D A R B A A IZ S A R D Z ĪB A - Eiropas darba drošības un veselības ...

osha.lv
  • No tags were found...

D A R B A A IZ S A R D Z ĪB A - Eiropas darba drošības un veselības ...

Darbâneriskçievçrodarbadroðîbu!Darba aizsardzîbas priekðrakstiATGÂDNEMEÞISTRÂDESDARBINIEKIEMDARBA AIZSARDZÎBA


ATGÂDNE PAREDZÇTAMeþstrâdniekiem, kas nodarbinâti meþistrâdes un meþa kopðanasdarbos. Atgâdnes mçríis ir atkârtoti atgâdinât meþistrâdesdarbiniekiem pamatprasîbas darba aizsardzîbâ.IEGAUMÇ!Tava iepazîðanâs ar ðo atgâdni neaizstâj darbadroðîbas instruktâþas. Izskaidrot darba droðîbasinstrukcijas un informçt Tevi par darba videsriskiem, kuriem Tu esi pakïauts, kâ arî citiem darba aizsardzîbasjautâjumiem ir darba devçja pienâkums.Vai Tu zini, ka Latvijâ 2002.gadâ nelaimes gadîjumos darbâ cieta1309 darbinieki, no tiem 52 gâja bojâ, bet 183 darbinieki guvasmagas traumas.2002.gadâ nelaimes gadîjumos ir cietuði 133 meþstrâdnieki, notiem 10 gâjuði bojâ, bet 19 guvuði smagas traumas. Tâdejâdi2002.gadâ katrs piektais bojâ gâjuðais darbinieks Latvijâ bijameþsrtâdnieks!KÂPÇC NOTIEK NELAIMES GADÎJUMI?Nelaimes gadîjumi notiek tâpçc, ka netiek ievçrotas darbaaizsardzîbas instrukcijas un meþistrâdes darbu tehnoloìija,tostarp:atraðanâs bîstamâ zonâ, koku gâðanas brîdî;netiek izmantoti koku gâðanas palîglîdzekïi;nelieto individuâlos aizsardzîbas lîdzekïus;meþistrâdes darbus veic nepiemçrotos klimatiskos apstâkïos;netiek novâkti bîstamie koki;atstâti nozâìçti iekâruðies koki;sagarumoðanu neveic uz speciâlas estrâdes.


Nelaimes gadîjumu piemçri:Viens no V.D. gâztajiem kokiem iekârâs otrâ kokâ, darbiniekszâìçja nâkamo koku, lai to gâþot, nogâztu arî iekâruðos koku.Krîtoðais koks slîdot traumçja darbinieku.Lai sagatavotu malku, brigâde trîs cilvçku sastâvâ strâdâja meþâ.Viens zâìçja kokus, divi atzaroja nozâìçtos. Lai paòemtuaizmirsto cirvi, M.B. atgriezâs bîstamajâ zonâ un tika traumçts arkrîtoðu koku.M.E. nozâìçja koku, bet tas palika stâvot, jo nebija, ar ko tonogâzt. M.E. tâlâk gâja zâìçt nâkamo koku, kad tam virsû uzkritanozâìçtais koks.A.A., veicot baïíu krauðanu un ðíiroðanu, celtnim pieâíçja 27baïíus. Tos paceïot un pârvietojot, celtnis apgâzâs un tâ vadîtâjsgâja bojâ.Kâ jârîkojas, lai Tu varçtu droði veikt savu darbu?ATCERIES!Stâjoties darbâ, Tev ar darba devçju obligâti jânoslçdz darbalîgums un darba devçjam Tev jânodroðina:1.2.veselîbai un dzîvîbai nekaitîga darba vide un darba apstâkïi.Ievadinstruktâþa, kurâ Tevi iepazîstina ar uzòçmuma darbaorganizâcijas un darba droðîbas pamatjautâjumiem, tostarp: aresoðiem darba vides riska faktoriem, kuriem Tu esi vai vari tiktpakïauts; darba aizsardzîbas lîdzekïiem un droðîbas zîmçm;ugunsdroðîbas prasîbâm un rîcîbu ugunsgrçka gadîjumâ;pirmâs palîdzîbas sniegðanu; darbinieku rîcîbu, ja ir noticisnelaimes gadîjums darbâ; iekðçjâs kârtîbas noteikumupamatprasîbâm. Darba devçjam jâbût pârliecinâtam, ka esisapratis darba aizsardzîbas instrukcijas prasîbas. Parinstruktâþas veikðanu Tu paraksties Ievadinstruktâþu


eìistrâcijas þurnâlâ.3. instruktâþa darba vietâ, kuras gaitâ Tevi iepazîstina arveicamâ darba veida raksturîgajiem darba droðîbasjautâjumiem un praktiski parâda droða darba metodes unpaòçmienus. Darba devçjam jâbût pârliecinâtam, ka esisapratis darba aizsardzîbas instrukcijas prasîbas. Par ðîsinstruktâþas veikðanu Tu paraksties Darba aizsardzîbasinstruktâþu reìistrâcijas þurnâlâ.Nekad neparaksties instruktâþu þurnâlos bez instruktâþassaòemðanas!4. bezmaksas individuâlie aizsardzîbas lîdzekïi.5. obligâtâ veselîbas pârbaude ârstniecîbas iestâdç un tâsatkârtojums tâs atkârtojums, ja to prasa veicamais darbs un jaTavu veselîbas stâvokli ietekmç vai var ietekmçt kaitîgie darbavides faktori vai Tu veic darbu îpaðos apstâkïos.Stâjoties darbâ, par veselîbas stâvokïa pârbaudi maksâ patsdarbinieks vai pçc savstarpçjas vienoðanâs — darba devçjs.6.7.8.âtri pieejamu pirmâs palîdzîbas aptieciòu.apsildîðanas telpas, kurâs Tu vari arî izþâvçt apìçrbu unaizsargapavus, ja darbs notiek atklâtâ laukâ vai neapsildâmâtelpâ temperatûrâ zem + 5 grâdiem pçc Celsija.iepazîðanâs ar cirsmas izstrâdes tehnoloìisko karti.Tev jâbût vakcinçtam pret çrèu encefalîtu!TAVS PIENÂKUMSrûpçties par savu droðîbu un veselîbu, kâ arî to personu droðîbuun veselîbu, kuras var ietekmçt Tavs darbs;ievçrot darba droðîbas (darba aizsardzîbas) un ugunsdroðîbasinstrukcijas;pildît uzòçmuma iekðçjâs kârtîbas noteikumus;ievçrot darba devçja, tieðâ darba vadîtâja un darba aizsardzîbasspeciâlista rîkojumus un norâdîjumus, kas attiecas uz droðudarbu veikðanu un darba aizsardzîbu;


profesionâli pareizi rîkoties ar maðînâm un iekârtâm; izmantotdarbu tehnoloìijâ paredzçtâs aizsargierîces un palîgierîces;lietot koku gâðanâ palîglîdzekïus, tostarp:koku gâðanas dakðas un lâpstiòas;kantâíus, íekðus, sviras;rokas vinèas (minimâlais troses garums 35 m)metâla íîïus, hidroíîïus5-8 m cilpeòusneveikt patvaïîgas darbîbas, kas neattiecas un Tavu kompetenciun kuras var apdraudçt Tavu vai citu darbinieku droðîbu;lietot individuâlos aizsardzîbas lîdzekïus (aizsargíiveres,aizsargbrilles, sejas aizsargvairogus, aizsargcimdus,aizsargapavus, respiratorus u.c. lîdzekïus, kas domâti Tavasdroðîbas un veselîbas aizsardzîbai); pçc aizsardzîbas lîdzekïulietoðanas tie jânovieto tiem paredzçtajâ vietâ;nekavçjoties ziòot darba devçjam, tieðajam darbu vadîtâjam,darba aizsardzîbas speciâlistam vai uzticîbas personai parnelaimes gadîjumu vai tâ iespçjamiem draudiem;sniegt pirmo palîdzîbu nelaimes gadîjumâ cietuðajiem unvajadzîbas gadîjumâ izsaukt medicînisko palîdzîbu;apmeklçt obligâtâs veselîbas pârbaudes saskaòâ ar darbadevçja rîkojumu;nekâdâ gadîjumâ darba laikâ nelietot alkoholu vai citasapreibinoðas vielas (narkotikas)!TAVAS TIESÎBASievçlçt, ja uzòçmumâ nodarbinâti vairâk par 5 darbiniekiem,uzticîbas personu, kura pârstâv darbinieku intereses darbaaizsardzîbâ;neuzsâkt vai pârtraukt darbu, ziòojot tieðajam darbuvadîtâjam un uzticîbas personai, ja darba apstâkïi rada draudusTev vai apkârtçjo cilvçku veselîbai;neuzsâkt darbu, ja meþizstrâdes darbos izmantojamâsmaðînas, ierîces, darbarîki neatbilst to ekspluatâcijas un darba


aizsardzîbas normatîvo aktu prasîbâm, kâ arî ja nav laikusizgâjuði noteikto kârtçjo pârbaudi;atteikties veikt darba uzdevumu, ja darbu izpilde neatbilstTavai profesionâlajai sagatavotîbai.pieprasît individuâlâs aizsardzîbas lîdzekïus, lai pasargâtu sevino veselîbai kaitîgiem darba vides faktoriem.Iegaumç!1. Meþâ aizliegts:vienlaidus dedzinât cirðanas atliekas;dedzinât cirðanas atliekas un kurinât ugunskurus tuvâk par 2mno augoðajiem kokiem.2. meþâ ugunsnedroðâ laika posmâ, ko izziòo ar Valsts meþadienesta rîkojumu, aizliegts:kurinât meþâ ugunskurus, izòemot ðim nolûkam ierîkotâsvietâs;ekspluatçt meþâ vai uz meþa ceïiem transportlîdzekïus u.cmehânismus bez dzirksteïu uztvçrçjiem. Ugunsnedroðâ laikâcirðanas atliekas atïauts dedzinât tikai zemas ugunsbîstamîbasapstâkïos un ar meþziòa ikreizçju atïauju.3. Meþcirtes darbi jâpârtrauc sliktos laika apstâkïos: lietusgâze,pçrkona negaiss, sniegputenis, bieza migla, kad redzamîbamazâka par 50 m.4. Paaugstinâtâs cirsmâs aizliegta koku gâðana, trielçðana,atzaroðana un stumbru sagarumoðana, ja vçja âtrums pârsniedz8,5 m/s.5. Lîdzenâ vietâ aizliegta koku gâðana, ja vçja âtrums pârsniedz11,0 m/s. Koku treilçðanas, atzaroðanas un stumbru sagarumoðanasdarbi ðâdos apstâkïos nav ierobeþoti.6. Koku gâðanas laikâ bîstamâ zonâ aizliegts veikt kokutreilçðanu, atzaroðanu un stumbru sagarumoðanu. Kokugâðanas laika sâkumu un beigas nosaka tieðais darbu vadîtâjs.Bîstamâ zona lîdzenumos ir teritorija 50 m râdiusâ ar slîpumulîdz 15 0 — 60 m râdiusâ no koku gâðanas vietas, bet ar


slîpumu (pauguros) lielâku par 15 o — gar nogâzi lîdz paugurapakâjei.7. Veicot koku treilçðanu, atzaroðanu un stumbru sagarumoðanu,jâievçro droðîbas zona. Droðîbas zona ðíçrsâm nogâzei irattâlums starp darbiniekiem, kas veic minçtos darbus, izòemotkoku gâðanu. Ðim attâlumam ir jâbût ne mazâkam par 30 m unnorobeþotam ar brîdinâjuma zîmçm un uzrakstiem. Arizmantotajâm brîdinâjuma zîmçm, uzrakstiem, koku gâðanasuzsâkðanas un beigðanas signâliem Tu tiec iepazîstinâts darbadroðîbas instruktâþu laikâ.8. Pirms koku gâðanas jâbût attîrîtam atieðanas celiòam, neîsâkam par 4 m un 45 o leòíî pretçji koku kriðanas virzienam.9. Aizliegts atstât nozâìçtus iekâruðos kokus, kâ arî zâìçt blakuskoku, lai ar to nogâztu arî iekâruðos. Iekâruðos kokus nogâþ arvinèu vai citiem tam piemçrotiem palîglîdzekïiem. Izòçmumagadîjumos, ievçrojot piesardzîbu, var rîkoties ar svirâm.10. Meþcirtes darbos strâdâjoðajiem, kâ arî personâm, kasieraduðâs cirsmâ, obligâti jâvalkâ aizsargíiveres.11. Visos meþistrâdes darbos ieteicamas strâdât redzes attâlumâvismaz diviem cilvçkiem.12. Rîkojies saskaòâ ar darba devçja instruktâþu darba vietâ.ZINI !1. Veicot koku gâðanu ar motorzâìiem:pirms koka gâðanas un atzaroðanasuzsâkðanas apkârt kokam jâbût izcirstamtraucçjoðam pameþam, attîrîtam atieðanas celiòam, novâktâmkritalâm un notîrîtam sniegam;koku gâðanas un stumbru atzaroðanas laikâ seko, laipârvietoðanâs brîdî motors atrastos reþîmâ, kas ïauj zâìa íçdeiapstâties;zâìa íçdes iestrçgðanas gadîjumâ necenties to izraut, palielinotmotora apgriezienus. Pçc dzinçja apturçðanas atbrîvo to ar íîïavai citu palîgierîèu palîdzîbu;


asinot zâìa íçdes zobus, ievçro motorzâìa firmasizgatavotâjas asinâðanas instrukciju;degvielas iepildîðanu motorzâìî veic tikai tad, ja dzinçjsizslçgts;gâþot kokus, izmanto palîglîdzekïus: gâðanas dakðas, lâpstiòas,íîïus u.c.;koku gâðana kailcirtç motorzâìa vadîtâjam obligâti jâveicdivatâ ar palîgu, ja koku resnums (krûðu augstumâ) ir lielâkspar 22 cm un darbu veic bez mehanizçtau gâðanaspalîglîdzekïu izmantoðanas, kâ arî degumos, vçjgâzç unvçjlauzçs, sanitârâs cirtçs, cirsmu sagatavoðanas darbos, uznogâzçm ar slîpumu vairâk par 20 o ;atstâj nepârzâìeâtu koksnes joslu, lîdz 40 cm resniem kokiem— 2 cm; lîdz 60 cm — 3 cm; resnâkiem par 61 cm — 4 cm.Turpejoðiem kokiem atstâj par 2 cm platâku joslu;aizzâìçjuma dziïumam taisni augoðiem kokiem jâbût nemazâk kâ 1/4 no koka diametra, bet kokiem, kas noliekuðiesgâðanas virzienâ 1/3 no diametra;slîpi uz sâniem augoðiem kokiem attiecîbâ pret gâðanasvirzienu jâbût íîïveida nepârzâìçtai joslai un íîïa galotneijâatrodas slîpuma virzienâ;gâþot kokus, kuru diametrs ir lielâks par 1 m, kokaaizzâìçjumu izpildi ar diviem paralçliem griezumiem.Tehnoloìiskajâ kartç jâbût norâdîtiem paòçmieniem lielaizmçra koku gâðanai noteiktos apstâkïos;cirsmâs ar nogâzes slîpumu, lielâku par 15 0 , koki jâgâþ paslîpumu, bet cirsmas izstrâde jâveic no nogâzes pakâjes uzaugðu;koki jâgâþ augoðo koku spraugâs, veicot darbu izlases,pakâpeniskajâs, sanitârajâs un krâjas kopðanas cirtçs;nedrîkst kokus gâzt meþa sienâ;nedrîkst kokus gâzt uz nogâzçm ar slîpumu, lielâku par 25 o ,kas pârklâtas ar sniegu, dziïâku par 60 cm.


2. Veicot stumbru sagarumoðanu:gan sagarumoðanu, gan garo kokmateriâlu apstrâdi armotorinstrumentiem veic uz sagarumoðanas estakâdçm;ðíirojot saiòus, izmanto mehânismus, bet ja tos izkliedç arrokâm, izmanto palîglîdzekïus: íekðus, kantâíus, sviras,lauþòus;elektroinstrumenta kabeli piekar ne zemâk par 3 m virssagarumoðanas estakâdes;sagarumojot stumbrus ar motorinstrumentiem un kraujot arautoceltni, neveic ðos darbus vienâ sagarumoðanas laukumâ.3. Veicot kokmateriâlu treilçðanu ar traktoriem:koku treilçðanu ar kâpuríçþu traktoriem garenvirzienâ papaugura nogâzi drîkst veikt, ja sagatavots treilçðanas ceïð, kuraslîpums tâ ðíçrsgriezumâ: ziemâ un slapjâ laikâ mazâks par15 0 ,vasarâ, sausâ laikâ -25 0 , un ðíçrsâm nogâzei ceïamðíçrsgriezumâ jâbût bez slîpuma;koku treilçðanu ar riteòtraktoriem drîkst veikt, ja nogâzespacçlums nav lielâks par 7 0 , ja kritums nav lielâks 17 0 sausâlaikâ vasarâ , bet ziemâ un slapjâ laikâ , ja kritums nav lielâkspar 13 0 ;ja koku treilçðana notiek bez cilpeòoðanas tumðâ diennaktslaikâ, cirsmâ jâstrâdâ ne mazâk kâ divâm maðînâm.4. Jâseko, lai kokmateriâlu veðanas transports bûtu apgâdâts arstatòiem un ierîcçm, kas neïauj kokmateriâliem noslîdçt.5. Lai novçrstu apgâðanos, pirms krauðanas darbu sâkðanas arautokrâvçju (hidraulisko celtni) pârliecinies, vai pamatne zemautokrâvçja (celtòa) ir pietiekami lîdzena un cieta. Necelkravu, kuras svars pârsniedz ekspluatâcijas noteikumosnorâdîto.Ievçrojot ðo atgâdni, Tu varçsi droði veikt savu darbu!


MEÞISTRÂDES DARBINIEK IEGAUMÇ!Ja tomçr darbâ notiek nelaimes gadîjums vai saslimðana ararodslimîbu, atkarîbâ no kaitçjuma sekâm Tev izmaksâ:slimîbas naudu un slimîbas pabalstu;atlîdzîbu par darbspçju zaudçjumu.Apmaksâar ârstçðanu saistîtos papildu izdevumus un pakalpojumus;rehabilitâcijas un pârkvalifikâcijas izdevumus.Ar ârstçðanu saistîtiem papildu izdevumiem jâbûtapliecinâtiem ar attiecîgâs iestâdes izsniegtiem èekiem, kvîtîmun medicîniskiem dokumentiem.Ja darba traumas vai arodslimîbas rezultâtâ iestâjusies apgâdniekunâve, tad izmaksâ:atlîdzîbu par apgâdnieka zaudçjumu darba nespçjîgiemìimenes locekïiem, kas bijuði tâ apgâdîbâ;apbedîðanas pabalstu.Visu to Tu vai Tava ìimene varçs saòemt Valsts sociâlâsapdroðinâðanas aìentûras filiâlç pçc dzîvesvietas tad:ja Tev ir noslçgts darba lîgums ar darba devçju un par Tevi tiekveiktas sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas;ja Tu darba laikâ neesi lietojis alkoholu;ja ir akts par notikuðu nelaimes gadîjumu darbâ vai speciâlsârstu komisijas atzinums par arodslimîbu.Paralçli tam var saòemt papildus kompensâciju, ja tâparedzçta darba lîgumâ.


ZINÂÐANAI!Detalizçtâku informâciju par darba aizsardzîbas jautâjumiemTu vari saòemt Valsts darba inspekcijâ (Rîgâ, K.Valdemâraielâ 38, LV-1010, tel. 7021751 vai 7021704) vai tâsreìionâlajâs inspekcijâs.Ja nepiecieðama informâcija vai konsultâcijas arodslimîbu vaidarba traumu gadîjumâ, vçrsies Valsts sociâlâsapdroðinâðanas aìentûrâ (Rîgâ, Lâèplçða ielâ 70a, LV-1011,tel. 7013692, 7013650) vai tâs filiâlçs Latvijas rajonos.Ja tev ir jautâjumi, kas attiecas uz darba aizsardzîbukokapstrâdç vari griezties arî Latvijas Brîvo arodbiedrîbusavienîbâ (tel. 7275469) vai Meþa nozaru arodbiedrîbâ (tel.7035944) (Adrese abâm institûcijâm: Rîgâ, Bruòinieku ielâ29/31, LV-1001)Darbâ neriskç -ievçro darba droðîbu!

More magazines by this user
Similar magazines