Spēkā no 01.06.2010. līdz 31.12.2010. - Hipotēku banka

hipo.lv

Spēkā no 01.06.2010. līdz 31.12.2010. - Hipotēku banka

Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personām(Stājas spēkā 01.06.2010.)Fiziskām personām, kuras veic saimniecisku darbību, visu cenrādī norādīto pakalpojumu tarifi tiekpiemēroti saskaņā ar šo cenrādi.1. KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA UN SLĒGŠANAPakalpojumsCena1.1. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana:1.1.1. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana rezidentam 1 10 LVL1.1.2. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana nerezidentam 1 25 LVL1.1.3. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana personām, kuras noslēdz (ir bez maksasnoslēgušas) līzinga darījuma vai faktoringa līgumu ar SIA Hipolīzings1.1.4. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana sadarbības partneriem, kuri bez maksasnoslēdz (ir noslēguši) sadarbības līgumu ar Banku1.2. Zīmogu nospieduma un parakstu paraugu kartiņas nomaiņa 0,50 LVL1.3. Pieprasījuma noguldījuma konta apkalpošana mēnesī 2, 4 2 LVLKooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pieprasījuma noguldījuma konta bez maksas1.3.1. apkalpošana mēnesīBankas sadarbības partneru pieprasījuma noguldījuma konta apkalpošana bez maksas1.3.2. mēnesī 81.4. Līgumsods par tehnisko overdraftu 48% gadā1.5. Konta slēgšana 3 1 LVL1.6. Peļņas procenti par latu pieprasījuma noguldījuma konta atlikumu1.6.1. Gada procentu likme 0,25%1.6.2. Minimālais atlikums kontā (dienas beigās) procentu saņemšanai 2 000 LVL1.7. Komercsabiedrības pagaidu konta pakalpojumiPakalpojumsCena1.7.1. Pagaidu pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana bez maksas1.7.2. Pagaidu pieprasījuma noguldījuma konta apkalpošana mēnesī 6 2 LVL1.7.3. Pagaidu pieprasījuma noguldījuma konta slēgšana bez maksas1.8. Darījuma konta pakalpojumiPakalpojumsCena1.8.1. Konta atvēršana, apkalpošana un līguma noformēšana 0,4 % no summasmin. 30 LVL,maks. 250 LVL1.8.2. Konta atvēršana, apkalpošana un līguma noformēšana, ja pircējam bez maksasHipotēku bankā darījuma veikšanai tiek izsniegts aizdevums unpārdevējam Hipotēku bankā ir atvērts pieprasījuma noguldījuma konts1.8.3. Izmaiņas līguma nosacījumos (par katru reizi) 20 LVL1.9. Uzņēmēja komplekts rezidentiemPakalpojums1.9.1. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana (neierobežotā skaitā visāsklienta izvēlētajās valūtās);internetbankas HipoNet reģistrācija;vienas debetkartes Maestro izsniegšana (klienta izvēlētajā valūtā LVL,USD vai EUR);klienta zīmoga nospieduma un parakstu parauga kartīte.1.9.2. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana (neierobežotā skaitā visāsklienta izvēlētajās valūtās);internetbankas HipoNet reģistrācija;vienas kredītkartes MasterCard Business 7 izsniegšana (klienta izvēlētajāvalūtā LVL, USD vai EUR);klienta zīmoga nospieduma un parakstu parauga kartīte.Cena15 LVL30 LVL


Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personām1.10. Biznesa uzsācēja komplekts rezidentiemPakalpojumsCena1.10.1. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana (neierobežotā skaitā visāsklienta izvēlētajās valūtās);internetbankas HipoNet lietotāju reģistrācija (neierobežots skaits);vienas debetkartes Maestro izsniegšana (klienta izvēlētajā valūtā LVL,5 LVLUSD vai EUR);klienta zīmoga nospieduma un parakstu parauga kartīte.1.10.2. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana (neierobežotā skaitā visāsklienta izvēlētajās valūtās);internetbankas HipoNet reģistrācija;20 LVLvienas kredītkartes MasterCard Business 7 izsniegšana (klienta izvēlētajāvalūtā LVL, USD vai EUR);klienta zīmoga nospieduma un parakstu parauga kartīte.1.10.3. Pieprasījuma noguldījuma konta apkalpošana mēnesī 2, 4,5 1,50 LVL1.11. Pašvaldības, pašvaldības vai valsts iestādes un aģentūras, valsts augstskolas norēķinu komplektsPakalpojumsCena1.11.1. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana (neierobežotā skaitā visāsklienta izvēlētajās valūtās);internetbankas HipoNet reģistrācija;vienas debetkartes Maestro izsniegšana (klienta izvēlētajā valūtā LVL,bez maksasUSD vai EUR);klienta zīmoga nospieduma un parakstu parauga kartīte.1.11.2. Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana (neierobežotā skaitā visāsklienta izvēlētajās valūtās);internetbankas HipoNet reģistrācija;20 LVLvienas kredītkartes MasterCard Business 7 izsniegšana (klienta izvēlētajāvalūtā LVL, USD vai EUR);klienta zīmoga nospieduma un parakstu parauga kartīte.1.11.3. Pieprasījuma noguldījuma konta apkalpošana bez maksas1 atverot kontus, maksa tiek ņemta tikai par pirmā konta atvēršanu;2 komisijas maksu iekasē bez klienta akcepta no attiecīgā valūtas konta ;3 Banka slēdz kontu, ja 12 kalendāro mēnešu laikā konta atlikums nepārsniedz 1LVL (vai ekvivalents citā valūtā) un navbijis apgrozījums;4 ja kontam piesaistīta MasterCard Business maksājuma karte, konta apkalpošana ir bez maksas;5 piemērojams līdz brīdim, kad pagājuši pilni 24 mēneši kopš uzņēmuma reģistrācijas datuma;6 maksa tiek ieturēta sākot ar ceturto mēnesi pēc pagaidu k onta atvēršanas;7 bez nodrošinājuma noguldījuma noformēšanas;8 sadarbības partnera statuss tiek piešķirts ar Bankas amatpersonas rīkojumu.2. ATTĀLINĀTO DARĪJUMU SISTĒMA INTERNETĀ HIPONETPakalpojumsCena2.1. HipoNet reģistrācija un apkalpošana :2.1.1. HipoNet klienta reģistrācija bez maksas2.1.2. Mēneša maksa par lietotāju bez maksas2.1.3. Kodu kartes izsniegšana bez maksas2.1.4. Kodu kartes aizvietošana 1 LVL2.1.5. Ciparu sertifikāta ģenerēšana 1 LVL2.1.6. Kodu kalkulatora izsniegšana 10 LVL2.1.7. Kodu kalkulatora PIN koda atbloķēšana bez maksas2.1.8. Kodu kalkulatora aizvietošana (ja kalkulators ir fiziski bojāts) 10 LVL2.2. Sākotnējie limiti 12.2.1. viena darījuma limits 1 000 LVL(ieskaitot)2.2.2. dienas limits 5 000 LVL(ieskaitot)2.3. Maksimāli pieļaujamie limiti, izmantojot kodu karti:2.3.1. viena darījuma limits 5 000 LVL (ieskaitot)2.3.2. dienas limits 5 000 LVL (ieskaitot)1 Bankas noteikta maksimālā naudas summa, kas ir spēkā, ja klients nav noteicis limitu pieteikumā, parametru maiņasiesniegumā vai Elektroniskajā pieteikumā, un kuras apmērā fiksētā laika posmā ir iespējams debetēt klienta kontu(-us),izmantojot HipoNet.


3. KONTA OPERĀCIJASPakalpojumsCenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personāmNaudas nodošanasaņēmēja rīcībā tajāpašā dienā, jamaksājuma rīkojumsiesniegts Bankā līdzCenafiliālēElektroniski,izmantojotinternetbankuHipoNet3.1. Maksājums no konta:3.1.1. uz savu pieprasījuma noguldījuma kontu jebkurāplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasbankas filiālē3.1.2. uz cita klienta pieprasījuma nogul dījuma kontuplkst.22.00 0,50 LVL 10 bez maksasjebkurā bankas filiālē3.2. Maksājums no konta ar valūtaskonvertāciju 1 :3.2.1. uz savu pieprasījuma noguldījuma kontu jebkurāplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasbankas filiālē3.2.2. uz cita klienta pieprasījuma noguldījuma kontuplkst.22.00 0,50 LVL 10 bez maksasjebkurā bankas filiālē3.3. Maksājums no konta aizdevuma atmaksai ar vaiplkst.18.00 bez maksas bez maksasbez konvertācijas 13.4. Maksājums no konta ar valūtas konvertāciju uzsavu pieprasījuma noguldījuma kontu jebkurāBankas filiālē termiņnoguldījuma noformēšanai 1 plkst.22.00 bez maksas bez maksasPakalpojums3.5. Nacionālais maksājums no konta LVL:3.5.1. uz citu banku Latvijā standarta līdz 50 000 LVL(ieskaitot)Naudas nodošanasaņēmējbankas vaistarpniekbankas rīcībātajā pašā dienā, jamaksājuma rīkojumsiesniegts bankā līdzCenafiliālēElektroniski,izmantojotinternetbankuHipoNetplkst.12.00 0,80 LVL 0,20 LVL 93.5.2. uz citu banku Latvijā standarta virs 50 000 LVL plkst.14.30 3 LVL 2 LVL3.5.3. uz citu banku Latvijā steidzamais plkst. 14.30 10 LVL 8 LVL3.6. Nacionālais maksājums no konta EUR 2 :3.6.1. uz citu banku Latvijā standarta līdz 50 000 EUR(ieskaitot)plkst.12.00 6 LVL 4 LVL3.6.2. uz citu banku Latvijā standarta virs 50 000 EUR plkst.13.00 8 LVL 5 LVL3.6.3. uz citu banku Latvijā steidzamais plkst.13.00 17 LVL 14 LVL3.7. Ārvalstu maksājums no konta LVL 2 :3.7.1. standarta maksājums LVL (OUR 3 - komisijusedz maksātājs)3.7.2. standarta maksājums LVL (SHA 4 – komisijusedz dalīti)3.7.3. steidzamais maksājums LVL (OUR 3 - komisijusedz maksātājs)3.7.4. steidzamais maksājums LVL (SHA 4 – komisijusedz dalīti)3.8. Ārvalstu maksājums no konta EUR 2 :3.8.1. standarta uz EET valstīm un Šveici līdz 50 000EUR (ieskaitot), kuros norādīts saņēmēja IBANkonts, saņēmējbankas BIC/SWIFT kods unkomisijas segšanas veids SHA 4 (komisiju sedzdalīti)3.8.2. standarta maksājums EUR (OUR 3 - komisijusedz maksātājs)3.8.3. standarta maksājums EUR (SHA 4 – komisijusedz dalīti)3.8.4. steidzamais maksājums EUR (OUR 3 - komisijusedz maksātājs)3.8.5. steidzamais maksājums EUR (SHA 4 – komisijusedz dalīti)plkst.12.00 16 LVL 12 LVLplkst.12.00 8 LVL 5 LVLplkst.14.30 25 LVL 22 LVLplkst.14.30 17 LVL 14 LVLNaudas nodošanasaņēmējbankas vaistarpniekbankasrīcībā notieknākamajā darbadienā6 LVL 4 LVL16 LVL 12 LVL8 LVL 5 LVLplkst.13.00 25 LVL 22 LVLplkst.13.00 17 LVL 14 LVL


Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personāmPakalpojumsNaudas nodošana saņēmējbankas vaistarpniekbankas rīcībā, ja maksājumarīkojums iesniegts Bankā līdz:CenafiliālēElektroniski,izmantojotinternetbankuHipoNet3.9. Nacionālais vai ārvalstu maksājums no konta USD, GBP, SEK, EEK, DKK, AUD, LTL, CAD, NOK, CHF,3.9.1.3.9.2.PLN, JPY, CZK, RUB 2 :standarta maksājums GBP,SEK, EEK, DKK, LTL,NOK, CHF, un PLNNākamajā darba dienāplkst. 13.30standarta maksājums CZK plkst.12.30standarta maksājums USDplkst.22.00standarta maksājums AUD,plkst. 22.00Aiznākamajā darba dienāCAD, JPY, RUBsteidzamais maksājumsplkst.11.00GBP Tajā pašā darba dienāsteidzamais maksājumsplkst.15.00USDsteidzamais maksājums citāplkst. 12.30valūtāMaksājumi tiek izpildītinākamajā darba dienāpirms standartamaksājumu apstrādes16 LVL 14 LVL0,1% no summasmin. 35 LVLmaks. 70 LVL0,1% no summasmin. 30 LVLmaks. 70 LVLPakalpojumsCena3.10. Bezskaidras naudas ieskaitīšana kontā bez maksas3.11. Maksājums uz citu banku ar iemaksu skaidrā naudā 1% no summas (min. 3 LVL) +komisija par maksājumu unnosacījumi, kas minēti 3.5.-3.9.punktos3.12. Maksājuma dokumenta aizpildīšana klientu uzdevumā 2 LVL3.13.Maksājumu izmeklēšana, labošana vai atsaukšana, ja saņēmēja konts atrodas bez maksasBankā 53.14.Izpildīta maksājuma labojuma vai atsaukšanas nosūtīšana saņēmējbankaivai starpniekbankai 5 :3.14.1. periodā līdz 6 mēnešiem izpildītu maksājumu izmeklēšana, labošana vai 7 LVLatsaukšana, ja saņēmēja konts atrodas kādā no bankām Latvijā3.14.2. maksājumu, kas izpildīti agrāk kā 6 mēne šus iepriekš, izmeklēšana, labošana 10 LVLvai atsaukšana, ja saņēmēja konts atrodas kādā no bankām Latvijā3.14.3. periodā līdz 2 mēnešiem uz ārvalstīm izpildītu maksājumu izmeklēšana, 35 LVL + faktiskās izmaksas 6labošana vai atsaukšana3.14.4. periodā no 2 līdz 6 mēnešiem uz ārvalstīm izpildītu maksājumu izmeklēšana, 55 LVL + faktiskās izmaksas 6labošana vai atsaukšana3.14.5. maksājumu, kas izpildīti uz ārvalstīm agrāk kā 6 mēnešus iepriekš, 75 LVL + faktiskās izmaksas 6izmeklēšana, labošana vai atsaukšana3.15. Komercčeku pieņemšana tūlītējai apmaksai vai apmaksai uz inkasoUSD, EUR, GBP 73.15.1. līdz 500 LVL ekvivalentam (ieskaitot) 7 LVL3.15.2. no 500,01 LVL ekvivalenta līdz 2500 LVL ekvivalentam (ieskaitot) 12 LVL3.15.3. virs 2500 LVL ekvivalenta 30 LVL3.16. Komercčeku pieņemšana tūlītējai apmaksai vai apmaksai uz inkaso citāsvalūtās 73.16.1. līdz 100 LVL ekvivalentam (ieskaitot) 10 LVL3.16.2.virs 100 LVL ekvivalenta10 LVL+ ārvalstu bankaskomisijas3.17. Ieskaitījuma kontā izmantošana pirms noteiktā valutēšanas datuma 8 0,15% no summas, min. 20 LVL3.18. Regulārais maksājums klienta uzdevumā:3.18.1. uz krājkontu, mērķa krājkontu un bērna krājkontu bankā bez maksas3.18.2. uz savu kontu bankā bez maksas3.18.3. uz cita klienta kontu bankā LVL 0,25 LVL3.18.4. uz cita klienta kontu bankā EUR, USD 0,50 EUR vai USD3.19. Automātiska rēķinu apmaksa3.19.1. reģistrācija bez maksas3.19.2. rēķinu apmaksa saskaņā ar “Uzņēmumu sarakstu,


Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personāmkuru rēķiniem iespējamsautomātiskais maksājums”3.19.3. Lattelecom rēķina apmaksa bez maksasNo ārvalstu bankām kļūdaini saņemto maksājumu atmaksa, rekvizītu5 LVL3.20. precizēšana vai labošana1 summas virs 3000 LVL vai ekvivalenta gadījumā klientam ir tiesības vienoties ar bankas dīleri par labvēlīgāku kursu ;2 Banka ir tiesīga bez saskaņošanas ar klientu norakstīt no klienta konta papildus izmaksas, kas Bankai var rasties, izpildotklienta maksājuma rīkojumu, ja vien tas nav pretrunā ar spēkā es ošo normatīvajos aktos noteikto;3 OUR – visas ar maksājumu saistītās komisijas sedz maksātājs un Banka ir tiesīga papildus Bankas cenrādī norādītajāmkomisijām ieturēt bez saskaņošanas no klienta konta visus starpniekbankas un/vai saņēmējbankas pieprasītos un citus armaksājumu izpildi saistītos izdevumus. Latu maksājumiem SEB Bank (Lietuva) klientiem, tiek piemērota SEB Bank(Lietuva) noteiktā komisijas maksa par ienāko šo latu maksājumu 19 LVL apmērā;4 SHA – maksājuma cenā ir ietverta tikai Hipotēku bankas komisija. Starpniekbankas, saņēmējbankas komisijas maksassedz saņēmējs. Veicot maksājumus uz EET valstīm šo dalībvalstu nacionālajā valūtā, saņēmējs saņem pilnu maksājumanaudas summu un maksā tikai saņēmējbankas piemēroto komisiju ;5 Banka sāk maksājuma izmeklēšan u vai atsaukšanu tikai pēc tam, kad ir saņēmusi maksātāja parakstītu pieprasīju mu unsamaksāta komisijas maksa;6faktiskās izmaksas – papildus komisija, ko nestandarta gadījumos var pieprasīt iesaistītā starpniekbanka vaisaņēmējbanka;7 čeka neapmaksāšanas gadījumā klientam jāsedz ārvalstu bankas komisijas maksa; sūtot čeku steidzamā kārtā, klients sedzstarptautiskā kurjerpasta izdevumus saskaņā ar TNT vai cita kurjerpasta cenrādi; latu ekvivalen ts tiek aprēķināts pēc LBkursa;8 Bankai ir tiesības atteikt klientam izmantot naudas līdzekļus pirms valutēšanas datuma;9 pašvaldību, pašvaldības vai valsts iestāžu un aģentūru, valsts augstskolu maksājumu rīkojumu izpilde ir 0,10 LVL;10 darba algas uzņēmuma darbiniekiem izmaksas gadījumos bez maksas.4. KONTA DOKUMENTU APSTRĀDEPakalpojumsCena4.1. Izraksts par konta stāvokli bez maksas4.2. Konta apgrozījuma pārskats 0,25 LVL par lapu4.3. SWIFT kopijas par maksājumu izsniegšana 5 LVL4.4. Dokumentu meklēšana arhīvā un to kopiju izs niegšana:4.4.1. līdz 10 dokumentiem 5 LVL4.4.2. no 10 dokumentiem līdz 50 dokumentiem (ieskaitot) 15 LVL4.4.3. vairāk par 50 dokumentiem pēc vienošanās4.5. Konta izraksta vai konta apgrozījuma pārskata nosūtīšana pa faksu:4.5.1. Latvijas robežās 1 LVL (t.sk. PVN) par lapu4.5.2. ārpus Latvijas robežām 2 LVL (t.sk. PVN) par lapu4.6.Konta izraksta vai konta apgrozījuma pārskata nosūtīšana pa pastuierakstītā vēstulē:4.6.1. Latvijas valsts robežās 3 LVL (t.sk. PVN)4.6.2. ārpus Latvijas robežām 7 LVL (t.sk. PVN)5. KASES OPERĀCIJASPakalpojumsCena5.1. Čeku grāmatiņas noformēšana 2 LVL5.2. Skaidras naudas iemaksa savā kontā jebkurā bankas filiālē 55.2.1. LVL, EUR, USD bez maksas5.2.2. citās valūtās 0,5% no summas min. 0,70 LVL5.3.Skaidras naudas iemaksa cita klienta kontā, izņemot bērnakrājkontu 55.3.1. līdz 10 000 LVL, 15 000 EUR, 20 000 USD dienā 0,70 LVL5.3.2. virs 10 000 LVL, 15 000 EUR, 20 000 USD dienā 0,1% no summas5.3.3. citās valūtās 0,5% no summas min. 0,70 LVL5.4. Skaidras naudas iemaksa bērna krājkontā bankā 5 bez maksas5.5. Skaidras naudas iemaksa aizdevuma vai tā procentu atmaksai 5 bez maksas5.6. Latu monētu iemaksa kontā:bez maksas + komisija par skaidras naudaslīdz 200 monētām dienā5.6.1.iemaksu, kas minēta 5.2 un 5.3 punktos1,5% no summas min. 2 LVL+ komisija parvirs 200 monētām dienā5.6.2.skaidras naudas iemaksu, kas minēta 5.2 un


Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personām5.3 punktos5.7.1, 2, 3, 4Skaidras naudas izmaksa no konta5.7.1. latos 0,15% no summas min.0,70 LVL5.7.2. valūtā 0,5% no summas min.0,70 LVL5.8. Skaidras naudas valūtas maiņa 0,70 LVL vai ekvivalents citā valūtā5.9. Skaidras naudas maksājums uz žiro numuru 1 LVL5.10. Latu monētu apmaiņa pret banknotēm 9 2% no summas min. 2 LVL5.11. Banknošu maiņa pret latu monētām 9 1% no summas min. 1 LVL5.12. Banknošu maiņa citos nominālos 1% no summas5.13. Naudas pārskaitīšana klienta uzdevumā 1% no summas min. 1 LVL5.14. Banknošu pārbaude:5.14.1. līdz 100 banknotēm 1% no summas5.14.2. virs 100 banknotēm 2% no summas5.15. Monētu pārbaude 3 LVL5.16.Nolietotu un bojātu (aprakstītu, apzīmogotu, netīru, ieplēstuu.c.) banknošu pieņemšana 6,75.16.1. latu banknotes apmaiņai vai iemaksai kontā bez maksas5.16.2.EUR, USD (tajā skaitā vecā izlaiduma līdz 1996.g. USD)banknotes apmaiņai5 % no summas5.16.3.5.16.4.5.16.5.EUR, USD (tajā skaitā vecā izlaiduma līdz 1996.g. USD)banknotes iemaksai kontoscitu ārvalstu valūtu banknotes ar būtiskiem bojājumiemapmaiņaicitu ārvalstu valūtu banknotes ar būtiskiem bojājumiemiemaksai kontos5 % no summas + komisija par skaid rasnaudas iemaksu, kas minēta 5.2 un 5 .3punktos10 % no summas10 % no summas+ komisija par skaid rasnaudas iemaksu, kas minēta 5.2 un 5 .3punktos5.16.6.citu ārvalstu valūtu banknotes ar nelieliem bojājumiemapmaiņaibez maksas5.16.7.citu ārvalstu valūtu banknotes ar nelieliem bojājumiem komisija par skaidras naudas iemaksu, kasiemaksai kontos minēta 5.2 un 5.3 punktos5.17.Mazā nomināla ASV dolāru (banknotes no 1-50) pārdošanasummā virs 500 USD 4 maiņas kurss tiek palielināts par 0,5%5.18. Ceļojuma čeku pirkšana 10 2,5% no summas5.19. Komisijas maksa par pieteiktās skaidrās naudas neizņemšanu 1% no summas min. 10 LVLNaudas sagatavošana izmaksai pēc klienta pieprasītajiem 0,5 % no summas5.20.nomināliem pēc pasūtījuma 81 skaidras naudas izmaksa LVL, USD vai EUR jāpiesaka rakstiski ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā līdz plkst. 12.00, janaudas summa bankas Centra filiālē ir virs 20 0 00 LVL vai ekvivalenta summa USD vai EUR, un, ja citās bankas filiālēsnaudas summa ir virs 2000 LVL va i ekvivalenta summa USD vai EUR;2 skaidras naudas izmaksa citās valūtās jāpiesaka rakstiski ne vēlāk kā divas darba dienas iepriekš līdz plkst. 12.00, j anaudas summa bankas Centra filiālē ir virs 20 000 LVL ekvivalenta, un, ja citās bankas filiālēs naudas sum ma ir virs 2000LVL ekvivalenta;3 komisija par izmaksu tiek aprēķināta no tās valūtas, kuru klients saņem skaidrā naudā ;4 Bankā pieejamās banknotēs;5 Bankā netiek pieņemtas iemaksai kontos vai a pmaiņai ārvalstu valūtu monētas;6 Banka nepieņem ārvalstu naudas zīmes ar acīmredzamiem ļaunprātīgiem bojājumiem, bojājumiem un/vai smērējumiem,kas neļauj noteikt naudas zīmes īstumu vai ir sapelējušas, a pdegušas, pārplēstas, nepilna izmēra ;7 Banka nepieņem latu naudas zīmes ar ļaunprātīgiem bojājumiem un/vai smērējumiem, kas neļauj noteikt naudas zīmesīstumu, un kuras izmērs ir mazāks pa r ¾ no veselas banknotes izmēra;8 komisijas maksa tiek iekasēta brīdī, kad klients rakstiski noformējis pasūtījumu Pasūtījuma atteikšanas gadījumā, ieturētākomisijas maksa netiek atmaksāta ;9 ja latu monētas tiek mainītas pret citas valūtas banknotēm vai otrādi, papildu tiek piemērota komisija par skaidras naudasvalūtas maiņu, kas minēta 5.8. punktā;10 izmaksājot ceļojumu čeku summu latos, papildu komisijas maksa par skaidras naudas valūtas maiņu netiek piemērota .


Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personām6. MAKSĀJUMU PIEŅEMŠANA PAR LABU SAŅĒMĒJIEM, AR KURIEM BANKAINOSLĒGTI SADARBĪBAS LĪGUMIPakalpojumsCenafiliālē, nokontafiliālē, skaidrānaudāElektroniski,izmantojotinternetbankuHipoNet 16.1. Latvijas Gāzes maksājumu pieņemšana 0,70 LVL 0,70 LVL 0,10 LVL6.2. Propāna gāzes maksājumu pieņemšana 0,70 LVL 0,70 LVL 0,10 LVL6.3. LMT maksājumu pieņemšana 0,70 LVL 0,70 LVL 0,10 LVL6.4. Lattelecom maksājumu pieņemšana 0,70 LVL 0,70 LVL 0,10 LVL6.5. Tele2 maksājumu pieņemšana 0,70 LVL 0,70 LVL -6.6.1 izmantojot rēķinu apmaksas sagataves .Nekustamā īpašuma nodokļa Rīgas domeimaksājuma pieņemšana0,50 LVL 0,70 LVL bez maksas7. MAESTRO MAKSĀJUMU KARŠU PAKALPOJUMIPakalpojumsPNK valūtaLVL USD EUR7.1. Kartes /papildus kartes izsniegšana 1 6 LVL 15 USD 10 EUR7.2. Kartes/ papildus kartes lietošana (gadā) 6 LVL 15 USD 10 EUR7.3. Skaidras naudas izņemšana ATM7.3.1. Hipotēku bankas, Rietumu bankas,Latvijas Krājbankas, SEB bankas, Parex bankas bez maksas bez maksas bez maksasATM7.3.2. citos ATM 1,50 LVL +1,5% no 3,50 USD +1,5% no 2,50 EUR +1,5% nodarījuma summas3 LVL +1,5% nodarījuma summasdarījuma summas7 USD +1,5% nodarījuma summas7.4. Skaidras naudas izņemšana banku kasēs,izmantojot POS terminālu7.5. Maksa par pirkumu7.5.1. Latvijā bez maksas7.5.2. ārzemēs 0,5% no darījuma summas1 komisijas maksu piemēro arī kartes atjaunošanas un /vai aizvietošanas gadījumos.darījuma summas5 EUR +1,5% nodarījuma summas8. MASTERCARD BUSINESS MAKSĀJUMU KARŠU PAKALPOJUMIPakalpojumsPNK valūtaLVL USD EUR8.1. Kartes /papildus kartes izsniegšana 1,2 45LVL 120USD 90 EUR8.2. Kartes/ papildus kartes lietošana (gadā) 45 LVL 120 USD 90 EUR8.3. Kartes bez nodrošinājuma 3 izsniegšana 2 60 LVL 160 USD 120 EUR8.4. Kartes bez nodrošinājuma 3 lietošana (gadā) 60 LVL 160 USD 120 EUR8.5. Skaidras naudas izņemšana ATM8.5.1.Hipotēku bankas, Rietumu bankas , LatvijasKrājbankas, SEB bankas, Parex bankas ATM1,5% no darījumasummas, bet nemazāk kā 0,50 LVL1,5% no darījumasummas, bet nemazākkā 1,50 USD7 USD+ 2% no8.5.2. citos ATM 3 LVL+ 2% nodarījuma summas darījuma summas8.6. Skaidras naudas izņemšana bankas kasēs, 3 LVL+ 2% no 7 USD+ 2% noizmantojot POS termināludarījuma summas darījuma summas8.7. Maksa par pirkumu8.7.1. Latvijā bez maksas8.7.2. ārzemēs 0,5% no darījuma summas1,5% no darījumasummas, betnemazāk kā 1 EUR5 EUR+ 2% nodarījuma summas5 EUR+ 2% nodarījuma summas1 kartes nodrošinājums var būt termiņnoguldījums ne mazāk kā 1000, - LVL, vai 2000,- USD vai EUR apmērā vai vismaz 4mēnešu pieprasījuma noguldījuma ko nta vidējais mēneša kredīta apgrozījums, kas nav mazāks par 1500 LVL vaiekvivalentu citā valūtā.2 komisijas maksu piemēro arī kartes atjaunošanas un /vai aizvietošanas gadījumos.3 ja kartei nav nodrošinājums, ar to nav iespējams veikt darījumus gadījum os, ja darījuma veikšanas brīdī nav pieejamasbankas sistēmas.


Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personām9. MASTER CARD GOLD MAKSĀJUMU KARŠU PAKALPOJUMIPakalpojumsPNK valūtaLVL USD EUR9.1. Kartes /papildus kartes izsniegšana 1,2 60 LVL 140 USD 100 EUR9.2. Kartes/ papildus kartes lietošana (gadā) 60 LVL 140 USD 100 EUR9.3. Skaidras naudas izņemšana ATM9.3.1.Hipotēku bankas, Rietumu bankas , LatvijasKrājbankas, SEB bankas,Parex bankas ATM1,5% no darījumasummas, bet nemazāk kā 0,50LVL1,5% no darījumasummas, bet nemazāk kā 1,50USD7 USD+ 2% no9.3.2. citos ATM 3 LVL+ 2% nodarījuma summas darījuma summas9.4. Skaidras naudas izņemšana bankas kasēs, 3 LVL+ 2,5% no 7 USD+2,5% noizmantojot POS termināludarījuma summas darījuma summas9.5. Maksa par pirkumu9.5.1. Latvijā bez maksas9.5.2. ārzemēs 0,5% no darījuma summas1,5% no darījumasummas, bet ne mazākkā 1 EUR5 EUR+ 2% nodarījuma summas5 EUR+2,5% nodarījuma summas1 kartes nodrošinājums var būt termiņnoguldījums ne mazāk kā 20 00,- LVL vai 4000,- USD vai EUR apmērā vai vismaztrīs mēnešu pieprasījuma noguldījuma konta vidējais kredīta apgrozījums mēnesī ir lielāks par 600 LVL vai ekvivalentucitā valūtā , ko apliecina BOVAS “Valsts so ciālās apdrošināšanas aģentūra” izziņa vai VID izziņa;2 komisijas maksu piemēro arī kartes atjaunošanas un /vai aizvietošanas gadījumos.10. CITAS AR MAKSĀJUMU KARTĒM SAISTĪTĀS MAKSAS UN NOSACĪJUMIPakalpojumsPNK valūtaLVL USD EUR10.1. Maksa par iepazīšanos ar PNK atlikumu10.1.1. Hipotēku bankas ATM bez maksas bez maksas bez maksas10.1.2. Rietumu bankas,Latvijas Krājbankas, SEB bankas, 0,15 LVL 0,30 USD 0,30 EURParex bankas ATM10.1.3. citos ATM 0,30 LVL 0,60 USD 0,60 EUR10.2. Maksa par kartes PIN koda maiņu Hipotēku 1,50 LVL 3,50 USD 2,50 EURbankas ATM10.3. Nepamatotas pretenzijas izskatīšana 10 LVL 25 USD 20 EUR10.4. Steidzama kartes izgatavošana 4 darba stundulaikā 1 20 LVL 50 USD 50 EUR10.5. Kartes pārsūtīšana uz citu Hipotēku bankasfiliāli vai norēķinu grupu1 klientam jāvienojas ar Bankas darbinieku par kartes saņemšanas vietu.2 LVL vai ekvivalents citā valūtā11. MAKSĀJUMU KARŠU APKALPOŠANA HIPOTĒKU BANKAS UZSTĀDĪTAJOS POSTERMINĀLOS 1PakalpojumsCena11.1. Viena POS termināla mēneša nomas maksa 2atbilstoši kalendārā mēneša apgrozījumam vienāPOS terminālā:Stacionārs POSterminālsMobilais POS termināls11.1.1. līdz 200,00 LVL 18 LVL 30 LVL11.1.2. no 200,01 LVL līdz 1000,00 LVL 12 LVL 25 LVL11.1.3. no 1000,01 LVL līdz 3000,00 LVL 4 LVL 15 LVL11.1.4. no 3000,01 LVL 0 LVL11.2. Maksājumu karšu pieņemšana11.2.1. Par vienu “Maestro” maksājumu kartes pieņemšanasdarījumu11.2.2. Par vienu “MasterCard” maksājumu kartespieņemšanas darījumu11.2.3. Par vienu “Visa Electron” maksājumu kartespieņemšanas darījumuno 2% līdz 3,5% no darījuma summas (min 0,10LVL vai 0,20 USD/EUR)no 2% līdz 3,5% no darījuma summas (min 0,10LVL vai 0,20 USD/EUR)no 2% līdz 3,5% no darījuma summas


Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā juridiskām personām11.2.4. Par vienu “Visa” maksājumu kartes pieņemšanasdarījumuno 2% līdz 3,5% no darījuma summas11.3. Komisijas maksa par reklamācijām un dokumentupieprasījumiem10 LVL vai 20 USD1 pirms Hipotēku bankas POS termināla uzstādīšanas tirgotājam vai pakalpojuma sniedzējam Hip otēku bankā jāatverpieprasījuma noguldījuma konts;2 jaunam klientam nomas maksa tiek noteikta, ņemot vērā plānoto apgrozījumu, bet ne mazāka kā 4 LVL stacionāram POSterminālam vai 15 LVL mobilajam POS terminālam.12. CITI PAKALPOJUMIPakalpojumsCena12.1. Dokumenta kopijas izgatavošana A4: 0,25 LVL12.2. Faksa nosūtīšana klienta uzdevumā:12.2.1. Latvijas teritorijā 1 LVL (t.sk. PVN) par lapu12.2.2. ārpus Latvijas teritorijas 2,50 LVL (t.sk. PVN) par lapu12.3. Izziņas par konta esamību iz sniegšana:12.3.1. latviešu valodā 2 LVL12.3.2. krievu valodā 6 LVL12.3.3. angļu, vācu valodā 15 LVL12.4. Izziņa auditam:12.4.1. klienta konta atlikuma apstiprinājums 3 LVL par katru kontu12.4.2. vispārīga informācija par klientu 20 LVL12.5. Speciāla izziņa (latviešu valodā) no 5 līdz 25 LVL12.6. Tiesu izpildītāju rīkojuma vai VID inkaso uzdevuma izvērtēšana 5 LVLun izpilde12.7. Bankas produktu un pakalpojumu noteikumu atkārtotaizsniegšana papīra formā biežāk kā vienu reizi gadā1 LVL par katru atkārtoti izsniegtudokumentu12.8. Bankas produktu un pakalpojumu noteikumu nosūtīšana uzklienta elektroniskās saziņas adresibez maksas

More magazines by this user
Similar magazines