12.07.2015 Views

Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana - Valsts Darba ...

Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana - Valsts Darba ...

Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana - Valsts Darba ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Iepirkumam ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšanai(CPV kods 63510000-7)Iepirkuma identifikācijas Nr. LM VDI 2011/ 001Darba uzdevumsPielikumsLīguma darbības laikā rezervēt un nodrošināt ar aviobiļetēm ekonomiskajā klasē, autobusa,vilciena biļetēm un viesnīcas numuriem (3* un/vai 4* viesnīcās ar brokastīm) Latvijā ārzemjuekspertiem no Eiropas Savienības un citām valstīm.Valsts darba inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem rezervēt un nodrošināt ar aviobiļetēmekonomiskajā klasē, autobusa, vilciena biļetēm un viesnīcas numuriem (3* un/vai 4* viesnīcās arbrokastīm) Eiropas Savienības un citās valstīs.Valsts darba inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem nodrošināt lietišķo braucienuapdrošināšanu.Pakalpojums jāsniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma un līgumā noteiktajā termiņā.Līguma darbības termiņš – no 2011.gada jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim.TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMSNr.p/kPakalpojuma veids1. Aviobiļešu rezervēšana ekonomiskajā klasē (tiešielidojumi)2. Aviobiļešu rezervēšana ekonomiskajā klasē(savienotie lidojumi)3. Aviobiļešu piegāde Eiropas Savienības valstīs4. Papīra aviobiļetes noformēšana5. Vilciena biļešu rezervēšana6. Autobusa biļešu rezervēšana7. Aviobiļešu, vilciena un autobusa biļešu piegādeRīgā8. Viesnīcas rezervēšana (3* un/vai 4* viesnīcās arbrokastīm) Eiropas Savienības un citās valstīs9. Viesnīcas rezervēšana (3* un/vai 4* viesnīcās arbrokastīm) Latvijā10. Lietišķo braucienu apdrošināšanaIzpildes termiņšpakalpojumaveikšanaiKopā:Cena, LVL bezPVN


Pieteikuma veidlapaValsts darba inspekcijas izsludinātajam iepirkumam2011.gada ___.__________________vieta_____________________, reģistrācijas nr.___________,pretendenta nosaukums(turpmāk tekstā – Pretendents), iesniedzot šo piedāvājumu piesakās Valsts darba inspekcijas(turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajā iepirkumu procedūrā.Pretendents ir iepazinies ar Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma procedūras prasībām, piedāvāikmēneša projekta aktivitāšu un rezultātu eksponēšanu ikmēneša darba aizsardzības tematikaiveltītā izdevumā atbilstoši iepirkuma priekšmeta specifikācijai.Iesniedzot šo pieteikumu Pretendents apliecina, ka:- Piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības;- Piekrīt Pasūtītāja noteiktajai iepirkuma procedūrai un Pasūtītāja noteiktajām iepirkumaprasībām;- Uz viņu neattiecas nekādi ierobežojumi piedalīties Pasūtītāja izsludinātajā iepirkumā;- Uz viņu neattiecas nekādi ierobežojumi sniegt Pasūtītāja noteiktos pakalpojumus pilnāapmērā._____________________ vārdā, ____________________.pretendenta nosaukumsamats, vārds, uzvārds,___________paraksts

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!