12.07.2015 Views

(prezentācija). 10. Saeimas vēlēšanu organizācija - Centrālā ...

(prezentācija). 10. Saeimas vēlēšanu organizācija - Centrālā ...

(prezentācija). 10. Saeimas vēlēšanu organizācija - Centrālā ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMIo <strong>10.</strong> <strong>Saeimas</strong> vēlēšanas – sestdien, 2. oktobrī.o Iepriekšējā balsošana – nav.o Pasta balsošana – tikai no ārvalstīm uz adresiārvalstīs.o Vēlēšanu iecirkņi atvērti no plkst. 7.00 – 20.00.o Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama Latvijaspilsoņa pase.o Balsot drīkst jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijāvai ārvalstīs.o Atzīme par dalību vēlēšanās – spiedogs pasē.o CVK informatīvais tālrunis – 6 77 15 000 (no1.septembra līdz 3.oktobrim) 3


VĒLĒŠANU SAGATAVOŠANA Vēlēšanu iecirkņu darba laiki• 22. septembris – 1. oktobris. Ne mazāk kā 4 stundas dienā. Darba laikunosaka pilsētas vai novada vēlēšanu komisija.• Darba laiki jānosaka līdz 7. septembrim.• 2. oktobris – vēlēšanu diena, darba laiks no pl. 7.00 - 20.00 noteikts<strong>Saeimas</strong> vēlēšanu likumā. Paziņojums par iecirkņu darba laiku līdz 17. septembrim jāizliek:• Pie domes ēkas vai informācijas sniegšanas vietā.• Pie ēkas, kur atrodas pašvaldības vēlēšanu komisija.• Pie visiem pašvaldības vēlēšanu iecirkņiem.• Jāievieto domes mājaslapā. Informācija par iecirkņu darba laiku jāievieto:• VDIIS ne vēlāk kā līdz 12. septembrim.4


VĒLĒŠANU IECIRKŅA IEKĀRTOJUMS10 dienas pirms vēlēšanu dienas• informācija par iecirkņu darba laiku, atrašanās vietu,• norādes, kā atrast iecirkņa telpu,• iecirknī jābūt pieejamiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanuprogrammām, ziņām par kandidātiem,• plakāti par balsošanas kārtību,• daži bukleti vieglajā valodā “<strong>Saeimas</strong> vēlēšanas”,• CVK informācija, kā pieteikt balsošanu mājās, iesnieguma paraugs,• jāiekārto vēlēšanu gaitas protokols,• jāiekārto žurnāls pieteikumu reģistrēšanai balsošanas organizēšanai vēlētājuatrašanās vietā.Dienu pirms vēlēšanu dienas:• Saņem vēlēšanu zīmes, aploksnes, spiedogus:• Vēlēšanu aploksnes saskaita (vismaz 2x), apzīmogo. Skaitu ierakstsvēlēšanu gaitas protokolā.• Sakārto vēlēšanu zīmes sarakstu numerācijas secībā.• Iekārto iecirkņa telpas.5• Vēlēšanu dienā pie vēlēšanu iecirkņa jāizkar valsts karogs. (Latvijas valstskaroga likums, 9.pants.)


VĒLĒŠANU IECIRKŅA IEKĀRTOJUMSVēlēšanu dienā:• Reģistrācijas galdi (daudzums, apkalpošanas ilgums)• Balsotāju saraksti• Apzīmogotas aploksnes (jāapzīmogo visas)• Vēlēšanu zīmes (visu sarakstu, sašķirotas numerācijas secībā)• Balsošanas kabīnes un/vai nodalījumi - pietiekamā skaitā, pareiziizvietoti• Kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas, ziņas parkandidātiem• Plakāti par balsošanas kārtību un vēlēšanu zīmes aizpildīšanu• Vēlēšanu kastes (lielās un izbraukuma) – kastēm jāatbilst prasībām!!!• Norādes, kā atrast balsošanas telpu• Vieta novērotājiem• Nodalījums ar brīvajām vēlēšanu zīmēm (atstatus no novērotājiem,vislabāk aizklāts, norādes, ka šeit pieejamas vēlēšanu zīmes)• Kaste, kur izmest pāri palikušās zīmes• Papīrgrozi vai kastes, kur izmest neizmantotās vēlēšanu zīmes vēlēšanukabīnēs6• Vēlētāju plūsmas organizēšana


VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS (VGP)ooSāk rakstīt ar brīdi, kad vēlēšanu iecirknis uzsācis darbu.VGP obligāti jānorāda ziņas:• par vēlēšanu aplokšņu saņemšanu, kopskaitu;• par apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu;• par iecirkņa darba uzsākšanu katrā no 10 dienām un vēlēšanu dienā;• par vēlēšanu kastu, kā arī kastu spraugu aizzīmogošanu, pārbaudi;• par lapu reģistrāciju un izsniegšanu;• par vēlētāju uzticības personām, kas parakstās vai aizpilda vēlēšanuzīmi vēlētāja ar fiziskiem trūkumiem vietā;• par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm, vēlēšanu zīmēm;• par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām, pāri palikušajāmaploksnēm;• par iemesliem, ja kāds no Iesniegumu žurnālā reģistrētajiem vēlētājiemnav nobalsojis savā atrašanās vietā;• par vēlētāju aktivitāti vēlēšanu dienā;• par sūdzībām, konstatētajiem pārkāpumiem;7• par visiem balsu skaitīšanas starprezultātiem un rezultātiem.


BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANUDIENĀo Plkst. 7.00:• Atver vēlēšanu iecirkni.• Aizzīmogo visas vēlēšanu kastes.• Sadala darba pienākumus.• Informē CVK par vēlēšanu iecirkņa darba uzsākšanu. ! Nedrīkst aizmirst - pasu pārbaude pie vēlēšanu iecirkņaieejas!• Nepiederošām personām iecirknī nav jāatrodas!Vēlētāju reģistrācija:• Latvijas pilsoņa pase.• Pasei jābūt derīgai.• Tiesības vēlēt – Latvijas Republikas pilsoņiem, kas dzimuši,sākot ar 1992. gada 2. oktobri un vecāki.• Ieraksts balsotāju sarakstā.• Atzīme vēlētāja pasē. 8


BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANUDIENĀVieta atzīmju izdarīšanai par atkārtotas vēlēšanuaploksnes izsniegšanu sabojātās aploksnes vietā:Sabojātāsaploksnesmaina, jaaploksnē navielikta zīme untā nav aizlīmēta!9


BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANUDIENĀ Atzīme vēlētāja pasē!!!• 9.lpp. – jaunā parauga pase• 14.lpp. – 1992.gada parauga pase• 12., 13.lpp. – ja nav vietas! SVARĪGI – pārbaudīt 9., 12., 13.,14.lpp.BALSOŠANAI NEDER – diplomātiskās pases, autovadītājaapliecības, citi dokumenti.10


BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANUDIENĀoVēlētājam izsniedz:• Vienu, ar iecirkņa zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni;• Vienu vēlēšanu zīmju komplektu.oVēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.oJa vēlētājs sabojā vēlēšanu zīmi:• izsniedz visu zīmju komplektu. Zīmes paliek pie vēlētāja.oJa vēlētājs sabojā vēlēšanu aploksni:• izsniedz jaunu aploksni. Sabojātā aploksne nododama iecirkņakomisijai. Izdarāma atzīme par atkārtotas aploksnesizsniegšanu. Vēlētājs parakstās.11


INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA VĒLĒŠANUDIENĀPar iecirkņa darba uzsākšanu:• pl.7.00Par līdzdalību:• pl.8.00• pl.12.00• pl.16.00no Balsotāju sarakstiem• pl.20.00 – atbilstoši Balsu skaitīšanas protokola D2 ailes datiemInformācija jāpaziņo pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.Pilsētas vai novada vēlēšanu komisija informāciju paziņo CVK, ievadotVDIIS.Ziņas ierakstāmas arī vēlēšanu gaitas protokolā.12


BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANUDIENĀVēlēšanu iecirkņa slēgšana:• Pēc pl. 20.00 nobalsot drīkst tikai tie vēlētāji, kasieradušies vēlēšanu iecirknī līdz pl. 20.00;• Vēlēšanu iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu iecirkni;• Sagatavo telpas balsu skaitīšanai;• Vēlēšanu telpās drīkst palikt novērotāji, plašsaziņaslīdzekļu pārstāvji.13


BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒŠANU DIENĀNovērotāji• Netraucējot iecirkņa darbu, vēlēšanu norisi iecirknīvienlaikus var novērot:o ne vairāk kā divi pilnvarotie novērotāji no katras partijas,partiju apvienības, kas iesniegusi sarakstu;o CVK un rajonu vēlēšanu komisiju pilnvarotās personas;o CVK, rajonu vēlēšanu komisiju, pilsētas, pagasta, novadavēlēšanu komisiju locekļi;o Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.14


NOVĒROTĀJIooooNovērotājam, ierodoties iecirknī, jāreģistrējas.Dokumenti:• Partiju, partiju apvienību un vēlēšanu komisijupilnvarotajiem novērotājiem jāuzrāda personu apliecinošsdokuments un pilnvarojums.o Pilnvarojums jāatstāj komisijai uz laiku, ko pavada iecirknī.o Novērotājs jāreģistrē reģistrācijas lapā.o Pēc vēlēšanām jāapkopo statistika par novērotājiem (vēlēšanudiena, balsu skaitīšana vēlēšanu dienas vakarā, pēcpārtraukuma).• Vēlēšanu komisiju locekļiem, plašsaziņas līdzekļupārstāvjiem – personu apliecinošs dokuments un darbaapliecība.Par novērotāju nedrīkst būt deputātu kandidāts.Uzmanību! Brīvprātīgie novērotājiooapmācīs un pilnvaros CVKbūs pieejams saraksts, pēc kura jāpārbauda, vai attiecīgāpersona ir reģistrēta kā brīvprātīgais novērotājs .15


AĢITĀCIJAoooooooAģitācijas aizliegums - 1. un 2.oktobrī.Šajās dienās aizliegts izvietot aģitācijas materiālus:oTV, radio, presē, internetā, publiskās vietāsAizliegts aģitēt vēlēšanu iecirknī un 50 m no iecirkņa.Aģitēt aizliegts vēlēšanu komisijas locekļiem, darbiniekiem.Par kārtību vēlēšanu iecirknī atbild vēlēšanu komisijaspriekšsēdētājs.Par pārkāpumiem ārpus vēlēšanu iecirkņa – sabiedriskodrošību un kārtību sargājošās iestādes: Valsts policija,pašvaldības policija, Drošības policija.Par aģitācijas ierobežošanu presē – KNAB, par aģitācijasierobežošanu TV, radio, internetā – Nacionālā radio untelevīzijas padome, par aģitācijas ierobežojumiem vidē –Valsts policija un pašvaldības policija. 16


BALSOŠANAS KĀRTĪBA VĒLĒTĀJU ATRAŠANĀSVIETĀ Pieteikšanās kārtība:• No 22. septembra līdz 2. oktobrim.• Balsošanu organizē, pamatojoties uz vēlētāja vai pilnvarotāspersonas rakstveida iesniegumu.• Balsošanu vēlētāju atrašanās vietā organizē:o vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanuiecirknī;o šo vēlētāju aprūpētājiem.• Pieteikums jāiesniedz tuvākajā vēlēšanu iecirknī.17


IESNIEGUMS Iesniegumā jānorāda:• Vārds, uzvārds• Personas kods• Adrese, kur jāierodas vēlēšanukomisijai• Iemesls, kādēļ nepieciešamabalsošana dzīvesvietā• Ārdurvju kods, ja ir• Kontakttālrunis (vēlams)18Jāievēro! Jāpieņem arī brīvā formā rakstīti iesniegumi!Telefoniski pieteikumus nereģistrē! 18


IESNIEGUMA REĢISTRĀCIJA• Iesniegumu vēlēšanu iecirknī var iesniegt jebkuravēlētāja uzticības persona – rads, draugs, kaimiņš,sociālais darbinieks.• Vēlētāja uzticības persona vēlētāja vārdā var aizpildītiesniegumu uz vietas iecirknī. Šajā gadījumā jānorādaarī iesniedzēja pases dati.• Iesniegumus reģistrē īpašā Iesniegumu reģistrācijasžurnālā.• Atteikuma gadījumā – informē vēlētāju par iesniegumanoraidīšanas iemeslu.19


IESNIEGUMU REĢISTRĀCIJAS ŢURNĀLS Reģistrācijas žurnālā norāda• Iesnieguma reģistrācijas numuru,datumu un laiku.• Vēlētāja vārdu, uzvārdu, personaskodu.• Personas, kura iesniegusiiesniegumu, vārdu, uzvārdu(vēlams arī personu apliecinošādokumenta nosaukumu, numuru).• Adresi, tālruņa numuru, durvjukodu.20


IESNIEGUMU IZPILDE• Vēlēšanu dienā līdz plkst. 12.00 pieņemtie iesniegumiizpildāmi obligāti.• Vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00 pieņemtie iesniegumiizpildāmi, ja ir iespējams ierasties vēlētāja atrašanāsvietā līdz plkst. 20.00.• Ja vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitasprotokolā, norādot nenobalsošanas iemeslu.21


IZŅĒMUMS - BALSOŠANA IESLODZĪJUMAVIETĀ• Tiesības piedalīties <strong>Saeimas</strong> vēlēšanās ir arī vēlētājiem,kas atrodas ieslodzījuma vietās.• Pieteikumi balsošanas organizēšanai jāiesniedzieslodzījuma vietas administrācijai.• Balsošanu organizē vēlēšanu dienā, 2.oktobrī.• Balsošanu organizē ieslodzījuma vietas administrācija,sadarbojoties ar attiecīgo vēlēšanu iecirkņa komisiju.22


VĒLĒŠANU DIENĀ DODOTIESIZBRAUKUMĀ• Komisijas priekšsēdētājs nozīmē pārstāvjus izbraukumam.• Līdzi ņem:- vēlēšanu kasti,- balsotāju sarakstu balsošanai vēlētāju atrašanās vietā,- noteiktu skaitu apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu,- noteiktu skaitu vēlēšanu zīmju komplektu,- rezervi,- pasu spiedogu.• Izdara atzīmes vēlēšanu gaitas protokolā.• Informē novērotājus (savlaicīgi, par izbraukšanas laiku,maršrutu)SVARĪGI! Vēlēšanu komisija ar transportu nodrošina tikaivēlēšanu komisijas locekļus.23


ATGRIEŢOTIES NO IZBRAUKUMA• Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam nodod:- vēlēšanu kasti- balsotāju sarakstus- neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un zīmes• Priekšsēdētājs nekavējoties aizzīmogo kastes spraugu.• Neizmantoto un sabojāto aplokšņu skaitu ierakstavēlēšanu gaitas protokolā.24


BALSU SKAITĪŠANA (I) Pēc iecirkņa slēgšanas• Aizzīmogo vēlēšanu kastu spraugas.• Noslēdz visus vēlētāju sarakstus.• Savāc vienkopus neizmantotās un sabojātās vēlēšanuaploksnes.• Novāc visu lieko, sagatavo telpu balsu skaitīšanai.• Sāk pildīt balsu skaitīšanas protokolu.25


BALSU SKAITĪŠANAS PROTOKOLSSastāv no divām daļām:• 1.daļa - Iepriekšējā balsu skaitīšana• 2.daļa – Balsu skaitīšanas galīgie rezultātiProtokola sagatavošanai jāizmanto Centrālās vēlēšanukomisijas lietojumprogramma.Pēc protokola aizpildīšanas un pārbaudes izdrukā katru protokola daļudivos eksemplāros.Izdrukātās protokola daļas caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina aruzlīmi, paraksta un apzīmogo, norādot, cik lapu cauršūts.Elektroniskās protokola versijas nosūta savai vēlēšanu komisijai.26


BALSU SKAITĪŠANA (II)Pirms vēlēšanu kastu atvēršanas, aizpilda Balsu skaitīšanasprotokola C un D rindas, tai skaitā:• saskaita pāri palikušās vēlēšanu aploksnes (C2 rinda), rezultātu ierakstaBalsu skaitīšanas protokolā un aploksnes dzēš,• saskaita sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtotiizsniegtas citas vēlēšanu aploksnes (C3 rinda), rezultātu ieraksta Balsuskaitīšanas protokolā un aploksnes dzēš. Svarīgi! Katra skaitīšana veicama vismaz 2x.Dzēšana = nogriež aploksnes augšējo labo stūri.Dzēstās aploksnes iesaiņo pa to veidiem, saiņus nostiprina ar uzlīmi.Uzlīmi apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, to paraksta vēlēšanuiecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs.Uz katra iesaiņojuma norāda tā saturu un sainī esošo aplokšņu skaitu.Uz saiņa uzlīmes drīkst parakstīties un saiņus apzīmogot drīkst arīnovērotāji.27


VĒLĒŠANU KASTES ATVĒRŠANA, NEDERĪGĀSAPLOKSNESPa vienai atver vēlēšanu kastes.Aploksnes neatverot, sašķiro derīgajās un nederīgajās.Nederīgas ir aploksnes:• kas nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu,• aploksnes, uz kurām nav atzīmes par <strong>10.</strong><strong>Saeimas</strong> vēlēšanām.Nederīgās aploksnes neatver, saskaita un iesaiņo.Jāievēro! Ja vēlēšanu kastē atrod vēlēšanu zīmes bez aploksnes, tās dzēš,nogriežot augšējo labo stūri un iesaiņo.28


VĒLĒŠANU KASTES ATVĒRŠANA, DERĪGOAPLOKŠŅU NOTEIKŠANA Vēlēšanu kastē atrastās derīgās vēlēšanu aploksnes saskaita. Skaitīšanu veic 2x. Svarīgi!• Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt ≤ nekā vēlētājuskaitam Balsotāju sarakstā.• Ja šis nosacījums neizpildās, jārīkojas instrukcijas “Balsuskaitīšana <strong>Saeimas</strong> vēlēšanās” noteiktajā kārtībā. Aizpilda Balsu skaitīšanas protokola E rindas. Pēc tam derīgās vēlēšanu aploksnes apvieno.29


VĒLĒŠANU APLOKŠŅU ATVĒRŠANAAtver derīgās vēlēšanu aploksnes un konstatē to saturu.Aploksnē var būt:A. viena attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīme,B. vairākas vēlēšanu zīmes,C. cita vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīme,D. saplēsta vēlēšanu zīme(es),E. neviena vēlēšanu zīme (tukša aploksne).30


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(I)Ja aploksnē irviena attiecīgā vēlēšanu apgabalazīmeAploksni nesaglabā.Zīmi novieto vienkopus skaitīšanai.31


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(II)Ja aploksnē irvairāk par vienuvēlēšanu zīmiPar to nekavējoties paziņo klātesošajiem.Vēlēšanu zīmes ievieto atpakaļ aploksnē.Aploksni nodod komisijas priekšsēdētājam.Komisijas priekšsēdētājs aploksni numurē un uz aploksnesizdara atzīmi “Vairākas zīmes”.Aploksni novieto atsevišķi.Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un toskaitu ieraksta Balsu skaitīšanas protokolā F rindā.32


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(III)Ja aploksnē ircita vēlēšanu apgabalavēlēšanu zīmePar to nekavējoties paziņo klātesošajiem.Vēlēšanu zīmi ievieto atpakaļ aploksnē.Aploksni nodod komisijas priekšsēdētājam.Komisijas priekšsēdētājs aploksni numurē un uz aploksnesizdara atzīmi “Cita apgabala zīmes”.Aploksni novieto atsevišķi.Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un toskaitu ieraksta Balsu skaitīšanas protokolā G4 rindā.33


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(IV)Ja aploksnē irsaplēsta vēlēšanu zīmePar to nekavējoties paziņo klātesošajiem.Vēlēšanu zīmi ievieto atpakaļ aploksnē.Aploksni nodod komisijas priekšsēdētājam.Komisijas priekšsēdētājs aploksni numurē un uz aploksnesizdara atzīmi “Saplēstas zīmes”.Aploksni novieto atsevišķi.Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un toskaitu ieraksta Balsu skaitīšanas protokolā G3 rindā.34


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(V)Ja aploksne ir tukša.Par to nekavējoties paziņo klātesošajiem.Aploksni nodod komisijas priekšsēdētājam.Komisijas priekšsēdētājs aploksni numurē un uz aploksnesizdara atzīmi “Tukša”.Aploksni novieto atsevišķi.Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un toskaitu ieraksta Balsu skaitīšanas protokolā G2 rindā.35


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(VI) Pēc visu derīgo aplokšņu atvēršanas lemj par to vēlēšanuzīmju derīgumu, kas atrastas aploksnēs, kurās ir:• vairākas vēlēšanu zīmes,• saplēstas vēlēšanu zīmes,• cita apgabala vēlēšanu zīmes. Par katru gadījumu VGP norāda, kāda iemesla dēļ un cikvēlēšanu zīmju atzītas par nederīgām.36


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(VII) Ja aploksnē ir vairākas atšķirīga satura vēlēšanu zīmes:• visas vēlēšanu zīmes ir nederīgas,• šīs vēlēšanu zīmes iezīmē un ievieto atpakaļ vēlēšanu aploksnē,• šo aplokšņu skaitu ieraksta Balsu skaitīšanas protokola G1 rindā. Ja aploksnē ir vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes (arī pēcizdarītajām atzīmēm):• par derīgu atzīst vienu vēlēšanu zīmi, pārējās ir nederīgas,• nederīgās vēlēšanu zīmes iezīmē un ievieto atpakaļ aploksnē,• šo aplokšņu skaitu ieraksta Balsu skaitīšanas protokolā F1 rindā.37


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(VIII) Uz katras nederīgās vēlēšanu zīmes, izņemot saplēstās, izdara atzīmi“Nederīga”.• Nederīgās vēlēšanu zīmes apzīmē ar numuru daļskaitļa veidā,kur skaitītājs ir aploksnes kārtas numurs un saucējs - vēlēšanuzīmes kārtas numurs aploksnē. Piemēram, ja aploksnē nr.4atrastas trīs dažādas vēlēšanu zīmes, tās numurējamas šādi: 4/1,4/2, 4/3). Katru nederīgo zīmi paraksta komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs Vēlēšanu aplokšņu kopskaitu, kurās nav derīgu vēlēšanu zīmju,ieraksta Balsu skaitīšanas protokola G rindā. Vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm un vēlēšanukastē atrastās tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņo. Uz iesaiņojuma norāda vēlēšanu aplokšņu un nederīgo vēlēšanuzīmju skaitu.38


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU NOTEIKŠANA(IX)Derīgās vēlēšanu zīmes saskaita. Skaitīšanu veic vismaz 2x.Derīgo vēlēšanu zīmju kopskaitu ieraksta Balsu skaitīšanas protokola Hrindā.Vēlēšanu komisija pēc Balsu skaitīšanas protokolā norādītās kontrolesmetodikas pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēmun derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.Svarīgi!• Derīgo vēlēšanu zīmju skaitam jābūt ≤ nekā derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits.• Ja šis nosacījums neizpildās, nekavējoties jāsazinās ar Centrālo vēlēšanukomisiju.39


DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU ŠĶIROŠANA UNSKAITĪŠANADerīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem.Pēc sašķirošanas vēlēšanu zīmes atkārtoti pārbauda citskomisijas loceklis.Saskaita par katru sarakstu nodotās zīmes. Katru skaitīšanu veic vismaz 2x.Aizpilda Balsu skaitīšanas protokola R aili.Pārbauda kontroles. R ailē ierakstīto vēlēšanu zīmju kopskaitamS jāsakrīt ar H rindā ierakstīto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.40


BALSU SKAITĪŠANAS 1.DAĻASNOSLĒGUMSBalsu skaitīšanas protokola 1.daļu izdrukā un paraksta katrskomisijas loceklis, kas piedalījās balsu skaitīšanā. Komisijaspriekšsēdētājs paraksta katru Balsu skaitīšanas protokola lapu.Informāciju par derīgo vēlēšanu zīmju kopskaitu un par katrusarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu izliekama vēlēšanuiecirknī redzamā vietā.Vēlēšanu materiālus iesaiņo instrukcijā “Balsu skaitīšana <strong>Saeimas</strong>vēlēšanās” noteiktajā kārtībā.Iesaiņotos vēlēšanu materiālus atstāj divu ar vēlēšanu komisijaslēmumu norīkotu personu uzraudzībā.Paziņo novērotājiem par pārtraukumu un laiku, kad komisija atsāksdarbu.PĀRTRAUKUMS41


BALSU SKAITĪŠANAS ATSĀKŠANA PĒCPĀRTRAUKUMAPārbauda, vai nav bojāts iesaiņoto vēlēšanu materiāluzīmogojums.Pirms iesaiņoto vēlēšanu materiālu atvēršanas aizpildaBalsu skaitīšanas protokola 2.daļas R aili.Pa vienam atver saiņus ar derīgajām par katru kandidātusarakstu nodotajām vēlēšanu zīmēm un pārskaita tās.Rezultātu ieraksta attiecīgajā Balsu skaitīšanas protokola2.daļas J ailes rindā.Attiecīgajām R un J ailēm ir jāsakrīt. Ja ailes nesakrīt,zīmes jāpārskaita atkārtoti.42


PAR SARAKSTIEM NODOTO VĒLĒŠANU ZĪMJUSKAITĪŠANAPar katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes sašķirodivās grupās:• grozītās zīmes,• negrozītās zīmes.Grozītas ir visas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kautvienam kandidātam ir izdarījis atzīmi “+” vai svītrojis kaut vienakandidāta vārdu, uzvārdu. Sašķirotās zīmes pārbauda un pārskaita 2x.Negrozīto vēlēšanu zīmju skaitu ieraksta Balsu skaitīšanasprotokola 2.daļas J1 ailē.Grozīto vēlēšanu zīmju skaitu ieraksta Balsu skaitīšanasprotokola 2.daļas J2 ailē.Pārbauda ierakstu pareizību.Negrozītās zīmes iesaiņo, uz saiņa norāda saraksta nosaukumuun zīmju skaitu. 43


GROZĪTO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITĪŠANAGrozītajās zīmēs skaita atzīmes par katru kandidātu, sākot arpirmo.Attiecībā uz kandidātu zīmes grupē:1. grupa – atzīme “+” (L aile)2. grupa – svītrojums (M aile)3. grupa – nav atzīmju (N aile)Saskaita zīmes katrā no grupām. Skaitīšanu veic 2x, katru reiziskaita cits komisijas loceklis.Ja rezultāti nesakrīt, skaitīšanu atkārto.Rezultātu par katru kandidātu ieraksta Balsu skaitīšanasprotokolā.Ierakstītos skaitļus (L+M+N) aritmētiski summē un summuieraksta Balsu skaitīšanas protokola 2.daļas O ailē.Tāpat skaita atzīmes par katra saraksta katru kandidātu.44


BALSU SKAITĪŠANAS PROTOKOLS. L, M, N UNO AILES45


BALSU SKAITĪŠANAS PABEIGŠANAKad balsu skaitīšana pabeigta, vēlreiz pārbauda visuierakstu pareizību Balsu skaitīšanas protokolā.Balsu skaitīšanas protokola 2.daļu izdrukā.Balsu skaitīšanas protokolu paraksta visi vēlēšanukomisijas locekļi, kuri piedalījās balsu skaitīšanā.Komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katruBalsu skaitīšanas protokola lappusi.Balsu skaitīšanas rezultātus paziņo klātesošajiemnovērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!