Gaŗezera zIŅaS - Garezers

garezers.org
  • No tags were found...

Gaŗezera zIŅaS - Garezers

Gaŗezera zIŅaS127. numurs2012. gada novembrisGaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni,lai stiprinātu latviešuvalodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.


Mīļā Gaŗezera saime,Grūti ticēt, kad ir pagājuši gandrīz 3 gadi, kopš šeit strādāju. Esmu daudz iemācījies. Jo vairāk iemācos, jo grūtākpaliek...Vēlos pateikties mūsu administrātīviem darbiniekiem: Baibai Dumpei, Mārai Korei, Viktoram Krievam un SandraiPawlowski – vienmēr varu paļauties uz viņu palīdzību. Pēc sešiem gadiem saimnieka amatā, Viktors ir nolēmisizbeigt savu darba termiņu ar šī gada beigām. Gaŗezera administrācijas un darbinieku vārdā, sirsnīgi pateicamiesViktoram par lielo darbu, ko viņš ir veltījis, lai Gaŗezers vienmēr izskatītos skaists un tīrs, lai ēkas būtu labā kārtībā,lai zāle būtu nopļauta vasarā un sniegs notīrīts ziemā un lai sarīkojumos viss ietu gludi. Mums pietrūks Viktors unnovēlam viņam labas sekmes!Zanda Zilaote arī ir nolēmusi neatgriezties darbā nākamgad. Pateicamies Zandai par trim vasarām, ko viņanostrādāja ar lielu enerģiju kā Gaŗezera bērnu dārza „Bizbiz bērnu” vadītāja. Novēlam Zandai visu labāko ungaidām viņu ciemos!Jaunā padome ir sākusi savu darbību ar lielu enerģiju un daudzām labām idejām. Oktobra sēdē apstiprinājāmpirmo Gaŗezera stratēģisko plānu. Pilno plānu, angļu un latviešu valodās, var atrast www.garezers.org. Turpināsimšo plānu aktīvi izmantot un uzlabot pēc vajadzības. Decembra sēdē piestrādāsim pie 2013. gada budžetasastādīšanas. Tā ir cīņa kas nekad nebeidzas, jo darba saraksts vienmēr ir lielāks nekā ienākumu avots.Gaŗezera un Atbalsu pārstāvji sāk pētīt tuvāku sadarbību. Kā zināms, Gaŗezeram noziedoja ievērojamu daļu noAtbalsu īpašuma. Meklēsim iespējas, kā abu organizāciju darbības varētu ar laiku ciešāk savienot, lai veicinātukopīgo mērķi - piedāvāt skaistu, latvisku vidi mūsu sabiedrībai.Paldies visiem, kas sabrauca uz rudens talku un „Oktoberfest” – mums bija kupls talcinieku un viesu skaits. Nupatnosvinējām 18. novembri un gatavojamies uz Pateicības dienu. Novēlu visiem lasītājiem pavadīt jaukusZiemsvētkus, un laimīgi sagaidīt Jauno gadu.Andrejs DumpisAdministrātorsGaŗezera ziņas izdod Latviešu centrs GaŗezersGZ redaktore Māra Kore (mkore@garezers.org)foto: Māra KoreLatvian Center Garezers, Inc.57732 Lone Tree Rd.Three Rivers, MI 49093garezers@garezers.org269.244.5441w w w . g a r e z e r s . o r g2 Gaŗezera ziņas nr. 127


Dear friends of Garezers,It’s hard to believe that it has been almost three years since I started working at Garezers. I’ve learned a lot. Themore I learn, the more difficult it gets...I am grateful to our administrative staff – Baiba Dumpis, Mara Kore, Viktors Krievs and Sandra Pawlowski – I canalways rely on their help to make my job easier. After six years as the Facilities Manager, Viktors has decided toleave his position at the end of this year. On behalf of the entire Garezers staff, I would like to thank Vik forworking so hard to ensure that Garezers always looks beautiful, that our buildings are in good shape, that the grassis mowed in the summer and the snow plowed in winter, and that all of our events run smoothly. We will miss Vikand wish him the best of luck.Zanda Zilaote has also decided not to return next year as the director of Garezers preschool „Bizbiz berni.” Wethank Zanda for her energetic work these past three years, and hope to see her at Garezers next summer.The new Board has begun working, with a lot of energy and manygood ideas. At the October meeting we approved Garezers’ firststrategic plan. You can see the full plan, in both English and Latvian,at www.garezers.org. We will continue to use and revise the plan asneeded. At the December meeting we will work on the 2013 budget.That is a struggle that never ends, since the expenses alwaysoutnumber the income.A Garezers and Atbalsis committee is beginning to explore optionsfor closer collaboration. As you know, Garezers received a significantportion of Atbalsis’ property as a donation. We will search for waysto combine the functions of the two organizations, so that in thefuture we will be better able to work together toward our commongoal – to provide the best possible environment for the Latvian-American community.Thanks to everyone who joined us for the Fall Work Day andOktoberfest – we had a large turnout of both volunteers and guests.As we just celebrated Latvian Independence Day, and are preparingfor Thanksgiving, I would like to wish you a happy holiday season andhappy, healthy New Year.Andy DumpisExecutive DirectorLai samazinātu drukāšanas un sūtīšanas cenas,cenšamies sūtīt tikai vienu GZ eksemplāru uz katruadresi. Ja mūsu datu bāzē parādās vairāki saņēmējizem vienas adreses, tad mēs GZ sūtam ģimenesvecākiem, vai vecākam GVV absolventam, vai lielākaiorganizācijai. Lūdzu atgādiniet saviem bērniem atsūtītmums viņu jaunās adreses, ja vairs nedzīvo mājās, laiviņi arī varētu saņemt GZ! Ja jums ir kādi jautajumi vairūpes par GZ saņemšanu, lūdzu kontaktēt Māru Kori(mkore@garezers.org). Paldies!In order to reduce our printing and postage costs, wetry to send only one copy of GZ to each address. If ourdatabase contains more than one recipient for anaddress, the newsletter will be addressed to theparents of the household, or to the oldest GVVgraduate, or to the largest organization at thataddress. Please remind your children to send us theirnew addresses, if they no longer live at home, so thatthey can receive GZ. If you have any questions orconcerns, please contact Mara Kore (mkore@garezers.org).Thank you!Gaŗezera ziņas nr. 1273


paldies rudens talciniekiem!Imants & Vaira AkselisR. AustinMarks, Žīžī, Dārijus, Dārija BaginskisIrene BalksMāra & Valdis BalodeJēkabs BērzkalnsSolveiga, Dāvids, Miķelis, Sabīne BrunovskisAnsis BundžaArnis & Sandra BurvikovsSophie & Pēteris CircenisAndrejs DumpisKārlis DumpisImants, Līga, Sarma EjupsJānis EriņšJuris & Ilze GertnersMārtiņš GrendzeUģis GrīnbergsArtis Inka & Sandra RobežnieksRoberts JungeMāris & Iveta JurēvicsJuris KalniņšJuris & Sheryl KancsMāris & Anna KancsPēteris ĶeņģisMāra & Amanda KoreViktors KrievsLija KrievsVilnis, Kristīne, Laila, Tija KubuliņšHelmuts & Dāvids LāčkājsSilvija LāčkājaDaira & Magdalēna MorussAndis NīkursArnolds, Larisa, Tamāra, Elise OzolsMārtiņš PūtelisPēteris PūtelisAnita RupertsRichard SchwartzMārtiņš StāksJānis StāksToms TrautmanisKārlis Vizulis4 Gaŗezera ziņas nr. 127


7.Milvoku bērni un jaunieši stāsta par šovasar piedzīvotooktobrī pēc Pļaujas svētku dievkalpojumaMil vokos notika draudzes saiets, kurā bērni unjaunieši dalījās atmiņās par vasarā pavadīto laikulatviskā vidē. Latviešu skolas pārzine Astrīda Kaugarsievadīja atskaiti, minot, ka šovasar Milvoku vārds tikaplaši pārstāvēts dažādās programmās – sākot no pašiemmazākajiem Bizbizbērnos, līdz lielākiem Bērnu nometnē,Sagatavošanas skolā un Kultūras posmā un beidzot arjauniešiem Garezera Vasaras vidusskolā. Četri puišijūnijā piedalījās ALAs rīkotajā braucienā ”Sveika,Latvija!”. Kopumā 25 bērni un jaunieši pārstāvējaMilvokus. Astrīda Kaugars uzsvēra, ka šī atskaite iriespēja pateikties draudzei un vietējai sabiedrībai netikai par atbalstu atsevišķiem bērniem un jauniešiem arstipendijām, bet arī pateikties par šo organizācijuvispārējo atbalstu Garezera programmām un “Sveika,Latvija!” braucienam.Programmas gaitā Bizbizbērni nodziedāja visiemiemīļoto Bizbizbērnu dziesmiņu, savukārt Nometnes,Kultūras posma un Sagatavošanas skolas dalībniekiatcerējās spilgtākos brīžus no šovasar Garezerāpiedzīvotā. “Sveika, Latvija!” ceļotāji rādīja slīdītes undalījās iespaidos par aizraujošām divām nedēļām,izbraucot visu Latviju. GVV audzēkņi interesantipastāstīja par mācību stundām, sporta nodarbībām unpiedalīšanos Milvoku Dziesmu svētkos. Šī gada GVVabsolvents Kārlis Abuls klātesošos iepazīstināja ar pašahoreografēto jaundeju “Prom uz siltajām salām”,parādot videoierakstu un pastāstot, kā radās iecere paršo deju un kā tā tika īstenota Garezerā. Deju GVVnoslēguma koncertā izcili nodejoja 4.klases skolēni,skatītājiem pieprasot to atkārtot. Videoierakstu varnoskatīties uz youtube, meklējot Jaundeja: Prom uzsiltajām salām.Sandra BērziņaŠīs vasaras Gaŗezera un “Sveika, Latvija!” dalībnieki pateicas Milvoku draudzei un vietējai sabiedrībai par atbalstu. Pirmajā rindā nokreisās: Leo Richardson, Amālija Junge, Andris Carr, Annele Kaugars, Elza Blennerte, Krišjānis Kaugars, Jameson Junge, Lūkas Kākulis.Otrajā rindā no kreisās: Rolands Bērziņš, Matīss Sīka, Tia Sīka, Agate Māgure, Miķelis Reynolds, Sigurds Kākulis. Trešajā rindā no kreisās:Oskars Bērziņš, Kārlis Wideman, Kārlis Kalniņš, Kārlis Abuls, Mārtiņš Petrovskis, Marks Abuls, Evija Pružinska. Iztrūkst: Markus Briedis,Kairis Briedis, Krišs Kīns, Māra Kīns (foto: Ēriks Kākulis).Gaŗezera ziņas nr. 1275


Lastsummer I taught geography at Garezers’Summer High School (GVV). It was quitean experience. I learned much more than thegeography curriculum, which I quickly had to immersemyself in. Last spring, I already knew that I wanted topursue one side project. I thought we could changeNBC’s long-standing policy of ignoring the team fromLatvia during the Olympic Opening Ceremony. I wantedto lead a brigade of high school students into victoriousbattle against a media giant. I’ve done several of theseemail campaigns before and was going to educate ournext generation how things are done.During our first meeting, I proposed that we make this astrictly Latvian effort. That was summarily rejected: weneed to make our appeal on behalf of the three Balticcountries. I was carrying the baggage of years ofwitnessing too many good ideas wither on the vine ofpan-Baltic cooperation. A particularly poised andtalented third-year student created our logo: thefamiliar Garezers emblem surrounded by the nationalcolors of Estonia, Latvia and Lithuania.The GVV students demonstrate a natural and seamlesssense of patriotism. Absolutely no different than anyprevious generation that has cycled through the GVVprogram. More remains unsaid than said becauseeveryone is on the same page and shares the samevalues and identity. They should be exclusively speakingLatvian, as this is an immersion program, and theyshould all be studying hard, both areas that need quitea bit of improvement, but don’t dare question theirLatvianhood.We needed a letter to NBC that everyone could sign. Ilocated a text I had authored in 2006. It described theevents of 1991, including the Soviet attack on the TVtower in Vilnius and the shooting death of a newscameraman in Riga. The letter was kicked back. Twopolite but firm fourth year students didn’t understandwhat I was trying to say. If they can’t figure it out, whatreaction can we expect from NBC? Later, it was pointedout to me that most of the graduating class was born in1995. The letter was re-written and signed by 168students and staff. Needing to exploit social media aswell, we quickly unveiled Facebook and Draugiem sites.the kids are alrightThe best way to describe GVV director Sandra Kronitis-Sipols is indefatigable. In addition, she is not risk-averseand likes to spread the credit around. She created aculture that encouraged innovation and squeezed thestaff to reconsider old assumptions and approaches.She signed-off on the Olympic/NBC project before I wasfinished with my pitch.We needed a group picture of the Garezers team. Iliterally had to plead with Sandra to take part. Shedidn’t believe she deserved the honor. Being aChicagoan, I was dumbfounded. In Chicago’s Latviancommunity, squeezing into a group photo and takingcredit for others’ efforts is an art form. Getting thesepublished somewhere is priceless and shows howimportant you are. I know one character who isabsolutely convinced that he is responsible for Latviaregaining independence, and he has the photographs toprove it.Since the school was founded in 1965, one of its mostimportant assets has been teachers educated in Latvia.This continues to be the case. Teachers from Latvia orrecent transplants are indispensable for their languageand academic skills. They also bring a differentdimension to the venerable old institution.I met Zanda Vēvere during orientation before classesbegan. She’s intense but tries to hide it. She hadrelocated to Munich from Latvia seven years ago andwas very active in the local Latvian community. I quicklydeduced that she was a good organizer with impeccableLatvian language skills. I didn’t have to sell theOlympic/NBC campaign too hard; she was on board.Zanda is a vegetarian who likes to play basketball in theafternoon and jog after dinner. This was going to be themost improbable partnership since Kennedy-Johnson.The new president of the American Latvian Association(ALA) visited during the first week of classes. AnitaBatarags has long been associated with Latvianeducation, as a Saturday school administrator and ALAboard member. We had a pleasant and extendedconversation. I was impressed. ALA helped with thedistribution of flyers at the Latvian Song Festival inMilwaukee. That’s when we rolled out our campaign.Later, we asked Anita for more help. The following day I,6 Gaŗezera ziņas nr. 127


the kids are alrightalong with thousands of others, had a mass email fromALA in my in-box.I’ve never met Katriana Zommers, or her father Andrejs.They contacted us and wanted to help. AndrejsZommers comes from advertising and public relationsand suggested we needed to go on Twitter. I respondedthat I didn’t know anything about Twitter. We wereopening up a new front and Katriana, who is aprofessional musician, was in charge. We added@KatrianaZommers to our mailings. A few days later,Zanda was excited: “Lauris Reiniks just tweeted aboutus!” He is a popular singer, songwriter and personalityin Latvia. Katriana had tapped into his fan base.The problem with internet campaigns is that there is noreal way to measure progress. You receive encouragingfeed-back, but you just don’t know who, if anyone istaking the time to contact your target. So you just keepthrowing stuff out there and hope for the best.We wanted to go global and the best way to do that isby getting noticed in Latvia. We were perfunctorilysending our press releases to all the recognizable newsorganizations, without any success. That all changedwhen we contacted the Olympic Committee of Latvia.They immediately released a strong statementsupporting our campaign. The statement said thatcutting to commercial during the opening ceremonywas inconsistent with Olympic principals. Our campaignwas quickly picked-up by LTV, TV3, Radio 1, tvnet.lv,delf.lv, apollo.lv, kasjauns.lv, bns.lv, leta.lv, reitingi.lv andother news organizations. We now hoped that theexposure would reverberate with message writing fromaround the world. In addition, the World Federation ofFree Latvians (PBLA), the Latvian Institute and the BalticAmerican Freedom League (BAFL) took up our cause.The administration of the Latvian Center Garezers hadbeen with us from day one.will telecast all 204 teams and signed off by saying: “tellall your friends.” I interpreted the last part as “leave usalone.”The Latvian Foundation (Latviešu fonds) donated thecost of an antenna that was needed to pick up the TVsignal from South Bend. About 125 students, parentsand staff watched the proceedings on my 15 inch TVthat I use in my trailer.The pattern that was developing was making my gutchurn. I don’t understand all the complaints about NBCbeing a hopelessly biased outlet of the far left. Judgingby their unremitting breaks for commercials during theopening ceremony, they have completely embracedunfettered capitalism. Bain Capital would have shownmore restraint. This was a taped broadcast, so that itcould be shown in prime-time: a decision that waswidely criticized. NBC would completely show andhighlight certain delegations, while cutting tocommercials for others, who got the while-we-wereawaytreatment. I was hoping against hope that we hadcaused a big enough splash to receive the former typecoverage, which was not to be.I was disappointed. Obviously, the students were muchless so. Until the last moment, I thought Latvia couldstill receive full coverage. The students understood thatthis was a much better outcome than being completelyignored, as happened four years earlier in Beijing.Sandra went back to her office and wrote a graciousemail complimenting our efforts. Linda Treija, whoteaches art and has a great sense of humor, pointed outthat Latvia received more coverage than the team fromEstonia, and in Latvia, that’s all that matters.Artis InkaThree days before the opening ceremony NBC releaseda statement that their “broadcast of the OpeningCeremony will include every (NBC’s underline) country’sdelegation during the Parade of Nations." The followingmorning, Anita Briede-Bilsens, a GVV teacher andadministrator, received a response from NBC to one ofher emails. It said that NBC announced yesterday that itGaŗezera ziņas nr. 1277


Sestdien,22. septembrī tika svinētasCiema “Latvijas” 45 gadu unkora “Ciema Balsis” 25 gadu jubilejas. Diemžēl, laikapareģošanas birojs mums nepiešķīra to jauko rudensdienu, lai varētu svētkus nosvinēt mūsu paviljonā. ArGaŗezera administrācijas laipnību varējām lietotēdamzāli. Akta laikā ārā spīdēja saule, bet ar rudenskodienu. Svinības izvērtās plašas un glaunas. Zāle bijadekorēta ar rudens lapu vitnēm un puķēm. Visi galdiapklāti ar skaistiem galdautiem. Kopskats zālē bijavarens. Rīcības grupa varēja lepoties par savu darbu. Tasarī vaiņagojās, jo bija saradušies gandrīz simts cilvēku.Daži jau sāka uztraukties, kad vajadzēs vēl klāt galdus!lieli svētki CiemāApsveicēju saraksts sanāca garāks, nekā programmā bijaparedzēts, bet tomēr visi tika pie vārda un publikanesūdzējās par tulznām uz sēdvietām. Ciems tikacildināts un slavēts ar un bez puķēm. Dainis Matisonsvareni novadija dziesmu pēc sava apsveikuma.Priekšnieks pat paspēja Gvīdo Auziņu no Kalamazūbiedrības pārkrustīt citā vārdā. Tika nolasīti rakstiskiesveicieni. Beigās visi nodziedāja Ciemam veltītu dziesmu“Nāc paklausies, draudziņ, kā Ciemā dzied”.Viesus sagaidija ar vīnu un pīrāgiem, ko cepa PegijaEzeriņa. Vīns tepat no vietējiem. Aktu atklāja armācītāja Franklina svētbrīdi. Sekoja priekšnieka ievads.Talāk vārdu deva Aivaram Aistaram kā vecākam pēckārtas no bijušiem priekšniekiem. Viņa saistošā runaapskatija Ciema izcelšanos un veidošanu. Aivaramsekoja Baiba Dumpe, kas mums izstāstija kora vēsturi ungaitas. Uzstājās koris „Ciema Balsis”. Lai gan stāvot tuvukvēlojošam kamīnamkļuva ļoti silti, CiemaBalsis dziedāja teicami.Ciema valdes priekšnieksjeb kā te to sauc “Ciemavecis” godināja bijušos“Ciema večus” Aivaru,Kārli Salnu un ĀrijuVilemsonu ar ziediem, unBaibu par kora vadīšanušos 25 gadus. Arī koristisaņēma rudens ziedus.Tālāk publika kāri uzbruka vakariņu galdiem. Visi ēda arlielu baudu un daži pat gāja otro reizi. Vīna pudelesizžuva ātri un bija jādod piedevas. Jubilejas kliņģeris, kocepa Guna Šillere, pazuda ātri. Man bija palikušas tikaidrupačas. Vispār saldie kārumi ātri nozuda.Pēc vakariņām Kārlis papildināja Aivara stāstīto arvecām fotogrāfijām un piezīmēm. Arī Vidvuds Medenisdalijās ar savām atmiņām. Sākās dziedāšana un brīvajautrība. Beidzamie mohikāņi (nīcēji) atstāja telpas vēluvakarā. Rīcības grupai Gaida Veidemane, Inta Reine unRūta Rozentāla bija gandarītas par pieliktām pūlēm.Jubilejas izkārtošanā palīdzēja Jānis Eriņš, Andis Nīkurs,Andris Ubāns, Ārijs un Modris Vilemsoni.No savas vecās atmiņas šo pierakstija Vagars.foto: Viktorija Krievs8 Gaŗezera ziņas nr. 127


Kadstaigāju pa ciema Latvija ielām, redzu tāsdaudzās mājas, kur dzīvo latvieši unlatviskos ielu nosaukumus, tad jādomā, cik šī vietatomēr ir vienreizīga. Nebūs viegli atrast otru tādu vietuārpus Latvijas robežām, kur vienkopus ir tik daudzlatviešu māju, bet galvenais, kur ir ielas ar latviskiemnosaukumiem. Šodien atzīmējam 45 gadus, kopš šīvienreizējā vieta, ciems Latvija, ir pastāvējis. Un tādāsjubilejās gribas pamest skatu atpakaļ, padomāt, ko mēs,ciema iedzīvotāji, esam darījuši, paveikuši. 45 gadicilvēkā dzīvē ir ilgs posms. Pirms 45 gadiem tie, kastagad esam ar sirmām galvām, bijām vīri un sievaspašos spēka gados, citi bijāt pusaudži un vēl jaunāki, unjāpiemin arī tie, kas šai laika posmā pārkāpuši mūžībasslieksni, kas nav vairs ar mums, bet kuŗu darbi mūspavada vēl šodien.Ja atskatāmies uz tām dienām, kad ciems sāka veidoties,tad redzam ciema ciešo sakarību ar Gaŗezeru. Abi, irciems, ir Gaŗezers radās tikai ar dažu gadu starpību. Unkā ciema tā arī Gaŗezera sākuma posmā svarīgu vietuieņem viena persona. Tā ir Detroitas toreizējās Kristusdraudzes priekšnieks Verners Treimanis. Sevišķinozīmīga Treimaņa darbība ir taisni ciema izveidošanā.Viņa ierosmē Kristus draudze nopērk 1967. gada aprīlīzemi no lauksaimniekiem blakus Gaŗezeram un izveidociemu, sadalot zemi 92 apbūves gabalos un ierīkojotceļus. Vēlāk vēl nopērk zemi ziemeļos no Hoffman ceļa,kā arī 4 Gaŗezera pludmales gabalus.Tā bija gudra un tālredzīga doma izveidot ciemu blakusGaŗezeram. Grūti iedomāties šādu ciemu kautkur citur.Katrā ziņā tam nebūtu tik liela piekrišana. Man liekas, kadaudziem no mums, domājot par atnākšanu undzīvošanu ciemā, viens no galveniem iemesliem bijaGaŗezera tuvums, Gaŗezera bagātā latviskā vide. Bettāpat kā ciems ir guvis daudz no Gaŗezera, tāpatGaŗezers ir guvis no ciema, no ciema iedzīvotājiem kāGaŗezera darbiniekiem, talciniekiem un atbalstītājiem.Atzīmējot Treimaņa lielos nopelnus ciema idejasiedzīvināšanā un tālākā izveidošanā ciema parkunosauca par Treimaņa parku un kādreizējais ciemadaiļamatnieks Alunāns izgatavoja Treimaņa piemiņaszīmi, ko jūs varat skatīt Kurzemes un Day ceļu stūrī.Tāpat arī „Pārdaugavā” galvenā iela ir nosauktaTreimaņa vārdā.ciema “Latvijas” jubilejaCiemam ir bijusi rosīga sabiedriskā dzīve. Esam nākušikopā 14. jūnijā, 18.novembrī, Ziemsvētkos, Bībelesapcerēs, vecgada vakarā, Jāņos, arī 1. aprīlī, tāpatatvadoties no vasaras un esam svinējuši dažādasjubilejas. Kopā ir pulcējušies dziedātāji, kāršu spēlmaņi,šachisti, dāmas rokdarbus darot. Daudz darīts, laiciemu, parku un pludmali padarītu skaistāku,pievilcīgāku un lietderīgāku. Ir rīkotas talkas. Katrupavasari esam tīrījuši, uzposuši parku, pludmali. Kopīgiem spēkiem esam uzbūvējuši kāpnes uzpludmali, kas nosauktas par Siguldas kāpnēm.1987. gadā uzcēlām parka paviljonu. Tatad 25 gadiatpakaļ, un tā šodien varam svinēt vēl vienu jubileju –paviljona 25 gadu pastāvēšanu. Grūti iedomāties ciemasabiedrisko dzīvi bez paviljona. Pat ziemā esam nākušišeit kopā pie Ziemsvētku eglītes. Parkā ir arī Daugavastilts, ko uzbūvējuši Alunāni. Tāpat paviljonā daudzusgadus esam rīkojuši lietotu mantu tirdziņu.Saprotams, visi šie kopīgie darbi, šīs talkas ir jāorganizē,jāizkārto, un tā 1974. gada 21. jūnijā nodibina ciemaīpašnieku apvienību un sākot ar šo gadu ievēl ciemavaldi, kas savukārt izrauga valdes priekšsēdētāju.Pirmais valdes priekšsēdētājs ir Jānis Oliņš.Kā jau minēju, ciema ļaudis ir daudz strādājuši, daudzkas ir paveikts aizgājušos gados. Ir bijuši čakli vīri unsievas, kas nav vilcinājušies pielikt roku pie kopīgādarba. Nevaru visus darītājus vārdā nosaukt, jo noteiktikādu aizmirsīšu. Tomēr gribu minēt 3 vārdus, 3 pēdējosciema valdes priekšsēdētājus jeb vecākos, jo viņu laikāvisvairāk darīts unpaveikts. Šie 3 ciema„veči” ir Kārlis Salna, ĀrijsVilemsons un AndrejsRozentāls. Viņi ir daudzdarījuši, dūšīgi unpašaizliedzīgi strādādamiciema labā, pulcinādamivienkopus darbam unizpriecai ne tikai ciemaļaudis, bet arī apkārtnēdzīvojošos tautiešus.no kr: Ārijs Vilemsons, Kārlis Salna, Aivars Aistars, AndrejsRozentāls


ciema “Latvijas” jubilejaVēl pāris personīga rakstura piezīmes. Kad Gaŗezersveidojās, mūsu ģimene šad un tad te atbraucām. Mumsšī vieta, šī apkārtne nebija sveša. Man patika skaistādaba, daudzie ezeri. Šeit bijām prom no lielpilsētaskņadas, drūzmas un smacīgā gaisa. Esmu dabasmīļotājs. Vienas no manām skaistākām atmiņām irvasaras, ko kā pusaudzis pavadīju vectētiņalauksaimniecībā Kurzemē pie Baltijas jūŗas. Tikai šaurapriežu meža josla šķīra vectētiņa laukus no skaistās,smilšainās jūrmalas. Un kad visi prātīgi vīri un sievasatpūtās no darba un gāja gulēt diensvidu, mēs, puikas,palēkdamies skrējām uz jūrmalu peldēties. Varētu teikt,ka te ciemā ir gandrīz tāpat kā pie vectētiņa – ir priežusils un aiz tā gandrīz turpat jau ir Gaŗezers. Vienīgi uzGaŗezeru es tagad neskreju palēkdamies, jo mana vecāsirds tādus jokus vairs nesaprot.Skaistā daba, latviskā vide aicināt aicināja braukt uzšejieni. Un, kad Lidijas mamma skubināja nopirkt zemiciemā, tad daudz nekavējāmies. Rūdis, Kārlis Mūrnieksun es ar Lidiju nopirkām 3 zemes gabalus, vienu blakusotram Zemgales ielā. Rūdis, tas dūšīgākais, daudznekavējās. Viņš tūlīt uzcēla māju, pašu pirmo ciemā unpie tam mājas pamatus izraka ar lāpstu. Man gan liekas,ka vēlāk, māju būvējot, viņš lietoja arī mechanizētākusdarba rīkus.Kā tad te izskatījās sākuma gados? Bija daudz klajāks,maz lielo koku. Kad uzkāpām Vēja kalnā pie vidusskolas,tad tālumā varēja redzēt mirgojam Gaŗezera ūdeņus.Tagad skatam priekšā aizaugušas varenas egles, lielikoki. Garās parka priedes bija mazi kupli kociņi, 2-3 vīruaugumā. Vasaras sausajās dienās laistījām ceļu ar ūdeni,lai neputētu. Kaut kā liekas, nebija tāda meža dzīvniekubagātība kā šodien. Varējām droši stādīt krūmiņus,kociņus. Nebija stirnu, kas tās apgrauztu. Vienīgi pārisreizes Ziemsvētku laikā kādi bija nozāģējuši mazāseglītes.Kopš pirmās mājas, ko Rūdis uzcēla, ciems ir audzis unkuplojis. Patlaban ciemā būs gandrīz pussimts laviešumāju un, pieskaitot latviešu mājas ārpus ciema, kopābūs pāri par 100 latviešu māju. Lai Dievs dod, ka mūsu,vecās paaudzes, vietā nāktu jauna paaudze un vēlnākošos gados un gadu desmitos šeit ciemā būtulatviešu mājas, skanētu latviešu valoda un dziesmas.Aivars AistarsBijušie GVV direktori Elisa Freimane un Ēriks Kore, un pašreizējā GVV direktore Sandra KronĪte-SĪpola10 Gaŗezera ziņas nr. 127


Skautuskautu muzejsmūzejs turpina atvērt savas durvis no sezonas atklāšanas līdz pašai noslēgšanai. Lielākāapgrozība tomēr ir pa vasaras nometnes sešām nedēļām, bet esam pieejami arī pēcindividuāla pieprasījuma, sazinoties ar mūzeja vadītāju, vad. Ilzi Antonu, rakstot uz skgmuzejs@gmail.com.2013. gadā esam iecerējuši apvienot Garezera mūzeju darba laikus, lai gribētāji varētu apciemot visus trīs mūzejusvienā reizē. Skataties jaunos darba laikus uz Garezera mājas lapas!Mums jau ceturto vasaru ir piešķirta arī GVV mūzeja stipendija. Šovasar Māra Ģiga no Sauleskalna 7. g.v. bija mūsustipendianta un, saistībā ar šo stipendiju, Mārai bija iespēja pavadīt dažas stundas strādājot mūzejā, kur viņapievērsa lielu vērību fotogrāfiju ieskanēšanai, lai saglabātu mūsu skautu un gaidu vēsturi.Rudenī mēs arī apkopām dārzu un vad. Klētnieka piemiņas akmeni, kā arī iestādījām vēl puķes, lai apgreznotumūzeja apkārtni. Ceru, ka visi varēsim izbaudīt vēl krāšņāku mūzeju nākošajā vasarā.Mums vēljoprojām vajag palīdzību mūzejā! Meklējam esošos un bijušos skautus un gaidas, kā arī skautu un gaidudraugus un radus, kas varētu piestāt un pielikt vārdus pie fotogrāfijām. Līdz šim šai projektā mums ne tikaistipentianti ir snieguši savu palīdzību, bet arī vad. Edgars Zariņš jau ir ieskanējis vairāk kā 3,000 bildes. Ja arī jūsesat ar mieru pavadīt pāris stundas mūzejā, strādājot pie šī vēstures saglabāšanas projekta, lūdzu sazinaties ar vad.Ilzi Antonu.Gaŗezera ziņas nr. 12711


Ardiviem izciliem muzejiem, Skautu Muzeju unTautas Mākslas Muzeju, kā arī ar bagātīgoMākslas Galeriju, Gaŗezers ir izveidojies par trimdaskulturālo Meku.Pamati šim iespaidīgamkulturālam kopumam tika likti1971. gadā, kad dibināja O. GrīnaTautas Mākslas Muzeju. Sākumābija tikai dažas vitrīnes. Šodientas piepilda trīs savienotastelpas, lepojoties ar lielākotautiskā mākslas eksponātukrājumu pasaulē, ārpus Latvijas.Kā radās šī vienreizejā tautiskomantu bagātība? Trimdaslatvieši, gribēdami saglabāt mūsu kulturālās vērtības,ziedoja savus personīgos dārgumus muzejam. Mantuklāsts sastāv no dzimtenes izvestiem objektiem kā arī notrimdas daiļamatnieku ražotiem darbiem. Pirms dažiemgadiem muzejs saņēma O. Grīna ziedoto personīgokolekciju, kura, ar saviem daudziem godalgotiemdarbiem, krietni paplašināja muzeja tagadējo krājumu.Kā jau minēts agrākos Garezera Ziņu aprakstos parmuzeja darbību, mantu ziedojumi turpina izveidotkrātuves kulturālo pārskatu. 2012. gads bija īpašinozīmīgs ņemot vērā vairākus izcilus jaunusdāvinājumus.tautas dārgumi galājās Gaŗezera muzejāIr jāpiemin daži nozīmīgie ieguvumi un to ziedotāji:1. Ozolkokarakstamgaldakomplekts no LatvijasUlmaņa laikiem (fotopa labi).2. A. Ķiusalasdāvinātais un J.Bētiņa gatavotaissudraba šķīvis no1937.g.3. Gleznotājas L.Ores-Vinters Bārtas tautas tērps.4. Rutas Kores devumi – lielāka formata lelle Lielvārdestautas tērpā, kā arī Alsungas brunču drēbe (foto augšā).5. Un beidzot, pateicoties Mārtiņa Stāka izkārtojumam,muzejs saņēma etnogrāfiski pareizu Alsungas tautastērpu ar attiecošām rotām.Šis tērps kādreiz bijaizstādīts A. AndersenaFirmas ieejas telpā. Tautastērpa pareizībuapstiprināja speciālisteLiena Kaugare, kurasastrādā ar muzeju šādāsvajadzībās (foto pa labi).Ārpus daudziemskatītājiem un viesiem,kuri šogad apmeklēja O.Grīna Muzeju, bija īpašsprieks satikt un iepazīstināt ar muzeja krājumu „Laika”redaktrisi Ligitu Kovtunu (foto apakšā). Paldies viņai parlabo atsauksmi „Laikā”.Muzejs sirsnīgi pateicas visiem tautiešiem, kuri apmeklēmuzeju, atbalsta tā darbību un ziedo mantas krājumam.Objektu ziedošana ir ļoti svarīga, ne tikai lai papildinātumuzeja bagātību, bet arī lai novērstu nepiedodamo – toka šie greznie tautiskie dārgumi iet zudumā. Šad un taddzird ka kāds tautisks šķīvis, vai cits vērtīgs objektsparādās sveštautu ūtrupē, vai arī tiek nevīžīgi izmests.Tamdēļ, lūdzam visus apskatīt mājās, kas jums ir. Varbūtkāds Lakstīgalas vai Merca kokgriezums, kāda Kļaviņa vaiKucera rota, kāds Medņa vai Ulmaņa ādas darbs.Muzejs būs pateicīgs par katru noziedoto darbu. Skaistietautiskie darbi tad nebūs aizgājuši neatvietojamāzudībā. Bērni un mazbērni varēs tos apbrīnot,apciemojot O. Grīna Tautas Mākslas Muzeju.Astra ReveliņaO. GrĪna muzeja vadītāja12 Gaŗezera ziņas nr. 127


Latviešucentra Gaŗezera vārdā vēlos pateikties visiem, kuri 2012.g. dāvānājuši mākslas darbusKlinklāva mākslas galerijai. Ar Jūsu ziedojumiem Klinklāva galerija turpina izveidoties kāviena no visizcilākām un vislielākām diasporas latviešu mākslas kolekcijām. Galerijas mērķi mācīt jaunatnei parlatviešu mākslu, uzturēt un izstādīt latviešu mākslas klasiķu darbus un rīkot latviešu jaunrades darbu skates vartikai izpildīt ar labvēļu atbalstu.Paldies!Jurim UbānamIlzei un Jurim GertneriemBirutai TreibergaiVilim VikmanimAinai un Jurim PūliņiemKlinklāva mākslas galerijaLīga EjupaKlinklāva galerijas vadītājaArnolds Treibergs - Zaldāta kaps, 1972. g.Konrāds Ubans - Sieviete zaļā, 1940os gadosGaŗezera ziņas nr. 12713


Latviešu Klīvlandes Kredītsabiedrība ASVMEKLĒ latviski runājošu biroja vadītāju.Latviešu Klīvlandes kredītsabiedrība ar $30 milj. bilanciir lielākā latviešu kredītsabiedrība ASV.Birojā strādā 4 darbinieki. Birojs atvērts 4 dienas nedēļā.Prakse kredītsabiedrību vadībā vai līdzvērtīgā finanšuinstitūta vadībā ir vajadzīga.Pieteikšanās ar darba vēstures aprakstu piesūtāmakredītsabiedrības valdes priekšniekam O. ManteniekamP.O. Box 45438, Westlake, OH 44145LABOJUMS: GZ 126, 18. lpp., GVV 4. klases sekmĪgāko skolēnu sarakstā pēdējam vārdamvajadzēja būt Tija Pūtele, nevis Vija Veinberga. Atvainojamies skolniecēm!Mūžībā aizgājusi mūsu mīļāMilda Henkuzens (dz. Ozolnieks)Dzimusi 1919. gada 15. septembrī Latvijā,mirusi 2012. gada 1. jūlijā Oklahoma City.Mīļā piemiņā viņu paturēs dēls Valdis Henkuzens un vedekla Leslie.Milda pavadīja daudzas vasaras strādājot Gaŗezera Kantīnē.Kam vējiņi tu Nolauzi, Diženo ābelītiKam Dieviņi tu paņēmi, Mīļu vārdu devējiņu.14 Gaŗezera ziņas nr. 127


2012 - 2013. g. kalendārs | 2012 - 2013 calendarDECEMBRIS1. Budžeta uzstādīšanas sēde Saulgriežos plkst.10:00. Sēde ir atklāta; viesi gaidīti.16. Ziemas svētku eglīte Ciema parkā plkst. 17:0031. Jaungada sagaidĪšana Saulgriežos plkst. 21:00JANVĀRIS12. Padomes sēde Saulgriežos plkst. 10:00.Sēde ir atklāta; viesi gaidīti.MARTS9. Padomes sēde Saulgriežos plkst. 10:00 .Sēde ir atklāta; viesi gaidīti.15.-17. ALA skolotāju konferenceMAIJS4. Gaŗezera sezonas atklāšana un akcionārusapulceJŪNIJS1. Supertalka22. Jāņi29. GVV atklāšanaJŪLIJS20. Padomes sēde plkst. 10:00.Sēde ir atklāta; viesi gaidīti.27. GVV talantu vakarsAUGUSTS3. Jauniešu voleja turnīrs4. 4-2 voleja turnīrs11. GVV izlaidums11.-17. 3x3 nometne31. “Labor Day” golfa turnĪrsSETPEMBRIS1. “Congac triples” voleja turnĪrsDECEMBER1. Budget meeting 10:00 Saulgriezi. Visitorswelcome.16. Christmas party 5:00 PM Latvian “Ciems” Park31. New Year’s Eve 9:00 PM SaulgrieziJANUARY12. Board meeting 10:00 Saulgriezi. Visitorswelcome.MARCH9. Board meeting 10:00 Saulgriezi. Visitorswelcome.15.-17. ALA Teachers’ ConferenceMAY4. Garezers season opening and annualshareholders’ meetingJUNE1. “Supertalka” Spring Volunteer Day22. Jāņi - Midsummer29. GVV beginsJULY20. Board meeting 10:00. Visitors welcome27. GVV Talent ShowAUGUST3. Youth volleyball tournament4. 4-2 volleyball tournament11. GVV graduation11.-17. 3x3 Family Camp31. Labor Day golf tournamentSEPTEMBER1. “Cognac Triples” volleyball tournamentGaŗezera ziņas nr. 12715


Latvian Center Garezers, Inc.57732 Lone Tree RoadThree Rivers, Michigan 49093-9549269.244.5441Non Profit OrgPOSTAGE PAIDThree Rivers, MIPermit #4Vai TU atbalsti Gaŗezera nākotni?Aicinām uzstādīt ikmēneša elektroniskuziedojumu caur PayPal.Ziedojumi sākot ar $5 – katra summapalīdz!Tas ir viegli un izdevīgi jums, un palīdzGaŗezeram uzstādīt budžetu.www.garezers.org –skat. „Atbalsti Gaŗezeru!”Do YOU support Garezers’ future?Please consider setting up a monthlyelectronic donation through PayPal.Donations starting at $5 – every gift helps!It’s convienient for you, and it helpsGarezers with budget planning.www.garezers.org– see „Support Garezers!”PALDIES!!!

More magazines by this user
Similar magazines