"Madlienas Vēstis", aprīlis - Ogres novads

ogresnovads.lv

"Madlienas Vēstis", aprīlis - Ogres novads

Nr. 236MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDES LAIKRAKSTS2012. gada aprīlisPavasara gaidīšanas prieksPavasaris nāk katru gaducitāds. Mēs nekļūdīgi pēcsmaržām, skaņām un pavasararadītajiem brīnumiem varampateikt – tā ir atmoda gan visaidzīvai radībai, gan pašai Zemesmātei.Pirmsskolā „Taurenītis”pavasaris sākās ar skanīgu,muzikālu un dejisku „Bantīšuun šlipsīšu” balli 21. martā.Meitenes – skaistos tērpos, arkrāsainām lentām matos unapģērbā , bet zēni – svētku uzvalkos,ar kaklasaitēm, mūzikaspavadībā ienāca zālē, apsoļojagoda apli, lai visi redzētu, cikviņi ir īpaši un, cik nopietnigatavojušies ballei. Pēc tamkatra grupa un katrs dalībnieksdemonstrēja savu tērpu kāmodes skatē. Te redzējām unjūsmojām par vecāku izdomu,cik neparasti un daudzveidīgiizrotāti tērpi, veidotas frizūrasar lentām, darinātas kaklasaitesar adījumu aplikācijām, izšūtasar konfektēm un gatavotasno papīra. Paldies, protams,vecākiem par radošo izdomuun aktīvu līdzdalību svētkupasākuma norisē. Pēc tērpuskates, bērni saņēma saldasdāvanas, bet noslēgumā iejutāsdiskotēkas ritmos, par kurasskanīgumu parūpējās mūzikasskolotāja Ineta Balode.29. martā organizējāmVingrošanas svētkus ar nosaukumu:„Kā es sajūtu pavasari”,jo mēs visi esam noilgojušiespēc saules un siltuma. Mumspar prieku šajos svētkos ciemosieradās tikko pamodusiesVabolīte /skolotājas palīdzePārsla Liepiņa/. Viņa iepazināsar bērniem, izkustināja radziņusun kājiņas. Brīžiem gan vingrojumitik labi nepadevās, tad lieliebērni gāja palīdzēt Vabolītei tiktuz kājām.Katra grupiņa piemeklējamūziku par pavasari, sauli,vēju, dzīvās dabas mošanos,par puķēm, kokiem un strautiņuburbuļošanu. Visām dziesmāmbija ļoti jauki un sirsnīgi vārdi.„Vizbulītes” grupa un skolotājaAelita Lazdiņa ar saulītēm rokāsrādīja, kā dabā viss mostas, jaspīd saule. „Magonītes” grupasbērni un skolotājas Una Ločmeleun Elita Jēkabsone bija pārtapušipar biz-bizmārītēm. Tieši partādām vabolītēm, kāda bijaciemos atnākusī Vabole. Pavasarisbez sniegpulkstenītēm naviedomājams. „Kliņģerītes” grupaun skolotāja Lilija Mūrniece arsniegpulksteņiem rokās rādīja kāpuķes pamostas no ziemas miega.„Saulespuķes” grupas bērniun skolotāja Vija Celma rādījakā dabā mostas gan dzīvnieki,gan putni, bet „Pīpenītes” grupasbērni ar skolotāju Ivetu Samuiejutās zaķu tēlos, kuri sagaidapavasari ar krāsainām Lieldienuolām. „Samtenītes” grupa unskolotāja Rudīte Struka atradadziesmiņu par spēcīgo sauli,kura aicina priecāties par to gantālajā Amerikā, gan mūsu Rīgā.„Zvaniņa” grupa skolotājas SigitasViduces vadībā izvēlējāsnopietnu aicinājumu gan sev,gan pārējiem – „Celies un ej”mūzikas pavadījumā, jo pavasarījāmostas, jādarbojas, jāietpretī jauniem izaicinājumiem,piedzīvojumiem, jāsagaidagājputni. „Pienenītes” grupaun skolotāja Sarmīte Ozoliņavingroja ar pavasara puķēmpienenēm, jo drīz tās ziedēsun rotās pļavas kā dzeltenassaulītes. Lai arī nevienā dziesmāneskanēja vārdi par lieliem unplašiem ūdeņiem, tomēr piemums ciemos ieradās brašiejūrnieki - zēni no sagatavošanasun vecākajām grupām. Viņirādīja kā sajūt pavasari uzūdeņiem.Noslēgumā visi saņēma balvas,kuras pasniedza Vabolīte.Svētki mums sagādāja prieku,jautru noskaņojumu un palīdzējaizjust pavasara atmodu.VPII „Taurenītis”sportaskolotāja Maija KiršteinaVabolīte kopā ar Magonītes grupas bērniemZaķi no Pīpenītes grupasSamtenītes grupaBezmaksas


2 Madlienas VēstisARĪ TĀDS ATNĀK PAVASARIS....„Madliena pagaidām izskatāskā tāds, labi neizmaisīts vēsturesmaisījums.....Centrā nu ir centraēka. Bet ap viņu visā panorāmādiezgan nekomponēts juceklis:blakus dārgā, modernā veikalaēka, tad lētie baltķieģeļudivstāveņi, tad vecāsprivātēkas....Kā tas viss saieskopā? Laikam jau tikai ar zaļoapstādījumu palīdzību. TikaiKOKI, tikai zaļumu arhitektsvar izglābt plānotāju ieplānotohaosu”. Tā dzejnieks ImantsZiedonis par Madlienu rakstījapagājušā gadsimta 80-tajosgados.Baltās „divstāvenes” tikaceltas 60-to gadu vidū, tadarī māju iedzīvotāji stādīja šoskokus. Koki auga vairāk kā 40gadus un piesedza šo „nesmukumu”,šo haosu.Kas būtu maijs bez zaļāmbērzu skarām,Kas septembris bezkastaņiem un zīlēm,Kas būtu mūsu Latvija bezkokiem,Bez birztalām, bez silu zilāmvīlēm?Tā saka dzejniece ĀrijaElksne. Nāk pavasaris, betdaudz koku Madlienas centrāto nesagaidīs. Tos vienkāršinozāģēja. Esmu emocionālscilvēks, man ir skumji, es nesaprotukā tas varēja notikt, kamtas bija vajadzīgs? Cilvēki runā,ka kāda kundzīte vākusi parakstuspar koku nociršanu.Arī Lindermans vāca parakstus- valodu nosargājām, betkokus - nē... Nozāģēja arī kuplāsliepas, kuras vasarās bija pilnasziediem un dūcošām bitēm.Man nav nevienam jāskaidrokādu labumu dod koki, domāju,to zina katrs cilvēks. Var jauteikt, ka mājas un zeme aptām ir privatizēta, bet gaisumēs elpojam visi vienu. Varbūttagad ir labāk saskatāma mājuarhitektūra un vieglāk ieskatītieskaimiņiem logos? Baltās mājasatkal ir plikas kā tikko celtas.Un mūsu vīri, kas pagastā pievaras? Vai viņiem nevajadzējaapsvērt un izpētīt, kādu ļaunumudara šie koki, pirms dod atļaujuto iznīcināšanai?Saprotu, ka koki ir nozāģēti2012. gada aprīlisun nekas vairs nav maināms, tačukatru pavasari Latvijā organizē«Mežu dienas» un varbūt arīmūsu pagastā vajadzētu stādītkokus? Pieaicināt speciālistu,lai pēc 40 gadiem nav atkaljāņem rokās zāģis? Es savu sāpiizsaku tāpēc, lai turpmāk pirmsņemt zāģi rokās, padomāt, vaitas tiešām ir jādara?Un atkal Ārija Elksne :Koki, bērnu dienu draugimīļie,Jūsu auklēti un pērti mēs,Jūs par visām mīlestībāmdziļākSakņojaties mūsu dvēselēs.Ināra Jēkabsone,pensionāre, puķumīļubiedrības «Dāle» vadītājaPar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanuPar politisko partiju daudzumuLatvijā saka – cik latviešu,tik partiju. Par daudzām lietām,mums katram ir savs viedoklis,savi argumenti. Demokrātiskāvalstī tos katrs arī brīvi publiskivar paust, un tas ir labi. Ikvienaspersonas rīcību, kas skar cituslīdzcilvēkus, gan normatīvie aktireglamentē diezgan pamatīgi, josevišķi, publiskas personas, taiskaitā pašvaldības rīcību.Normatīvajos aktos,kas reglamentē personasdarbību kādā jomā, parastitiek noteikti gan personaspienākumi, gan tiesības.Izņēmums nav ne nekustamāīpašuma apsaimniekošana, neapstādījumu uzturēšana, ne arīkoku ciršana. Jebkuras darbības,kas tieši saistītas ar cilvēka dzīvesvietas – mājokļa, tās apkārtnesizmaiņām, katrs cilvēks uztverļoti personīgi, katram cilvēkampar šīm pārmaiņām var būtsavs viedoklis, kas bieži viennesaskan ar citiem. Tieši tāpēctiek izdoti normatīvie akti, kuripalīdz atrast tiesisko pamatukonkrētai rīcībai.Prakse rāda, ka neviena ciematavai pilsētas labiekārtošanaun labiekārtotas ifrastruktūrasizveidošana nav iespējamasaglabājot neskartu dabu. Betpar estētiski noformētas ainavasizveidošanu, līdzīgi, kā parjaunbūvējamas ēkas veidolu patspeciālistiem var būt atšķirīgiviedokļi, bet gala vārds vienmērpiederēs objekta īpašniekam,bet kopīpašuma gadījumākopīpašnieku vairākuma viedoklim.Koku nozāģēšana, kas augušigadu desmitiem, nerada priekunevienam, neatkarīgi no viņaviedokļa cik tas ir labi vai slikti,bet īpaši sāpīgi to pārdzīvo šokoku stādītāji.Kādos gadījumos dzīvojamoēku tuvumā, kokus nākasnozāģēt? Pārsvarā tie ir gadījumi,kad stādot kokus nav ņemta vērāto ietekme uz ēku konstrukcijāmpēc to izaugšanas, tie irstādīti inženierkomunikācijuekspluatācijas aizsargjoslās vaikoks savu mūžu ir nodzīvojisun kļuvis bīstams apdraudotcilvēku veselību vai mantu.Atsevišķi augošu koku ārpusmeža zemēm ciršanu reglamentēnormatīvie akti. Jebkura kokanozāģēšanas nepieciešamība,pirms tiek izsniegta ciršanasatļauja, tiek izvērtēta. Strīdīgāssituācijās esam aicinājuši arīvides speciālistu no Ogresvai izzinājuši kāda citaapzaļumošanas speciālista viedokli.Piekrītu, ka koku ciršanasnepieciešamību apdzīvotā vietāir jāizvērtē no dažādiem aspektiemun ka tikpat atbildīgiiedzīvotājiem ir jāplāno kokustādīšanas vietas, lai, kāI.Jēkabsones kundze norādasavā rakstā, „pēc 40 gadiem navatkal jāņem rokās zāģis”.Vienam gan negribu piekrist,proti, ka kokiem Madlienāir jāpiesedz „nesmukums” -60-to gadu vidū celtās baltās„divstāvenes”. Manuprātnesmukums ir tad, ja mājasīpašnieki neliekas ne zinis parsavas mājas tehnisko stāvokliun vizuālo izskatu, par mājasapkārtnes sakopšanu, ja naskiepuķu dobju veidotāji pēc mēnešair aizmirsuši, ka tās arī jāravē.Kāda cita kundze manpārmeta, ka tagad, pēc kokunozāģēšanas, pašvaldībaibūs jāatbild par koku aizseguzaudējušo jumta segumubojājumiem vēja dēļ. Vai tiešāmmēs savus mājokļus esam tiktāl’„nosaimniekojuši”, ka koki irtie, kas aizsargā jumtus no vējapiesedz nodrupušās fasādes unnesakoptos pagalmus?Lai uzturētu ēkas, ir jāieguldalīdzekļi. Normatīvajos aktosnoteiktā kārtība ir tāda, kadaudzdzīvokļu māju dzīvokļuīpašnieki maksā ikmēnešamaksu pašu izvēlētamapsaimniekotājam, kasnodrošina ēkas un tās teritorijasuzturēšanu. Madlienā šosistēmu vēl nevienam nav izdeviesiedzīvināt, bet turpināmpie tā strādāt. Pagājušajāvasarā uzsākām daudzmazsistemātisku zālāju pļaušanu,bet „Ābeļu” mājas dzīvokļuīpašnieki vienojās par dalību ESlīdzfinansētā siltināšanas projektarealizēšanā. Lūk piemērs,kā saudzēt dabu ekonomējotenergoresursus un ēkas izskatupadarīt acij tīkamu vienlaicīgi.Arī citās daudzdzīvokļumājās paveiktos darbusorganizējuši atsevišķi cilvēki,kuriem jāsaka paldies par viņuuzņēmību runāt un pārliecinātcitus dzīvokļu īpašniekus parsavu mājokļu apsaimniekošanasnepieciešamību un finansējumaregulāru iekasēšanu savas mājasuzturēšanas vajadzībām..Arī pašvaldība katru gaduiespēju robežās veic savu ēkuremontus un uzturēšanas darbus,esošo apstādījumu kopšanuun jaunu stādīšanu. Šogad 3.maijā „Meža dienu” ietvarosozolu birzītē pie skolasmežsaimniecības speciālistuvadībā tiks uzsākta jaunu ozolustādīšana izkritušo kociņu vietā.Aicinu ikvienu dzīvokļaīpašnieku, nebūt vienaldzīgiemun iesaistīties savas mājasuzturēšanā.Madlienas pagastapārvaldes vadītājs O.Atslēdziņš


2012. gada aprīlis Madlienas Vēstis3Par Lielo TalkuMadlienas pagastāIr pienācis pavasaris, nokusissniegs, skatam paveras vēlpelēkie lauki un kailie koki. Bettajos jau manāmi piebriedušiepumpuri, kas pie pirmajiemsiltākajiem saules stariem gataviuzplaukt un zaļot. Šis ir brīdis,kad uz pelēko klajumu fona visāsavā krāšņumā ir ieraugāmas„mūsdienu civilizācijas atstātāspēdas” vai, pareizāk sakot,nevīžīgu cilvēku izmētātie atkritumi.Šis ir laiks, kad vienasabiedrības daļa mūsu Zemeituvākās zvaigznes silto staruiedrošināta var atkal doties „piedabas krūts”, kur iztukšotielīdzpaņemto skārdeņu unpudeļu krājumi tiek pamesti„atpūtas vietā”. Protams, lielākāapkārtnes piesārņotāju daļa todara neatkarīgi no sezonas unvisneiedomājamākajos veidos,sākot ar vienkārša izsmēķanomešanu zemē un iztukšotasčipsu pakas palaišanu pa vējam,beidzot ar rūpīgi sapakotu atkritumumaisu izmešanu paautomašīnas durvī vai pašasautomašīnas atlieku pamešanuceļmalas grāvī.Bet par laimi, šis ir arī laiks,kad lielākā sabiedrības daļasteidz uzpost savas sētas un toapkārtni, kamēr nav sākušieslauku darbi, un kad daudzi atsaucasLielās Talkas organizatoruaicinājumam piedalīties kādassabiedriskas vai koplietošanasteritorijas sakopšanas talkā.Lielās Talkas dienā2012. gada 21. aprīlī Madlienaspagasta pārvalde aicinaiedzīvotājus piedalīties Madlienasestrādes parka sakopšanasdarbos. Katrs talcinieks varēsatrast savām spējām atbilstošudarbu, jo kopīgiem spēkiemparka teritorijā plānots salasītpiemētātos atkritumus, grābtlapas, zāģēt un savākt nokaltušoszarus. Talciniekiem tiksnodrošināti maisi atkritumiemun lapām, iespējams būs arīdarba cimdi, bet grābšanas,zāģēšanas un pārvietošanasaprīkojums jāņem līdzi pašiem.Ja būs atbilstoši klimatiskieapstākļi, kursim ugunskuru.Nu jau tradicionāli Vilku karjerapeldvietu sakops Madlienasjaunsargi Raimonda Mārtiņavadībā, Plāteres pilskalnā darbusorganizēs biedrība „Saulesavots”, kurai šī teritorija iriznomāta kopš pagājušā gadarudens, bet Plāteres ezeriņapeldvietā Andra Šrādera iecerespalīdzēs īstenot Madlienas KPI„ABZA” darbinieki.Iedzīvotāji, kuri vēlaspiedalīties šo iepriekš minētovietu sakopšanā, var ierastiestalkas vietās sākot no pulksten900.Iedzīvotājiem, kuri vēlassakopt kādu citu vietu, un irnepieciešami atkritumu maisi untransports to aizvešanai, lūdzuiepriekš pieteikt talkošanas vietuMadlienas pagasta pārvaldesvadītājam O.Atslēdziņam,t.65039085 vai 29204753,norādot atbildīgo organizatoruun viņa kontakttālruni.Informējam, ka lielgabarītaatkritumu konteineri LielāsTalkas dienā tiks izvietotiMadlienā, Zādzenē un Plāterē. Japaredzams, ka būs liels savāktoatkritumu daudzums vēl kādācitā vietā, lūdzu savlaicīgi pieteiktkonteineru KPI „ABZA”,t.29169962.Ņemot vērā to, ka drīzumādarbu uzsāks šķiroto atkritumusavākšanas punkts, kurš atrodaspie ceļa Madliena - Plātere aizservisa, aicinu iedzīvotājus,kas ierīkojuši nevajadzīgo lietušķirošanas un dedzināšanas vietustarp „Ābelēm”un „Ķiršiem”, tolikvidēt un sakopt, bet atkritumusturpmāk izmest tiemparedzētajās vietās.Aicinu visus pagastaiedzīvotājus piedalīties mūsuorganizētajās talkās vai katramsava īpašuma teritorijassakopšanā!Kontaktpersona informācijaipar Lielo Talku Madlienaspagastā - Madlienas pagastapārvaldes vadītājs OjārsAtslēdziņš, tālr. 65039085 vaimob.tālr. 29204753.„... un šo dienu, Dieviņ,manammūžam pieraksti klāt.Nākamo dienu – rītdienu –atļauj man piedziedāt,piesāpēt, piegavilēt, just līdziundot un dot...Nākamo dienu – rītdienu –dod,Dieviņ, man sidrabotu –Māci man iesēt cerībuvietā, kur prāts negrib ticēt.Ļauj kā mirdzošām pogāmaiz prieka tik laimes asarāmritēt.Māci man viegli ritinātkamolu, Tevis doto,-šo rītu, šo mirkli, šo dieniņu,šomūžu sidraboto...SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUSJūlijs BEĻAVNIEKS 80Edīte STEPRANE 70Dzintra STEPRANE 70Edgars DĀTAVS 70Maija PUTRIČA 70Ruta GOBIŅA 70Kārlis STRAZDIŅŠ 70Ināra ROZENBLATE 65Viktorija BAIŽA 65Valda JIRGENA 60Aļģis MASIULIS 60Vladimirs BAGAJEVS 60Anita NATURINA 55Gvido LOGINS 55Dzintra ZVIRBULE 55Dzidra KETLERE 55Laija KALPIŠA 50Antra TELEŽA 50Cepuri nost!Lieliski! Tā gribējās iesaukties,pārkāpjot veikala „Rasas”slieksni 1. aprīļa agrā rītā.Var vienīgi apbrīnot tās lielāsizmaiņas, kuras iekārtojumaun vizuālā noformējuma ziņāskārušas vienu no mūsu pagastaiecienītākajiem veikaliem. Šķietpat neticami, ka tāda apjomadarbu var paveikt vienas naktslaikā. Bet, tā tomēr ir īstenībaun notikušais nav 1. aprīļa joks.Jaunais vizuālaisnoformējums, jaunās prečuizvietošanas vitrīnas, preču izvietojums,brīvā pieeja precēm– tas viss rada plašuma sajūtupircējiem un iespēju patīkamākun labāk veikt visu veidu prečusortimenta izvēli. Lielākajaipārtikas produktu daļai vitrīnāsredzama arī temperatūra, kādāpreces tiek uzglabātas.un tasnebūt nav mazsvarīgi!Domāju, ka ikviens mūsupagasta iedzīvotājs, kuršiepirksies lieliski pārkārtotajāveikalā „Rasas”, pievienosiesšajā informācijā izteiktajamvēlējumam. Savā, bet ne tikai,vārdā izsaku lielu paldies veikala„Rasas” īpašniekiem Intaiun Jānim Gudakovskiem, visamveikala darbinieku kolektīvampar izcilo veikumu viņu nebūtne vieglajā darbā!Lai Jums veicas arīturpmākajās darba gaitās!Ar cieņu, A. Šrāders


2012. gada aprīlisMadlienas Vēstis 5pastāvēšanas gadā no sēklāmbija iesējies kāds augs, kurutagad dēvē par burkānu. Toreizzaķis lakstus uzskatīja parneizdevušos vērmeles paveidu.Otrajā gadā burkāns pretdebesīm vērsa ziedus – sīkusun baltus. Lai „pieliktu punktu”burkāna bezkaunībai, garausis toizrāva, taču tādu kokainu ķēmulakstu apakšā nebija cerējisieraudzīt. Aiz pārsteiguma zaķisnometa augu zemē un, iespītējotLatvijas floras pētītājiem unapkopotājiem, nolēma to nevienamnestāstīt. No tā arī cēliesburkāna nosaukums – vārds„burke” angļu valodā nozīmē– noklusēt. Latviskojot vārdaizskaņu, radās – burkāns.Roberta Atraste, 7.a kl.Trīs vilki un sivēntiņšMežā bija uzcelta kokabūdiņa. Tajā dzīvoja trīs vilki– ēdelīgi un nebēdnīgi. Katrudienu viņi devās gulēt diendusu.Reiz nu nemaz nevarēja aizmigt,jo saule tik mīlīgi kutināja viņupurniņus. Sivēns zināja, ka vilkiguļ, tāpēc droši devās uz viņumitekli. Drosmīgais pat nenojauta,ka ļaunie zvēri ir nomodāun savu medījumu var sajustvairāku kilometru attālumā. Tuvojotiespussabrukušai mājelei,sivēntiņš ievēroja vilku pabāztospurnus pa mājiņas durvīm unskrēja projām, ko kājas nes.Vilku labi iecerētās pusdienaspagaisa, kā nebijušas! Viņi tāsabēdājās par neveiksmi, kakļuva par veģetāriešiem…Aiga Pīķe, 8.a kl.No skolēnu darbiem...Tā ir sadzīves pasaka, tāpēcka tur ir iejaukti ēdieni.Šī ir pasaka par uzticību,un uzticība ir tāda lieta, kad irjāuzticas, cik vien var.K.Skalbe bija ļoti nabadzīgs,tāpēc ka viņam nebija naudas,ko pirkt.Dažreiz es gribu strādāt,citreiz ne. Īstenībā darbs ieliekasrokās, un tas jādara gribot negribot.Cibiņš kaujā kaujas arnepienākumiem.Buņģa attēls nebija neko labs.Viņam virsū bija svārki, žaketevai, kas tur bija, lieli zābaki,dūšīgs.Kas ir dialogs? Piedalās tikaiviens galvenais varonis, un tasir dzīvnieks.Tad, kad egle nokrita, viņapalika skeletā.Kāpēc novelē „Nāves ēnā”patika Grīntāls? Jo viņš uzņēmāsvadību, uzbudināja citus zvejniekus,iedrošināja.Zvejnieku starpā Birkenbaumspazīstams kā liels kauslisun stiprinieks, taču viena acsliecina, ka viņš ir cilvēcīgs.Pēc laika piebrauca laiva ar 4atlūzušiem cilvēkiem.Garausis ierauga apsi unsakārdināts metas tai virsū.Ješka teica: „Mumsjāizbalsina griesti un sūdukaudzes.”Vislabākais, kuršsūnciemiešus pavedināja uzlabāku dzīvi, bija labais Ješka.Mēs ar draugiem izmantojamlaiku, kad vēl esam jauni, jo,kad būsim veci, vairs nevarēstik ātri skriet.Viņš, kā cirta, tā lācim galvanost. Un tā lācis palika bez galvasun nekā neredzēja.Ja cilvēks ir gudrs, tad prātsbūs vēl gudrāks.Viena no manām draudzenēmir jaunava.Mani ir radījis dievs un mamma.Prieks ir nozīmīga dzīvesdaļa, kuru nevar izmest nodzīves.Elzas Vītolas zīmējumsSignes Volkopas zīmējumsAivas Teležas zīmējumsJāņa Stodoļņika zīmējumsLāsmas Pavilaites zīmējums


6 Madlienas Vēstis2012. gada aprīlisIestāžu un struktūrvienību vadītājiatskaitās par paveikto pagājušajā gadāKatra jauna gada sākumānormatīvajos aktos noteiktajākārtībā gan pašvaldības, ganliela daļa komercsabiedrību gatavoiepriekšējā gada pārskatus.Pašvaldības gada pārskatskā vie nots kopums sastāv nofinanšu pārskata un vadībasziņojuma par pašvaldības darbupārskata gadā. Arī Madlienas pagastaiestāžu vadītāji katru gadusagatavo iepriekšējā gada veikumaapkopojumu. Šajā avīzesnumurā turpinām iepazīstinātar pašvaldības iestāžu vadītājusagatavotajiem pārskatiem par2011. gadu.2011. gads Madlienasvispārējās pirmsskolasizglītības iestādē „Taurenītis”2011. gadā Vispārējāspirmsskolas izglītības iestādi„Taurenītis” (turpmāk tekstā -VPII “Taurenītis”) apmeklēja118 izglītojamie. Šajā gadā bijajūtams piecgadīgo un sešgadīgobērnu skaita pieaugums no45 uz 57. Līdz ar to varējāmizjust finansēšanas modeli„Nauda seko skolēnam”. Valstsmērķdotāciju apmaksātās likmespieauga no 4,31 uz 5,34.Tāpēc 2011./2012. mācību gadāiestādē darbojas 8 grupas (taiskaitā 1 diennakts grupa) – notām 2 piecgadīgo bērnu grupas„Saulespuķe” un „Samtenīte”un 2 sešgadīgo bērnu grupas„Kliņģerīte” un „Zvaniņš” darbojasparalēli izmantojot vienasgrupas telpas un mācībutelpu „Pūcīte”. Pie mums mācās4 bērni no Ķeipenes, 15 noTaurupes, 8 no Krapes, 3 noSuntažiem, 4 no Lauberes un 6bērni no citām pašvaldībām – 3no Rīgas, 2 no Ērgļiem un 1 noKokneses.Pedagogu sastāvs pirmsskolāir nemainīgs, 2011. gadā iestādēstrādā 15 pedagogi, visi araugstāko izglītību. Kaut arīnedaudz palielinājās logopēdaslodze (uz 0,3), tas vēl navpietiekoši un individuālāsnodarbības skolotāja Vija Celmavarēja nodrošināt tikai 9bērniem. Tāpēc viņa vadījapraktiskus seminārus skolotājāmpar skaņu mācību, lai varētuizmantot dažādus vingrinājumusikdienas darbā.Turpinājām aktīvi iesaistītiesIzglītības un zinātnes ministrijasizsludinātajā Eiropas sociālāfonda projektā „Pedagogukonkurētspējas veicināšanaizglītības sistēmas optimizācijasapstākļos”. Šī projekta ietvaros2011.gadā 9 mūsu iestādespedagogi startēja atkārtoti unizvērtējot savu kvalifikācijuieguva 3. kvalitātes pakāpi un1 pedagogs projektā piedalījāspirmo reizi iegūstot 2. kvalitātespakāpi. Apliecību par iegūtopakāpi pedagogs varēs saņemttikai 2013.gadā.Saskaņā ar pedagogutālākizglītības plānu skolotājipilnveidojuši savu profesionālokvalifikāciju kursos, saņemotpar to atbilstošus sertifikātus.Starptautiskajā skolotājudienā Ogres mūzikas skolas zālēskolotājus sveica Ogres novadadomes priekšsēdētājs EdvīnsBartkevičs un viņa vietnieceVita Pūķe. Ar Ogres novadaAtzinības rakstu par ilggadēju,radošu pedagoģisko darbu unsekmīgu bērnu sagatavošanuskolai apbalvoja skolotāju RudītiStruku. Starptautiskajā ģimeņudienā 15. maijā Ogres novadāapbalvoja Liepiņu ģimeni paraktīvu līdzdalību iestādes dzīvē,atbalstu pasākumu organizēšanāun ieguldījumu projektā „ZiediTaurenītim”.Turpinājām jau 2010.gadāaizsākto sadarbību ar OgresROTARI klubu. Ar ZviedrijasKalmar kluba atbalstu tikasniegta palīdzība 62 ģimenēmdaļēji sedzot maksu par bērnuēdināšanu pirmsskolas iestādēpar kopīgo summu 2729 lati.Sveicām Ogres Rotari klubu14 gadu jubilejā 17. novembrī,nosūtot viņiem bērnu zīmējumugrāmatiņu un dziesmas ierakstudiskā, ko iedziedāja „Zvaniņa”grupas bērni.2011.gadā realizējām EiropasZivsaimniecības fonda (EZF)pasākuma „Teritoriju attīstībasstratēģiju īstenošana” ietvarosiesniegto projektu „Celiņu,žoga, vārtu un vārtiņu maiņa”par kopējo summu Ls 9480,00.betona plākšņu seguma vietātika ierīkots bruģa segums,kā arī nomainīti savu laikunokalpojušie vārtiņi un žogaposmi.Vecākā un sagatavošanas grupaiesaistījās Džimbas drošībasprogrammā, kuras mērķis irmācīt bērniem personiskāsdrošības iemaņas saskarsmē arcitiem cilvēkiem – pazīstamiem,svešiem, vienaudžiem vaipieaugušajiem. Nodarbībasbērniem vadīja skolotāja VitaVolkopa un Ogres nodaļasvadītāja Baiba Drone. Maijabeigās sagatavošanas grupaapmeklēja Džimbas mājvietuRīgā centrā „Dardedze”. Arīnākamgad turpināsim iesaistītiesšai programmā ar Vitas Volkopasatbalstu2012.gads iestādei būs jubilejasgads, tāpēc gatavojotiesšim notikumam izstrādājāmun realizējām projektu „ZiediTaurenītim” Aprīlis bija mūsupirmsskoliņas dzimšanas dienasmēnesis. Gaidot jubileju veselumēnesi bērni kopā ar skolotājāmun vecākiem darbojās projektā„Ziedi Taurenītim”. Un pirmaisuzdevums bija izrotāt grupiņu,izmantojot sava zieda motīvu.Vecāki bija ļoti atsaucīgi ungrupās tapa floristikas darbi,gleznas dažādās tehnikās,sedziņas vāzītes un skaisti galdadekori. Trīs grupās garderobesskapīši ieguva jaunu rotu –zīmītes. Tēlojošās nodarbībāsgaldus apklās ar krāšņāmvaskadrānām. Četrās grupāsir jauni karogi. Tie ir veidotidažādās tehnikās. Pīpenītes grupaskarogs ir gleznots, Zvaniņa –izšūts, Kliņģerītes grupas karogāizmantoti tamborējumi, betSaulespuķes karogā filcējumi.Piecās grupās turpmāk būsjubilāru īpašie krēsli. Otrais uzdevumsbija izveidot kolāžu parsavu grupu un grupas ziedu. Šodarbiņu veidoja skolotājas kopāar grupas bērniem. 2012. gadāizstrādāsim kādu citu projektupar savu iestādi.2011. gadā veiktie remontaun labiekārtošanas darbi:• Nomainīts linolejs„Saulespuķes” un „Zvaniņa”garderobēs – Ls 180,00• Ieliktas otrās durvis avārijasizejai zālē – Ls 137,00• Ar vecāku atbalstu ( Vingruģimene) izveidotas tualeteskabīnes Saulespuķes grupāzēniem un nomainīti klozetpodi.• Atjaunotas avārijas izejukāpņu koka detaļas• Saimnieciskā kārtā veiktskoridora kosmētiskais remonts• Izremontēta vecā korpusakāpņu telpa, ko izmantobibliotēka.2011. gadā iegādāti:• Aizkari Saulespuķes grupasguļamistabai – Ls 61,00• Pārtikas svari – Ls 99,00• Garderobes skapīšiPienenītes grupā – Ls 529,50• Bērnu krēsliņi 10 gb. – Ls152,50• Podu plaukts – Ls 51,25• Galds Zvaniņa grupā – Ls46,30• Akumulatora urbjmašīna„Matik” – Ls 29,002011.gads Madlienasvidusskolā2011.gadā saskaņā ar Ogresnovada domes lēmumu (sēdesprotokols Nr.3; 29.§ ParKrapes pamatskolas, Meņģelespamatskolas, Mazozolu pamatskolas,Taurupes vidusskolasun Madlienas vidusskolasreorganizāciju) notika skolureorganizācija, un ar 2011.gada1.septembri Krapes pamatskolakā teritoriāla struktūrvienībapievienota Madlienas vidusskolai.2010./2011.mācību gadāMadlienas vidusskolā mācījās264 skolēni, t.sk. neklātieneskonsultāciju punktā – 14.2011./2012. mācību gadu pēcskolu reorganizācijas vispārējāspamatizglītības un vidējāsizglītības programmās Madlienāun Krapes filiālē uzsāka 290skolēni:1.-4. klasēs 95 skolēni (70Madlienā, 25 Krapē);5.-9. klasēs 141 skolēns (113Madlienā, 28 Krapē);10.-12. klasēs 54 skolēni (t.sk.neklātienes konsultāciju punkta10.-12. klasēs 10 izglītojamie).Pirmsskolas izglītībasprogrammā – 16 bērni, t.sk. 4piecgadīgie un 4 sešgadīgie.2011./2012. mācību gadāMadlienā 13 klašu komplekti, kāarī viena apvienotā 10.-12. klaseneklātienes konsultāciju punktā,Krapē – 5 klašu komplekti.2011. gada pavasarī Madlienasvidusskolā- 9.klasi beidza 19 skolēni,no tiem 12 (63%) turpina apgūtvispārējās vidējās izglītībasprogrammas, t.sk. 9 – Madlienasvidusskolas 10.klasē;- 12.klasi beidza 18 skolēni,no tiem 55% iestājās augstākajāsmācību iestādēs;- 12.klasi neklātieneskonsultāciju punktā beidza 3izglītojamie.2011. gada 1.septembrīmācības 1.klasē uzsāka 16skolēni Madlienā un 5 skolēniKrapē.2011./12. mācību gadā skolāstrādā 40 pedagogi, 3 no tiem –tikai interešu izglītībā, 1 pirmsskolasizglītības pedagogs.No 37 vispārējās izglītībaspedagogiem:- 100% ir augstākāpedagoģiskā izglītība;- 1 mācās, lai iegūtu jaunukvalifikāciju.2011.gadā 1 interešu izglītībaspedagogs pabeidza studijas un


2012. gada aprīlissaņēma diplomus par vēl vienaskvalifikācijas iegūšanu.Saskaņā ar pedagogutālākizglītības plānu skolotājipilnveidojuši savu profesionālokvalifikāciju kursos, saņemotpar to atbilstošus sertifikātus:- pēc 16 - 24 stundu programmas9 skolotāji- pēc 36 - 54 stundu programmas10 skolotājiSkola īsteno 5 licencētasizglītības programmas, t.sk.pamatizglītības pedagoģiskāskorekcijas programmu, kas tiekrealizēta 8.klasē, un pirmsskolasizglītības programmu..Aktivitātes un panākumi2010./2011. mācībugadā Ogres novada mācībupriekšmetu olimpiādēs unkonkursos piedalījās 39 skolēni;kopā iegūtas 11 godalgotās vietasun 2 atzinības:- 1.vieta ģeogrāfijasolimpiādē (Mārcis Liepiņš),pētniecisko darbu konkursā(Roberta Atraste);- 2.vieta angļu valodasolimpiādē (Kristīne Sproģe),zinātniski pētniecisko darbukonkursā (Māra Atslēdziņa),vides spēļu konkursā (AliseViduce, Laura Jēgere);- 3.vieta bioloģijas olimpiādē(Laura Jēgere); fizikas olimpiādē(Jānis Praličs, Māra Priedoliņa),zinātniski pētniecisko darbukonkursā (Artūrs Jākobsons),pētniecisko darbu konkursā(Santa Liepiņa);- Atzinība vizuālās mākslasolimpiādē (Laura Jēgere, MartaLočmele).Madlienas pagasta pārvaldesAtzinības rakstu un balvu parlabām sekmēm un aktīvu sabiedriskodarbu 2011.gadāsaņēma 10 skolēni: AnetePūdniece, Māra Atslēdziņa, LindaBukša, Alise Viduce, LauraJēgere, Toms Piternieks, KristaBičevska, Elīna Strazdiņa, SigneVolkopa, Kristaps Strazdiņš.Labākie sasniegumi sportā:- Labākie rezultāti valstsmēroga sacensībās – komandai1.vieta 4x800 m krosa stafetē;Agnim Lazdiņam – 2.vieta 2km krosā;- Novada vieglatlētikassacensībās – Martai Ločmelei– 1.vieta tāllēkšanā un 1000mkrosā, 3.vieta 100m skriešanā;Ērikam Kameņkovam – 1.vieta400m skriešanā un 1000mkrosā; Montai Antonovičai– 1.vieta 500m krosā; ElvimSmilškalnam – 1.vieta šķēpamešanā; divas 2.vietas lodesgrūšanā (Aivai Teležai, NikamKetleram); Naurim Puriņam –2.vieta šķēpa mešanā; ElīnaiFuksei – 2.vieta 100m skriešanā;Tomam Piterniekam 2.vieta1000m krosā; Emīlam Viducim– 2.vieta tāllēkšanā;Valentīnam Jakušonokam –3.vieta tāllēkšanā; Elīnai Zālītei– 3.vieta augstlēkšanā; AgnimLazdiņam – 3.vieta 800mskriešanā; 4.-5.klašu komandai3.vieta tautasbumbā;- Skolēni veiksmīgi startējuši„Zilo kalnu” skrējienā, Lēcējudienā Ogrē, „Rembates aplī”,Lielvārdes novada vieglatlētikassacensībās;- Latvijas jaunatnes olimpiādēpiedalījušies 3 skolēni.10.-12. klašu skolēni izstrādāzinātniski pētnieciskos darbus;2011.gadā aizstāvēti darbi šādāsjomās: bioloģijā – 3, ķīmijā –1, ģeogrāfijā – 3, vēsturē – 3,psiholoģijā – 3, kulturoloģijā –2, novadpētniecībā – 1 , fizikā –4, veselības mācībā – 1, latviešuvalodā – 1.Madlienas vidusskolātiek realizētas šādas interešuizglītības programmas:1 vokālais ansamblis, 2 kori, 2vispārējās fiziskās sagatavotībasgrupas, kokapstrādes pulciņš, 4tautisko deju kolektīvi, lietišķāsmākslas pulciņš, jauniešupatriotiskās audzināšanaspulciņšNozīmīgākie sasniegumiskatēs un konkursos• Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes,Ķeguma novadu vokālāsmūzikas konkursā „Balsis” –II pakāpes diploms 1.-2.klašuansamblim;• Koru skatē II pakāpesdiploms 2.-4.klašu korim; IIIpakāpes diploms 5.-9.klašukorim;• Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes,Ķeguma novadu tautas dejukolektīvu skatē: 1.-2.klasei – Ipakāpes diploms; 3.-4.klasei – Ipakāpes diploms; 5.-7.klasei – IIpakāpes diploms; 8.-9.klasei - Ipakāpes diploms.• Vizuālās un lietišķās mākslaskonkursā „Lietas un tēli” Ogresnovadā I pakāpes diplomi LindaiBukšai, Laurai Jēgerei, AliseiViducei, Martai Ločmelei, MāraiAtslēdziņai; II pakāpes diplomiJustīnei Praličai, Elfai Bukšai,Aigai Pīķei; III pakāpes diplomsskolotājam Andim Bičevskimar skolēnu grupu par darbu„Multfilmu varoņi”; Pierīgasnovada izstādē – III pakāpesdiplomi Laurai Jēgerei, MāraiAtslēdziņai.• Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes,Ķeguma novadu latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās„Lakstīgalai 10” – 3.vieta 1.-4.klašu grupā.ESF projekta „Pedagogukonkurētspējas veicināšanaizglītības sistēmas optimizācijasapstākļos” Madlienas vidusskolā96% pamatizglītības un vidējāsMadlienas Vēstis 7izglītības pedagogu kaut vienureizi 2009.-2011.gadāizvērtējuši savu profesionālāsdarbības kvalitāti, Krapesfiliālē novērtēšanas procesāiesaistījušies 80% pedagogu.Svarīgākie saimnieciskiedarbi 2011.gadā:• Izmantojot Ogres novadapašvaldības papildus piešķirtofinansējumu, veikta ķīmijaskabineta renovācija, iekārtotalaboratorijas darbu zona, telpaaprīkota ar jaunām mēbelēm,uzsākta mācību līdzekļumateriālās bāzes pilnveide –projekta īstenošanā 2011.gadāizlietoti Ls 26201 (t.sk. 25000Ogres novada pašvaldībaspiešķirtais papildus finansējumsšim mērķim);• Papildināta mācībumateriālā bāze citos mācībupriekšmetos– iegādāts multimedijuprojektors un datorsvēstures kabinetam mūsdienīgamācību procesa nodrošināšanai;iegādāts inventārs sportanodarbībām par Ls 896,87 (t.sk.dāvinājums par Ls 404,17);• Nomainītas kabinetu unpalīgtelpu durvis skolas 3.stāvā,izmantojot saimnieciskāsdarbības rezultātā papildusiegūto finansējumu (Ls2098,32);• Veikta apgaismojumanomaiņa sporta zālē par Ls11218,34;• Izmantojot akcijā „Labiedarbi” iegūto finansējumu Ls2000, iegādāti tautas tērpi vidusskolasdeju kolektīvam,papildinātas tautas tērpu detaļascitu klašu deju kolektīviem.Madlienas vidusskolā no2011.gada janvāra ieviestaskolvadības sistēma e-klase, no2011.gada septembra arī Krapesfiliālē.2011. gads Kārļa KažociņaMadlienas mūzikas unmākslas skolā2011.gadā skola īstenoja7 profesionālās ievirzesizglītības programmas:„Taustiņinstrumentuspēle- Klavierspēle”,„Taustiņinstrumentuspēle- Akordeona spēle”,„Pūšaminstrumentu spēle- Flautasspēle”, „Pūšaminstrumentuspēle- Saksofona spēle”,„Pūšaminstrumentu spēle-Trompetes spēle”, „Stīgu instrumentuspēle- Vijoļspēle”,„Vizuāli plastiskā māksla”.Paralēli darbojas arī interešuizglītības programmas „Mazāmākslas skoliņa”, „Mazāmūzikas skoliņa”, „Studija” un„Instrumentālā mūzika”, kurāsmācās pirmsskolas vai skolasvecuma bērni un pieaugušie.Skolu apmeklē Madlienas,Meņģeles, Taurupes, Mazozolu,Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanesun Krapes pagastu bērni.2011.gada 1.septembrīskolā profesionālās ievirzesizglītības programmas apguva103 audzēkņi, no kurieminstrumentu spēli apguva 55audzēkņi, bet vizuāli plastiskomākslu- 48 audzēkņi. 2011.gadāskolu absolvēja 15 audzēkņi, nokuriem 1 turpina tālākizglītībuAlfrēda Kalniņa Cēsu mūzikasvidusskolā. No jauna 2011. gada1.septembrī mācības uzsāka 20audzēkņi. Skolā darbojas 1.-4.klašu koris, vijolnieku ansamblis,kameransamblis, akordeonistuduets, saksofonistu trio,flautu dueti, klavieru dueti. 25bērni un pieaugušie apguvušiinterešu izglītības programmasgan mākslā, gan mūzikā, ganbērni, gan pieaugušie.2011.gadā esam piedalījušies16 konkursos, no kuriem 8bija starptautiskie. Mūzikasnodaļas audzēkņi piedalījās11 konkursos. Iegūta 1.vietaStarptautiskajā akordeonistuansambļu konkursā Limbažosun 3.vieta akordeonistu solistukonkursā Cēsīs. Ārpus LatvijasErnests Valts Circenis piedalījiesakordeonistu solistu konkursā„Kaunas Sonorum” Kauņā,Lietuvā. Mākslas nodaļasaudzēkņi piedalījušies 5 konkursos.Iegūta 3.vieta Starptautiskajākonkursā Saulkrastos. Mākslasnodaļas audzēkņu darbi izlikti8 izstādēs gan Madlienā, Ogrē,Rīgā un Valkā. Mūzikas nodaļasaudzēkņi uzstājušies 16 koncertos.Audzēkņi ir apmeklējuši5 koncertus un 3 mācībubrau cienus, kuros apskatītasizstādes, muzeji, darbojušiesmākslas darbnīcās ārpus skolas.2011.gadā esam piedalījušiesvai rīkojuši 44 pasākumus.Kopumā 2011. gadu var vērtētkā veiksmīgu, jo samazinātābudžeta ietvaros tomēr daudzasieceres tika īstenotas.2012.gadā ieplānots saglabātaudzēkņu skaitu skolā, turpinātīstenot pilnās profesionālās ievirzesizglītības programmas unpiedalīties izstādēs, konkursos,koncertos.No 01.01.-31.12.2011.profesionālās ievirzes izglītībasprogrammās mācības pārtraukuši17 audzēkņi ( 10 mākslas nod., 7mūzikas nodaļā).Izstāšanās iemesli:dzīvesvietas maiņa - 4, mainījušivispārizglītojošo skolu uz citunovadu - 2, interešu maiņa,nespēja apvienot mācības divāsskolās, vecāku neuzņēmība - 11.

More magazines by this user
Similar magazines