12.07.2015 Views

Motivācijas programma reintegrācijai komūnā un dzirdīgo sabiedrībā

Motivācijas programma reintegrācijai komūnā un dzirdīgo sabiedrībā

Motivācijas programma reintegrācijai komūnā un dzirdīgo sabiedrībā

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Daugavpilī2. Rīgā3. Jelgavā4. Tukumā5. Ventspilī6. Valmierā7. Liepājā8. Rēzeknē9. Salacgrīvas novadā10. Gulbenes novadā11. Rēzeknes novadā.2.4.aktivitāte tika īstenota


2.4.aktivitāti īsteno:1. Aktivitātes vadītājs2. Motivācijas <strong>programma</strong>s reintegrācijaikomūnā iekļaušanas pasākumu organizatori3. Lektori4. Rekomendējošo konsultāciju vadītājs5. Nometnes vadītāji/speciālisti6. Nūjošanas instruktors


Laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz2012.gada 31.martam 2.4.aktivitātes ietvarostika organizēti 17 pasākumu veidi.


Tematiskie vakari „Ai, gadi, gadiņi” (apaļo gadu jubilāri),„Mana māmiņa nedzird”, nedzirdīgo tikšanās ar ievērojamiem,populāriem cilvēkiem valsts svētku tradīciju pasākumos u.c.10 reizes


„Iekļaujies!” – ieskats „dzirdīgo” pasaulē (izziņas gājieni,muzeju/izstāžu apmeklējumi u.c.)22 reizes


Nedzirdīgo dienas „Tiekas draugi”, „Mūsu diena”, „Mūsu mazāpasaule”u.c.12 reizes


„Tikai draugi tiekas” (vakarēšanas, atmiņas, kopīgi brīvā laikapavadīšanas pasākumi)6 reizes


„Sapratne” – avīžu <strong>un</strong> žurnālu koplasīšana255 reizes


Lekcijas (juridiskā, medicīniskā, nodarbinātības, politiskā u.c.rakstura informācija) /pārr<strong>un</strong>as par nedzirdīgo dzīvi135 reizes


Nedzirdīgo prasmju konkursi/amatniecības darbu izstādes„Asini prātu”, „Kurš veiklāks”, „Dabas veltes”u.c.24reizes


Latvisko tradīciju pasākumi „Nedzirdīgi Mārtiņi”, „KlusāsLieldienas”, „Klusi Jāņi , klusas Līgas” u.c.43 reizes


Interešu klubi „Dvēseles daile”, „Nezinīši”, „Palīgs”,„Saimniecīte” (modificēta „studiju apļa” forma) –22 reizes


Mutvārdu žurnāli „Gribam visu zināt” (atraktīvi, kompleksipasākumi ar vizuālo informāciju par nedzirdīgo dzīvi <strong>un</strong> darbasaistītām tēmām)24 reizes


Izglītojošās grupas „Es darba tirgū”, „Apsveikuma kārtiņudarināšana” u.c.6 reizes


Tematiski pasākumi „Labākie gadi…”, „Zelta lapkritis”,„Gada cilvēks” u.c.46 reizes


Labās prakses <strong>un</strong> pieredzes apmaiņas „Paskat, kā viņi var!”(tematiski labo prakšu <strong>un</strong> pieredzes apmaiņas pasākumi uz LNSreģionālajām biedrībām)8 reizes


Pārgājieni/nometnes „Iepazīsim sevi”, „Dzīvojam klusumā” u.c11 reizes


Talkas3 reizes


Braucieni uz mācību iestādēm, tikšanās ar nedzirdīgajiemaudzēkņiem (Alsviķu RC, SIVA, Barkavas arodvidusskola u.c.)1 reize


Rekomendējošās konsultācijas „Kā meklētdarbu”, „Uzvedības normas”, konsultācijas pēcklientu pieprasītām tēmām5 reizes


Vispopulārākie <strong>un</strong> apmeklētākie pasākumi:• Latvisko tradīciju pasākumi• Avīžu <strong>un</strong> žurnālu koplasīšana• Pieredzes apmaiņas• Lekcijas/pārr<strong>un</strong>as


• Kopumā 2011.gadā <strong>un</strong> 2012.gada1.ceturksnī tika organizēti 650motivācijas pakalpojumi – pasākumi.• Motivācijas pasākumos bija 12502apmeklējumi.


Paldies par uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!