12.07.2015 Views

Fizika

Fizika

Fizika

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dabaszinâtne: <strong>Fizika</strong>9. Zîmçjumâ attçlota raíetes palaiðana no Zemes un tâs nolaiðanâs atpakaï uz Zemes.2. stâvoklis3. stâvoklis1. stâvoklisKurâ no trijiem stâvokïiem uz raíeti iedarbojas gravitâcijas spçki?A. Tikai 3.B. Tikai 1. un 2.C. Tikai 2. un 3.D. 1., 2. un 3.Valsts A B C D* NeatbildçtsLatvija 24,1% 20,4% 30,3% 23,6% 1,5%Lietuva 29,3% 10,1% 9,5% 48,4% 2,7%Singapûra 25,2% 8,7% 16,7% 49,2% 0,2%Krievija 30,4% 9,6% 13,4% 45,5% 1,1%Starptautiski vidçjais 31,3% 13,4% 18,0% 36,1% 1,1%70


Dabaszinâtòu uzdevumi TIMSS 1999. gada pçtîjumâ10. Kurâ zîmçjumâ attçlots labâkais veids kâ noturçt lîdzsvarâ 10 litru un 5 litru spaiòusar ûdeni?A.10 litri5 litriB.10 litri5 litriC.10 litri5 litriD.10 litri 5 litriValsts A B C D* NeatbildçtsLatvija 5,6% 5,6% 5,5% 81,7% 1,7%Lietuva 7,3% 5,7% 6,4% 78,3% 2,4%Singapûra 6,9% 6,0% 10,1% 77,1% 0,0%Krievija 3,9% 1,7% 6,0% 87,5% 0,8%Starptautiski vidçjais 9,4% 8,3% 9,8% 71,0% 1,5%71


Dabaszinâtne: <strong>Fizika</strong>11. Grafiks attçlo automaðînas taisnvirziena kustîbu.125100Attâlums(kilometri)755025015 30 45 60 75Laiks (minûtes)Ar kâdu âtrumu pârvietojas automaðîna?A. 25 kilometri stundâ.B. 50 kilometri stundâ.C. 75 kilometri stundâ.D. 100 kilometri stundâ.Valsts A B C D* NeatbildçtsLatvija 8,2% 5,5% 20,1% 62,4% 3,8%Lietuva 7,2% 11,4% 16,9% 62,0% 2,4%Singapûra 6,4% 5,4% 9,0% 77,5% 1,8%Krievija 13,1% 13,8% 17,2% 50,7% 5,2%Starptautiski vidçjais 11,8% 9,9% 21,5% 54,3% 2,4%12. Sâkoties izrâdei, balta proþektoru gaisma apspîdçja aktrisi sarkanâ kleitâ. Pçkðòi baltâgaisma nodzisa, un zaïa gaisma apspîdçja aktrisi. Kleita izskatîjâs melna. Kâpçc kleitaizskatîjâs melna?A. Kleita atstaroja gaismas zaïos starus.B. Kleita absorbçja gaismas sarkanos starus.C. Kleita absorbçja gaismas zaïos starus.D. Kleita atstaroja gaismas melnos starus.Valsts A B C* D NeatbildçtsLatvija 25,9% 15,5% 35,1% 21,3% 2,2%Lietuva 14,3% 6,4% 35,1% 42,1% 2,2%Singapûra 15,5% 8,8% 62,8% 12,6% 0,4%Krievija 18,8% 4,4% 38,9% 34,4% 3,5%Starptautiski vidçjais 18,1% 11,2% 37,3% 31,9% 1,5%72


Dabaszinâtòu uzdevumi TIMSS 1999. gada pçtîjumâ13. Kurð zîmçjums vislabâk parâda situâciju, kad gaismas stari iet cauri palielinoðai lçcai?A.B.C.D.E.Valsts A B* C D E NeatbildçtsLatvija 15,4% 38,3% 40,6% 2,8% 1,8% 1,1%Latvija 1995 17,3% 37,7% 37,8% 1,4% 1,9% 3,7%Lietuva 17,9% 51,2% 22,5% 1,8% 4,8% 1,7%Singapûra 8,7% 53,8% 32,0% 2,5% 2,9% 0,1%Krievija 17,5% 66,9% 6,4% 1,6% 4,0% 3,5%Starptautiski vidçjais 16,1% 42,4% 28,3% 3,4% 8,3% 1,5%14. No kâda saules starojuma veida âdu aizsargâ pretiedeguma krçms?A. Redzamâ.B. Rentgenstaru.C. Infrasarkanâ.D. Ultravioletâ.E. Mikroviïòu.Valsts A B C D* E NeatbildçtsLatvija 25,3% 3,3% 10,4% 54,5% 4,9% 1,6%Lietuva 14,5% 4,1% 6,6% 70,2% 1,3% 3,3%Singapûra 1,1% 3,1% 2,9% 91,0% 1,5% 0,4%Krievija 12,4% 4,5% 10,4% 65,4% 4,3% 2,9%Starptautiski vidçjais 11,6% 10,4% 9,2% 62,0% 5,0% 1,8%73


Dabaszinâtne: <strong>Fizika</strong>15. Viendabîgs ritenis var brîvi griezties ap asi tâ centrâ. Uz to iedarbojas divivienâdi spçki (tajâ paðâ plaknç). Abi spçki ir vienâdi un lîdzinâs 5N (òûtoniem).Kurâ gadîjumâ ritenis griezîsies?A.5N5NB.5N5NC.5N5ND.5N5NE.5N5NValsts A B C D* E NeatbildçtsLatvija 14,5% 4,0% 3,3% 71,6% 4,7% 1,8%Lietuva 15,4% 6,3% 1,2% 71,7% 3,2% 2,2%Singapûra 22,3% 9,3% 3,6% 59,6% 4,8% 0,4%Krievija 15,0% 3,6% 3,9% 68,4% 4,3% 4,8%Starptautiski vidçjais 16,3% 7,8% 6,5% 61,9% 5,2% 2,3%74


Dabaszinâtòu uzdevumi TIMSS 1999. gada pçtîjumâ16. Zîmçjumos parâdîta baterija un spuldzîte, kas ar vadiem pievienotas daþâdiemmateriâliem.1. spuldzîte 2. spuldzîtealumînija folijaplastmasas karotîte3. spuldzîte 4. spuldzîtemisiòa atslçgagaissKuras spuldzîtes degs?A. Tikai 1.B. Tikai 2. un 3.C. Tikai 1. un 3.D. Tikai 1., 3. un 4.E. Tikai 1., 2. un 3.Valsts A B C* D E NeatbildçtsLatvija 20,3% 5,5% 56,0% 12,2% 3,6% 2,4%Lietuva 20,6% 3,5% 63,2% 6,8% 4,0% 2,0%Singapûra 16,6% 0,9% 79,2% 0,7% 2,5% 0,0%Krievija 7,0% 2,2% 82,0% 3,2% 4,9% 0,8%Starptautiski vidçjais 17,6% 5,4% 64,1% 5,9% 5,8% 1,2%75


Dabaszinâtne: <strong>Fizika</strong>17. Sûkni A un sûkni B izmanto, lai sûknçtu ûdeni no upes. Tabulâ dots ûdens daudzumsstundâ, ko pârsûknç katrs sûknis, un degvielas daudzums, ko stundas laikâ patçrç katrssûknis.Izsûknçtâ ûdensdaudzums 1 stundâ(litri)Patçrçtâ degviela1 stundâ(litri)Sûknis A 1000 1,25Sûknis B 500 0,5a) Kurð no sûkòiem efektîvâk pârvçrð degvielas enerìiju darbâ?Atbilde:________________________b) Paskaidro savu atbildi.Valsts 1 punkts 0 punkti NeatbildçtsLatvija 25,6% 62,0% 12,3%Lietuva 38,4% 49,9% 11,7%Singapûra 49,2% 49,9% 0,8%Krievija 32,6% 52,0% 15,4%Starptautiski vidçjais 30,7% 60,4% 9,0%18. Elektroenerìija baro spuldzi. Kâds ir patçrçtâs elektroenerìijas daudzumssalîdzinâjumâ ar radîtâs gaismas enerìijas daudzumu?a) Patçrçtâs elektroenerìijas daudzums ir:(atzîmç vienu)lielâks nekâ radîtâ gaismas enerìija.mazâks nekâ radîtâ gaismas enerìija.tâds pats kâ radîtâ gaismas enerìija.b) Paskaidro iemeslu, lai apstiprinâtu savu atbildi.Valsts 1 punkts 0 punkti NeatbildçtsLatvija 78,6% 5,1% 16,2%Lietuva 62,7% 13,4% 24,0%Singapûra 93,2% 4,6% 2,1%Krievija 64,5% 15,6% 19,9%Starptautiski vidçjais 72,2% 13,8% 14,1%76


Dabaszinâtòu uzdevumi TIMSS 1999. gada pçtîjumâ19. Ar hçliju pildîtus balonus karstâ, saulainâ dienâ piesçja ârâ pie þoga, kâ parâdîtszîmçjumâ.Pçc daþâm stundâm balonu izmçri palielinâjâs. Paskaidro, kâpçc tâ notika.Valsts 1 punkts 0 punkti NeatbildçtsLatvija 24,3% 49,8% 25,9%Lietuva 41,2% 36,0% 22,7%Singapûra 45,9% 49,9% 4,2%Krievija 35,1% 35,9% 29,1%Starptautiski vidçjais 25,8% 53,4% 20,7%20. Jânis savâ guïamistabâ ar kabatas bateriju apgaismoja sienu no 1 m attâluma.Gaismas aplis bija neliels. Pçc tam viòð ar kabatas bateriju apgaismoja griestus no 2 mattâluma, un gaismas aplis kïuva lielâks.a) Vai griestus sasniedza vairâk gaismas nekâ sienu?(atzîmç vienu)Jâ.Nç.b) Paskaidro savu atbildi.Valsts 1 punkts 0 punkti NeatbildçtsLatvija 29,6% 67,3% 3,1%Lietuva 23,6% 73,1% 3,4%Singapûra 34,0% 65,1% 1,1%Krievija 19,6% 77,9% 2,4%Starptautiski vidçjais 24,1% 72,7% 3,4%77


Dabaszinâtne: <strong>Fizika</strong>21. Roberts un Stefânija katrs izgatavoja kabatas lukturîti, izmantojot vienâdas baterijasun spuldzîtes.Pçc tam viòi lukturîðiem piestiprinâja kartona reflektorus, kâ parâdîts zemâk. Robertareflektors ir izgatavots no balta kartona, bet Stefânijas reflektors no melna kartona.balts reflektorsmelns reflektorsRoberta lukturîtisStefânijas lukturîtisAbus lukturîðus ieslçdza.a) Kurð no lukturîðiem labâk apgaismo sienu 2 metru attâlumâ?(atzîmç vienu)Roberta (baltais reflektors).Stefânijas (melnais reflektors).b) Paskaidro savu atbildi.Valsts 1 punkts 0 punkti NeatbildçtsLatvija 40,7% 57,9% 1,5%Lietuva 47,1% 50,8% 2,1%Singapûra 58,0% 41,3% 0,8%Krievija 57,0% 41,3% 1,7%Starptautiski vidçjais 39,4% 57,4% 3,2%78

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!