12.07.2015 Views

Paskaidrojuma raksts Nr.1/2011

Paskaidrojuma raksts Nr.1/2011

Paskaidrojuma raksts Nr.1/2011

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LATVIJAS REPUBLIKABALVU NOVADA PAŠVALDĪBAReģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lvBalvosPASKAIDROJUMA RAKSTSpar saistošo noteikumu <strong>Nr.1</strong>/<strong>2011</strong> „Par papildus sociālo palīdzību Balvu novadā”projektuĪss projekts satura izklāstsProjekta nepieciešamībaspamatojumsProjekta ietekme uzpašvaldības budžetuProjekta ietekme uzuzņēmējdarbības vidipašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldībasmazaizsargāto personu (daudzbērnu ģimeņu, invalīdu,vecu cilvēku, bezpajumtnieku, no ieslodzījuma vietāmatbrīvoto personu) iespējas saņemt papildus sociālopalīdzību savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka sociāliekonomiskā situācija valstī, kura īpaši sarežģīta veidojasLatgales reģionā, ņemot vērā arvien augsto bezdarbalīmeni un iedzīvotāju zemo pelnītspēju.Pašvaldībai saistošs ir Bērnu tiesību aizsardzības likums,kura 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldībaatbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz taipalīdzību. Šī likuma 12.panta trešā daļa paredz, kabērniem, kuri nesaņem pietiekamu vecāku aprūpi, irtiesības uz pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiempakalpojumiem. 10.panta otrā daļa nosaka ikviena bērnatiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem un bērniemar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības uzvisu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzībuapmierināšanai.Saistošo noteikumu īstenošanai būs nepieciešamspapildus finansējums sociālo pabalstu budžetā aptuveniLs……. gadā, bet ilgtermiņā tas būs tikai ieguvums, joģimeņu atbalsts veicinās demogrāfiskās situācijasuzlabošanos un mazinās ģimenes locekļu izbraukšanu uzcitām valstīm darba meklējumos. Papildus sociālāpalīdzība ģimenēm ar bērniem, rosinās vecākus skolotbērnus sava novada izglītības un profesionālās ievirzesskolās.Saņemtā papildus palīdzība varētu veicināt maksāšanupar komunālajiem pakalpojumiem, kas savukārt varētunedaudz uzlabot attiecīgo uzņēmumu finansiālo stāvokli.Tas pats būtu attiecināms arī uz dažādu preču, kurasizmanto ģimenes ar bērniem, tirdzniecību. Būtiska


ietekme uz uzņēmējdarbību nav paredzama.Projekta ietekme uzadministratīvajāmprocedūrāmKonsultācijas arprivātpersonāmNav.Ir bijuši atsevišķi maznodrošināto ģimeņu pārstāvjupriekšlikumi, Sociālajam dienestam tiekoties ariedzīvotājiem Balvu novada pagastos.Domes priekšsēdētājsJ.Trupovnieks2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!