Pētniecības un apmācības loma darba vides risku novēršanā

osha.lv
  • No tags were found...

Pētniecības un apmācības loma darba vides risku novēršanā

Pētniecības un apmācības lomadarba vides risku novēršanāIvars Vanadziņš, Svetlana Lakiša, Dagmāra Sprūdža, Pāvels SudmalisDarba drošības un vides veselības institūts,Higiēnas un arodslimību laboratorija1


Darba aizsardzības galvenaisuzdevums?•Panākt to, lai jebkurš nodarbinātaissagaidītu pensijas vecumu vesels, t.i. –bez darba vidē gūtām traumām vai slimībām!•Tas ir KOMANDAS DARBS...., kurā ir vairākisvarīgākie darbības virzieni un uzdevumi•Katrā šī komandas darba posmā ir loma arīpētniecībai un apmācībai2


Darba aizsardzības uzdevumi•Izpētīt un nodefinēt – kas tad ir DROŠA UNVESELĪBAI NEKAITĪGA darba vide•Panākt to lai darba vietas un darba vide būtumaksimāli piemērota cilvēka vajadzībām uniespējami drošas un veselībai nekaitīgas!•Panākt to, lai nodarbinātie zinātu to, kas unkāpēc ir jāievēro un to arī ievērotu!3


Izpētīšana un nodefinēšana•Jāatceras, ka jebkura no darba aizsardzībasprasībām (piemēram, prasības iekārtudrošībai, dažādu riska faktoru robežvērtībasu.c.) pamatā nāk no:»Notikušiem nelaimes gadījumiem un to izpētes»Pētniecības par dažādu riska faktoru iedarbību,piemēram, trokšņa, ķīmisko vielu, vibrācijas u.c.»Plašākiem darba vides pētījumiem (piemēram«Darba apstākļi un riski Latvijā 2009-2010»• Pētniecības rezultāti atspoguļojas ieteikumosnormatīvo dokumentu izmaiņās, standartuprasībās u.c.4


Percentage correctJaunā pieeja – uz pierādījumiembalstīta pieeja!• Pēdējo gadu laikā strauji attīstās t.s. «evidence basedmedicine» - šo konceptu pārņem arī citas nozares• Piemērs:»Ekspertu atbildes uz jautājumiem, salīdzinājumā ar «uzpierādījumiem balstītām atbildēm» (N=75)»53% - neatbilst pierādījumiem»Ja atbildes pamatotas ar pētījumu rezultātiem, tikai 17%Experts' Correct AnswersnepareizasSecinājums:Ja prasiet padomu DAS –prasiet arī«pierādījumus»!10080604020Avots: Vainio H., 2012Schaafsma BMC Health Serv Res. 20050100Evidence fromliterature47All Experts'Answers83EvidencebasedExperts'5Answers


Kāpēc svarīgi sekot līdzi pētījumiem?•Paredzamās izmaiņas svarīgākajiem slimībuizraisošajiem cēloņiem: 2004-2030Avots: The Lancet 2012: 380: 507-5356


Izpētīšana un nodefinēšana•Piemēri»Arī LR eksperti piedalās ekspertu grupās vai sniedzviedokli par dažādu ķīmisko vielu robežvērtībupārskatīšanu un koriģēšanu, atbilstoši izpētesrezultātiem (pēdējie – NO2, butilspirts)»Vēsturiski – HASL veikusi apmēram 100 vielu izpēti,lai noteiktu to Aroda ekspozīcijas robežvērtības•Visi pētniecības rezultāti nonāk arī apmācībuprogrammas vai semināros»Nanodaļiņu izpētes rezultāti – mācību kurss SVF uncitām RSU programmām, arī VDI apmācībās»Apmācības par «drošām adatām» -> NMPD plānoieviest tās brigāžu darbā7


Atbalsts drošu darba vietuiekārtošanā•Drošu un veselīgu darba vietu iekārtošana irKOMANDAS darbs – sākot no darba devēja undarba aizsardzības speciālistiem un beidzot arkatru nodarbināto•Pētnieku loma ir iedziļināties dažādāsspecifiskās situācijās – ikdienā galvenā loma,protams, DAS!•Un protams, iespēju robežās – palīdzēt arapmācību un informāciju!8


Pētniecības praktiskais pielietojums•Biežākie piemēri»Specifiskāku mērījumu veikšana»Dažādu piesārņojumu un ekspozīcijuprecizēšana9


Piemērotāko dzirdes aizsardzības līdzekļunoteikšana10


IAL iegāde pēc frekvenču analīzesFrekvence, HzMērītaistroknis, dBIAL 1 aizsardzība pafrekvencēm, dBTroksnis pēcslāpēšanas, dB63 70.8 14.3 56.5125 84.7 13 71.7250 88.3 17.7 70.6500 86.6 30.2 56.41000 85.4 37.2 48.22000 82.6 34 48.64000 79.8 30.4 49.48000 72.8 37.9 34.954.5Frekvence, HzMērītaistroknis, dBIAL 2 aizsardzība pafrekvencēm, dB63 70.8 10.1 60.7125 84.7 7.3 77.4250 88.3 15.1 73.2500 86.6 25 61.61000 85.4 30.1 55.32000 82.6 30.2 52.44000 79.8 33.2 46.68000 72.8 32 40.858.5Troksnis pēcslāpēšanas, dB12


Specifisku problēmu izpēte•Bērnudārza audzinātājas sūdzējās parnezināmas izcelsmes ķīmisko smaku ungalvassāpēm•Veicot ķīmisko vielu mērījumus un detalizētuanalīzi, tika konstatēts, ka ķīmiskās vielas izdalāsno celtniecības materiāliem (linoleja un tāieklāšanas pamata)•Grupiņas telpā tika nomainīta grīda un problēmabija atrisināta!13


0.1682.7753.2943.987Benzol (5.364)6.3786.65912.896 12.83214.74116.49618.04518.47519.411Gaisa parauga hromatogrāfijas rezultātimVolts1.25SR- SR+WI:8c:\star 5.5\data\02,11,25-cs2001.runc:\star 5.5\data\02,12,05_vicol1459001.runŠķīdinātājs GHR analīzeiWI:4WI:2File: c:\star 5.5\data\02,11,25-cs2001.runChannel: Front = FID ResultsLast recalc: NA1.00Vaitspirtam raksturīgie pīķi0.750.500.250.0110-13.aprīlis,2007.gads5 10 15 20 25P.Sudmalis 1414Minutes


Pēc materiālu nomaiņas15


Atbalsts nodarbināto informēšanāun pārliecināšanā•Svarīgākie uzdevumi un darba virzieni:»atbalstīt DAS un DD darbu nodarbinātoapmācībā un informēšanā»Plašākās sabiedrības informēšana par darbaaizsardzības jautājumiem»Bērnu un jaunieši izglītošana uninformēšana par darba aizsardzībasjautājumiem, apmācību materiāluuzlabošana16


• Pieejami VDI Youtube kontā18


•Gaidām ieteikumus informatīvāskampaņas aktivitātēm 2013.gadā•Aicinām uz semināru «Darba videsriska faktori veselības un sociālāsaprūpes institūcijās» – 29.11.2012.RīgāPaldies par uzmanību!20

More magazines by this user
Similar magazines