„Sanāciet, sadziediet …” - Aizputes novada dome

aizputesnovads.lv

„Sanāciet, sadziediet …” - Aizputes novada dome

www.architettotelematico.comin mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. La stessa disposizione siapplica agli insediamentiresidenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativiper i quali la densità fondiaria non superi mc/mq 1. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale conparticolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolaritàorografiche dirilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) delprecedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzatureportuali di interesse nazionale.4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui allelettere a) e b) del precedente art. 3.5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere leattrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto allapopolazione del territorio servito:1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.Art. 5.RAPPORTI MASSIMI TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E GLI SPAZI PUBBLICIDESTINATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGII rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare aspazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essereinferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edificiprevisti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata aparcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà,purché siano previste adeguate attrezzature integrative.Art. 6.MANCANZA DI AREE DISPONIBILII comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabiliteper le varie zone territoriali omogenee dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effettidell'art. 3 lettera d) e dell'art. 5, n. 2 della legge n. 765. Art. 7.http://www.architettotelematico.com Realizzata con Joomla! Generata: 4 February, 2009, 08:25


4Uzmanîbu suòu un kaíuîpaðniekiem!Nepatîkamas situâcijasAizputç un pagastos rada bezuzraudzîbas esoði suòi. Bieþivien saimnieki savus mîluïuspalaiþ izskrieties, nedomâjot, katâ tiek apdraudçta cituiedzîvotâju droðîba. Ja arîsaimnieks uzskata, ka viòa„sunîtis jau nevienam nekoþ”,tomçr ne vienmçr var prognozçtsuòa rîcîbu. Daudzi cilvçkisûdzas, ka, ejot pa ielu, izjûtbailes no suòiem, kuri skrienklât vai rej. Seviðíi nepatîkamitas ir bçrniem, kuri vieniatgrieþas no skolas vai izgâjuðipastaigâties. Izjustâs bailes unuztraukums var radît nopietnassekas bçrna veselîbai.Pçdçjâ laikâ no suòuuzbrukumiem smagi cieð un ietbojâ arî meþa zvçri. Meþsargi,mednieki un meþstrâdnieki irnovçrojuði, ka stirniòas un patbrieþi dziïâ sniega un sçrsnasdçï nav varçjuði pamukt un tieksaplosîti. Viòi aicina iedzîvotâjuspieskatît savus suòus un nelaistbrîvi klejot pa apkârtni.Aizputes novada domeatgâdina, ka suòuîpaðniekiem ir jâievçropastâvoðie suòu turçðanasnoteikumi.MK noteikumi Nr 266„Labturîbas prasîbas mâjas(istabas) dzîvnieku turçðanai,tirdzniecîbai un demonstrçðanaipubliskâs izstâdçs, kâ arî suòaapmâcîbai” nosaka dzîvniekaîpaðnieka un turçtâja tiesîbas unpienâkumus.Tajos paredzçts, ka pilsçtâs unpagastos sunim jâatrodasîpaðnieka telpâs vai viòampiederoðajâ teritorijâ un „10.1.suòa îpaðnieks vai turçtâjsnodroðina pilnîgu attiecîgâsteritorijas norobeþoðanu nopubliskai lietoðanai paredzçtâsteritorijas, novçrðot iespçjusunim izkïût no tâs.” Ja sunsatrodas ârpus tâ îpaðniekampiederoðâs teritorijas, „sunimjâbût uzliktai kakla siksnai vaicitam aksesuâram, piemçram,iemauktiòiem, bet bîstamamsunim jâbût arî sarkanaiatðíirîbas lentei, ar ko apzîmçbîstamu suni.”Pilsçtâs un pagastos ârpusnorobeþotâs teritorijas:„12.1.suni ved pavadâ;12.2. sunim ir uzliktsuzpurnis, ja suns ir atzîts parbîstamu saskaòâ arnormatîvajiem aktiem parkritçrijiem un kârtîbu, kâdâ suniatzîst par bîstamu un nosakaturpmâko rîcîbu ar to, kâ arî parprasîbâm bîstama suòaturçðanai”.Ârpus pilsçtâm un pagastucentriem: „14.1. viensçtâs sunivar turçt ârpus telpâmnepiesietu, ja tiek nodroðinâts,ka tas neapdraud cilvçkus undzîvniekus”.Lûgums visiem dzîvniekuîpaðniekiem ievçrot ðosnoteikumus, pretçjâgadîjumâ tiks piemçroti sodi,kas noteikti LatvijasAdministratîvo pârkâpumukodeksâ, 106. pantâ: „Pardzîvnieku turçðanas, labturîbas,izmantoðanas un pârvadâðanasprasîbu pârkâpðanu - izsakabrîdinâjumu vai uzliek naudassodu fiziskajâm personâm nopieciem lîdz divsimt piecdesmitlatiem, bet juridiskajâmpersonâm - no desmit lîdzpiecsimt latiem, konfiscçjotdzîvniekus vai bezkonfiskâcijas.”Daudzi iedzîvotâji sûdzas arîpar bezîpaðnieka kaíiem, kuriir savairojuðies piedaudzdzîvokïu mâjâm. Taèu, jamâjas iedzîvotâji grib ðos kaíusbarot un pasaudzçt, tad bûtujâdomâ dzîvnieku sterilizâciju.Ja iedzîvotâji ðos kaíus saíersun vedîs sterilizçt, tadpaðvaldîba var segt daïuizdevumu. Jâizvçlas viensatbildîgais, kurð kârtos ðojautâjumu un dosies uzpaðvaldîbuvisusaskaòot.Dzîvnieku turçðanasnoteikumos ir teikts, ka „ kaíis,kas ir vecâks par seðiemmçneðiem, var brîvi uzturçtiesârpus tâ îpaðnieka vai turçtâjavaldîjumâ vai turçjumâ esoðâsteritorijas, ja kaíis ir sterilizçts.”Dome aicina dzîvniekuîpaðniekus rûpçties par saviemsuòiem un kaíiem un ievçrotnoteiktâs prasîbas. Pretçjâgadîjumâ tiks organizçtaklaiòojoðo dzîvnieku izíerðana.Dina KopðtâleCienîjamie Aizputes televîzijasskatîtâji, novada iedzîvotâji!Kâ jau daudzi ir pamanîjuði unsekojuði lîdzi informâcijai, tad no1.februâra vietçjo un reìionâlotelevîziju raidîjumi skatâmi LTV7.kanâlâ katru darba dienu noplkst. 22:10- 22:55, betsestdienâs no 19:30- 20:00. Ðieraidîjumi ir redzami Virszemestelevîzijas ( tie, kas televizoruskatâs ar dekoderu) skatîtâjiem,atbilstoði Lattelecomreìionâlajam sadalîjumam.Kurzeme ir sadalîta divâszonâs, ar raidîtâjiem Kuldîgâ unLiepâjâ. Ðobrîd Aizputes unnovada iedzîvotajiem reìionâlâsziòas LTV 7. Kanâlâ iespçjamsuztvert, pagrieþot antenuKuldîgas virzienâ. Tiek solîts,ka no 1. Aprîïa reìionâlâs ziòasbûs redzamas arî no Liepâjas,lîdz ar to aptverot Lejaskurzemi.Aizputes TV raidîjumi LTV7.kanâlâ, kâ arî Ventspils, Talsu,Kuldîgas kabeïtîklos skatâmikatru ceturtdienu plkst. 22:40,ar atkârtojumiem piektdienâsplkst. 6:45 un 13:00. Savukârtsestdienâs plkst. 19:30 irKurzemes ziòu nedçïas apskats,ko veido Kurzemes TV(Ventspils), sadarbîbâ ar Talsu,Skrundas un Aizputestelevîzijâm.Lai paplaðinâtu savu skatîtâjuloku, drîzumâ mûsu veidotiesiþeti bûs skatâmi arî Aizputesnovada mâjas lapâ un internetavietnç You Tube.Protams, vienmçr var vçlçtiesko vairâk un labâk, bettelevîzijas darbîba , tâpat kâjebkuram citam uzòçmumam iratkarîga no politiskajiemlçmumiem, likumdoðanas unekonomiskâs situâcijas. Runâjotpar raidlaikiem, ko atvçlçjusiLatvijas TV, tie paliks nemainîgilîdz gada beigâm, par kovienojuðâs 8 reìionâlâstelevîzijas . Diemþçl, vietçjâmtelevîzijâm nâkas pieòemt spçlesnoteikumus, jo ðobrîd nav citasalternatîvas.Atgâdinâðu, ka Aizputestelevîzijai ðis ir jubilejas gads, jodecembrî apritçs 20 gadu, kopðtâ oficiâli reìistrçta. Pateicotiesnesavtîgam darbam,entuziasmam un profesionâlaiizaugsmei, Aizputes televîzijaceturto gadu veido siþetusNovadu ziòâm LTV1,Panorâmai, LZK.Paldies, visiem mûsuuzticîgajiem televîzijasskatîtâjiem un atbalstîtâjiem arîðajâ pârmaiòu un neskaidrîbaslaikâ! Bûsim priecîgi uzklausîtJûsu ieteikumus, kâ arîinformâciju par notikumiem,problçmâm, uzòçmîgiem ïaudîmun stiprâm ìimençm, par visu,kas svarîgs ikvienam. Tel.26532191.Lai mums visiem kopâ izdodassaskatît labo patvisbezcerîgâkajâs situâcijâs!SIA „Aizputes TV” valdeslocekle Selga DreimaneIzglîtîbasiestâdes unvecâkusadarbîbaAr 2011. gada 1.februârispçkâ stâjuðies Ministrukabineta noteikumi „Kârtîba,kâdâ izglîtîbas iestâde informçizglîtojamo vecâkus, paðvaldîbuvai valsts iestâdes, jaizglîtojamais bez attaisnojoðaiemesla neapmeklç izglîtîbasiestâdi” .Noteikumi attiecas uz bçrniemno piecu gadu vecumapirmsskolas izglîtîbas iestâdçsun nepilngadîgajiemizglîtojamajiem vispârçjâs unprofesionâlajâs izglîtîbasiestâdçs. Katrâ izglîtîbas iestâdçir izstrâdâta kârtîba, kâdâ iestâdeinformç vecâkus, jaizglîtojamais nav ieradies uzmâcîbu sâkumu un izglîtîbasiestâdei nav informâcijas parneieraðanâs iemeslu. Jaizglîtojamais vairâk kâ trîsmâcîbu dienas vai vairâk nekâ20 mâcîbu stundas semestralaikâ neattaisnoti kavçjis skolu,skola informç paðvaldîbu(izglîtîbas speciâlistu, sociâlodienesta, bâriòtiesu u.c.), kastâlâk pieòem lçmumu savaskompetences ietvaros.Vecâku pienâkums ir dotziòu skolai par savu bçrnu.Vecâki ir atbildîgi par savubçrnu, un vecâkiem jâbûtpirmajiem, kas niedz skolaiinformâciju, ja bçrns nevarierasties skolâ.Novçrst gadîjumus, kad bçrnibez attaisnojoða iemeslaneapmeklç izglîtîbas iestâdi, vartikai vecâkiem un skolai cieðisadarbojoties. Noteikumumçríis ir samazinât to skolçnuskaitu, kas neattaisnoti kavç, arîaktualizçt jautâjumu par bçrnudroðîbu. Skolai un vecâkiemoperatîvi sazinoties, tikssamazinâti gadîjumi, kad vecâkiir pârliecinâti, ka bçrns atrodasskolâ, bet viòð izglîtîbas iestâdçnav ieradies vai pametis to pirmsmâcîbu beigâm. Saziòai tiksizmantoti visi iespçjamie resursi,bet par katras iestâdes rîcîbuðâdos gadîjumos tiks informçtikonkrçtâs skolas skolçnuvecâki.Aizputes novada domesizpilddirektore izglîtîbas jomâElita MalovkaJauno Ministru kabinetanoteikumu îstenoðanaAizputes vidusskolâKâ pastâstîja Aizputesvidusskolas direktore LivetaSprûde, ar 6.februâri visivecâki skolâ ir informçti parjauno Ministru kabinetanoteikumu ievçroðanaskârtîbu. Ðî skolçnu kavçjumunovçrðanas kârtîba valstslîmenî ir liels atbalsts un labspalîgs gan klaðu audzinâtâjiemun priekðmetu skolotâjiem,gan sociâlajam pedagogam, joskolâ ar kavçjumiem vienmçrvisos laikos ir bijis jâcînâs.Lîdz ðim bieþi vien bez ðîvalstiskâ mçroga atbalsta bijagrûti daudziem vecâkiem unskolçniem pamatot, kâpçcjâievçro noteikumi, kas skolâieviesti attiecîbâ uz skolçnukavçjumiem. Tagad tam irlikumîgs spçks, ko skolâ irvieglâk realizçt. „ Kas attiecasuz kavçjumu uzskaiti un tâlâkosadarbîbu, ïoti lielas izmaiòasskolâ jau nav”, teic direktore.„Bet paðlaik Ministru kabinetsnorâda vecâku pienâkumukatru darbdienas rîtu ziòot , jabçrns nebûs skolâ, lai skolavarçtu konstatçt, kur bçrns irattaisnojoðu iemeslu dçï. Bet,ja nç,- kârtîba ir tâda, ka dienaslaikâ, ja nav zinâms, kâpçcskolçns nav skolâ, audzinâtâjsar vecâku sazinâs. Protams, ðîkârtîba neatrisinâs uzreizlielâs, samilzuðâs problçmas unsâpîgos jautâjumus tajâsìimençs, kur ne pârâk rûpçjaspar saviem bçrniem un kurâsvecâkiem ir vienalga, vai tajâdienâ bçrns ir kavçjis vai navkavçjis skolu. Bet ìimençs,kurâs vecâki rûpçjas par savubçrnu, ðis pârbaudesmehânisms, domâjams, kalîdzçs. Tâpçc ðî jautâjumaaktualizçðana ir tik apsveicama.Ar kârtîbu, kâ jaunos MKnoteikumus realizç Aizputesvidusskolâ, var iepazîtiesskolas mâjas lapâ. Runâjot parlielajiem stundu kavçjumiemun lielo kavçjumu novçrðanu,nekâdu bûtisku atðíirîbu nav,-vecâku pienâkums un skolaspienâkums ir sadarboties, kasnav nekas jauns. Kavçjumunovçrðanâ vispirms klasesaudzinâtâjs par kavçjumiemziòo vecâkiem, tad iesaistâssociâlais pedagogs, pçc tampaðvaldîbas bâriòtiesa unadministratîvâ kârtîba.”Aizputes vidusskolâ katrudienu katrs priekðmetaskolotâjs e-klasç ievada ne tikaisavu stundu un mâjas darbutematus, bet atzîmç arî skolçnunokavçtâs stundas. Katrsvecâks, atverot e-klasi, varredzçt, vai bçrns ir bijis visudienu skolâ, vai arî viòð kâdustundu ir kavçjis. Pçc tam ðojautâjumu var pârrunât. Tâ arîðî kavçjumu novçrðanassistçma ïoti labi iekïaujas e-klases procesâ, kurð, sâkot ar2.semestri, atspoguïo ganskolçnu sekmes, gankavçjumus. No vecâkiemsaòemts jau daudz labuatsauksmju, un skolotâjuieguldîtais darbs, veicot ðonebût tik vieglo darbu, irnovçrtçts pozitîvi .Inese Greiere


5Darbs krasi uzlabojâs tad, kadpar direktoru tika iecelts JânisVilmanis. Jau 1950. gada 14.oktobrî avîzes „Jaunais Ceïð”numurâ tika atzinîgi novçrtçtaviòa darbîba. Turpmâko 5 gadulaikâ raþoðanas apjoms izauga2 reizes. Palielinâjâs darbiniekuskaits, tika celtas jaunasraþoðanas çkas un dzîvokïi.1955. gadâ bruto produkcijasapjoms bija 993 tûkstoð rbï. unstrâdâja 280 darbinieki. Vçlstraujâks kâpums ir nâkoðajos5 gados. 1959. gadâ raþoðanasapjoms jau ir 24 miljoni rbï. unnodarbinâti 840 darbinieki.Laikâ no 1950. lîdz 1960.gadam kartonâþas fabrikasteritorijâ uzceï vairâkasraþoðanas çkas – plaðu mçbeïucehu, kokzâìçtavu. Aizputçstrâdâjoðo vajadzîbâm uzceï 6dzîvojâmâs mâjas.Rûpkombinâts iekârto plaðustadionu un uzceï klubu, kurðtiek piemçrots arî sportanodarbîbâm.Seðdesmito gadu beigâsuzòçmums arvien izteiktâkpârtop par metâlapstrâdesrûpnîcu. Mainâs raþotâsprodukcijas veidi. Blakusmçbelçm, trikotâþasizstrâdâjumiem sâk raþot arîslçdzenes, logu un durvjupiederumus, kâ arî metinâðanaselektrodus. Mainâs arîdarbinieki. Veciemrûpkombinâta strâdniekiemklât nâk jauni cilvçki, kuriem irar metâlapstrâdi saistîtasprofesijas – ðtancçtâji,galvaniíi, metâllçjçji,instrumentu un remontuatslçdznieki. Tiek izveidoti jaunidarba iecirkòi – ðtancçtava,galvanika, metâllietuve,instrumentu iecirknis. Veidojasspçcîgs inþenieru, tehnologu unkonstruktoru sastâvs.Aizputes pilsçtaNo aptieku preèu iepakojumiemlîdz slçdzençm, logu un durvjupiederumiem 120 gadu garumâ( turpinâjums)Rûpnîcas vecais korpuss1960. gada jûlijâ Aizputesrajona rûpkombinâtu likvidç unizveido jaunu uzòçmumuatslçguun bûvapkalumurûpnîcu „Aizpute”. Pardirektoru ieceï Jâni Vilmani.Jaunâs rûpnîcas produkcija irtikai slçdzenes, daþâdi logu undurvju piederumi, bûvkalumi unmetinâðanas elektrodi. Ðîsprodukcijas raþoðanânodarbinâti 753 darbinieki, un1960. gada beigâs saraþotâsprodukcijas pajoms ir 1,6miljonu rubïu. Raþoðanasapjoms katru gadu palielinâs, un1965. gadâ tas sasniedz 2,6miljonus rbï. Rûpnîcâ strâdâ 808darbinieki.1965. gada 1. jûlijâ uzòçmumsmaina nosaukumu un saucasmetâla furnitûras rûpnîca„Kurzeme”.1967. gadâ ilggadîgaisdirektors Jânis Vilmanis aizietpensijâ un viòa vietâ stâjasVoldemârs Bloks.Turpmâkajos gados rûpnîcaturpina attîstîties. Nemitîgipieaug saraþotâs produkcijasapjoms. Tiek paplaðinâtasesoðâs un celtas jaunasraþoðanas telpas. Lîdztekusraþoðanas objektu celtniecîbaiceï dzîvojamâs çkas. 1970. gadâekspluatâcijâ nodod bçrnu dârzurûpnîcas darbinieku bçrniem.Tâ kâ rûpnîca ir izveidojusiespar vienu no vadoðajiemuzòçmumiem PadomjuSavienîbâ slçdzeòu unbûvpiederumu raþoðanâ, bet tâstâlâku attîstîbu neïauj jau parðaurâm palikuðâs raþoðanastelpas, 1973. gada 16. februârîsvinîgi tiek ielikts pamatakmensjaunam raþoðanas korpusam.Jaunâ kopusa celtniecîba unapguve ilgst 6 gadus, lîdz 1979.gada 30. septembrî to nododekspluatâcijâ. Paralçli korpusaceltniecîbai rûpnîcâ uzceï jaunukatlu mâju, çdnîcu unlaboratoriju korpusu,notekûdeòu attîrîðanas staciju,noliktavas. Izbûvçtas visasnepiecieðamâs komunikâcijas –kabeïu tîkli, ûdensvads,kanalizâcija, noasfaltçtarûpnîcas teritorija. Uzceï 3viendzîvokïu mâjas un 2daudzdzîvokïu dzîvojamâs çkas.1980. gadâ uzòçmumsprodukciju raþo jau par 6,9miljoniem rbï. Rûpnîcâ strâdâ830 darbinieki.Nâkamie 10 gadi ir jaunâraþoðanas korpusa apgûðanasperiods. Vienlaicîgi tiek celtasarî dzîvojamâs mâjas rûpnîcasdarbiniekiem. No 1983. lîdz1990. gadam uzceltas divas 12un viena 24 dzîvokïu çka. 1984.gadâ tiek uzcelta gatavâsprodukcijas noliktava.Nemitîgi aug arî saraþotâsprodukcijas apjoms. Rûpnîca irizaugusi par vienu no lielâkajâmlogu un durvju piederumuraþotâjâm bijuðajâ PadomjuSavienîbâ. Visu saraþotoprodukciju patçrçtâjiem sadalaPSRS Valsts plânu komiteja.1984. gadâ direktorsVoldemârs Bloks aiziet pensijâun viòa vietâ stâjas AndrejsKuïikovskis. Viòa vadîbârûpnîca, kâ viena no pirmajâmLatvijâ, ievieð jaunusaimniekoðanas formu – pilnusaimniecisko aprçíinu, îrçjotuzòçmumu no valsts. Tas notiek1989. gadâ. Tad mainâsarîrûpnîcas nosaukums. Tâturpmâk saucas „Valsts nomasuzòçmums „Kurzeme””.Jaunais uzòçmuma statussdod iespçju vairâk lîdzekïuieguldît tieði paða uzòçmumavajadzîbu apmierinâðanai.1990. gadâ ekspluatâcijâ nododvçl vienu dzîvojamo mâju unuzsâkt jaunas dzîvojamâs mâjasceltniecîbu.Rûpnîcas sasniegumi ir lieli,un rezultâtâ direktors AndrejsKuïikovskis 1990. gada janvârîtiek pârcelts uz Rîgu vadoðâdarbâ. Daþus mçneðusuzòçmumu vada Valdis Biíis,bet ar 1990. gada jûnijurûpnîcas vadîbu pâròem JânisDaizis.Periods kopð rûpnîcasdibinâðanas raksturîgs ar to, kavienmçr ir bijis darbîgsstrâdâjoðo kolektîvs. Daudzistrâdâjoðie par paðaizliedzîgudarbu ir saòçmuði valdîbasapbalvojumus. Rûpnîcassportisti allaþ ir bijuði labâkovidû kâ rajonâ, tâ nozaresministrijâ. Klubâ darbojâsdaudzi mâkslinieciskâspaðdarbîbas kolektîvi. Îpaðipopulârs bija rûpnîcas estrâdesansamblis, kurð darbojâs 80.-90. gados. Ik gadu notikatradicionâlie pasâkumi – „darbaveterânu” un „jaunostrâdnieku” godinâðanas,rûpnîcas darbinieku un viòuìimeòu atpûtas pasâkumi pieZvirgzdu ezera. Visu toorganizçja un vadîja partijas,arodbiedrîbas un komjaunatnesorganizâcijas.Uzòçmuma kolektîvs iekïâvâsarî Atmodas periodanotikumos. Rûpnîcâ izveidojâsTautas frontes grupa. Vienas nopirmajâm Liepâjas rajonâlikvidçjâs partijas unkomjaunatnes organizâcijas.Rûpnîcas ïaudis piedalîjâsVislatvijas manifestâcijâ unbarikâþu pasâkumos Rîgâ.Latvijas neatkarîbas atgûðanaun PSRS sabrukums bûtiskiietekmçja uzòçmuma darbu.Pçkðòi sabruka plaðais tirgus,kas bija visa Padomju Savienîba.Ukrainas, Uzbekijas unKazahijas celtniecîbasorganizâcijas par saòemtoprodukciju nesamaksâja vairâkkâ 3 miljonus rubïu.Sakarâ ar krîzi bijuðâspadomju republikâs logu undurvju piederumiem vairs navnoieta. Rûpnîcai vairs navlîdzekïu materiâlu un izejvieluiegâdei, nav naudas, koizmaksât algâs. Sâkasnepatîkamâkais periodsrûpnîcas darbîbâ – krasaraþoðanas un darbinieku skaitasamazinâðana. Pavîd arîpriekðlikums – uzòçmumulikvidçt pavisam un izveidotmazas raþotnes, kas mçìinâspastâvçt atseviðíi. Tomçr,pateicoties direktora Jâòa Daiþaun raþoðanas vadîtâja AndraIlsuma neatlaidîbai, tasnenotiek. Lai uzòçmumsnepajuktu, tiek raþotas grauduvçtîjamâs maðînas, kuras bijaïoti vajadzîgas netkarîgâsLatvijas zemniekiem. Paralçlitiek meklçti produkcijaspatçrçtâji kaimiòu republikâs –Lietuvâ, Igaunijâ unKaïiòingradas apgabalâ.Tas viss ïauj rûpnîcai nedaudzattapties no krîzes sekâm.Tomçr 1995. gadâ raþoðanasapjoms ir nedaudz pâri 1miljonam latu un uzòçmumâstrâdâ ap 300 darbinieki.1995. gadâ notiek kârtçjâspârmaiòas rûpnîcas darbîbâ. 2.maijâ tiek nodibinâta akcijusabiedrîba „Kurzemes atslçga”,kurâ apvienojas uzòçmumadarbinieki. Tiek izlaistas akcijas,par kurâm uzòçmums pilnîbâtiek atpirkts no valsts. Rûpnîcasdarbiniekiem pieder ap 75% nokopçjâ akciju skaita. Par valdespriekðsçdçtâju ievçl Jâni Daizi.Turpmâkos gados notiekpakâpenisks raþotâsprodukcijas pieaugums. 1998.gads beidzas ar 2 milj. latu lieluraþoðanas apjomu. Darbiniekuskaits – 367. Ar 1998. gada 1.janvâri saimniecisko reformurezultâtâ uzòçmums pârietakciju sabiedrîbas „Kurzemesatslçga 1” valdîjumâ. Tomçrfaktiskais saimnieks uzòçmumâir akciju sabiedrîba „Kurzemesatslçga”, kurai ir 49% no visâmakcijâm.1999. gada pasaulesekonomiskâ krîze smagi skararî a/s „Kurzemes atslçga”.Raþoðanas apjoms ir vairs tikai1,5 milj. lati, uzòçmumânodarbina 322 darbiniekus.Arî turpmâkos gados nenotiekraþoðanas kâpums. Joprojâmtiek samazinâts strâdâjoðoskaits.Un tâ 2010. gadâ produkcijasapjoms ir ap 1,2 milj. latu unnodarbinâti tikai 113 darbinieki.2004. gadâ rûpnîcu sâk vadîtAivars Puisîtis, jo Jânis Daizisaiziet pensijâ.valdespriekðsçdçtâja posteni AivarsPuisîtis atstâj 2007. gadâ, kadto pâròem Valdis Biíis. 2009.gadâ daþus mçneðus uzòçmumuvada Çriks Mikðtas, bet kopð2009. gada maija rûpnîcasvadîba ir Pçtera Frîdenbergarokâs.Rûpnîcas produkcijaLai arî ekonomiskâs grûtîbasir atstâjuðas iespaidu uzuzòçmumu, tomçr tas strâdâ. Irnostabilizçjies raþotâsprdukcijas apjoms, kas iradekvâts paðreizçjampieprasîjumam. Ir atrasts stabilsnoieta tirgus saraþotaiprodukcijai, kas joprojâm irdurvju un logu piederumi.Pçdçjos gados ir apgûts jaunsprodukcijas veids – dekoratîviemetâla kalumi(þogi, vârti,kâpòu un balkonu margas). ParEiropas Savienîbas lîdzekïiempilnîbâ nomainîtas iekârtasgalvanikas iecirknî, apgûtascitas jaunas raþoðanas iekârtas.Arî pirms 15 gadiem uzsâktâvecâs kartonâþas fabrikaskorpusa rekontrukcija, kasðobrîd neïauj uz vecajiemmûriem iedarboties laikazobam, liecina par to, kauzòçmums pastâvçs vçl ilgi, jologu un durvju piederumi bûsvajadzîgi ne vienu vien gadudesmitu.Geòus Vaidakovsa/s „Kurzemes atslçga 1”arodorganizâcijas vadîtâjs


6Republikas kausâ pirmieTreðâ no kreisâs Alîna un Emîls kausa saòemðanas brîdî RîgasMazajâ ìildçJanvâra sâkumâ Aizputisasniedza ziòa, ka 12.kl.skolçni, SDK „Aizpute” dejotâjiEmîls Vîksniòð ar partneri AlînuReíçnu jaunieðos C+ B klasçstandartdejâs Republikas kausâ2010.gadâ 26 pâru konkurencçieguvuði 1.vietu un uzaicinâti uzRîgu Mazajâ ìildç saòemtkausu.Viòu pedagoìe Indra Freimaneuz jautâjumu, kâ izdeviessasniegt tik augstu rezultâtu,stâsta: „Ar Alînu dejâs esamkopâ jau 12 gadus, ar Emîlu 8,jo viòð dzîvoja un mâcîjâssâkumâ Dzçrvç un dejot sâkapie skolotâjas Priedolas. Arîbçrnîbas gadi abiem dejâs pagâjakatram ar savu partneri. Tikaièetrus gadus atpakaï viòi sâkadejot kopâ.Ðos dejotâjus raksturo,pirmkârt, talants, otrkârt, labamuzikalitâte, treðkârt,Lai palîdzçtu jaunietim pçcpamatskolas vai vidusskolasbeigðanas „neapmaldîties”tâlâkâs izglîtîbas piedâvâjumaiespçjâs, Skolçnu jaunradescentrâ darbojas arî karjerasizglîtîbas konsultâcijas. Pirmâmâcîbu semestra laikâjaunieðiem bija iespçjamsuzzinât par tâlâkâs izglîtîbasieguves iespçjâm Saldusprofesionâlajâ vidusskolâ. Bijatikðanâs ar aizputniekiem, kurisavu profesiju ir saistîjuði artçlotâjmâkslas virzienu.Vidusskolas audzçkòiem bijatikðanâs ar Vidzemesaugstskolas studentiem uniespçja piedalîties seminârâ„Jaunietis darba tirgû”.Notikusi arî karjeras izglîtîbasstunda Dzçrves pamatskolasdevîtklasniekiem. Jaunieðiveica testu „Intereðu testsjaunieðiem”, kas palîdzçjaneizmçrojamas darba spçjas,ceturtkârt, absolûts vecâkuatbalsts gan bçrniem, gan mankâ pedagogam. Emîls ar Alînutreniòos pavada 4-5 dienasnedçïâ. Katru dienu 2-3 stundasviòiem darbâ aiziet nemanot.Viòus un mani darbâ ïoti atbalstabçrnu vecâki. Vecâkiem nekadnav par grûtu mûs aizvest uzkonkursiem, sagaidîtpârbraucam ar autobusu noRîgas Skrundâ, lai atvestumâjâs. Labi ir arî tas, ka paðreizviòi ir vienîgie SDK „Aizpute”dejotâji un es strâdâju atseviðíiar viòiem vien. Tikai nâkoðâgada sezonu sâkðu veidot SDK„Aizpute” kolektîvu no nulles.Es ïoti ceru, ka bûs kolektîvamarî jauns pedagogs (paèukstçðu,ka ir iestrâdes). Cik tad ilgi var?Nostrâdâtas ir 43 sezonas...Palîdzçðu jaunajam kadram, unpietiek. Redzu daudzu sejâsKarjeras izglîtîbanoteikt viòu spçjas unintereses turpmâkâs izglîtîbasieguvç.Mûsdienu ekonomiskajâsituâcijâ nav viegli orientçties,kâdas varçtu bût pieprasîtâsprofesijas. Viena izglîtîbamûsdienâs nav visam mûþam,bieþi vien nepiecieðams apgûtjaunas zinâðanas.Pasâkums martâ18. martâ plkst.10.00 – 14. 00pasâkums novada devîto klaðuaudzçkòiem, „Profesijulabirinti”.Katra klase izlozç ceïojumamarðrutu un kopâ ar skolotâjudodas uz kâdu no Aizputesuzòçmumiem, iestâdçm.Atgrieþoties Aizputesvidusskolâ, klase sagatavo îsuprezentâciju par ðo uzòçmumuun iepazîstina ar to visusklâtesoðos.Vineta Bardanovskavieglu smaidiòu. Bet, lai kâesmu centusies, nav bijuðasiespçjas sameklçt pedagogu,kam uzticçt ar mierîgu sirdikolektîva “Aizpute” vadîbublakus skolotâjas Priedolaskolektîvam „Sabîne”, kam ir arîïoti labi panâkumi sporta dejâs.Sporta dejas izvçlas Aizputçdejot ïoti daudz gribçtâju, unviens kolektîvs vien nespçjapmierinât visu vçlmes kaut vailaika ziòâ. Pçcpusdiena unvakars pçc stundâm ir par îsu,lai dejotâjiem ar daþâdukvalifikâciju nodroðinâtunodarbîbas laiku.Emîls ar Elînu ðogad beidz12.klasi. Ja visas „zvaigznes”bûs labvçlîgas, viòi turpinâsdejot Rîgâ „Klubs-7”pie Valçrijaun Agitas Mironoviemstandartdejâskâ „A” klases, betlatîòamerikas dejâs kâ „B”klases dejotâji. Tâs ir augstâkâsklases, kuras ðie mûsukolektîva dejotâji ir sasnieguðivienîgie. Nav jau noslçpums, kapie V. un A. Mironoviembraucam jau tagad ik pa laikam,un viòu padomi mums lietinoder.Esmu ïoti pateicîga Emîla unAlînas vecâkiem, jo es tiekucienîta un aprûpçta unpraktisku domstarpîbu mumsvisos ðais gados nav bijisnevienâ jautâjumâ- ne dejâs, neaudzinâðanâ.Emîlam un Alînai paldies parprieku, ko esat man unvecâkiem sagâdâjuði , uzvarotun finâlâ esot daudzos jodaudzos konkursos. Esdomâju, ka par jûsu cîtîgodarbu augstâkie spçki saliks„zvaigznes ”îstajâ kârtîbâ. Jûsesat tie, kam vajag dejot!Indras Freimanes stâstîtopierakstîja Inese GreiereProjekta nedçïaNo 21.- 25. februârim Aizputesvidusskolâ 5.-9.klaðu skolçniemnotika projektu nedçïa. Aicinâmvecâkus, radus, kaimiòus,jebkuru pilsçtas iedzîvotâju uninteresentu apskatît skolçnuveidotos darbiòus un novçrtçtto radoðumu, izdomu,krâsainîbu, praktiskumuprojektu darbu izstâdç Aizputesvidusskolas 2.stâva gaitenî pieskolotâju istabas no 1.-4.martam.Aizputes vidusskolasadministrâcija„Paaudze-paaudzei”–informâtikas stunda senioriem3.martâ plkst.16.30 un 18.00Aizputes vidusskola aicinavecâkâs paaudzes cilvçkus uziepazîðanâs stundu arnozîmîgâkajâm e-pamatprasmçm– datora un interneta lietoðanu.Nodarbîbas 111.kabinetâ vadîsAiga un Verners.Iepriekðçjapieteikðanâs skolas kancelejâ patâlruni 63448251Mçs priecâjamies par to, kadzîvojam vienâ vietâ un vienâlaikâ kopâ ar jums!Hei, Aizputes un Aizputesnovada dâmas, kundzes unjaunkundzes! Mçs, Aizputessievieðu kluba valde, vçlamiespateikties visâm, kuras iriesaistîjuðâs mûsu pasâkumos,kuras tos ir atbalstîjuðas,popularizçjuðas un devuðasierosmi jaunâm idejâm mûsukluba darbîbâ! Kopð mirkïa, kadsanâcâm kopâ 2010.gada 20.oktobrî, ir jau notikuði 23pasâkumi, kas kopâ ir pulcçjuði116 Aizputes un novadaiedzîvotâjus. Mûsu pasâkumosir piedalîjuðâs ne tikai sievietes,arî kungi un jaunskungi iratraduði par iespçjamu apmeklçtvai novadît kâdu pasâkumu.Vîrieðiem piemçrotâks lîdz ðimir ðíitis nûjoðanas pasâkums.Skatîsim- varbût bûs arî citi!Vidçjais pasâkumuapmeklçtâju skaits ir bijis 14dalîbnieki. Vislielâkâ piekriðanalîdz ðim ir bijusi pirmajamnûjoðanas pasâkumam, labajiemsirds darbiem un tikðanâs reizeiar Aizputes masieri undziednieci Lîgu Meisneri. ArAizputes sievieðu kluba atbalsturîkotajâ braucienâ uz teâtra izrâdi“Ceplis” devâs 40 interesentu.Vçlamies pateikties AidaiOtaòkei par braucienaorganizçðanu. Lai gan ne visipasâkumi norit, kâ plânots,piemçram, Meteòu svinçðanunâcâs atlikt gripas un slapjolaika apstâkïu dçï. Tomçr tasmûs netraucç turpinâtdarboties. Martâ mçs esamieplânojuðas jaunus uninteresantus pasâkumus, kurosikviena dâma varçtu atrast sevko interesantu. Tâ, piemçram,2. martâ mâcîsimies gatavottekstila broðas un 10.martâbaudîsim pasaku terapiju. Vçlmartâ plânojam noorganizçtDÂMU BALLI, LIELO VEÏASMODES DIENU un tikðanos arPçteri Kïavu. Marta beigâsplânojam sasaukt arî biedrukopsapulci- tâ to prasa NVOlikums, un tâ bûtu laba iespçjavaldei atskaitîties par paveiktoun uzklausît biedru intereses unpriekðlikumus. Tâpat plânojammartâ atzîmçt pavasarasaulgrieþus pçc senajâmtradîcijâm- iespçjams, ka kâduno pirmdienu vakariem Idejumâjâ (laikâ no plkst.17.00-19.00) veltîsim ðo tradîcijuiepazîðanai. Ideju mâjâturpinâm tikties katrupirmdienu. Atseviðíuinteresentu pulciòð ir nolçmisvienu stundu no ðî laika veltîtpilatçm- nodarbei, ar kuru mûsfebruârî iepazîstinâja UnaMârtiòsone. Savukârt tâlâkânâkotnç mçs plânojam dalîbuLIELAJ TALKÂ. Mçs ïotivçlçtos ieviest tradîciju un praksiAizputç ðíirot atkritumusiespçjams,ka mums kopîgi toizdosies izdarît!Izvçrtçjot iespçju piesaistît ESfinansçjumu, esam nolçmuðasrakstît projektu ELFLAprogrammas “Vietçjâsattîstîbas stratçìijas”ietvaros. Lai gan mums ir ganaliela pieredze daþâdâs dzîves unprofesionâlajâs jomâs, tomçrveiksmîga projektu rakstîðananav mûsu stiprâ puse, tâpçcaicinâm atsaukties kâdu, kurðlabprât mums lîdzçtu. Meklçjamprojekta vadîtâju!Vairâk informâcijas unatskaites par padarîto(fotogalerija) ir vçrojamaswww.draugiem.lv profilâ IevaSieva (aizputniece). Tâpat iriespçjams pieteikties uz aktuâlojaunumu saòemðanu e-pastâ.Dodiet tik ziòu uz e-pastuintasanta@apollo.lv un turpmâkvismaz reizi nedçïâ Jûsu pastakastç nonâks jaunumi unaktualitâtes!Inta Santa, Mâra Veidmane,Aija BulavaSveicam februâra jubilârus!Zigfrîds Ejubs, Skaidrîte Grasmane, ÂrijaJçkabsone, Velta Reiha, Sigurds Sproìis,Vija Vasiïjeva, Aina Zemîte – 70, KârlisAòuss, Ilga Freilîba, Viktors Gulbis, IlonaKamerovska, Lîna Rasma Leitâne - 75,Vanda Paulauskiene, Lûcija Pickaine,Ingrîda Valaine, Irma Zvagule – 80, RitaDrulle, Lîvija Kopðtâle, Lîna Rone, AnnaÐíietniece – 85, Òina Pijaïceva, Rasma Sisene – 87, MirdzaBethere – 88, Adele Serkina – 90, Irçna Enkuzena - 91, VilmaAndersone, Vçra Dîcmane - 92, Marija Vçvere – 95, EduardsErnstsons - 96***Aizputes novada dome sveic Aizputes ev.lut.draudzesmâcîtâju Sigurdu Sproìi 70 gadu jubilejâ!


Par prieku sev un citiem,par spîti grûtiem laikiem19. martâ plkst.15.15Aizputes novadpçtniecîbasmuzeja izstâþu zâlç Skolasielâ 1 tiks atklâta novadaiedzîvotâju rokdarbu izstâde„Par prieku sev un citiem”,kas apmeklçtâjus priecçs vçlarî visu aprîïa mçnesi.Izstâdes iecere ir radît iespçjuAizputes novada iedzîvotâjiemdalîties mîlestîbâ pret saviemvaïaspriekiem, kas patiesîbâ irkas vairâk par krâsainu valdziòuíibinâðanu vai pçrlîðu vçrðanu.Rokdarbi ir mâksla, kurâizpauþas katra cilvçkaindividualitâte. Tâ iraizrauðanâs, kas daþiem jaukïuvusi pat par atkarîbu undzîves nepiecieðamîbu. Ja patîkrokdarbi un nebaidâseksperimentçt, ðíietami ne nokâ var realizçt paðaspârdroðâkâs un trakâkâs idejas,piemçram, uzadot vaiAizputes Kultûras namspçc ilgajiem remontadarbiem pamazâmatbrîvojas no putekïiem unatkal atsâk savu darbîbu.Gribam teikt lielu paldiesAizputes Mâkslas skolai,Mûzikas skolai, vidusskolai, a/s “Kurzemes atslçga-1”klubam par iespçju izmantotviòu telpas pulciòu nodarbîbuun pasâkumu nodroðinâðanaiKultûras nama remonta laikâ.Ar martu kultûras namakolektîvi atsâk savu darbîbukultûras namâ. Ja kâdam irvçlçðanâs, varat pievienotiesbçrnuvokâlajam ansamblim“Snîpîði” treðdien plkst.16.00,senioru vokâlajam ansamblim“ Uzmet garu!” pirmdienplkst.17.30, senioru dejukolektîvam pirmdienplkst.19.00, jauktajam korim“Kurzeme” treðdien , ceturtdienplkst.18.30, veselîbasvingroðanas grupâm pie IlzesFrîdenbergas pirmdienplkst.19.00, pie DzintrasBlokas otrdien plkst. 19.00.Sîkâku informâciju arî parcitiem kolektîviem varat iegûtKultûras namâ vai pie kolektîvuvadîtâjiem.Februârî jau paspçjâm daþuspasâkumus noorganizçtKultûras nama skatuves zâlç, jotur darbi tika pabeigti âtrâk. Pçcilgas ceïoðanas pa daþâdâmzâlçm februâra sâkumâkultûras namâ beidzot atgriezâsprojekts „Kinopunkts Latvijâ”ar muzikâlu filmu „Solisaugðup”, bet 8.martâplkst.18.00 bûs iespçja redzçtprojekta pçdçjo filmu „Kleitas,mâtes un meitas”. Ðî projektanotamborçjot interesantukaktusu , kas uz palodzes ziedvisu gadu un kura adatas arîneduras pirkstos.Savus vaïas brîþos radîtosdarbiòus lîdz 14. martampagastu iedzîvotâjiem lûdzunodot saviem Kultûras namuvadîtâjiem, kas tos nogâdâsmuzejâ, bet Aizputes pilsçtasiedzîvotâjiem lûdzu tos nogâdâtmuzejâ.Izstâdes atklâðanas pasâkumapievienotâ vçrtîba bûs tikðanâsar novadnieci- dzejnieci,Latvijas evaòìçliski luteriskâsbaznîcas evaòìçlisti, Ilìuciemasievieðu cietuma kapelâni unLatvijas Luterâòu SievieðuTeologu Apvienîbas prezidentiRudîti Losâni, kura prezentçssavu jauno dzejas krâjumu„Sâïais medus”.Radîsim un izdzîvosim priekamirkïus kopîgi!Durvis atkal ver Kultûras namsietvaros mums gada garumâbija iespçja redzçt 12 daþâdasfilmas, ziedojot SOS krîzescentra bçrniem. Aicinâm vçlaizputniekus izmantot iespçjuun atnâkt uz projekta pçdçjofilmu.19.februârî ar skaistu 10 gadujubilejas koncertu mûsiepriecinâja lînijdejotâju grupa„Jautrie zâbaciòi”, kurassastâvâ dejo arî aizputnieces .Aizputç bija iespçja redzçtgrupas pirmo jubilejaskoncerttûres koncertu. Grupavisu pavasari koncertçs vçldaudzviet Latvijâ.No 25.februâra lîdz 5.martamAizputes kultûras nama telpasprojekta realizçðanai izmantosteâtra studija „Modus” noRîgas. Ar biedrîbas „EiropasMinoritâtes – Baltijas unSkandinâvijas valstu filiâle”atbalstu viòi rîko jaunieðuapmaiòu „Friendship throughTheatre”, kuras galvenaismçríis ir izzinât teâtri kâ rîkustarpkultûru sadarbîbai.Jaunieðu apmaiòâ piedalîsies 33dalîbnieki no 5 valstîm -Latvijas, Turcijas, Rumânijas,Lielbritânijas un Polijas.4.martâ plkst.19.00 AizputesKultûras namâ tiek piedâvâtsprojekta noslçguma pasâkumsar dalîbnieku priekðnesumiem.Priecâjamies, ka projektarealizçðanai ir izvçlçta Aizputeun ârzemju viesiem bûs iespçjaiepazît mûsu pilsçtu.Sekojiet reklâmai un aicinâmapmeklçt nodarbîbas unpasâkumus Kultûras namâ!Aizputes Kultûras namapasâkumu organizatoreInta Rudzîte19. martâ plkst.16.00Aizputes novadpçtniecîbasmuzeja izstâþu zâlç aicinâmuz tikðanos ar novadniecidzejnieci,LatvijasEvaòìçliski LuteriskâsBaznîcas evaòìçlisti,Ilìuciema sievieðu cietumakapelâni un LatvijasLuterâòu Sievieðu TeologuApvienîbas prezidentiRUDÎTI LOSÂNI.Aizvadîtâ gada novembrismûsu novadniecei ir bijisîpaðs. Vispirms viòa11. novembrî saòçma Latvijasvalsts apbalvojumu – TrijuZvaigþòu ordeni – par nesavtîguun paðaizliedzîgu ieguldîjumuieslodzîto resocializâcijasprocesa organizçðanâ unpilnveidoðanâ Latvijâ, bet nedçïuvçlâk klajâ nâca RudîtesLosânes nu jau ceturtais dzejoïukrâjums- „Sâïais medus”.Ðis ir jau otrais dzejas krâjums,kas tapis sadarbîbâ armâkslinieci Martu Jurjâni.„Grâmata ir kopdarbs armâkslinieci Martu Jurjâni –mana dzeja, viòas zîmçjumi.Mâkslinieces ieguldîjums irlîdzvçrtîgs manam devumam,tâpçc grâmatai uz vâka ir liktidivi autori,” tâ par kopîgoveikumu, kas nu skatâmsgrâmatas formâtâ, saka RudîteLosâne.Jautâta par dzejas krâjumaneparasto nosaukumu, Rudîteskaidro, ka „dzejnieks bûtîbâ irkâ bite, kas atver ziedus unievâc medu, no visiemnotikumiem sev apkârt vâcotinformâciju dvçselç. Kâ medustâ tiek pârstrâdâta. Dzejniekamkatrs dzejolis ir kâ meduskanniòa, kurâ sapildîts ievâktais.Un vçl – dzejnieks ir tâds kâ sâlsmeklçtâjs. Viòð gatavs izskalotLaþas pagastsEmocionâls piedzîvojumsLaþas skolâÞûrija kopâ ar vienu no uzvarçtâjiemPaðâ ziemas viducî, kad stipraissals mûs negrib paþçlot unpârbauda mûsu izturîbu, mûsuskolâ ik gadus notiek jaukspasâkums, kas sasilda mûs gangarîgi, gan fiziski.Ap „Valentîndienu”, ðogad11.februârî, mûsu skolâ notikaLatvijas speciâlo skolu skolçnuizteiksmîgâs runas konkurss„Valodiòa”. Ideja par ðokonkursu radâs pirms deviòiemgadiem. Tajâ savu izteiksmîgâsrunas prasmi parâda skolçni notuvâkâm un tâlâkâm speciâlajâminternâtpamatskolâm. Ðogadmûsu konkursâ piedalîjâs arîskolçni no Aizputes novada -Kazdangas, Dzçrves un Apriíupamatskolâm. Priecçja Vaiòodesinternâtpamatskolaspiedalîðanâs.Sasildîja arî tuvâkie ciemiòi -Purmsâtu skola no Priekulesnovada, Pelèu skola no Kuldîgasnovada, Stiklu skola no Ventspilsnovada. Dalîbnieki startçja trîsvecuma grupâs, kopâ 43izteiksmîgâs runas meistari no14 skolâm. Vietas netika dalîtas,taèu katram tika pasniegtidiplomi par îpaðo un atðíirîgo.Lielu atzinîbu izpelnîjâs Stikluspeciâlâs internâtpamatskolasskolçns Kaspars Volbedahts arPçtera Sila dzejoli „Þagatas.”Þûrija ðo priekðnesumunovçrtçja kâ pârliecinoðâko.Neatpalika arî brâïa Edgarapriekðnesums - þûrijas7veselu jûru ûdens, lai atrastuvienu mazu graudiòu. Sâlsviens pats ir pârâk stiprs, unmedus – pârâk salds. Dzejolisir kâ sâls un medus salikums.Sâls dezinficç, medus dziedç.Grieíi to nosaukuði par katarsi.Katrs simbols nes vairâkasnozîmes. Kad Dievs apsolîjajaunu zemi Izraçlam, Viòð teica,ka tur medus tek. Medus irsimbols tai pârpilnîbai, ko neviscilvçks pats rada, bet – ko Dievsdod. Dzejas krâjums savâ veidâir kâ no Dieva òemts un… tâlâknodots. Bîbelç teikts: jûs bûsietkâ sâls. Tie, kas iet Kristus ceïu.Tâ rodas sâïais medus.”Klausoties Rudîtç, viòas atziòâsun dzejâ, baudîsim medus garðukopîgi!Pasâkuma apmeklçtâjiem jaunodzejoïu krâjumu ar autoresautogrâfu bûs iespçjams arîiegâdâties. Grâmatiòas cena Ls2.50Uz tikðanos Aizputes muzejâ19. martâ aicinot, muzejavadîtâja Jolanta Bergavçrtçjums - talantîgâkais! IevasSudrabas no Kazdangaspamatskolas priekðnesums parvistiòu un gailîti tika novçrtçtskâ emocionâlâkais unpasakainâkais.Laþas skolu konkursâ arpanâkumiem pârstâvçja DeividsIvanovs no 4.klases, JaneksButenieks no 8.klases, SintijaPoriòa no 9.klases, arodizglîtîbasgrupu pârstâvçja Madara Atvare.Ðogad þûrijas îpaðais viesis bijamûziíis Renârs Kaupers. Aktîviþûrijas darbâ sevi apliecinâja SIA„Elpa” valdes priekðsçdçtâjsGundars Sisenis, Aizputesnovada izpilddirektore izglîtîbasjoma Elita Malovka, mûsuskolas direktors Linards Tiïugs.Îpaði priecîgi bijâm par to, kamûziíis Renârs Kaupers patsmuzicçja kopâ ar jaunieðiem, kâpârsteigumu mûziíis deklamçjaImanta Ziedoòa dzejoli.Noslçgumâ ciemiòiem bijaiespçja noskatîties Çrika Baloþamuzikâlo leïïu izrâdi „Íiplociòapiedzîvojumi”!Direktora vietnieceaudzinâðanas darbâ Vita LevicaIr aiztraukuði gadu spieti,Ir ziedu, virðu medus vâkts,Un, pârlûkojot gadu kâres,“Tîrs dzintars!” varamsecinât./V.Meþnora/Sveicam martajubilârusPilnkule Trîne - 92,Lazdeniece Leontîne - 75,Kuzòecova Astrîda - 70,Aleksandrova Velga - 65,Brûkle Guna - 55,Pçtersone Inese - 50,Nikovskis Maldis - 50


Noslçdzies projekts„Motivâcijasprogramma Kazdangas apkârtnesiedzîvotâjiem “Nâc, mâcies, dari, – tu tovari”, ko Kazdangas pagasta pârvalderealizçja ar Sorosa fonda Latvijafinansiâlu atbalstuKopçjais projekta finansçjums-10 146 EUR. Projekts sâkâs2010.gada 1.janvârî, noslçdzâs2010.gada 30.novembrî.Projekta mçríi: 1)atbalstîtnovada iedzîvotâju izglîtîbas unsociâlâs vajadzîbas, îstenojotmotivâcijas programmu, 2)aktivizçt Kazdangas unapkârtnes iedzîvotâjus, laiveicinâtu viòu dzîves un darbaapstâkïu uzlaboðanos. Projektaieguvçji ir Kazdangas unapkârtnes daþâdu paaudþuiedzîvotâji, jo kursos unseminâros piedalîjâs vairâk nekâ350 cilvçku. Projektanodarbîbas un pasâkumi notika5 çkâs: bijuðâs Profesionâlitehniskâs vidusskolas telpâs -Kazdangas pilî un darbnîcâs, kâarî jaunatklâtajâ Saieta namâ Pilsgatvç 2, Mâteru Jura Kazdangaspamatskolâ, Kazdangaskultûras, tûrisma informâcijasun izglîtîbas centrâ Pils gatvç 4.Visvairâk apmeklçti bija angïuvalodas un datorapmâcîbaskursi, kur tika apmâcîtas 3grupas. Pamatskolas bçrniseviðíi bija iecienîjuði modernodeju studiju. Projekta noslçgumâKultûras centrâ notika labdarîbaskoncerts, kurâ uzstâjâs projektadalîbnieki – moderno deju studijaun bçrnu vokâla un ritma studija.Ðûðanas, rokdarbu kursudalîbnieki, kâ arî kokapstrâdes unmetâlapstrâdes kursu dalîbniekiizstâdîja savus darinâjumus.Projekta ietvaros nodarbîbasnotika 16 izglîtîbasprogrammâs:Motivâcijas programma „Kâiekïauties darba tirgû”, vadîtâjaIlonda Reita.Seminâru cikls „Kâ uzsâktuzòçmçjdarbîbu”, vadîtâjs UldisAnte.Datorapmâcîbas kursi 3grupâm( 2 grupas iesâcçjiem un1 - ar priekðzinâðanâm) ,skolotâjaIlona Bloka.Vâcu valodas kursi, skolotâjaGunita Kîle -Sisene.Kazdangas pagastsKokapstrâdes kursi, skolotâjsJurìis Gofmans.Metâlapstrâdes kursi, skolotâjsJurìis Gofmans.Ðûðanas kursi, vadîtâja AgitaBergmane.Rokdarbu kursi, vadîtâjaSandra Strazdiòa.Dârzkopîbas kursi, vadîtâjasIlonda Reita un DaceLukðevicaSporta pulciòð, skolotâja GitaOzola.Angïu valodas kursi 3 grupâm(2 grupas iesâcçjiem un 1 - arpriekðzinâðanâm) , skolotâjaInâra Dinne.Bçrnu vokâlâ studija, skolotâjaSandra Strazdiòa.Veselîbas vingroðanasnodarbîbas, skolotâja LandraValdmane.Ìimeòu apmâcîbas kursi,vadîtâjas Gunta Malakauska,Viola Narbuta, Sandra Krûmiòa,Mâra Tîmane.Moderno deju studija, vadîtâjaLandra Valdmane.Ajûrvçdas un cigunnodarbîbas, vadîtâja EvaMuiþniece.Projekta grâmatvede EgijaTamsone.Projektâ kopâ ir notikuðas1 027 nodarbîbu stundas.Projekta ietvaros iedzîvotâjiembija iespçja mâcîties iespçjamituvu dzîves vietai.Projekta realizâcijas laikâKazdangâ notikuðas daudzasizglîtîbas, sporta un kultûrasaktivitâtes:*Skrçjçju diena.*Rokdarbukursu dalîbniece Inta Baumanepiedalîjâs izstâdç Laidubibliotçkâ.*Kokapstrâdes unmetâlapstrâdes pulciòa dalîbniekisagatavoja materiâlus un vadîjadarbnîcu „Iegriez vilciòu”, kasnotika Dziesmu un deju svçtkulaikâ Rîgâ.*31. jûlijâ notika Aizputesnovada dienas Liepâjâ, kurâsradoðâs darbnîcas vadîjarokdarbu pulciòa vadîtâja SandraKrûmiòa, pulciòa dalîbniece LailaLuzere un kokapstrâdes pulciòavadîtâjs Jurìis Gofmans. LailaLuzere piedalîjâs ar savu darbuizstâdi.*Septembrî notika KazdangasParka svçtki, kuros piedalîjâsfloristikas pulciòð. Tikasagatavoti darbi izstâdei „Tçjaslaiks pie barona Manteifeïa”.* Dârzkopîbas kursudalîbnieki oktobrî devâspieredzes apmaiòas braucienâ uzdendrâriju „Jaunbrçdiíi” pie JâòaLepða.*Kazdangas dârzkopji teorijuskatîja praksç, kad devâspieredzes apmaiòas braucienâ uzTukumu, Babîti un Baltezeru.No Baltezera atvestos augus -vairâk nekâ 40 vairâku ðíiròuJapânas spirejas un vilkâbelesiestâdîja Kazdangâ pie Saietanama.*Vâcu valodas kursu dalîbniekijûnijâ devâs ekskursijâ uz Vâciju,kur pilnveidoja valodas prasmes.Iegâdâts kvalitatîvs inventârs:sporta pulciòa nodarbîbâm,ðujmaðînas un overloks ðûðanaskursiem, kokapstrâdesinventârs. Par Sorosa fondaLatvija finansçtajiem lîdzekïiemiegâdâto inventâru varçsizmantot skolçni un pieauguðie,kuri turpmâk apgûs intereðuprogrammas.Daþas lektoru un dalîbniekuatsauksmes par nodarbîbâm: -Tâ bija radoðo domu un darbuizpausme, cilvçku draudzîgakopâ pabûðana, kurus vienovçlme mâcîties jaunu un tieðâmnoderîgu.- Dalîbnieki ir aktîvi,radoði cilvçki ar labâm darbaspçjâm. -Apmainâmies arjaunâm emocijâm un radoðâmidejâm. -Kultûras centrspârvçrties lielâ sanoðâ biðustropâ.-Droðâkie palîdzçja tiem,kam bija nedroðîba, un darîja toar mîlestîbu.-Patîkami pulcçtieskopâ ar radoðiem cilvçkiem.-Apmeklçt kursus motivçjaprogrammas nosaukums ”Nâc,mâcies, dari,- tu to vari”.-Neizsakâms prieks par paðasdarinâto apìçrbu.-Viola ircilvçks, kurð ar savu degsmi spçjaizraut.-Seminârs deva garîguspçku.- Pulciòâ ir ïotiinteresanti. Parasti mâjâs nav kodarît un ðeit var apgût jaunaszinîbas. Mans nodarbîbu vadîtâjsir ïoti mîïs un gudrs speciâlists.-Nodarbîbu cikls “Kâ izveidotmâjîgu un praktisku dârzu”Kazdangas Kultûras centrâ irvçrtîgs un skaists projekts. Vardroði teikt, ka cilvçkam, kamtuva daba, dârzs, ziedi, sakoptavide apkârt, ðîs nodarbîbas irliels ieguvums.* Aicinâm februârî Kultûrascentrâ un Saieta namâapmeklçt nodarbîbas, kasturpinâs arî pçc projekta:rokdarbu pulciòð, bçrnu vokâlâun ritma studija, sievieðuvingroðana, cigun vingroðana.Atsâksies arî moderno deju,angïu valodas nodarbîbas, vâcuvaloda.*Iespçja mâcîties, uzlabot savudzîvi un apgût jaunas prasmesiekustinâja gan lielos, gan mazosiedzîvotâjus. Bçrniem bija dotaslieliskas iespçjas sportot, darinâtrokdarbus, strâdât ar koku unmetâlu, dziedât.Paldies visiem, kas palîdzçjaorganizçt nodarbîbas, gâdâja partelpu uzkopðanu un mâjîgumu,sakârtoja izstâdes, rûpçjâs partransportu lektoriem unekskursijâm! Paldies visiemMartâ sâkas pirmâsnodarbîbas projektâ“Palîdzot sev, palîdzu citiem-kvalitatîvu dzîvipensionâriem”.Aicinâm Aizputes novadapirmspensijas un pensijasvecuma iedzîvotâjusuz Atmiòas un orientçðanâsnodarbîbâm 1. martâplkst.15.00 - 17.00.Rokdarbu nodarbîbas -1.martâ plkst.17.00 -19.00Kursi notiek Kazdangaskultûras centrâ 2. stâvâ.Proejktu finansç Sabiedrîbasintegrâcijas fonds, SpânijasSociâlais fonds un ÐveicesKonfederâcija. Atbalsta Kopienuattîstîbas centrs un Kazdangaspagasta padome. Visasnodarbîbas ir bezmaksas.Ar visu nodarbîbu sarakstuvar iepazîties Aizputes novadadomes Attîstîbas nodaïâ unAizputes mâjas lapâ.Pieteikðanâs un informâcija patâlr. 63 49 70 18 proj. vadîtâjaB. KonrâdeKatru gadu skolçnus krâsupasaulç ielûkoties mudinamâkslinieku darbu izstâdes.Ðajâ gadâ skolâ var apskatîtmâkslinieces Initas Perðevicasmâkslas darbus. Mâksliniecedzimusi Saldû 1965. gada 18.oktobrî. Mâcîjusies Saldus 1.vidusskolâ, Murjâòu sportaìimnâzijâ, LV Tirdzniecîbasekonomikas fakultâtç.Nu jau 20 gadus dzîvo netâluno Skrundas – Ciecerç.Mâksliniece strâdâ par ðuvçju,bet kopð 2000.gada sâkusigleznot. Pamatus gleznoðanaiapguvusi RPIVA radoðajâpaðizpausmes darbnîcâ „Asni!”***9lektoriem un nodarbîbuvadîtâjiem, kas mâcîja mûs, laimçs kïûstam darbîgâki,atvçrtâki, zinoðâki, vienotâki unlaimîgâki!Projekta vadîtâjaBiruta KonrâdeKazdangas Kultûras centrâun Saieta namâ notieknodarbîbas, uz kurâmaicinâm arî novadaiedzîvotâjus:Pirmdienâs - vokâlâ studijabçrniem plkst.16.00 Saietanamâ Pils gatvç 2. Vada SandraStrazdiòaVingroðana sievietçmplkst.19.00 -Kultûras centrâ.Vada Landra ValdmaneOtrdienâs - ìitâristu pulciòðSaieta namâTreðdienâs - Cigunvingroðana plkst.16.00Kultûras centrâ. Vada EvaMuiþnieceCeturtdienâs -rokdarbupulciòð pieauguðajiemplkst.16.00. Vada SandraKrûmiòavâcu valodas nodarbîbasplkst.17.15 Kultûras centrâ.Vada Gunita Kîle - SisenePiektdienâs - rokdarbupulciòð bçrniem plkst.16.00.Vada Sandra KrûmiòaInitas Perðevicas gleznu izstâdeMâteru Jura Kazdangas pamatskolâNeilgu laiku darbojas Kuldîgasstudijâ Palete, bet kopð 2005.gada – J. Rozentâla Saldusmâkslinieku grupâ.Inita Perðevica piedalîjusiesdaþâdâs republikas tautasmâkslas studiju izstâdçs, kâ arîpersonâlizstâdçs. Daþi darbiatrodas privâtkolekcijâs ASV,Holandç, bet lielâkâ daïadaþâdâs Latvijas pilsçtâs.Pârsvarâ glezno ar akrilu, betir arî pasteïtehnikâ darinâtidarbi, apgleznotas zîda ðalles unapgleznoti stikla izstrâdâjumi.Laipni lûdzam apskatît izstâdimûsu skolâ!Skolotâja B. KvedloLaimi, lai tâ vienmçr soïo blakus,Sauli, lai tâ vienmçr sirdî spîd,Veselîbu, kas ir visa mîïa,Dzîvesprieks lai garâm neaizslîd!Vissirsnîgâkie sveicieni Kazdangas pagasta martajubilâriem!50 gadi 16.03. – Elmârs Kristvalds55 gadi 11.03. – Jozs Radvils60 gadi 07.03. – Vilnis Vecvagars65 gadi 25.03. – Ïubova Pugaèova70 gadi 06.03. – Jânis Manfelds80 gadi un vairâk... 17.03. – Ivanova Laimdota – 80,22.03. – Jânis Jansons – 80, 10.03. – Anna Miltiòa – 82,01.03. – Ernests Treimanis – 84, 06.03. – Vilma Vîtola - 84,15.03. – Dzidra Viliòa - 85, 28.03. – Vçra Jansone – 87


10Jâ, jâ... sveèotâji nevis sçòotâji,protams, mums Kazdangâ ir arîsçòotâji, bet ne jau ziemâ.Sçòotâjus var manît rudenspusç, un tiem daþreiz gadâspavisam interesanti, sçnes paðasparkâ “skrien” virsû. Ðoreiz ðisstâsts nebûs par sçòotâjiem, betgan par sveèotâjiem.Paðâ ziemas viducî labâkpiestâv sveèoties ,nevissçòoties. Jo galu galâ ziemâ, kadlaukâ ir sals un parka kokossvilpo vçjð, mums katram uznâkvçlçðanâs iedegt kâdu svecîti.Tad nu Sveèu dienâ pils mazajâzâlîtç kâdi padsmit interesentiapdekorçja un lçja sveces. Kogan darît, ja mâjâs sakrâjuðieskrietni daudz sveèu galu, ja daþailabai veikalâ nopirktai svecei pçcizdegðanas paliek pâri veselsPârsteidzoðais ir ne tas, koredzi, bet tas, ko ieraugi.Redzçju un…pazuda. Ieraudzîjuun …palika. Pielipa. Neatstâjasvairs. Neaizmirstas. (I.Ziedonisgrâmatâ “No patikðanas uzpatikðanu”).Lai veicinâtu Aizputes novadaiedzîvotâju interesi par Latvijasdabas daudzveidîbu un ar tonotiekoðajiem procesiem, kâ arînovçrtçtu autoru prasmiieraudzît, sajust, izdzîvot mirkli,ko sniedz daba attiecîgajâgadalaikâ -Kazdangas pils muzejs unTIC izsludina konkursu„Apturi mirkli!”, kurðnorisinâsies no 2011. gada 8.marta lîdz 31. oktobrim trîsposmos:-ziemas un pavasara posmsBarikâþu laiks ir pagâjis,tomçr, lai pilnîgâk apzinâtuvisus barikâþu dalîbniekus,Kazdangas pils muzejs aicinaatsaukties visuskazdandzniekus, kuri irpiedalîjuðies 1991.gadabarikâdçs, bet sarakstâ navminçti. Pieteikties –Sveèotâjilçrums vaska, parafîna vai kâdacita sveèu materiâla. Un te nuir laiks, kad varam likt lietâ savuiztçli un zinâðanas par sveèudarinâðanu mâjâs. Ja nu ðîszinâðanas ir tâ druskupiemirsuðâs, tad jânâk vienvisiem kopâ un tâs jâatsvaidzina,bet, kâ izrâdâs, laiks iet uzpriekðu un ir raduðâs jaunasmetodes un materiâli. Kadíçrâmies klât ðim radîðanasprocesam, radâs arvien jaunasun jaunas idejas.Paldies visiem, kas izrâdîjainteresi un piedalîjâs Sveèudienas pasâkumâ. Mums bija arîtas gods Aizputes TV izrâdîtvisu, ko mûsu veiklie pirkstiòiprot paveikt. Kâ ne kâ, mçs uzvienu dienu kïuvâm par vietçjânovada zvaigznçm , bet, ja tâ paJauns konkurss „Apturi mirkli!”- 8. marts - 31. maijs;-vasaras posms - 1. jûnijs -31. augusts;-rudens posms - 1.septembris - 31. oktobris.Konkursâ tiek gaidîti nelieliradoði darbi – îss stâsts, pasaka,eseja vai citâ prozas vai dzejasþanrâ veidots darbs, kurosattçloti autoru vçrojumi unemocionâlie pârdzîvojumi parLatvijas dabas daudzveidîbasizpausmçm attiecîgajâgadalaikâ, jo , mainotiesdiennakts stundâm vaigadalaikiem, kâdos noteiktoslaika apstâkïos pazîstamaismçdz kïût pavisam citâdâks –neparastâks, noslçpumainâks,dîvainâks, smieklîgâks ...Konkursâ var piedalîtiesikviens interesents, startçjotKazdangas pils muzejs aicina!Kazdangas pils muzejâ vai patâlruni - 29103813.Katram no mums mâjâs irfotogrâfijas vai lietas(gludekïi, telefoni u.c.),kuras ir noliktas tâlu bçniòos,ðíûnî vai citur, kurâm irlielâka vai mazâka vçsturiskavçrtîba, kuras mçsnopietno, manuprât, pasâkumsno tiesas bija izdevies.Mçs ar prieku dalîjâmies savâszinâðanâs par sveèu lieðanusmiltîs un sveèu apdekorçðanu.Par to liels paldies mums savkârtjâsaka kuldîdzniecei AntraiDilânei, kas jau nedçïu pirmspasâkuma savâ veikaliòâ“Pindzele” iepazîstinâja mûs arvienreizçji feiniem materiâliem.Pçc ðî pasâkuma mums radâsideja, ka varam ar ðîm iemaòâmdalîties arî ar Kazdangas viesiem,skolçnu un tûristu grupâm.Tiesa gan, lai noorganizçtu ðâdupasâkumu, mums ir nedaudzjâsagatavojas. Un tieði ðî iemeslapçc grupâm ieteicams iepriekðpieteikties.Ir taèu feini, apmeklçt Meþamuzeju, izliet un/vai apdekorçtsveci, kamçr sveces atdziest (jolejot tâs ir gana karstas), spçlçtizzinoðas spçles brîvâ dabâ (piesliktiem laika apstâkïiem tovaram darît pils zâlç) un tadapskatît visas pârçjâs vçsturiskâsçkas Kazdangâ, kâ arî iepazîtiesar parka kokiem.Un vçl mçs varam noorganizçtSIA ELPA siera degustâciju unsarunât, lai jums pagatavogardas pusdienas SIA JUNA 1çdnîcâ jums pieòemamâ laikâ.Gaidîsim jûs ciemosKazdangas Pils muzejâ unTûrisma centrâ!UZ DRÎZU TIKÐANOS!Arî Tu vari kïût par sveèotâju!Mâra Tîmanevienâ no trijâm vecuma grupâm:-pieauguðo grupa (18 gadi unvecâki);-jaunieðu grupa (12 - 17 gadi);-bçrnu grupa (…. lîdz 11gadi).Konkursa noslçgumâ katraposma labâko darbu autorisaòems balvu - SIA “ELPA”produkcijas degustâciju unekskursiju pa uzòçmumu.Ar pilnu konkursa „Apturimirkli!” nolikumu var iepazîtiesKazdangas pils muzejâ un TIC,Aizputes novada pagastubibliotçkâs, skolâs, pagastupârvaldçs pie sekretârçm,Aizputes novada mâjas lapâ –www.aizputesnovads.lv, sadaïâKultûra-Muzeji-Kazdangas pilsmuzejs, interneta adresç http://kazdangaspils.blogspot.com/.Lai izdodas!Muzeja vadîtâja Ilze Holðtromaneizmantojam, bet muzejsvarçtu izmantot jaunuekspozîciju veidoðanâ.Kazdangas pils muzejspriecâtos saòemt dâvinâjumâðos vçsturiskos materiâlus, laimçs varçtu bagâtinât muzejakrâjumu.Ïoti cerot uz atsaucîbu,Kazdangas pils muzejavadîtâja Ilze Holðtroma.Kazdandznieku stâstiÐî mçneða stâsts bûs parkazdandznieku, kas ar ðo vietuir saaudzis jau daudzus gadus.Cilvçks, kas ðai vieta ielicis savutalantu, savu sirdi un dvçseli.Viòð ir personîba, par kuruapjautâjas daudzi ekskursanti,kurð zina daudzus stâstus. Ðiscilvçks ir ierakstîjis Kazdangasvçsturç krietnu lapaspusi. Arviòu kopâ staigâjot paKazdangas celiòiem un taciòâm,par katru lietu viòam ir savsstâsts, piedzîvojums. Vîrs, parkuru varçtu stâstît daudz undikti gan bijuðâ tehnikumaabsolventi, gan Kazdangasiedzîvotâji. Ðis stâsts bûs parErnestu Treimani, vîru, kuramir jâsaka liels paldies parKazdangas Kultûras centragriestiem, par Pils muzeju unvçl daudziem, daudziem labiemdarbiem Kazdangâ. Ilze, kasðoreiz dalâs savâ stâstâ, irvairâkus gadus aktîvidarbojusies kopâ ar Ernestudaþâdâs muzeja aktivitâtçs.Mâra TîmaneÐis ir stâsts parkazdandznieku, kurð netîko pçclielas popularitâtes, bet ar savulabsirdîbu un darbu ir guvis lielunovçrtçjumu, cieòu unatpazîstamîbu ne tikaiKazdangâ, bet visâ Latvijâ.Stâsts par cilvçku, kuru liktenisnav lutinâjis, bet sagâdâjis daudzsâpju un cieðanu, bet kurð- parspîti tam- dzîvç spçjis saglabâtcilvçcîbu, labu humoru,izpalîdzîbu, labsirdîbu,viesmîlîbu, sirsnîbu unvienkârðîbu … Ernestu labiraksturo Imanta Auziòa dzejolis:Kur citi ar dâlderiem,dukâtiem, rubïiemSev pilis un dievnamus slien,Pa dimanta rasu,Pa sudraba dubïiemTu zelta pastalâs brien! ...Ernests Kazdangas pagastâdzîvo no 1959.gada aprîïa un irilgus gadus strâdâjis Kazdangaslauksaimniecîbas tehnikumâ parmâkslinieku – noformçtâju.Kazdangu Ernests ir iemîïojispats un centies to labâko parâdîtarî daudzajiem viesiem(mâksliniekiem, aktieriem,zinâtniekiem, dzejniekiem),ekskursantiem vai vienkârðidraugiem, kuru ceïð vedis uzKazdangu.Viòð sevi ir apliecinâjis kâvispusîgi protoðu, radoðu unmâkslinieciski domâjoðupersonîbu. Nosaukðu tikai daþusviòa lielâkos nopelnusKazdangas labâ:-viòð ir Kazdangas pils muzejaaizsâcçjs un izveidotâjs;-noformçjis Kultûras centrazâles griestus tautiskâ stilâ;-izveidojis Kultûras centragriestu lukturus,-ar viòa aktîvu darbîbu vecajâvietâ, Kazdangas pils priekðâ,atgriezâs T.Zaïkalna1935.g.veidotais Mâteru Jurapiemineklis;-noformçjis vairâkus mâcîbukabinetus ar diagrammâm,stendiem ne tikai Kazdangastehnikumâ, bet strâdâjis visosZemkopîbas ministrijas sistçmastehnikumos;-Kur tad daudzie Ernestavirpotie kausi, balvas daþâdusporta pasâkumu vajadzîbâm;-Ernesta vadîbâ un ierosmçkopâ ar audzçkòiem iztîrîti unsakopti daudzi parka stûrîði,iestâdîts liels skaits koku, patvesela aleja;Ernests mîl kokus, arî putniviòam ir lieli draugi. Ziemâ pieloga barotavâ vienmçr var redzçtlielâkus un mazâkus putnus, parkuriem Ernests nesavtîgirûpçjas.Savâ dzîvç Ernests sastapies ardaudziem cilvçkiem, prot tosnovçrtçt. Arî ar tehnikumaaudzçkòiem viòam izveidojâslaba saskarsme. Daudziaudzçkòi vçl ðodien atcerasErnestu ar labiem vârdiem.Arî mçs, Kazdangas pilsmeitenes, dzimðanas dienâ vçlamErnestam laimi un stipru, stipruveselîbu! Paldies Ernestam parvisu, ko viòð ir ðeit Kazdangâpaveicis un ko vçl paveiks.Muzeja vadîtâja Ilze HolðtromaLiec, Laimîte, baltu zieduMazajâ rociòâ -Lai ir balta tâ dzîvîte,Kura bûs jâdzîvoApsveicam mazâ Valda Bamberga vecâkus ar dçliòapiedzimðanu.Mçs klusçjot paliekam...Vçji ðalko un mierina mûs,Bet tava vieta, kas bija ðai dzîvç,Ir, bija un vienmçr bûs.Pa aizsaules ceïiem aizgâjuðas:Rudîte Guna 18.02.1917- 05.02.2011.Reíe Irma 15.02.1921- 02.02,.2011.


11Aicinâm apmeklçt InesesPrisjolkovas pozitîvâsdomâðanas seminâru ciklu.Pirmâ nodarbîba 9. martâplkst. 18. 00 KazdangasKultûras centrâ. Tçma: “Esisavas dzîves autors” - tas irteorçtiski praktisks apmâcîbutreniòð, kurâ izmantotâsmetodes, atlasîtais videomateriâls un pozitîvâs pieredzesapkopojums palîdz vienâ dienânomainît attieksmi un pieòemtpozîciju „ es lemju”, „esizvçlos”, „ es varu”, „es daru.tâ, kâ saka mana sirds”.Un turpmâk katru mçnesirunâsim par ïoti svarîgâmtçmâm, kâ :“Sieviete un sieviðíîba” .“Enerìçtika, kas ir ap mums”.“Nauda un bagâtîba”.“Sievietes paðapziòa un tçls”.“Laimes terapija”.“Mîlçt un bût mîlçtam”.“Jaunîbas, skaistuma unbrîniðíîgas paðsajûtasnoslçpums”.“Viòð + Viòa = ? ““Kas ir mana patiesâ bûtîba” .Inese Prisjolkova ir Pozitîvâsdomâðanas un attieksmes centra“Pavasara studija” autore,lektore, vadîtâja. Pçc izglîtîbaspedagoìe - absolvçjusi LUPedagoìijas un psiholoìijasfakultâti, akadçmiskâs zinâðanaspapildinâjusi maìistrantûrâ undoktorantûrâ, praktizç REIKI,tâpçc arî savâ centrâ irizvçlçjusies vadît seminârus,apmâcîbas, treniòus,individuâlas konsultâcijas,diskusijas un meditâcijas. Ineseir sarakstîjusi grâmatu “Ieelpolaimi un mîlestîbu” , kas nujau pelnîti ir iekarojusi lasîtâjumîlestîbu un ir pârdotâkogrâmatu TOP 10 sarakstâ.Grâmata ir divu sievieðu -autores un lasîtâjas - dziïa unpatiesa saruna par to, kâ mainîtsavu dzîvi. Ko darît, lai ikdienupiepildîtu ar laimi, bagâtîbu unmîlestîbu. Kâ sakârtot savu dzîvijomu pa jomai. Kâ atrast unsaprast savu îsteno bûtîbu. Kâsatikt savu îsto mîlestîbu. Kâ bûtsieviðíîgai sievietei un dzîvot arvîriðíîgu vîrieti, kâ bût veselaiun bagâtai, kâ bût jaunai unskaistai neatkarîgi no gaduskaita un kâ bût vienkârðilaimîgai.Par visâm ðîm tçmâm runâsimarî seminâros, seminâra ilgumsir 3 stundas.Ðî ir vienreizçja iespçja klâtiençbût Ineses seminârâ Kazdangâ,iegâdâties grâmatu ar autoresparakstu un gût iedvesmu sâktdzîvot laimîgu, piepildîtu unmierpilnu dzîvi.Dalîbas maksa 10 LVLSîkâka informâciju un iepriekðçjapieteikðanâs pa tâlr: 29103813vai Kazdangas Tûrisma centrâpie MârasM.TîmaneKâ Anda un Rota „çnojâs”foto - Uldis DobelisRota çno Liepâjas Simfoniskâ oríestra diriìentu A. LakstîgaluJau vairâkus gadus pçc kârtasskolçniem tiek piedâvâtsinteresants projekts „Çnudienas”, kura ietvaros jaunajiemcilvçkiem ir iespçja pieteiktiesvisdaþâdâkâs iestâdçs unuzòçmumos, vçrot turnodarbinâtos cilvçkus uniepazîsties ar viòu darbu. NoDzçrves pamatskolas projektâpiedalîjâs divas skolniece - AndaKalveniece (9.kl.) un RotaBrûna (8.kl.). Lûdzam meitenesdalîties iespaidos savosvçrojumos „çnojoties”.Anda Kalveniece: „Projektâbiju Neatliekamâs medicîniskâspalîdzîbas dienesta Brigâþuatbalsta centrâ Liepâjâ, satikosar vecâko ârsta palîgu DaiguZiedu, biju viòas „çna”. Viòastâstîja par cilvçkiem, kasstrâdâ âtrajâ palîdzîbâ, uzzinâju,cik nozîmîgi ir âtri palîdzçtcilvçkiem, kas nokïuvuðinelaimç. Mani izvadâja pamedicîniskâs palîdzîbas centru,parâdîja nozîmîgâkosmedikamentus, ko âtrâspalîdzîbas brigâde òem lîdziizsaukumos, parâdîjaizsaukumu telpu ar datoriem untelefoniem. Interesanti bijaapskatît âtrâs palîdzîbas maðînu,kurâ bija visâdi aparâti, biju arîtajâ maðînâ, kur ir jaunas,modernas iekârtas slimniekutransportçðanai, datori. Projektasâkumâ gribçju pieteikties parçnu tieði kâdam ârstam, laivçrotu viòa darbu kâdâ noslimnîcas nodaïâm, bet tur bijadaudz pieteikumu un bija grûtitikt. Taèu âtrâ palîdzîba ir tâpatsaistîta ar medicînu. Manamamma ir mediíis un laikam arîmani interesç ðî profesija. Manbija ïoti interesanti uzzinât, kâtur viss notiek, cik âtri viòinokïûst pie cietuðâ, kâ tieksniegta palîdzîba. Katrâ ziòâ pçcredzçtâ sapratu, ka mana izvçlepar labu medicînai varçtu bûtpareiza un pçc skolas beigðanassâkðu par to nopietni domât.”Rota Brûna: „Viss sâkâs 10.februârî, kad mâsa ieteicapieteikties uz çnu dienâm. Tânu arî izdarîju - pieteicos uz 3iespçjamajâm vietâm : Liepâjasteâtra dekoratore,zemessardzes kinologs,Liepâjas Simfoniskâ oríestradiriìents – Atvars Lakstîgala.Gaidîju un cerçju, ka tikðu.Manas cerîbas jau gandrîz bijazuduðas, kad beidzot divasdienas pirms paðas Çnu dienassaòçmu vçstulîti no LiepâjasSimfoniskâ oríestra!Mana çnu diena sâkâs 16.februârî, mazliet pirmsplkst.10.00. Mçs ar diriìentuparunâjâmies par ðo profesijuun ar to saistîtâm lietâm. Un tadsâkâs oríestra mçìinâjums.Man iedeva krçslu, un tâ nu estur sçdçju -70 acu pâru priekðâ.Nebija jau pârâk patîkami, betvarçja pieciest. Tieði aizdiriìenta. Sâkumâ bijamanâma interese par mani, betvçlâk visi koncentrçjâsdarbam. Pçdçjâ stundaoríestrantiem likâs jau diezganmokoða, tâpçc es paòçmufotoaparâtu – skats uz pasaulimainîjâs momentâni! Visi sâkasmaidît! Aizgâju piesitaminstrumentâlistiem unvienam prasîju, vai rokasnesâp pçc tâdas bungu siðanas.Viòð man atbildçja : “ Rokas nç,tikai smadzenes kûp.” Ar pârispârtraukumiem - plkst.14.00beidzâs mçìinâjums. Mana çnakatrâ pauzîtç nomainîja krekluviòðbija slapjð nokoncentrçðanâs. Pçcmçìinâjuma vçl mazlietparunâjâmies ar A.Lakstîgaluun viòa oríestra dalîbniekiem.Man paðai personîgi ïoti patikaèelli un sitaminstrumenti.Rezultâtâ es uzzinâju ïotidaudz jauna par oríestradarbîbu, arî par paðu AtvaruLakstîgalu. Sapratu, ka esnoteikti nevçlçtos kïût pardiriìentu – tas ir pârâk smagsdarbs. Un, lai to darîtu – tasvienkârði ir jâmîl! AtvarsLakstîgala man ieteica kâdupieprasîtu profesiju kultûrasjomâ – laba lieta, ko apdomât.Ieguvu arî jaunus kontaktus uniepazinu jaunus cilvçkus. Es ïotilabi pavadîju laiku – mani tagadatpazîtu viss Liepâjas oríestris!Çnu dienâs piedalîties irïoti vienkârði – tikai îstajâlaikâ jâpiereìistrçjaswww.enudienas.lv unjâaizpilda CV, jâizvçlas vçlamâAr 2011./2012. mâcîbu gaduCîravas arodvidusskola piedâvâjaunu izglîtîbas programmuSEKRETARIÂTA UN BIROJADARBS ar kvalifikâcijusekretârs. Mâcîbu laiks ir 4gadi. Èetru gadu laikâ jaunieðiiegûst profesionâlo vedçjoizglîtîbu. Galvenie speciâliepriekðmeti ir dokumentupârvaldîba, tiesîbu pamati,stenogrâfija, saskarsme,praktiskâ stilistika un rediìçðana,grâmatvedîbas pamati, birojadarba organizâcija u.c.Vçl skola uzòem ðâdâs izglîtîbasprogrammâs:AUTOTRANSPORTS –k v a l i f i k â c i j a„Automehâniíis” Mâcîbulaiks – 4 gadi, iespçja iegût „B”un „C1” kategorijas autovadîtâjatiesîbas.LAUKSAIMNIECÎBASTEHNIKA – kvalifikâcijaprofesija un jâuzraksta mazamotivâcijas vçstule. Un to vardarît ikviens no 1. Lîdz 12.klasei. Parasti uz vietâm irkonkurss, tâpçc jâpiesakâs âtriun jâbût labai motivâcijai.Izmantojiet iespçjas!”Anita TuleikoJaunumi Cîravas arodvidusskolâJa mana balss pârstâs skançt jûsu ausîsun mana mîlestîba izzudîs jûsu atmiòâ,un lielais klusums mani apòems,tomçr es atkal meklçðu jûsu sapratni…Mûþîbas ceïos aizgâjisKONSTANTÎNS GORDEJS(04.02.2011.)Izsâkâm lîdzjûtîbu piederîgajiem„Lauksaimniecîbastehnikas mehâniíis”Mâcîbu laiks – 4 gadi,iespçja iegût „B” un„C1” kategorijasautovadîtâja tiesîbas un„A” un „D” kategorijastraktortehnikas vadîtâjatiesîbas.ÇDINÂÐANAS PAKALPOJUMI– kvalifikâcija „Pavârs” Mâcîbulaiks – 3 gadi. Paralçli mâcotiesvakarskolâ, ir iespçja iegûtvidçjo izglîtîbu.KOKIZSTRÂDÂJUMUIZGATAVOÐANA – kvalifikâcija„Galdnieks” Mâcîbu laiks – 3gadi. Uzòem cilvçkus ar îpaðâmvajadzîbâm.Skolai ir apstiprinâts KPFIprojekts un noslçgts lîgums un2011. gada vasarâ notiks skolasun dienesta viesnîcas siltinâðana.Informâcijas diena 2011. gada9. martâ pulksten 10.00Skolas mâjas lapa - http://ciravasav.times.lv/Informâcija pa tâlruni –63448485, 63448569 vaie-pastâ -info.cirava.avs@inbox.lvDokumentus pieòems lîdz 2011.gada 15. jûlijam.Direktors Kârlis Fricsons


12ZÂÏU SIEVA „VÂRA”ZIEPESZigrîda Manteja ar jauno produkciju - zâïu tçjâm (foto A.Tuleiko)Ceturtdienas pçcpusdienâpagasta seniori pulcçjâs uzpirmo ðâ gada pasâkumu „Zâïusieva „vâra” ziepes”, lai tiktosar Dunalkas tçju meistariZigrîdu Manteju. Jaunâ, îstaszâïu sievas tçlâ - skaistu, zaïupriekðautu apsçjusies,dunalcniece Zigrîda Mantejarosâs pa pagasta pârvaldes zâli,kârtojot lîdzpaòemtos smarþîgutçju maisîjumus elegantosiesaiòojumos, smarþuspilventiòu un ziepju paraugus.Zemnieku saimniecîbas“Turaidas”, kur saimniekoZigrîda, jaunais profils –ârstniecîbas tçju raþoðana - iriesâkts nesen. Piecus gadus“Turaidas” bijusi bioloìiskâsaimniecîba, taèu saimniece noðâ goda atteikusies: “Manprasîja, lai ienâkumi bûtutûkstoð lati no hektâra. Jagodîgi strâdâ, to nevar izdarît.Tâpçc atteicos,” smej atraktîvâkundze.„Bija vajadzîgs diezgan lielskapitâls,” turpina stâstîjumusaimniece, „ lai pârbûvçtu trîstelpas mâjas bçniòu stâvâ unsaimniecîbas çkâ, kur tagadiekârtotas PVD stingrajâmprasîbâm atbilstoðas telpas auguþâvçðanai – ar dçïu grîdu unspeciâliem plauktiòiem. Tâpatvajadzçja iegâdâtiesnepiecieðamo aprîkojumu augugrieðanai, fasçðanai.” Apstâties“Turaidu” saimniece negrasâs,padomâ jau atkal jaunas idejas:pirtsslotas, miega spilventiòi,zâïu pauniòas vannai. Kaut kodarot, allaþ esot jâdomâ trîssoïus uz priekðu.„Turaidu” pamats un pirmaisienâkumu avots bija puíes,”atceras Zigrîda, „Ziemcietes irmanas mîïâkâs, ar to audzçðanuarî sâku.” „Turaidâs” izaudzçtiepuíu stâdi ir pazîstami gandârzu kopçjiem, gan pilsçtuapzaïumotâjiem. Taèu krîzedara savu, pieprasîjums pçcziemcietçm saruka, un Zigrîdainâcâs domât, ko vçl papildusvarçtu darît.Ideju viòai nekad neesottrûcis, nekad arî neesotvilcinâjusies tâs îstenot dzîvç.„Turaidâs” bijis gan zemeòu,gan biðu, gan zedeòu þogu, ganpuíu audzçðanas laiks. Savulaikpat cûkas un govis bijuðas.„Taèu, ja ir bites,” pçc Zigrîdasteiktâ, „pârçjie lopi neder, biteivajag tîrîbu un kârtîbu.” Tâ viòapalikusi pie tâ, kas ïauj bûtsaskaòâ paðai ar sevi un dabu,proti, pie puíçm un bitçm.Ar laiku Zigrîda nâkusi pieloìiska lçmuma: ja ir puíes,bites un bioloìiskâs pïavas,kurâs arî lîdz ðim vâktiârstniecîbas augi, tad jâspersolis tâlâk un jâsâk raþot zâïutçjas. Iespçjams, ðo idejuiedvesuðas tieði puíes. Pareizâksakot, viena no ziemcietçm –ehinâcija, kurai piemît arîdziednieciskas îpaðîbas. Lîdztam tâ „Turaidâs” audzçta tikaiskaistumam un arî par priekubitçm.Zigrîda vispirms cîtîgipapildinâjusi zinâðanas ðajâ jomâ– par Eiropas naudunoklausîjusies veselîbasmâcîbas kursu pie zâïu sievasMâras Bergmanes, mâcîjusies,kâ vâkt, þâvçt un kopâ jauktdaþâdus ârstniecîbas augus.Tagad aiz mâjas stiepjas garaskliòìerîðu, pupumçtru,piparmçtru, timiâna, salviju,raudeòu, diþzirdzeòu, lavandas,auzu un daudzu cituârstniecîbas augu vagas.Kamçr meitai Zeltîteiatvaïinâjums un mazmeitaiAnnijai vasaras brîvlaiks, abasesot èaklas palîdzes. Tâpat kâZigrîdas otra meita Laura.Savulaik Zigrîdai darba navbijis, pieteikusiesbezdarbniekos, gâjusi tîrîtgrâvmalas no krûmiem. Tâdarbojoties un vçrojotapkârtni, izdomâjusi, kanocirstos krûmus var ne tikaizem klajas debess sadedzinât,bet izmantot kâ materiâlu idejaizedeòu þogiem.„Esmu ieguvusi zinâðanas parbioloìisku augu aizsardzîbu,dzîvnieku labturîbu,ârstniecisko augu audzçðanuun izmantoðanu, biðkopîbu,uzòçmuma vadîbu,grâmatvedîbas iemaòas.Izmantoju katru izdevîbu kautko iemâcîties, visu apgûtoesmu pielietojusi arî praksç”,stâsta Zigrîda.Zigrîda ir „Latvijas Avîzes”rîkotâ konkursa „Radoðâsieviete Latvijâ – 2006" laureâte.Viòa atzîst, ka neko îpaðu jauneesot paveikusi, strâdâjusitikai saskaòâ ar sirdsapziòu.Zigrîda Manteja pieder tâmlauku sievietçm, kas neslçpjsveci zem pûra. „Turaidâs”nereti ierodas ciemiòi, kas vçlasuzzinât, kâ iespçjams efektîvâksaimniekot, ja zemes platîbasîpaðumâ nav lielas. Ðâdâs reizçssaimniece ne tikai atklâj savupanâkumu atslçdziòas, bet arîizvadâ ciemiòus pa tîrumiem undobçm, lai paði pârliecinâs, kâðeit tiek strâdâts.Pasâkuma gaitâ visi klâtesoðietika cienâti ar smarþîgu ungardu zâïu tçju, bija iespçjaiegâdâties arî daþâdus tçjumaisiòus un Zigrîdas gatavotâsziepîtes. Noslçgumâ visasdâmas devâs aplûkot jaunotelpu kultûras nama çkâ, kursapulcçties mazâkiempasâkumiem. Bûs „savsstûrîtis, savs kaktiòð”, kurupagasta padome atvçlçja kâpagaidu mîtni pensionârukopai.Paldies par atbalstu unpalîdzîbu pasâkumasagatavoðanâ Anitai Tuleikoun paldies arî seniorumeitençm – lînijdejotâjâmpar priekðnesumu.Gunta LejaKâ pa jokam…Zaíis Alberts ar draugiem -TrakulîtiSandalîtis un Alfonsu Trîcvaidziòu (fotoS.Gûtmane)15.februâra pçcpusdienabçrnu dârza „Pîlâdzîtis”vecâkajai grupiòai „Sprîdîði” bijasatraukuma pilna, jo bçrnigaidîja ciemos zaíi Albertu ardraugiem Lasonîðiem -TrakulîtiSandalîti un AlfonsuTrîcvaidziòu. Lieta bija ïotinopietna, jopirms nedçïaspastnieksbçrniem bijaatnesis vçstuli,kurâ zaíisAlberts pieteicasavu vizîti.Pârsteigumsbija bezgalaliels, jo Albertsizrâdîjâs TIKMILZÎGSzaíis, kâdubçrni nekad vçln e b i j aredzçjuði. Viòapavadoòi bijapaði èaklâkieprojekta „Bçrnuþûrija” lasîtâji,kuri iejutâsgrâmatuvaroòu tçlos.Z a í aciemoðanâsnebija nejauða. Ar to Cîravasbibliotçkas darbinieki uzsâkajaunu projekta ciklu„Grâmata dodas pielasîtâjiem”, kuras mçríis irradît bçrnu un jaunieðu interesipar lasîðanu un iepazîstinât arjaunâko un vçrtîgâko, kopiedâvâ mûsu izdevniecîbas.Ðajâ reizç bçrnudârzaaudzçkòiem Zaíis savâgrâmatu somâ bija atnesisapgâda „Zvaigzne ABC” izdotoIndras Sproìes grâmatiòu„JOKA PÇC ALFABÇTS”. Tasir mâkslinieces radîts projekts,lai iemâcîtu savam dçlamFilipam ( un ne tikai viòam)âtrâ un savdabîgâ veidâ apgûtlatvieðu alfabçtu. Grâmatai irpievienots burtu plakâts unDVD disks ar jaukumultfilmiòu, kurâ burti daravisneiedomâjamâkâs lietas, betRenârs Kaupers no grupas„Prâta vçtra” dzied savusacerçto dziesmiòu par jautroalfabçtu.Bçrniem ïoti patika vissredzçtais un piedzîvotais kopâar zaíi Albertu un viòadraugiem. Kopîgi tika skandçtipanti par apaïo âbolu, kurðbumbierim cep èîbas, par çrgli,kurð filmç gliemeþu ìimeni,skatîta multenîte, karaokevariantâ dziedâts kopâ arRenâru un uzzinâtas daudzasjaunas lietas par filmiòastapðanu.Atvadoties zaíis Albertsnodeva bçrniem sveicienu nopazîstamâ leduslâcçna Illes, arkuru „Sprîdîði” tikâsZiemeïvalstu bibliotçku nedçïâpagâjuðâ gada novembrî.Lâèuks no tâlajiem ziemeïiembija atsûtîjis lielu kalendâru arsavâm jaunâkajâmfotogrâfijâm. Ciemiòibçrnudârza grupiòai lasîðanaiatstâja grâmatas par jautroalfabçtu, par Illespiedzîvojumiem un parTrakulîtes Sandalîtesjocîgajiem dzîvesatgadîjumiem. Lai neaizmirstu,ar ko vienmçr sâkas alfabçts,katrs bçrns saòçma no zaíaAlberta pa APAÏAMÂBOLAM un mîïamapskâvienam. Kopîgâ bildçtika iemûþinâta projekta pirmâtikðanâs reize ar Lasonîðiem.Pçc mçneða, kad grâmatiòaskopâ ar audzinâtâjam bûsizlasîtas, bçrni atkal gaidîsciemos lielo, gudro zaíiAlbertu, Trakulîti Sandalîti unAlfonsu Trîcvaidziòu, bet nujau ar jauniem stâstiem.Bibliotçkas vadîtâjaAnita TuleikoP.S. LIELS PALDIESprojekta „Bçrnu þûrija”dalîbniekiem DiânaiGûtmanei, Kitijai Ðvîtiòai,Uìim Eglîtim paraktiermâkslu un nebaidîðanosriskçt, Vilnim Baltajam - partehnisko nodroðinâjumu.Aicinâjumsrokdarbniekiem!Aizputes novada muzejsrîko plaðu visa novadarokdarbnieku darbu izstâdi,kurâ aicina piedalîties visusapslçptâ talanta meistarus.Lûgums - darbus iesniegtCîravas Kultûras namavadîtâjai Agnesei Zîvertei lîdz12. martam(mob.22332339).Izstâdes atklâðanaAizputes novadpçtniecîbasmuzejâ 19.martâplkst.16.00, îpaðâ vieðòadzejniece,evaòìçliste,Ilìuciema sievieðu cietumakapelâne un LatvijasLuterâòu Sievieðu TeologuApvienîbas prezidenteRudîte Losâne.Braucienam uzpasâkumu izstâdesdalîbniekiem tiksorganizçts transports.JAUNA IESPÇJAJaunieðu centra vadîtâjaAIJA ROÌE aicina dâmasnobrieduðâ vecumâ uzvingroðanas nodarbîbâmdarbdienâsnoplkst.14.0015.00 centratelpâs (mob.28612428).


Asprâtîgais matemâtiíis CîravâMatemâtikas konkursa norise7. februârî Cîravasarodvidusskolâ notikapasâkums „Asprâtîgaismatemâtiíis”. Domu spçkiemmçrojâs jaunieði no Kuldîgastehnoloìiju un tûrismaprofesionâlâs vidusskolas,Aizputes novada Neklâtienesvidusskolas un Cîravasarodvidusskolas. Pasâkumuorganizçja Cîravasarodvidusskolas matemâtikasskolotâja Dace Pole, un jaunieðiar prieku to atbalstîja.Komandas bija sagatavojuðasmâjas darbus par tematu„Matemâtika manâ profesijâ”,bija piedomâts pie komandasnoformçjuma.Þûrija vienbalsîgi par izciluSports Aizputes novadâLabâko sportistu godinâðanaKazdangas Kultûras namâ5.februârî notika Aizputesnovada Labâko sportistugodinâðana. Ar labiem vârdiemsportistus uzrunâja Domespriekðsçdçtâjs Aivars Ðilis ,novçlot augstus sasniegumussportâ. Ar sveicieniem undziesmâm sportistus sveicaKazdangas bçrnu vokâlâsstudijas jaunie dziedâtâji SandrasStrazdiòas vadîbâ, deju grupas:„Puma”, „Fçniks”, „Reitings”Landras Valdmanes vadîbâ,iluzionists Haralds Krûmiòð.Ar îpaðâm balvâm apbalvoti :Toms Vanags – volejbols,pludmales volejbols, Pasaulesèempionâtâ Lielbritânijâ 19.vieta,Pasaules èempionâtâ Itâlijâ17.vietaPauls Jonass – motokross,Pasaules èempionâtâ 4. vieta,Eiropas èempionâtâ divosposmos 4. vietaMâris Juzups – smagatlçtika,Pasaules èempionâtâ spçkatrîscîòâ svara kategorijâ lîdz 100kg kopvçrtçjumâ 7.vieta,3.vieta spieðanâ guïus, Latvijasèempions svara stieòa spieðanâguïusIlze Frîdenberga – loþuðauðana, Ziemeïvalstu atklâtajâèempionâtâ 3.vieta, Latvijasèempione un kausa ieguvçjaRolands Balodis – volejbols,Latvijas izlases dalîbnieksElgars Jonass – skijorings,Latvijas èempionâtâ 3.vieta,Latvijas kausâ 2.vietaAnce Birkmane – loþuðauðana, Latvijas junioruèempioneAigars Jonass – motokross,2.vieta sacensîbâs „BatterySuperkauss 2010”Ilona Indrâne – novuss,Latvijas komandu èempionâtâ4.vietaGatis Zundovskis –skijorings, Latvijas èempionâtâLielajâ Tautas klasç 3.vietaDace Petrovska – loþuatzina Cîravas arodvidusskolas3.kursa (audzinâtâjs AgrisBraða) IP „Automehâniíis”mâjas darbu. Sacensîbâs„uzvaras laurus plûca” Cîravasarodvidusskolas 1.kursa(audzinâtâja Henoreta Kalniòa)IP „Automehâniíis” komanda,aiz sevis ïaujot ierindotiesciemiòiem no Kuldîgas.Komandas noformçjuma ziòânepârspçtas palika Kuldîgastehnoloìiju un tûrismaprofesionâlâs vidusskolasjaunieðu abas komandas. Parpanâkumiem pelnîtu atzinîbuguva Aizputes novadaNeklâtienes vidusskolaskomandas.Skanîgu sveicienu pasâkumadalîbniekiem bija sarûpçjisskolotâjs Artis Âbele ar skolaspûtçju ansambli un ìitâristu.Dalîbnieku kopîgs vçrtçjums– pasâkums izdevâs lielisks unprasâs pçc atkârtojumanâkamgad.Cîravas arodvidusskolasmatemâtikas skolotâjaDace Poleðauðana, Latvijas jaunatnesèempionâtâ 3.vieta, Latvijaskomandu èempionâtâpieauguðajiem 1.vieta.Par labiem sasniegumiem unaktîvu darbîbu sportâ sveiktiAizputes pilsçtas, Cîravas,Kazdangas, Kalvenes, Apriíu,Aizputes pagasta sportisti,sporta skolotâji. Pasâkumâpiedalîjâs 296 dalîbnieki.Paldies visiem, visiemsportistiem, aktîvistiem, sportaskolotâjiem, treneriem, sportakoordinatoriem par atbalstu unpiedalîðanos pasâkumâ.Novçlu tikpat lielu atbalstu2011.gada labâko sportistugodinâðanâ!Pasâkuma organizçtâjaArta StulpaKurzemes zolîteskausa izcîòaKurzemes zolîtes kausuizcîòas 2.turnîrâ, kas 5.februârîrisinâjâs Kuldîgas kafejnîcâ,,Pozitîvs’’, A grupâ uzvarçjaArnis Ðtçbelis no Priekulesnovada (34 p.), apsteidzotkuldîdznieku Juri Kalniòu unMâri Stroganovu no Saldusnovada (abiem 28 p.). B grupâjau otrreiz pârliecinoði uzvarçjamâjnieku pârstâvis NormundsKleinbergs (34 p.), otrais KârlisFricsons no Aizputes novadaCîravas (28 p.), treðais AivarsZvaigznîtis no Kandavas novada(24 p.).Kurzemes zolîtes kausuizcîòas 3.turnîrs 5.martâ10.00 Kuldîgas kafejnîcâ„Pozitîvs” Piltenes ielâ (pretîsporta hallei). Tâlr. 29229012Âris Pçtersons13Starp marta sniegiem sudrabainiem,Kad dienas garâkas sâk augt,Klât laiks, kad Tavi gadi mainâs,„Daudz laimes!”- kad Tev nâkam saukt.Tev vecvecâku dzîves ziòuJoprojâm godâ celt ir prieks,Plaukst tavâs rokâs mâjas laime,Kaut rûtîs leduspuíes zied.Tu esi koks, no kura zariem,Pâr dzîvi râma gaisma plûst-Ar mîlestîbu dienas vadi,Un sirds nekad lai nepiekûst!Martâ savas dzîves jubilejas svinANNA ANCÂNE – 90, SKAIDRÎTE PRÂMALTE – 80, REGÎNAGRUNDMANE – 70, LÎVIJA HARÈENKO – 70, LONARTSPUGULIS – 65, VALENTÎNS KUZÒECOVS – 60Veselîbu, veiksmi daudz baltu dieniòu!„CÎRAVAS CÂLIS - 2011”Kultûras nams sadarbîbâ ar PII „Pîlâdzîtis” turpina labo tradîciju– dziesmu konkursu pirmsskolas vecuma bçrniem. AicinâmAizputes novada mazos dziedâtgribçtâjus un viòu pedagogusgatavot repertuâru, lai aprîïa vidû piedalîtos konkursâ. (Tuvâkasziòas Cîravas pagasta mâjas lapâ www.cirava.lv )Novusa sacensîbâs AizputçFebruâri notikuðo sacensîbu novusâ uzvarçtâji:Aizputes novada atklâtais èempionâts (20)1.vieta – Arnis Jaunbrûns (Liepâja)2.vieta – Jânis Tapiòð (Durbe)3.vieta – Ingus Rugevics (Liepâja)4.vieta – Mâris Siksna (Durbe)5.vieta – Jânis Ziobrovskis (Kalvene)6.vieta – Ilmârs Bernâts (Liepâja)11.vieta – Ilona Indrâne (Aizpute)Latvijas 1.lîgas komandu rezultâti Aizputç:„Lejaskurzemes Sports”-„Vides Serviss” (Bauska) 30-20„Lejaskurzemes Sports”-„Jûrmala” (Jûrmala) 29-21„Lejaskurzemes Sports”-„Kandava” (Kandava) 29-21Novusa sacensîbu organizators un tiesnesis: Guntis BucenieksNovusa sacensîbas martâ13.martâ. Çrika BÇRZIÒA piemiòas kausa izcîòa19.martâ. Lejaskurzemes novadu kausa izcîòaVieglatlçti vçl elpoNeskatoties uz bçdu ieleju,kâdâ nonâkusi Aizputes novadavieglatlçtika, trîs jaunskungitomçr pârstâvçja to LatvijasRepublikas ziemas èempionâtâvieglatlçtikâ, kas risinâjâs 12.-13. februârî Kuldîgâ.Divi no viòiem gan ir mainîjuðisporta veidu (Kristaps unHelvijs) un tagad pârstâv mûsuvalsti bobslejâ, bet tâ kâ ðajâsporta veidâ pamatu pamats irvieglatlçtika, tad iespçja sevipârbaudît Kuldîgâ netika laistagarâm.60 m skrçjienâ: Helvijs Lûsis7.13 sek. 8.vieta (39), KristapsKalniòð 7.35 sek. 20.vieta (39).Tâllçkðanâ: Helvijs Lûsis 6.60 m6.vieta (17). 400 m skrçjienâ:Artûrs Rozenbahs 53.13 sek.13.vieta (26).(Iekavâs norâdîts dalîbniekuskaits disciplînâ.)Sacensîbu vçrotâjs A.Kaju


14Telpu futbolsPârrobeþas projekts Lietuva(Skuodas rajons)-Latvija(Aizputes novads) TSOCLII-053 telpu futbolâ notikaSkuodâ, Cîravâ, Aizputç,Rezultâti Skodâ: 13-15 gaduvecuma grupâ 1.vietâ Aizpute,2.vietâ AleksandrijaLejaskurzemes novaduSenioru sporta diena notikaGrobiòas novadâ. Sporta veidi:volejbols, telpu futbolsKapsçdes pamatskolas sportazâlç, novuss, zolîte Grobiòasvidusskolâ,galdateniss,ðahs,dambrete GaviezesKultûras namâ, basketbols,darts Grobiòas sportacentrâ. Reìistrçjâs 240 seniori.Rezultâti: dambretç 1.vietâValda Meire (Liepâja), 2. ZentaJçgere (Kuldîga), 3. IlgaJostmane (Aizputes pag.) , 50+vec.gr. 1. Andris Lasmanis(Cîrava), 2.v Zigurds Pçtersona(Alsunga) 3.v. Dainis Strazdiòð(Durbe), 60+ vec.gr. 1.v. JânisRûtiòð (Kuldîga), 2.v. RûdolfsTomass (Kuldîga), 3.v. AskoldsVçtra (Liepâja). Ðahs 1.v.Rudîte Bçrziòa (Vçrgale), 2.v.(Skoda),3.vietâ Cîrava, 16-20g.vec. grupâ 1.vietâ Bunka,2.vietâ Cîrava, 3.vietâ(Arsenalas/ Skuoda), 21-35g.vec. grupâ 1.vietâ Grobiòa,2.vietâ Skoda, 3.vietâ Aizpute,36+g. vec. grupâ 1.vietâSkodas II komanda, 2.vietâAizputes II komanda, 3.vietâAizputes I komanda. Cîravâ13-15 g.vec.grupâ 1.vietâCîrava I komanda (komandâspçlçja Reinis Roìis, HelvijsVîgriezis, Andis Zâìeris,Edgars Gûtmanis, SandrisNorenbergs, LaurisSenioru sportsRita Rûtiòa (Aizpute),3.v.Ligita Íçde (Aizpute),kungi 1.v.Andris Ivanovs(Dunalka), 2.v.ÂdamsPeniíis (Aizpute), 3.v. AndrisIlsums (Aizpute). Volejbolskungi 1.v. Seniori 2.v. Nîca,3.v. Cîrava 4.v. Durbe,5.v.Grobiòas pag., kundzes1.v. Grobiòa, 2.v. Durbe,3.v.Kazdanga. Telpu futbols,1.v.Pâvilosta/Medze, 2.v.Aizpute,3.v. Grobiòas pag.Zolîte 1.v. Kârlis Fricsons(Cîrava), 2.v. Aivars Pinnis(Nîca), 3.v. guntis Kârkliòð(Cîrava). Basketbols kungi1.v. Grobiòa, 2.v. Vaiòode,3.v. Priekule, 4.v. Pâvilosta,5.v. Rucava/Dunika, kundzes1.v. Grobiòa, 2.v. Aizpute, 3.v.Vaiòode. Novuss 1.v. JânisTapiòð(Durbe), 2.v. OjârsNorenbergs, ElvisAðmanis,OskarsBirjokovs)2.vietâ Aizpute(komandâ spçlçja NaurisStraupenieks,DeinsLagzdiòð,KristsKleinbergs,ArmandsM a m i s , E d g a r sDziïums,Namejs Orlovs),3.vietâ Bunka 4.vietâ Cîravas IIkomanda, 5.vietâ Aleksandrija,6.vietâ Mosedis, 36+ vec.gr.1.vietâ Aizputes novads(komandâ spçlçja:Igors Mâters,Mârids Vîgriezis, ModrisMârtinsons, Mârtiòð Saule,Roberts Figoriòð, SandþersTarvids), Aizputç 16-20g.vec.gr. 1.vietâ Medze 2.vietâKrote, 3.vietâ Bârta, 4.vietâSkuodas, 5.vietâ Pâvilosta, 21-35 g.vec.gr. 1.vietâ Skuodas,2.vietâ Medze, 3.vietâ Aizputesnovads (komandâ spçlçja AivarsCçrps, Agnis Zâìeris,ValdisOstelis, Mâris Arâjs, SandþersTarvids, Gatis Kirfs, EdgarsStrazds,ErvînsJurkovskis)4.vietâ Pâvilosta,5.vietâ Medze/Pâvilosta.Basketbola spçles notiksAizputç, 19.,20.martâ.Projekta vadîtâja Arta StulpaStrakðis (Liepâja), 3.v.Visvaldis Jansons(Vaiòode). Galda tenisskundzes 1.v. Vija Bçta 2.v.Daiga Gabrûna (Rucava),kungi 40+ vec.gr. 1. GuntisPâvilaitis (Skrunda), 2.v. Uìisjansons (Skrunda), 3.v. AldisBarsukovs (Pâvilosta), 55+vec.gr. 1.v. Gunârs Jçkabsons,2.v. Andris Nuòçviès(Skrunda), 3.v. JânisLubinoviès (Kapsçde). Darts1.v. Laila Kalniòa (Aizpute),2.v. Lilija Jonkusa (Kazdanga),3.v. Irçna Bauze (Vaiòode),kungi 1.v. Dainis Strazdiòð(Durbe), 2.v. ReinisKabiòeckis , 3.v. DainisSvistuhins (Vaiòode). Seniorinolçma nâkoðajâ gadâ tiktiesAizputç jaunajâ Sporta hallç.Novçlu senioriem veselîbu,izturîbu un uz tikðanosAizputç.Arta StulpaPar traktortehnikas apskatçm Aizputes novadâ14.martâ Aizputç * , 11.aprîlî Laþas pagastâ, 13.aprîlî Kazdangas pagastâ, 20.aprîlî.Kalvenespagastâ (inspektors J.Siliòð)8.aprîlî.Cîravas pagastâ, 11.aprîlî Aizputes pagastâ (inspektors A.Vaitkus)Skates sâkums plkst. 10.00 pie paðvaldîbâm, izòemot ar * atzîmi pie darbnîcâm kâ citus gadus.Maksa par TA traktoriem, graudaugu kombainiem,zâles novâkðanas maðînâm 10.85 Ls,speciâlai tehnika 16.35 Ls, piekabçm 7.95 Ls uz vietas inspektoram.Ðajâ dienâ sagatavosim dokumentus tehnikas reìistrâcijai, numuru zîmju maiòai, tehnikasnoòemðanai no uzskaites, pieòemsim eksâmenus traktoru vadîðanâ, kâ arî sniegsim konsultâcijascitos ar tehniku saistîtos jautâjumos.Atkârtotâs tehniskâs apskates plânotas atbilstoði izsniegtajiem apskates uzlîmçs un talonoskompostrçtajiem mçneðiem, saskaòojot ar paðvaldîbu un lauksaimniecîbas organizatoriem.Izziòas pa telefonu 63425564 vai m.t. Siliòð 29284739, m.t. Vaitkus 29437351.Pârçjâ informâcija saòemama apmeklçjot mûsu mâjas lapuAizputes novada skolçnumeistarsacîkstes galda tenisâAizputes novada skolçnuspartakiâde rit pilnâ sparâ.Noslçguðâs kârtçjâs skolçnumeistarsacîkstes, ðoreiz galdatenisâ.Ðajâs sacensîbâs no katrasskolas drîkstçja startçt 2 zçniun 2 meitenes. Atsaucîba noskolâm bija liela, piedalîjâs 6novada skolas.Cîòas vienlaicîgi uzsâka ganzçni, gan meitenes. Zçniemvislabâk veicâs Apriíupamatskolas skolniekamRaitim Valdmanim, kurðkopumâ visâ turnîrâ nezaudçjanevienu spçli un izcînîja 1. vietu, 2. vietu izcînîja Aizputespagasta pamatskolas skolnieksZemkopîbas ministrija reìionâlajâskonferencçs informçs lauksaimniekuspar nozaru aktualitâtçm2011. gada pavasarî Zemgalç,Latgalç, Kurzemç un VidzemçZemkopîbas ministrijaorganizçs èetras reìionâlâskonferences lauksaimniekiem„Esi informçts un pelni laukos”,kurâs notiks diskusijas paraktuâlajiem jautâjumiemlauksaimniecîbâ,zivsaimniecîbâ, meþsaimniecîbâun lauku attîstîbâ.Ikvienam konferencesdalîbniekam bûs iespçjapiedalîties kâdâ no èetrâm darbagrupâm par lauksaimniekiem,zivsaimniekiem unmeþsaimniekiem aktuâliemjautâjumiem - investîcijâm,platîbmaksâjumiem, izmaiòâmnodokïos un citiem aktuâliemjautâjumiem.Zemkopîbas ministrijasreìionâlâs konferences notiks:4. martâ - Jelgavâ, Jelgavaspils, Latvijas Lauksaimniecîbasuniversitâte, Lielâ iela 2; 10.martâ - Rçzeknç, RçzeknesNauris Straupenieks, kurðpiekâpâs vienîgi RaitimValdmanim, bet 3. vietu izcînîjaAizputes vidusskolas skolnieksRihards Priedolts.Meitençm par èempioni tikaun zelta medaïu saòçmaAizputes pagasta pamatskolasskolniece Maija Jansone,kuras kontâ bija tikai uzvaras,neviena zaudçta spçle. Otrâvieta tika Apriíu pamatskolasskolniecei Kristînei AnnaiRaìelei, bet bronzas medaïuizcînîja Laþas speciâlâs skolasskolniece Sintija Poriòa.Aizputes pagastapamatskolas sporta skolotâjaMaija Pûpolanovada paðvaldîba,Atbrîvoðanas aleja 95; 25.martâ - Valmierâ, ValmierasKultûras centrs, Rîgas iela 10;1. aprîlî - Talsos, Talsu Tautasnams, Lielâ iela 19/21.Konferenèu „Esi informçtsun pelni laukos” sâkumspulksten 11.00, noslçgums -pulksten 15.00. Ieraðanâs undalîbnieku reìistrâcija nopulksten 10.30.Lauksaimnieku,zivsaimnieku, meþsaimniekuun lauku iedzîvotâjujautâjumus, uz kuriem vçlasdzirdçt atbildes konferencçs,lûdzu, iesûtît uz e-pasta adresilaukutikls@llkc.lv vai zvanotpa tâlruni 63007559.Informâciju sagatavojaDagnija MuceniecePreses un sabiedriskoattiecîbu nodaïas vadîtâjatâlrunis: 67027498,mob.tâlrunis: 26534104Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv


MÂRTIÒA FREIMAÒA PIEMIÒAIReþisora Arvîda Krieva filma“Dancis pa trim”Aizputes Kultûras namâ20.martâ plkst.14.00Latvija no vienas okupâcijas irkritusi citâ. Otrâ pasaules karalaikâ latvieðu karavîri mçìinaatrast savu vietu, kas palîdzçtuatjaunot valsts neatkarîbu.Tikmçr jauni cilvçki turpinaiemîlçties, neraugoties uznacionâlo piederîbu un politiskopârliecîbu. KristînesNevarauskas Sandra nokïûst jûtukrustugunîs starp iznesîgo vâcuvirsnieku (Mârtiòð Freimanis) unlatvieðu diþkareivi (JânisVingris). Vai sieviete var mîlçtvienlaikus divus vîrieðus? Vainâves priekðâ vîrietis piedodmîïotajai neuzticîbu?“Dancis pa trim” ir filma parmîlas trîsstûri, kurâ attiecîbasRedzi gaismuEiropas Sociâlâ fonda unLatvijas valsts finansçtâLabklâjîbas ministrijas sadarbîbâar Latvijas Neredzîgo biedrîbuprojekta „Sociâlâsrehabilitâcijas pakalpojumuattîstîba personâm ar redzestraucçjumiem Latvijâ”(Identifikâcijas Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002)ietvaros cilvçkiem ar I, II unIII grupas redzes invaliditâtiir dota iespçja apmeklçtbezmaksas nodarbîbasLiepâjas Neredzîgo biedrîbastelpâs:-âdas apstrâdç,-klûdziòu pîðanâ,-floristikâ,-angïu valodâ,-datorlietoðanas pamatprasmjuapguvç,-klavierspçles pamatos,-paðaprûpes prasmju apguvç;-pielâgoto sportisko aktivitâðuapguvç.Piedâvâjam izmantot mûsurîcîbâ esoðo transportu unnaktsmîtni.Sîkâka informâcija pa tâlr.63431535 vai ierodotiespersonîgi Liepâjas NB, Ganîbuielâ 197/205, Liepâjâ.18.martâno plkst. 11.00 – 15.00Aizputes kultûras namâOgres trikotâþas, kokvilnasveïas, gultasveïas un dzijastirdzniecîbasamezglojas uz karadarbîbasfona 1944./45.gadâ Kurzemç.Darbîba norisinâs ganmûsdienâs, kad Atis (MârtiòðFreimanis) mçìina atrisinâtsavas izcelsmes mîklu, gan Otrâpasaules kara laikâ. Kara laikastâsts scenârijâ atveidots pçctrimdas rakstnieka VoldemâraKârkliòa româna “Tikaimîlestîba” (1959), kura pamatâir patiess notikums- latvieðuleìionâru grupai par dezertçðanutiek piespriests nâvessods.Filmas centrâ - tâ sauktokurelieðu (latvieðu ìenerâïa JâòaKureïa grupçjuma) traìçdija.Filma ir arî veltîjums tâsdalîbniekiem, kas nesagaidîjapirmizrâdi: operatoram DâvimSîmanim, aktieriem LeonîdamLoceniekam, Kristînei Bçdelei unMârtiòam Freimanim.Zîmçðanas konkurss bçrnubibliotçkâ„Pirmie pavasaravçstneði”Zîmç un lîdz 20.martam atneszîmçjumu, kurâ ir attçlotspavasaris Tavâ skatîjumâ.Uzzîmç pçc kâ Tu saproti, kanâk pavasaris!Zîmçjuma apakðâ uzrakstivârdu, uzvârdu, klasi unvecumu.Trîs labâko darbu autorisaòems balviòas.Zîmçjumus varçs skatîtbçrnu bibliotçkâ 21.martâ***Aizputes pilsçtasbibliotçka lasîtâjiempiedâvâ ðâdus presesizdevumus:Ilustrçtâ Pasaules Vçsture,Ilustrçtâ Zinâtne, Deko,MMD, Mûsmâjas, PsiholoìijaMums, Mistçrija, MansMazais, Floristika, 36,6 C,Dârza Pasaule, Patiesâ Dzîve,Rokdarbu Vâcelîte, Santa,Ievas Stâsti, Ievas Mâja, IevasVeselîba, Zintnieks,Praktiskais LatvietisLaikrakstus: Latvijas Avîze(Mâjas Viesis ),Kursas Laiks,Kurzemes Vârds, SportsSavukârt bçrnus iepriecinaþurnâli: Avene, Bârbija,Donalds Daks, Sîrups, Tomsun Dþerijs un Vâìi.Datortehnikas remonts unapkope, izbraucot arî uz mâjâm.Komplektç jaunu datortehniku(ar piegâdi un uzstâdîðanu mâjâs)un lietotas datortehnikasuzlaboðanu. Mob.t. 29240356.Lursoft laikrakstu bibliotçka news.lv tagad bez maksaspieejama visâs paðvaldîbu publiskajâs bibliotçkâsNo 1. februâra Lursoft Laikrakstu bibliotçka news.lv ir bezmaksas pieejama visâs Latvijas paðvaldîbu publiskajâs bibliotçkâs.To paredz vienoðanâs, ko projekta „Elektroniskâs publikâcijasLatvijas bibliotçkâm” ietvaros noslçgusi valsts aìentûra „Kultûrasinformâcijas sistçmas” (v/a KIS) un news.lv elektroniskâ resursaizstrâdâtâjs SIA „Lursoft”.Lursoft Laikrakstu bibliotçka satur vairâk kâ 50 Latvijas centrâloun vietçjo periodisko izdevumu pilntekstu publikâcijas, aktuâlâsziòas un rakstu apkopojumus. Pieejama arî Normatîvo aktuInformâcijas sistçmas LATLEX sadaïa „Likumi”. Lîdz ðimprojekta ”Elektroniskâs publikâcijas Latvijas bibliotçkâm” ietvarosLaikrakstu bibliotçka bijusi pieejama bibliotçkâs, kas noslçguðaslîgumu par tâs izmantoðanu un par to maksâja 40 procentus noabonçðanas maksas. Pârçjo abonçðanas maksas daïu sedza v/aKIS. No 1. februâra publiskajâm bibliotçkâm par LursoftLaikrakstu bibliotçkas abonçðanu nebûs jâmaksâ, turklât tâ bûspieejama pilnîgi visâs publiskajâs bibliotçkâs.Visiem publisko bibliotçku apmeklçtâjiem jau vairâkus gadus bezmaksas pieejama arî plaða enciklopçdisko uzziòu un daþâduvârdnîcu datu bâze Letonika.lvAizputes novada bibliotçku lietotâji, izmantojiet jumspiedâvâtâs iespçjas- katru dienu izlasît jaunâko 50 Latvijasperiodiskajos izdevumos un pilnîgi par brîvu!!!7. un 8. martâ notiks ikgadçjâs Notâru dienas, kuru ietvarosLatvijas zvçrinâti notâri iedzîvotâjiem sniegs bezmaksasjuridiskâs konsultâcijas. Uz konsultâciju aicinâts ikviensiedzîvotâjs, kuru interesç jautâjumi, kas saistîti, piemçram, arlaulîbas lîgumu, mantojumu, testamentu, dâvinâjumu, uzturlîgumu,bezstrîdus laulîbas ðíirðanu, darîjumiem ar nekustamo îpaðumu,arî ieíîlâtu, kâ arî citi jautâjumi. Konsultâcijas bûs iespçjams saòemtjebkurâ no 120 Latvijas notâru birojiem no plkst. 11 00 lîdz 16 00.Konsultâcijas bûs iespçjams saòemt arî internetâ, saziòai arnotâriem izmantojot Skype (lietotâjvârds: NotaruDienas) laikâ noplkst. 8 30 lîdz 17 00.Papildu informâcija: tâlr: 67218955, 29104242E-pasts: Vija.Pizica@latvijasnotars.lvUzmanîbu pasaþieriem!Autobuss no Aizputes uzLiepâju caur Vecpili atiesâtrâk- plkst.7.10!A/S “Liepâjas autobusu parks”paziòo, ka ,sâkot ar 2011.gada1.martu, saskaòâ ar iedzîvotâjulûgumu tiek veiktas izmaiòasmarðruta nr.6801 “Liepâja-Vecpils-Aizpute” rîta reisâ noAizputes. Autobuss no Aizputesuz Liepâju izbrauks plkst.7:10(paðreiz plkst.7.38). PienâksLiepâjas autoostâ plkst. 8.47.Katru piektdienu no plkst.10.00– 13.00 Kalvenç, sportanodarbîbu telpâs tirgo lçtuslietotos apìçrbus.Vçlos iegâdâties A.Lejasgrâmatu “Reiz bija Aizvîíupagasts”. Telef. 26575695 vairakstiet vineta_b@inbox.lv”Pçrk visa veida meþaîpaðumus un cirsmas.Palîdzam nokârtotnepiecieðamo dokumentâciju.Tâlr. 22077215Iepçrk melnos un krâsainosmetâllûþòus. Nodroðinâm tosagrieðanu un transportçðanu.Samaksa tûlîtçja. Tâlr.28477217.Pçrk Elzas un Jâòa Meþsçtas,Alfrçda Lejas grâmatu„Kazdangas parks un tâDieviòð”. Piedâvât Kazdangaspils muzejâ vai pa tâlruni26564767.15Kâds ir Jûsu viedoklispar Aizputes TV?Vai Jûs savâ televizorâvarat uztvert Aizputes TVraidîjumus Jâ NçVai Jûs skatâties AizputesTV? Jâ NçCik bieþi skatâties? Gandrîz katru pârraidi Pâris reizes mçnesî Ïoti retiVai Jûs apmierina pârraideslaiks (ilgums, plkst.)? Jâ NçVai Jûs apmierina raidîjumusaturs? Jâ Daïçji NçJûsu ierosinâjumi:Lûgums- aizpildîtâs anketasnogâdât Novada domç vaipagastu padomçs.Ja nevçlâties sagriezt avîzi,paðvaldîbâs varat arî saòemtatseviðíu ðâdu anketu.Anketas var aizpildît arîAizputes novada internetamâjaslapâ:www.aizputesnovads.lv


16Aizputes pilsçtaKazdangas pagastsCîravas pagastsAizputes Kultûras namâ4.martâ plkst.19.00Starptautiska teâtra projektanoslçguma pasâkums.8.martâ plkst. 18.00Projekts “ Kinopunkts Latvijâ “ piedâvâpçdçjo projekta filmulatvieðudokumentâlâ filma“Kleitas, mâtes unmeitas”Sirsnîgs stâsts par meitençm tîòu vecumâ, parviòu mammâm un ìçrbðanos. Filma bûsinteresanta gan pusaudzçm, gan viòu mâmiòâm,gan plaðâkai auditorijai. Tâs reþisore irNorvçìijâ dzîvojoðâ Ilze Burkovska-Jakobsena.20.martâ plkst.14.00Mârtiòa Freimaòa piemiòaireþisora Arvîda Krieva filmas“Dancis pa trim”pirmizrâde un tikðanâs ar filmasveidotâjiemBiïetes grâmatnîcâ “ Leida”Cena: Ls 1,50, pensionâriem unskolçniem Ls 1,0027.martâ plkst.17.00koncerts„MÎ-LES-TÎ-BAI”Uzstâsies reþisors, aktieris undziesminieks Varis Vçtra, prezentçjotarî savu pirmo dziesmu albumu„Pârdodu vçju un zirgu vçl klât...”.Biïetes var iegâdâties grâmatnîcâ „Leida”.14.aprîlî plkst. 19.00teâtra izrâde pçcViïa Lâcîða româna“STROIKA ar skatu uzLondonu”Biïeðu iepriekðpârdoðana Aizputes grâmatnîcâ„ Leida” – tâlr.: 63448102Biïeðu cena :Ls 3, Ls 4, Ls 517. martâ plkst. 14.30Kazdangas kultûras centrâPlkst. 18 00 Aizputes kultûras namâPiedzîvojumiem bagâta leïïu izrâdebçrniem visos vecumos ar laimîgâmbeigâm„KAS ZAÍÎTIPASARGÂS?”Ieeja: Ls 1,- (Aizputes izrâdei biïeðuiepriekðpârdoðana grâmatnîcâ „ Leida”)Aizputes pagastsAizputes pagasta Saieta namâ6. martâ plkst. 13.00atpûtas pçcpusdiena senioriem„ Ak, sievietes, sievietes …”Muzicç duets „ SANDRA”Dalîbas maksa : Ls 3Pieteikties lîdz 1.martam Saieta namâ vai patâlr. 29488739 – Sanda; 28890602 – Ligita.Kursçs autobuss.18. martâ plkst. 17.00nodarbîbas uzsâk„ GARDO LIETU SKOLA”Pirmâ nodarbîba ar restorâna“Amrita” ðefpavâru Nauri Hauku.Dalîbas maksa : Ls 1Kazdangas Kultûras centrâ4. martâ plkst. 20.00ZEMNIEKU BALLEPar lustçðanos gâdâs Rîgas VEF kultûraspils vîru trio „HARADA” un GitaJohansone.Dalîbas maksa: Ls 5,-Loterija : Ls 2,-Lûdzu pieteikties un samaksât Kazdangaspagasta pârvaldç pie sekretâres lîdz 28.februârim - tel. 63449806, vai pie Irçnas –tel. 6345916418. martâ plkst. 22.00PAVASARA BALLÎTEar populârâkiem latvieðu un 80-to gaduârzemju hîtiem. Jums spçlçs Dj Uìis unDj Klâvs no Kuldîgas.Ieeja: no plkst. 22.00 – 22.30 Ls 1.50, pçcplkst. 22.30 – Ls 2,-25. martâ plkst. 13.00ATRCERES BRÎDIS pie piemiòasakmens Teroru upuriem (pie Kazdangaspagasta pârvaldes).30. martâ plkst. 16.00Aizputes novada skolu sadziedâðanâssvçtkiIEDZIEDÂSIM PAVASARI!Programmâ: Raimonda Paula, UldaMarhilçvièa un Mârtiòa Freimaòapopulârâkâs dziesmas. Ieeja – BRÎVA!1.aprîlî plkst. 19.00Tradicionâlais humora pasâkums –konkurss visiem Aizputes novada ïaudîm„APRILL, APRILLKAZDANGÂ!”Programmâ: plkst. 19.00 – konkursskomandâm. Ar nolikumu var iepazîtiesAizputes novada mâjas lapâ, pagastupaðvaldîbâs, Kultûras namâ vai bibliotçkâ.Komandâm pieteikties lîdz 28. martam patel. 63497017; 26681805 – KazdangasKultûras centrs (Liene).Plkst. 22.00 – BALLE kopâ ar grupu„LUSTÎGAIS BLUMÎZERS”, ieeja ballçLs 2,- (lîdzi òemt groziòu, un laicîgirezervçjiet galdiòu).18. martâ plkst. 18.00Kazdangas pilî danèi.Aicinâti visi dancotgribçtâji. Lîdzi òemtvçlmi izkustçties , labu garastâvokli un 1Ls ziedojumiem.Laþas pagasts5. martâ.plkst.21.00Apriíu Tautas namâ balle“Tik dçï jums ,daiïâs dâmas,dçï jums...”Balle kopâ ar grupu ,,Koka ikaruss”Ieeja Ls 2***Sen tas bij, kad mûs no mâjâmTumðâ naktî aizveda,Lai mçs tâlâ, sveðâ zemçSavas dienas vadîtu.Un par spîti, tie, kas spçjâm,Tie , kas dzîvi palikâm,Atgriezâmies savâ sçtâ,Savâ mîïâ Latvijâ./Zina Serts-Rukmane/No sirds nevar izrakstît pârdzîvoto.“Tâ bija”, viòi saka... Bet tagad tasviss liekas kâ stâsts. Dzirdçts, lasîts,pârdzîvots...25.martâ plkst. 11.00Apriíos pie Represçto piemiòasakmens svecîðu brîdis represijâscietuðo iedzîvotâju piemiòai.Cîravas Kultûras namâ5.martâ plkst. 16.00bezmaksas koncerts- dâvanacîravniekiem 8.martâ.Piedalâs Liepâjas teâtra aktieruansamblis „AÌENTI”.Vakarâ plkst. 21.00 – diskotçka.Ieeja – Ls 1.50 (zçniem un vîrieðiempçc plkst.22.00 – Ls 2 )8.martâ plkst. 11.30muzikâla pasaciòa mazajiemBALLÎTE BURBUÏCIEMÂPie bçrniem ciemos brauc ZUZÎTE unBÂRDIÒÐ Ieeja Ls 0.702. aprîlî pasâkums„Cîravas dziesma”Aicinâm visus, kuriem patîk dziedât unvçlas izmçìinât savus spçkus, pieteiktieslîdz 24.martam Kultûras namâ.Dalîbniekiem dziesmas sagatavot palîdzçsmuzikanti Pauls un Modris. Pçcpasâkuma- balle ar muzikantu un Agnesesîpaði sagatavotu programmu.***8.martâ plkst.14.00pensionâru tikðanâsjaunajâs telpâs (ieeja no Kultûras namasçtas puses)ar lîdzpaòemtiem „groziòiem” un mâjâssagatavotu, iesaiòotu, nelielu, betnoderîgu lietiòu loterijai.Neaizmirstiet labunoskaòojumu un jaukas atmiòas!Dzçrves Saieta namâapsveikumu kartiòu izstâde”Sveicieniun ziedi sievietei pastkartîtçs “Lûgums Dzçrves iedzîvotâjiem lîdz 7.martam atnest kartiòas (jaunas vai vecas)ar 8.marta simboliku.Cîravas pagasta pârvaldes zâlçmâkslinieces Benitas Bitânes gleznuizstâde „Krustaceïð” .Darbi apskatâmivisu marta mçnesi.25. martâ - Komunistiskâ genocîdaupuru piemiòas dienas pasâkumsplkst. 14.00 – atceras brîdis pie piemiòasakmens .plkst. 14.30 Cîravas pagasta pârvaldeszâlç atmiòu pçcpusdiena„Es negribu, lai jûs ticçt, ka stâstupar sâpju atstâtâm pçdâm”.Tikðanâs ar mâkslinieci Benitu BitâniMuzicçs èellists Nils Goizevskis.Bçrnudârzâ „Pîlâdzîtis”11. martâ plkst. 15.00Vecmâmiòu un vectçtiòupçcpusdiena.Gaidîsim visus vecvecâkus, lai noklausîtosbçrnu sagatavotu koncertu un kopîgipavadîtu svçtku pçcpusdienu.15.martâ plkst. 15.00bibliotçkas organizçtâ pasâkuma cikla„Grâmata dodas pie lasîtâja” otrânodarbîba bçrnudârza audzçkòiem„LASONÎÐI CIEMOS NÂK!”Izdevçjs Aizputes novada domeRedakcijas adreseAtmodas 24, Aizpute, LV-3456Iespiests “Kurzemes Vârda” tipogrâfijâReìistrâcijas apliecîba Nr. 0768Galerijas „Mçtras mâja” 100. izstâde„Gaismas ziedi”Anita Pelnçna- oforti un MçtraDrulle - augstspiedumiLîdz 12. martamAlfrçda Niedola fotogrâfiju izstâde19.martâ plkst. 15.15novada iedzîvotâju rokdarbu izstâdespar prieku sev uncitiematklâðana plkst. 16.00tikðanâs ar dzejnieci- novadnieciRudîti LosâniKalvenes pagastsKalvenes Kultûras namâ8.martâ plkst.15.00tematiska pçcpusdiena sievietçm„UZZIEDI DVÇSELE!”Dalîsimies pieredzç ar savâm kulinârijasreceptçm, òemsim lîdzi savus kulinârijasbrînumus degustçðanai. Pârsteigumâvîrieðu sveiciens. Ieeja Ls 0,50(Lûgums iepriekð pieteikties pie Daigas –tel. 29435648)12. martâ plkst. 20.00atpûtas vakars ar groziòiemTULPJU BALLEJautra naksniòa ar pârsteigumiem dejumûzikas ritmos.Ieeja Ls 2 - maksâjot iepriekð pârvaldeskasç, Ls 3 - maksâjot pasâkuma dienâ.29. martâ plkst. 11.00PASAKU RîTSpirmskolas un sâkumskolas vecumabçrniem.25.martâ plkst. 12.30Kalvenes dzelzceïa stacijâpie piemiòas akmens represçtajiempiemiòas brîdis un ziedu nolikðana,pieminot komunistiskâ genocîdaupurus.No 28. februâra lîdz 11. martamKalvenes pagasta pârvaldes zâlçizstâde„ES VARU!”Izstâdç apskatâmi pagasta iedzîvotâjurokdarbi u.c. Kultûras nama radoðâpulciòa darbi.Gaidâm ikvienu katru ceturtdienuplkst. 17.15Kalvenes Kultûras namâuz radoðo meistardarbnîcunodarbîbâm (vada Anna Mçtra).Atbildîgâ par izdevumu Dina KopðtâleSludinâjumus pieòemAizputes pilsçtas bibliotçkâ katru dienutâlrunis 63448047;e-pasts: dina-aav@inbox.lvMaketçtâjs Dainis Zvirbulis

More magazines by this user
Similar magazines