Ārlietu ministrijas sadaļa valdības rīcības plānā - Latvijas ...

mfa.gov.lv

Ārlietu ministrijas sadaļa valdības rīcības plānā - Latvijas ...

) Gaps between buildingsThe spaces between buildings often make an important contribution to the characterof an area. Extensions which reach a property boundary may contribute towardsan inappropriate “terracing effect” or can result in a cramped appearance to theextended property itself. This is particularly noticeable where an extension continuesthe roof line of the original building and where a neighbouring property could also beextended in a similar manner. Home owners should not rely on similar extensionswithin the area permitted under previous policies and guidance as justification forinappropriate development.“terracing” effectavoids “terracing”Extension should be set back and lower to create a subservient appearancec) Established pattern of developmentIf the street or group of buildings has a well defined “building line”, which generallyfollows the road alignment, an extension or garage which departs from thisconvention may appear incongruous within the street scene. The presence oflandscaping, fencing or other substantial boundary treatments that screens someor all of a structure does not justify otherwise inappropriate development. Similarly,the layout of an area should be considered and, if there is an established formalcharacter to the area, this should be respected when designing an extension.Appendix 13 4This map is reproduced from Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office © Crown copyright. Unauthorised reproduction infringesCrown copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Basingstoke & Deane Borough Council, licence number LA100019356, (2009). Imagery copyright Digital Millennium Map Partnership 2009.


150Sagatavoties Latvijas2015.gada prezidentūraiES, definējot prezidentūraspolitiskās prioritātes,izveidojot nepieciešamoinstitucionālo un loģistikasatbalsta struktūru kāinvestīciju Latvijaskonkurētspējaspalielināšanai nākotnē, kāarī izveidot efektīvu ESpolitikas koordinācijasmehānismu Ministruprezidenta vadībā.150.5.150.6.150.7.Latvijas prezidentūraspasākumu kalendāra izstrāde. (2014.g. 1.janvāris). Latvijasprezidentūras 6 mēnešuprogrammas izstrāde. (2014.g.oktobris). Sabiedrībasinformēšanas un komunikācijasaktivitāšu plāna izstrāde par ESjautājumiem Latvijasprezidentūras ES Padomē laikā.(2014.)Definētas Latvijasprezidentūras prioritātes2015.gadā EM kompetencesjomās.Izveidot Valsts informācijassistēmu darbam ar ESdokumentiemĀM 31.12.2014.EM 31.12.2012.VARAM 01.07.2014.Informatīvaiziņojums "ParLatvijasgatavošanosprezidentūraiEiropasSavienībasPadomē2015.gadā.Paveiktais2010.gadā"(MK 15.02.2011.)Informatīvaisziņojums "ParLatvijasgatavošanosprezidentūraiEiropasSavienībasPadomē2015.gadā.Paveiktais2010.gadā"(TA–379–IP,MK15.02.2011.sēdesprotokolsNr.10 57.§).Mērķis: nodrošinātdrošu un efektīvuierobežotaspieejamībasdokumentu apriti.Rezultatīvaisrādītājs: ieviestaierobežotaspieejamībasdokumentu apritessistēma.Mērķis: nodrošinātLatvijasprezidentūras ESPadomē 2015.gadapirmajā pusēpasākumu norisiLatvijas reģionos.2012.gadā sekretariāts ir uzsācis darbu, lai sadarbībā ar nozaru ministrijāmidentificētu Latvijas prezidentūras laikā Latvijā organizējamos pasākumus.2012.gada jūnijā, jūlijā un septembrī ir notikušas 10 sabiedrikās tematiskāsdiskusijas un trīs noslēdzošās diskusijas par prezidentūras darba programmassagatavošanu un potenciālajām Latvijas prioritātēm.Latvijas prezidentūras prioritātes tiks definētas, ņemot vērā visu nozaru unstarpnozaru jautājumus, prioritātes tiks atspoguļotas Latvijas prezidentūras 6mēnešu darba programmā, kā arī trio programmā (skat. VRP 150.5. un151.2.).Ārlietu ministrija un sekretariāts ir piedalījies starpministriju koordinācijassanāksmēs par sistēmu. Sekretariāts ir sniedzis atbalstu VRAA, lai būtuiesējams iepazīties ar ES dalībvalstu praksi šādu sistēmu izstrādē unlietošanā. Ārlietu ministrijas un sekretariāta pārstāvji regulāri piedalāssistēmas uzraudzības sanāksmēs, kā arī strādā iepirkuma komisijā.2012.gadā sekretariāts nosūtīja vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS)un Latvijas Lielo pilsētu asociācijai (LLPA), lai tās identificē pilsētas unreģionus Latvijā ar atbilstošu infrastruktūru, kur varētu noritēt Latvijasprezidentūras pasākumi. LPS un LLPA piedāvājums būs zināms 2013.gadajanvārī. Saskaņā ar prezidentūras rīcības plānu līdz 2013.gada martam tikssagatavoti priekšlikumi par potenciālajām prezidentūras neformālo unpapildinošo pasākumu norises vietām Latvijā.150.8.Sadarbībā ar ĀM sekmētLatvijas prezidentūras ESPadomē 2015.gada pirmajāpusē pasākumu norisi LatvijasreģionosVARAM 01.02.2012.


151.3.Kopīgas publiskās diplomātijasprojektu kampaņas parRĪGA2014 un Latvijas2015.gada prezidentūruveidošana, t.sk. iesaistotLatvijas diplomātiskāspārstāvniecības Eiropaskultūras galvaspilsētu tīklavalstīs. (2012.g.)ĀM 31.12.2012.Rezultatīvaisrādītājs: panāktslielāks tūristupieplūdums unvalstsatpazīstamība.Sagatvots pasākumu plāns 2013. gada un 2014. gada pasākumiem. Piešķirtsnepieciešamais finasējumsIzpildīts2012.gada 22.martā Saeima ratificēja Horvātijas ES pievienošanās līgumu152.1.Horvātijas ES pievienošanāslīguma iesniegšana ratifikācijaiSaeimā. (2012.g 1.puse)ĀM 30.06.2012.Rezultatīvaisrādītājs: ratificētsHorvātijas ESpievienošanāslīgums.152Atbalstīt ES tālākuintegrāciju un ES politiskoun ekonomisko vienotību.Atbalstīt ESpaplašināšanos, iesaistottajā jaunas valstis, kasatbilst pievienošanāskritērijiem.152.2.Atbalsts ES kandidātvalstu unpotenciālo kandidātvalstu:Islandes, Maķedonijas,Melnkalnes, Turcijas,Albānijas, Bosnijas unHercegovinas, Kosovas unSerbijas pievienošanāsprocesam ES, Latvijaspieredzes nodošana.ĀM 31.12.2014.Mērķis: ESdrošības unstabilitātes telpaspaplašināšana,Latvijas divpusējoattiecību attīstīšanaun veicināšana arnākamajām ESdalībvalstīm.Rezultatīvaisrādītājs: organizētasaugsta līmeņaienākošās unizejošas vizītes unpolitiskāskonsultācijas;Latvijas pozīcijusagatavošana unpaušana ESPadomesPaplašināšanās unRietumbalkānudarba grupās.Izpildīts10.02.2012. Maķedonijas ām N.Poposki oficiālā vizīte Latvijā,02.03.2012.Serbijas ām V.Jeremiča oficiālā vizīte, 1.-3.04.2012. Horvātijasprezidenta valsts vizīte Latvijā, 26.-29. 04.2012 Maķedonijas prezidentaG.Ivanova oficiālā vizīte, 03.05.2012. Latvijas-Turcijas politiskāskonsultācijas Rīgā. 31.05.2012.Melnkalnes ām M.Ročena oficiālā vizīte,30.11.2012 Kosovas ām vizīte Latvijā. 03.12.2012 MK apstiprināta pozīcijaNr.4 "Paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas process". 27.03.2012.,19.06.2012., 23.10.2012. un 11.12.2012. MK apstiprinātas 17 pozīcijas parES pievienošanās sarunām ar Islandi.


154.1.Latvijas–Igaunijas sadarbībasZiņojuma pārskata konference(2011.g.16. dec.) un uzziņojumu balstītu sadarbībasvirzienu 2012.–2013.gadiemdefinēšana(2012.g.1.ceturksnis)ĀM31.03.2012Latvijas–Igaunijas sadarbībasziņojums(11.06.2010.).Mērķis: Latvijas unIgaunijas attiecībupadziļināšana unziņojumurekomendācijuizpilde.Rezultatīvaisrādītājs: definētisadarbības virzieniun organizētipārskata pasākumi.Definēti sadarbības virzieni IT, e-izglītības un eiro ieviešanas IT risinājumujomā 2013.gadā. 2013.g. 1.pusgadā plānots follow- up seminārs e-izglītībasjomā TartuIzpildīts154.2.Latvijas–Lietuvas sadarbībasziņojuma prezentācija (2011.g.25.novembris), uz ziņojumabalstītu tālākās sadarbībasrīcības plāna 2012.–2013.gadam sagatavošana.ĀM 31.01.2012Latvijas–Lietuvas sadarbībasziņojums(02.12.2011.)Mērķis: Latvijas unLietuvas attiecībupadziļināšana unziņojumarekomendācijuizpilde.Rezultatīvaisrādītājs: izstrādātsrīcības plāns,organizēti pārskatapasākumi.Izpildīts154.3.Latvijas prioritāšuprezidentūrai Baltijas MinistruPadomē (BMP) definēšana,īpašu uzmanību pievēršotenerģētikas, transporta unzinātnes nozarēm. (2012.g.rudens.), Baltijas MinistruPadomes prezidentūrasuzsākšana 2013.gadā 1.janvārī.ĀM 01.01.2013Mērķis: Baltijasvalstu trīspusējāssadarbībasstiprināšana,Latvijasprezidentūras BMPveiksmīga norise.Rezultatīvaisrādītājs: veicinātaBaltijas valstupozīcijusaskaņošanaenerģētikas,transporta unzinātnes nozarēs.154Padziļināt divpusējosadarbību ar Igauniju unLietuvu, lai sasniegtustarpvalstu dokumentosnoteiktos mērķus unveiksmīgāk aizstāvētukopējās intereses ES uncitās starptautiskajāsorganizācijās.154.4.Starpvalstu darba grupasizveidošanas rosināšana Baltijasreģionam stratēģiski nozīmīgaszinātnes un inovācijuinfrastruktūras attīstībai(Eiropas līmeņa izcilībasplatforma konkurētspējīgutehnoloģiju attīstībaiLatvijā/Baltijasvalstīs–Rīgas/Baltijastehnoloģiju klāsteris).ĀM 30.06.2012.Mērķis: veicinātBaltijas valstusinerģiju zinātnē unpētniecībā.IzpildītsIzpildītsIr izveidota Baltijas valstu BIRTI (Baltijas Inovatīvās pētniecības untehnoloģiju infrastruktūras) darba grupa, kas koordinē/vada projektureģionālā līmenī starp trim Baltijas valstīm. Turpinās darbs pie projektasekmīgas pabeigšanas un ES līdzekļu piesaistes.


154Padziļināt divpusējosadarbību ar Igauniju unLietuvu, lai sasniegtustarpvalstu dokumentosnoteiktos mērķus unveiksmīgāk aizstāvētukopējās intereses ES uncitās starptautiskajāsorganizācijās.154.4.154.5.Starpvalstu darba grupasizveidošanas rosināšana Baltijasreģionam stratēģiski nozīmīgaszinātnes un inovācijuinfrastruktūras attīstībai(Eiropas līmeņa izcilībasplatforma konkurētspējīgutehnoloģiju attīstībaiLatvijā/Baltijasvalstīs–Rīgas/Baltijastehnoloģiju klāsteris).Nodrošināt ES struktūrfondu3.mērķa "Eiropas teritoriālāsadarbība" Igaunijas –Latvijaspārrobežu sadarbībasprogrammas unLatvijas–Lietuvas pārrobežusadarbības programmas unprojektu īstenošanu, laiveicinātu pārrobežuinfrastruktūras sakārtošanu,divpusējo un reģionālosadarbību, kas sekmē sociāloun ekonomisko konkurētspējupierobežu reģionos, veicinainvestīcijas un rada labvēlīguvidiĀM 30.06.2012.VARAM 30.12.2013.ESstruktūrfondu3.mērķa"Eiropasteritoriālāsadarbība"Igaunijas–Latvijas pārrobežusadarbībasprogramma unLatvijas–Lietuvas pārrobežusadarbībasprogramma.Rezultatīvaisrādītājs: veicinātaB.v. starptautiskāmērogakonkurētspēja.Mērķis: sekmētLatvijas partnerudalību pārrobežuprogrammuprojektos, veicinotpārrobežuinfrastruktūrassakārtošanu,pārrobežu kopienusadarbību reģionusociālekonomiskāsattīstības unkonkurētspējasveicināšanai,pievilcīgas dzīvesvides izveidei unilgtspējīgaskopienas attīstībai(sporta, kultūras,izglītības, veselībasun sociālās aprūpesjomā), kā arīsniedzotieguldījumu kopīgustratēģiju un rīcībasplānu izstrādē.Rezultatīvie rādītāji:ar IgaunijaspartneriemIgaunijas–Latvijaspārrobežusadarbībasprogrammākopējais īstenojamoprojektu skaits:2011.gadā–51projekts (3projekti–nodrošinapārrobežu ceļurekonstrukciju);2012.gadā –60projekti; 2013.gadā–60 projekti; arLietuvas partneriemLatvijas–LietuvaspārrobežusadarbībasprogrammāMērķis: nodrošinātsadarbību arIgauniju un Lietuvunākotnes Kohēzijaspolitikas teritoriālāsIzpildīts154.6.Sagatavot priekšlikumus arIgauniju un Lietuvu par kopīgusadarbību nākotnes Kohēzijaspolitikas teritoriālās sadarbībasjautājumosVARAM30.12.2013.


154.6.Sagatavot priekšlikumus arIgauniju un Lietuvu par kopīgusadarbību nākotnes Kohēzijaspolitikas teritoriālās sadarbībasjautājumosVARAM 30.12.2013.Rezultatīvie rādītāji:sagatavotipriekšlikumi parturpmākajiempārrobežusadarbībasmodeļiem uninvestīcijuvirzieniem.155.1.155.2.NB8 (Ziemeļvalstu un Baltijas)sadarbības ziņojuma(Birkava–Gādes ziņojums)rekomendāciju ieviešana:iesaistīties civilās aizsardzībasekspertu sanāksmesorganizēšanā 29.–30.11.2012.un līdz 2012.gada jūnijamizveidot kopīgu NB8 datu bāzipar iespējām NB8 vēstniecībāssavstarpēji izvietot Baltijasvalstu un Ziemeļvalstudiplomātus.Ziemeļvalstu MinistruPadomes sadarbības vadlīniju arLatviju 2014 –2017.gsagatavošana. (2012.–2014.g)ĀM 30.11.2012.ĀM 31.12.2013.Ziemeļvalstuun Baltijasvalstusadarbībasziņojums(27.08.2010.).Mērķis:Ziemeļvalstu unBaltijas valstuziņojumarekomendācijuizpilde.Rezultatīvaisrādītājs: NB8ziņojumarekomendācijuieviešana.Mērķis: ZMPvadlīniju sadarbībaiar Latviju izstrāde.DaļējiizpildītsIzpildītsatbilstošiieplānotajam darbugrafikam03.2012. tika izveidota kopīga NB8 vēstniecību datu bāze. Dalībvalstis iraicinātas to nepārtraukti aktualizēt. Latvija ir noslēgusi līgumu ar LietuvasĀrlietu ministriju par Lietuvas vēstniecības Moldovā telpu izmantošanu.Lietuvas vēstniecības Moldovā telpās tika atklāta Latvijas vēstniecībasUkrainā kanceleja Moldovā.Ir pabeigta līguma saskaņošana par Lietuvas diplomātu izvietošanu Latvijasvēstniecības telpās Kazahstānā."07.06.2012. Latvijas Ārlietu ministrijā notika ZMP darba grupas Vadlīnijujautājumos tikšanās ar Baltijas valstu Ārlietu ministriju pārstāvjiem, kurāpuses apmainījās ar sākotnējiem viedokļiem.09.2012. Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām sagatavoja nepapīrupar ZMP vadlīniju sadarbībai ar Latviju izstrādi, kas tika iesniegtsZMP birojam Rīgā."Mērķis: EĀDDdarbībasuzlabošana,sadarbībasveicināšana starpES delegācijāmtrešajās valstīs unES dalībvalstīm, laipilnvērtīgākpārstāvētu kopīgāsintereses un sniegtuatbalstudalībvalstīm, kasnav pārstāvētastrešajās valstīs.2012.gadā ĀM amatpersonas aktīvi piedalījās formālās un neformālāssanāksmēs par EĀDD darbības stiprināšanas jautājumiem (Beļģijā, Kiprā,Īrijā); jautājumi par EĀDD darbības uzlabošanu pārrunāti arī divpusējās undaudzpusējās konsultācijās ar citām ES dalībvalstīm (Austrija, Rumānija,NB6, Polija, Vācija, Benilukss). Kopā ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīmtiek īstenotas kopīgas iniciatīvas, piemēram, gatavots nepapīrs par EĀDDvispārējās darbības uzlabošanu. Nepapīrs tiks iesniegt ES ārlietu un drošībaspolitikas augstajai pārstāvei. Pieņemta NB6 valstu ministru kopīgadeklarācija par konsulārās aizsardzības pienākumu dalīšanu ar ESdelegācijām.155.3.Pastāvīgs Baltijas valstudialogs ar Zviedriju, Somiju unDāniju par ES Ārējās darbībasdienesta pilnveidošanasiespējām, kopīgu iniciatīvuīstenošana šajā jautājumā.ĀM 31.12.2014.


155.3.Pastāvīgs Baltijas valstudialogs ar Zviedriju, Somiju unDāniju par ES Ārējās darbībasdienesta pilnveidošanasiespējām, kopīgu iniciatīvuīstenošana šajā jautājumā.ĀM 31.12.2014.Rezultatīvaisrādītājs:Labākassadarbības starpEĀDD un DVpanākšana, ESdelegāciju trešajāsvalstīs iesaistīšanāskonsulārāspalīdzībassniegšanā, topanākot ar kopīgāmreģiona valstu uncitu līdzīgidomājošo valstuiniciatīvām.155Turpināt ciešāku politisko,ekonomisko un kultūrasintegrāciju arZiemeļvalstīm. Padziļinātsadarbību ar Vāciju unPoliju kā nozīmīgākajāmES un NATO valstīmBaltijas jūras reģionā.DaļējiizpildītsPastāvīgi turpinās darbs pie Latvijas attiecību ar Poliju un Vācijupadziļināšanas.Sadarbība tiek attīstīta kā ekspertu līmenī, tā arī augstākajā politiskajā līmenī.2012.gadā - Valsts prezidenta vizītes Vācijā 25.10. un Polijā 16.-17.02.;Polijas prezidenta valsts vizīte Latvijā 23.-24.11.12. ; Polijas Sejma spīkeresvizīte Latvijā 30.-31.01.12.; Latvijas ārlietu ministra vizīte Polijā 18.01.12.;Baltijas valstu un Vācijas ārlietu ministru konsultācijas Rīgā 23.08.;VFR ĀM valsts ministra G.Linka vizīte Latvijā 15.05.155.4.Latvijas–Vācijas unLatvijas–Polijas sadarbībaspadziļināšana politiskajos,ekonomiskajos, izglītības unkultūras jautājumos.ĀMMērķis: padziļinātLatvijas–Vācijas unLatvijas–Polijassadarbībupolitiskajos,ekonomiskajos unizglītībasjautājumos.Turpināts dialogs ar Polijas kompānijām Gaz-System, Orlen par sadarbībasiespējām infrastruktūras projektu attīstībā. 23.11.2012. PL un LVekonomikas ministrijas parakstīja MoU par sadarbību gāzes sektorā, ar koizveidota darba grupa, kas vērtēs sadarbības iespējas šajā sektorā(25.01.2013. pirmā sanāksme). 2012.g. 5,jūnijā Ārlietu ministrija sadarbībāar "UniCredit Bank" un žurnālu "Kapitāls" organizēja semināru„Centrāleiropa – Čehija, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija”.2012.g. 10.oktobrī Ārlietu ministrija sadarbībā ar LTRK organizēja semināru„Eksporta ABC – svarīgākās zināšanas par Vācijas, Lielbritānijas, Krievijasun Ķīnas tirgiem.”


Turpinās darbs pie priekšlikumu izstrādes155.5.Priekšlikumu izstrāde kopā arEM un citiem partneriem parVācijas, Ziemeļvalstu un Polijasinvestīciju piesaisti Latvijastautsaimniecībai svarīgāsnozarēs. (2012.–2014.g.)ĀM, EM 31.12.2014.Mērķis: kvalitatīvu,uz mērķu tirgiemorientētu investīcijupiedāvājumuizstrāde, potenciāloinvestoruidentificēšana unuzrunāšana, kā arīturpmāka atbalstasniegšanainvestoram projektarealizācijas gaitā.155.6.Nodrošināt ES struktūrfondu3.mērķa "Eiropas teritoriālāsadarbība" Baltijas jūrasreģiona transnacionālāssadarbības programmas unprojektu ieviešanu, sekmējotilgtermiņa sadarbību, laiveicinātu divpusējo unreģionālo sadarbību, kas attīstaeksportu, veicina investīcijas unrada labvēlīgu vidi, sadarbībā arLatvijas partneriem Baltijasreģionā.VARAM 30.12.2013.Mērķis: sekmētLatvijas partnerudalībutransnacionālāssadarbībasprogrammasprojektos šādāsprioritātēs:inovācijusekmēšanas Baltijasjūras reģionā,Baltijas jūrasreģiona iekšējās unārējās pieejamībasRezultatīvaisrādītājs: saskaņāar ES StratēģijuBaltijas jūrasreģionam2011.–2013.g.Baltijas Jūrastransnacionālāssadarbībasprogrammasietvaros arLatvijas


156.1.Stratēģiskā dialoga īstenošanaar ASV, tai skaitā parjautājumiem, kuri skarES–ASV attiecības, Eiropasdrošību, enerģētikas unreģionālās sadarbības jomas.Latvijas redzējumasagatavošana par ES–ASVattiecību nostiprināšanasiespējām (2012.g.jūnijs).ĀM 30.06.2012Mērķis: turpinātstratēģiskā dialogaar ASVnostiprināšanu visosformātos unlīmeņos, turpinātpadziļināttransatlantiskoES–ASV dialogu.2012.gada 28. jūnijā Latviju divpusējā vizītē apmeklēja ASV valsts sekretāreHilarija Klintone, bet 1.jūlijā augsta līmeņa ASV Kongresa delegācija.H.Klintones vizītes laikā tika parakstītas vienošanās par sadarbību Fulbraitastipendiju programmas īstenošanā un attīstības palīdzības sniegšanāMoldovas tieslietu sistēmai, kas nostiprina LV-ASV partnerībudemokratizācijas procesu atbalstam ES Austrumu partnerības valstīs. Gadalaikā vizītēs ASV apmeklēja virkne Latvijas nozaru ministru - aizsardzības,finanšu, ekonomikas, satiksmes, kultūras un veselības.Maijā valsts prezidents, ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs piedalījāsNATO samitā Čikāgā. Samita laikā tika panākts NATO patrulēšanaspagarinājums pār Baltijas valstu gaisa telpu. Latvijā notika militārās mācības„Sabre Strike 2012” ar ASV karavīru piedalīšanos, notika regulāra viedokļuapmaiņa par reģionālās drošības jautājumiem un operāciju Afganistānā.Latvija aktīvi strādāja, lai popularizētu Ziemeļu apgādes tīkla potenciālukomerckravu pārvadājumiem. Rīgā tika organizēts starptautiski plašipārstāvēts seminārs par Ziemeļu apgādes tīkla jautājumiem, kuru apmeklējaaugstas ASV Valsts departamenta un Pentagona amatpersonas.Gada laikā tika īstenotas sadarbības aktivizēšanas iespējas ekonomiskāssadarbības laukā – jūlijā Latviju apmeklēja ASV Biznesa misijas vizīte, kurāpiedalījās 20 uzņēmumi. Misijas rezultātā ir aktivizējušās uzņēmējdarbībassaites ar ASV. Uzturot regulāru dialogu reģionālās enerģētikas drošībasjautājumos, notikušas tikšanās ar augsta līmeņa ASV Valsts departamentaamatpersonām, kas atbildīgas par starptautiskās enerģētikas jautājumiem.2012.g. janvārī vizītē Latvijā bija ieradies ASV valdības aģentūras GeologicalSurvey (USGS) ģeologs Donald Gautier. 08.02.2012. ASV VD sūtņaEirāzijas Latvijas redzējums enerģētikas par jautājumos ES-ASV attiecību R.Morningstāra nostiprināšanu vizīte Rīgā. ir sagatavots. 26.09.2012.Rezultatīvaisrādītājs:nodrošināta dalībaTransatlantiskādialoga sanāksmēs,notikusi ASVenerģētikasekspertu vizīteLatvijā, līdz2012.g.jūnijamsagatavotsdokuments parES–ASVattiecībām.156Stiprināt stratēģiskopartnerību ar ASVdrošības politikas unekonomikas jomā.156.2.Dalība "Atvērtās pārvaldībaspartnerības" iniciatīvā2012.–2014.g. Starpministrijudarba grupas vadīšana–2012.–2014.g. PirmāNacionālā ziņojumasagatavošanas koordinēšana–2012.g. marts.ĀM 31.03.2014.Mērķis: informētLatvijasstratēģiskospartnerus unstarptautiskosabiedrību parLatvijassasniegumiem labaspārvaldībasiedzīvināšanāIzpildītsDaļējiizpildīts,ņemot vērāizpildestermiņu31.03.2014.Pārskata periodā sasauktas vairākas starpministriju darba grupas, tajā skaitā,piedaloties nevalstiskajām organizācijām. MK 10.04.2012 apstiprinātaLatvijas nacionālā pozīcija "Atvērtās pārvaldības inciatīvā". Iniciatīva paredzdažādu resoru darbības pārraudzīšanu un koordinēšanu Latvijas mērogakoordināciju, taču Ārlietu ministrija minēto funkciju nevar uzņemties veiktpastāvīgi, jo tas neatbilst Ārlietu ministrijas nolikumā noteiktajai kompetenceiun iespējām.


156Stiprināt stratēģiskopartnerību ar ASVdrošības politikas unekonomikas jomā.156.3.Kopīgu projektu sagatavošanaekonomikas jomā sadarbībā arASV valdības institūcijām(2012–2014), ASVtirdzniecības misijasorganizēšana uz Latviju–2012.g. 2.puse. Veicinātsadarbības uzsākšanu ar ASVslānekļa gāzes ieguvespotenciāla izpētei Latvijā(2012.g.decembris)ĀM, EM 31.12.2012Mērķis: ASVieguldījumupiesaistīšanaLatvijasekonomikai, ASVekspertuiesaistīšanaalternatīvu enerģijasavotu izpēteiLatvijā, veicinotenerģijas avotudiversifikāciju.2012.g. janvārī vizītē Latvijā bija ieradies ASV valdības aģentūrasGeological Survey (USGS) ģeologs Donald Gautier, kurš konstatēja, kaLatvijas slānekļa potenicāls ir neliels (varētu būt slānekļa nafta). Tuvākā laikānav plānots izvērst tālākas izpētes darbības, vienlaikus saglabājas iespēja,tehnoloģijām attīstoties, to darīt nākotnē. 2012.gada 1.-3.jūlijā notika ASVtirdzniecības misija Latvijā. ASV uzņēmēju vizīti Latvijā organizēja LIAAsadarbībā ar Valsts kanceleju, Ekonomikas ministriju, Ārlietu ministriju,Latvijas vēstniecību ASV, ASV vēstniecību Latvijā, Amerikas Tirdzniecībaspalātu Latvijā un Latvijas goda konsuliem ASV.Misijā piedalījās 21 kinoindustrijas, IT, mašīnbūves, ķīmiskās rūpniecības,aviācijas, aizsardzības, nekustamo īpašumu un būvniecības nozaresuzņēmums (t.sk. Boing, Procter&Gamble, Warner Brothers u.c.).ASV uzņēmēju vizītes ietvaros Rīgā tika organizēts Latvijas – ASV biznesaseminārs un kontaktbirža. Kontaktbiržā piedalījās vairāk kā 60 Latvijasuzņēmēju un kopā tika organizēts ap 85 tikšanām.Biznesa misijas rezultātā ASV IT kompānija „JEB Technologies” Latvijā irreģistrējusi meitas uzņēmumu SIA „JBS Technology”, kas plāno nodarbotiesar programmatūras izstrādi. ASV interneta pakalpojumu sniedzējs„OptiStream” un aizsardzības nozares uzņēmums „Aegis Defense” turpinasarunas ar iespējamiem partneriem Latvijā – elektronikas ražošanasuzņēmumu SIA „Hansa Matrix”.Rezultatīvaisrādītājs: sadarbībāar EM noorganizētaASV tirdzniecībasmisija Latvijā,sagatavotas ASVenerģētikasekspertu vizītes156.4.156.5.Latvijas–ASV sadarbībasmemoranda par sadarbībuMoldovas eirointegrācijasstiprināšanai noslēgšana unsadarbības ar ASV Moldovāuzsākšana (2012.g.)Aktivizētas un paplašinātasLatvijas un ASV divpusējāsekonomiskās attiecības,izstrādājot darbībasefektivitātes uzlabošanasĀM 31.12.2012.EM 01.06.2013.Latvijas prečuunpakalpojumueksportaveicināšanas unMērķis: PanāktLatvijas–ASVsadarbībasveiksmīgu norisiMoldovasEirointegrācijai.Rezultatīvaisrādītājs: noslēgtssadarbībasmemorands.Mērķis: stiprināttirgus pieejamībasnosacījumusLatvijas preču unpakalpojumuMērķis: Latvijasievēlēšana ANOCilvēktiesībupadomē.Izpildīts2012. gada 28.jūnijā ASV valsts sekretāres H.R.Klintones vizītes ietvarosLatvija un ASV parakstīja saprašanās memorandu, kura mērķis ir veicinātabu pušu sadarbību Moldovā, sniedzot atbalstu Moldovas tieslietu jomasreformām, tādējādi arī veicinot valsts integrāciju ES. 2012. gada rudenīLatvija ar līdzfinansējumu un ekspertīzi uzsāka līdzdalību ASV starptautiskāsattīstības aģentūras USAID īstenotā četru gadu projektā Moldovā tieslietujomā.Turpinās lobija darbs gan divpusējos kontaktos ar citām valstīm, gandaudzpusējos formātos.157.1.Iesaistīšanās ANOCilvēktiesību padomes funkcijuun darbības izvērtēšanasprocesos un lobija kampaņasīstenošana Latvijaskandidatūrai ANOCilvēktiesību padomē2015.–2017.gadam (vēlēšanas2014.gadā). (2014.g.31.decembris)ĀM 31.12.2014.


157.1.Iesaistīšanās ANOCilvēktiesību padomes funkcijuun darbības izvērtēšanasprocesos un lobija kampaņasīstenošana Latvijaskandidatūrai ANOCilvēktiesību padomē2015.–2017.gadam (vēlēšanas2014.gadā). (2014.g.31.decembris)ĀM 31.12.2014.Rezultatīvaisrādītājs: atbilstošiCTP pieņemtajaiprakseinoformulētas unapstiprinātasLatvijasbrīvprātīgāsapņemšanās(pledges)cilvēktiesībuveicināšanas unaizsardzības jomā;veikta aktīva lobijakampaņa parLatvijaskandidatūru.157.2.Latvijas dalība ApvienotoNāciju Ekonomisko un sociālolietu padomē (ECOSOC)2011.–2013.gadam.(2013.gada 31.decembris)ĀM 31.12.2013.Mērķis: aktīvipiedalītiesECOSOC darbā,pārstāvotnacionālāsintereses, kā arīstiprinot ESkopīgās pozīcijasilgtspējīgasattīstības, efektīvasattīstības sadarbībasun citos būtiskosECOSOCdienaskārtībasjautājumos.Latvija turpina piedalīties ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomessanāksmēs, kur ir ievēlēta uz laika periodu 2011-2013.g.157Aizstāvēt plašāku Latvijaspārstāvību ANOsvarīgākajās struktūrās, kāarī veicināt Latvijasiestāšanos Ekonomiskāssadarbības un attīstībasorganizācijā (OECD).157.3.Gatavošanās Latvijaskandidatūras ANO Drošībaspadomē 2026.–2027.gadamlobija kampaņai (vēlēšanas2025.gadā), Darba grupas,plānošanas dokumentu izstrādeipar Latvijas sagatavošanosiespējamajai dalībai ANO DP,izveide līdz 2012.g1.decembrim. (2014.g.31.decembris)ĀM 31.12.2014.MK Rīk. Nr.401(24.08.2011.)Par LatvijasRepublikaskandidatūrasizvirzīšanuApvienotoNācijuOrganizācijasDrošībaspadomesvēlēšanās.Mērķis: savlaicīgiun maksimālipilnvērtīgisagatavotiesiespējamai dalībaiDP.Rezultatīvaisrādītājs: līdz2012.g. Janvārabeigām izveidotadarba grupa, līdz2012.g.1.decembrim izstrādāts uniesniegts MKplānošanasdokuments, uzsāktadokumentaīstenošana.2012.gada 3.oktobrī tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kassagatavoja informatīvo ziņojumu „Par Latvijas kandidatūru ANO Drošībaspadomes 2025.gada vēlēšanās”. 2012.gada 22.novembrī ziņojums tikaiesniegts Valsts Kancelejā un 2013.gada 8.janvārī tika nosūtīts visiemMinistru kabineta locekļiem zināšanai.


157.4.157.5.158.1.Latvijas interešu lobēšanaOECD dalībvalstīs pardalībnieka statusa iegūšanuOECD Kukuļošanasapkarošanas starptautiskajosbiznesa darījumos darba grupāun novērotāja statusa iegūšanuOECD Konkurences komitejā(2014.g.). Ekspertu tikšanosorganizēšana OECD pētījumapar migrāciju izstrādei(2014.g.).Nodrošināta Konkurencespadomes dalība OECDKonkurences komitejānovērotāja statusāLatvijas interesēm atbilstošajaunā ES–KF partnerības unsadarbības līguma izstrāde, kāarī ES–KF pilsoņu savstarpējoceļojumu atvieglošana, laiveicinātu cilvēku savstarpējoskontaktus. (2012.–2014.g.)ĀM 31.12.2013.EM, ĀM 31.12.2013ĀM 31.12.2014.Mērķis: veicinātdalībnieka statusaiegūšanu OECDkukuļdošanasapkarošanasstarptautiskajosbiznesa darījumosdarba grupā unnovērotāja statusaiegūšanu OECDKonkurenceskomitejā.Rezultatīvaisrādītājs: iegūtsdalībnieka statussOECDKukuļdošanasapkarošanasstarptautiskajosbiznesa darījumosdarba grupā; iegūtsMērķis – nodrošinātkonkurencesaizsardzību,samazinot aizliegtovienošanos ietekmiuz patērētājupirktspēju(aizliegtasvienošanās izraisītssadārdzinājums irvismaz 10 %) unveicinotadministratīvošķēršļusamazināšanu,tirgus liberalizācijuun uzņēmējudarbību spēcīgaskonkurencesapstākļos;nodrošinātpatērētājiemMērķis: nodrošinātjuridiski saistošu unvisaptverošuES–KF attiecībuietvaru.NodrošinātaDaļējiizpildīts2012.g. jūlijā OECD ir sākusies diskusija par jaunu valstu uzņemšanu OECD.Latvija ir uzsākusi pārliecināšanas darbu, lai OECD valstis pieņemtu pozitīvulēmumu par Latviju.2012.gada 17.decembrī tika noorganizēts seminārs par emigrācijasekonomisko ietekmi Latvijā un citās Baltijas valstīs, kurā piedalījās OECD,Baltijas valstu un citi eksperti.Notiek aktīvs darbs lai panāktu nacionālā regulējuma atbilstībuPretkorupcijas Konvencijas nosacījumiem. 2012.g.oktobrī un decembrīLatvija sniedza darba grupai progressa ziņojumu2011.gada decembrī Latvija ieguva novērotāja statusu Konkurences komitejāun tās darba grupās.Turpinās ES-KF sarunu process gan par jauno partnerības un sadarbībaslīgumprojektu, gan par atviegloto savstarpējo ceļošanu.


158.2.Latvijas–KrievijasStarpvaldību komisijas vadība,SVK darba grupu tikšanās,regulāras ārlietu ministrijukonsultācijas par divpusējiemun daudzpusējiem jautājumiem.Latvijas Republikas valdības unKrievijas Federācijas valdībaslīguma par investīcijuveicināšanu un aizsardzībunoslēgšanassekmēšana.(2012.–2014.g.)ĀM 31.12.2014.Mērķis: nodrošinātinstitucionāloinstrumentu unmehānismukvalitatīvu darbībupraktiskāssadarbībasjautājumurisināšanai undialoga uzturēšanai,nodrošinātefektīvus unlietišķuskomunikācijaskanālus ar Krievijaspusi, veidotekonomiskoattiecību vidi.Daļējiizpildīts"2012.gadā Krievijā bija parlamenta un prezidenta vēlēšanu gads, līdz ar toSVK kārtējā sēde nenotika, bet notika SVK līdzpriekšsēdētāju neformālātikšanās, divu SVK darba grupu sēdes – 26.jūnijā Ekonomisko jautājumudarba grupas un 18.-19.oktobrī Robežšķērsošanas jautājumu darba grupassēdes.1.martā notika LV un KF Ārlietu ministriju konsultācijas par daudzpusējiemjautājumiem."158Veicināt Latvijasinteresēm atbilstošu ES unNATO sadarbību arKrieviju. Turpināt uzEiropas vērtībām balstītudialogu ar Krieviju visādivpusējo attiecībuspektrā, pamatojoties uzsavstarpēju cieņu unlīdztiesību.158.3.158.4.Latvijas–Krievijas robežasdemarkācija –2012.–2014.g.Latvijas–Krievijas–Baltkrievijasrobežpunkta demarkācija.(2012.g. 2.puse)Uzņēmēju tirdzniecības misijuuz Latvijas uzņēmējiemprioritāriem Krievijasreģioniem organizēšana (vidēji3 misijas gadā periodā līdz2014.g.)ĀM 31.12.2014.ĀM,EM 31.12.2014.LatvijasRepublikasvalsts robežaslikums,31.pantapirmās sadaļas2) apakšpunkts(12.11.2009.);07.10.2009.MK rīkojums Nr.675 ParpārstāvjunorīkošanuLatvijas unKrievijaskopīgajādemarkācijaskomisijā;05.09.2011.MK rīkojums Nr.426 ParpārstāvjunorīkošanuLatvijas,Baltkrievijasun KrievijasMērķis: nodrošinātatbalstu ciešākassadarbībasveidošanai starp LVun KF uzņēmējiem,eksportaveicināšanai uninvestīciju piesaisteiLatvijai prioritārajāsnozarēs.Daļējiizpildīts"6.decembrī pilnvarotie pārstāvji parakstīja Latvijas-Baltkrievijas-Krievijasvalstu robežas krustpunktu demarkācijas gala dokumentu.Latvijas-Krievijas robežas demarkācija turpinās, plāno pabeigt 2015.gadā."2012.gadā notika tirdzniecības misijas Baškortostānā, Tatarstānā unJekaterinburgā


158.4.Uzņēmēju tirdzniecības misijuuz Latvijas uzņēmējiemprioritāriem Krievijasreģioniem organizēšana (vidēji3 misijas gadā periodā līdz2014.g.)ĀM,EM 31.12.2014.Rezultatīvie rādītāji:3 tirdzniecībasmisijas gadā.158.5.NATO–Krievijas Padomescaurskatāmību un atklātībuveicinošu pasākumuatbalstīšana. NATO–KrievijasPadomes projekta narkotikuapkarošanas jomā ar mērķiveicināt Afganistānas unCentrālāzijas valstu spējascīnīties pret narkotikuizplatīšanu sekmēšana.(2013.gada 31.decembris.)ĀM 31.12.2013.Mērķis: stiprinātNATO un Krievijaspartnerattiecībuveidošanu, veicinotsavstarpējuuzticēšanos unkopīgu drošībasizaicinājumurisināšanu.Latvija finansiāli atbalsta NATO-Krievijas padomes pretnarkotiku iniciatīvu.Tiek īstenota caurskatāmības politika, aicinot Krievijas pārstāvjus piedalītiesmilitārajās mācībās novērotāju lomā. Aizsāktā atklātības un caurskatāmībaspolitika turpināsies arī 2013. gadā.158.6.Nodrošināt EiropasKaimiņattiecību un partnerībasinstrumentaIgaunijas–Latvijas–Krievijaspārrobežu sadarbībasprogrammas un projektuīstenošanu, lai veicinātudivpusējo un reģionālosadarbību, kas sekmē sociāloun ekonomisko konkurētspējupierobežu reģionos, attīstaeksportu, veicina investīcijas unrada labvēlīgu vidi, sadarbībā arLatvijas partneriem Baltijasreģionā.VARAM 30.12.2013.Mērķis: sekmētLatvijas partnerudalību pārrobežuprogrammuprojektos, kasveicina pārrobežuinfrastruktūrassakārtošanu,uzņēmējdarbībasattīstību, tūrismaRezultatīvaisrādītājs:Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežusadarbībasprogrammasietvaros ar Latvijaspartneru dalībukopējais ieviestoprojektu skaits–2012.gadā –17projekti; 2013.gadā–25 projekti.15.05.2012. Ministru kabinets apstiprina padomes izveidošanu.159.1.ĀM sadarbībā ar EM izveidotārējās ekonomiskās politikaskoordinācijas padomi, laiizstrādātu vienotu, efektīvuārējās ekonomiskās politikasmehānismu Latvijasstarptautiskās konkurētspējasstiprināšanai, tai skaitā,paredzot 09.08.2011.noslēgtajā Saprašanāsmemorandā(ĀM,EM,LIAA,LDDK,LTRK)un 15.04.2005. noslēgtajāStarpresoru vienošanās(ĀM,EM,LIAA) iekļautomērķu koordinētu īstenošanu.ĀM,EM 01.03.2012.Mērķis: ārējāsekonomiskāspolitikas atbalstapasākumos izslēgtsadrumstalotībuinformācijasapmaiņas unlēmumupieņemšanas un toīstenošanasprocesos.Izpildīts


159.1.159.2.izstrādātu vienotu, efektīvuārējās ekonomiskās politikasmehānismu Latvijasstarptautiskās konkurētspējasstiprināšanai, tai skaitā,paredzot 09.08.2011.noslēgtajā Saprašanāsmemorandā(ĀM,EM,LIAA,LDDK,LTRK)un 15.04.2005. noslēgtajāStarpresoru vienošanās(ĀM,EM,LIAA) iekļautomērķu koordinētu īstenošanu.ĀM organizatoriska, kā arīdiplomātisko un konsulāropārstāvniecību tīklaoptimizācija un pielāgošanaLatvijas ārpolitikas prioritāšuefektīvai īstenošanai, sadarbībāar EM, LIAA, LDDK unLTRK, nosakot eksportaveicināšanas indikatorus uninvestīciju piesaistes virzienusvēstniecībām.ĀM,EM 01.03.2012.ĀM 31.12.2012.Rezultatīvaisrādītājs: izveidotaārējās ekonomiskāspolitikaskoordinācijaspadome.Mērķis: izveidotefektīvu modeliLatvijasekonomiskointerešu pārstāvībaidiplomātiskajās unkonsulārajāspārstāvniecībās.Rezultatīvaisrādītājs: eksportaveicināšanasindikatoru uninvestīciju piesaistesvirzienu noteikšana,kas precīzi definēveicamo ārējāsekonomiskāspolitikas uzdevumuizpildes mehānismudiplomātiskajās unkonsulārajāspārstāvniecībās.IzpildītsSadarbībā ar EM, LIAA, LDDK un LTRK, turpinās darbs pie diplomātiskoun konsulāro pārstāvniecību tīkla optimizācijas un pielāgošanas Latvijasārpolitikas prioritāšu efektīvai īstenošanai.Rīcības plāns apstiprināts 1.padomes sēdē 28.05.2012.159.3.ĀM sadarbībā ar EM, LIAA,LDDK un LTRK izstrādātrīcības plānu ārējāsekonomiskās politikaskoordinācijas padomesdarbībai.ĀM,EM 01.03.2012.Mērķis: izveidotnoteiktu mehānismustarpinstitucionālāssadarbībaskoordinācijaieksporta atbalstamun investīcijupiesaistei.Rezultatīvaisrādītājs: izstrādātsrīcības plāns.159.4.Priekšlikumu izstrāde ārējāsekonomiskās politikas, t.sk.ārējās tirdzniecības politikasfunkciju dublēšanās novēršanaistarp EM un ĀM, ietverotattiecīgo normatīvo aktugrozījumu projektusĀM,EM 01.03.2012.11.06.2003.MK rīkojumsNr.385 Parkompetenčusadali, ĀM unEM nolikumiun reglamenti.Mērķis: veiksmīgaun efektīva ārējāsekonomiskāspolitikas, t.sk.ārējās tirdzniecībaspolitikas funkcijuizpilde, novēršotfunkciju dublēšanosIzpildītsSadarbībā ar EM turpinās darbs pie funkciju dublēšanās novēršanas.Sekmēt valstskonkurētspēju unilgtspējīgu attīstību, īstenotefektīvu un vienotu ārējo


159Sekmēt valstskonkurētspēju unilgtspējīgu attīstību, īstenotefektīvu un vienotu ārējoekonomisko politikuĀrlietu ministrijas vadībā.Aizstāvēt ārējāsekonomiskās interesestradicionālajāspartnervalstīs, kā arī aktīviatbalstīt Latvijasuzņēmumus jaunajoseksporta tirgos, veidojotciešākas attiecības arjaunajiem ekonomiskāsizaugsmes līderiem Āzijasun Latīņamerikas reģionā.159.4.159.5.159.6.159.7.Priekšlikumu izstrāde ārējāsekonomiskās politikas, t.sk.ārējās tirdzniecības politikasfunkciju dublēšanās novēršanaistarp EM un ĀM, ietverotattiecīgo normatīvo aktugrozījumu projektusSadarbībā ar EM sistemātiskaun mērķtiecīga atbalstasniegšana Latvijas uzņēmumuinterešu pārstāvībai gantradicionālajos, gan arī jaunajostirgos. Dalība VP, MP, ĀM.,nozaru ministru un pavadošouzņēmēju vizīšu organizēšanāLīča valstīs, DienvidaustrumuĀzijā, Japānā, Ķīnā, Indijā,Latīņamerikā, Āfrikā; "apaļogaldu" organizēšanauzņēmējiem (vismaz 10 gadā).Sadarbībā ar EM virzītinvestīciju projektus Latvijastautsaimniecības ilgtspējīgaiattīstībai svarīgās nozarēs kopāar partneriem Latvijā unārvalstīs. Ar uzņēmējdarbībasvides uzlabošanu un ārvalstuinvestīciju piesaisti saistītuproblēmjautājumu virzīšanaizskatīšanai valdībā Lielo unstratēģiski nozīmīgo investīcijuprojektu koordinācijas padomē.Latvijas interešu aizstāvēšanaES kopējās investīciju politikasLatvijas tiešās pārstāvībaspastiprināšana Latīņamerikas,Āzijas un Tuvo Austrumureģionos. Papildus Godakonsulu nozīmēšanaLatīņamerikā un Āzijā–2012.–2014.g. Kopīguvēstniecību atvēršanas iespējuapzināšana NB8 vienošanāsietvaros. Vīzu pārstāvībaspaplašināšana tajās valstīs, kurLatvijai nav savupārstāvniecību, nodrošinotārvalstniekiem iespēju saņemtīstermiņa vīzu ieceļošanaiLatvijā, t.sk. biznesa kontaktuveicināšanai.ĀM,EM 01.03.2012.ĀM 31.12.2014.ĀM, EM 31.12.2014.ĀM 31.12.2014.11.06.2003.MK rīkojumsNr.385 Parkompetenčusadali, ĀM unEM nolikumiun reglamenti.Rezultatīvaisrādītājs: novērstafunkciju dublēšanās,efektivizēta valstspārvalde.Mērķis: nodrošinātmaksimālu atbalstuciešākas sadarbībasveidošanai starp LVun attiecīgo reģionuuzņēmējiem,eksportaveicināšanai uninvestīciju piesaisteiLatvijai prioritārāsnozarēs.Mērķis: uzlabojotinvestīciju vidi,piesaistītkvalitatīvus, uzmērķa tirgiemorientētus unLatvijas interesēmatbilstošusinvestīcijupiedāvājumus.Mērķis: pastiprinātsadarbības iespējasstrauji augošos unpolitiski nozīmīgosreģionos un valstīs,atbalstīt Latvijasuzņēmējdarbībaskontaktus unveicināt valstsatpazīstamību.Rezultāti: veicinātaLatvijas uzņēmējudarbība; stiprinātaLatvijas pārstāvībasvarīgos reģionos;paplašināta vīzupārstāvība.Izpildīts2012.gadā Ārlietu ministrija organizēja 13 seminārus, kas bija veltīti Latvijas eksportētājuinformēšanai par potenciālajiem eksporta tirgiem. 3 semināri semināru ciklā „Ārlietudienests Latvijas eksportam”:2012.g. 25.janvārī – „Latvijas eksporta iespējas Līča valstīs (Apvienotie Arābu Emirāti, Kataraun Kuveita)”.2012.g. 22.februārī – "Eksports uz Japānu – iespējas Latvijas uzņēmējiem”.2012.g. 11.jūnijā – „Latvijas uzņēmēju iespējas Centrālāzijas valstīs”.3 semināri semināru ciklā „Eksporta ABC” (sadarbībā ar LTRK):2012.g. 10.oktobrī – „Eksporta ABC – svarīgākās zināšanas par Vācijas, Lielbritānijas,Krievijas un Ķīnas tirgiem.”2012.g. 7.novembrī – seminārs par sadarbību ar Skandināvijas valstīm (Dānija, Somija,Zviedrija).2012.g. 5.decembī – seminārs par sadarbību Lietuvu, Igauniju un Ukrainu.3 semināri semināru ciklā „Jaunie eksporta tirgi” (sadarbībā ar „UniCredit Bank” un žurnālu„Kapitāls”):2012.g. 5.jūnijā – „Centrāleiropa – Čehija, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija”.13.septembrī – „Līča valstis (Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreinas Karaliste, Kataras Valsts,Kuveitas Valsts, Saūda Arābija, Omānas Sultanāts) un Turcija”.2012.g. 26.novembrī – „Austrumāzijas valstis (Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja, Mongolija) unKazahstāna”.4 atsevišķi semināri:2012.g. 28.februārī Rīgā notika LIAA organizēts seminārs „Biznesa iespējas Beniluksa valstīs:Beļģijā un Nīderlandē”. Seminārā ar prezentācijām uzstājās Latvijas vēstnieks NīderlandēMāris Klišāns un Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde Līce-Līcīte.2012.g. 7.-8.maijā Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu, valsts akcijusabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” un akciju sabiedrību „Rīgas brīvosta” Stokholmas Ekonomikasaugstskolā Rīgā rīkoja starptautisku konferenci par Ziemeļu Distribūcijas tīkla (NorthernTurpinās darbs pasākumu kopuma izpildē.Vīzu pārstāvības līgumi ir noslēgti ar 10 dalībvalstīm - Vāciju, Ungāriju,Franciju, Slovākiju, Slovēniju, Nīderlandi, Lietuvu, Igauniju, Austriju unZviedriju. 2012. gada novembrī uzsāktas sarunas par Latvijas un Polijasstarpvaldību līguma vīzu pārstāvības jomā noslēgšanu. Plānots, ka Latvijapārstāvēs Poliju vīzu jautājumos LV konsulātā Vitebskā, savukārt, Polijapārstāvēs Latviju sekojošās pasaules vietās – Bagdādē, Losandželosā,Sanpaulū, Velingtonā. Sarunas par tālāku vīzu pārstāvības tīklapaplašināšanu turpinātas ar Lietuvu, Igauniju, Beļģiju, Spāniju, Franciju,Ungāriju. Latviju Šengenas vīzu izsniegšanā šobrīd pārstāv citas Šengenaslīguma dalībvalstis 60 dažādās pasaules vietās, bet Latvija pārstāv 8 Šengenaslīguma dalībvalstis pavisam 8 pasaules vietās. 2012. gadā pārstāvības ietvarosLatvijas pārstāvniecības ir pieņēmušas vairāk nekā 4500 vīzu pieteikumus.


159.8.159.9.Aktīvi atbalstīt Latvijasuzņēmumus jaunajos un jauesošajos eksporta tirgos,uzraugot importētājvalstsveterināro un pārtikas apritesprasību ievērošanuuzņēmumos. Veikt veterinārosertifikātu saskaņošanu arimportētājvalstīm. Nodrošinātsadarbību ar Muitas ŪnijasVeicināt Latvijas uzņēmumudalību NATO un ES, kā arīatsevišķu dalībvalstuizsludinātajos iepirkumosaizsardzības jomā, kā arīmilitārās rūpniecības piegādesķēdēs. Rīgas ostasizmantošanas lobēšana Ziemeļudistribūcijas tīkla (NDN)reversai plūsmai.ZM 31.12.2013.AiM, ĀM 31.12.2014.Latvijas prečuunpakalpojumueksportaveicināšanas unārvalstuinvestīcijupiesaistespamatnostādnesMērķis: attīstītLatvijā ražotopreču eksportaiespējas.Rezultatīvaisrādītājs:eksportētājuzņēmumu atbilstībaimportētājvalstuprasībām, saskaņotiMērķis: LatvijasuzņēmumuintegrācijaNATO/ES militārāsrūpniecības tirgū.Rezultatīvie rādītāji:aktualizētsaizsardzībasrūpniecībānodarbinātoLatvijas uzņēmumukatalogs.2012.g. 12.decembrī Ārlietu ministrija un Aizsardzības ministrija organizējasemināru „Biznesa iespējas aizsardzības nozares piegādes ķēdēs”. / 2012.g.7.-8.maijā Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu, valstsakciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” un akciju sabiedrību „Rīgas brīvosta”Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā rīkoja starptautisku konferenci parZiemeļu Distribūcijas tīkla (Northern Distribution Network – NDN) pārveidikomerciāli ienesīgā tirdzniecības ceļā un šī projekta iespējamo ietekmi uzAfganistānas attīstību un nākotni. 2012.gada jūlijā veikti grozījumi MKnoteikumos, lai atvieglotu militāro preču nosūtīšanu ES ietvaros. 2012.gadaoktobrī - seminārs uzņēmējiem par militāro preču eksporta kontroli unnormatīvajos aktos ieviestajiem atvieglojumiem militāro preču sūtījumiem ESietvaros.159.10.160.1.Veicināta ES Ekonomiskāspartnerības līgumu sarunupilnīga noslēgšana ar Āfrikasreģiona valstīm.Finansējuma divpusējāsattīstības sadarbības īstenošanaiatjaunošana un pakāpeniskapalielināšana, tiecoties uzLatvijas starptautisko attīstībasfinansējuma saistību izpildi.EM 31.12.2014.ĀM 31.12.2014.Latvijas prečuunpakalpojumueksportaveicināšanas unārvalstuinvestīcijuAttīstībassadarbībaspolitikaspamatnostādnes laika posmamno2011.–2015.gadam(06.07.2011.MK rīkojumsNr. 299).Mērķis: nodrošinātnediskriminētupiekļuvi trešo valstuizejvielām.Mērķis: stiprinātLatvijas lomustarptautiskoattīstības mērķusasniegšanā unnodrošinātstarptautiskosaistību izpildi.2012. gadā tika atjaunots finansējums divpusējās attīstības sadarbībasīstenošanai 50 269 LVL apmērā. Neskatoties uz to, Latvija joprojām būtiskiatpaliek no starptautiskajiem attīstības finansējuma mērķiem.160Īstenot ES attīstībassadarbības mērķus,samērojot tos ar savāmiespējām un ekspertīzi


160Īstenot ES attīstībassadarbības mērķus,samērojot tos ar savāmiespējām un ekspertīzikonkrētos reģionos.160.1.160.2.160.3.160.4.160.5.Finansējuma divpusējāsattīstības sadarbības īstenošanaiatjaunošana un pakāpeniskapalielināšana, tiecoties uzLatvijas starptautisko attīstībasfinansējuma saistību izpildi.Iespēju nodrošinātlīdzfinansējumu sociālajiempartneriem un nevalstiskajāmorganizācijām, kas ieguvušasfinansējumu nostarptautiskajiem donoriem,t.sk. Eiropas Komisijas,attīstības sadarbības unattīstības izglītības projektuīstenošanai, paredzēšanaPolitisko un ekonomiskokritēriju izvērtēšana un lēmumupieņemšana par prioritārajāmattīstības sadarbības jomām undalība attīstības sadarbībasprojektu īstenošanā ESAustrumu partnerības unCentrālāzijas valstīs,sadarbojoties ar sociālajiemProjektu īstenošana Moldovātieslietu jomā sadarbībā arTieslietu ministriju2012.–2014.g.Atbalsts valsts atjaunošanas unpārvaldes spēju veicināšanasprojektu īstenošanaiAfganistānā. (2013.g.–2014.g.)ĀM 31.12.2014.ĀM 31.12.2014.ĀM 31.12.2014.ĀM 31.12.2014.ĀM 31.12.2014.Attīstībassadarbībaspolitikaspamatnostādnes laika posmamno2011.–2015.gadam(06.07.2011.MK rīkojumsNr. 299).Attīstībassadarbībaspolitikaspamatnostādnes laika posmamno2011.–2015.gadam.(06.07.2011.MK rīkojumsAttīstībassadarbībaspolitikaspamatnostādnes laika posmamno2011.–2015.gadam.(06.07.2011. MKAttīstībassadarbībaspolitikaspamatnostādnes laika posmamno2011.–2015.gadam.(06.07.20Attīstībassadarbībaspolitikaspamatnostādnes laika posmamno2011.–2015.gadam(06.07.2011.MRezultatīvaisrādītājs:pakāpeniskipalielinātsfinansējumsattīstības sadarbībai,ļaujot Latvijaituvotiesstarptautiskoattīstībasfinansējuma mērķusasniegšanai (0,33% no NKI līdz2015.g.).Mērķis: palielinātno citiem avotiempiesaistītāfinansējuma apjomuattīstības sadarbībasprojektuīstenošanai.Mērķis: Latvijas kādivpusējā donoralomas stiprināšana;Latvijas divpusējoattiecībustiprināšana ar ESAustrumupartnerības unCentrālāzijasMērķis: Latvijas kādivpusējā donoralomas stiprināšana.Rezultatīvaisrādītājs:Nodrošināta Latvijas ekspertudalība ilgtermiņaprojektā Moldovā.Mērķis: Latvijas kādivpusējā donoralomas stiprināšana.2012. gadā divpusējās attīstības sadarbības budžetā tika paredzētsfinansējums 15 269 LVL apmērā, ļaujot nodrošināt līdzfinansējumu sešāmnevalstiskajām organizācijām, kuras ieguvušas finansējumu no EiropasKomisijas un citiem donoriem attīstības sadarbības un attīstības izglītībasprojektu īstenošanai. Rezultātā NVO bija iespējas īstenot projektus ~ 136tūkst. LVL apjomā.2012. gadā par prioritāro sadarbības valsti izvirzīta Moldova. Uzsāktasadarbība tieslietu un reģionālās attīstības jomā. Paralēli ir noticis darbs piesadarbības iespēju izpētes (t.sk. sadarbībā ar citiem donoriem) citāsAustrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs, lai, palielinoties attīstībassadarbības budžetam, varētu paplašināt projektu īstenošanu arī uz citāmLatvijas partnervalstīm.2012. gadā tika uzsākta Latvijas dalība ar līdzfinansējumu un ekspertīzi ASVstarptautiskās attīstības aģentūras USAID īstenotā četru gadu projektāMoldovā tieslietu jomā.2012. gadā Ārlietu ministrija ar līdzfinansējumu piedalījās Satiksmesministrijas uzsāktajos Afganistānas dzelzceļa un aviācijas speciālistuapmācības projektos.167.1.Īstenoti ar tūrisma nozaressociālajiem partneriemsaskaņoti, ilgtspējīgi tūrismaattīstību veicinošus pasākumi,t.sk. Latvijas tūrismamārketinga stratēģijā2010.–2015.gadam definētāsaktivitātes, kas vērstas uzLatvijas kā tūrisma galamērķastarptautiskās konkurētspējasun atpazīstamībasnodrošināšanu.EM 31.12.2014.Mērķis: palielināttūrismapakalpojumueksportspēju.Rezultatīvaisrādītājs: ikgadējaistūrisma eksportapieaugums 3%.


167.6.167.7.Latvijas oficiālā informatīvāportāla www.latvia.lv ārvalstuauditorijām modernizācijaatjaunošana un sociālo tīkluintegrācija; jaunas informācijassadaļas par Latviju kā EiropasSavienības valsti izveidošana.Latvijas oficiālās Facebookmājas lapās izstrāde, uzturēšanaun regulāra aktualizēšana; 100000 sekotāju piesaiste.ĀM (LI) 31.12.2012.ĀM (LI) ,VK31.12.2014.Mērķis: Latvijaspozitīvasstarptautiskāsatpazīstamībasveicināšana,informācijas parLatviju pieejamībasnodrošināšana.Mērķis: Latvijaspozitīvasstarptautiskāsatpazīstamībasveicināšanasociālajos medijos,informācijas parLatviju pieejamībasnodrošināšanatajos.IzpildītsLīdz 2012.gada martam pārnests portāla saturs no vecās satura vadībassistēmas uz jauno satura vadības sistēmu Drupal.Sadarbībā ar dizaina aģentūru „Asketic” un izmantojot ziedojumu līdzekļus,izstrādāts jauns portāla dizains.21.09.2012. noticis jaunās portāla versijas atklāšanas pasākums.Izmantojot EK pārstāvniecības Latvijā piešķirto finansējumu, izveidota jaunasadaļa par Latviju kā ES dalībvalsti „Latvia - EU”, kurā pieejama inforgafikaar Latvijas un citu ES dalībvalstu statistikas datu salīdzinājumu, 11 videointervijas ar pasaulē atpazīstamām personām no Latvijas un Latvijasveiksmes stāsti.""2012.gadā aktīvi papildināts lapas saturs: mēnesī vidēji publicētas 17 ziņasun, ņemot vērā Facebook piedāvātās iespējas, gadā izstrādājot un publicējost15 interaktīvus lapas projektus.Tā rezultātā 2012.gadā sasniegts 2x lielāks lapas sekotāju skaits, kā plānots2012.gadam - 33 000 sekotāji. Ar publikāciju vidēji sasniegtais auditorijasskaits ir aptuveni 60 000 Facebook lietotāji.Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju un popularizētu LI piedāvātospakalpojumus, 2012.gadā LI aktīvi izmantojis arī Twitter piedāvātās iespējas.LI uztur Twitter kontu @LatviaInstitute, ko var, ātri reaģējot uz notikumiemLatvijā, izmantot pozitīvas komunikācijas veidošanai. Konta sekotāju skaits2012.gadā dubultojies, sasniedzot 3 000."167Veicināt Latvijas tēlastarptautiskoatpazīstamību:Latvija–droša, ekoloģiskitīra, tautsaimniecības unpolitiskās reformasveiksmīgi īstenojusi valsts;Latvija –starptautiskātūrisma galamērķis;Latvija –solidāra unjaunām idejām atvērta ESvalsts; Latvija –uzticamaEiroatlantiskās sadarbībaspartnere.167.8.167.9.Informācijas par Latviju kāeksportspējīgu, ekoloģiskipievilcīgu un izcilām kultūrasvērtībām apveltītu valstigatavošana svešvalodās unizplatīšana ārvalstu auditorijām.Izzinošas, operatīvas unsaskaņotas informācijas parpolitiskajām, ekonomiskajāmun sabiedrības aktualitātēmvalstī angļu valodā gatavošanaun izplatīšana (publikācijas,t.sk. digitālajā vidē, uninformācijas apkopojumidažādām ārvalstu auditorijām).ĀM (LI) 31.12.2014ĀM (LI) 31.12.2014.Rezultatīvie rādītāji:līdz 2014.gadabeigām piesaistīti


167.9.Izzinošas, operatīvas unsaskaņotas informācijas parpolitiskajām, ekonomiskajāmun sabiedrības aktualitātēmvalstī angļu valodā gatavošanaun izplatīšana (publikācijas,t.sk. digitālajā vidē, uninformācijas apkopojumidažādām ārvalstu auditorijām).ĀM (LI) 31.12.2014.Rezultatīvie rādītāji:informatīvomateriālu skaits:reizi nedēļā 1informācijaskopsavilkums paraktuālajiemnotikumiem Latvijā;faktu lapas un“Rīgas konference” tika organizēta, iesaistot Latvijas diplomātiskāspārstāvniecības gan starptautiski atzītu ekspertu dalības nodrošināšanā, ganinformācijas par konferences gaitu, t.sk. par iespēju tai sekot internetā,izplatīšanā167.10.Publiskās diplomātijas projektuiniciēšana un koordinācija,sadarbībā ar Latvijasdiplomātiskajāmpārstāvniecībām. Ikgadējās"Rīgas konferences" kānozīmīgākā starptautiskāārpolitikas foruma Latvijālīdzorganizēšana.ĀM 15.09.2012.Rezultatīvaisrādītājs: Latvijakļūst partradicionālu augstalīmeņa starptautiskuforumu norises unorganizēšanas vietu,piesaistotstarptautiskinozīmīguārpolitikas ekspertudalību un interesi.168.1.168.2.Atbalstīsim pasākumus(metodikas izstrāde, izglītībasprogrammas, pedagoģiskāspieredzes apmaiņa, pedagoguizglītība, vasaras nometnesbērniem un jauniešiem, atbalstsnedēļas nogales skolām), laiveicinātu ārzemju latviešu, t.sk.bērnu un jauniešu, piederībuLatvijai, sekmētu latviešuvalodas un latvisko tradīcijuapguvi.Sniegsim atbalstu latviešuvalodas apguvei ārzemēsdzīvojošiem tautiešiem latviešuvalodas un kultūrassaglabāšanas/apguves jomā.KM, IZM 01.10.2014.IZM 30.12.2013.Nacionālāsidentitātes,pilsoniskāssabiedrības unintegrācijaspolitikaspamatnostādnes2012.–2018.gadam (MK20.10.2011.rīk. Nr.542).Izglītībasattīstībaspamatnostādnes2007.–2013.gadam(29.07.2006.MK rīkojumsNr.742),2011.gada14.septembraSadarbībasmemorands–ĀM, KM,IZMMērķis: Nostiprinātārzemēs dzīvojošolatviešu latviskoidentitāti unpiederību Latvijai.Rezultāti: 1)izveidota unuzturēta Internetavietne latviešiemārvalstīs; 2)nodrošinātipedagoģiskāspieredzes apmaiņaspasākumi "nedēļasnogales skolu"skolotājiem; 3)organizēti latviešukultūras pasākumilatviešu diasporasmītnes zemēs; 4)sagatavotaMērķis: latviskāsidentitātessaglabāšana unnostiprināšanadiasporā.Izpildīts


168Stiprināt ārvalstīsdzīvojošo Latvijas pilsoņusaites ar dzimteni unsadarbībā ar pasauleslatviešu organizācijāmsekmēt globāla Latvijasvalstspiederīgo tīklaizveidi, lai nostiprinātulatvisko identitāti unsekmētu viņu atgriešanosdzimtenē.168.2.168.3.168.4.168.5.168.6.Sniegsim atbalstu latviešuvalodas apguvei ārzemēsdzīvojošiem tautiešiem latviešuvalodas un kultūrassaglabāšanas/apguves jomā.Sadarbības programmas arlatviešu diasporu izstrādāšana2013.–2017.gadam,sadarbojoties ar diasporaspārstāvjiem un ar citām Latvijasministrijām, kā arī ar citāmvalsts, reģionu un pašvaldībuinstitūcijām (informatīvāziņojuma sagatavošana uniesniegšana Ministru kabinetālīdz 2012.gada februārim;programmas izstrāde līdzDialoga koordinācija artautiešu organizācijāmfunkcijas "sadarbība artautiešiem ārzemēs" ietvaros;rīcības plāna izstrāde sadarbībāar PBLA (2012.gada laikā).Latvijas diplomātisko unkonsulāro pārstāvniecībuārvalstīs atbilstošas iesaistesnodrošināšana ārzemēs esošolatviešu pašorganizēšanā, kā arīlatviešu organizācijupasākumos, t.sk. "latviešuskoliņu" un līdzīgu pasākumuorganizēšana. (2014.g.)Latviešu valodas izglītības,kultūras un sociālās saiknes arLatviju uzturēšanas ārvalstīs,tālmācību izglītības iespējuizmantošanas paplašināšana,tautiešu atgriešanās Latvijāveicināšana, sadarbībā arIzglītības un zinātnes ministrijuun Kultūras ministriju.(2014.g.)IZM 30.12.2013.ĀM 31.12.2012.ĀM 31.12.2012.ĀM 31.12.2014.ĀM 31.12.2014.Izglītībasattīstībaspamatnostādnes2007.–2013.gadam(29.07.2006.MK rīkojumsNr.742),2011.gada14.septembraSadarbībasmemorands–ĀM, KM,IZMAtbilstošiNacionālāsidentitātes,pilsoniskāssabiedrības unintegrācijaspolitikaspamatnostādnēm 2012.–2018. gadam(20.10.2011,MK rīk.542 un06.01.2011.Sadarbībasmemorandsstarp Ārlietuministriju unPasaules Brīvolatviešuapvienību(PBLA).06.01.AtbilstošiNacionālāsidentitātes,pilsoniskāssabiedrības unintegrācijaspolitikaspamatnostādnēm 2012.–2018. gadam(20.10.2011,MK rīk.542 ungrozījumi12.12.2012,MK rīk. 596)14.09.2011.Memorandsstarp Kultūras,Ārlietu unIzglītības unzinātnes lietuministrijām parsadarbību arlatviešudiasporu.AtbilstošiNacionālāsidentitātes,pilsoniskāssabiedrības unintegrācijaspolitikaspamatnostādnēm 2012.–2018. gadam(20.10.2011,Rezultatīvierādītāji: 1) katrugadu nodrošinātasvismaz 9pedagoģiskās vietasdiasporā. 2) LVAmājaslapā ar PBLAizveidotainteraktīvainformācijasapmaiņa ar bērnuvecākiem unskolotājiemdiasporā. 3)izstrādātaprogramma latviešuMērķis: Sagatavotpolitikas plānošanasdokumentusadarbībai ardiasporu.Rezultatīvaisrādītājs: veicinātsdialogs ar diasporuun tās iesaisteLatvijas ValstsMērķis: koordinētsadarbību ardiasporasorganizācijām.Rezultatīvaisrādītājs: izstrādātsrīcības plānssadarbībai arPBLA.Mērķis: uzlabotpārstāvniecībusadarbību ardiasporasorganizācijāmmītnes zemē, kā arīstiprināt tautiešusaikni ar Latviju.Rezultatīvaisrādītājs: stiprinātaslatviešu institūcijasārvalstīs.Mērķis: "Svētdienuskoliņu" mācībusaturu pielāgošanaLatvijas izglītībassistēmai unskolotāju līmeņapacelšana.DaļējiizpildītsDaļējiizpildītsDaļējiizpildītsSagatavots Informātīvais ziņojums "Par ĀM sadarbību ar Latvijas diasporu2013.-2015.g." iesniegšanai MK 2013.g. februārī (Iesniegts VSS2012.g.februārī).Veikts dialogs; ar PBLA rīkota Diasporas konference ĀM telpās(14.07.2012); rīcības plāna izstrādāšana atkarīga no ĀM Informātīvāziņojuma pabeigšanas - pēc vienošanās ar PBLA nepieciešama termiņaAktivitātes ir kļuvušas intensīvākas: amatpersonas vizītes, piedalīšanāsLiebritānijas, ASV un citu valstu apvienību sēdēs; rīkota Diasporaskonference ĀM telpās; dibināta Latviešu apvienība Spānijā.Paaugstināta sadarbība starp ministrijām, MP lēmums (Demogrāfijas Lietupadomes sēdē 16.11.2012) par darba grupas veidošanu ĀM vadībāsadarbības ar diasporu koordinācijai; piešķirts IZM finansējums 2012.gadāun turpmākajos gados mērķa īstenošanai.


latvisko identitāti unsekmētu viņu atgriešanosdzimtenē.168.6.Latviešu valodas izglītības,kultūras un sociālās saiknes arLatviju uzturēšanas ārvalstīs,tālmācību izglītības iespējuizmantošanas paplašināšana,tautiešu atgriešanās Latvijāveicināšana, sadarbībā arIzglītības un zinātnes ministrijuun Kultūras ministriju.(2014.g.)ĀM 31.12.2014.14.09.2011.Memorandsstarp Kultūras,Ārlietu unIzglītības unzinātnes lietuministrijām parsadarbību arlatviešudiasporu.AtbilstošiNacionālāsidentitātes,pilsoniskāssabiedrības unintegrācijaspolitikaspamatnostādnēm 2012.–2018. gadam(20.10.2011,MK rīk.542 ungrozījumi12.12.2012,MK rīk. 596)unNacionālajamattīstībasplānam 2014. –2020.g.(SaeimāapstiprinātāredakcijāRezultatīvaisrādītājs: kvalitatīvumācībunodrošināšana.Daļējiizpildīts168.7.Latviešu globālā tīkla attīstībasun latviešu diasporas aktivitāšuatspoguļojuma Latvijasplašsaziņas līdzekļos unsociālajos tīklos veicināšana;regulāras komunikācijasizveidošana ar latviešu ziņuportāliem ārvalstīs; internetavietnes izveidošanainformēšanai par Latvijaspilsoņu piederības Latvijaisekmēšanu, par Latvijasvalstspiederīgo konsulāroaizsardzību, kā arī parrepatriāciju, pilsonībasiegūšanu, pilsoniskāslīdzdalības formām, sociālāsdrošības sistēmu, Latvijainepieciešamo profesionāļu datubāzi.ĀM 31.12.2014.Nacionālāsidentitātes,pilsoniskāssabiedrības unintegrācijaspolitikaspamatnostādnes 2012 –2018.(20.10.2011.)MKrīk.Nr.542)Mērķis: iesaistītdiasporu vienotāLatvijas kultūras uninformācijas telpā.Rezultatīvaisrādītājs: internetavietnes izveidošana.DaļējiizpildītsRezultatīvais rādītājs mainīts uz komunikācijas platformas attīstību undiasporas satīklošanas veicināšanu, izmantojot diasporas portālus un sociālosmedijus un rīkojot pasākumus kā "Pasaules ekonomikas un inovāciju forums"- projekts iesākts, piešķirts daļējs finansējums, nozīmēts papildus darbinieks,rīkota diasporas mediju konference (12.11.2012), iesākta sadarbība armedijiem. EM ierosināja Informatīvu ziņojumu par priekšlikumiemreemigrācijas atbalsta pasākumiem.168.8.Veidot Latvijas iedzīvotājiemun Latvijas valsts piederīgajiemviegli pieejamu publiskopārvaldi virtuālajā vidē.93.1.–93.4.,104.5.–104.11.,106.4.–106.6.,107.1.–107.4.VARAM 30.09.2014.Skatītpasākumus:93.1.–93.4.,104.5.–104.11.,106.4.–106.6.,107.1.–107.4.Mērķis: mērķtiecīgiieviešot e–pārvaldesprincipus unrisinājumuspubliskajā pārvaldē,parādīt sabiedrībai,ka valstij ir svarīgi,lai tās iedzīvotāji,valsts piederīgie unuzņēmumi šeitjustos ērti ungaidīti.

More magazines by this user
Similar magazines