Neatbilstības un pasākumi to novēršanai - Nodarbinātības Valsts ...

nva.gov.lv

Neatbilstības un pasākumi to novēršanai - Nodarbinātības Valsts ...

„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”Projektos konstatētās neatbilstībasun preventīvie pasākumi tonovēršanai2013.gada 23.maijsNVA ESFD Projektu atbalsta un finanšu nodaļa


Sadarbības iestādes uzraudzīto IPIAprojektu finansējuma saņēmēji:‣ Nodarbinātības valsts aģentūra,‣ Latvijas Darba devēju konfederācija,‣ Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,‣ Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valstskomisija,‣ Valsts darba inspekcija,‣ Labklājības ministrija,‣ Ekonomikas ministrija,‣ Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales unRīgas plānošanas reģioni


Neatbilstības tiek konstatētas, japrojekta īstenošanā netiek ievērots:‣ Projekta iesniegumā paredzētais;‣ Līgumā/Vienošanās, kas noslēgta par projektaīstenošanu un finansējuma saņemšanu, noteiktais;‣ Aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministrukabineta noteikumi;‣ Latvijas Republikas un Eiropas Savienībasnormatīvos aktos noteiktais


Neatbilstība irjebkurš Eiropas Savienības fondu vadībureglamentējošā Latvijas Republikas vai EiropasSavienības tiesību akta pārkāpums, kas noticissaimnieciskās darbības subjekta darbības vaibezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radītkaitējumu Eiropas Savienības vispārējambudžetam, prasot no vispārējā budžeta segtnepamatotu izdevumu daļu


Tiesiskais regulējums (I)Ministru kabineta2010.gada 10.augustanoteikumi Nr.740«Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienībasstruktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanākonstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu parpiešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūstneatbilstošos izdevumus»


Tiesiskais regulējums (II)Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijasfonda vadības likuma 19.panta ceturtajā daļa:„Lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanupieņem, ja Eiropas Savienības fondafinansējuma saņēmējam ir izmaksāts piešķirtaisfinansējums, bet tas nav izmantots atbilstošinormatīvo aktu prasībām vai līgumanoteikumiem”


‣Vadošās iestādes vadlīnijas Nr.10.11.Vadlīnijas ziņošanai par ES fonduieviešanā konstatētajām neatbilstībāmun neatbilstoši veikto izdevumuatgūšanu 2007.-2013.gada plānošanasperiodā‣Vadošās iestādes vadlīnijas Nr.10.10.Vadlīnijas par finanšu korekcijupiemērošanu Eiropas Savienības fondufinansētajos projektoshttp://www.esfondi.lv


IPIA projektos konstatētās neatbilstības:uz 23.05.2013Aktivitātes /apakšaktivitātesnumursPieņemtolēmumuskaitsNeatbilstībugadījumuskaitsNeatbilstošiveiktoizdevumusumma,t.sk. ESFfinansējums1.2.2.1.2. 4 4 7 121.08 7 121.081.3.1.1.3. 9 22 23 100.56 21 050.731.3.1.1.5. 4 5 3 521.45 2 698.121.3.1.3.1. 7 7 73 419.04 62 406.181.3.1.3.2. 6 9 15 449.98 13 132.491.3.1.4. 2 2 514.86 437.631.3.1.5. 31 127 50 303.36 45 798.601.4.1.1.1. 7 7 723.00 669.391.4.1.1.2. 8 22 11 669.60 10 966.231.4.1.2.1. 3 3 17 798.21 15 128.481.4.1.2.2. 2 2 867.69 737.541.4.1.2.4. 2 2 633.46 538.44


Konstatēto neatbilstību veidi:Mērķa grupas dalībnieku neatbilstībaprojektā/aktivitātes īstenošanuregulējošajos MK noteikumosnoteiktajam (42/170)Pārkāpumi iepirkumos un iepirkumuprocedūrās (16/14)4%6%9%13%19%49%Maksājuma pieprasījumos iekļautāsizmaksas nav attiecināmas (11)Pārkāpumi ES fondu noteiktopublicitātes prasību ievērošanā (5)Nesakārtota projekta dokumentācija,t.sk. projekts netiek īstenots saskaņāar projekta iesniegumā paredzēto (3)Cita veida neatbilstība (8)


Neatbilstību identificēšana‣ pārbaudēs projektu īstenošanas vietā un iepirkumupirmspārbaudēs‣ pārbaudot maksājuma pieprasījumus, t.sk. pārbaudotfinansējuma saņēmēja iesniegtos pamatojošos dokumentus,pirms maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas‣ veicot uzraudzības vizītes‣ revīzijas iestādes sertificēto izdevumu izlases pārbaudēs unsertifikācijas iestādes pārbaudēs, revīzijas iestādes auditos unvadošās iestādes pārbaudēs‣ maksājumu iestādes veiktajās maksājumu dokumentācijaspārbaudēs‣ Eiropas Komisijas, Revīzijas palātas u.c. ārējo iestāžu veiktajosauditos


‣ Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.501 „Kārtība, kādā nodrošinarevīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijasfonda vadībā” 41.punkts:„Institūcijas ir atbildīgas par trūkumu novēršanas plānā iekļauto pasākumuīstenošanu atbilstoši revīzijas iestādes noteiktajam termiņam un 10darbdienu laikā pēc attiecīgā ieteikuma ieviešanai noteiktā termiņa informēpar to revīzijas iestādi, iesniedzot dokumentāru apliecinājumu”‣ MK noteikumu Nr.740 6. 1 .punkts:„Ja līgumslēdzējs, sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde vai vadošā iestādenepiekrīt revīzijas iestādes ierosinātajām finanšu korekcijām, sertifikācijasiestāde ietur no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem tos izdevumus,kurus revīzijas iestāde atzinusi kā neatbilstošus”‣ MK noteikumu Nr.740 6. 2 .punkts:„Sertifikācijas iestāde (..) ieturētos izdevumus deklarē Eiropas Komisijai tikaitad, ja revīzijas iestāde ir atzinusi ieturētos izdevumus par atbilstošiem”


Finansējuma saņēmēja viedokļa uzklausīšana‣ Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants„Valsts pārvaldes principi”‣ Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmādaļaSadarbības iestāde sagatavoto lēmumaprojektu, nosūta finansējuma saņēmējaminformācijai un iespējamu argumentuizteikšanai


Tipiskākās neatbilstības iepirkumosun iepirkumu procedūrās• rodas pasūtītājam atkāpjoties no iepirkuma dokumentācijānoteiktajām prasībām – lemjot, ka kāda konkrēta sākotnējipieprasīta dokumenta (sertifikāta, pieredzi apliecinoša dokumenta u.c.)iesniegšana nav tik nozīmīga, kā rezultātā par uzvarētāju atzīstizvirzītajām prasībām neatbilstošu pretendentu• pretendentu tehniskajām un profesionālajām spējām izvirzītoprasību definēšanas trūkumi, kvalifikācijas prasībām neatbilstošapretendenta izvēle, neatbilstošs tehniskais piedāvājums• dokumentācijā tiek iekļauti nelikumīgi pretendentu atlases un/vaivērtēšanas kritērijiIr svarīgi atcerēties:Nav tāda iedalījuma kā būtiskas un nebūtiskas prasības – ja kādaprasība ir ietverta iepirkuma nolikumā, tā ir būtiska un tā ir jāvērtē!


Ieteicamie preventīvie pasākumimērķa grupas dalībniekuneatbilstību novēršanai• savlaicīga problēmas apzināšanās un iespējamorisinājumu noteikšana(ierosināt izmaiņas normatīvajos aktos, aktualizēt iekšējās procedūras,veikt paplašinātu labuma guvēja izpēti)• neatbilstību rašanās iemeslu identificēšana(nepieciešamie papildinājumi vai izmaiņas normatīvajos aktos,operatīvāka datu apmaiņa un sadarbība ar institūcijām no kurām tieksaņemta informācija)• sadarbība ar augstāko iestādi un sadarbības iestādi(informēšana par pastāvošo situāciju, iespējamām izmaiņām normatīvajosaktos)


Būtiskākais neatbilstību novēršanā‣ vadlīniju par neatbilstībām izstrāde saskaņā ar EKnoteiktajām prasībām‣ stingri noteikta projektu vērtēšanas kārtība‣ regulāra pārbaužu veikšana‣ ikdienas projektu vadības un uzraudzības nodrošināšana‣ atgriezeniskās saites nodrošināšana, t.sk. mācīšanās nokļūdām


Paldies par uzmanību!Evija NagleNVA ESFD Projektu atbalsta un finanšu nodaļasprojektu vadītājatālr. 67072016e-pasts: Evija.Nagle@nva.gov.lv

More magazines by this user
Similar magazines