12.07.2015 Views

2013. gada marts Nr.3.

2013. gada marts Nr.3.

2013. gada marts Nr.3.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong><strong>marts</strong>Nr.3 (41)Novadam jaunsmikroautobussJelgavas novada domes priekšsēdētājsZiedonis Caune 5.martā noslēdza līgumu ar SIA«Domenikss Mercedes» centruRīgā, saņemot jauno «MercedesBenz Sprinter» deviņpadsmitvietīgomikroautobusu. Tas paredzētsgan pagastu pārvalžu, gansporta un kultūras pasākumunodrošināšanai.Noslēdzoties iepirkuma procedūrai un attiecīgivēlāk saskaņā ar noslēgto līgumu gatavāautobusa piegādes termiņš tika noteikts jau šā<strong>gada</strong> janvāris. Taču līdz ar iekavēto aizņēmumuno Valsts kases arī autobusa iegāde pārcēlāsuz vēlāku laiku.Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, pašvaldībaguva tiesības iegādāties autobusu 47 887latu vērtībā. Līdzīgas automašīnas Jelgavasnovada pašvaldībai bija tiesības iepirkt arī 2010.gadā, gādājot jaunus transportlīdzekļus tiešiskolēnu pārvadājumiem pagastos.Jaunie mikroautobusi nodrošina gan patīkamu,gan drošu ceļu, ņemot vērā intensīvospasākumus kultūras un sporta jomā.JNZ«Latvenergo» dāvinājumakartes izsniegs līdz 31.martam; paplašināts tosaņēmēju loks31. martā noslēgsies «Latvenergo»rīkotā kampaņa– elektrības norēķinu karšuizsniegšana atsevišķām iedzīvotājugrupām. Jelgavas novadapašvaldībā vēl aizvien pieejamasdivu veidu «Latvenergo»kartes: gan vecā parauga kartes,kuru vērtība ir 37,15 lati, gantās, kuras paredzētas ģimenēmar bērniem un par elektrību ļaujnorēķināties 53,70 latu apmērā.Lai paplašinātu karšu saņēmējuloku, pašvaldība papildus noteikusivēl divas iedzīvotāju grupas,kas var pretendēt uz tā dēvētajām«vecajām» kartēm: Černobiļasatomelektrostacijas avārijasseku likvidētāji un pensionāri,kuriem šogad apritēs 90 gadi.Jelgavas novada pašvaldības Sociālā dienestaprojektu koordinatore Silvija Jansoneskaidro, ka tā dēvētās «vecās» kartes pašvaldībasaņēma vēl 2010. gadā un vienas kartesvērtība ir 37,15 lati.3.lpp.Jelgavas lauku partnerība «Lielupe» un biedrība «ideA»sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību izsludinaNīderlandes KNHM līdzfinansēto projektu konkursu «Iedzīvotājiveido savu vidi» <strong>2013.</strong> gadā Svētes, Vilces, Elejas,Lielplatones, Vircavas, Platones, Valgundes, Kalnciemaun Sesavas pagastā.Jelgavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu«Iedzīvotāji veido savu vidi» <strong>2013.</strong> gadā Jaunsvirlaukas,Glūdas, Līvbērzes un Zaļenieku pagastā.Konkursa nolikums un projekta iesniegums pieejamsmājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai pieAttīstības nodaļas projektu vadītājiem:Glūdas, Līvbērzes, Zaļenieku pagastā – Dace Vācere,tālrunis 26156163, e-pasts: dace.vacere@jelgavasnovads.lv;Jaunsvirlaukas pagastā – Ella Jerofejeva, tālrunis26369837, e-pasts: ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv;Svētes, Vilces, Elejas, Lielplatones un Vircavaspagastā – Līga Švānberga, tālrunis 26399946,e-pasts: liga.svanberga@jelgavasnovads.lv;Platones, Valgundes, Kalnciema un Sesavas pagastā– Kristīne Kode, tālrunis 28606703, e-pasts:kristine.kode@jelgavasnovads.lv.Novads suvenīrus plānoLīdzās jau tik ierastajiemprezentācijas materiāliem,ko, atbilstoši apdrukājot,pārsvarā izmanto vairumspašvaldību, Jelgavas novadapašvaldība papildus vēlasieviest arī vietējo amatniekuradītus suvenīrus. Tas ir labsveids, kā atbalstīt vietējosražotājus, lai viesiem dāvinātutās lietas, kas arī vietējiemvisvairāk asociējas tieši arJelgavas novadu.Jelgavas novada pašvaldības Attīstībasnodaļas vadītāja Līga Lonerte stāsta, kajo īpaši pēdējā laikā pašvaldība ieguldījusimilzīgu darbu, lai mūsu novadu padarītuuzņēmējiem vēl pievilcīgāku, veicinātuuzņēmējdarbības attīstību un stimulētuvietējos iedzīvotājus uzsākt pašiem savu,kaut sākotnēji pavisam nelielu biznesu.«Jau vairākkārt esam guvuši apliecinājumutam, ka novadā ir daudz prasmīguamatnieku, uzņēmīgu mājražotāju unidejām bagātu cilvēku, tieši tādēļ arī radāsdoma izmantot šo potenciālu mūsunovada popularizēšanai. Mūsuprāt, tāpašvaldībai ir lieliska iespēja iegādātiesunikālus un tikai Jelgavas novadu raksturojošussuvenīrus, vienlaicīgi atbalstotarī vietējos ražotājus, savukārt novadauzņēmējiem – ģenerēt jaunas idejas unrast papildu noietu saviem ražojumiem,»pašvaldības ideju prezentāciju suvenīrusiegādāties no vietējiem amatniekiempamato L.Lonerte, piebilstot: «Kāpēcmums jāiegādājas, piemēram, Ķīnā ražotaspreces, ja mums novadā ir pašiemsavi ražotāji?!»Pašlaik tiek strādāts pie tā, lai šoISSN 1691-6158iepirkt no vietējiem amatniekiem«Pieņemtais lēmums apmaksātēdināšanu audžuģimenēsun aizbildnībā dzīvojošajiembērniem līdz pat 9. klasei ir neatsveramsatbalsts ģimenēm, kasuzņēmušās rūpes par bērniem,kuriem pirms tam mīlestības unuzmanības pietrūcis. Jo īpašibūtiski tas ir laikā, kad ģimenesizdevumi visās dzīves jomāsturpina pieaugt, bet atbalsts nomalas ir niecīgs,» novērtējot pašvaldībasatbalstu, saka biedrības«Pādes», kas apvieno audžuun aizbildņu ģimenes novadā,priekšsēdētāja Ināra Mālkalne.Februāra domes sēdē pieņemtais lēmumsparedz ēdināšanas pakalpojuma apmaksuaudžuģimenēs un aizbildnībā dzīvojošajiempirmsskolas izglītības vecuma bērniem un5. – 9. klases skolēniem. Šis lēmumprojektsguva vienprātīgu deputātu atbalstu, un jauno 1. marta Jelgavas novada ēdināšanas pakalpojumipapildus tiek segti vēl 37 bērniem,kas atrodas aizbildnībā vai aug audžuģimenēsJelgavas novadā un arī apmeklē Jelgavasnovada izglītības iestādes. Viņiem bezmaksaspusdienas būs nodrošinātas, sākot no 1,5 gadiemlīdz pat 9. klases beigām. Jelgavas novadapašvaldībai tas šajā gadā – no 1. marta līdz <strong>gada</strong>beigām – kopumā izmaksās 4788 latus jeb 684latus mēnesī, informē pašvaldības Sabiedriskopašvaldības ideju – novada suvenīrusiepirkt no vietējiem ražotājiem – pēciespējas ātrāk un veiksmīgāk varētu īstenotdzīvē. «Šī iepirkuma organizēšanair ļoti cieši saistīta ar mūsu pašvaldībāplānoto Uzņēmēju dienu, kuras laikā,Nodrošina bezmaksas pusdienas aizbildnībāun audžuģimenēs augošiem bērniemattiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.I.Mālkalne stāsta, ka biedrība «Pādes»Jelgavas novadā darbojas jau otro gadu,apvienojot audžuģimenes un ģimenes, kurasaudzina aizbildnībā esošus bērnus. «Pašlaikbiedrībā iesaistījušās desmit audžuģimenes,kurās kopumā aug 22 bērni, savukārt vēl divibērniņi ir aizbildnībā. Ģimenēm tiekoties, allažtiek pārrunāti arī jautājumi, kas skar finanses,un mēs ar gandarījumu varam atzīt, ka audžuģimenēmmūsu novadā pašvaldības atbalstsir patiesi jūtams. Kaut arī mūsu biedrībasprincips ir «pieklauvē, un durvis tiks atvērtas»– un audžuģimeņu ierosinājumus un interesesnovada pašvaldība vienmēr ņēmusi vērā, idejasatbalstījusi –, ziņa par brīvpusdienām arī 5. – 9.klašu skolēniem no šīm ģimenēm patīkamipārsteidza. Tā bija pilnīgi pašvaldības iniciatīva– uz šādu atbalstu audžuvecāki pat necerēja,»tā I.Mālkalne. Viņas ģimenē līdztekus diviempašas puikām aug arī divi audžubērni – 6. un8. klases skolēni. «Mans puika mācās 3. klasē,un viņam pašvaldība bezmaksas ēdināšanu jaunodrošina, bet audžubērniem ik dienu devupusdienas naudu. Mēnesī – 20 – 25 lati katram.Varat iedomāties, kāds atspaids audžuģimeneiir šāda summa?! Mūsu gadījumā tie ir ap 50latu mēnesī, kurus nu tērēsim citām viņu vajadzībām,»lēš I.Mālkalne, biedrības vārdā sakotpaldies pašvaldībai, kas rūpējas par to, lai bērniaugtu ģimeniskā vidē, iepazītu mīlestību undzīvi spētu ieraudzītkrāsaināku.3.lpp.popularizējot savus ražojumus, tirdziņāpiedalīsies vietējie uzņēmēji, un iecerētākonkursa «Jelgavas novada uzņēmēju<strong>gada</strong> balva 2013» laureātu godināšanu. Šīmēneša laikā taps konkursa nolikums untiks izstrādātas prasības Jelgavas novadaJelgavas novada pašvaldībakopumā izsūtījusi 20 940maksāšanas paziņojumus parnekustamā īpašuma nodokli(NĪN) <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong>m. Pašvaldībaiedzīvotājus mudina pieteiktieselektroniskai NĪN maksāšanaspaziņojumu saņemšanai – tasļauj ieekonomēt gan laiku, ganarī pašvaldības, līdz ar to arīvisu nodokļu maksātāju novadālīdzekļus. Pirmais NĪN maksājumatermiņš ir 2. aprīlis.«Līdz 15. februārim Jelgavas novadapašvaldība kopumā izsūtījusi 20 940 maksāšanaspaziņojumus par NĪN, taču tikaipavisam niecīga daļa – 1577 paziņojumi– izsūtīti elektroniski uz nodokļa maksātājanorādīto e-pasta adresi. Diemžēliedzīvotāji vēl aizvien nelabprāt izmantoiespēju paziņojumu saņemt elektroniski,lai gan tas būtiski atvieglotu paziņojumasaņemšanas procesu un ļautu ieekonomētpašvaldības līdzekļus,» norāda Jelgavasnovada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājaSandra Kalvāne. Viņa lēš, ka šogad,izsūtot NĪN paziņojumus papīra formātā,iztērēti gandrīz 7000 lati, kurus pašvaldībabūtu varējusi tērēt citām vajadzībām.«Papīra formātā šogad sagatavoti 19 363maksāšanas paziņojumi – paziņojumaizdrukāšana, aploksne, pastmarka, laisuvenīru radītājiem,» tā Attīstības nodaļasvadītāja, vietējos amatniekus aicinotsekot līdzi informācijai.Sintija ČepanoneFoto: JNZIedzīvotāji aicināti pieteikties nodokļae-maksāšanas paziņojuma saņemšanainosūtītu paziņojumu par NĪN vienamnodokļa maksātājam, vien jau izmaksā ap50 santīmu,» rēķina S.Kalvāne, piebilstot,ka līdzekļu ekonomijas nolūkā atsevišķospagastos NĪN paziņojumi pat netiekizsūtīti pa pastu – tos uztic atbildīgajamcilvēkam, kurš tad arī nogādā paziņojumuadresātam. Taču ne visos gadījumos tasir iespējams. Tāpēc, lai taupītu laiku unlīdzekļus, S.Kalvāne iedzīvotājus aicinapieteikties NĪN maksāšanas paziņojumuelektroniskai piegādei, lai jau nākamgad tovarētu saņemt uz norādīto e-pasta adresi.Informācija par kārtību, kādā tas izdarāms,pieejama saņemtajā NĪN paziņojuma izdrukā– tā uzdrukāta lapas otrā pusē. «Tāpatinformāciju var iegūt interneta portālāwww.epakalpojumi.lv, kur, autorizējotiesar e-paraksta viedkarti, e-ID identifikācijaskarti vai caur internetbanku, arī iespējamssamaksāt NĪN par ēkām un zemi,» piebilstFinanšu nodaļas vadītāja.Viņa skaidro, ka, par NĪN maksājot portālāwww.epakalpojumi.lv, nodokļa maksātāji vararī izvairīties no liekām neērtībām. Proti, līdzšim jau vairākkārt fiksēti gadījumi, kad, norēķinotiesinternetbankā, par ēkām un zemiJelgavas novadā personas NĪN maksājumukļūdaini pārskaita Jelgavas pilsētas pašvaldībai,jo nav pievērsuši uzmanību tam, kas irNĪN saņēmējs, un tādējādi naudu ieskaitījušipilsētas pašvaldībasnorēķinu kontā.3.lpp.


ziņas<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong>3Novada domēGarantēlīdzfinansējumu biedrībaiPamatojoties uz Borisa un Ināras Teterovufonda izsludinātā projektu konkursa «Nācun dari! Tu vari» vadlīnijām un biedrības«Aizupīte» iesniegumu, novada domenolēma garantēt līdzfinansējumu 500latu apmērā biedrībai «Aizupīte» projektarealizācijai. Projekta kopējās izmaksas– 5000 lati. Kontroli par lēmuma izpildiuzdots veikt Finanšu nodaļai.Par vimbulicencēto makšķerēšanuIzskatot Bauskas Mednieku un makšķerniekubiedrības iesniegumu par pilnvarojumasaņemšanu licencētai vimbu makšķerēšanaiLielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas,Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novadā,saskaņā ar biedrības nolikumu <strong>2013.</strong>– 2015. <strong>gada</strong>m, novada dome nolēma:izdot saistošos noteikumus Nr.2. «Parlicencēto makšķerēšanu Jelgavas novadaadministratīvajā teritorijā Lielupē»; pilnvarotBauskas Mednieku un makšķerniekubiedrību organizēt licencēto vimbu makšķerēšanuatbilstoši tiesību aktiem Lielupē,no kreisā krasta posmā no Staļģenes tiltaaugšup pa straumi līdz Rundāles novadarobežai <strong>2013.</strong> – 2015. gadā.Apstiprina izglītības unsociālās aprūpes iestāžuizmaksasFebruāra domes sēdē apstiprinātas Jelgavasnovada vispārizglītojošo skolu uzturēšanasizmaksas vienam izglītojamam mēnesī:– Elejas vidusskolā – Ls 37,93;– Svētes pamatskolas Glūdas filiālē –Ls 132,27;– Šķibes pamatskolā – Ls 58,29;– Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē –Ls 128,56;– Aizupes pamatskolā – Ls 44,87;– Līvbērzes vidusskolā – Ls 74,78;– Kalnciema pagasta vidusskolā – Ls 49,78;– Sesavas pamatskolā – Ls 84,34;– Svētes pamatskolā – Ls 57,16;– Staļģenes vidusskolā – Ls 64,43;– Kalnciema vidusskolā – Ls 71,41;– Vilces pamatskolā – Ls 70,72;– Vircavas vidusskolas Platones filiālē –Ls 159,27;– Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē –Ls 160,22;– Vircavas vidusskolā – Ls 58,70;– Zaļenieku pamatskolā – Ls 66,07;– Neklātienes vidusskolas Svētes konsultācijupunktā – Ls 12,84;– Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultācijupunktā – Ls 14,76;– Neklātienes vidusskolas Centra konsultācijupunktā – Ls 7,70;– Neklātienes vidusskolas Zaļenieku konsultācijupunktā – Ls 6,01;– Staļģenes vidusskolas neklātienes apmācībasprogrammā – Ls 42,56;– Elejas vidusskolas neklātienes apmācībasprogrammā – Ls 21,02.Tāpat apstiprinātas Jelgavas novada izglītībasiestāžu pirmsskolas izglītības programmasizmaksas vienam izglītojamam mēnesī:– Elejas pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte»– Ls 96,05;– Glūdas pirmsskolas izglītības iestādē «Taurenītis»– Ls 116,91;– Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādē«Mārīte» – Ls 103,12;– Zaļenieku pamatskolā – Ls 54,90;– Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē –Ls 83,43;– Līvbērzes vidusskolā – Ls 38,28;– Sesavas pamatskolā – Ls 64,77;– Kalnciema vidusskolā (Valgundē) –Ls 135,61;– Staļģenes vidusskolā – Ls 96,01;– Vilces pamatskolā – Ls 37,18;– Svētes pamatskolas Glūdas filiālē –Ls 40,27;– Svētes pamatskolā – Ls 59,57;– Aizupes pamatskolā – Ls 22,76;– Vircavas vidusskolā – Ls 60,91;– Vircavas vidusskolas Platones filiālē –Ls 76,38;– Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē– Ls 79,25.Vienlaikus apstiprinātas arī Jelgavas novadaMūzikas un mākslas skolas uzturēšanasizmaksas vienam izglītojamam mēnesīLs 39,87 apmērā; Jelgavas novada Sociālāsaprūpes un rehabilitācijas centranepilngadīgo aprūpes uzturēšanās izmaksasvienam audzēknim mēnesī Ls 378,97apmērā; Jelgavas novada Sociālās aprūpesun rehabilitācijas centra pilngadīgo uzturēšanasizmaksas vienam iemītniekam mēnesīLs 331,88 apmērā. Noteikts arī pašvaldībaslīdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītībasiestādēm vienam izglītojamam mēnesī60 latu apmērā.Sveic šogad pirmosnovada dvīņus13. februārī Viktora Sergējevaun Lailas Ivančenko ģimenēpasaulē nāca divas veselīgasmeitenītes – Kitija un GabrielaSergējevas, tādējādi kļūstotpar šogad pirmajiem dvīņiemJelgavas novadā.Meitenītes piedzima Jelgavas pilsētasslimnīcā, taču tagad vecāki aprod ar jaunajāmrūpēm mājās Sesavā. Februāra pēdējādienā ģimeni apraudzīt un sveikt devāsnovada priekšsēdētājs Ziedonis Caune unpriekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma, vēlotvecākiem izturību un pacietību, savukārtmāsiņām – veselību un saticību.«Priecājamies par katru bērniņu, taču, tākā dvīņu vai vairāku bērnu nākšana pasaulēvienlaikus ir krietni retāka, tā pievērš lielākuuzmanību,» norāda Dzimtsarakstu nodaļasvadītāja Anda Strautniece, piebilstot, ka pērnnovadā piedzima divi dvīņu pāri.Jelgavas novadā, pamatojoties uz pašvaldībassaistošajiem noteikumiem, dvīņu piedzimšanasgadījumā vecākiem tiek piešķirts500 latu piedzimšanas pabalsts. Turklāt, tāpatkā visi jaundzimušie, arī pirmie dvīņu mazuļiFOTO: Mazās sesavnieces Kitija un Gabriela Sergējevas ir pirmais dvīņupāris, kas šogad nācis pasaulē Jelgavas novadā.katrs saņems «vērdiņu» jeb īpašu monētu, uzkuras uzraksts aicina «Nes Jelgavas novadupasaulē!». Piemiņas monētas tiks pasniegtasnākamajā jaundzimušo sveikšanas pasākumājūlijā, kad tiks sveikti visi <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> pirmajāpusgadā jaundzimušie un viņu vecāki.Uzstādot vienotā standarta norādzīmes,dekoratīvās māju nosaukumu norādes nav jādemontē«Tas, ka pašvaldības saistošienoteikumi Jelgavas novadateritorijā paredz ieviest vienotasmāju norādes zīmes, nenozīmē,ka iedzīvotājiem jāatsakās nolīdzšinējām dekoratīvajām mājunosaukuma norādēm. Šādāgadījumā pēc vienotā standartaveidotās norādzīmes jāizvietopapildus tām,» akcentē Jelgavasnovada pašvaldības Attīstībasnodaļas vadītāja Līga Lonerte.Jautājums par dekoratīvajām māju norādzīmēmnovada iedzīvotāju vidū aktualizējās pēcjauno saistošo noteikumu «Par nekustamo īpašumunosaukumu, ēku numuru vai nosaukumunorāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldībasiestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektunorādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļunumurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā»stāšanās spēkā. Saskaņā ar noteikumiem līdz2016. <strong>gada</strong>m norādzīmēm jābūt izveidotām pēcvienota standarta visā novadā un nomainītām,bet iedzīvotāji ir satraukušies par sava īpašumalīdzšinējo norāžu likteni – vai tiešām kokāgrebtās vai kā citādi mākslinieciski veidotāsmāju norādes vajadzēs demontēt?!L.Lonerte skaidro, ka šie saistošie noteikumi,Bezmaksas pusdienasarī bērniem aizbildnībāun audžuģimenēs1.lpp.Kā skaidro novada Bāriņtiesas vadītāja OlgaRudaka, aizbildņi valstī ir finansiāli diskriminētākāsituācijā salīdzinājumā ar audžuģimenēm.Audžuģimenēm no valsts tiek piešķirti 80 latimēnesī kā atlīdzība par pienākumu pildīšanuun novada pašvaldība vēl nodrošina ikmēnešapabalstu – 115 latu par katru bērnu. Aizbildņiemvalsts noteiktā atlīdzība ir 38 lati, betuzturēšanas pabalsts – 32 lati par katru bērnu.«Novads vēlas iespēju robežās pakāpeniskimazināt šo plaisu,» piebilst O.Rudaka.«Arī pēc Tiesībsarga biroja monitoringavizītes pašvaldībā, kad teicami tika novērtētsgan Bāriņtiesas, gan Sociālā dienesta un citudienestu darbs, vienlaikus tika atgādināts valstsaktuālais uzstādījums – pēc iespējas intensīvākveicināt bērna augšanu ģimeniskā vidē.Pašvaldība kā vienu no prioritārajiem atbalstaveidiem saredz tieši bezmaksas ēdināšanas pakalpojumunodrošinājumu izglītības iestādēs,»norāda D.Kaņepone.Pērn pašvaldība lēma par bezmaksas pusdienunodrošināšanu gan visiem novada izglītībasiestāžu piecgadniekiem, sešgadniekiem, ganskolēniem no 1. līdz 4. klasei.Sintija ČepanoneAicina pieteiktiesnodokļa e-maksājumiem1.lpp.«Tā kā šādos gadījumos novada pašvaldībaskontā NĪN maksājums nenonāk, cilvēkamuzrādās nodokļa parāds, un, lai atgūtu naudu,jāvēršas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļāar iesniegumu, kas prasa papildu laiku. Laiizvairītos no pārpratumiem, drošākais veidsnomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv, jo tur maksātājam automātiski parādāsvisa nepieciešamā informācija, tostarp konts,uz kuru jāpārskaita NĪN. Informācija ir tiešisaistīta ar NĪN programmu, līdz ar to tajā būsprecīzi aprēķināta kavējuma nauda, sadalījumspa termiņiem. Internetbankas sadaļā «Epakalpojumi»var samaksāt NĪN arī par citaipersonai piederošu īpašumu,» tā viņa.NĪN par zemi un mājokli aprēķina uzgadu un tas tiek sadalīts četros maksājumos:šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 2.aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.«Maksājumu gan var veikt pa daļām, gan arīavansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam– 2. aprīlim – samaksājot visu summu,»skaidro Finanšu nodaļas vadītāja. Īpašniekupienākums ir pašiem savlaicīgi interesētiespar NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklisir nomaksāts pilnā apmērā. Ja līdz 15. februārimkaut kādu iemeslu dēļ nav saņemtsmaksāšanas paziņojums par NĪN, var vērstiespagastu pārvaldēs.Jāpiebilst, ka nodoklim, kas nav samaksātspaziņojumā norādītajā termiņā, tiek rēķinātanokavējuma nauda.Sintija Čepanone«Latvenergo» dāvinājuma kartesizsniegs līdz 31. martam; paplašināts to saņēmēju loks1.lpp.«Kopumā Jelgavas novada pašvaldībaitika piešķirtas 3213 šādas kartes. Gada laikā,izvērtējot potenciālo karšu saņēmēju skaitu,977 kartes tika atdotas Latvijas Pašvaldībusavienībai, lai tās varētu izsniegt citu pašvaldībuiedzīvotājiem. Kaut arī pagājušajā gadāpaplašinājām šo karšu saņēmēju loku – toļaujot iegūt arī politiski represētām personāmun personām, kas sasniegušas 90 un vairākgadu vecumu –, pēdējos mēnešos pieprasījumsvienalga ir salīdzinoši neliels. Pašlaik vēlpieejamas 116 vecā parauga kartes, kas parelektrību ļauj norēķināties 37,15 latu apmērā,»norāda S.Jansone. Pagājušā <strong>gada</strong> laikā Jelgavasnovadā kopumā izdalītas 325 šādas kartes:73 GMI saņēmējiem, 88 pārējām trūcīgāmpersonām, 121 politiski represētai personaiun 43 pensionāriem, kam ir 90 un vairāk gadu.«Februāra beigās dome nolēma šīs kartes ļautpiešķirt arī personām, kas piedalījās ČernobiļasAES avārijas seku likvidēšanā, kā arī tiemJelgavas novada iedzīvotājiem, kuriem 90 gadiapritēs šogad,» tā speciāliste, atgādinot, ka šodāvinājuma karti saskaņā ar nosacījumiem varieviešot vienotus standartus ēku numuru vainosaukumu norāžu un daudzdzīvokļu māju,kā arī citu nekustamo īpašumu numurzīmēm,izdoti ar mērķi veidot un uzturēt vienotuJelgavas novada vizuālo tēlu. Tāpat šādā veidātiek nodrošināta nekustamā īpašuma atrašanāsvietas noteikšana Jelgavas novadā, kas īpašisvarīgi ir gadījumos, kad uz konkrētu adresiizsaukumā dodas, teiksim, operatīvie dienesti.«Taču, novērtējot to iedzīvotāju ieguldījumu,kas īpaši piedomājuši pie savas mājas norādesvizuālā noformējuma, jau saistošajos noteikumosiekļauts punkts, kas paredz, ka pēc vienotastandarta izveidotajai norādzīmei papildusīpašumā var būt izvietota arī dekoratīvā norāde,»tā L.Lonerte, piebilstot, ka tas paredzētssaistošo noteikumu 11. punktā: «Papildus iratļauts izvietot mākslinieciski noformētas mājunosaukumu zīmes.»Līdz ar to māju īpašniekiem nav pamatasatraukumam – visi dekoratīvie elementi īpašumāvar palikt tāpat kā līdz šim, taču, uzstādotvienotā standarta ēku un numura zīmes, jāņemvērā ne tikai to izmērs un vizuālais noformējums– purpursarkans fons un papildus ielasnosaukumam uz tām attēlots stilizēts novadalogo –, bet arī tās novietojums īpašumā. Saskaņāar noteikumiem norāde novietojama pieēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzrakstsJNZuz tās būtu labi saskatāms, savukārt vietās, kurēkas fasāde vai žogs nav piemēroti norādes izvietošanai,norāde piestiprināma šim nolūkampiemērotam stabam, kas izvietots nekustamāīpašuma robežās pie nobrauktuves no ielasvai no ceļa.Jāpiebilst, ka pašvaldība, pieņemot saistošosnoteikumus, paredzējusi trīs gadus ilgu pārejasposmu noteikumos atrunāto normu ieviešanai– tas nozīmē, ka norādzīmēm, kas veidotas pēcvienota standarta visā novadā, jābūt nomainītāmun uzstādītām līdz 2016. <strong>gada</strong>m.Lai izvairītos no pārpratumiem, iedzīvotājiaicināti rūpīgi iepazīties ar Jelgavas novadapašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17«Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēkunumuru vai nosaukumu norāžu, ielu un mājunorādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma unuzņēmējdarbības objektu norādzīmju undaudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmjuizvietošanu Jelgavas novadā». Tie publicētišī numura 4. un 5. lpp. un «Jelgavas NovadaZiņu» marta pielikumā, kuru varēs saņemtjebkurā Jelgavas novada pašvaldības pagastapārvaldē. Tūdaļ pēc to publicēšanas tie būspieejami arī pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv,sadaļā «Saistošie noteikumi».Sintija Čepanonesaņemt tikai tās mājsaimniecības, kurās elektroenerģijaspiegādes līgumu ar «Latvenergo» irnoslēgusi fiziska persona.Savukārt 2012. gadā «Latvenergo» uzsākakampaņas otro kārtu, elektrības norēķinukartes 53,70 latu vērtībā piešķirot sociāli mazaizsargātāmģimenēm ar bērniem. Jelgavasnovads kopumā saņēma 230 šādas kartes, unpašlaik vēl pieejamas 35. S.Jansone norāda,ka šo karti var saņemt trūcīgās ģimenes arbērniem, ģimenes, kurās ir bērns invalīds,audžuģimenes, ģimenes, kuras audzina aizbildnībāesošos bērnus, un daudzbērnu ģimenes.Dāvinājuma karte tiek izsniegta, uzrādot«Latvenergo» elektrības piegādes līguma numuru,kas slēgts par adresi, kurā dāvanu kartessaņēmējs deklarēts, dzīvo un lieto elektroenerģiju.Tas nozīmē, ka šo atbalstu var saņemt arīgadījumos, ja elektroenerģijas piegādes līgumsir slēgts ar juridisku personu, piemēram, namaapsaimniekotāju, zemnieku saimniecību, dārzkopībassabiedrību, Latvijas Dzelzceļu u.tml.,ne tikai ar klientu individuāli.Pagājušā <strong>gada</strong> laikā kopumā izdalītas 190šādas kartes: 29 trūcīgām ģimenēm ar bērniem,35 ģimenēm, kurās ir bērns invalīds,18 audžuģimenēm, 34 ģimenēm, kas audzinaaizbildniecībā esošus bērnus, 70 daudzbērnuģimenēm un četrām citām mazaizsargātāmģimenēm ar bērniem.««Latvenergo» dāvinājuma karšu izsniegšanatiks pārtraukta 31. martā – pēc šī datumaatbalsts norēķiniem par elektroenerģiju vairsnetiks sniegts. Iedzīvotājus, kas var pretendētuz vienu no diviem šo karšu veidiem, aicināmizmantot šo iespēju un pie sava pagasta sociālādarbinieka nokārtot visas nepieciešamās formalitātesšī atbalsta saņemšanai,» aicina Sociālādienesta projektu koordinatore.Lai saņemtu karti, iedzīvotājiem, kurideklarēti Jelgavas novadā un atbilst kādaino noteiktajām grupām, jāvēršas pie sociālādarbinieka savā pagastā, līdzi ņemot personuapliecinošu dokumentu, savu statusu apliecinošudokumentu (piemēram, lēmumu paraizbildņa vai audžuģimenes statusa piešķiršanu),un jānorāda elektroenerģijas piegādeslīguma numurs.Saskaņā ar «Latvenergo» nosacījumiemkarti viena mājsaimniecība drīkst saņemttikai vienu reizi.Jelgavas novada sociālo darbinieku kontaktinformācijuiespējams uzzināt pašvaldībasmājas lapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Sociālaisdienests» vai pagastu pārvaldēs.Sintija ČepanoneElektrības norēķinu karti 37,15 latu vērtībā Jelgavasnovadā var saņemt:• politiski represētas personas;• personas, kas sasniegušas 90 un vairāk gaduvecumu;• personas, kurām 90 gadi apritēs <strong>2013.</strong> gadā;• personas, kas bija iesaistītas Černobiļas AES avārijasseku likvidēšanā.Elektrības norēķinu karti 53,70 latu vērtībā Jelgavasnovadā var saņemt:• trūcīgas ģimenes ar bērniem;• ģimenes, kurās ir bērns invalīds;• audžuģimenes;• ģimenes, kas audzina aizbildniecībā esošus bērnus;• daudzbērnu ģimenes, kuras nav saņēmušas papildu2400 kWh pēc Starta tarifa;• citas sociāli mazaizsargātas ģimenes ar bērniem.


6 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong> pagastu mozaīkaEleja«Lieldienas ir pavasara saulgrieži,ko svinam par godu pavasara unsaules atnākšanai,» norāda pagastakultūras darba organizatore ElīnaZālīte, aicinot pagasta iedzīvotājusšos svētkus svinēt kopā.Valgunde«Pagājušais gads bija darbīgs.Lai apzaļumotu bibliotēkas apkārtni,piedalījāmies konkursā,ko izsludināja biedrība «ideA»sadarbībā ar holandiešu fonduKNHM, «Iedzīvotāji veido savuvidi». Projekts tika atbalstīts.Labiekārtojām «Ārsta mājas»apkārtni, sastādījām košumkrūmus,izveidojām gājēju celiņusapkārt ēkai, iesējām zālāju. ĒkaŠajā mācību gadā Kalnciemavidusskola ir sākusi īstenot vienu novisaptverošākajiem un arī populārākajiemvides izglītības modeļiempasaulē – Ekoskolas programmu.«Tā ir programma, kas veicinaizpratni par vidi, saistot to ardaudziem mācību priekšmetiem.Tā veido personisko attieksmi uniesaista apkārtējo sabiedrību. Skolēniiepazīst Ekoskolas programmastēmas: atkritumi, enerģija, ūdens,transports, veselīgs dzīvesveids, skolasvide un apkārtne, mežs, klimats,»Svete -Ekskluzīvā konfekte «Saldaisdzintars», kas top Svētē, tika izrādītastarptautiskā pārtikas izstādē<strong>gada</strong>tirgū «Internationale GrueneWoche Berlin 2013» (tautā zināmakā «Zaļā nedēļa»). «Saldaisdzintars» bija iekļauts Latvijaskopstendā.«Gāja labi. Vāciešiem mūsu dzintariņšpatika. Protams, viņi brīnījāsun neticēja, ka tas ir ēdams,» stāsta«Saldā dzintara» radītāja KarīnaŠišlo. Jāpiebilst, ka StarptautiskāPagasta jauniešu komanda«Svētes asie» piedalījās ikgadējāorientēšanās pasākumā «Ziemasprieki 2013», kas norisinājās IKSC«Līdumi» Staļģenē. Pasākumāpiedalījās 15 komandas no Jelgavasnovada.Lieldienas svinēsim kopā!23. martā pulksten 13 Elejas saietanamā notiks koncertuzvedums visaiģimenei «Lieldienu zaķa skola».«Kopā ar Čučumuižas rūķiemmācīsimies Lieldienu darbiņus unsagaidīsim ciemos Lieldienu zaķi.Līdzi jāņem krāsaina ola vai zīmējumspar Lieldienu tematiku,» tāE.Zālīte, čaklākajiem solot balviņas.Ieeja pasākumā – bez maksas.Pasākums būs arī 31. martāpulksten 13 – ar izšūpošanos, oluripināšanu, dziesmām, radošajāmdarbnīcām bērniem, Lieldienu tirdziņuun citām aktīvām un garšīgāmnodarbēm. Svētku svinēšana notikspie Jauniešu multifunkcionālā centra.«Nāc un sasveicinies ar pavasariElejā!» aicina E.Zālīte. Ieeja – bezmaksas.Viņa atgādina dažus ar svētkiemTiek veidots teātra kolektīvsTīreļu bibliotēkā darbojas rokdarbu pulciņšieguva pievilcīgu apkārtni,»stāsta Tīreļu bibliotēkas vadītājaVija Jansone.Īsteno ekoprogrammu«Saldais dzintars» iekaro BerlīniJaunieši orientējas ziemāsaistītus ticējumus.Laimei: Lieldienās jāapēd pāraskaits olu.Veselībai: Lieldienu rītā jāper arpūpoliem, sakot: «Veselība iekšā,slimība ārā!»Skaistumam: Lieldienu rītā ar sauleslēktu ir jāiet strautā mazgāties.Bagātībai: Lieldienās jāēd zirņi vaijāiet uz šķūni skaidiņas lasīt.Možumam: Lieldienu rītā jāmostasagri.Labklājībai: Lieldienās jāmaināsar olām.7. aprīlī pulksten 15 Elejas saieta namā visi interesenti, kam sirdij ir tuvs teātris un kas vēlas labipavadīt laiku, tiek aicināti pievienoties teātra kolektīvam, kuru vadīs režisore Anna Švītiņa. Sīkākainformācija – pa tālruni 28475448 (Elīna).Skolotāji sporto TallināElejas skolotāji piedalījās IgaunijasSkolu sporta federācijas rīkotajāsvolejbola sacensībās Tallinā.Latvijas Skolu sporta federācijasviceprezidents Andris Lukss informē,ka komandas tika sadalītastrīs līgās. Elejas komanda 3. līgāizcīnīja 5. vietu. No spēlēšanas parmedaļām komandu šķīra nelabvēlīgākasetu punktu attiecība.Gada beigās pagasta pārvalderada iespēju arī izremontēt bibliotēkastelpas. «Tagad mums ir izremontētasnodarbību telpas, kurās ar priekudarbojas rokdarbu pulciņš, notieklekcijas. Telpas ir gaišas un tīras, irnomainītas durvis, gaismas ķermeņi,aizkari. Visiem dalībniekiem ir lielsprieks par jaukajām telpām, un sakāmlielu paldies visiem, kas radījamums prieku,» tā viņa.skaidro skolotāja Liene Rasnača.Katru mēnesi tiek organizēta vienaMetodiskā diena, kurā pirmsskolasun 1. – 12. klašu skolēni attiecīgaitēmai sagatavo interesantu, izzinošuprezentāciju vai arī teatralizētupriekšnesumu. Ir jau notikusiŪdens diena (Lietus diena),Atkritumu diena, kura tika organizētakopā ar Pasaules rīcībasdienu, Transporta diena, Klimatadiena (Ledus laikmets). «Un tākatru mēnesi, lai pēc sekmī<strong>gada</strong>rba skola mācību <strong>gada</strong> beigāsvar pretendēt uz Latvijas Ekoskolasnosaukumu,» tā skolotāja.Ekoskolu programmas simbols unatpazīstamākais elements ir Zaļaiskarogs, kas vienlaikus ir arī labsstimuls skolām.Zaļā nedēļa ir vienano starptautiskajāmizstādēmpārtikas, lauksaimniecībasundārzkopības nozarēsun notiek jaukopš 1926. <strong>gada</strong>.K.Šišlo piebilst, kanupat «Saldie dzintari»prezentēti Francijā – arīfrancūži esot brīnījušies,ka tāds skaistums esotēdams. Zemgales reģionaKompetenču attīstības centrapārstāve Līga Miķelsone, kurabija vizītē Francijā, norāda, kafrancūžiem bijis «viegls šoks»,jo līdz šim viņi dzintaru pazinakā rotaslietu. «Ar šoproduktu mums tiešām izdevāsviņus pārsteigt,» tāL.Miķelsone.«Mēs pamazām uncentīgi strādājam, laimūsu produkts kļūtu arvienskaistāks un garšīgāks. Darāmāvēl daudz,» rezumē K.Šišlo.«Komandas nosaukumam navnekāda sakara ar kaut ko asu– doma slēpjas tajā, ka esam vienotikā komanda, izturīgi un mērķtiecīgi,lai dotos un pārstāvētu Svētespagastu,» stāsta pagasta jaunatneslietu koordinators Jānis Zariņš.Komandā bija pats Jānis un jauniešiNormunds Vilce, Laura Upelniece,Artūrs Upelnieks, Valērija Smirnova,Raimonds Lejnieks-Puķe.Orientēšanās pasākumā bijadažādi uzdevumi. Pirms startakomandām tika iedota karte aratzīmētiem kontrolpunktiem. Katrākontrolpunktā komandām bija jāizpildagan izturības, gan erudīcijaspārbaudījumi. Orientēšanās notikatrīs stundas, kuru laikā bija jāizietvisi kontrolpunkti. Pēc orientēšanāstelpās notika erudīcijas daļa ar dažādiemuzdevumiem, kuros komandasvarēja uzlabot savu rezultātu.«Lai gan neieguvām godalgotasvietas, saņēmām pateicību par piedalīšanos.Galvenais bija piedalītiesun pārstāvēt savu pagastu,» tā jaunatneslietu koordinators.SesavaSIA «Alvima» uzsākusi dienascentra ēkas rekonstrukcijas darbus.Pagasta pārvaldes vadītājsJānis Skrauplis ne bez labsirdīgahumora šo ēku dēvē par vietējāsnozīmes gaismas pili.VircavaMartā Vircavas vidusskolā darbotiessācis jaunsardzes pulciņš.Tajā var iesaistīties skolēni no 5.līdz 12. klasei un pagasta jaunieši.Skolas komandas jau daudzusgadus ar labiem rezultātiem irSkolas sporta skolotāja SigitaRoziņa ir gandarīta par skolēnusasniegumiem Rīgas Pienakombināta sponsorētajā Latvijasskolu volejbola turnīrā «Lāse».Turnīrs notika divās kārtās.Pirmā kārta – reģionos, kur«Šogad februāri varētu dēvētpar karjeras izvēles mēnesi ganskolā, gan novadā, gan valstī.Skolā no 25. februāra līdz 1.martam notika Karjeras nedēļa.9. klases skolēni piedalījāsnovada Karjeras dienā Zaļeniekos,bet 12. klases skolēni,tāpat kā daudzi citi vienaudži,Zalenieki ,Zaļenieku bibliotēkā notikusiLatvijas Bibliotēku biedrības(LBB) Zemgales novada valdessēde, kurā līdztekus citiem aktuāliemjautājumiem tika pārrunātiBibliotēku nedēļas, kas notiks 22.– 28. aprīlī, pasākumi.LBB Zemgales novada vadītājaLīga Strazdiņa stāsta, ka valdessēdē, kurā piedalījās kolēģi noBauskas, Iecavas, Codes, Ozolniekunovada un Jelgavas, tika«Rakstniece Astrīda Lindgrēnasavulaik par grāmatu teikusi:«Grāmatai vajadzīga bērna fantāzija,tas nu reiz tā ir. Bet vēl jovairāk bērna fantāzijai ir vajadzīgagrāmata, kas palīdzētu dzīvot unaugt. Grāmata ir neaizstājama, tāspārno fantāziju.» Par to, kā grāmatasuzrunājušas Zaļenieku bibliotēkasbērnus, pārliecinājāmies,kad noslēdzās lasītveicināšanasprogramma «Bērnu žūrija»,» stāstaZaļenieku bibliotēkas vadītājaLīga Strazdiņa.Atrod 1915. <strong>gada</strong> granātasVeicot demontāžas darbus, SIA«Alvima» celtnieki atrada sprādzienbīstamuspriekšmetus – 1915.<strong>gada</strong> Anglijā ražotas rokas granātas.Sapieri šos priekšmetus izņēma unneitralizēja. «Paldies sapieriem!»saka pārvaldes vadītājs.Dienas centra ēkas 1. stāvā tiksiekārtota bibliotēka, apvienojotSesavas pagasta bibliotēku un Sesavaspamatskolas bibliotēku. Tajā«Kompromiss» viesojas VentspilīAr skanīgām dziesmām Sesavassieviešu vokālais ansamblis «Kompromiss»Ventspilī piedalījies pasākumā«Sirds izdzied mīlestību».«Katrā braucienā ansambļa meitenesizmanto iespēju redzēt kojaunu un interesantu. Šoreiz Ventspilīapmeklējām Livonijas ordeņa pili unjūru. Pilī gūtie iespaidi atstāja patīkamusajūtu: atjaunotas telpas, senlietasun daudzas citas vērtības. Jaunajāpils kapelā mūsu dziedātā dziesmaskanēja plaši un skaisti,» stāsta VelgaRozenberga.Optimisma devu sniegusi arī jūra.«Jūra saplūda ar debesīm, bija patīkamiieelpot sāļo jūras gaisu, kas pacilājaCeļ sniega torņusSavdabīgu Sporta dienu aizvadījušimazākie Sesavas pamatskolasskolēni. Interesantākaisuzdevums bija uzbūvēt lielākosniega torni, kas tiešām izvērtāspar īstu sacensību, informēsporta skolotāja Inga Striška-Jermolova.Izveidots jaunsardzes pulciņšpiedalījušās sacensībās «Būsimvīri», un tas bija viens no iemesliem,kāpēc radās doma par jaunsardzespulciņa izveidi. «Jauniešos jāveicinasportiskums, izturība un atbildība,kā arī pilsoniskā apziņa un patriotisms,»uzsver Vircavas vidusskolasIekļūst finālāFebruāris – karjeras mēnesis13. februārī piedalījās Ēnu dienās.Signija un Madara iejutāsžurnālistu profesijā laikrakstā«Zemgales Ziņas», Anastasija«ēnoja» ainavu arhitektu,Nora – stomatologu, Veronikamēģināja izzināt pagasta policistaikdienu, Renāte devās uzR.Afanasjevas ģimenes ārstesSpriež par Bibliotēku nedēļuBērnu žūrijā darbojās 15 ekspertibūs plaša lasītāju zāle, datori, kā arīstiklota mazo bērnu rotaļu telpa.un deva optimistisku noskaņojumu.Pastaiga gar Ventas malu un labānoskaņojumā pavadīta diena. Vakarakoncerts bija lielisks pasākums – kājau visi pasākumi «Kompromisa»ceļojumos. Mums patīk Ventspils,dziedāt un būt šajā Kurzemes pērlēvienmēr ir patiess baudījums unprieks,» viņa neslēpj sajūsmu.direktore Ināra Vīgante. Jelgavasnovada jaunsardzes koordinatorsOskars Karls gan pagasta pārvaldnieci,gan skolas administrāciju unskolēnus ir iepazīstinājis ar jaunsardziun jauniešu apmācības procesuvalsts aizsardzības jomā.nosaka uzvarētājus. Uz otrokārtu – finālu, kas notiek Rīgā– no katra Latvijas reģiona tiektikai viena uzvarētājkomanda.Šis gads mūsu meitenēm bijaīpaši veiksmīgs, jo sīvā cīņā trīssetos, uzvarot Ozolnieku komandu,iegūta ceļazīme uz lielo«Lāses» finālu. 6. aprīlī uz todosies Liāna Skvorceviča, VelgaDombrovska, Agnese Roga,Diāna Rodionova, Elīna Egleun platonnieces Liene Roziņaun Santa Mežaraupe.praksi, bet klases zēni Kasparsun Rolands «ēnoja» LatvijasBērnu fonda darbiniekus.Cerams, ka šī akcija palīdzēsjauniešiem izvēlēties profesijuun atbilstoši sagatavoties darbatirgum,» tā Vircavas vidusskolasdirektores vietniece IngūnaKotoviča.plānoti svarīgākie biedrības darbavirzieni un lielākās aktivitātes.Viena no tām – Bibliotēku nedēļa,kuras tēma šogad ir «Mantojumssardzē». «Arī sabiedrībā pieaugusiinterese par novadpētniecību,tādēļ viens no priekšlikumiem bijapadziļinātu uzmanību veltīt savubibliotēku vēstures izpētei, bibliotēkaikā sabiedrības intelektuālajaiurdītājai, nozīmīgiem Zemgalesreģionu bibliotēku darbiniekiem:septembrī un oktobrī tiks rīkots kopīgsseminārs,kurāprezentēsinteresantākospētījumus,»viņa stāsta,norādot,ka Zaļenieku bibliotēka pētīssavu vēsturi, kas ir samērā sena,jo bibliotēka izveidota 1914. gadā,un noskaidros arī, kādi darbiniekibibliotēkā ir strādājuši.«Maratonā» piedalījās 15 bērnivecumā no 8 līdz 16 gadiem: KristapsBaumanis, Laura Upmale, EvelīnaKindure, Iveta Strazdiņa, DanaGulbe, Elizabete Ozola, RenāteDaugaviņa Artis Upmalis, JolantaReinfelde, Karīna Baumane, LindaFedjkina, Žanete Šulca, IrinaMosalova, Linda Daugaviņa, SantaReinfelde. «Noslēgumā ekspertusapbalvoja ar saldumiem un jaukāmbalviņām, baudījām tēju un cepumus,diskutējām par interesantākajāmgrāmatām un to autoriem, kāarī pavadījām laiku rotaļās. Paldiesvecākiem, kuri atbalstīja un mudinājalasīt, tā ļaujot bērniem iepazīt grāmatulasīšanu kā aizraujošu nodarbibrīvajā laikā. Liels paldies cītīgajiemlasītājiem, kas atbalstīja un apmeklējapasākumu!» tā L.Strazdiņa.


KalnciemsKalnciema iedzīvotājiem tiekpiedāvāta iespēja uzsākt ko jaunu– apmeklēt datorzinību apmācības.Tās vada pagasta mūžizglītībasun jauniešu koordinatore MaijaPlotņikova.«Iedzīvotāju atsaucība ir liela.Nodarbības notiek bibliotēkas telpāsotrdienu un ceturdienu pēcpusdienās.Ir noritējušas jau pirmās nodarbības,esam iemācījušies ieslēgtdatoru un ieiet internetā. Apmācībudalībnieki lepojas ar jaunajām iegūtajāmzināšanām,» tā M.Plotņikova.Datorzinības apgūst 20 cilvēki.Kalnciemā notiek arī latviešu unangļu valodas kursi bezdarbniekiem.«Interese par kursiem ir liela. NupatJelgavā notika naturalizācijas valstsLivberze - -LielplatoneKalnciemā mācās pieaugušievalodas eksāmens, kuru nokārtojatrīs no pieciem pretendentiem,»stāsta kursu organizatore LarisaIvanova. Šobrīd latviešu valodu apgūst13 cilvēki, angļu – seši. Tāpat iriespēja pagastā mācīties autovadītājukursos un apgūt teorētisko daļu. Tonodrošina autoskola «Autoamatnieks».«Agrāk interese bija lielāka,tad gadā apmācījām vairākas grupas.Tagad gan sanāk labi ja grupa gadā,»norāda autoskolas valdes loceklisAndris Ansons. Viņš piebilst: ja būsinterese un izdosies nokomplektētgrupu, ir iespējams Kalnciemāpiedāvāt arī 95. koda profesionāloapmācību, kas no septembra būsobligāta autobusu šoferiem, bet nonākamā <strong>gada</strong> rudens – arī smagomašīnu šoferiem.Uzvar brīvās cīņas sacensībāsKalnciemnieks Artēmijs Judinsizcīnīji uzvaru 20. starptautiskajāsK.Kundziņa ceļojošākausa izcīņas sacensībās brīvajācīņā. Trenera Tengiza PapaskiriKaut arī Vārpas ciemā dzīvoap 130 iedzīvotāju, tas nenozīmē,ka šeit dzīve būtu apsīkusi – šisgads Vārpas ciemā ir sācies ardažādiem kultūras un atpūtaspasākumiem.«Dāvinot sirsnīgu koncertu unbērnu sarūpētas dāvanas, jau astotogadu janvāra vidū seniorus uzpasākumu aicināja Aizupes pamatskolaskolektīvs, bet pēcpusdienu arhumora devu papildināja aktierisDainis Ozoliņš, ko daļa varbūtatceras kā Jančuku no pašmājuaudzēknis startēja svara kategorijālīdz 38 kg, informē SergejsJudins. 5. vietu šajā pašā grupāieguva cits Kalnciema cīkstonis– Marks Sokolovs.Aktivitātes Vārpas ciemāseriāla «Dzīvoklis». Šo tradīcijuaizsākām, pateicoties lauku partnerības«Lielupe» mazo projektukonkursam,» stāsta dienas centra«Vārpa» vadītāja Smaida Vērza.Par jauku tradīciju Vārpas ciemākļuvis arī sporta un atpūtaspasākums «Vīru spēles» – februārījau sesto gadu centrā kopā pulcējāszolītes, šaha un dambreteslietpratēji, lai cīnītos par galvenobalvu: kausu.Savukārt 23. martā visi tiek laipniaicināti uz pavasara balli kopā arduetu «Uzmini nu» no Bauskas.Aicina izslēgt gaismuJau trešo gadu pēc kārtas Līvbērzēnotiks pasākums Pasaules Dabasfonda rīkotās Zemes stundasakcijas gaitā. Šogad Zemes stundanotiks 23. martā no pulksten 20.30līdz pulksten 21.30, un šajā laikāuzņēmumi, pašvaldība un ikvienscilvēks ir aicināts izslēgt apgaismojumuuz vienu stundu, lai simboliskiparādītu savu apņemšanos Zemeslabā. Ikviens Jelgavas novada iedzīvotājstiek laipni gaidīts LīvbērzesŠogad Lielās talkas laikā – 20.aprīlī – pagasta iedzīvotāji aicinātisakopt teritoriju pie Lielplatonesmuižas un Sidrabes parkā. «Sidrabesparkā kopīgi ierīkosim jaunuielīgošanas vietu, lai, turpinotestrādē, līdzi ņemot desiņas, svecītiun labu garastāvokli, lai kopā pavadītulaiku un vienotos dziesmās pieugunskura.Pēc talkas būs ballemūsu pagasta tradīciju, sanāktuuz kopīgu ielīgošanas pasākumušai parkā,» tā pagasta pārvaldesvadītāja Līga Rozenbaha. Informācijapar talkas norisi tiksizvietota pie ziņojumu dēļiem unpagastu mozaīkaOtro gadu darbību ir atsākusiSirdslietu meistardarbnīca, kurāsievietes vienreiz nedēļā vakaru varpavadīt interesanti un lietderīgi,iemācoties ko jaunu. «MeistardarbnīcāsZiemassvētku un Jaunā<strong>gada</strong> laikā mēs veidojām dāvanas,apsveikumu kartītes, tapa brīnišķīgasun saldas konfekšegles, smaržīgasčiekurbumbas, kā arī rotas – piespraudes,krellītes. Arī pēcsvētkulaikā darbnīca turpina savu darbību,un mēs iemēģinām roku ļoti dažādosrokdarbu veidos, piemēram, mācīsimiestapot uz grābekļa,» stāstaM.Plotņikova.Interesenti aicināti sazināties arkursu vadītājiem: Maija – 29343313,Larisa – 26519065, «Autoamatnieks»– 27880444.JaunsvirlaukaTurpinot Staļģenes vidusskolasmācību procesa uzlabošanu un materiālitehniskās bāzes pilnveidošanu,šī mācību <strong>gada</strong> laikā ir notikušiievērojami uzlabojumi – iegādātasgan jaunas mācību grāmatas, ganciti mācību līdzekļi, tiek uzlabotaIT infrastruktūra gan skolā, ganpirmsskolā, pirktas jaunas mēbelesun cits materiāli tehniskais nodrošinājums.mājas lapā www.jelgavasnovads.lv. Vakarā pulksten 22 talciniekiun arī pārējie iedzīvotāji tiks gaidītiuz balli «Aprīļa pilieni» kopāar grupu «Klaidoņi» Lielplatonestautas namā.Bērni iepazīst darba tikumu un priecājasPirmsskolas grupiņu audzinātājas,ievērojot noteikumus par valstspirmsskolas izglītības vadlīnijām,mazajiem bērniem praktiskā veidāmāca dažādas prasmes, informēpagasta pārvaldes vadītāja LīgaRozenbaha.No šī mācību <strong>gada</strong> bērni darbojasvirtuvē. Bet, tuvojoties pavasarim,mazie pirkstiņi sēs sēkliņas, lai izaudzētudažādus stādiņus. Bērni būsiesējuši puķes, lai vēlāk tās izstādītuLielplatones muižas priekšā, kurbērni paši augus arī aprūpēs. «Pēcpirmsskolas vadītājas iniciatīvasesam vienojušies par zemesgabalaierādīšanu pirmsskolai, kurā varēsizstādīt iesēto un aprūpēt stādiņusvisas vasaras garumā, skatoties,kā tie izaug un nobriest par īstiemaugiem, jo pirmsskolas grupiņasdarbosies visu vasaru.Man ir liels prieks par audzinātājudažādo iniciatīvuun praktisko darbu veikšanukopā ar bērniem, jo praktiskidarīts darbiņš ir vērtīgāksnekā teorētiski vai tikai uzskatāmiredzama lieta,» tāL.Rozenbaha.Jauna tradīcija ieviesta arī bērnudārzagrupiņā «Cālīši» (5 – 6 gadusveco bērnu grupiņa): katru dienu uzvirtuvi dodas dežūrēt divi grupiņasbērni. «Dežurantu pienākumosietilpst uzklāt pusdienu galdu pārējiemgrupiņas bērniem un novākttraukus, kad bērni ir paēduši,» stāstaaudzinātāja Ina Ozola.Elejas vidusskolas Lielplatonesfiliāles pirmsskolas izglītības grupiņai«Cālīši» arī ir tradīcija – prinču unprincešu balle Valentīndienā. Meitenesbērnudārzā ierodas skaistāsprincešu kleitās, savukārt zēni – prinčutērpos. Visas dienas garumā tiekspēlētas dažādas spēles, organizētasrotaļas, kā arī notiek konkursi. Bērnivisās aktivitātēs piedalās ar prieku unaizrautību. Bet noslēgumā notiekbērnu disenīte ar apbalvošanu: bezbalvām netiek atstāts neviens bērns.Gluda -VilcePagasta pārvalde uz tikšanosaicināja pagasta jauniešus, lai apzinātuviņu vēlmes un vajadzības,kā arī diskutētu par sadarbībasiespējām. Uz tikšanos ieradās vienpieci jaunieši.«Diemžēl atsaucība bija pārsteidzošiniecīga – uz diskusijuatnāca tikai pieci jaunieši. Paldiesviņiem. Domāju, ka viņi būs arīGalda spēļu sacensībās, kas notika16. februārī, piedalījās ap 30 cilvēku.Novusā piedalījās 18 cilvēki: 1. vietaI.Blūmai, 2. – S.Kovaļenokam,3. – A.Krustozoliņam. Galda tenisāpiedalījās 16 cilvēki: 1. vieta– S.Kovaļenokam, 2. – K.Giertam,Pēdējos gadus Vaiteņu, Skambiņuun Vilces (Jēkuļu) kapsētas iztiekbez kapu zvaniem – tie savulaik nozagti.Operdziedātājs Sergejs Jēgersuzrunājis pagastu un piedāvājis finansētzvana atjaunošanu kapsētā,kur apbedīti viņa vecāki.Gaida idejas par estrādiPlatone<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong>7Pagasta pārvalde izsludina ideju konkursu par varbūtējo estrādes būvniecības vietu un tās vizuālo kopskatuNākotnes ciemā. «Gaidīsim arī estrādes un tās apkārtnes skices vai zīmējumus – skatuve, skatītāju solu izvietošana,stāvlaukums,» norāda pārvaldes vadītāja Silvija Zīberte. Idejas jāsūta uz e-pastu: gludaspp@jelgavasnovads.lvvai jāiesniedz kultūras nama vadītājai. Interesantāko ideju autorus gaida pārsteiguma balvas.Par pašvaldības līdzekļiem bērnudārzam«Taurenītis» iegādātainteraktīvā tāfele, kas galvenokārttiek izmantota sešgadīgo bērnumācību procesā. «Kursi skolotājuapmācībai darbam ar tāfeli irlielisks pierādījums tam, ka inovācijasstrauji ienāk arī pirmsskolasizglītības iestāžu ikdienas darbā,»norāda iestādes pārstāve IlzeLomakina.Inovācijas ienāk bērnudārzāPagastā deklarēti 414 jauniešipirmie aktīvisti, kam izdosies parautlīdzi citus vienaudžus,» vērtē pagastapārvaldes vadītāja Anda Duge. Diskusijāpiedalījās arī Jelgavas novadaJauniešu multifunkcionālā centravadītāja Baiba Atmane, kura uztikšanos bija atbraukusi kopā ardiviem jauniešiem no Elejas, kāarī Vilces tautas nama vadītāja unprojektu koordinatore. «Guvumsatnākušajiem tomēr bija nozīmīgsSporto 30 vilcenieki3. – A.Zumentam. Šautriņu mešanāpiedalījās 26 cilvēki: 1. vieta –S.Lucevičam, 2. – J.Krustozoliņam, 3.– A.Krustozoliņam. Domino spēlēja10 cilvēki: 1. vieta – S.Kovaļenokam,2. – L.Lemberei, 3. – R.Gožam. Dambretē1. vietu izcīnīja V.Kanders, 2.Pagasta pārvalde kapu zvanu izgatavošanupasūtīja «Liepājas metalurgam».Visi trīs zvani kopā izmaksās801 latu, informē tautas nama vadītājaDaina Judina. S.Jēgers ziedojis267 latus, vēl nepieciešami 534 lati– tos aicināti saziedot pagasta ļaudis– gan pieredzes apmaiņa, gan turpmākoaktivitāšu plānošana, lai tomērarī Vilces jaunieši uzzinātu parsavām iespējām kā ikdienas dzīvē,tā arī iesaistoties dažādās apmaiņasprogrammās,» tā A.Duge.Lielu pārsteigumu klātesošajiemradījis fakts, ka, pēc iedzīvotājureģistra datiem, Vilces pagastā irdeklarēti 414 jaunieši vecumā no 18līdz 30 gadiem.– S.Kovaļenoks, 3. – L.Ozols.Zvaniem jāsaziedo 534 latiŠobrīd sešgadīgo grupu apmeklē23 bērni. I.Lomakina stāsta, ka«Taurenītī» tiek īstenota integrētāmācību programma, kuras apguvētiek izmantots mācību līdzekļukomplekts «Raibā pasaule». Šajākomplektā ir arī elektroniskais materiāls.Pedagogiem tas dod iespējuveidot aizraujošākas rotaļnodarbības,savukārt bērnam palīdz attīstītfonemātisko dzirdi un izrunu, paplašinātvārdu krājumu, nostiprināt unpilnveidot lasīt, rakstīt, skaitļošanasun citas prasmes.Tiekas ar dziednieci un psiholoģiGads saieta namā sācies ardivām lekcijām – interesentiembija iespēja tikties ar dziednieciValentīnu Uzari un psiholoģi DainuReinfeldi.Janvārī iedzīvotāji tikās ar dziednieciV.Uzari. Viņa iepazīstinājaar pašas gatavotām ziedēm un toUzlabo mācībuprocesu skolāŠajā mācību gadā iegādātas 630mācību grāmatas: latviešu valodā unliteratūrā 1. – 4. klasei – 180, angļuvalodā 5. – 6. klasei – 180, literatūrā5. – 7. klasei – 90, dabaszinībās 5.klasei – 30, sociālajās zinībās 5. klasei– 30, matemātikā – 30, krievu valodā6. – 7. klasei – 60, latviešu valodā 5.klasei – 30. Kopumā skola grāmatuun dažādu citu izdevumu iegādeiiztērējusi 2671,48 latus no pašvaldībasfinansējuma skolām, 1528,74latus no valsts finansējuma skolāmun saņēmusi dāvinājumus 288,54latu vērtībā.Lai mācību process atbilstu mūsdienuprasībām, šajā mācību gadāiegādātas arī IT: 8 multimedijuprojektori, 6 datoru komplekti, 6interaktīvās tāfeles (2 pirmsskolai, 2sākumskolai, 1 dabaszinību kabinetāun 1 matemātikas/fizikas kabinetā),3 datu kameras, 4 pārnēsājamās interaktīvāstāfeles sistēmas. Turpinotnomainīt vecās mēbeles, 2012./<strong>2013.</strong>mācību <strong>gada</strong> pirmajā pusē pie jaunāmmēbelēm tika pirmsskola,matemātikas/fizikas kabinets, mājturībaskabinets meitenēm, kā arīskolas ēdnīca.Gan pagasta pārvaldes vadītājaSolveiga Arnīte, gan skolas direktorsAivars Naglis apliecina, ka arī šajāgadā tiks turpināts iesāktais un veiktiuzlabojumi, jo tikko apstiprinātajāpašvaldības budžetā ir ieplānotasvairākas lietas. Vai viss izdosies, kā iecerēts,būs atkarīgs no tā, kā pildīsiesbudžeta ieņēmumu sadaļa. Turpmākajosplānos ir kabinetu nodrošināšanaar IT, mūsdienīgu mācību soluun krēslu iegāde, mācību kabinetosuzstādīt gaismu aizturošas žalūzijasun nomainīt vecās mēbeles.pielietojumu. Tāpat tika doti padomi,kā ar dabas produktiem, kuri irziežu pamatā, atbrīvoties no iesnām,ārstēt locītavas un sāpošu muguru,uzlabot vielmaiņu, palīdzēt novērstvenozās asinsrites traucējumus. Bijaiespējams ziedes arī iegādāties.Februārī bija tikšanās ar psiholoģiD.Reinfeldi. «Guvām pozitīvasemocijas un atkal uz kādu laiku tikāmsapurināti, lai atcerētos, ka seviir jāmīl un kaut mazliet jādisciplinē,lai katra diena būtu pozitīvu emocijupilna un ikdienas stresi aizlido arvisiem vējiem!» vērtē kāda lekcijasapmeklētāja. Lektore piekritusi aizsāktolekcijas tēmu turpināt aprīlī, jocilvēki bija ļoti ieinteresēti.Skolās –jaunsargu kustībaVircavas vidusskolas Platonesun Lielvircavas filiālēsdarbosies jaunsargu kustība.Jau notikusi iepazīšanās tikšanās.«Skolēni ar aizrautībuklausījās instruktora OskaraKarla lekciju par jaunsargumērķiem un uzdevumiem.Darboties gribētāji no martasāks apmācības skolā, lai kļūtupar drošsirdīgiem, disciplinētiem,patriotiskiem jaunsargukandidātiem,» stāsta Platonesfiliāles vadītāja Evija Ragovska.Platones jauniešusapmācīs instruktors EdmundsMiķelsons. Nodarbības notiksreizi nedēļā – otrdienās nopulksten 17 – skolas telpās.Par jaunsarga kandidātu varkļūt interesenti vecumā no10 līdz 21 <strong>gada</strong>m, piesakotiespie E.Miķelsona pa tālruni26551405.Lielvircavas filiālē jaunsargunodarbības vadīs Lielvircavaspamatskolas absolventsAndris Marcinkēvičs. «Jaunsargunodarbībās zēniem unmeitenēm ir iespēja apgūtteorētisku un praktisku militāripatriotisku apmācību,piedalīties pārgājienos, nometnēs,sacensībās,» norādaLielvircavas filiāles vadītājaValda Dzene, piebilstot, kašajā kustībā aicināti iesaistītiespagasta jaunieši – ganzēni, gan meitenes – vecumāno 10 līdz 18 gadiem. Nodarbībasnotiks Lielvircavasskolā. Papildu informācijapie A.Marcinkēviča pa tālruni20222652.un bijušie vilcenieki, kuru tuviniekiatdusas Vilces pagasta kapsētās.Līdzekļi jāieskaita Jelgavas novadapašvaldības ziedojumu kontāar norādi «Vilces pagasta kapu zvaniem».Ziedojumu konta numurs:LV27HABA 0551026845154.


8 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> <strong>marts</strong> notikumiPasākumiGlūdā 17. martā pulksten 12 – Masļeņica. Bez maksas (Nākotnes kultūras namā). 27. martā pulksten 17.15 – radošā darbnīca «Darbosimies ar mālu». Bez maksas(Nākotnes saieta namā). 31. martā pulksten 12 – Lieldienas Nākotnē. Bez maksas (Nākotnes kultūrasnamā). 10. aprīlī pulksten 17.15 – lekcija «Izdzīvošana šodienā» – lekciju lasīs psiholoģeDaina Reinfelde. Bez maksas (Nākotnes saieta namā).Dienas centrā «Zemgale», dalība – bez maksas 28. martā pulksten 12 – radošā darbnīca «Mācamies filcēt». 30. martā pulksten 12 – Lieldienu zaķa darbnīcas (krāso olas, cep cepumus). 31. martā pulksten 15 – Lieldienu jampadracis.Elejā 15. martā pulksten 18 tiek organizēts brauciens uz Jelgavas novada pūtēju orķestra«Zelmeri» jubilejas koncertu Jelgavas kultūras namā. Ieeja – bez maksas. Līdz 22. martam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde«Ar mākslinieka acīm». Ieeja – bez maksas (saieta namā). 25. martā tiek organizēts brauciens uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienaspasākumu Svētbirzī. Lūgums savlaicīgi pieteikties pa tālruni 28475448 (Elīna).Jaunsvirlaukā 15. martā pulksten 16.30 – nodarbība 7. – 12. klases skolēniem (vadīs NVO «Papardeszieds») («Kraujās»). 16. martā pulksten 11 – Masļeņica. Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»). No 18. marta līdz 30. aprīlim – fotoizstāde «Mirkļi dabā». Ieeja – bez maksas(«Jaunlīdumos»). No 22. līdz 28. martam – brīvdienu karuselis bērniem. Bez maksas («Kraujās»). 23. martā no pulksten 20.30 līdz 21.30 Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāji aicinātipievienoties akcijai «Zemes stunda», izslēdzot apgaismojumu. No 26. marta līdz 19. aprīlim – Staļģenes vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku darbuizstāde «Pavasara ieskaņās». Ieeja – bez maksas («Līdumos»). 26. martā pulksten 13 – radošā darbnīca «Zaķi, cāļi, groziņi» («Jaunlīdumos»). 27. martā pulksten 17 – velobrauciens, kurā aicināts ikviens pārbaudīt savus spēkusun doties ekskursijā uz «Aučiem». Informācija pa tālruni 25999825 (Alīna). 31. martā pulksten 11 – Lieldienu svinēšana: olu ripināšana, krāsošana, umurkumurs,sulu kūres, radošās darbnīcas un koncerts. Bez maksas (pie «Līdumiem»). 5. aprīlī pulksten 15.30 – Staļģenē notiks dažādas radošās aktivitātes «Satiec savumeistaru». Informācija pa tālruni 25999825 (Alīna). 12. aprīlī pulksten 16 – apaļā galda diskusija «Dzīve pareizā ritmā». Bez maksas(«Jaunlīdumos»). 15. aprīlī pulksten 17 – bezmaksas sevis izzināšanas seminārs («Līdumos»). Informācijapa tālruni 25999825 (Alīna).Līvbērzes kultūras namā 16. martā pulksten 16 – Masļeņica kopā ar Glūdas pagasta slāvu folkloras kopu«Slavjanočki» un Līvbērzes kultūras nama kolektīviem. Līdzi jāņem kaudzīte saceptupankūku un ievārījums. 31. martā pulksten 16 – «Nāc, nākdama, Lielā diena». Lieldienās iecilpos Lieldienuzaķis un ieskandinās pašdarbības kolektīvi. Līdzi ņemsim krāsotas olas. Pulksten 21– balle ar grupu «Dialogs». Ieeja – Ls 2,50; balles vakarā – Ls 3. Galdiņu rezervēšanapa tālruni 26574144 (Laimrota). 6. aprīlī pulksten 17 – deju kolektīvu koncerts «Zemgaļi un draugi». Bez maksas. 21. aprīlī pulksten 11.30 – Liliputu cirks. Ieeja – Ls 2. Biļešu iepriekšpārdošana.Kalnciema kultūras namā 17. martā pulksten 14 – Masļeņica ar jautrām izdarībām, dziesmām un pankūkām.Ieeja – bez maksas. 22. martā pulksten 18 – Līvbērzes amatierteātra izrāde: L.Stumbre «Laimīgā Blūmentāle».Biļešu iepriekšpārdošana līdz 20. martam. Ieeja skolēniem, pensionāriem– Ls 0,50; pārējiem – Ls 1. 23. martā pulksten 11 – Kalnciema pagasta bibliotēka organizē izbraukumu ar«Vēstures autobusu» ar pieturvietām pie nozīmīgām un Kalnciema teritorijas attīstībaisvarīgām vietām ar zinošu gidu stāstījumu. Aicinām jauniešus un interesentus iekāpšanasvietas pieteikt līdz 20. martam. Brauciens – bez maksas. 1. aprīlī pulksten 14 – «Ačgārnās Lieldienas». Ieeja – par ziedojumiem.Vircavas tautas namā 21. martā pulksten 11.30 – konkurss «Dziesma tev un man». Ieeja – bez maksas. 27. martā pulksten 19 – Vircavas amatierteātra pirmizrāde: M.Zīverts «Bērns».Ieeja – bez maksas. 31. martā pulksten 12 – Lieldienu pasākums pie sporta halles. Dažādas atrakcijas,olu ripināšana un citi pārsteigumi. Ieeja – bez maksas. 12. aprīlī pulksten 18 – pagasta iedzīvotāju popiela «Slavenības». Ieeja – bez maksas.Dalībnieku pieteikšanās līdz 28. martam. Informācija pa tālruni 20386462 (Sanita). 12. aprīlī no pulksten 21 līdz 2 – Pavasara balle. Biļetes cena līdz 11. aprīlim – Ls 2;balles dienā – Ls 2,50. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 20386462 (Sanita).Zaļenieku kultūras namā 31. martā pulksten 11 – Lieldienu jampadracis pie šūpolēm – darbošanās, dančiun šūpošanās kopā ar Ernesta Spīča «Sprīdīša skolas» dalībniekiem no Rīgas. Biedrības«KIFAAC – VAIDELOTE» saimnieces vārīs un cienās ar Lieldienu zupu. Līdzi jāņem krāsotasolas. Pulksten 21 – «Lieldienu raibumi» kopā ar grupu «Liepavots». Ieeja – Ls 2 (pēcplkst. 22.30 – Ls 3). Vēlami groziņi. Galdiņus rezervēt pa tālruni 27231143 (Inese). Martā – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde.Valgundē 17. martā pulksten 16 – Lielvircavas kultūras nama amatierteātra izrāde:A.Niedzviedzis «Trīsarpus atraitnes». Ieeja – Ls 1; skolēniem, pensionāriem – Ls 0,50.Svētē 31. martā pulksten 14 – Lieldienu pasākums ar atrakcijām, olu kaujām un jautrāmizdarībām. Bez maksas (pamatskolā; labos laika apstākļos – skolas sporta laukumā). 13. aprīlī pulksten 13 – Svētes pagasta iedzīvotāju darbu izstāde «Neturi sveci zempūra». Aicināti piedalīties visi rokdarbnieki, foto mīļi un citu amatu pratēji (Jēkabniekukultūras namā). Pieteikties pa tālruni 27234198 (Sandra).Platonē 22. martā no pulksten 21 līdz 3 – balle «Sagaidām pavasari». Spēlē grupa «Liepavots»Ieeja – Ls 2,50 (Lielvircavas kultūras namā). Galdiņu rezervēšana pa tālruni26547117 (Rasma). 31. martā pulksten 15 – Lielvircavas baznīcā Lieldienu dievkalpojums, koncerts. 1. aprīlī pulksten 13 – Platones centra laukumā Lieldienu pasākums «IešūpojuLielu dienu». Līdzi ņemt krāsotas olas! Būs pavasara tirdziņš (lauku labumi un rokudarinājumi). Transports no Lielvircavas kultūras nama pulksten 12.45. 6. aprīlī pulksten 20 – Pavasara balle skolu kolektīviem (Lielvircavas kultūras namā).Pieteikties līdz 1. aprīlim pa tālruni 26547117 (Rasma).«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 14.03.<strong>2013.</strong>Kultūra«Ja zini savu kultūru, sapratīsi arī citas»Šomēnes aprit desmit gadi,kopš darbojas Glūdas pagastaslāvu folkloras kopa «Slavjanočki».Un šoreiz gribasuzsvērt nevis to, cik dziesmuvai deju kolektīvs iemācījies,cik koncertos uzstājies, betlielo devumu sabiedrības integrācijā.Šobrīd slāvu folkloras kopā «Slavjanočki»ir 13 dalībnieces, un te tiek apvienotasdažādas tautības: latviešu, krievu, ukraiņu,baltkrievu, poļu. «Pirmajā kopas darbībasgadā es kā akls kaķītis taustījos un meklējuinformāciju par šo slāvu tautu kultūru,jo, uzaugot Latvijā, mums tā tomēr bijasveša,» pirmsākumus atceras kolektīva vadītājaOlga Rožko. Vēl tagad, viesojotiessenču dzimtenē Ukrainā, viņa iegriežasgrāmatnīcās un meklē materiālus partautas kultūru un paražām. «Tur par manibrīnās, kad prasu, vai nav grāmatas aruzvedumiem, tautas dziesmām, paražām.Ukrainā šīs tradīcijas piekopj ģimenē,bet tik plaši uz āru dažādos pasākumos,kā tas notiek pie mums, nerāda. Var patteikt, ka mēs to visu darām daudz dziļāk,»tā vadītāja.Lai gan daudziem varbūt šķiet, kakrievu kultūra Padomju Savienības ietekmēir izdevīgākās pozīcijās nekā citutautu kultūras, Olga to noliedz. Viņa saka:«Mēs jau esam tautas kultūras kopa, uninformācijas par krievu tautas tradīcijāmarī nav tik daudz.» Viņa atceras gadījumu,kad kopa Teteles skolā rādījusi, kā tieksvinēti Svjatki jeb Ziemassvētki: pēc tamSportsNoslēdzies Jelgavas novadačempionāts volejbolā vīriešiem.Uzvarētāji tika noskaidrotidivās līgās: 1. līgā labākiebija Valgundes volejbolisti,2. līgā – sesavnieki.Čempionātā piedalījās 11 komandas,kas tika sadalītas divās līgās. 1. līgā spēlējaElejas, Glūdas, Valgundes, Vilces un novadaSporta centra komandas. Uzvarējavalgundnieki, 2. vieta – Sporta centra komandai,bet 3. vieta – Vilces komandai.2. līgā spēlēja Kalnciema, Zaļenieku,Sesavas, Vircavas, Lielplatones un Sportacentra otrā komanda. Šajā grupā vislabākiebija sesavnieki, 2. vieta Kalnciemam,3. vieta Vircavas volejbolistiem.JNZFoto: Jelgavas novada Sporta centrsLielākais loms – 7,6 kilogrami!Aizvadītas Jelgavas novadasacensības zemledus makšķerēšanā.Šoreiz lielāko lomuno Usmas ezera izvilka kalnciemnieksVitālijs Mickevičs– 7,6 kilogramus zivju, uzvarotindividuālajā ieskaitē.Sacensībās piedalījās 11 komandas:Zaļenieki, Jaunsvirlauka, Policija, Kalnciems,Vilce, Līvbērze, Glūda, Valgunde,Svēte, Platone, Vircava. Uzvaru ar 19,6kilogramu kopējo lomu izcīnīja Kalnciemakomanda: V.Mickevičs, AleksandrsBorisovs (4,5 kg), Sergejs Borisovs (4,2kg), Oļegs Gržabovskis (3,3 kg).Par labāko copmani individuālajā ieskaitētika atzīts kalnciemnieks V.Mickēvičs– viņš noķēra 237 zivis, kuras kopā svēra7,6 kilogramus. 2. vieta Ivaram Krūmiņamno Jaunsvirlaukas ar 202 zivīm – to kopējaissvars 7,260 kilogrami. Trešajā vietā arīcopmanis no Jaunsvirlaukas – VladimirsRots ar lomu 5,740 kilogrami.Labākais rezultāts dāmu grupā bijaAijai Sondarei no Svētes – viņa izvilkadaudzi slāvu tautības cilvēki nākuši klāt unprasījuši, vai tiešām tā tiek svinēti svētki?«Jā, padomju laikos bija dažādas filmas,estrādes mūzika un citas lietas, bet tas irpavisam kas cits – tur vienojošais motīvsbija krievu valoda, bet kultūras tolaikasimilējās, tāpēc arī liecību par tautastradīcijām ir maz,» tā viņa.Tagad jau ir vieglāk – pamatlietas uzzinātas,apgūtas, iemācītas arī citiem. Un nu«Slavjanočku» koncerti ir pieprasīti ne tikaiGlūdas pagastā, bet arī Līvbērzē, Kalnciemāun citos Jelgavas novada pagastos,Ozolnieku un Dobeles novadā. O.Rožkostāsta, ka publika tajos ir visdažādākā, un,kas patīkami, reizēm latviešu skatītāju rindāsir vairāk nekā slāvu tautību pārstāvju.«Mēs ne tikai dziedam dziesmas, dejojamun ejam rotaļās vai spēlējam spēles. Mūsukolektīvs ir piemērs arī draudzībai, kasNoskaidroti novada čempioni volejbolāFOTO: Par Jelgavas novada čempioniem volejbolā vīriešiem 2. līgākļuvuši Sesavas volejbolisti: Rūdolfs Knope, Aivis Zālītis, Kaspars Caune,Kristaps Caune, Vladislavs Kazakēvičs, Mairis Maldžus, GundarsVaģelis, Ritvars Pančenko un Kārlis Grozbārts.FOTO: Jelgavas novada zemledus makšķerēšanas čempionāta laikākopā tika izmakšķerēti 121,56 kilogrami zivju.3,180 kilogramus lielu lomu. 2. vietā palikavircavniece Sandra Kiršolca ar lomu 2,2kilogrami. Bronzas godalga – KristīneiDzalbei no policistu komandas. Viņasloms – 1,660 kilogrami.apvieno dažādus cilvēkus,» uzskata Olga.Viņa ar lepnumu stāsta, ka kolektīvs protdažādu tautu dziesmas, koncertos vienmērtiek nodziedāta arī kāda latviešu tautasdziesma. Iecienīti «Slavjanočku» pasākumiir arī skolās, īpaši Šķibes skolā, kurskolēni Olgai ar nepacietību prasa, kadtad būs Masļeņicas svinēšana. «Viņiempatīk jautrība un garšo pankūkas,» smejO.Rožko, piebilstot, ka reizēm folkloraskopa uzstājas kopā ar citiem kolektīviem.Spilgtāk atmiņā palicis pagājušais gads,kad Masļeņica un Metenis gandrīz sakritavienā laikā – tad svētki svinēti kopāar Glūdas pagasta bērnu folkloras kopu«Dzīpariņi». «Es uzskatu tā: ja cilvēks zinasavu kultūru, tad viņš var izprast arī citaskultūras,» ir pārliecināta Olga.JNZJāuzsver, ka lielāko zivi noķēraI.Krūmiņš – 600 gramus smagu breksi.JNZFoto: Jelgavas novada Sporta centrs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!