iņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā - Latvijas ...

mfa.gov.lv

iņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā - Latvijas ...

Kå dzîvosim Latvijå 2015. gadå?1.1. logs Nabadzîbas apburtais loksIerobeΩotas vaineesoßas nodarbinåtîbasiespéjasMazvértîga pårtika,slikta veselîba unveselîbas aprüpeApåtija, zemakoncentréßanåsspéjaZema paßapziña,alkoholisms,vardarbîba ©imenéÌimenes izirßanaSlikti izglîtîbasrezultåti un zemasdarba spéjasIerobeΩotasmåjok¬a iespéjasMaza alga,atkarîba no sociålåspalîdzîbasIzstumtîbasun neveiksmîgumasajüta, frustråcijapaßi nespéj pelnît. Sañemto algu, pensiju un pabalstu neizmanto katrs indivîds atseviß˚i, bet visa ©imene (måjsaimniecîba). Íajås©imenés jeb måjsaimniecîbås kopå dzîvo gan strådåjoßie, gan bezdarbnieki, pensionåri, bérni, darba nespéjîgie. Lîdz ar to katras©imenes labklåjîba lielå mérå ir atkarîga no strådåjoßo, sociålo palîdzîbu sañemoßo un apgådîbå esoßo personu saméra tajås. Jovairåk cilvéku ©imené strådå un regulåri sañem darba algu, jo labåk viñi iztiek (skat. 1.2. logu).Vislielåkie draudi dzîvot nabadzîbå patlaban ir:• ©imeném, kurås ir bezdarbnieki – îpaßi bezdarbnieki pirmspensijas vecumå;• ©imeném ar bérniem, kurus uztur tikai viens apgådnieks – îpaßi, ja tå ir måte;• ©imeném ar trîs un vairåk bérniem;• ja viens vai vairåki ©imenes locek¬i ir nopietni slimi, invalîdi vai citu iemeslu dé¬ nespéj strådåt algotu darbu 1 .Tomér iedzîvotåju grupas, kuråm draud nabadzîba mainås atkarîbå no sociålajiem apståk¬iem, darba tirgus un sociålåsaizsardzîbas politikas izmaiñåm. Pédéjos trîs gados nabadzîbas riska grupå iek¬uvußi 16-24 gadus veci jaunießi, kuru izglîtîba navpabeigta vai neatbilst tirgus vajadzîbåm (skat. 1.2. logu). Daudzi jaunießi nemåcås un nevar arî sameklét darbu.Nabadzîbas risks lielå mérå saistîts ar to, kur cilvéks dzîvo: galvaspilsétå, mazpilsétå vai laukos. Kaut arî iedzîvotåju ienåkumikopumå ir augußi, pieaugums nav vienmérîgs – veidojas bagåtåkas un nabadzîgåkas teritorijas. DaΩådos valsts re©ionosienåkumu lîmenis un to pieaugums ir atß˚irîgs. Vairåk ienåkumi pieaugußi pilsétu iedzîvotåjiem. Vidéjie ©imenes ienåkumipilsétås 2003. gadå bija Ls 98 ménesî, bet laukos – Ls 63 (tas ir tikai nedaudz virs nabadzîbas sliekßña 2003. gadå). Rîgå tie bija12

More magazines by this user
Similar magazines