Cenrādis - Hipotēku banka

hipo.lv
  • No tags were found...

Cenrādis - Hipotēku banka

(Spēkā no 01.07.2013.)PROCENTU LIKMES UN NOSACĪJUMIKritērijiNosacījumiProcentu likme 1 EUR mainīgā 2 no 1,5% plus 6 mēn. EURIBORLVL mainīgā 2 no 1,5% plus 6 mēn. RIGIBORinvestīciju finansēšanai līdz 10 gadiem 3Aizdevuma termiņšapgrozāmo līdzekļu finansēšanai līdz 5 gadiem 3Minimālā summa 5 investīciju aizdevumiem mikrokomersantiemLs 10 000jaundibinātiem komersantiem 4 Ls 54 000apgrozāmiem līdzekļiem mikrokomersantiemLs 5 000Maksimālā summa 6 investīciju aizdevumiem Ls 1 000 000 7apgrozāmiem līdzekļiem Ls 500 000 7Līgumsods par kavētajiem maksājumiem 48% - 60%Līgumsods par tehnisko overdraftu Kredītlīnijām, kas piešķirtas līdz08.10.201248% vai 30% 8CENRĀDIS CITIEM PAKALPOJUMIEMPakalpojumsKomisijas maksaja finansē no ERAF-2 līdzekļiem 0,5% no piešķirtās aizdevuma summasAizdevumano piešķirtās aizdevuma summasnoformēšana un1,2% apgrozāmiem līdzekļiemizsniegšanaja finansē no citiem avotiem(minimālā Ls 130)1,7% investīcijām (minimālā Ls 130)Komisijas maksa par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu 92% no pirms termiņa atmaksājamāsaizdevuma summas1aizdevumiem ar fiksētu likmi, veicot likmes pārskatīšanu, fiksētā likme visu valūtu aizdevumiem tiek noteikta ne mazāka kā 2,5% gadā;2mainīgās aizdevuma procentu likmes fiksētā daļa tiek pārskatīta ik pēc 3 gadiem;3ja aizdevumu finansē no ERAF-2 resursiem, gala atmaksas termiņš nedrīkst pārsniegt 31.12.2020. Piešķirot aizdevumu no EIB resursiem, galaatmaksas termiņš nedrīkst pārsniegt 01.08.2024.;4jaundibinātiem komersantiem (reģistrēti ne vairāk kā 3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Bankā), kuri atbilst Starta programmas 2 prasībām.5aizdevumu pieteikumiem, kas iesniegti līdz 21.05.2013. investīciju aizdevumiem no Ls 200 000, bet apgrozāmiem līdzekļiem no Ls 100 000 unierobežojums neattiecas uz komersantiem, kuri īsteno ES fondu līdzfinansētus projektus;6apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi kopā vienam komersantam vai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem nedrīkst pārsniegt Ls 1 500 000.Aizdevumu pieteikumiem, kas iesniegti līdz 21.05.2013, kopsumma nedrīkst pārsnieg Ls 7 500 000;7aizdevumu pieteikumiem, kas iesniegti līdz 21.05.2013. investīciju aizdevumiem līdz Ls 5 000 000, bet apgrozāmiem līdzekļiem līdz Ls 2 500 000;8 līgumsodu par tehnisko overdraftu Kredītlīnijām 30% apmērā var piemērot, ja aizņēmēja kopējās saistības Bankā pārsniedz Ls 1 000 000;9komisijas maksu par saistību pirmstermiņa atmaksu nepiemēro, ja tiek veikts Hipotēku bankas aizdevuma pārjaunojums, refinansēšana, vaiaizdevumu procentu kapitalizācija, kā arī kredītlīnijas atmaksa.(Spēkā no 01.07.2013)CENRĀDIS PAKALPOJUMIEMPakalpojums Komisijas maksa 1saskaņā ar aizdevuma izsniegšanas 0,5% no neizsniegtās aizdevumagrafikusummasNaudas līdzekļu rezervēšana1,0 % - 2,5% no neizsniegtāsbez aizdevuma izsniegšanas grafikaaizdevuma summasAizdevuma apkalpošana (mēnesī)līdz Ls 25.000 Ls 5piešķirtai aizdevuma summai 2no Ls 25.001 Ls 6limita palielināšana, aizdevumaapvienošana vai pārjaunošanaIesnieguma izskatīšana parizmaiņām līgumāpar aizdevuma valūtas maiņu0,5% no aizdevumapamatsummas atlikuma(minimālā LVL 100;maksimālā LVL 3000)1.lp. no 2


Iesnieguma izskatīšana parizmaiņām līgumāIesnieguma izskatīšana, kasnav saistīta ar līgumaizmaiņāmPakalpojumspar aizdevuma procentu likmes vai veidamaiņupar kredītlīnijas vai aizdevuma apgrozāmiemlīdzekļiem termiņa pagarināšanupar izsniegšanas termiņa pagarināšanupar aizdevuma atmaksas grafika maiņupar aizdevuma ikmēneša atmaksas datumamaiņupar citu līguma nosacījumu maiņupar atļauju u.c. dokumentu sagatavošanuAtkārtota apstiprināta dokumenta, t.sk. apstiprinātas kopijas, sagatavošanaKomisijas maksa1% no aizdevumapamatsummas atlikuma(minimālā Ls 100)0,7 % no aizdevuma summas(minimālā Ls 100;maksimālā Ls 5000)0,5% no neizsniegtāsaizdevuma summas(minimālā Ls 50)0,4 % no aizdevumapamatsummas atlikuma(minimālā Ls 50;maksimālā Ls 3000)0,1% no parāda summas parpar Galvinieka termiņā neveiktu maksājumu Bankaikatru nokavēto dienu1 latu ekvivalents tiek aprēķināts pēc LB kursa;2 nepiemēro Daudzdzīvokļu māju aizdevumiem;3 ja Bankas filiāle šo pakalpojumu var nodrošināt (izpildīt). Novērtējums paredzēts Bankas iekšējai lietošanai;4līdz 31.10.2013 kompensācija par rēķina nosūtīšanu netiek piemērota;5atgādinājumu par maksājumiem, kas veicami līdz 10.08.2013. (ieskaitot), sagatavošanu un nosūtīšanu Banka nodrošina līdz 31.07.2013. No01.08.2013, atgādinājumu par maksājumiem, kas veicami sākot ar 11.08.2013., tiek aizstāti ar rēķiniem.Ls 300,2% no aizdevumapamatsummas atlikuma(minimālā Ls 50;maksimālā Ls 1500)Ls 20 par katru izsniegtodokumentuLs 10 par katru izsniegtodokumentupietiekamības novērtējums 3 zemes īpašums, vairāku dzīvokļu māja, laukutipveida dzīvoklis Ls 30 – Ls 40dzīvoklis, vienģimenes dzīvojamā māja, rinduAizdevuma nodrošinājumamāja, vasarnīca, apbūves gabalsLs 40 – Ls 50māja, lauku saimniecība, ražošanas objekts,Ls 50 – Ls 100cits komercīpašumsĪpašumtiesību, ķīlas (hipotēkas) vai nomas tiesību nostiprināšana,reģistrēšana, grozīšana, pārjaunošana, dzēšana vienā Zemesgrāmatas, ValstsZemes dienesta vai LR Uzņēmumu reģistra nodaļā aizņēmēja vietāMaksa par atļaujas sagatavošanu ķīlas tiesību nostiprināšanai par labutrešajai personai uz īpašumu, kas ieķīlāts par labu BankaiLs 50(neietver obligātosmaksājumus, nodevas)2% no pirms termiņaatmaksājamās aizdevumasummas (min. Ls 200)Kompensācija par rēķina nosūtīšanu 4 pa pastu LVL 0,70 (par katru rēķinu)elektroniskibez maksasAtgādinājuma vēstules par veicamo maksājumu nosūtīšana 5 pa pastu Ls 0,70 par katru aizdevumuelektroniskiAtgādinājuma īsziņas par veicamo maksājumu nosūtīšana uz mobilo tālruni 5Līgumsodipar līguma nosacījumu pārkāpumu un/vai neizpildipar saistību izpildes secības pārkāpumiem (saskaņā arnoslēgto Līgumu par saistību izpildes secību)bez maksasLs 0,15 par katru aizdevumu0,1% no aizdevumapamatsummas atlikuma(minimālā Ls 50 par katruneizpildes gadījumu)6% no summas, kuras atmaksanav veikta saskaņā arvienošanos2 lp. no 2

More magazines by this user
Similar magazines