12.07.2015 Views

šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LNS ESF projekts “Attīstības vektors”Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/ASIF/173/963.Aktivitāte „Semināru cikls „Līdzdalība darbībā” ”Dace LāceSeminārs Valmierā2013. gada 19. aprīlī92,04% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā arSabiedrības integrācijas fondu


Darba kārtībaSandraGerenovskaBrigitaAldersoneLNS viceprezidente,projekta “Attīstībasvektors”3.aktivitātes darbagrupas vadītājaJautājumi/diskusijaProjekta “Attīstībasvektors” dalībnieceNVO loma lēmumupieņemšanāES struktūrfondu uncitu ārvalstu finanšuresursu piesaiste LNSdarbā. Labās praksespiemēriJautājumi/diskusija


Semināra darba kārtībaDace LāceDaila GobaProjekta “Attīstībasvektors” dalībniece,LNS Valmieras RBvaldespriekšsēdētāja,Jautājumi/diskusijaBiedrības „Valmieraspilsētas pensionārs”valdespriekšsēdētājaJautājumi/diskusijaNVO un pašvaldībassadarbība. Labāsprakses piemēri unproblēmas.Sadarbība. Labāsprakses piemēri,problēmas.


Darba kārtībaZitaGustavsoneNodibinājuma„Fonds „Iespējutilts” ” valdespriekšsēdētāja;Valmieras sociāloorganizāciju koalīcijaJautājumi/diskusijaPieredze. Labāsprakses piemēri.Problēmas/risinājumi.Iveta LiepiņaValmieraspašvaldības sociālāspalīdzības dienestavadītājaJautājumi/diskusijaPašvaldības viedoklis.Labās prakses piemēri,problēmas.


Darba kārtībaKafijas pauzePaneļdiskusija :1. LNS Valmieras RB turpmākās attīstības perspektīvas unlīdzdalība pašvaldības darbībā lēmumu pieņemšanasprocesā.2. Finanses – ko varam darīt?3. NVO mērķi, LNS mērķi un sociālo pakalpojumu attīstība.AptaujaAnketas


LNS Valmieras RB:darbība/mērķi


LNS Valmieras RB -statistikaBiedru skaits2011. gada 1.janvāri 117 biedri,no tiem 2 dzirdīgie;2013. gada 1.janvāri ValmierasRB uzskaitē ir 110biedri, no tiem 2dzirdīgieTrīs gadu laikā no biedrībasaizgājuši 10 biedri: 5 - uzcitu biedrību (dzīvesvietasmaiņa); 1 - no citāmbiedrībām pārgāja pie mums.Jaunie biedri iestājušies :‣ 2011. gadā 4 biedri.‣ 2012. gadā 1 biedrs.


LNS Valmieras RB -statistikaInvalīdiVai sabiedrībagatava sadarboties/līdzdarboties arnedzirdīgo?2013. gada 1. janvārīno 110 biedriem, 108biedri irnedzirdīgie,t.sk. 104 biedriem irinvaliditātes grupas:I gr – 2 biedri;II gr – 13 biedri;III gr – 89 biedri.


LNS Valmieras RB -statistikaInvalīdiSastāvs dzimumu griezumāNo 108 cilvēkiem:- 53 vīrieši;- 55 sievietes.Vecuma grupas:- no 18 līdz 25 gadiem – 13 cilvēki;- no 26 līdz 35 gadiem – 27 cilvēki;- no 36 līdz pensijas vecumam – 38 cilvēki;- pensionāri – 30 cilvēki;IzglītībaNodarbinātībaLīdzdalība sabiedriskajāsnorisēsAtpūta, kultūra LV pilsoņi - 108 biedri, nepilsoņi - 2


LNS Valmieras reģionālābiedrībaBiedrības sastāvāLimbažugrupa14 biedri,vadītāja AnitaŠņepsteCēsu grupa18 biedri, grupasvadītāja Līga ĶuzeValmierasgrupa76 biedri, vadītājaIrina Jirgensone


Biedrības darbs 2012. -2013. gadāPēdējo 2 gadu laikā risināti nozīmīgi jautājumi:- izskatīti un apstiprināti darba plāni;- tāmes un budžeta lietas;- jautājumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumusniegšanu un saņemšanu;- apspriesti biedru priekšlikumi u.c.Notikušas 14 valdes sēdesPalīdzībaProblēmurisinājumsAtbalsts


LNS Valmieras RBBezdarbnieki:19 pilsētā;8 laukos


NodarbinātībaNVA nodarbinātību veicinošajos pasākumos2 gadu periodā piedalījušies 3 LNS VRB biedri –bezdarbniekiParādās tendence doties darba meklējumos uz ārzemēm!!!* pašlaik ārzemēs oficiālā darbā strādā 3 mūsunedzirdīgie biedriParādās tendence arī ģimenes locekļiem pārcelties uz ārzemēmpie saviem strādājošiem bērniem, mazbērniem


Sociālā rehabilitācijaLNS ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzējsValmieras reģionā dzīvojošie nedzirdīgie (neatkarīgi vai ir LNSbiedrs vai nav) saņem valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijaspakalpojumus:- zīmju valodas tulka un komunikācijas;- zīmju valodas lietošanas apmācības;- konsultācijas un informatīvos pakalpojumus;- palīdzību un atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā.


Problēmas/risinājumiLNS ESF projekts «Klusuma pasaule» - daudz vērtīguieguvumu sociālajā atbalstā:- sociālās un medicīniskās rehabilitācijas programmas JūrmalāSIVA;- radošās pašizteiksmes nodarbības;- psihologa konsultācijas un psiholoģiskās adaptācijas nodarbībasgan grupās gan individuāli;- speciālistu lekcijas nedzirdīgo dzīves kvalitāti skarošajās dzīvesjomās u.c.- .LNS ESF projekts «Attīstības vektors»• apmācības projektu sagatavošanā;• metodiskais līdzeklis zīmju valodā «Projekta soļi zīmēs»• Diskusijas, semināri, konference


ProblēmasRisinājumiValsts apmaksātopakalpojumu apjomsir nepietiekams,vajadzības ir daudzlielākasNo 2012.gada maija mums irsociālā asistente LNS ESFprojekta “Klusuma pasaule”ietvaros• ES struktūrfonduu.c. finanšuinstrumentuapguve varnozīmīgi veicinātpakalpojumupieaugumuŠogad palielināts tulkapakalpojumu apjoms katramklientam 120 stundas gadā.


SPECIALIZĒTIE IZDEVUMIInformācijasavotispecializētiecitiSpecializētie –domāti tiešinedzirdīgovajadzībunodrošināšanaiLNS mājaslapa;Laikraksts «Kopsolī»- valoda «viegla»


PROJEKTU AKTIVITĀTESPateicoties ESprojektuaktivitātēm,nedzirdīgajiembiedrībā ir pieejamsinternets, LNSmājaslapa (un tajā irviss – ieskaitotvideoziņas zīmjuvalodā)• Ko darīt pēc esošoprojekta/-unoslēguma?• Jāraksta jauniprojekti!PašvaldībaiES struktūrfondienCitiem avotiem


Informācijas pieejamībaPateicoties Eiropas Savienībasatbalstam <strong>Latvijas</strong>televīzijā ziņojumi parvalstiski svarīgiemnotikumiem ir arsurdotulkojumuReģionālā TV titrē sadzīvēsvarīgus paziņojumus,piem., par ūdensvadaskalošanu vai satiksmesizmaiņām sakarā arremontdarbiem, reklāmas parpasākumiem, bet joprojāmnetitrē ziņu sižetus.Katru ceturtdienuLNS VRB notiek „infostunda”, kurāsaprotamā zīmjuvalodā tiekpārstāstītasvarīgākāinformācija nopreses un citiemmedijiem, TVsižetos izskanējusīnesaprotamāinformācija;LNS VRB tiek abonētilaikraksti , žurnāli(„Diena”, „Liesma”,„36,6”)


Nedzirdīgo interešu aizstāvībaun pārstāvība pašvaldībāJau ilgus gadus Valmierā darbojās «sociālo» NVOkoalīcija, kas apvieno ap 30 dažādas Valmieraspilsētas sociālās organizācijas, Valmieras RB ir šīskoalīcijas sastāvā.Sadarbībā ar Valmieras pašvaldības sociālās palīdzībasdienestu, koalīcija tika informēta par pašvaldībassociālo lietu komitejas lēmumiem un bija iespēja arierosinājumiem un priekšlikumiem šos lēmumusietekmēt.Deviņas (9) no šīs koalīcijas organizācijām (t.sk. arīValmieras RB) ietilpst pie Valmieras pašvaldībassociālo lietu komitejas „konsultatīvās padomes”


Sadarbība ar pašvaldībāmSaskaņā ar sociālās palīdzības likumu, Valmieras pašvaldībasavu iespēju robežās vienmēr ir atbalstījusi Valmieras RBaktivitātes, katru gadu ir saņemts finansējums nopilsētas pašvaldības biedrības darbības nodrošināšanai.Valmieras RB ir sevi pierādījusi kā aktīva un rīcībspējīgaorganizācija,Pēc novadu reformas mēģinājām uzsākt sadarbību ar citāmnovadu pašvaldībām, bet diezgan neveiksmīgi – reālassadarbības nav.Laba sadarbība ir izveidojusies ar Cēsu pilsētaspašvaldības sociālās palīdzības aģentūru un ar Kaugurunovada domes sociālajiem darbiniekiem, kas aktīvipiedalās nedzirdīgo dzīves kvalitātes uzlabošanā.


Finansiālais stāvoklis, problēmas arbiedrības darbības nodrošinājumuLNS Valmieras RB nav patstāvīga finansiāli neatkarīgaorganizācija, tās darbību nodrošina LNS, t.sk. arprojektu finansējumu, caur centralizētogrāmatvedību.Īres ieņēmumi no Valmieras RB brīvajām telpām nonākLNS kopējā budžetā.Valmieras pilsētas pašvaldība katru gadu, pamatojotiesuz sadarbības līgumu, lemj par finansējumapiešķirumu VRB darbības nodrošināšanai unpasākumu aktivitātēm.LNS Valmieras RB piešķirto pašvaldības finansējumuizlieto saskaņā ar līgumu un pašvaldības apstiprinātoizdevumu tāmi.


Sadarbība ar citām invalīduorganizācijāmValmieras RB sadarbojas ar citām nedzirdīgoorganizācijām – Valmieras nedzirdīgo sporta klubu„Tālavas NS”, RNSK, LNSF, Vājdzirdīgo asociāciju, arārzemju nedzirdīgo centriem dažādu projektuietvaros.Valmieras teritorijā Valmieras RB sadarbojas koalīcijasietvaros ar visām Valmieras invalīduorganizācijām, bet ciešāka sadarbība kopīgupasākumu un aktivitāšu rīkošanā sadarbojas arValmieras invalīdu biedrību, nodibinājumu “Fonds„Iespēju tilts””, ar Valmieras invalīdu sporta klubu„StarsS” , ar Valmieras cukura diabēta biedrību, arbiedrību „Valmieras pilsētas pensionārs”.


Viesos organizācija“Valmieras pilsētaspensionārs” ar kori


Nodibināti labi kontakti arradniecīgām NVO savā pilsētāViesos organizācija «Valmieras pilsētaspensionārs» ar kori


Nākotnes attīstībasperspektīvasKo gan var teikt par nākotni, ja ir tik neskaidrašodiena?Medicīna vēl nav atradusi zāles pret nedzirdīgumu unpasaulē, t.sk. arī Latvijā, nedzirdīgo skaits palielinās,tātad pastāvēs arī nedzirdīgo kopiena, nedzirdīgoorganizācijas, varbūt mainīsies formas, būs klubi vaidienas centri nevis biedrības, bet jebkurā gadījumāmums priekšā ir tikai attīstība.


Ko darīsim turpmāk?• Par biedrības attīstību nākotnē spriedīsim šodienun arī projekta “Attīstības vektors”konferencē 2013. gada 15.augustā un LNSkongresā šī gada 17. augustā.• Pamatjautājumi:• ko un kā varam ietekmēt pašvaldībaslīmenī?• Kur ņemt finanšu resursus ideju/plānu realizācijai?


• Jūsu ierosinājumi un idejas!Paldies par uzmanību !

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!