12.07.2015 Views

2011. gada novembris Nr. 11. - Jelgavas rajona padome

2011. gada novembris Nr. 11. - Jelgavas rajona padome

2011. gada novembris Nr. 11. - Jelgavas rajona padome

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong><strong>novembris</strong><strong>Nr</strong>.11 (25)ISSN 1691-6158FOTO: Goda diploma saņēmējiemtiks pasniegta apzeltīta vārpas piespraude,savukārt Atzinības rakstasaņēmējiem – sudraba vārpa kā <strong>Jelgavas</strong>novada bagātības simbols.PasniedzaugstākosapbalvojumusSvinīgajā valsts svētku pieņemšanāpie <strong>Jelgavas</strong> novadadomes priekšsēdētāja ZiedoņaCaunes tiks pasniegti trīs Godadiplomi un pieci Atzinības raksti.Cilvēkus, kas saņems augstākosapbalvojumus, pašvaldībai ieteikušipaši novada iedzīvotāji, kuriviņu darbošanos un ieguldījumunovada izaugsmē novērtējušiikdienā.Tradicionāli novada domes augstākie apbalvojumitiek piešķirti cilvēkiem par īpašiemnopelniem vai profesionālu ieguldījumu,sasniegumiem kādā jomā. Šogad novada pašvaldībašo cilvēku apzināšanā aicināja vairākiesaistīties arī līdzcilvēkus, tāpēc rosināt kāduapbalvošanai šajā reizē varēja ikviens iedzīvotājskopā ar domubiedru grupu – ne mazākpar piecām personām. Pašvaldības Sabiedriskoattiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņeponeatklāj, ka kopumā pašvaldībā šogad saņemti19 iesniegumi, kurus izvērtēja Apbalvošanaskomisija.<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība augstākajiemapbalvojumiem šogad izvirzījusi astoņus kandidātus,kam 17. novembrī, kad notiks Z.Caunespieņemšana par godu valsts proklamēšanas 93.<strong>gada</strong>dienai, piešķirs Goda diplomus, Atzinībasrakstus un piespraudes vārpas formā, kas ir kāelements no novada ģerboņa.Augstāko apbalvojumu «Goda diploms»saņem Elejas vidusskolas direktore SarmīteBalode par nozīmīgo ieguldījumu izglītībassistēmas attīstībā <strong>Jelgavas</strong> novadā; <strong>Jelgavas</strong>Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgodraudzes garīdznieks Pjotrs Požidajevsjeb Tēvs Feofans par lielo ieguldījumu sociālāsaizsardzības veicināšanā un iedzīvotāju garīgajāpilnveidošanā, kā arī Lielplatones pagastazemnieku saimniecības «Meistari» īpašniekiTamāra un Juris Bisnieki par lielo ieguldījumulauksaimnieciskās ražošanas attīstībā un jaunutehnoloģiju ieviešanā un pilnveidošanā.Savukārt, novērtējot profesionālu ieguldījumukonkrētā jomā, Atzinības raksts piešķirtsVilces pagasta ārsta palīdzei Birutai Ābolai parilggadēju darbu un lielo ieguldījumu veselībasaprūpes attīstībā <strong>Jelgavas</strong> novadā; zemniekusaimniecības «Ceļmalas» īpašniekam MarekamZajankovskim par nozīmīgo ieguldījumulauksaimniecības attīstībā <strong>Jelgavas</strong> novadā.Jaunsvirlaukas pagasta IKSC «Līdumi» radošodarbnīcu pasniedzējai un Staļģenes mazpulkavadītājai Andai Skrupskai Atzinības rakstspiešķirts par nozīmīgo ieguldījumu latviešutradīciju saglabāšanā un <strong>Jelgavas</strong> novadajauniešu izglītošanā; <strong>Jelgavas</strong> novada Sportacentra direktoram Vladislavam Beitānam– par lielo ieguldījumu sporta attīstībā unjauniešu panākumu veicināšanā sportā, savukārt<strong>Jelgavas</strong> novada jauktā kora «Sidrabe»un senioru kora «Gaisma» diriģente ZitaKurševa apbalvojumu saņem, novērtējot viņaslielo ieguldījumu kultūras attīstībā un <strong>Jelgavas</strong>novada popularizēšanā.«Domājot par īpašu novada atpazīstamībassimbolu un cieņas apliecinājumu, tapušaspiemiņas piespraudes vārpas formā. Godadiploma saņēmējiem tiks pasniegta apzeltītavārpas piespraude, savukārt Atzinības rakstasaņēmējiem – sudraba vārpa kā <strong>Jelgavas</strong> novadabagātības simbols,» norāda D.Kaņepone,pašvaldības vārdā sakot paldies ikvienamnovada iedzīvotājam, kas izrādīja iniciatīvu,piesakot līdzcilvēkus novada domes augstākajiemapbalvojumiem.Sintija ČepanoneIesvēta novada karoguMastā pie <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības ēkas līdzās Latvijasvalsts karogam nu pastāvīgiplīvos arī mūsu novada karogs,uz kura atainots <strong>Jelgavas</strong> novadaģerbonis uz balta un zeltītahorizontāli dalīta fona. Dienupirms valsts svētkiem SvētāsAnnas baznīcā Jelgavā iesvētīsar roku darināto karogu, kurštiks izmantots īpašās svētku ungodināšanas reizēs.«Šī <strong>gada</strong> valsts proklamēšanas <strong>gada</strong>dienu<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība sagaida ar īpašunoskaņu – divus mēnešus pēc karoga metaPieņem ZeimulaatlūgumuDomes deputāti apstiprinājušilīdzšinējā Līvbērzes pagastapārvaldes vadītāja AivaraZeimula darba uzteikumu. Līdzjauna vadītāja noteikšanai parpārvaldnieka pienākumu izpildītājuiecelta Ruta Medne.Pagājušajā domes sēdē deputāti apstiprināja<strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētājarīkojumu par A.Zeimula atbrīvošanu noLīvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja amata.Tas tapis, ņemot vērā viņa darba uzteikumu.«A.Zemuls pagasta pārvaldi slimības dēļnevada ilgstoši – jau kopš janvāra. Acīmredzottieši šis bija iemesls, kādēļ A.Zeimulsizšķīrās lūgt atbrīvot viņu pēc paša vēlēšanāsno darba Līvbērzes pagasta pārvaldē,»norāda pašvaldības izpilddirektors IvarsRomānovs.Pašlaik par Līvbērzes pagasta pārvaldniekapienākumu izpildītāju iecelta projektukoordinatore R.Medne, kas A.Zeimuluaizvietoja jau viņa slimības laikā.Sintija Čepanoneapstiprinājuma novada domē tas īstenotstaustāmā veidā un dienu pirms valsts svētku<strong>gada</strong>dienas, 17. novembrī, tiek iesvētīts,» stāstanovada pašvaldības Sabiedrisko attiecībunodaļas vadītāja Dace Kaņepone.Viņa atklāj, ka mākslinieces Rudītes Grasbergasdarināts un izšūts būs viens oriģinālais<strong>Jelgavas</strong> novada karoga eksemplārs, kuruizmantos tikai svinīgos pasākumos un godināšanasgadījumos. Savukārt pie ēku un iestāžufasādēm būs tehnoloģiski radīti karoga eksemplāri,kurus pacels novadam īpašās svētkudienās. «Karoga mastā pie <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības ēkas tas būs arī ikdienā,» piebilstD.Kaņepone.Novada domes priekšsēdētāja vietniece AijaRēķinus parpakalpojumiem saņemspiecos pagastosJau decembra sākumā Glūdas,Zaļenieku, Platones, Svētes unVircavas pagastu iedzīvotājisavās pastkastītēs saņems komunālopakalpojumu rēķinus.«Pašlaik intensīvi strādājam pietā, lai šo pagastu iedzīvotāji,kuri līdz šim par komunālajiempakalpojumiem norēķinājās arkvīšu grāmatiņām, savās pastkastītēsieraudzītu rēķinus – līdzīgikā par telefonu vai citiempakalpojumiem. Tajos būs visanepieciešamā informācija: ganparāds par iepriekšējo periodu,gan kārtējie maksājumi,» stāstaSIA «<strong>Jelgavas</strong> novada KU» vadītājaAntra Alksne.Pašlaik turpinās piecu līdzšinējo kapitālsabiedrībureorganizācija, paredzot, ka drīzumāvisus komunālos pakalpojumus <strong>Jelgavas</strong>novadā nodrošinās viens uzņēmums – SIA«<strong>Jelgavas</strong> novada KU».3.lpp.Tračuma uzsver, ka novada karogs, tāpat kāģerbonis, logo un sauklis, ir mūsu identitātesapliecinājums un simbols mūsu vienotībai.«Mēs esam tik dažādi gan pēc nacionālās piederības,gan mentalitātes, gan dzīves uztveres,taču karogs mums visiem, vairāk nekā 27,5tūkstošiem iedzīvotāju, rada kopības sajūtu,tas stiprina pašapziņu un vieno visus trīspadsmitnovada pagastus. Tieši mūsu vizuālāsidentitātes simbolika ir tā, pēc kuras <strong>Jelgavas</strong>novadu atpazīst citu vidū,» saka A.Tračuma,ikvienu novada iedzīvotāju aicinot kļūt par šīvēsturiskā notikuma – <strong>Jelgavas</strong> novada karogaiesvētīšanas – liecinieku.Jāpiebilst, ka ekumēniskais svētbrīdis pargodu karoga iesvētīšanai notiks 17. novembrīFOTO: <strong>Jelgavas</strong>novada oriģinālokarogu,kurā uz baltaun zeltīta fonaizšūts novadaģerbonis, darinājusimākslinieceRudīteGrasberga. Šokaroga eksemplāruizmantostikai svinīgospasākumos ungodināšanasgadījumos.Taču novadakarogs līdzāsvalsts karogamturpmāk arīpastāvīgi būspacelts mastāpie domesēkas.pulksten 10 Svētās Annas evaņģēliski luteriskajābaznīcā Jelgavā, Lielajā ielā 22. Savukārtpulksten 11 karogs svinīgi tiks pacelts mastāpie <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības ēkas Pastaielā 37.«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas» jau rakstīja, kakaroga veidols paredz simbolismu caur tāpaustajām krāsām – <strong>Jelgavas</strong> novada ģerbonisuz balta un zeltīta horizontāli dalīta fona iemiesosimbolismu par <strong>Jelgavas</strong> novada cēlajiemmērķiem kā baltu krāsu un Zemgales tīrumu,labības lauku un stipro ģimeņu resursu kā šīsvietas zeltu.Sintija ČepanoneFoto: Ivars VeiliņšCaur dažādām varām, sāpīgu vēsturi, neskaidru un juceklīgu tagadni mūsu valstsir bagāta, kas ar to noticis. Šķiet, nepārtraukti esam pārmaiņu priekšā – nodokļos,pensiju sistēmā, varā, naudā... Savā ziņā valsts ir dzīvs organisms. Tā aug, kļūdās,mācās un mainās. Šis gads mūsu valstij ir bijis pilns neziņas. Cilvēki izmisīgi mēģinaticēt un... noticēt. Tikai pati valsts vēl nesaprot, kā paturēt savus iedzīvotājus, kā radītviņos piepildījuma sajūtu šeit – savā zemē. Arī pašlaik mēs visi esam uz sliekšņa, kaskaut ko mainīs – budžetā, pašvaldības iespējās un mūsu katra ikdienā.Visu savu labklājības apziņu esam ievijuši savā jaunajā simbolikā – logo zīmē unkarogā. Šī <strong>gada</strong> valsts svētku priekšvakarā mēs piedzīvosim novada jaunā karogaiesvētīšanu, lai tas nes ideju par labklājību, kurai jānotic. Uzvelkot to karogmastāpie pašvaldības ēkas, ļausim plīvot ticībai, ka esam novads ceļā uz drošu un stabilunākotni. Ceram, ka tas mūs vienos nozīmīgos pasākumos un sasniegumos, atnesīszeltu nopelnītās medaļās un diplomos. Palīdzēs pārstāvēt novadu godam.Šajā gadā mēs kā pašvaldība daudz esam domājuši par novada finansēm un dažādāmvērtībām. Taču ir bagātība, kas nav glabājama makā vai bankā, un tas nozīmē– prast novērtēt mūsu uzņēmējus, novada stiprās ģimenes un katru bērnu, kas nācispasaulē un apmeties šeit uz dzīvi. Paldies, mūsu novada cilvēki, ka jūs esat te.Ja mēs ticēsim, būsim bagātākais novads Latvijā. Tikai jāstrādā bez gaušanās unjāmācās novērtēt to, kas mums dots. Kā pašvaldība mēs rūpēsimies par to, kā atbalstītsavus studentus, uzņēmējus, ģimenes, lai novadam aug stipras saknes. Untikai šādi varam veidot spēcīgu valsti. Viss mūsu un Dieva rokās.Dievs, svētī Latviju!<strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune


2 <strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> <strong>novembris</strong> SAISTOŠIE NOTEIKUMI<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasSAISTOŠIE NOTEIKUMI <strong>Nr</strong>.11«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»<strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> 28. septembrī (protokols <strong>Nr</strong>.9 49.§)Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 6. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 1. p. «c» un 6. p., septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu,24. pantu, likuma «Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām» 3. panta otro daļu, 6., 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļuI Vispārīgie jautājumi1. Saistošie noteikumi nosaka personas,kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzībudzīvokļa jautājumu risināšanā, kārtību,kādā personas reģistrējamas pašvaldībaspalīdzības reģistrā, un kārtību, kādā pašvaldībasniedz minēto palīdzību.2. Šie noteikumi attiecināmi uz personām,kuras savu dzīvesvietu deklarējušas <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības administratīvajāteritorijā, izņemot šo noteikumu 9.2.3.punktā minētās personas.3. <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība sniedzšāda veida palīdzību dzīvokļa jautājumurisināšanā:3.1. pašvaldībai piederošās vai nomātāsdzīvojamās telpas izīrēšana;3.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;3.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamotelpu;3.4. palīdzības sniegšana īrētās dzīvojamāstelpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamotelpu;3.5. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpasvai dzīvojamās mājas remontam;3.6. pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpasīres maksas un maksas par pakalpojumiem,kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,segšanai (turpmāk – dzīvokļa pabalsts).4. Iesniegtos dokumentus reģistrācijassecībā Administratīvā procesa likumānoteiktajā termiņā izskata un lēmumupar personas atzīšanu par tiesīgu saņemtpalīdzību un iekļaušanu dzīvojamo telpuizīrēšanas reģistrā, par atteikumu personureģistrēt dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā,par personas izslēgšanu no dzīvojamotelpu izīrēšanas reģistra, pārreģistrācijasveikšanu, par šajos noteikumos minētāspalīdzības piešķiršanu pieņem <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības dzīvokļu jautājumukomisija (turpmāk tekstā – komisija).5. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdētAdministratīvo aktu strīdu komisijā.6. Administratīvo aktu strīdu komisijaspieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajātiesā.7. Komisija veido šādus palīdzības reģistrus:7.1. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanaipirmām kārtām;7.2. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanaivispārējā kārtībā;7.3. sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamāstelpas izīrēšanai;7.4. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pretcitu īrējamu dzīvojamo telpu.8. Šo noteikumu 3.5. punktā un 3.6. punktāminēto palīdzību sniedz <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības Sociālais dienests.II Pašvaldībai piederošodzīvojamo telpu izīrēšana2.1. Personas, kurām ir tiesības saņemtpašvaldības palīdzību, izīrējot dzīvojamotelpu9. Saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumurisināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu, irtiesīgas:9.1. pirmām kārtām:9.1.1. personas, kurām saskaņā ar likumu«Par dzīvojamo telpu īri» 28. 2 panta pirmajādaļā, 28. 3 panta pirmajā daļā un 28. 4 pantaotrajā daļā paredzētajos gadījumos sniedzamapalīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktasno īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:9.1.1.1. maznodrošinātas personas, kurassasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,9.1.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurāmkopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismazviens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esošapersona, maznodrošināta pensijas vecumusasniegusi persona vai maznodrošinātapersona, kura ir invalīds,9.1.1.3. vientuļi pensionāri, kuru pensijanepārsniedz valstī noteikto minimālo algu;9.1.2. politiski represētās personas, kurastiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma «Pardzīvojamo telpu īri» 28. 2 panta pirmajā daļā,28. 3 panta pirmajā daļā vai 28. 4 panta otrajādaļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanānav citas dzīvojamās telpas;9.1.3. personas, kuras tiek izliktas no tāmpiederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumuir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiempar pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamāstelpas lietošanu, mājas uzturēšanu,ekspluatāciju un remonta izdevumiem unja tās ir:9.1.3.1. maznodrošinātas personas, kurassasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,9.1.3.2. maznodrošinātas personas, ar kurāmkopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismazviens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esošapersona, maznodrošināta pensijas vecumusasniegusi persona vai maznodrošinātapersona, kura ir invalīds,9.1.3.3. politiski represētās personas, ja tolietošanā nav citas dzīvojamās telpas;9.1.4. bērni bāreņi un bērni, kuri palikušibez vecāku gādības un audzināti bērnuaprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenēvai pie aizbildņa, – pēc tam, kadbeigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpesun audzināšanas iestādē, audžuģimenē vaipie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beigušimācības izglītības iestādē, ja viņiem naviespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitinātiesagrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;9.1.5. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijaslaikā līdz 1990. <strong>gada</strong> 4. maijam un kuriemnav iespējams likumā noteiktajā kārtībāiemitināties pirms izceļošanas no Latvijasaizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti,kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijaspēc 1990. <strong>gada</strong> 4. maija un izceļošanas brīdībijuši nepilngadīgi;9.1.6. maznodrošinātas politiski represētāspersonas;9.1.7. maznodrošinātas personas, kuras pēcsoda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījumavietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvojaattiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijāun tām nav iespējams likumā noteiktajākārtībā iemitināties agrāk aizņemtajādzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecasuz tām personām, kuras devušas piekrišanuprivatizēt to īrēto valsts vai pašvaldībasdzīvokli citai personai un noslēgušas ar šopersonu vienošanos par dzīvojamās telpaslietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kurupiekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādiatsavināts un darījuma rezultātā personazaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgodzīvokli;9.1.8. maznodrošinātai personai, kurasīrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa iravārijas stāvoklī;9.1.9. personas, kuras dzīvo denacionalizētāvai likumīgajam īpašniekam atdotā mājāun lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesībuatjaunošanai.9.2. vispārējā kārtībā:9.2.1. maznodrošinātām vai trūcīgāmpersonām (ģimenēm), kuras vismaz piecusgadus ir deklarējušas savu dzīves vietu<strong>Jelgavas</strong> novada administratīvajā teritorijā,kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgusbērnus un īrē (lieto) vienistabas dzīvokli,vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kurasdzīvojamā platība ir mazāka par 6 m 2 uzvienu cilvēku;9.2.2. maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm,kuras ir noslēgušas laulību pēdējā<strong>gada</strong> laikā, ja viens no laulātajiem ir vismazpiecus gadus deklarējis savu dzīves vietu<strong>Jelgavas</strong> novada administratīvajā teritorijā,un ģimene īrē (lieto) vienistabas dzīvokli,vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kurasdzīvojamā platība ir mazāka par 6 m 2 uzvienu cilvēku;9.2.3. pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamajiemdarbiniekiem.2.2. Personu reģistrācijas kārtība10. Persona, kura vēlas īrēt dzīvokli, iesniedz<strong>Jelgavas</strong> novada attiecīgajā pagasta pārvaldērakstisku, motivētu iesniegumu (1. pielikums*),kas adresēts <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai,kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļiun dokumentus, kas apliecina, ka šī persona irtiesīga saņemt palīdzību. Iesniegumā personaar savu parakstu apliecina to:10.1. ka tās, kā arī ģimenes locekļu īpašumā(arī kopīpašumā) vai lietošanā nav cita dzīvojamāplatība;10.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā navdevusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valstsvai pašvaldības dzīvokli citai personai unnoslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamāstelpas lietošanas tiesību izbeigšanuvai nav devusi piekrišanu atsavināt dzīvokliun darījuma rezultātā zaudējusi lietošanastiesības uz attiecīgo dzīvokli.<strong>11.</strong> Persona iesniedz rakstisku iesniegumu,pievienojot vai uzrādot šādus dokumentus:<strong>11.</strong>1. personu apliecinošu dokumentu;<strong>11.</strong>2. personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa,pamatojoties uz tiesas spriedumu – arī spēkāstājušos tiesas spriedumu par izlikšanu nodzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;<strong>11.</strong>3. pensionāri – pensijas apliecības kopiju,uzrādot oriģinālu;<strong>11.</strong>4. politiski represētās personas – politiskirepresētās personas apliecības kopiju, uzrādotoriģinālu;<strong>11.</strong>5. invalīdi – Veselības un darbspēju ekspertīzesārstu valsts komisijas izziņas kopiju,uzrādot oriģinālu;<strong>11.</strong>6. repatrianti – repatrianta izziņu, uzrādotoriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta,viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgopierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;<strong>11.</strong>7. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotasno ieslodzījuma vietas – atbrīvojumaizziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;<strong>11.</strong>8. persona, kura vēlas saņemt palīdzību,ja īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī,iesniedz <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldesatzinumu;<strong>11.</strong>9. ģimenes, kuras noslēgušas laulībuun vēlas saņemt palīdzību, iesniedz laulībasapliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.12. Lēmumu par bērna bāreņa vai bez vecākugādības palikuša bērna ievietošanu valstsaudzināšanas iestādē vai nodošanu aizbildnībā,par aizbildnības tiesību izbeigšanos vaiaprobežošanu komisijas atbildīgais darbiniekspieprasa bāriņtiesai.13. Izziņu par personas atbilstību maznodrošinātasvai trūcīgas personas statusam komisijapieprasa Sociālajam dienestam.14. Pēc personas iesnieguma saņemšanaskomisija 10 dienu laikā apseko personudzīvesvietā, par ko sastāda apsekošanas aktu(2. pielikums*).15. Pašvaldības funkciju realizēšanai darbāuzaicinātajam speciālistam jāiesniedz darbadevēja pamatots lūgums par dzīvojamāstelpas nepieciešamību.16. Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzskaiti veickomisija, uzskaitot tos atsevišķā reģistrā.17. Personu palīdzības reģistru kārto komisijaun reizi gadā uz 1. martu aktualizē reģistrāiekļauto personu kārtas numurus, pamatojotiesuz dokumentiem, kas apliecina personastiesības īrēt dzīvokli.2.3. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība18. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošudzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt personām,kurām palīdzība dzīvojamās telpasizīrēšanā sniedzama neatliekami, ja tādas ir.Ja šādu personu nav vai tās visas rakstveidāatteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, topiedāvā īrēt personām, kuras reģistrētaspalīdzības sniegšanas reģistrā to personugrupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmaspirmām kārtām, vispirms piedāvājot īrētšo noteikumu 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3. punktosminētajām personām. Ja šādas personas navreģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušāsīrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvāīrēt personām, kuras reģistrētas palīdzībassniegšanas reģistrā to personu grupā, kurasar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējākārtībā.2.4. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība19. Pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumupar dzīvojamās telpas izīrēšanu, īreslīgumu sagatavo un pašvaldības vārdā slēdzpašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs(turpmāk – apsaimniekotājs).20. Dzīvojamā telpa tiek nodota īrniekam ardzīvojamās telpas nodošanas-pieņemšanasaktu, kuru paraksta izīrētāja pārstāvis unīrnieks.III Sociālo dzīvokļu izīrēšana3.1. Personas, kurām ir tiesības saņemtpalīdzību21. Papildu likuma «Par sociālajiem dzīvokļiemun sociālajam dzīvojamām mājām» 5.panta pirmajā daļā noteiktajām personāmtiesības īrēt sociālo dzīvokli ir trūcīgām personām(ģimenēm):21.1. kurām nav noteiktas dzīvesvietas,21.2. viņas īpašumā vai lietojumā esošā dzīvojamātelpa atrodas avārijas stāvoklī.3.2. Personu reģistrācijas kārtība22. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālodzīvokli iesniedz pamatotu iesniegumu undokumentus, kuri apliecina personas tiesībasīrēt sociālo dzīvokli.23. Persona (ģimene), kura iesniegusi dokumentusun atzīta par tiesīgu īrēt sociālodzīvokli, ar komisijas lēmumu tiek reģistrētapalīdzības reģistrā kā pretendente uz sociālādzīvokļa īri pieteikumu iesniegšanas secībā.24. Sociālo dzīvokļu izīrēšanas palīdzībassniegšanas reģistru kārto komisija.25. Persona (ģimene), kura ir zaudējusitiesības īrēt sociālo dzīvokli, tiek izslēgta nopalīdzības reģistra sociālā dzīvokļa piešķiršanai.Izslēgšanai par pamatu ņemams viens nošādiem dokumentiem:25.1. <strong>Jelgavas</strong> novada Sociālā dienestaizsniegtā izziņa, ka persona (ģimene) navtrūcīga;25.2. personas iesniegums par izstāšanosno palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa piešķiršanai.26. Persona (ģimene) tiek izslēgta no palīdzībasreģistra sociālā dzīvokļa izīrēšanai arkomisijas lēmumu.3.3. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība27. Neizīrētos sociālos dzīvokļus izīrē personaivai ģimenei, pamatojoties uz personaspamatotu iesniegumu un iesniegtajiemdokumentiem.28. Sociālo dzīvokli īrniekam ar pieņemšanas-nodošanasaktu nodod apsaimniekotājs,kurš iepazīstina ar <strong>Jelgavas</strong> novada domesapstiprinātiem sociālā dzīvokļa lietošanasnoteikumiem, par ko īrnieks parakstās, unviens eksemplārs paliek pie īrnieka.29. Komisija nepagarina sociālā dzīvokļa īreslīguma termiņu ar personu, kura ir zaudējusitiesības īrēt sociālo dzīvokli.30. Pamatojoties uz noslēgto sociālā dzīvokļaīres līgumu, īrnieks noslēdz līgumus ar komunālopakalpojumu sniedzējiem par attiecīgāpakalpojuma saņemšanu.31. Sociālā dzīvokļa īrnieks maksā <strong>Jelgavas</strong>novada domes noteiktu īres maksu.3.4. Sociālo dzīvokļu uzturēšanas,apsaimniekošanas un pārvaldīšanaskārtība32. Sociālo dzīvokļu uzturēšanu, apsaimniekošanuun pārvaldīšanu veic apsaimniekotājs.33. Sociālo dzīvokļu uzturēšanu un apsaimniekošanufinansē likuma «Par sociālajiemdzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām»3. pantā noteiktajā kārtībā.IV Palīdzība īrētās dzīvojamāstelpas apmaiņā pret citu īrējamudzīvojamo telpu34. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamāstelpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamotelpu reģistrē personas, kuras vēlas <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldībai īpašumā, valdījumā vainomā esošo dzīvojamo telpu, kuru personaīrē, apmainīt pret citu īrējamu (neizīrētu vaiizīrētu ar īrnieka piekrišanu) <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldībai īpašumā, valdījumā vai nomāesošu dzīvojamo telpu.35. Personas var apmainīt īrēto dzīvojamotelpu:35.1. pret lielāku dzīvojamo telpu;35.2. pret mazāku dzīvojamo telpu;35.3. pret dzīvojamo telpu ar labāku labiekārtojumalīmeni;35.4. pret daļēji labiekārtotu dzīvojamo<strong>Jelgavas</strong> novada domeLĒMUMSJelgavā<strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> 8. novembrītelpu;35.5. pret labāka tehniskā stāvokļa dzīvojamotelpu, ja īrējamās dzīvojamās telpasstāvoklis ietekmē veselību.36. Ja īrētās dzīvojamās telpas apmaiņaspamatojums ir dzīvokļa tehniskais stāvoklisun tas ietekmē veselību, apmaiņa var tiktveikta, ja dzīvojamo telpu tehnisko stāvoklinav iespējams uzlabot, neremontējot pārējāsdzīvojamās telpas.37. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamotelpu apmainīt pret citu dzīvojamo telpu,ja tā ir parādā par dzīvojamās telpas īrivai komunālajiem pakalpojumiem unnav noslēgusi atsevišķu vienošanos parparāda dzēšanu vai nepilda vienošanāsnosacījumus.38. Persona, kura vēlas apmainīt dzīvojamotelpu, ja tam piekrīt visi pilngadīgieģimenes locekļi, uzrādot personas apliecinošudokumentu, iesniedz <strong>Jelgavas</strong> novadaattiecīgajai pagasta pārvaldei rakstveidaiesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:38.1. esošā īres līguma kopiju;38.2. ārsta izziņu par veselības stāvokli, jaapmaiņas iemesls ir īrējamās dzīvojamāstelpas stāvokļa ietekme uz veselību.39. Komisija izskata iesniegumu un pieņemlēmumu par personas reģistrāciju vai atteikumureģistrēt personu dzīvojamo telpuapmaiņas reģistrā.40. Dzīvojamo telpu apmaiņu personaipiedāvā, nosūtot rakstveida paziņojumu.Paziņojumā norāda piedāvātās dzīvojamāstelpas adresi un dienu, kad persona variepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu.41. Atbildi uz apmaiņas piedāvājumupersona sniedz ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc dienas, kurā personai bijaiespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamotelpu. Ja persona no piedāvājuma rakstiskiatteikusies vai nav sniegusi pašvaldībaiatbildi, šī persona reģistrā pārreģistrējamaar pēdējo kārtas numuru.V Noslēguma jautājumi42. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajādienā pēc to publicēšanas laikrakstā «<strong>Jelgavas</strong>Novada Ziņas» un izliekami <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības administratīvajā ēkā unpagastu pārvalžu ēkās.43. Personas, kuras līdz saistošo noteikumuspēkā stāšanās dienai tika reģistrētas<strong>Jelgavas</strong> novada pagastu pārvalžu dzīvokļujautājumu risināšanā sniedzamās palīdzībasreģistrā, tiek pārreģistrētas <strong>Jelgavas</strong> novadavienotā dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamāspalīdzības reģistrā, ņemot vērā personasstatusu un iesnieguma par palīdzībassniegšanu iesniegšanas datumu.44. Ja pēc personas reģistrēšanas palīdzībasreģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatušīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzībuun reģistrēšanai attiecīgās palīdzībassaņemšanai, personas pienākums ir nekavējotiespar to paziņot pašvaldībai.45. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanosbrīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem <strong>Jelgavas</strong>novadu veidojošo bijušo pagastu, pilsētaspašvaldību saistošie noteikumi par palīdzībudzīvokļa jautājumu risināšanā.PriekšsēdētājsPar Dzīvokļu jautājumu komisijas izveidošanuZ.Caune* Pielikumi kopā ar saistošajiem noteikumiem atrodami: www.jelgavasnovads.lvPamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 61. panta pirmo daļu, <strong>Jelgavas</strong> novadadomes <strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> 28. septembra lēmumu «Par saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.11 «Parpalīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» izdošanu», Dzīvokļu jautājumu komisijasnolikuma 1.1. un 2.1. punktiem, novada dome nolemj:Izveidot Dzīvokļu jautājumu komisiju 7 cilvēku sastāvā:1) Aija Tračuma,2) Jānis Kalviņš,3) Ilze Āna,4) Valdis Buividaitis,5) Uldis Lonerts,6) Inita Ezermane,7) Rita Borščevska.PriekšsēdētājsZ.Caune


Novada domēAtsakās no īpašumaIzskatot VAS «Privatizācijas aģentūra» vēstulipar nekustamā īpašuma «Lejas» Līvbērzespagastā neprivatizēto daļu (dzīvoklis <strong>Nr</strong>.1 undzīvoklis <strong>Nr</strong>.2) nodošanu <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības īpašumā, apsekojot īpašumu,konstatēts, ka dzīvojamās mājas «Lejas»turpmākā uzturēšana prasīs lielus kapitālieguldījumus;visi dzīvokļi mājā ir izīrēti, un pašvaldībasbrīvo dzīvokļu fonds nepalielināsies.Tāpēc, pamatojoties uz šo apsekojumu un izvērtējotnekustamā īpašuma nepieciešamībupašvaldības funkciju realizēšanai, dome nolēmaatteikties pārņemt īpašumā nekustamāīpašuma «Lejas» neprivatizētās daļas.Iznomā telpas biedrībaiIzskatot biedrības «Vilces attīstības centrs» iesniegumuar lūgumu iznomāt visas Austrumuielas 5 – 9 telpas biedrības darbības nodrošināšanaiun projekta «Sadzīves pakalpojumupieejamība Vilces pagasta iedzīvotājiem»ieviešanai, deputāti nolēma iznomāt biedrībaivisu telpu grupu Austrumu ielā 5 – 9 ar kopējoplatību 67,2 kvadrātmetri.Piešķir finansējumu biedrībāmOktobra domes sēdē deputāti nobalsoja parlīdzfinansējuma piešķiršanu divām biedrībām.Līdzfinansējums 1000 lati piešķirts biedrības«Elejas Kamene» projektam «Sporta aprīkojumaiegāde aktivitāšu dažādošanai», kas tiksfinansēts Lauku attīstības programmas (2007.– 2013. gads) ««Leader» pieejas īstenošana»,pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošanaun dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstībasstratēģiju īstenošanas teritorijā» gaitā.Projekta kopējās izmaksas – 10 000 latu. Līdzfinansējums388,59 latu apmērā nodrošinātsarī biedrībai «Vilces attīstības centrs» projekta«Sadzīves pakalpojumu pieejamība Vilcespagasta iedzīvotājiem» realizācijai, kas tiksfinansēts Lauku attīstības programmas (2007.– 2013. gads) ««Leader» pieejas īstenošana»pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošana undzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstībasstratēģiju īstenošanas teritorijā» gaitā. Projektakopējās izmaksas – 3885,84 lati.Vēl var iesniegt atsauksmesnovada teritorijas plānojumagalīgajai redakcijaiIedzīvotāji līdz 21. novembrim vēl variesniegt savas atsauksmes par <strong>Jelgavas</strong>novada teritorijas plānojuma <strong>20<strong>11.</strong></strong>– 2023. <strong>gada</strong>m galīgo redakciju. Ar toiepazīties var novada domes mājas lapāwww.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Sabiedrībaslīdzdalība». Atsauksmes variesniegt gan elektroniski, gan rakstiski,vēršoties domes Attīstības nodaļā.Deputāti <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma<strong>20<strong>11.</strong></strong> – 2023. <strong>gada</strong>m galīgo redakcijuapstiprināja septembra domes sēdē,vienlaikus to iesniedzot arī Zemgales plānošanasreģionam atzinuma sniegšanai.<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībaizsludina konkursu uz Attīstībasnodaļas vadītāja amatuInformāciju par pretendentiem izvirzītajāmprasībām, iesniedzamajiem dokumentiemun konkursa nolikumu var iegūt<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības mājas lapāwww.jelgavasnovads.lv un pie <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības Kancelejas personālaspeciālista 304. kabinetā, Pasta ielā 37,Jelgavā, darba laikā, iepriekš sazinotiespa tālruni 63012256.PAZIŅOJUMSPēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma (02.08.2010.)uzsākts autoceļa A9 «Rīga–(Skulte)–Liepāja» posma nokm 0,0 (krustojums ar A5 «Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte))»līdz km 38,2 (krustojums ar P98 (Tušķi)–Tukums)rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS «Latvijas valstsceļi» (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028169,reģ.<strong>Nr</strong>.40003344207).Tiek plānota esošā divu braukšanas joslu autoceļarekonstrukcija, izveidojot četrjoslu vispārīgas lietošanasautoceļu esošā ceļa zemes nodalījuma joslā, izskatotiespēju atsevišķās vietās veikt autoceļa uzlabojumusārpus tās. Rekonstruējamā autoceļa posma garums ir38,2 km.Ar trases plānu un citiem materiāliem var iepazītiesinternetā:– <strong>Jelgavas</strong> novada vietnē: www.jelgavasnovads.lv;– projektētāju vietnē: www.eiroprojekts.lv/A9līdz 5. decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumuspar paredzēto darbību Vides pārraudzības valstsbirojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv).Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskāapspriešana notiks 28. novembrī ValgundesIKSC «Avoti» (Saules iela 2, Valgunde, <strong>Jelgavas</strong> novads)plkst.18.VAS «Latvijas valsts ceļi», kontakttālrunis 29277744ziņasDarbu sāk ceturtā biogāzesražotne«<strong>Jelgavas</strong> novadā ir jau četrasbiogāzes stacijas, vēl divas tiksatklātas tuvākajā laikā, un tasir vēl viens apliecinājums tam,ka mūsu novads ir un būs spēcīgs,bagāts,» Vircavas pagastāatklājot biogāzes ražotni «Zemgaļi»,sacīja <strong>Jelgavas</strong> novadadomes priekšsēdētājs ZiedonisCaune. Valstī kopumā ir 22 šādasražotnes, bet mūsu novadā– pirmā, kuras tehnoloģiju unkonstrukciju pilnībā radījušivietējie speciālisti, turklāt tepatLatvijā.Biogāzes ražotni un koģenerācijas stacijuzemnieku saimniecībā «Zemgaļi JR» Vircavaspagastā uzņēmums «Ecogen» sākabūvēt pērn martā, un finansējumu veido pašuinvestīcijas, bankas finansējums, investoruieguldījums no Grieķijas investīciju fonda,Rēķinus par pakalpojumiem saņems piecos pagastos1.lpp.«Kapitālsabiedrību reorganizācija nav pašmērķis,bet gan vēlme uzlabot pakalpojumukvalitāti, samazināt izmaksas, izveidot precīzupakalpojumu un norēķinu uzskaiti, kā arī nodrošinātvienotus pakalpojumu standartus visā<strong>Jelgavas</strong> novadā,» skaidro A.Alksne, norādot,ka vispirms apvienota SIA «Glūdas komunālāsaimniecība» un SIA «Svēte 1», kam vēlāk tikspievienotas pārējās kapitālsabiedrības.Kā viens no pirmajiem ieguvumiem, kuruizjutīs Glūdas, Zaļenieku, Platones, Svētes unVircavas pagasta iedzīvotāji, būs pakalpojumurēķini, kas lielākajai daļai klientu būs jaunums.Pēc rēķinu saņemšanas par pakalpojumiemvarēs norēķināties gan līdzšinējā veidā, tas ir,pie uzņēmumu kasieriem, gan ar pārskaitījumuuz norēķinu kontu bankā. «Maksājuma uzdevumāobligāti jānorāda rēķina numurs, pretējāgadījumā maksājuma reģistrēšana norēķinusistēmā var aizkavēties, radot nepatīkamuspārpratumus,» uzsver vadītāja.Tiem komunālo pakalpojumu (ūdens,kanalizācija) lietotājiem, kuriem ir uzstādītiūdens patēriņa skaitītāji, jau no novembra katrumēnesi līdz 25. datumam būs jāsniedz informācijapar skaitītāja rādījumiem. Informāciju varēspaziņot pa tālruni 27231164; e-pastu: info@jnku.lv; ievietot pagasta centros izvietotajāsLīdz 30. novembrim visā Latvijānotiek parakstu vākšana,lai ierosinātu likumprojektu«Grozījumi Latvijas RepublikasSatversmē». Grozījumi paredzSatversmē iekļaut nosacījumupar krievu valodu kā otro valstsvalodu.Parakstu vākšana ir jārīko, jo <strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> 9.septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā tikaiesniegts likumprojekts «Grozījumi LatvijasRepublikas Satversmē», kuru parakstījuši 12533 vēlētāji. Tas paredz grozīt Latvijas RepublikasSatversmes 4., 18., 21., 101. un 104.pantu, iekļaujot tajā nosacījumu par krievuvalodu kā otro valsts valodu. Parakstītiespar Satversmes grozījumu projektu vēlētājivar visā Latvijā pašvaldību noteiktajāskas specializējas tieši zaļās enerģētikas jomā.Ražotnes izveidē investēti 2,5 miljoni lati.Paveikto Vircavas pagastā zemkopības ministreLaimdota Straujuma vērtē kā sākumuceļam uz Latvijas enerģētisko neatkarību. «Izjūtupatiesu prieku un lepnumu, jo šī ražotne irvēl viens apliecinājums tam, ka mēs varam paši– paši izdomāt jaunas tehnoloģijas, paši investētun paši ražot,» tā viņa.«Ecogen» projektu vadītājs Ģirts Folmanisstāsta, ka biogāzes ražotnē «Zemgaļi» tiekizmantota kukurūzas skābbarība un to piegādāgandrīz visi lielākie <strong>Jelgavas</strong> novada zemnieki.Šī ir pirmā no kopumā sešām biogāzes ražotnēm,kuras uzņēmums plāno uzbūvēt līdz 2012.<strong>gada</strong> beigām. Katrā ražotnē tiks radītas vismazčetras līdz desmit jaunas darba vietas, līdz pat55 darba vietām izejmateriālu piegādē un vēlap 2400 jaunām netiešām darba vietām, liecinauzņēmuma aplēses. Jāpiebilst, ka kopējāsplānotās investīcijas visās sešās ražotnēs ir 28,5miljoni latu.uzņēmuma pastkastītēs, kas tiks uzstādītas līdz20. novembrim, to varēs izdarīt arī samaksasvietās pie uzņēmuma kasieriem. «Gadījumos,ja informācija par skaitītāju rādījumiem netiksnodota, sagatavojot kārtējo pakalpojumurēķinu, tiks piemērots iepriekšējo triju mēnešuvidējais patēriņš,» skaidro A.Alksne.Taču klientiem jāņem vērā, ka ūdens skaitītājiemjāatbilst prasībām, ko valsts ir izvirzījusišādām mēriekārtām. Proti, šiem skaitītājiemjābūt savlaicīgi – ne retāk kā reizi četros gados– pārbaudītiem jeb verificētiem, noplombētiem,bez mehāniskiem bojājumiem, reģistrētiemSIA «<strong>Jelgavas</strong> novada KU» norēķinusistēmā. A.Alksne piebilst, ka skaitītāju iegāde,uzstādīšana, verifikācija vai maiņa gan tiek segtano klienta līdzekļiem, taču uzņēmuma speciālistipar atsevišķu maksu ir gatavi gan atbilstošinoteiktajām prasībām uzstādīt jaunus ūdensskaitītājus, gan nodrošināt skaitītāju verifikāciju.Ja tiks konstatēts, ka ūdens skaitītāji neatbilstprasībām, to rādījumi netiks ņemti vērā unūdens patēriņš tiks aprēķināts pēc dzīvoklīfaktiski dzīvojošo cilvēku skaita.Līdz ar «Glūdas komunālās saimniecības»un «Svētes 1» apvienošanu jau pašlaik Svētespagasta iedzīvotājiem, kuri līdz šim par SIA«Svēte 1» sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiemnorēķinājās ar pārskaitījumu bankā,jāņem vērā izmaiņas – proti, visus SIA «Svēte1» darījumus pārņēmusi SIA «<strong>Jelgavas</strong> novadaKU». Tas nozīmē, ka, veicot maksājumus, kā saņēmējsir jānorāda SIA «<strong>Jelgavas</strong> novada KU»,reģistrācijas numurs 40003410894. «Iedzīvotājilūgti vairs neizmantot SIA «Svēte 1» norēķinukontu un visus maksājumus veikt uz pakalpojumurēķinos norādītajiem kontiem. Ērtības labadnorēķinus būs iespējams veikt gan uz kontu«SEB bankā» (LV35UNLA0050005143840),gan uz «Swedbank» kontu (LV33HABA0551027635305),» informē A.Alksne.Jāpiebilst, ka no 8. novembra Glūdas, Svētes,Vircavas, Zaļenieku un Platones pagastāatkritumu izvešanu nodrošina SIA «Staļģeneskomunālais dienests», ar kuru jānoslēdzlīgums. «Iedzīvotājiem, kuri par šo pakalpojumubija noslēguši līgumu ar SIA «<strong>Jelgavas</strong>komunālais dienests» un par to samaksājušilīdz <strong>gada</strong> beigām, par atkritumu izvešanu šajāperiodā nebūs jāmaksā,» atvainojoties parradītajām neērtībām un iedzīvotājus aicinotbūt saprotošiem, norāda A.Alksne. Papilduinformāciju par «Staļģenes komunālā dienesta»nodrošināto atkritumu izvešanu un līgumiemvar iegūt pa tālruni 26347953, 29485294 vaie-pastu: stalgeneskd@inbox.lv.Sintija ČepanoneParakstīties par grozījumiem Satversmē var līdz 30. novembrimFOTO: Nupatatklātā biogāzesražotne «Zemgaļi»Vircavaspagastā ir pirmāmūsu valstī, kurastehnoloģijuun konstrukcijuradījuši vietējiespeciālisti tepatLatvijā. Kopumāmūsu novadāšī ir jau ceturtābiogāzes stacija.«Šādas biogāzes ražotnes ir iespēja attīstītiestuvējām zemnieku saimniecībām, jo katrasražotnes nodrošināšanai tiks iepirktas 11 000– 45 000 tonnas ražas. Lai to nodrošinātu,nepieciešams intensīvi un mērķtiecīgi apstrādāt400 – 1500 hektāru tuvējo lauku. Vircavas pagastāizveidotās elektrības ražotnes jauda ir 0,5megavatstundas, un diennaktī tiks pārstrādātas25 – 28 tonnas kukurūzas skābbarības,» stāstaĢ.Folmanis, piebilstot, ka plānotās ražošanasjaudas ir 8000 darba stundas, 4000 megavatstundasenerģijas rūpnīcā.Biogāzes stacijas saražotais siltums tiksizmantots graudu kaltes darbā.Jāpiebilst, ka jaunās ražotnes tehnoloģijasradīja inženieru komanda, kurā sadarbojāsLatvijas Lauksaimniecības universitātes, RīgasTehniskās universitātes un Hohenheimasuniversitātes no Vācijas pētnieki.Sintija ČepanoneFoto: Gunta Meļķeparakstu vākšanas vietās. <strong>Jelgavas</strong> novadāapstiprinātas 13 parakstu vākšanas vietas,informē <strong>Jelgavas</strong> novada Vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja Inita Ezermane.Parakstīties iespējams Elejas pagasta saietanamā (Lietuvas iela 42, Eleja); Glūdaspagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Nākotne);Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē (Upeskrasti,Staļģene); Kalnciema kultūrasnamā (<strong>Jelgavas</strong> iela 15, Kalnciems); Lielplatonespagasta pārvaldē (Mazplatone,Lielplatones pagasts); Līvbērzes kultūrasnamā (<strong>Jelgavas</strong> iela 17, Līvbērze); Platonespagasta pārvaldē (Atspulgi, Platone);Sesavas pagasta pārvaldē (Sesava); Svētespagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 1, Svēte);Valgundes pagasta pārvaldē (Celtniekuiela 35, Valgunde); Vilces pagasta pārvaldē(Ausmas, Vilce); Vircavas pagasta pārvaldē(Kamenes, Vircava), kā arī Zaļeniekuizglītības centrā (Zaļenieki).Visām apstiprinātajām paraktu vākšanasvietām noteikts vienots darba laiks, un pargrozījumiem Satversmē var parakstīties līdz30. novembrim katru dienu: pirmdienās nopulksten 14 līdz 18; otrdienās no 10 līdz 14;trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienāsno pulksten 9 līdz 13; ceturtdienās nopulksten 13 līdz 17.Jāpiebilst, ka likumprojekts «GrozījumiLatvijas Republikas Satversmē» tiksiesniegts parlamentā, ja parakstu vākšanāto atbalstīs ne mazāk kā viena desmitādaļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgopilsoņu skaita jeb vismaz 154 379vēlētāji.Sintija Čepanone<strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> <strong>novembris</strong>3Privātīpašnieki grāvjusnav tīrījuši pat 20 gadusJa vien zemju īpašnieki regulāriuzturētu kārtībā meliorācijas sistēmu,lieli finansiāli ieguldījumitam nebūtu nepieciešami. «Diemžēllielākoties novada teritorijāprivātīpašnieki novadgrāvjus navtīrījuši pat divdesmit gadus unsituācija kļūst arvien kritiskāka.Tieši privāto bezatbildības dēļturpina aizaugt arī tie grāvji, kasir koplietošanā ar pašvaldību, jopar to pārtīrīšanu rūpes jāuzņemasabiem – pašvaldībai un zemesīpašniekam –, taču vienotiespar šiem darbiem neizdodas,»problēmu mūsu novadā skaidropašvaldības izpilddirektora vietnieksValdis Buividaitis.Par saviem līdzekļiem zemju īpašniekiemvai tiesiskajiem valdītājiem jāveic meliorācijassistēmu uzturēšanas pasākumi, ko nosaka MKnoteikumi «Meliorācijas sistēmu ekspluatācijasun uzturēšanas noteikumi». «Šie pasākumi irdefinēti 7. punktā, un to veikšanai nav nepieciešaminekādi dokumenti vai saskaņošana,vien jāievēro aprobežojumi aizsargjoslās apmeliorācijas būvēm un ierīcēm. Piemēram, 8metrus uz katru pusi no iztekas (kolektora) nevarpieļaut koku un krūmu augšanu, kas veicinakolektora aizaugšanu ar kokaugu saknēm,»zemju īpašnieku atbildību skaidro <strong>Jelgavas</strong>novada Būvvaldes inspektors Jāzeps Ošs.Taču realitāte apliecina – cilvēkiem rūp savaszemes apsaimniekošana, bet meliorācijas sistēma,viņuprāt, var pagaidīt, tāpēc par tās uzturēšanunerūpējas. «Acīmredzot trūkst izpratnespar šīs sistēmas nozīmību, kaut arī pašvaldībāne viens vien vērsies ar sūdzībām par to, kalauki applūst un mitruma dēļ nav iespējamskvalitatīvi novākt ražu. Taču tā ir pašu zemesīpašnieku atbildība,» uzsver V.Buividaitis.Meliorācijas likums pašvaldības zemjumeliorācijas sistēmas ir pielīdzinājis vienassaimniecības nozīmes sistēmām, bet attiecībāpret koplietošanas meliorācijas sistēmām– pašvaldība ir ar vienlīdzīgām tiesībām unpienākumiem kā jebkurš zemes īpašnieks.V.Buividaitis skaidro, ka privāto zemjuīpašnieku nolaidības dēļ tādā kā ķīlnieku lomānonāk arī pašvaldība – ja meliorācijas sistēma,kas atrodas uz pašvaldības zemes, regulāri tiekuzturēta kārtībā, tad gadījumos, kad pašvaldībaipiederošā lauksaimniecībā izmantojamā zemetiek iznomāta vai grāvis vienlaicīgi ir arī īpašumurobeža, situācija kļūst arvien kritiskāka.«Pašvaldībai nav tiesību ieguldīt līdzekļusprivātīpašuma uzturēšanā, bet, ja meliorācijassistēma ir koplietošanā, mēs arī nevaram, piemēram,iztīrīt tikai pusi grāvja, paļaujoties, kaotru pusi iztīrīs privātīpašnieks – šie darbi jāveickompleksi, iepriekš par to vienojoties, tačuvienoties lielākoties neizdodas,» tā izpilddirektoravietnieks, piebilstot, ka īpašnieki visbiežāknorāda uz līdzekļu trūkumu un novada teritorijāviena no kritiskākajām situācijām šajā ziņāizveidojusies Valgundes pagasta Tīreļos. Viņšatgādina, ka meliorācijas sistēma jāuztur arīpašvaldības zemes nomniekiem, taču realitātētas visbiežāk netiek darīts, tāpēc nereti aizaugarī pašvaldības īpašumā esošie grāvji.Iedzīvotāju sūdzības par meliorācijas problēmāmpārbauda Pašvaldības policija unBūvvaldes meliorācijas inspektors, un turpmākatbildīgie dienesti šīs problēmas risināšanaipievērsīsies daudz nopietnāk.Sintija ČepanoneĪstu draugu dzīvei atrast,Tādu, kas spēs tevi saprast, –Tā ir dzīves gudrība,Īstā laimes atslēga.Noslēdzot šo gadu, <strong>Jelgavas</strong> novadaDzimtsarakstu nodaļa sadarbībā arKultūras nodaļu ir iecerējusi jau otro pasākumu<strong>Jelgavas</strong> novadā dzīvojošajiemzelta un sudraba kāzu jubilāriem.Lūdzam būt atsaucīgiem un, ja jumsšajā gadā atzīmējama sudrabkāzu vaizelta kāzu jubileja, pieteikt savu ģimenisirsnīgam pasākumam, kas plānots<strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> 10. decembrī Jelgavā,novada domes ēkā.Pieteikšanās – <strong>Jelgavas</strong> novada Dzimtsarakstunodaļā līdz 25. novembrim.Tālrunis 63012255, 29104956, e-pasts:dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv


4 skaJaunieši ir novada nākotneViena no <strong>Jelgavas</strong> novada prioritātēmir jaunieši – pašvaldības speciālistikopīgiem spēkiem mēģinaiesaistīt jauniešus pašvaldībasdzīvē, rīkojot dažādus pasākumus,tikšanās, diskusijas, aptaujas, kāarī radot vidi un iespējas, lai viņusnoturētu laukos.Iedzīvotāju emigrācija ir problēma, kas skarvisu Latviju, tāpēc arī <strong>Jelgavas</strong> novads nav no tāpasargāts – liela daļa novada jauniešu izbraucno valsts vai pārceļas uz dzīvi pilsētās. Kā jaunospiesaistīt laukiem?Iespējams, daudzi ir dzirdējuši citus sakām vaipieķēruši paši sevi domājam, ka laukos nekasnenotiek, izglītības iespējas ir mazākas, brīvā laikapavadīšanas iespējas – minimālas, dzīves kvalitāte– zemāka. Tomēr tie ir stereotipi, jo laukos tāpatstrādā dažādu jomu speciālisti, iedzīvotājiempieejams plašs pakalpojumu klāsts, ir bagātakultūras un sporta dzīve un cilvēkiem tiešāminteresē kas tālāk par paša degungalu. Tomēraktuāls ir jautājums, cik aktīvi laukos ir jaunieši,vai viņi izmanto iespējas vai tomēr priekšroku dodpasīvam dzīvesveidam.Atbalsta tīkls –informācijai un drošībai<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība jauniešus ir izvirzījusipar vienu no savām prioritātēm un pamazāmveido tādu kā atbalsta personāla tīklu jauniešiem– sākotnēji pašvaldībā bija viens jaunatnes lietuspeciālists, bet nu jau teju katrā pagastā ir cilvēks,kurš strādā ar jauniešiem, apzina viņu vajadzībasun vēlmes, palīdz atrast izpausmes iespējas, informāciju.Arī tajos pagastos, kuros šāda speciālistavēl nav, saprot nepieciešamību un meklē iespējas.Piemēram, Vilcē iespēja piesaistīt cilvēku, kuršstrādās ar jauniešiem, radusies caur biedrības«Vilces attīstības centrs» īstenotu projektu. «Mēsvaram piesaistīt jaunieti brīvprātīgā darba veikšanai,kas daļēji var tikt apmaksāts,» norāda biedrībasvadītāja Lolita Duge, piebilstot, ka brīvprātīgādarbs tiks atalgots periodā līdz aprīlim.To, ka ļoti svarīgi ir, lai būtu pieejama informācijapar iespējām, jauniešu pasākumiem,atbalsta programmām, darba iespējām, atzīstarī paši jaunieši – pie šāda secinājuma novadajaunieši nonāca jau pērn tieši viņu problēmāmveltītā diskusijā kopā ar pašvaldības pārstāvjiem.Tomēr bieži vien ir vajadzīgs kāds, kurš iekustinaun «aizdedzina» pārējos. Konsultante jaunatneslietās <strong>Jelgavas</strong> novadā Inese Skromane uzsver,ka pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem ir īpašiliela ietekme uz jauniešu ikdienas dzīvi. <strong>Jelgavas</strong>novadā jaunatnes politiku īsteno pašvaldībasadministrācija un tās iestādes, valsts pārvaldesinstitūciju teritoriālās struktūrvienības, jaunatnesorganizācijas, jauniešu iniciatīvu grupas, arī citas«Mūsu biedrībai jau ir apritējis vesels gads.Liekas, ka laiks paskrējis nemanot, bet, ja totā nopietni pavērtē un paskatās uz visiem notikumiem,kas bijuši šī <strong>gada</strong> laikā, tad tiešāmsecinu, ka esam izdarījuši daudz,» tā biedrībaspriekšsēdētāja vietnieks un Vircavas jaunatneslietu speciālists Einārs Ervīns Deribo, norādot– vislielākais prieks ir par to, ka biedrības rīkotajospasākumos un aktivitātēs iesaistās arī citunovada pagastu jaunieši. «Mums notiek dažādasnodarbības, interešu pulciņi, ir jauniešu<strong>padome</strong>, kas aktīvi darbojas Vircavas jauniešudzīves aktivizēšanā. Biedrības pastāvēšanas<strong>gada</strong> laikā esam paspējuši divas reizes viesotiesFOTO: Pirmajās novada Jauniešu dienās, kas oktobra sākumā notika Vircavas pagastā, piedalījās vairāk nekā simts jauniešu. Pasākuma iniciatoribija paši novada jaunieši, kuri ir sapratuši – visiem kopā ir daudz vieglāk un interesantāk padarīt savu dzīvi krāsaināku. Tā organizators bijaJaunatnes <strong>padome</strong>, kuras «dienas kārtībā» nu ir otrā jauniešu foruma rīkošana – tas notiks 24. novembrī pulksten 14 <strong>Jelgavas</strong> novada domes ēkāJelgavā, un šoreiz tēmas: jaunieši un neformālā izglītība, jaunieši un viņu piederība novadam un pagastam.biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu arjaunatni. Liela loma ir arī izglītības iestādēm undažādiem centriem, kas nodrošina kvalitatīvasbrīvā laika pavadīšanas iespējas.Aktīvie – mazākā daļaPagastu jaunatnes lietu un mūžizglītībasspeciālisti norāda, ka aktīvie jaunieši ir mazākādaļa un vairums tomēr ir to, kas pavadalaiku pie televizora. Viņi novērojuši: aktīvākair skolu jaunatne – tos, kuri nemācās, betdzīvo pagastos, iekustināt esot ļoti grūti. «Platonēaktīvākie jaunieši ir vecuma grupā no14 līdz 19 gadiem. Viņu intereses lielākotiesir sporta un tūrisma aktivitātes un starptautiskāsadarbība. Ir izveidojusies arī jauniešugrupa, kam aktuāla lauku reģiona videsaizsardzība. Protams, ir arī pasīvo jauniešugrupa, ko iekustināt ir samērā grūti,» stāstaPlatones jaunatnes lietu speciāliste KristīneKode, piebilstot, ka, viņasprāt, viss ir atkarīgsno pašu jauniešu motivācijas savā ikdienāieviest ko jaunu un radošu. Tāpat ļoti būtisksir pašvaldības atbalsts – galvenokārt pagastupārvaldes nodrošina telpas, kur jauniešiempulcēties, tāpat kopīgi tiek domāts par videslabiekārtošanu, pasākumiem.Jauniešu koordinatori pagastosEleja Aigars Pienkārts, Elejas Bērnu un jauniešu centrs – 27626953Andrejs Ļevdanskis, biedrība «S.E.J.A.» – 26751638Lielplatone Gerda Ozola – 27108945; Anita Logina – 26922027Platone Kristīne Kode, projektu koordinatore – 26953177Nellija Karpušenkova, biedrība «IdeA» – neljux11@inbox.lvVircava Einārs Ervīns Deribo, jaunatnes lietu speciālists, biedrība«Cheese» – 29854280Jaunsvirlauka Klāvs Mejiers, jauniešu klubs «Klikšķis» – 23925833Marta Drupa, Staļģenes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešuklubs «Klikšķis» – 26026972Sesava Una Marecka – 22113567Zaļenieki Elza Puķīte, biedrība «Zaļenieku dzirnas» – 29550846Vilce Laura Čavare – 22457556Glūda Jekaterina Ļevdanska – 27164000, 25994377Valentīna Iņķe – tina142@inbox.lvKalnciems Maija Plotņikova, biedrība «Pilsēta laukos» – maijaplotnikova@inbox.lvValgunde Egija Šuneiko, IKSC «Avoti» – 28612076Svēte Liāna Visocka – 27188611Līvbērze Smaida Vērza – 29268742, Sandija Smilga – 26569128«Cheese» Vircavāmūsu partnerorganizācijā Vācijā. PateicotiesJaunsvirlaukas jauniešu centram, jaunieši irpabijuši arī Turcijā un Polijā. Tāpat esam organizējušidažādus pasākumus, piemēram, «Nopelniun saliec dzīvo Vircavu», «Sadraudzībasspēles», «Jauniešu vakari»,» tā viņš, piebilstot,ka lielākais izaicinājums, protams, bijis pirmāsnovada Jauniešu dienas organizēšana. Viņš arīuzsver to, ka bez pašvaldības atbalsta daudzkas nebūtu iespējams, un saka paldies parsadarbību Vircavas pagasta pārvaldei, Vircavasvidusskolai, <strong>Jelgavas</strong> novada domei, <strong>Jelgavas</strong>novada jauniešu centriem un biedrībām.Biedrība ir dibināta 2010. <strong>gada</strong> 1. novembrī.Ne visos pagastos ir biedrībasViens no veidiem, kā jaunieši var realizētsavas ieceres, ir veidot nevalstiskās organizācijasun rakstīt projektus, bet ne visos pagastostādas ir. «Diemžēl Glūdas pagastā nav nevienasjauniešu biedrības. Doma, ka tādu varētunodibināt, man radās jau sen, bet, pārrunājotto ar pagastā palikušajiem jauniešiem – ļotidaudzi ir aizbraukuši vai mācās citur – unmūžizglītības speciālisti, esmu apzinājusies,ka pagaidām tam nav nākotnes,» vērtē Glūdaspagasta jauniešu lietu speciāliste JekaterinaĻevdanska. Viņa norāda, ka pamatskolēniemnotiek ārpusklases pasākumi un pulciņi undoma par biedrību, kurā vajadzētu ieguldītspēku un laiku, viņiem ne pārāk iet pie sirds.Tie jaunieši, kuri mācās citur, ārpusskolasnodarbības apmeklē savās skolās un mājāsnereti ir vēlu, kad vairs negribas neko darīt– vienīgi iecienītas ir sportiskas aktivitātes.Tomēr, neskatoties uz to, ka pagastā nav jauniešubiedrības, tiek domāts par to, lai pagastskļūtu pievilcīgāks jauniešiem. «Šogad vinnējāmprojektu – atjaunosim sporta laukumu. Arī pašijaunieši ir gatavi palīdzēt un ieguldīt savu daļudarbiņa. Atdzīvināsim vingrošanas stieņus arkrāsām, izgatavosim soliņus, kā arī uzstādīsim««S.E.J.A.» ir sabiedriski aktīvu Elejas pagastajauniešu apvienība, kuras prioritāte ir labdarība.Pagājušajā gadā ar lauksaimniecības pakalpojumukooperatīvās sabiedrības «Latraps»starpniecību tika realizēta Ziemassvētku labdarībasakcija Elejas Bērnu un ģimeņu atbalstacentram. Uzņēmums spēja atrast finansējumuarī Elejas futbola komandas formai – arī tā irmūsu ideja,» tā par biedrību «S.E.J.A.» stāstatās valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājsAndrejs Ļevdanskis. Viņaprāt, viens no interesantākajiempasākumiem bija Valentīna dienaiveltīta diskoballe «Amors vs Valentīns», kuraslaikā tika skaidrots, kurš tad no abiem mīlestībasdieviem ir labākais. Turpinot uzskaitīt paveikto,A.Ļevdanskis stāsta, ka sadarbībā ar ElejasJauniešu un bērnu iniciatīvu centru tika rīkotiarī pulciņi jeb studijas, kur pašu spēkiem pagastajaunieši tika apmācīti floristikā, ģitārspēlē unaktiermākslā. «Lielu uzmanību pievērsām arīmūžizglītības iespējām, tāpēc esam piedalījušiesgandrīz visos <strong>Jelgavas</strong> novada domes rīkotajospasākumos un semināros par šo tēmu,» tā viņš.Lai gan negriboties būt skeptiskam, Andrejsatzīst, ka pagasta jaunieši un iedzīvotāji kopumāir diezgan pasīvi. «Kurš pie tā ir vainīgs? Grūtispriest. Daudzus gadus pagastā gandrīz vispārnebija sabiedriskās un kultūras dzīves, bet šodienatsākt kādreiz pamesto ir visnotaļ grūti, bet tasnenozīmē, ka nekas nenotiek. Pasākumi tiekrīkoti, taču apmeklējums ne vienmēr ir optimistisks,»spriež A.Ļevdanskis. Viņš min, ka viens nobasketbola grozus – tie jau ir nopirkti un tikspielikti pavasarī,» tā J.Ļevdanska.Jauna tradīcija – Jauniešu dienaLai jaunieši satiktos, organizēta pirmā novadaJauniešu diena, ko iecerēts izvērst par tradīcijuun rīkot reizi gadā. Pirmā Jauniešu diena notikaVircavā, un to organizēja novada Jauniešu <strong>padome</strong>sadarbībā ar aktīvākajām jauniešu biedrībām,saņemot pašvaldības un uzņēmēju atbalstu.Pasākuma dalībnieki aizvadīja dienu sportiskāsnodarbēs un radošās darbnīcās, sadraudzībasspēlēs un konkursā «<strong>Jelgavas</strong> novada talants», betvakarā izdejojās ballē. Šo pasākumu var uzskatītkā atbildi visiem tiem, kuri saka, ka laukos navko darīt. «Varam tikai priecāties, ka jaunieši vēlasarvien plašāk izvērst savu darbošanos. Kā ikvienaitradīcijai, arī šai vēl nepieciešams iedzīvoties, tomērir apsveicami, ka biedrības tiecas vienot visupagastu jauniešus un rosināt ikvienu līdzdarboties.Ne velti pašvaldība un pagastu pārvaldes atbalstījušaskatrā pagastā speciālista nepieciešamību tiešidarbam ar jauniešiem. Gan projekti, gan aktīvarīcība sev interesējošos jautājumos ir tas, ko arprieku esam gatavi atbalstīt un uzklausīt, lai jauniešipēc iespējas vairāk sajustu motivāciju kaut komainīt un uzlabot,» uzsver <strong>Jelgavas</strong> novada domes«S.E.J.A.» ElejāFOTO: Ir projekti, ko realizē vairākas novada jauniešu biedrības kopā.Piemēram, «S.E.J.A.» valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs AndrejsĻevdanskis maijā kopā ar Platones biedrības «IdeA» pārstāvjiem piedalījāsstarptautiskā konferencē «Laiks jauniešiem» Gdaņskā, Polijā.jauniešu iecienītākajiem brīvā laika pavadīšanasveidiem ir dejošana – deju kolektīvā «Tracis»,kuru no pirmsākumiem vada Ivita Lejava, irdejojušas jau vairākas Elejas un blakus pagastujauniešu paaudzes. Tāpat ļoti liela piekrišanair arī sportam. Kā iesaistīt pasīvos? «Tie, kurivēlas kaut ko darīt un piedalīties, to arī dara,priekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma.Process ir iekustinātsA.Tračuma skaidro, ka jauniešu politikasīstenošanai ir aizsākts tāda darba modelis,kas reizē varētu iekustināt dažādas jauniešumērķgrupas. «Protams, idejas un aktivitātesprasa laiku un ieinteresētību. Ja centrālajā ēkā sēžtikai viens speciālists, kas mēģina organizēt pasākumus,strādāt ar jauniešiem, tad tas ne vienmērsasniedz mērķi. Mūsu galvenā ideja, piesaistotpagastos speciālistus darbam ar jauniešiem, bijacensties uz vietas nodrošināt to zinošo un aktīvocilvēku, kas jauniešus satiek, motivē, uzklausaidejas, palīdz īstenot ieceres. Jau pēc neilgalaika jutām atgriezenisko saiti gan no jauniešuorganizācijām, gan pašiem koordinatoriem – topgan kopīgi pasākumu plāni, savstarpēja idejuapmaiņa. Neviens no pieaugušajiem nevar izprastjauniešu problēmas labāk kā viņi paši, tāpēc jāļaujarī pašiem darboties, virzot, palīdzot un ieinteresētiatbalstot,» tā A.Tračuma, piebilstot – ir lielsprieks, ka jauniešu vidū process ir iekustināts, unpēc laika varēs vērtēt, kā tas ir izdevies.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Gunta Meļķe un no biedrību arhīvabet ar varu diez vai kaut ko var panākt. Tā irkatra paša izvēle,» spriež «S.E.J.A.» pārstāvis.Biedrība dibināta 2010. <strong>gada</strong> jūnijā. Šobrīd tajādarbojas četri valdes locekļi – A.Ļevdanskis,Ēriks Cimermanis, Gunārs Davidčuks, EvitaButāne – un divi biedri – Dita Butāne, BaibaPodāne.


ts<strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> <strong>novembris</strong>5«Man ļoti gribētos nākamgad novadaJauniešu dienu rīkot Svētē, jo tas bija ļoti interesanti.Gribētu sevi pārbaudīt, vai izdosieslabāk,» apņēmības pilna ir biedrības pārstāve<strong>Jelgavas</strong> 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieceLiāna Visocka, kura biedrībā iestājās, jogribēja, lai jauniešiem Svētē ir ko darīt, un iriesaistījusi arī savus draugus, klasesbiedrus.Lai uzlabotu ne tikai jauniešu, bet visu pagastaiedzīvotāju dzīves kvalitāti, «pumpurieši»ir rakstījuši vairākus projektus, bet liela daļa notiem netika atbalstīti. Piemēram, «aiz borta»palikusi ideja par ziņojumu dēļu ierīkošanu pagastā,puķu dobes izveidi pie sporta halles. Šobrīduz jautājuma zīmes ir pludmales volejbolalaukuma izveide, kaut gan ar pagasta pārvaldiideja jau ir pārrunāta un akceptēta. Tomēr netikai projekti ir veids, kā jaunieši līdzdarbojas– viņi arī piedalās dažādos pasākumos, kuroscenšas iesaistīt citus. Viens no tiem, kas palicisLiānas atmiņā, ir dalība Lielajā talkā pavasarī.«Mēs savācām atkritumus ne tikai ap savumāju, bet vācām arī pa pagastu,» tā viņa.Liāna uzskata, ka vairums jauniešu tomērgrib darboties, tikai viņus jāprot pārliecinātun iesaistīt. «Katram ir vajadzīga sava pieeja.Vienam pietiks, ja pateikšu, ka būs forši.Citam ir svarīgi, ka viņš varēs darīt to, kaspatīk. Vēl kāds grib satikt draugus, bet citamir svarīgāk, ka no tā labums būs daudziem,»«ideA» PlatonēFOTO: Biedrības «IdeA» biedri pārgājienosapgūst arī praktiskas iemaņas – iekurtugunskuru, izvārīt zupu, saplānotlaiku un līdzi ņemamo lietu sarakstu.«Es biedrībā darbojos apmēram gadu. Kāpēciesaistījos? Jo man patīk darboties,» atzīst 9.klases skolniece Nellija Karpušenkova. Meitenepiebilst, ka ar biedrības gādību top arī futbola unvolejbola laukums. Tas ir «Leader» projekts untiek īstenots kopā ar pagasta pārvaldi.Biedrības dibinātāja Kristīne Kode stāsta, kašogad biedrības jaunieši piedalījušies pieredzesapmaiņas braucienos uz Turciju, Vāciju, Rumāniju,Poliju. «Tēmas bija dažādas – par kultūrām unto atšķirībām, mākslas jomām, radioamatierismu,sociālā biznesa uzsākšanu, jauniešu līdzdalībasveicināšanu lēmumu pieņemšanā,» viņa ieskicē.Piemēram, septembrī «ideA» pārstāvji demokrātijasprojekta «Democratic dreams» gaitā devāsstarptautiskā pieredzes braucienā uz Turciju. Turviņi piedalījās paneļdiskusijā par jauniešu iesaistilēmumu pieņemšanā, demokrātijas principiemun praksi partnervalstīs, kā arī tikās ar pilsētaspārvaldi, apmeklēja tiesas namu, tehnisko skolu,pilsētas izglītības nodaļas projektu departamentuun citas iestādes.Sākotnēji «ideA» dibināta kā jauniešu biedrībaar mērķi veicināt pašvaldības jauniešu savstarpējosadarbību, organizējot kultūras, izglītības,sporta un tūrisma pasākumus. Sākumā jauniešiapmeklēja Jaunatnes starptautisko programmuaģentūras rīkotus kursus, lai iemācītos rakstītprojektus. Jaunieši ar pagasta <strong>padome</strong>s unlauku partnerības «Lielupe» finansiālu atbalstusakopuši pagasta veco estrādi, tomēr lielākotiesjaunieši rīko tematiskos vakarus, pārgājienus,vides sakopšanas talkas un sadarbojas ar citāmjauniešu NVO Latvijā.Pēc trīs gadu darba 2010. gadā biedrība «ideA»paplašināja darbību, aptverot dažādas vecumagrupas. Tika mainīti arī biedrības statūti, nutās mērķis ir veicināt lauku reģiona pilsoniskāssabiedrības attīstību. Arī šobrīd tiek realizēts ESmūžizglītības programmas «Grundtvig» projekts,kura mērķis ir palīdzēt dažādām sociālajāmgrupām integrēties vietējā sabiedrībā.Biedrība «ideA» dibināta 2007. <strong>gada</strong> 27.martā. Šobrīd biedrībā ir septiņi biedri un 10 – 12brīvprātīgie (80 procenti no tiem – jaunieši), kasiesaistās dažādās aktivitātēs un pasākumos.«Pumpuri» SvētēFOTO: Jauniešu biedrības «Pumpuri» biedriaktīvi piedalās arī tādos pasākumos kā Lielātalka – viņi atkritumus vāc ne tikai ap savumājvietu, bet pa visu pagastu.tā L.Visocka. Aptaujājot vienaudžus, izdeviesnoskaidrot, ka vissāpīgākais jautājumsSvētes jauniešiem ir izklaides ziemā, jo, laigan biedrībai ir sava mājvieta, pasākumi tajānenotiek. «Mēs esam materiāli atbildīgi partelpām, tāpēc pagaidām pasākumus tur nerīkojam,»par jauniešu godaprātu nav pārliecinātaLiāna, tomēr viņa cer, ka nākotnē kautkas mainīsies un izdosies atrast vietu, kurziemas vakaros jauniešiem pulcēties, spēlētgalda spēles un rīkot tematiskus vakarus.«Bet vēl jau ir jautājums, vai tie, kuri tagadsaka, ka uz pasākumiem nāks, tiešām arīatnāks,» atzīst L.Visocka, norādot, ka lieladaļa jauniešu pēc skolas vienkārši pavada piedatora. Pagastā neesot pat iespēju kvalitatīvisportot, jo, lai gan halle ir, treniņi notiekotpašplūsmā, nevis trenera vadībā.«Klikšķis» JaunsvirlaukāJauniešu izglītības un iniciatīvu klubā «Klikšķis»,kas darbojas IKSC «Līdumi», ir ap 30dalībnieku. «Ar laiku vēlamies piesaistīt arvienvairāk jauno dalībnieku, jo jaunieši aug – vienmērjādomā par jaunajiem, kurus var iesaistīt,» tāIKSC «Līdumi» neformālās un interešu izglītībaskoordinatore Alīna Ankudoviča. Viņa norāda, kaklubs vairāk darbojas, lai popularizētu veselīgudzīvesveidu sportojot, apvienotu vietējos jauniešusun radītu brīvā laika pavadīšanas iespējas,kā arī lai plānotu, organizētu un vadītu dažāduspasākumus – gan pagasta, gan novada mērogā.«Nākotnes vīzija ir iesaistīt arvien vairāk tos, kuripašlaik mācās 7., 8., 9. klasē, un dot iespēju viņiemizpausties. Ļoti svarīgi, lai arī jaunieši piedalāspagasta un novada jauniešu dzīves veidošanā,lai viņi atgriežas savās mājās – novadā. Problēmair tā, ka daudzi pēc pamatskolas dodas mācītiesuz citām pilsētām un bieži vien tur arī paliek,» tāA.Ankudoviča. Viens no risinājumiem – jauniešucentra izveide: tā radās Staļģenes Bērnu un jau-niešu centrs, kurā tiek piedāvātas dažādas aktivitātes– galda spēles, internets, filmu skatīšanās,izglītojošie žurnāli un citas aktivitātes atkarībā no<strong>gada</strong>laika un noslodzes. «Tā ir vieta, kur jauniešipulcējas un kopā domā, kā var pavadīt brīvolaiku. Piemēram, jau piecus gadus tiek organizētsorientēšanās pasākums «Ziemas prieki». Šogadtajā piedalījās ap 100 dalībnieku. 2012. gadā tasnotiks 4. februārī – šis ir pasākums, kurā iesaistāsvisi, gan palīdzot organizēt un vadīt, gan piedaloties,»stāsta «Līdumu» pārstāve.Arī Alīna atzīst, ka pasīvos iesaistīt ir grūti.«Taču mēs mēģinām ieinteresēt ikvienu. Ir gansekmīgi mēģinājumi, kad pasīvie tomēr iesaistāsun viņiem iepatīkas, gan ne tik sekmīgi. Arneaktīvajiem ir jārunā personīgi, jāuzrunā unjāpalīdz iejusties, jo citreiz viņi ir atturīgi tādēļ,ka ir neizpratne, kas te notiek, un bailes – «kasman te jādara». Tādēļ labākais līdzeklis ir solipa solim iedrošināt jaunieti,» tā A.Ankudoviča.Klubs dibināts 2006. <strong>gada</strong> 19. septembrī.FOTO: Viens no iecienītākajiem Jaunsvirlaukā ir jauniešu biedrības «Klikšķis»organizētais orientēšanās pasākums «Ziemas prieki». Biedrības biedri ne tikaiorganizē un piedalās, bet iejūtas arī žūrijas «ādā».Jauniešu iniciatīvas grupa «ActiveL» LielplatonēLielplatonē, Sidrabes parkā, izveidots pludmalesvolejbola laukums, kas tapis ar lauku partnerības«Lielupe» atbalstu. «Līdzās pagasta pārvaldeiprojekta idejas autori un aktīvākie realizētāji bijajaunieši, kuri apvienojās iniciatīvas grupā «ActiveL»,»stāsta pagasta pārvaldes mūžizglītībasspeciāliste Everita Džeriņa. Grupas nosaukumsnozīmē «Aktīvā Lielplatone».Projekta finansējums bija 300 latu, lai gantā pievienotā vērtība ir nesalīdzināmi lielāka– to radīja jaunieši ar savu brīvprātīgo darbu, arspēju piesaistīt savus vienaudžus un vecākus, arspēju saskatīt ne tikai volejbola laukuma darbībunākotnē, bet arī Sidrabes parka attīstību kopumā.Nākotnē pagasta pārvalde parka teritoriju irieplānojusi veidot par vasaras kultūras un sportadzīves centru, kur notiktu ģimeņu pasākumi unsportiskas aktivitātes. Pludmales volejbola laukumsir pirmais solis parka sporta attīstībā.Pievienoto vērtību laukumam radīja arī pagastaiedzīvotāji, kas laukuma tapšanai ziedoja gansmiltis, gan kokmateriālus, gan savu brīvo laiku,darbu un padomu. E.Džeriņa īpašu paldies parieguldītām pūlēm saka Ērikam Vētram.FOTO: Jauniešu iniciatīvas grupas«ActiveL» ierīkotais laukums atklātsoktobrī ar draudzības spēli «Jaunībapret pieredzi».«Pilsēta laukos»Kalnciemā«Biedrību nodibinājām tāpēc, lai mūsu pagastābūtu lielāka aktivitāte un vairāk pasākumu,īpaši sporta, jo jaunieši mums ir aktīvi un labprātsporto. Pirms krīzes pasākumu Kalnciemā bijadaudz un dažādi, bet tagad aktivitāšu skaits ievērojamisarucis. Mēs jau pasākumus sākām rīkot,pirms oficiāli nodibinājām biedrību – pirmaisbija 2010. gadā, kad notika orientēšanās Kaļķakarjerās. Šogad jau kā biedrība rīkojām pagastasporta spēles. Pirmajā stafetē astoņu komanduvietā ieradās sešas, un vajadzēja pielāgoties, betgalā tikām. Kopumā dalībnieku bija vairāk nekābijām plānojuši, arī līdzjutēji bija atnākuši, un tasir patīkami,» stāsta biedrības pārstāvis AndrejsMogiļevcevs.Jaunieši sanāk kopā reizi mēnesī viņiematvēlētā telpā kultūra namā, bet, ja jāorganizēkāds pasākums, tad biežāk. Biedrībā esot kādiastoņi, desmit aktīvisti, kuri tad visu arī dara.Četri no viņiem vēl mācās vidusskolā, bet pārējievai nu studē, vai strādā. «Mēs visi esam tādi,kas arī skolas laikā bija aktīvi, visur piedalījās,organizēja,» komandu raksturo Andrejs. Kadideja ir gatava, jaunieši dodas uz pašvaldību,kur jāsaņem akcepts un atbalsts, pēc tam tiekotapstaigāti lielākie uzņēmumi. Īpaši atsaucīgsesot šūšanas cehs «Pionieris 2».Biedrība arī palīdzējusi noorganizēt kinopunktu Kalnciemā. «Sarunājām telpas,noteikti arī paši popularizēsim kino,» tāA.Mogiļevcevs. Vēl jaunieši devušies pieredzesapmaiņas braucienos, kuru lielākais pluss irkontaktu veidošana. Savukārt, runājot parnākotnes iecerēm, «Pilsēta laukos» gribētuiedibināt tradīciju un reizi gadā rīkot pagastasporta svētkus, kā arī pievērsties mūžizglītībasjautājumiem un palīdzēt pagasta iedzīvotājiempilnveidoties un paplašināt redzesloku.Biedrība dibināta <strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> janvārī.«Liel.Barons»LielplatonēFOTO: Jaunieši aktīvi iesaistās arī citubiedrību rīkotajos pasākumos. Orientēšanāssacensībās Bārbelē Lielplatonipārstāvēja pat divas komandas – vienaieguva 1. vietu, otra – ceturto.«Lielplatonē atsevišķas jauniešu biedrībasnav, bet mēs iesaistāmies «Liel.Baronā». Es patišajā biedrībā darbojos pusgadu. Jaunieši galvenokārttiek iesaistīti dažādu kultūras pasākumurīkošanā, piemēram, pagājušogad tika organizētsZiemassvētku pasākums pensionāriem. Iesaistījos,jo man nepatīk sēdēt un neko nedarīt,man gribas darboties. Es mēģinu iesaistīt arīcitus, piemēram, uz <strong>Jelgavas</strong> novada Jauniešudienu organizēju dalībnieku komandu,» stāsta<strong>11.</strong> klases skolniece Gerda Ozola.Meitene stāsta, ka jaunieši rīkojuši Lielplatonespensionāriem Ziemassvētku pasākumu, kurābija gan dāvaniņas par noskaitītajiem dzejolīšiem,gan Ziemassvētku vecītis. Lieldienās izveidojušitādu kā radošo darbnīcu – stūrīti, kurā bērni varējakrāsot ar Lieldienām saistītus zīmējumus, olas,balonus, veidot no plastilīna. Tāpat viņi piedalāscitu jauniešu biedrību rīkotos pasākumos gan<strong>Jelgavas</strong> novadā, gan citur Latvijā.G.Ozola atzīst, ka aktīvi esot tikai kādi trīsčetri, bet lielākā daļa pagasta jauniešu negribnekur iesaistīties un vienkārši blandās apkārt.«Tagad mēs gribam apzināt, ko tad īsti pagastajaunieši grib darīt, kādus pasākumus apmeklētu,»tā biedrības pārstāve, uzreiz arī atbildot uzšo jautājumu: viņi grib diskotēkas un sportot,bet pagastā neesot kur. Tie, kuri trenējasfutbolā, volejbolā un florbolā, brauc uz Elejuun Vilci. «Man ir arī kāda ideja, ko gribētosīstenot – sarīkot pagastā «Miss un Misters»konkursu,» tā Gerda, piebilstot, ka pagaidāmaptaujātie vienaudži šo ideju atbalstījuši.Biedrība «Liel.Barons» dibināta <strong>20<strong>11.</strong></strong><strong>gada</strong> 1. martā.ĪsumāJauniešu māja Elejā«Bieži vien bērnunamos dzīvojošie bērni, sasniedzotpilngadību, patstāvīgajā dzīvē aiziet psiholoģiskinesagatavoti. Tāpēc ar projektu radīsim ikdienišķussadzīves apstākļus jauniešiem, lai viņi mācītos tiktgalā ar ikdienas pienākumiem – plānot personīgobudžetu, vadīt mājsaimniecību. Vienlaikus jauniešumājā uzturas arī profesionāls speciālists, kas irpadomdevējs jauniešiem,» uzsver novada domespriekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma.Pašvaldība īsteno projektu «Jauniešu mājas izveide<strong>Jelgavas</strong> novada Elejas Bērnu un ģimeņu atbalstacentrā», kas apstiprināts Labklājības ministrijas (LM)projekta «Valsts programma bērna un ģimenesstāvokļa uzlabošanai pašvaldībā <strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong>m»gaitā. Ar LM atbalstu ēkā izbūvētas telpas, sakārtotavide, bijušas arī mācības jauniešiem. Taču arELFLA atbalstu norit saimnieciskās daļas – virtuves,labierīcību – remonts. Jaunieši jau apmācīti parpirmo medicīnisko palīdzību, uzvedību ekstremālāssituācijās, konfliktu risināšanu un citiem jautājumiem.Projekta izmaksas ir 20 000 latu, no kuriem4000 – pašvaldības līdzfinansējums. Savukārt ELFLAprojekta izmaksas ir 14 461,20 lati, no kuriempašvaldības līdzfinansējums – 3793 lati.Jāpiebilst, ka šobrīd Elejas Bērnu un ģimeņu atbalstacentrā mīt 12 jaunieši vecumā no 15 līdz 18gadiem, kas būs tiešie jauniešu mājas iemītnieki.Oktobrī no mums aizgājuši...Zinaida Mihailova, Kalnciems(24.10.1919. – 01.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Gunārs Ozoliņš, Platone(06.03.1939. – 01.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Jānis Zaharovs, Valgunde(25.05.1942. – 02.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Dmitrijs Azarovs, Lielplatone(04.<strong>11.</strong>1937. – 02.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Lidija Zakatova, Svēte(02.06.1940. – 03.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Jānis Augusts Pūris, Glūda(<strong>11.</strong>10.1934. – 05.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Praskovja Broka, Vircava(24.09.1916. – 06.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Faina Šokele, Eleja(30.03.1927. – 07.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Valdis Fišers, Glūda(03.04.1942. – 07.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Mirdza Dzērve, Zaļenieki(08.<strong>11.</strong>1927. – 10.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Lauma Eliņa-Cera, Sesava(08.12.1943. – 12.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Gaļina Kovaļenko, Eleja(30.<strong>11.</strong>1947. – 12.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Aina Sauka, Sesava(27.08.1924. – 13.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Aivars Vircavnieks, Līvbērze(23.12.1933. – 13.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Lilija Ilga Andrejeva,Jaunsvirlauka(12.03.1931. – 13.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Anatolijs Buzuks, Kalnciems(16.06.1070. – 17.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Lonija Smale, Vilce(21.09.1922. – 20.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Valda Cukura, Jaunsvirlauka(22.01.1927. – 20.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Silva Daņiļēviča, Platone(22.01.1928. – 21.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Alberts Vrubļevskis, Glūda(26.03.1942. – 22.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Ilmārs Kiršteins, Valgunde(20.09.1936. – 23.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Anna Griba, Platone(08.07.1938. – 23.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Heino Avots, Glūda(18.01.1966. – 23.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Viktors Otto, Eleja(24.05.1949. – 24.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Ļubova Vaitkune, Glūda(15.10.1937. – 25.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Jānis Jansons, Glūda(19.10.1937. – 26.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Gunārs Lācis, Valgunde(12.01.1932. – 26.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Silvija Amanda Koka, Vircava(13.<strong>11.</strong>1929. – 29.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Aleksandra Kuzina, Sesava(10.12.1925. – 30.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Jekaterīna Aļeksejeva, Eleja(04.05.1926. – 30.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)Sergejs Akimovs, Glūda(28.08.1950. – 30.10.<strong>20<strong>11.</strong></strong>)


6 <strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> <strong>novembris</strong> pagastu mozaīkaJaunsvirlaukaMežciema, Bluku un Kārniņuiedzīvotājus sociālā darbinieceGuna Baumane irVecāku biedrība «Mēs – Staļģenesskolai» sākusi īstenot projektu,kura mērķis ir veicināt Jaunsvirlaukaspagasta Staļģenes vidusskolasskolēnu iesaistīšanos lietderīgabrīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.Proti, ir iegādāts inventārs un tiekorganizēts galda tenisa turnīrs.Biedrības valdes priekšsēdētājaElla Jerofejeva stāsta, ka noslēgusiesturnīra 1. kārta, kurā piedalījās25 dalībnieki trijās grupās. Pirmajā(1. – 9. klašu meitenes) uzva-VilceAizvadītajā mēnesī Vilces tautasnamā notika vairāki ievērībascienīgi pasākumi. Kultūras namavadītāja Sintija Ciša saka paldiesvisiem tiem, kuri tajos piedalījās,un tiem, kuri gādāja, lai pagastaiedzīvotājiem būtu svētku sajūta.Pagasta pārvalde aicina visuspagasta pensionārus, tostarptos, kas devušies priekšlaicīgāElejaTiem, kuri Ziemassvētkosiecienījuši dāvināšanas tradīciju,ir lieliska iespēja dāvanaspagatavot pašiem – Elejas saietanamā notiks radošās darbnīcas.Tiesa gan – par maksu.Rekonstruē ūdensvaduElejas pagastā tiek realizētsERAF projekts «Ūdenssaimniecībasattīstība <strong>Jelgavas</strong> novadaElejas pagasta Elejas ciemā», kurapieteicējs ir SIA «Apsaimniekošanasserviss». Pagasta pārvaldeSociālā darbiniece atkal pieņemMežciema dienas centrāatsākusi pieņemt Mežciemadienas centrā. Pieņemšanas laiki:pirmdienās no pulksten 9 līdz 12Mēnesis kultūras zīmēSesavas evaņģēliski luteriskajādraudzē notiks Adventesdievkalpojumi. Pirmais – 27.novembrī pulksten 9.30. Tajākalpos viesmācītājs RaimondsMežiņš un draudzes mācītājapienākumu izpildītāja ValdaGrīnvalde-Šakurova, muzicēsDeivids Maikls Carillo.Otrais dievkalpojums notiks4. decembrī pulksten 9.30. Pēctā tiks rādīts <strong>Jelgavas</strong>, Ozolniekuun Olaines novada apvienotājauktā kora uzvedums«Ziemassvētku mesa» (autors– Kamils Sensānss, solists – IntsTeterovskis). Trešais dievkal-Livberze - -LielplatoneDarbosies Ziemassvētku radošās darbnīcas1. nodarbībā (1. decembrīpulksten 17) tiks gatavoti Ziemassvētkuapsveikumi. Nepieciešams:šķēres, abpusējais kartons,līme un dažādi materiāli, piemēram,krāsainais papīrs, pērles, sausieziedi. 2. nodarbībā (5. decembrīpulksten 18) tiks veidoti svečturi.Nepieciešams: līmes pistole arkrāsainu, sev tīkamu līmes zīmuli,stieple, kuru ir viegli locīt, tējasĻoti daudzveidīga un izdevusiesšogad bija Ražas diena arneiztrūkstošo tirdziņu, kurā varējaiegādāties skaistas rotas, adījumus,garšīgu sieru, pīrāgus, kūciņas, kāarī saldumus no Skrīveriem. Bijaarī plašs «Amatnieku» koka izstrādājumusortiments, savukārt arinteresantiem ķirbīšiem pārsteidzaCirīšu ģimene no Zaļeniekiem.S.Ciša piebilst, ka tirdziņa apmeklētājiembija iespēja iepazīties arī arVilces pagasta vēsturi – to piedāvājaRuta Banģiere, kura sākusi sistematizētilgus gadus vāktos materiālus.Noslēgumā visi kopīgi ēduši bukstiņuputru un dzēruši siltu tēju.Vilceniekiem bija iespēja noklausītiesarī ekskluzīvu Krievijas pilsētas Kirovasgrupas «EL-Tango»koncertu, kurā skanējaargentīniešu tango, Latīņamerikasmelodijas, kāarī mūsdienīgs džezs ungrupas oriģinālkompozīcijas.«Par koncertu jāsakapaši labākie vārdi – augstasklases līmenis. Arī cilvēkuatsauksmes bija ļotipozitīvas – kā stāsta pašiklausītāji, viņi koncertu vienkāršibaudīja,» tā S.Ciša, piebilstot, kakoncerts notika projekta «Pa JāņaRaiņa takām Latvijas un Krievijasiedzīvotāju kultūras un tūrisma sadarbībā21. gadsimtā» gaitā. Vakaraizskaņā notika Ražas svētku ballekopā ar grupu «Taizers».Pensionārus aicina uz Ziemassvētkiempensijā, uz Ziemassvētku pasākumu,kas notiks 17. decembrīpulksten 19 tautas namā. Sīkākalūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, jovisa projekta gaitā iespējami ūdenspiegādes traucējumi. Par plānotajiemtraucējumiem iedzīvotāji tiks brīdināti,bet var būt arī neplānoti traucējumivai bojājumi.un no 13 līdz 16, ceturtdienāsno pulksten 13 līdz 16 (tālrunis27862917).Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiemNekustamā īpašuma nodokļa(NĪN) maksāšanas pēdējais termiņšir 15. <strong>novembris</strong>. Tie, kam irNĪN parāds – gan zemju īpašniekiun nomnieki, gan māju un dzīvokļuīpašnieki un pašvaldības dzīvojamotelpu īrnieki –, aicināti to samaksātne vēlāk kā līdz 30. novembrim. NoSācies tenisa turnīrsSvinot folkloras kopas vārdadošanas svētkus, 25. novembrīpulksten 12.30 Vilces tautas namānotiks Folkloras svētki. Turpmāktiem, kas līdz minētajam datumamsaistības nebūs izpildījuši, parāds tikspiedzīts bezstrīda kārtībā, nododotto tiesu izpildītājam. Šādā gadījumāparādniekam būs jāsedz ne tikaiparāds un nokavējuma nauda, betarī parāda piedziņas izdevumi tiesuizpildītājam. Tiesu izpildītājs piedziņurēja J.Juriņenoka, 2. vietaA.Vēdzelei, 3. – B.Bergmanei.Otrajā grupā (1. – 4. klašuzēni) uzvarēja A.Čakša, 2.vieta D.Gerasimovam, 3.– A.Prohorovam. Trešajāgrupā (5. – 9. klases zēni)bija vislielākais dalībniekuskaits – 15. UzvarējaP.Štelmahers, 2. vieta O.Stasivam, 3.– E.Berkmanim.Turnīra 2. kārta notiks novembrī,trešā – decembrī, kad arī tiks apbalvoti«Tenisa turnīra 2011» finālisti.Būs Folkloras svētkivar vērst uz visu parādnieka mantu– naudas līdzekļiem, kustamo unnekustamo īpašumu. Par parāduun tā apmēru interesēties piepagasta nodokļu administratoresDaces Jurginas (tālrunis 63085795,28627424, e-pasts: dace.jurgina@jelgavasnovads.lv).Papildu informācija – pie skolēnupašpārvaldes sporta pasākumuorganizētājas K.Segliņas. Projektufinansē <strong>Jelgavas</strong> lauku partnerība«Lielupe».Vilces folkloras kopu sauks «Rukūzīte».Viesi būs Rīgas 3. speciālāspamatskolas ansamblis «Zīlīte», RīgasAnniņmuižas vidusskolas krievu ansamblis«Vesņanka», «Zemgaļi» noGlūdas, «Dzīpariņi» no Līvbērzesun «Dimzēns» no <strong>Jelgavas</strong>. Ieeja– bez maksas.informācija un galdiņu rezervēšanapa tālruni 63061081,26620310.sveces. 3. nodarbībā (12. decembrīpulksten 18) tiks taisītas «gaisīgāskrelles». Nepieciešams: pērlītes,mīksta makšķeraukla (krāsa jāpieskaņopērlīšu krāsai), pēc iespējaslielāka tamboradata. 4. nodarbībā(19. decembrī pulksten 18) tiksizgatavots lūpu balzams. Uz šo nodarbībuobligāti jāpiesakās iepriekšLīvbērzes pagasta amatniecībascentrā «Līve» tiek realizēti divi biedrības«Attīstības centrs – Bērzeskrasti» projekti, kas izstrādāti armērķi stimulēt iedzīvotājus iesaistītiesdažādās aktivitātēs.Folkloras kopa «Zemgaļi»«Leader» projekta gaitā tikušipie jauniem tērpiem un mūzikasPagasta ģimenes ārsta telpāsnotiek remontdarbi, laimediķiem un apmeklētājiembūtu atbilstoši apstākļi. Skolēnubrīvlaikā Aizupes pamatskolāLīvbērzes sporta halle gaidavisus sportot gribētājus. Nodarbībasnotiek katru dienu.Pirmdienās un otrdienās nopulksten 8.30 līdz 11 sportopirmsskolas grupas. Daiga Podkalnanodarbības vada pirmdie-Lielplatonē darbu sācis sportapasākumu organizators MārtiņšOzols. Pagasta mūžizglītībasspeciāliste Everita Džeriņa skaidro,ka tas iespējams, pateicoties<strong>Jelgavas</strong> lauku partnerības «Lielupe»un Nodarbinātības valstsaģentūras īstenotajai programmai«Atbalsts jauniešu brīvprātīgajamdarbam».Mārtiņam ir 19 gadi, un šobrīdviņš nemācās, turklāt bija viens notiem aktīvistiem, kas piedalījās pludmalesvolejbola laukuma ierīkošanā.«Šobrīd esmu dabūjis novusa galdu,Pagasta iedzīvotāji beidzot ieguvušimājīgu, gaišu bibliotēku, kurupatīkami apmeklēt. Īpaši padomātspar mazākajiem lasītājiem – viņussagaida tīģerēns, kuram vārdiņšgan vēl jāizdomā. «Mazie un lielielasītāji, gaidu jūsu idejas!» aicinabibliotēkas vadītāja Māra Puriņa.«Man prieks par jaunajāmbibliotēkas mēbelēm – iepriek-Notiks svētku dievkalpojumipojums notiks <strong>11.</strong> decembrīpulksten 9.30. Tajā spēlēsērģelniece Māra Ansonska,solists – Edgars Ansonskis.Pēdējais Adventes dievkalpojumsnotiks 18. decembrīpulksten 9.30. Savukārt 25.decembrī pulksten 10 būsZiemassvētku dievkalpojumsar jauktā kora «Sidrabe» piedalīšanos.Draudzē notiek Bībelesstundas, lūgšanu vakari unindividuālas pastorālas sarunas,kā arī visas svētdarbības.Sīkāka informācija pa tālruni28261210 (V.Grīnvalde-Šakurova).Māca amatus<strong>Jelgavas</strong> lauku partnerības «Lielupe»finansētā projekta «Skaistas lietaspašu rokām» laikā iedzīvotāji var apgūtsenu adīšanas/tamborēšanas veidu– tapošanu. Nodarbības vada tautasdaiļamata meistare Liene Ozoliņa.«Zemgaļiem» jauni tērpiinstrumentiem. Kopas vadītāja VeltaLeja ir sevišķi priecīga, jo viņasvadītajā kolektīvā ir gan jauni, ganNotiek remontdarbiuzsākta mājturības klases pārbūvesaskaņā ar telpu renovācijas projektu,lai skolēniem nodrošinātumūsdienu prasībām atbilstošunodarbību telpu. Tāpat izstrādātsAicina sportotnās no pulksten <strong>11.</strong>10 līdz <strong>11.</strong>50,otrdienās no pulksten 12.50 līdz 15un piektdienās no pulksten 12.50līdz 13.35. Sigita Lapiņa nodarbībasvada trešdienās no pulksten 14.30līdz 17, ceturtdienās no pulksten15 līdz 17.30 un piektdienās nopulksten 13.35 līdz 16. BasketbolsSavukārt Zemgales kultūras programmasgaitā iedzīvotājus paredzētsieinteresēt, apmācīt un iesaistīttautas lietišķajā mākslā, apgūstotaušanas dažādās tehnikas, jo studijāaudējas gaida septiņas stelles.veci, kuri apgūto repertuāru vēlasparādīt pēc iespējas plašākamiedzīvotāju lokam.projekts lietus ūdens novadīšanaipie Līvbērzes sporta halles, lainovērstu uzplūdumu veidošanospie halles. Tā realizāciju plānotsuzsākt tuvākajā laikā.pieaugušajiem notiek darba dienāsno pulksten 18.30 līdz 20;futbols – pirmdienās, trešdienāsun piektdienās no pulksten 20.30līdz 22; volejbols pieaugušajiem– otrdienās un ceturtdienās nopulksten 20 līdz 22 un sestdienāsno pulksten 18 līdz 21.Pašiem savs sporta pasākumuorganizatorskas atrodas jauniešu centrā Lielplatonesmuižas ēkā, kur katru otrdienasvakaru ap pulksten 16 pulcējas pagastajaunā paaudze, un jāsaka, ka tam irliela piekrišana,» rezumē Mārtiņš,aicinot pievienoties ikvienu interesentu.M.Ozola galvenais uzdevums irorganizēt sportiskās aktivitātes. Ziemassezonā vairāk akcents tiks likts uz galdaspēlēm, piemēram, zoli, dambreti,pokeru, un sporta veidiem, ar ko varnodarboties telpās. Jau tagad tiekotkomplektēta florbola, basketbola, futbolakomanda, bet ziemā iecienīts esothokejs – tas tiekot spēlēts uz aizsalušāsPlatones upes. «Līdz šim mūsu pagastsnovadā netikauzskatītspar nopietnukonkurentu,betdomāju, kadrīz tas mainīsies,» tā M.Ozols,piebilstot, ka pagasta iedzīvotāji esotgatavi aktīvākam dzīvesveidam.Savas sportiskās vēlmes iedzīvotājiaicināti izteikt, zvanot uz pagastapārvaldi pa tālruni 63061380 vaipārvaldes vadītājai Līgai Rozenbahaipa tālruni 29469223, vai mūžizglītībasspeciālistei Everitai, tālrunis29759964.Pēc remonta mazos lasītājus bibliotēkā sagaida tīģerēns– līdz 14. decembrim – pa tālruni28357321 (Anda).Papildinformācija, tostarp izmaiņas,tiks izvietota pašvaldībasmājas lapas www.jelgavasnovads.lv sadaļā «Kultūras pasākumi»,pie Elejas saieta nama. Sīkākainformācija pa tālruni 28357321(Anda).šējās tika iegādātas 1963. gadā. Irizveidots arī bērnu stūrītis mazajiemlasītājiem, nopirktas interesantasValgundeValgundes pagasta Vītoliņuciemā pabeigti ūdenssaimniecībasrekonstrukcijas darbi. Projekts«Ūdenssaimniecības attīstība<strong>Jelgavas</strong> novada Valgundes pagastapārvaldes ciemā Vītoliņi»īstenots ar Eiropas Reģionālāsattīstības fonda atbalstu, saņemotlīdzfinansējumu aktivitātes«Ūdenssaimniecības infrastruktūrasattīstība apdzīvotās vietāsar iedzīvotāju skaitu līdz 2000»gaitā. Darbus veica SIA «SiltumsJums». Pagasta pārvaldes vadītājaMaija Lasmane stāsta, ka rekonstrukcijaslaikā izbūvēti ūdensvadatīkli un tiem pieslēgtas individuālāsdzīvojamās mājas Kļavu,Mehanizatoru un Bērzu ielā, kāarī daudzdzīvokļu mājas Paegļuun Vītolu ielā. Šajās ielās veiktaspēles skolēniem brīvā laikapavadīšanai. Bibliotēkā uzlabotsapgaismojums un telpas ieguvušasmājīgu atmosfēru,» stāstavadītāja, piebilstot, ka papildusiegūta vēl viena telpa – sanāksmēm.«Lielu paldies vēlos teiktnovada projektu vadītājai LīgaiŠvānbergai un pagasta pārvaldesvadītājai Līgai Rozenbahai,»piebilst M.Puriņa.Vītoliņu ciemāuzlabojusies ūdens kvalitātearī maģistrālo kanalizācijas tīkluizbūve. Tāpat ierīkots jauns artēziskaisurbums, uzstādīta ūdensatdzelžošanas iekārta, kā rezultātāuzlabojusies ūdens kvalitāte.M.Lasmane piebilst, ka atjaunotsarī būvdarbu laikā demontētaisielu segums.Folkloras kopa gaida jaunus dalībniekusIKSC «Avoti» aicina ikvienuinteresentu pievienoties Valgundesfolkloras kopai. Pulciņāgaidīts ikviens, kurš prot spēlētkādu tautas mūzikas instrumentu,vai vienkārši muzikālas unIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒatraktīvas personības, dziedātājivai tie, kuri vēlas izpausties, ietrotaļās, apdziedāt un apgūt latviešutautas tradīcijas un godus.Folkloras kopu vada LaimdotaŠmēdiņa.


KalnciemsKalnciemā Ināras Lukas-Indānesvadībā sākusi darboties neliela,četri pieci cilvēki, nūjotāju grupa.«No malas skatoties, liekas, katā ir vienkārši intensīva pastaiga,ko katrs veic, kā grib un var, betpatiesībā tā nav. Nūjošana ir sportaveids – tiek izmantota tehniska soļošanaun īpašas nūjas vienmērīgaiPlatonePlatones pagasta pārvalde, reaģējotuz iedzīvotāju iesniegumiem,salabojusi divu ceļu – Plēpju ielas unZiedleju ielas – posmus.Pagasta pārvaldes vadītājs VladislavsPogožeļskis stāsta, ka Ziedlejuiela atrodas Platones ciema centrāstarp privātmājām un iedzīvotājijau kādu laiku sūdzējušies, ka tā navizbraucama. Savukārt Plēpju ielaatrodas ārpus Platones ciemata, betved pie daudzdzīvokļu mājas un pato brauc ne tikai mājas iedzīvotāji, betarī atkritumu izvedēju mašīna. «Šajāmājā ir seši dzīvokļi, no kuriem trīspieder pašvaldībai, tajā dzīvo gadosveci cilvēki, skolnieki, bet piekļūttai bija grūti – tur jau jāpiebraucarī komunālajam un operatīvajamSvete -Svētes pagasta iedzīvotāji aicinātiziedot telpaugus Jēkabniekukultūras namam. «Šobrīd vēlnotiek pēdējie Jēkabnieku kultūrasnama rekonstrukcijas darbi, laipēc tam sāktos nama iekārtošana,»tā pagasta kultūras darba organizatoreSandra Jākobsone.Iedzīvotāji, kuriem ir kādstelpaugs, ko varētu uzdāvinātSvētē sācis darboties jauns pašdarbībaskolektīvs – folkloras kopa,ko vada Anita Jansone. Kolektīvamvar pievienoties ikviens interesents– lai to izdarītu, jādodas uz mēģinājumu.Tie notiek ceturtdienāspulksten 16 TIAC «Agape» telpās.Folkloras kopas vadītājaA.Jansone ir uzaugusi «Dimzēnos»un vēl joprojām aktīvi tur darbojas,kā arī ir beigusi folkloras skolu.Svētes folkloras kopā pulcējas dažādupaaudžu cilvēki. «Mazākajamir tikai mēnesītis, un viņš saldičučēja, kamēr mamma un pārējieRūpējas par veselību nūjojot20 jaunas darbavietasDānijas šūšanas uzņēmums«Pionieris-2» īsteno vairākusprojektus, kas vērsti uz ražošanastelpu labiekārtošanu. Uzņēmumaadministratīvā vadītāja IlzeLatiša stāsta, ka rit pēdējie jaunāražošanas bloka celtniecības darbi,kā arī notiek veco telpu sakārtošana.«Jaunās 2000 kvadrātmetrusplašās telpas ļaus uzlabot darbaapstākļus, jo līdz šim bijām ļoti saspiesti– pie galda strādā no visāmčetrām pusēm,» tā viņa, piebilstot,ka paralēli tiek realizēts arī Klimatapārmaiņu finanšu instrumentalīdzfinansēts projekts, lai paaugstinātuveco ēku energoefektivitāti– divās ēkās tiek sakārtota ventilācijas,apkures un apgaismojuma sistēma,tās tiek siltinātas. Uzņēmumapārstāve norāda, ka šogad uzņēmumamizdevies paplašināt ražošanuun radušās 20 jaunas darba vietas.«Jebkura industrija ir atkarīga nopasaulē notiekošā, īpaši mēs, jo visusaražoto produkciju pilnā apmērāeksportējam,» tā I.Latiša. ŠobrīdLabo ceļusDemonstrē aršanas tehnikuSIA «Lielvircavas Agro» laukospirmo reizi Latvijā notika aršanastehnikas paraugdemonstrējumi unapmācības, kā pareizi šo tehnikunoregulēt, lai iegūtu labāku arumu.Pasākumu rīkoja «Fonds Latvijaslauksaimniecības attīstībai», untajā bija iespējams iepazīt 27 veidutransportam,» pamato V.Pogožeļskis,piebilstot, ka pagasta iedzīvotājiemkaut vai 200 metrus garš ceļa posmspie mājām ir daudz svarīgāks par,piemēram, pagasta centrālo ielu.Abi ceļa posmi sakārtoti pamatīgi– kā saka pagasta pārvaldes vadītājs,lai kalpo ilgi un pēc kāda laiciņanav atkal jāremontē. Abos posmosuzbērta ceļa klātne (grunts), tā izlīdzināta,tad veikta ceļa profilēšana,uzbērts drenējošais slānis (smiltis) unvirskārtas grants segums. Remontdarbuskonkursa kārtībā veica SIA«CBS «Igate»».arklus. ««Lielvircavas Agro» īpašnieksUldis Antipins ir atvērts visamjaunajam un piedāvāja savu lauku.Piekritām, un tas bija izaicinājums– te augsne ir mālsmilts,» tā fondavaldes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš.Pasākumu apmeklēja vairāknekā 500 dalībnieku.Aicina ziedot telpaugusizremontētajam kultūras namam,lūgums sazināties ar Sandru paJauns pašdarbnieku kolektīvsdalībnieki gatavojās savam pirmajamuznācienam Mārtiņos, cītīgi strādājapie pasākuma programmas un veidojamaskas,» stāsta Svētes pagastakultūras darba organizatore SandraJākobsone. Nākamais pasākums,kurā folkloras kopa uzstāsies, ir ziemassaulgrieži. «Esmu ļoti priecīgapar jauno kolektīvu un to, ka Svētespagastā ir ļaudis, kam patīk mūsulatviskās senču tradīcijas, un viņi tāsmāca arī bērniem,» tā S.Jākobsone,piebilstot, ka aktīvi sezonu uzsākušiarī pārējie kolektīvi – sieviešu vokālaisansamblis «Nianse», Svētesteātra studija, senioru deju kolektīvspagastu mozaīkaķermeņa noslogošanai. Salīdzinot arvienkāršu pastaigu, nūjošana ir par46 procentiem efektīvāka,» tā I.Luka-Indāne. Viņa norāda, ka nodarbībasgrupā ir arī lielisks brīvā laika pavadīšanasveids, turklāt nūjošana ir droša,tai nav vecuma ierobežojuma, unnūjot ir iespējams visos <strong>gada</strong>laikos.Kalnciema nūjotāju grupa pulcējasdivas reizes nedēļā – otrdienāsun ceturtdienās pulksten17.15 pie bērnudārza «Mārīte»un dodas pa jau izstrādātumaršrutu, kas kopumā ir tejupieci kilometri. Nūjošanai varpievienoties ikviens, kurš tovēlas, bet pašam jāiegādājasinventārs – speciālas nūjas.uzņēmumā strādā323 darbinieki, no kuriem150 Kalnciemā,bet pārējie Rēzeknesfiliālē. 80 procentino Kalnciemā strādājošajiemir vietējieiedzīvotāji, vēl speciālistitiek piesaistīti noJūrmalas un Rīgas. «Kalnciems irļoti piemērota vieta ražotnei, jo tebija iespējas gan paplašināt ražošanastelpas, gan cilvēku attieksmepret darbu ir lojāla,» tā uzņēmumapārstāve, norādot – lai gan irspriests par ražotnes pārcelšanucitur, pieņemts lēmums: tā paliksKalnciemā.SesavaSesavas pagasta vokālais ansamblis«Kompromiss», ciemojotiesAizkraukles pagastā, aizguvisidejas gaidāmajam vokālo ansambļusadziedāšanās koncertam«Ai, galdiņi, ai, galdiņi, kā tev košipiederēj’», kas notiks 10. decembrīSesavas tautas namā. Ieeja – bezmaksas.«Kompromisa» pārstāve GitaKrajeca stāsta, ka vokālo ansambļusadziedāšanās koncertā aicinātsSveicot visus Latvijas Republikasproklamēšanas 93. <strong>gada</strong>dienā,Sesavas pagasta pārvaldes vārdāgribas teikt paldies pagasta ļaudīm,kas aktīvi piedalījušies pašvaldībasteritorijas uzkopšanā, saglabāšanāun pilnveidošanā. Paldies nodarbinātībaspasākuma «Apmācībadarba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai,ja darba devējs ir pašvaldība»iesaistītajiem simtlatniekiem unzemnieku saimniecībām «Ivulla»(īpašnieks Uldis Caune), «Sniedzes»(īpašnieks Uldis Vangalis),«Mārsili» (īpašniece Valda Sējāne),tālruni 26081630, lai vienotos,kad un kur augus var nogādāt.Daži iedzīvotāji jau ir atsaukušies.«Paldies Jēkabnieku iedzīvotājaiValentīnai Stepuļenokai par sarūpētajiemtelpaugiem – viņasziedoto puķu skaits sniedzas jauotrajā desmitā. Tāpat liels paldiesSvētes iedzīvotājai Veltai Tēraudaiun Dzidrai Ūbarstei no Platonespagasta,» norāda S.Jākobsone.«Brūklenājs», vidējās paaudzesdeju kolektīvs «Sānsolis». «Svētesiedzīvotājiem ir kur izpaust savustalantus, tāpēc visus tos, kas gribiesaistīties kādā no kolektīviem,aicinu zvanīt man pa tālruni26081630,» tā viņa.Gluda -Biedrība «Attīstības centrs «Dzīvogudri»» īsteno divus projektus,kuru rezultātā tiks labiekārtots unaprīkots dienas centrs. «Plānotsierīkot vairākas telpas: rokdarbiem– ar adāmmašīnu, vīriem – ar instrumentiem,telpas jaunajiem vecākiem,krīzes centru, kurā strādātusociālais darbinieks un psihologs,kā arī virtuvi pašu vajadzībām,»stāsta projekta iniciatore Herta ElzaŠalkovska. Šobrīd jau ir uzsāktatehniskā projekta izstrādāšana,pēc tam sekos renovācijas darbi unpamatlīdzekļu iegāde.Projekta «Alternatīvā krīzes centraizveidošana Zemgales ciemā» mērķisir izveidot jaunajiem vecākiem bērnupieskatīšanas istabu un, sadarbojotiesar pārvaldes sociālo dienestu, nodrošinātvietējiem iedzīvotājiem sociāloprasmju apguves un pilnveides pakalpojumu.«Dienas centrā «Zemgale»tiks iekārtotas telpas, kurās biedrībasbiedri organizēs prasmju apguves radošāsdarbnīcas. Tajās būs pieejamasrokdarbiem un saimniecībā vajadzīgaslietas, varēs iegūt praktiskusun noderīgus padomus, nodarbo-Idejas aizgūst pie draugiemSaka paldiespiedalīties Tārgales ansamblis «Ziedulaiks», Ventspils vācu kultūrasbiedrības ansamblis, Alojas novadaPuikules sieviešu vokālais ansamblis«Kolorīts», Mežotnes pagasta jauktaisansamblis «Mēs» un ansambļino Vircavas un Valgundes.Aizkrauklē tika atzīmēta Aizkrauklespagasta sieviešu vokālāansambļa «Spīdala» 45 gadu un vīruvokālā ansambļa 25 gadu jubileja arRīgas, Preiļu, Jēkabpils, Krustpils unvietējo ansambļu piedalīšanos.kas aizvadītajā ar sniegu bagātajāziemā attīrīja ceļus no biezās sniegakārtas. Paldies arī zemnieku saimniecībai«Rudeņi» (īpašnieks TomsKnope) un SIA «Sesava» (valdespriekšsēdētājs Jānis Tabors) parpalīdzību ar transportu pašvaldībasteritorijas labiekārtošanas unsakopšanas darbos. Paldies amatniekamDainim Lēgenbergam parsniegto palīdzību!Jaukus svētkus vēlot – Sesavaspagasta pārvaldes vadītājsJānis SkrauplisVircava«Bibliotēkas lasītāji vairs neaizraujasar datorspēlītēm, bet atvēlētostundu iemācījušies izmantotlietderīgāk – saziņai ar draugiem,tuviniekiem, darba piedāvājumupārskatīšanai, dokumentuizpildīšanai un nosūtīšanai, rēķinuapmaksai, jaunāko ziņu lasīšanai,skolēnu sekmju apskatei,» novērojusiVircavas bibliotēkas vadītājaAija Bērziņa.Viņa stāsta, ka iecienīts ir portālsfilmas.lv, kur apmeklētāji filmas varskatīties par brīvu (šis pakalpojumspieejams tikai bibliotēkās), tāpatcilvēki meklē vajadzīgo informācijuvai vienkārši pāršķirsta laikrakstusun žurnālus. Kopš bibliotēka atrodasjaunajās telpās – pagasta administrācijasēkā «Kamenes» –, pamainījiesVircavā tiek dibināts tautasdeju kolektīvs, un visi dejotgribošie un deju mīlošie vircavniekiaicināti uz pirmo tikšanosVircavas tautas namā 22. novembrīpulksten 19.Pilnveidos dienas centruties ar rokdarbiem,uzasinātnažus, kapļusun darīt citaslietas,» ieskicēH.E.Šalkovska.Savukārt alternatīvaiskrīzescentrs būs vieta,kur biedrība sadarbībāar pārvaldessociālā dienesta darbiniekiemkopīgi meklēs risinājumus, lai sociālineaktīviem lauku iedzīvotājiem nevajadzētusadzīvot ar krīzes izraisītāmsekām. Šeit būs arī vieta, kur varēstikties jaunie vecāki, risināt sev aktuālusjautājumus, sadarboties un pieskatītmazos bērnus, ja radīsies tāda vajadzība.Projekta kopējais finansējumsir 14 000 lati, no kuriem publiskaisfinansējums ir 12 600 lati, bet <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības līdzfinansējums– 1400 lati.Otrs projekts ir «Sabiedriski pieejamasvirtuves izveidošana Zemgalesciemā». Tā mērķis ir nodrošinātiedzīvotājiem virtuves pamatlīdzekļuizmantošanas pakalpojuma sasniedzamībuun radīt vietu, kur biedrībaZalenieki ,Zaļenieku pamatskola atzīmējusi130. jubileju. «Tie bija svētkiarī skolas karogam un himnai – tiepirmo reizi tika demonstrēti tik lielāpasākumā,» tā skolas direktoreInāra Eliņa. Jubilejas pasākumāklātesošos priecēja skolas bērnu unkultūras nama dziedātāju un dejotājuansambļi, dzejas lasījums, bijaapskatāma skolēnu darbu izstāde.«Mēs lepojamies ar savu mūsdienīgoskolu, radošo kolektīvu, rosīgajiem<strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> <strong>novembris</strong>7varēs kvalitatīvāk īstenot savasaktivitātes. «Virtuvi varēs izmantotdažādi, piemēram, lai uzvārītutēju talciniekiem, ekskursantiemvai lai vietējiem iedzīvotājiemiemācītu saimniekot,» norādaH.E.Šalkovska. Šī projekta kopējaisfinansējums 10 000 lati, no kuriem9000 lati ir publiskais finansējums,bet 1000 lati – <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības līdzfinansējums.Projekti tiek realizēti ELFLALauku attīstības programmas pasākuma«Lauku ekonomikas dažādošanaun dzīves kvalitātes veicināšanavietējo attīstības stratēģijuīstenošanas teritorijā» gaitā. Abuprojektu izpildes termiņš ir 2012.<strong>gada</strong> 2. jūlijs.Internetu izmanto lietderīgiarī apmeklētāju loks. Arvienbiežāk bibliotēku apmeklēskolēni, kuriem stundas irbeigušās, bet vēl jāgaidaautobuss. Jo īpaši bibliotēkuiecienījuši jaunāko klašubērni.Bibliotēka regulāri bezmaksas saņem izdevumus«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas»,«Logs», «Ir», materiālus parEiropas Savienību un dažādusceļvežus ceļojumu mīļotājiem. Bibliotēkāir daudz jaunu un visaptverošuenciklopēdiju un uzziņu izdevumu, betinformāciju par dažādām tēmām varsameklēt arī internetā.«Tiesa, gribētos, lai skolēni vairākcienītu un novērtētu citu cilvēku ieguldītodarbu apkārtnes labiekārtošanāun saprastu, ka aprakstīt un sasmērētDibina tautas deju kolektīvuTautas nama vadītājas vietasizpildītāja Dace Vilne norāda, kapagaidām vēl nav izlemts, vai tas būsjauniešu deju kolektīvs vai vidējāspaaudzes deju kolektīvs – tas atkarīgsno iedzīvotāju atsaucības. «Bet varbūtZaļenieku skolai – 130Izveidota mājasapsaimniekošanas biedrībaBiedrība «Milleri 5» (priekšsēdētājs– Ivars Dzalbe) apsaimnieko 18dzīvokļu māju. Iedzīvotāji jau saņēmušipirmo rēķinu par sniegtajiempakalpojumiem, kurā uzrādīts, cikjāmaksā par mājas apsaimniekošanu,patērēto mājas kopējo elektrībuskolēniem, atsaucīgajiem vecākiemun sadarbības partneriem. Sakāmpaldies visiem, kas palīdzēja šī pasākumatapšanā,» teic direktore.un atkritumiem. Rēķinā norādītsarī parāds par iepriekšējo periodu,ja tāds ir. Dzīvokļos ir uzstādīti arīūdens skaitītāji – par ūdeni jānorēķināsar «Glūdas komunālo dienestu»,savukārt atkritumus izved«Staļģenes komunālais dienests».Izstādē – pinumiNo 17. novembra kultūras namāapskatāma «Latviskās dzīvesziņasskolas» dalībnieku darbu izstāde.Jāpiebilst, ka ar pārvaldes vadītājaatbalstu Zaļeniekos ir tapis jaunsrokdarbu interešu klubiņš, kura mērķisir izgatavotkultūras namasienas dekoru.Visi pīt un aust mācīties gribētājigaidīti otrdienās pulksten 16 kultūrasnamā. Nodarbības ir par brīvu.tikko nokrāsotu sienu nav nekādagoda lieta, tāpat izsmēķēto cigaretibūtu varonīgāk trāpīt miskastē,kuru centrā ir pietiekami daudz.Tikai visi kopīgi varam savu pagastuuzturēt tīru un glītu,» tā A.Bērziņa,piebilstot, ka bibliotēkas apkārtni untelpas uztur kārtībā stipendiāti, kasstrādā pagastā.mums sanāks abi,» viņa piebilst,norādot, ka šis ir deju kolektīvaizveidei piemērots laiks, jo 2013.gadā notiks XXV Vispārējie latviešuDziesmu un XV Deju svētki unbūs iespējams sagatavoties tiem.


8 <strong>20<strong>11.</strong></strong> <strong>gada</strong> <strong>novembris</strong> notikumiPasākumiJaunsvirlaukā 17. novembrī pulksten 10 – LR proklamēšanas <strong>gada</strong>dienas pasākums Staļģenesvidusskolas skolēniem. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»). 18. novembrī no pulksten 19 – akcija «Gaisma pār Latviju» (pagastā). 2. decembrī pulksten 18 – projekta «Arī tu to vari!» noslēgums un «Skaista mājapašu rokām» 10 gadu jubilejas pasākums. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»). 9. decembrī pulksten 14 – pensionāru balle. Ieeja – bez maksas (IKSC «Līdumi»). No <strong>11.</strong> līdz 16. decembrim – «Rūķu darbnīca» – bērnu radošās darbnīcas darbiņuizstāde (IKSC «Līdumi» semināru telpā). 16. decembrī pulksten 20 – bezmaksas labdarības pasākums (IKSC «Līdumi»). 23. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku eglīte pagasta bērniem. Ieeja – bezmaksas. Informācija pa tālruni 25999285 (Alīna) (IKSC «Līdumi»).Glūdā 17. novembrī pulksten 19 – Valsts svētku sarīkojums. Ieeja – bez maksas (kultūrasnamā). 23. novembrī pulksten 18 – cikla «Neturi sveci zem pūra» pasākums «DarināsimZiemassvētku rotājumus». Ieeja – bez maksas (Nākotnes saieta namā). 25. novembrī pulksten 18 – radošā darbnīca «Adventes laika rotājumi». Līdzi jāņemmateriāli, no kā gatavot vainadziņu vai telpu rotājumus (dienas centrā «Zemgale»). 26. novembrī pulksten 14 – «Nākotne. Bija. Ir. Būs» – atmiņu sarīkojums kolhoza«Nākotne» darbiniekiem. Pieteikšanās līdz 23. novembrim kultūras namā vai pa tālruni63077160, 26752957 (Dace) (kultūras namā).Vircavā 17. novembrī pulksten 18 – LR <strong>gada</strong>dienai veltīts pasākums. Ieeja – bez maksas(tautas namā). 22. novembrī pulksten 19 – deju kolektīva dibināšanas pasākums (tautas namā). 26. novembrī – Teātra diena. Pulksten 11 – Zaļenieku amatierteātra izrāde MāraRītupe «Gustavs parlamenta brīvdienās», režisore Lūcija Ņefedova (tautas namā).Pulksten 14 – Valgundes amatierteātra izrāde Edvards Vulfs «Līnis murdā», režisoreIlze Rimša (tautas namā). Pulksten 15 – Svētes amatierteātra izrāde Elīna Zālīte «Silaziedi», režisore Lūcija Ņefedova (pagasta pārvaldes Ceremoniju zālē). Pulksten 16– Vilces amatierteātra izrāde Hugo Krūmiņš «Sāncenši»/«Precību drudzis», režisoreRegīna Deksne (tautas namā). Pulksten 18.30 – Ozolnieku novada amatierteātraizrāde Robērs Tomā «8 sievietes», režisore Dace Vilne (pagasta pārvaldes telpās).Ieeja – bez maksas. 17. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku eglīte pagasta pirmsskolas vecumabērniem. Ieeja – bez maksas (tautas namā).Sesavā 10. decembrī pulksten 16 – ikgadējais vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumsun rokdarbu izstādes atklāšana. Ieeja – bez maksas (Sesavas tautas namā). 17. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku eglīte bērniem. Ieeja – bez maksas(Sesavas tautas namā).Elejā 1. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku radošā darbnīca (saieta namā). 5. decembrī pulksten18 – Ziemassvētku radošā darbnīca (saieta namā). 10. decembrī – Eglītes iedegšana. Amatnieki, rokdarbnieki aicināti piedalīties Ziemassvētkutirdziņā. Pasākuma norises laiks tiks precizēts. Ieeja – bez maksas. Sīkākainformācija pa tālruni 28357321 (Anda) (saieta namā). 10. decembrī pulksten 19 – projekta «Kino punkts» latviešu mākslas īsfilmuprogramma: «Lelle Tētis» (rež. R.Vimba, 2009), «Gaismas zīmes» (rež. I.Kunga,2010), «Parādi man skaņu» (rež. A.Laizāne, 2011). Ieejas maksa – 1 santīms (saietanamā). 12. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku radošā darbnīca (saieta namā).Kalnciemā 18. novembrī pulksten 17 – LR dzimšanas dienai veltīts pasākums (kultūras namā). 26. novembrī pulksten 13 – pensionāru kluba «Sarma» saiets (kultūras namā). 3. decembrī pulksten 16 – Pirmās Adventes pasākums pašdarbības kolektīvu dalībniekiem(kultūras namā).Līvbērzē 18. novembrī pulksten 15 – LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums «Gadacilvēks». Pulksten 19 – balle kopā grupu «Titāniks» (kultūras namā). 26. novembrī pulksten 12 – Liliputu cirka izrāde (Ukraina). Piedalās mazākaismākslinieks pasaulē – Ivo. Biļetes iepriekšpārdošanā; cena – Ls 2. Informācija pa tālruni63072465, 26574144 (Laimrota) (kultūras namā).Lielplatonē 17. novembrī pulksten 19 – Valsts svētku svinīgais pasākums. Uz pasākumu kursēsautobuss pulksten 18.40 no centra. Pulksten 21.30 – balle (tautas namā). 20. novembrī pulksten 15 – Mirušo piemiņas diena Centra kapsētā. Pulksten 15.45– Sniķeru kapsētā. 17. decembrī pulksten 13 – Ziemassvētku pasākums pensionāriem un invalīdiem(tautas namā).Platonē 17. novembrī pulksten 19.30 – Valsts svētku sarīkojums (kultūras namā). 22. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku sarīkojums Platones pagasta senioriem.Kursēs transports. Sīkāka informācija – 63082126, 26547117 (kultūras namā). 28. decembrī pulksten 11 – bērnu Ziemassvētku sarīkojums (kultūras namā).Svētē 25. novembrī pulksten 17 – Svētes amatierteātra E.Zālītes dzejas uzvedums «Sila ziedi»,režisore Lūcija Ņefedova. Ieeja – par ziedojumiem (Jēkabnieku kultūras namā).Vilcē 17. novembrī pulksten 18 – Valsts svētkiem veltīts koncerts. Pulksten 21 – svētkuballe (tautas namā). 26. novembrī pulksten 22 – diskotēka. Biļešu cena – Ls 1,50 (tautas namā). 9. decembrī pulksten 18 – ģimeņu paaudžu vakars «No sirds uz sirdi» (tautasnamā).Valgundē 17. novembrī pulksten19 – Valsts svētkiem veltīts uzvedums. Ieeja – bez maksas.Pulksten 21 – balle ar «Brenču muzikantiem». Biļešu cena – Ls 1,50 (ar groziņiem).Galdiņu rezervēšana pa tālruni 28612076 (Egija) (IKSC «Avoti»).Zaļeniekos 18. novembrī pulksten 19 – Latvijas dzimšanas dienai veltīts kultūras nama kolektīvuun draugu koncerts. Ieeja – bez maksas. Pulksten 21 – balle kopā ar Andri Skuju. Biļešucena – Ls 1,50, pēc pulksten 22 – Ls 2 (kultūras namā). 22. novembrī pulksten 13 – Sandras Zusevičas (Tērvete) darbu izstādes «Pasteļi noItālijas» atklāšana. Ieeja – par ziedojumiem (kultūras namā). 24. novembrī pulksten 18 – Liliputu cirks (Ukraina). Biļešu cena – Ls 2 (kultūrasnamā). Informācija pa tālruni 63074344, 27231143 (Inese). Rokdarbi: otrdienās pulksten 16 – pīšana; pulksten 18 – aušana (kultūras namā).«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Rene Pluss» Iznākšanas datums: 15.<strong>11.</strong><strong>20<strong>11.</strong></strong>Kultūra«Trako» jau 15 gadus«Ideja par to, ka jādibina kolektīvs,bija man un dažiem domubiedriem,kuri ļoti vēlējās dejot,bet diemžēl Elejā toreiz nebijatādas iespējas. Tā nu mēs sākāmno nekā – bez īpašas pieredzeskolektīva vadīšanā, bez tērpiemun bez īstas vietas, kur mēģināt,bet ar vēlmi dibināt kolektīvuDziesmu un deju svētku gadāun ļoti lielu cerību tikt uz tiem,»atceras jauniešu deju kolektīva«Tracis», kurš šogad atzīmēs 15.jubileju, vadītāja Ivita Lejava,piebilstot: «Un tas izdevās!»Lai gan kolektīva nosaukums izvēlēts nejauši,tas ļoti trāpīgi raksturo deju kolektīvu.«Kāpēc no šī vārda neatkāpāmies? Tāpēc, kajauniešu deju kolektīva «Tracis» dejotāji gantoreiz, gan tagad ir jauni, traki, enerģiski unjautri,» saka I.Lejava. Viņa teic, ka nu «Tracis»jau kļuvis par tādu kā zīmolu, kuram pievienotiesalkst daudzi. «Šobrīd mūsu kolektīvā irsākusi dejot meitene, kura jau no 6. klases katruseptembri man jautāja: «Vai šogad jau es varudejot «Tracī»?» Varbūt ne tik uzstājīgi, bet ik palaikam dzirdu, ka kāds mazāks dejotājs sapņodejot «Tracī», jo kolektīvs pa šiem gadiem irsevi pierādījis,» tā I.Lejava. Lai noskaidrotu,kāpēc jaunieši pievienojas kolektīvam, pa laikamtiekot veikta anketēšana. Nākas secināt,ka iemesli ir dažādi – sākot ar to, ka gribaspamēģināt ko jaunu, un beidzot ar iespējuiegūt jaunus draugus. Kolektīva vadītāja gannorāda – nevarot teikt, ka Elejā ir ļoti aktīvijaunieši, bet tas varbūt tāpēc, ka viņi paši vēlīsti nezinot, ko vēlas.Pa šiem gadiem kolektīvs piedalījies ganDziesmu un deju svētkos, gan dažādoskonkursos un skatēs, kur izcīnītas godalgas,gan koncertējis ārzemēs. Pašlaik tiek cītīgistrādāts pie jaunā Deju svētku repertuāra,bet pavisam drīz kolektīvs sāks gatavoties arījubilejas pasākumam, kas notiks aprīlī, un arīārzemju ceļojuma koncertprogrammai. LīdzāsŠogad otro gadu kādā nonovada un pilsētas baznīcāmkoncertēs <strong>Jelgavas</strong> novada kori.«Pirmo reizi šāds koncerts notikapērn Zaļeniekos un guva atsaucību,tāpēc nolēmām to ieviestkā tradīciju. Tā ir iespēja novadaiedzīvotājiem izbaudīt koru sniegumu,savukārt koriem – atrādītsevi gan vietējiem iedzīvotājiem,gan pilsētniekiem, apliecinot: arīnovadā var un prot,» tā <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības Kultūras nodaļasgalvenā speciāliste IngrīdaBaumane.Šogad Ziemassvētku labdarības koncertiSportsFOTO: Šī bilde tapusi X Skolēnu dziesmu un deju svētku laikā 2010.gadā un atgādina jauniešu deju kolektīva «Tracis» logo.dejošanai kolektīvā izveidojušās arī savas tradīcijas,piemēram, katra sezona tiek iesāktaar jauno dalībnieku iesvētīšanu, kur viņiemjāpilda dažādi «veco tračinieku» uzdevumi,kas saistīti ar deju, un jādod svinīgs zvērests.Vēl dejotājiem ir tradīcija tikties Jaun<strong>gada</strong> ballē1. janvārī pulksten 1 un kopīgi nosvinēt jaunā<strong>gada</strong> atnākšanu.Tomēr ne vienmēr ceļš uz panākumiemir zvaigznēm kaisīts – Ivita atzīst, ka strādātar jauniešiem nav nemaz tik viegli, bet, jamēģina ar viņiem kā līdzīgs ar līdzīgu, tadizdodas. «Katrā gadījumā jauniešus ir vieglākātri apmācīt nekā vidējo paaudzi, viņi spējdaudz, ja vien ir pareizā motivācija, bet,lai tā būtu, ir daudz jānopūlas. Cits agrāk,cits vēlāk saprot, ka «Tracis» ir ne tikai dejukolektīvs, bet arī dzīvesveids – ja tajā esiiesaistījies, tad ar to saindējies uz ilgu laiku.Gan to, ka ir liela slodze, gan to, ka sāpkājas, gan to, ka nav laika mācīties, gan to,ka ir daudz koncertu un reizēm ļoti negribasnākt uz mēģinājumu, ir viegli pārvarēt, jo toFakti par JDK «Tracis»Dalībnieku skaits šobrīd: 22 (15 – 22gadi), no tiem 12 meitenes un 10 puišiDalībnieku skaits 15 gados kopā: 153Nosaukums: izvēlēts, šķirstot kādu latviešutautas pasaku grāmatu, kur pilnīgi uzaklo izvēlēta lappuse, rindkopa un vārds,kurš nu kalpo kā kolektīva nosaukumsDalība Vispārējos latviešu Dziesmuun deju svētkos: 4 reizesDalība Skolu un jaunatnes Dziesmuun deju svētkos: 2 reizesKoncerti ārzemēs: 6 (Lietuvā, Igaunijā,Slovākijā, Ungārijā, Austrijā, Horvātijā)kompensē tas, ka esam viena liela ģimene, arvisām no tā izrietošajām sekām – priekiem,bēdām, asarām, smiekliem, trakulībām,nopietnību un mīlestību,» tā I.Lejava.Ilze Knusle-JankevicaFoto: no «Trača» arhīvaOtro gadu – koru Ziemassvētku labdarības koncertsElejas regbisti, kas spēlē <strong>Jelgavas</strong>un <strong>Jelgavas</strong> novada apvienotajāregbija kluba «Mītava»komandā, kļuvuši par Latvijasčempioniem U-17 grupā. Medaļasizcīnījušas arī citas novadaregbija komandas.U-17 komandā spēlē seši elejnieki – RobertsIzotovs, Roberts Beļajevskovs, RobertsKunutis, Marks Časnovičs, Jānis Cimermanisun Artjoms Kapirovskis.Latvijas čempionātā U-15 grupā kluba«Mītavas» komanda izcīnījusi sudraba godalgas,sīvā cīņā piekāpjoties tikai RFS «Eži»no Rīgas, bet pārliecinoši uzvarot komandas«Miesnieki/Vētra», «Piekūni/Imanta», RK«Baldone», «Livonija/Garkalne». Komandāspēlē Rihards Lonskis, Oskars Zālītis,R.Kunutis, M.Časnovičs, A.Kapirovskis, ArtūrsAntanāvičs, Valentīns Juščenko, GintsEihenbergs, Sandis Miķelsons, EdmundsBerkmanis, Kārlis Avots.Arī jaunizveidotā novada meiteņu regbijakomanda tikusi pie medaļām Latvijas čem-«Dievišķais mirdzums» notiks 4. decembrī– ap pulksten 11 (pēc dievkalpojuma) SesavasEvaņģēliski luteriskajā baznīcā, pulksten16 – <strong>Jelgavas</strong> Svētās Annas baznīcā.Koncertā piedalīsies <strong>Jelgavas</strong> un Ozolniekunovada Jaunsvirlaukas un Salgales (bijušāSidrabenes pagasta) pagastu jauktais koris«Svīri» (diriģenti Farhads Stade un DitaMūrniece), <strong>Jelgavas</strong> novada Lielplatones,Platones un Elejas pagasta jauktais koris«Sidrabe» (diriģenti Zita Kurševa, GuntisPavilons), <strong>Jelgavas</strong> novada senioru jauktaiskoris «Gaisma» (diriģente Zita Kurševa),Ozolnieku novada jauktais koris «Līga»(diriģente Inta Zakenfelde), Olaineskultūras centra jauktais koris «Dziesma»(diriģenti Sanita Šeflere un Uģis Reķis).Virsdiriģents būs Ints Teterovskis. Koncertāarī piedalīsies solisti un mūziķi, kas nodrošināsinstrumentālo pavadījumu. Kori izpildīs«Sen-Sansa Ziemassvētku oratoriju» uncitus skaņdarbus. Ieeja koncertos – parziedojumiem.I.Baumane stāsta, ka iniciatīva par šādukoncertu nākusi no koriem. Novada pašvaldība,redzot iedzīvotāju atsaucību uninteresi, to iekļāvusi savā kultūras pasākumuplānā. Savukārt koncertā saziedotie līdzekļitiks nodoti katras baznīcas rīcībā. Piemēram,pērn saziedotie līdzekļi tika izlietoti ZaļeniekuEvaņģēliski luteriskās Zaļās draudzesbaznīcas ērģeļu restaurācijai.Ilze Knusle-JankevicaRegbisti – Latvijas čempionipionātā U-18 grupā. Regbija kluba «Mītava»trenere Sandra Avota stāsta, ka komanda irjauna un pieslēgusies tikai Latvijas čempionātaotrajam posmam, bet tas netraucējaizcīnīt bronzas medaļas. Komandā startējaRuta Gricjus, Elīna Lasica, Kristīne Matule,Baiba Šēna, Annija Pipare, Laura Umecka,Zane Dzene, Evelīna Predivailo, kas arīir komandas kapteine un labākā spēlētājakomandā. Rezultatīvākā un ātrākā spēlētāja– R.Gricjus.Trenere piebilst, ka sezonas noslēgumāregbisti piedalījās arī Rīgas Jaunatnes meistarsacīkstēsU-15 grupā. Komanda «Mītava»mājās pārveda zelta medaļas. Komandāspēlēja R.Lonskis, O.Zālītis, R.Kunutis,M.Časnovičs, A.Antanāvičs, V.Juščenko,G.Eihenbergs, E.Berkmanis, K.Avots, IļjaMamiševs. «Slimības dēļ startējām nepilnāsastāvā, tomēr spējām pieveikt arī savussīvākos pretiniekus – «Ežus» no Rīgas,»piebilst S.Avota.Ilze Knusle-JankevicaFoto: no S.Avotas arhīvaFOTO: <strong>Jelgavas</strong> pilsētas un novadaapvienotā regbija kluba «Mītava»komanda Latvijas čempionātā U-15grupā izcīnīja sudraba godalgas,piekāpjoties Rīgas klubam «Eži». Viensno komandas līderiem ir elejnieksRoberts Kunutis (centrā).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!