12.07.2015 Views

Domes sēdes Nr. 6. protokols - Jelgavas rajona padome

Domes sēdes Nr. 6. protokols - Jelgavas rajona padome

Domes sēdes Nr. 6. protokols - Jelgavas rajona padome

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2.Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu <strong>Nr</strong>.996 ,,Kārtība, kādānosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojamazemes reformas pabeigšanai, ka arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”13.punktu, likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 5.punktu, likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmāsdaļas 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, RitaČigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:Atzīt par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību 1.0 ha platībā arkadastra apzīmējumu ********, kas atrodas Elejas pagasta pārvaldes administratīvajāteritorijā, un ir nepieciešama Sproģu kapsētas paplašināšanai.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3. §Par zemes vienības atdalīšanu (Mazceinas, Sesavas p.)(Z.Caune, E.Turks)Izskatot Intara Kokina, personas kods *********, dzīv. ****, <strong>Jelgavas</strong> novadā, 2011.gada9.jūnija iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu tālākai pievienošanai pie nekustamāīpašuma „Daugavieši”, kadastra <strong>Nr</strong>. *********, pamatojoties uz LR likuma „Parpašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15. panta 3daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. panta 1. daļu, 200<strong>6.</strong> gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķuklasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>1.punktu un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem<strong>Nr</strong>. 13 „Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, JānisKapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, SandraViniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Mazceinas”, Sesavaspagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>.********, zemes gabalu 10.6 ha platībā ar kadastraapzīmējumu **********, tālākai pievienošanai nekustamajam īpašumam „Daugavieši”,kadastra <strong>Nr</strong>. ***********, nosakot zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenāsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


4. §Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Teikas, Sesavas p.)(Z.Caune, E.Turks)Izskatot Margas Leikumas, personas kods ***********, dzīv. ***, <strong>Jelgavas</strong> novadā,2011.gada 24.maija iesniegumu par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu,pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Nekustamā īpašuma valstskadastra likuma 15.panta 3.daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta1.daļu, 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.496 „Nekustamā īpašumalietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņaskārtība” 1<strong>6.</strong>1. punktu un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiemnoteikumiem <strong>Nr</strong>. 13 „Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Senči”, Sesavā,Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>. **********, zemes vienību 1.5 haplatībā ar kadastra apzīmējumu ***********.2. Atdalītajai zemes vienībai 1.5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu *********piešķirt nosaukumu „Teikas 1” un noteikt zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme, uzkuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība’’ (NĪLM ******).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.5. §Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Kannas, Svētes p.;2. Lāču iela, Jaunā iela Valgundes p.; 3. Četri zemes īpašumi, Lielplatones p.)(Z.Caune, E.Turks)1.Izskatot Leopolda Ozoliņa, personas kods ********, deklarētā dzīvesvieta***, 2011.gada3.jūnija iesniegumu un Centrālās zemes komisijas 2011.gada 4.aprīļa lēmumu (atzinumu)<strong>Nr</strong>.7849, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,15.panta 4.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļu,200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.496 „Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”23.2 punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiemnoteikumiem <strong>Nr</strong>.13 „Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt zemes gabalam, Svētes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā 2.2 ha platībā arkadastra apzīmējumu ********, nosaukumu „Kannas”, un noteikt nekustamāīpašuma lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irmežsaimniecība’’ (NĪLM kods 0201).


2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.3. Lēmumu nosūtīt Valsts zeme dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai,adresātam un Centrālai zemes komisijai (Meistaru iela 10/12, Rīga, LV-1050).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu par nosaukumu piešķiršanu ielāmValgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, pamatojoties uz 2009.gada <strong>6.</strong>novembra Ministrukabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7.punktu un 200<strong>6.</strong>gada20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķuklasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>, 17.un 18.punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiemnoteikumiem <strong>Nr</strong>.13 ,,Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt adresācijas objektiem-ielām nosaukumus:1.1. „Lāču iela, Vītoliņi, Valgundes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads” zemes vienībāmar kadastra apzīmējumiem:*****, platība 0,9 ha,*****, platība 1,3 ha;1.2. ”Jaunā iela, Tīreļi, Valgundes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads” zemes vienībai arkadastra apzīmējumu *********, platība 0,1 ha.2. Zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme dzelzceļa infrastruktūraszemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā’’ (NĪLM kods 1101).Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Izskatot Lielplatones pagasta pārvaldes ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu un zemeslietošanas mērķa noteikšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem, pamatojoties uzNekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 1.daļu, 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija noteikumuMinistru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija unnekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>,18. punktu , kā arī<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.13 „Par<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (ZiedonisCaune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, AigarsStrupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, LīgaLonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt pašvaldībai piekritīgiem Zemesgrāmatā nereģistrētiem zemes gabaliemLielplatones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā nosaukumus:


1.1. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ***, 2.1ha platībā, nosaukumu„Muižnieciņi”;1.2. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu kadastra apzīmējums ***, 0.5ha platībā,nosaukumu „Druviena”;1.3. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu kadastra apzīmējums ***, 0.6ha platībā,nosaukumu „Rijnieki”;1.4. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu kadastra apzīmējums ***, 5ha platībā,nosaukumu „Branti”.2. Noteikt zemes vienību lietošanas mērķi: ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība’’ (NĪLM kods-0101).<strong>6.</strong> §Par zemes vienības atdalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķanoteikšanu (Makšķernieki, Valgundes p.)(Z.Caune, E.Turks)Izskatot Maigura Kalniņa, personas kods ***, deklarētā dzīves vieta ***, 2011.gada <strong>6.</strong>jūnijaiesniegumu par zemes vienību atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uzNekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15. panta 3.,4.punktiem, 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija MKnoteikumiem <strong>Nr</strong>.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamāīpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>,17.punktiem, kā arī <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.13 ,,Par <strong>Jelgavas</strong>novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis,Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma ,,Makšķernieki”Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, ar kadastra <strong>Nr</strong>.***:1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** platībā 1,16 ha, piešķirotnosaukumu ,,Līkloči ”,1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** platībā 0,74 ha, piešķirotnosaukumu ,,Elsītes”.2. Atdalāmajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.7. §Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (Līvbērzes p.)(Z.Caune, E.Turks)Pamatojoties uz VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2011.gada 8.jūnija vēstuli <strong>Nr</strong>.2-04-Z/94„Par NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”, Valsts un pašvaldību īpašumaprivatizācijas un sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu,25.panta otro prim daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu <strong>Nr</strong>.644“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksasaprēķināšanas kārtību” 3.punktu, un ņemot vērā, ka personu viedokļu noskaidrošana nav


adekvāta, jo VZD Zemgales reģionālā nodaļa ir sniegusi visas nepieciešamās ziņas Valsts unpašvaldību īpašuma privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā unAdministratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas noteiktā lēmuma pieņemšanai, novadadome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, AnitaKlupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, JānisKalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Izbeigt Genovefai Škutānei, personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz viņaipastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, nosaukums „Paizumi”, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, kadastra <strong>Nr</strong>. ***:1.1. 0.3 ha kadastra apzīmējums ***;1.2. 1.0 ha kadastra apzīmējums ***.2. Izbeigt Laimonim Krastiņam, adrese *** , zemes lietošanas tiesības uz viņam pastāvīgālietošanā piešķirto zemes vienību 1<strong>6.</strong>2 ha platībā, kadastra <strong>Nr</strong>. ***, kadastra apzīmējums***, nosaukums „Jaunciemi”, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.3. Izbeigt Olgai Titkovičai, personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz viņai pastāvīgālietošanā piešķirto zemes vienību 2.9 ha platībā, kadastra <strong>Nr</strong>. ***, kadastra apzīmējums***, nosaukums „Vecsiliņi”, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.4. Izbeigt Aināram Borisam, personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz viņampastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes vienības 3.4 ha platībā 1/3 domājamo daļu, kadastra<strong>Nr</strong>. ***, kadastra apzīmējums ***, nosaukums „Rūķi”, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā.5. Izbeigt Jānim Borisam, personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz viņam pastāvīgālietošanā piešķirtās zemes vienības 3.4 ha platībā 1/3 domājamo daļu, kadastra <strong>Nr</strong>. ***,kadastra apzīmējums ***, nosaukums „Rūķi”, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.<strong>6.</strong> Izbeigt Terezei Legzdiņai, personas ***, zemes lietošanas tiesības uz viņai pastāvīgālietošanā piešķirtās zemes vienības 3.4 ha platībā 1/3 domājamo daļu, kadastra <strong>Nr</strong>. ***,kadastra apzīmējums ***, nosaukums: „Rūķi”, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.7. Izbeigt SIA „Agrofirma Jelgava”, reģistrācijas <strong>Nr</strong>. ***, zemes lietošanas tiesības uz taipastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību 0.69 ha platībā, kadastra <strong>Nr</strong>. ***, kadastraapzīmējums **, nosaukums „Līves parks”, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.8. Noteikt, ka zemes vienības, uz kurām izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības,atrodas <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.9. Personām, kurām izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, zemes nomas pirmtiesībasjāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.Ņemot vērā, ka Genovefa Škutāne ir mirusi un nav zināmi viņas mantinieki, lēmuma 1.punktsstājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, pārējie lēmuma punkti stājas spēkā ar brīdi, kad lēmumspaziņots adresātam.


Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.8. §Par zemes vienības statusu (Līvbērzes p.)(Z.Caune, E.Turks)Izvērtējot zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību sarakstus, ir konstatēts, kazemes vienība, kas atrodas <strong>Jelgavas</strong> novada Līvbērzes pagastā ar kadastra apzīmējumu ***, arLīvbērzes pagasta <strong>padome</strong>s 2008.gada 25.septembra lēmumu nodota zemes reformaspabeigšanai 4.8 ha platībā, izvērtējot dabā esošo situāciju, konstatēts, ka zemes vienība visāplatībā nav nododama zemes reformas pabeigšanai.Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 4 1 .panta otrās daļas <strong>6.</strong>apakšpunktu, Valsts un pašvaldību mantasatsavināšanas likuma 1.panta 11.daļai, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem<strong>Nr</strong>.996 „Kārtību, kādā nosaka lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformaspabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3., 11.punktu,200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem <strong>Nr</strong>.496 „Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”1<strong>6.</strong>1..punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiemnoteikumiem <strong>Nr</strong>.13 ,,Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atzīt par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu- starpgabalu 0.013 haplatībā, kas atdalīts no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, saskaņā ar pievienotoshēmu.2. Noteikt zemes vienībai 0.013 ha platībā zemes lietošanas mērķi- dabas pamatnes unrekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501) un iekļaut nekustamā īpašuma ar kadastra<strong>Nr</strong>.*** sastāvā.3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, atdalīt zemes vienību 0.3 ha platībā,saskaņā ar pievienoto skici, un ieskaitīt zemes rezerves fondā.4. Noteikt zemes vienībai 0.3 ha platībā zemes lietošanas mērķi- dabas pamatnes unrekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501).5. Pēc atdalīšanas paliekošajai, zemes reformas pabeigšanai nodotajai zemes vienībai arkadastra apzīmējumu ***, apstiprināt grafisko platību 4.49 ha un noteikt zemes lietošanasmērķi - dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501).<strong>6.</strong> Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.7. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai, CZK (Meistaru iela 10/12, Rīga, LV-1050)Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.9. §


Par adreses piešķiršanu (1. Dāliju iela 23, Svētes p.; 2. Asteru iela 15, Svētes p; 3. Lazduiela 11, Svētes p.)(Z.Caune, E.Turks)1.Izskatot Anša Freidenfelda, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Jelgava, 2011.gada30.maija iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektam ar kadastranumuru ***, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta noteikumu<strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 17.2.1.punktiem, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt adresi „Dāliju iela 23, Atpūta, Svētes pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3008”,apbūvei paredzētai zemes vienībai 0.061 ha platībā ar kadastra <strong>Nr</strong>.***, kas atrodasdārzkopības sabiedrības „Atpūta” teritorijā ar <strong>Nr</strong>.389, Svētes pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā.2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Ingrīdas Lauskas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Jelgava, 2011.gada30.maija iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektam ar kadastranumuru ***, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta noteikumu<strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 17.2.1.punktu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt adresi „Asteru iela 15, Atpūta, Svētes pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3008”,apbūvei paredzētai zemes vienībai 0.061 ha platībā ar kadastra <strong>Nr</strong>.***, kas atrodasdārzkopības sabiedrības „Atpūta” teritorijā ar <strong>Nr</strong>.415, Svētes pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā.2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Izskatot Aivara Zvirbuļa, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Jelgava, 2011.gada 14.jūnija iesniegumu par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma objektam ar kadastranumuru 5482 001 0356, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta


noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 17.2.1.punktu, novada dome,atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt adresi „Lazdu iela 11, Atpūta, Svētes pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3008”,apbūvētai zemes vienībai 0.0715 ha platībā ar kadastra <strong>Nr</strong>.***un ēkai, kas atrodasdārzkopības sabiedrības „Atpūta” teritorijā ar <strong>Nr</strong>.97, Svētes pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā.2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.10. §Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. A.Ķencis, Vircavas p.; 2. A.Gucu, Vircavas p.; 3.Ļ.Barkovska, Kalnciema p.)(Z.Caune, E.Turks)1.Izskatot Andra Ķenča, deklarētā dzīvesvieta ***, 2011.gada 30.aprīļa iesniegumu pardzīvokļa izīrēšanu mājā „Gusti”, Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, sakarā ar to, ka viņa uzkredīta iegādāto māju „Strēlnieki”, kas atrodas Vircavas pagasta administratīvajā teritorijā,sakarā ar kredīta maksāt nespēju pārdod izsolē kredīta devējs Allied Irish Banks, p.l.c.Latvijas filiāle, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likumu „Parpalīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 2. punkta „b” apakšpunktu,novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS –nav, nolemj:1. Izīrēt Andrim Ķencim deklarētā dzīvesvieta ***, pašvaldības dzīvokli <strong>Nr</strong>. 5 mājā„Gusti”, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, kopējā platība 45 m 2 , uz vienu gadu, nosakotīres maksu Ls 0,053 par 1m 2 mēnesī.2. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īreslīgumu.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdminist r atīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Artūra Gucu, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** 2011.gada 7.jūnijāsaņemto iesniegumu par dzīvojamās telpas - dzīvokļa <strong>Nr</strong>. 10 mājā „Oglaine 24” , Vircavaspagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā , īres līguma termiņa pagarināšanu sakarā ar iepriekšējā īres līgumatermiņa izbeigšanos, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas


9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, un ņemto vērā, ka ar 01.07.2011.stājasspēkānovada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS –nav, nolemj:1. Izīrēt Artūram Gucu, personas kods ***, dzīvojamo telpu - dzīvokli <strong>Nr</strong>. 10 mājā „Oglaine24”, Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kopējā platība 57.1 m 2 , no 2011.gada 1.jūlija līdz2012.gada 30.jūnijam, nosakot īres maksu Ls 0,137 par 1m² mēnesī.2. Uzdot Vircavas pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īreslīgumu.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā <strong>Jelgavas</strong> tiesā viena mēneša laikā nolēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Izskatot Ļubovas Barkovskas, personas kods ***, 2011.gada 9.jūnija iesniegumu pardzīvojamās telpas Draudzības ielā 7 dz.7, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,īres līguma termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. un <strong>6.</strong>pantu un saskaņā ar<strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 24.maija lēmumu <strong>Nr</strong>.12 „Par īres maksu pašvaldībasīpašumā esošajās dzīvojamās telpās”1. un 3.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs,Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izīrēt Ļubovai Barkovskai, personas kods ***, dzīvojamo platību (dzīvokli)Draudzības ielā 7 dz.7 (2 istabas, kopējā platība 38.54 m 2 ), Kalnciemā, Kalnciemapagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, nosakot īres maksu Ls 0.16 un apsaimniekošanas maksu Ls0.13.par 1 m 2 mēnesī2. Uzdot SIA „Kalnciema nami” vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īreslīgumu uz 1 (vienu) gadu.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā <strong>Jelgavas</strong> tiesā viena mēneša laikā nolēmuma spēkā stāšanās dienas.11. §Par atļauju dzīvojamo telpu nodošanai apakšīrē (Vircavas p.)(Z.Caune, E.Turks)Izskatot Sanitas Valentinovičas, personas kods ***, 2011.gada 23.maija iesniegumu arlūgumu atļaut viņai izīrēto pašvaldībai piederošo dzīvokli Liepu ielā 21-2, Mazlauki, Vircavaspagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, nodot apakšīrē Alīnai Blukai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 17.pantapirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita


Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut Sanitai Valentinovičai nodot apakšīrē Alīnai Blukai. dzīvokli Liepu ielā 21-2, Mazlaukos, Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā saskaņā ar apakšīres līgumaprojektu pielikumā.2. Viena mēneša laikā pēc apakšīres līguma noslēgšanas Sanitai Valentinovičaiapakšīres līguma kopiju iesniegt Vircavas pagasta pārvaldē.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Lēmumu var pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā <strong>Jelgavas</strong> tiesā viena mēneša laikā no lēmumaspēkā stāšanās dienas.12. §Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. R.Varno, Vilces p.; 2. M.Aņikevičs,Jaunsvirlaukas p.)(Z.Caune, E.Turks)1.Izskatot Hedvigas Grīnfeldes, deklarētā dzīvesvieta ***, Vilces pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads,2011.gada 18. aprīļa iesniegumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Renātei Varno,pamatojoties uz dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem <strong>Nr</strong>. 72„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, JānisKapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, SandraViniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziņas par Renātes Varno, personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu ***<strong>Jelgavas</strong> novads. Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.Saskaņā ar dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta sesto daļu, lēmums par ziņu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šī lēmuma apstrīdēšanaun pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkāstāšanas.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Daigas Lozinskas 2011.gada 19.maija iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņuanulēšanu Mārtiņam Aņikēvičam, kura dzīvesvieta deklarēta viņai piederošā īpašumā „Jaun-Īslīces”, Jaunsvirlaukas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanaslikuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas otro punktu un Ministrukabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem <strong>Nr</strong>.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarētodzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, RitaČigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:


Anulēt ziņas par Mārtiņa Aņikēviča deklarēto dzīvesvietu „Jaun-Īslīces”,Jaunsvirlaukas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziņu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesunamā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.1.13. §Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Strazdiņi, Svētes p.; 2. Pikšas, Vilces p.)(Z.Caune, E.Turks)Izskatot AS „Eiroalidade”, reģistrācijas <strong>Nr</strong>. ***, zemes ierīkotājas Ligitas Briģes (sertifikāta<strong>Nr</strong>.BA61) 2011.gada 28.aprīlī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma„Strazdiņi” ar kadastra <strong>Nr</strong>.*** un „Jaunstrazdiņi” ar kadastra <strong>Nr</strong>. ***, Svētes pagastā,<strong>Jelgavas</strong> novadā, sadalei, un 2011.gada 18.maija iesniegumu par zemes ierīcības projektaapstiprināšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu,Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembranoteikumiem <strong>Nr</strong>.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu,Ministru kabineta 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija noteikumiem <strong>Nr</strong>.496 „Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”1<strong>6.</strong>punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.13„Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem”, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes2011.gada 1<strong>6.</strong>maija lēmumu <strong>Nr</strong>.115/2011 „Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu”, novadadome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, AnitaKlupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, JānisKalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Apstiprināt AS „Eiroalidade”, reģistrācijas <strong>Nr</strong>. ***, zemes ierīkotājas Ligitas Briģes(sertifikāta <strong>Nr</strong>.BA61) 2011.gada 28.aprīlī izstrādāto zemes ierīcības projektunekustamajam īpašumam „Strazdiņi”, Svētes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, zemes vienībaiar kadastra apzīmējumiem *** un „Jaunstrazdiņi” Svētes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads,zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.2. No nekustamā īpašuma „Strazdiņi” zemes vienības 8.96 ha platībā ar kadastraapzīmējumu ***, atdalīt zemes gabalu 4.27 ha platībā, paliekošās zemes vienībasplatību noteikt 4.69 ha.3. Atdalīto zemes gabalu 4.27 ha platībā pievienot nekustamā īpašuma „Jaunstrazdiņi”zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, izveidojot zemes vienību ar kopējoplatību 7.97 ha.4. Zemes vienībai 4.69 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ***, saglabāt nosaukumu„Strazdiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskādarbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).


5. Zemes vienībai 7.97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ***, saglabāt nosaukumu„Jaunstrazdiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenāsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).<strong>6.</strong> Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot SIA ‘’VINOKO’’ sertificēta zemes ierīkotāja Raita Piļkas, sertifikāts<strong>Nr</strong>.AA000000058, 2011.gada 22.februārī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamāīpašuma ‘’Pikšas’’, Vilces pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu*** sadalei, Rutas Romanovas, personas kods ***, Aijas Lūķes, personas kods ***,2011.gada 13.jūnijā <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes ierīcībasprojekta apstiprināšanu, kā arī zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķanoteikšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, Zemesierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem<strong>Nr</strong>.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1. un 12.2.punktu, Ministrukabineta 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija noteikumiem <strong>Nr</strong>.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķuklasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’1<strong>6.</strong>punktu un <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem<strong>Nr</strong>.13 „Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem” un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasbūvvaldes 2011.gada 13.jūnija lēmumu <strong>Nr</strong>.145/2011 ‘’Par zemes ierīcības projektaakceptēšanu’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, RitaČigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:7. Apstiprināt SIA ‘’VINOKO’’ sertificēta zemes ierīkotāja Raita Piļkas, sertifikāts<strong>Nr</strong>.AA000000058, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam‘’Pikšas’’, Vilces pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu***.8. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atdalītai, plānotai zemes vienībai pēczemes ierīcības projekta <strong>Nr</strong>.1, platība – 13.4 ha, saglabāt nosaukumu „Pikšas”, unnoteikt zemes lietošanas mērķi –‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).9. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atdalītai, plānotai zemes vienībai pēczemes ierīcības projekta <strong>Nr</strong>.2, platība – 17.1 ha, piešķirt nosaukumu „Vīgriezes”, unnoteikt zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība’’ (NĪLM kods 0101).10. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.14. §


Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Vīgriezes, Platones p.)(Z.Caune, E.Turks)Izskatot Ausmas Bērziņas personas kods ***, pilnvarotās personas Raita Piļkas personas kods***, dzīvojoša Kooperatīva iela 10-3 Jelgava, iesniegumu par instrumentāli uzmērītās platībasprecizēšanu zemes vienībai „Vīgriezes” Platones pagastā, pamatojoties uz CZK 2010.gada 21.decembra lēmumu <strong>Nr</strong>. 7729, ar kuru atzītas īpašuma tiesības Ausmai Bērziņai uz zemesgabalu 27.6 ha platībā, Platones pagastā <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastra apzīmējumu ***,pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu,novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma,Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne,Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS –nav, nolemj:Apstiprināt instrumentāli uzmērīto precizēto platību 30.07 ha platībā zemes vienībai„Vīgriezes”, Platones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, ar kadastra apzīmējumu ***.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.15. §Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Puiķu mežs, Sesavas p.; 2.Vidzemnieku mežs,Sesavas p.)(Z.Caune, E.Turks)1.Izvērtējot nekustamā īpašuma ”Puiķu mežs”, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>.***, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma "Parpašvaldībām "14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantapirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR–13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, JānisKapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, SandraViniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Puiķu mežs”, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,kadastra <strong>Nr</strong>. ***, pārdodot to atklātā izsolē.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Puiķu mežs”, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,kadastra <strong>Nr</strong>. ***, izsoles noteikumus.3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizētizsoli.2.Izvērtējot nekustamā īpašuma ”Vidzemnieku mežs”, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,kadastra <strong>Nr</strong>. ***, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma "Parpašvaldībām "14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantapirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR–13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis


Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, SandraViniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Vidzemnieku mežs”, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, kadastra <strong>Nr</strong>. ***, pārdodot to atklātā izsolē.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vidzemnieku mežs”, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, kadastra <strong>Nr</strong>. ***, izsoles noteikumus.3. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizētizsoli.1<strong>6.</strong> §Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību(Z.Caune, E.Turks)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, atsaucoties uz LatvijasPašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principa maiņu” unizvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projekturealizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļuizšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu,<strong>Jelgavas</strong> novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, RitaČigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”.2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoties īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros.17. §Par būvniecības ieceres radio sakaru torņa „Dzilnas”, Valgundes pagastā publiskāsapspriešanas rezultātiem(Z.Caune, E.Turks)Izvērtējot Sergeja Solomonova, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „Dzilnas”, Tīreļi,Valgundes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, kurš darbojas saskaņā ar 2011.gada 1.janvārī noslēgtozemes nomas līgumu ar Ļubovu Solomonovu, personas kods *** būvniecības ieceres „Radiosakaru tornis ”Dzilnas”” nekustamajā īpašumā „Dzilnas”, kadastra apzīmējums ***, Tīreļi,Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, publiskās apspriešanas rezultātus, pamatojoties uz LRlikuma „Par pašvaldībām” 21., 27. pantiem, un 2007.gada 22.maija Ministru kabinetanoteikumu <strong>Nr</strong>.331 „Paredzētās būves apspriešanas kārtība” 15.4. un 20. punktiem, novadadome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, AnitaKlupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, JānisKalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Apstiprināt būvniecības ieceres „Radio sakaru tornis ”Dzilnas”” nekustamajā īpašumā„Dzilnas”, kadastra apzīmējums ***, Tīreļi, Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,publiskās apspriešanas rezultātu būvvaldes gala ziņojumu (pielikumā).


2. Piekrist būvniecības ieceres „Radio sakaru tornis ”Dzilnas”” realizācijai nekustamajāīpašumā „Dzilnas”, kadastra apzīmējums ***, Tīreļi, Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā.3. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Būvvaldei.18. §Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011. - 2023.gadam 1.redakcijaspilnveidošanu(Z.Caune, I.Baumane)Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada <strong>6.</strong>oktobra noteikumu <strong>Nr</strong>.1148 „Vietējāspašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2 punktu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, JānisKapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, SandraViniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam sabiedriskāsapspriešanas pārskatu (pielikumā).2. Pilnveidot <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam 1.redakcijuatbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam galīgo redakciju.3. Publicēt gala ziņojumu par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 1.redakcijassabiedrisko apspriešanu vietējā laikrakstā „<strong>Jelgavas</strong> novada ziņas” un ievietotpašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv .19. §Par <strong>Jelgavas</strong> novada attīstības programmas 2011.- 2017.gadam apstiprināšanu(Z.Caune, I.Baumane)Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Reģionālāsattīstības likuma 1<strong>6.</strong> 1 panta 3 1 ) punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (ZiedonisCaune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, AigarsStrupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, LīgaLonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt <strong>Jelgavas</strong> novada attīstības programmu 2011. – 2017.gadam.2. Nodot <strong>Jelgavas</strong> novada attīstības programmu 2011. – 2017.gadam Zemgalesplānošanas reģionam.3. Paziņojumu par <strong>Jelgavas</strong> novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadamapstiprināšanu publicēt laikrakstā „<strong>Jelgavas</strong> novada ziņas” un mājas lapāwww.jelgavasnovads.lv .20. §Par saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.8 „Par īpašumu, kas netiek ņemts vērā izvērtējot ģimenes(personas) materiālo stāvokli” izdošanu(Z.Caune, A. Tračuma)


Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu <strong>Nr</strong>.299 „Noteikumi par ģimenesvai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu, novada dome,atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša,Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš,Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdot saistošos noteikumus <strong>Nr</strong>.8 „Par īpašumu, kas netiek ņemts vērā izvērtējot ģimenes(personas) materiālo stāvokli” (pielikumā).2. <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības izpilddirektoram, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”45.panta otrajā daļā noteikto, triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu ”Par īpašumu,kas netiek ņemts vērā izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli” izdošanas tosrakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrijai.21. §Par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības reorganizējamās kapitālsabiedrības SIA "Glūdaskomunālā saimniecība" attīstības plāna apstiprināšanu(Z.Caune, A.Alksne)Saskaņā ar <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 27.aprīļa sēdes <strong>Nr</strong>.4, 30.§ „Par Antras Alksnesiecelšanu <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Glūdas komunālāsaimniecība” valdes priekšsēdētāja amatā” 2.punktu un Latvijas Republikas likuma „Parpašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 4<strong>6.</strong>panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībubudžetiem” 1<strong>6.</strong>,17.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, IntaSavicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības reorganizējamās kapitālsabiedrības SIA„Glūdas komunālā saimniecība” attīstības plānu (pielikumā).2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un Tautsaimniecības komitejām.22. §Par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu(Z.Caune, L.Lonerte)Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešodaļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Ministrukabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem <strong>Nr</strong>.413 „Noteikumi par gada publiskajiempārskatiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, RitaČigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:


1. Apstiprināt <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.23. §Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Z.Caunem(A.Tračuma)Pamatojoties uz <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 13.jūnija iesniegumu unlikuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –12(Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis,Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte),PRET – nav, ATTURAS – 1 (Ziedonis Caune), nolemj:1. Piešķirt <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem ikgadējoapmaksāto atvaļinājumu 6 kalendāra dienas no 2011.gada 22.jūnija līdz 29.jūnijam(ieskaitot) par darba gadu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam.2. Uzdot <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētāja vietniekam Edgaram Turkam <strong>Jelgavas</strong>novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu <strong>Jelgavas</strong> novada domespriekšsēdētāja Z.Caunes ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2011.gada 22.jūnija līdz29.jūnijam (ieskaitot).3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Kancelejai.24. §Par pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā(Z.Caune, A. Tračuma)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju prombūtnes laikā viņupienākumus pildīt šādiem darbiniekiem:1.1. Elejas pagasta pārvaldē – sekretārei, personāllietu speciālistei Anitai Gudonei;1.2. Glūdas pagasta pārvaldē – Saimniecības daļas vadītājam KazimiramRamanam;1.3. Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē – Saimniecības daļas vadītājam JānimŠteinbergam;1.4. Kalnciema pagasta pārvaldē – Saimniecības vadītājam Sergejam Bitelam;1.5. Lielplatones pagasta pārvaldē – Tautas nama vadītājai Ilzei Beidei;1.<strong>6.</strong> Līvbērzes pagasta pārvaldē – projektu vadītājai Rutai Mednei;1.7. Platones pagasta pārvaldē – kultūras darba organizatorei Rasmai Krauzei;1.8. Sesavas pagasta pārvaldē – sekretārei, personāllietu speciālistei SandraiĀrmanei;1.9. Svētes pagasta pārvaldē – Saimniecības daļas vadītājai Sarmītei Ņikiforovai;1.10. Valgundes pagasta pārvaldē – Saimniecības daļas vadītājam AndrimKrastiņam;1.11. Vilces pagasta pārvaldē – lietvedei, sekretārei Andai Gaidišķei;1.12. Vircavas pagasta pārvaldē – sekretārei, personāllietu speciālistei Aijai Vertulei;1.13. Zaļenieku pagasta pārvaldē – Saimniecības vadītājam Alfrēdam Reblim.


2. Lēmuma 1.punktā minētajiem amatiem noteikt valsts amatpersonas amata statusu.3. Pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt izmaiņu veikšanu lēmuma 1.punktā minētodarbinieku amatu aprakstos.4. Kancelejai sagatavot un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības valsts amatpersonu saraksta grozījumus.25. §Par Venerandas Apines atbrīvošanu no <strong>Jelgavas</strong> novada bāriņtiesas locekļa amata(Z.Caune, A. Tračuma)Izskatot <strong>Jelgavas</strong> novada bāriņtiesas locekles Venerandas Apines 2011.gada 1.jūnijaiesniegumu par viņas atbrīvošanu no <strong>Jelgavas</strong> novada bāriņtiesas locekļa amata, pamatojotiesuz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2<strong>6.</strong>punktu, Bāriņtiesu likuma 12.pantapirmās daļas 1.punktu (pēc paša vēlēšanās), novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs,Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska,Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Atbrīvot Venerandu Apini no <strong>Jelgavas</strong> novada bāriņtiesas locekļa amata 2011.gada30.jūnijā.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var apstrīdētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2<strong>6.</strong> §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā „Par <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu” (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.8 1.§)(Z.Caune, L.Čima)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likumu „Valsts apbalvojumulikums”, Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju unpašvaldību apbalvojumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, IntaSavicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdarīt grozījumus ar <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 28.oktobralēmumu (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.8 1.§ 2.punkts) apstiprinātajā Nolikumā par <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības apbalvojumiem, 1.2.3. punktā, 4.punktā, 4.1. punktā,4.2.punktā, 4.3.punktā, 4.4.punktā, 4.5.punktā vārdu „Diploms” aizstāt arvārdiem „Pateicības raksts”, 4.1. un 4.3.punktā vārdus „Sociālo, izglītības unkultūras jautājumu komiteja”, aizstāt ar vārdiem „priekšsēdētājs”.2. Izdarīt grozījumus ar <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 28.oktobralēmumu (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.8. 1.§ 3.punkts) apstiprinātajā <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikumā un izslēgt no nolikuma1.nodaļas 1.1 punkta vārdus „un Diploma”.


3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumukomitejai.27. §Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā projektu konkursāapakšaktivitātē 1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālāsaprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrajā kārtā(Z.Caune, A. Tračuma)Lai veicinātu <strong>Jelgavas</strong> novada sociālās atstumtības riska grupu iedzīvotāju integrācijusabiedrībā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. – 201<strong>6.</strong>gadamZemgales reģionā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, RitaČigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā, iesniedzot projektu „Jaunasociālā darba pakalpojuma „Darbs ar no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām”ieviešana <strong>Jelgavas</strong> novadā, veicinot personu iekļaušanos sabiedrībā.”2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pēc projekta īstenošanas nodrošināt projektaietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšanu vismaz vienu gadu.Projekts 100% apmērā tiek finansēts no fonda līdzekļiem28. §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 23.februāra lēmumā Parpiedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajākonkursā "Zema enerģijas patēriņa ēkas"(<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>. 2, 31.§)(Z.Caune, L.Lonerte)Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 28. decembra noteikumu <strong>Nr</strong>. 1185 „Klimatapārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņaēkas" nolikums” 2.punktu, 4.punktu un 7.3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.pantapirmās daļas <strong>6.</strong>punktu. un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, JānisKapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, SandraViniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Izdarīt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011. gada 23. februāra lēmumā Parpiedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā"Zema enerģijas patēriņa ēkas" (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>. 2, 31.§):1. 2.punktu izteikt jaunā redakcijā: Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 980 444.94LVL, no kuriem 592 900,36 LVL ir attiecināmās izmaksas un nodrošināt projektaīstenošanai līdzfinansējumu 506 124.66 LVL, no kuriem 118 580,08 LVL irlīdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai un 387544,58 LVL ir līdzfinansējumsneattiecināmo izmaksu segšanai.”.


2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.29. §Par Kalnciema veselības un sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumuapstiprināšanu(Z.Caune, L.Lonerte)Pamatojoties uz Kalnciema veselības un sociālās aprūpes centra vadītājas I.Jansones2011.gada 17.maija iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 14.punkta„g” apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,Aija Tračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka,Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:Apstiprināt Kalnciema veselības un sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumucenrādi (pielikumā).30. §Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”(Z.Caune, L.Lonerte)Izskatot pilnsabiedrības „Kapitāla pārvaldes sistēmas” 2011.gada 1<strong>6.</strong>maija vēstuli <strong>Nr</strong>.25.2/1„Par vienošanos par atlīdzību koncesionāram 2011.gadā”, pamatojoties uz 2003.gada30.decembra koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā 9.2.3. un9.1.4.punktiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, RitaČigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Noteikt koncesionāram, PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”, 2011.gadā avansā izmaksājamoatlīdzību par koncesijas resursu pārvaldīšanu 2% (divu procentu) apmērā no sabiedrības arierobežotu atbildību „Zemgales veselības centrs” faktiskās neto apgrozījuma summas2010.gadā (Ls 987372) , tas ir Ls 19747.2. Atlīdzība izmaksājama no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemgales veselības centrs”līdzekļiem.PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA31. §Par zemes vienību atdalīšanu, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķanoteikšanu (Roķi, Vircavas p.)(Z.Caune, R.Borščevska)Izskatot <strong>Jelgavas</strong> novada Vircavas pagasta pārvaldes 2011.gada 12.maija iesniegumu parzemes gabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu,pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Nekustāmā īpašuma valstskadastra likuma 15.panta 3 daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 15.panta1.daļu, 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.496 ’’Nekustamā īpašuma


lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņaskārtība’’ 1<strong>6.</strong>1.punktu un 2009.gada 3.novembra LR Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.1269„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.10. punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.13 „Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijasplānojumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Inta Savicka, Rita Čigāne, JānisKalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – 1(Aigars Strupulis), nolemj:1. Atļaut atdalīt no <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala <strong>6.</strong>6 ha platībāar kadastra apzīmējumu ***, kas atrodas Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,funkcionālās zemes vienības platības 0,05 ha un 0,04 ha.2. Atdalītajai funkcionālajai zemes vienībai 0,05 ha platībā un daudzdzīvokļu mājai uztās, piešķirt adresi „Roķi 1”, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037, tajāesošajam telpu grupām no 1 līdz 8 piešķirt adreses :„Roķi 1”-1, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;„Roķi 1”-2, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;„Roķi 1”-3, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;„Roķi 1”-4, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;„Roķi 1”-5, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;„Roķi 1”-6, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;„Roķi 1”-7, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;„Roķi 1”-8, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037;Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme vienstāva un divstāvudaudzdzīvokļu māju apbūve’’ (NĪLM kods 0701).3. Atdalītajai funkcionālajai zemes vienībai 0,04 ha platībā un daudzdzīvokļu mājaiuz tās, piešķirt adresi „Roķi 2”, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV 3037, unnoteikt zemes lietošanas mērķi – ‘’zeme vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu unmāju apbūve’’ (NĪLM kods 0701).4. Sadalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, kopplatībā 6,51 ha, noteiktzemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība (NĪLM kods 0101).5. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.32. §Par adreses piešķiršanu (Melnā oga, Līvbērzes p.)(Z.Caune, D.Branta)Izskatot LPKS Baltijas ogu kompānijas valdes locekles Māras Rudzātes (personas kods ***),2011.gada 17.jūnija iesniegumu par adreses piešķiršanu nedzīvojamai ēkai, kas atrodasLīvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā uz zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu ***,pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 ‘’Adresācijas sistēmas noteikumi’’2.9., 12. un 28.punktu un būvprojektu, ko akceptējusi <strong>Jelgavas</strong> novada būvvalde 2011.gada28.februārī, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Anita Klupša, Ginta Avotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita


Čigāne, Jānis Kalviņš, Uldis Reinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Lai nodrošinātu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijassistēmā un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, piešķirt adresisaimnieciskai darbībai paredzētai ēkai– ogu pirmapstrādes un ogu glabātuvesēkai (būvju klasifikācijas kods 12710101): ‘’Melnā oga, Līvbērzes pagasts,<strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3003’’, kas atrodas uz zemes vienības daļas 1.5 ha platībāar kadastra apzīmējumu ***.2. Lēmumu nosūtīt Valsts zeme dienesta Zemgales reģionālajai nodaļaiLēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.33. §Par nekustamo īpašumu apvienošanu (Skolas iela 14A/2 un 14A/6, Glūdas p.)(Z.Caune, S.Zīberte)Izskatot Glūdas pagasta pārvaldes 2011.gada 1<strong>6.</strong>jūnija iesniegumu par nekustamoīpašumu apvienošanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Nekustamā īpašuma valstskadastra likumu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļu,200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.496 "Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"23.2.punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiemnoteikumiem <strong>Nr</strong>.13 ,,Par <strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojumiem”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Anita Klupša, GintaAvotiņa, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Inta Savicka, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, UldisReinbergs, Sandra Viniarska, Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apvienot <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumusSkolas iela 14A/2, kadastra <strong>Nr</strong>.***, Glūdas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, (zeme0.018 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** un ēka ar kadastra apzīmējumu***) un Skolas iela 14A/6, kadastra <strong>Nr</strong>.***6, Glūdas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,(zeme 0.027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu *** un ēka ar kadastraapzīmējumu ***) ar kopēju nosaukumu „Saieta nams’’ un noteikt zemeslietošanas mērķi – ‘’pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme’’(NĪLM kods 0908).2. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** un *** vienā zemesvienībā ar kopēju kadastra apzīmējumu ***.3. Noteikt apvienotajam nekustamajam īpašumam – zemei un ēkām kopējuadresi: „Skolas iela 14A k-6 , Nākotne, Glūdas pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV 3040’’.4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


Sēde slēgta plkst.1<strong>6.</strong>50.Sēdes vadītājs, priekšsēdētājsZ.CauneProtokolējaL.Zaremba

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!