31.10.2008 (Nr.44) - Iecavas novads

iecava.lv
  • No tags were found...

31.10.2008 (Nr.44) - Iecavas novads

ISSN 1691-20559 7 7 1 6 9 1 2 0 5 0 0 5 4 4Cena - Ls 0,25NEDĒĻAS LAIKRAKSTSGatves dejāpretī GinesarekordamA:Iecavas Jauniešu dejukolektīvs piedalījās jaunapasaules rekordauzstādīšanas mēģinājumā«Guinness World Records»kategorijā «Garākā deja».25. oktobrī jau no pulksten11:00 deju kolektīvu vadītājipulcējās Rīgas Tehniskajā universitātē,lai piereģistrētu savukolektīvu. Mēs - Iecavas Jauniešudeju kolektīvs un vadītājaSolveiga Lineja - bijām vienīgieno Bauskas rajona, kuri bija pieteikušisevi Gatves dejai.Šis pasaules rekords ir Latvijastautas deju kolektīvu sveiciensmūsu valsts 90. gadadienā.Kopā izpildot Gatves deju,rekordu īstenoja 2208 dalībnieki.Mēs, latvieši, jau pārspējāmHonkongu, kur 2007. gadā rekordaveidošanā piedalījās 1048dejotāji.4.lpp.Mediķi piedalīsies protesta akcijāA:Ginta CeraJauniešu deju kolektīva dalībnieceF: no Ievas Komisares albumaMirdza BrazovskaP/a «Iecavas veselības un sociālāsaprūpes centrs» direktore22. oktobrī p/a «Iecavas veselībasun sociālās aprūpes centrs»darbinieki vienojās atbalstīt valstīizsludināto medicīnas darbiniekustreiku - 31. oktobrī palīdzībatiks sniegta tikai neatliekamāspalīdzības gadījumos.Mūsu pamatprasība ir palielinātveselības aprūpes budžetulīdz ~6% no IKP, kas mazināturindas, kvotas, nesamazinātuambulatori apmaksātos medikamentusun gala rezultātā dotuiespēju mediķiem arī nopelnīt atbilstošudarba samaksu. Šī protestaakcija ir, pirmkārt, par pacientuiespējām saņemt palīdzību.Lai mums kopā izdodas! IZNr.44 (705) 31.10.2008.AKTUĀLIŠajā numurā:Balso parbildēm!3.Kādus 5.skaistumkopšanaspakalpojumuspiedāvāIecavā?Novembra 8.kalendārā -ValstssvētkupasākumiBauskas rajona Latvijas Tautas frontesdalībnieku 20 gadu atceres sarīkojumsCienījamie tautfrontieši!Aicinām visus Latvijas Tautas frontes Iecavas nodaļasdalībniekus piedalīties Bauskas rajonaLTF 20 gadu atceres sarīkojumā 8. novembrī plkst. 12.00Bārbeles Tautas namā (reģistrācija no plkst. 11.00).Par savu līdzdalību lūdzam informēt pa telefoniem 29656101vai 26328446 līdz 3. novembrim(datu un autobusa vietu skaita precizēšanai).Sarīkojuma darba grupas vārdāRomāns Tillers un Stepans Drozdovs


A:IZSkolu ziņas24. oktobra vakarāsākumskolā «Dartija»notika brīnišķīgs naktspasākums «Raganu unspoku saiets».Tajā varēja piedalīties visiŠis stāsts liksies gana interesantsgalvenokārt tiem iecavniekiem,kuri mācījušies vai strādājušiIecavas pamatskolā, kā arīpiedalījušies sabiedriskajā dzīvēlaikā no 1927. līdz 1945. gadam.Tad par skolas pārzini, skolotāju,saimnieku, kora diriģentu unvēl visu citu vienā personā strādājaRoberts Šūmanis.Līdz šā gada rudenim nebijanekādu ziņu par bijušā direktoradzīves gaitām pēc aiziešanasmūsu skolas bērni kopā ar pieaugušajiem.Uz pasākumu vajadzējaierasties ar lukturīti, masskuun atstarotājiem. Pasākumadalībnieki saņēma vakara plānu(karti), kur bija uzzīmēti visi pārsteigumi:ozolu pāru meklēšana,«ķirbīša nešana», pakāpienuskaitīšana, pūces dziesmasklausīšanās, lidošana uz slotasu. c. Pūce bērniem uzdeva jau-Skolā viesojās Roberta Šūmaņa radiniekiA:Valters Matuļenkosākumskolas «Dartija»4. klases skolnieksF: Mirdza CelmiņaF: M. Borisovsno Iecavas, bet mūsu modernotehnoloģiju laikmetā visu iespējamssakārtot. Proti, ar internetastarpniecību mūs sameklējaR. Šūmaņa meita Sarma Pārstrauta,un pēc sarakstes viņakopā ar dēlu 24. oktobrī viesojāssavā dzimtajā un tēva ilggadējādarba vietā.Pirmajā vēstulē Sarmas kundzerakstīja - viņas sirdi iesildījisfakts, ka skola neaizmirst savusbijušos darbiniekus. Skolas muzejāviesi varēja apskatīt, kas irsaglabāts par direktoru Robertutājumus, un bērniem bija jāatbild.Ja atbildēja pareizi, tad pūceuz pleca uzsita ar mazu kokaāmurīti.Vakara pasākumā bija ļotidaudz dalībnieku - ap 200 cilvēku- un jautrības netrūka. Varējāmizbaudīt spēļu spēlēšanu,spīdīgu priekšmetu meklēšanuun desiņu ēšanu pie ugunskura.Visbrīnišķīgākais pārsteigumsbija guļoša mūmija Ķūķu grupaslaukumā, kura ik pa brīdim kustējās,dažiem bērniem bija patbail, bet citos tas izraisīja lielussmieklus.Man visvairāk patika pakāpienuskaitīšana no pieminekļalīdz ceļam un pārsteigumu pilnāiesvētīšana ar raganu deju. Bijaarī interesanti tumsā atpazīt savusklasesbiedrus. Uz pasākumubiju devies kopā ar tēti, kuršatzina, ka viņam vislabāk patikusi«ķirbīša nešana» (tētis nesabērnu).Būtu ļoti jauki, ja līdzīgunakts pasākumu mēs varētunoorganizēt arī pavasarī. IZŠūmani: tam laikam salīdzinošidaudz fotogrāfiju, viņa sarakstītāluga «Pēc tāliem maldu ceļiem»un brošūra «Kas jāzina vecākiem,bērnus pamatskolā sūtot»,presē publicētie materiāli,dziesmu dienu programmas, bijušoskolēnu atmiņu pieraksti.R. Šūmaņa mazdēls savukārtbija atvedis līdzi ģimenesrelikvijas - vectēva apbalvojumus.Tie ir: piemiņas zīme «ParLatviju 1918-1928», 1937. gadāsaņemtais Triju Zvaigžņu ordenisun padomju laika medaļa«За отличную работу».No Iecavas Šūmaņa ģimenepārcēlusies uz Nīkrāci, tad uzBikstiem. 1954. gadā 75 gaduvecumā skolotāja kungs deviesaizsaules ceļos.Skolas muzeja viesu grāmaturotā Aināra Šūmaņa ieraksts:«Bez pagātnes nav nākotnes. Tikcaur pagātni var atklāt savassaknes un izprast sevi. Iespējams,tieši mūsu senči varsniegt atbildes uz daudziem jautājumiem.»Gribu lūgt visus, kam ir kādasatmiņas vai ziņas par bijušoIecavas skolas vadītāju RobertuŠūmani, informēt par to skolasmuzeju, lai varam tālāk nodotviņa ģimenei. Tāpat arī par citiemdirektoriem un skolotājiem.Būsim pateicīgi par jebko. IZ2008. gada 31. oktobrī 2.Balso parbildēm!Līdz 10. novembrim inter-neta portālā www.iecava.lvvari nobalsot par sev tīkamākajāmfotogrāfijām, kurasiesūtītas konkursam «Latvija- manas mājas». Balvu pasniegsimautoram, kura fotogrāfijabūs saņēmusi visvairākportāla apmeklētāju balsu.IZJaunumi bibliotēkāInformējam par jaunākoliteratūru, ko lasītājiempiedāvā Edvarta VirzasIecavas bibliotēka.Zinātniskā un uzziņuliteratūravBjūzens T. «Gudrais bērns»vBuge L. «Konspirācijas teorijas»vEnkelmanis N. B. «Harisma»vKaļķis V. «Darba vides riskunovērtēšanas metodes»v«Komerclikums»vKrauksts V. «Darbspējas,trenētība, sportiskā forma untās virsotne»vRīss L. «Aušvica»vRobertsons Ī. «Saglabā asuprātu kopā ar prāta dakteri»v«Kodi, atslēgas, simboli romānā«Meistars un Margarita»»vStīgers M. «Globalizācija»vStrautmane Z. «Ikdiena armazuli»OriģinālliteratūravApškrūma K. «Gadskārtuhronika»vGavare A. «Mantojums»vKaldupe S. «Ezeri atmostasrītausmā»Tulkotā daiļliteratūravFoksa E. «Uzmanību, niknssuns!»vHasels S. «Leģions ziemā»vHolta A. «Melnais gulbis»vIvasaki M. «Geiša - manadzīve»vKellija K. «Mīlestības stundas»vKoreckis D. «RokenrolsKremļa dzīlēs»vKvinna Dž. «Masku balle»vMārtins T. «Piramīda»


3.2008. gada 31. oktobrīEsmu vidusskolnieks!A:Austra Voitišķe, BeatriseDzene, Laura LiepiņaArī šogad Iecavasvidusskolas ikdienupapildināja noaugstskolām pārņemtātradīcija - fukšu iesvētības,kuras organizē 12. klašuskolēni, lai desmitklasniekussagatavotu vidusskolai.Trīs dienu garumā desmitajiembija jāpierāda sava izturība,prasme pielāgoties dažādām situācijām,tēliem un cieņa pretvecāko klašu skolēniem. Tas nemaznav tik viegli, bet ir tačusvarīgi justies kā pilntiesīgam vidusskolniekam!Trešdien mums, fukšiem, bijajāiejūtas cirka māksliniekuādā - meitenes kļuva par zvērudresētājām, bet zēni par akrobātiem,savukārt skolotājiem bijajāpārģērbjas par klauniem. Šībija vissarežģītākā pārģērbšanāsdiena, jo fukšiem nācāsmeklēt apģērbus un aksesuārus,kas parastam cilvēkam,kurš nestrādā cirkā, ir netradicionāli,piemēram, pātagas untriko.Ceturtdien skolā varēja manītdaudz elegantu ļaužu - tie bijakaraļnama pārstāvji. Zēniembija tas gods kļūt par šīs dienasdaiļavām princesēm, tērptāmsmalkās kleitās un augstpapēžukurpēs. Toties meitenes kļuvapar šarmantiem prinčiem ar parūkāmgalvās un balti pūderētāmsejām. Bet skolotāji bija karaļivisā to godībā. Karaliskā dienaienesa skolā vēsturiskas vēsmas,bet tikmēr paši fukši gatavojāsjau nākamajai, tātad pēdējaidienai.Piektdienas moto - nav nākotnes!Šis sauklis, kas kļuvisslavens no leģendārās pankgrupasSex Pistols dziesmas, vidusskolāparādījās nepārtraukti visasdienas garumā vairāku desmitupanku izskatā. Panku dienuvairums minētu kā pašu interesantāko,jo iejušanās šajostēlos bija aizraujošs piedzīvojumsgan fukšiem, gan vērotājiemno malas. Krāsainas grebenes,ādas jakas, metāla ķēdes,saplēsti džinsi un brīvdomībaraksturoja šo dienu.Tiesa, ar pārģērbšanos vienfukši netika cauri. Katru dienumūs pārbaudīja 12. klases skolēni,kas noskaidroja, vai fuksisir kārtīgi izpildījis ģērbšanās norādījumus.Ja, pēc pārbaudītājudomām, kāda lieta trūka, fuksistika sodīts, izmantojot kečupuvai putukrējumu.Nobeigumā notika fukšuKrāsainas grebenes, ādas jakas, metāla ķēdes un brīvdomībaPanku dienā.Karaļnama pārstāvju sveiciens.«iesvētīšana». Šogad divpadsmitiebija pacentušies un iesvētībudienā īpaši pabrīdināja par to,ka jāvelk siltas drēbes, kuras varsmērēt un pēc tam mest laukā.Šos vārdus izdzirdot, visiem10. klases skolēniem bija jautājumi:«Ārā? Aukstumā? Netīriem?»Nomierinājušies un pankudrēbes novilkuši, ap 14.00 visiieradās Iecavas vidusskolā unpēc īpaša divpadsmito uzaicinājumaarī skolas sporta zālē.Tur visus gaidīja draudīgākiezēni, kas lika gan dziedāt katrasklases sagatavotu himnu, ganpasniegt dāvanu un klases karogu.Viss bija jāsagatavo iepriekš.Un tad sākās... Pa diviem ķēraārā, aizsēja acis un veda nezināmajāpasaulē. Sākumā kāds divpadsmitaislika parakstīties uzlapas, tad cits lika braukt uzskrituļdēļa vai skrejriteņa, vienslika ar kliedzienu nopūst sveci,vēl dažas uzlika biešu kosmētikuun kaut ko uzrakstīja uz pieres,kādas citas ļoti gudras meiteneslika pamērcēt seju ūdenī un pēctam meklēt miltos konfekti... Izklausāsneticami un mazlietskarbi? «Sajūtas, kad apsmērēja,bija ļoti foršas, varēja apsmērētvairāk », stāsta 10. klasesskolnieks Viesturs Lielausis. Armiltainu seju nekas nebeidzās.Kamēr desmitie līda pa plēvi, uzkuras bija uzlikti dažādi labumi,aiz biksēm tika iespiests kečups,vēlāk sekoja rāpošana pa zāli unalkohola daudzuma noteikšanaorganismā.Visi šie pārbaudījumi liekaspārāk nežēlīgi, bet, jautājot desmitajiempar šo vakaru, atbildesir ļoti interesantas. «Man patikaiesvētības, tikai varēja nedaudzvairāk sasmērēt, jo drēbes nemaznevajadzēja mest laukā!»uzskata Evija Pola. «Interesantišķita visi tie pārbaudījumi, kurusmums vajadzēja izpildīt. Betpats labākais bija tas, ka mumsnācās it kā meklēt to gurķi unkonfekti. Tādā veidā divpadsmitiemūs jauki piečakarēja,iestumjot mitro seju miltu traukā,»atgādina Sintija Birze.Šiem desmitajiem piekritējuir ļoti daudz, un arī divpadsmitieizskatījās apmierināti. Par iesvētībāmstāsta 12. klases skolnieceAlīna Dzeņuševa: «Mēs centāmiestikai desmito dēļ, lai viņiempaliktu labas, neaizmirstamasatmiņas. Man visu laiku sejā bijasmaids, jo visi desmitie izskatījāstik smieklīgi, netīri un arīsmirdīgi!»Tā kā gan skolēni, gan klašuaudzinātāji pārbaudījumus ir izturējuši,Iecavas vidusskolā partrīs vidusskolas klasēm ir vairāk.Šķiet, ka šī tradīcija nepārtrūks,jo par fukšiem priecājasgan skolēni, gan skolotāji, ganciti skolas darbinieki. Turklātšajās dienās desmitie kļuva parskolas zvaigznēm, jo sākumskolasskolēni viņiem neatlaidīgiprasīja autogrāfus. Galvenais iratcerēties fukšu iesvētību pamatdomu- nesmērēt pārāk traki,bet sagādāt prieku un atmiņas,ko pastāstīt bērniem unmazbērniem. IZDeputātusēdes novembrīOtrdien, 4. novembrī,plkst. 8.00Izglītības, kultūras unsporta komitejas sēdeOtrdien, 11. novembrī,plkst. 8.30 Domes sēdeTrešdien, 19. novembrī,plkst. 8.30 Veselības unsociālās komitejas sēdeOtrdien, 25. novembrī,plkst. 8.00Finanšu komitejas sēde;plkst. 15.00Lauksaimniecības, vides unattīstības komitejas sēdeMelnās ziņas- 27. oktobrī no plkst. 07.00līdz 16.00 Dzimtmisā no nožogotasteritorijas nozagta automašīnaKamaz 53202. Uzsākts kriminālprocess.Linda ZubāneBauskas RPP priekšnieka palīdze


Gatves dejāpretī Ginesa rekordam1.lpp.Lai Ginesa rekords tiktu atzītspar notikušu, savs atzinumsbija jāsniedz neatkarīgajiem novērotājiem,kuri vērtēja dalībniekudaudzumu, dejas ilgumu uncitus parametrus. Šo pasākumukatrs kolektīvs filmēja, jo tā bijaviena no organizatoru prasībām.Gatve vijās cauri Vecrīgai,Iecavas Jauniešu deju kolektīvsatradās netālu no «Laimas» pulksteņa.Kad pulksteņa rādītāji tuvojāsdivpadsmitiem dienā, tikaieslēgti līdzi paņemtie radioaparātiun uzstādīta pareizā radiostacija- Latvijas Radio 3 Klasika.Paldies Iecavas novada Domeiun Kultūras nama darbiniekiempar dāvāto prieku – mediķudienu! Dubultprieks par skaistiizremontētajām telpām un mūsuKultūras nama jauno ietērpu,pašvaldības kolektīvu sniegumu.Patīkami, ka mediķu pasākumā25. oktobrī piedalījās daudzumedicīnas iestāžu esošie un bijušiedarbinieki.Almas Spales jauki vadītājāvakarā nonācām pie secinājuma,ka esam spējīgi nodibināt medicīnasdarbinieku kori.Pieliksim visas pūles, lai šījaukā tradīcija turpinātos arī nākamajosgados. IZPrecīzi pulksten 12:00 dejotāji,sadevušies rokās garā virknē,klausījās Ulda Šteina uzrunu.Pēc noteikta signāla sāka skanētdejas melodija, un dalībnieki uzsākapiecu minūšu ilgo Gatvesdeju. Pēc dejas visi vienojās skaļosaplausos un savas emocijasizteica ar skaļām ovācijām.Kā latvieši saka: «Dejai irspēks!» To mēs arī pierādījām,mēģinot uzstādīt jaunu Ginesarekordu. Katrs dalībnieks saņēmaPateicības rakstu un LatvijasKrājbankas dāvāto šokolādi.Vai rekords ir uzstādīts, uzzināsimjau pēc mēneša. IZMediķu ballei jābūt arī turpmākA:F: Aleksandrs Prokopenkop/a «Iecavas veselības unsociālās aprūpes centrs»direktores vietnieks finanšu unsaimniecības jautājumosLatvijas PastssākabonēšanaskampaņuPreses izdevumu abonementunoformēšana 2009. gadamtiks uzsākta 1. novembrīun turpināsies līdz:·15. decembrim:- pasta nodaļās ar internetapieslēgumu;- internetā www.pasts.lv.·7. decembrim:- pasta nodaļās bez internetapieslēguma;- pie pastniekiem visā Latvijā;- pa tālruni 67008001 (tālruņadarba laiks 7:00- 22:00)·26.novembrim:- nosūtot Latvijas Pastamspeciālu preses abonēšanas pieteikumuno Abonēšanas kataloga.Abonējot presi Latvijas Pastālīdz 26. novembrim, būs iespējalaimēt kādu no 100 Latvijas Pastapreses abonēšanas dāvanukaršu komplektiem Ls 30 vērtībā.Balvu izloze notiks 2009. gada6. janvārī, un uzvarētāju vārditiks publiskoti Latvijas Pastamājas lapā www.pasts.lv. Loterijasatļaujas numurs 2170. IZMediķu ballē: (no kreisās) Aija Zelča-Logina (Iecavas VSAC),Egils Brants (E. Branta zobārstniecības prakse) un MirdzaDerveniece (bijusī fizikālās terapijas medicīnas māsa).2008. gada 31. oktobrī 4.PiedāvāmikrokredītulaukusievietēmA:Raimonda RibikauskaLLSUAF valdes priekšsēdētāja31. jūlijā Bauskā tika parakstītssadarbības līgums starpvalsts akciju sabiedrību «LatvijasHipotēku un zemes banka»un nodibinājumu «Latvijas Laukusieviešu uzņēmējdarbības atbalstafonds» par lauku sieviešuuzņēmējdarbības atbalstīšanuLatvijā.Banka piešķīrusi finansējumu,kas jāizmanto uzņēmējdarbībasattīstībai, nevis patēriņam.Aizdevuma maksimālāsumma ir viens tūkstotis latu,kas jāatmaksā divu gadu laikāar piecu procentu likmi gadā.Lai saņemtu aizdevumu,mikrokredīta grupā jābūt trimsievietēm. Viena ir aizņēmēja, divasgalvotājas. Visas trīs grupasdalībnieces var reizē ņemt aizdevumu,tad viena par otru galvo.Par atteikumu kredīta saņemšanaivar būt aizņēmējas ungalvotāju negatīva kredītvēsture.Visi dokumenti tiek iesniegtivai sūtīti pa pastu Latvijas Laukusieviešu uzņēmējdarbības atbalstafondam, Bauskā, Uzvarasielā 1, LV-3901, Raimondai Ribikauskai.LLSUA Fonds izskata pieteikumusun sagatavo līgumus arbanku. Aizņēmējai atliek vien arsagatavotiem dokumentiem aizietuz tuvāko Hipotēku banku,atvērt tajā kontu un saņemt aizdevumu.Konta atvēršana unpirmajā gadā arī apkalpošana irbez maksas.Visa informācija par iesniedzamajiemdokumentiem un toparaugi, lai saņemtu mikrokredītuLatvijas Hipotēku un zemesbankā, ir Latvijas Lauku sieviešuapvienības mājas lapāwww.llsa.lv. Informāciju var saņemtarī, zvanot LLSUA fondampa telefonu 29754627.Mikrokredīts ar šādiem nosacījumiembūs pieejams tikaišogad. Aicinām lauku sievietesizmantot šo iespēju! IZ


5.IZ2008. gada 31. oktobrīRedakcijas pastāIecavā ir vairāki skaistumkopšanassaloni, bet problēmaviena - strādājošs (tātad arī pelnošs)cilvēks nevar sevi palutinātar jaunu frizūru, sakoptiem nagiemvai sakoptu seju pie kosmetologa,jo darba dienās darba laikivairumam salonu līdz plkst.19.00. Arī sestdienās, nemaz nerunājotpar svētdienām, man līdzšim nav bijis iespējams apmeklētkādu no saloniem.Manuprāt, problēmas ir šādas:1. Neērti darba laiki (domājotpar strādājošiem cilvēkiem).2. Pakalpojumu izvēle salonāliela, bet, kad konkrēti vēlos vienuvai otru pakalpojumu, sākasproblēmas - nav meistara vaimeistars tik ilgi nestrādā utt.3. Nekorekta, reizēm pat nevērīgasalona darbinieku attiek-sme pret klientu.Risinājumi:1. Sestdienās strādāt ilgāk unbrīvdienu noteikt, piemēram, otrdienu(daudzu salonu veiksmīgaVai skaistumkopšanas pakalpojumivisiem ir ērti pieejami?prakse).2. Ja ir pakalpojumu izvēle,rūpēties, lai pakalpojumi būtu arīpieejami (piemēram, manikīrameistars ir arī apmācīts veiktuzacu korekciju utt.).3. Ir daudz dažādu semināru,lekciju (bez maksas), kas domātiapkalpojošā sfērā strādājošiem,un salonu īpašnieki varētu aicinātsavus darbiniekus šos seminārusapmeklēt.Ar savu vēstuli es gribētu aicinātsalonu īpašniekus, darbiniekusizvērtēt savus darba laikus,attieksmi pret darbu un klientiem.Es gribētu apmeklēt salonuIecavā, dot iespēju nopelnīt Iecavādzīvojošam un strādājošammeistaram, pie kura gribētu iet regulāri,nevis svešam meistaramRīgā.Ar cieņu, Baiba«Iecavas Ziņas» centās rast atbildesuz uzdotajiem jautājumiem.Apzinot skaistumkopšanasiespējas Iecavā, jāsecina, kato piedāvājums ir diezgan plašs.Runājot par pakalpojumu pieejamībuun meistaru darba laiku,svarīgākais, ko nepieciešams uzsvērt,ir:·ekonomiskā krīze pakalpojumusniedzējiem liek izjustklientu skaita samazināšanos,un tas nozīmē, ka daudz biežākpastāv iespēja tikt pie vēlamāmeistara arī bez iepriekšējapieraksta, taču…·lai neradītu diskomfortu nesev, ne meistaram, vēlams veiktiepriekšēju pierakstu. Tā jūs varatizvēlēties pakalpojuma saņemšanaipiemērotāko laiku unizvairīties no nevajadzīga stresa,nezinot, vai meistars varēs pieņemtvai ne, kā arī varat saskaņotvairāku pakalpojumu izmantošanuvienā apmeklējuma reizē;·vairums aptaujāto pakalpojumusniedzēju klienta ērtību labadir gatavi pieņemt klientus arīārpus darba laika (gan agrāk norīta un vēlāk vakarā, gan brīvdienās),taču tas viss iepriekš ir jāsaskaņo.Tabulā centāmies apvienotinformāciju par Iecavā pieejamiemskaistumkopšanas pakalpojumiemun to sniedzējiem. Uzreizgan atvainojamies tiem, kuri,iespējams, kādu iemeslu dēļnav nokļuvuši mūsu redzeslokā.Informācijas precizēšanai (tā tiksievietota arī pašvaldības portālāwww.iecava.lv) aicinām «aizmirstos»komersantus sniegt par seviziņas (tālr. 63941299, e-pastaadrese: avize@iecava.lv).


2008. gada 31. oktobrī 6.A:Mana LatvijaRudens.Debesis. ZaļumsRoberts Tūmanis, 11.a kl.an Latvija asociējas arrudeni, kad viss irMdrūms un slapjš.Latvijā ir palikuši trīs gadalaiki,jo no ziemas vairs nav nemiņas. Man pietrūkst gaišā unspilgtā sniega, kas uzlabogarastāvokli. Man rudens ilgstsešus mēnešus, jo ziema iratkāpusies. Es ceru vēl sagaidītto, ka varēšu saviemmazbērniem stāstīt -kādreiz ir bijis sniegs!Ļoti skaistas Latvijā ir debesis.Turpinām publicētinteresantākāsIecavas vidusskolasskolēnu miniatūras.Pie mums ir visskaistākiesaulrieti! Ik pa laikam patīkapgulties zaļajā zālītē unpavērot mākoņus, kādasformas tie veido un kā lēnāmpārskrien pāri manai mājai. Tiespēj nomierināt un dažkārtiemidzināt. Citreiz, kad man irslikts garastāvoklis, tie spējuzmundrināt un saviļņot.Latvija ir gluži kā zaļa lapa.Šeit ir tik daudz zaļās krāsas,ka dažkārt pat acis žilbst.Lidojot ar lidmašīnu pāriLatvijai, no augšas liekas, kamēs esam mazas skudriņasšajā zaļajā zālītē. IZPērn otrie,šogad pirmieF: www.iauto.lvSievietēm Irākā un Iecavāmērķi ir līdzīgiA:F: Anta KļavenieceSestdien, 25. oktobrī,uzņēmumā «Iecavnieks»un biedrībā Sieviešu klubs«Liepas» ciemojās sešasviešņas no Irākas.Irākas sieviešu uzņēmējuvizīti Latvijā sadarbībā arnevalstisko organizāciju(NVO) Līdere organizējaLR Ārlietu ministrija.Sadarbības projekta «Stiprinotsievietes lomu sabiedrībā,biznesā un attīstībā» ietvaros no21. līdz 26. oktobrim Irākas uzņēmējasizbaudīja plašu aktivitāšuprogrammu: piedalījāsApaļā galda diskusijā Ārlietu ministrijā,tikās ar Valsts prezidentuValdi Zatleru un eksprezidentiVairu Vīķi-Freibergu, divasdienas aizvadīja seminārā unIrākas uzņēmējāmpar vizītiLatvijā atgādināsĀrlietu ministrijasdāvinātāDVD formātavizītkarte, betpar Iecavu -ierāmēti AgitasHaukasfotouzņēmumi,kuros redzamsIecavas parksrudenskrāšņumā.mentoringa kursos par uzņēmējdarbībassākšanu, devāsekskursijā pa Vecrīgu un apmeklējaOkupācijas muzeju.Viesojoties sieviešu klubā«Liepas», irākietes izrādīja lieluinteresi par kluba aktivitātēm, joarī viņu centieni ir līdzīgi, betpieredze - niecīgāka. Delegācijasdalībnieces pārstāv dažādas Irākasprovinces un dažādas profesijas,taču viņu mērķis ir viens –ja es necīnīšos par attīstību,kurš tad cits. Irākas sieviešuNVO Al-Amal aktīvi piedalās Irākassieviešu lomas stiprināšanā,līdzdarbojoties Irākas pilsoniskāssabiedrības attīstības projektos.Al-Amal organizācijasgalvenās darbības jomas ir izglītība,veselība, dzimumlīdztiesība,tiesiskuma, jauniešu un cilvēktiesībujautājumi.Vairāk lasiet interneta portālāwww.iecava.lv. IZIecavnieki Aivars Mačeks (no kreisās) un Raitis Purmaliskļuvuši par iAuto tūrisma rallija kausa 2008. gada sezonaskopvērtējuma uzvarētājiem.A:Beata Logina24. oktobrī notika iAutotūrisma rallija kausa2008. gada 5. posma,kā arī sezonasuzvarētāju apbalvošana.Kopvērtējumā pirmovietu ieguvaiecavnieku ekipāža -pilots Raitis Purmalis unstūrmanis Aivars Mačeks.Noslēdzošais 5. posms «Rudens2008» risinājās 18. oktobrīNītaures pusē. R. Purmalis unA. Mačeks tajā izcīnīja trešo vietu,taču kopvērtējumā pakāpāsuz kāroto pirmo vietu, otrajā vietā,ko paši ieņēma pagājušajāsezonā, atstājot pērnā gada uzvarētājusMareku Vītolu un UģiReņģi.Iecavnieku ekipāža ar VWGolf 2008. gada kausa izcīņā uzrādījastabilus rezultātus - trīsposmos palika nepārspēti, vienāieguva otro un vienā - trešo vietu.Par šiem panākumiem rallistisaņēmuši kausus un diplomus.Uzvarētāju sertifikāts ļauj bezmaksas startēt 2009. gada sacensībupirmajā posmā.iAuto tūrisma rallijs radies,apvienojot amatieru [standartauto]rallija un 4x4 pasākumuelementus. Sacensībās piedalītiesvar jebkurš - ar ielas [pasažieru]automobili, kuram ir izietatehniskā apskate. Parasti pa dienunotiek režīma - leģendasbraucieni, kur dalībniekiem maršrutspēc leģendas jāveic ideāliprecīzā laikā - ņemot vērā uzdotosvidējos ātrumus. Ne vienmērtas izdodas, jo ātrumi norādīti artādu aprēķinu, lai ideāli varētunobraukt, tikai nekļūdīgi veicotleģendu.Ceļi satiksmei netiek slēgti.Tas nozīmē, ka jābrauc pēc Ceļusatiksmes noteikumiem. Leģendasbraucienos noder kalkulatorsvai dators. Advancētākiebrauc ar datoru, kas savienots arGPS.Parasti notiek arī kādas papildusacensības - «aklā braukšana»,«veiklības» braucieni u. tml.Vakars ir iecienītākā sacensībudaļa - drošības apsvērumupēc tā notiek tumsā (lai varētulaicīgi pamanīt citus satiksmesdalībniekus). Tad dalībniekiempēc organizatoru izsniegtas apviduskartes konkrētā laika normājāatrod kontrolpunkti, jāatzīmējastajos ar kompostieriem,varbūt jānoraksta kādi skaitļi,kas noder, lai atrastu kādu slēptukontrolpunktu. Parasti orientēšanāsnotiek apmēram trīs līdzpiecas stundas.Vairāk info www.iauto.lv. IZ


7.IZ2008. gada 31. oktobrīSporta ziņasF: Beata Logina21. oktobrī ar 8.-9. klašu sacensībām noslēdzās Iecavasnovada skolu futbola turnīrs, informē sporta skolas metodiķisMāris Ozoliņš.Pirmo vietu šajā vecuma grupā ieguva vidusskolas komanda«Zenit», kurā spēlēja Gints Stūrmanis, Stepans Vipihs, SandisRiekstiņš, Roberts Balabkins, Gatis Dudurs, AleksandrsBabuškins, Arvis Kalnenieks, Deivids Klints un Ņikita Mateošs.Otro vietu sacensībās izcīnīja vidusskolas komanda «FK», bet trešajāvietā ierindojās Dzimtmisas pamatskolas komanda «Spartak».Par sacensību vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Aleksandrs Babuškins.Swedbank Jaunatnes basketbola līgas mini spēļu otraissabraukums notika 25. oktobrī Rīgā, informē basketbolatreneris Vilnis Gailums.Ķeizarmežs - Iecava/Vecumnieki1997. g. dz. 40:65 (H. Meļķis 24, G. Plukass 19)1996. g. dz. 72:25 (J. Pelēcis 20)Rīdzene/Barons - Iecava/Vecumnieki1997. g. dz. 59:35 (G. Plukass 17, E. Jašuks 10)1996. g. dz. 68:22 (J. Pelēcis 17)23. oktobrī Bauskā risinājās rajona C vecuma grupasvieglatlētu sacensības telpās.1996.-1997. gadā dzimušo sportistu vidū:Jana Zamarina izcīnīja pirmo vietu 40 m un 40 m barjerskrējienā,otro vietu pieccīņā, trešo vietu tāllēkšanā un 500 m skrējienā;Anna Bugovecka - otro vietu augstlēkšanā un tāllēkšanā unceturto vietu pieccīņā;Diāna Dalbe - pirmo vietu 500 m;Zigmārs Vītols - pirmo vietu 40 m un trešo vietu tāllēkšanā;Armands Birģelis - otro vietu 40 m barjerskrējienā, trešo vietuaugstlēkšanā un pieccīņā;Mārcis Skuja - pirmo vietu augstlēkšanā un piekto vietu pieccīņā;Alvis Līrums - otro vietu tāllēkšanā;Žanis Sevastjanovs - otro vietu 40 m skrējienā;Raitis Fomrats - trešo vietu 40 m skrējienā;Artjoms Dogadkins - trešo vietu 500 m skrējienā.Starptautisks galda tenisa festivāls 25. un 26. oktobrī Rīgāpulcēja spēcīgākos sportistus no Lietuvas, Igaunijas,Sanktpēterburgas (Krievija) un Latvijas galda tenisa centriem.No iecavniekiem vislabāk veicās Alisei Plucei, kura 1996. gadādzimušo grupā ieguva sesto vietu; Karīna Taranda ierindojās10. vietā, bet Dārta Ozoliņa bija devītā labākā tenisiste starp1994. un 1995. gadā dzimušajiem sāncenšiem.Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanunekustamajiem īpašumiem «Stropi», «Grāvmalas» un«Birzīte» Iecavas novadā, Bauskas rajonāSaskaņā ar Bauskas rajona Iecavas novada Domes 14.10.2008. lēmumu, protokols Nr. 12, 7.2. p., ir uzsākta detālplānojumaizstrāde nekustamajam īpašumam «Stropi» (kad. Nr. 4064010 2723) ar platību 11,89 ha, nekustamajam īpašumam «Grāvmalas»(kad. Nr. 4064 010 0224) ar platību 10,0 ha un nekustamajamīpašumam «Birzīte» (kad. nr. 4064 010 0079) ar platību5,4 ha Iecavas novadā, Bauskas rajonā.Zemesgabala plānotā izmantošana, saskaņā ar Iecavas novadateritorijas plānojumu, - jaukta darījumu un sabiedrisko objektuapbūves teritorija.Detālplānojuma izstrādes vadītāja - sertificēta arhitekte ValdaLasmane.Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt vaisūtīt pa pastu divu nedēļu laikā Iecavas novada Domei - Skolasiela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālrunis - 63941301.Tuvojoties 25 gadu jubilejai, vidējās paaudzes dejukolektīvs «Iecava» aicina bijušos dejotājusuz mēģinājumiem Iecavas kultūras namā ceturtdienāsplkst. 20. Tālr. 29512195 (vadītājs G. Jansons).Ikgadējie Bauskas rajona pašvaldību sporta svētki notika24. oktobrī Īslīces vidusskolā.Tas bija pēdējais tāda veida pasākums pirms nākamgad gaidāmāsadministratīvi teritoriālās reformas. Īslīcieši bija pacentušies,lai vietvaru deputāti un darbinieki varētu demonstrēt savu veiklībuun komandas saliedētību, pildot atraktīvus uzdevumus. Iecavniekikopvērtējumā ar minimālu starpību atpalika no pirmās vietas ieguvējiem- rajona Padomes sportistiem - un ierindojās otrajā vietā; godpilnotrešo vietu ieguva svitenieši. Iecavas vienība saņēma atzinībupar veiksmīgāko sporta spēļu moto (attēlā), kā arī tika pie balvām parpanākumiem vairākos uzdevumos: virtuozais pingpongs, šķīvīšamešana, riepas tīšana (1. vieta), jautrības stafete, priekšsēdētāju sacensība(2. vieta) un aklie riteņi (3. vieta). IZSporta namāIecavas novadačempionāts telpufutbolāsāksies 1. novembrī.Plašāka informācijawww.fkiecava.lv.Amatieru basketbola līga3. novembrī pl. 20:30Dartija : Talsi7. novembrī pl. 20:30Dartija : Saldus21. novembrī pl. 20:30Dartija : OlaineIECAVAS NOVADAVIEGLATLĒTIKASSACENSĪBAS TELPĀS5. novembrī plkst.14:00«D» grupa - 1998. g.dzimušiem un jaunākiemzēniem un meitenēm;12. novembrī 15:00«A» grupa - 1993. g. dz.zēniem un «B» grupa -1994./95. g. dz. zēniem unmeitenēm;19. novembrī 15:00«C» grupa - 1996./97. g. dz.zēniem un meitenēmSacensību nolikums lasāmswww.iecava.lv.Aizsaulē aizgājušiPirms divām nedēļām tirguslaukumā pieklīdis rudibrūns runcis. Interesētiesdzīvnieku barības kioskāvai pa tālruni 29785824.Jāņa Zīvārta piemiņaskausa izcīņa zolītēsvētdien, 2. novembrī,plkst. 9.00Iecavas kultūras namā.Pieteikšanās no plkst. 8.30.Dalības maksa - Ls 5.IZVērtējam kopāNegatīvi- 24. oktobrī divas «Cālīša»audzinātājas ar bērnudārzaaudzēkņiem devāmiesekskursijā uz Iecavas parku,kur bērniem organizējām arīizkustēšanos - nelielas stafetesstarp soliņiem pie estrādes.Nepatīkami pārsteidza sētniece,kas mūs krieviski nolamāja,sakot, ka šī nav vieta, kurskraidīt. Arī nostāk - zālītē -nedrīkstējām darboties, lainepiemīdītu lapas.Nesaprotam, kāpēc vietējobērnu aktivitātes nedrīkstnotikt parkā un mumsjāuzklausa pārmetumi?!Zinaida Morozova (16.09.1936. - 24.10.2008.)/Ilze Blaumane/


IZ Reklāma un sludinājumi : : :Psihologs,kosmobioenerģētiķis,hipnoterapeits,masāža.31.10. - 02.11.Tālr. 26234797.No 1. novembra ģimenesārste Ilze Vaičekonesavus pacientus pieņemsEdvarta Virzas ielā 4a.Pieņemšanas laikssaglabājas iepriekšējais.Tālr. pierakstam 63941738.SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:smilts, melnzemes, šķembuun grants piegādi objektā;būvgružu izvešanu;transporta,ekskavatora-iekrāvējapakalpojumus.Tālr. 29780065.RUDENĪGI ZEMAS CENASPVC LOGIEM UN DURVĪM5 kameru logiiekšējās un ārējās palodzesdažādu veidu žalūzijas unmoskītu sietimontāža, demontāža, logu nomērīšanaaiļu apdarelīzings un garantijaPārdod : : :Polijā ražotu zivju barību(negrimstošu, koijām).Tālr. 29164600.Play Station 2 (divasvadierīces, atmiņu karte undaudz interesantu spēļu).Ls 90. Tālr. 29433664.3 istabu dzīvokli Dārza ielā 4.Tālr. 29225808.2 istabu dzīvokli Iecavā, Skolasielā, 50,4 m², otrais stāvs.Tālr. 29287842.3 istabu dzīvokli Iecavā.Tālr. 29111497.2 istabu dzīvokli Iecavā.Steidzami, lēti.Tālr. 29178400.3 istabu dzīvokli Iecavas centrā2(60 m , 2. stāvs, balkons)vai maina pret privatizētu1 istabas dzīvokli.Tālr. 26078101.smiltis vairumā.Tālr. 29484578.kūdras briketes apkurei(Baltkrievija, cena 80 Ls/t).Iespējama piegāde.Tālr. 26112140.Pērk : : :metāla taupības krāsniņu,baltos silikāta ķieģeļus, lietotasdurvis un logus, zāģmateriālus,lietotas guļbūves pārvešanai.Tālr. 29354887.2008. gada 31. oktobrīKultūras namā8. novembrī pl. 19:00RAŽAS BALLELai vakars sagādātu jaukusmirkļus atpūtai, jūs priecēstautā iemīlētie aktieriDita Lūriņa-Egliena unMārtiņš Egliens.Par lustīgu deju solirūpēsies grupa «Vēja runa».Ieejas kartesvar iegādāties kultūras namā;cena - Ls 5.12. novembrīkinofilma«RĪGAS SARGI»Seansi plkst. 18:00 un 20:00Biļetēm svētku cena - Ls 1.Biļešu iepriekšpārdošana!15. novembrī pl. 19:00Vokālās grupas«VILKI» koncertsBiļetēm svētku cena - Ls 1.Biļešu iepriekšpārdošana!8.17. novembrī pl. 19:00LATVIJAS VALSTS90. GADADIENAIveltīts pasākumsar svinīgu balvas«Iecavas gada cilvēks»pasniegšanu unsvētku koncertuLienes Šomases unJāņa Moiseja izpildījumā.Ieeja bez maksas.21. novembrīteātra izrāde«ALU SIEVIETE»Biļešu cena - Ls 7 un Ls 8.Biļešu iepriekšpārdošana!2. novembrī plkst. 16:00BIRZUĻU KAPOSSVECĪŠU VAKARS.PateicībaPaldies policijas darbiniekamĢirtam Jakobi par operatīvorīcību nozagto mobilo telefonuatrašanā.Treneris E. GāgaSociālais dienests aicinaatsaukties cilvēkus,kas var palīdzēt ardāvinājumiem vairākāmdaudzbērnu ģimenēm,kurām pašlaik ir ļotinepieciešamas divstāvugultas un saliekamasguļammēbeles (izvelkamikrēsli-gultas u. tml.).Tālr. 63942243; 63942669.Izīrē : : :istabu ar nelielu virtuvivienam cilvēkam Iecavas centrā.Tālr. 29717189.2 istabu dzīvokli Ozolu ielā.Tālr. 26974399.Piedāvā darbu : : :Aicina darbā apkopēju.Tālr. 29251290.11. novembrī pl. 17:30pie Brīvības pieminekļaIecavas parkāLĀČPLĒŠA DIENAIveltīts piemiņas brīdis.Dažādi : : :Manikīra meistare TatjanaMiezīte pieņem frizētavā «Visaiģimenei», Skolas ielā 4-45.Tālr. 28779117.Redakcijas tālrunis: 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss: 63941991.Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe-Fridrihsone, Aigars Grīnbergs, Arnis Grundmanis, Dzidra Baltace.Redaktore Beata Logina, korespondente Anta Kļaveniece.Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1200 eks.Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

More magazines by this user
Similar magazines