Ārkārtas domes sēdes Nr.1. protokols - Jelgavas rajona padome

jrp.lv

Ārkārtas domes sēdes Nr.1. protokols - Jelgavas rajona padome

dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, AivarsNaglis, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, AigarsStrupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Apstiprināt noteikumus „Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolasizglītības iestādēm” (pielikumā).3. §Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemespiekritību” (protokols Nr.11 48.§)(Ziedonis Caune, Daiga Branta, Jānis Kalviņš)Pamatojoties uz, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piederošo unpiekrītošo zemi” 3.2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 70.pantu,79.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Anita Klupša, Jānis Kapcjuhs, UldisReinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, Sarmīte Balode, Ilze Vītola,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Parzemes piekritību” (protokols Nr.11 48.§), 48.1.punkta 1.2.apakšpunkta tabulupapildinot ar 19.punktu šādā redakcijā:N.p. Zemes vienības Zemes vienības Piezīmes (norādes)k. kadastra Nr. platība (ha)19. 5411 001 0170 0.19 2. sķērsiela2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.4. §Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā(Ziedonis Caune, Ilze Āna, Aivars Naglis)Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.pantapirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantatrešās daļas 2.punktu un 30.panta otro daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –16 (ZiedonisCaune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Aivars Naglis, Rita Čigāne, Jānis Kalviņš, Anita Klupša,Jānis Kapcjuhs, Uldis Reinbergs, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiņa, SarmīteBalode, Ilze Vītola, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdarīt grozījumus Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centranolikumā:3


1.1. 3.punktā svītrot vārdus: „Jelgavas novada sociālā dienesta”;1.2. 5.punktā vārdu: „iestādes” aizstāt ar vārdu : „Centra”;1.3. Svītrot 11.3.punktu;1.4. 11.12.punktā vārdus: „sociālā dienesta vadītāja” aizstāt ar vārdu :„izpilddirektora”;1.5. Papildināt nolikumu ar jaunu 12., 13., 14., 15. un 16.punktus šādā redakcijā:„12. Centram ir struktūrvienības:12.1. Elejas filiāle (Parka iela 11, Lietuvas iela 19, Elejas pagasts,Jelgavas novads, LV – 3023);12.2. Kalnciema filiāle (Lielupes iela 27, Kalnciema pagasts, Jelgavasnovads, LV – 3016); Jaunsvirlaukas filiāle („Zariņi”, Staļģene, Jaunsvirlaukaspagasts, Jelgavas novads, LV- 3031).13. Centra filiālei var būt apakšstruktūrvienības.14. Centra filiāli vada filiāles vadītājs.15. Centra filiāles vadītāja tiesības un pienākumi:15.1. vadīt filiāles darbu, izņemot līgumu slēgšanu;15.2. nodrošināt Centra vadītāja rīkojumu izpildi;15.3. sagatavot uz filiāles darbību attiecināmo Centra darbībasnodrošināšanai nepieciešamo dokumentu projektus;15.4. izstrādāt un iesniegt Centra vadītājam ieteikumus filiālesdarbības uzlabošanai.”,līdzšinējos 12.un 13.punktus uzskatot attiecīgi par 17. un 18.punktiem.Sēde slēgta plkst.14.00.Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājsZ.CauneProtokolējaL.Zaremba4

More magazines by this user
Similar magazines