Vienlīdzīgas iespējas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

nva.gov.lv

Vienlīdzīgas iespējas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Kur projektā jānorāda atbilstība HP VI? Kopsavilkums par Eiropas Sociālā fonda projekta ietvarosveicamajām darbībām (2.1.sadaļa) Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegtkonstatētās problēmas aprakstu (2.5.sadaļa) Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (2.6.sadaļa) Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (2.8.sadaļa) Projekta tiešās mērķa grupas/-u skaits un raksturojums(2.12.sadaļa) Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātuuzturēšana pēc projekta pabeigšanas (3.5.sadaļa)


Kur projektā jānorāda atbilstība HP VI?Jārada funkcionālajiem traucējumiem draudzīga uzņēmuma tēls: tasmotivēs personas ar funkcionāliem traucējumiem iesaistīties projektaaktivitātēsSludinājumos un preses izdevumos par projekta īstenošanu jānorādaprojekta īstenotāja apņemšanās ievērot vienlīdzīgu iespēju principuattiecībā uz visiem mērķa grupu dalībniekiem, t.sk. par atbalsta pasākumiemmērķa grupaiInformējot mērķa grupu, informāciju jāsniedz dažādos formātos


Kurš kritērijs vērtē projekta ietekmi uz HP VI?3.7. Projektā paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīguiespēju pamatprincipu (dzimuma līdztiesības, aktīvāsnovecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanuProjektā paredzētās aktivitātes sekmē trīs pamatprincipuievērošanu – 5 punktiProjektā paredzētās aktivitātes sekmē divu pamatprincipuievērošanu – 3 punktiProjektā paredzētās aktivitātes sekmē viena pamatprincipaievērošanu – 1 punktsProjektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīguiespēju pamatprincipu ievērošanu – 0 punktu


Kas ir vienlīdzīgas iespējas personām arfunkcionāliem traucējumiem?Personu ar funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgas iespējas nozīmēfiziskās, informācijas un kultūras vides, mājokļu, sociālāsaizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu, profesionālāsorientācijas, apmācības, izglītības un nodarbinātības, pilsētvides,sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšanu neatkarīgi nopersonas funkcionālo traucējumu veidaKādi ir funkcionālo traucējumu veidi?Personas ar kustībutraucējumiemPersonas ardzirdestraucējumiemPersonas arredzestraucējumiemPersonas ar garīgaraksturatraucējumiemProjekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011..g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Kas ir vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi nodzimuma?Dzimums:• Personu raksturojošs bioloģisku un sociālupazīmju kopums• Situāciju, kad dzimumam nav vai ir minimālaietekme uz personas dzīvi, labklājību, vietu darbatirgū un citur, sauc par dzimumu līdztiesību• Dzimumu līdztiesību nodrošina, kad projektaplānošanas posmā pievērš īpašu uzmanībupersonāla un mērķa grupas dzimumam un atklājatšķirības, kas var norādīt uz dzimumadiskriminācijuDzimumu stereotipiDzimumu līdztiesības pamatelementi:• Vienādas tiesības un atbildība• Vienāda pieeja resursiem un to izmantošanasiespējas• Vīriešu un sieviešu ieguldījums sabiedrības labāun abu dzimumu problēmas tiek uzskatītas parlīdzvērtīgām


Kas ir vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi novecuma?Dzīves riteņi• Aktīvā novecošanās ir aktīvās dzīves pagarināšana;tā ir indivīda spēja, kā arī iespējas dzīvot pilnvērtīgi unaktīvi tik ilgi, cik vien tas ir iespējams• Iedzīvotāju ilgāka palikšana darba tirgū mazinademogrāfisko slodzi, kā arī uzlabo gan valsts, ganindivīda ekonomisko situāciju• Aktīvā novecošanās ir attiecināma uz visām vecumagrupām, jo novecošanās ir process visas dzīvesgarumāProjekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no personasfunkcionālo traucējumu veidaNepieciešams izglītot visu projekta personālu par to, kādas ir projektāiesaistīto personu ar funkcionāliem traucējumiem individuālās vajadzībasun kā nodrošināt viņu pilnvērtīgu iesaisti projekta aktivitātēsProjekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Specifisko aktivitāšu piemēri - 1Atbalsts personai ar kustību traucējumiem, iesaistoties projektaaktivitātēs (nodrošinot iespēju nokļūt līdz aktivitātes īstenošanas vietai,piem., piedāvājot speciālā transporta pakalpojumus, palīdzību darba unsadzīves prasmju apguvei, piedāvājot asistenta un atbalsta personālapakalpojumus, u.tml.)Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Specifisko aktivitāšu piemēri - 2• Projekta aktivitātes ir jāīsteno ēkās un telpās, kas ir pielāgotas personuar funkcionāliem traucējumiem individuālajām vajadzībām:- ēkām un telpām, kur norisinās projekta aktivitātes, jābūtiekārtotām tā, lai tajās varētu iekļūt persona riteņkrēslā bez citupalīdzības, t.sk. ēkas aprīkotas ar liftu;- uzrakstiem pie telpām un norādēm uz telpu atrašanās vietām irjābūt viegli salasāmām un izvietotām viegli saredzamā augstumāpersonai riteņkrēslā;- tualetēm aktivitāšu norises vietās jābūt pielāgotām personām arkustību traucējumiem;- darba virsmai, pie kuras sēdēs persona riteņkrēslā, jābūt 0,70–0,85 m augstai, zem tās jābūt brīvai vietai, lai cilvēks riteņkrēslāvarētu novietot zem tās kājas.Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Specifisko aktivitāšu piemēri - 3- Aktivitāšu norises vietās (mācību vietās, aktu zālēs u.c.),līdzās sēdvietām, rindu sākumā vai beigās jāparedz brīva(110 cm x 75 cm) vieta personām riteņkrēslos;- Aktivitāšu norises vietās jāparedz atpūtas istabas personāmar funkcionāliem traucējumiem;- Rīkojot pārgājienus un āra aktivitātes, jāizvēlas personām arfunkcionāliem traucējumiem draudzīga vide – celiņi ar cietusegumu, pieejamas tualetes, ērta piekļūšana dabas unapskates objektiem;- Palīgierīces (gadījumos, ja nav iespējams nodrošinātpieejamas telpas - nomāt pandusu (uzbrauktuvi), nodrošinātmehānisko pacēlāju, pie ēkas novietot norādi kā izsauktpersonālu, lai iekļūtu objektā u.c.).Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2010.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Atpūtas vietas dabā


Specifisko aktivitāšu piemēri - 5- personām ar redzes traucējumiem izdales materiāliem un literatūraijābūt ar palielinātu šriftu, apmācības procesā nepieciešamsizmantot vairāk audiomateriālu, nepieciešamības gadījumā - lupasteksta lasīšanai.- personām ar dzirdes traucējumiem jānodrošina iespēja sēdētmācību telpas priekšā, mutiskajai informācijai vajadzētu iespējurobežās būt pieejamai arī rakstiski. Nodarbību laikā vajadzētu sekotlīdzi, lai ir klusums, kad runā nodarbību vadītājs (tas atvieglotuinformācijas uztveri personām, kam ir dzirdes aparāts).- personām ar garīga rakstura traucējumiem jānodrošina atbalstapersonāla palīdzība, pielāgota vide – vienkārši uztveramaspiktogrammas, apzīmējumi, marķējumi.Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Pielāgotas informācijas un komunikācijutehnoloģijas - 1Izmantojot IKT sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanā,iespējams nomāt pielāgotu datortehniku un programmatūru:- Personām ar kustību traucējumiem:– Tastatūras ar lielākiem taustiņiem– Tastatūras, ko izmanto rakstīšanai ar mutē ieliekamu rādītājierīci– Taustiņu atkārtošanas ātruma kontrole– No klaviatūras neatkarīgas ievadīšanas ierīces– Vārdu “pareģošanas” programmatūra (word prediction)– Runas atpazīšanaProjekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Pielāgotas informācijas un komunikācijutehnoloģijas - 2- Personām ar redzes traucējumiem:Vājredzīgām personām:– Palielināts monitors (22’collas)– Klaviatūra ar palielinātiem burtiem (kombinācijā ar Braila rindu)– TV palielinošā lupa– AudioatskaņošanaNeredzīgām personām:– Braila printeris– Braila rinda (tastatūra)– Skaneris– Braila rakstāmmašīna (PACmate)– Pielāgotas datorprogrammas (JAWS, WinBraille, Finreader, Visvaris)Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Pielāgotas informācijas un komunikācijutehnoloģijas - 3- Personām ar dzirdes traucējumiem– Austiņas, t.sk., kas savienojamas ar dzirdes aparātu– Video ar paralēlu teksta titrēšanuProjekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no dzimumaProjekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2010.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Fakti par dzimumu nelīdztiesībuLatvijā sociālo pakalpojumu jomāAtšķirības katra dzimuma īpatsvarā sociālās aprūpes institūcijāsIlgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās valstī kopumā atrodas5990 vīrieši un 6519 sievietes.Ieteicamo pasākumu piemēri:• analīze par dzimumu īpatsvara atšķirību iemesliem un to būtiskumu;• balstoties uz analīzes rezultātiem – vai nu pasākumu noteikšana atšķirībumazināšanai, vai skaidrojums par pastāvošo atšķirību objektīvo raksturu;Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Fakti par dzimumu nelīdztiesībuLatvijā sociālo pakalpojumu jomāAtkarību izplatībano 100 000 iedzīvotāju ar diagnozi alkoholisms bija 2259,6 vīrieši un 439,9sievietes, tātad 82,1% vīriešu no visiem pacientiem ir šāda diagnoze. Vidēji 48,8sievietēm un 215,7 vīriešiem noteikta diagnoze narkotisko un psihoaktīvo vieluatkarība, tātad 81,6% vīriešu no visiem pacientiem ir šāda diagnozeIeteicamo pasākumu piemēri:• projekta mērķauditorijas izpēte par atkarību izplatību, tostarp attiecībā uz katrudzimumu;• atbilstoša pakalpojumu sniegšanas pielāgošana:•pakalpojumu sniegšanas apvienošana ar rehabilitāciju vai motivācijasveicināšanas pasākumiem;• kritiska pastāvošo pieņēmumu par klientiem analīze, lai ārpus pakalpojumusaņēmēju loka nepamatoti nepaliktu kāda klientu grupa;• personāla apmācība darbam ar klientiem, kuriem ir atkarības.Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Fakti par dzimumu nelīdztiesībuLatvijā sociālo pakalpojumu jomāDzimumstereotipi un sociālo pakalpojumu sniegšanaSaskaņā ar 2007. gadā veiktu pētījumu 84 sievietes ir vardarbības ģimenēupuri 73% gadījumu, vīrieši – 27% gadījumu.Ieteicamo pasākumu piemēri:• atšķirību izpēte pēc dzimuma un to saistības ar dzimumstereotipiemnoteikšana;• kvalifikācijas paaugstināšanas programmu sociālo pakalpojumu sniedzējiemsatura izvērtēšana, lai izvairītos no dzimumstereotipu vairošanas.Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Specifisko aktivitāšu piemēri• Papildināt sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālāsaprūpes programmu saturu, metodisko materiālu ar dzimumstereotipu undzimumu lomu analīzi un mazināt dzimumstereotipisku sieviešu un vīriešuattēlojumu.• Darba un sadzīves prasmju veidošanas aktivitātēs veicināt dzimumulīdztiesību, mazinot dzimumu lomu stereotipus (piem. vīrieši šuj, sievietes –salabo slēdzi).• Motivācijas programma būtu jāizraugās pēc personas vajadzībām unspējām, nevis pēc dzimuma. Statistika no citām jomām Latvijā un pasaulēatklāj, ka sievietēm un vīriešiem bieži tiek piedāvātas tādu prasmjuiegūšanas vai pilnīgošanas programmas, kas konkrētajam dzimumam irtradicionālas, neizvērtējot izvēli no personas ilgtermiņa interešu aspekta, kāarī ekonomikas attīstības un citiem aspektiem.Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no vecumaProjekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Specifisko aktivitāšu piemēri• piesaistīt speciālistus, lai apmierinātu pieprasījumu pēc pakalpojumaun nodrošinātu pakalpojuma pieejamību arī nākotnē;• projektā tiks nodrošinātas aktivitātes, kas vērstas uz veselībasveicināšanu, piemēram, fiziskās nodarbības,jo fiziski treniņi aizkavē arīdažādu ar vecumu saistītu slimību (piemēram, demences) rašanos.• projektā iesaistītajiem tiks piedāvāti izglītojoši un informatīvi pasākumi,kas vērsti uz indivīdu veselības profilaksi, piemēram, par alkoholanegatīvo ietekmi uz veselību, veselīga uztura ieteikumi, fiziskāsaktivitātes nozīme un ietekme uz veselību;• pakalpojumi tiks attīstīti reģionos, kur ir vismazākais piedāvājums,piemēram, dienas centri Kurzemes un Vidzemes reģionā;Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2010.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Paldies par uzmanību!Visiem sabiedrības locekļiem jābūtiespējai piedalīties sabiedrības dzīvēpat tad, ja tas prasa apkārtējosabiedrības locekļu pretimnākšanu unvides pielāgošanu!Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004


Aicinām projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā attiecībā uzhorizontālās prioritātes “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu,izmantot Labklājības ministrijas rokasgrāmatu “Kā nodrošinātvienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos?”http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/rokasgramataesf.pdfJa vēlaties savā rīcībā (bez maksas) iegūt rokasgrāmatu, kā arīneskaidrību, jautājumu un konsultāciju par horizontāloprioritāti “Vienlīdzīgas iespējas” nepieciešamības gadījumā,lūdzam sazināties ar Labklājības ministrijas Vienlīdzīguiespēju politikas nodaļas vecāko ekspertiInesi VilcāniInese.Vilcane@lm.gov.lvTel.67021689Projekts „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gadaplānošanas periodā (2008.-2011.g.)” Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004

More magazines by this user
Similar magazines