daugavpils novada bibliotēku darba rādītāji - Academia

academia.lndb.lv

daugavpils novada bibliotēku darba rādītāji - Academia

PĀRSKATS PAR DAUGAVPILSNOVADA BIBLIOTĒKUDARBĪBU 2012.GADĀDaugavpils novada centrālās bibliotēkasdienesta galvenā speciāliste bibliotēku jautājumosHelēna Firsovatālr.: 65431949e-pasts: helena.firsova@dnkp.lv


DAUGAVPILS NOVADSDAUGAVPILS NOVADA KULTŪRASPĀRVALDEDAUGAVPILS NOVADACENTRĀLĀSBIBLIOTĒKASDIENESTS21 PAGASTUBIBLIOTĒKABIBLIOTĒKUDARBINIEKU SKAITS 27


DAUGAVPILS NOVADA CENTRĀLĀSBIBLIOTĒKAS DIENESTSkoordinē un pārrauga novada pagastubibliotēku darbību;veic novada pagastu bibliotēkucentralizētu krājumu komplektēšanu;rīko novada pagastu bibliotēkudarbinieku tālākizglītības un apmācībaspasākumus;sadarbojas ar novada pagastu pārvaldēmbibliotēku attīstības jautājumos


DAUGAVPILS NOVADABIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI65506500645064006461Lasītāju skaits6529 65112010. g. 2011. g. 2012. g.


DAUGAVPILS NOVADABIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI140000135000130000125000Apmeklējums137257 1379101300082010. g. 2011. g. 2012. g.


DAUGAVPILS NOVADABIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI200000 190000185088180000170000Izsniegums1896291976012010. g. 2011. g. 2012. g.


BIBLIOTĒKU DARBA KVALITĀTESRĀDĪTĀJI Dokumentu skaits uz vienu lasītāju - 20,7 Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju - 21,2 Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju - 33,6 Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju - 30,4 Krājuma apgrozība - 1,5


KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UNORGANIZĀCIJAS POLITIKATiek izstrādāts komplektēšanas plāns, balstoties uz lasītājuvēlmēm un pieprasījumiem;Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūrascentra lasīšanas veicināšanas programma Bērnu / Jauniešužūrija (piedalījās 6 bibliotēkas);Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcija” Atbalsts laukubibliotēkām” “Grāmatu svētki” (piedalījās 30 bibliotēkas)Programma „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšanagrāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes unsabiedrības saliedētības veicināšanai.


KRĀJUMU ATTĪSTĪBAS DINAMIKAJaunieguvumi2011. g. 2012. g.IzslēgtiedokumentiKrājumspārskataperiodabeigāsJaunieguvumiIzslēgtiedokumentiKrājumspārskataperiodabeigāsgrāmatas 4384 7292 110311 3764 2285 111790t.sk. bērnugrāmatasseriālizdevumiDokumentukopskaits942 531 19456 1037 376 201175229 6554 21532 7977 8941 225689622 13850 132060 11746 9252 134554


PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMSUN PIEEJAMĪBABezmaksas pakalpojumi:grāmatu un preses izsniegšana;e-katalogs ; abonētās datubāzes – Letonika, Lursoft laikrakstubibliotēka; datorpakalpojumi ; internets (konsultācijas, - e-pasts, i-banka, e-latvenergo u.c.); konsultācijas informācijas meklēšanā ;starpbibliotēku abonementa pakalpojumi ; tematiskas literatūras izstādes ; jauno grāmatu dienas , tematiski pasākumi; radošās darbnīcas; novadpētniecības materiālu krājums .


DARBS AR BĒRNIEM UNJAUNIEŠIEMGalvenie pagastu bibliotēku uzdevumi darbā ar bērniem:Ievērojot bērnu un jauniešu informācijas, kultūras unizklaides vajadzības, nodrošināt kvalitatīvu lasītājuapkalpošanu;Informēt par bibliotēkas pakalpojumiem bērnus,jauniešus, vecākus un pedagogus, mācīt orientēšanāsiemaņas bibliotēkā;Sadarbībā ar skolām sekmēt bērnu un jauniešu lasīšanaspilnveidi;Organizējot lasīšanas veicināšanas pasākumus, rosinātlasītāju pašizglītību un lasīšanu kā vienu no brīvā laikapavadīšanas iespējām;Popularizēt Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnuliteratūras centra lasīšanas veicināšanas programmu Bērnu/ Jauniešu žūrija


DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKUDARBA RĀDĪTĀJI DARBĀ ARBĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM700006000050000400003000020000LasītājiApmeklētājiIzsniegums1000002010 2011 2012Lasītāji 2162 2262 2151Apmeklētāji 60124 65634 65655Izsniegums 43008 42469 42249


BĒRNU KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS DINAMIKABērnugrāmatasJaunieguvumi2011. g. 2012. g.IzslēgtiedokumentiKrājumspārskataperiodabeigāsJaunieguvumiIzslēgtiedokumentiKrājumspārskataperiodabeigās942 531 19456 1037 376 20117


UZZIŅU DARBS, INFORMĀCIJASPAKALPOJUMI,INFORMĀCIJAS PRASMJU UNIEMAŅU ATTĪSTĪŠANABibliotekārās stundas “Atklāsim digitālo pasauli kopā un droši”Medumu pagasta bibliotēkā


VEIKSMĪGĀKĀS LASĪŠANAS VEICINĀŠANASAKTIVITĀTESDARBĀ AR BĒRNIEMLiteratūras erudītu konkurss „Pūcēns” partēmu“Kārļa Skalbes pasakas”


VEIKSMĪGĀKĀS LASĪŠANAS VEICINĀŠANASAKTIVITĀTESDARBĀ AR BĒRNIEMRadošās darbnīcas Ambeļu, Dubnas pagastubibliotēkās


VEIKSMĪGĀKĀS LASĪŠANAS VEICINĀŠANASAKTIVITĀTESDARBĀ AR BĒRNIEMAktīvāko lasītāju apbalvošanaSkrudalienas un Medumu pagastu bibliotēkās


BIBLIOTĒKAS ZONA BĒRNIEM ARSPECIĀLĀM MĒBELĒM, NOFORMĒJUMUUN KRĀSĀMBērnu stūrītis Līksnas pagastabibliotēkāBērnu stūrītis Biķernieku pagastabibliotēkā


BIBLIOTĒKAS ZONA BĒRNIEM ARSPECIĀLĀM MĒBELĒM, NOFORMĒJUMUUN KRĀSĀMBērnu nodaļa Ambeļu pagastabibliotēkā


BIBLIOTĒKAS ZONA BĒRNIEM ARSPECIĀLĀM MĒBELĒM, NOFORMĒJUMUUN KRĀSĀMBērnu nodaļa Naujenes tautasbibliotēkāBērnu nodaļa Kalkūnes pagastabibliotēkā


INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMUATTĪSTĪBA Datoru skaits kopā - 178Personālam - 32Lasītājiem - 144Serveri - 2Interneta pieejamība - 21 (bibliotēkās) Multifunkcionālo iekārtu skaits - 29 Datu bāzes – Letonika, Lursoft Daugavpils novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogshttp://naujene.biblioteka.lv/alise/. Elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 67,8% iespiedddarbu nokopējā novada bibliotēku krājuma Uzsākta Naujenes un Lāču pamatskolas bibliotēku krājumapievienošana kopkatalogam


NOVADA IEDZĪVOTĀJUAPMĀCĪBAS DATORPRASMĒMDatorkursi Dubnas un Naujenes pagastu bibliotēkās


NOVADA IEDZĪVOTĀJUAPMĀCĪBAS DATORPRASMĒMDatorkursi Kalkūnes un Demenes pagastu bibliotēkās


NOVADPĒTNIECĪBAS DARBSGalvenie virzieni:novadpētniecības krājumu izveide;kultūras mantojuma apzināšana, ņemot vērā dažādokultūru mijiedarbību;vākt un apkopot materiālus par novadu unnovadniekiem;novadpētniecības materiālu popularizēšana;nodrošināt pieeju informācijai par novadu, izmantojottradicionālās, gan modernās informācijas sistēmas


NOVADPĒTNIECĪBAS DARBSBiķernieku pagasta bibliotēkānovadpētniecības materiālu izstāde„No senatnes līdz mūsu dienām”Mākslinieku Silvas VeronikasLinartes un Viktorijas Boikinasgleznu izstādes atklāšanaNaujenes tautas bibliotēkā


PROJEKTIZSTRĀDE2012. gadā Biķernieku, Laucesas, Līksnas Maļinovas, Nīcgales,Salienes, Tabores pagastu bibliotēkas piedalījās VKKF un LNBBērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu/ Jauniešu žūrija ; VKKF projekts “Latgales mākslinieku darbu izstāžu cikls“Molberta sapņi” 20.11.2012.- 19.03.2013. Naujenes tautasbibliotēka


METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀDARBA UN SADARBĪBASRAKSTUROJUMSVeikts konsultatīvais darbs šādos virzienos:vispārīga zināšanu līmeņa paaugstināšana,profesionālā tālākizglītība;novada pagastu bibliotēku krājumu centralizētakomplektēšana;bibliotēku informācijas un statistikas datu apkopošana ;konsultācijas (individuālas, telefoniskas);konsultācijas un praktiska palīdzība pagastu bibliotekāriemdatu ievadīšanā Latvijas digitālajā kultūras kartē;bibliotēku apmeklējumi


MĀCĪBU CENTRĀ ORGANIZĒTIEPROFESIONĀLO ZINĀŠANUPILNVEIDES PASĀKUMI 2012. GADĀ 6 informatīviizglītojošie semināri pieredzes apmaiņasbrauciens uzAmbeļu pagastabibliotēkuSeminārs Ambeļu pagasta bibliotēkā


TĀLĀKIZGLĪTĪBANovadabibliotekāri piedalījās reģionālajā mācību centrāsekojošos kursos:«Saskarsme ar desocializētiem apmeklētājiem”,„Ko vēlas lasītājs jeb uzziņu intervija”,„Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”,„Pagastu bibliotēku krājumu attīstības un komplektēšanaskoncepcija’.Apmācību seminārs “2012. gada statistisko datu ievadeLatvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā”.


BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀSTĀVOKĻA VĒRTĒJUMSAmbeļu pagasta bibliotēka pārcelta uz Kultūrasnama renovētajām telpām.Veikts remonts Nīcgales pagasta tautas bibliotēkaslasītavā.Veikts kosmētiskais remonts Dubnas,Kalkūnes,Tabores pagastu bibliotēkāsAbonements un datoru telpa Ambeļu pagastabibliotēkā


BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀSTĀVOKĻA VĒRTĒJUMSLasītava Nīcgales pagasta tautasbibliotēkāBērnu stūrītis Dubnas pagastabibliotēkā


BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀSTĀVOKĻA VĒRTĒJUMSLasītava Kalkūnes pagastabibliotēkāAbonements Tabores pagastabibliotēkā


Daugavpils novada a pagastubibliotēku darbinieku izglītība 2012.gadāBibliotēkās lasītāju apkalpošanu nodrošina 27 darbinieki11% 7%49%33%Ar augstāko izglītību citās jomāsAr vidējo profesionālo bibliotekāro izglītībuAr vidējo profesionālo izglītību citās jomāsAr vispārējo vidējo izglītību


FINANSIĀLAISNODROŠINĀJUMSFinansējums grāmatām 2012. gadā uz 1 iedzīvotāju Ls. 0,45,periodikai uz 1 iedzīvotāju Ls. 0,28Finansējums 2011 2012 Kopējā dinamika (+\-)Kopā 212345 218601 +6256Pašvaldības budžets 204358 210054 +5696Citi ienākumu veidi 7987 8547 +560No tiem: maksas pakalpojumi 71 91 +20t.sk. mērķdotācijas no valstsbudžeta7816 7816 +0


FINANSIĀLAISNODROŠINĀJUMSFinansējums 2011 2012Kopējādinamika (+\-)Izdevumi kopā 212345 218601 +6256Atalgojums 103108 104273 +1165Krājumakomplektēšanano tiem periodiskieizdevumi20747 20417 -3307973 8673 +700grāmatas 12774 11744 -1030


KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀMNovada pašvaldību bibliotēkās tika izveidotas496 izstādes un rīkoti 272 tematiski pasākumi.27.aprīlī Literatūras erudītu konkurss „Pūcēns”par tēmu “Kārļa Skalbes pasakas”No 23. līdz 28. aprīlim tika rīkoti Bibliotēkunedēļas pasākumi.17. augustā Naujenes pagastā notika11. Daugavpils un Ilūkstes novadu Grāmatu svētki.14. septembrī Daugavpils novadā tika rīkotasDzejas dienas


KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UNCITĀM INSTITŪCIJĀM.Daugavpils un Ilūkstes novadu 11.Grāmatu svētkiNaujenes pagastā


DZEJAS DIENAS14. septembrī Daugavpils novadā tika rīkotas Dzejasdienas. Pagastu bibliotēkās un skolās notika tikšanās ardzejniekiem un rakstniekiem.Tikšanās ar dzejniekiem JevgeņijuGolubevu un Lidiju Vasaraudzi Taborespagastā


DZEJAS DIENASTikšanās ar grāmatas “Tikšanās uz siršu laipas” autori EgituTerēzi Jonāni Naujenes un Līksnas pagasta bibliotēkās


ĢIMEŅU SVĒTKIĢimeņu svētki Līksnas un Naujenespagastos


NOZĪMĪGĀKĀS BIBLIOTĒKUDARBĪBAS AKTIVITĀTES 2013. GADĀ Koncepcijas izstrāde par digitālopakalpojumu attīstību novada bibliotēkās; Centralizēta novada bibliotēku krājumukomplektēšana; Turpināt veidot novada pagastu bibliotēkuvienoto elektronisko kopkatalogu; Bibliotēku nedēļas pasākumi -23. 23.-28.aprīlis; 28.aprīlis;


NOZĪMĪGĀKĀS BIBLIOTĒKU DARBĪBASAKTIVITĀTES 2013. GADĀPieredzes apmaiņas brauciens uz Kalkūnespagasta bibliotēku;Grāmatu svētki Vaboles pagastā – 16.augustā;Dzejas dienas 14. septembrī;Ieteikumu un praktisku konsultāciju sniegšanauz vietām bibliotēkās;Radošo izpausmju darbnīcu, praktisko iemaņuiegūšanas, literatūru popularizējošu pasākumuveidošana.


Paldies par uzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines