HARMONIE - ARC Studio

arc.cz

HARMONIE - ARC Studio

2Při tvorbě domu je dÛleÏité zachovávat voln˘ stfied dispozice.âlovûk tradiãnû budoval svá sídla tímto zpÛsobem. Vnitfiníprázdn˘ prostor, urãen˘ k ob˘vání, by mûl vÏdy obemykat pln˘ materiál.Za symbolické „obaly“ center obytn˘ch lokalit lze pokládat napfiíkladhradby, zdi, ale i tfieba prstence domÛ okolo námûstí. Tyto prvky oddûlujívnûj‰í prostor od stfiední ãásti a podvûdomû tak ochraÀují obyvatele.Archetypální tvaryKaÏd˘ obytn˘ prostor byste mûli navrhovat tak, aby bylo moÏné snadnorozli‰it mezi tím, co je pfiimûfienû volná vnitfiní ãást, a co jí ohraniãuje.V˘sledkem je pak celkové vyváÏené uspofiádání dispozice. Pokud má jak˘kolivobytn˘ prostor voln˘ stfied, podobá se archetypálním pfiírodnímtvarÛm oválÛ. âlovûk má tento náhled na vlastnosti prostoru zakofienûnhluboko ve své psychice.Základní názor na obytnou kvalitu místa utváfií jiÏ pohled na vesnicinebo mûsto, kde si hledáte ideální místo pro své budoucí bydlení. Jakmileobsahuje námûstí, proÏívá vût‰ina lidí pfiíjemn˘ pocit z jasnû ohraniãenéhocentra. Volná vnitfiní prostranství vyzafiují ohromnou vitální sílu. Tosamé platí i v malém mûfiítku. Pozitivnû pÛsobí prosvûtlené stfiední ãástibytÛ, svûtlíky, dvorky, centrální haly, vnitfiní zahrady, atria nebo uzavfienédvorce ãi statky s vnitfiními dvory.Všudypřítomné křivkyDobré pocity vyvolávají rovnûÏ takové obytné prostory, jejichÏ prvky jsoutvofieny zaoblen˘mi ãástmi. MÛÏe jít tfieba o klenbu nebo ãást pÛlkruhovéstûny. Lidská bytost totiÏ vnímá spirálu jako nûco, co je jí vnitfinû velmiblízké. Sama je totiÏ zakfiiven˘mi tvary tvofiena, jako ostatnû celá pfiíroda.I pohyb ãlovûka se odehrává naprosto pfiirozenû v kfiivkách, nikdy senejedná o pfiím˘ smûr. Stejnû se chovají v‰ichni Ïivoãichové a dokonce▼1 Vstupní haladětské onkologieve Fakultnínemocnici Motol.Hlavním námětemje „Strom života“vyrůstajícísymbolickyuprostřed interiéru.Volný středobepíná věneczaoblených lavic.Autory mozaikyjsou akademickýmalíř Matěj Formanaakademický malířDaniel Václavík2 Oblé tvaryzpříjemňujíestetické vnímáníprostoru v pražskérestauraci Vesuv3 V přírodě sezákladní tvarokruhu a středuprojevuje různýmzpůsobem. Principvšak zůstává vždystejný. Prázdnýstřed je ohraničenokrouhlým obalem.Na obrázku vidímemlhovinu, skicugalaxie, kresbubuňky a půdorystradiční strukturyvesnice3MÒJ DÒM | 5/200355

More magazines by this user
Similar magazines