Februāra numurs - Ropaži.lv

ropazi.lv

Februāra numurs - Ropaži.lv

Ropažu novada pašvaldības izdevums2 (168) 2013. gada 8. februārīNovadā topdienas centri3. lpp. ►Apstiprinātspašvaldības budžets2013. gadam7. lpp. ►Brāļi Auzāni unSlavenais Jersikasorķestris Ropažos11. lpp. ►Skolēni prezentē biznesa idejasInga KolečaUnikālu logo un saukļuradīšana, muzikālaapgaismojuma izveide unierīkošana, ekonomisku,videi draudzīgu, LEDapgaismes spuldžuizplatīšana – šīs ir trīs labākāsRopažu vidusskolas vecākoklašu skolēnu biznesa idejas,kuras tika prezentētasun argumentētas arīplašākai publikai – Ropažuvidusskolas skolēniem,skolotājiem, pašvaldībaspārstāvjiem un uzņēmējiem.Skolēnu izstrādāto biznesa idejuprezentācija notika, pateicotiesskolas jaunā ekonomikas skolotāja,programmas “Iespējamā misija”dalībnieka Mārtiņa Drusta iniciatīvai.Uzklausīt, izvērtēt, dot padomuun iedvesmot skolēnus jaunuideju ģenerēšanai ir vissvarīgākaisšī pasākuma mērķis un ieguvums.Gatavojoties šim pasākumam,skolēni jau iepriekš bijastrādājuši komandās pie biznesaideju ģenerēšanas un to detalizētasizstrādes. Labākā no katrasvidusskolas klases tika izvirzītalielajai ideju prezentācijai un iespējaitikt pie vērtīgas balvas –mācību ekskursijas uz ražošanasuzņēmumu Valmierā un vienuInga KolečaGudri pārvaldīts novads,kuru raksturo kvalitāte,radošums, iespējas,mobilitāte, ilgtspējīgadomāšana un saliedētavietējā kopiena – tāda irRopažu novada attīstībasvīzija, kuru Ropažunovada pašvaldībagatavojas sasniegt, izvirzotstratēģiskus mērķus,prioritātes un uzdevumus,kas definēti novadaAttīstības programmā2013.–2020. gadam.Foto Inga Kolečano finanšu institūcijām.Idejas vērtēja pieaicināta žūrija– Ropažu novada pašvaldībaspārstāvji, uzņēmēji, skolasAttīstības programma ir politisks,stratēģisks dokuments, kuršpalīdz saprast un izvirzīt prioritātes,prioritāros uzdevumus unmērķi, kuru visi kopā vēlamiessasniegt, – izveidot izglītotu, nodrošinātuun saliedētu sabiedrību,pieejamu, drošu un sakārtotudzīves un uzņēmējdarbības telpu,pilnvērtīgu un daudzveidīgu ekonomiskovidi un inteliģentu pārvaldībuRopažu novadā.Ir izstrādāta Ropažu novadaAttīstības programmas2013.–2020. gadam 1. redakcija.Tā tapusi, gan ņemot vērā iedzīvotājudomas, kas izteiktas,skolotāji, Zaķumuižas pamatskolasdirektors, “Swedbank” Vidzemesfiliāles biznesa klientu daļaspārstāve –, kas iejutās investorupiedaloties iedzīvotāju aptaujā,gan ekspertu un speciālistu darbagrupu pārstāvju viedokļus,gan vadības grupas redzējumu.24. un 25. janvārī Ropažos unZaķumuižā iedzīvotāji un visi citiinteresenti tika aicināti uz novadaAttīstības programmas 1. redakcijaspublisko apspriešanu.Interesentu nebija pārāk daudz.Iespējams, ikvienam no mumsšķiet lietderīgāk apspriest šī brīžaaktualitātes, vajadzības un torisinājumus, nekā domāt par to,kādu novadu vēlamies redzēt pēcseptiņiem gadiem, tomēr tas irārkārtīgi būtiski, jo tikai kopīgaIesaisties Attīstības programmas pilnveidošanā!lomā un skolēnu biznesa idejasvērtēja, piešķirot īpašus žetonus.“Dodiet savas idejas mums, laitop logo priekš jums!” – ar šādusaukli pie klientiem gatavojasdoties idejas “Tell&Go” autori –10. klases skolēni Toms Gusars unLauris Stabrovskis, kuri saņēmabalvu par veiksmīgāko skolēnubiznesa ideju. Viņu plānos ir piedāvātvisai pasaulei unikālus, viegliatpazīstamus logo un saukļus.Par otro veiksmīgāko biznesaideju tika atzīta 12. klases skolēnuMārtiņa Beltes, Māra Kadiķaun Jāņa Ejuba ideja SIA “GreenLight”, kas nodarbotos ar ekonomiskoLED spuldžu izplatīšana.Viņu prezentācija bija skaidra, izsmeļošaun ļoti, ļoti reāla. Uzņēmējizināja teikt, ka šī ir ļoti pareiziizvēlēta ideja, pie kuras vēlpiestrādājot, iespējams, pavisamnetālā nākotnē varētu gūt reālusklientus un pasūtījumus. 12. klasesskolēni pret biznesa ideju prezentācijaspasākumu bija izturējušiesgana nopietni – viņi spējaatbildēt uz visiem interesējošiemjautājumiem, komentēt situāciju,kā arī apzināties, ka svarīga ir netikai ideja, bet arī tās pasniegšanasveids.Trešo vietu ideju prezentācijāsaņēma 11. klases skolēni MatīssKaru un Matīss Jaunslavietis arideju “Musical lights” – muzikālaLED apgaismojuma komplektaizgatavošana mājas ballītēm,skolas un jauniešu individuāliempasākumiem u. c. Šai idejai atbalstītājunebija pārāk daudz, jo uzņēmējiun žūrija nesaredzēja šajāidejā reāla biznesa iespēju.Uzņēmēji – SIA “Peruza” valdespriekšsēdētājs Roberts Dlohi,ZS “Rasas” vadītājs Aigars Kleins,sporta kompleksa “333” vadītājsVladislavs Šlēgelmilhs un SIA “ZZDats” vadītājs Edžus Žeiris – atzinīginovērtēja skolēnu drosmi prezentētsavas biznesa idejas citiemun novēlēja arī turpmāk būt tikpatradošiem un atbildīgiem.izpratne par attīstības virzienuspēs novadu mērķtiecīgi vest uzattīstību un labklājību.Lai uzlabotu un pilnveidotuRopažu novada Attīstības programmas1. redakciju un sniegtuarī savu ieguldījumu novadaattīstības plānošanā, aicināmikvienu Ropažu novada iedzīvotājuiepazīties ar Ropažu novadaAttīstības programmu un dot savuspriekšlikumus veiksmīgākainovada attīstībai. Vienlaikus svarīgiatcerēties, ka priekšlikumiemjābūt konstruktīviem, reāliem unizpildāmiem, proti, svarīga ir Attīstībasprogrammas un tajā paredzētoaktivitāšu sasaiste ar pašvaldībasrīcībā esošajiem finanšuresursiem, un iespējām izvirzītosmērķus sasniegt un uzdevumusrealizēt.Ar Ropažu novada Attīstībasprogrammas 2013.–2020. gadam1. redakciju varat iepazīties internetavietnē www.ropazi.lv vaiklātienē Ropažu novada pašvaldībā.Komentārus, priekšlikumusun papildinājumus gaidīsimlīdz 15. februārim. Iesniegt tosvar, gan sūtot uz e-pasta adresisilvija.studane@ropazi.lv, gan arīrakstveidā Ropažu novada pašvaldībāSporta ielā 1 Ropažos.


Ropažu Vēstisfebruāris 2013 Novadā 5No Ropažu vēsturesRopažnieku koku maiņa Zviedru laikos1682. gada zviedru karte.Pa labi Ropažu muižasteritorijā esošie meži pieKrievupes. Upei otrā pusēJauno dzirnavu muižas zeme.Vepru kalnu mežs pie Purgaiļu purva. Ropažos 2013. gada janvārīAndrejs Planders,Ropažu novada novadpētnieks17. gadsimta Vidzemesarklu revīzijas* liecina parRopažu novada zemniekuproduktu maiņas sadarbībuar Jauno dzirnavu**novada zemniekiem.Zviedru 1624.–1625. gada Vidzemesarklu revīzijā par Ropažiemrakstīts: “[..] Šajā novadā navezeru, kuros varētu zvejot. Tomērropažniekiem ir tiesības zvejotĶīšezerā (Stindt See), Langstiņu(Lang See) un Baltezerā (WittenSee), kuri visi atrodas Jaunajāsdzirnavās (Neyen Mohlinschen).Par to jaundzirnavniekiem irbrīv’ cirst kokus Ropažu novadāRopažu novada pašvaldībassociālais dienestsNo 2013. gada 1. janvāra• Dubultosies obligātās sociālāsapdrošināšanas iemaksas gan parvecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotragada vecumam un saņem bērnakopšanas pabalstu, gan par vecākiem,kuri kopj bērnu līdz gada vecumamun saņem vecāku pabalstu.Tas nozīmē, ka palielināsies sociālāsapdrošināšanas iemaksas valsts pensijuapdrošināšanai, apdrošināšanaipret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai.Iemaksas veiks 20 %apmērā no Ls 100 mēnesī.• Bezdarbnieka pabalsta saņemšanasilgums vairs nebūs atkarīgsno cilvēka apdrošināšanas stāžaun būs 9 mēneši. Bezdarbniekapabalsta izmaksu griesti no2013. gada nemainās. Tas nozīmē,ja aprēķinātā bezdarbnieka pabalstaapmērs pārsniedz Ls 11,51 dienā,izmaksājamā pabalsta maksimālaisapmērs dienā ir Ls 11,51 +(Rodenpoischen gebiet).” Savukārtapraksts par Jaunajām dzirnavāmiet pretrunās ar iepriekšminētoliecību, jo ropažniekiematļauts zvejot tikai Juglas ezerā(Jegel sche See) pret brīvu malkasciršanu Ropažu mežā (Rodenpeischenwiltnis). 1630. gadā aprakstāpar Jaunajām dzirnavāmminēts tikai Baltezers (WitteSehe), kurā ir brīv’ zvejot tikaiJauno dzirnavu un Ropažu iedzīvotājiem.Lai vai kā, par ropažniekuatļauju zvejot Ķīšezerā,Baltezerā un Langstiņu ezerārakstīts arī 1638. gada revīzijā.Šīs liecības apstiprina mežubagātību senos laikos Ropažu novadā,jo ropažnieki varēja kaimiņunovadiem piedāvāt brīvā maiņasceļā cirst kokus savās mājās.Aktuālās izmaiņas sociālās drošības jomāAsistenta pakalpojums paredzētsgalvenokārt cilvēkiem ar pārvietošanāstraucējumiem, ļoti smagiemredzes traucējumiem vaismagiem garīga rakstura traucējumiem,kā arī kopjamiem bērniemno piecu līdz 18 gadu vecumam,kuriem vajadzīgs atbalsts,pārvietojoties ārpus mājokļa, lainokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā,saņem pakalpojumus.50 % no summas virs Ls 11,51.• Invaliditātes likums no 2013. gada1. janvāra paredz ieviest cilvēkiemar dzirdes invaliditāti jaunu pakalpojumuviņu dzīves kvalitātes unsociālās integrācijas uzlabošanai –tiesības saņemt no valsts budžetaapmaksātu surdotulka pakalpojumulīdz 120 stundām gadā saskarsmesnodrošināšanai ar citām juridiskāmun fiziskām personām. Šo pakalpojumuvarēs saņemt 1200 cilvēku ardzirdes traucējumiem, kurus nevarkompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.To nodrošinās LatvijasNedzirdīgo savienība (LNS). Lai cilvēksar dzirdes invaliditāti saņemtuJau poļu revīzijā 1582. gadā rakstīts,ka pēc kokiem uz Ropažiemdodas arī siguldieši (ko siguldiešidevuši ropažniekiem pretī, rakstaautoram pagaidām ziņu nav).Aicinu Ropažu iedzīvotājusvērst uzmanību uz produktu maiņassadarbību novada starpā senoslaikos un neaizmirst to mūsdienās!Jo daudzas nepieciešamāssurdotulka pakalpojumu, LNS jāiesniedziesniegums un ārstējošā ārstaizziņa, kas apliecina, ka cilvēkam irdzirdes traucējumi un nepieciešamssurdotulka pakalpojums.• No 2013. gada 1. janvāra cilvēki arI un II invaliditātes grupu un bērnino piecu līdz 18 gadu vecumamar invaliditāti pašvaldībā varēs saņemtasistenta pakalpojumu līdz40 stundām nedēļā. Lai to saņemtu,cilvēkam ar invaliditāti vai viņalikumiskajam pārstāvim deklarētāsdzīvesvietas pašvaldības sociālajādienestā būs jāiesniedz iesniegumsar lūgumu piešķirt asistentapakalpojumu. Pieaugušajiem būsjāuzrāda Veselības un darbspējuekspertīzes ārstu valsts komisijas(VDEĀVK) atzinums par asistentapakalpojuma nepieciešamību, betbērniem – VDEĀVK atzinums parīpašas kopšanas nepieciešamībusmagu funkcionālu traucējumu dēļ.Pakalpojumu līdz 40 stundāmnedēļā apmaksās no valsts budžetalīdzekļiem.lietas varēja un var sarunāt beznaudas starpniecības! Norunājotproduktu maiņu, ievērojot nosacījumusun noslēdzot “līkop”***.* Arklu revīzija bija arklu skaitapārbaude muižās un zemnieku saimniecībās16.–19. gadsimtā ar nolūkuprecizēt ievācamo nodokļu apmēru.** Jaunās dzirnavas bija Vācu ordeņapils ar pilsnovadu 13.–16. gs.1706. gadā pili uzspridzināja, akmeņusizmantojot blakus esošās Bukultumuižas celtniecībā pie Juglas kanālastarp Baltezeru un Ķīšezeru.*** Līkopi bija savstarpēja vienošanāspar tirdzniecisku darījumuvai kādu saistību uzņemšanos un cienasts,mielasts par godu šādam darījumam,saistībām.Nosaka GMI apmēru Ropažu novadāRopažu novada dome, 2013. gada30. janvāra sēdē izskatot Sociālojautājumu komitejas atbalstītopriekšlikumu par garantētā minimālāienākuma (GMI) līmeņaapmēriem 2013. gadā, nolēmaatstāt spēkā 26.09.2012. saistošonoteikumu Nr. 12 “Par sociālāspalīdzības un citiem pabalstiemRopažu novadā” 10. punktu, nosakot,ka Ropažu novada pašvaldībāgarantētais minimālais ienākumulīmenis (GMI) 2013. gadāpilngadīgai personai ir Ls 40 mēnesī,bet bērniem – Ls 45 mēnesī.Valstī GMI līmenis 2013. gadāparedzēts Ls 35 visām personām.Dome arī nolēma papildinātminētos saistošos noteikumus,nosakot, ka GMI vientuļām personāmar invaliditāti ir Ls 90 mēnesī,ņemot vērā, ka pārsvarā šīmpersonām ir ļoti mazas pensijas.Sociālo jautājumu komitejaspriekšlikums atstāt spēkā iepriekšējāgadā noteiktās GMI normasradies, izvērtējot novada iedzīvotājugrūtības atrast darbu, darbavietutrūkums Ropažu novadā,kā arī vēlme neradīt ienākumusamazināšanos ģimenēm ar bērniem,kas kavētu tām nodrošinātbērniem pamatvajadzības.Izvērtējot GMI pieprasītājukategorijas 2012. gadā, konstatēts,ka lielākā daļa – 90 % – GMIpabalsta pieprasītājas ir ģimenesar bērniem un tikai 10 % irpieaugušas personas, kas dzīvovienas.Apspriežot jautājumu parGMI izmaksu, tika izteiktspriekšlikums daļu GMI pabalstaizmaksāt pārtikā, kā arī stingrāksekot līdzi personas līdzdalībaiun aktīvai rīcībai savas situācijasuzlabošanā.Ropažu novada dome pašvaldībassociālajam dienestamuzdeva 2013. gadā organizētinformatīvās sanāksmes iedzīvotājiempar tēmu “GMI pabalstiun to plānotā samazināšana2014. gadā”.


6 InteresantiRopažu Vēstisfebruāris 2013Sporta kompleksam “333” – 10 gadu jubileja!Gunita NeikšāneUzzinot, ka Sportakompleksam “333”, kas irkļuvis par plaši atpazīstamusporta un atpūtas kompleksune tikai Latvijas mērogā,šogad aprit 10 gadu jubileja,nolēmu painteresētiespar uzņēmuma paveikto.Uzņēmums atrodasRopažu novadā, tādējādiRopažu novada vārds tiekpopularizēts līdz ar sportakompleksa panākumiemun Ropažu iedzīvotājiemir pamats lepnumam.Foto no sporta kompleksa “333” arhīva.– Kā viss sākās?Vladislavs Šlegelmilhs: – Tasbija pirms nu jau 16 gadiem –1997. gadā piedalījos Eiropasčempionātā rallijkrosā, biju pirmaisautosportists no Latvijas unnolēmu šo atraktīvo un skatāmosporta veidu ieviest arī Latvijā.Tomēr Latvijā nebija tam atbilstošastrases, tikai piemērojamas,tāpēc vērsos Ropažu pašvaldībā,lai izveidotu speciālu trasi kādākarjerā, jo no ārzemju pieredzes– tas būtu skatītājiem pārskatāmākun drošāk. Tobrīd novisām iespējām atbilstošākā vietatrases izveidei bija pamestais Juglassmilts karjers, kas bija pārvērtiespar nelegālu atkritumu izgāztuvimeža vidū. Pašvaldībā manaideja tika atbalstīta un sagatavotslēmums par karjera pārdošanuizsolē. Tā kā citu izsoles pretendentunebija – kļuvu par šīs zemesīpašnieku. Toreizējam laikampirkuma cena nebija maza,tāpēc līdzekļus nācās aizņemties.Diemžēl celtniecība ievilkās,jo Rīgas pilsēta uzskatīja, ka zemesīpašums pieder Rīgai, nevisRopažu novadam. Pēc mierizlīguma2000. gadā varēja sākt trasesbūvniecību, taču pa šo laikusituācija jau bija mainījusies –kartings bija kļuvis aktuālāks parrallijkrosu, turklāt no Latvijas14 kartinga trasēm kvalitatīvasun lietojamas bija tikai trīs. Tā kāarī mani bērni brauca ar kartingupa 30 gadus vecām, nolietotāmtrasēm, tad pieņēmām lēmumuveidot multifunkcionālu sportakompleksu ar gandrīz visāmauto sporta disciplīnu trasēm,par prioritāti izvirzot kartingu.Projektam vajadzēja daudz lielākuplatību, tāpēc nācās turpinātsmilts izstrādi karjerā, lai veidotuatbilstošu vietu un nodrošinātufinansējumu iecerētā projektarealizēšanai.Rezultāts – 2003. gadā piesaistījāmpapildu investoru,nodibinājām SIA “Sporta komplekss“333”” un atklājām pirmostarptautiska līmeņa kartingatrasi atjaunotās valsts laikā! Tālākizveidojām arī rallijkrosa, paralēlā,dragreisa un drifta trases.Savukārt 2005. gadā uzbūvējāmslēpošanas kalnu, turklāt tas atradāstikai 9 km no Rīgas. Diemžēljau pēc trīs gadiem secinājām, kasniegs ziemas sezonā ir pārāk īsuperiodu un slēpošanas biznesstādos apstākļos nav rentabls, patneraugoties uz ģeogrāfiski izdevīgoun ērto novietojumu. Tajāpašā laikā, piesaistot ES finanses,izbūvējām pievedceļu uz sportakompleksu, lai nebūtu jābrauc padubļiem un putekļiem, bet gankomfortabli varētu realizēt nākamolielo projektu – pirmā drošasbraukšanas poligona būvniecībuZiemeļeiropā! 2007. gadā realizējām3 miljonu eiro vērto projektu,un sporta kompleksā varējasākt autovadītāju apmācību drošābraukšanā, ar tehnikas palīdzībuimitējot dažādas situācijas,kas var negaidīti pārsteigt ikvienuautovadītāju nesagatavotu uzceļa kopējā satiksmē. Šis projektsieguva valsts ievērību, un poligonāapmācības sāka organizēt arīvalsts institūcijas, kuru atbildībair droša sabiedriskā satiksme.Lieki pieminēt, ka krīze ieviesasavas korekcijas mūsu darbībā:nācās krietni samazinātdarbinieku skaitu, kā arī atliktnākamo lielo projektu – starptautiskalīmeņa auto šosejas trasesbūvniecību, kas ģeogrāfiski irļoti daudzsološs projekts, ņemotvērā netālo sporta kompleksa atrašanāsvietu no Rīgas, Rīgas pasažieruostas, lidostas u. tml., kāarī no VIA Baltic šosejas.– Kā “333” sokas šodien?Vladislavs Šlegelmilhs: – Šodienmūsu darbība ir uzņēmusipilnīgi citus apgriezienus – armanu bērnu Haralda un NellijasŠlēgelmilhu uzņēmuma BalticRing 333 ienākšanu sporta kompleksapasākumu organizēšanā,kas ļauj ļoti cerīgi skatītiesnākotnē.– Harald, vai ir laiks nodarbotiesar “333”, ja pats atrodies“lielajā autosportā”?Haralds Šlegelmilhs: – Pagājušajāgadā piedalījos testos unformulas F2 sacensībās, taču kopumāgads nebija pārlieku noslogots,tāpēc atlika laika arī riepuražotāja “Michelin” starptautiskapasākuma organizēšanai ziemā,kas notika mēneša garumā, kurākatru dienu 40 cilvēki no 28 valstīmtestēja riepas un iepazinaSporta kompleksu “333”, Ropažusun, protams, Latviju.– Tad jau noderēja Ropažuvidusskolā gūtās valodas zināšanas.Haralds Šlegelmilhs: – Jā,angļu un vācu valoda tiešām lietinoderēja, tomēr žēl, ka krievuvalodu nemācījos uzcītīgāk (smejas),arī tā noder. Vasarā noorganizējāmLatvijā vēl nebijušas“Red Bull” atbalstītas kartinga sacensībaspiecās Latvijas pilsētās,kurās bija iespēja piedalīties vairāknekā tūkstotim dalībnieku,no kuriem tikai labākais ieguvaceļazīmi uz pasaules čempionātu.Pagājušajā sezonā bija vēldaudzi vērienīgi, starptautiski unpašmāju mēroga korporatīvi pasākumi,kas kopā deva aptuveni30 % apgrozījuma pieaugumu, arko arī varam lepoties.– Lepoties, tu domā ar seviun Nelliju?Haralds Šlegelmilhs: – Arī,bet jāatzīst, ka vislielākie nopelniir tēvam, kurš realizēja sportakompleksu no idejas līdz rezultātam,kāds tas ir šodien, un ka uzticējatā turpmāko vadību mums,ieskaitot jaunāko māsu Sibillu,kas veiksmīgi sāka un šogadturpinās jaunizveidotā, lielākālineārās sistēmas Weikpark 333vadību.– Tad jau sanāk tāds ģimenesuzņēmums.Haralds Šlegelmilhs: – Tāvarētu teikt, un pasaulē tam irļoti pozitīva prakse – vecāku pieredzipārņem bērni, mazbērniutt. Lūk, arī Nellijas piecgadīgaisdēls Tomass jau brauc ar kartinguun piedalās sacensībās – motorusports laikam ir mūsu ģimenes“asinīs” (smejas).– Kā noder tā pieredze, koesi guvis, 15 gadus esot autosportā?Haralds Šlegelmilhs: – Tāviennozīmīgi ir neatsverama tiešišajā darbības jomā un dzīvēkopumā. Bez šīs pieredzes būtugrūti vadīt šo specifisko biznesuveiksmīgi. To pašu ikdienā apliecinaarī mana māsa Nellija, kurajau no 15 gadu vecuma piedalījāspasaules čempionātos ūdens motorusportā, piepildot vienu nosaviem mērķiem un kļūstot parpasaules čempioni ūdensmotosportā.– Paldies jums par interviju!Lai arī jaunajai Ropažu paaudzeibūtu tikpat dedzīga vēlmeun izdošanās pārdrošāko idejurealizēšanā un augstāko mērķusasniegšanā!


Ropažu Vēstisfebruāris 2013 Pašvaldībā 7Ropažu novada pašvaldības2013. gada budžets izstrādāts saskaņāar 15.11.2012. LR likumu “ Par valstsbudžetu 2013. gadam”, kā arī saskaņāar LR likumu “Par pašvaldību budžetiem”un to grozījumiem; 18.12.2012.MK noteikumiem Nr. 874 “Noteikumipar pašvaldību finanšu izlīdzināšanasfonda ieņēmumiem un tosadales kārtību 2013. gadā”.Atbilstoši iepriekš minētiem MKnoteikumiem Nr. 874 “Noteikumipar pašvaldību finanšu izlīdzināšanasfonda ieņēmumiem un to sadaleskārtību 2013. gadā”, pašvaldība navmaksātāja pašvaldības izlīdzināšanasfondā.Ziņojums par pašvaldībasuzdevumiem kārtējā saimnieciskāgadā un divos turpmākos gados2012. gada novada attīstību lielāmērā ietekmēja valstī pastāvošā makroekonomiskāsituācija – bezdarbalīmenis, uzņēmējdarbības aktivitātessamazināšanās, nodokļu politika.Pašvaldības budžetā plānotie ieņēmumideva iespēju veiksmīgi realizētiecerēto. Ieņēmumu pārsniegumssaistīts galvenokārt ar iedzīvotājuienākuma nodokļa (turpmāk – IIN)un nekustāmā īpašuma nodokļa(turpmāk – NĪN) ieņēmumu pieaugumu.2012. gadā pašvaldība ir daļējiīstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku,un galvenokārt nodrošinājusiikdienas pašvaldības funkciju izpildi.Pašvaldība turpināja iesaistīties vairākosES finansētos projektos, t. sk.,piesaistot līdzekļus pašvaldības iedzīvotājuiztikas līdzekļu nodrošināšanai,veiksmīgi iesaistoties ES projektā“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”,kur ik mēnesi vidēji iesaistīti 20 pašvaldībasiedzīvotāji – bezdarbnieki.2013. gada budžets – uz nākotnesattīstību vērsts budžets, kassaistīts ar iedzīvotāju labklājību –turpināt attīstīt izglītības jomu, uzņēmējdarbībasvidi, novada labiekārtošanu,utml. Budžets izstrādātsar nolūku nodrošināt pamatdarbību7 pašvaldības struktūrvienībām , 4izglītības, 1 sociāla rakstura, 1 kārtībasuzturēšanas, 4 kultūras un 1sporta iestādēm, jaunizveidotiemmultifunkcionāliem centriem Muceniekos,Silakrogā un Tumšupē,kā arī domājot par novada attīstībukopumā un nākotnē. Atbilstošilikumam, pašvaldības 2013. gadabudžets ir bezdeficīta. Budžeta ieņēmumuprognoze un ieņēmumunovirzījums – izdevumi izskatīti Ropažunovada domes komiteju sēdēs.2013. gadā tiek plānots nodokļuieņēmumu samazinājums par 2,82%salīdzinot ar 2012. gada faktisko izpildi,kas pamatots ar IIN prognozes –samazināta IIN likme par 1% un uzpašvaldības budžeta apstiprināšanasbrīdi nav paredzēta IIN mazinājumakompensācija, kā arī ar samazinātoNĪN ieņēmumu prognozi.2013. gada budžeta izdevumudaļa sabalansēta tā, lai varētu nodrošinātvisu iepriekš minēto pašvaldībasstruktūrvienību, iestāžu sekmīgudarbību, izvērtējot to prioritātes. Kāprioritāti 2013. gadā varētu definēt –Apstiprināts. Ropažu novada domes sēde 30.01.2013. Prot. nr. 1 & 17Paskaidrojuma raksts Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem“Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu”ģimeni, plānojot atrisināt jautājumupar bērnu no 1,5 līdz 6 gadu vecumamuzturēšanas iespējām pašvaldībaspirmskolas izglītības iestādēs; izveidojotmultifunkcionālus centrus,kas nodrošinātu iespēju ģimenēmpašvaldības attālākos ciematos saņemtgan sociālās palīdzības pakalpojumus,interneta piekļuvi rēķinunomaksai, pasūtīt grāmatas un avīzesno bibliotēkas un līdzīga rakstura pakalpojumus,ka arī telpas būtu iespējaizmantot sabiedriskām organizācijāmpasākumu organizēšanai.Investīcijās paredzētie līdzekļiir līdzdalība pašvaldības privātobiedrību ES projektu realizācijai,pašvaldības ES projektu izstrādē unto realizācijai, tādejādi, domājot unpiesaistot ES līdzfinansējumu pašvaldībasfunkciju izpildei un nodrošinājumam,kā rezultātā varēs ietaupītpašvaldības līdzekļus un iegūt iespējutos novirzīt citiem mērķiem. Uz budžetaapstiprināšanas brīdi lielākāsinvestīcijas paredzētas būvprojektuizstrādei pašvaldības izglītības iestādēm– Ropažu vidusskolai, Zaķumuižaspamatskolai un PII Annele,saistībā ar to rekonstrukciju- paplašināšanu.Jautājums par jaunu investīcijuiekļaušanu budžetā, kā arīfinansējuma rašanu, tiks izvērtēts unrisināts, veicot budžeta grozījumus.2013. gadā pašvaldība turpinadarbu atbalsta pasākumā – ES finansētāprogrammā “Algoti pagaidusabiedriskie darbi” bezdarbniekiem.Turpmākajos divos gados(2014.–2015.):pamatbudžeta ietvaros:• pašvaldības sabiedrisko ēku siltināšanasERAF programmu apgūšanaun realizācija;• Ropažu vidusskolas, Zaķumuižaspamatskolas, PII “Annele” rekonstrukcija.• atbalsta sniegšana “LEADER+”projektos un to realizācija;• piedalīšanās Labklājības Ministrijasizsludinātajos nodarbinātības veicināšanasprojektos;speciālā budžeta ietvaros:• pašvaldības ceļu sakārtošana finanšulīdzekļu ietvaros,• piedalīšanās ERAF ūdens saimniecībasprojektu apgūšanā pašvaldībasciematos un to realizācijā;Informācija un kopsavilkums parfinanšu līdzekļu paredzamiemapjomiem 2013. gadā2013. gada pašvaldības budžets plānotskā bezdeficīta budžets. Tas sastāvno pamatbudžeta un speciālābudžeta. Pamatbudžets ir pašvaldībasbudžeta galvenā daļa, kurasieņēmumi tiek novirzīti pašvaldībasfunkciju izpildes nodrošinājumam.Speciālais budžets ir budžeta daļa,kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiemiezīmēti ieņēmumi :• autoceļu fonds;• dabas resursu nodoklis,• ziedojumi un dāvinājumi.2013. gada kreditēšanas plānsPlānots ņemt Valsts kases kredītussaistībā ar Ropažu vidusskolas, Zaķumuižaspamatskolas un PII “Annele”rekonstrukcijas projektēšanas darburealizāciju – kopsumma Ls 75 000;iepriekšējo gadu saņemto kredītu pamatsummasatmaksa – Ls 210 896.Uz budžeta apstiprināšanas brīdiRopažu novada pašvaldības plānotopamatbudžeta ieņēmumu daļuLs 3 063 616 veido:• nodokļu ieņēmumi – kopāLs 2 511 473, t. sk.:• iedzīvotāju ienākuma nodoklis –Ls 2 195 473; t. sk. nesadalītais IINpar 2012. gadu – Ls 24 469;• nekustāmā īpašuma nodoklis kārtējamgadam Ls 275 000:• iepriekšējo gadu nekustāmā īpašumanodokļu parāda kopsummaLs 41 000:• nenodokļu ieņēmumi (valsts unpašvaldības nodevas, maksas pakalpojumiun citi pašu ieņēmumi) –Ls 24 905;• maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumiun transferti (mērķdotācijasizglītībai un pārējo interešu izglītībai,kultūrai un sportam, norēķini ar citāmpašvaldībām, dotācija – sociālaipalīdzības sniegšanai, ieņēmumi parES struktūrfondu un citu projekturealizāciju) – Ls 527 238;Iedzīvotāju ienākuma nodokļaieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši2012. gada 18. decembra MKnoteikumiem Nr. 874 “Noteikumipar pašvaldību finanšu izlīdzināšanasfonda ieņēmumiem un to sadaleskārtību 2013. gadā”. Nekustāmāīpašuma nodokļa prognoze kārtējamgadam arī iekļauta iepriekš minētosMK noteikumos, par pamatuņemot Ropažu novada pašvaldībasnodokļu administratores aprēķinus,saistītus ar pastāvošo likumdošanu,bet pašvaldības budžetā tiek plānotaņemot vērā reālos NĪN ieņēmumus2012. gadā.Nenodokļu ieņēmumi, kā arī citipašu ieņēmumi plānoti, pamatojotiesuz budžeta struktūrvienību un iestāžuieņēmumu dinamiku 2012. gadāun iestāžu vadītāju iesniegtajiem aprēķiniem2013. gadam.Mērķdotācija pašvaldībai izglītībasiestāžu, interešu izglītības programmuun izglītības iestāžu bērnuno piecu gadu vecuma izglītošanāapjoms pedagogu darba samaksaiun VSAOI veikšanai paredzēts saskaņāar likumu “Par valsts budžetu2013. gadam”. Uz budžeta apstiprināšanasbrīdi no Kultūras ministrijasir saņemts 2013. gada valsta budžetadotācijas sadalījums pašvaldību izglītībasiestāžu profesionālās vidējāsizglītības programmu finansēšanaiun pašvaldību profesionālās ievirzesmākslas, mūzikas un dejas programmupedagogu darba samaksai unVSAOI veikšanai.Ieņēmumu izvērsta skaitliskainformācija atspoguļota Ropažu novadapašvaldības saistošo noteikumu“Par Ropažu novada pašvaldības2013. gada budžetu” 1. pielikumā.Pamatbudžeta izdevumu kopsummair Ls 3 222 448.2013. gadā paredzēts:• pirmkārt – norēķini par iepriekšējogadu saņemtiem kredītiem (kredītaprocentu maksājumi) – Ls 152 025;• otrkārt – veicot tiešās pašvaldībasfunkcijas, nodrošinot pašvaldībasiestāžu un struktūrvienību darbu –Ls 3 070 423.Iepriekšējo gadu saņemto kredītuprocentu maksājumu summaietverta Vispārējo valdības dienestuizdevumu daļā. Pašvaldība līdz2013. gadam nav izsniegusi galvojumus,finanšu līdzekļi netiek plānoti.Struktūrvienību vai iestāžu izdevumusamazinājuma procentsvai palielinājuma procents pret2012. gadu ir nenozīmīgs. 2013. gadapašvaldības struktūrvienību vai iestāžuizdevumu palielinājums saistītsar papildu funkciju pildīšanu (vēlēšanukomisijas darbs, dziesmu un dejusvētku nodrošinājums, multifunkcionālucentru izveide u. tml.). Lielākieizdevumi 2013. gada budžetāplānoti izglītībai, kas uz budžeta apstiprināšanasbrīdi ir 38,24 % no izdevumiem.Budžetā nav iekļautas izmaksassaistītas ar administrācijas uniestāžu Koplīgumu nosacījumiem,izņemot obligāto veselības pārbaudi.Komunālās saimniecības (tautsaimniecības)izdevumiem un investīcijāmnovirzīti Ls 482 025 jeb14,96 % no budžeta izdevumiem.Minētos izdevumos paredzēta KPFIlīdzfinansējuma atmaksa Ls 202 700apmērā saistībā ar KPFI projekta –tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uzatjaunojamiem resursiem Silakrogaun Ropažu katlu mājās realizāciju.Pārējie izdevumi novirzīti tādām jomāmkā ekonomiskā darbība, videsaizsardzība, mājokļu un teritorijasapsaimniekošana, remonti neatkarīgino ekonomiskās klasifikācijas sfēras.Izdevumu izvērsta skaitliska informācijaatspoguļota Ropažu novadapašvaldības saistošo noteikumu“Par Ropažu novada pašvaldības2013.gada budžetu” 5.1., 5.2., 5.3.,5.4., 5.5., 5.6. pielikumos, kā arī atbilstošifunkcionālām kategorijām procentuālaissadalījums 4. pielikumā.Lai racionāli izmantotu budžetalīdzekļus pamatkapitāla veidošanā,iegādājoties pamatlīdzekļus iestāžuvai struktūrvienību darbības nodrošināšanai,Ropažu novada pašvaldībassaistošos noteikumos “Par Ropažunovada pašvaldības 2013. gadabudžetu” 6. pielikumā iekļauts pamatlīdzekļusaraksts, kuru iegādesnepieciešamība 2013. gadā ir apstiprināta.Nav paredzēts pamatbudžetarezerves fonds.Naudas līdzekļu atlikums uz1.01.2013. atspoguļots 2. pielikumā.Plānotais naudas līdzekļu atlikumspamatbudžetā uz 31.12.2013. –Ls 0,00. Izdevumu pārsniegums pārieņēmumiem tiks segts no pamatbudžetalīdzekļu atlikuma uz 1.01.2013.Atsevišķu, īpašiem mērķiem paredzētāfinansējuma ieņēmumu unizdevumu programma ietverta Ropažunovada pašvaldības saistošajosnoteikumos “Par Ropažu novadapašvaldības 2013. gada budžetu”7. pielikumā, bet atšifrējums autoceļafonda izlietojumam 8. pielikumā.Naudas līdzekļu atlikums uz1.01.2013. atspoguļots minēto saistošonoteikumu 2. un 7. pielikumā.Plānotais naudas līdzekļu atlikumsspeciālā budžetā uz 31.12.2013. –Ls 0,00.Izveidots 2013. gada speciālā budžetarezerves fonds :• dabas resursu nodoklis – Ls 26 127.Speciālā budžeta kopējie plānotieieņēmumi – Ls 96 425; izdevumi– Ls 84 779.2013. gadā speciālā budžeta ietvarosparedzēts:• autoceļu fonds – ceļu un ielu rekonstrukcija;pašvaldības autoceļuperiodiskā uzturēšana un remonts;• dabas resursu nodoklis – monitoringupasākumu veikšana atkritumuizgāztuvēs Tumšupe, Kankari; videsaizsardzības pasākumi; līdzdalībaprojekta realizācijā – Dalītās atkritumusistēmas ieviešana Ropažu novadā;EST LAT projekta – “Developmentof Water Tourism as Nature andActive Tourism Components in Latviaand Estonia” realizācija, u. c.Ziedojumi un dāvinājumi – paredzētsizlietots atlikumā esošo ziedojumasummu Ls 111 PII “Annele”un Ropažu kultūras izglītības centrapasākumos.Pašvaldības saistību apjomsturpmākajos divos gadosPašvaldības parādu finansiālaissaistību apmērs kārtējam gadamsaimnieciskam gadam atspoguļotsRopažu novada pašvaldības saistošajosnoteikumos “Par Ropažu novadapašvaldības 2013. gada budžetu“3. pielikumā –plānotais saņemamaiskredīts Ls 75 000; kredīta atmaksaLs 210 896 apmērā, bet % maksājumiKredīta mērķis 2014. Ls 2015. Ls1 Ciemata siltumtrases rekonstrukcija 5100 51002 Ciemata siltumtrases rekonstrukcija 4500 45003 Sociālā centra Dzīpari rekonstrukcija 40 000 40 0004 Ropažu vidusskolas 2. kārtas rekonstrukcija 85 000 85 0005Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukcija unsporta zāles ar savienotājpāreju izbūve155 000 155 0006Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uzatjaunojamiem resursiem12 500 12 0007Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotāsvietās15 000 40008Plānotie kredīti saistīti ar projektēšanas darburealizāciju Ropažu vidusskolā, Zaķumuižaspamatskolā, PII “Annele”27 500 26 0005.1. pielikumā – Ls 152 025 apmērā.Turpmāko divu gadu kredīta(pamatsumma un procentu) maksājumi,kopā Ls 676 200, sk. tabulā.Galvojumus pašvaldība neplānosniegt.Ar izvērstu Ropažu novada pašvaldībasbudžetu 2013. gadam varatiepazīties www.ropazi.lvA. Cibuļskis, Ropažu novadadomes priekšsēdētājs


8 Domes lēmumiIzraksts no 30. janvāra domes sēdes protokola nr. 1Ropažu Vēstisfebruāris 2013Sēdē piedalās Ropažu novada domespriekšsēdētājs A. Cibuļskisun deputāti L. L. Batarevska,Z. Blaus, I. Gailītis, K. T. Hēla,A. Kleins, A. Kukule, I. Līdacis,S. Megere-Klevinska, R. Skrebs,V. Šlegelmilhs, S. Šukste,V. Vucens, G. Siliņš.Sēdē tika izskatīti 60 jautājumi.Ar pilnu domes sēdes protokoluvar iepazīties www.ropazi.lv.Ropažu novada domes lēmumiSociālie un dzīvokļu jautājumiAtjaunot sociālās dzīvojamāsplatības īres līgumu ar četrāmpersonām. Piešķirt un izmaksātpolitiski represētai personai vienreizējupabalstu ārkārtas situācijāLs 200 daļējai acu operācijas izdevumusegšanai, reģistrēt divaspersonas pašvaldības sociālo dzīvokļuun sociālo māju reģistrā.Reģistrēt personu pašvaldībasdzīvokļu jautājumu risināšanāsniedzamās palīdzības reģistrā“Personas, kurām neatliekamisniedzama palīdzība”. Lauzt iepriekšējoīres līgumu un piešķirtpersonai dzīvojamās telpas lietošanastiesības pašvaldībai piederošānekustamā īpašumā, noslēdzotīres līgumu. Piešķirt personaidzīvojamās telpas lietošanastiesības pašvaldībai piederošā nekustamāīpašumā, noslēdzot īreslīgumu. Anulēt četru personuun vienas personas nepilngadīgābērna sniegtās ziņas par deklarētodzīvesvietu Ropažu novadā.Finanšu un attīstības jautājumiApstiprināt jaunā redakcijāRopažu novada pašvaldībasDarba samaksas un sociālo garantijunolikuma, kas apstiprinātsar grozījumiem Ropažu novadadomes 26.09.2012. lēmumu(prot. Nr.15, 30.§), pielikumu“Ropažu novada pašvaldībasamatu saraksts” papildinot to, arštata vietu kurjers Sabiedriskoattiecību daļā un veicot izmaiņas,kas radušās sakarā ar bibliotēkureorganizāciju. Noslēgtmobilo telefonu patapinājumalīgumus ar piecām personām,noslēgt mobilo telefonu valdījumalīgumus ar septiņām personām,izbeigt zemes nomas līgumuar vienu personu. PiešķirtLs 60 biedrībai “Aktīvi vecāki– Ropažu novadam”, ņemotvērā biedrības aktīvo darbību,organizējot sporta pasākumusiedzīvotājiem – biedrība uzturslēpošanas trasi Ropažos, nodrošinotinventāra nomas iespēju.Iepazīstoties ar pašvaldībasbūvvaldes gala ziņojumu parpubliskās apspriešanas rezultātiem,atbalstīt Zaķumuižas pamatskolaspirmsskolas korpusarekonstrukcijas un Ropažu vidusskolasrekonstrukcijas ieceri.Nodot atsavināšanai nekustamoīpašumu “Pilskakti” Ropažunovadā ar izsoles sākumcenuLs 4900. Deleģēt Nekustamoīpašumu un mantas atsavināšanaskomisijai organizēt izsolilīdz 2013. gada 14. martam.Noslēgt autotransporta patapinājumaun valdījuma līgumus.Apstiprināt saistošos noteikumusNr. 2 “Par Ropažu novadapašvaldības 2013. gada budžetu”.Apstiprināt valsts mērķdotācijassadali pašvaldības izglītības iestādēsnodarbinātiem pedagogiemlaika periodam 1.01.2013.līdz 31.08.2013. par kopējo summuLs 276 451. Pamatojoties uz2013. gadā piešķirto finansējumuasistentu pakalpojumunodrošināšanai pašvaldības izglītībasiestādēs, piešķirt valstsfinansējumu Ls 9400 apjomāRopažu vidusskolai asistentu pakalpojumunodrošināšanai divāmpersonām (darba samaksasun VSAOI nodrošinājumam).Apstiprināt izmaksas Ropažunovada pašvaldības izglītības iestādēsvienam skolēnam/audzēknimar 1.01.2013.:• Ropažu vidusskola – 47,87 Ls/mēnesī;• Zaķumuižas pamatskola, t.sk.pirmsskola – 68,20 Ls/mēnesī;• PII “Annele”– 115,61 Ls/mēnesī.Vidējās izmaksas Ropažunovada pašvaldības pirmskolasizglītības iestādēs ar 1.01.2013. –91,91 Ls/mēnesī.Apstiprināt Ropažu novadapašvaldības finansēto izglītībasiestāžu pedagoģisko un tehniskodarbinieku štatu sarakstus.Piekrist aizņēmuma ņemšanaiLs 24 000 apmērā no Valsts kases“Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolasrekonstrukcijas darbuveikšana” būvprojekta izstrādesSociālais dienests turpina iedzīvotājupieņemšanu izbraukumā2013. gadā Ropažu novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieki pieiedzīvotājiem uz pieņemšanām izbrauks 20. februārī un 20. martā.Sociālā dienesta darbinieki iedzīvotājus pieņems:Muceniekos – no plkst. 12.30 līdz 14 (Jaunceltnes 6-11, Mucenieki);Silakrogā – no plkst. 10 līdz 12 (Priedes 5-1, Silakrogs);Zaķumuižā – no plkst. 14.30 līdz 15.30 (Zaķumuižas klubs,ieeja no kluba otrās puses, Zaķumuiža).Par nākamajiem izbraukuma datumiem ziņosim atseviški.Sarmīte Cibuļska,Ropažu novada pašvaldībassociālā dienesta vadītājarealizācijai, aizņēmuma ņemšanaiLs 24 000 apmērā no Valstskases “Ropažu novada Ropažuvidusskolas rekonstrukcijas darbuveikšana” būvprojekta izstrādesrealizācijai un aizņēmumaņemšanai Ls 24 000 apmērā noValsts kases “Ropažu novadapirmskolas izglītības iestādes“Annele” rekonstrukcijas darbuveikšana” būvprojekta izstrādesrealizācijai, aizņēmumus garantējotar pašvaldības budžetu.Atcelt 19.12.2012. Ropažu novadadomes lēmumu nr. 20, 34. §“Par zemes gabala “Tumšupenr. 127”, Podkājas, Ropažu novadsiznomāšanu”; iznomāt personai,pamatojoties uz mantojumaapliecību, 1/6 daļu zemesvienības 0.0635ha lielā platībāTumšupē uz 10 (desmit) gadiem.Apstiprināt nekustamā īpašuma“Nāgelpļavas”, Ropažu novads,zemes ierīcības projektu, kas sevīietver zemes vienības sadali, nosakotzemes gabaliem lietošanasmērķi lauksaimniecībā izmantojamāzeme. Apstiprināt nekustamāīpašuma “Kamenītes” zemesierīcības projektu, nosakot lietošanasmērķi lauksaimniecībā izmantojamāzeme. Apstiprināt nekustamāīpašuma “Vecskujnieki”zemes ierīcības projektu, nosakotlietošanas mērķi – individuālodzīvojamo māju apbūve, zemedzelzceļa infrastruktūras zemesnodalījuma joslā un ceļu zemesnodalījuma joslā, lauksaimniecībāizmantojamā zeme. Noslēgtlīgumu ar SIA “Karlson Plus” parpersonas maksas daļēju kompensāciju.Noslēgt vienošanos parpašvaldības finansējumu Pierīgasizglītības, kultūras un sporta pārvaldei2013. gadam Ls 7392,70apmērā. Noslēgt vienošanos arSalaspils novada domi par reģionagalvenās bibliotēkas funkcijuveikšanu un finansēšanu Ropažunovadā, piešķirot finansējumuLs 1110 apmērā reģiona galvenāsbibliotēkas funkciju veikšanai.Apstiprināt 2012. gada 3. janvārīizstrādāto tehniski ekonomiskopamatojumu Silakroga ciemaūdenssaimniecības attīstībasprojektam “Ūdenssaimniecībasattīstība Ropažu novadaSilakroga ciemā”, apstiprinot investīcijuprojekta finanšu plānu.Projekta finansēšanā nodrošinātSIA “Ciemats” līdzfinansējumadaļu, galvojot aizņēmumuLs 52 709,25 apmērā, kas sastāda15 % no projekta kopējām attiecināmāmizmaksām un gatavotiesniegumu ERAF finansējumasaņemšanai Ls 298 685,75.Akceptēt SIA “Ciemats” sagatavotopieteikumu ERAF līdzfinansējumasaņemšanai projektam“Ūdenssaimniecības attīstībaRopažu novada Silakroga ciemā”,tajā ietvertos darbus un finansējumaapjomu atbilstoši projektaiesniegumā iekļautajam finansējumaplānam un projekta budžetakopsavilkumam. Garantētaizņēmumu projekta īstenošanainepieciešamā līdzfinansējumadaļu Ls 126 502 apmērā.Izbeigt esošo mazdārziņuzemes nomas līgumu un noslēgtmazdārziņu zemes nomas līgumuar personu par pašvaldībaipiekritīga zemes gabala nomuRopažu ciema teritorijā uz laikulīdz 31.12.2016. Noslēgt zemesnomas līgumu ar personupar pašvaldībai piekritīga zemesgabala “Pļavnieki” nomu.Iznomāt zemes vienību 200 m 2platībā Silakrogā biedrībai “CitsSilakrogs” bērnu un jauniešu attīstībasun vingrošanas kompleksaizbūvei projekta “Bērnu unjauniešu attīstības un vingrošanaskompleksa izbūve Silakrogā”ietvaros, uz laiku līdz 8 gadiem,nosakot nomas maksu. Izveidotun reģistrēt zemesgrāmatā uzpašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu“Mežvidi” dzīvoklis nr. 2.Neuzsākt pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Tumšupē atsavināšanasprocesu. Samazināt3 personām nekustamā īpašumanodokli. Apstiprināt līgumuar Carnikavas novada domi parpašvaldības izglītības iestāžusniegto pakalpojumu 2012. gadāsavstarpējo norēķinu kārtību no1.11.2012. līdz 31.12.2012.Pamatojoties uz SIA “Ciemats”piedalīšanos ūdenssaimniecībasattīstības investīciju projekta īstenošanā“Ūdenssaimniecības attīstībaRopažu novada Tumšupesciemā”, nodot SIA “Ciemats”īpašumā nekustamo īpašumu,ūdensvada un kanalizācijas tīkludaļas, saskaņā ar sertificēta vērtētājaSIA “Vestabalt” novērtējumu.Palielināt SIA “Ciemats” statūtkapitālupar kopējo pašvaldībasmantiskā ieguldījuma summu Ls110000. Apstiprināt SIA “EiropasSavienības projektu aģentūra”izstrādāto un 2013. gada 30. janvārīiesniegto tehniski ekonomiskopamatojumu Ropažu ciemaūdenssaimniecības attīstībasprojektam “Ūdenssaimniecībasattīstība Ropažu novada Ropažuciemā”, apstiprinot investīcijuprojekta finansu plānu un investīcijuprojekta pasākumus.Projekta finansēšanā nodrošinātSIA “Ciemats” līdzfinansējumadaļu, galvojot aizņēmumuLs 52 709,25 apmērā, kas sastāda15 % no projekta kopējām attiecināmāmizmaksām un gatavotiesniegumu ERAF finansējumasaņemšanai Ls 298 685,75.Akceptēt, SIA “Ciemats” sagatavotopieteikumu ERAF līdzfinansējumasaņemšanai, tajā ietvertosdarbus un finansējuma apjomuatbilstoši projekta iesniegumāiekļautajam finansējuma plānamun projekta budžeta kopsavilkumam.Garantēt aizņēmumu projektaīstenošanai nepieciešamālīdzfinansējuma Ls 126 502,20apmērā.Apstiprināt Ropažu novadapašvaldības 30.01.2013. saistošosnoteikumus Nr. 3 “Par grozījumiemRopažu novada pašvaldības26.09.2012. gada Saistošajosnoteikumos Nr. 12 “Par sociālāspalīdzības un citiem pabalstiemRopažu novadā”.28.11.2012. ar Ropažu novadadomes lēmumu tika apstiprinātisaistošie noteikumi Nr. 15“Par Ropažu novada simbolikuun tās izmantošanu”.Pēc noteikumu izskatīšanasVides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrijā, tā lūgusiprecizēt atsevišķus saistošonoteikumu punktus un izvērtētsaistošo noteikumu normas partiesībām politiskajām partijāmizmantot Ropažu novada simboliku,samaksājot attiecīgunodevu. Novada simbolikas izmantošanapolitisko partiju aģitācijasmateriālos var priekšvēlēšanulaikā radīt iedzīvotājiemmaldīgu priekšstatu par kādaspolitiskas partijas priekšrocību.Lai attiecībā uz politisko partijuiespējām izmantot Ropažunovada simboliku būtu nodrošinātassamērīgas un vienlīdzīgastiesības, ir precizēti saistošonoteikumu par Ropažu novadasimboliku un tās izmantošanuatsevišķi punkti. Dome atcēlasaistošos noteikumus Nr. 15(pieņemti 28.11.2012.) un apstiprinājaprecizētos Saistošosnoteikumus Nr. 4 “Par Ropažunovada simboliku un tās izmantošanu”.Izglītības, kultūrasun sporta jautājumiGrozīt Ropažu novada pašvaldības27.12.2011. Saistošos noteikumusNr. 15 “Ropažu novadapašvaldības nolikums”, no pašvaldībasiestāžu saraksta svītrojotZaķumuižas bibliotēku unRopažu Informācijas centra bibliotēku,to vietā iekļaujot Ropažunovada pašvaldības iestādi“Ropažu novada bibliotēka”.Izvirzīt atkārtotai akreditācijaireģiona galvenās bibliotēkas statusamSalaspils novada bibliotēku,lai tā veiktu reģiona galvenāsbibliotēkas funkcijas Ropažunovada bibliotēkām. Saistībā arES līdzekļu apguvi, pagarinātnekustamā īpašuma valdījumalīguma termiņu ar Ropažu novadapašvaldības mūzikas unmākslas skolu “Rodenpois” līdz31.12.2020.Pamatojoties uz LatvijasPašvaldību savienības lūgumupēc sociālā atbalsta kampaņaspirmā posma atlikušās AS“Latvenergo” dāvinājuma kartes“Elektrības norēķinu karte –500 kWh” izdalīt līdz 1.03.2013,dome nolemj izdalīt atlikušās43 dāvanu kartes pensionāriem,kuriem 2013. gadā paliek 80, 85,90, 95, 100 gadi, un kuri iepriekšdāvanu kartes nav saņēmuši.


Ropažu Vēstisfebruāris 2013 Kultūra 11opažu novadā!Līga MekšaJanvāris Ropažu kultūras jomā iesākās ar bērnu unpieaugušo Ropažu novada interešu izglītības kolektīvukoncertiem “Esmu savējais Ropažu novadā!”. Ropažu novadapašvaldības atbalstīti, visu paaudžu novadnieki sapulcējušies13 kolektīvos, kur katrs atšķiras ar savām dejām, dziesmām,izpausmes raksturu un krāsām tērpu rakstos un līnijās.Tieši viņi radīja krāšņu un raibu koncertu sēriju, radotprieku un gandarījumu par paveikto, vispirms jau – sev.Zaķumuižas DK “Garauši”Darbošanās ārpus darba laika,pēc skolas un vienkārši ārpusmājas rūpēm atver sirdi apkārtējaipasaulei, tādi cilvēki spēj vairākdot, tie rada ap sevi piedzīvojumus,un tie izdzīvo katru dienuno sirds. Sabiedriski aktīvam cilvēkamarī notikumi, kas ietekmēikdienas ritumu, ir vienkāršāksaprotami un par tiem var spriestun, ja vajag, tad arī lemt objektīviun gudri.Ropažu novada pašvaldībalepojas, ka var nodrošināt ceļazīmišogad jūlijā gaidāmajos VispārējosDziesmu un deju svētkosvidējās paaudzes deju kolektīvam“Cielava” Terēzas Jozefas vadībā,jauktajam korim “Ropaži” KasparaSarmas vadībā un jauktajamkorim “Ozolzīle” Daigas Galejasvadībā, un cer, ka pēc svētkiemnovada kolektīviem pievienosiesarvien vairāk aktīvu ļaužu.DK “Garauši”, 5.–6.klaseGrupa “Pseido”koncertā izpildījalabākās sava10 gadus gaidītādebijas albumaoriģināldziesmas.Ropažu vidusskolasDK “Pupolītis”Virkni deju izdejojavidējās paaudzes dejukolektīvs “Cielava”.Koncertā kā īpašie viesipiedalījās Ilzes Galejasvadītā Sporta deju kolektīvajunioru labākie pāri.Fotogrāfijā – Evija un IngusRopažu breakdance puišiSirsnību un labestībustarojošie senioru ansambļa“Sarma” dalībnieki unvadītāja Sarmīte ZundeRopažu DK “Annele”Folkloras kopa “Oglīte”Zaķumuižas DK “Garauši”DK “Garauši”Foto Inga Koleča


12 KultūraPasākumu kalendārsvairāk skatiet www.ropazi.lvRopažu Kultūras unizglītības centrs14. februārī plkst. 15 Ropažu vidusskolasPOPiela mīlestības noskaņās15. februārī plkst. 19 mīlētājudienai veltīts vakars divās daļās“Starp kino un koncertu”. Ballispēlēs grupa “Distance 2”20. februārī plkst. 19 filma “Golfastraume zem ledus kalna” untikšanās ar filmas režisoru JevgēņijuPaškēviču27. februārī plkst. 16 domes sēde2. martā plkst. 19 brāļi Auzāniun Slavenais Jersikas orķestris8. martā plkst. 19 teātra izrāde – komēdija“Mēs un mūsu sieva”Zaķumuižas Kultūras nams21. februārī plkst. 19 filma “Golfastraume zem ledus kalna”Ropažu sporta centrs10. februārī plkst. 10 LTSA ziemasčempionāts volejbolā15. februārī plkst. 19.30 Latvijasmeistarsacīkstes florbolā2012./2013. gadam 2. līgai17. februārī plkst. 10 Latvijas karatēčempionāts 2., 3. līgai22. februārī plkst. 19.30 Latvijasmeistarsacīkstes florbolā2012./2013. 2. līgai24. februārī plkst. 10 LTSA ziemasčempionāts volejbolāZaķumuižas sporta zāle10. februārī plkst. 10 LTSA ziemasčempionāts volejbolā17. februārī plkst. 11 Ropažu novada2013. gada čempionāta novusā,2. posms23. februārī plkst. 10 LTSA ziemasčempionāts volejbolā24. februārī plkst. 10 LTSA ziemasčempionāts volejbolāCitur novadā9. februārī plkst. 12 MeteņdienaSilakrogā10. februārī plkst. 8 skioringsLatvijas kausa “333” posms Sportakompleksā “333”13. februārī plkst. 12 pasākumspirmsskolas vecuma bērniem“Ceļojums uz pasaku zemi” Ropažunovada bibliotēkā16. februārī plkst. 10 Zaķu Ziemasprieki 2013 Zaķumuižas stadionā16. februārī plkst. 9 Ziemas kausa“333” 4. posms Sporta kompleksā“333”23. februārī plkst. 12 Ropažu novada2013. gada tautas sacensībasdistanču slēpošanā “Parka apļi”23. februārī plkst. 11 Ropažu novada2013. gada čempionāts zolītesspēlē, 2. posms, Ropažos“Golfa straume zem ledus kalna”un tikšanās ar filmas režisoru20. februārī plkst. 19Ropažos un 21. februārīplkst. 19 Zaķumuižā būsskatāma filma “Golfa straumezem ledus kalna”. Pēc filmasnoskatīšanās Ropažos uzīpašu sarunu aicina filmasrežisors Jevgēņijs Paškēvičs.Guvusi starptautisku festivālu pieredziun atzinību nozares pārstāvjuvidū, filma iekļauta kinoteātru repertuārā,dodot iespēju ikvienamkino skatītājam ielūkoties Golfastraumes dzīlēs un atklāt sievietesvaldzinājuma postošo spēku.Filma veidota pēc frančurakstnieka Anatola Fransa darbumotīviem, mītiskos priekšstatusun acīm redzamo patiesību apvienojotsavdabīgā kolāžā, ko veidovairāki mīlas stāsti, un caur trīslaikmetu prizmu rādot mūžsenodrāmu par Cilvēku un Dabu, kas irnepiepildāma savās alkās radīt uniznīcināt. Dabas tēlā atklājas Bībelesleģenda par Lilitu – sievieti, kas radītanevis no Ādama ribas, bet ganno māla kā pats Ādams. Ar pirmdzimtogrēku neaptraipītajai LilitaiLīdzjūtībasnav dvēseles, viņa ir nemirstīga, spējmainīt savu veidolu, pārvietotieslaikā un telpā. Viņa pakļauj visusvīriešus neatkarīgi no viņu gribasun pamet tos, nolemjot nāvei – fiziskaivai garīgai. Filmas darbībaaizsākas Hanzas savienības laikā,17. gs., kad Rīgas gleznu un juvelierizstrādājumutirgonis Teofiliuss(Ville Hāpasalo), kuģojot pie senadarījumu partnera Borgrafa (JurijsCurilo), nokļūst mītiskās namzinesNidas (Olga Šepicka) varā, kasdīvainā kārtā līdzīga sievietei senāgleznā, ko Teofiliuss grasās pārdot.Brāļi Auzāni Ropažos2. martā plkst. 19 RopažuKultūras centrā būs iespējaredzēt un dzirdēt brāļusAuzānus un “SlavenoJersikas orķestri”.Koncerts skatītājiem sniegs visdažādākopozitīvu emociju, noskaņuun sajūtu gammu – sākot ar nojauna atdzimušām latviešu 30.–60.gadu estrādes dziesmām un ugunīgāmlatgaliešu tautasdziesmuapdarēm, beidzot ar straujiem Balkānuritmiem un patiesi aizkustinošāmlatviešu tautasdziesmu versijām.Koncerts savu kulminācijusasniedz, kad pēc tautasdziesmas“Tumša nakte, zaļa zāle” unikālāsdaudzbalsības skatītāju zālē iestājaselpu aizturēts klusums, kas pēcdažiem mirkļiem pāraug ugunīgā“Čardašā”, kuru kopā ar pārējiemmūziķiem izpilda viens no Latvijaslabākajiem akordeonistiem – SergejsIvanovs.Katrs no koncerta septiņiemvokālajiem solistiem sniedz skatītājiemsavu dziesmas dvēselesredzējumu, izpildot skaņdarbuslatviešu, latgaliešu, angļu, vācu,spāņu un portugāļu valodā. Programmāiekļautas tautā iemīļotasmelodijas Ata Auzāna aranžējumā:“Atkal līst”, “Differente”, “Manšodien 18 gadu”, “Tumša nakte,zaļa zāle”, “Start wearing purple”,“Debesis ir tuvu klāt”, “Ripotvaika bānītis”, “Čili baba”, “PuķuTas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirdsUz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkstUn tukšas kā klajums kļūst mājas.Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingrīdai Zundei ar ģimeni,vīru zemes klēpī guldot.Ropažu novada pašvaldības kolektīvsOtrajā filmas novelē darbībarisinās Krievijas impērijā un Francijā19. gs. Aristokrātiskas izcelsmesjauneklis Ari (Daņila Kozlovskis)izmisis ierodas pie sava garīgā skolotājaSafraka (Lembits Ulfsaks), laiizsūdzētu grēkus. Viņa kaislīgā aizraušanāsar noslēpumaino persiešuskaistuli Leilu (Anna Azarova) ir kalpojusipar iemeslu viņa drauga Paulu(Regnārs Vaivars) vājprātam un pašalīgavas pašnāvībai. Mācītājs, noklausotiesšo grēksūdzi, kļūst dīvains.Trešā filmas daļa – mūsdienas,90. gadi, Rīga. Mākslinieks Francspārdevēja”, “Lili Marleen”, “Aijassmaids” u. c.Biļetes Ls 3, 4 un 5 “BiļešuRopažu Vēstisfebruāris 2013(Aleksejs Serebrjakovs) ir dzīvesbaudītājs un nemiera gars, kasvairās ieslīgt attiecībās, nesaprotsavas eksistences jēgu. Vai viņamizdosies izturēt “Lilitas meitas” –čigānietes Lolas – kārdināšanu?“Golfa straume zem ledus kalna”ne vien atzīta par labāko pilnmetrāžasspēlfilmu Nacionālajāfilmu festivālā “Lielais Kristaps”,bet arī tikusi izvirzīta ASV Kinoakadēmijasbalvai “Oskars” kategorijā“Labākā filma ārzemjuvalodā”. Nozares eksperti norāda,ka filma, kas tapusi vairākus gadusun jau kļuvusi īpaši nozīmīgagan tās veidotājiem, gan Latvijaskino industrijai kopumā, atbilstprofesionālajiem un mākslinieciskajiemkritērijiem, pēc kuriemtiek izvērtēti “Oskara” balvas pretendēti,tāpēc ir pamatotas cerības,ka arī ASV Kinoakadēmijas biedrinolasīs filmā ietverto vēstījumu,vērojot vienu no vērienīgākajiemekrāna mākslas paraugiem, kaspēdējo gadu laikā tapis Latvijā.Līdz 16 gadu vecumam neiesakām,Filmas garums: 2 h 05 min.,Biļetes cena: Ls 2, Tālrunis 26321225.paradīzes” kasēs un RopažuKultūras centrā. Tālrunis informācijai:26321225.Lai sapnis balts tēva dvēseli aijāun klusais miers ar saviem spārniem sedz...(N. Kalna)Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā arAināru Punculi, tēvu mūžībā pavadot.Jauktais koris “Ozolzīle”Ropažu novada pašvaldības izdevums.Iznāk reizi mēnesī. Bezmaksas.Reģistrācijas numurs 000702747.Tirāža – 3000 eksemplāru.Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.Izdevējs: Ropažu novada pašvaldība.Sporta iela 2, k. 2, Ropaži,Ropažu novads, LV–2135.www.ropazi.lv67918582, 67918580, 29210007 29220892web@ropazi.lvtwitter.com/ropazi_latviaPar faktu un skaitļu pareizībuatbild rakstu autori.Pārpublicēšanas un citēšanasgadījumā atsauce ir obligāta.

More magazines by this user
Similar magazines