ALP HTJ 550_10-LV

manuals.ggp.group.com

ALP HTJ 550_10-LV

PRIEKŠVĀRDS 1 LVCienījamais Pircēj,vispirms mēs gribētu pateikties jums par to, ka izvēlējāties mūsu izstrādājumu un ceram, ka šīs ierīcesizmantošana sagadās jums prieku, un ka tā pilnīgi apmierinās jūsu cerības. Šī rokasgrāmata irsastādīta ar nolūku palīdzēt jums labāk iepazīties ar ierīci un efektīvi izmantot to drošības apstākļos;neaizmirstiet par to, ka rokasgrāmata ir neatņemama ierīces sastāvdaļa, tā ir jātur pie rokas, lai pie tāsjebkurā brīdī varētu griezties, un nododot ierīci citām personām, pievienojiet tai šo rokasgrāmatu.Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, tā ir droša, ja tās izmantošanaslaikā pilnīgi ievēro šajā rokasgrāmatā esošos norādījumus (paredzētā lietošana); jebkurš citslietošanas veids vai norādīto lietošanas, tehniskās apkopes vai remontdarbu drošības noteikumu neievērošanatiek uzskatīta par “nepareizu lietošanu” un noved pie garantijas spēka zaudēšanas un pie jebkurasatbildības noņemšanas no Ražotāja, padarot lietotāju atbildīgu par zaudējumiem, kas saistīti arpaša vai trešo personu īpašuma bojājumiem vai gūtajām traumām.Ja jūs pamanāt nelielas atšķirības starp informāciju šajā rokasgrāmatā un jūsu ierīci, ņemiet vērā, kanepārtrauktas izstrādājumu uzlabošanas dēļ šajā rokasgrāmatā esošā informācija var tikt mainīta beziepriekšēja brīdinājuma un bez pienākuma atjaunot informāciju, drošas lietošanas nolūkos pamatraksturojuminetiek mainīti. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar vietējo izplātītāju. Veiksmi darbā!SATURS1. Galveno sastāvdaļu izvietojums ................................................ 22. Simboli ....................................................................................... 33. Drošības noteikumi .................................................................... 44. Sagatavošanās darbam ............................................................. 65. Dzinēja iedarbināšana - Lietošana - Apturēšana ...................... 76. Mašīnas lietošana ...................................................................... 97. Tehniskā apkope un uzglabāšana ............................................. 108. Traucējumu novēršana ............................................................. 129. Tehniskie dati ............................................................................ 1210. Piederumi ................................................................................. 12


PRODUCT SERVICE2 GALVENO SASTĀVDAĻU IZVIETOJUMSLV1. GALVENO SASTĀVDAĻU IZVIETOJUMS1. Dzinējs2. Griezējierīce (asmens)3. Griešanasaizsargplāksne4. Priekšējais rokturis5. Aizmugurējais rokturis6. Aizmugurējā rokturaatbloķēšanas svira7. Asmens aizsargs10. Pases datu plāksnīte121743 2VADĪBAS ORGĀNIUN UZPILDE11. Slēdzis dzinējaapturēšanai12. Asmens regulētājs(Akseleratora rokturis)13. Akseleratora drošībassvira14. Iedarbināšanasrokturis15. Bagātinātāja (Starter)vadības orgāns16. Uzpildes ierīces(Primer) vadībasorgāns510 16 15 2211 1321. Maisījuma tvertnesvāciņš22. Gaisa filtra vāks14612PASES DATU PLĀKSNĪTE10.1) Marķējums par atbilstībudirektīvai 98/37/EK (2006/42/EK no29/12/2009)10.2) Ražotāja nosaukums un adrese10.3) Akustiskās jaudas līmenis LWAatbilstoši direktīvai 2000/14/EK10.4) Ražotāja pamatmodelis10.5) Ierīces modelis10.6) Pases numurs10.7) Sertificēšanas iestādes zīme10.8) Ražošanas gads10.9) Artikula kods10.10) Izmešu daudzums10.110.810.710.2 10.10 10.3LWAdB10.6 10.5 10.09 10.4


SIMBOLI 3 LV2. SIMBOLI1 2 3 4UZMANĪBU: jūsu nopirktā ierīce ir paredzēta amatieru lietošanai.1) Uzmanību! Bīstamība2) Pirms šīs ierīces izmantošanas izlasiet rokasgrāmatu.3) Pastāv dzirdes neatgriezeniskas zaudēšanasbīstamība.Brīdinām šīs ierīces operatoru, ka nepārtrauktiikdienā izmantojot to normālos apstākļos viņšvar būt pakļauts trokšņa iedarbībai, kura līmenisir vienāds vai ir lielāks par: 85 dB (A).Ir obligāti jāizmanto individuālie aizsarglīdzekļi.Ierīces lietošanas laikā vienmēr izmantojiet aizsargbrilles(jo lidojoši priekšmeti var radīt bī-stamību)un dzirdes aizsarglīdzekļus, tādus kā prettrokšņaķiveres (jo pastāv dzirdes bojājumarisks).Gadījumos, ja pastāv krītošu priekšmetu bīstamība,izmantojiet aizsargķiveri.4) Asmens ir ļoti ass un ar to var viegli sagriezties.PASKAIDROJOŠI SIMBOLI UZ MAŠĪNAS (ja ir)1111) Maisījuma tvertne1212) Bagātinātāja (Starter) vadības orgāns


4 DROŠĪBAS NOTEIKUMILV3. DROŠĪBAS NOTEIKUMIA) SAGATAVOŠANĀS1) Uzmanīgi izlasiet instrukciju. Iepazīstieties arierīces vadības ierīcēm un ar tās pareizu lietošanu.Iemācieties ātri apturēt dzinēju.2) Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajai lietošanai,proti, “no krūmiem ar ierobežota izmērazariem izveidotā dzīvžoga griešanai un izlīdzināšanai”.Jebkurš cits lietošanas veids var būtbīstams un var izraisīt ierīces bojājumu. Parnepareizu lietošanu tiek uzskatīts (tikai piemēralabad, saraksts nav pilns):– jebkura veida zāles pļaušana, it īpaši apmaļutuvumā;– materiālu smalcināšana kompostēšanai;– atzarošana;– mašīnas lietošana materiālu griešanai, kuri navaugu izcelsmes materiāli;– mašīnas lietošana vienlaicīgi vairākāmpersonām.3) Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai ierīci lietotubērni vai cilvēki, kuri nav nepieciešamā līmenī iepazinušiesar instrukciju. Vietējā likumdošanā varbūt noteikts minimālais ierīces operatora vecums.4) Ierīci nedrīkst lietot vairāk kā viena persona.5) Nekad nelietojiet ierīci šādos gadījumos:– ja tuvumā atrodas cilvēki, it sevišķi - bērni, vaidzīvnieki;– ja ierīces operators ir noguris vai slikti jūtas, kāarī ja viņš ir lietojis medikamentus, narkotikas,alkoholu vai vielas, kuras pasliktina refleksusun uzmanību;– ja lietotājs nespēj stingri turēt ierīci ar abāmrokām un/vai darba laikā saglabāt līdzsvarustabili stāvot uz kājām.6) Atcerieties, ka operators vai lietotājs ir atbildīgspar negadījumiem un nejaušiem mantas bojājumiem,kuros ir iesaistītas trešās personas vaito manta.B) DARBĪBAS PIRMS DARBA SĀKŠANAS1) Darba laikā ir jāvalkā atbilstošs apģērbs, kasneierobežo lietotāja kustības.– Valkājiet pieguļošus aizsargapģērbus, kuri ir a-prīkoti ar pretgriešanas aizsardzību.– Izmantojiet cimdus, aizsargbrilles un zābakusar pretgriešanas aizsardzību un ar neslīdošuzoli.– Dzirdes aizsardzībai izmantojiet prettrokšņaaustiņas.– Nevalkājiet šalles, halātus, kaklarotas, brīvusapģērbus un apģērbus ar karājošām daļām,kuras var iestrēgt ierīcē vai darba vietā esošajospriekšmetos.– Ja jums ir gari mati, tad atbilstošā veidā savāciettos.2) UZMANĪBU: BĪSTAMI! Benzīns ir ārkārtīgi viegliuzliesmojoša viela.– uzglabājiet degvielu atbilstošajās kannās,kuras ir apstiprinātas šādai lietošanai;– nesmēķējiet pārvietojot un veicot citas darbībasar degvielu;– lēni atvērtiet tvertnes vāciņu, ļaujot iekšējamspiedienam pakāpeniski samazināties;– uzpildiet degvielu tikai ārpus telpas, izmantojotpiltuvi;– uzpildīšanu veiciet pirms dzinēja iedarbināšanas;nelejiet iekšā degvielu un nenoņemiettvertnes vāciņu, kamēr dzinējs darbojas vai irkarsts;– ja notiek benzīna noplūde, neiedarbiniet dzinēju,bet gan attāliniet ierīci no vietas, kur izlijusidegviela, raugieties, lai nerastos aizdegšanāsiespēja, kamēr degviela nav iztvaikojusi unbenzīna tvaiki nav izklīduši.– nekavējoties noslauciet visu uz ierīci un uz zemiizlijušo benzīnu;– neiedarbiniet ierīci degvielas uzpildes vietā;– izvairieties no degvielas nokļūšanas uz apģērba;ja tā tomēr nokļuvusi uz apģērba, pirmsdzinēja iedarbināšanas pārģērbieties;– vienmēr uzstādiet atpakaļ un labi aizgriezietbenzīna tvertnes un glabāšanas kannas vāciņus;.3) Nomainiet darbnederīgus vai bojātus trokšņaslāpētājus.4) Pirms lietošanas veiciet vispārējo ierīcespārbaudi, īpašu uzmanību pievērsiet sekojošiempunktiem:– akseleratora svirai un drošības svirai ir jākustasbrīvi un bez pārmērīga spēka pielietošanas,pēc atlaišanas tām automātiski un ātrijāatgriežas neitrālajā stāvoklī;– ja netiek nospiesta drošības svira, tad akseleratorasvirai jāpaliek bloķētai;– dzinēja apturēšanas slēdzim ir viegli jāpārvietojasstarp stāvokļiem;– lai novērstu dzirksteļu rašanos, elektrības vadi,it īpaši sveces kabelis, nedrīkst būt bojāti, uzvāznimjābūt pareizi uzstādītam uz sveces;– ierīces aizsargrokturiem jābūt tīriem, sausiemun stingri piestiprinātiem pie ierīces;– asmeņi nekādā gadījumā nedrīkst būt bojāti;5) Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, kavisas aizsargierīces ir pareizi uzstādītas.C) LIETOŠANAS LAIKĀ1) Nedarbiniet dzinēju slēgtās telpās, kurās varsakrāties bīstama tvana gāze.2) Strādājiet tikai dienas gaismā vai ar labu mākslīgoapgaismojumu.


DROŠĪBAS NOTEIKUMI 5 LV3) Jūsu stājai jābūt drošai un stabilai:– ja tas ir iespējams, cenšaties nestrādāt uz mitrasvai slidenas virsmas, kā arī uz pārāk nelīdzenasvai slīpas virsmas, kura nenodrošina o-peratora stabilitāti darba laikā;– izvairieties no nestabilu kāpņu vai platformuizmantošanas;– nekad neskrieniet, bet gan ejiet un pievērsietuzmanību virsmas nelīdzenumiem un iespējamušķēršļu klātbūtnei.4) Dzinēja iedarbināšanas laikā ierīce ir stingrijānobloķē uz zemes, vienai rokai jābūt brīvai:– iedarbiniet dzinēju vismaz 3 metru attālumā nodegvielas uzpildes vietas;– pārliecinieties, ka ierīces darbības rādiusā navcitu cilvēku;– nevirziet trokšņa slāpētāju un, tātad, izplūdesgāzi, uzliesmojošo vielu un materiālu pusē.5) Nemainiet dzinēja iestatījumus un neļaujiettam darboties paaugstinātu apgriezienu režīmā.6) Pārbaudiet, vai ierīces minimālo apgriezienurežīmā asmeni nekustas, un vai pēc paātrināšanasdzinējs ātri atgriežas minimālo apgriezienurežīmā.7) Esiet uzmanīgi, lai asmens spēcīgi neuzdurtossvešķermenim, kā arī uzmanieties no izlidojošiempriekšmetiem, kuri var rasties asmeņu kustībasdēļ.8) Apturēt dzinēju:– vienmēr, kad ierīce tiek atstāta bez uzraudzības.– pirms degvielas uzpildīšanas.9) Apturēt dzinēju un izņemt sveces vadu:– pirms sākat pārbaudīt, tīrīt vai veikt citas darbībasar ierīci;– kad asmens ir uzdūries svešķermenim. Pārbaudiet,vai ierīcei nav radušies bojājumi unveiciet nepieciešamo remontu, pirms atsākatto lietot;– ja mašīna sāk spēcīgi vibrēt (nekavējotiesnosakiet vibrāciju cēloni un veicietnepieciešamas pārbaudes specializētajā servisacentrā).– kad ierīce netiek lietota.D) TEHNISKĀ APKOPE UN UZGLABĀŠANA1) Sekojiet tam, lai visi uzgriežņi un skrūves būtupievilktas, lai pārliecinātos, ka ierīce visu laiku a-trodas drošās darbības stāvoklī. Regulāra tehniskāapkope ir nepieciešama, lai garantētu drošību,un lai saglabātu darbības raksturojumus.2) Neuzpildiet ierīces tvertni ar benzīnu tādāvietā, kur benzīna tvaiki var saskarties ar liesmu,dzirksteli vai spēcīgu siltuma avotu.3) Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms novietojat ierīcijebkādā telpā.4) Lai samazinātu ugunsgrēka risku, sekojiettam, lai uz dzinēja, uz izplūdes trokšņa slāpētājaun benzīna uzglabāšanas vietā nebūtu zaru, lapuun smēres atlieku; neatstājiet telpā tvertnes argriešanas atkritumiem.5) Ja jāiztukšo tvertne, dariet to ārpus telpām unar atdzisušu dzinēju.6) Veicot jebkādas darbības ar griezējierīci, uzvelcietdarba cimdus.7) Sekojiet tam, vai asmeņi ir uzasināti. Visas arasmeni veicamas darbības ir operācijas, kuruveikšanai ir nepieciešamas īpašas iemaņas unatbilstošs aprīkojums; tādējādi, drošības labadtās vienmēr ir jāveic specializētajos centros.8) Drošības nolūkos, nelietojiet ierīci, ja tās detaļasir nodilušas vai bojātas. Bojātas daļas ir jānomaina,nekādā gadījumā tās nedrīkst labot. Izmantojiettikai oriģinālas rezerves daļas.Neatbilstošas kvalitātes daļas var sabojāt ierīciun apdraudēt jūsu drošību.9) Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā!E) TRANSPORTĒŠANA UN PĀRVIETOŠANA1) Katru reizi, kad ierīce ir jāpārvieto vai jātransportē,jārīkojas šādi:– izslēgt dzinēju, uzgaidīt, kamēr asmeņi apstājas,un atvienot sveces uzvāzni;– uzstādīt asmeņu aizsargu;– ņemt ierīci vienīgi aiz rokturiem un novirzīt a-smeņus pretēji pārvietošanas virzienam.2) Pārvietojot ierīci ar transportlīdzekļa palīdzību,tā ir jānovieto tā, lai tā nevienam neradītu bīstamību,un stingri jāpiestiprina, lai izvairītos no ierīcesapgāšanas, kas to var sabojāt vai izraisītdegvielas izliešanu.F) KĀ JĀLASA ROKASGRĀMATARokasgrāmatas tekstā daži paragrāfi, kuros ir izklāstītaīpaši svarīga informācija, ir apzīmēti ardažādas pakāpes apzīmējumiem, tiem ir šādanozīme:PIEZĪMEvaiSVARĪGI Satur precizējumus vai skaidrojumusiepriekš izklāstītai informācijai ar nolūkunesabojāt ierīci vai neizraisīt zaudējumus.UZMANĪBU! Norādījumu neievērošanasgadījumā pastāv traumu gūšanas risks o-peratoram un trešajām personām.BĪSTAMI! Norādījumu neievērošanasgadījumā pastāv smagu traumu gūšanasrisks operatoram un trešajām personām arletāla iznākuma bīstamību.


6 SAGATAVOŠANĀS DARBAMLV4. SAGATAVOŠANĀS DARBAMIEKĀRTAS PĀRBAUDEPirms darba sākšanas ir jāveic šādas darbības:– Pārbaudīt, ka uz ierīces un asmens nav sliktipievilku skrūvju;– pārbaudīt, vai asmeņi ir uzasināti un uz tiemnav bojājumu pazīmju;– pārbaudīt, vai gaisa filtrs ir tīrs;– pārbaudīt, ka aizsargierīces ir labi nostiprinātasun efektīvi darbojas;– pārbaudīt vai rokturi ir labi piestiprināti.• Maisījuma sagatavošana un uzglabāšanaBĪSTAMI!Benzīns un maisījums ir uzliesmojošas vielas!– Uzglabājiet benzīnu un maisījumu degvielaiparedzētajās kannās drošās vietās, kurasatrodas tālu no siltuma avotiem un atklātasliesmas.– Neatstājiet kannas bērniem pieejamās vietās.– Nesmēķējiet maisījuma sagatavošanas laikāun izvairieties no benzīna tvaiku ieelpošanas.MAISĪJUMA SAGATAVOŠANAŠī ierīce ir aprīkota ar divtaktu dzinēju, tātad tā irjāizmanto ar benzīna un smēreļļas maisījumu.SVARĪGI Izmantojot ierīci tikai ar benzīnutiek bojāts dzinējs un tas noved pie garantijasspēka zaudēšanas.SVARĪGI Izmantojiet tikai kvalitatīvudegvielu un smērvielas, lai saglabātu darbībasraksturojumus un garantētu mehānisko daļu ilgukalpošanas laiku.Tabulā ir norādīts benzīna un eļļas daudzums,kurš ir jāizmanto maisījuma sagatavošanai,atkarībā no izmantojamas eļļas tipa.BenzīnsSintētiskā eļļa 2-Taktulitri litri cm 31 0,02 202 0,04 403 0,06 605 0,10 10010 0,20 200• Benzīna raksturojumsIzmantojiet tikai svinu nesaturošu benzīnu (ekoloģiskitīrs benzīns), kura oktānskaitlis navzemāks par 90.SVARĪGI Ekoloģiski tīram benzīnamir tieksme veidot nogulsnes kannā, ja to glabā ilgākpar 2 mēnešiem. Vienmēr izmantojiet svaigubenzīnu!Lai sagatavotu maisījumu:– Ielejiet piemērotajā kannā apmēram benzīnaapjoma pusi.– Pievienojiet visu eļļu, saskaņā ar tabulas datiem.– Ielejiet benzīna atlikušo daļu.– Aizveriet vāciņu un enerģiski sakratiet kannu.• Eļļas raksturojumsIzmantojiet tikai augstas kvalitātes sintētisko eļļu,kura ir paredzēta divtaktu dzinējiem.Pie sava izplātītāja jūs varat iegādāties eļļas, kurasir paredzētas šī tipa dzinējam un nodrošina tālabāku aizsardzību.Šo eļļu izmantošana ļauj izveidot 2% maisījumu,kurš sastāv no 1 eļļas daļas uz katrām 50 benzīnadaļām.SVARĪGI Maisījums ir pakļauts novecošanai.Negatavojiet pārāk lielu maisījumadaudzumu, lai izvairītos no nogulšņu veidošanās.SVARĪGI Maisījuma un benzīna kannāmjābūt atšķirīgām un attiecīgi marķētām, lainesajauktu tās lietošanas laikā.SVARĪGI Periodiski tīriet benzīna uneļļas kannas, lai novāktu iespējamas nogulsnes.


SAGATAVOŠANĀS DARBAM / DZINĒJA IEDARBINĀŠANA - LIETOŠANA - APTURĒŠANA 7 LVDEGVIELAS UZPILDĪŠANABĪSTAMI! Nesmēķējiet uzpildīšanaslaikā un izvairieties no benzīna tvaiku ieelpošanas.UZMANĪBU! Uzmanīgi atveriet kannasvāciņu, jo tās iekšpusē varēja rasties spiediens.Pirms uzpildīšanas:– Enerģiski sakratiet maisījuma kannu.– Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai tābūtu stabilā stāvoklī un lai tvertnes vāciņš a-trastos augšpusē.– Notīriet tvertnes vāciņu un zonu apkārt tam, laiizvairītos no netīrumu nokļūšanas tvertnēuzpildes laikā.– Uzmanīgi atveriet tvertnes vāciņu, lai pakāpeniskisamazinātu spiedienu. Uzpildes laikāizmantojiet piltuvi, neuzpildiet degvielu līdzmalai. (1 zīm.).UZMANĪBU! Vienmēr aizveriet tvertnesvāciņu, piegriežot to līdz galam.UZMANĪBU! Nekavējoties noslaucietvisu uz ierīci un uz zemi izlijušo benzīnu unneiedarbiniet dzinēju, kamēr benzīna tvaikinav izklīduši.5. DZINĒJA IEDARBINĀŠANA - LIETOŠANA - APTURĒŠANADZINĒJA IEDARBINĀŠANAUZMANĪBU! Dzinējs ir jāiedarbina vismaz3 metru attālumā no degvielas uzpildīšanasvietas.Pirms dzinēja iedarbināšanas:– Uzstādiet ierīci stabilā stāvoklī uz zemes.– Noņemiet asmens aizsargierīci.– Pārliecinieties, ka asmens nepieskaras zemeiun citiem priekšmetim.– Pārliecinieties, ka rokturis ir nobloķētscentrālajā stāvoklī.2. Viegli nospiediet “sagatavošanas sūkņa”bumbieri (2) 7-10 reizes tā, lai degviela uzsāktuiziet no spiediena izlīdzinātāja caurules.3. Pagrieziet startera vadības sviru (3) stāvoklī«CHOKE».4. Piespiediet ierīci pie zemes, stingri turot to aizroktura ar vienu roku, lai nezaudētu kontroliiedarbināšanas laikā.UZMANĪBU! Ja ierīce netiek stingri turēta,dzinēja grūdiens var izraisīt operatoralīdzsvara zaudēšanu vai novirzīt asmeni šķēršļavai operatora pusē.• Auksta dzinēja iedarbināšanaPIEZĪME Par “auksto” tiek uzskatīta iedarbināšana,kura tiek veikta vismaz pēc 5 minūtēmpēc dzinēja apturēšanas vai pēc degvielasuzpildīšanas.Lai iedarbinātu dzinēju (2. zīm.):1. Uzstādiet slēdzi (1) stāvoklī «I».5. Lēni pavelciet iedarbināšanas rokturi uz10-15 cm, līdz būs jūtama noteikta pretestība,un tad pavelciet to dažas reizes, līdz dzinējābūs dzirdami pirmie sprādzieni.SVARĪGI Lai izvairītos no auklas pārtrūkšanas,neizvelciet auklu tās pilnā garumā, neļaujiettai pieskarties auklas vadīklas atveres malaiun pakāpeniski atlaidiet rokturi, neļaujot auklai ieietiekšā nekontrolējamā veidā.


8 DZINĒJA IEDARBINĀŠANA - LIETOŠANA - APTURĒŠANALV6. Vēlreiz pavelciet iedarbināšanas rokturi, līdzdzinējs sāk vienmērīgi darboties.7. Pagrieziet startera vadības sviru (3) stāvoklī«RUN».8. Ļaujiet dzinējam darboties minimālo apgriezienurežīmā vismaz 1 minūti pirms paātrinātto līdz maksimālo apgriezienu režīmam.SVARĪGI Ja iedarbināšanas auklasrokturis (4) tiek vairakkārt pavilkts, kamēr starteravadības svira (3) ir stāvoklī «CHOKE», tas var applūdinātdzinēju un to var būt grūti iedarbināt.DZINĒJA APTURĒŠANA (4. zīm.)Lai apturētu dzinēju:– Atlaidiet akseleratora sviru (1) un ļaujiet dzinējamdažas sekundes darboties minimāloapgriezienu režīmā.– Uzstādiet slēdzi (2) stāvoklī «O».UZMANĪBU! Pēc akseleratora uzstādīšanasminimālo apgriezienu režīmā asmeņidažas sekundes turpina kustēties.Gadījumā, ja dzinējs tiek applūdināts, noņemietsveci un viegli pavelciet iedarbināšanas auklasrokturi (5), lai novāktu degvielas pārpalikumu; tadnožāvējiet sveces elektrodus un uzstādiet to atpakaļdzinējā.• Karsta dzinēja iedarbināšanaLai iedarbinātu kārstu dzinēju (proti, uzreiz pēcdzinēja apturēšanas), izpildiet iepriekšējas procedūras1 - 4 - 5 - 6 punktu.DZINĒJA IZMANTOŠANA (3. zīm.)Griezējierīces ātrums tiek regulēts ar akseleratorasviras (1) palīdzību, kura atrodas uz aizmugurējaroktura (2).Šo sviru var nospiest tikai ja tai pašā laikā irnospiesta drošības svira (3).No dzinēja kustība tiek nodota asmeņiem arcentrbēdzes sajūga palīdzību, kas novērš asmeņukustību, kad dzinējs darbojas minimālo apgriezienurežīmā.UZMANĪBU! Neizmantojiet mašīnu, jagriezējierīce kustas, kad dzinējs darbojas minimāloapgriezienu režīmā; šajā gadījumā jāsazināsar vietējo pārstāvi.Pareizs darba ātrums tiek sasniegts, kad akseleratorasvira (1) ir nospiesta līdz galam.SVARĪGI Ierīces pirmo 6-8 stundulietošanas laikā izvairieties no dzinēja darbināšanasmaksimālo apgriezienu režīmā.


IERĪCES LIETOŠANA 9 LV6. IERĪCES LIETOŠANAAr cieņu izturieties pret citiem cilvēkiem unpret apkārtējo vidi:– Cenšaties nekļūt par neērtības cēloni.– Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kasattiecas uz griešanas atkritumu pārstrādi.– Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kasattiecas uz eļļu, benzīna, nodilušo daļu vaijebkuru citu videi nedraudzīgu priekšmetupārstrādi.– Iepakojuma materiāli ir jāutilizē saskaņā arspēkā esošo vietējo likumdošanu.UZMANĪBU! Ja jūs esat ilgstoši pakļautsvibrācijas iedarbībai, jums var rastiesneirovaskulāri traucējumi un bojājumi (tie irzināmi arī kā "Reino fenomens" vai "baltāsrokas fenomens"), ir īpaši, ja jums ir asinsritestraucējumi. Simptomi var parādīties uz rokām,plaukstas pamatiem vai pirkstiem, untie izpaužas kā jūtīguma zaudēšana, notirpums,kņudēšana, sāpes, ādas krāsas vaistruktūras izmaiņa. Šīs pazīmes var pastiprinātieszemas apkārtējās vides temperatūrasgadījumā un/vai ja rokturi tiek turēti pārākcieši. Simptomu rašanās gadījumā ir jāsamazinamašīnas lietošanas ilgums un jāgriežaspie ārsta.UZMANĪBU! Darba laikā valkājiet atbilstošuapģērbu. Vietējais Izplātītājs varsniegt informāciju par aizsarglīdzekļiem negadījumunovēršanai, lai garantētu darbudrošības apstākļos.ROKTURA REGULĒŠANA (5. zīm.)(tikai HTM 60 modelim)Aizmugurējo rokturi (1) var izvietot 3 dažādās pozīcijāsattiecībā pret griezējierīci, lai būtu ērtāk izlīdzinātdzīvžogu.UZMANĪBU! Roktura regulēšanas laikādzinējam jābūt izslēgtam.– Nolaidiet atbloķēšanas sviru (2).– Pagrieziet aizmugurējo rokturi (1) vēlamajāstāvoklī.– Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka atbloķēšanassvira (2) pilnīgi atgriezās augšējāstāvoklī, un ka aizmugurējais rokturis ir labinostiprināts.UZMANĪBU! Darba laikā aizmugurējamrokturim visu laiku jāatrodas vertikālāstāvoklī neatkarīgi no griezējierīces izvietojuma(3).GRIEŠANAS VEIDIUZMANĪBU! Griešanas laikā ierīce visulaiku ir stingri jātur ar abām rokām.UZMANĪBU! Nekavējoties apturietdzinēju, ja darba laikā asmeņi bloķējas vaisapinas dzīvžoga zaros.Visos gadījumos tiek rekomendēts vispirmsapgriezt dzīvžoga abas vertikālas malas un tadaugšējo daļu.• Vertikālā griešana (6. zīm.)Griešana jāveic ar lokveida kustību, virzoties noapakšas uz augšu, turot asmeni pēc iespējastālāk no ķermeņa.• Horizontālā griešana (7. zīm.)Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, kad asmens irnedaudz noliekts (5° - 10°) griešanas virzienā,griežot ar lokveida kustību un pārvietojot ierīci lēniun nepārtraukti, it īpaši ļoti biezu dzīvžogu gadījumā.ASMEŅU IEEĻĻOŠANA DARBA LAIKĀJa darba laikā griezējierīce kļūst pārāk karsta, irjāieeļļo asmeņu iekšējas virsmas.UZMANĪBU! Veicot šo darbību dzinējamjābūt izslēgtam un asmeņiem jābūtnekustīgiem.DARBA PABEIGŠANAPēc darba pabeigšanas:– Apturiet dzinēju, sekojot augstāk izklāstītājiemnorādījumiem (5. nodaļa).– Uzgaidiet, kamēr asmeņi apstājas un uzstādietaizsardzību.


10 TEHNISKĀ APKOPE UN UZGLABĀŠANALV7. TEHNISKĀ APKOPE UN UZGLABĀŠANAPareiza tehniskā apkope ir ļoti svarīga ierīces sākotnējāsdarbības efektivitātes un drošības saglabāšanas.UZMANĪBU! Veicot tehnisko apkopi:– atvienojiet sveces uzvāzni.– Uzgaidiet, kad dzinējs pietiekoši atdzisīs.– Strādājot ar asmeņiem izmantojiet aizsargcimdus.– Asmens aizsargam jābūt uzstādītam, izņemotgadījumus, kad darbības tiek veiktas arasmeni.– Neizlejiet apkārtējā vidē eļļas, benzīnu uncitas piesārņojošas vielas.SVECES PĀRBAUDEPeriodiski noņemiet un notīriet sveci ar metālasukas palīdzību, novācot iespējamas nogulsnes.Pārbaudiet un noregulējiet attālumu starp elektrodiem,lai tas būtu pareizs (9. zīm.).Uzstādiet sveci atpakaļ, līdz galam pieskrūvējotto ar piegādāto atslēgu.Gadījumā, ja elektrodi ir apdedzināti, izolācija irbojāta, kā arī ik pēc 50 darbības stundām sveceir jānomaina pret sveci ar analoģiskiem raksturojumiem.DZINĒJA UN TROKŠŅA SLĀPĒTĀJATĪRĪŠANALai samazinātu ugunsgrēka risku bieži tīriet cilindraribas ar saspiesta gaisa palīdzību un atbrīvojietzonu ap trokšņa slāpētāja no zariem, lapāmun citiem atgriezumiem.KARBURATORA REGULĒŠANAKarburators tiek regulēts rūpnīcā tā, lai nodrošinātuvislielāko efektivitāti visos lietošanas gadījumos,minimālo kaitīgo gāzu noplūdi un saskaņāar spēkā esošo likumdošanu.Nepietiekamas darbspējas gadījumā vispirmspārbaudiet, ka asmeņi nav daļēji bloķēti vai deformēti,tad griezieties pie vietēja Izplātītāja, laiviņš pārbaudītu karburāciju un dzinēju.GAISA FILTRA TĪRĪŠANASVARĪGI Gaisa filtra tīrīšana ir ļotisvarīga ierīces labai un ilgstošai darbībai.Tīrīšana jāveic ik pēc 8-10 darba stundām.Lai notīrītu filtru (8. zīm.):– Atskrūvējiet rokturi (1), noņemiet vāku (2) unfiltrējošo elementu (3).– Izmazgājiet filtrējošo elementu (3) ar ūdeni unziepēm. Neizmantojiet benzīnu vai citus šķīdinātājus.– Nožāvējiet gaisa filtru.– Uzstādiet atpakaļ filtrējošo elementu (3) un vāku(2), pievelkot līdz galam rokturi (1).• Minimālo apgriezienu režīma regulēšanaUZMANĪBU! Griezējierīcei jābūt nekustīgai,kamēr dzinējs darbojas minimālo apgriezienurežīmā. Ja griezējierīce kustas, kaddzinējs darbojas minimālo apgriezienu režīmā,ir jāsazinās ar vietējo pārstāvi, lai viņš pareizāveidā noregulētu dzinēju.REDUKTORA IEEĻĻOŠANA (10. zīm.)Ik pēc 20 darba stundām uzpildiet eļļotāju (1) arspeciālo molibdēna bisulfīda smērvielu.DEGVIELAS FILTRSTvertnes iekšpusē ir uzstādīts filtrs, kas neļaujnetīrumiem nokļūt dzinējā.Vienu reizi gada tiek rekomendēts mainīt šo filtrupie vietēja Izplātītāja.ASMEŅU TĪRĪBAS PĀRBAUDEUZMANĪBU! Periodiski pārbaudiet, vaiasmeņi nav saliekti vai bojāti un vai visas


TEHNISKĀ APKOPE UN UZGLABĀŠANA 11 LVskrūves ir labi pieskrūvētas.Attālums starp asmeņiem nav jāregulē, jo atstarpejau iepriekš ir noregulēta rūpnīcā.Periodiski no iekšējām rievām ir jānovāc atgriezumi,kas var traucēt asmeņu kustībai.Lai veiktu tīrīšanu (11. zīm.):– Atskrūvējiet uzgriežņus (1), izņemiet skrūves(2) un stieni (3).– Rūpīgi notīriet atveres (4) no putekļiem un atgriezumiem.– Ieeļļojiet asmeņu iekšējās virsmas.– Uzstādiet atpakaļ stieni (3) un skrūves (2), novietojotzem uzgriežņiem (1) spraišļus (5) unpaplāksnes (6) un (7).– Līdz galam pievelciet uzgriežņus (1).ĀRKĀRTĒJA TEHNISKĀ APKOPEVisas tehniskās apkopes darbības, kuras naviekļautas šajā rokasgrāmatā ir jāveic vienīgi vietējamizplātītājam.Ja darbības veic ar neatbilstošu rīku palīdzību vainekvalificēts personāls, tas noved pie visu veidugarantiju spēka zaudēšanas.UZGLABĀŠANAPēc darba pabeigšanas rūpīgi notīriet ierīci noputekļiem un atgriezumiem, salabojiet vai nomainietbojātas daļas un ieeļļojiet asmeņus, lai novērstuto rūsēšanu.Ierīce jāuzglabā sausā, no nelabvēlīgiem laikaapstākļiem aizsargātā vietā un ar pareizi uzstādītuasmeņu aizsargu.UZMANĪBU! Pirms darba atsākšanasvienmēr pārbaudiet, ka uzgriežņi (1) ir pievilktilīdz galam.ASMEŅU UZASINĀŠANAUzasināšana ir nepieciešama, kad griešanas e-fektivitāte samazinās un zari bieži iesprūst.UZMANĪBU! Asmeni ar nodilušām griezējmalāmnedrīkst uzasināt, bet tas gan vienmērir jānomaina.SVARĪGI Tiek rekomendēts, lai uzasināšanuveiktu vietējais izplātītājs, jo viņa rīcībā iratbilstošas iekārtas un darbiniekiem ir nepieciešamaszināšanas.Gadījumā, ja ir jāuzasina asmeņi, ir jāizmantosīkgraudainā vīle un ir jāseko sekojošiem norādījumiem(12. zīm.):– Pieslieniet vīli (1) pie griezējmalas (2) zem 45°leņķa un virziet to no augšas uz griezējmalaspusi.– Strādājiet tā, lai vīle pieskartos griezējmalai tikaiaugstāk minētas kustības laikā, atgriežotto sākumstāvoklī, paceliet to.– Noņemiet nelielu materiāla daudzumu.– Novāciet visas atskabargas ar galodas palīdzību.– Pirms asmeņu uzstādīšanas atpakaļ novācietvisas vīlēšanas zīmes un ieeļļojiet tos.ILGSTOŠA UZGLABĀŠANASVARĪGI Ja ir paredzēts, ka ierīcenetiks lietota ilgāk par 2 - 3 mēnešiem, ir jāveicdažas darbības, lai izvairītos no grūtībām ierīceslietošanas atsākšanas laikā un no dzinēja permanentasbojāšanas.• UzglabāšanaPirms ierīces nodošanas uzglabāšanā:– Iztukšojiet degvielas tvertni.– Iedarbiniet dzinēju un darbiniet to minimāloapgriezienu režīmā līdz apstāšanas, lai tiktupatērēta visa tvertnē palikusī degviela.– Ļaujiet dzinējam atdzist un noņemiet sveci.– Ielejiet sveces atverē vienu tējkaroti divtaktudzinējiem paredzētas eļļas (jaunas).– Pavelciet dažas reizes iedarbināšanas auklu,lai izkliedētu eļļu cilindrā.– Uzstādiet sveci atpakaļ, virzulim jābūt augstākajāmaiņas punktā (to var redzēt caur svecesatveri), kas atbilst virzuļa maksimālajai gaitai.• Lietošanas atsākšanaAtsākot ierīces lietošanu:– Noņemiet sveci.– Pavelciet dažas reizes iedarbināšanas auklu,lai novāktu eļļas pārpalikumu.– Pārbaudiet sveci, kā aprakstīts nodaļā“Sveces pārbaude”.– Sagatavojiet ierīci, kā norādīts nodaļā “Sagatavošanāsdarbam”.


12 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA / TEHNISKIE DATI / PIEDERUMILV8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANAKĻŪME IESPĒJAMS CĒLONIS RISINĀJUMS1) Dzinēju nevariedarbināt, vai tasnepaliek darbastāvoklī2) Dzinēju variedarbināt,bet tam ir zemajauda– Nepareiza iedarbināšanas procedūra– Svece ir netīra vai attālums starpelektrodiem nav pareizs– Gaisa filtrs ir aizsprostots– Karburācijas problēmas– Gaisa filtrs ir aizsprostots– Karburācijas problēmas– Sekojiet norādījumiem(sk. 5. nodaļu)– Pārbaudiet sveci (sk. 7. nodaļu)– Notīriet un/vai nomainiet filtru(sk. 7. nodaļu)– Sazinieties ar vietējo Izplātītāju– Notīriet un/vai nomainiet filtru(sk. 7. nodaļu)– Sazinieties ar vietējo Izplātītāju3) Dzinējs darbojasnevienmērīgi vai zemslodzes tas zaudējaudu4) Dzinējam irpārmērīga dūmainība– Svece ir netīra vai attālums starpelektrodiem nav pareizs– Karburācijas problēmas– Nepareizs maisījuma sastāvs– Karburācijas problēmas– Pārbaudiet sveci (sk. 7. nodaļu)– Sazinieties ar vietējo Izplātītāju– Sagatavojiet maisījumu saskaņāar norādījumiem (sk. 4. nodaļu)– Sazinieties ar vietējo Izplātītāju9. TEHNISKIE DATIMODELIS.................................................................................................. HTJ 550Apjoms ............................................................................................ cm 3 24,5Jauda ............................................................................................... kW 0,85Svece ...................................................................................................... NHSP LD L8RTF YBenzīna : eļļas attiecība ........................................................................... 50 : 1Tvertnes tilpums ............................................................................... litri 0,33Griešanas garums ........................................................................... mm 610Akustiskā spiediena līmenis operatora ausīs (ISO 11201) ............ dB(A) 102,1Mērījuma kļūda (2006/42/EK - EN 27574) ................................... dB(A) 3,0Izmērītais akustiskās jaudas līmenis (ISO 3744) .......................... dB(A) 107,1Mērījuma kļūda (2006/42/EK - EN 27574) ................................... dB(A) 3,0Vibrācijas līmenis (EN 774 - EN 28662) ......................................... m/s 2 2,97Mērījuma kļūda (2006/42/EK - EN 12096) ..................................... m/s 2 1,5Masa .................................................................................................. kg 5,510. PIEDERUMIAr šo mašīnu ir paredzēts lietot griezējierīces, uzkuriem ir norādīts šāds kods:23305004/0Ņemot vērā izstrādājuma attīstību, iespējams, kaaugstāk norādītās griezējierīces ar laiku tiksaizvietotas ar citām griezējierīcēm ar līdzīgiemraksturojumi un lietošanas drošības līmeni.

More magazines by this user
Similar magazines