuma aprīkojumu un palīgierīcespreču pārvietošanai un izvietošanai plauktos, vitrīnās un tirdzniecības zālē.5. Spēja izvietot preces pēc preču grupām un veidiem, ievērojotizvietojuma plānus tirdzniecības zālē.6. Spēja pastāvīgi sekot pārdodamo preču kvalitātei, izskatam un derīgumatermiņam.


5177. Spēja noteikt bojātas preces vai preces ar bojātu iepakojumu.8. Spēja savākt, sašķirot izlietotos palīgmateriālus un iepakojumu, izmesttam paredzētajos konteineros.9. Spēja uzturēt kārtībā un tīrībā tirdzniecības zāli, pielietot atbilstošustīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus.10. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības,ugunsdrošības noteikumu prasības un veikt darba pienākumus, ievērojot videsaizsardzības prasības.11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus.12. Spēja sadarboties ar pircējiem, sniegt informāciju par precēm, ievērojotapkalpošanas kultūru.13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.5.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Organizēt darba vietu.2. Pārvietot pārdošanai paredzētās preces no noliktavas uz tirdzniecībaszālēm.3. Veikt iekšējo preču pieņemšanu un uzskaiti atbilstoši uzņēmumakvalitātes prasībām.4. Izvietot preces vitrīnās, plauktos un citur tirdzniecības zālē.5. Izvietot precēm atbilstošās cenu zīmes.6. Ievērot preču uzglabāšanas noteikumus un realizācijas termiņus.7. Noteikt kritiskos punktus preču uzglabāšanas un tirdzniecības procesā.8. Veikt preču kvalitātes novērtēšanu organoleptiski.9. Izņemt bojātas preces vai preces ar bojātu noformējumu, informējot parto tiešo darba vadītāju.


51810. Savākt, sašķirot izlietoto iepakojumu un palīgmateriālus.11. Strādāt ar tirdzniecības zāles inventāru, aprīkojumu un palīgierīcēm.12. Veikt plauktu, vitrīnu, tirdzniecības telpu tīrīšanu, izmantojotatbilstošus uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļus.13. Informēt pircējus par precēm.14. Palīdzēt pircējam izvēlēties preci, demonstrēt tirdzniecībā esošāspreces.15. Veikt nepieciešamos aprēķinus mērāmām, sveramām precēm atbilstošipircēja vajadzībām.16. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.17. Ievērot ekspluatācijas noteikumus darbā ar tirdzniecības uzņēmumaaprīkojumu.18. Sniegt pirmo palīdzību.19. Ievērot higiēnas normas un prasības.20. Pārvaldīt valsts valodu un ievērot saskarsmes pamatprincipus.21. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.22. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.23. Pielietot datoru informācijas ieguvei.5.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. darba tiesiskās attiecības;1.2. psiholoģijas pamati;1.3. uzņēmuma darba organizācija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:


5192.1. vispārējās higiēnas prasības;2.2. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.3. iekārtu elektrodrošības noteikumi;2.4. ugunsdrošības noteikumi;2.5. darba vides riska faktori;2.6. preču uzglabāšanas prasības;2.7. pārtikas preces, to iedalījums, raksturojums;2.8. nepārtikas preces, to iedalījums, raksturojums;2.9. preču, naudas līdzekļu un materiālo vērtību uzskaites pamati;2.10. preču pieņemšanas un nodošanas dokumentācija;2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. darba vietas organizācija tirdzniecības uzņēmumos;3.2. tirdzniecības telpu iekārtojums;3.3. preču izvietošanas pamatprincipi;3.4. tirdzniecības uzņēmuma tehnoloģiskais aprīkojums, darbībaspamatprincipi un ekspluatācija;3.5. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, to lietošana;3.6. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;3.7. pircēju apkalpošanas un profesionālās saskarsmes pamati;3.8. matemātiskie aprēķini (laukuma, daudzuma, svara aprēķināšana);3.9. valsts valoda;3.10. viena svešvaloda saziņas līmenī;3.11. darba aizsardzība;3.12. vides aizsardzība;3.13. pirmās palīdzības sniegšana.Labklājības ministrsU.Augulis

More magazines by this user
Similar magazines