Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 ...

lm.gov.lv
  • No tags were found...

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 ...

2013.gadaNoteikumi Nr.Rīgā (prot. Nr. .§)Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiempamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām unProfesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”Izdoti saskaľā arDarba likuma40.panta septīto daļu unValsts statistikas likuma7. 1 pantuIzdarīt Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiempamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatoralietošanas un aktualizēšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148.,200.nr.; 2011, 118.nr.; 2012, 4., 125.nr.; 2013, 37.nr.) šādus grozījumus:1. 1.pielikumā „Profesiju klasifikators”:1.1. izteikt nodaļas „Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un tostarptautisko kodu KOPSAVILKUMS” piektās pamatgrupas „PAKALPOJUMUUN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI” 54 apakšgrupas „APSARDZESPAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI” 541 mazās grupas „Apsardzespakalpojumu jomas darbinieki” atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošuatsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:„5414 Apsardzes darbinieki”;1.2. izteikt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2143 atsevišķās grupas „VIDES INŢENIERI” profesionālās darbībaspamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:„– organizēt un izpildīt vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, dabas resursustaupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāţas unto darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; īstenotun uzraudzīt procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu unapsaimniekošanu; piedalīties tehnoloģisko procesu inţeniertehniskāLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


2pilnveidošanā saskaľā ar vides normatīvo aktu un vides standartu prasībām;izstrādāt inovatīvas vides aizsardzības metodes; iegūt un analizēt informāciju unsagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai raţošanā vai pārvaldībāvides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgasizmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; piedalīties politikas, plānošanasdokumentu, tiesību aktu projektu, atzinumu un citu dokumentu videsaizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā, uzraudzībā; veikt pedagoģisko unzinātnisko darbību vides inţeniertehniskās aizsardzības jomā; veikt videstehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi,projektēšanu un ieviešanu; piedalīties vides pārvaldības darbā; risināt ar videsaizsardzību, vides tehnoloģijām, resursu apsaimniekošanu un atkritumuapsaimniekošanu saistītus uzdevumus; vadīt projektus; vadīt citus darbiniekus.”;1.3. izteikt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2143 atsevišķās grupas „VIDES INŢENIERI” profesiju uzskaitījumā kodiematbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:„2143 01 Vides INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.71.apakšnodaļā)2143 02 Vides TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.38.apakšnodaļā)”;1.4. papildināt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2144 atsevišķās grupas „MEHĀNIKAS INŢENIERI” aprakstu aiz vārdiem„pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus,” arvārdiem „piedalās projektēšanas, raţošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības,izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos”;1.5. papildināt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2144 atsevišķās grupas „MEHĀNIKAS INŢENIERI” profesionālās darbībaspamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „izstrādāt atomstaciju izmēģinājuma unizslēgšanas kontroles iekārtas un mehāniskos agregātus un sniegt konsultācijas” arvārdiem „piedalīties projektēšanas, raţošanas, pētniecības, tehniskāsuzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos;izmantot speciālās zināšanas un prasmes daţādu praktisku tehnisko problēmuvai uzdevumu risinājumiem”;1.6. izteikt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2144 atsevišķās grupas „MEHĀNIKAS INŢENIERI” profesiju uzskaitījumākodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„2144 14 Mehānikas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.72.apakšnodaļā)”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


31.7. izteikt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2262 atsevišķās grupas „FARMACEITI” profesiju uzskaitījumā kodamatbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„2262 02 Klīniskais FARMACEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.73.apakšnodaļā)”;1.8. aizstāt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2359 atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMASVECĀKIE SPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļāvārdus „sociālās palīdzības dienesti” ar vārdiem „sociālie dienesti”;1.9. aizstāt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2359 atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMASVECĀKIE SPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļāvārdus (piemēram, ģimenēs, pirmsskolas iestādēs, skolās un internātskolās,ārpusskolas iestādēs, bērnunamos un patversmēs, bērnu slimnīcās unpansionātos, bērnu un jauniešu rehabilitācijas centros, bērnu un jauniešupāraudzināšanas iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs)” ar vārdiem(piemēram, ģimenēs, izglītības iestādēs, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas institūcijās, ārstniecības iestādēs, bērnu un jauniešu rehabilitācijascentros, brīvā laika pavadīšanas vietās)”;1.10. papildināt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIESPECIĀLISTI”” 2359 atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTIIZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI” profesionālās darbībaspamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „(piemēram, ģimenēs, izglītības iestādēs,ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ārstniecībasiestādēs, bērnu un jauniešu rehabilitācijas centros, brīvā laika pavadīšanasvietās)” ar vārdiem „nodrošināt bērnu un jauniešu tiesību aizsardzību,socializācijas un resocializācijas procesam izvirzīto mērķu un uzdevumuīstenošanai nepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā; diagnosticētbērnu un jauniešu socializācijas procesa problēmas, kā arī noteikt esošo sociālorisku ietekmi uz viľu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmjuapguvi; prognozēt socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem unjauniešiem, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās; plānotun īstenot konkrēto sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu tiesībuaizsardzības un resocializācijas jomā; koordinēt starpinstitucionālo sadarbībusociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā; plānveidīgi veikt preventīvo darbu”;1.11. izteikt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2359 atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMASVECĀKIE SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijasnosaukumu šādā redakcijā:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


4„2359 01 Sociālais PEDAGOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.74.apakšnodaļā)”;1.12. papildināt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIESPECIĀLISTI”” 2513 atsevišķās grupas „TĪMEKĻA LAPU UNMULTIMEDIJU VEIDOTĀJI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļuaiz vārdiem „analizēt, precizēt un attīstīt interneta stratēģijas, tīmekļa balstītasmetodoloģijas un attīstības plānus” ar vārdiem „apgūt datorspēļu, kā arī cituspēļu (piemēram, galda spēļu) vēsturi un attīstību; orientēties spēļu uzbūvespamatprincipos; analizēt auditoriju; apgūt un prast orientēties datorspēļu ţanrosun to pieprasījumā tirgū; pastāvīgi sekot līdzi tirgus izmaiľām; organizēt unkoordinēt datorspēles izstrādes procesu un iesaistīt spēles izveidošanānepieciešamo profesiju pārstāvjus; orientēties programmēšanas jaunākajāstendencēs, lietotľu teorijā, maketos, audio, video un spēļu reklamēšanas medijosspēļu izstrādei; orientēties spēļu pārdošanas jomā”;1.13. papildināt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIESPECIĀLISTI”” 2513 atsevišķās grupas „TĪMEKĻA LAPU UNMULTIMEDIJU VEIDOTĀJI” profesiju uzskaitījumu aiz 2513 03 profesijas aršādu profesiju:„2513 04 Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS”;1.14. izteikt II nodaļas „Otrā pamatgrupa „VECĀKIE SPECIĀLISTI””2643 atsevišķās grupas „TULKOTĀJI, TULKI UN CITI LINGVISTI” profesijuuzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„2643 03 TULKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.75.apakšnodaļā)”;1.15. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3112atsevišķās grupas „BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI” profesionālās darbībaspamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „metināšanas darbus un atkritumu urnuuzstādīšanu” ar vārdiem „veikt iekšējo un ārējo inţenierkomunikāciju sistēmu,tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes unkanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk –inţenierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanuun vadīšanu; noteikt atsevišķu inţenierkomunikāciju montāţas darbu veidus unapjomu; izvēlēties materiālus, instrumentus un aprīkojumuinţenierkomunikāciju montāţas darbu veikšanai atbilstoši būvprojektāparedzētajiem materiāliem un iekārtām, plānot to piegādi, novietojumu unuzglabāšanu būvobjektā; saskaľot savu darbu ar visiem projekta realizācijāiesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


51.16. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3112atsevišķās grupas „BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumākodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3112 07 Inţenierkomunikāciju TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;1.17. svītrot III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3112atsevišķās grupas „BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumā šāduprofesiju:„3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāţas un apkalpošanasSPECIĀLISTS”;1.18. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3112atsevišķās grupas „BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumu aiz3112 33 profesijas ar šādām profesijām:„3112 34 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 35 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 36 Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 37 Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 38 Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;1.19. aizstāt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3113atsevišķās grupas „ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTI” profesionālās darbībaspamatuzdevumu sadaļā vārdus „izstrādāt elektroietaišu projektus” ar vārdiem„plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves unekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūţapagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju”;1.20. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3113atsevišķās grupas „ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumākodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3113 02 ElektroTEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.43.apakšnodaļā)”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


61.21. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3115atsevišķās grupas „INŢENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI” profesionālāsdarbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „ľemt un noformēt paraugusuzglabāšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem” ar vārdiem „veiktķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāţu,ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plānot un organizēt ķīmiskās unbioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāţas un remontadarbus, nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu ķīmiskās unbioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāţas, ekspluatācijas,apkalpošanas un remonta laikā”;1.22. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3115atsevišķās grupas „INŢENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI” profesijuuzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma3.44.apakšnodaļā)”;1.23. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3119atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UNINŢENIERZINĀTĽU SPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumusadaļu aiz vārdiem „pārbaudīt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību valstsstandartu prasībām” ar vārdiem „plānot paraugu noľemšanas un analīţugrafikus; organizēt laboratorijas darbu analīţu veikšanai”;1.24. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3119atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UNINŢENIERZINĀTĽU SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošasprofesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3119 41 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma3.45.apakšnodaļā)”;1.25. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3141atsevišķās grupas „DABAS ZINĀTĽU SPECIĀLISTI (IZĽEMOTMEDICĪNU)” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „veikttehnisko un pētniecisko darbu bioloģiski aktīvu vielu raţošanas uzľēmumos armikrobioloģisko sintēzi un bioķīmijas, mikrobioloģijas laboratorijās” ar vārdiem„izstrādāt, organizēt un vadīt biotehnoloģiskos procesus uzľēmumā un veiktpētījumus un konsultēt šajā jomā; organizēt un vadīt iekārtu ekspluatāciju,apkalpošanu un remontu atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniskajaidokumentācijai; patstāvīgi vai biotehnoloģijas speciālista vadībā veiktbiotehnoloģiskos procesus vai to daļu; nodrošināt biotehnoloģisko iekārtuLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


7ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu uzľēmuma struktūrvienībā atbilstošireglamentējošajai dokumentācijai; piedalīties biotehnoloģisko raţošanas procesupētījumos un apkopot to rezultātus; veikt uzdevumus, kas saistīti ar dzeramāūdens, notekūdeľu, gaisa un augsnes kontroli, ar tehnoloģisko procesuuzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeľuattīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā; plānot un organizēt izpildāmo darbu”;1.26. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3141atsevišķās grupas „DABAS ZINĀTĽU SPECIĀLISTI (IZĽEMOTMEDICĪNU)” profesiju uzskaitījumā kodiem atbilstošu profesiju nosaukumusšādā redakcijā:„3141 25 Vides TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 3.46.apakšnodaļā)3141 26 BioTEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.39.apakšnodaļā)3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.47.apakšnodaļā)”;1.27. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3142atsevišķās grupas „LAUKSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMASPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem„sekot līdzi augu aizsardzības līdzekļu sortimenta izmaiľām” ar vārdiem „sniegtklientiem konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar vidi, augu aizsardzību, auguaudzēšanas tehnoloģijām – integrētajā, bioloģiskajā un konvencionālajālauksaimniecībā; sniegt priekšlikumus par augkopību pasūtījuma Konsultatīvāssistēmas atbalsta datorprogrammai; sniegt klientiem pakalpojumu kultūraugumēslošanas plānu izstrādāšanā; piedalīties projektos, demonstrējumuprogrammās un apmācību sistēmās augkopības jomā; pārzināt un izskaidrotklientiem lopkopības nozaru Eiropas Savienības un nacionālās atbalstaprogrammas; sastādīt liellopu barības devas; organizēt apmācības, sniegtklientiem konsultācijas un neatkarīga eksperta viedokli piena un gaļaslopkopībā; darboties piena un gaļas lopkopības projektos, demonstrējumuprogrammās, interešu grupās un apmācību sistēmās; sniegt konsultācijasveterinārmedicīnas jautājumos; sniegt klientiem pakalpojumusveterinārmedicīnā, ganāmpulka plānošanā, agrīnajā dzīvnieku grūtniecībasnoteikšanā u.c.; darboties veterinārmedicīnas demonstrējumu programmās, arveterinārmedicīnu saistītos projektos, veterinārmedicīnas apmācību sistēmās;sniegt informāciju par pakalpojumiem lauku komersantiem un laukuiedzīvotājiem par nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem,nacionālajām un Eiropas Savienības aktualitātēm lauksaimniecības, laukuattīstības jomās; apkopot resursus, finanšu instrumentus lauku attīstībasveicināšanai un informēt par tiem lauku iedzīvotājus”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


81.28. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3142atsevišķās grupas „LAUKSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMASPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumu aiz 3142 24 profesijas ar šādāmprofesijām:„3142 25 Augkopības KONSULTANTS3142 26 Lopkopības KONSULTANTS3142 27 Veterinārmedicīnas KONSULTANTS3142 28 Lauku attīstības KONSULTANTS”;1.29. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3143atsevišķās grupas „MEŢSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTI” profesionālāsdarbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „izprast un spēt uzraudzītmeţistrādes procesu” ar vārdiem „veikt meţa inventarizāciju (iegūt informācijupar meţu un tam piegulošiem purviem, meţa infrastruktūras objektiem, meţāietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meţaīpašumā vai valdījumā un dokumentēt iegūto informāciju); izstrādāt meţaapsaimniekošanas plānu, paredzot maksimāli vienmērīgi un ilgtspējīgi izmantotkoksnes resursus”;1.30. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3143atsevišķās grupas „MEŢSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTI” profesijuuzskaitījumu aiz 3143 04 profesijas ar šādu profesiju:„3143 05 Meţa INVENTARIZATORS”;1.31. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3255atsevišķās grupas „FIZIOTERAPIJAS SPECIĀLISTI” profesionālās darbībaspamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „kā arī lai nostiprinātu muskulatūru” arvārdiem „praktizēt ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot daţādusmasāţas veidus, veicināt pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa,kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos”;1.32. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3255atsevišķās grupas „FIZIOTERAPIJAS SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumākodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3255 01 MASIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.40.apakšnodaļā)”;1.33. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3259atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMASSPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem„veikt ūdens un termālās procedūras, kā arī etniskos un rituālos SPA” arvārdiem „veikt klientu izvērtēšanu, procedūru sastādīšanu un realizāciju,LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


9izmantojot kā palīglīdzekļus eļļas (augu, ēteriskās un citas dabīgās aktīvāsvielas); konsultēt klientus; pielietot atbilstošas darba tehnoloģijas ar eļļām unprofesionālās aromaterapeita darbības metodes; ievērot sanitāri higiēniskāsnormas, darba ētiku un veidot pozitīvas attiecības ar klientiem; veicināt klientulabsajūtas un psiholoģiskā komforta uzturēšanu”;1.34. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3259atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMASSPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumu aiz 3259 07 profesijas ar šādu profesiju:„3259 08 AromaTERAPEITS”;1.35. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3339atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMUJOMAS SPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aizvārdiem „sekot krājumu glabāšanai un noformēšanai uzľēmumastruktūrvienībās” ar vārdiem „konsultēt komersantus par saimniecību vadību unveikt saimniecību ekonomisko analīzi; sastādīt biznesa plānus, projektupieteikumus un sniegt konsultācijas par ekonomikas un kooperācijasjautājumiem; pārzināt mikroekonomikas un makroekonomikas kopsakarības, kāarī ekonomikas terminoloģiju”;1.36. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3339atsevišķās grupas „CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMUJOMAS SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumu aiz 3339 37 profesijas ar šāduprofesiju:„3339 38 Ekonomikas KONSULTANTS”;1.37. svītrot III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3343atsevišķās grupas „ADMINISTRATĪVIE SEKRETĀRI UNIZPILDSEKRETĀRI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus unskaitli „līdz 500 latiem vienā izpildu lietā”;1.38. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3413atsevišķās grupas „RELIĢISKO LIETU SPECIĀLISTI” aprakstu aiz vārdiem„kas gatavojas pieľemt ticību” ar vārdiem „organizē pastorālās aprūpes darbu unlīdzdarbojas reliģiskajā darbībā”;1.39. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3413atsevišķās grupas „RELIĢISKO LIETU SPECIĀLISTI” profesionālās darbībaspamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „mācīt bērnus un citus, kas gatavojaspieľemt ticību” ar vārdiem „atbilstoši Latvijas Republikā atzīto reliģiskokonfesiju darbības praksei, tradīcijai un iekšējai kārtībai reliģisko lietu vecākospeciālistu vadībā organizēt pastorālās aprūpes darbu un līdzdarboties reliģiskajādarbībā; koordinēt reliģiska satura informatīvus un izglītojošus pasākumus;izskaidrot praktiskās teoloģijas jautājumus”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


101.40. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3413atsevišķās grupas „RELIĢISKO LIETU SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumuaiz 3413 06 profesijas ar šādu profesiju:„3413 07 Pastorālā darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.41.apakšnodaļā)”;1.41. aizstāt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3432atsevišķās grupas „DIZAINA SPECIĀLISTI UN DEKORATORI”profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus „piedāvāt daţāda stilatērpus un komplektēt garderobi, ľemot vērā cilvēka individualitāti; plānot unorganizēt savu darbu;” ar vārdiem „sadarbībā ar klientu izvēlēties tērpu modeļusun zīmēt to skices; komplektēt tērpu garderobi; pārzināt modes tendences unvizuālā tēla veidošanas pamatprincipus; patstāvīgi plānot un organizēt savudarbu; konstruēt, modelēt, piegriezt, izgatavot daţāda stila apģērbus, kaspiemēroti individuālai valkāšanai vai rūpnieciskai raţošanai”;1.42. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3432atsevišķās grupas „DIZAINA SPECIĀLISTI UN DEKORATORI” profesijuuzskaitījumā:1.42.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.48.apakšnodaļā)”;1.42.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3432 50 Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)”;1.43. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3512atsevišķās grupas „INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOTĀJU UNATBALSTA SPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aizvārdiem „izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas programmēšanā unskaitļotāju izmantošanā” ar vārdiem „veikt programmatūras izstrādi, pārbaudīttās darbību un veikt nepieciešamās izmaiľas ar mērķi izveidot funkcionālus unizvirzītajām prasībām atbilstošus programmatūras risinājumus”;1.44. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3512atsevišķās grupas „INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOTĀJU UNATBALSTA SPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošasprofesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts,un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.49.apakšnodaļā)”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


111.45. aizstāt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3513atsevišķās grupas „DATORTĪKLU UN DATORSISTĒMU SPECIĀLISTI” ”profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus „uzstādīt, konfigurēt,diagnosticēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus unprogrammatūru, novērst kļūmes to darbībā; palīdzēt lietotājiem ar tīklu un datukomunikācijas problēmām; modernizēt iekārtas un programmatūru” ar vārdiem„uzstādīt vienkāršus lokālos datortīklus; pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidudatortehnikas un programmatūras darbībā; konfigurēt, diagnosticēt unmodernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus;sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, taiskaitā elektroniski un telefoniski; ar savu profesionālo darbību veicināt unuzlabot datorlietotāju darba efektivitāti”;1.46. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3513atsevišķās grupas „DATORTĪKLU UN DATORSISTĒMU SPECIĀLISTI”profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.50.apakšnodaļā)”;1.47. papildināt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3522atsevišķās grupas „TELEKOMUNIKĀCIJU TEHNISKĀS ATTĪSTĪBASSPECIĀLISTI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem „pēcspēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriľaaprēķinu nepieciešamo telekomunikāciju iekārtu izgatavošanai un ieviešanai” arvārdiem „ierīkot telekomunikāciju tīklu; novērtēt tīkla un tā elementuveiktspēju; veikt tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu; konfigurētkomutācijas un maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus,mērinstrumentus un programmnodrošinājumu; ar savu profesionālo darbībunodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu telekomunikāciju tīkla darbību unattīstību”;1.48. izteikt III nodaļas „Trešā pamatgrupa „SPECIĀLISTI”” 3522atsevišķās grupas „TELEKOMUNIKĀCIJU TEHNISKĀS ATTĪSTĪBASSPECIĀLISTI” profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumušādā redakcijā:„3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.51.apakšnodaļā)”;1.49. papildināt V nodaļas „Piektā pamatgrupa „PAKALPOJUMU UNTIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI”” 5142 atsevišķās grupas„SKAISTUMKOPŠANAS UN TAI RADNIECĪGU PROFESIJUDARBINIEKI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiemLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


12„veidot savu darba kolekciju” ar vārdiem „sadarbībā ar klientu radīt koptēlu,komplektēt apģērbu, veidot frizūru un grimu, apgleznot seju un ķermeni;pieskaľot vidi; izvēlēties koptēla veidošanai nepieciešamos līdzekļus,tehnoloģiju un materiālus; aprēķināt darba izmaksas; patstāvīgi plānot unorganizēt darbu; orientēties modes tendencēs”;1.50. izteikt V nodaļas „Piektā pamatgrupa „PAKALPOJUMU UNTIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI”” 5142 atsevišķās grupas„SKAISTUMKOPŠANAS UN TAI RADNIECĪGU PROFESIJUDARBINIEKI” profesiju uzskaitījumā:1.50.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„5142 02 Vizuālā tēla STILISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.52.apakšnodaļā)”;1.50.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„5142 05 VIZĀŢISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.17.apakšnodaļā)”;1.50.3. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„5142 07 Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.18.apakšnodaļā)”;1.51. izteikt V nodaļas „Piektā pamatgrupa „PAKALPOJUMU UNTIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI”” 541 mazās grupas „APSARDZESPAKAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI” atsevišķo grupu uzskaitījumākodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:„5414 Apsardzes darbinieki”;1.52. izteikt V nodaļas „Piektā pamatgrupa „PAKALPOJUMU UNTIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI”” 5414 atsevišķās grupas nosaukumu šādāredakcijā:„APSARDZES DARBINIEKI”;1.53. papildināt VI nodaļas „Sestā pamatgrupa „KVALIFICĒTILAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBASDARBINIEKI”” 621 mazās grupas „MEŢKOPJI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU DARBINIEKI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aizvārdiem „iegūt terpentīnu, ar vienkāršas iekārtas palīdzību termiski apstrādājotkoksni” ar vārdiem „gatavot kokmateriālus cirsmā ar ķēdes motorzāģi atbilstošiLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


13noteiktajam sortimentam; kopt jaunaudzes un meţa kultūras ar krūmgriezi; veiktķēdes motorzāģa un krūmgrieţa apkopes; precīzi un laikā veikt kokmateriāluuzmērījumus, pielietojot daţādas metodes un mērlīdzekļus atbilstoši standartuun tehnisko instrukciju prasībām; veikt kokmateriālu uzmērīšanu jebkurāpiemērotā vietā (meţā, pie ceļa, saimniecībā, kraujlaukumos, ostā), kā arīdaţādos transportlīdzekļos (pajūgos, kravas automobiļos un to piekabēs,vagonos, kuģos); noformēt dokumentus par kokmateriālu uzmērīšanu unkokmateriālu uzskaiti”;1.54. izteikt VI nodaļas „Sestā pamatgrupa „KVALIFICĒTILAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBASDARBINIEKI”” 6210 atsevišķās grupas „MEŢKOPJI UN TIEMRADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI” profesiju uzskaitījumā kodamatbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„6210 20 Motorzāģa OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.19.apakšnodaļā)”;1.55. papildināt VI nodaļas „Sestā pamatgrupa „KVALIFICĒTILAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBASDARBINIEKI”” 6210 atsevišķās grupas „MEŢKOPJI UN TIEMRADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI” profesiju uzskaitījumu aiz 621022 profesijas ar šādu profesiju:„6210 23 Kokmateriālu UZMĒRĪTĀJS”;1.56. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7119 atsevišķās grupas „CITURNEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSTRĀDNIEKI” profesiju uzskaitījumu aiz 7119 09 profesijas ar šādāmprofesijām:„7119 10 Ārējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 11 Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 12 Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 13 Ugunsdzēsību sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 14 Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


141.57. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7126 atsevišķās grupas„SANITĀRTEHNIĶI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aizvārdiem „apkopi un remontu” ar vārdiem „atbilstoši tehniskajam uzdevumamveikt konkrētu iekšējo un ārējo inţenierkomunikāciju montāţas, ekspluatācijasun remonta darbus, tai skaitā siltumapgādes, apkures, vēdināšanas, gaisakondicionēšanas, dzesēšanas, ūdens apgādes, ugunsdzēsības, kanalizācijas,gāzes apgādes un citās inţenierkomunikāciju tehnoloģiskās sistēmās, izmantojotatbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paľēmienus”;1.58. izteikt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7126 atsevišķās grupas„SANITĀRTEHNIĶI” profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijasnosaukumu šādā redakcijā:„7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;1.59. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7126 atsevišķās grupas„SANITĀRTEHNIĶI” profesiju uzskaitījumu aiz 7126 02 profesijas ar šādāmprofesijām:„7126 03 Inţenierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7126 04 Apkures sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7126 05 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.20.apakšnodaļā)”;1.60. izteikt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7127 atsevišķās grupas „GAISAKONDICIONĒŠANAS UN ATDZESĒŠANAS IEKĀRTU MEHĀNIĶI”profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„7127 01 Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.20.apakšnodaļā)”;1.61. svītrot VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7127 atsevišķās grupas „GAISAKONDICIONĒŠANAS UN ATDZESĒŠANAS IEKĀRTU MEHĀNIĶI”profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


15„7127 02 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS”;1.62. izteikt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7127 atsevišķās grupas „GAISAKONDICIONĒŠANAS UN ATDZESĒŠANAS IEKĀRTU MEHĀNIĶI”profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„7127 04 Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;1.63. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7231 atsevišķās grupas „MEHĀNISKOTRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI”apraksta sadaļu aiz vārdiem „un mehāniskos mezglus,” ar vārdiem „dzelzceļaslieţu ceļus”;1.64. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7231 atsevišķās grupas „MEHĀNISKOTRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI”profesiju uzskaitījumu aiz 7231 13 profesijas ar šādu profesiju:„7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS”;1.65. izteikt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7411 atsevišķās grupas „BŪVELEKTRIĶIUN TIEM RADNIECĪGU JOMU ELEKTRIĶI” profesiju uzskaitījumā kodamatbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„7411 02 ElektroMONTIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.21.apakšnodaļā)”;1.66. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7511 atsevišķās grupas „MIESNIEKI,ZIVJU PĀRSTRĀDĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSTRĀDNIEKI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem„novērtēt izmantojamo izejvielu kvalitāti” ar vārdiem „prast sagatavot un strādātar gaļas izciršanā izmantojamām iekārtām un instrumentiem, izcirst gaļuatbilstoši tirgus tendencēm vai uzľēmumā noteiktajām prasībām; izgatavot gaļasproduktus; prast darbam sagatavot gaļas produktu sagatavošanas iekārtas uninstrumentus un spēt strādāt ar tiem; kaut dzīvniekus (liellopus, cūkas, aitas,kazas, zirgus, savvaļas pārnadţus); pārzināt dzīvnieku anatomisko uzbūvi; praststrādāt ar kaušanā izmantojamām iekārtam un instrumentiem”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


161.67. izteikt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7511 atsevišķās grupas „MIESNIEKI,ZIVJU PĀRSTRĀDĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSTRĀDNIEKI” profesiju uzskaitījumā:1.67.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„7511 04 Gaļas IZCIRTĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.22.apakšnodaļā)”;1.67.2. kodiem atbilstošo profesiju nosaukumus šādā redakcijā:„7511 08 Gaļas produktu IZGATAVOTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.23.apakšnodaļā)7511 09 Lopu KĀVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.24.apakšnodaļā)”;1.68. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7531 atsevišķās grupas „ŠUVĒJI UNCEPURU IZGATAVOTĀJI” apraksta sadaļu aiz vārdiem „kostīmus, kleitas” arvārdiem „un citus šūtos izstrādājumus”;1.69. papildināt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7531 atsevišķās grupas „ŠUVĒJI UNCEPURU IZGATAVOTĀJI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aizvārdiem „šūt daţādus apģērbus pēc individuāla pasūtījuma” ar vārdiem„atbilstošā kvalitātē un termiľā veikt šūtā izstrādājuma pilnu darba procesu vaiatsevišķus tā posmus, ievērojot dotos tehniskos noteikumus; konstruētpamatpiegrieznes; modelēt, piegriezt un izgatavot šūto izstrādājumu saskaľā arklienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus untehnoloģiskos paľēmienus”;1.70. izteikt VII nodaļas „Septītā pamatgrupa „KVALIFICĒTISTRĀDNIEKI UN AMATNIEKI”” 7531 atsevišķās grupas „ŠUVĒJI UNCEPURU IZGATAVOTĀJI” profesiju uzskaitījumā:1.70.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„7531 01 ŠUVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.25.apakšnodaļā)”;1.70.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:„7531 03 DRĒBNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.26.apakšnodaļā)”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


171.71. papildināt VIII nodaļas „Astotā pamatgrupa „IEKĀRTU UNMAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI”” 8131 atsevišķāsgrupas „ĶĪMISKO IZSTRĀDĀJUMU RAŢOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNUOPERATORI” profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem„sērkociľus un tamlīdzīgu ķīmisko produkciju” ar vārdiem „patstāvīgi veiktbiotehnoloģiskos raţošanas procesus vai to daļu, izmantojot tam paredzētāsiekārtas, atbilstoši raţošanas dokumentācijai”;1.72. papildināt VIII nodaļas „Astotā pamatgrupa „IEKĀRTU UNMAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI”” 8131 atsevišķāsgrupas „ĶĪMISKO IZSTRĀDĀJUMU RAŢOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNUOPERATORI” profesiju uzskaitījumu aiz 8131 18 profesijas ar šādāmprofesijām:„8131 19 Biotehnoloģisko procesu OPERATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.27.apakšnodaļā)8131 20 Ķīmiskās produkcijas raţošanas OPERATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.28.apakšnodaļā)”;1.73. izteikt VIII nodaļas „Astotā pamatgrupa „IEKĀRTU UN MAŠĪNUOPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI”” 831 mazās grupasnosaukumu šādā redakcijā:„VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI) UN TIEMRADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI”;1.74. izteikt VIII nodaļas „Astotā pamatgrupa „IEKĀRTU UN MAŠĪNUOPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI”” 833 mazās grupasnosaukumu šādā redakcijā:„SMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU UN AUTOBUSU VADĪTĀJI”.2. 2.pielikumā „Profesiju standarti”:2.1. papildināt nodaļas „Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālāskvalifikācijas līmeľiem KOPSAVILKUMS” 1.punkta profesiju standartuuzskaitījumu aiz profesijas standarta „1.70. Fizioterapeita profesijas standarts”ar profesiju standartiem šādā redakcijā:„1.71. Vides inţeniera profesijas standarts1.72. Mehānikas inţeniera profesijas standarts1.73. Klīniskā farmaceita profesijas standarts1.74. Sociālā pedagoga profesijas standarts1.75. Tulka profesijas standarts”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


182.2. papildināt nodaļas „Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālāskvalifikācijas līmeľiem KOPSAVILKUMS” 2.punkta profesiju standartuuzskaitījumu aiz profesijas standarta „2.37. Zobu higiēnista profesijas standarts”” ar profesiju standartiem šādā redakcijā:„2.38. Vides tehnologa profesijas standarts2.39. Biotehnologa profesijas standarts2.40. Masiera profesijas standarts2.41. Pastorālā darba speciālista profesijas standarts”;2.3. izteikt nodaļas „Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālāskvalifikācijas līmeľiem KOPSAVILKUMS” 3.punkta profesiju standartuuzskaitījumā profesijas standartu šādā redakcijā:„3.31. Iespieddarbu noformējuma speciālista profesijas standarts”;2.4. papildināt nodaļas „Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālāskvalifikācijas līmeľiem KOPSAVILKUMS” 3.punkta profesiju standartuuzskaitījumu aiz profesijas standarta „3.41. Elektronikas tehniķa profesijasstandarts” ar profesiju standartiem šādā redakcijā:„3.42. Inţenierkomunikāciju tehniķa profesijas standarts3.43. Elektrotehniķa profesijas standarts3.44. Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķa profesijasstandarts3.45. Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīga profesijas standarts3.46. Vides tehniķa profesijas standarts3.47. Biotehnologa palīga profesijas standarts3.48. Tērpu stila speciālista profesijas standarts3.49. Programmēšanas tehniķa profesijas standarts3.50. Datorsistēmu tehniķa profesijas standarts3.51. Telekomunikāciju tehniķa profesijas standarts3.52. Vizuālā tēla stilista profesijas standarts”;2.5. papildināt nodaļas „Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālāskvalifikācijas līmeľiem KOPSAVILKUMS” 4.punkta profesiju standartuuzskaitījumu aiz profesijas standarta „4.16. Kokvedēja automobiļa vadītājaprofesijas standarts” ar profesiju standartiem šādā redakcijā:„4.17. Vizāţista profesijas standarts4.18. Manikīra un pedikīra speciālista profesijas standarts4.19. Motorzāģa operatora profesijas standartsLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


194.20. Inţenierkomunikāciju montētāja profesijas standarts4.21. Elektromontiera profesijas standarts4.22. Gaļas izcirtēja profesijas standarts4.23. Gaļas produktu izgatavotāja profesijas standarts4.24. Lopu kāvēja profesijas standarts4.25. Šuvēja profesijas standarts4.26. Drēbnieka profesijas standarts4.27. Biotehnoloģisko procesu operatora profesijas standarts4.28. Ķīmiskās produkcijas raţošanas operatora profesijas standarts”;2.6. papildināt sadaļu „I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” aiz apakšnodaļas „1.70. Fizioterapeita profesijas standarts”ar apakšnodaļām „1.71. Vides inţeniera profesijas standarts”, „1.72. Mehānikasinţeniera profesijas standarts”, „1.73. Klīniskā farmaceita profesijas standarts”,„1.74. Sociālā pedagoga profesijas standarts” un „1.75. Tulka profesijasstandarts” šādā redakcijā:„1.71. Vides inženiera profesijas standarts1.71.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – vides inţenieris.2. Profesijas kods – 2143 01.1.71.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– vides inţenieris organizē un izpilda vidi aizsargājošo, videi draudzīgu,dabas resursus taupošo tehnoloģiju un būvju projektēšanas, iekārtukonstruēšanas, montāţas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa unkontroles uzdevumus; darbojas un uzrauga procesus saistībā ar ķīmisko vielu unmaisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu; piedalās tehnoloģisko procesuinţeniertehniskā pilnveidošanā saskaľā ar vides normatīvo aktu un videsstandartu prasībām; izstrādā inovatīvas vides aizsardzības metodes; iegūst unanalizē informāciju un sagatavo priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanairaţošanā vai pārvaldībā vides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālasun pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; piedalās politikas,plānošanas dokumentu, projektu, atzinumu vai citu dokumentu videsaizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā, uzraudzībā; vada zemāka līmeľaLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


2111. Spēja izstrādāt rekomendācijas par tehnoloģisko reţīmu optimizācijuun vidi ietekmējošo parametru minimizāciju, piesārľojumu novēršanu un toizplatīšanās norobeţošanu.12. Spēja izstrādāt un realizēt degradēto teritoriju atjaunošanas pasākumuplānus (veikt piesārľoto un potenciāli piesārľoto teritoriju apzināšanu, izvērtētteritorijas atjaunošanas metodes, veikt rekultivācijas inţeniertehniskosaprēķinus).13. Spēja izstrādāt un realizēt atkritumu apsaimniekošanasinţeniertehniskos pasākumus (izanalizēt un novērtēt atkritumu daudzumu,sastāvu, struktūru, parametrus, īpašības, to izmaiľas, noteikt atkritumusavākšanas un tālākās apstrādes alternatīvas).14. Spēja veikt ūdens, gaisa un augsnes piesārľojuma uzskaiti un novērtētpiesārľotības pakāpes kvalitatīvos un kvantitatīvos parametrus, izvēlēties unpamatot ūdens sagatavošanas, notekūdeľu, gaisa, augsnes attīrīšanas metodes,tehniku un tehnoloģiju.15. Spēja plānot darba grupas (kolektīva) uzdevumus un organizēt toizpildi.16. Spēja kontrolēt un optimizēt vides aizsardzības tehnoloģiju darbībasprocesu, izvērtēt radušos traucējumus un dot rekomendācijas to novēršanai,apkopot un dot rekomendācijas darba pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai.17. Spēja veikt pētījumus vides inţeniertehniskās aizsardzības jomā.18. Spēja pastāvīgi pilnveidot iemaľas darbā ar jaunākajām informācijastehnoloģijām.19. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi, adekvāti rīkotiesproblēmsituācijās un savlaicīgi pieľemt nepieciešamos lēmumus.20. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.21. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.22. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības normatīvo aktu izpildi.1.71.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmesLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


221. Izmantot ilgtspējīgās attīstības koncepcijas principus videsinţeniertehnisko pasākumu analīzē un pilnveidošanā.2. Novērtēt stāvokli vides kvalitātes un piesārľojuma jomā, kontrolēt tāizmaiľas.3. Darboties ar vides kvalitāti raksturojošo indikatoru datu bāzēm.4. Veikt vides kvalitātes izmaiľu matemātisko analīzi un prognozi.5. Veikt vides degradācijas un vides atjaunošanas procesu ekonomiskonovērtējumu.6. Piemērot nacionālos un Eiropas Savienības likumdošanas normatīvosaktus vides un darba aizsardzības jomā, konkrēto procesu un situācijuizvērtēšanā.7. Izmantot starptautiskos vides standartus ISO 14000 un EiropasSavienības Vides pārvaldības un audita sistēmu EMAS (Eco-Management andAudit Scheme) vides pārvaldības sistēmas vadībai uzľēmumā, plānot un veiktvides aizsardzības pasākumus uzľēmumos.8. Piedalīties ar vides aizsardzību saistīto projektu izstrādē un īstenošanā.9. Lietot informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas vides procesuanalīzē.10. Veikt ekoloģiskā riska analīzi, novērtēt vides avāriju bīstamībaspakāpi un sniegt attiecīgās rekomendācijas to novēršanai un seku likvidācijai.11. Noteikt vides piesārľojumu avotus un novērtēt to bīstamības pakāpi,izstrādāt vides aizsardzības pasākumu plānus.12. Veikt vides aizsardzības būvju un iekārtu, tehnoloģiju, vides kontrolesun monitoringa sistēmu inţeniertehniskos un ekonomiskos aprēķinus, pamatotoptimālos variantus.13. Izstrādāt, projektēt un ieviest ekoloģiski drošas, vidi saudzējošastehnoloģijas, būves, tehniku, agregātus.14. Projektēt atkritumu apsaimniekošanas, t.sk., reģenerācijastehnoloģijas.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


2315. Prast strādāt komandā (grupā) un vadīt padotos darbiniekus, plānotizpildāmos darbus un noteikt to prioritāti.16. Veikt darbu patstāvīgi.17. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.18. Sistemātiski paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidot zināšanas unprasmes, t.sk. par daţādu fondu līdzfinansēto projektu izstrādi, ieviešanu,projektu ciklu, vides projektu īstenošanai pieejamo finansējumu, šo procesunormatīvo aktu kopumu, ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru.19. Sagatavot prezentācijas materiālus sabiedrībai, organizēt un vadītseminārus un citus pasākumus.20. Pārliecināt citus un argumentēti izteikt savu viedokli.21. Noformēt lietišķo dokumentāciju.22. Ievērot profesionālās ētikas un morāles principus.23. Ievērot darba aizsardzības prasības.24. Pārvaldīt valsts valodu.25. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas un profesionālāsterminoloģijas līmenī.26. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.1.71.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. mikrobioloģija;1.2. klimatoloģija, hidroloģija un meteoroloģija;1.3. eksperimentālā ekoloģija;1.4. cilvēka ekoloģija;1.5. elektronika un elektrotehnika;1.6. vides tiesības.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


242. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķīmija un bioķīmija;2.2. fizikas cikla zinātnes;2.3. plūsmu mehānika un hidraulika;2.4. termodinamika un siltumtehnika2.5. teorētiskā mehānika un materiālu pretestība;2.5. aizsargājamo dabas objektu ekoloģija;2.6. radioekoloģija;2.7. ekotoksikoloģija;2.8. dabas resursu ieguves un pārstrādes tehnoloģijas;2.9. agroekoloģija;2.10. ekonomika;2.11. vides politika;2.12. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas zināšanu lietošanas līmenī:3.1. matemātika un matemātiskās metodes vides inţenierzinātnēs undatortehnikas pielietošanā;3.2. ekoloģija;3.3. ģeoloģijas pamati, inţenierģeoloģija un hidroģeoloģija;3.4. grunts mehānika;3.5. ģeodēzija, digitālā kartogrāfija, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;3.6. tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika;3.7. vidi saudzējošie tehnoloģiskie procesi un to projektēšana;3.8. ķīmiskā tehnoloģija;3.9. ekotehnoloģija;3.10. energotehnoloģijas un to procesi;3.11. gaisa un gāzu attīrīšanas tehnoloģijas;3.12. ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, notekūdeľu attīrīšanasiekārtas un tehnoloģijas;3.13. transporta ietekmes uz vidi procesi;3.14. pilsētvides un lauku vides aizsardzības metodes;3.15. vides drošo objektu projektēšana un tehnoloģija;3.16. sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana;3.17. dabas resursu izvērtēšana, to izmantošana un apsaimniekošana;3.18. teritoriālā plānošana, degradēto teritoriju atjaunošana unrekultivācija;3.19. ekonomikas pamati un vides ekonomika;3.20. vides kvalitātes stāvokļa novērtēšana un vides monitorings;3.21. ekoloģiskā riska vadīšana;3.22. atjaunojamās un alternatīvās enerģētikas teorija;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


253.23. vēja, saules, hidroenerģijas, ģeotermālās enerģijas, biomasasenerģijas resursu ekspluatācijas tehnika un tehnoloģijas;3.24. katastrofu teorija;3.25. dabas un tehnogēnās ārkārtas situācijas, avārijas un katastrofas;3.26. antropogēno fizikālo lauku procesi (elektriskie, elektromagnētiskie,radiācijas, termiskie, mehāniskie);3.27. zinātniskās pētniecības metodes;3.28. prezentācijas prasmes;3.29. informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas;3.30. ar vides aizsardzību saistīto projektu vadība;3.31. valsts valoda;3.32. divas svešvalodas profesionālās terminoloģijas un saziľas līmenī;3.33. civilā un darba aizsardzība;3.34. darba tiesiskās attiecības;3.35. profesionālās ētikas un morāles principi.1.72. Mehānikas inženiera profesijas standarts1.72.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – mehānikas inţenieris.2. Profesijas kods – 2144 14.1.72.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– mehānikas inţenieris piedalās projektēšanas, raţošanas, pētniecības,tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remontaprocesos; izmanto speciālās zināšanas un prasmes daţādu praktisku tehniskoproblēmu vai uzdevumu risinājumiem, kā arī nodrošina normatīvo aktuievērošanu darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā.Mehānikas inţenieris strādā metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas,lauksaimniecības, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos uzľēmumos,kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, raţošanu,uzstādīšanu, uzraudzību, pilnveidošanu, realizāciju un remontu.1.72.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetencesLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


261. Spēja sastādīt aprēķinu shēmas un sagatavot tehnisko uzdevumu iekārtuprojektēšanai.2. Spēja aprēķināt konstrukciju, mehānismu, mezglu un detaļu izmērus unizvēlēties atbilstošus materiālus.3. Spēja veikt mehānismu kinemātisko, dinamisko un termodinamiskoparametru aprēķinus.4. Spēja noteikt detaļu stiprības un ilgizturības rādītājus.5. Spēja orientēties mašīnbūves iekārtu apkalpošanas, diagnosticēšanas unremonta jautājumos.6. Spēja projektēšanas procesā izvēlēties salāgojumu izmērus un pielaides,lai nodrošinātu iekārtu kvalitatīvu un ilgstošu darbību.7. Spēja aprēķināt apstrādes reţīmus un darbmašīnu skaitu, izplānotizgatavošanas maršrutu un pāreju secību tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.8. Spēja izstrādāt detaļu pārbaudes karti, izvēlēties nepieciešamosinstrumentus un aprēķināt to skaitu, nosakot to lietošanas un uzglabāšanasnoteikumus, lai nodrošinātu nepieciešamo izstrādājumu kvalitāti.9. Spēja analizēt raţošanas procesu, iepazīties ar esošiem analogiem unizstrādāt alternatīvus raţošanas konstruktīvos un tehnoloģiskos risinājumus.10. Spēja noteikt palīgierīču nepieciešamību un nodrošināt toizgatavošanu.11. Spēja izvērtēt tehnoloģisko procesu precizitāti un stabilitāti.12. Spēja sagatavot projektējamās vai izgatavojamās iekārtas izmaksas unnoteikt izdevumu atmaksāšanas laiku.13. Spēja izvērtēt raţošanas automatizācijas līmeni.14. Spēja izvērtēt ekonomiski izdevīgākos tehniskos risinājumus.15. Spēja novērtēt iespējamos riskus, ko var radīt izstrādājumi, plānotperspektīvās produkcijas kvalitāti.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


2716. Spēja sekot mašīnbūves iekārtu rezerves daļu daudzumam un veikt topasūtījumus.17. Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi, organizēt unvadīt struktūrvienības darbu.18. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībuizpildi.19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.20. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.21. Spēja apzināt un izprast normatīvos aktus iekārtu drošuma jautājumos.22. Spēja nodrošināt Starptautiskās standartu organizācijas (ISO)kvalitātes drošuma un vides aizsardzības sistēmās.23. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.1.72.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt konstruktoru un tehnologu dokumentācijas izstrādāšanasstadijas.2. Veikt mašīnu, mehānismu, mezglu un detaļu stiprības aprēķinus.3. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi undarba uzdevuma saskaľošanu ar raţošanas tehnoloģiskajām iespējām.4. Lietot darba izpildei nepieciešamos mehānikas nozares normatīvosaktus, tehnisko dokumentāciju un standartus, gatavot lietišķos dokumentus.5. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietotinformācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas unkonstrukcijas.6. Prast prognozēt mašīnbūves iekārtu bezatteikuma darbību.7. Mērķtiecīgi izmantot raţošanas iekārtu jaudu un organizēt to tehniskoapkopi.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


288. Prast izvēlēties automātikas elementus (hidraulisko un pneimatiskosistēmu elementi, elektriskie un optiskie elementi u.c.).9. Izmantot datorizētās projektēšanas un datorizētās raţošanas(CAD/CAM) tehnoloģijas projekta izstrādei.10. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.11. Projektēt raţošanas iekārtu izvietojumu un organizēt darba sadali starpstrādājošajiem.12. Piedalīties raţošanas projektu analīzē, izstrādē, saskaľošanā unvadīšanā.13. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasnoteikumus.14. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.15. Pārvaldīt valsts valodu.16. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī.17. Noteikt izpildāmo darbu prioritātes, darboties komandā un plānot,organizēt un vadīt tās darbu, kā arī veikt darbu individuāli.18. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risinātkonfliktsituācijas.19. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.20. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.21. Sagatavot prezentācijai izstrādātā projekta materiālus un prezentēt to.22. Sniegt pirmo palīdzību.23. Saudzēt apkārtējo vidi.24. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.1.72.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanaiLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


29nepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. socioloģija un politikas zinātnes;1.2. saskarsmes pamati;1.3. inţenierpsiholoģija;1.4. vadības zinības.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. enerģētikas ekonomika, komercdarbības ekonomika;2.2. komercdarbības organizēšana;2.3. raţošanas un pakalpojumu organizēšana;2.4. tirgus analīze;2.5. tirdzniecības stratēģija;2.6. inţenierdarba organizācija un ergonomika;2.7. spiedapstrādes tehnoloģijas un iekārtas;2.8. detaļu orientēšanas un padeves iekārtas;2.9. metināšanas tehnoloģijas un iekārtas;2.10. mehānismu analīze un sintēze;2.11. ergonomika un dizains;2.12. inţenieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē;2.13. precizitātes un drošuma pamati;2.14. siltuma procesi tehnoloģiskās sistēmās;2.15. virsmu apstrādes tehnoloģijas un iekārtas;2.16. mašīnu dinamika un termisko sistēmu svārstības;2.17. kvalitātes vadība;2.18. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. matemātika;3.2. varbūtības teorija un matemātiskā statistika;3.3. fizika;3.4. materiālzinības;3.5. datorgrafika mašīnbūvē;3.6. tēlotājģeometrija un inţeniergrafika;3.7. elektrotehnikas teorija;3.8. vispārīgā metroloģija;3.9. inţenierķīmija;3.10. intelektuālā īpašuma tiesības un patenti;3.11. elektrotehnika un elektronika;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


303.12. materiālu pretestība;3.13. mašīnu un aparātu elementi;3.14. teorētiskā mehānika;3.15. datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē;3.16. mobilās mašīnas un aparāti;3.17. plūsmas mehānika;3.18. konstruēšanas pamati;3.19. CAD/CAM tehnoloģijas;3.20. apstrādes teorija un procesi;3.21. elektro-, pneimo-, hidroautomātika;3.22. robottehnika – robotu vadības sistēmas;3.23. raţošanas automatizācijas pamati;3.24. mašīnu un aparātu būves tehnoloģija;3.25. mašīnbūves iekārtas, ierīces un instrumenti;3.26. mašīnbūves iekārtu piedziľa un vadība;3.27. civilā aizsardzība, pirmā palīdzība nelaimes gadījumos;3.28. prezentācijas pamati;3.29. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.30. darba aizsardzība;3.31. vides aizsardzība;3.32. darba tiesiskās attiecības;3.33. valsts valoda;3.34. vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī.1.73. Klīniskā farmaceita profesijas standarts1.73.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – klīniskais farmaceits.2. Profesijas kods – 2262 02.1.73.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– klīniskais farmaceits ir farmaceits, kurš veic konsultatīvas unuzraudzības funkcijas ar racionālu zāļu lietošanu saistītos jautājumos; veic zāļupatēriľa analīzi un lietošanas efektivitātes novērtējumu; veic dokumentuekspertīzi; nodarbojas ar pētniecību un nodrošina nepārtrauktu savu profesionālopilnveidi; sniedz informāciju un konsultē farmācijas jomā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


31Klīniskais farmaceits var strādāt ārstniecības iestādē, aptiekā, zāļuraţošanas uzľēmumā, daţāda profila laboratorijās, zinātniskās pētniecībasiestādēs, farmaceitiskās jomas uzraudzības un kontroles institūcijās, kā arī citosuzľēmumos, kuru darbība saistīta ar farmācijas jomu.1.73.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja piedalīties uz racionālu farmakoterapiju vērstas veselībaspolitikas veidošanā, attīstības virzienu un mērķu noteikšanā, atsevišķu tās posmuprognozēšanā un plānošanā, lēmumu pieľemšanā, sistēmas pilnveidošanā.2. Spēja konsultēt veselības aprūpes speciālistus un pacientus armedikamentozo terapiju saistītos jautājumos.3. Spēja veikt zāļu lietošanas un patēriľa uzraudzību, vērtēšanu un analīzi.4. Spēja, sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālampacientam attiecīgu farmakoterapiju.5. Spēja realizēt veselības veicināšanas pasākumus, veicināt slimībuprofilaksi un agrīnu slimību atklāšanu.6. Spēja veikt hronisku slimību farmakoterapijas uzraudzību.7. Spēja organizēt un iesaistīties veselības aprūpes speciālistu unstudējošo izglītošanā.8. Spēja uzľemties atbildību par savu profesionālo darbību.9. Spēja veicināt savas profesijas prestiţu un savā darbībā ievērotprofesionālās ētikas principus un normatīvos aktus, kas reglamentē, farmācijas,ārstniecības un veselības aprūpes organizācijas daţādas jomas, fizisko personudatu aizsardzību.jomā.10. Spēja plānot un īstenot pētījumus ar zinātnisku vērtību farmācijas11. Spēja piedalīties klīnisko pētījumu organizēšanā un norisesuzraudzībā.12. Spēja vadīt pakļauto personālu, saliedēt komandu profesionālo mērķusasniegšanai.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


3213. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.14. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības.15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.16. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas, sagatavot lietišķos dokumentus.17. Spēja ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.1.73.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Piedalīties zāļu iegādei atvēlēto līdzekļu racionālas izlietošanasplānošanā, organizēšanā un uzraudzībā.2. Piedalīties nacionālo un slimnīcu zāļu formulāru izveidošanā unaktualizēšanā.3. Piedalīties medikamentozās terapijas vadlīniju izstrādē, ieviešanā unpilnveidē.4. Piedalīties farmakovigilances sistēmas izstrādē, ieviešanā un pilnveidē.5. Piedalīties medikamentozās terpijas kļūdu atklāšanas, analīzes unnovēršanas sistēmas izstrādē, ieviešanā un pilnveidē.6. Piedalīties infekciju kontroles pasākumos.7. Piedalīties racionālas zāļu lietošanas informācijas sistēmas izveidē,uzturēšanā, lietošanā.8. Piedalīties ar zāļu lietošanu saistīto kvalitātes kritēriju izstrādē unuzraudzībā.9. Analizēt sabiedrības veselības dienestu darbu, nepieciešamībasgadījumā rosināt veikt pārmaiľas.10. Piedalīties ārstniecības iestādes Zāļu komitejas darbā.11. Sniegt konsultācijas veselības aprūpes speciālistiem, pamatojoties uzLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


33vadlīnijām, pieľemtiem standartiem, uz pierādījumiem balstītas medicīnasatziľām.12. Sniegt mutvārdu un rakstveida informāciju personām, kas iesaistītaszāļu ordinēšanā, ievadīšanā vai patēriľā, par visiem ar zālēm un to lietošanusaistītiem jautājumiem atbilstoši konkrētai situācijai.13. Konsultēt pacientus un farmaceitus par pacientu aprūpes unuzraudzības jautājumiem un vienlaikus lietoto bezrecepšu zāļu lietošanasīpatnībām.14. Uzraudzīt, konstatēt un novērst nevēlamu zāļu mijiedarbību,blakusparādības un medikamentozās terapijas kļūdas, veikt medikamentozāsterapijas pārskatu.15. Kontrolēt un uzraudzīt medikamentozās terapijas efektivitāti undrošumu, īpašu vērību pievēršot pacientiem, kuriem parakstītas zāles ar šauruterapeitiskās darbības platumu, un nepieciešamības gadījumā aprēķinātkonkrētam pacientam nepieciešamo devu, iesacīt terapijas uzraudzībasprincipus.16. Vadīt un uzraudzīt zāļu lietošanu īpašām pacientu grupām(pacientiem, kuriem nepieciešama īpaša barošana, geriatriskiem pacientiem,pediatriskiem pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, pacientiem, ar nomāktuimūnsistēmu).17. Iegūt informāciju, izmantojot medicīnisko dokumentāciju.18. Apkopot un dokumentēt informāciju par pacienta terapijasgalarezultātu un veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām, veiktfarmakoekonomisko izpēti, nosakot terapijas metoţu izmaksu atšķirības unsalīdzināt šo metoţu galarezultātu atšķirības.19. Sadarbībā ar ārstu novērtēt pacienta veselības stāvokli, ľemot vērādiagnozi, simptomus un izmeklējumu rezultātus.20. Kopīgi ar ārstu izvēlēties pacientam piemērotāko terapiju,pamatojoties uz drošības, efektivitātes un ekonomiskuma principiem attiecībā uzindikācijām, zāļu devām, lietošanas bieţumu un ilgumu.21. Piedalīties konsilijos un komisijās.22. Sagatavot, interpretēt, analizēt un apkopot klīnisko informāciju parLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


34pacientu.23. Veikt atbilstošu klīnisko izmeklēšanu (ekspresdiagnostika u.c.) savaskompetences ietvaros un interpretēt pieejamos klīniskās izmeklēšanas rezultātus.24. Izveidot vispusīgu medicīnisko problēmu sarakstu.25. Savas kompetences ietvaros novērtēt pacienta medicīnisko problēmustatusu, etioloģiju, riska faktorus un komplikācijas.26. Savas kompetences ietvaros noteikt medicīnisko problēmu prioritāti,pamatojoties uz to risināšanas steidzamības un smaguma pakāpi.27. Identificēt pacienta veselības jomas, kurās nepieciešamaprofilaktiska/preventīva iejaukšanās un veselības veicināšanās pasākumi.28. Izvēlēties stratēģijas slimību/sareţģījumu profilaksei.29. Pārliecinoši argumentēt ieteikumus konkrēta pacienta aprūpei,pamatojoties uz farmakoloģisko, farmakokinētisko, farmakodinamisko,farmakoģenētisko, farmakoekonomisko, ētisko, juridisko un uz pierādījumiembalstīto informāciju.30. Noskaidrot un novērtēt hronisko saslimšanu risku, pamatojoties uzpacientu (klientu) aptaujām, fiziskās izmeklēšanas un ekspresdiagnostikas testurezultātiem.31. Uzraudzīt hronisku slimību norisi un farmakoterapiju, dokumentējotefektivitāti, blakusparādības, ekonomisko analīzi.32. Sagatavot medikamentozās terapijas pārskatus, analizēt un ieteiktārstējošajam ārstam nepieciešamās terapijas izmaiľas, veicinot efektīvāku unekonomiski pamatotāku zāļu lietošanu.33. Novērtēt pacienta līdzestību terapijai un faktorus, kas to ietekmē.34. Piedalīties veselības aprūpes speciālistu un studējošo izglītībasaktivitāšu izveidē un realizācijā.35. Nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un iemaľas un sekmētklīniskās farmācijas attīstību Latvijā.36. Nepārtraukti pilnveidot klīniskās farmācijas pakalpojumu klāstu unLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


35kvalitāti un veikt sniegto klīniskās farmācijas pakalpojumu kvalitātespašnovērtējumu.37. Savā darbībā ievērot profesionālās ētikas principus.38. Izmantot un ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē, farmācijas,ārstniecības un veselības aprūpes organizāciju, fizisko personu datu aizsardzību.39. Vērtēt, plānot, īstenot sabiedrības veselību sekmējošas programmas,pamatojoties uz epidemioloģiskās informācijas avotiem un nozīmīgākajiemepidemioloģiskajiem rādītājiem.40. Novērtēt klīnisko situāciju, savas kompetences ietvaros uzstādītmērķus, pieľemt atbilstošus lēmumus, rīkoties saskaľā ar mērķiem un prognozētparedzamo rezultātu.41. Plānot zinātniskās pētniecības darbu, sagatavot projektus, piedalītiesto īstenošanā.42. Vērtēt farmaceitisku pētījumu datu pierādījumu pakāpi.43. Strādāt atbilstīgi zinātnes un tehnoloģiju attīstības līmenim, ievērojotuz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.44. Sagatavot zinātniskus rakstus un pārskatus farmācijas jomā.45. Iesaistīties klīnisko pētījumu veikšanā, darbojoties Ētikas komisijā unpētījumu uzraudzībā.46. Organizēt un piedalīties klīnisko pētījumu datu apstrādē, interpretācijāun publiskošanā.47. Ievērot fiziskās personas datu aizsardzību.48. Veidot un uzturēt efektīvu komunikāciju.49. Iekļauties daudzdisciplinārā veselības aprūpes komandā, ievērojotsavas kompetences robeţas.50. Izmantot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai, sagatavotlietišķos dokumentus.51. Pārvaldīt valsts valodu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


3652. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.53. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī.54. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.55. Ievērot darba aizsardzību, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnasprasības.56. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.1.73.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. vadības metodes: sociālpsiholoģiskās, administratīvās unekonomiskās;1.2. ģenētikas pamati medicīnā;1.3. rehabilitācijas pamatprincipi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. iekšķīgo slimību pamati;2.2. anestezioloģijas un reanimatoloģijas pamati;2.3. transplantoloģijas pamati;2.4. infekciju slimību pamati;2.5. hronisko slimību vispārējie aprūpes principi;2.6. personalizētas medicīnas pamati;2.7. garīgās veselības pamatprincipi, atkarību terapijas pamatprincipi;2.8. alternatīvās medicīnas pamatprincipi un metodes;2.9. uzturmācības pamatprincipi;2.10. sabiedrības veselība un epidemioloģija, farmakoepidemioloģija,veselības un veselības aprūpes statistika;2.11. veselības aprūpes organizēšana un finansēšanas vispārējie principi;2.12. ekonomikas un veselības ekonomikas pamatprincipi;2.13. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. uz pierādījumiem balstīti farmakoterapijas principi, vadlīnijas,LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


37standarti, aprūpes algoritmi;3.2. farmakokinētikas procesa norise;3.3. farmakodinamikas procesa norise;3.4. iekšķīgo saslimšanu farmakoterapija;3.5. nervu sistēmas slimību farmakoterapija;3.6. farmakoterapijas principi uroloģijā, dzemdniecībā un ginekoloģijā.3.7. dermatoloģisko saslimšanu farmakoterapijas principi;3.8. infekcijas slimību farmakoterapijas principi un imunizācija;3.9. acu, ausu un mutes dobuma saslimšanu farmakoterapijas principi;3.10. īpašu pacientu grupu farmakoterapijas īpatnības;3.11. farmakoterapija perioperatīvajā aprūpē;3.12. sāpju terapijas principi;3.13. farmakoekonomikas analīzes un modelēšanas metodes;3.14. farmakoģenētikas principi;3.15. diagnostikas, slimību un veselības skrīnings;3.16. veselības veicināšana, veselības saglabāšana un slimību profilakse;3.17. zāļu mijiedarbība (ar slimību, ar citām zālēm, ar laboratoriskiemizmeklējumiem, ar uzturvielām);3.18. farmakovigilances sistēmas ieviešana un īstenošana;3.19. nefarmakoloģiskās terapijas metodes, uztura bagātinātāji, auguvalsts preparāti;3.20. dietoloģija, barošana (eneterālā un parenterālā);3.21. organisma šķidrumi, elektrolīti, skābju-bāzu līdzsvars3.22. laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu interpretācija;3.23. vides veselības pamatprincipi, cilvēka un vides attiecības, kaitīgiearodfaktori, to novēršanas metodes, vides, uztura, ūdens kvalitāte;3.24. personības, attīstības, vadības un saskarsmes psiholoģija,psiholoģiskā atbalsta sniegšana;3.25. profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie akti veselībasaprūpē;3.26. klīniskā farmaceita ētika;3.27. datu statistiskās apstrādes pamatprincipi;3.28. informācijas tehnoloģijas;3.29. dokumentu pārvaldības pamati;3.30. vides aizsardzība;3.31. valsts valoda;3.32. divas svešvalodas saziľas līmenī;3.33. darba aizsardzība;3.34. darba tiesiskās attiecības.1.74. Sociālā pedagoga profesijas standarts1.74.1. Vispārīgie jautājumiLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


381. Profesijas nosaukums – sociālais pedagogs.2. Profesijas kods – 2359 01.1.74.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– sociālais pedagogs ar savu profesionālo darbību nodrošina bērnu unjauniešu tiesību aizsardzību, socializācijas un resocializācijas procesam izvirzītomērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumussociālpedagoģiskajā jomā; diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas procesaproblēmas, kā arī nosaka esošo sociālo risku ietekmi uz viľu pilnvērtīguintegrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvi; prognozē socializācijasprocesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kā arī citās formālajās unneformālajās sociālajās struktūrās; plāno un īsteno konkrēto sociālpedagoģiskodarbību bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;koordinē starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā;plānveidīgi veic preventīvo darbu.Sociālais pedagogs strādā izglītības iestādēs, sociālās korekcijas iestādēs,interešu izglītības un brīvā laika centros, bērnu bāreľu un bez vecāku gādībaspalikušo bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, grupumājās (dzīvokļos), krīzes centros, tiesību aizsardzības un iekšlietu institūcijās,sociālajos dienestos, bāriľtiesās, probācijas dienestā, nevalstiskajāsorganizācijās, brīvā laika nometnēs.1.74.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja identificēt bērnu un jauniešu socializācijas procesa riskus.2. Spēja analizēt un risināt identificētās problēmas.3. Spēja modelēt socializācijas procesu.4. Spēja prognozēt, plānot un organizēt darbu.5. Spēja sadarboties profesionālajā jomā.6. Spēja veikt preventīvo darbu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


397. Spēja prognozēt sociālpedagoģiskās darbības efektivitāti.8. Spēja izglītot bērnu tiesību aizsardzībā gan bērnus un jauniešus, gan arīpieaugušos.9. Spēja veicināt bērnu un jauniešu pašu atbildības un pašrealizācijasiespējas.10. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību sociālpedagoģiskajā jomāun analizēt un interpretēt to rezultātus.11. Spēja analizēt un pilnveidot savu profesionālo darbību.12. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties vismaz divās svešvalodās.13. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas.14. Spēja sniegt pirmo palīdzību.15. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības.16. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.1.74.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Prognozēt sociālo problēmu rašanos.2. Analizēt saľemto informāciju par bērnu un jauniešu socializācijasprocesu ietekmējošiem faktoriem.3. Noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajāmlietvedības prasībām.4. Pielietot diagnostikas metodes bērnu un jauniešu socializācijas riskunoteikšanā.5. Analizēt un atbilstoši situācijai piemērot normatīvos aktus bērnu unjauniešu tiesību aizsardzības jomā.6. Plānot un organizēt darbu, kā arī analizēt tā izpildi.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


407. Modelēt socializācijas procesa norisi bērnu un jauniešu labvēlīgasattīstības sekmēšanai.8. Vadīt sociālpedagoģisko grupu darbu.9. Darboties gan individuāli, gan komandā.10. Izmantot daţādas informācijas tehnoloģijas.11. Veikt pētniecisko darbu, analizējot un sistematizējot informāciju.12. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.13. Ievērot profesionālās ētikas normas.14. Sniegt pirmo palīdzību.15. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās (krievu valodā un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).16. Pārvaldīt valsts valodu.17. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (krievu valodu un kādu no EiropasSavienības oficiālajām valodām) saziľas līmenī.18. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnasprasības.19. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.20. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.1.74.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1.globalizācijas procesu ietekme, to izraisīti bērnu un jauniešusocializācijas procesa riski, kā arī iespējas;1.2. integrācijas procesi Eiropā un Latvijā;1.3. statistika;1.4. komercdarbība;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


411.5. politika;1.6. andragoģija;1.7. patopsiholoģija;1.8. kriminoloģija;1.9. ģenētika;1.10. ergonomika;1.11. sociālā medicīna;1.12. sociālās drošības un aizbildnības sistēma Latvijā;1.13. bāriľtiesu darbības pamati;1.14. reliģijas attīstība Latvijā.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. sociālās pedagoģijas priekšmets un kategorijas;2.2. vispārējā, personības, attīstības, sociālā psiholoģija;2.3. pedagoģija;2.4. tiesību pamati;2.5. socioloģija;2.6. speciālā pedagoģija;2.7. alternatīvā pedagoģija;2.8. cilvēka attīstība un veselība;2.9. deviantoloģija;2.10. valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju darbības principi;2.11. socializācijas procesa riska faktori un to ietekme;2.12. bērnu un jauniešu grupu veidošanās principi un attīstības tendences;2.13. saskarsmes un uzvedības kultūra;2.14. ģimene, tās attīstības etapi;2.15. etniskās tradīcijas;2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās(krievu valodā un kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. sociālās pedagoģijas didaktika;3.2. sociālpedagoģiskās darbības plānošana, realizācija un izvērtēšana;3.3. individuālās sociālās attīstības plānošana;3.4. socializācijas vides modelēšana, optimizēšana un pārmaiľu vadīšana;3.5. sociālpedagoģisko projektu realizācija;3.6. komandas darba organizācija;3.7. sociālpedagoģiskā atbalsta grupu veidošana;3.8. bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība;3.9. dzīves prasmju veidošanās sekmēšana;3.10. konflikti, to veidi un risināšanas stratēģijas;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


423.11. pašaudzināšanas sekmēšana;3.12. sasniegumu un mācību motivācijas attīstība un to ietekmējošiefaktori;3.13. pirmās palīdzības sniegšana;3.15. informācijas tehnoloģijas un to lietošana;3.16. sociālpedagoģisko pētījumu metodoloģija un metodika;3.17. radošo un sporta aktivitāšu organizācija;3.18. dzimuma identitātes veidošanās, vardarbība un incests;3.19. atkarību prevencija un to mazināšana;3.20. stresa pārvaldīšana;3.21. profesionālā ētika;3.22. lietvedība;3.23. vides aizsardzība;3.24. valsts valoda;3.25. vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī (krievu valoda un kāda noEiropas Savienības oficiālajām valodām);3.26. darba aizsardzība;3.27. darba tiesiskās attiecības.1. Profesijas nosaukums – tulks.2. Profesijas kods – 2643 03.1.75. Tulka profesijas standarts1.75.1. Vispārīgie jautājumi1.75.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums.– tulks ir speciālists, kas apguvis tādus mutvārdu tulkošanas veidus kākonsekutīvā jeb secīgā tulkošana, sinhronā tulkošana, čuksttulkošana unkontakttulkošana, kā arī tulkošana internetā tiešsaistes reţīmā u.c. un mutvārdostulko tekstus apgūtajās valodās; tulko konferences, lekcijas, seminārus,amatpersonu uzrunas un citas mutvārdu saziľas formas.Tulks strādā starptautiskos un Latvijas uzľēmumos, vai kā individuālaiskomersants, vai pašnodarbinātais.1.75.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


43profesionālās kompetences1. Spēja tulkot mutvārdos daţādus tekstus no vienas vai vairākāmsvešvalodām dzimtajā valodā un otrādi, kā arī no vienas svešvalodas citā.2. Spēja tulkot secīgi (konsekutīvi) konferencēs, apspriedēs un sanāksmēs,izmantojot pierakstu metodi, tulkot sinhroni, izmantojot tulkošanas iekārtas unveikt čuksttulkošanu.3. Spēja skaidri, saprotami izteikties un formulēt domas, prast kritiskiizvērtēt, analizēt un sintezēt.4. Spēja analizēt, vērtēt un izmantot tulkošanas nozares pētījumus unjaunās tehnoloģijas.5. Spēja izmantot tulkošanas metodes atbilstoši pasūtītāja uzstādījumamun mērķauditorijas vajadzībām.6. Spēja nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilistisko un komunikatīvoatbilstību oriģinālam, atbilstīgu terminoloģijas lietojumu.7. Spēja pareizi un skaidri artikulēt skaľas, intonatīvi pareizi atveidotteikuma loģisko struktūru tulkojumā.8. Spēja izvēlēties un novērtēt leksikogrāfiskos resursus kvalitatīvatulkojuma veikšanai.9. Spēja piemēroties apstākļiem un pārvarēt stresa situācijas.10. Spēja pamatot un aizstāvēt savu tulkošanas risinājumu izvēli.11. Spēja labvēlīgi un lietišķi sazināties ar cilvēkiem.12. Spēja pilnveidot tulkošanas (darba) valodu prasmi atbilstoši valoduattīstībai zemēs, kurās valodas tiek lietotas.13. Spēja sekot līdz jaunākajiem tulkojumzinātnes un praktiskāstulkošanas atzinumiem.14. Spēja pielāgoties mainīgajiem tulkošanas darba tirgus apstākļiem,sekojot tā attīstības tendencēm.15. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


4416. Spēja orientēties un prast papildināt zināšanas par sociālajiem,ekonomiskajiem, politiskajiem, kultūras u.c. procesiem.17. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības.18. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.20. Spēja pildīt un nodrošināt profesionālās ētikas un vispārpieľemtouzvedības normu ievērošanu.21. Spēja veikt zinātniskās pētniecības darbu un noformēt to atbilstošizinātnisko darbu rakstīšanas vadlīnijām.1.75.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Novērtēt savu profesionālo iemaľu un prasmju atbilstību profesijasstandartam, vietējā un starptautiskā darba tirgus prasībām.2. Izprast tulkošanas nozares stratēģiskās un analītiskās problēmas, kā arīspēt rast tām risinājumu.3. Izmantot tulkojumzinātnes atzinumus tulkošanas problēmu analīzē unrisināšanā.4. Pārzināt sinhronās tulkošanas tehnikas izmantošanas principus.5. Pārzināt un izmantot mūsdienu tulkošanas metodes.6. Pārzināt un izmantot piezīmju tehniku secīgajā (konsekutīvajā)tulkošanā.7. Prast iegūt un izvērtēt tulkošanas darbam nepieciešamo informāciju,izmantojot informācijas tehnoloģijas.8. Pārvaldīt valsts valodu.9. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


4510. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.11. Pilnveidot saskarsmes prasmes, izkopt klausītāja, runātāja, rakstītāja,lasītāja kultūru, pilnveidot sevi kā multilingvālu personību.12. Ievērot profesionālās ētikas principus un saskarsmes kultūru.13. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasnoteikumus.14. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.15. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu un pētījumu rezultātus ieviestpraksē.1.75.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tulkošanas teorijas;1.2. informācijas vadība;1.3. saskarsmes psiholoģija;1.4. zināšanas par ekonomiskiem, politiskiem, sociālajiem, kultūras u.c.procesiem.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. tulkojumzinātne un tulkošanas metodika;2.2. lietišķā valodniecība;2.3. daţādu nozaru termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;2.4. starpkultūru komunikācija;2.5. komercdarbības pamati.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. valsts valoda (ja tā nav viena no darba valodām)3.2. darba valodas (dzimtā valoda un vismaz divas svešvalodas);3.3. tulkošanas iekārtas sinhronās tulkošanas procesā;3.4. kvalitātes vadība;3.5. pētnieciskā darba metodika;3.6. profesionālās ētikas principi un uzvedības normas;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


463.7. informācijas tehnoloģijas;3.8. vides aizsardzība;3.9. darba aizsardzība;3.10. darba tiesiskās attiecības.”;2.7. papildināt sadaļu „II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” aiz apakšnodaļas „2.37. Zobu higiēnista profesijas standarts”ar apakšnodaļām „2.38. Vides tehnologa profesijas standarts”, „2.39.Biotehnologa profesijas standarts”, „2.40. Masiera profesijas standarts” un„2.41. Pastorālā darba speciālista profesijas standarts” šādā redakcijā:„2.38. Vides tehnologa profesijas standarts2.38.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – vides tehnologs.2. Profesijas kods – 2143 02.2.38.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālais kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– vides tehnologs veic vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošutehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu; piedalās videspārvaldības darbā; risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursuapsaimniekošanas, ar atkritumu apsaimniekošanu saistītus uzdevumus; vadaprojektus, kā arī uzľēmuma patstāvīgu struktūrvienību darbu.Vides tehnologs strādā valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzľēmumos,kur nepieciešami risinājumi, lai mazinātu procesa kaitīgo ietekmi uz vidi.2.38.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja analizēt, novērtēt un kontrolēt vides stāvokli, t.sk. piesārľojumalīmeni.2. Spēja veikt ūdens, augsnes, gaisa, fizikālās un ķīmiskās analīzes.3. Spēja aprēķināt, izvērtēt ūdens, augsnes, gaisa, u.c. vides piesārľojumafizikālo un ķīmisko analīţu rezultātus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


474. Spēja plānot vides aizsardzības pasākumus.5. Spēja organizēt ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēt ietekmjubūtiskumu.6. Spēja izstrādāt un pielietot videi draudzīgas tehnoloģijas notekūdeľuattīrīšanā, atkritumu apsaimniekošanā, dzeramā un tehniskā ūdens sagatavošanā,augsnes un gaisa attīrīšanā ilgtspējīgas attīstības kontekstā.7. Spēja diagnosticēt tehnoloģiskā aprīkojuma ekspluatācijas gaitāradušos traucējumu cēloľus.8. Spēja sagatavot nepieciešamo dokumentāciju vides aizsardzībasprojektu izstrādei, t.sk., veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus.9. Spēja aprēķināt vides degradācijas ekonomiskos zaudējumus, kā arīdegradācijas novēršanas ekonomisko efektivitāti.10. Spēja pielietot matemātiskas metodes vides novērtējuma analīzē,izpētē un vides aizsardzības priekšlikumu izstrādē.11. Spēja izstrādāt piesārľotu teritoriju rekultivācijas projektus.12. Spēja organizēt un vadīt vides pārvaldības sistēmas.13. Spēja pielietot biroja tehniku, informācijas tehnoloģijas unnepieciešamo programmatūru.14. Spēja veikt vides auditu.15. Spēja ievērot normatīvos aktus vides aizsardzības jomā.16. Spēja organizēt savu un padoto darbinieku pienākumu veikšanu,nodrošināt komandas darbu uzdevumu izpildē.17. Spēja saskaľot savus darba pienākumus ar citu saistīto speciālistudarba pienākumiem.18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.19. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


4820. Spēja ievērot profesionālās ētikas principus.21. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.22. Spēja uzľemties atbildību par savas profesionālās darbībasrezultātiem.2.38.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Novērtēt analizēt, kontrolēt vides stāvokli, identificēt videspiesārľojuma avotus.2. Veikt ūdens, augsnes, gaisa, u.c. vides piesārľojuma fizikālās unķīmiskās analīzes.3. Veikt vides risku analīzi.4. Plānot vides aizsardzības pasākumus.5. Nodrošināt vides monitoringa datu vākšanu, apstrādi, analīzi.6. Organizēt ietekmes uz vidi novērtējumu.7. Izstrādāt un ekspluatēt videi draudzīgas tehnoloģijas notekūdeľuattīrīšanas, atkritumu apsaimniekošanas, dzeramā un tehniskā ūdenssagatavošanas, augsnes, zemes dzīļu ieguves un izmantošanas, gaisa attīrīšanasilgtspējīgas attīstības kontekstā.8. Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju vides aizsardzības projektuizstrādei, veikt ar dabas resursu izmantošanu vai ar piesārľojumu saistītosekonomiskos aprēķinus.9. Diagnosticēt tehnoloģiskā aprīkojuma ekspluatācijas gaitā radušostraucējumu cēloľus.10. Aprēķināt vides degradācijas ekonomiskos zaudējumus undegradācijas novēršanas ekonomiskos ieguvumus.11. Pielietot matemātiskas metodes vides novērtējuma analīzē, izpētē,vides aizsardzības priekšlikumu izstrādē.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


4912. Izstrādāt piesārľotu teritoriju rekultivācijas projektus.13. Sagatavot informatīva rakstura materiālus populārzinātniskā valodā.14. Pielietot biroja tehniku, informācijas tehnoloģijas undatorprogrammas.15. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasnormatīvo aktu prasības.16. Pārzināt iekšējā vides audita veikšanas principus.17. Prast ieviest vides pārvaldības sistēmu vai tās elementus uzľēmumā.18. Organizēt un nodrošināt savu un padoto darbinieku pienākumuveikšanu.19. Sadarboties ar citiem speciālistiem.20. Ievērot profesionālās ētikas principus.21. Pārvaldīt valsts valodu.22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī.23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.24. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.25. Atbildēt par savas profesionālās darbības rezultātiem.2.38.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumuveikšanai nepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. ģeogrāfija;1.2. loģistika;1.3. zemes dzīļu resursu izmantošana;1.4. riska analīze.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


502. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķīmijas cikla zinātnes;2.2. fizikas cikla zinātnes;2.3. bioloģijas cikla zinātnes;2.4. inţenierģeoloģija un ģeodēzija;2.5. darba vides aizsardzība;2.6. vides ekonomika;2.7. projektu vadība;2.8. ietekmes uz vidi un stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums;2.9. ķīmijas tehnoloģija;2.10. dabas resursu apsaimniekošana;2.11. ekoloģiskās būvniecības tehnika;2.12. ekotoksikoloģija;2.13. ūdenssaimniecība;2.14. ūdensapgāde un kanalizācija;2.15. atkritumu apsaimniekošana;2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. valsts valoda;3.2. divas svešvalodas saziľas līmenī;3.3. vides ķīmija;3.4. tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika;3.5. kartogrāfija;3.6. vides tehnoloģija;3.7. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;3.8. vides kvalitātes stāvokļa noteikšana;3.9. ūdens, gaisa, augsnes attīrīšanas tehnoloģijas;3.10. informācijas tehnoloģijas;3.11. normatīvie akti vides aizsardzības jomā;3.12. ūdensapgāde un notekūdeľu saimniecība;3.13. vides monitorings;3.14. degradēto teritoriju rekultivācijas metodes un tehnoloģijas;3.15. profesionālās ētikas un saskarsmes pamatprincipi;3.16. darba aizsardzība (individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi,ugunsdzēsības līdzekļi);3.17. darba tiesiskās attiecības.2.39. Biotehnologa profesijas standarts2.39.1. Vispārīgie jautājumiLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


511. Profesijas nosaukums – biotehnologs.2. Profesijas kods – 3141 26.2.39.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– biotehnologs izstrādā, organizē un vada biotehnoloģiskos procesusuzľēmumā un veic pētījumus un konsultē šajā jomā; organizē un vada iekārtuekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši normatīvajiem aktiem untehniskajai dokumentācijai; vada citus darbiniekus.Biotehnologs strādā uzľēmumā, kurā pielieto biotehnoloģiskās metodesun izmanto biotehnoloģiskos paľēmienus produkcijas raţošanā vai uzľēmumubioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijā.2.39.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja organizēt biotehnoloģijas aparatūras un ar aseptiskā procesa daļassaistīto komunikāciju sterilizācijas procesus.2. Spēja organizēt sterila gaisa sagatavošanu substrāta (barotnes)biotehnoloģiskajiem procesiem.3. Spēja organizēt un veikt bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes unapkopot un apstrādāt analīţu rezultātus.4. Spēja organizēt un veikt atbilstošu substrāta sagatavošanu unsterilizēšanu.5. Spēja organizēt un veikt sējmateriāla audzēšanu un saglabāšanu.6. Spēja sagatavot nosacījumus fermentāciju veikšanai.7. Spēja organizēt, nodrošināt un vadīt bioloģiski aktīvo vielu producentaraţošanas fermentāciju.8. Spēja strādāt ar fermentācijas procesu automātiskās vadības iekārtāmun sistēmām, un procesa datorizētās uzskaites programmām.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


529. Spēja organizēt biomasas atdalīšanu no tehnoloģiskā procesa unfermentācijas produktu izdalīšanu un attīrīšanu.10. Spēja lietot mērīšanas ierīces, instrumentus, reaģentus un materiālus,darba apģērbu, individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.11. Spēja novērtēt biotehnoloģisko procesu un iegūto produktu atbilstībuizvirzītajām kvalitātes prasībām.12. Spēja analizēt biotehnoloģiskos riskus un plānot nepieciešamoslaboratoriskos izmeklējumus, risināt tehnoloģiskā procesa neatbilstībunovēršanu.13. Spēja orientēties aktuālajos normatīvajos aktos un tehniskajādokumentācijā, un pielietot to biotehnoloģijas jomā.14. Spēja aprēķināt, noformēt un izvērtēt biotehnoloģisko procesurezultātus, pielietojot informācijas tehnoloģijas.15. Spēja lasīt un veidot tehnoloģiskās shēmas.16. Spēja sadarboties ar citiem uzľēmuma speciālistiem kopēju mērķusasniegšanā.17. Spēja strādāt komandā un ievērot profesionālās un vispārīgās ētikasprincipus.18. Spēja noformēt lietišķos dokumentus.19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.20. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības noteikumu ievērošanu.21. Spēja izvērtēt savas darbības riskus un uzľemties atbildību pariegūtajiem rezultātiem.22. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.2.39.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmesLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


531. Veikt ar procesa aseptisko daļu saistīto iekārtu un to komunikācijusterilizāciju uzľēmumā.2. Sagatavot sterilu gaisu substrāta biotehnoloģiskajiem procesiem.3. Veikt produktu bioķīmisko rādītāju analīzes atbilstoši instrukcijām unstandartu prasībām.4. Veikt biotehnoloģisko un mikrobioloģisko testēšanu atbilstošiinstrukcijām un standartu prasībām.5. Nolasīt mērījumus, aprēķināt, noformēt un izvēlēties testēšanasrezultātus.6. Organizēt un nodrošināt sējmateriāla pagatavošanas un saglabāšanasprocedūru.7. Veikt bioloģiski aktīvo vielu producenta raţošanas fermentāciju.8. Veikt operācijas ar fermentācijas procesu automātiskās vadībasiekārtām, sistēmām un procesa datorizētās uzskaites programmām.9. Organizēt un veikt biomasas atdalīšanu no šķidruma un bioloģiskiaktīvo vielu izdalīšanu un attīrīšanu, kur tas nepieciešams.10. Prast rīkoties ar substrāta sagatavošanas un sterilizācijas iekārtām.11. Prast rīkoties ar mikroorganismu tīrkultūrām un iekārtām sējmateriālaaudzēšanai.12. Pareizi lietot kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus,kad tas nepieciešams.13. Lietot aktuālus normatīvos aktus un tehnisko dokumentācijubiotehnoloģijas jomā.14. Ieviest un izmantot testēšanas dokumentāciju testēšanai savaskompetences ietvaros.15. Organizēt savu un sev pakļauto darbinieku darbu.16. Ievērot profesionālās un vispārīgās ētikas principus un saskarsmeskultūru.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


5417. Saskaľot savu profesionālo darbību ar citiem uzľēmumaspeciālistiem, kur tas nepieciešams, kopēju mērķu sasniegšanai.18. Lasīt un veidot tehnoloģiskās shēmas.19. Pārvaldīt valsts valodu.20. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī.21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.22. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.23. Atbildēt par savas profesionālās darbības rezultātiem un sekām.2.39.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī par smagiem metāliem un to toksiskām īpašībām.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. laboratorijas trauku veidi, nozīme un pielietojums;2.2. ķīmisko reaktīvu apzīmējumi un nozīme;2.3. ķīmisko elementu periodiskā sistēma;2.4. organisko vielu klases un to īpašības;2.5. bioķīmisko vielu klasifikācija;2.6. testēšanas laboratoriju iekārtas un to pielietojums;2.7. mikroorganismu klasifikācija, to ietekme uz cilvēku organismu undzīvības procesiem;2.8. organisko vielu metabolisms mikroorganismos;2.9. sterilizācijas un dezinfekcijas teorētiskie pamati;2.10. galvenie ekonomikas uzdevumi un mērķi;2.11. galvenie ekonomikas jēdzieni;2.12. gatavās produkcijas (starpproduktu) pašizmaksas aprēķināšana;2.13. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. bioķīmija, bioloģiski aktīvo vielu jēdziens;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


553.2. mikroorganismu specifiskās producējošās īpašības un aktivitāte,bioloģiski aktīvo vielu metabolisma ceļi;3.3. substrāta, aparatūras un komunikāciju sterilizācija, sterilizācijas veidito priekšrocības un trūkumi;3.4. substrāta, aparatūras un komunikāciju termiskā sterilizācija;3.5. sterila gaisa sagatavošanas paľēmieni;3.6. sējmateriāla audzēšana un saglabāšana;3.7. bioloģiski aktīvo vielu producentu audzēšana raţošanasfermentatoros;3.8. biomasas atdalīšanas paľēmieni un daţādu tehnoloģisko atdalīšanaspaľēmienu priekšrocības un trūkumi;3.9. bioloģiski aktīvo vielu izdalīšanas un koncentrēšanas metodes, topriekšrocības un trūkumi (ekstrakcija, nogulsnēšana ar organiskajiemšķīdinātājiem, nogulsnēšana ar ļoti koncentrētiem sāls šķīdumiem, dialīze,ultrafiltrācija, vakuumkoncentrēšana, hromatogrāfija un citas mūsdienuizdalīšanas metodes un ţāvēšana);3.10. IT risinājumi – programmējami loģiski kontrolieri, to darbībasprincipi un lietošana;3.11. procesu automātiskās vadības sistēmas un procesu attālinātā vadība;3.12. procesu vadības vizualizācija, lietotāja interfeisu jēdziens;3.13. rezultātu noformēšanas, apstrādes, uzkrāšanas un arhivēšanasprogrammas (MS Word, Excel, Access);3.14. tehnoloģisko shēmu izstrādes programmas (Adobe CorelDraw);3.15. mikrobioloģisko paraugu testēšanas metodes (parauguhomogenizācija, membrānu filtrācija, virsmas un šķidruma inokulācija u.tml.);3.16. ķīmisko paraugu testēšanas metodes (titrēšana, gāzes un šķidrumahromotogrāfija u.tml.);3.17. profesionālās un vispārīgās ētikas principi;3.18. darba aizsardzība;3.19. vides aizsardzība;3.20. darba tiesiskās attiecības;3.21. valsts valoda;3.22. divas svešvalodas saziľas līmenī.2.40. Masiera profesijas standarts2.40.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – masieris.2. Profesijas kods – 3255 01.2.40.2. Nodarbinātības aprakstsLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


561. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē,rehabilitācijā, un, pielietojot daţādus masāţas veidus, veicina pacienta vaiklienta (turpmāk – pacienta) veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselībusaistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, atbilstošiiegūtajai profesijai būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona.2.40.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veikt pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu un sagatavotpacientu masāţai, izvērtējot masāţas kontrindikācijas katram pacientamindividuāli.2. Spēja veikt pacienta atbilstošās ķermeľa zonas masāţu, ievērojot viľaveselības stāvokli, nepieciešamo procedūras intensitāti un ilgumu.3. Spēja veikt pacienta aprūpi pēc masāţas.4. Spēja novērtēt masāţas rezultātus.5. Spēja lietot masāţā atbilstošas medicīniskās ierīces un ārstnieciskāsvielas.6. Spēja izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas masāţai vai atsevišķāmmasāţas tehnikām.7. Spēja ievērot infekciju kontroles pasākumus.8. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības.9. Spēja novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegtpirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību10. Spēja noformēt medicīnisko dokumentāciju.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


5711. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājotpatstāvīgi vai komandā.12. Spēja izprast un ievērot profesionālo ētiku un konfidencialitātisaskarsmē ar pacientu, veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu arpacientiem, darba devējiem un kolēģiem.13. Spēja pieľemt ar komercdarbību saistītus lēmumus, izvēlētieskomercdarbības optimālo variantu.14. Spēja izmantot un piemērot komercdarbību un darba tiesiskāsattiecības reglamentējošos normatīvos dokumentus.15. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītus, kā arī labas praksesakceptētus sasniegumus veselības aprūpes jomā savā darbā.16. Spēja veikt izglītojošu darbu, lai veicinātu pacienta aktīvu un apzinātulīdzdalību atveseļošanās procesā.17. Spēja uzľemties atbildību par savas profesionālās darbībasrezultātiem.18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.19. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.20. Spēja ievērot ārstniecības jomas normatīvo aktu prasības.2.40.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Novērtēt pacienta aktuālo veselība stāvokli, iespējamās kontrindikācijasmasāţas procedūrām.2. Ievākt pacienta nepieciešamos anamnēzes datus.3. Novērtēt pacienta konstitucionālo tipu.4. Novērtēt un dokumentēt pacienta ādas, zemādas un muskuļu stāvokli.5. Sagatavot darba vidi, nepieciešamo aprīkojumu, aparatūru, materiālusun palīglīdzekļus masāţai atbilstoši pacienta stāvoklim.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


586. Sagatavot pacientu masāţai.7. Izprast ārsta norādījumus par pacienta slimību, slimības stadiju,masāţas veidu, lokalizāciju un mērķiem.8. Lietot masiera darbam nepieciešamo aparatūru, veikt masāţu aratbilstošām medicīniskām ierīcēm.9. Lietot masāţas procedūrām nepieciešamās ārstnieciskās vielas.10. Veikt klasiskās masāţas paľēmienus, palīgpaľēmienus, ievērojotpareizu secību, kustību virzienu un ritmu.11. Veikt vispārēju un atsevišķu ķermeľa daļu klasisko masāţu.12. Veikt segmentāro masāţu.13. Veikt pēdu masāţu.14. Veikt manuālo limfodrenāţu.15. Veikt masāţu atbilstoši bērnu attīstības īpatnībām.16. Informēt pacientus par masāţas procedūrām, to norisi, ietekmi uzorganismu, vēlamajām reakcijām.17. Novērtēt agrīno un vēlīno pacienta reakciju pēc masāţas.laikā.18. Ievērot pareizu stāju un ergonomisku darba pozu masāţas veikšanas19. Ievērot darba un personīgās higiēnas, drošības prasības.20. Ievērot vides, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošībasprasības.21. Veikt masāţas rezultātu novērtēšanu un dokumentēt to, nodrošinātmedicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, nodrošināt konfidencialitāti.22. Strādāt komandā.23. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


5924. Sagatavot profesionālajai darbībai nepieciešamos grāmatvedības unfinanšu dokumentus.25. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.26. Ievērot medicīniskās ētikas normas.27. Uzturēt savu profesionālo kompetenci un kvalifikāciju.28. Pārvaldīt valsts valodu.29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī.31. Ievērot ārstniecības jomas, komercdarbības un darba tiesisko attiecībureglamentējošos normatīvos aktus.2.40.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. masāţas vēsture;1.2. daţādo masāţas veidu attīstība veselības un labklājības veicināšanā;1.3. pedagoģijas pamati;1.4. aprūpes pamatjēdzieni – cilvēks, veselība, vide, aprūpe – tosavstarpējā saistība, darbs komandā;1.5. cilvēka pamatvajadzības – fizioloģiskās, sociālās, garīgās,intelektuālās, to ietekmējošie faktori;1.6. cilvēka funkcionēšanas biopsihosociālais modelis, Starptautiskāfunkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, rehabilitācijaspamatprincipi;1.7. projektu vadība.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. personības psiholoģija;2.2. komercdarbības pamati, uzľēmuma organizēšana, plānošana unvadīšana, vadības teorijas jautājumi;2.3. grāmatvedības pamatprincipi;2.4. anatomija;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


602.5. fizioloģija;2.6. vispārējā un speciālā patoloģija;2.7. mikrobioloģija un infekciju kontrole;2.8. higiēna;2.9. iekšējo orgānu un to sistēmu slimību etioloģija, patoģenēze, klīnikaun ārstēšanas principi;2.10. balsta – kustību aparāta traucējumi un slimības;2.11. asinsrites un limfātiskās sistēmas traucējumi un slimības;2.12. nervu sistēmas traucējumi un slimības;2.13. bērnu attīstības īpatnības2.14. medicīniskās rehabilitācijas pamatprincipi;2.15. neķirurģiska ķermeľa formas korekcija, masāţa estētiskajāmedicīnā,2.16. ergonomija;2.17. ūdensdziedniecības un klasiskās dabas dziedniecībaspamatprincipi;2.18. vides veselība un to ietekmējošie fiziskie, ķīmiskie un bioloģiskiefaktori, to novērtēšana un ietekmēšanas iespējas;2.19. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. saskarsmes psiholoģija;3.2. pacienta izmeklēšana – ādas, zemādas, saistaudu, balsta – kustībuaparāta, stājas novērtējums, konstitucionālās īpatnības;3.3. klasiskās masāţas indikācijas un kontrindikācijas, masāţas higiēna,pielietojamie materiāli;3.4. klasiskās masāţas paľēmienu iedarbība uz balsta – kustību aparātu,asinsrites, limfātisko, nervu sistēmu;3.5. klasiskās masāţas pamatpaľēmienu – glāstīšanas, berzēšanas,mīcīšanas un vibrācijas īpatnības un tehnika;3.6. klasiskās masāţas metodika pie sirds – asinsrites, elpošanas,gremošanas, nervu, maľu orgānu, balsta – kustību aparāta slimībām;3.7. masāţā pielietojamās vielas, to sastāvs un īpašības;3.8. segmentārās masāţas tehnika, indikācijas kontrindikācijas;3.9. bērnu masāţa;3.10. manuālā limfodrenāţa;3.11. sporta masāţa;3.12. punktu masāţa;3.13. saistaudu masāţa;3.14. pēdu masāţa;3.15. banku masāţa;3.16. grūtnieču masāţa;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


613.17. zemūdens masāţa, Šarko duša;3.18. masāţa ar daţādām masāţas ierīcēm3.19. pacienta vitālo mērījumu novērtēšana;3.20. neatliekamā medicīniskā palīdzība;3.21. masāţas kabineta aprīkojums, palīglīdzekļi, to pielietošana;3.22. masiera darba dokumentēšanas principi;3.23. masiera darba drošība un to ietekmējošie fiziskie, ķīmiskie unbioloģiskie faktori, to novērtēšana un ietekmēšanas iespējas;3.24. profesionālās ētikas pamati;3.25. profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti;3.26. lietvedība;3.27. informācijas tehnoloģijas;3.28. valsts valoda;3.29. vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī;3.30. vides aizsardzība;3.31. darba tiesiskās attiecības;3.32. darba aizsardzība.2.41. Pastorālā darba speciālista profesijas standarts2.41.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – pastorālā darba speciālists.2. Profesijas kods – 3413 07.2.41.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– pastorālā darba speciālists ir pastorālā darba jomas speciālists LatvijasBaptistu draudţu savienības vai citu Latvijas Republikā atzīto reliģiskokonfesiju draudzēs, kurš atbilstoši konfesijas darbības praksei, tradīcijai uniekšējai kārtībai reliģisko lietu vecāko speciālistu vadībā organizē pastorālāsaprūpes darbu un līdzdarbojas reliģiskajā darbībā; koordinē reliģiska saturainformatīvus un izglītojošus pasākumus; izskaidro praktiskās teoloģijasjautājumus.Pastorālā darba speciālists strādā vai veic brīvprātīgā pienākumuskonfesijas dibinātajās institūcijās, kurās paredzēts vai atļauts pastorālās aprūpesdarbs (turpmāk – institūcija).LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


622.41.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāprofesionālā kompetence1. Spēja organizēt darbu pastorālās aprūpes darba jomā, respektējotpersonas tiesības uz domu, apziľas un reliģijas brīvību, kā arī respektējotpersonas fiziskās, emocionālās un garīgās robeţas un vajadzības.2. Spēja orientēties bibliskās teoloģijas pamatos, konfesijas reliģiskajāpraksē un teoloģiskajās koncepcijās.3. Spēja izprast praktiskās teoloģijas jautājumus un pastorālās aprūpesdarba organizatoriskos jautājumus.4. Spēja darboties tiešā reliģisko lietu vecāko speciālistu pārraudzībā unvadībā.5. Spēja adekvāti un ar cieľu rīkoties pastorāla rakstura problēmsituācijās.6. Spēja aprakstīt pastorālās aprūpes darba organizēšanas procesuatbilstoši profesionālajai kompetencei.7. Spēja mācīt konfesijas ticības mācību un paskaidrot teoloģiskāskoncepcijas daţādu vecumgrupu auditorijām.8. Spēja koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus unprogrammas praktiskās teoloģijas jautājumos.9. Spēja asistēt reliģisko lietu vecākos speciālistus pastorālā darbaveikšanā.10. Spēja iedrošināt un atbalstīt indivīdu vai mērķa grupu praktizētkonfesijā akceptētos ētiskos standartus.11. Spēja uzklausīt vērtējumu par savu profesionālo darbību un pastāvīgipilnveidot savu profesionālo darbību un kvalifikāciju.12. Spēja informēt pastorālajā darbā iesaistītās puses, tai skaitā reliģiskolietu vecākos speciālistus, par savas darbības rezultātiem.13. Spēja argumentēti izklāstīt un uzklausīt priekšlikumus un ieteikumusauditorijas priekšā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


6314. Spēja izmantot pastorālās aprūpes darbam un savai profesionālajaikompetencei atbilstošus resursus, lai optimizētu savu profesionālo darbību.15. Spēja ievērot normatīvos aktus profesionālās darbības veikšanai.16. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas sava darba veikšanai.17. Spēja ievērot profesionālās un reliģiskās ētikas normas.18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.19. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības.20. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.21. Spēja uzľemties atbildību par savas profesionālās darbībasrezultātiem.2.41.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Ievērot institūcijā noteiktās pastorālās aprūpes darba prioritātes unizvirzītos uzdevumus.2. Uzturēt profesionālajai ētikai un kompetencei atbilstošas attiecības ganar reliģisko lietu vecākajiem speciālistiem, gan ar pastorālajā aprūpē esošāmpersonām, gan ar citiem institūcijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem.3. Pielietot iegūtās zināšanas pastorālās aprūpes darba organizēšanaspraksē.4. Organizēt pastorālās aprūpes sniegšanu, kas respektē daţādību unatšķirības.5. Dokumentēt savu profesionālo darbību.6. Daţādu vecumposmu auditorijām mācīt konfesijas ticības mācību unpaskaidrot praktiskās teoloģijas jautājumus, ľemot vērā konfesijas tradīcijas unteoloģiskās koncepcijas.7. Izmantot un pielietot reliģiskās izglītības darbam paredzētos mācībumateriālus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


648. Daţādu vecumposmu auditorijām darīt pieejamus pastorālā darbaspeciālista profesionālajai kompetencei atbilstošus reliģiskos resursus uninformāciju par pastorālo aprūpi.9. Paskaidrot savu un respektēt citu viedokli.10. Koordinēt reliģiski izglītojošu pasākumu, projektu un programmuīstenošanu.11. Atbalstīt un iedrošināt personu praktizēt konfesijas ticības praksi,respektējot personas tiesības uz domu, apziľas un reliģijas brīvību.12. Respektēt personas vecumposmu īpatnības un ievērot fizisko personudatu aizsardzības prasības.13. Ievērot profesionālās un reliģiskās ētikas normas.14. Strādāt ar datortehniku, biroja tehniku, lietot internetu informācijasiegūšanai.15. Izglītoties profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai.16. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnasprasības darba vidē.17. Ievērot profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus.18. Pārvaldīt valsts valodu un vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī.19. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.20. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.21. Pārzināt personālvadības pamatus.22. Pārzināt projektu vadības pamatprincipus.23. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.2.41.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanasLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


651. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. personāla vadība;1.2. projektu izstrāde un vadīšana;1.3. krīzes situāciju izpratne;1.4. reliģiskās konfesijas vēsture.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1 vispārīgā psiholoģija;2.2. attīstības psiholoģija;2.3. reliģiskās konfesijas teoloģiskās koncepcijas;2.4. praktiskā teoloģija;2.5. bibliskās teoloģijas pamati;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. profesionālā ētika;3.2. saskarsmes psiholoģija;3.3. saziľas prasmes;3.4. reliģiskās konfesijas un to institūciju pārvaldes principi;3.5. reliģiskās konfesijas ticības mācības interpretācija;3.6. pastorālās aprūpes organizācija;3.7. darba tiesiskās attiecības;3.8. reliģijas pedagoģija;3.9. valsts valoda;3.10. vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī;3.11. brīvprātīgais darbs;3.12. lietvedība;3.13. informācijas tehnoloģijas;3.14. darba aizsardzība;3.15. vides aizsardzība.”;2.8. izteikt sadaļas „III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeľa profesijustandarti” apakšnodaļas „3.21. Sociālā audzinātāja profesijas standarts”apakšnodaļas „3.21.2. Nodarbinātības apraksts” 2.punktā otro rindkopu šādāredakcijā:„Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiemNr.1036 „Audţuģimenes noteikumi”, par sociālo audzinātāju var būt persona,kura sasniegusi 25 gadu vecumu.”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


662.9. izteikt sadaļas „III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeľa profesijustandarti” 3.31. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:„3.31. Iespieddarbu noformējuma speciālista profesijas standarts”;2.10. izteikt sadaļas „III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” apakšnodaļas „3.31. Iespieddarbu noformējuma speciālistaprofesijas standarts” apakšnodaļas „3.21.1. Vispārīgie jautājumi” 1.punktu šādāredakcijā:„1. Profesijas nosaukums – iespieddarbu noformējuma speciālists”;2.11. aizstāt sadaļas „III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” apakšnodaļas „3.31. Iespieddarbu noformējuma speciālistaprofesijas standarts” apakšnodaļas „3.21.2. Nodarbinātības apraksts” 2.punktapirmajā un otrajā rindkopā vārdus „digitālā noformējuma speciālists” ar vārdiem„noformējuma speciālists”;2.12. papildināt sadaļu „III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” aiz apakšnodaļas „3.41. Elektronikas tehniķa profesijasstandarts” ar apakšnodaļām „3.42. Inţenierkomunikāciju tehniķa profesijasstandarts”, „3.43. Elektrotehniķa profesijas standarts”, „3.44. Ķīmiskās unbioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķa profesijas standarts”, „3.45. Pārtikasproduktu kvalitātes inspektora palīga profesijas standarts”, „3.46. Vides tehniķaprofesijas standarts”, „3.47. Biotehnologa palīga profesijas standarts”, „3.48.Tērpu stila speciālista profesijas standarts”, „3.49. Programmēšanas tehniķaprofesijas standarts”, „3.50. Datorsistēmu tehniķa profesijas standarts”, „3.51.Telekomunikāciju tehniķa profesijas standarts” un „3.52. Vizuālā tēla stilistaprofesijas standarts” šādā redakcijā:„3.42. Inženierkomunikāciju tehniķa profesijas standarts3.42.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – atbilstoši kodam.2. Profesijas kodi:3112 07 Inţenierkomunikāciju TEHNIĶIS3112 34 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS3112 35 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS3112 36 Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS3112 37 Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶISLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


673112 38 Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS (turpmāk kopā –inţenierkomunikāciju tehniķis).3.42.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– inţenierkomunikāciju tehniķis veic iekšējo un ārējoinţenierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas unkondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu,aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inţenierkomunikācijas), izbūves,ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķuinţenierkomunikāciju montāţas darbu veidus un apjomu; izvēlas materiālus,instrumentus un aprīkojumu inţenierkomunikāciju montāţas darbu veikšanaiatbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi,novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā; saskaľo savu darbu ar visiem projektarealizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, ar kopējiem darbu grafikiem; dodnepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojuma izpildi.Inţenierkomunikāciju tehniķis strādā uzľēmumos, kas nodarbojas arinţenierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.3.42.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja analizēt būvobjekta informāciju par veicamiem darbiem,konstruktīvi veidot kopējo priekšstatu par plānoto darbu izpildes nosacījumiemun īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu un tehniskajā projektā norādītajāmprasībām.2. Spēja izprast būvprojekta dokumentāciju, pārzinotinţenierkomunikāciju sistēmu montāţas darbu procesu un mijiedarbību, sākotno darbu uzsākšanas līdz sistēmu nodošanai ekspluatācijā.3. Spēja atbildīgi plānot un organizēt inţenierkomunikāciju izbūvesdarbus, sadarbojoties ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem, nodrošinotinţenierkomunikāciju izbūvi un secību atbilstoši būvprojektam un darbuveikšanas grafikam.4. Spēja organizēt inţenierkomunikāciju izbūves darbos nepieciešamomateriālu loģistiku un atbilstošu materiālu uzglabāšanu būvobjektā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


685. Spēja saudzīgi izturēties pret mantiskām vērtībām, ievērot materiāluraţotāju montāţas noteikumus un materiālu savstarpējo saderību.6. Spēja ekspluatācijas un remonta darbus organizēt savlaicīgi un labākvalitātē.7. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasprasības un organizēt prasību ievērošanu darbavietā.8. Spēja vadīt inţenierkomunikāciju montētāju darbu, nosakotnepieciešamās prasmes konkrēta inţenierkomunikāciju montāţas uzdevumaizpildei, veicot darbu sadali, uzskaiti un pārbaudi.9. Spēja instruēt darbiniekus.10. Spēja nekavējoties rīkoties nelaimes gadījuma un avārijas situācijā unsniegt pirmo palīdzību.11. Spēja izvērtēt inţenierkomunikāciju sistēmu ekspluatācijasnosacījumus un darbības principus, sniegt priekšlikumus par alternatīviemrisinājumiem inţenierkomunikāciju sistēmu montāţā.12. Spēja nodrošināt informācijas apmaiľu ar būvniecības procesāiesaistītajiem dalībniekiem, plānojot darbu secību un saskaľojot darba zonasatbilstoši tehnoloģisko procesu dinamikai, t.sk. piedalīties būvobjekta raţošanassapulcēs.13. Spēja nodrošināt rentabilitāti inţenierkomunikāciju sistēmu izbūvē unsavlaicīgi norādīt uz iespējamajiem riskiem un zaudējumu rašanos.14. Spēja izprast pasūtītāja, projektētāju prasības un pamatot daţādutehnoloģiju un mehānismu izmantošanas iespējamo ietekmi uz tiešo izmaksuoptimizāciju.15. Spēja organizēt izbūvētās sistēmas pārbaudi, ieregulēšanu,balansēšanu, tās palaišanu un nodošanu ekspluatācijā.16. Spēja sagatavot izbūvēto inţenierkomunikāciju izpilddokumentācijuun veikt nepieciešamos saskaľojumus ar atbildīgajām iestādēm.17. Spēja kontrolēt veikto darbu kvalitāti, materiālu un darbaspēka resursupatēriľu, nodrošinot kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgu darba izpildi.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


6918. Spēja ievērot un pielietot kvalitātes vadības sistēmu procedūras.19. Spēja sekot līdz izmantojamo mērinstrumentu kalibrācijai unmetroloģiskai pārbaudei.20. Spēja izvērtēt darbu izmaksas un sniegt informāciju finanšu undarbaspēka resursu plānošanai atbilstoši tāmju izmaksu noteikšanaspamatprincipiem.21. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.22. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.23. Spēja izveidot pozitīvu priekšstatu par uzľēmumu, aizstāvot savas unuzľēmuma intereses.24. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.25. Spēja ievērot darba tiesiskās attiecības.3.42.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Orientēties būvniecību regulējošajos normatīvos aktos.2. Izmantot interneta globālo tīmekli, atrast nepieciešamo informāciju.3. Izprast un lietot būvniecības terminoloģiju.4. Izvērtēt esošo situāciju būvobjektā, efektīvi darboties un organizētmontāţas procesu, ľemot vērā montāţas procesu ietekmējošos faktorus.5. Nodrošināt aktuālās informācijas apmaiľu starp būvniecības procesāieinteresētajām pusēm.6. Izstrādāt detalizētus darbu veikšanas grafikus, izmantojot darba grafikusastādīšanas principus un specializētas datorprogrammas.7. Izprast inţenierkomunikāciju izbūves tehnoloģiskā procesa dinamiku.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


708. Ievērot darba grafiku un kontrolēt veicamos inţenierkomunikācijuizbūves darbus, un reaģēt uz aktuālo situāciju objektā.9. Izprast veicamo inţenierkomunikāciju izbūves darbu specifiku unpiemeklēt atbilstošus darba instrumentus un mehānismus.10. Orientēties tirgus situācijā un plānot materiālu piegādes, izvērtējotinţenierkomunikāciju produkcijas klāstu, izmaksas, kvalitāti, apmaksasnosacījumus, garantijas, piegādes termiľus u.c. faktorus.11. Sagatavot inţenierkomunikāciju montāţai nepieciešamo materiālusarakstu un organizēt to piegādi.12. Pieľemt inţenierkomunikāciju izbūves, remonta un ekspluatācijasdarbiem atbilstošos materiālus pēc kvalitātes un kvantitātes.13. Nodrošināt atbilstošu inţenierkomunikāciju izbūves, remonta unuzturēšanas darbos izmantojamo materiālu uzglabāšanu, ievērojot raţotāja unnormatīvo aktu noteiktās prasības.14. Plānot, organizēt un kontrolēt inţenierkomunikāciju montētāju darbu.15. Veikt inţenierkomunikāciju montāţas darbus, pielietojotnepieciešamos rokas un elektroinstrumentus.16. Sagatavot kvalitātes kontroles un pārbaudes plānu konkrētaminţenierkomunikāciju montāţas procesam.17. Novērtēt veikto darbu apjomus un kvalitāti atbilstoši kvalitātesvadības procedūrai.18. Sadarboties būvprojekta ietvaros ar būvniecības procesa dalībniekiem.19. Strādāt ar būvprojekta inţenierkomunikāciju izbūves darbu izpildesdokumentiem, datoru un nepieciešamām programmām.20. Organizēt izbūvēto inţenierkomunikāciju sistēmu daļēju un pilnupārbaudi un izbūvēto sistēmu nodošanu ekspluatācijā.21. Izprast būvniecības tāmju izmaksu noteikšanas pamatprincipus.22. Aprēķināt veicamo inţenierkomunikāciju montāţas darbu finanšu undarbaspēka resursus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


7123. Atbilstoši konkrētai situācijai būvobjektā noteikt nepieciešamodarbinieku skaitu, sekot līdzi materiālu un darbaspēka resursu patēriľam.24. Veidot lietišķas attiecības ar būvniecības procesā iesaistītiemdalībniekiem un atbildīgo iestāţu pārstāvjiem.25. Risināt konfliktus un atrast kompromisus strīdīgos jautājumos.26. Saudzīgi attiekties pret mantiskām vērtībām, ievērojot personīgās unkolektīvās atbildības principus.27. Plānot inţenierkomunikāciju montāţas darbus, ievērojot normatīvoaktu prasības.28. Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam, uzľemtiesatbildību par saviem darba rezultātiem.29. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzībasprasības.30. Nodrošināt veicamajiem darbiem atbilstošus drošus darba apstākļus,izpildot darba aizsardzības speciālista norādījumus.31. Sniegt pirmo palīdzību.32. Pārvaldīt valsts valodu.33. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziľas līmenī.34. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.35. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.3.42.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. komercdarbības pamati;1.2. starpkultūtu attiecības.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


722. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. elektrodrošība un bīstamās iekārtas;2.2. tehniskie grafiskie apzīmējumi;2.3. būvprojektēšanas pamati: arhitektūra; ūdens apgāde un kanalizācija;ventilācija un gaisa kondicionēšana, gāzes apgāde, siltumapgāde;2.4. pieejamo materiālu tirgi;2.5. tehnoloģisko procesu pārzināšana būvobjektā;2.6. saskaľošanas procedūras ar atbildīgajām iestādēm;2.7. kvalitātes vadības procedūras;2.8. energoefektivitāte;2.9. elektroapgāde;2.10. tāmju tiešās izmaksas, virsizdevumi un nodokļi;2.11. tāmju noformēšana atbilstoši Latvijas būvnormatīviem (LBN);2.12. mehānismu izmaksas.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. būvniecības reglamentējums;3.2. darba aizsardzība;3.3. pirmās palīdzības sniegšana;3.4. ugunsdrošība;3.5. vides aizsardzība;3.6. inţenierkomunikāciju konstruktīvie risinājumi;3.7. inţenierkomunikāciju montāţas darbu tehnoloģija;3.8. inţenierkomunikāciju ekspluatācija;3.9. inţenierkomunikāciju montāţas darba plānošana;3.10. būvmašīnas, aprīkojumi un instrumenti;3.11. materiālu piegādes iespējas un uzglabāšanas nosacījumi;3.12. materiālu un iekārtu pielietojamība;3.13. inţenierkomunikāciju montāţas iekārtu plūsma;3.14. inţenierkomunikāciju montāţas materiālu plūsma;3.15. būvobjekta inţenierkomunikāciju montāţas organizācijas struktūra;3.16. personīgās un kolektīvās atbildības kompetence;3.17. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.18. saskarsmes psiholoģijas pamatprincipi;3.19. inţenierkomunikāciju montāţas gaita un īpatnības;3.20. inţenierkomunikāciju montāţas alternatīvie risinājumi;3.21. inţenierkomunikāciju montētāja zināšanas un prasmes;3.22. operatīvā inţenierkomunikāciju montāţas darba vadība;3.23. inţenierkomunikāciju montāţas procesa kvalitātes pārbaudesmetodes;3.24. lietvedība;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


733.25. izpilddokumentācijas sastāvs un tās veidošana;3.26. darbam nepieciešamās projektēšanas un dokumentu veidošanasdatorprogrammas;3.27. būvniecības darbu secība;3.28. inţenierkomunikāciju montāţas darbietilpība un darba laika normas;3.29. darba grafika sastādīšanas metodes un izmantojamās programmas;3.30. inţenierkomunikāciju sistēmu darbības pārbaudes metodes;3.31. inţenierkomunikāciju nodošanas ekspluatācijā procedūra unvajadzīgā dokumentācija;3.32. inţenierkomunikāciju sistēmu ieregulēšanas un balansēšanasmetodes, veidi un pieejamās tehnoloģijas;3.33. inţenierkomunikācijas, to veidi;3.34. raţotāja izvirzītās prasības inţenierkomunikāciju montāţasprocesam;3.35. būvmateriāli;3.36. inţenierkomunikāciju savstarpējā mijiedarbība;3.37. mērinstrumenti, to ekspluatācija un pārbaude;3.38. objekta kvalitātes vadības procedūras;3.39. inţeniertīklu montāţas materiāli;3.40. darbu veikšanas metodes, instrumenti un mehānismi;3.41. valsts valoda;3.42. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.43. būvniecības jomas profesionālie termini valsts valodā un vienāsvešvalodā;3.44. darba tiesiskās attiecības.3.43. Elektrotehniķa profesijas standarts3.43.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – elektrotehniķis.2. Profesijas kods – 3113 02.3.43.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas,izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūţapagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


74Elektrotehniķis strādā daţādu jomu uzľēmumos vai kā individuālaiskomersants, vai pašnodarbināta persona.3.43.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja lasīt un izprast rasējumus, elektriskās principiālās shēmas unmateriālu specifikācijas, lai sagatavotos elektrotehniķa darba uzdevuma izpildei.2. Spēja patstāvīgi veikt darba vietas un uzdevuma analīzi.3. Spēja saimnieciski plānot resursus elektroiekārtām atbilstoši darbauzdevumam un izvērtētajai informācijai.4. Spēja projektēt vienkāršas principiālās elektrotehniskās shēmas,izmantojot elektroiekārtu shēmu analogus.5. Spēja precīzi un uzmanīgi izstrādāt elektroietaišu montāţas shēmuatbilstoši principiālajai shēmai.6. Spēja izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot atbilstošus materiālus,darbarīkus un instrumentus.7. Spēja veikt elektroiekārtu atslēdznieka darbus.8. Spēja precīzi veikt elektriskos un citus mērījumus ar atbilstošiemmērinstrumentiem.9. Spēja regulēt un pārbaudīt elektroiekārtas, nepieciešamības gadījumālietojot datortehnoloģijas.10. Spēja veikt elektroiekārtu defektēšanu un novērst atklātos defektuselektroiekārtās, izmantojot atbilstošus materiālus un instrumentus.11. Spēja veikt darbus elektroiekārtu darbspēju uzturēšanai un darbmūţapagarināšanai.12. Spēja patstāvīgi izstrādāt un saskaľot darba grafiku darba pienākumuveikšanai.13. Spēja sazināties ar darba procesā iesaistītajiem speciālistiem.14. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


7515. Spēja izveidot elektrotehnisko darbu tāmi.16. Spēja izveidot un uzturēt materiāltehnisko bāzi elektrotehnisko unekspluatācijas darbu veikšanai.17. Spēja sadarboties ar tiešo darba vadītāju, mērķtiecīgi organizēt savu unsev pakļautā elektrotehniskā personāla darbu.18. Spēja noformēt un uzturēt elektrotehnisko dokumentāciju.19. Spēja uzraudzīt sev pakļauto elektrotehnisko personālu un darba vietudrošai darba veikšanai.20. Spēja novērtēt un novērst riskus elektrotehnisko darbu veikšanasprocesā.21. Spēja veikt elektrotehniskos darbus, ievērojot darba un videsaizsardzības prasības, lietojot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.22. Spēja atrast, izvērtēt un radoši lietot elektroietaišu projektēšanas,izbūves un ekspluatācijas gaitā iegūto informāciju.23. Spēja novērtēt paveikto darbu un sniegt priekšlikumus par darba gaituelektroiekārtās, lietojot nepieciešamās tehnoloģijas.24. Spēja sagatavot elektrotehnisko personālu veicamajam darbam.25. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.26. Spēja sniegt pirmo palīdzību.27. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.28. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.3.43.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Lasīt un pārzināt tehnisko dokumentāciju (rasējumus, materiāluspecifikācijas, elektriskās shēmas).LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


762. Izskaidrot elektroietaišu darbību un ierīkošanu.3. Izstrādāt un noformēt tehniskos risinājumus.4. Izstrādāt darba uzdevuma elektrotehnisko skici.5. Veikt elektroinstalācijas darbus.6. Veikt elektroiekārtu atslēdznieka darbus.7. Veikt elektromontāţas darbus.8. Veikt un fiksēt elektrisko lielumu un vērtību mērījumus.9. Veikt un fiksēt ģeometriskus mērījumus.10. Regulēt elektroiekārtas un elektroietaises.11. Pārbaudīt elektroiekārtas.12. Konstatēt, novērtēt un novērst elektroiekārtu defektus.13. Veikt nepieciešamās elektrotehniskās aplēses.14. Izvērtēt darba apstākļus, sagatavojot darba vietu drošai darbaveikšanai.15. Plānot un organizēt savu un sev pakļautā personāla darbu atbilstošiuzdevumam.16. Apzināt veicamajam darba uzdevumam nepieciešamos resursus.17. Noteikt tehnoloģiskā procesa izmaksas un izveidot tāmi.18. Novērtēt darba vidi.19. Strādāt komandā vai patstāvīgi, kā arī uzľemties iniciatīvu, ievērotdarba kultūru un profesionālās un vispārējās ētikas principus, risinātproblēmsituācijas darba procesā.20. Pārzināt materiālu, instrumentu, darbarīku sagādes norisi.21. Noformēt un uzturēt tehnisko dokumentāciju.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


7722. Noformēt dokumentāciju atbilstoši lietvedības un nozares normatīvoaktu prasībām.23. Izskaidrot, novērtēt un novērst darba vides iespējamos riskus.24. Veikt darbus atbilstoši darba aizsardzības un vides aizsardzībasnormatīvu prasībām, lietot videi draudzīgus materiālus.25. Pieľemt atbilstošus lēmumus.26. Veikt tehniskos un organizatoriskos veiktā darba un iekārtuuzraudzības pasākumus.27. Iegūt darba veikšanai nepieciešamo informāciju.28. Atrast, analizēt un lietot informāciju par jaunākajām tehnoloģijāmnozarē, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.29. Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam, uzľemtiesatbildību par saviem darba rezultātiem.30. Lietot informācijas tehnoloģijas un speciālo programmatūru darbaveikšanai.31. Sniegt pirmo palīdzību.32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.33. Pārvaldīt valsts valodu.34. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālajā saziľas līmenī.35. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.3.43.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. elektroapgādes principi un nodrošinājums;1.2. sociālās zinības;1.3. vadības pamati;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


781.4. uzskaitvedības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. elektrotīkla automatizācijas pamati;2.2. elektroiekārtas (uzbūve, darbības principi un ekspluatācija);2.3. elektronikas pamati;2.4. loģisko kontroleru programmēšana;2.5. mehānikas principi;2.6. darbu organizācija un plānošana;2.7. saskarsmes pamatprincipi;2.8. tehnoloģiskais process;2.9. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. elektriskie materiāli;3.2. elektriskie mērījumi;3.3. elektroinstalācija;3.4. elektrotehniskie grafiskie apzīmējumi;3.5. tehniskā grafika;3.6. materiālzinība;3.7. metālapstrādes darbu tehnoloģija;3.8. elektroiekārtu atslēdznieka darbi;3.9. pirmā palīdzība;3.10. datorzinības, datoru lietojumprogrammas, datu bāzes;3.11. lietvedības pamati;3.12. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.13. valsts valoda;3.14. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.15. darba vides iespējamie riska faktori un to novēršana;3.16. darba aizsardzība;3.17. vides aizsardzība;3.18. darba tiesiskās attiecības.3.44. Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķa profesijasstandarts3.44.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtumehāniķis.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


792. Profesijas kods – 3115 49.3.44.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis veic ķīmiskāsun bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču (turpmāk – iekārtu)montāţu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plāno un organizē iekārtumontāţas un remonta darbus, nodrošina darba aizsardzības prasību ievērošanuiekārtu montāţas, ekspluatācijas, apkalpošanas un remonta laikā.Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis strādā ķīmiskāsun bioķīmiskās rūpniecības uzľēmumos.3.44.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja novērtēt iekārtu bojājumus un veikt atbilstošu remontu.2. Spēja novērtēt iekārtu gatavību remonta veikšanai.3. Spēja veikt daţādus iekārtu remonta darbus.4. Spēja precīzi izgatavot un apstrādāt vienkāršas iekārtu detaļas.5. Spēja lasīt un saprast tehnisko un remonta dokumentāciju, kā arī lietotiegūto informāciju darbā.6. Spēja uzturēt iekārtas atbilstoši reglamentējošās dokumentācijasprasībām.7. Spēja izpildīt iekārtu plānotās un ārkārtas tehniskās apskates unapkopes.8. Spēja pareizi lietot mērīšanas līdzekļus un novērtēt kontroles rezultātus.9. Spēja lietot, apkalpot un uzraudzīt montāţas ierīces.10. Spēja veikt darba pienākumus un lietot mehāniskās iekārtas, darbarīkus, izejvielas un materiālus, darba apģērbu, individuālos un kolektīvosLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


80aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba un vides aizsardzības prasībām, tai skaitā,ievērojot darba specifiku telpās ar īpašām prasībām.11. Spēja ievērot sprādziendrošības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumu prasības, ja nepieciešams, atbilstoši rīkoties un sniegt pirmopalīdzību.12. Spēja atpazīt drošības signālus un zīmes un atbilstoši rīkoties.13. Spēja saprast un ievērot higiēnas prasības.14. Spēja risināt darba procesā radušās problēmas.15. Spēja veikt darbu patstāvīgi.16. Spēja plānot un organizēt savu darbu.17. Spēja atbildēt par savu rīcību, darba rezultātiem, racionālu darba laikaun resursu izmantošanu.18. Spēja saskaľot savu darbību ar daţādu līmeľu speciālistiem.19. Spēja atrast, atlasīt un izmantot nepieciešamo informāciju.20. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.21. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.3.44.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt iekārtu remonta darbus.2. Veikt metālkonstrukciju montāţas darbus.3. Izgatavot palīgierīces iekārtu remonta un montāţas darbiem.4. Veikt detaļu vienkāršu termisko apstrādi.5. Veikt vienkāršus metināšanas darbus.6. Noteikt iekārtu detaļu defektus un remonta veidus to izlabošanai.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


817. Veikt tvertľu iekšējos remontdarbus.8. Veikt nolietojušos detaļu atjaunošanas darbus un iekārtu mezglunomaiľas.9. Noteikt un pamatot iekārtu ekspluatācijas reţīma robeţas, noskaidrotavāriju un bojājumu cēloľus.10. Pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli pirms nodošanas ekspluatācijā.11. Strādāt ar kontrolmērinstrumentiem.12. Lasīt kopsalikuma un detaļu rasējumus.13. Lasīt tehnoloģiskās, hidrauliskās, pneimatiskās, kinemātiskās shēmas.14. Izstrādāt detaļu darba rasējumus, skices.15. Sastādīt un noformēt iekārtu montāţas, ekspluatācijas, apkalpošanasun remonta dokumentus.16. Pielietot labas raţošanas prakses, ISO un citu kvalitātes sistēmustandartus.17. Lietot biroja tehniku.18. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, videsaizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.19. Lietot drošības zīmes un signālus.20. Strādāt patstāvīgi un komandā.21. Plānot un organizēt savu darbu.22. Uzľemties atbildību par sava darba rezultātiem.23. Ievērot higiēnas prasības.24. Ievērot profesionālās ētikas principus.25. Pārvaldīt valsts valodu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


8226. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālā jomā saziľas līmenī.27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.28. Lietot ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības nozares normatīvos aktus.29. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.3.44.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. labas raţošanas prakses, ISO un citas kvalitātes sistēmas;1.2. uzľēmuma struktūras sistēmas;1.3. iekārtu izvēles un izvietošanas principi;1.4. agresīvās un toksiskās vielas.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. tērauda termiskā apstrāde;2.2. metālu apstrāde ar spiedienu;2.3. tehnoloģiskā procesa automatizācija, automatizācijas līdzekļi;2.4. tehnoloģiskie procesi (hidrodinamiskie, siltumprocesi, ķīmiskie,masu apmaiľas, mehāniskie, ūdeľu attīrīšanas procesi);2.5. darbgaldu uzbūve;2.6. tipveida detaļu un pamatmezglu stiprības aprēķini;2.7. tehnoloģisko iekārtu mezglu stiprības aprēķini;2.8. ekonomikas pamati;2.9. drošības zīmes un signāli;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. apstrādājamo materiālu mehāniskās īpašības;3.2. tēraudu un sakausējumu marķēšana;3.3. plastmasu, gumijas un citu nemetālisko materiālu galvenās īpašības;3.4. metālgriešanas darbgaldi;3.5. metālgriešanas un atslēdznieku instrumenti;3.6. skābju, sārmu un citu ķīmisko vielu īpašības;3.7. eļļošanas līdzekļu īpašības;3.8. metālu korozijas veidi un aizsargpārklājumi;3.9. spiediena mērīšanas līdzekļu kontrole;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


833.10. rasējumu un tehniskās dokumentācijas noformēšanas standarti;3.11. tehniskie mērījumi un mērīšanas līdzekļi;3.12. virsmas formas un raupjuma pielaides;3.13. daţādu detaļu savienojumu pielaides un sēţas;3.14. tipveida detaļu un pamatmezglu, tehnoloģisko iekārtu mezgluremonta veidi;3.15. tehnoloģisko iekārtu apkalpošana;3.16. darba aizsardzība;3.17. vides aizsardzība;3.18. pirmā palīdzība;3.19. darba higiēna;3.20. saskarsmes pamati;3.21. valsts valoda;3.22. viena svešvaloda profesionālā saziľas līmenī;3.23. profesionālā ētika;3.24. informācijas tehnoloģijas;3.25. darba tiesiskās attiecības.3.45. Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīga profesijas standarts3.45.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs.2. Profesijas kods – 3119 41.3.45.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs veic vides, pārtikas unizejvielu paraugu noľemšanu, to ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes,aprēķina un noformē analīţu rezultātus; plāno paraugu noľemšanas un analīţugrafikus; organizē savu darbu laboratorijā analīţu veikšanai.Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs strādā pārtikas raţošanasuzľēmumu laboratorijās un kvalitātes kontroles laboratorijās.3.45.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetencesLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


841. Spēja patstāvīgi un precīzi veikt pārtikas produktu, izejvielu un videsparaugu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes.2. Spēja strādāt ar mērīšanas un kontroles līdzekļiem, novērtēt kontrolesrezultātus.3. Spēja uzturēt laboratorijas aparatūru un iekārtas tīras un darba kārtībā,nodrošinot analīţu rezultātu kvalitāti un precizitāti.4. Spēja precīzi un savlaicīgi aprēķināt un dokumentēt analīţu rezultātus.5. Spēja saprast un ievērot kvalitātes sistēmas pamatprasības, kā arīnormatīvo aktu prasības, kas attiecas uz noteiktu darba uzdevumu izpildi.6. Spēja lietot laboratorijas aparatūru un iekārtas, izejvielas un materiālus,darba apģērbu, individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darbaaizsardzības prasībām.7. Spēja ievērot sprādziendrošības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumu prasības, ja nepieciešams, atbilstoši rīkoties un sniegt pirmopalīdzību.8. Spēja atpazīt drošības signālus un zīmes un atbilstoši rīkoties.9. Spēja atbildēt par saviem darba rezultātiem, racionālu darba laika unresursu izmantošanu.10. Spēja plānot un organizēt savu darbu laboratorijā.11. Spēja strādāt komandā, neradot konfliktus un psiholoģiskudiskomfortu darbā, ievērojot ētikas normas.12. Spēja saskaľot savu darbību ar daţādu līmeľu speciālistiem.13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.14. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas un vides aizsardzībasreglamentējošo normatīvo aktu prasības.3.45.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmesLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


851. Veikt izejvielu, pārtikas produktu un vides paraugu (ūdens, gaisa,virsmas nomazgājumi) mikrobioloģiskās un ķīmiskās analīzes.2. Strādāt ar ķīmiskajām vielām, reaģentiem un barotnēm.3. Pielietot laboratorijas aparatūru, iekārtas un datortehniku parauguanalīţu veikšanai, rezultātu apkopošanai un datu uzskaitei.4. Pielietot Latvijas Valsts standartus, ja nepieciešams, starptautiskiatzītus standartus un citu tehnisko dokumentāciju.5. Veikt analīţu rezultātu aprēķinus.6. Veikt darba pienākumus, ievērojot darba aizsardzības un videsaizsardzības prasības, kas noteiktas ķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijām.7. Lietot elektroiekārtas atbilstoši elektrodrošības noteikumu prasībām.8. Lietot ugunsdzēsības līdzekļus un rīkoties ugunsgrēka gadījumā.9. Rīkoties ārkārtas gadījumos.10. Lietot drošības zīmes un signālus.11. Sniegt pirmo palīdzību.12. Lietot darbam paredzēto apģērbu.13. Lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.14. Lietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus laboratorijas uninventāra kopšanai.15. Strādāt patstāvīgi un komandā.16. Uzľemties atbildību par saviem darba rezultātiem.17. Ievērot higiēnas prasības.18. Ievērot profesionālās ētikas principus.19. Pārvaldīt valsts valodu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


8620. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālā jomā saziľas līmenī.21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.22. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.3.45.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. kvalitātes sistēmas;1.2. veselīga uztura pamati;1.3. pārtikas tehnoloģijas pamati;1.4. pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. pārtikas apdraudējuma un kritisko kontroles punktu sistēmaspamatprincipi (HACCP);2.2. pārtikas ķīmija;2.3. pārtikas mikrobioloģijas pamati (patogēnie unindikatormikroorganismi), saindēšanās ar uzturu;2.4. dzeramā ūdens sastāvs un laboratorisko izmeklējumu veidi;2.5. pārtikas higiēnas pamati;2.6. ekonomikas pamati;2.7. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. laboratorijas trauki un iekārtas;3.2. laboratorijas darba procedūras;3.3. kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metodes;3.4. pārtikas produktu, vides objektu un dzeramā ūdens fizikāli ķīmiskāsun mikrobioloģiskās analīzes metodes;3.5. analīţu dokumentācijas veidi;3.6. darba aizsardzība;3.7. vides aizsardzība;3.8. pirmā palīdzība;3.9. individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi;3.10. rīcība ārkārtas gadījumos;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


873.11. ugunsdrošības līdzekļi;3.12. darba higiēna;3.13. saskarsmes pamati;3.14. valsts valoda;3.15. viena svešvaloda profesionālā saziľas līmenī;3.16. profesionālā ētika;3.17. informācijas tehnoloģijas;3.18. darba tiesiskās attiecības.3.46. Vides tehniķa profesijas standarts3.46.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – vides tehniķis.2. Profesijas kods – 3141 25.3.46.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– vides tehniķis veic uzdevumus, kas saistīti ar dzeramā ūdens,notekūdeľu, gaisa un augsnes kontroli, ar tehnoloģisko procesu uzraudzību unnodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeľu attīrīšanā un atkritumuapsaimniekošanā (turpmāk – tehnoloģiskais process), plāno un organizēizpildāmo darbu.Vides tehniķis strādā ūdens apgādes, notekūdeľu apsaimniekošanas,atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzľēmumos.3.46.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja sagatavot darba vietu tehnoloģiskā procesa kontrolei, uzraudzībaiun nodrošināšanai.2. Spēja veikt tehnoloģiskā procesa kontroli, uzraudzību unnodrošināšanu, ievērojot darba aizsardzības prasības.3. Spēja novērtēt izejvielu un materiālu atbilstību tehnoloģiskā procesaīstenošanai un darba uzdevumam, nodrošināt izejvielu uzskaiti, ievērojotķīmisko vielu un materiālu uzglabāšanas noteikumus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


884. Spēja patstāvīgi un precīzi pildīt darba uzdevumu un nodrošināttehnoloģisko procesu, kā arī kontrolēt un uzturēt tehnoloģiskā procesaparametrus atbilstoši uzľēmuma reglamentējošas dokumentācijas prasībām.5. Spēja pareizi lietot mērierīces un procesa kontroles ierīces un novērtētkontroles rezultātus.6. Spēja uzturēt tehnoloģiskās iekārtas darba kārtībā.7. Spēja precīzi un savlaicīgi dokumentēt tehnoloģiskā procesa norisi unveikt pierakstus par procesa laikā novērotām novirzēm.8. Spēja lietot tehnoloģiskās iekārtas, darba rīkus, izejvielas un materiālus,darba apģērbu, individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darbaun vides aizsardzības prasībām.9. Spēja uzraudzīt tehnoloģiskā procesa norisi atkritumuapsaimniekošanā.10. Spēja noľemt ūdeľu, notekūdeľu, gaisa, augsnes un atkritumuparaugus analīţu veikšanai.11. Spēja uzraudzīt tehnoloģiskā procesa norisi notekūdeľu attīrīšanasiekārtās un veikt nepieciešamās izmaiľas notekūdeľu attīrīšanas iekārtu darbībasreţīmā, vadoties pēc notekūdeľu sastāva un apjoma, ja to paredz izsniegtāreglamentējošā dokumentācija.12. Spēja uzraudzīt tehnoloģiskā procesa norisi dzeramā ūdenssagatavošanas iekārtās un veikt nepieciešamās izmaiľas dzeramā ūdenssagatavošanas iekārtu darbības reţīmā, vadoties pēc ūdens sastāva un patēriľa.13. Spēja veikt vides kvalitātes un piesārľojuma kontroles datuapkopošanu, sistematizēšanu un uzkrāšanu.14. Spēja pielietot informācijas tehnoloģijas darbā.15. Spēja atpazīt drošības signālus un zīmes un atbilstoši rīkoties.16. Spēja ievērot sprādziendrošības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumu prasības, ja nepieciešams, atbilstoši rīkoties un sniegt pirmopalīdzību.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


8917. Spēja novērtēt vides piesārľojumu un noteikt vides riskus darbareţīma apstākļos un ārkārtas situācijās.18. Spēja atbildēt par saviem darba rezultātiem, racionālu darba laika unresursu izmantošanu.19. Spēja strādāt komandā, neradot konfliktus un psiholoģiskudiskomfortu darbā, ievērojot ētikas normas.20. Spēja saskaľot savu darbību ar daţādu līmeľu speciālistiem.21. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.22. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.3.46.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Ľemt paraugus kontroles analīzēm.2. Veikt ūdens, dzeramā ūdens, notekūdeľu, gaisa un augsnes kontrolesanalīzes un noformēt šo analīţu rezultātus.3. Lasīt tehnoloģiskās shēmas.4. Lasīt un izstrādāt tehnoloģisko procesu rasējumus.5. Pielietot labas raţošanas prakses, ISO un citu kvalitātes sistēmustandartus.6. Lietot informācijas tehnoloģijas un elektroniskās laboratoriju ierīceskontroles analīţu veikšanai, to rezultātu apkopošanai, datu uzkrāšanai, grafikuveidošanai.7. Izvērtēt iegūtos datus un sagatavot priekšlikumus situācijas uzlabošanaivai tehnoloģiskā procesa pilnveidošanai.8. Apkalpot notekūdeľu attīrīšanas, dzeramā ūdens sagatavošanas unatkritumu savākšanas, pirmapstrādes, pārstrādes un uzglabāšanas iekārtas.9. Veikt dzeramā ūdens, notekūdeľu, gaisa un augsnes kontroles analīzes.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


9010. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, videsaizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.11. Lietot drošības zīmes un signālus.12. Sniegt pirmo palīdzību.13. Ievērot higiēnas noteikumus.14. Strādāt patstāvīgi un komandā.15. Uzľemties atbildību par saviem darba rezultātiem.16. Ievērot profesionālās ētikas principus.17. Pārvaldīt valsts valodu.18. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālā jomā saziľas līmenī.19. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.20. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.3.46.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tiesību pamati;1.2. enerģiju veidi;1.3. alternatīvo enerģiju veidi;1.4. kvalitātes sistēmas;1.5. vides pārvaldības sistēmas.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. vispārīgā ķīmija;2.2. ķīmiskās vielas, to klasifikācija, marķējums un īpašības;2.3. ūdens, atmosfēras un augsnes piesārľojums;2.4. mikroorganismu ietekme uz vidi;2.5. vides aizsardzības jaunākās tehnoloģijas un iekārtas;2.6. tīrākas raţošanas pamatprincipi;2.7. ekonomikas pamati;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


912.8. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. analītiskās ķīmijas pamati;3.2. laboratorijas iekārtas un trauki, ķīmiskie reaktīvi, to veidi unpielietošana;3.3. kontroles paraugu ľemšanas metodes;3.4. testēšanas metodes vides kvalitātes un tehnoloģisko procesu kontrolesparametru noteikšanai;3.5. dzeramā ūdens sagatavošanas metodes;3.6. notekūdeľu attīrīšanas metodes;3.7. atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi un metodes;3.8. labas raţošanas prakses, ISO un citas kvalitātes sistēmas;3.9. darba aizsardzība;3.10. vides aizsardzība;3.11. drošības zīmes un signāli;3.12. pirmā palīdzība;3.13. darba higiēna;3.14. saskarsmes pamati;3.15. valsts valoda;3.16. viena svešvaloda profesionālā saziľas līmenī;3.17. profesionālā ētika;3.18. informācijas tehnoloģijas;3.19. darba tiesiskās attiecības.3.47. Biotehnologa palīga profesijas standarts3.47.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – biotehnologa palīgs.2. Profesijas kods – 3141 27.3.47.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– biotehnologa palīgs patstāvīgi vai biotehnoloģijas speciālista vadībāveic biotehnoloģiskos procesus vai to daļu; nodrošina biotehnoloģisko iekārtuekspluatāciju, apkalpošanu un remontu uzľēmuma struktūrvienībā atbilstošiLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


92reglamentējošajai dokumentācijai; piedalās biotehnoloģisko raţošanas procesupētījumos un apkopo to rezultātus.Biotehnologa palīgs strādā ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas, kosmētikas unparfimērijas nozares uzľēmumos.3.47.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veikt biotehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu, tehnoloģiskokomunikāciju vizuālo un tehnisko novērtējumu, atbilstoši ekspluatācijasdokumentācijai un marķējumam, izmantojot atbilstošus mērinstrumentus unmēriekārtas.2. Spēja lasīt tehnoloģisko shēmu un nodrošināt tās īstenošanunoteiktajam biotehnoloģiskajam procesam.3. Spēja nodrošināt biotehnoloģisko iekārtu un tehnoloģisko komunikācijusavienošanu atbilstoši tehnoloģiskajai shēmai.4. Spēja veikt biotehnoloģisko procesu, izmantojot mehāniskās unautomātiskās procesa vadības iekārtas atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai.5. Spēja sagatavot barotni atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai unveikt eksperimentus/pētījumus barotnes optimizācijas nolūkos saskaľā arplānu/protokolu.6. Spēja aprēķināt procesa materiālu bilanci, lietot sterilizācijas iekārtas.7. Spēja sagatavot sējmateriālu, reaģentus un izvēlēties piemērotākosmateriālus biotehnoloģiskajam procesam atbilstoši reglamentējošajaidokumentācijai.8. Spēja veikt barotnes iekraušanu, sējmateriāla ievadīšanu reaktorā unmateriālu ievadi biotehnoloģiskā raţošanas procesa laikā saskaľā artehnoloģisko dokumentāciju, lietojot aseptiskas metodes.9. Spēja veikt biotehnoloģiskos raţošanas procesus, ievērojot standartaoperāciju procedūras un labas raţošanas prakses principus.10. Spēja noľemt paraugus kvalitātes kontroles nolūkos, izvērtēt unapkopot testēšanas rezultātus atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


9311. Spēja apkopot biotehnoloģiskā raţošanas procesa datus, identificēt unizvērtēt novirzes iekārtu darbībā un tehnoloģiskajā procesā, noteikt to cēloľus.12. Spēja analizēt biotehnoloģiskā raţošanas procesa datus un pilnveidotbiotehnoloģiskos procesus atbilstoši labas raţošanas prakses principiem.13. Spēja veikt eksperimentus saskaľā ar plānu/protokolu gala produktaraţošanas procesu optimizācijas nolūkā.14. Spēja veikt biomasas atdalīšanu, izmantojot tam paredzētās iekārtas,un gatavā produkta izdalīšanu atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai.15. Spēja veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta apstrādisaskaľā ar tehnoloģisko dokumentāciju, izmantojot biotehnoloģiskās raţošanasiekārtas.16. Spēja veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta fasēšanu,iepakošanu, marķēšanu un izvērtēt tā kvalitātes kontroles rezultātus.17. Spēja identificēt un marķēt nekvalitatīvu biotehnoloģiskā raţošanasprocesa gala produktu, iekārtas, palīgiekārtas un tehnoloģiskās komunikācijas.18. Spēja pielietot bioloģiskās izcelsmes atkritumu (t.sk., bīstamo)apstrādes un nodošanas principus, veikt biotehnoloģiskā procesa atlikumusagatavošanu tālākai pārstrādei un utilizācijai.19. Spēja strādāt ar raţotāja iekārtu ekspluatācijas dokumentāciju,organizēt iekārtu uzstādīšanu un veikt kvalificēšanas testus atbilstošiplānam/protokolam, sagatavot iekārtu ekspluatācijas instrukcijas.20. Spēja veikt biotehnoloģisko raţošanas iekārtu, tehnoloģiskokomunikāciju tīrīšanu, sterilizāciju un dekontamināciju, izmantojot rūpnieciskāsmazgāšanas un sterilizācijas iekārtas, dezinficējošos līdzekļus.21. Spēja ievērot personāla, telpu un iekārtu higiēnas prasības, lietojotkolektīvos un individuālos higiēnas līdzekļus, atbilstošus tīrīšanas undezinfekcijas līdzekļus un iekārtas.22. Spēja organizēt un veikt darbu patstāvīgi, ievērojot termiľus unkvalitātes prasības, taupot resursus un uzľemoties atbildību par sava darbarezultātu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


9423. Spēja sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem, lietojot pozitīvassaskarsmes prasmes un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus.24. Spēja organizēt darbu saskaľā ar nozares reglamentējošodokumentāciju.25. Spēja izstrādāt un aktualizēt raţošanas dokumentāciju.26. Spēja pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.27. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības prasības, strādājot ariekārtām, mikroorganismu kultūrām un ķīmiskajām vielām, veikt darbapienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai, izmantojot atbilstošuskolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus.28. Spēja strādāt ar spiediena iekārtām un elektroiekārtām.29. Spēja sniegt pirmo palīdzību.30. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot videi.31. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.32. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienāsvešvalodā.33. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas.34. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.3.47.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai\nepieciešamās prasmes1. Veikt biotehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu un tehnoloģiskokomunikāciju vizuālo un tehnisko novērtējumu.2. Lasīt tehnoloģisko shēmu un nodrošināt tās īstenošanu atbilstošibiotehnoloģiskajam procesam.3. Veikt biotehnoloģisko iekārtu un tehnoloģisko komunikācijusavienošanu un atvienošanu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


954. Veikt biotehnoloģisko raţošanas procesu saskaľā ar tehnoloģiskodokumentāciju.5. Sagatavot un sterilizēt barotni atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai.6. Izveidot procesa materiālu bilanci.7. Sagatavot sējmateriālu un citus biotehnoloģiskajam raţošanas procesamnepieciešamos reaģentus un materiālus atbilstoši reglamentējošajaidokumentācijai.8. Veikt biomasas atdalīšanas procesu atbilstoši tehnoloģiskajaidokumentācijai.9. Veikt biotehnoloģiskos raţošanas procesus.10. Noľemt paraugus kvalitātes kontrolei.11. Izvērtēt paraugu kvalitātes kontroles rezultātus.12. Apkopot biotehnoloģiskā raţošanas procesa rezultātus.13. Identificēt novirzes no tehnoloģiskā reţīma un noteikt nepieciešamāskorektīvās darbības.14. Veikt eksperimentus saskaľā ar plānu/protokolu gala produktaraţošanas procesu optimizācijas nolūkos.15. Optimizēt biotehnoloģisko raţošanas procesu savas kompetencesietvaros.16. Veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta izdalīšanusaskaľā ar tehnoloģisko dokumentāciju.17. Veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta attīrīšanasprocesu saskaľā ar tehnoloģisko dokumentāciju.18. Veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta apstrādi(koncentrēšanu, ţāvēšanu, granulēšanu) saskaľā ar tehnoloģisko dokumentāciju.19. Fasēt, iepakot un marķēt biotehnoloģiskā raţošanas procesa galaproduktu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


9620. Pielietot bioloģiskās izcelsmes atkritumu (t.sk, bīstamo) apstrādes unnodošanas principus.21. Aizpildīt, kontrolēt un apkopot biotehnoloģiskā raţošanas procesadokumentāciju, organizēt tās apriti.22. Izstrādāt un aktualizēt raţošanas dokumentāciju.23. Marķēt biotehnoloģiskās iekārtas, palīgiekārtas, tehnoloģiskāskomunikācijas un materiālus.24. Organizēt jaunu iekārtu uzstādīšanu.25. Veikt iekārtu kvalificēšanas testus sadarbībā ar piegādātāju un citāmstruktūrvienībām.26. Veikt biotehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu un tehnoloģiskokomunikāciju tīrīšanu un dekontamināciju.27. Nodrošināt mazgāšanas un dezinficējošo šķīdumu sagatavošanu.28. Pielietot aseptiskos darba paľēmienus un nodrošināt higiēnas prasībuievērošanu.29. Nodrošināt tīru un sakoptu darba vidi.30. Pielietot labas raţošanas prakses principus.31. Lasīt un izprast nozares normatīvos aktus, standartus un citureglamentējošo dokumentāciju.32. Racionāli izmantot resursus.33. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.34. Strādāt komandā, izvairīties no konfliktsituācijām, novērst un risinātkonfliktus.35. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.36. Atrast, analizēt un atlasīt informāciju par jaunākajām tehnoloģijāmprofesijā un patstāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


9737. Ievērot darba aizsardzības prasības.38. Sniegt pirmo palīdzību.39. Rīkoties pirmsavārijas un avārijas situācijās.40. Ievērot vides aizsardzības prasības.41. Pārvaldīt valsts valodu.42. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.43. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.44. Lietot informācijas tehnoloģijas.45. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.3.47.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. inţeniergrafika;1.2. nozares normatīvie akti, standarti un cita reglamentējošādokumentācija;1.3. lietišķo pētījumu metodikas pamati;1.4. komercdarbības pamati;1.5. personāla vadības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. bioķīmijas pamati;2.2. procesu validācijas un iekārtu kvalificēšanas principi;2.3. spiediena iekārtas un to darbība;2.4. telpu klasifikācija;2.5. datorizētās projektēšanas programmas;2.6. dokumentu pārvaldības pamatprincipi;2.7. kvalitātes nodrošināšana;2.8. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


983.1. ķīmijas pamati;3.2. mikrobioloģijas pamati;3.3. biotehnoloģijas pamati;3.4. ķīmisko vielu klasifikācija un marķējums;3.5. biotehnoloģiskie procesi;3.6. biotehnoloģiskās raţošanas iekārtu un palīgiekārtu veidi, uzbūve undarbības pamatprincipi;3.7. biomasas atdalīšanas paľēmieni, iekārtas, to veidi, uzbūve undarbības pamatprincipi;3.8. biotehnoloģisko produktu izdalīšanas un attīrīšanas procesi;3.9. biomasas inaktivācijas paľēmieni biotehnoloģijas jomā;3.10. biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta apstrādes metodes;3.11. tehnoloģisko komunikāciju veidi, uzbūve un darbības pamatprincipi;3.12. tehnoloģisko komunikāciju savienojumu veidi un darbības principi;3.13. tehnoloģiskās shēmas, to veidi un apzīmējumi;3.14. paraugu ľemšanas metodes, marķēšanas un uzglabāšanaspamatprincipi;3.15. fasēšanas veidi, iekārtas un materiāli;3.16. marķēšanas pamatprincipi;3.17. iekārtu marķēšanas veidi;3.18. metroloģija, mērierīces un mērinstrumenti;3.19. laboratorijas darba tehnika;3.20. elektroiekārtas;3.21. aseptiskās metodes un higiēnas prasības;3.22. rūpnieciskās mazgāšanas principi un iekārtas;3.23. dezinfekcijas līdzekļi un to veidi;3.24. sterilizācijas procesi, to veidi un iekārtas;3.25. tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas, to veidi un pielietojums;3.26. dekontaminācijas veidi;3.27. atkritumu klasifikācija un to apsaimniekošanas veidi;3.28. automātiskās un attālinātās procesa vadības sistēmas;3.29. labas raţošanas prakses principi;3.30. darba organizācija;3.31. darba aizsardzība (kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi,darba vietas ergonomika, ugunsdrošība, elektrodrošības noteikumi, pirmāpalīdzība, rīcība pirmsavārijas un avārijas situācijās);3.32. vides aizsardzības pamatprincipi un prasības;3.33. saskarsmes psiholoģija;3.34. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.35. valsts valoda;3.36. viena svešvaloda profesionālās saziľas līmenī;3.37. informācijas tehnoloģijas;3.38. darba tiesisko attiecību normas.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


993.48. Tērpu stila speciālista profesijas standarts3.48.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – tērpu stila speciālists.2. Profesijas kods – 3432 29.3.48.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– tērpu stila speciālists sadarbībā ar klientu izvēlas tērpu modeļus un zīmēto skices; komplektē tērpu garderobi; pārzina modes tendences un vizuālā tēlaveidošanas pamatprincipus; patstāvīgi plāno un organizē savu darbu; konstruē,modelē, piegrieţ, izgatavo daţāda stila apģērbus, kas piemēroti individuālaivalkāšanai vai rūpnieciskai raţošanai.Tērpu stila speciālists strādā uzľēmumos, kas raţo apģērbus vai izpildaindividuālus pasūtījumus, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālaiskomersants.3.48.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja sazināties ar klientu, izmantojot zināšanas pozitīvas saskarsmesveidošanā.2. Spēja novērtēt klienta vizuālo tēlu, izmantojot zināšanas par augumafigūru tipiem.3. Spēja konsultēt klientu tērpu garderobes veidošanā un aksesuāru izvēlē,pārzinot aktuālās modes tendences.4. Spēja veidot klientam piemērotu individuālo krāsu skalu, izmantojotkrāsu gammas un audumu paraugus.5. Spēja veidot stila kolāţas, izmantojot daţādus vizuālās izteiksmeslīdzekļus.6. Spēja izvēlēties apģērbu izveidei atbilstošus materiālus, ľemot vērā toLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


100īpašības un veidu.7. Spēja noľemt klienta auguma mērus, veikt aprēķinus un konstruētapģērba pamatpiegrieztni, lietojot atbilstošas metodes un instrumentus.8. Spēja modelēt piegrieztnes atbilstoši izvēlētajai apģērba iecerei.9. Spēja izvēlēties apģērbam atbilstošu furnitūru un galantēriju,izmantojot pieejamo sortimentu.10. Spēja piegriezt apģērbu, ergonomiski veidojot piegrieztľu izklājumus,ievērojot materiāla virzienu, saskaľojot rakstu, lietojot atbilstošus instrumentusun ierīces.11. Spēja izvēlēties atbilstošas šūšanas iekārtas un tehnoloģiju, lietot tāsapģērba izveidē.12. Spēja konstatēt nepieciešamās korekcijas un novērst apģērbakonstruktīvās nepilnības laikošanas procesā.13. Spēja sagatavot apģērbu laikošanai un novērst konstruktīvāsnepilnības.14. Spēja izgatavot apģērbu, veicot šūšanas iekārtu regulāciju atbilstošiizvēlētajai tehnoloģijai, kontrolējot izstrādājuma kvalitāti.15. Spēja veikt apģērba izgatavošanas starpoperācijas un galīgohigrotermisko apstrādi atbilstoši tehnoloģijai, izmantojot materiālam atbilstošasiekārtas un palīgierīces.16. Spēja veidot stilistiski vienotu tērpa ansambli, izmantojot zināšanaspar tērpa kompozīciju un tērpa izgatavošanas tehnoloģijām.17. Spēja pieľemt klienta pasūtījumu, izstrādājot pakalpojuma izmaksutāmi un noformējot nepieciešamo dokumentāciju.18. Spēja orientēties aktuālajās modes tendencēs, izmantojot daţādusinformatīvos avotus.19. Spēja analizēt esošo klienta tērpu garderobi un konsultēt par tāsveidošanas principiem.20. Spēja zīmēt cilvēka figūru skices, lietojot zināšanas plastiskajāLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


101anatomijā.21. Spēja sadarboties ar citu saistīto profesiju pārstāvjiem unuzľēmumiem aktuālu jautājumu risināšanā.22. Spēja lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.23. Spēja darboties komandā, plānot, organizēt un vadīt darbu, noteiktizpildāmo darbu prioritātes.24. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.25. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.26. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus,nekaitējot savai un kolēģu veselībai.27. Spēja sniegt pirmo palīdzību.28. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.29. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.30. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.31. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.3.48.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Identificēt tekstilmateriālus.2. Lietot tērpa kompozīcijas veidošanas pamatprincipus.3. Analizēt klienta esošo tērpu garderobi.4. Novērtēt klienta specifiskās vajadzības harmoniska vizuālā tēlaveidošanai.5. Iepazīstināt klientu ar viľam nepieciešamās tērpu garderobesveidošanas principiem.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1026. Noteikt klienta auguma figūru tipus.7. Noformulēt savu ideju par klienta tērpu garderobi.8. Informēt klientu par piemērotāko tērpa stila risinājumu.9. Attēlot auguma aprises atbilstoši zīmēšanas teorijai.10. Veikt klienta auguma mērījumus.11. Modelēt pamatpiegrieztni atbilstoši izvēlētajam modelim.12. Konstruēt apģērba pamatpiegrieztni.13. Izvēlēties attiecīgajam siluetam un materiālam atbilstošas uzlaides.14. Sastādīt darbu izmaksu tāmi.15. Labot apģērba konstrukcijas nepilnības.16. Konstruēt apģērbu atbilstoši izvēlētajai metodei.17. Atrast piemērotākos aksesuārus izveidotajam stilam vai tērpam.18. Izvēlēties audumu apģērba izgatavošanai atbilstoši klienta vēlmēm,modelim, stilam un finansiālajām iespējām.19. Izvēlēties apģērbu izgatavošanas tehnoloģijas.20. Strādāt ar šūšanas iekārtām.21. Strādāt ar higrotermiskajām iekārtām.22. Kombinēt modes stilus.23. Veikt apģērbam nepieciešamās korekcijas.24. Veidot klienta tērpu garderobi, ievērojot daţādu tērpu komplektuveidošanas pamatprincipus.25. Veidot stila kolāţas, izmantojot daţādus vizuālās izteiksmes līdzekļus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


10326. Izvēlēties atbilstošu materiālu apģērba izveidei.27. Sazināties ar klientu un noformēt pasūtījumu.28. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.29. Lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbībasveikšanai.30. Iekārtot darba vietu atbilstoši veicamajam uzdevumam.31. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.32. Ievērot vides aizsardzības prasības.33. Pārvaldīt valsts valodu.34. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.36. Sniegt pirmo palīdzību.37. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.3.48.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. novitātes tērpu izgatavošanas industrijā;1.2. sezonālie individuālie cilvēka krāsu tipi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. plastiskā anatomija;2.2. krāsu mācība;2.3. vizuālā tēla veidošanas pamatprincipi;2.4. konstrukciju izmēru gradēšana;2.5. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1043.1. informācijas tehnoloģijas;3.2. tērpu garderobes veidošanas principi;3.3. aktuālās modes tendences;3.4. modes stili;3.5. apģērbu konstruēšana;3.6. apģērbu modelēšana;3.7. apģērbu izgatavošanas tehnoloģija;3.8. higrotermiskā apstrāde;3.9. šūšanas iekārtas un to palīgierīces;3.10. higrotermiskās iekārtas un to palīgierīces;3.11. piegriešanas iekārtas un instrumenti;3.12. piegrieztľu izklājumu veidošana;3.13. tekstilmateriālu veidi un īpašības;3.14. cilvēka figūru tipi;3.15. vizuālās izteiksmes līdzekļi;3.16. šūšanas furnitūra un tās veidi;3.17. tērpu aksesuāri;3.18. piegrieztnes konstruēšanas aprēķini;3.19. tērpu kompozīcija;3.20. komercdarbības pamati;3.21. valsts valoda;3.22. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.23. darba aizsardzība;3.24. pirmā palīdzība;3.25. vides aizsardzība;3.26. darba tiesiskās attiecības;3.27. darba vietas ergonomika;3.28. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.29. lietvedība;3.30. grāmatvedības pamati.3.49. Programmēšanas tehniķa profesijas standarts3.49.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – programmēšanas tehniķis.2. Profesijas kods – 3512 03.3.49.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1052. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbībaspārbaudi un darbības izmaiľas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajāmprasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.Programmēšanas tehniķis strādā uzľēmumā, kas veic programmēšanu, vaikā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants.3.49.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja lasīt un izprast programmatūras vai tās daļas tehniskoprojektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darbauzdevumu veikšanā.2. Spēja iegūt informāciju par konkrētas programmatūras vai tās daļasuzbūvi un novērtēt darba apjomu.3. Spēja izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanasvalodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi.4. Spēja lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu unuzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotājavajadzībām un veikt vienībtestēšanu.5. Spēja izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt kodarefaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana, bezsagaidāmās funkcionalitātes maiľas).6. Spēja īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.7. Spēja veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūrasvienībām nepieciešamajā apjomā.8. Spēja sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākosprogrammatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi.9. Spēja uzturēt programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā toatjaunināt.10. Spēja analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotājakonstatētās kļūdas, to cēloľus vai neatbilstību dokumentācijai.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


10611. Spēja noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbībasprioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildestermiľus.12. Spēja sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūrasizstrādes, testēšanas, ieviešanas gaitu un programmatūras uzturēšanu,noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērojot datuaizsardzības un konfidencialitātes principus.13. Spēja izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidotprofesionālo kvalifikāciju, regulāri iepazīstoties ar informācijas unkomunikācijas nozares profesionālajiem jaunumiem, izmantojot tehniskodokumentāciju, tīmekli un citus tehniskās informācijas avotus.14. Spēja strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās ētikasprincipus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko attiecību normas.15. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērotelektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.16. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionāloterminoloģiju.17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.3.49.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Lietot informācijas un komunikācijas nozares standartus, realizētalgoritmus un lietot programmēšanas valodu, ievērojot normatīvo aktu prasībasinformācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē.2. Lasīt pirmkodu un izdalīt struktūras elementus programmatūrasvienības pirmkodā.3. Pārbaudīt programmatūras vienības darbību.4. Izvērtēt, salīdzināt un dokumentēt programmatūras vienības testu datus.5. Veikt programmatūras testēšanu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1076. Novērst nepilnības izstrādājamās un uzturamās programmatūrasvienības pirmkodā.7. Izmantot datu bāzes darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo datuiegūšanai, apstrādei un uzglabāšanai.8. Izvērtēt programmatūras vienības datu plūsmas.9. Formulēt programmatūras vienības pirmkoda fragmenta darbībasprincipus.10. Izstrādāt programmatūras kodu atbilstoši noteiktajām funkcionālajāmun nefunkcionālajām prasībām, ievērojot metodoloģiju un labo praksi.11. Sadalīt kompleksu darba uzdevumu loģiskos posmos un iteratīviizstrādāt un pilnveidot programmatūras kodu, līdz tas atbilst izvirzītajāmprasībām.12. Refaktorēt programmatūras kodu, lai uzlabotu lasāmību un kodastruktūras atbilstību uzdevumam.13. Izvēlēties programmatūras vienības testēšanas metodes unpaľēmienus.14. Izveidot programmatūras vienības testu un testu datu komplektupiemērus.15. Ievērot programmatūras vienības izstrādes termiľus.16. Izprast programmatūras priekšmetisko jomu un lietotāju grupas.17. Formulēt programmatūras vienības tehniskos risinājumus.18. Izskaidrot programmatūras vienības vai tās daļu darbības principus.19. Lietot atbilstošus programmatūras izstrādes rīkus.20. Lasīt, saprast un izmantot tehnisko dokumentāciju, shematiskosapzīmējumus, vizualizācijas rīkus.21. Lietot biroja lietojumprogrammatūru un tīmekļu pārlūkprogrammas,sagatavojot un noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


10822. Instalēt un konfigurēt programmatūras vienības vai tās daļas.23. Plānot darba uzdevumus, to secību un izpildes termiľus, veicamodarba pienākumu ietvaros.24. Ievērot profesionālās ētikas principus un darba tiesisko attiecībunormas.25. Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam, uzľemtiesatbildību par saviem darba rezultātiem.26. Komunicēt un sadarboties ar citiem speciālistiem, uzľēmuma vadību,esošajiem un potenciālajiem pasūtītājiem un to pārstāvjiem.27. Pilnveidot profesionālo kompetenci.28. Pārvaldīt valsts valodu.29. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziľas līmenī.30. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.31. Ievērot darba vietai un darba aprīkojuma lietošanai noteiktāsekspluatācijas prasības un atbilstošu darba drošības un veselības reţīmu.32. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.33. Ievērot darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.34. Sniegt pirmo palīdzību.3.49.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. operētājsistēmu uzbūves pamati;1.2. informācijas sistēmu arhitektūras modeļi;1.3. kopu teorija;1.4. kombinatorika;1.5. trigonometriskās funkcijas;1.6. matemātiskie modeļi;1.7. loģiskās operācijas;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1091.8. komercdarbības pamati;1.9. informācijas iegūšanas paľēmieni;1.10. bīstamie atkritumi, to glabāšana un utilizācija.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. programmatūras dzīves cikli;2.2. datorsistēmu arhitektūras modeļi;2.3. datortīklu tehnoloģijas;2.4. web programmēšanas pamati;2.5. programmēšanas valodas;2.6. operētājsistēmas;2.7. programmatūras koda strukturēšanas metodes un šabloni;2.8. programmatūras koda kvalitātes mērīšanas kritēriji un metodes;2.9. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesiskais pamatsun normatīvie akti;2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;2.11. saskarsmes psiholoģija;2.12. profesionālās ētikas principi;2.13. personu datu aizsardzība;2.14. lietvedības pamati;2.15. biroja tehnika un tās lietošanas iespējas.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. algoritmi, datu tipi;3.2. datu struktūras;3.3. objektorientētas programmēšanas valodas;3.4. strukturētas programmēšanas valodas;3.5. datu bāzu vadības sistēmas, SQL pamati;3.6. programmēšanas vides;3.7. datu modelēšanas rīki;3.8. biroja programmatūra;3.9. ātrrakstīšana, tastatūras lietošana;3.10. matemātikas praktiskā lietojamība;3.11. valsts valoda;3.12. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.13. dokumentu noformēšanas pamatprincipi;3.14. e – pasts un citas komunikāciju programmas.3.15. darba aizsardzības prasības;3.16. ergonomikas un veselības mācības pamati;3.17. ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi;3.18. vides aizsardzības prasības;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1103.19. pirmā palīdzība;3.20. darba tiesiskās attiecības.3.50. Datorsistēmu tehniķa profesijas standarts3.50.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – datorsistēmu tehniķis.2. Profesijas kods – 3513 01.3.50.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus; pārbaudaun novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā;konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru unvienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku,programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski; ar savuprofesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.Datorsistēmu tehniķis strādā uzľēmumā, kas sniedz informācijas unkomunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.3.50.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izvērtēt datortehnikas, vienkāršu lokālo datortīklu,operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras atbilstību datorlietotāju vajadzībām.2. Spēja uzstādīt, konfigurēt, pārvietot un noľemt datortehniku.3. Spēja veikt datortehnikas un vienkāršu lokālo datortīklu apkopi unuzlabošanu, diagnosticēšanu, kļūmju novēršanu un vienkāršus remontdarbus.4. Spēja uzstādīt, konfigurēt un atjaunināt operētājsistēmas unlietojumprogrammatūru, diagnosticēt un novērst kļūmes operētājsistēmu unlietojumprogrammatūras darbībā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1115. Spēja izvēlēties un lietot piemērotus materiālus, atbilstošus mehāniskosun elektriskos instrumentus, mērinstrumentus, tehnoloģisko risinājumu,programmnodrošinājumu un normatīvajos aktos un raţotāju specifikācijāsnoteiktās prasības.6. Spēja organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiľas kārtību,datu aizsardzību un iznīcināšanu no neizmantojamiem vai bojātiem datunesējiem.7. Spēja lasīt, izprast darba uzdevumu izpildei nepieciešamos tehniskosrasējumus un shēmas, korekti interpretēt tehnisko dokumentāciju, veidot skicesun darba zīmējumus, ievērot standartizētās prasības.8. Spēja noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbībasprioritārajā secībā, izveidot pasūtījuma tehnisko specifikāciju, pamatoti noteiktun ievērot darba uzdevumu izpildes termiľus.9. Spēja secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar datortehnikas,programmatūras un vienkāršu lokālo datortīklu darbības pamatprincipiem.izstrādāto projekta risinājumu, pamatot, saskaľot un veikt nepieciešamāskorekcijas.10. Spēja secīgi iepazīstināt datorlietotājus ar ļaundabīgo programmatūru,tās veidiem un izpausmēm, datorsistēmu un lokālo datortīklu fiziskoaizsardzību, datu aizsardzību un informācijas glabāšanu.11. Spēja veidot prezentācijas.12. Spēja regulāri un patstāvīgi sekot un iepazīties ar informācijas unkomunikāciju tehnoloģijas nozares jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām, darbainstrumentiem un materiāliem, izmantot tehnisko dokumentāciju, tīmekli, datubāzes un citus tehniskās informācijas avotus.13. Spēja sagatavot racionālus priekšlikumus datortehnikas un lokālodatortīklu attīstības plānošanai.14. Spēja izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidotprofesionālo kvalifikāciju.15. Spēja komunicēt un sadarboties ar kolēģiem, datorlietotājiem unsaistīto profesiju speciālistiem, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savuviedokli.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


11216. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.17. Spēja izmantot biroja tehniku un sazināties ar datorlietotājiemmutvārdos, lietišķajā sarakstē, pa telefonu un elektroniski, noformēt dokumentusatbilstoši darba uzdevumiem, ievērot datu aizsardzības un konfidencialitātesprincipus.18. Spēja profesionāli pārbaudīt un izvērtēt datortehnikas un vienkāršulokālo datortīklu atbilstību darba aizsardzības prasībām, nepieciešamībasgadījumā atbilstoši rīkoties.19. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērotelektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.20. Spēja ievērot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmesun darba tiesisko attiecību normas.21. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā un lietotprofesionālo terminoloģiju.3.50.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast datortehnikas tehniskās iespējas un izvērtēt atbilstībudatorlietotāju prasībām.2. Izvērtēt datortehnikas gatavību darbam un ekspluatācijas atbilstībudarba aizsardzības prasībām.3. Uzstādīt, konfigurēt, pārvietot un noľemt datortehniku vienkāršā lokālāun publiskā datortīklā, uzstādīt un noľemt datortehnikas komponentes.4. Veikt datortehnikas un operētājsistēmu apkopi, izvērtēt datortehnikasuzlabojumu nepieciešamību.5. Iegūt un izvērtēt informāciju datortehnikas uzlabojumu veikšanai,noteikt datortehnikas defektus un datorlietotāju kļūmes darbā ar datortehniku.6. Izmantot darba procesam atbilstošu tehnisko dokumentāciju,instrumentus, mērinstrumentus un materiālus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1137. Noteikt galvenos vienkārša lokālā datortīkla kvalitātes parametrus unizvērtēt uzlabojumu nepieciešamību.8. Izveidot kabeļu sistēmu vienkāršam lokālam datortīklam, ierīkotdatortīkla pieslēguma vietas un savienojošos kabeļus.9. Uzstādīt, konfigurēt un noľemt vienkārša lokālā datortīkla iekārtas.10. Atrast un novērst kļūdas vienkārša lokālā datortīkla iekārtukonfigurācijā un vienkārša lokālā datortīkla infrastruktūrā.11. Izvērtēt, uzstādīt un konfigurēt lietojumprogrammatūras prasībuatbilstību vienkārša lokālā datortīkla ātrdarbībai un datortehnikas parametriemun datorlietotāju vajadzībām.12. Izvērtēt datora operētājsistēmu atbilstību datortehnikas parametriemun datorlietotāju vajadzībām, uzstādīt, nomainīt un konfigurēt datoraoperētājsistēmas atbilstoši datortehnikas tehniskajiem parametriem undatorlietotāju vajadzībām.13. Automatizēt operētājsistēmu uzstādīšanas un konfigurēšanas procesusun veikt lietojumprogrammatūras, operētājsistēmu, dziľu, aparātprogrammatūrasatjaunināšanu.14. Diagnosticēt un novērst kļūmes operētājsistēmu unlietojumprogrammatūras darbībā.15. Atrast un izprast operētājsistēmu un lietojumprogrammatūrasģenerētus ţurnālfailus.16. Nodrošināt operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras aizsardzībupret ļaundabīgo programmatūru un nodrošināt datorsistēmu un vienkāršu lokālodatortīklu fizisko aizsardzību.17. Izvērtēt, identificēt, plānot un veikt datu aizsardzības pasākumus,plānot rezerves kopijām nepieciešamo vietu datu glabātuvēs vai uz datunesējiem18. Noteikt un īstenot datu glabāšanas un apmaiľas kārtību, izveidot daturezerves kopēšanas plānu, veikt datu rezerves kopēšanu, atjaunot datus norezerves kopijām.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


11419. Konfigurēt datu sinhronizāciju starp iekārtām un veikt drošu datuiznīcināšanu ar lietojumprogrammatūras līdzekļiem vai speciālām iekārtām.20. Izveidot datortehnikas tehnisko parametru un lietojumprogrammatūrasaudita struktūru, iegūt, apkopot un prezentēt nepieciešamos audita datus.21. Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamos rasējumus un tehniskodokumentāciju.22. Sagatavot un prezentēt priekšlikumus datortehnikas un lokālodatortīklu ierīkošanai un modernizēšanai.23. Patstāvīgi veikt datortehnikas un programmatūras uzskaiti aratbilstošiem lietojumprogrammatūras līdzekļiem.24. Plānot darba uzdevumus, to secību un izpildes termiľus.25. Komunicēt un sadarboties ar kolēģiem un datorlietotājiem, uzklausītieteikumus un norādījumus.26. Izveidot iepirkuma tehnisko specifikāciju un izmantot to darbaprocesā.27. Izmantot biroja tehniku, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstošidarba uzdevumiem.28. Rīkoties saskaľā ar darba iekārtu un darba aprīkojuma lietošanasinstrukcijām.30. Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam, uzľemtiesatbildību par saviem darba rezultātiem.31. Iegūt, izvērtēt, atlasīt un izmantot informāciju.32. Ievērot normatīvo aktu, standartu un citas uzľēmumam saistošāsdokumentācijas prasības informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozarē.33. Pilnveidot profesionālo kompetenci.34. Pārvaldīt valsts valodu.35. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziľas līmenī.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


11536. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.37. Ievērot profesionālās ētikas principus un darba tiesisko attiecībunormas.38. Ievērot darba vietai un darba aprīkojuma lietošanai noteiktāsekspluatācijas prasības un atbilstošu darba drošības un veselības reţīmu.39. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba un videsaizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.3.50.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tehniskās grafikas pamati;1.2. kopu teorijas pamati;1.3. kombinatorika;1.4. trigonometriskās funkcijas;1.5. komercdarbības pamati;1.6. personas datu aizsardzība;1.7. autortiesības;1.8. iepirkuma procedūras;1.9. informācijas iegūšanas paľēmieni;1.10. prezentācijas sagatavošanas principi un tehnika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. relāciju datu bāzes;2.2. datorloģika;2.3. programmēšanas pamati;2.4. datu struktūras;2.5. matemātiskie modeļi;2.6. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesiskais pamatsun normatīvie akti;2.8. lietvedības pamati;2.9. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. datortehnikas galvenās komponentes, to funkcijas un savietojamība;3.2. pieslēgvietu standarti;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1163.3. tīkla protokoli un standarti;3.4. datortīklu arhitektūra;3.5. aktīvās un pasīvās komponentes;3.6. biroja lietojumprogrammatūra;3.7. operētājsistēmas;3.8. datu pārraides protokolu kopums (OSI modelis);3.9. iekārtu un komponenšu instalēšana, automatizācija un konfigurēšana;3.10. disku un failu sistēmu vadība un konfigurēšana;3.11. operētājsistēmu ielādes problēmu novēršana un konfigurēšana;3.12. darba vides un grupu politiku konfigurēšana;3.13. attālinātās piekļuves un atbalsta nodrošināšana;3.14. sistēmas resursu un raţības pārraudzīšana;3.15. mākoľdatošana;3.16. tīmeklis, tā pārlūkprogrammu konfigurēšana;3.17. e – pasts, citas komunikāciju programmas un to konfigurēšana;3.18. matemātikas praktiskā lietojamība;3.19. valsts valoda;3.20. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.21. saskarsmes psiholoģija;3.22. profesionālās ētikas principi;3.23. prezentācijas sagatavošanas principi un tehnika;3.24. dokumentu noformēšanas pamatprincipi;3.25. biroja tehnika un tās pielietošanas iespējas;3.26. darba aizsardzības prasības;3.27. ergonomikas un veselības mācības pamati;3.28. ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi;3.29. vides aizsardzības prasības;3.30. bīstamie atkritumi, to glabāšana un utilizācija;3.31. pirmā palīdzība;3.32. darba tiesiskās attiecības.3.51. Telekomunikāciju tehniķa profesijas standarts3.51.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – telekomunikāciju tehniķis.2. Profesijas kods – 3522 01.3.51.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālāskvalifikācijas līmenis.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1172. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– telekomunikāciju tehniķis ierīko telekomunikāciju tīklu; novērtē tīkla untā elementu veiktspēju; veic tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu; konfigurēkomutācijas un maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus,mērinstrumentus un programmnodrošinājumu; ar savu profesionālo darbībunodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu telekomunikāciju tīkla darbību unattīstību.Telekomunikāciju tehniķis strādā uzľēmumos, kuri sniedztelekomunikāciju tīklu ierīkošanas, būvniecības, uzturēšanas un apkalpošanaspakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants.3.51.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izvērtēt telekomunikāciju piekļuves tīkla atbilstību normatīvajosaktos noteiktajām prasībām un telekomunikāciju lietotāju vajadzībām.2. Spēja ierīkot telekomunikāciju tīklu iekštelpās un ārējā vidē.3. Spēja veikt telekomunikāciju iekārtu elektrobarošanas tehniskoapkalpošanu.4. Spēja veikt telekomunikāciju piekļuves tīkla iekārtu konfigurācijasdarbus.5. Izvēlēties un lietot piemērotus materiālus, atbilstošus mehāniskos unelektriskos instrumentus, mērinstrumentus un programmnodrošinājumu.6. Spēja veikt telekomunikāciju tīkla elementu fizisko apsekošanu,izvēlēties un lietot atbilstošus mehāniskos un elektriskos instrumentus unmērinstrumentus.7. Spēja veikt vadu un bezvadu telekomunikāciju tīkla parametrumērījumus, izvēlēties un lietot atbilstošus mērinstrumentus unprogrammnodrošinājumu.8. Spēja dokumentēt un analizēt iegūtos vadu un bezvadutelekomunikāciju tīkla parametru mērījumu rezultātus.9. Spēja diagnosticēt un novērst bojājumus telekomunikāciju tīkla darbībāun konfigurācijas kļūdas telekomunikāciju tīkla iekārtās, izvēlēties un lietotLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


118atbilstošus mehāniskos un elektriskos instrumentus, mērinstrumentus unprogrammnodrošinājumu.10. Spēja lasīt un izprast darba uzdevumu izpildei nepieciešamostehniskos rasējumus un shēmas, korekti interpretēt tehnisko dokumentāciju unizmantot iegūto informāciju darba procesā.11. Spēja veidot skices un darba zīmējumus telekomunikāciju tīklaierīkošanai un ievērot standartizētās prasības.12. Spēja noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbībasprioritārajā secībā, izveidot ierīkojamā telekomunikāciju tīkla tehniskospecifikāciju, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiľus.13. Spēja izmantot atbilstošas tehnoloģijas, izvēlēties un lietot atbilstošusmehāniskos un elektriskos instrumentus, mērinstrumentus, tīkla iekārtas unmateriālus.14. Spēja iepazīstināt ar izstrādāto telekomunikāciju piekļuves tīklarisinājumu, pamatot, saskaľot un veikt nepieciešamās korekcijas.15. Spēja iepazīstināt telekomunikāciju tīkla lietotājus artelekomunikāciju pakalpojumiem, telekomunikāciju tīkla gala iekārtuizvietojumu, diagnostikas metodēm un drošu lietošanu.16. Spēja veidot prezentācijas.17. Spēja regulāri un patstāvīgi sekot un iepazīties ar informācijas unkomunikācijas nozares jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem, mehāniskajiemun elektriskajiem instrumentiem, izmantojot tehnisko dokumentāciju, tīmekli,datu bāzes un citus tehniskās informācijas avotus.18. Spēja sagatavot racionālus priekšlikumus telekomunikāciju tīklaattīstības plānošanai.19. Spēja izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidotprofesionālo kvalifikāciju.20. Spēja komunicēt un sadarboties ar kolēģiem, telekomunikāciju tīklalietotājiem un saistīto profesiju speciālistiem, uzklausīt citus un argumentētiskaidrot savu viedokli.21. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbaLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


119rezultātu.22. Spēja ievērot darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības,elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un sniegt pirmo palīdzību.23. Spēja ievērot profesionālās ētikas principus un darba tiesisko attiecībunormas.24. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā un lietotprofesionālo terminoloģiju.3.51.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izvērtēt telekomunikāciju tīkla atbilstību lietotāju prasībām.2. Izvērtēt telekomunikāciju tīkla atbilstību ekspluatācijas prasībām ungatavību darbam.3. Izveidot kabeļu sistēmu telekomunikāciju tīklam un ierīkot pieslēgumavietas iekštelpās un ārējā vidē.4. Veikt telekomunikāciju tīkla izbūvi un veidot telekomunikāciju tīklakabeļu savienojumus iekštelpās un ārējā vidē.5. Savienot vadu un bezvadu telekomunikāciju tīkla elementus.6. Savienot telekomunikāciju iekārtas ar atbilstošajām saskarnēm.7. Izvēlēties darba procesam atbilstošākās tehnoloģijas.8. Novērtēt telekomunikāciju tīkla un tā elementu veiktspēju.9. Konfigurēt komutācijas un maršrutēšanas iekārtas.10. Diagnosticēt un novērst bojājumus telekomunikāciju tīkla darbībā unkonfigurācijas kļūdas telekomunikāciju tīkla iekārtās.11. Veikt telekomunikāciju iekārtu elektrobarošanas tehniskoapkalpošanu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


12012. Veikt vadu un bezvadu telekomunikāciju tīkla parametru mērījumusun analizēt telekomunikāciju tīklu apsekošanas procesā iegūtos vadu un bezvadutelekomunikāciju tīkla parametru mērījumus.15. Nomainīt bojātus telekomunikāciju tīkla elementus.16. Izvēlēties un lietot darba procesam atbilstošas iekārtas, materiālus,mehāniskos un elektriskos instrumentus, mērinstrumentus unprogrammnodrošinājumu.17. Izvērtēt tīkla uzlabojumu nepieciešamību, pamatojoties uz galvenajāmtelekomunikāciju piekļuves tīkla veiktspējas parametru vērtībām.18. Veidot skices un darba zīmējumus telekomunikāciju tīkla ierīkošanaiun uzlabojumu veikšanai.19. Veidot datorizētas shēmas telekomunikāciju tīkla ierīkošanai unuzlabojumu veikšanai.20. Sagatavot ierīkojamā telekomunikāciju tīkla dokumentāciju.21. Lietot darba procesā standartizētus telekomunikāciju tīkla elementuapzīmējumus.22. Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamos rasējumus un tehniskodokumentāciju.23. Sagatavot un prezentēt priekšlikumus par turpmāko infrastruktūrasattīstību un telekomunikāciju tīkla ierīkošanu un modernizēšanu.24. Plānot darba uzdevumus to secību un izpildes termiľus.25. Komunicēt un sadarboties ar citiem speciālistiem, uzľēmuma vadību,uzklausīt ieteikumus un norādījumus.26. Sazināties, komunicēt un sadarboties ar esošajiem un potenciālajiemtelekomunikāciju tīkla lietotājiem.27. Noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam.28. Rīkoties saskaľā ar lietošanas instrukcijām par darba iekārtu un darbaaprīkojuma ekspluatāciju.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


12129. Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam, uzľemtiesatbildību par saviem darba rezultātiem.30. Iegūt, izvērtēt, atlasīt un izmantot informāciju.31. Ievērot normatīvo aktu, standartu, tehniskās dokumentācijas prasībaspar telekomunikāciju tīkla ierīkošanu, būvniecību un uzraudzību.32. Pilnveidot profesionālo kompetenci.33. Pārvaldīt valsts valodu.34. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziľas līmenī.35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.36. Ievērot profesionālās ētikas principus un darba tiesisko attiecībunormas.37. Ievērot darba vietai un darba aprīkojuma lietošanai noteiktāsekspluatācijas prasības.38. Ievērot darba vietai un darba aprīkojumam atbilstošas darba drošībasun veselības aizsardzības prasības.39. Ievērot darba un vides aizsardzības normatīvos aktu prasības.40. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.41. Rīkoties elektrotraumu gadījumā.42. Sniegt pirmo palīdzību.3.51.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. elektronikas pamati;1.2. datorsistēmu uzbūves pamati;1.3. operētājsistēmu pamati;1.4. datortīklu tehnoloģijas;1.5. trigonometriskās funkcijas;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1221.6. kopu teorija;1.7. kombinatorika;1.8. algoritmi, datu modeļi;1.9. objektorientētās programmēšanas pamati;1.10. komercdarbības pamati;1.11. veselības mācības pamati;1.12. ergonomikas principi;1.13. kolektīvie aizsardzības līdzekļi;1.14. informācijas iegūšanas paľēmieni;1.15. prezentācijas sagatavošanas principi un tehnika.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. elektrosakaru teorija;2.2. pārraides sistēmas;2.3. elektrotehnikas pamati;2.4. datoru un telekomunikāciju tīklu protokoli;2.5. telekomunikāciju tīklu arhitektūra;2.6. elektriskā strāva;2.7. elektriskie lādiľi un elektriskais lauks;2.8. magnētiskā mijiedarbība, elektriskās strāvas magnētiskais lauks, laikamainīgu elektrisko un magnētisko lauku mijiedarbība;2.9. fizikālo lielumu mērīšanas metodes;2.10. materiāli, to veidi, vielu un materiālu īpašības, materiālu lietošana;2.11. lietvedības pamati;2.12. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. bezvadu un vadu telekomunikāciju tīkli un to elementi;3.2. telekomunikāciju tīklu tehniskā apkalpošana;3.3. optisko dzīslu savienošanas tehnoloģija;3.4. kabeļu savienojumu veidošanas tehnoloģija;3.5. telekomunikāciju tehniķa mehāniskie un elektriskie instrumenti, toveidi un lietošana;3.6. telekomunikāciju tīkla parametru mērījumi un mērinstrumentulietošana;3.7. kabeļu stiprināšanas veidi;3.8. telekomunikācijas iekārtas un to vadības programmatūra;3.9. maršrutēšanas iekārtu konfigurācijas pamati;3.10. teksta redaktori;3.11. tabulrēķinu programmas;3.12. shēmu veidi, to iedalījums, datorizēta shēmu zīmēšana;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1233.13. standartizēti telekomunikāciju tīkla elementu apzīmējumi;3.14. valsts normatīvo aktu prasības par telekomunikāciju tīkluierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtību;3.15. matemātiskās statistikas pamati;3.16. matemātiskās statistikas programmnodrošinājums;3.17. tehniskās grafikas pamati;3.18. matemātikas praktiskā lietojamība;3.19. valsts valoda;3.20. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.21. saskarsmes psiholoģija;3.22. profesionālās ētikas principi;3.23. prezentācijas sagatavošanas principi un tehnika;3.24. dokumentu noformēšanas pamatprincipi.3.25. e – pasts un citas komunikāciju programmas.3.26. darba aizsardzības prasības;3.27. ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi;3.28. rīcība elektriskās strāvas noplūdes gadījumā;3.29. vides aizsardzības prasības;3.30. darba vides bīstamie faktori;3.31. bīstamie atkritumi, to glabāšana un utilizācija;3.32. pirmā palīdzība;3.33. individuālie aizsardzības līdzekļi;3.34. darba tiesiskās attiecības.3.52. Vizuālā tēla stilista profesijas standarts3.52.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – vizuālā tēla stilists.2. Profesijas kods – 5142 02.3.52.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kuršsadarbībā ar klientu rada koptēlu, komplektē apģērbu, veido frizūru un grimu,apglezno seju un ķermeni; pieskaľo vidi; izvēlas koptēla veidošanainepieciešamos līdzekļus, tehnoloģiju un materiālus; aprēķina darba izmaksas;patstāvīgi plāno un organizē darbu; orientējas modes tendencēs.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


124Vizuālā tēla stilists strādā skaistumkopšanas salonos, kultūras un mākslasuzľēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.3.52.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja pozitīvas saskarsmes rezultātā mērķtiecīgi iepazīt klienta vēlmes,vajadzības un iespējas.2. Spēja vizualizēt asociatīvo koptēlu atbilstoši uzdevumam.3. Spēja prezentēt koptēla ieceri un radoši to pilnveidot sadarbībā arklientu.4. Spēja pieľemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību,atbilstošākajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un materiāliem koptēla veidošanā.5. Spēja komplektēt tērpu un aksesuārus koptēla veidošanai.6. Spēja veidot frizūru un grimu koptēla veidošanai.7. Spēja apgleznot seju un augumu koptēla veidošanai.8. Spēja pieskaľot vidi vienota koptēla veidošanai.9. Spēja iekārtot darba vidi koptēla radīšanai.10. Spēja plānot koptēla izstrādes budţetu, sastādīt izmaksu tāmi unnoteikt pakalpojuma cenu.11. Spēja sadarboties koptēla veidošanā ar nepieciešamajiemspeciālistiem.12. Spēja sekot līdzi aktuālajām modes tendencēm un jaunākajāmtehnoloģijām, izmantojot daţādus informatīvos avotus.13. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot savai, klientu un kolēģu veselībai.14. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.15. Spēja sniegt pirmo palīdzību.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


12516. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.18. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.3.52.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast klienta vēlmes un vajadzības, nosakot koptēla veidošanasspecifiku.2. Veikt klienta sejas un auguma mērījumus, noteikt to proporcijas,noformēt klienta anketu.3. Noteikt klienta psiholoģisko tipu, individuālo stilu un krāsu paleti.4. Izvirzīt idejas, veidot iztēlē priekšstatu par veidojamo koptēlu,argumentēti prezentēt koptēla ieceri.5. Veidot apģērbu, frizūru, sejas un ķermeľa noformējumu skices.6. Izmantot asociatīvos tēlu raksturojumus - šifrus vajadzīgā koptēlaveidošanai.7. Pieľemt lēmumu par veicamajiem darbiem, secību, metodēm unlīdzekļiem koptēla veidošanā.8. Ievērot aktuālās modes tendences un izmantot jaunākās tehnoloģijaskoptēla veidošanā.9. Komplektēt apģērbu koptēla veidošanai un veidot tērpu mulāţu.10. Veidot frizūru atbilstoši koptēla prasībām.11. Izmantot atbilstošas materiālu apstrādes un vizāţas darbu tehnoloģijaskoptēla veidošanai.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


12612. Veidot vienota stila koptēlu, piemeklējot atbilstošu vidi, butaforijas,skaľu un gaismu.13. Veidot savu vizuālā tēla stilista pieredzes materiālu apkopojumu.14. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus koptēla veidošanasvajadzībām.15. Izvēlēties koptēla veidošanai nepieciešamos materiālus un aprēķināt toizmaksas.16. Pieľemt lēmumu par nepieciešamo speciālistu piesaistīšanu koptēlaveidošanai un strādāt komandā.17. Orientēties ar koptēla veidošanu saistīto uzľēmumu piedāvājumā.18. Iekārtot un uzturēt tīru darbavietu, izmantot atbilstošus dezinfekcijaslīdzekļus un aparatūru, ievērot personisko higiēnu.19. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un kolēģu veselībai.20. Atpazīt izmantojamo produktu un materiālu blakusparādības un noteiktto iestāšanos.21. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.22. Ievērot vides aizsardzības prasības.23. Sniegt pirmo palīdzību.24. Pārvaldīt valsts valodu.25. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.27. Lietišķas sarunas laikā veidot pozitīvu saskarsmi ar klientu.28. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.29. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


12730. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.3.52.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. modes, stila, frizūru un grima vēsture;1.2. skaľas un gaismas izmantošana vienota tēla veidošanā;1.3. darba vides iespējamie riski.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. modes un stila aktuālās tendences;2.2. vispārpieľemtās auguma un sejas proporcijas;2.3. sejas ādas tipi, uzbūve un kopšana;2.4. kopjošās un dekoratīvās kosmētikas produkti, instrumenti unpiederumi;2.5. apģērba komplektācijas principi;2.6. matu kopšanas un veidošanas produkti, instrumenti un piederumi,matu krāsas un ilgviļľu sastāvi;2.7. dabisko un mākslīgo matu specifika;2.8. ķermeľa un sejas apgleznošanas krāsas, materiāli un tehnoloģijas;2.9. koptēla veidošanas materiālu īpašības, sastāvs un apstrāde;2.10. tērpu, aksesuāru un citu materiālu iegādes vietas un to specifika;2.11. indivīdu psiholoģiskie tipi;2.12. sociālās grupas un to stila specifika;2.13. verbālā un neverbālā saskarsme;2.14. kompozīcijas likumi;2.15. darba vietas apgaismojuma īpatnības;2.16. komandas veidošanas un darba principi;2.17. nodokļi un to veidi;2.18. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. stilista darba tehnoloģiskie procesi, līdzekļi, piederumi un tolietojums;3.2. profesionālā un vispārējā ētika;3.3. darba aizsardzība (ergonomika, elektrodrošības noteikumi,ugunsdrošības noteikumi, drošības zīmes un ierīces);3.4. vides aizsardzība.3.5. klienta individuālā faktūra;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1283.6. auguma mērījumu metodes un instrumenti;3.7. auguma un sejas formas, to proporciju saskaľošanas principi;3.8. asociatīvie raksturojumi – šifri;3.9. krāsu mācība;3.10. krāsu testēšanas metodes;3.11. telpiskuma radīšanas pamatprincipi;3.12. kopjošās un dekoratīvās kosmētikas produkti, instrumenti unpiederumi;3.13. tērpa stilistika;3.14. figūras korekcija ar apģērba un aksesuāru palīdzību;3.15. drapēšanas darbu tehnoloģija un pielietojamie instrumenti;3.16. frizūras izveide atbilstoši sejas un galvas formai, augumaproporcijām, matu struktūrai un krāsai, vecumam, stilam;3.17. sejas morfoloģija un korekcija;3.18. grima izveide atbilstoši sejas formai, ādas tipam un krāsu kolorītam,vecumam, stilam;3.19. kino, foto, teātra, TV grimu specifika;3.20. frizūru un grimu tehnoloģijas;3.21. matu ķīmiskās apstrādes tehnoloģija;3.22. pastiţa izstrādājumi;3.23. butaforiju veidošanas tehnoloģija, materiāli un instrumenti;3.24. koptēla veidošanas specefektu produkti un to pielietojums;3.25. dekorāciju piemērošana koptēla veidošanai;3.26. darbs ar klientu atbilstoši daudzveidīgajai uzdevumu specifikai;3.27. stilista pieredzes materiālu apkopojuma iespējas;3.28. elektroniskie informācijas meklēšanas un atlases līdzekļi;3.29. darba secības un darba laika organizācija;3.30. darba vides kultūra un personiskā higiēna;3.31. iespējamās materiālu izraisītās blakusparādības un alerģiskāsreakcijas un to pamatpazīmes;3.32. dezinfekcijas tehnoloģijas, līdzekļi, instrumenti, aparatūra un tolietošana;3.33. pozitīvas saskarsmes veidošana;3.34. kalkulācijas metodes;3.35. valsts valoda;3.36. viena svešvaloda saziľas līmenī.”;2.13. izteikt sadaļas „IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” apakšnodaļas „4.13. Friziera profesijas standarts”apakšnodaļas „4.13.1. Vispārīgie jautājumi” 2.punktu šādā redakcijā:„2. Profesijas kods – 5141 01.”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1292.14. izteikt sadaļas „IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” apakšnodaļas „4.15. Datorizētās ciparu vadības (CNC)metālapstrādes darbgaldu operatora profesijas standarts” apakšnodaļas „4.15.1.Vispārīgie jautājumi” 2.punktu šādā redakcijā:„2. Profesijas kods – 7223 34.”;2.15. papildināt sadaļu „IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeľaprofesiju standarti” aiz apakšnodaļas „4.16. Kokvedēja automobiļa vadītājaprofesijas standarts” ar apakšnodaļām „4.17. Vizāţista profesijas standarts”,„4.18. manikīra un pedikīra speciālista profesijas standarts”, „4.19. Motorzāģaoperatora profesijas standarts”, „4.20. Inţenierkomunikāciju montētājaprofesijas standarts”, „4.21. Elektromontiera profesijas standarts”, „4.22. Gaļasizcirtēja profesijas standarts”, „4.23. Gaļas produktu izgatavotāja profesijasstandarts”; „4.24. Lopu kāvēja profesijas standarts”, „4.25. Šuvēja vadītājaprofesijas standarts”, „4.26. Drēbnieka profesijas standarts”, „4.27.Biotehnoloģisko procesu operatora profesijas standarts” un „4.28. Ķīmiskāsprodukcijas raţošanas operatora profesijas standarts” šādā redakcijā:„4.17. Vizāžista profesijas standarts4.17.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – vizāţists.2. Profesijas kods – 5142 05.4.17.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– vizāţists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš konsultē klientupar grima izvēli; novērtē klienta sejas ādas stāvokli; zīmē grima skices; izvēlaspiemērotus materiālus; sagatavo sejas ādu grima uzklāšanai; uzklāj grimu;pārzina modes tendences un grima uzklāšanas jaunākās tehnoloģijas; patstāvīgiplāno un organizē savu darbu.Vizāţists strādā skaistumkopšanas nozares uzľēmumos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.4.17.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetencesLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1301. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu.2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos,radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvassaskarsmes veidošanā.3. Spēja pieľemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmiun noformēt nepieciešamo dokumentāciju.4. Spēja skicēt grimu.5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai.6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālusgrima uzklāšanai.7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālusatbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm.8. Spēja pieskaľot grimu klienta izvēlētajam tērpam.9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojotdaţādus informatīvos avotus.10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem.11. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus,nekaitējot savai, klientu un kolēģu veselībai.12. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.14. Spēja sniegt pirmo palīdzību.15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


13118. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.4.17.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izvēlēties dekoratīvo un kopjošo kosmētiku atbilstoši klienta vēlmēm,stilam, finansiālajām iespējām un ādas stāvoklim.2. Analizēt klienta sejas proporcijas un īpatnības.3. Izmantot kompozīcijas veidošanas pamatprincipus grima izveidē.4. Sagatavot grima skices.5. Izvēlēties grima uzklāšanas tehnoloģiju.6. Izmantot atbilstošākos dekoratīvās un kopjošās kosmētikas līdzekļus,instrumentus un materiālus.7. Pārrunāt ar klientu grima ieceri un nepieciešamās sejas korekcijas.8. Sagatavot sejas ādu grima uzklāšanai.9. Veikt uzacu korekciju.10. Aprēķināt grima veidošanas izmaksas un noteikt cenu.11. Lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbībasveikšanai.12. Iekārtot darba vietu grima izveidei.13. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.14. Ievērot vides aizsardzības prasības.15. Pārvaldīt valsts valodu.16. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālajā saziľas līmenī.17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


13218. Sniegt pirmo palīdzību.19. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.20. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.21. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.4.17.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. novitātes grima veidošanā;1.2. grima materiālu ķīmiskās un fiziskās īpašības;1.3. kosmētisko līdzekļu iespējamās blakusparādības un ādas alerģiskāsreakcijas;1.4. saskarsmes pamatprincipi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. grima veidošanas pamatprincipi;2.2. sejas morfoloģija;2.3. krāsu mācība;2.4. individuālie ādas krāsu tipi krāsu tipi;2.5. ādas funkcijas;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. grimu veidi un tehnoloģijas;3.2. grima instrumenti un piederumi;3.3. grima stili;3.4. aktuālās grima modes tendences;3.5. grima modelēšana;3.6. uzacu formas un korekcija;3.7. dekoratīvās un kopjošās kosmētikas veidi un īpašības;3.8. dekoratīvās, kopjošās kosmētikas un specefektu materiāluizmantošana;3.9. darba vietas izgaismojuma veidi;3.10. sarunas veidošanas principi;3.11. valsts valoda;3.12. viena svešvaloda saziľas līmenī;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1333.13. darba aizsardzība;3.14. darba vietas ergonomika;3.15. pirmā palīdzība;3.16. vides aizsardzība;3.17. informācijas tehnoloģijas;3.18. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.19. pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodes;3.20. lietvedība;3.21. darba tiesiskās attiecības.4.18. Manikīra un pedikīra speciālista profesijas standarts4.18.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums manikīra un pedikīra speciālists.2. Profesijas kods 5142 07.4.18.2. Nodarbības apraksts1. Profesijas kvalifikācijas līmenis otrais profesionālais kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: manikīra un pedikīra speciālists apkalpo klientus – veic manikīra unpedikīra procedūras; pielieto manikīra un pedikīra tehnoloģijas, profesionāloroku un kāju kopšanas kosmētiku; ievēro epidemioloģiskās drošības prasības;veido pozitīvas attiecības ar klientu; spēj strādāt komandā.Manikīra un pedikīra speciālists strādā skaistumkopšanas nozaresuzľēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.4.18.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja organizēt un sakopt darba vidi atbilstoši veicamajam procesam,plānot tehnoloģiskā procesa darbu secību, nodrošinot klientu drošu apkalpošanuvisu darba procesu laikā.2. Spēja diferencēt roku un kāju ādas, nagu veselības stāvokli. Novērtētto struktūru, izvēlēties un pielietot atbilstošu darba tehnoloģiju un profesionālokosmētiku.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1343. Spēja atbilstoši veicamajam darbam izvēlēties darba instrumentus,piederumus un aparatūru, darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.4. Spēja sazināties un sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi, elastīgirisināt problēmsituācijas.5. Spēja precīzi izvēlēties un lietot dezinfekcijas līdzekļus un sterilizācijasaparatūru atbilstoši lietošanas instrukcijām un epidemioloģiskās drošībasprasībām.6. Spēja precīzi ievērot profesionālās roku un kāju kopšanas kosmētikaslietošanas un glabāšanas instrukcijas.7. Spēja radoši veikt manikīra un pedikīra procedūras, kā arī pārzinātmodes tendences, veidojot nagu formu un veicot nagu dizainu.8. Spēja izvēlēties un pielietot daţādas manikīra un pedikīra apstrādestehnoloģijas veselas roku un kāju ādas, nagu apstrādē.9. Spēja veikt manikīra un pedikīra procedūru, izmantojot atbilstošus rokuun kāju kopšanas profesionālos līdzekļus, ieteikt klientiem atbilstošus līdzekļusroku un kāju kopšanai mājas apstākļos.10. Spēja veikt kosmētisko roku un kāju masāţu.11. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus darba vidē un atbilstoši reaģēt, izvēlēties un pielietot drošus darbapaľēmienus.12. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.13. Spēja pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši nozares attīstībai un darbatirgus pieprasījumam, regulāri un patstāvīgi iepazīstoties ar jaunākajiemmateriāliem, instrumentiem, tehnoloģijām un darba paľēmieniem.14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātiem.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


13517. Spēja ievērot profesionālās un vispārīgās ētikas principus.4.18.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Diferencēt roku un kāju ādas, nagu veselības stāvokli, nagu tipu unstruktūru, atpazīt roku un kāju ādas un nagu izmaiľas un ieteikt klientamproblēmu risināt pie atbilstoša speciālista - podologa vai dermatologa.2. Izvēlēties, sagatavot un lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot tolietošanas instrukcijas, tīrīt, dezinficēt un sterilizēt instrumentus, piederumus,aparatūru.3. Izvēlēties darba procesam atbilstošus instrumentus, piederumus,aparatūru un atbilstošus profesionālos roku un kāju kopšanas līdzekļus, ievērotto lietošanas un glabāšanas noteikumus.4. Aprēķināt un dozēt nepieciešamo roku un kāju kopšanas profesionālāskosmētikas daudzumu.5. Ieteikt klientam roku un kāju kopšanas līdzekļus lietošanai mājasapstākļos, lai uzturētu procedūras rezultātu.6. Izveidot nagu formu atbilstoši roku kopskatam vai klienta vēlmēm.7. Pielietot pamattehnoloģijas manikīra un pedikīra procedūrā (klasisko,sausās apstrādes un SPA apstrādes tehniku).8. Pielietot nagu standziľas vai šķērītes, apstrādājot nagu kutikulas zonu,neievainojot audus.9. Nolakot nagus, pārzināt lakošanas tehnikas un pielietot daţāda veidanagu lakas.10. Veikt nagu dizainu.11. Izvēlēties un veikt kosmētiskās masāţas procedūras.12. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošībasnoteikumus.13. Ievērot patērētāju tiesības.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


13614. Sniegt pirmo palīdzību.15. Organizēt darba vidi, veikt epidemioloģiskās drošības pasākumus.16. Ievērot personīgo higiēnu.17. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un saudzētapkārtējo vidi.18. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.18. Plānot un organizēt savu darbu, uzľemties atbildību par sava darbarezultātiem.20. Atrast, atlasīt un izmantot informāciju un veidot dokumentāciju darbaprocesu nodrošināšanai.21. Elastīgi risināt problēmjautājumus.22. Strādāt patstāvīgi un komandā.23. Pārvaldīt valsts valodu.24. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.26. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.27. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.28. Lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.4.18.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. komercdarbības pamati;1.2. patērētāju tiesības;1.3. lietvedības pamati;1.4. komersanta darba organizācija;1.5. grāmatvedības pamati.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1372. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. manikīra un pedikīra procedūras vēsture;2.2. nagu un ādas uzbūve;2.3. nagu formas un to veidošana;2.4. vīles, to veidi;2.5. nagu lakas un to sastāvdaļas, funkcijas;2.6. roku un kāju profesionālā kosmētika;2.7. roku un kāju masāţas indikācijas un kontrindikācijas;2.8. krāsu mācība;2.9. profesionālie termini valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. manikīra darba tehnoloģijas (klasiskās apstrādes tehnika, sausāsapstrādes tehnika, SPA tehnika);3.2. pedikīra darba tehnoloģijas (klasiskās apstrādes tehnika, sausāsapstrādes tehnika, SPA tehnika);3.3. instrumentu un aparatūras izvēle un pielietošana manikīra un pedikīraprocedūrā;3.4. profesionālās kosmētikas izvēle un pielietošana manikīra un pedikīraprocedūrā;3.5. nagu formas veidošana, nagu vīlēšana un pulēšana manikīra unpedikīra procedūrā;3.6. nagu lakošanas veidi ar daţādām nagu lakām;3.7. nagu dizaina pamatprincipi;3.8. kosmētiskās masāţas procedūras rokām un kājām;3.9. pirmā palīdzība;3.10. informācijas tehnoloģiju izmantošana;3.11. rīcība ugunsgrēka gadījumā;3.12. darba vides organizēšana;3.13. uz klientu orientēta saskarsme;3.14. profesionālās un vispārīgās ētikas principi;3.15. valsts valoda;3.16. viena svešvaloda profesionālās saziľas līmenī;3.17. darba aizsardzība;3.18. ugunsdrošības, elektrodrošības un civilās aizsardzības noteikumi;3.19. darba tiesiskās attiecības;3.20. vides aizsardzība.4.19. Motorzāģa operatora profesijas standartsLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1384.19.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – motorzāģa operators.2. Profesijas kods – 6210 20.4.19.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– motorzāģa operators gatavo kokmateriālus cirsmā ar ķēdes motorzāģiatbilstoši noteiktajam sortimentam; kopj jaunaudzes un meţa kultūras arkrūmgriezi; spēj veikt ķēdes motorzāģa un krūmgrieţa (turpmāk – motorzāģa)apkopes.Motorzāģa operators strādā meţistrādes uzľēmumā vai strādā kāindividuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.4.19.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja noteikt cirsmas atrašanās vietu atbilstoši meţa topogrāfiskajaikartei un sagatavot cirsmu darbam.2. Spēja izpildīt cirsmas izstrādes darbus atbilstoši norādēm cirsmasizstrādes tehnoloģiskajā kartē.3. Spēja izpildīt meţa izstrādes darbus, izmantojot ergonomiskus unefektīvus darba paľēmienus un instrumentus.4. Spēja, izmantojot motorzāģi, meţā nogāzt koku, to atzarot unsagarumot kokmateriālus atbilstoši noteiktajam sortimentam.5. Spēja krautnēt zarus atbilstoši meţistrādes tehnoloģiskajām prasībām.6. Spēja uzmērīt sagatavotos kokmateriālus atbilstoši kokmateriāluuzmērīšanas standartam.7. Spēja kvalitatīvi veikt kopšanas cirti vai meţa kultūru kopšanu,izvēloties konkrētam uzdevumam atbilstošu motorzāģa griezējinstrumentu.8. Spēja sagatavot motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un nelielu remontuLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


139darba vietā.9. Spēja noteikt riskus darba vietā, izmantot drošus darba paľēmienus, kāarī individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, izpildot darbauzdevumus.10. Spēja sniegt pirmo palīdzību.11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.12. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzībasprasības.13. Spēja noteikt saglabājamus bioloģiski nozīmīgus meţa struktūraselementus un ievērot dabas aizsardzības prasības.14. Spēja ievērot ugunsdrošības noteikumus, vajadzības gadījumāatbilstoši reaģēt.15. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.16. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.17. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.4.19.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Lasīt meţaudţu karti, plānu un cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti.2. Cirst pameţu.3. Gāzt kokus un novākt bīstamos kokus.4. Iezīmēt tehnoloģiskos koridorus.5. Atzarot stumbru un izvērtēt stumbra kvalitāti.6. Sazāģēt stumbrus sortimentos.7. Šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālus atbilstoši noteiktajamsortimentam.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1408. Izvērtēt augsnes nestspēju (augsnes spēja pretoties tehnikasspiedienam).9. Krautnēt zarus kaudzēs un izvietot zarus uz pievešanas ceļa.10. Uzmērīt un noteikt kokmateriāla sortimentu apjomu.11. Izvēlēties atbilstošu griezējinstrumentu konkrētā uzdevuma veikšanai.12. Pļaut krūmus un zāli.13. Izmantot atslēdznieka un meţistrādes instrumentus.14. Izmantot asināšanas piederumus, asināt motorzāģagriezējinstrumentus.15. Izvēlēties degvielas veidu un pareizās degvielas sajaukšanasproporcijas ar eļļu un iepildīt to motorzāģos.16. Lietot eļļas un degvielas absorbējošus materiālus.17. Veikt motorzāģu ikdienas un periodiskās apkopes.18. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.19. Lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.20. Plānot sava darba reţīmu.21. Sniegt pirmo palīdzību.22. Izprast un ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot videi.23. Saglabāt bioloģiski nozīmīgus meţa struktūras elementus cirsmā unievērot dabas aizsardzības prasības.24. Veikt darba pienākumus saskaľā ar Meţu uzraudzības padomes (FSC)un Meţa sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC)meţsaimniecības sertificēšanas standartiem.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


14125. Izmantot ergonomiskus paľēmienus darbā ar motorzāģi kokmateriālupārvietošanā un kraušanā.26. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.27. Prast rīkoties ugunsgrēka, elektrotraumu un citu avāriju gadījumos.28. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.29. Pārvaldīt valsts valodu.30. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.31. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.32. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.4.19.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī par FSC un PEFC meţsaimniecības sertificēšanasstandartiem.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. meţa platību noteikšana;2.2. griezējinstrumentu darbības principi;2.3. meţsaimniecība;2.4. motorzāģu uzbūves pamati;2.5. meţa augšanas apstākļu tipi un meţa tipi;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. topogrāfiskie apzīmējumi kartēs;3.2. koku gāšanas paľēmieni;3.3. kokmateriālu sortimenta kvalitātes prasības;3.4. krautnēšanas prasības;3.5. kokmateriālu uzmērīšanas standarts;3.6. motorzāģu lietošanas pamati;3.7. motorzāģu asināšanas prasības;3.8. vides aizsardzība;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1423.9. dabas aizsardzība;3.10. darba aizsardzība;3.11. rīcība ugunsgrēka gadījumā;3.12. ugunsdrošības noteikumi meţsaimniecībā;3.13. pirmā palīdzība;3.14. valsts valoda;3.15. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.16. darba tiesiskās attiecības;3.17. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi.4.20. Inženierkomunikāciju montētāja profesijas standarts4.20.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – atbilstoši kodam.2. Profesijas kodi:7119 10 Ārējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS7119 11 Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS7119 12 Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS7119 13 Ugunsdzēsību sistēmu MONTĒTĀJS7119 14 Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS7126 03 Inţenierkomunikāciju MONTĒTĀJS7126 04 Apkures sistēmu MONTĒTĀJS7126 05 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS7127 01 Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS7127 04 Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS (turpmāk kopā –inţenierkomunikāciju montētājs).4.20.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– inţenierkomunikāciju montētājs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veickonkrētu iekšējo un ārējo inţenierkomunikāciju montāţas, ekspluatācijas unremonta darbus, tai skaitā siltumapgādes, apkures, vēdināšanas, gaisakondicionēšanas, dzesēšanas, ūdens apgādes, ugunsdzēsības, kanalizācijas,gāzes apgādes un citās inţenierkomunikāciju tehnoloģiskās sistēmās (turpmāk inţenierkomunikācijas), izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus unLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


143tehnoloģiskos paľēmienus, strādājot komandā vai individuāli un ievērojot darbaaizsardzības, ugunsdrošības un vides noteikumus.Inţenierkomunikāciju montētājs strādā uzľēmumos, kas nodarbojas arinţenierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas, uzturēšanas un remonta darbiem,vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.4.20.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības unvides aizsardzības prasības, lietot individuālas aizsardzības līdzekļus.2. Spēja lasīt tehniskā būvprojekta dokumentāciju un sagatavoties darbamatbilstoši darba uzdevumiem.3. Spēja efektīvi veikt savu darbu, izmantojot pieejamos resursus,atbilstoši inţenierkomunikāciju montāţas darbu tehnoloģijai un darbībasprincipiem.4. Spēja veikt sanitārtehnikas, inţenierkomunikāciju un to iekārtumontāţu, pārbaudi, ieregulēšanu un palaišanu ekspluatācijā, izmantojotatbilstošas iekārtas un instrumentus, tehnoloģiskos paľēmienus un darbamateriālus.5. Spēja nodrošināt inţenierkomunikāciju darbu saskaľā ar ekspluatācijasinstrukcijām, apkalpošanas un kvalitātes prasībām.6. Spēja veikt nepieciešamos remonta darbus.7. Spēja pielietot un kopt inţenierkomunikāciju montāţas profesionālosun specifiskos instrumentus, sekojot līdzi to tehniskajam stāvoklim.8. Spēja veikt sanitārtehnikas, inţenierkomunikāciju un to iekārtuekspluatācijas apkalpošanu, remontu un inţenierkomunikāciju sistēmu darbastāvokļa atjaunošanu, izmantojot atbilstošas iekārtas un instrumentus,tehnoloģiskos paľēmienus un darba materiālus.9. Spēja izprast un lietot inţenierkomunikāciju izpilddokumentāciju,ekspluatācijas instrukcijas, armatūru numerāciju un marķējumu.10. Spēja izprast un ievērot raţotāja noteiktās materiālu specifiskāsuzglabāšanas un montāţas noteikumus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


14411. Spēja izvēlēties atbilstošu inţenierkomunikāciju armatūras montāţasvietu atbilstoši ekspluatācijas nosacījumiem.12. Spēja kontrolēt izpildītā darba kvalitāti.13. Spēja noteikt inţenierkomunikāciju sistēmu bojājumus, novērstavārijas situācijas un veikt nepieciešamos remonta darbus.14. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.15. Spēja sniegt pirmo palīdzību.16. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.17. Spēja ievērot darba tiesiskās attiecības.18. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.4.20.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības,ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.2. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.3. Lasīt būvprojekta dokumentāciju.4. Izvērtēt esošo situāciju darba vietā un efektīvi darboties.5. Izprast individuāli veicamo darbu specifiku atbilstoši darba uzdevumamun izvēlēties atbilstošus darba materiālus un instrumentus.6. Sagatavot montāţai nepieciešamo materiālu sarakstu.7. Savienot daţāda veida materiālu cauruļvadus un gaisa vadus.8. Veikt cauruļvadu un gaisa vadu stiprinājumu montāţu atbilstošitehniskā projekta prasībām un cauruļvadu raţotāja prasībām.9. Izvēlēties iekārtas, cauruļvadus, gaisa vadus, noslēdzošo, regulēšanasarmatūru un to montāţas vietu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


14510. Izprast inţenierkomunikāciju sistēmas ekspluatācijas īpatnības.11. Veikt sanitārtehnisko un inţeniertehnisko iekārtu un sistēmu montāţu.12. Strādāt ar daţādu materiālu cauruļvadu un gaisa vadu izolāciju.13. Strādāt ar inţenierkomunikāciju armatūru.14. Vizuāli noteikt inţenierkomunikāciju montāţas darbos izmantojamāmateriāla bojājumus un tā neatbilstību.15. Veikt atbilstošu materiāla uzglabāšanu darba vietā.16. Noteikt instrumentu atbilstību veicamajiem inţenierkomunikācijumontāţas darbiem.17. Izmantot darbā inţenierkomunikāciju montāţas profesionālos unspecifiskos instrumentus, uzturot tos tehniskā kārtībā.18. Veikt samontēto sistēmu pārbaudi.19. Lietot darba izpilddokumentāciju, ekspluatācijas instrukcijas unatbilstoši tām marķēt inţenierkomunikācijas un numurēt armatūru.20. Veikt inţenierkomunikāciju apkalpošanu un paveikto darbu kvalitāteskontroli.21. Identificēt remontējamos inţenierkomunikāciju elementus.22. Veikt inţenierkomunikāciju remontu un paveikto darbu kvalitāteskontroli.23. Atjaunot inţenierkomunikāciju sistēmu darba stāvoklī pēc remontadarbiem.24. Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzľemtiesatbildību par sava darba rezultātu.25. Sniegt pirmo palīdzību.26. Pārvaldīt valsts valodu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


14627. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziľas līmenī.28. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.29. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.4.20.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. tehniskie grafiskie apzīmējumi;1.2. materiālu, armatūru un iekārtu uzglabāšanas nosacījumi;1.3. inţenierkomunikāciju darbības principi;1.4. saskarsmes pamati;1.5. grāmatvedības pamati.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. inţenierkomunikāciju montāţas darbu tehnoloģija;2.2. būvmateriāli un instrumenti;2.3. raţotāja noteiktie montāţas nosacījumi;2.4. lietojamie materiāli, armatūras, iekārtas un to standarti;2.5. montāţas procesa kvalitātes pārbaudes metodes;2.6. daţādu materiālu, iekārtu pārbaudes robeţas;2.7. raţotāja izvirzītās prasības pārbaudes process;2.8. inţenierkomunikācijas, to savienojumu veidi;2.9. dinamiskā spiediena uzturēšana inţenierkomunikāciju sistēmās;2.10. gaisu un gāzes hidrauliskās sistēmas un to atdalīšana;2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. individuālā darba plānošana;3.2. inţenierkomunikāciju materiāli, iekārtas, to pielietojums unekspluatācija;3.3. cauruļvadu un gaisa vadu savienošanas metodes;3.4. inţenierkomunikāciju montāţas profesionālie un specifiskieinstrumenti un to lietošanas nosacījumi;3.5. mērinstrumenti;3.6. darba aizsardzība, elektrodrošība un ugunsdrošība;3.7. daţādu inţenierkomunikāciju sistēmu darbības principi, ekspluatācijaun elementu remonts;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1473.8. vides aizsardzības prasības;3.9. pirmā palīdzība;3.10. valsts valoda;3.11. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.12. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.13. darba tiesiskās attiecības.4.21. Elektromontiera profesijas standarts4.21.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – Elektromontieris.2. Profesijas kods – 7411 02.4.21.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāţas, remontaun ekspluatācijas darbus vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākaskvalifikācijas speciālista vadībā.Elektromontieris strādā uzľēmumos, kuros ir elektroietaises vaielektroiekārtas, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.4.21.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast un izvērtēt elektroiekārtu montāţas darba uzdevumu,izmantojot veicamo darbu tehnisko dokumentāciju.2. Spēja lasīt un izprast principiālās un montāţas elektriskās shēmas,tehniskās shēmas, tehniskos projektus.3. Spēja novērtēt montējamās elektroiekārtas atbilstību tehniskajaidokumentācijai un tehniskā projekta mērķim.4. Spēja noteikt elektroiekārtas montāţas darbiem nepieciešamosmateriālus, to apjomu, izvēlēties un izmantot atbilstošus instrumentus, iekārtasun palīgierīces saskaľā ar veicamā darba tehnisko dokumentāciju.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1485. Spēja veikt elektroiekārtu montāţas darbus atbilstoši tehniskajaidokumentācijai.6. Spēja veikt atslēdznieka darbus.7. Spēja veikt elektroiekārtu montāţas palīgdarbus.8. Spēja izvēlēties tehniskajām prasībām atbilstošus mēraparātus,pārbaudes iekārtas un instrumentus, veikt un precīzi fiksēt elektrisko unneelektrisko lielumu un vērtību mērījumus.9. Spēja konstatēt un novērtēt bojājumus vai neatbilstības, novērst tāssavas kompetences ietvaros, izmantojot nepieciešamās tehnoloģijas.10. Spēja precīzi veikt elektroietaišu, elektroiekārtu ekspluatācijas unremonta darbus (plānveida, neplāna) saskaľā ar tehnisko dokumentāciju,izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.11. Spēja izveidot un uzturēt elektroietaišu, elektroiekārtu tehniskodokumentāciju, digitāli un manuāli skicēt, rasēt, lietojot speciālas datoralietojumprogrammas.12. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus,vajadzības gadījumā atbilstoši rīkoties, veicot elektromontiera darbapienākumus.13. Spēja sniegt pirmo palīdzību.14. Spēja lietot atbilstošus individuālos un kolektīvos aizsardzībaslīdzekļus un saskaľā ar darba aizsardzības noteikumiem sagatavot darba vietudrošai darba veikšanai.15. Spēja atpazīt un izvēlēties konkrētai situācijai piemērotusugunsdzēsības līdzekļus.16. Spēja veikt elektromontiera darba pienākumus, ievērojot videsaizsardzības prasības, izmantot ķīmiskās vielas un tehnoloģijas, nekaitējot sevun apkārtējai videi.17. Spēja nodrošināt darba procesā radušos atkritumu šķirošanu.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


14918. Spēja atrast, izvērtēt, radoši izmantot jauniegūtās zināšanaselektromontiera darba pienākumu veikšanā un sniegt priekšlikumus darbaprocesa pilnveidei.19. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.20. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.21. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.4.21.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast elektromontiera darba uzdevumu.2. Sazināties un lietot tehniskos saziľas līdzekļus.3. Lasīt un izprast principiālās un montāţas elektriskās shēmas.4. Lasīt un izprast tehniskās shēmas, skices un tehniskos projektus.5. Pārbaudīt un novērtēt elektroiekārtas atbilstību montāţasdokumentācijai un tehniskā projekta mērķim.6. Izvēlēties montāţas materiālus atbilstoši tehniskajai dokumentācijai.7. Izvēlēties un lietot atbilstošus instrumentus, iekārtas un palīgierīceselektromontāţas darbu veikšanai.8. Lasīt elektromontāţas dokumentāciju.9. Veikt elektromontāţas darbus (guldīt un apdarināt kabeļus, marķētdzīslas un kabeļus, montēt paneļus, spaiļu skapjus, elektrosadalnes un tovadojumus, montēt zibensaizsardzības sistēmas, montēt zemējuma kontūrus,montēt dzīvojamo, raţošanas un sabiedrisko ēku elektroinstalāciju) atbilstošidokumentācijai.10. Veikt atslēdznieka darbus (montēt izjaucamus un neizjaucamussavienojumus, taisnot, cirst, liekt, zāģēt, urbt, slīpēt, nostiprināt, griezt montāţasmateriālus, griezt vītnes, lodēt).LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


15011. Veikt elektromontāţas palīgdarbus (sagatavot un ierīkot ligzdas,caurumus, renes, ierīkot tapas jeb dībeļus, stiprināt skavas, aizdarināt vadu unzemējuma kopľu caurvada vietas sienās un pārsegumos, rakt, nostiprināt unaizbērt tranšejas, krāsot konstrukciju elementus).12. Novērtēt savu paveikto darbu, pārliecināties par tā atbilstībutehniskajai dokumentācijai.13. Novērtēt mēraparātu, pārbaudes iekārtu un instrumentu atbilstībuizpildāmajam darbam, uzturēt tos darba kārtībā.14. Rīkoties ar atbilstošiem mērinstrumentiem, indikatoriem un pārbaudesiekārtām, veikt un saglabāt elektrisko un neelektrisko lielumu un vērtībumērījumus.15. Veikt elektroietaišu un elektroiekārtu apskati, konstatēt to bojājumus.16. Novērtēt elektroietaišu, elektroiekārtu bojājumus un defektus, novērsttos savas kompetences ietvaros.17. Veikt elektroietaišu, elektroiekārtu ekspluatācijas un remonta darbusatbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai.18. Digitāli un manuāli skicēt, rasēt, veikt korekcijas elektriskajās unmontāţas shēmās.19. Izveidot, aizpildīt un uzturēt elektroietaišu, elektroiekārtu tehniskodokumentāciju (elektriskās shēmas, ekspluatācijas instrukcijas, pārslēgumukartes, uzliktľu/pārslēdţu kartes, pārbauţu protokolus).20. Pārzināt elektromontiera darba aizsardzības reglamentējošodokumentāciju, veikt darbu saskaľā ar darba aizsardzības prasībām.21. Izvērtēt iespējamos riskus.22. Sniegt pirmo palīdzību.23. Ievērot ugunsdrošības noteikumus, izmantot ugunsdzēsības līdzekļus.24. Izvēlēties un lietot atbilstošus individuālos un kolektīvos darbaaizsardzības līdzekļus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


15125. Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzľemtiesatbildību par sava darba rezultātu.26. Sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai.27. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.28. Ievērot ķīmisko vielu glabāšanas un lietošanas noteikumus, izmantotķīmisko vielu absorbentus.29. Šķirot elektromontiera darba procesā radušos atkritumus.30. Veikt elektromontiera darbu, lietojot videi draudzīgas tehnoloģijas unmateriālus.31. Iegūt informāciju un nepārtraukti sekot līdzi ar elektromontiera darbusaistītām novitātēm, kā arī lietot šīs zināšanas elektromontiera darba veikšanā.32. Pamatot savu viedokli un sadarboties ar citiem speciālistiem.33. Izvēlēties atbilstošas informācijas tehnoloģiju lietojumprogrammas unpilnveidot zināšanas.34. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.35. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.36. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.37. Pārvaldīt valsts valodu.38. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziľas līmenī.4.21.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. mehānikas pamati;1.2. būvniecības pamati;1.3. saskarsmes pamati;1.4. neelektriskie mērījumi;1.5. materiālapstrādes pamati;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1521.6. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;1.7. elektroraţošanas, pārvades un sadales pamatprincipi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. elektroiekārtu uzbūve, darbība, ekspluatācija;2.2. datorzinības, speciālās lietojumprogrammas, informatīvās datu bāzes;2.3. videi draudzīgas tehnoloģijas un materiāli;2.4. elektroietaises, elektroiekārtas, to apskates un defektēšanas metodes;2.5. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. elektrotehnikas pamati atbilstoši pamatizglītības fizikas unmatemātikas līmenim;3.2. elektroinstrumenti un iekārtas;3.3. elektromontāţas tehnoloģijas – instrumenti, iekārtas, montāţasmateriāli;3.4. ugunsdrošība, ugunsdzēsības līdzekļi un to lietošana;3.5. darba aizsardzība, darba aizsardzības līdzekļi, to lietošana;3.6. elektrodrošība;3.7. vides aizsardzība;3.8. valsts valoda;3.9. viena svešvaloda saziľas līmenī;3.10. pirmā palīdzība;3.11. darba tiesisko attiecību normas;3.12. elektrotehniskie materiāli;3.13. elektrisko shēmu apzīmējumi;3.14. elektriskie un neelektriskie mērījumi.4.22. Gaļas izcirtēja profesijas standarts4.22.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – gaļas izcirtējs.2. Profesijas kods – 7511 04.4.22.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālāskvalifikācijas līmenis.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1532. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– gaļas (izľemot putnu gaļas) izcirtējs ir pārtikas rūpniecības nozaresdarbinieks, kurš spēj novērtēt gaļas kvalitāti, prot sagatavot un strādāt ar gaļasizciršanā izmantojamām iekārtām un instrumentiem, izcērt gaļu atbilstoši tirgustendencēm vai uzľēmumā noteiktajām prasībām.Gaļas izcirtējs strādā pārtikas aprites uzľēmumos vai kā individuālaiskomersants, vai pašnodarbināta persona.4.22.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast un ievērot labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produkturaţošanas gaļas izciršanā.2. Spēja sensori (organoleptiski) novērtēt gaļas izciršanā nepieciešamoresursu daudzumu un to kvalitāti plānotā pasūtījuma izpildei.3. Spēja racionāli iekārtot darba vietu un veikt gaļas izciršanu atbilstošitehnoloģijām.4. Spēja sagatavot un lietot tehnoloģiskās iekārtas, instrumentus unaprīkojumu atbilstoši to funkcijām gaļas izciršanas procesā.5. Spēja lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.6. Spēja izvērtēt pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmesblakusproduktus un to tālāku izmantošanu.7. Spēja pielāgoties izmaiľām uzľēmuma iekšējās kontroles sistēmā, taiskaitā jaunu tehnoloģiju ieviešanā, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojumapilnveides gadījumā.8. Spēja pilnveidot profesionālās iemaľas.9. Spēja sekot līdzi aktuālajām tendencēm un jaunākajām tehnoloģijāmgaļas izciršanā, izmantojot daţādus informatīvos avotus un informācijastehnoloģijas.10. Spēja praktiski izmantot individuālos darba aizsardzības līdzekļus,ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības prasības un uzľēmuma iekšējās kārtībasnoteikumus.11. Spēja sniegt pirmo palīdzību.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


15412. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.13. Spēja izprast pārtikas aprites normatīvajos aktos noteiktos jēdzienus ungaļas izciršanas profesionālo terminoloģiju.14. Spēja strādāt patstāvīgi vai grupā un uzľemties atbildību par savadarba rezultātu.15. Spēja sadarboties ar klientiem un kolēģiem, ievērojot profesionālās unvispārējās ētikas pamatprincipus.16. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.17. Spēja sazināties valsts valodā.4.22.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Izprast pārtikas aprites normatīvajos aktos noteiktos jēdzienus unievērot uzľēmuma kontroles sistēmas prasības.2. Racionāli iekārtot gaļas izcirtēja darba vietu.3. Identificēt dzīvnieku sugu gaļu.4. Noteikt nepieciešamo gaļas un palīgmateriālu daudzumu un novērtēt tāsatbilstību un kvalitāti pasūtījuma izpildei.5. Pārzināt un izvēlēties gaļas izciršanas metodes un paľēmienus.6. Pārzināt gaļas un palīgmateriālu uzglabāšanas reţīmus.7. Uztvert gaļas izciršanas darba uzdevumu.8. Sagatavot un lietot gaļas izciršanas iekārtas, instrumentus unaprīkojumu atbilstoši to funkcijām.9. Profesionāli izcirst gaļu, ievērojot higiēnas prasības.10. Saskatīt un novērst gaļas izciršanas procesā radušās neatbilstības,analizēt to cēloľus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


15511. Nodrošināt pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmesblakusproduktu apriti.12. Nodrošināt atbilstošu gaļas sadales iekārtu ekspluatāciju (izjaukšanu,mazgāšanu, dezinficēšanu un salikšanu).13. Lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.14. Veicot gaļas izciršanu, nepakļaut riskam sevi un kolēģus.15. Novērtēt un lietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darbaapģērbu.16. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.17. Ievērot drošības zīmes un reaģēt uz drošības signāliem.18. Prast rīkoties ugunsgrēka, elektrotraumu un citu avāriju gadījumos.19. Sniegt pirmo palīdzību.20. Izmantot informācijas tehnoloģijas darba procesa nodrošināšanā.21. Veikt darba pienākumus, atbilstoši vides aizsardzības normatīvuprasībām, nekaitējot videi.22. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.24. Pārvaldīt valsts valodu.25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.26. Uzklausīt norādījumus un sadarboties ar tiešo darba vadītāju.27. Uztvert, izvērtēt un izmantot darba kvalifikācijas pilnveides procesāiegūto informāciju.28. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1564.22.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. veselīga uztura pamatprincipi;1.2. gaļas izciršanas pieredzes uzkrāšana;1.3. saskarsmes pamatprincipi;1.5. pārtikas apriti reglamentējošie pamata normatīvie akti.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. dzīvnieku anatomiskā uzbūve;2.2. izcirstās gaļas sensorās (organoleptiskās) novērtēšanas pamatprincipi;2.3. prasības attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.4. paškontroles sistēmas pamatprincipi pārtikas uzľēmumā;2.5. palīgresursi, to lietošanas principi un iekārtu uzbūve;2.6. vispārējās higiēnas prasības gaļas izciršanas uzľēmumā;2.7. profesionālo zināšanu pamatbāzes pilnveidošanas un tālākizglītībasiespējas;2.8. profesionālie termini valsts valodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. gaļas izciršanas metodes un paľēmieni;3.2. labas raţošanas prakse;3.3. nepieciešamā gaļas un palīgmateriālu daudzuma noteikšanapasūtījuma izpildei;3.4. izcērtamās gaļas sensorais (organoleptiskais) novērtējums;3.5. gaļas un palīgmateriālu kvalitātes atbilstība pasūtījuma izpildei;3.6. izcirstās gaļas atbilstība izciršanas shēmai;3.7. izcirstās gaļas marķēšanas noteikumi;3.8. pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktuklasifikācija;3.9. pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktusavākšanas konteineri un to marķējums;3.10. tehnoloģisko iekārtu, instrumentu un aprīkojuma ekspluatācijasnoteikumi;3.11. labas higiēnas prakse;3.12. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;3.13. darba tiesiskās attiecības;3.14. darba aizsardzība (elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi,individuālie darba aizsardzības līdzekļi);LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1573.15. vides aizsardzība;3.16. informācijas tehnoloģiju izmantošana;3.17. pirmās palīdzības sniegšana;3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;3.19. valsts valoda.4.23. Gaļas produktu izgatavotāja profesijas standarts4.23.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – gaļas produktu izgatavotājs.2. Profesijas kods – 7511 08.4.23.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– gaļas produktu izgatavotājs ir pārtikas rūpniecības nozares darbinieks,kas izgatavo gaļas produktus; prot darbam sagatavot gaļas produktusagatavošanas iekārtas un instrumentus un spēj strādāt ar tiem.Gaļas produktu izgatavotājs strādā gaļas produktu raţošanas vaimazumtirdzniecības uzľēmumos.4.23.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja izprast un ievērot labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produktuizgatavošanā.2. Spēja sensori (organoleptiski) novērtēt gaļas produktu izgatavošanānepieciešamo resursu daudzumu un to kvalitāti plānotā pasūtījuma izpildei.3. Spēja racionāli sakārtot darba vietu un izgatavot gaļas produktus.4. Spēja izgatavot gaļas produktus atbilstoši uzľēmuma noteiktajāmtehnoloģiskajām prasībām.5. Spēja sagatavot un lietot tehnoloģiskās iekārtas, instrumentus unaprīkojumu atbilstoši to funkcijām gaļas produktu izgatavošanas procesā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1586. Spēja lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.7. Spēja pielāgoties izmaiľām uzľēmuma iekšējās kontroles sistēmā, taiskaitā jaunu tehnoloģiju ieviešanā, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojumapilnveidošanā.8. Spēja pilnveidot profesionālas prasmes, izvērtēt un radoši izmantotpieredzi gaļas produktu izgatavošanā.9. Spēja zināt un ievērot gaļas produktu marķēšanas principus.10. Spēja sekot līdzi aktuālajām tendencēm un jaunākajām tehnoloģijāmgaļas produktu izgatavošanā, izmantojot daţādus informatīvos avotus uninformācijas tehnoloģijas.11. Spēja veikt darbu patstāvīgi vai grupā un uzľemties atbildību par savadarba rezultātu.12. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.13. Spēja ievērot saskarsmes pamatprincipus sadarbībā ar klientiem unkolēģiem.14. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.15. Spēja praktiski izmantot individuālos darba aizsardzības līdzekļus,ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības prasības un uzľēmuma iekšējās kārtībasnoteikumus.16. Spēja sniegt pirmo palīdzību.17. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.18. Spēja sazināties valsts valodā.19. Spēja izprast pārtikas aprites normatīvajos aktos lietotos jēdzienus ungaļas produktu izgatavošanas procesu profesionālo terminoloģiju.4.23.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt pārtikas apriti reglamentējošos normatīvos aktos un uzľēmumaLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


159iekšējās kontroles sistēmas prasības.2. Racionāli iekārtot gaļas produktu izgatavošanas darba vietu.3. Identificēt dzīvnieku sugu gaļu.4. Noteikt nepieciešamo gaļas, pārtikas piedevu un palīgmateriāludaudzumu un novērtēt to atbilstību pasūtījuma izpildei un kvalitāti.5. Pārzināt un izvēlēties gaļas produktu izgatavošanas metodes unpaľēmienus.6. Pārzināt gaļas, pārtikas piedevu un palīgmateriālu uzglabāšanasreţīmus.7. Izprast gaļas produktu izgatavošanas darba uzdevumu.8. Sagatavot un lietot gaļas produktu izgatavošanas iekārtas, instrumentusun aprīkojumu atbilstoši to funkcijām.9. Profesionāli izgatavot gaļas produktus atbilstoši higiēnas prasībām.10. Saskatīt un novērst gaļas produktu izgatavošanas procesā radušāsneatbilstības, analizēt to cēloľus un vajadzības gadījumā informēt tiešo darbavadītāju.11. Nodrošināt gaļas produktu izgatavošanas iekārtu atbilstošuekspluatāciju (izjaukšanu, mazgāšanu, dezinficēšanu un salikšanu).12. Lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.13. Izprast gaļas produktu marķējumu.14. Izgatavojot gaļas produktus, nepakļaut riskam sevi un kolēģus.15. Ievērot profesionālos un vispārējās ētikas pamatprincipus.16. Uzklausīt norādījumus un sadarboties ar tiešo darba vadītāju.17. Uztvert, izvērtēt un izmantot darba kvalifikācijas pilnveides procesāiegūto informāciju.18. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


16019. Novērtēt un lietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darbaapģērbu.20. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.21. Ievērot drošības zīmes un reaģēt uz drošības signāliem.22. Prast rīkoties ugunsgrēka, elektrotraumu un citu avāriju gadījumos.23. Sniegt pirmo palīdzību.24. Veikt darba pienākumus atbilstoši vides aizsardzības normatīvuprasībām, nekaitējot videi.25. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.26. Pārvaldīt valsts valodu.27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.4.23.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. veselīga uztura pamatprincipi;1.2. saskarsmes pamatprincipi;1.3. pārtikas apriti reglamentējošie pamata normatīvie akti.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. dzīvnieku anatomiskā uzbūve;2.2. produktu izgatavošanā izmantojamās gaļas sensorais(organoleptiskais) un laboratoriskais novērtējums;2.3. prasības attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.4. iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi pārtikas uzľēmumā;2.5. vispārējās higiēnas prasības gaļas produktu izgatavošanas uzľēmumā;2.6. informācija par tālākizglītības iespējām;2.7. informācijas tehnoloģiju izmantošana;2.8. profesionālie termini valsts valodā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1613. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. gaļas produktu izgatavošanas metodes un paľēmieni;3.2. labas raţošanas prakse;3.3. higiēnas prakse;3.4. nepieciešamais gaļas, pārtikas piedevu un palīgmateriālu daudzums unto atbilstība nekaitīguma un kvalitātes prasībām uzdevuma izpildei;3.5. tehnoloģisko iekārtu, instrumentu un aprīkojuma ekspluatācijasnoteikumi;3.6. gaļas produktu izgatavošanas atbilstība tehnoloģiskajām instrukcijāmun higiēnas prasībām;3.7. gaļas, pārtikas piedevu un palīgmateriālu uzglabāšanas reţīmi;3.8. gaļas produktu marķēšanas noteikumi;3.9. gaļas produktu sensorais (organoleptiskais) un laboratoriskaisnovērtējums;3.10. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;3.11. darba tiesiskās attiecības;3.12. darba aizsardzība (elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi,individuālie darba aizsardzības līdzekļi);3.13. vides aizsardzība;3.14. pirmās palīdzības sniegšana;3.15. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;3.16. valsts valoda.4.24. Lopu kāvēja profesijas standarts4.24.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – lopu kāvējs.2. Profesijas kods – 7511 09.4.24.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālāskvalifikācijas līmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:− lopu kāvējs ir pārtikas rūpniecības nozares darbinieks, kurš veicdzīvnieku (liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, savvaļas pārnadţu) kaušanu; pārzinadzīvnieku anatomisko uzbūvi; prot strādāt ar kaušanā izmantojamām iekārtamun instrumentiem.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


162Lopu kāvējs strādā Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā vaiEiropas Savienības teritorijā atzītā kautuvē vai medījumu pārstrādes uzľēmumā.4.24.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja novērtēt un ievērot dzīvnieku aizsardzības prasības dzīvniekukaušanas procesā.2. Spēja izprast un ievērot labas higiēnas prakses noteikumus kaušanasprocesā.3. Spēja sagatavot un lietot tehnoloģiskās iekārtas, instrumentus unaprīkojumu atbilstoši to funkcijām dzīvnieku kaušanas procesā.4. Spēja racionāli sakārtot darba vietu.5. Spēja veikt darbu patstāvīgi vai grupā atbilstoši kaušanas un apstrādesplūsmas principam un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.6. Spēja lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.7. Spēja pielāgoties izmaiľām uzľēmuma iekšējās kontroles sistēmā, taiskaitā jaunu tehnoloģiju ieviešanā, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojumapilnveides gadījumā.8. Spēja pilnveidot profesionālās iemaľas, izvērtēt un izmantot gūtopieredzi dzīvnieku kaušanā.9. Spēja sekot līdzi aktuālajām tendencēm un jaunākajām tehnoloģijāmdzīvnieku kaušanā, izmantojot daţādus informatīvos avotus.10. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.11. Spēja ievērot saskarsmes pamatprincipus sadarbībā ar klientiem unkolēģiem.12. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.13. Spēja praktiski izmantot individuālos darba aizsardzības līdzekļus,ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības prasības un uzľēmuma iekšējās kārtībasnoteikumus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


16314. Spēja vajadzības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.15. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.16. Spēja sazināties valsts valodā.17. Spēja izprast pārtikas aprites normatīvajos aktos noteiktos jēdzienus unprofesionālo terminoloģiju.4.24.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Pārzināt pārtikas apriti reglamentējošos normatīvos aktos un uzľēmumaiekšējās kontroles sistēmas prasības.2. Pārzināt kaušanai paredzēto dzīvnieku labturības prasības (dzīvniekutransportēšana, izkraušana, pirmskaušanas izturēšana, apdullināšanas metodes,atasiľošana), kā arī higiēnas prasības dzīvnieku apstrādē un pārtikāneizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanā.3. Identificēt dzīvnieku sugas.4. Racionāli organizēt dzīvnieku kaušanas darba vietu.5. Sagatavot un lietot iekārtas, instrumentus un aprīkojumu atbilstoši tofunkcijām.6. Profesionāli veikt dzīvnieku kaušanu un apstrādi, ievērojot higiēnasprasības.7. Saskatīt un novērst dzīvnieku kaušanas un apstrādes procesā radušāsneatbilstības, analizēt to cēloľus un vajadzības gadījumā informēt tiešo vadītāju.8. Pārzināt gaļas un subproduktu atdzesēšanas un uzglabāšanas reţīmus.9. Nodrošināt atbilstošu dzīvnieku kaušanas iekārtu ekspluatāciju,mazgāšanu un dezinficēšanu.10. Lietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.11. Veicot dzīvnieku kaušanu un apstrādi, nepakļaut riskam sevi unkolēģus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


16412. Sadarboties un uzklausīt norādījumus ar tiešo darba vadītāju.13. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.14. Uztvert, izvērtēt un izmantot darba kvalifikācijas pilnveides procesāiegūto informāciju.15. Izmantot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.16. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.17. Novērtēt un lietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darbaapģērbu.18. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumus.19. Ievērot drošības zīmes un reaģēt uz drošības signāliem.20. Rīkoties ugunsgrēka, elektrotraumu un citu avārijas situācijugadījumos.21. Sniegt pirmo palīdzību.22. Veikt darba pienākumus atbilstoši vides aizsardzības normatīvuprasībām, nekaitējot videi.23. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.24. Pārvaldīt valsts valodu.25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.4.24.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. lēmums par gaļas derīgumu pārtikā (veselības marķējums);1.2. atļauja dzīvnieku kaušanas sākšanai;1.3. saskarsmes pamatprincipi;1.4. pārtikas apriti reglamentējošie pamata normatīvie akti.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1652. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. dzīvnieku novērtēšanas pamatprincipi;2.2. prasības attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;2.3. paškontroles sistēmas pamatprincipi pārtikas uzľēmumā;2.4. vispārējās higiēnas prasības dzīvnieku kaušanas uzľēmumā;2.5. informācija par tālākizglītības iespējām;2.6. profesionālie termini valsts valodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasības;3.2. dzīvnieku anatomiskā uzbūve;3.3. labas raţošanas prakse;3.4. labas higiēnas prakse;3.5. tehnoloģisko iekārtu, instrumentu un aprīkojuma ekspluatācijasnoteikumi.3.6. dzīvnieku kaušanas un apstrādes atbilstība tehnoloģiskajaiinstrukcijai:3.7. plūsmas princips dzīvnieku kaušanā;3.8. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pamatprincipi;3.9. informācijas tehnoloģijas;3.10. darba tiesiskās attiecības;3.11. darba aizsardzība (elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi,individuālie darba aizsardzības līdzekļi);3.12. vides aizsardzība;3.13. pirmās palīdzības sniegšana;3.14. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;3.15. valsts valoda.4.25. Šuvēja profesijas standarts1. Profesijas nosaukums – šuvējs.2. Profesijas kods – 7531 01.4.25.1. Vispārīgie jautājumi4.25.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1662. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– šuvējs atbilstošā kvalitātē un termiľā veic šūtā izstrādājuma (turpmāk –izstrādājums) pilnu darba procesu vai atsevišķus tā posmus, ievērojot dotostehniskos noteikumus.Šuvējs var strādāt masveida šūšanas raţošanas uzľēmumos vai kāpašnodarbināta persona.4.25.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja sagatavot darbavietu atbilstoši dotajam uzdevumam, izvēlotiespiemērotus palīgmateriālus, instrumentus, iekārtas un to palīgierīces.2. Spēja izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošu mezgluapstrādi.3. Spēja izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošuspalīgmateriālus un furnitūru.4. Spēja komplektēt detaļas atbilstoši atzīmēm uz piegrieztajām detaļām.5. Spēja pārbaudīt piegriezto detaļu atbilstību izgatavojamam mezglam,ľemot vērā pieļaujamās nobīdes piegriezumos.6. Spēja piegriezt atsevišķas detaļas vai elementus, ľemot vērātehnoloģiskos noteikumus, izmantojot dotos lekālus vai piegrieztnes unatbilstošus instrumentus.7. Spēja novērtēt šūšanas iekārtu vizuālo un tehnisko atbilstību iekārtutehniskās dokumentācijas prasībām.8. Spēja veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi atbilstoši iekārtu lietošanasun tehniskās dokumentācijas prasībām.9. Spēja kvalitatīvi sašūt izstrādājumus, patstāvīgi izvēloties atbilstošāsiekārtas un instrumentus.10. Spēja sagatavot izstrādājumus laikošanai, lietojot atbilstošas iekārtas,palīgmateriālus un instrumentus.11. Spēja regulēt iekārtas atbilstoši paredzētajiem šūšanas unhigrotermiskās apstrādes parametriem.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


16712. Spēja veikt nepieciešamo izstrādājumu detaļu apstrādi un dublēšanu arpalīgmateriāliem pirms mezglu šūšanas.13. Spēja izgatavot izstrādājumus, ievērojot šūšanas secību un dotostehnoloģiskos norādījumus.14. Spēja novērst sīku defektu šūšanas un higrotermisko iekārtu darbībā,ievērojot iekārtu tehniskās dokumentācijas prasības.15. Spēja izvēlēties un veikt izstrādājumu materiālam atbilstošasstarpoperācijas un gala higrotermisko apstrādi.16. Spēja labot izstrādājumu, novērtējot defekta veidu, izvēlotiespiemērotākos materiālus un apstrādi tā novēršanai.17. Spēja sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem aktuālu jautājumurisināšanā.18. Spēja organizēt darbu saskaľā ar termiľiem, resursiem, kvalitātesprasībām, izrādot patstāvību un ieinteresētību resursu taupībā.19. Spēja aizpildīt iekšējo dokumentāciju atbilstoši konkrētās darbībasreglamentējošai dokumentācijai.20. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus,nekaitējot savai un kolēģu veselībai.21. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.22. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.23. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.24. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.25. Spēja sniegt pirmo palīdzību.26. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.27. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1684.25.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Saprast doto uzdevumu pēc tehniskā zīmējumu, tehnoloģiskās kartesvai paraugmodeļa.2. Novērtēt piegriezto izstrādājumu atbilstību tehnoloģiskajiemnorādījumiem.3. Izvēlēties veicamajam darbam atbilstošas iekārtas, to palīgierīces uninstrumentus.4. Saprast atzīmju nozīmi uz piegrieztajām izstrādājuma detaļām.5. Komplektēt (kombinēt) izstrādājumu detaļas.6. Noteikt izstrādājumu detaļu atbilstību izgatavojamam mezglam.7. Lietot tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošus palīgmateriālus unfurnitūru.8. Veikt šūšanas un higrotermisko iekārtu vizuālo un tehnisko pārbaudipirms darba sākšanas.9. Veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi.10. Sagatavot piegriezto izstrādājumu laikošanai.11. Veikt iekārtu tehnoloģiskās regulēšanas atbilstoši paredzētajiemšūšanas un higrotermiskās apstrādes parametriem.12. Piegriezt atsevišķus detaļu elementus un palīgmateriālus, lietojotlekālus vai piegrieztnes.13. Apstrādāt izstrādājumu detaļas pirms mezglu šūšanas.14. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.15. Šūt izstrādājumus.16. Novērst sīkos defektus šūšanas iekārtu darbībā.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


16917. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību un kontroli par savadarba rezultātu.18. Izvēlēties izstrādājumu materiāliem atbilstošu termisko apstrādi.19. Veikt izstrādājumu materiālam atbilstošas starpoperācijas un galahigrotermisko apstrādi.20. Atpazīt izstrādājumu konstruktīvās detaļas un konstruktīvoselementus.21. Izvērtēt izstrādājumu defektus.22. Izvēlēties izstrādājumu labošanai nepieciešamos materiālus unapstrādes veidu.23. Labot izstrādājumus.24. Sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem.25. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.26. Aizpildīt iekšējo dokumentāciju atbilstoši konkrētās darbībasreglamentējošai dokumentācijai.27. Sakārtot savu darba vietu, sākot un beidzot darbu.28. Iekārtot darba vietu atbilstoši veicamajam uzdevumam.29. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.30. Ievērot vides aizsardzības prasības.31. Pārvaldīt valsts valodu.32. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.33. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.34. Sniegt pirmo palīdzību.35. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1704.25.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. komercdarbības pamati;1.2. izstrādājumu konstruēšana;1.3. izstrādājumu dekorēšanas tehnikas.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. šūšanas iekārtas;2.2. higrotermiskās iekārtas;2.3. izstrādājumu tehnoloģiskās kartes;2.4. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija;3.2. izstrādājumu sagatavošana laikošanai;3.3. izstrādājumu izgatavošanas materiāli un to īpašības;3.4. tekstilnozarē lietojamās furnitūras un to veidi;3.5. tehnoloģiskie norādījumi šūšanā;3.6. izstrādājumu labošana;3.7. šūšanas iekārtu regulācija;3.8. šūšanas iekārtu tehniskā apkope;3.9. higrotermiskā apstrāde;3.10. valsts valoda;3.11. viena svešvaloda profesionālās saziľas līmenī;3.12. vides aizsardzība;3.13. darba aizsardzība;3.14. darba tiesiskās attiecības;3.15. darbavietas ergonomika;3.16. pirmā palīdzība;3.17. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.18. tehniskā dokumentācija un dokumentu noformēšanas pamati.4.26. Drēbnieka profesijas standarts4.26.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – drēbnieks.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1712. Profesijas kods – 7531 03.4.26.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– drēbnieks konstruē pamatpiegrieznes, modelē, piegrieţ un izgatavo šūtoizstrādājumu (turpmāk – izstrādājums) saskaľā ar klienta vēlmēm, izmantojotatbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paľēmienus,strādājot komandā vai individuāli.Drēbnieks var strādāt tekstilrūpniecības nozares uzľēmumos, kas raţoizstrādājumus vai izpilda individuālus pasūtījumus, vai kā pašnodarbinātapersona vai individuālais komersants.4.26.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veidot pozitīvu saskarsmi ar klientu.2. Spēja sadarboties ar klientu šūtā izstrādājuma izgatavošanā, ievērojotviľa vēlmes un auguma individuālās īpatnības.3. Spēja veikt aprēķinus un konstruēt daţādu izstrādājumupamatpiegrieztnes, lietojot atbilstošas konstruēšanas metodes un atbilstošusinstrumentus.4. Spēja modelēt piegrieztnes, izmantojot nepieciešamos instrumentus.5. Spēja piegriezt izstrādājumu, ievērojot materiāla virzienu un rakstu.6. Spēja sagatavot darbavietu atbilstoši dotajam uzdevumam, izvēlotiesattiecīgus palīgmateriālus, instrumentus, šūšanas iekārtas un to palīgierīces.7. Spēja sagatavot izstrādājumus pielaikošanai, pielaikot tos un veiktnepieciešamās korekcijas.8. Spēja patstāvīgi izvēlēties izstrādājumu izgatavošanas secību,tehnoloģiju un kvalitatīvi sašūt izstrādājumus, izmantojot atbilstošās iekārtas uninstrumentus.9. Spēja novērst sīku defektu šūšanas un higrotermisko iekārtu darbībā,LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


172ievērojot iekārtu tehniskās dokumentācijas prasības.10. Spēja veikt izstrādājumu izgatavošanas starpoperācijas un beiguhigrotermisko apstrādi, izmantojot atbilstošas palīgierīces.11. Spēja veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi.12. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot savai un kolēģu veselībai.13. Spēja pieľemt pasūtījumus un noformēt dokumentus atbilstoši šīsdarbības reglamentējošai dokumentācijai.14. Spēja sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un uzľēmumiemaktuālu jautājumu risināšanā.15. Spēja lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.16. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,nekaitējot videi.17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.18. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.20. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.21. Spēja sniegt pirmo palīdzību.22. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.4.26.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Konstruēt pamatpiegrieztni.2. Modelēt piegrieztni atbilstoši izvēlētajam modelim.3. Veidot piegrieztľu vai lekālu izklājumus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1734. Veikt auguma mērījumus, izmantojot atbilstošus mērinstrumentus.5. Piegriezt izstrādājumu atbilstoši tehnoloģiskajiem noteikumiem.6. Laikot un veikt izmaiľas pēc laikošanas.7. Lietot atbilstošus materiālus un iekārtas izstrādājuma higrotermiskaiapstrādei.8. Izvēlēties veicamajam darbam atbilstošas šūšanas iekārtas unpalīgierīces.9. Kvalitatīvi sašūt izstrādājumu atbilstoši tehnoloģiskai secībai.10. Veikt starpoperāciju un gatavā izstrādājuma higrotermisko apstrādi.11. Kontrolēt un novērtēt sava darba kvalitāti.12. Veikt iekārtu tehnoloģiskās regulēšanas atbilstoši paredzētajiemšūšanas un higrotermiskās apstrādes parametriem.13. Novērst sīku defektu šūšanas un higrotermisko iekārtu darbībā.14. Noteikt materiāla īpašības un atbilstību izvēlētajam izstrādājumam.15. Lietot auduma dekorēšanas tehnikas.16. Sadarboties ar vadītāju un kolēģiem, veidot pozitīvu saskarsmi arklientu.17. Elastīgi risināt problēmsituācijas.18. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.19. Lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbībasveikšanai.20. Atbildēt par darba rezultātiem, racionāla darba laika un resursuizmantošanu.21. Iekārtot darba vietu atbilstoši veicamajam uzdevumam.22. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


17423. Ievērot vides aizsardzības prasības.24. Pārvaldīt valsts valodu.25. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.27. Sniegt pirmo palīdzību.28. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.4.26.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. jaunākās šūšanas iekārtas un tekstilmateriāli;1.2. jaunumi izstrādājumu izgatavošanas industrijā.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. komercdarbības pamati;2.2. mezglu tehnoloģiskās kartes;2.3. modes tendenču informācijas avoti;2.4. auguma figūru tipi;2.5. izstrādājuma tehniskā zīmējuma zīmēšana;2.6. piegriešanas iekārtas un to palīgierīces;2.7. šūšanas iekārtas un to pālīgierīces;2.8. higrotermiskās iekārtas un to palīgierīces;2.9. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. pozitīvas saskarsmes veidošana;3.2. informācijas tehnoloģijas;3.3. šūšanas materiāli un to īpašības;3.4. šūšanas furnitūra un tās veidi;3.5. izstrādājuma pamatkonstrukciju konstruēšana;3.6. piegrieztnes modelēšana;3.7. šūšanas iekārtu apkope;3.8. šūšanas iekārtu regulācija;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1753.9. izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija;3.10. higrotermiskā apstrāde;3.11. izstrādājumu labošana;3.12. izstrādājumu dekorēšanas tehnikas;3.13. valsts valoda;3.14. viena svešvaloda profesionālās saziľas līmenī;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba aizsardzība;3.17. darba tiesiskās attiecības;3.18. pirmā palīdzība;3.19. darba vietas ergonomika;3.20. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.21. lietvedība.4.27. Biotehnoloģisko procesu operatora profesijas standarts4.27.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – biotehnoloģisko procesu operators.2. Profesijas kods – 8131 19.4.27.2. Nodarbinātības apraksts1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– biotehnoloģisko procesu operators patstāvīgi veic biotehnoloģiskosraţošanas procesus vai to daļu, izmantojot tam paredzētās iekārtas, atbilstoširaţošanas dokumentācijai.Biotehnoloģisko procesu operators strādā ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas,kosmētikas vai parfimērijas nozares uzľēmumā.4.27.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja veikt biotehnoloģisko raţošanas iekārtu, palīgiekārtu,tehnoloģisko komunikāciju vizuālo un tehnisko novērtējumu atbilstošiekspluatācijas dokumentācijai un marķējumam, izmantojot atbilstošusmērinstrumentus un mēriekārtas.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1762. Spēja nodrošināt biotehnoloģisko raţošanas iekārtu un tehnoloģiskokomunikāciju savienošanu atbilstoši tehnoloģiskajai shēmai.3. Spēja nodrošināt biotehnoloģisko raţošanas procesu, izmantojotmehāniskās un automātiskās procesa vadības iekārtas atbilstoši reglamentējošaidokumentācijai.4. Spēja svērt un mērīt fermentācijas izejmateriālus, izmantojot atbilstošassvēršanas un mērīšanas palīgiekārtas.5. Spēja sagatavot barotni, lietot sterilizācijas iekārtas.6. Spēja sagatavot reaģentus un izvēlēties piemērotākos materiālusbiotehnoloģiskajam raţošanas procesam.7. Spēja veikt biotehnoloģisko raţošanas procesu atbilstoši darbauzdevumam un saskaľā ar tehnoloģisko dokumentāciju, noteikt novirzes iekārtudarbībā un tehnoloģiskā procesā.8. Spēja veikt barotnes iekraušanu, sējmateriāla ievadīšanu reaktorā unmateriālu ievadi tehnoloģiskā procesa laikā, lietojot aseptiskos darbapaľēmienus.9. Spēja aseptiski noľemt paraugus produkta un biotehnoloģiskāraţošanas procesa kontrolei.10. Spēja veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produktuuzglabāšanu reaktorā, izkraušanu vai aizvadīšanu uz tālāko apstrādi, izmantojotbiotehnoloģiskās raţošanas iekārtas.11. Spēja veikt biomasas atdalīšanu ar atbilstošiem paľēmieniem,izmantojot nepieciešamās iekārtas, gatavā produkta izdalīšanas un attīrīšanasprocesus.12. Spēja veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta apstrādi,izmantojot biotehnoloģiskās raţošanas iekārtas.13. Spēja veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta fasēšanu,iepakošanu un marķēšanu, izmantojot atbilstošās iekārtas un ierīces.14. Spēja veikt iekārtu, palīgiekārtu un tehnoloģisko komunikācijuatvienošanu, tīrīšanu, sterilizāciju un dekontamināciju, izmantojot rūpnieciskasmazgāšanas un sterilizācijas iekārtas, dezinficējošos līdzekļus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


17715. Spēja pielietot bioloģiskās izcelsmes atkritumu (t.sk., bīstamo)apstrādes un nodošanas principus, veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesaatlikumu sagatavošanu tālākai pārstrādei un utilizācijai.16. Spēja aizpildīt biotehnoloģiskā raţošanas procesa dokumentāciju.17. Spēja strādāt, ievērojot normatīvo aktu prasības un saskaľā arreglamentējošo dokumentāciju, tai skaitā pielietojot labas raţošanas praksesprincipus.18. Spēja ievērot personāla, telpu un iekārtu higiēnas prasības, lietojotkolektīvos un individuālos higiēnas līdzekļus, atbilstošus tīrīšanas undezinfekcijas līdzekļus un iekārtas.19. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības prasības, strādājot ariekārtām, mikroorganismu kultūrām un ķīmiskajām vielām, veikt darbapienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai, izmantojot atbilstošuskolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus.20. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības prasības, un veikt darbapienākumus, nekaitējot videi.21. Spēja sniegt pirmo palīdzību.22. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.23. Spēja organizēt savu darbu atbilstoši pieejamajiem resursiem,ievērojot noteiktos termiľus un kvalitātes prasības, kā arī izrādīt ieinteresētīburesursu taupīšanā.24. Spēja sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem, lietojot pozitīvassaskarsmes prasmes un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus.25. Spēja pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.26. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.27. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienāsvešvalodā.28. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


17829. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.4.27.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Novērtēt biotehnoloģisko raţošanas iekārtu, palīgiekārtu untehnoloģisko komunikāciju tehnisko stāvokli.2. Lasīt tehnoloģisko shēmu.3. Veikt biotehnoloģisko raţošanas iekārtu un tehnoloģisko komunikācijusavienošanu un atvienošanu.4. Lietot mehāniskās, automātiskās un attālinātās procesa vadības iekārtasun datorizētās reģistrācijas sistēmas.5. Strādāt ar dozēšanas iekārtām, spiedieniekārtām un elektroiekārtām.6. Veikt mērīšanas sensoru kalibrēšanu.7. Svērt un mērīt fermentācijas izejmateriālus.8. Sagatavot barotni un veikt tās sterilizāciju.9. Sagatavot sējmateriālu un citus biotehnoloģiskajam raţošanas procesamnepieciešamos reaģentus un materiālus.10. Pielietot biotehnoloģijas paľēmienus un veikt biotehnoloģiskoraţošanas procesu atbilstoši reglamentējošajai dokumentācijai.11. Nodrošināt biotehnoloģisko reţīmu saskaľā ar tehnoloģiskodokumentāciju.12. Konstatēt neatbilstības biotehnoloģisko raţošanas iekārtu darbībā untehnoloģiskajos savienojumos.13. Reģistrēt novirzes no tehnoloģiskā reţīma un ziľot par tām.14. Aseptiski noľemt paraugus kvalitātes kontrolei un marķēt tos.15. Veikt biomasas atdalīšanas procesu, izmantojot atbilstošas iekārtas.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


17916. Veikt gatavā produkta izdalīšanas un attīrīšanas procesus.17. Veikt biotehnoloģiskā raţošanas procesa gala produkta apstrādesprocesus (koncentrēšanu, ţāvēšanu, granulēšanu).18. Fasēt, iepakot un marķēt biotehnoloģiskā raţošanas procesa galaproduktu.19. Pielietot bioloģiskas izcelsmes atkritumu (t.sk., bīstamo) apstrādes unnodošanas principus.20. Aizpildīt biotehnoloģiskā raţošanas procesa dokumentāciju.21. Pielietot labas raţošanas prakses principus.22. Lasīt un izprast nozares normatīvos aktus, standartus un citureglamentējošo dokumentāciju.23. Racionāli izmantot uzľēmuma resursus.24. Veikt biotehnoloģisko raţošanas iekārtu, palīgiekārtu un tehnoloģiskokomunikāciju tīrīšanu, dekontamināciju un sterilizāciju atbilstoši darbauzdevumam.25. Sagatavot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.26. Ievērot aseptiskus darba paľēmienus un higiēnas prasības.27. Ievērot uzľēmuma darba kārtības noteikumus.28. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.29. Rīkoties pirmsavārijas un avārijas situācijās.30. Ievērot vides aizsardzības prasības.31. Sniegt pirmo palīdzību.32. Veikt darbu noteiktajā laikā un termiľā, ievērojot kvalitātes prasības.33. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.34. Strādāt individuāli un komandā, izvairīties no konfliktsituācijām.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


18035. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.36. Pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.37. Pārvaldīt valsts valodu.38. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.39. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.40. Lietot informācijas tehnoloģijas.41. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.4.27.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. normatīvie akti, standarti un cita nozares reglamentējošādokumentācija;1.2. procesu validācijas un iekārtu kvalificēšanas principi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķīmijas pamati;2.2. mikrobioloģijas pamati;2.3. tehnoloģiskās shēmas, to veidi un apzīmējumi;2.4. biotehnoloģisko procesu substrāti;2.5. atkritumu klasifikācija un to apsaimniekošanas veidi;2.6. elektroiekārtas;2.7. spiediena iekārtas un to darbība;2.8. raţošanas telpu klasifikācija;2.9. kvalitātes nodrošināšanas pamati;2.10. labas raţošanas prakse;2.11. darba vides riski;2.12. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:3.1. ķīmisko vielu klasifikācija un marķējums;3.2. biotehnoloģijas pamati;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1813.3. biotehnoloģiskās raţošanas procesi;3.4. biotehnoloģiskās raţošanas iekārtu un palīgiekārtu veidi, uzbūve undarbības pamatprincipi;3.5. biomasas atdalīšanas paľēmieni, iekārtas, to veidi, uzbūve undarbības pamatprincipi;3.6. biomasas inaktivācijas paľēmieni;3.7. biosintēzes produktu izdalīšanas un attīrīšanas tehnoloģija uniekārtas;3.8. tehnoloģisko komunikāciju veidi, uzbūve un darbības pamatprincipi;3.9. tehnoloģisko komunikāciju savienojumu veidi un darbības principi;3.10. automātiskā procesa vadības iekārtas un attālinātā procesu vadība;3.11. metroloģija, mērierīces un mērinstrumenti;3.12. paraugu ľemšanas metodes, marķēšanas un uzglabāšanaspamatprincipi;3.13. fasēšanas veidi, iekārtas un materiāli;3.14. dekontaminācijas procesa veidi;3.15. aseptiskie darba paľēmieni un higiēnas prasības;3.16. dezinficējošie līdzekļi un to veidi;3.17. rūpnieciskās mazgāšanas principi un iekārtas;3.18. sterilizācijas procesi, veidi un iekārtas;3.19. telpu tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas, to veidi un pielietojums;3.20. saskarsmes psiholoģija;3.21. darba aizsardzība (kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi,darbavietas ergonomika, ugunsdrošība, elektrodrošības noteikumi, rīcībapirmsavārijas un avārijas situācijās, pirmā palīdzība);3.22. vides aizsardzības pamatprincipi un prasības;3.23. valsts valoda;3.24. viena svešvaloda profesionālās saziľas līmenī;3.25. informācijas tehnoloģijas;3.26. darba tiesiskās attiecības;3.27. profesionālās un vispārējās ētikas principi.4.28. Ķīmiskās produkcijas ražošanas operatora profesijas standarts4.28.1. Vispārīgie jautājumi1. Profesijas nosaukums – ķīmiskās produkcijas raţošanas operators.2. Profesijas kods – 8131 20.4.28.2. Nodarbinātības aprakstsLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1821. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijaslīmenis.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ķīmiskās produkcijas raţošanas operators veic ķīmiskās produkcijasraţošanas tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši raţošanas dokumentācijaitam paredzētajās iekārtās ar mērķi iegūt kvalitātes prasībām atbilstošu ķīmiskoprodukciju, ievērojot darba un vides aizsardzības, kā arī uzľēmuma kvalitātessistēmu prasības.Ķīmiskās produkcijas raţošanas operators strādā ķīmijas, bioķīmijas,farmācijas, kosmētikas un parfimērijas nozares uzľēmumā.4.28.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences1. Spēja patstāvīgi sagatavot darba vietu ķīmiskās produkcijas raţošanastehnoloģiskajam procesam saskaľā ar reglamentējošiem dokumentiem, ievērojotdarba drošības un higiēnas prasības.2. Spēja izvērtēt tehnoloģisko komunikāciju atbilstību noteiktam ķīmiskāsprodukcijas raţošanas tehnoloģiskam procesam.3. Spēja izvērtēt iekārtu un ierīču tehnisko stāvokli un sagatavot tāsdarbam.4. Spēja izmantot iekārtas ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģiskoprocesu veikšanai, ievērojot to drošas ekspluatācijas prasības.5. Spēja noteikt ķīmisko izejvielu un materiālu kvalitāti, nosvērt, nomērītnepieciešamo daudzumu un veikt iekraušanu tilpnēs atbilstoši reglamentējošaidokumentācijai, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības.6. Spēja patstāvīgi veikt ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģiskoprocesu, uzturot un kontrolējot tā tehnoloģiskos parametrus.7. Spēja lasīt reglamentējošo dokumentāciju un dokumentēt tehnoloģiskoprocesu, izmantojot labas raţošanas prakses un ķīmijas tehnoloģijas zināšanas.8. Spēja patstāvīgi veikt produkta paraugu noľemšanu un sagatavošanukvalitātes kontrolei.9. Spēja sagatavot iepakošanas materiālus, iepakot un marķēt galaproduktu, lietojot atbilstošus kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


18310. Spēja veikt stingrai uzskaitei pakļauto vielu reģistrāciju atbilstošireglamentējošiem dokumentiem.11. Spēja izprast labas raţošanas prakses principus, ievērot tos standartuoperāciju procedūrās.12. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus,nekaitējot savai un kolēģu veselībai, izmantojot atbilstošus kolektīvos unindividuālos aizsardzības līdzekļus.13. Spēja rīkoties pirmsavārijas un avārijas situācijās.14. Spēja sniegt pirmo palīdzību.15. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darbapienākumus, nekaitējot videi.16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darbarezultātu.17. Spēja sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem, pielietojot pozitīvassaskarsmes prasmes un ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.18. Spēja pašizglītoties un patstāvīgi pilnveidot profesionālāskompetences.19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.20. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienāsvešvalodā.21. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas.22. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.4.28.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes1. Sagatavot telpas, iekārtas, ierīces, komunikācijas, materiālus unizejvielas raţošanas procesam.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1842. Novērtēt tehnoloģisko iekārtu, ierīču un komunikāciju tehniskostāvokli.3. Novērtēt izejvielu un materiālu kvalitātes piemērotību noteiktamraţošanas procesam.4. Lietot svēršanas un mērīšanas ierīces.5. Veikt ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģisko procesu atbilstošireglamentējošajai dokumentācijai.6. Pielietot ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģiskos paľēmienus.7. Ekspluatēt iekārtas atbilstoši noteiktam raţošanas procesam.8. Lietot iekārtu ekspluatācijas dokumentāciju.9. Lasīt un izprast nozares normatīvos aktus, standartus un citureglamentējošo dokumentāciju.10. Precīzi dokumentēt ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģiskoprocesu.11. Dokumentēt raţošanas procesa atkāpes un novirzes.12. Izvērtēt informāciju par ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģiskoprocesu.13. Informēt darba vadītāju par ķīmiskās produkcijas raţošanastehnoloģisko procesa norisi.14. Uzturēt, kontrolēt un dokumentēt tehnoloģiskos parametrus.15. Sagatavot produkta paraugus kvalitātes kontrolei.16. Sagatavot iepakošanas materiālus.17. Novērtēt iepakošanas materiālu kvalitāti.18. Iepakot un marķēt gala produktu.19. Lasīt tehnoloģisko komunikāciju marķējumus.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


18520. Veikt stingrai uzskaitei pakļauto vielu reģistrāciju.21. Racionāli izmantot resursus.22. Pielietot labas raţošanas prakses principus.23. Strādāt klasificētajās telpās.24. Strādāt ar sevišķi kaitīgām vielām.25. Lasīt vielas un materiāla drošības datu lapas.26. Uzturēt tīru un sakoptu darba vidi.27. Ievērot telpu un iekārtu higiēnas prasības.28. Tīrīt iekārtas un ierīces.29. Ievērot personāla higiēnas prasības.30. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.31. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.32. Rīkoties pirmsavārijas un avārijas situācijās.33. Sniegt pirmo palīdzību.34. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.35. Veikt darbu patstāvīgi un uzľemties atbildību par sava darba rezultātu.36. Veikt darbu noteiktajā laikā un termiľā.37. Strādāt individuāli un komandā.38. Sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem.39. Patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes, iegūt un analizētjaunu profesionālo informāciju.40. Ievērot uzľēmuma kvalitātes sistēmu prasības.LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


18641. Pārvaldīt valsts valodu.42. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziľas līmenī.43. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.44. Lietot informācijas tehnoloģijas.45. Ievērot darba tiesiskās attiecību prasības.4.28.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:1.1. aktuālās tehnoloģijas ķīmijas nozarē;1.2. metroloģija;1.3. elektroiekārtas;1.4. labas raţošanas prakses un kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipi;1.5. nozares reglamentējošie dokumenti;1.6. normatīvie akti vides aizsardzības jomā;1.7. tīrīšanas metodes un iekārtu tīrības kritēriji;1.8. vielu un materiālu uzglabāšanas principi un apstākļi.2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:2.1. ķīmijas tehnoloģija;2.2. ķīmisko vielu klasifikācija un marķējumi;2.3. ķīmisko vielu un materiālu īpašības;2.4. stingrai uzskaitei pakļautās ķīmiskās vielas;2.5. izejvielu un materiālu īpašības, veidi, klases;2.6. izejvielu un materiālu kvalitātes prasības;2.7. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakošanas materiālu tehniskāsspecfikācijas;2.8. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakošanas principi;2.9. marķēšanas veidi un principi;2.10. iekārtu piesārľojuma veidi;2.11. atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi;2.12. darba vides riski;2.13. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1873.1. tehnoloģiskie procesi un to dokumentācija;3.2. tehnoloģiskās komunikācijas, to veidi, pielietošana un darbībasprincipi;3.3. tehnoloģisko komunikāciju marķējumi;3.4. ķīmiskās produkcijas raţošanas iekārtas;3.5. spiediena iekārtas;3.6. materiāli un palīgierīces ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģiskoprocesu veikšanai;3.7. mērierīces un mērinstrumenti ķīmiskās produkcijas raţošanastehnoloģisko procesu kontrolei un vadībai;3.8. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķēšanas, iepakošanas iekārtasun ierīces;3.9. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu paraugu ľemšanas, marķēšanas,uzglabāšanas pamatprincipi;3.10. ķīmiskās produkcijas raţošanas tehnoloģisko procesu dokumentuaizpildīšanas principi;3.11. drošības datu lapas;3.12. saskarsmes psiholoģija;3.13. higiēnas prasības;3.14. valsts valoda;3.15. viena svešvaloda profesionālās saziľas līmenī;3.16. darba aizsardzība (drošības zīmes, kolektīvie un individuālieaizsardzības līdzekļi, rīcība pirmsavārijas un avārijas situācijās, pirmāpalīdzība);3.17. vides aizsardzība;3.18. profesionālās un vispārējās ētikas principi;3.19. informācijas tehnoloģijas;3.20. darba tiesiskās attiecības.”.3. 3.pielikumā „Profesiju saraksts kodu augošā secībā”:3.1. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādāredakcijā:„2143 01 Vides INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.71.apakšnodaļā)2143 02 Vides TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.38.apakšnodaļā)2144 14 Mehānikas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.72.apakšnodaļā)2262 02 Klīniskais FARMACEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.73.apakšnodaļā)LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1882359 01 Sociālais PEDAGOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.74.apakšnodaļā)”;3.2. papildināt pielikumu aiz 2513 03 profesijas ar šādu profesiju:„2513 04 Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS”;3.3. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādāredakcijā:„2643 03 TULKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.75.apakšnodaļā)3112 07 Inţenierkomunikāciju TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;3.4. svītrot no pielikuma šādu profesiju:„3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāţas un apkalpošanasSPECIĀLISTS”;3.5. papildināt pielikumu aiz 3112 33 profesijas ar šādām profesijām:„3112 34 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 35 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 36 Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 37 Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 38 Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;3.6. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādāredakcijā:„3113 02 ElektroTEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.43.apakšnodaļā)3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.44.apakšnodaļā)3119 41 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.45.apakšnodaļā)3141 25 Vides TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 3.46.apakšnodaļā)LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1893141 26 BioTEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.39.apakšnodaļā)3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.47.apakšnodaļā)”;3.7. papildināt pielikumu aiz 3142 24 profesijas ar šādām profesijām:„3142 25 Augkopības KONSULTANTS3142 26 Lopkopības KONSULTANTS3142 27 Veterinārmedicīnas KONSULTANTS3142 28 Lauku attīstības KONSULTANTS”;3.8. papildināt pielikumu aiz 3143 04 profesijas ar šādu profesiju:„3143 05 Meţa INVENTARIZATORS”;3.9. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādāredakcijā:„3255 01 MASIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.40.apakšnodaļā)”;3.10. papildināt pielikumu aiz 3259 07 profesijas ar šādu profesiju:„3259 08 AromaTERAPEITS”;3.11. papildināt pielikumu aiz 3339 37 profesijas ar šādu profesiju:„3339 38 Ekonomikas KONSULTANTS”;3.12. papildināt pielikumu aiz 3413 06 profesijas ar šādu profesiju:„3413 07 Pastorālā darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.41.apakšnodaļā)”;3.13. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādāredakcijā:„3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.48.apakšnodaļā)3432 50 Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1903512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.49.apakšnodaļā)3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.50.apakšnodaļā)3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.51.apakšnodaļā)5142 02 Vizuālā tēla STILISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.52.apakšnodaļā)5142 05 VIZĀŢISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.17.apakšnodaļā)5142 07 Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.18.apakšnodaļā)6210 20 Motorzāģa OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.19.apakšnodaļā)”;3.14. papildināt pielikumu aiz 6210 22 profesijas ar šādu profesiju:„6210 23 Kokmateriālu UZMĒRĪTĀJS”;3.15. papildināt pielikumu aiz 7119 09 profesijas ar šādām profesijām:„7119 10 Ārējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 11 Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 12 Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 13 Ugunsdzēsību sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 14 Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;3.16. izteikt profesijas kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādāredakcijā:„7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;3.17. papildināt pielikumu aiz 7126 02 profesijas ar šādām profesijām:„7126 03 Inţenierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7126 04 Apkures sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1917126 05 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.20.apakšnodaļā)”;3.18. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādāredakcijā:„7127 01 Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.20.apakšnodaļā)”;3.19. svītrot no pielikuma šādu profesiju:„7127 02 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS”;3.20. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādāredakcijā:„7127 04 Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;3.21. papildināt pielikumu aiz 7231 13 profesijas ar šādu profesiju:„7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS”;3.22. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādāredakcijā:„7411 02 ElektroMONTIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.21.apakšnodaļā)7511 04 Gaļas IZCIRTĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.22.apakšnodaļā)7511 08 Gaļas produktu IZGATAVOTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.23.apakšnodaļā)7511 09 Lopu KĀVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.24.apakšnodaļā)7531 01 ŠUVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.25.apakšnodaļā)7531 03 DRĒBNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.26.apakšnodaļā)”;3.23. papildināt pielikumu aiz 8131 18 profesijas ar šādām profesijām:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


192„8131 19 Biotehnoloģisko procesu OPERATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.27.apakšnodaļā)8131 20 Ķīmiskās produkcijas raţošanas OPERATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.28.apakšnodaļā)”.4. 4.pielikumā „Profesiju saraksts alfabēta secībā pēc profesijaspamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiemburtiem”:4.1. aizstāt profesiju „7531 03 DRĒBNIEKS” ar profesiju „7531 03DRĒBNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.26.apakšnodaļā)”;4.2. aizstāt profesiju „2262 02 Klīniskais FARMACEITS” ar profesiju„2262 02 Klīniskais FARMACEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.73.apakšnodaļā)”;4.3. aizstāt profesiju „3119 41 Pārtikas produktu kvalitātesINSPEKTORA PALĪGS” ar profesiju „3119 41 Pārtikas produktu kvalitātesINSPEKTORA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.45.apakšnodaļā)”;4.4. papildināt pielikumu aiz profesijas „4311 09INVENTARIZATORS” ar šādu profesiju:„3143 05 Meţa INVENTARIZATORS”;4.5. aizstāt profesiju „2144 14 Mehānikas INŢENIERIS” ar profesiju„2144 14 Mehānikas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 1.72.apakšnodaļā)”;4.6. aizstāt profesiju „2143 01 Vides INŢENIERIS” ar profesiju „214301 Vides INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.71.apakšnodaļā)”;4.7. aizstāt profesiju „7511 04 Gaļas IZCIRTĒJS” ar profesiju „7511 04Gaļas IZCIRTĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.22.apakšnodaļā)”;4.8. aizstāt profesiju „7511 08 Gaļas produktu IZGATAVOTĀJS” arprofesiju „ 7511 08 Gaļas produktu IZGATAVOTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.23.apakšnodaļā)”;4.9. aizstāt profesiju „7511 09 Lopu KĀVĒJS” ar profesiju „7511 09Lopu KĀVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.24.apakšnodaļā)”;4.10. papildināt pielikumu aiz profesijas „3339 13 Apģērba etiķetesKONSULTANTS” ar šādu profesiju:„3142 25 Augkopības KONSULTANTS”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1934.11. papildināt pielikumu aiz profesijas „2421 07 DrošībasKONSULTANTS (padomnieks)” ar šādu profesiju:„3339 38 Ekonomikas KONSULTANTS”;4.12. papildināt pielikumu aiz profesijas „2132 11 LauksaimniecībasKONSULTANTS” ar šādām profesijām:„3142 28 Lauku attīstības KONSULTANTS3142 26 Lopkopības KONSULTANTS”;4.13. papildināt pielikumu aiz profesijas „2269 04 Veselībasveicināšanas KONSULTANTS” art šādu profesiju:„3142 27 Veterinārmedicīnas KONSULTANTS”;4.14. aizstāt profesiju „3255 01 MASIERIS” ar profesiju „3255 01MASIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma2.40.apakšnodaļā)”;4.15. svītrot no pielikuma šādu profesiju:„7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS”;4.16. aizstāt profesiju „3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecībasiekārtu MEHĀNIĶIS” ar profesiju „3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskāsrūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.44.apakšnodaļā)”;4.17. svītrot no pielikuma šādu profesiju:„7127 02 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS”;4.18. papildināt pielikumu aiz profesijas „7531 04 MODISTS” ar šādāmprofesijām:„7126 04 Apkures sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 11 Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7119 12 Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1947119 10 Ārējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.20.apakšnodaļā)”;4.19. papildināt pielikumu aiz profesijas „7421 02 ElektronikasMONTĒTĀJS” ar šādām profesijām:„7119 14 Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7126 03 Inţenierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7127 01 Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.20.apakšnodaļā)”;4.20. aizstāt profesiju „7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS”ar profesiju „7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;4.21. papildināt pielikumu aiz profesijas „7115 05 SkatuvesMONTĒTĀJS” ar šādām profesijām:„7119 13 Ugunsdzēsību sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7126 05 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)7127 04 Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)”;4.22. aizstāt profesiju „7411 02 ElektroMONTIERIS” ar profesiju „741102 ElektroMONTIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.21.apakšnodaļā)”;4.23. papildināt pielikumu aiz profesijas „8114 01 Betona raţošanasOPERATORS” ar šādu profesiju:„8131 19 Biotehnoloģisko procesu OPERATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.27.apakšnodaļā)”;4.24. papildināt pielikumu aiz profesijas „8154 09 Ķīmiskās apstrādesOPERATORS” ar šādu profesiju:„8131 20 Ķīmiskās produkcijas raţošanas OPERATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.28.apakšnodaļā)”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1954.25. papildināt pielikumu aiz profesijas „3521 15 Morzes alfabētaOPERATORS” ar šādu profesiju:„6210 20 Motorzāģa OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.19.apakšnodaļā)”;4.26. papildināt pielikumu aiz profesijas „2422 23 CivilaizsardzībasORGANIZATORS” ar šādu profesiju:„2513 04 Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS”;4.27. aizstāt profesiju „2359 01 Sociālais PEDAGOGS” ar profesiju„2359 01 Sociālais PEDAGOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.74.apakšnodaļā)”;4.28. papildināt pielikumu aiz profesijas „7233 09 Celtniecības un ceļubūves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS” ar šādu profesiju:„7231 14 Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS”;4.29. svītrot no pielikuma šādu profesiju:„3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāţas un apkalpošanasSPECIĀLISTS”;4.30. aizstāt profesiju „3432 50 Iespieddarbu digitālās noformēšanasSPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)” ar profesiju „3432 50 Iespieddarbu noformējumaSPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)”;4.31. papildināt pielikumu aiz profesijas „3311 27 Maksājumu karšuSPECIĀLISTS” ar šādu profesiju:„5142 07 Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.18.apakšnodaļā)”;4.32. papildināt pielikumu aiz profesijas „2422 32 Pasta SPECIĀLISTS”ar šādu profesiju:„3413 07 Pastorālā darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.41.apakšnodaļā)”;4.33. svītrot no pielikuma šādu profesiju:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


196„5142 07 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS”;4.34. aizstāt profesiju „3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS” ar profesiju„3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.48.apakšnodaļā)”;4.35. aizstāt profesiju „5142 02 Vizuālā tēla STILISTS” ar profesiju„5142 02 Vizuālā tēla STILISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.52.apakšnodaļā)”;4.36. aizstāt profesiju „7531 01 ŠUVĒJS” ar profesiju „7531 01ŠUVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.25.apakšnodaļā)”;4.37. papildināt pielikumu aiz profesijas „3113 07 AugstspriegumaTEHNIĶIS” ar šādu profesiju:„3112 36 Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;4.38. aizstāt profesiju „3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS” ar profesiju„3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 3.50.apakšnodaļā)”;4.39. aizstāt profesiju „3113 02 ElektroTEHNIĶIS” ar profesiju „311302 ElektroTEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.43.apakšnodaļā)”;4.40. svītrot no pielikuma šādu profesiju:„3112 07 Ēku inţeniertīklu TEHNIĶIS”;4.41. papildināt pielikumu aiz profesijas „3155 01 Gaisa satiksmesdrošības TEHNIĶIS” ar šādu profesiju:„3112 37 Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;4.42. papildināt pielikumu aiz profesijas „3114 05 Informātikas/elektronikas TEHNIĶIS” ar šādu profesiju:„3112 07 Inţenierkomunikāciju TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


1974.43. aizstāt profesiju „3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS” arprofesiju „3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.49.apakšnodaļā)”;4.44. papildināt pielikumu aiz profesijas „3522 04 Signālsistēmutelekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS” ar šādu profesiju:„3112 38 Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)”;4.45. aizstāt profesiju „3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS” arprofesiju „3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.51.apakšnodaļā)”;4.46. papildināt pielikumu aiz profesijas „3112 04 UzraudzībasbūvTEHNIĶIS” ar šādām profesijām:„3112 35 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)3112 34 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma3.42.apakšnodaļā)”;4.47. aizstāt profesiju „3141 25 Vides TEHNIĶIS” ar profesiju „314125 Vides TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.46.apakšnodaļā)”;4.48. aizstāt profesiju „3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS” arprofesiju „3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.47.apakšnodaļā)”;4.49. aizstāt profesiju „3141 26 BioTEHNOLOGS” ar profesiju „314126 BioTEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 2.39.apakšnodaļā)”;4.50. aizstāt profesiju „2143 02 Vides TEHNOLOGS” ar profesiju„2143 02 Vides TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.38.apakšnodaļā)”;4.51. papildināt pielikumu aiz profesijas „2636 11 TEOLOGS” ar šāduprofesiju:„3259 08 AromaTERAPEITS”;4.52. aizstāt profesiju „2643 03 TULKS” ar profesiju „2643 03 TULKS– (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.75.apakšnodaļā)”;4.53. papildināt pielikumu aiz profesijas „2212 103 UROLOGS” ar šāduprofesiju:LMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


198„6210 23 Kokmateriālu UZMĒRĪTĀJS”;4.54. svītrot no pielikuma aiz profesijas „3343 13 Projekta VADĪTĀJAASISTENTS” šādu profesiju:„3339 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS”;4.55. svītrot no pielikuma šādu profesiju:„6210 20 Motorzāģa VADĪTĀJS”;4.56. aizstāt profesiju „5142 05 VIZĀŢISTS” ar profesiju „5142 05VIZĀŢISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.17.apakšnodaļā)”.Ministru prezidentsV.DombrovskisLabklājības ministreI.Viľķele07.05.20132. 08:5336599A.Liepiľa67021519, Aina.Liepina@lm.gov.lvLMNot_070513; Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesijuklasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesijuklasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”

More magazines by this user
Similar magazines