12.07.2015 Views

FITOREMEDIĀCIJA - Latvijas Universitāte

FITOREMEDIĀCIJA - Latvijas Universitāte

FITOREMEDIĀCIJA - Latvijas Universitāte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FITOREMEDIĀCIJAno grieėu val.: φυτο (phyto) – augsno latīĦu val. remedium – līdzeklis, zāles, dziedniecisks līdzeklis, balansa atjaunošana


EKOLOĂISKĀ ATJAUNOTNEveicinās pilsētu ekoloăiskoatjaunotni, uzlabos urbānāsekosistēmas bioloăiskodaudzveidībuEKONOMISKĀ ATJAUNOTNEpaplašinās publiski izmantojamopilsēttelpu esošās teritorijas robežāsSOCIĀLĀ ATJAUNOTNEilgtermiĦā būtiski ietekmēsiedzīvotāju ekoloăisko apziĦu,attieksmi


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsTRADICIONĀLĀS SANĀCIJAS METODESSKALOŠANAMAZGĀŠANASTABILIZĀCIJASEPERĀCIJAĖĪMISKA APSTRĀDEBARJERU VEIDOŠANAU.C.


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsFITOREMEDIĀCIJA10-20%


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsIBA Emsher parkLandwehr upe pirms un pēcFitoremediācija, kā metode, pasaulē jau vairāk kā 10 gadus veiksmīgi tiek izmantotavēsturisko industriālo, lauksaimniecisko, mežsaimniecisko, militāro, degvielas uzpildesun glabāšanas piesārĦoto vietu sanācijai


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsHouton park, Šanhaja


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsHouton park, Šanhaja


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsHouton park, Šanhaja


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsHouton park, Šanhaja


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsGowanus sponge park, ĥujorka


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instrumentsGowanus sponge park, ĥujorka


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekoloăiskās atjaunotnes instruments<strong>Latvijas</strong> dabā sastopamās augu sugas+ sezonalitāte+ sadarbība ar biologiem, bioėīmiėiem novērošanā un analīzēDaudzveidīgas augu sabiedrības degradētajās teritorijās pakāpeniski atjaunos arī citu sugudzīvotnes degradētajās teritorijās un kĜūs par acīm redzamu faktoru pozitīvu pārmaiĦu virzienā- pilsētas ekosistēmas uzlabošanā un bioloăiskās daudzveidības palielināšanā.Diemžēl mijiedarbība starp urbānās attīstības modeli, ekosistēmas dinamiku un ekoloăiskovērtību un procesu integrēšanu vēl joprojām ir nabadzīgi izprasta(fitoremediācija tradicionāli aplūko tikai sekas un piedāvā lokālus fiziskus risinājumus),un netiek izmantota integrētā pilsētplānošanā (Alberti, 2005)


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekonomiskās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekonomiskās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekonomiskās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekonomiskās atjaunotnes instrumentsTRADICIONĀLĀSSANĀCIJASMETODES


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekonomiskās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekonomiskās atjaunotnes instrumentsFitoremediāciju, kā salīdzinoši lētu un mūsdienīgu ekoloăisku metodi teritoriju atjaunotnē varizmantot, lai veicinātu vietas pilnveidošanuTelpas nākotnes EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS IZVĒRTĒŠANAI viens no scenārijiem –PARKS KĀ PAGAIDU IZMANTOŠANA –balstīts uzPUBLISKĀS PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS PROJEKTUīstenošanu pašvaldībai sadarbojoties ar privātīpašniekiemFitoremediācijas metodes izmantošana degradēto teritoriju attīstībā sekmēs iedzīvotājos pozitīvuattieksmi pret investoriem, stimulējot ekonomisko izaugsmi, ko pierādījuši tādi projekti kāEcoViiki un Arabianranta Helsinkos (Somija)


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas ekonomiskās atjaunotnes instruments300m=5minŠĀDS ATTĪSTĪBAS MODELIS PALĪDZĒS VEIDOT PILSĒTAINAVU, KAS IRVIENOTA EKOLOĂISKA – EKONOMISKA – SOCIĀLA SISTĒMA


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas sociālās atjaunotnes instruments


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas sociālās atjaunotnes instrumentsATTĪSTĪTĀJSARHITEKTSEKONOMISKĀSATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJSKOPIENAVIDES PLĀNOTĀJSAINAVU ARHITEKTS


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas sociālās atjaunotnes instruments21.gs. = EKOLOĂISKA DOMĀŠANA = DZĪVESVEIDSATTĪSTĪTĀJSARHITEKTSEKONOMISKĀSATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJSKOPIENAVIDES PLĀNOTĀJSAINAVU ARHITEKTS„Pilnvērtīgi aplūkojot ilgtspējības principu projektiem, vienlaicīgi un vienādā mērā pozitīviir jādod ieguldījumu visām projekta dimensijām –fiziskajai UN sociālajai, UN ekonomiskajai” (Schreurs, 2011)


FITOREMEDIĀCIJA kā pilsētas sociālās atjaunotnes instrumentsKOPIENU INICIATĪVAS KĀ SĀKUMSPAGAIDU IZMANTOŠANA KĀ KOPRADEJAUNĀ TELPA KĀ DEMO / IZGLĪTĪBAS LAUKSIEDZĪVOTĀJI REKOMENDĀCIJAS NĀKOTNES SCENĀRIJIEMIEDZĪVOTĀJS KĀ LĪDZAUTORSLĪDZATBILDĪBA, EKOLOĂISKĀ APZIĥA, ATTIEKSME


FITOREMEDIĀCIJA = BŪTISKS TERITORIJU ATTĪSTĪBASINSTRUMENTS INTEGRĒTĀ PILSĒTPLĀNOŠANĀ


STRATĒĂIJĀiekĜaujot vīziju, instrumentus un mehānismus, kas veicinaKOMPAKTU, EKOLOĂISKI UN SOCIĀLI DOMĀJOŠU PILSĒTU VEIDOŠANOS,izmantojot esošās degradētās un piesārĦotās pilsēttelpas,kā nākotnes attīstības teritorijasTERITORIJAS PLĀNOJUMOS, ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀS UN RĪCĪBĀSINTEGRĒJOT EKOLOĂISKĀS UN SOCIĀLĀS ATJAUNOTNES IDEJU,kas uzlabo urbānās ekosistēmas bioloăisko daudzveidību uniedzīvotāju ekoloăisko apziĦu un attieksmi


JĀAPZINĀS ARĪ POTENCIĀLIE RISKI / GRŪTĪBAS:FITOREMEDIĀCIJAS METODES MAZPAZĪSTAMĪBA PĀRLIECINĀŠANA, STARPDISCIPLNĀRAS KOMADAS IZVEIDOŠANAPILOTPROJEKTA INVESTĪCIJAS = ILGTERMIĥA AUGU NOVĒROJUMIjāparedz ekonomiskās efektivitātes pamatojumā unkomunikācijā visos līmeĦos no politiskās gribas līdz iedzīvotājiem


PANĀKUMU atslēga šādu projektu realizācijā:KOMPLEKSI RISINĀJUMIpilsētas politiskā griba+stratēăisks projekta menedžments+komunikācija+starpdisciplināra sadarbība projekta izstrādē


Domāt ekoloăiski – nozīmē domāt kompleksi, apzinoties, ka realitāte nav izsakāma vienskaitlī un apzinoties,ka praktiski nekad nav situācijas, kad kāds process pastāv pilnīgi neatkarīgi no citiem. Pasaule irnepārtraukti un nenoteikti mainīga un fenomens izpaužas tajā, ka vienubrīd viens aspekts ir būtiskākspar otru, bet pēc mirkĜa viss jau atkal ir kājām gaisā. Turklāt, fizisko vidi, par kuru tradicionāli mēsvisvairāk rūpējamies un uztraucamies, veido tieši netveramie aspekti – procesi, funkcijas, emocijas.Redzamais reti, kad ir iegūstams vai sasniedzams. Tādējādi plānošana kĜūst par neformālu kontekstatulkošanu un saprāta kopētām sekām (Vasishth, 2008).PALDIESLU Ăeogrāfijas un zemes zinātĦu fakultātemaăistra studiju programma „Telpiskās attīstības plānošana”ainavu arhitekte Ilze Rukšāne SIA “apdALPS”


IZMANTOTO INFORMĀCIJAS AVOTU SARAKSTS• Alberti, M. 2005. The effects of urban patterns on ecosystem function. International Regional Science Review 28, 2:168–192• Best, E.P.H., Zappi, M.E., Fredrickson, H.L., Sprecher, S.L., Larson, S.L., Ochman, M., 1997. Screening of aquatic andwetland plant species for phytoremediation of explosives contaminated groundwater for the Iowa Army AmmuntionPlant. Ann. New York Acad. Sci. 829, 179–194.• Burlakovs, J. 2011. Heavy metal remediation methods and possible applications of those in Latvia Republic.Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāte, <strong>Latvijas</strong> Universitāte• Campbell, S. 1996. Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of SustainableDevelopment. Journal of the American Planning Association• Gaston, K.J. 2010. Integrating nature values in urban planning and design. Urban ecology. 230-260; 261-286.• LaBelle, J.M. 2001.Emsher Park, Germany – expanding the definition of a „park”. The George Wright Society• Perez-Gomez, A. 2008. Built upon love: Architectural Longing after Ethics and Aestetics. London, The MIT Press• Schreurs J., 2011. Planning for sustainable development: lost in space? Katholieke Universiteit Leuven – KUL• Susarla, S., Medina V. F., McCutcheon S. C. 2002. Phytoremediation: An ecological solution to organic chemicalcontamination. Ecological Engineering. 18, 647–658.• Vasishth, A. 2008. A scale-hierarchic ecosystem approach to integrative ecological planning. Progress in Planning. 70,99–132

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!