12.07.2015 Views

2006./2007. akad. gada rudens sesijas grafiks 02.01.2007.–28.01 ...

2006./2007. akad. gada rudens sesijas grafiks 02.01.2007.–28.01 ...

2006./2007. akad. gada rudens sesijas grafiks 02.01.2007.–28.01 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2006.</strong>/<strong>2007.</strong> <strong>akad</strong>. <strong>gada</strong> <strong>rudens</strong> <strong>sesijas</strong> <strong>grafiks</strong>02.01.<strong>2007.</strong>–28.01.<strong>2007.</strong>Pedagoăijas bakalaura studiju programma1.kursspilna laika klātieneNr. Datums Laiks Telpa Studiju kurss Docētājs1. 3.01.<strong>2007.</strong> 11.00 A-420 Ievads pedagoăijas zinātnes Pasn. A.Šteinbergatrešdienastudijās (Peda2019; A; 2 Krp)2. 04.01.<strong>2007.</strong> 10.00 B-1 Vispārīgā pedagoăija Lekt. I.Margevičaceturtdiena(Peda1028; A; 3 Krp)3. 09.01.<strong>2007.</strong> 10.00 G-1 Vispārīgā psiholoăija Asist. I.Āreotrdiena(Psih1046; A; 3 Krp)4. 11.01.<strong>2007.</strong> 9.00 A-311 AngĜu valoda I (Valo1064; A; Lekt. A.Dumpeniececeturtdiena2 Krp) – 1.gr.5. 12.01.<strong>2007.</strong> 14.00 V-315 Saskarsmes un runas kultūra Asoc.prof. V.Kincānspiektdiena(Filz1605; A: 2 Krp)6. 15.01.<strong>2007.</strong> 10.00 A-228 Informātika izglītībā Lekt. R.KiseĜovapirmdiena(Peda2034; A; 2 Krp)7. 17.01.<strong>2007.</strong> 10.00. A-420 Psihofizioloăijas pamati Doc. I.Kraukletrešdiena(Psih2091; A; 2 Krp)8. 22.01.<strong>2007.</strong>pirmdiena10.00 G-16 Filozofijas pamati (Filz1024;A; 4 Krp)Asoc.prof. Z.RubenePedagoăijas bakalaura studiju programma2.kursspilna laika klātieneNr. Datums Laiks Telpa Studiju kurss Docētājs1. 3.01.<strong>2007.</strong> 9.30 A-420 Audzināšanas teorija un Lekt. Ē.Lankatrešdienametodika (Peda2001; A; 3 Krp)2. 4.01.<strong>2007.</strong>ceturtdiena10.00 A-215 Pedagoăijas metodoloăija unpētnieciskais process -IIAsoc. prof.A.Lasmanis(Peda2023; A; 3 Krp)3. 5.01.<strong>2007.</strong> 12.00 A-422 Pētījums pedagoăijā (Peda2030; Asoc.prof. Z.RubenepiektdienaB1; 2 Krp)4. 8.01.<strong>2007.</strong> 10.00 G-6 Valodas un runas kultūras Lekt. S.Geikinapirmdienajautājumi (Peda1010; B2; 2Krp)5. 9.01.<strong>2007.</strong> 9.30 A-420 Ăimenes pedagoăija (Peda2079; Lekt. Ē.LankaotrdienaB1; 2 Krp)6. 10.01.<strong>2007.</strong> 9.00 B-6 Pedagoăiskā psiholoăija Lekt. I.Dambergatrešdiena(Psih2127; A; 2 Krp)7. 11.01.<strong>2007.</strong> 11.30 A-420 Pedagoăijas vēsture (Peda2009; Asoc. prof. B.KaĜėeceturtdienaA; 3 Krp)8. 16.01.<strong>2007.</strong> 9.00 V-214 Muzeju pedagoăija (Peda2029; Lekt. A.AvotiĦaotrdiena9. 17.01.<strong>2007.</strong>trešdienaB2; 2 Krp)11.00 G-6 Rūpju bērns skolā un ăimenē(Peda2685; B2; 2 Krp)Asist. D.Nīmante


Pedagoăijas bakalaura studiju programma3.kursspilna laika klātieneNr. Datums Laiks Telpa Studiju kurss Docētājs1. 4.12.<strong>2006.</strong> 14.00 A-423 Alternatīvās pedagoăijas Lekt. I.Šūmanepirmdienateorijas (Peda3012; B2; 2 Krp)2. 2.01.<strong>2007.</strong> 11.00 G-16 Pieaugušo pedagoăija Lekt. I.Margevičapiektdiena(Peda4569; A; 2 Krp)3. 4.01.<strong>2007.</strong> 10.00 A-419 Vadīšanas teorijaDoc. I.Kritovskaceturtdiena(VadZ1085; A; 2 Krp)4. 5.01.<strong>2007.</strong> 10.00 A-419 Sociālā pedagoăija (Peda3199; Prof. I.MaslopiektdienaA; 2 Krp)5. 8.01.<strong>2007.</strong>pirmdiena10.00 A-215 Datu apstrāde un analīzepedagoăijas pētījumosAsoc. prof.A.Lasmanis6. 15.01.<strong>2007.</strong>pirmdiena7. 16.01.<strong>2007.</strong>otrdiena8. 17.01.<strong>2007.</strong>trešdiena9. Nodot līdz20.12.<strong>2006.</strong>Noslēg.konfer.:3.01.<strong>2007.</strong>(Peda3017; B1; 2 KP)10.00 A-419 Pedagoăiskie konflikti: teorijaun prakse (Peda3029; B2; 2Krp)12.00 A-419Skolas sadarbība ar ăimeni(Peda2572; B2; 2 Krp)10.00 A-419 Klasvadība (Peda2026; B2; 2Krp)-16.00 A-418 Pedagoăiski pētnieciskādarbība izglītības iestādē(prakse) (Peda3018; B1; 4 KP)13.00 A-420Lekt. A.UpmaleLekt. A.SkalbergaAsist. D.NīmanteSt.metod.A.ŠteinbergaLekt. Ē.LankaPedagoăijas bakalaura studiju programma4.kursspilna laika klātieneNr. Datums Laiks Telpa Studiju kurss Docētājs1. 1.11.<strong>2006.</strong> 15.00 RaiĦa Vides pedagoăija (Peda3567; Prof. R.Ernšteinstrešdienabulv. A; 2 Krp)2. 2.01.<strong>2007.</strong> 11.00 G-16 Pieaugušo pedagoăija Lekt. I.Margevičaotrdiena(Peda4569; A; 2 Krp)3. 3.01.<strong>2007.</strong> 10.00 A-422 Mūsdienu ētikas problēmas Asoc. prof. Z.Rubenetrešdiena(Filz3125; A; 4 Krp)4. 4.01.<strong>2007.</strong>ceturtdiena11.00 G-1 Skolvadība (VadZ2232; A; 2Krp)Asoc. prof. I.Muzis5. 5.01.<strong>2007.</strong>piektdiena6. 5.01.<strong>2007.</strong>otrdiena7. Nodot līdz22.01.07.Aizstāvēšana:7.02.<strong>2007.</strong>9.02.<strong>2007.</strong>10.00 A-215 Pedagoăisko pētījumu datuapstrāde (Peda3005; B; 2 Krp)12.00 A-419 Skolas pedagoăiskais process(Peda2168; B; 2 Krp)-16.00 A-418 Kursa darbs pedagoăijā - II(Peda3192; B; 2 Krp)10.0014.00Asoc. prof.A.LasmanisProf. I.MasloSt.metod.A.ŠeinbergaAsoc.prof. B.KaĜėe

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!