12.07.2015 Views

Katram Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnam vidusskolas laikā ir ...

Katram Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnam vidusskolas laikā ir ...

Katram Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnam vidusskolas laikā ir ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K U L D Ī G A S N O V A D A P A Š VALDĪBAKULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLAreģ. Nr. 90000015518, Mucenieku iela 6, Kuldīga, LV 3301, tālr./ fakss 63323978, e-pasts: kcv@inbox.lvSkolēnu pētnieciskās darbības kārtībaKuldīgā23.11.2011. Nr. 3Izdoti saskaņā arSkolas nolikumu(Pamatojums – „Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskāsdarbības nolikums”, apstiprināts ar izglītības un zinātnes ministra 2003.gada 25.februārarīkojumu Nr.90)I. Vispārīgie noteikumi1. Pētnieciskais darbs <strong>ir</strong> netradicionāla mācību darba forma, kura izstrādāšanā piedalāskatrs 10.-12.klašu skolēns.2. Darbu veidi: zinātniski pētnieciskais darbs ( turpmāk tekstā ZPD ) kādā mācībupriekšmetā, projekts, biznesa plāns, skolēnu mācību uzņēmums.3. <strong>Katram</strong> <strong>Kuldīgas</strong> <strong>Centra</strong> <strong>vidusskolas</strong> <strong>skolēnam</strong> <strong>vidusskolas</strong> <strong>laikā</strong> <strong>ir</strong> jāizstrādā zinātniskipētnieciskais darbs.4. Viena mācību gada <strong>laikā</strong> var veikt va<strong>ir</strong>ākus darbus, bet tas neatbrīvo no zinātniskipētnieciskā darba rakstīšanas.5. 12.klasē no pētnieciskās darbības atbrīvoti skolēni, kuri kārto vācu valodas diplomaeksāmenu (DSD).II. Skolēnu zinātniski pētnieciskās ( SZPD )darbības mērķi un uzdevumi6. SZPD mērķi:6.1. Sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību.6.2. Sniegt iev<strong>ir</strong>zi akadēmiskajām studijām augstskolā.6.3. Veicināt skolēnu karjeras izvēli.7. SZPD galvenie uzdevumi:7.1. Iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darbības būtību, organizāciju unmetodēm.


7.2. Veidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un tehnisko aparatūru.7.3. Pilnveidot prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus.7.4. Apgūt prasmi noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus.7.5. Pilnveidot prasmi uzstāties zinātniskajās konferencēs.III. SZP darba izstrādāšana8. Skolēns darba tēmu izvēlas atbilstoši savām interesēm, valstī nosaukto sekciju ietvarosun vienojas ar skolotāju par darba vadīšanu.9. Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs tematiski organizēts sekcijās atbilstoši zinātnesnozarēm un attiecīgajiem skolas mācību priekšmetiem. Skolā sekciju skaits navierobežots, tas atkarīgs no tā, kādas savu ZPD tēmas skolēni izvēlējušies.10. Izstrādes, nodošanas un aizstāvēšanas laiku nosaka skolas d<strong>ir</strong>ektore ar rīkojumu līdz1.novembrim katru mācību gadu.11. Zinātniski pētnieciskais darbs tiek aizstāvēts pa sekcijām atbilstoši darba tēmām.12. Darbus vērtē skolotāju metodiskās komisijas atbilstoši <strong>Kuldīgas</strong> novada vērtēšanaskritērijiem.13. Ja ZPD vadītājs nav KCV skolotājs (tas <strong>ir</strong> pieļaujams), tad skolēns ne vēlāk kā 1 nedēļup<strong>ir</strong>ms noteiktā laika iesniedz savu darbu novērtēšanai KCV d<strong>ir</strong>ektora vietniecei - parZPD atbildīgajai amatpersonai.14. Darbs tiek vērtēts trīs reizes: uzrādot teorētisko daļu ( 10.kl. pavasarī) un melnrakstu(11.kl. 1.sem.), padarīto novērtē ar i / ni; nododot darbs tiek vērtēts pēc <strong>Kuldīgas</strong> novadaskolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtības vērtēšanaskritērijiem (www.kuldiga.lv; sadaļā Izglītība) ballēs.15. Pēc komisijas ieteikuma (vai arī ja skolēns vēlas) darbs iesniedzams aizstāvēšanainovada ZPD konferencē.16. ZPD vērtējums ballēs tiek ielikts e-klases žurnālā un uzrādīts liecībā. Ja ZPD sekmīgitiek aizstāvēts konferencē novadā, reģionā vai valstī, galīgais vērtējums atbilstošikomisijas lēmumam var tikt paaugstināts.17. Ja darbs netiek nodots noteiktajā <strong>laikā</strong> attaisnojošu iemeslu dēļ, <strong>skolēnam</strong> nosaka ZPDnodošanas papildtermiņu.18. Ja darbs netiek nodots noteiktajā <strong>laikā</strong> neattaisnoti, vērtējums – n/v. Nākamā iespēja tiekdota tikai jūnijā (mācību gada pagarinājums).2


19. Darbi jānoformē atbilstoši <strong>Kuldīgas</strong> novada skolēnu ZPD noformējuma prasībām.20. Nododot darbu skolā, tam jābūt pievienotam ZPD vadītāja parakstītam apliecinājumam,ka darbs izstrādāts atbilstoši prasībām. (Pielikums Nr.2)21. Darba sagatavošana aizstāvēšanai skolā (papīrs, kopēšana, skenēšana, printēšana) jāveicpar saviem līdzekļiem.22. Skola nodrošina datora izmantošanas iespējas, papīru, kopēšanu, skenēšanu, printēšanu,iesiešanu u. c. nepieciešamo gadījumos, ja darbi tiek gatavoti <strong>Kuldīgas</strong> novadakonferencei vai ZPD konferencei reģionā, valstī.23. Novada, reģiona un valsts līmenī sekciju skaits <strong>ir</strong> noteikts:23.1. Humanitāro zinātņu sekcijas:latviešu valodniecība,latviešu literatūras zinātne un vēsture,cittautu valodniecība (angļu, franču, krievu, vācu) un ārzemju literatūras zinātneun vēsture,mākslas zinātne (glezniecība, tēlniecība, arhitektūra, dizains, etnogrāfija),kulturoloģija,psiholoģija,pedagoģija;23.2. Sociālo zinātņu sekcijas:socioloģija,ekonomika,politoloģija,vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums),filozofija,tieslietas;23.3. Dabaszinātņu sekcijas:matemātika,fizika,ķīmija,bioloģija,zemes zinātne (arī ekonomiskā ģeogrāfija),informātika,3


astronomija,veselības zinātne.24. Skolā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē par skolēnu zinātniskipētniecisko darbību atbildīgais d<strong>ir</strong>ektora vietnieks.D<strong>ir</strong>ektoreB. Freija4


Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu noformēšana1. pielikums1. Darbus raksta latviešu valodā.2. Darba pamatteksts <strong>ir</strong> ne garāks par 30 lapaspusēm (A 4 formāts) humanitāro un sociālozinātņu sekcijās vai ne garāks par 20 lapaspusēm (A 4 formāts) dabaszinātņu sekcijās.Darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lapaspušu skaita.3. Darbam <strong>ir</strong> jābūt datorsalikumā. Darbs jāraksta vienā lapas pusē. No kreisās puses jāatstāj3 cm plata mala, no labās – 1 cm, no augšas un apakšas – 2 cm. Burtu izmērs – 12,v<strong>ir</strong>srakstos 14 vai 16, intervāls – 1,5, veids – Times New Roman.4. Lapaspuses darbā jānumurē ar arābu cipariem., tos rakstot lappuses apakšā bez papilduszīmēm. Titullapu, anotācijas un saturu nenumurē, bet ietver kopējā lappušu skaitā.Numurēt sāk ar ievadu. Jaunā lapaspusē jāsāk visas darba galvenās daļas, bet nodaļas unapakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lapaspusē.5. Lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos plastikāta vāciņos.6. Katrā zinātniski pētnieciskajā darbā obligātas šādas daļas:1) Titullapa.2) Anotācija latviešu valodā.3) Anotācija svešvalodā.4) Satura rādītājs.5) Ievads.6) Satura izklāsts (zinātniskā darba pamatdaļas-teorētiskā un praktiskā; nodaļas unapakšnodaļas).7) Secinājumi.8) Priekšlikumi9) Nobeigums10) Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts.11) Pielikumi (var būt).6.1. Titullapā jānorāda:1) Skolas, kurā skolēns mācās, nosaukums.2) Zinātniski pētnieciskā darba nosaukums.3) Darba veids (zinātniski pētnieciskais darbs).5


4) Darba izpildītāja vārds, uzvārds, klase.5) Zinātniskā darba vadītāja (konsultanta) amats, vārds, uzvārds.6) Darba izpildes dati – pilsēta un gads.6.2. Satura rādītājs.1) Satura rādītājs (jāraksta v<strong>ir</strong>sraksts „Saturs”) informē par visām darbasastāvdaļām.2) Visiem v<strong>ir</strong>srakstiem jābūt formulētiem tieši tā, kā tas <strong>ir</strong> rakstīts darba tekstā.3) Aiz katra satura elementa nosaukuma lapaspuses labajā pusē cits zem citarakstāms tas lapaspuses numurs, kurā attiecīgais v<strong>ir</strong>sraksts atrodas.4) Saīsinājums „lpp.” aiz numura nav jāraksta.5) Visas zinātniskā darba satura izklāsta nodaļas vai apakšnodaļas <strong>ir</strong> jānumurē.6.3. Ievads.1) Ievadam īpaša v<strong>ir</strong>sraksta (nosaukuma) nav.2) Ievadā motivē temata izvēli, tā aktualitāti un novitāti, nozīmību, sava darbakonkrēto mērķi(vienu!), uzdevumus, hipotēzi vai problēmas jautājumu un savaspamatidejas darbā, norāda pamatmateriālu un temata izstrādāšanas metodes..3) Ievada nobeigumā jāraksturo darba uzbūve – galvenās daļas un nodaļas, tajāapskatāmo tēmu un problēmu loks, galvenie sasniegumi.6.4. Satura izklāsts.1) Zinātniskā darba pamatdaļās ietverts ievadā izv<strong>ir</strong>zīto tēmu, problēmu unuzdevumu risinājums.2) Satura izklāsts sākams ar teorētisko atziņu analīzi, šīs daļas apjoms nedrīkst būtlielāks par 1/3 no darba kopapjoma.3) Praktiskās daļas galvenais materiāls <strong>ir</strong> paša skolēna savāktie fakti, novērojumi,pētījumi. To analīzei, spriedumiem un secinājumiem jābūt pamatotiem.4) Ieteicams izveidot pārskata tabulas, shēmas, diagrammas, iekļaut darba tekstā arīilustrācijas, fotogrāfijas, kartes u.c. labi pārskatāmus materiālus. Šiemmateriāliem jābūt ar nosaukumiem, un tie <strong>ir</strong> jānumurē.5) Apjomīgus materiālus ieteicams ievietot darba pielikumā. Nodaļu tekstā jābūtnorādēm uz attiecīgajiem pielikuma elementiem.6) Ieteicams darbā lietot pēc iespējas īsākas citu autoru atziņas un arī tikai tad, ja tāsnepieciešamas savu uzskatu pamatošanai.6


7) Citātus zinātniskajā darbā iesaista dažādi. Garāki citāti parasti tiek rakstīti tiešāsrunas veidā. Tāds citāts jāsāk ar lielo burtu un jāliek pēdiņās. Citējot tikai nelieludaļu no kāda teikuma, to var gramatiski iekļaut tekstā. Tāds citāts arī jāliekpēdiņās, bet nav jāsāk ar lielo burtu.8) Gan citātiem, gan domu pārstāstījumam (nelieto citātu tieši, bet pārstāsta cituzinātnieku atzinumus) obligāti jānorāda avots (grāmata, raksts vai cits materiāls,kurā izmantotā atziņa uzrakstīta). Uz citāta avotiem jānorāda ar īpašu pierakstu,ko sauc par bibliogrāfisku atsauci.9) Bibliogrāfiskās atsauces var būt dažādas (trīs veidi; skat. Hahele R., Skolēnazinātniski pētnieciskā darbība. Rīga : RaKa, 2005.)Visbiežāk izmanto parindesvai arī iekavās raksta citētās grāmatas kārtas numuru izmantoto avotu unliteratūras sarakstā.6.5. Secinājumi.1) Šai daļai jābūt īsai, konkrētai. Tajā atspoguļo darba rezultātu novērtējumu un toatbilstību pētījuma mērķim, kā arī darba gaitā radušos patstāvīgos atzinumus,priekšlikumus turpmākajiem pētījumiem.2) Visbiežāk secinājumus pieņemts veidot par katru nodaļu vai apakšnodaļu, atklājotgalveno, kas attiecīgajā nodaļā patstāvīgi izpētīts.3) Jācenšas izva<strong>ir</strong>īties no liekvārdības un vispārzināmu apgalvojumu izteikšanas.6.6. PriekšlikumiPamatojoties uz apkopotajiem secinājumiem, izv<strong>ir</strong>za konkrētus, konstruktīvuspriekšlikumus, īsu tēžu veidā, pētījuma gaitā atklāto problēmu tālākai risināšanai.6.7. NobeigumsApraksta veidā akcentē pētījuma nozīmību, hipotēzes apstiprināšanos vaineapstiprināšanos6.8. Anotācija(kopsavilkums) latviešu valodā un svešvalodā1) Ieteicams ietvert darbā pašu svarīgāko, radot vispārīgu priekšstatu ar darbu. Tajānoteikti vajadzētu būt ievadā izv<strong>ir</strong>zītajai problēmai un secinājumiem, kas iegūtidarbā.2) Uzskaita darba parametrus.3) Kopsavilkuma apjoms nedrīkst pārsniegt divas lapaspuses.7


6.9. Izmantoto informācijas avotu saraksts.1) Ievietojams darba beigās. Visp<strong>ir</strong>ms sarakstā norāda izmantotos avotus(nepublicētos un publicētos), tad alfabēta kārtībā literatūru.2) Sarakstu veido saskaņā ar Latvijas Valsts standarta LVS 50 „Dokumentabibliogrāfiskais apraksts” prasībām.6.10. Pielikumi.1) Pētījumu no pielikumiem atdala ar starplapu.2) Pielikumos tiek ievietoti materiāli, kuri palīdz izprast tekstu, atspoguļopētnieciskā darba procesu un rezultātu.3) Kā pielikumi darbā var būt:1. analizētā materiāla pārskata shēmas un tabulas;2. anketu paraugi, fotogrāfijas, zīmējumi, kartes, kartoshēmas, rasējumi u.c.;3. analizēto vārdu alfabētiskais saraksts.4) Pielikumi jānumurē.5) Katrai pielikuma vienībai (shēmai, tabulai, fotogrāfijai u.c.) jābūt nosaukumam.6) Pielikumi neietilpst darba kopējo lapaspušu skaitā.8


2. pielikums<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Centra</strong> <strong>vidusskolas</strong> ___ klases skolnieka(-nieces) ________________________vārds, uzvārdszinātniski pētnieciskais darbs par tēmu ________________________________________izstrādāts atbilstoši ZPD nolikumā minētajām prasībām.______________ ZPD vadītājs(-a) _________________ ___________________datums paraksts vārds, uzvārds9


3. pielikumsZPD vērtēšanas kritēriji1. Tēmas aktualitātes pamatojums.2. Mērķa formulējums, tā saistība ar tēmu.3. Uzdevumu atbilstība mērķim.4. Darba metodes, to atbilstība darba specifikai.5. Darbā aplūkotās teorijas saistība ar praktisko daļu.6. Oficiālo statistikas datu, autora veiktās aptaujas datu un citu materiālu analīze.7. Secinājumi, to atbilstība darba mērķiem.8. Kopsavilkuma atbilstība prasībām.9. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts.10. Darba noformējuma atbilstība ZPD prasībām.11. Valoda; pareizrakstība.12. Pielikumi (ja <strong>ir</strong>).13. Prasme publiski aizstāvēt darbu –uzstāšanās kultūra, attieksme, spēja atbildēt uzuzdotajiem jautājumiem, iesaistīties diskusijā.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!