Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte

info.rtu.lv

Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte 11.02.2014 17:34RTU studiju priekšmets "Uzņēmējdarbības apdrošināšana"22414 Starptautiskās un reģionālās ekonomikas kat.Vispārīgā informācijaKodsNosaukumsStudiju priekšmeta statuss programmāStudiju priekšmeta līmenisStudiju priekšmeta tipsTematiskā jomaAtbildīgais mācībspēksMācībspēksApjoms daļās un kredītpunktosStudiju priekšmeta īstenošanas valodasAnotācijaMērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs unprasmēsPatstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumiLiteratūraNepieciešamās priekšzināšanasIBO412Uzņēmējdarbības apdrošināšanaObligātais/Obligātais izvēlesPamatstudijuProfesionālaisEkonomikaŠenfelde Maija - Doktors, Katedras vaditājs p.i.Fjodorova Svetlana - Doktors, Docents p.i.Krastiņš Māris - Vieslektors1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunktiLV, RUApdrošināšanas būtība un veidi. Apdrošināšanas tirgus, tā segmentācija un noteikšana. Īpašumanodrošināšana: būtība, veidi, atlīdzības noteikšana. Darījumu apdrošināšana. Darbiniekuapdrošināšana: būtība, veidi, ārzemju pieredze. Apdrošināšanas sistēmas īpatnības LR.Nodrošināt zināšanu apguvi uzņēmējdarbības apdrošināšanas pamatjautājumos;Iepazīstināt ar uzņēmējdarbības apdrošināšanas būtību un veidiem Latvijā un ES.Ir paredzēti 7 patstāvīgie darbi un referāta izstrādāšana par lekcijās uzrādītām tēmām saskaņā armetodiskajiem norādījumiem.1.LR MK „Civillikums” 28.01.1993. (01.09. stājas spēkā ar grozījumiem)2.LR likums „Par apdrošināšanas līgumu”.3.LR likums „Par privātajiem pensiju fondiem”.4.LR likums „Par valsts obligāto sociālo apdrošināšanu".5.LR likums „Par valsts pensijām".6.Blends D. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse.-Rīga.1995.- 394.lpp.7.Leonoviča L. Uzņēmējdarbības apdrošināšana”, Rīga, RTU,-2002.-190.lpp.8.Шахов В. Страховой полис,Москва, 1997-311стр.9.Страховое дело/Москва, Банки и биржи, - НИЦ, 1996-524 стр10.Оралюк- Малицкая Л. Страховые операции, Москва, 1998 – 210стр.11. RubanovskisA. Apdrošināšanas pamati: teorija, plānošana, problēmas, Rīga, 2004.-201lpp.12. Sūniņa-Markēviča K. Apdrošināšana.-Rīga,2003.-143lpp.13.Tihomirova I. Apdrošināšanas pamati.-Rēzekne,2004.-72lpp.14.Pettere G., Voronova I.Riski uzņēmējdarbībā un to vadība.-Rīga.-2003.-175lpp.Nepieciešamas pamata zināšanas, kas iegūtas programmas ietvarosTematu izklāstsTēmaStundu skaitsUzņēmējdarbības riski: būtība, veidi, klasifikācija. 3Risku apdrošināšanas pamati. Latvijas apdrošināšanas tirgus. 3Apdrošināšanas sistēma Latvijā un tās tiesiskie pamati. 2Apdrošināšanas tarifu veidošanas pamati. 3Risku pārvietošanas mehānisms. 3Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā. 4Brīvprātīga personisko risku apdrošināšanas sistēma. 2Īpašuma apdrošināšana. 2Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana. 3Kredīta apdrošināšana (banku, komerckredīts) 2Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pamati un veidi. 3Apdrošināšanas tirgus attīstības tendences Latvijā ES apstākļos 2Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšanaSasniedzamie studiju rezultātiStudents spēj klasificēt uzņēmējdarbības riskus, noteikt risku varbūtību un nozīmīgumu.Spēj aprēķināt atlīdzības lielumu, ja iestājas apdrošināšanas notikumsZināt apdrošināšanas sistēmu Latvijā un tās tiesiskos pamatus.Zināt apdrošināšanas veidus, risku pārvietošanās mehānismu, apdrošināšanas priekšrocības.Rezultātu vērtēšanas metodesEksāmens, kritēriji: zināšanas parattiecīgajiem jautājumiem.Mājas darbs, 7 patstāvīgie darbi ir obligātsnosacījums pielaišanai pie eksāmena.Kritēriji: students spēj praktiski izmantotiegūtās zināšanas. gala pārbaude- eksāmens.


Priekšmeta struktūraDaļa KP Stundas nedēļā PārbaudījumiLekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs1. 2.0 1.0 0.0 1.0 *

More magazines by this user
Similar magazines