12.07.2015 Views

2012. gada marts Nr.3.

2012. gada marts Nr.3.

2012. gada marts Nr.3.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2012.</strong> <strong>gada</strong><strong>marts</strong>Nr.3 (29)ISSN 1691-6158FOTO: Grupā «Tirkizband» kopumāapvienojušies astoņi jauniešino Jelgavas novada un pilsētas.Viņi būs tie, kas mūsu novadumarta beigās pārstāvēs prestižajājauniešu mūzikas festivālā Francijaspilsētā Ruānā.Jelgavas novadufestivālā Francijāpārstāvēs«Tirkizband»Prestižajā jauniešu mūzikasfestivālā Ruānas pilsētāFrancijā, kas notiks martabeigās, mūsu novadu pārstāvēsastoņi jaunieši, kuriapvienojušies grupā «Tirkizband».Viņus dalībai festivālāpersonīgi izraudzījiesRuānas pašvaldības kultūrasdirektors Seržs Martins Degranžs.Grupā «Tirkizband» apvienojušiesastoņi muzikāli jaunieši no Jelgavasnovada un pilsētas – Uldis Timma,Gundars Caune, Madara Rubene, EritaKarlsone, Ineta Rudzīte, Reinis Ašmanis,Aleksandrs Ozols un Edgars Jass–, un viņiem būs iespēja no 28. līdz 31.martam piedalīties prestižajā jauniešumūzikas festivālā «TranseuropeennesRouen» un pārstāvēt Jelgavas novadu.Uz Franciju jaunieši dosies ar pašu izvēlēturepertuāru, lai sniegtu 50 minūšugaru koncertu.Ar mērķi noklausīties un izraudzītiesatraktīvāko kolektīvu vai solistu ar pavadošogrupu, kas festivālā varētu pārstāvētJelgavas novadu, S.M.Degranžsmūsu pašvaldību apmeklēja pērn jūlijā.«Tā kā šī <strong>gada</strong> festivāla tematiskā virzībair ar nosaukumu «Balsis», S.M.Degranžsapliecināja, ka pretendentu muzikālovirtuozitāti, balss spēku un dziedājumadažādību vērtējis gaidāmā pasākumakopīgā scenārija kontekstā,» stāsta pašvaldībasSabiedrisko attiecību nodaļasvadītāja Dace Kaņepone.Jāpiebilst, ka šis būs jau piektais gads,kad kāds no kolektīviem pārstāvēs Jelgavasnovadu festivālā «TranseuropeennesRouen» – pagājušajā gadā, vērtējotprofesionālo sniegumu, S.M.Degranžsfestivālam bija izvēlējies novada apvienotokori «Asni» diriģentes AnitasLieknas vadībā, turklāt festivāla organizatori«Asnus» izraudzījās arī festivālanoslēguma koncertšovam jeb galākoncertam «Zenith» hallē.«Starp dalībniekiem iepriekšējosgados ir arī sitamo instrumentu grupa«Drums clinic» un folkdžeza grupa«IVA» ar solisti Vitu Ivaškēvičuno Jaunsvirlaukas pagasta,» tāD.Kaņepone.Jāpiebilst, ka šis festivāls ik gadupulcē teju 50 grupas un kolektīvus no20 dažādām Eiropas valstīm, lai sniegtukoncertus dažāda vecuma auditorijaitādās vietās kā slimnīcas, pansionāti,koncertzāles, turklāt priekšnesumiapvienoti ar izzinošu informāciju parinstrumentiem un valsti, no kuras kolektīvsatbraucis. Jau trīs gadus pēc kārtasRuānas pašvaldības kultūras direktorsapmeklē Jelgavas novadu, lai personīgiizraudzītos kolektīvu, kas nākamajāgadā kļūs par Jelgavas novada pārstāvikrāšņajā pasākumā Francijā.Sintija ČepanoneFoto: JNZAtkritumu izvešanu sadārdzinano novada neatkarīgi faktoriJau maija sākumā Jaunsvirlaukas,Vircavas, Platones, Svētes,Zaļenieku un Glūdas pagastaiedzīvotāji saņems lielākusrēķinus par atkritumu izvešanuiepriekšējā mēnesī – no 1.aprīļa pieaugs maksa par sausosadzīves atkritumu izvešanu pagastos,kuros to nodrošina SIA«Jelgavas novada KU».SIA «Jelgavas novada KU» ir viens nopēdējiem pakalpojumu sniedzējiem reģionā,kas paaugstina maksu par atkritumu izvešanu– gan SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»,gan SIA «Vides serviss» maksu paaugstinājajau no šā <strong>gada</strong> 1. janvāra. Pašlaik pašvaldībaskapitālsabiedrība atkritumu izvešanu nodrošinatikai par 7,95 latiem kubikmetrā,ieskaitot PVN, bet februāra novada domessēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprinātjauno SIA «Jelgavas novada KU» sausosadzīves atkritumu izvešanas tarifu – 9,60lati par kubikmetru bez PVN (11,71 lats,ieskaitot PVN). Tas gan pašlaik attiecas tikaiNākamo sešu mēnešu laikāSIA «Naftas&Gāzes konsultanti»Elejā veiks tehnisko,ģeoloģisko un ekonomiskāsvides analīzi, lai pēc tam pašvaldībavarētu izvērtēt iespējasfinansējuma un investīcijupiesaistei atjaunojamo energoresursuieguvei.Saskaņā ar iepirkuma «Tehniski ekonomiskāpamatojuma ģeotermālāsenerģijas izmantošana Elejas pagastāJelgavas novadā izstrāde» rezultātiemJelgavas novada pašvaldība noslēgusilīgumu ar uzņēmumu «Naftas&Gāzeskonsultanti» par tehnisko, ģeoloģisko unekonomiskās vides analīzi Elejas pagastā,kas tiks veikta nākamo sešu mēnešulaikā. Pēc izpētes var kļūt skaidrāks, cikreāla, piesaistot konkrētu resursu kopumu,ir ģeotermālās vai koģenerācijasstacijas būvniecība, teritorijas attīstība.Tas nākotnē varētu nest būtiskākus unekonomiski izdevīgākus ieguvumuspatērējamās siltumenerģijas un elektroenerģijasģenerēšanai.«Ja patiešām jau kopš padomju laikiemAtkritumu savākšana un izvešana Jelgavas novadā pašlaikUzņēmums Tarifs, Ls/m 3 120 l konteiners, 1,1 m 3 konteiners,(ar PVN) Ls (ar PVN) Ls (ar PVN)SIA «Jelgavas novada KU» 7,95 0,95 8,75SIA «Vides serviss» 11,37 1,37 12,51SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» 11,05 vidēji 1,40 – 1,59* vidēji 13,58** Pakalpojumu cena pagastos atšķiras atkarībā no nobraukto km skaitaNo 1. aprīļa SIA «Jelgavas novada KU», ieskaitot PVNSIA «Jelgavas novada KU» 11,71 1,41 12,88uz Jaunsvirlaukas, Vircavas, Platones, Svētes,Zaļenieku un Glūdas pagasta iedzīvotājiem,kuriem atkritumu savākšanu un izvešanunodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība.Kā skaidro SIA «Jelgavas novada KU»vadītāja Antra Alksne, sākotnēji uzņēmumssadzīves atkritumu savākšanu varēja piedāvātpar zemāku cenu, kas arī bija iemesls, kāpēcšis pakalpojums tika uzticēts pašvaldībaskapitālsabiedrībai, taču ar šo pakalpojumusaistītās izmaksas vairāku faktoru ietekmēkopš pagājušā <strong>gada</strong> nogales būtiski augušasvisā valstī. «Pakalpojuma izmaksas veidogan degvielas cenas kāpums, gan palielinātāmaksa par sauso sadzīves atkritumu noglabāšanupoligonā, ko, savukārt, būtiski ietekmējadabas resursu nodokļa pieaugums. Turklāt,ņemot vērā taupīgāku dzīvesveidu visā valstī,krietni samazinājies kopējais saražoto atkritumudaudzums. Tādējādi, neskatoties uz SIA«Jelgavas novada KU» izsvērtajiem izmaksuaprēķiniem, kopējās ar pakalpojumu saistītāsizmaksas, rēķinot uz vienu vienību, palielinās,»izmaiņas tarifā pamato A.Alksne.Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoravietnieks Valdis Buividaitis piebilst, ka dis-zinātniekiem ir rūpīgi izstrādātas kartesun aprēķini zemes dzīļu potenciālam Elejaspagastā, mēs nevaram atļauties būt tikvienaldzīgi, lai neliktos par to ne zinis.Mūsdienu tehnoloģijas un mērierīces irpietiekami uzticamas, lai pēc izpētes pašvaldībairastos priekšstats par potenciāluun iespējām. Tikai tad varēsim mēģinātpiesaistīt investorus vai izvērtēt, kuruceļu iet – piedāvāt ražot elektroenerģiju,siltumu vai veicināt, piemēram, investīcijupiesaisti termālo baseinu izveidei,»norāda Jelgavas novada domes priekšsēdētājsZiedonis Caune.Proti, ģeotermālā enerģija ir dabīgaisZemes siltums, kas veidojas Zemes kodolānotiekošo procesu rezultātā. Latvijānav ģeotermālo virszemes avotu, bet jau1970. gados ģeoloģisko izmeklējumurezultātā Latvijas rietumu daļā kilometradziļumā atklāti ģeotermālo ūdeņu slāņi,kuru temperatūra sasniedz 60 grādus pēcCelsija. Enerģijas izmantošana atkarīgano tās dziļuma un temperatūras.Lai izzinātu situāciju, Jelgavas novadapašvaldības pārstāvji jau pērnā <strong>gada</strong>vasarā tikās ar Dr.geol.h.c., LZA godadoktoru, Latvijas Nacionālās ģeotermālāsasociācijas valdes locekli un LatvijasZinātņu akadēmijas goda biedru ģeologuAstrīdu Freimani un Starptautisko ekonomiskoattiecību katedras lektoru EgīluFortiņu. Pēc viņu teiktā, jau padomjulaikā izdevies izveidot visu nepieciešamokaršu komplektu, lai varētu izmantottermālos ūdeņus. Latvijā pietiek informācijas,lai attiecīgajā reģionā, kas tiekuzskatīts par perspektīvāko, uzbūvētuģeotermālo staciju siltuma ražošanai.A.Freimanis veicis sākotnējos aprēķinuskusijas, apstiprinot jauno tarifa projektu, bijaspraigas, taču, spēkā atstājot līdzšinējo tarifu,pastāvētu risks radīt pamatīgus zaudējumusSIA «Jelgavas novada KU», ko jebkurā gadījumānāktos kompensēt no kopējās nodokļumaksātāju naudas.Taujāta par to, kā apstiprinātais tarifs ietekmēsiedzīvotājus jeb atkritumu ražotājus, uzņēmumavadītāja skaidro: «Piemēram, ja līdzšim par vienu standarta 120 litru konteineraatkritumu izvešanu iedzīvotājam bija jāmaksā0,95 lati, tad tagad par tādu pašu atkritumudaudzumu nāksies šķirties no 1,41 lata,ieskaitot PVN. Šī cena gan attiecas uz individuālomāju iedzīvotājiem vai uzņēmumiem,kuri maksā atbilstoši iznomātā konteineratilpumam un tarifu plānam. Savukārt daudzdzīvokļumāju iedzīvotājiem maksu par sausosadzīves atkritumu izvešanu nosaka konkrētāsmājas pārvaldnieks atkarībā no tā, cik daudzpar atkritumu savākšanu viņam jāsamaksāpakalpojumu sniedzējam. Tādēļ, visticamāk,arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem paratkritumu izvešanu nāksies maksāt vairāk, jonama pārvaldnieks ir tikai starpnieks šim pakalpojumam.Proti, ja līdz šim par atkritumuizvešanu no viena dzīvokļa iemītnieka tikaiekasēti vidēji 1,30 lati (bez PVN), tad no 1.aprīļa maksa būs tuvu diviem latiem.SIA «Jelgavas novada KU» novada iedzīvotājusaicina ar izpratni izturēties pret tarifapieaugumu un saprast, ka ne jau uzņēmumsnosaka lielāko daļu izmaksu. «Viens no risinājumiem,kā samazināt maksu par atkritumusavākšanu, ir nopietni domāt par to šķirošanu.Ja vismaz puse no iedzīvotājiem ikdienā šķirosatkritumus un ievietos tos īpašajos konteineros,tā ievērojami samazinot nešķirotoatkritumu daudzumu, saruks arī izmaksaspar atkritumu noglabāšanu poligonā, jo parsašķiroto atkritumu nodošanu jāmaksā nav,»tā A.Alksne, piebilstot, ka tas ļautu arī uzņēmumamsamazināt pakalpojuma cenu.Sintija ČepanoneElejā pētīs zemes dzīles, lai apzinātu iespēju ražotelektroenerģiju, siltumu vai veicināt termālo baseinu izveidiPašvaldība turpina aizsākto iedzīvotāju sanāksmju ciklu, reizi mēnesī noteiktāpagastā tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem. Tā vietējiem ir iespēja arpašvaldības vadību un jomu speciālistiem nepastarpināti risināt jautājums,kas aktuāli konkrētā pagasta iedzīvotājiem.Tuvāko sapulču grafiks pagastos:par Elejas pusi, un, izmantojot vairākasmetodes, secinājis, ka sešu kilometrudziļumā temperatūra var sasniegt 160– 180 grādus, kas ir konceptuāli piemērotaelektroenerģijas ražošanai, informēpašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļasvadītāja Dace Kaņepone.Jāpiebilst, ka līgums ar SIA «Naftas&Gāzeskonsultanti» noslēgts par 14 700latiem (bez PVN).14. martā pulksten 18 – Vilces pagastā (tautas namā);11. aprīlī pulksten 18 – Svētes pagastā (skolas zālē);30. maijā pulksten 18 – Platones pagastā (Lielvircavas tautas namā);13. jūnijā – Līvbērzes pagastā (kultūras nama zālē).Sintija ČepanoneIedzīvotāji jau savlaicīgi aicināti paziņot, kādas tēmas sapulcē vēlas iztirzāt un kādusjautājumus noskaidrot. Jautājumus var iesniegt gan elektroniski, tos nosūtot sabiedriskoattiecību speciālistam Jānim Erno pa e-pastu: janis.erno@jelgavasnovads, ganpersonīgi vai pa tālruni vēršoties pie sava pagasta pārvaldnieka.


2 <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong> ziņasVai jūs maksājatpar komunālajiempakalpojumiem?Natālija no Platones:«Dzīvoju privātmājāun maksāju tikai paratkritumu izvešanu– sanāk kādi trīs četrilati kvartālā. Vairākne par ko jāmaksānav – ūdens savs,elektrību patērējampar kādiem 15 latiem mēnesī, paši gādājammalku. Tā gan diezgan dārgi sanāk, joziemai vajag apmēram 20 sterus, bet vienssters maksā 12 latus, kopā – 240 lati. Vēljāpērk gāzes balons – tas maksā 20 latus,bet gāze ir tik slikta! Agrāk ar vienu balonupietika diviem mēnešiem, bet tagad – labija vienam, turklāt gāze smird. Nezinu pat,kur lai sūdzas.»Regīna no Dzirniekiem:«Divatā dzīvojam trīsistabudzīvoklī, unmēnesī maksājumoskopā sanāk vairāknekā 50 latu. Par siltumunemaksājam,jo mums dzīvoklī irkrāsniņa, bet malkajāsagādā. Par auksto ūdeni maksājamsaskaņā ar skaitītāju – kādus divus latus nocilvēka mēnesī. Par karsto ūdeni nemaksājam,jo mums ir elektriskais boileris, bet paratkritumiem jāmaksā 80 santīmi par cilvēkumēnesī. Ik mēnesi patērējam 250 – 300kilovatus elektrības.»Viktors no Platones:«Jā, maksāju par atkritumiem15 latus– konteineru izvedčetras reizes mēnesī.Tas ir atkarīgs no konteineratilpuma, nevisno tā, cik cilvēku dzīvomājā. Par pārējogādājam paši, jo dzīvojam privātmājā. Vēljāmaksā par elektrību, cik paši patērējam.Vidēji mēnesī maksājam 14 latus, iztērējamap 200 kilovatu.»Ženija no Sesavas:«Maksāju, maksāju– dzīvoju daudzdzīvokļumājā. Kopā arapkuri sanāk apmēram30 lati mēnesī,bet tas ir arī parūdeni, kanalizāciju,atkritumu apsaimniekošanu.Tā kā mājuapsaimniekojam paši – mums izveidotabiedrība –, izmaksas ir mazākas. Mūsumājai ir autonomā apkure, paši gādājammalku. Ja skaita klāt elektrību, tad sanākvairāk, jo mēnesī patērējam ap 250 kilovatu– maksājam vairāk nekā 27 latus.»Aira no Glūdas:«Maksāju par atkritumuizvešanu 4,40latus mēnesī – tosizved reizi nedēļā.Bet dzirdēju, ka būsjāmaksā dārgāk, unmani tas uztrauc, jomums ir trūcīgā statuss,trīs bērni jālaižskolā. Arī elektrība ir padārga, jo ar mumskopā dzīvo mans brālis ar savu sievu unmamma ar tēti. Labi, ka šogad malka «aizgāja»samērā maz, lai gan aukstajās dienāsbija jākurina arī pa nakti, lai bērniem no rītanesaltu. Negribas jau arī iekrāt parādus,mēģinu visu samaksāt.»Ingrīda no Staļģenes:«Man ir personīgāmāja, un maksājutikai par atkritumiem– 1,40 latus mēnesīpar mazo konteineru,un mani tas apmierina.Par ūdeni akājāmaksā nav, bet parelektrību sanāk vairāk, jo sildos. Pietrūkakurināmā, un, lai to nopirktu, vajadzētusimts latus. Tādas naudas man nav, betsamaksāt dažus latus vairāk par elektrībuvaru. Man dēls dzīvo Rīgā dzīvoklī un saka:«Kas tev nekait?!» Bet privātmāja nav bezrūpība.Vienīgais, ka viss atkarīgs no paša– cik padarīsi, tik arī būs.»Budžeta prioritātes –izglītība un sociālā jomaJelgavas novada dome 22.februāra domes sēdē apstiprinājapašvaldības <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong>budžetu, kas pamatbudžetaieņēmumus veido 12 694 590latu apmērā, bet izdevumus– 16 608 101 lata apmērā.«Tikai pateicoties iepriekšējā <strong>gada</strong> piesardzīgiun pārdomāti izlietotajiem finanšuresursiem, kā rezultātā atlikums 2011.<strong>gada</strong> beigās bija 3,2 miljoni latu (t.sk. 1,4miljoni latu projektu finansējumiem), šā<strong>gada</strong> budžets ir sabalansēts, lai gan plānotieizdevumi pārsniedz ieņēmumus. Finanšupalielinājums pret iepriekšējā <strong>gada</strong> izpildiir vērojams vairākās jomās, kurām Jelgavasnovada pašvaldība šogad piešķir prioritārunozīmi, un tās ir izglītība, sociālā palīdzība,kultūra un sports,» skaidro Jelgavas novadapašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja SandraKalvāne.Apstiprinātais <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> budžets raksturojamskā pašvaldības daudzo mērķusasniegšanas instruments, ar kura palīdzībuskaidri iezīmējas prioritātes, kas vistiešākskar iedzīvotāju intereses – kvalitatīvasizglītības iegūšana, daudzveidīga sociālopakalpojumu saņemšana, tiesību aizsardzībaun drošība, iespējas sevi pilnveidot kultūrasun sporta jomā.Savukārt ieņēmumu jomā plānotais iedzīvotājuienākuma nodoklis Jelgavas novadamšajā gadā prognozēts 5 552 542 latu apmērā,kas ir par 89 436 latiem mazāk nekā 2011.gadā; nekustamā īpašuma nodoklis – 1 171935 latu apmērā, kas ir par 101 822 latiemvairāk nekā pērn, bet no Pašvaldību finanšuizlīdzināšanas fonda novads saņems 1 438770 latus, kas ir par 60 290 latiem mazāknekā 2011. gadā. Speciālā budžeta ieņēmuminoteikti 309 184 latu apmērā, tajā skaitāAutoceļu fonda ieņēmumi 261 184 lati, kasir par 125 075 latiem mazāk nekā iepriekšējāgadā, dabas resursu nodokļa ieņēmumi48 000 latu apmērā, bet speciālā budžetaizdevumi – 369 540 lati.Kā uzsver Jelgavas novada domespriekšsēdētājs Ziedonis Caune, par spītipašreizējai valsts politikai, samazinotfinanšu līdzekļus pašvaldībām, ar projektupalīdzību Jelgavas novadā šogadtiks īstenotas ļoti daudzas labas ieceres.«<strong>2012.</strong> gadā tiks īstenoti 38 projekti par4 091 535 latiem. Paralēli norit darbs pie29 projektiem 6 400 104 latu apmērā.Veicot investīcijas attīstībai – īstenojotpašvaldības iestāžu ēku rekonstrukciju,būvējot augstas energoefektivitātes ēkasun katlumājas, iegādājoties aprīkojumuizglītības un kultūras iestādēm –, būs iespējamsgan samazināt iestāžu uzturēšanasmaksu, gan taupīt budžeta resursus vēlāk,»skaidro Z.Caune.Vienlaikus, pieņemot budžetu, domešogad novērtējusi pašreizējo ieguldījumuun lēmusi par atalgojuma izlīdzināšanu unpalielināšanu pirmsskolas pedagogiem,kultūras, sporta, sociālajā jomā strādājošajiemvisā novadā, kopējo darba algas fondupalielinot par 731 tūkstoti latu.Izglītībai –lielākais budžeta pieaugumsIzglītības jomā <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> budžetā plānotsvislielākais pieaugums – kopā 7 740 112 lati,kas ir par 1 899 584 latiem vairāk nekā 2011.gadā. Kā skaidro Z.Caune, palielinājumssaistīts ar sporta halles būvniecību Kalnciemavidusskolai Valgundē, multifunkcionālajaunatnes iniciatīvu centra izveidi Elejā,algu palielinājumu pirmsskolas pedagogiem,jaunu pirmsskolas grupu atvēršanu,interaktīvo tāfeļu, datoru, mācību līdzekļuun sporta inventāra iegādi, mācību iestāžuremontiem, aktīva brīvā laika pavadīšanaspasākumiem jauniešiem, pieaugušo izglītībaspasākumiem.Sociālā aizsardzība –citā kvalitātēKopsummā sociālajai aizsardzībai budžetāplānoti 1 772 876 lati, kas ir par 289 074latiem vairāk nekā 2011. gadā. Lielākaispieaugums saistīts ar sociālo pakalpojumupilnveidošanu – Jelgavas novada Sociālāsaprūpes un rehabilitācijas centra izveidošanu,filiāles atvēršanu Jaunsvirlaukā, Jauniešumājas atvēršanu Elejā. Arī Sociālā dienestadarbinieku skaita palielinājums ir būtiskasociālo pakalpojumu pilnveidošanas daļa,jo saistīta ar jaunu sociālā darba pieeju unmetodēm.Sociālajiem pabalstiem un kompensācijāmšogad paredzēts par 71 658 latiemmazāk nekā pērn, kopumā šī summa veido705 366 latus. Jāuzsver, ka 2011. gadā pašvaldībasaņēma valsts finansējumu darbapraktizēšanas pasākumu nodrošināšanaijeb tā saukto «simtlatnieku» nodarbināšanai391 828 latu apmērā, savukārt <strong>2012.</strong> gadāplānoti algotie sabiedriskie darbi, iesaistot70 bezdarbniekus par kopējo finansējumu78 875 lati.«Novada pašvaldība tiecas atbalstīt unpateikties ikvienai ģimenei par pasaulēnākušo mazuli. Katram jaundzimušajampašvaldība turpinās dāvināt 50 latus, betģimenēm, kurās piedzims dvīņi, tiks izmaksāts500 latu liels pabalsts. Turklāt trīnīšu unvairāk bērnu piedzimšanas gadījumā tas būs1000 latu liels pabalsts. Kopumā šim mērķimatvēlēti 14 000 latu. Aprēķini veikti, ņemotvērā iepriekšējo gadu dzimstības rādītājus,kas atklāj novada statistiku – <strong>gada</strong> laikāpasaulē nāk vidēji 200 mazuļi, turklāt 2011.gadā piecās ģimenēs bija piedzimuši dvīņi,»piebilst Z.Caune.Kultūra un sports – iedzīvotājuaktīva dzīvesveida atbalstamJelgavas novads kultūrai un sportamšogad atvēlēs 1 519 574 latus, kas ir par251 327 latiem vairāk nekā iepriekšējāgadā. Sporta jomā lielāko budžeta pieaugumadaļu veido vasarā gaidāmā Latvijas3. olimpiāde Liepājā, kur pašvaldībainepieciešams nodrošināt sportistu dalību.«Tas ir viens no <strong>gada</strong> nozīmīgākajiempasākumiem sportā, uz kuru dosies apdeviņdesmit novada sportistu. Neskaitotlīdzekļus, kas jau ieguldīti, nodrošinotsportistu dalību kvalificēšanās sacensībās,olimpiādei atvēlēti 15 000 latu,» stāstaZ.Caune.Savukārt kultūras jomā šogad lielākiepasākumi noteikti būs otrie Jelgavas novadasvētki 7. jūlijā, tiem atvēlot 14 000 latu,Mārtiņa Zīverta 110. dzimšanas dienaiveltīts teātru festivāls un Ziemassvētkukauju atceres pasākums Ložmetējkalnā.Turklāt, lai aktivizētu un motivētu novadaiedzīvotājus savas darba un dzīvesvietas sakopšanā un latviskās kultūrvidesveidošanā, <strong>2012.</strong> gadā no jauna tiks organizētskonkurss «Sakoptākā sēta Jelgavasnovadā».Administratīvieizdevumi un saistībasKopumā vispārējiem valdības dienestiemšogad būs nepieciešami 1 867 417lati. Šajā summā ietverti arī administratīvieizdevumi 1 678 906 latu apmērā,bet summa aizdevumu procentiem veido188 511 latus. Salīdzinot ar 2011. gadu,administratīvajiem izdevumiem budžetspalielināts par 39 844 latiem, totiessamazinājies saistībām (izdevumi, kassaistīti ar aizdevumu atmaksu, procenti)nepieciešamais finansējums – par 35 489latiem. Izdevumu palielinājums budžetāgalvenokārt saistīts ar pagastu pārvalžuun centrālās administrācijas automašīnuun autobusu izpirkšanu, beidzoties līzingatermiņam.Pašvaldības saistības uz <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> 1.janvāri – astoņi procenti no pamatbudžetaieņēmumiem, kas ir vidējs rādītājs starpvisām pašvaldībām valstī.Dažās jomās, veicot uzlabojumus, meklētijauni risinājumi. Līdz ar to <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong>budžetā tiek finansēta jaunu speciālistupiesaistīšana – iekšējais auditors, izveidotaarī dzīvokļu jautājumu komisija.<strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> budžetā paredzētas dotācijaspašvaldības kapitālsabiedrībām ūdens unkanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai.Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong>m<strong>2012.</strong> (plāns)1. Nodokļu ieņēmumi 6 724 477t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 5 552 542t.sk. NĪN par zemi, 1 008 499t.sk. NĪN par ēkām, būvēm, mājokļiem 163 4362. Nenodokļu ieņēmumi 89 003t.sk. valsts un pašvaldību nodevas, 16 102t.sk. naudas sodi, 22 327t.sk. pārējie nenodokļu ieņēmumi 50 5743. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 476 194t.sk. ieņēmumi par telpu nomu, 33 713t.sk. ieņēmumi par zemes nomu, 80 131t.sk. maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, 247 893t.sk. ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, 39 286t.sk. citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 75 1714. Transferti 5 404 916t.sk. mērķdotācijas pedagogu algām, 3 019 683t.sk. mērķdotācijas GMI, dzīvokļu pabalstiem, 141 045t.sk. pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, 1 438 770t.sk. saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 523 000finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem,t.sk. savstarpējie norēķini strap pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 282 418Pavisam kopā ieņēmumi 12 694 590Speciālais budžetsIeņēmumu plāns <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong>m – Ls 309 184Izdevumu plāns <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong>m – Ls 369 540, t.sk.:Pamatbudžeta izdevumiIzdevumu plāns <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong>m – Ls 16 608 101; procentuālais sadalījums(pēc valdības funkcijām)Dotācijas apmērs – 102 183 lati. Tāpat tiekplānoti arī uzlabojumi ūdens un kanalizācijasietaišu remontiem un rekonstrukcijai – noVides aizsardzības fonda līdzekļiem tikspiešķirta dotācija SIA «Jelgavas novadaKU» 67 500 latu apmērā. Kapitālsabiedrībasturpina realizēt ūdensapgādes un kanalizācijassakārtošanas projektus Līvbērzes,Glūdas, Platones un Zaļenieku pagastos 1,5miljonu latu apmērā.Jauna līnija budžeta finansēšanā – Meliorācijaspasākumi – kopsummā plānoti28 010 latu apmērā, nekustamo īpašumuierakstīšana Zemesgrāmatā – 59 907 latuapmērā.Īpaša uzmanība veltīta arī atbalstamdažādām iedzīvotāju iniciatīvām – sadarbībāar nevalstiskajām organizācijām tiksfinansēti dažādi projekti un pasākumi 38556 latu apjomā.Lai veicinātu uzņēmējdarbību novadā,plānoti līdzekļi dažādām aktivitātēm:gan projektu finansēšanai – TEP izstrādeiĢeotermālās enerģijas izmantošanai18 300 latu apmērā –, gan Uzņēmējudienu organizēšanai.«Jelgavas novadā izstrādātie projekti,organizētie pasākumi, aktivitātes, kasietvertas <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> budžetā, un, protams,pašvaldības darbs kopumā ir vērsts, laisasniegtu Jelgavas novada attīstības programmāizvirzīto mērķi – Jelgavas novadsir pievilcīga dzīves un darba vide – unatbilstu izvirzītajām attīstības prioritātēm– cilvēks, vide, ekonomika. Gan novadanākotnes redzējums, gan attīstības mērķisnorāda galvenos attīstības virzienus novadalīdzsvarotai attīstībai,» pamato Jelgavasnovada pašvaldības izpilddirektors IvarsRomānovs.Kristīne Langenfelde


ziņas<strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong>3Novada domēApstiprina izmaksasFebruāra domes sēdē apstiprinātasJelgavas novada vispārizglītojošo skoluuzturēšanas izmaksas uz vienu skolēnumēnesī: Elejas vidusskolā – Ls 47,20;Svētes pamatskolas Glūdas filiālē –Ls 93,63; Šķibes pamatskolā – Ls 74,42;Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē– Ls 113,50; Aizupes pamatskolā –Ls 45,79; Līvbērzes vidusskolā – Ls 69,42;Kalnciema pagasta vidusskolā – Ls 38,13;Sesavas pamatskolā – Ls 70,08; Svētespamatskolā – Ls 50,93; Staļģenes vidusskolā– Ls 61,87; Kalnciema vidusskolā– Ls 56,00; Vilces pamatskolā – Ls 70,66;Vircavas vidusskolas Platones filiālē –Ls 133,40; Vircavas vidusskolas Lielvircavasfiliālē – Ls 112,83; Vircavas vidusskolā– Ls 55,35; Zaļenieku pamatskolā –Ls 61,55; Neklātienes vidusskolasSvētes konsultāciju punktā – Ls 10,46;Neklātienes vidusskolas Elejas konsultācijupunktā – Ls 11,58; Neklātienesvidusskolas Šķibes konsultāciju punktā –Ls 14,11; Neklātienes vidusskolas Centrakonsultāciju punktā – Ls 9,89; Neklātienesvidusskolas Zaļenieku konsultācijupunktā – Ls 15,55; Staļģenes vidusskolasneklātienes apmācības programmā –Ls 26,01; Elejas vidusskolas neklātienesapmācības programmā – Ls 16,74.Tāpat apstiprinātas Jelgavas novadaizglītības iestāžu pirmsskolas izglītībasprogrammas izmaksas uz vienu izglītojamomēnesī: Elejas pirmsskolas izglītībasiestādē «Kamenīte» – Ls 77,77; Glūdaspirmsskolas izglītības iestādē «Taurenītis»– Ls 93,70; Kalnciema pirmsskolasizglītības iestādē «Mārīte» – Ls 99,26;Zaļenieku pamatskolā – Ls 58,78;Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē –Ls 75,63; Līvbērzes vidusskolā – Ls 38,63;Sesavas pamatskolā – Ls 33,11; Kalnciemavidusskolā (Valgundē) – Ls 152,12;Staļģenes vidusskolā – Ls 77,45; Vilcespamatskolā – Ls 32,32; Svētes pamatskolasGlūdas filiālē – Ls 36,41; Svētespamatskolā – Ls 60,11; Aizupes pamatskolā– Ls 19,10; Vircavas vidusskolā –Ls 43,38; Kalnciema vidusskolā –Ls 56,04; Vircavas vidusskolas Platonesfiliālē – Ls 53,78; Vircavas vidusskolasLielvircavas filiālē – Ls 44,44.Savukārt Jelgavas novada Mūzikas unmākslas skolas uzturēšanas izmaksasuz vienu audzēkni mēnesī noteiktasLs 46,88 apmērā. Bet Jelgavas novadaSociālās aprūpes un rehabilitācijas centranepilngadīgo aprūpes uzturēšanāsizmaksas vienam audzēknim mēnesī irLs 327,05, bet uzturēšanas izmaksasvienam iemītniekam mēnesī – Ls 298,28apmērā.Zaļeniekos vairāku mājupārvaldīšanu pārņem SIA«Jelgavas novada KU»Lai nodrošinātu Zaļenieku pagastadaudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu līdzmājas pārvaldīšanas tiesību nodošanaidzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vaidzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumupilnvarotai personai, dome nolēma aršā <strong>gada</strong> 1. aprīli deleģēt šādu dzīvojamomāju Zaļeniekos pārvaldīšanas funkcijuSIA «Jelgavas novada KU», nosakot maksupar kopīpašuma pārvaldīšanu – 0,25 latuspar kvadrātmetru: «Milleri 1», «Milleri 3»,«Milleri 4», «Milleri 7», «Milleri 9», «Milleri13», «Milleri 15», «Kastaņi», «Kļavas»,«Strauti». Zaļenieku pagasta pārvaldesvadītājam Ojāram Briedim uzdots līdz1. aprīlim noslēgt deleģējuma līgumuar SIA «Jelgavas novada KU» par minētofunkciju veikšanu.Atbalstamāmiņas JaunsvirlaukāJelgavas novada dome 22. februāra sēdēatbalstīja lēmumprojektu par līdzfinansējumapiešķiršanu biedrībai «Attīstībascentrs «Iepazīsim sevi»» projekta «Mūsubērni – veselīga paaudze» realizēšanaiJaunsvirlaukas pagastā. Projekts iesniegtsLatvijas Kopienu iniciatīvu fondaprogrammā «Palīdzēsim māmiņām». Tassniegtu iespēju stiprināt Jaunsvirlaukasaktīvo māmiņu klubu «Bumbulītis».Projekta aktivitātes paredz, ka dažādispeciālisti, tostarp uztura speciālists, zobuhigiēnists, psihologs un fizioterapeits,padziļinās sieviešu zināšanas par bērnuemocionālo audzināšanu, fizisko attīstībuun veselīgu dzīvesveidu. Turklāt māmiņāmbūs iespēja apgūt dažādu noderīgu lietugatavošanu mājas apstākļos radošajādarbnīcā. Projekta kopējās izmaksas ir2000 lati, un Jelgavas novada pašvaldībagarantē līdzfinansējuma nodrošinājumu200 latu apmērā.Pašvaldība paliemsagatavojusiesKaut arī pašreizējie laika apstākļivieš cerības, ka šogad Jelgavasnovada teritorijā bez vērienīgiemplūdiem iztiksim, pašvaldībanepaļaujas uz veiksmi un jaupašlaik īsteno virkni pasākumu,lai sagatavotos iespējamiempaliem.Novada pašvaldības izpilddirektora vietnieksValdis Buividaitis stāsta, ka jau kopš martasākuma pie iedzīvotājiem, kas dzīvo applūstošajāsteritorijās, dodas Pašvaldības policijaspārstāvji, lai pārrunātu rīcību plūdu draudugadījumā, instruētu un brīdinātu par iespējamoevakuāciju, stāstītu, kas jāņem līdzi, ja viņinolems pamest mājas, vai kā jārīkojas paliekot.Tāpat tiek aktualizēta kontaktinformācija, lai10 133 jeb 55,21 procents – tikaugsta mūsu novadā bija vēlētājuaktivitāte referendumāpar grozījumiem Satversmē, kasparedzēja arī krievu valodai noteiktvalsts valodas statusu. Mūsunovadā balsotāji grozījumiemteica pārliecinošu «nē» – pretkrievu valodu kā otru valsts valodunobalsoja 8873 jeb 87,57 procentino balsotāju skaita novadā.Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājaInita Ezermane norāda, ka referendums,kas norisinājās 18. februārī, novadāaizvadīts bez starpgadījumiem. Centrālāsvēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie rezultātiapliecina, ka ne tikai Latvijā kopumā, bet arīkonkrēti mūsu novadā balsotāju aktivitātebijusi ļoti augsta. «Iespējams, liela nozīme bijaFOTO: Sodes upītes paliene Glūdas pagastā applūst gandrīz katru gadu.Arī šogad pašvaldības policists Aldis Griestiņš kopā ar pagasta pārvaldesSaimniecības daļas vadītāju apbraukājis visus applūstošajā teritorijādzīvojošos – viņi informēti, kā jārīkojas plūdu gadījumos, kur jāzvana,noskaidrots, vai iedzīvotāji plūdu gadījumā būs jāevakuē. «Neviens jaunegrib pamest mājas, jo zina, ka pēc trim četrām dienām plūdi būs garām,»teic policists, norādot, ka pat lielajos plūdos pirms diviem gadiemneviens no šīs apkaimes neevakuējās, vien lūdza palīdzību – viņiem tikapiegādātas pirmās nepieciešamības preces.nepieciešamības gadījumā varētu sazināties, savukārtpagasta pārvalžu vadītāji vēlreiz aicinātipārliecināties par to, ka vietējiem iedzīvotājiempalīdzību spēs sniegt nekavējoties.«Darba gatavībā ir arī trīs pārvietojamieģeneratori, kas ir «Jelgavas novada KU» rīcībā,un smagā tehnika, kas tiks iesaistīta plūdugadījumā. Diemžēl mūsu rīcībā ir tikai piecaslaivas – četras airu un viena motorlaiva – unčetri sūkņi, tādēļ vēl jo būtiskāk ir jau laicīginovērtēt situāciju un tai sagatavoties. Pašlaikkatru dienu sekojam līdzi meteoroloģiskajaiinformācijai par ūdens līmeņa izmaiņām, ledusbiezumu novada upēs, lai, tiklīdz būs pirmiesignāli par plūdiem, varētu operatīvi rīkoties,»tā V.Buividaitis, piebilstot, ka vislielākās bažaspašlaik ir par Lielupi pie Kalnciema tilta, kurzemā ūdens līmeņa dēļ ledus iešanas laikāvarētu veidoties ledus sastrēgums, tādējādiizraisot plūdus.Gatavojoties iespējamiem plūdiem, būtiskair arī sadarbība ar kaimiņu – Jelgavas pilsētasun Ozolnieku novada – pašvaldībām, un pagājušajānedēļā notika vienotās civilās aizsardzībaskomisijas sēde, kur šie jautājumi aktualizēti unsaskaņoti.«Ja arī turpmāk pavasaris tuvosies vienmērīgi,kad pa dienu sniegu un ledu «grauzīs»saule, bet naktī atkal uzsals, plūdi šajā gadāmums varētu iet secen,» tā V.Buividaitis. Tiesagan – pašvaldība iedzīvotājus jau laicīgi aicinasagatavoties iespējamiem paliem un sakārtotgrāvjus, caurtekas savās privātajās teritorijās.Sintija ČepanoneFoto: Gunta MeļķeReferendumā pārliecinoši atbalsta latviešu valodutam, ka pašvaldība organizēja īpašus autobusus,lai balsotājiem nodrošinātu iespēju nokļūtvēlēšanu iecirknī, taču arī iesniegumu skaitspar balsošanu savā atrašanās vietā apliecinājavēlmi piedalīties nobalsošanā. Parasti mājasbalsošanu novadā piesaka vidēji 300 iedzīvotāji,taču šoreiz saņemti 615 iesniegumi. Tiesa gan– izpildīti 588, jo daļa vēlētāju tomēr bija nobalsojušivēlēšanu iecirknī, četriem nebija derīgaspases, vēl kāds bija ievietots slimnīcā vai nebijamājās,» situāciju raksturo I.Ezermane.Vēlētāju aktivitāti apliecina arī fakts, ka appulksten 18 saņemts zvans no 469. vēlēšanuiecirkņa Jaunsvirlaukā par to, ka palikušivairs tikai 12 vēlēšanu biļeteni. «Kopumā šimiecirknim tika izsniegtas 600 vēlēšanu zīmes– parasti ar šādu apjomu ir gana –, taču šoreizdrošības dēļ bija nepieciešams tur nogādāt papilduzīmes. Tiesa gan – pēc iecirkņa slēgšanasizrādījās, ka tur nobalsojuši tieši 600 vēlētāji,»Uzlabo pabalstu izmaksu audžuģimenēmLai nodrošinātu bērna vajadzības,tiklīdz viņš ievietots audžuģimenē,veikti grozījumi pašvaldībassaistošajos noteikumos. Tādējādidaļa līdzekļu kā atbalstsaudžuģimenei tiks izmaksātijau piecu darba dienu laikā pēclīguma noslēgšanas, nevis, kāiepriekš, tikai divreiz gadā.Jelgavas novada pašvaldības Sabiedriskoattiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņeponenorāda, ka februāra domes sēdē akceptēti grozījumisaistošajos noteikumos «Par pabalstuaudžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbamun mīkstā inventāra iegādei apmēru unizmaksas kārtību». «Tie paredz pretimnākošākrisināt situācijas un nodrošināt bērna vajadzībaslīdz ar viņa ievietošanu audžuģimenē, nevissagaidot noteikto periodu summas izmaksai,»skaidro viņa.Proti, lai pašvaldības atbalsts audžuģimenēmbūtu vienlīdzīgs un godīgs, turpmāk piecudarba dienu laikā pēc līguma parakstīšanaspar bērna ievietošanu audžuģimenē 90 latusizmaksās mīkstā inventāra nodrošināšanai,kas paredzēti sešu mēnešu laika posmam.Savukārt, sākot ar septīto mēnesi, audžuģimeneiturpinās izmaksāt šim mērķim paredzētopabalstu 15 latu apmērā katru mēnesi. Šādamīkstā inventāra pabalsta izmaksas kārtībair spēkā, kamēr audžubērns dzīvo audžuģimenē.Izņēmums ir gadījumā, ja bērns tiekievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazākspar mēnesi.D.Kaņepone piebilst, ka līdz šim pabalsts180 latu apmērā mīkstā inventāra iegādei tikadalīts divās daļās un audžuģimenei izmaksātsdivreiz gadā – februārī un augustā.Šobrīd Jelgavas novadā ir 20 audžuģimenes,kurām par katru audžubērnu pašvaldība ik mēnesimaksā 100 latu pabalstu bērna uzturam.Tāpat audžuģimene no valsts saņem 80 latuatlīdzību par pienākumu veikšanu.Sintija Čepanonestāsta Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja.Kopumā novadā lielākā balsotāju aktivitātebija Elejas saieta namā – tur nobalsoja 1086cilvēki, Kalnciema kultūras namā – 933, bet840 – Vilces tautas namā. Savukārt vismazākaisbalsotāju skaits reģistrēts dienas centrā«Zemgale» (284). I.Ezermane norāda, kareferenduma norisei mūsu novadā līdzi sekojadivi novērotāji – Kalnciemā un Glūdā.Saskaņā ar CVK informāciju kopumāJelgavas novadā reģistrēti 18 353 vēlētāji,bet tautas nobalsošanā, kurā izšķīrās latviešuvalodas liktenis, piedalījās 10 133 jeb 55,21procents. Par krievu valodu kā otru valstsvalodu mūsu novadā nobalsoja 1238 cilvēkijeb 12,22 procenti; pret – 8873 jeb 87,57 procenti,savukārt 22 balsošanas biļeteni jeb 0,21procents tika atzīti par nederīgiem.Sintija Čepanone17. aprīlī pulksten 12 Zaļeniekuarodvidusskolā notiks profesionālāsorientācijas pasākums«Karjeras diena», kura mērķisir palīdzēt jauniešiem izvēlētiesprofesiju. Interesenti aicinātipieteikties līdz 11. aprīlim.Direktores vietniece audzināšanas darbāDace Vīpule-Kuļika stāsta, ka šajā dienāskola popularizēs profesionālo izglītību, kāarī Zaļenieku arodvidusskolā piedāvātās profesijas:restauratora asistents, automehāniķis,elektriķis, grāmatvedis, pavārs, mūrnieks unklientu apkalpošanas speciālists.Sākums – pulksten 12, kad būs tikšanās arskolas vadību un priekšnesumus demonstrēsskolas kolektīvi. Skolā darbojas trīs kolektīvi– jauktais vokālais ansamblis, teātris un mūsdienudeju kolektīvs. Pulksten 13 orientēšanāsspēle ar uzdevumiem «Amatu labirints» palīdzēsiepazīt katru profesiju. «Tas būs ceļojumspa skolas laboratorijām, kurās būs jāpildaPieteikt bērnumācībām var tikaiizglītības iestādēJelgavas novadā sākusies bērnureģistrēšana sagatavošanaiskolai un 1. klasei. Būtiski uzsvērt,ka pieteikt bērnu mācībuprogrammas apguvei iespējams,tikai vēršoties izvēlētajāizglītības iestādē.Kā norāda Jelgavas novada pašvaldībasIzglītības pārvaldes galvenā speciālistepirmsskolas izglītības jautājumos LāsmaGeidāne, Vispārējās izglītības likuma 20. 1pants nosaka, ka bērnu no piecu gadu vecumasagatavošana skolai ir obligāta un pašvaldībasavā administratīvajā teritorijā nodrošina šobērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.«Lai nodrošinātu iespēju iegūt izglītību Jelgavasnovadā, pašvaldības izglītības iestādessākušas sagatavošanas grupu komplektēšanu<strong>2012.</strong>/2013. mācību <strong>gada</strong>m. Atšķirībā nocitiem gadiem, sākot ar šo, pieteikt bērnussagatavošanai skolai var, vēršoties izvēlētajāJelgavas novada izglītības iestādē – pieteikumureģistrāciju veic izglītības iestādes vadītājsvai lietvede,» akcentē L.Geidāne, piebilstot,ka bērnu izglītības iestādē ir tiesīgi pieteiktvecāki vai citi bērnu likumiskie pārstāvji.Piesakot bērnu, jāiesniedz iesniegums unbērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinošadokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,savukārt dokumenta iesniedzējam jāuzrādapersonu apliecinošs dokuments.«Nākamajā mācību gadā novada izglītībasiestādēs kopumā plānots uzņemt apmēram200 piecgadniekus un 235 pirmklasniekus.Taču pieteikt bērnus mācībām vecāki aicinātisavlaicīgi, lai izglītības iestādes varētunokomplektēt sagatavošanas skolai grupas,tādējādi optimāli saplānojot mācību procesuun nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus.Tas arī ir būtiski, jo no skolēnu skaitaatkarīgs finansējums,» stāsta L.Geidāne,gan piebilstot, ka vieta izglītības iestādē tiksnodrošināta visiem novada bērniem, arī tad,ja ģimene kaut kādu apsvērumu dēļ bērnareģistrēšanu mācībām varēs veikt tikai īsipirms jaunā mācību <strong>gada</strong>.Bērna vecāki var izvēlēties jebkuru izglītībasiestādi, un to, kādas izglītības programmaskatra piedāvā, var uzzināt pie skolas direktora,filiāles vadītāja vai pirmsskolas izglītības iestādesvadītāja. Informācija pieejama arī Jelgavasnovada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Izglītība», apakšsadaļā «Izglītībasiespēju raksturojums Jelgavas novadā». «Turpatarī ir publicēta kārtība, kādā pirmsskolasvecuma bērni tiek uzņemti izglītības iestādē,»tā speciāliste.Jāpiebilst, ka pēc bērna reģistrācijas izglītībasiestāde rakstiski informē bērna vecākus pariespēju bērnu uzņemt iestādē, kā arī iepazīstinaviņus ar uzņemšanas noteikumiem. «Ļoti svarīgiir līdz brīdim, kamēr bērns sāk apmeklētizglītības iestādi, iesniegt bērnu medicīnasdokumentus (bērna medicīnisko karti 026/uun izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskāskartes par izdarītajām profilaktiskajāmvakcinācijām), tādēļ vecākus aicinām savlaicīgivērsties pie ģimenes ārsta, lai sagatavotu minētosdokumentus,» teic L.Geidāne.Zaļenieku arodvidusskolā – Karjeras dienaar attiecīgo profesiju saistīti uzdevumi. Piemēram,restauratoru laboratorijā jāstrādā arģipša masu, pavāru laboratorijā – jāsaliek kādapārtikas iekārta vai jāpagatavo ēdiens,» stāstaD.Vīpule-Kuļika. Pulksten 14 – ekskursija paZaļo muižu, bet pulksten 14.30 tiks apbalvotispēles uzvarētāji.Interesenti aicināti pieteikties līdz 11.aprīlim pa tālruni 63074250 vai e-pastu: zaleniekuavsk@inbox.lv.Papildu informācija– mājas lapā www.zav.lv. Iepriekš vēlamspieteikties lielākām grupām, bet uzņemtitiks visi interesenti. «Mēs gaidām ne tikaipamatskolēnus, bet arī vidusskolas skolēnus,jo mums ir arī specialitāte vidusskolas absolventiem– klientu apkalpošanas speciālists,»tā viņa.«Ja nav iespējas apmeklēt šo pasākumu,bet interese par mūsu skolu ir, viesošanosmūsu izglītības iestādē var pieteikt arī jebkurācitā dienā,» piebilst D.Vīpule-Kuļika.JNZ


6 <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong> pagastu mozaīkaJaunsvirlaukaJaunsvirlaukas pagastā, tāpatkā Glūdas un Svētes pagastā,kopš septembra Latvijas–Lietuvaspārrobežu sadarbībasprogrammas 2007. – 2013.<strong>gada</strong>m «Konkurētspējīga uzņēmējdarbībacaur sadarbību»projekta gaitā tiek veidota datubāze par pagastā esošajiemJaunsvirlaukas pagasta pārvaldeun slāvu kultūras biedrība«Svetoč» saka lielu paldies uzņēmējiem,kuri ziedoja gan naudu,gan pārtikas produktus, lai godamUzņēmēji aicināti ziņot,ko gribētu mācītiesuzņēmumiem. Projekta koordinatoreapmeklē uzņēmējus,lai noskaidrotu viņu domas pardarba procesu, darbiniekiem, kāarī problēmām, ar kādām viņisaskaras. Ņemot vērā aptaujas rezultātus,tiks izveidota apmācībasprogramma un organizētas apaļāgalda diskusijas. Lūgums atsauktiesuzņēmējus un aizpildīt anketu,tādā veidā palīdzot apzinātesošo situāciju.Pr o j e k t a k o o r d i n a t o r eJaunsvirlaukas pagastā ir EllaJerofejeva, tālrunis 26369837,e-pasts: ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv.Jaunsvirlaukas pagastā –starptautiska jauniešu apmaiņaBiedrībai «Attīstības centrs«Iepazīsim sevi»» ir apstiprinātsES programmas «Jaunatne darbībā»finansēts projekts «Carefor different» («Rūpes pardažādo»). Tā ir jauniešu apmaiņa,kuras laikā maijā Jaunsvirlaukāpulcēsies 28 jaunieši no Latvijas,Turcijas, Maltas un Beļģijas. Savukārtjau no 23. līdz 25. martamPaldies par svētkiemvarētu nosvinēt Masļeņicu. Paldiespar atbalstu z/s «Priepeļņi» (AnatolijsSučaks), «Klidziņas» (LaimaKlidziņa), «Sējas» (Āris Burkāns),«Dzeņi» (Rita Dzene), «Šomas»uz iepriekšējo plānošanas vizītiStaļģenes bērnu un jauniešucentrā pulcēsies grupu līderi,lai izrunātu svarīgos jauniešuapmaiņas norises jautājumus.(Andris Nagliņš) un SIA «Īslīces»(Voldemārs Kārkls), «Viesu Līči»(Modris Jansons), «Satevi» (IvetaSkromane-Lukina), «Jelgavastirgotājs» (Aija Djatlova).Livberze - -13. aprīlī Līvbērzes vidusskolābūs salidojums, un līdz tam plānotsizremontēt gaiteni vecajā korpusā.Tie nav vienīgie remontdarbi, kasdrīzumā ieplānoti.Skolas direktore Lilija Grasestāsta, ka šogad tiks atzīmēta 165.<strong>gada</strong>diena, kopš Līvbērzē ir skola,kā arī skolas ēkas, kurai pamatakmenilicis ģenerālis Jānis Balodis,80. jubileja – tā celta 1932. gadā unpēdējo lielo remontu piedzīvojagandrīz pirms 60 gadiem.Pagasta pārvaldes vadītāja RutaMedne informē, ka iepirkums parskolas kāpņutelpas remontdarbuveikšanu un datorklases izbūvi jauAmatniecības centrs «Līve»ticis pie papildu telpas. Lai gantajā nav plānots veikt remontu,studijas vadītāja Ligita Ozolnieceatzīst, ka tas ļaus uzlabot darbaapstākļus, jo šobrīd centrā darbībanotiek kā bišu stropā.Jauniegūto telpu plānots ie-Skola gatavojas salidojumamnoslēdzies. «Esošo datorklasi paplašināsim,tajā būs atbilstoša ventilācijaun elektroinstalācija, iegādāsimiesmēbeles un aprīkojumu,» norāda pārvaldniece.Skolas direktore papildina,ka datorklases remonts nepieciešams,jo skola saņems jaunus datorus, kas irtik svarīgi kvalitatīva mācību procesa«Līve» paplašināsrīkot kā rokdarbnieču darbnīciņu,kurā varētu tapot, apgleznot zīdu unnodarboties ar citiem rokdarbiem.«Stelles vien aizņem diezgan daudzvietas, tāpēc tagad, kad aužam lakatusuz rāmjiem, meitenēm jāmeklēvieta kur kurai,» tā L.Ozolniece.Iespējams, par šauru kļuvis arītāpēc, ka pēdējā <strong>gada</strong> laikā «Līvei»nodrošināšanai. «Esam saņēmušiarī interaktīvo tāfeli. Pagastapārvalde šogad mums ir apsolījusivēl divas šādas tāfeles, tādēļsaņemto tāfeli esam nolēmušiizmantot multimediju klasē, laipedagogi un skolēni varētu uzsāktdarbu,» stāsta direktore.Salidojums notiks 13. aprīlī.Svinīgais pasākums ieplānotskultūras namā un sāksies pulksten19, bet no pulksten 15 viesi varēspaciemoties skolā un kavēties atmiņās.Balli spēlēs grupa «Tērvete».Papildu informācija par salidojumupa tālruni 63072388, 63072588.Šobrīd Līvbērzes vidusskolā mācās200 audzēkņi.piepulcējušās septiņas meitenes.Īstenojot divus projektus, popularizētisenie amati. «Īpaši populārakļūst tapošana, lupatu deķīšu aušanaun lakatu aušana uz rāmja.Lai izgatavotu šādu lakatu, navnepieciešamas stelles, un, ja protlāpīt zeķi, arī lakats taps,» teicstudijas vadītāja.VilceFebruārī notika tradicionālāVilces lielāko nodokļu maksātājuun zemnieku balle.Kā lielākie nodokļu maksātājigodināti: Arnis Kancers, JurisLavenieks, Kaspars Duge, GunitaKlemere, Gunārs Rozentāls,Vilces tautas nams aicina visusdziedāt gribošus un varošus atkalapvienoties korī, tā atjaunojotpirms 85 gadiem sākto tradīciju.Tautas nama vadītāja Dace Judinastāsta, ka pirmais koris Vilcēizveidots 1927. gadā – Vilces sešklasīgāspamatskolas absolventuVilces pamatskolas absolventi,pašreizējie un bijušie darbinieki,skolas draugi un labvēļi aicināti uzskolas 175. jubileju 2. jūnijā.«Skola! Tu esi kā visa labā un gaišāavots, pie kura vēlētos atgrieztiesatkal un atkal, lai veldzētos atmiņāsValgundePārvaldes darbinieki, cenšotiespiegādāt iedzīvotājiem sūtījumus,Aicina sakārtot pastkastītesValgundes pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus sakārtot savaspastkastītes, lai būtu iespējams nodrošināt pasta piegādi, jo pārvaldēsaņemtas vairākas sūdzības par nepiegādātiem nekustamāīpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumiem.Februārī vairāku Kalnciemavidusskolas klašu skolēni piedalījāspasākumos, kas paplašinājaviņu redzesloku, informē skolotājaIveta Caune.Godina lielākos nodokļu maksātājusImants Gustiņš, brāļi Jānis un EinārsVinteri, Velga un Intis Klimzas, Jurisun Andis Salmiņi, Nikolajs un IrmaLaščenko. Pirmoreiz pasniegtas arībalvas nominācijā «Cīnītāji laukos»– piemājas mazajām saimniecībām,kas nav savus īpašumus iznomājušas,bet apstrādā pašas un kopj ganāmpul-Grib atjaunot koribiedrība nodibināja jaukto kori. Tādibinātājs, ilggadējs vadītājs un dvēseleŠovasar – skolas salidojumspar visu labo, kas dzīves ceļā līdzipaņemts! Uz tikšanos!» aicina skolasdirektore Dzidra Simanoviča.2. jūnijā no pulksten 15 sāksiesdalībnieku reģistrācija skolas zālē, betpulksten 17 – svētku koncerts Vilcestautas namā. Pēc koncerta būs skolasun tās apkārtnes apskate, piemiņaskonstatējuši piegādes problēmas– daudzviet pastkastīšu nav vai tāmSkolēni paplašina redzesloku1. un 2. klases skolēni viesojāscentrā «Dardedze» Rīgā, kurpiedalījās drošības programmasnodarbībā «Džimbas drošībasceļojums». Programmas mērķisbija iemācīt bērniem personiskāsdrošības iemaņas saskarsmē arcitiem cilvēkiem – pazīstamiemvai svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem.«Drošulis DžimbasLatvijā ir ieradies no īpašas salas,lai bērniem nodotu drošas saskarsmeszināšanas, kas ir būtiskas, laimazinātu risku kļūt par vardarbīgas,cietsirdīgas, ļaunprātīgas rīcībasupuriem. Bērni izdzīvoja dažādassituācijas, mācījās, kā tajās rīkoties,pie kā vērsties pēc palīdzības. Skolēniemšis ceļojums ļoti patika, tāpēcnākamajā mācību gadā piedalīsimiesnodarbībā «Drosme draudzēties»,»stāsta skolas pārstāve.Savukārt 9. – 12. klases skolēniapmeklēja izglītības izstādi «Skolakus. To saņēma Līga Uzule, MārīteMarkovica, Uldis Rijkuris, UldisLīviņš un Elga Guļtjajeva.Balles apmeklētājus priecējaVilces amatierteātris, deju kopas«Medaga» un «Tracis», kā arī dziedošilāči, kuri vēlāk izrādījās grupa«Baltie lāči» no Rēzeknes.bija Roberts Gods. Koris veiksmīgiilgus gadus koncertēja, bet pēc karaatkal sanāca kopā 1947. gadā, otrreiztika atjaunots 1970. gadā. VēlākR.Goda darbu turpināja A.Daukša,M.Ieviņa-Krugļauža, V.Vītola,J.Keičs, I.Kalniņš un V.Pizāns. Interesentivar pieteikties pa tālruni63061046, 20244887.brīdis Vilces kapos, fotografēšanāsun draudzīgas sarunas klasēs piegroziņiem. No pulksten 20 skolaszālē varēs izdejoties ballē (spēlēs«Auces puiši») vai diskotēkā Vilcestautas namā.Dalības maksa – 3,50 lati. Reģistrētiesvar pa tālruni 63061085.nav norādīts īpašnieks, tās ir salauztasun neatbilst izvietošanasun uzturēšanas noteikumiem. Tāpēcpārvalde aicina iedzīvotājussakārtot pastkastes, lai izvairītosno dažādiem pārpratumiem unnepatīkamām situācijām.2012». Viņi ievāca informāciju,lai izlemtu, ar kādu nozari saistītsavu nākotni, kura mācību iestādebūs tā, kur pēc pamatskolasvai vidusskolas apgūt zināšanas,iesaistīties ārpusskolas aktivitātēsun iegūt jaunus draugus. «Tas irdaudz vieglāk nekā apbraukātdažādas skolas visā Latvijā unpieņemt lēmumu. Turklāt arīskolotāji izstādē varēja atrastdažādas izglītības papildināšanasiespējas, kursus un seminārus,aplūkot daudzveidīgu grāmatuekspozīciju, iepazīties ar izdevniecībujaunumiem un iegādātiesgrāmatas par izdevīgām cenām,»tā I.Caune. Pēc izstādes apmeklējumaskolēni un skolotāji devāsekskursijā uz lidostu.LielplatonePagasta pārvalde radusi iespēju,lai jauniešiem būtu, kāpavadīt brīvo laiku: tagad otrdienuvakaros jaunieši Lielplatonesmuižā var spēlēt galda spēles.Lielplatones bērnudārznieki,apgūstot tēmu par dzīvniekiem,mācās arī līdzcietību un palīdzēttiem, kam klājas grūtāk – bērniziemas aukstumā baroja putnus.Elejas vidusskolas Lielplatonesfiliāles vadītāja Inese Reinvaldestāsta, ka piecgadīgo un sešgadīgobērnu grupa «Cālīši», apgūstotobligāto pirmsskolas izglītībasprogrammu, strādā pie dažādām«Vēlos izteikt pateicību sava pagastabibliotēkas lasītājiem un pagastapārvaldes darbiniekiem par manizteikto novērtējumu. Ir tik ļoti labisajust, ka esi vajadzīga. Bet bez jums,SesavaLai pagasta iedzīvotājiem būtupēc iespējas pieejamāki sociālāsjomas pakalpojumi, no aprīļasociālais darbinieks pieņems arīBērvircavas tautas nama 2. stāvā.Sociālais darbinieksapmeklētājus pieņems arī BērvircavāPagasta pārvaldnieks JānisSkrauplis norāda, ka, veicot tautasnama rekonstrukciju, izdevāsrast šim mērķim piemērotu telpu.Viņš piebilst, ka, kā ierasts, arīpagasta pārvaldē tiks nodrošinātaiespēja iedzīvotājiem apmeklētsociālo darbinieku. PašvaldībasSociālā dienesta vadītāja Ilze Ānapiebilst, ka līdz šim Sesavas pagastāsociālā darba pakalpojums netikanodrošināts pilnā apmērā, jotrūka speciālistu.Informācija par sociālā darbiniekapieņemšanas laikiem Bērvircavastautas namā tiks publicētanākamajā laikraksta «JelgavasNovada Ziņas» numurā.Vēderdejotājas popularizē pagasta vārduSesavas pagasta Bērvircavasvēderdeju kolektīvs «Farida» šogadjau aizvadījis divus koncertuskaimiņu novados, tādējādi popularizējotsavu pagastu un novadu.Kolektīva vadītāja Iluta Puķītestāsta, ka februārī grupa «Farida»pirmo reizi devās uz Bauskasnovada Gailīšu pagasta Uzvaru,kur notika Valentīndienas noskaņaiveltīts pasākums, un uzRundāles novada Bērsteli, kurnotika austrumu deju koncerts.«Bērsteles kultūras namā tikāsvēderdeju grupas no Bauskas,Rundāles un Jelgavas novada,un cerams, ka ar šo koncertutika iedibināta tradīcija šādamLielplatones muižā – galda spēlesPagasta sporta dzīves organizatorsJānis Rihards stāsta, kajaunieši otrdienās no pulksten 19līdz 21 skolas zālē var spēlēt galdaspēles – novusu, šahu, dambreti,vēlāk arī galda tenisu. «Pagastsatvēlēja līdzekļus nepieciešamā inventāraiegādei, tāpēc interesentiem«Cālīši» baro putnusJūtas vajadzīgamīļie, bez jūsu zinātkāres, aktivitātes unatbalsta jau nekas nebūtu izdarāms.Tādēļ paldies! Tas man dod stimuluizvērtēt padarīto un censties strādātatbildīgi arī turpmāk,» tā bibliotēkaspašiem līdzi nekas nav jāņem,» tāJ.Rihards, piebilstot, ka vienīgaisnosacījums – nepieciešami maiņasapavi. Jauniešus otrdienas vakaros«pieskata» sporta organizators.Papildu informācija pa tālruni26577882.tēmām. Februāra tēma – mežadzīvnieki un putni. «Rūpējotiespar putniem, audzēkņi no pienapakām, kuras sagādāja skolas ēdnīca,pagatavoja putnu barotavas.Tā kā bērnudārza grupiņa atrodasLielplatones muižā, kuru ieskaujskaists parks, bērni pašu izgatavotāsbarotavas sakāra koku zaros un tagadkatru dienu kopā ar vecākiemsagādā putniem cienastu, ko atstātbarotavās,» tā I.Reinvalde.vadītāja Māra Puriņa, sakot paldiespar to, ka izvirzīta Latvijas Nacionālāsbibliotēkas Atbalsta biedrībasrīkotajam konkursam «Pagastabibliotekārs – Gaismas nesējs».vērienīgam vēderdeju pasākumamRundāles novadā,» tā viņa, piebilstot,ka arī Bērvircavas kolektīvs tajālabprāt piedalītos atkal. ««Faridas»dalībnieces ir rūpīgi gatavojušās šiempasākumiem, savukārt parādītaissniegums devis lielu gandarījumu kāskatītājiem, tā arī pašiem dalībniekiem,»norāda I.Puķīte. Kolektīvsarī turpmāk iecerējis piedalītiesdažādos izbraukuma un pagastusadraudzības kultūras pasākumos,lai nestu sava pagasta vārduārpus Jelgavas novada teritorijas.Jāpiebilst, ka «Farida» darbojasjau trešo gadu.


PlatoneTrīs Platones pagasta pašdarbniekukolektīvi piedalījās starpnovadufestivālā «Ko prot tavā pagastā?»,kas notika Tukuma novadaTumes pagastā. Visi trīs kolektīvisaņēma augstāko žūrijas vērtējumu.«Es ar viņiem lepojos!» priekuneslēpj pagasta kultūras darbaorganizatore Rasma Krauze.Pateicoties pagasta pārvaldesatbalstam, uz Tumi devās pieaugušoamatierteāris (režisore SarmīteRutka), Eiropas senioru deju kolektīvs«Saulessvece» (vadītājs IlgvarsPauniņš) un līnijdeju kolektīvs «SideStep» (vadītāja Māra Ziemele).Pārējie kolektīvi palika mājās, joviņiem priekšā bija cits uzdevums– jāpiedalās novada vokālo ansambļuskatē. Vokālie ansambļi«Ķipari» un «Savējie» (vadītāja IlzeIndrikova) skatē ieguva I pakāpesdiplomu. «Pieciem Platones pašdarbībaskolektīviem divās dienās pieciaugstākie novērtējumi!» sajūsmuneslēpj R.Krauze.Amatierteātris Tumē demonstrē-Svete -Šajā mācību gadā skolēnumācību priekšmetu olimpiāžurezultāti ir labāki nekā iepriekšējosgados. «Mācību <strong>gada</strong> beigāsanalizēsim šo sasniegumucēloņus: vai tas ir mērķtiecīgsun radošs pedagogu darbs, vaitā ir skolēnu motivācija, vai arītā ir teicama skolas materiālābāze,» tā skolas direktors EdmundsMisevičs.Labi rezultāti bijuši olimpiādēmājturībā zēniem – 6.klases skolniekam Mairim Bukam2. vieta, vizuālajā mākslā– 7. klases skolniecei KitijaiŠauvai 1. vieta un 2. klasesskolniecei Sabīnei Stepiņai 2.vieta, matemātikā – 6. klasesskolniecei Elīzai Elzai Lipšānei2. vieta.Direktors stāsta, ka vienlaikusskolēni iesaistījušiesnodarbībās padziļinātai dabaszinībucikla mācību priekšmetuKalnciemsKalnciemā nosvinēti slāvu kultūrassvētki Masļeņica, kas bija netikai kultūras, bet, kā atzīst kultūrasnama vadītāja Dace Dalgā,arī īsts integrācijas pasākums, jozālē bija gan latviski, gan krieviskirunājošie.D.Dalgā stāsta, ka Kalnciemaklausītājiem savu folklorasprogrammu izrādīja Rīgas krievukultūras biedrības folkloras grupa«Rodņik», ko vada Svetlana Caune,Kalnciema bērnu deju kolektīvs«Bitīte» un jauktais krievu koris.Svētku dalībnieki devās arī kopīgāsrotaļās, sacentās mīklu minēšanā,spēkā un izveicībā. «Ikviens varējasajust krievu kultūras atvērtību,vienreizību un pacilātību,» tākultūras nama vadītāja, atzīstot,ka pasākuma apmeklētāji zāli piepildījušiar aplausiem un jautriemsmiekliem. Pēc pasākuma viens otrampalūdzot piedošanu par kāduneizdarību, kādu asāku vārdu unpārmetumu, visi vienoti pagalmāugunskura liesmās sadedzinājaPlatonnieki Tumēaizstāv novada goduja uzvedumu «Īsta mīlestība nerūs»,bet deju kolektīvi rādīja katrs savuprogrammu. «Laureātus sāka sauktno apakšas uz augšu. Manējos kānesauca, tā nesauca, un man jau sirdskāpa kaklā, bet tad visi trīs kolektīvi saņēmazelta medaļas, kausus, pateicībasrakstus,» stāsta R.Krauze. Viņasprāt,lielākie ieguvumi ir pagasta un novadapopularizēšana un draudzības stiprināšana,turklāt šāda veida pasākumivairo cilvēkos pārliecību, ka viņi var, undod stimulu turpināt smagos treniņus.«Tas ir līdzīgi kā, piemēram, hokejā– viņi mačos satiek savus draugus, untas vieno,» tā Platones pagasta kultūrasdarba organizatore.Pasākumā piedalījās ap 200 paš-Skolēniempanākumiolimpiādēsapguvei un vecāko klašu skolēniveic pētījumus un izstrādāmazos projektus par mācībuspēļu veidošanu dabaszinībupriekšmetos. Savukārt vizuālāsmākslas pulciņa dalībniekisavus darbus sūta uz starptautiskiemkonkursiem Čehijā unPolijā, kā arī piedalās mākslasfestivālā «Toņi un pustoņi».Tāpat skolēni turpina jauiesākto un iestājas par tīruvidi. «Aizvadītajā gadā mūsuskola aktīvi iesaistījās makulatūrasvākšanā – republikāieņēmām 13. vietu, savācot11 200 kilogramus makulatūrasun saņemot simpātiju balvu.Lai apliecinātu, ka rīkojamiessaimnieciski un rūpes par vidiizpaužas arī darbos, esamiesaistījušies bateriju vākšanaskonkursā,» tā direktors,piebilstot, ka ar savāktiem 187kilogramiem skola ir 8. vietākonkursantu vidū.Gluda -Masļeņica – labs veids,kā integrēt sabiedrībupagastu mozaīkadarbnieku no Bauskas, Dobeles,Tukuma un Jelgavas novada. Platoneskolektīvi bija vienīgie, kaspārstāvēja mūsu novadu. «Bijāmsagatavojuši arī apsveikumu – tābija vietas, no kuras mēs nākam,prezentācija. Mēs izrādījām Jelgavasnovada emblēmu ar vārpāmun stāstījām, ka Zemgalē viss irdzeltens: kviešu druvas, lazdas,rapšu jūra, bites. Savukārt zilaisir daudzās upes un tērces, kas tovago,» stāsta R.Krauze. Kā dāvanakaimiņiem tika aizvesta arī Platonespagasta buklets spēle un <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong>«Tūrisma Avīze», kurā apkopots tūrismapiedāvājums Jelgavas pilsētā,Jelgavas un Ozolnieku novadā.aizejošo ziemu un arī visu slikto unnederīgo. Skanot jautrām častuškām,gardām mutēm tika noēstaspankūkas – saules un pavasarasimbols –, bet sasildīties ļāva siltatēja. «Bija paredzēts, ka pagalmāsacentīsies ragaviņu vilcēji un pikuripinātāji, bet pasākuma āra daļabija jāsaīsina, jo dzēlīgais vējš unsniegs kārtīgi sabiedēja mazos apmeklētājus.Jā, Latvijā laiks ir ļotimainīgs, bet jācer, ka nākamgad visivarēsim sarīkot īstu maskarādi arāra norisi visa pasākuma garumā.Šoreiz gan jāatvainojas uzcītīgajiemmazuļiem, kas uz pasākumu bijalīdzi paņēmuši savas kamaniņas,kuras laiks neatļāva tā pa īstamizmantot,» piebilst D.Dalgā.Par pārsteigumu sievietēm bijaparūpējušās «Avon» meitenes– viņas iepazīstināja sievietes arprodukciju, kā arī pasniedza pārsteigumadāvanas. «Gribu teiktpateicības vārdus «Avon» konsultantiempar sagādātajiem pārsteigumiemkalnciemniecēm,» tāD.Dalgā.Zalenieki ,Zaļenieku pamatskolas vizuālāsmākslas pulciņa dalībnieki piedalījāskonkursā «PET pudelespārvērtības». Četri darbi bijaapskatāmi izstādē Jelgavas Zinātniskajābibliotēkā.Pudeļu vākšanā bija iespējapiedalīties ikvienam skolēnam unskolotājam, un pa visiem kopā tikasavākts milzīgs maiss ar pudelēm,lai skolēniem būtu materiāls radošajiemdarbiem. Izstādē JelgavasStarptautiskās izstādes «Skola2012» laikā notikušajā konkursā«Jaunais profesionālis» Zaļeniekuarodvidusskolas 3. kursa studentstopošais elektriķis Jānis Balodisizcīnīja 2. vietu.Skolas direktores vietniece mācībudarbā Valija Barkovska stāsta,ka elektriķu konkurss ilga četrasdienas. Veicamie uzdevumi bija instalācijasmontāža, instalācijas pārbaudeun dzinēja vadības montāžaVircava<strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong>7Skolēni PET pudelēm dod otro dzīvībuZinātniskajā bibliotēkātika izlikts Agates Vasiļjevasdarbs «Dižāsdāmas cepure», IrinasMosalovas un SindijasZelčas darbs «Puķulejkanna», Eldara Tokarevaun Renāra Pēpadarbs «Klauns» un KadrijasVolmanes un LindasPēpas darbs «Viņš ir rozā!». Visiskolēni saņēma pārsteiguma balvasno Latvijas Nacionālās bibliotēkas,«Zaļā punkta» un Čehijas vēstniekaLatvijā, informē pamatskolasskolotāja Anita Antoņēviča.Zaļeniekos mācās 2. labākais topošais elektriķisŠķibes skolā būs brīvā laikapavadīšanas centrsŠķibes pamatskolā tiek ierīkotsaktivitāšu centrs brīvālaika pavadīšanai. Plānots, kacentrs darbu uzsāks no jaunāmācību <strong>gada</strong>. Aktivitāšu centrsparedzēts Glūdas pagasta unapkārtnes bērniem, jauniešiemun pieaugušajiem.Jelgavas novada pašvaldībasinfrastruktūras projektu vadītājaLīga Švānberga stāsta, kabērni centrā varēs darboties ganatbilstošo izglītības programmuietvaros, gan apgūt interešuizglītību pēc stundām. Centrapiedāvātās iespējas varēs izmanotarī vietējie iedzīvotāji – nāktun darboties metālapstrādes,keramikas, kokgriezumu jomā,veikt tapsēšanas un saimniecībaspriekšmetu labošanasdarbus. «Aktivitāšu centrā varēsapgūt gan elementāras prasmes,piemēram, iedzīt dēlī naglu, ganvirpošanu, kā arī, ja būs tādavajadzība, salabot kādu no mājsaimniecībānepieciešamajiempriekšmetiem un izgatavot kojaunu,» tā L.Švānberga.Projekts «Aktivitāšu centraizveide brīvā laika pavadīšanaiGlūdas pagastā» tiek realizētsar ELFLA līdzfinansējumupasākuma «Lauku ekonomikasdažādošana vietējo attīstībasstratēģiju īstenošanas teritorijā»gaitā. Projekta kopējāsizmaksas ir 30 093,79 lati, nokuriem 9000 lati ir ELFLA līdzfinansējums,bet 21 093,79 lati– pašvaldības finansējums.R.Borščevska stāsta, ka pagastapārvaldes un dažādu nozaru speciālistipagājušajā gadā vairākkārttikušies ar iedzīvotājiem un informējušiviņus par apsaimniekošanasjautājumiem. «Ir grūti mājasdzīvokļu īpašniekiem vienoties,tomēr Mazlauku ciema mājuīpašnieki ir spējuši vienoties parPagasta pārvalde saka paldiesVeorikai Kostinjanai par uzdāvinātuautomātisko veļas mašīnu, kas tiksvienai no pagasta ģimenēm, kam tāļoti nepieciešama. «Izmantojot gadījumu,gribētu pateikties visiem vircavniekiem,kuri snieguši palīdzībukrīzes situācijā nonākušajiem. Biežiun pārbaude. Diplomu saņēma gankonkursants, gan viņa skolotāji JānisSpalvēns un Guntars Trokša. «Tas irapliecinājums gan Jāņa prasmēm,gan tam, ka mūsu pedagogi protnodot savas zināšanas audzēkņiem,»tā V.Barkovska.Konkursā piedalījās arī divi topošieautomehāniķi – Mārtiņš Petrovskisun Juris Lazdiņš (skolotājs ElmārsAntons). Viņiem mazliet pietrūka,lai iekļūtu finālā.Konkursa nolikums paredz, kaElejaElejas pagasta iedzīvotāji jauotro gadu aicināti svinēt Lieldienaskopā ar sesavniekiem,šoreiz 8. aprīlī dodoties ciemospie kaimiņiem, informē pagastakultūras darba organizatoreAnda Breiere.Uz pasākumu kursēs bezmaksasautobuss, un elejnieki arī pēcpasākuma tiks nogādāti mājās.Autobusa maršruts: pulksten 11Sesavas Evaņģēliski luteriskajābaznīcā dievkalpojums notiks 25.martā pulksten 9.30. 1. aprīlī pulksten9.30 notiks Pūpolu svētdienasdievkalpojums, 6. aprīlī pulksten9.30 – Lielās Piektdienas dievkalpojums,8. aprīlī pulksten 10viens audzēknis mācību laikā konkursādrīkst piedalīties vienu reizi,tāpēc V.Barkovska cer – nākamajākonkursā skolu pārstāvēs meitene.Šobrīd Zaļenieku arodvidusskolāelektriķa profesiju apgūst deviņasmeitenes. «Jāsaka, ka nepietiekvien ar audzēkņu zināšanām unprasmēm, ir nepieciešama arīpaša vēlēšanās piedalīties, kaut kosasniegt, parādīt sevi, pārbaudītspēkus,» papildina direktoresvietniece.Lieldienas – kopā arkaimiņiem; būs autobuss– Elejas saieta nams, pulksten11.10 – Dārza iela (pie katlumājas),pulksten 11.15 – krustojumapietura uz Bausku, pulksten 11.20– Bauskas ceļa mala pretī R.Pelšesielai, pulksten 11.25 – Parka iela piebērnudārza. Nepieciešamības gadījumātransports kursēs atkārtoti.Tirgoties gribētājiem jāpiesakāspie Sesavas tautas nama vadītājasSandras Zeimules pa tālruni27234231.Darbojas fotoradarsValsts policija publicējusi tāsvietas, kurās, lai uzlabotu satiksmesdrošību, var atrasties pārvietojamaisfotoradars. Saskaņā ar policijasfotoradaru karti radars var atrastiesA8 šosejas (Rīga–Jelgava–Lietuvasrobeža) 72. km – pretim Elejassākumskolai. Lai izvairītos no nepatīkamiembrīžiem, šoferi aicinātiievērot ceļu satiksmes noteikumus.Dievkalpojumi martā un aprīlī– Kristus Augšāmcelšanās svētkudievkalpojums ar kora «Sidrabe»piedalīšanos, 15. aprīlī pulksten9.30 – Baltās svētdienas dievkalpojumsar bīskapa Pāvila Brūverapiedalīšanos, 22. aprīlī pulksten9.30 – dievkalpojums.Līdz jūlijam visāmmājām jābūt apsaimniekotājam«Aizsalušie stāvvadi kāpņu telpās un pagrabos atgādina daudzdzīvokļumāju dzīvokļa īpašniekiem par nepieciešamību apsaimniekotmāju,» norāda pagasta pārvaldes vadītāja Rita Borščevska, atgādinot,ka saskaņā ar Dzīvojamo māju apsaimniekošanas likumu no šā <strong>gada</strong>1. jūlija visām daudzdzīvokļu mājām jābūt apsaimniekotājam. Ja līdzšim datumam nebūs nodibinātas dzīvokļu apsaimniekotāju biedrībasvai īpašnieku sabiedrības, māju apsaimniekošanu uzdos pašvaldībām,kuras māju apsaimniekotājus varēs iecelt ar lēmumu.kāpņutelpu remontu, Liepu ielas19. māja vienojās par tās uzkopšanu,Oglaines 24 dzīvokļu īpašnieki ielikajaunus logus kāpņutelpā. Tātad varatrast arī risinājumu par kopēju mājasapsaimniekošanu,» tā viņa.Veidojot daudzdzīvokļu mājuapsaimniekošanas biedrību, ir iespējamssamazināt kopīpašumaNeaizmirst par līdzcilvēkiemvien mēs pat nevaram pieminēt šo cilvēkuvārdus, jo viņi nav snieguši ziņaspar sevi, tomēr liels paldies visiem, kuripalīdz līdzcilvēkiem ar labu vārdu, apmaksājotkādu rēķinu vai izskaidrojotkādu neskaidru jautājumu, atnesotkaimiņam maizīti... Paldies par sirdsdāsnumu!» tā pārvaldes vadītāja Ritaapsaimniekošanas izmaksas, veidotnaudas uzkrājumus, kā arīkontrolēt, kur tiek izlietoti iedzīvotājumājas apsaimniekošanaiiemaksātie līdzekļi. Tāpat iedzīvotājipaši var izvēlēties mājasapsaimniekotāju un pakalpojumusniedzējus, turklāt biedrībai iriespēja saņemt valsts garantētukredītu ar zemākiem kredītprocentiem,lai veiktu dzīvojamāsmājas siltināšanas un atjaunošanasremontdarbus. Pagastapārvalde ir gatava sniegt palīdzībubiedrības dibināšanas dokumentunoformēšanā (tālrunis 63085984),bet mājas iedzīvotājiem lūgumsvienoties par mājas vecāko.Borščevska. Pārvalde saka paldiesAijas Grikas ģimenei, kas sagādājaprieku kādai trūcīgai ģimenei arbērniem, Modrim Grūnvaldam unMaijai Jākabsonei par dāvātajāmdrēbēm, kā arī Ingrīdai Osei parnerimstošu palīdzību ar lietotiemapģērbiem pagasta iedzīvotājiem.


8 <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong> notikumiPasākumiJaunsvirlaukā Līdz 17. martam – projekta «Pieslēdzies izaugsmei» radošā nometne latviešu unslāvu tautības jauniešiem vecumā no 13 līdz 28 gadiem («Jaunlīdumos»). 23. – 25. martā – jauniešu starptautiskā projekta «Care for different» iepriekšējāplānošanas vizīte, kurā piedalīsies pārstāvji no Turcijas, Beļģijas, Maltas un Latvijas(«Jaunlīdumos»). 23. martā pulksten 9.30 – par godu represēto piemiņas dienai notiks ekskursijarepresētajiem un pensionāriem uz Bausku. 30. martā pulksten 17.30 – Pozitīvās domāšanas seminārs, kuru vadīs psihoterapeiteDace Zelča. Ieejas maksa – Ls 1 (IKSC «Līdumi» zālē). 31. martā pulksten 11 – Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra rīkotāprojekta «Satiec savu meistaru!» gaitā rīkotās amatnieku meistardarbnīcas, kurās varēsdarboties kokapstrādē, ādas apstrādē, radošajā darbnīcā, kā arī aušanas prasmjuizzināšanā. Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»). Līdz 5. aprīlim – mākslinieka Jurija Derjuševa nozīmīšu kolekcijas izstāde «Atnācmani vēl satikt...». Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumu» bibliotēkā). 8. aprīlī pulksten 10.30 – Lieldienu pasākums ar tirdziņu. Mājražotāji un uzņēmējivar pieteikties tirdziņam. Ieeja – bez maksas. Informācija pa tālruni 25999285 (Alīna)(pie «Līdumiem»).Vircavā 24. martā pulksten 21 – Sniegpulkstenīšu balle. Spēlēs grupa «Brekši – Pekši». Biļešucena – Ls 3, biļešu iepriekšpārdošana (tautas namā). Līdz 1. aprīlim – Jelgavas kultūras nama Tautas gleznošanas studijas dalībniekudarbu izstāde. Ieeja – bez maksas (tautas namā).Līvbērzē 30. martā pulksten 19 – «Imanta–Babīte – 25» pietur Līvbērzē. Sīkāka informācijapar biļešu cenām pa tālruni 26574144.Svētē 31. martā pulksten 12 – gatavosimies Lieldienām floristikas nodarbībā! Lūgumslīdzi ņemt dabas materiālus (bērza zarus, sūnas, olu čaumalas) (Jēkabnieku kultūrasnamā). 7. aprīlī pulksten 12 – «Iešūposim Lielo dienu» pie Svētes skolas. Līdzpaņemto olukrāsošana, iešana rotaļās, dziedāšana, zīmēšana, šūpošanās kopā ar Svētes folkloraskopu «Dālava».Glūdā 17. martā pulksten 12 – radošā darbnīca «Uz kartona austi lakati». Ieeja – bezmaksas (dienas centrā «Zemgale»). 28. martā pulksten 17.15 – pasākums ciklā «Neturi sveci zem pūra». Ar padomiemdārza darbos dalīsies Santa Mingina. Ieeja – bez maksas (saieta namā). 31. martā pulksten 18 – deju kolektīvu draudzības koncerts «Ak, pavasar, ak, pavasar».Ieeja – bez maksas (Nākotnes kultūras namā). 8. aprīlī pulksten 12 – svētku pasākums «Lieldienu šūpolēs». Ieeja – bez maksas(Nākotnes kultūras namā). 8. aprīlī pulksten 12 – «Raibās Lieldienas». Ieeja – bez maksas (dienas centrā«Zemgale»). 20. aprīlī pulksten 19 – diskotēka. Biļešu cena – Ls 1,50 (Nākotnes kultūrasnamā).Sesavā 9. aprīlī pulksten 12 – Sesavas un Elejas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti kopā piedalītiesLieldienu pasākumā (Sesavas parkā; sliktos laika apstākļos – Sesavas tautasnamā).Vilcē 25. martā pulksten 13 – politiski represēto piemiņai veltīts pasākums. Piedalās Elejas,Lielplatones, Sesavas un Vilces pagastu iedzīvotāji. Ieeja – ar ielūgumiem. Sīkākainformācija pa tālruni 20244887 (Daina).Lielplatonē 24. martā pulksten 19 – Jelgavas Latviešu biedrības teātra izrāde A.Brigadere«Lielais loms» (komēdija). Ieeja – par ziedojumiem. Papildu informācija pa tālruni26827971 (tautas namā). 8. aprīlī pulksten 13 – Lieldienu pasākums «Kar, bāliņi, šūpolītes». Aicināti visi pirktun pārdot gribētāji uz pavasara <strong>gada</strong>tirgu. Papildu informācija un pieteikšanās tirgotājiempa tālruni 26827971 vai pie tautas nama vadītājas Ilzes (Lielplatones muižaspagalmā).Zaļeniekos 15. aprīlī pulksten 12 – I Latvijas Sieviešu vokālo ansambļu skate.Valgundē 4. aprīlī pulksten 15.15 – radošā Lieldienu darbnīca bērniem. Ieeja – bez maksas(«Avotos»). 9. aprīlī pulksten 14 – Lieldienu pasākums «Šūpojies, tautu meita...». Folkloras kopusadziedāšanās, lustīgi danči, olu ripināšana un olu kaujas. Līdzi jāņem viscietākās olas.Ieeja – bez maksas lieliem un maziem («Avotos»).Sporta pasākumiElejā 24. martā – galda spēļu turnīrs. 6. aprīlī – kauss florbolā. 21. aprīlī – atklātais kauss volejbolā ģimenēm. Papildu informācija pa tālruni20385105 (Sandra).Glūdā 28. aprīlī – pagasta sacensības novusā. Informācija pa tālruni 26152766 (Mārīte).Zaļeniekos 31. martā – pagasta sacensības galda tenisā (pagasta namā). 7. aprīlī – pagasta sacensības zolē, 13. posms. Papildu informācija pa tālruni28361291 (Antra).Līvbērzē 14. martā pulksten 11 – pagasta turnīrs novusā, šahā, dambretē, tenisā (hallē). 17. martā pulksten 10 – pagasta zoles turnīrs, 1. kārta (hallē). 31. martā pulksten 10 – pagasta zoles turnīrs, 2. kārta (hallē).Vircavā Martā – Vircavas pagasta atklātais turnīrs basketbolā. Papildu informācija pa tālruni29111216 (Jānis).Sesavā 7. aprīlī un 12. maijā pulksten 10 – novusa sacensības (sporta hallē). 1. aprīlī un 6. maijā pulksten 10 – sacensības zolē, dambretē, šahā (sporta hallē).Papildu informācija pa tālruni 29669395 (Inga).Kalnciemā 7. – 8. aprīlī – Kalnciema pagasta čempionāts futbolā, 1. posms. 14. – 15. aprīlī – Kalnciema pagasta čempionāts futbolā, 2. posms. Papildu informācijapa tālruni 29104498 (Tengizs).«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 13.03.<strong>2012.</strong>KultūraLatvijas Sieviešu vokālo ansambļuskatei izvirzīti trīs kolektīviNoslēgusies Jelgavas, Olainesnovadu un Jelgavas pilsētasvokālo ansambļu skate, kurākolektīvi novērtēti, piešķirottiem pakāpes. Trīs novadaansambļus žūrija izvirzīja uzI Latvijas Sieviešu vokālo ansambļuskati, kas notiks 15.aprīlī pulksten 12 Zaļeniekos.I Latvijas Sieviešu vokālo ansambļuskatei izvirzīti trīs novada kolektīvi– Lielplatones pagasta senioru tradīcijuansamblis «Mežābele» (vadītāja LudmilaGriščenko), Vilces pagasta senioruansamblis «Vakarvējš» (vadītāja MāraAndersone) un Zaļenieku pagasta kultūrasnama sieviešu vokālais ansamblis(vadītāja Dace Pakārkle). PašvaldībasKultūras nodaļas speciāliste IngrīdaBaumane piebilst, ka skatē var piedalītiesarī pārējie sieviešu kolektīvi, kaut žūrijatos neizvirzīja.«Mūsu kolektīvā dzied cilvēki, kurivisu mūžu ir dziedājuši un bez dziesmasvienkārši nevar. Dāmas ir ļoti centīgasun neatkarīgi no vecuma nāk un dzied.Parasti izvēlamies vecumam atbilstošasdziesmas un bieži piedalāmies pagastapasākumos,» stāsta Vilces kolektīva«Vakarvējš» vadītāja M.Andersone,piebilstot, ka vienīgās bažas ir par to,ka dāmas jaunākas nekļūst un veselībasproblēmu dēļ var nākties zaudēt kādudziedātāju. Savukārt Zaļeniekos dziedātājasir tikai pašā ceļa sākumā. «Lielākajaidaļai meiteņu tikpat kā nav nekādasmuzikālās pieredzes – jā, ir talants, labaSportsFlorbolistu uzdevumssaglabāt vietu izpildīts teicamiJelgavas novada florbolakomanda savā debijas gadāLatvijas čempionāta 1. līgāparādījusi ļoti labu sniegumu,iekļuva play off kārtā unsezonas izskaņā vēl sagādājagalvassāpes dažam labampretiniekam. Komanda 1.līgā ir nostabilizējusies, unnu jādomā par augstākiemmērķiem, lai vēlreiz visuspārsteigtu.Komandas treneris Alfrēds Kundziņškomandas sniegumu šosezon vērtē kāļoti labu. «Parasti debitantu uzdevums irsaglabāt vietu, bet mēs 20 spēlēs izcīnījāmdeviņas uzvaras un Centra grupā sešukomandu konkurencē iekļuvām 4. vietā,atstājot aiz sevis komandas ar daudz lielākustāžu,» tā viņš. Līdz ar to komandaiekļuva izslēgšanas spēļu ceturtdaļfinālā,kur tai kā Centra grupas vājākajai komandaibija jātiekas ar Vidzemes grupasspēcīgāko komandu – Madonas florbolistiem.Arī šeit puiši parādīja raksturu,sērijā līdz divām uzvarām piekāpjotiesar rezultātu 1:2. Pirmajā spēlē komandaizbraukumā piedzīvoja zaudējumu ar6:8, bet otrajā spēlē Svētes hallē izcīnītauzvara ar 11:10. Trešajā spēlē izbraukumāzaudējums ar 6:7. «Domāju, pretiniekiemizdevās labs taktiskais gājiens, ieliekot izšķirošospēli Madonā agri no rīta, jo esotparedzēta starptautiska spēle. Afišu gannekur nebija, arī vēl trīs stundas pēc spēlesnekāda kustība nenotika... Jāmācās arītādos gadījumos uzvarēt,» tā treneris.«Rudenī, kad sākām, domāju, ka būsdaudz grūtāk. Bet puiši ir jauni, ātri,entuziasti, disciplinēti – laukumā liekasdivminūtes nepelna –, klausa trenerimgan treniņos, gan spēlēs,» par savu komandustāsta A.Kundziņš. Viņš piebilst,ka komandas pluss ir arī tas, ka tā ir ļotikaujinieciska, spēj saņemties kritiskāssituācijās un izdara daudz metienu – Centragrupā tieši Jelgavas novads visvairākbalss, patīk dziedāt, bet notis īsti nepazīst,tāpēc daudz jāmācās. Tad nu mācāmiesvisas kopā,» saka Zaļenieku kolektīvavadītāja D.Pakārkle. Viņa piebilst, kavienai ansambļa dalībniecei šī bijusi pirmāskate, jo viņa pievienojusies tikai pirmsnepilna mēneša. Pieredzes trūkuma dēļsavu darījis arī uztraukums, bet vadītājaar sasniegto ir ļoti apmierināta.I.Baumane stāsta, ka katrs kolektīvsdziedāja trīs dziesmas – vienu latviešukomponista oriģināldziesmu vai tautasdziesmasapdari un divas dziesmas pēcsavas izvēles. Vismaz viena no dziesmāmbija jādzied bez pavadījuma jeb acapella.Kolektīvus vērtēja Latvijas Radiokora māksliniece un Rīgas Doma koraskolas dziedāšanas pasniedzēja KristīneBarkovska, kā arī operdziedātājs, vokālāsFOTO: «Puiši ir jauni, ātri, entuziasti, disciplinēti – laukumā liekasdivminūtes nepelna –, klausa gan treniņos, gan spēlēs,» tā par savukomandu saka treneris Alfrēds Kundziņš.metis pa pretinieku vārtiem. «Jā, arīielaižam, bet nevis vārtsarga vainas dēļ,bet tāpēc, ka nenostrādājam aizsardzībā.Spēlētāji ar pieredzi mūs gudrāk apspēlē,»turpina treneris.Florbols esot tas pats hokejs, tikai uzgrīdas, un tajā nekas neesot atļauts, uzskataA.Kundziņš. Tieši tāpēc arī florbolāliela loma ir vārtsargam. «Nereti hokejāir problēmas ar to, kurš stāvēs vārtos,bet mums šādu problēmu nebija. Kadsāku trenēt komandu, nodomāju: ja nute ir kas labs, tad tie ir vārtsargi – tādibija divi. Bet pieteicās vēl trešais, kurusākumā negribēju ņemt, domāju – kamman trīs vārtsargi, kā sadalīšu spēles laiku,bet tomēr paņēmu. Un sanāca tā, kasezonas laikā pirmie divi vārtsargi guvatraumas un visu sezonas vidusdaļu un arīizslēgšanas spēlēs vārtos stāvēja DāvisČiekurs, kuru paņēmu kā trešo numuru,»stāsta treneris.Latvijas čempionāta 1. līgā spēlē 14komandas – labākā no tām iekļūst augstākajālīgā (tajā arī spēlē 14 komandas).Tomēr tas esot pavisam cits līmenis.«Šobrīd trenējamies divas reizes nedēļā,bet augstākajā līgā bez četriem treniņiemnav ko darīt. Redz, kā izgāja Jūrmalasmākslas maģistrs, Rīgas Muzikālā un«RīBēJa MuTe» teātra solists, vokālaispedagogs Nauris Indzeris.Jelgavas novada pašvaldības Kultūrasnodaļas rīkotajā vokālo ansambļu skatēpiedalās 21 vokālais ansamblis: Jelgavasnovadu pārstāvēja 14 kolektīvi (divi bērnu,divi senioru, trīs jauktie un septiņi sieviešuansambļi), četri bija Jelgavas pilsētas pašvaldībasaģentūras «Kultūra» kolektīvi untrīs Olaines novada vokālie ansambļi.I Latvijas Sieviešu vokālo ansambļuskati rīko Kultūrizglītības un nemateriālāmantojuma centrs sadarbībā ar biedrību«Latvijas Vokālo ansambļu asociācija».Nākamajā laikraksta «Jelgavas NovadaZiņu» numurā publicēsim deju ansambļuun koru skates rezultātus.JNZJelgavas novada vokālo ansambļu rezultātiAnsambļa nosaukums Vadītājs PakāpePlatones pagasta Lielvircavas k/n bērnu vokālais ansamblis «Ķipari» Ilze Indrikova IZaļenieku pagasta k/n bērnu vokālais ansamblis Dace Pakārkle ILielplatones pagasta senioru tradīciju ansamblis «Mežābele» Ludmila Griščenko I*Vilces pagasta senioru sieviešu ansamblis «Vakarvējš» Māra Andersone I*Platones pagasta Lielvircavas k/n vokālā grupa «Savējie» Ilze Indrikova ILīvbērzes pagasta Zemessardzes 52. kājinieku bataljona ansamblis «Junda» Lauris Rudzītis ILīvbērzes pagasta jauktais vokālais ansamblis «Sekvence» Agita Damlica-Ķere IIKalnciema pilsētas k/n sieviešu ansamblis «Vega West» Līga Bukovska IISesavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Kompromiss» Ārija Lāce IISvētes pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Nianse» Daiga Gorbunova IIValgundes pagasta sieviešu ansamblis «Ilūzija» Guntra Minkevica IIVircavas pagasta sieviešu ansamblis «Kanconeta» Signe Meldere IIVilces pagasta sieviešu ansamblis «Aicinājums» Māra Andesrone IIZaļenieku pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Dace Pakārkle I** Kolektīvs izvirzīts uz otro kārtuKomandas sastāvsOtto Tuherms, Edgars Janovičs, GintsPriedītis, Gatis Zeps, Imants Lastovskis,Mārtiņš Mickēvičs, Edmunds Valantis,Edmunds Lauva, Oskars Stepiņš, PēterisGoriņa, Kaspars Lisovskis, EdgarsBērziņš, Reinis Kundziņš (kapteinis),Edgars Lujāns, Oskars Vāvers, DāvisČiekurs (vārtsargs), Jānis Rudzītis, IvarsMozga, Armands Šteins, Viesturs Šulcs,Gatis Priedītis, Toms Šteins, EdgarsLapkovskis.komandai – tā pērn uzvarēja 1. līgā unkā 1. līgas spēcīgākā komanda iekļuvaaugstākajā līgā, bet šogad kā augstākāslīgas vājāka komanda atkal izkrita ārā,»tā treneris, piebilstot, ka savai komandaiviņš to nenovēlētu. Jāpiebilst, ka Jelgavasnovada florbola komanda trenējastikai otro sezonu un pērn spēlēja 2. līgā(20 komandas), no kuras tai jau debijasgadā izdevās iekļūt līmeni augstākā līgā.«Lai gan 1. līgā iekļuvām pa atslēgascaurumu, nebijām peramie zēni,» piebilstA.Kundziņš.JNZFoto: no komandas arhīva

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!