Finanšu rādītāji par 2013.gada 2.ceturksni - Baltikums

baltikums.online.lv

Finanšu rādītāji par 2013.gada 2.ceturksni - Baltikums

PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATSPĀRSKATA PERIODS01.01.2013- 30.06.2013


AAS “BALTIKUMS” VALDES UN PADOMES SASTĀVSUZ 2013. GADA 30. JŪNIJUPADOMES SASTĀVS:Padomes priekšsēdētājs:Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja vietnieks:Padomes loceklis:Aleksandrs PeškovsSergejs PeškovsOļegs ČepuļskisVALDES SASTĀVS:Valdes priekšsēdētājs:Valdes loceklis:Valdes loceklis:Valdes loceklisEduards ReinicānsRegina LubganeAleksandrs PolunočevsViktorija Šestakova/82


Pozīcijas nosaukumsBILANCES PĀRSKATS2013. gada 30.jūnijs(pārskata perioda pēdējais datums)PārskataperiodsIepriekšējaispārskata gadsMateriālie aktīvi 73 730 102 909Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās 2 848 814 2 911 088Nemateriālie aktīvi 53 388 65 759Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā - -Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - -Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 293 569 984 705Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi aratspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā- -Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1 261 671 427 632Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi - -Aizdevumi un debitoru parādi 2 209 949 1 192 887Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 717 876 585 985Citi aktīvi 18 061 35 343Pārapdrošināšanas līgumi 64 778 76 490Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pretkredītiestādēm9 104 424 10 232 331Kopā aktīvi 17 646 260 16 615 129Kapitāls un rezerves 4 969 872 5 886 357Apdrošināšanas saistības 11 226 540 9 607 258Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības - -Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšusaistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā- -Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 1 244 289 906 962Uzkrājumi 49 544 49 544Nodokļu saistības 98 413 83 907Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 57 602 81 101Kopā saistības 12 676 388 10 728 772Kopā kapitāls, rezerves un saistības 17 646 260 16 615 129/83


PARAKSTĪTĀ APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA, IZMAKSĀTĀSAPDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS UN NETO DARBĪBAS IZDEVUMI PAAPDROŠINĀŠANAS VEIDIEM2013. gada 31.marts(pārskata perioda pēdējais datums)Apdrošināšanas veidsNelaimes gadījumuapdrošināšanaParakstītā apdrošināšanasprēmijaIzmaksātāsapdrošināšanasatlīdzībasbruto neto bruto netoNetodarbībasizdevumi88 662 85 485 20 344 20 344 27 066Veselības apdrošināšana 1 595 933 1 595 933 580 425 580 425 276 236Sauszemes transportaapdrošināšana1 153 924 1 153 924 833 326 822 989 365 673Gaisakuģu apdrošināšana - - - - -Kuģu apdrošināšana 285 285 - - 37Kravu apdrošināšana 263 -871 - - 518Īpašuma apdrošināšana pretuguns un dabas stihijupostījumiemĪpašuma apdrošināšana pretcitiem zaudējumiem270 179 246 408 47 006 47 006 127 544115 791 105 604 20 146 20 146 54 662Pieņemtā pārapdrošināšana 7 637 7 637 - - 5 847Kuģu īpašnieku civiltiesiskāsatbildības apdrošināšanaVispārējās civiltiesiskāsatbildības apdrošināšana- - - - -538 078 535 267 65 695 65 695 181 612Kredītu apdrošināšana 10 088 10 088 -2 904 -2 904 1 668Galvojumu apdrošināšana 810 021 810 021 520 898 520 898 314 230Dažādu finansiālo zaudējumuapdrošināšana780 780 - - 363Palīdzības apdrošināšana 437 875 437 875 72 558 72 558 219 030OCTAA 2 983 596 2 860 362 2 286 138 2 265 424 829 873Pārskata perioda rādītāji 8 013 112 7 848 798 4 443 632 4 412 581 2 404 359/84


DARBĪBAS RĀDĪTĀJI2013. gada 30.jūnijs(pārskata perioda pēdējais datums)Apdrošināšanas veidsZaudējumurādītājsIzdevumurādītājsKombinētaisrādītājsNelaimes gadījumu apdrošināšana 31.63% 34.02% 65.66%Veselības apdrošināšana 79.08% 32.80% 108.88%Sauszemes transporta apdrošināšana 76.94% 32.29% 109.23%Gaisakuģu apdrošināšana - - -Kuģu apdrošināšana 60.00% 148.00% 208.00%Kravu apdrošināšanaĪpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihijupostījumiem(2.32%) 44.46%42.15%16.11% 53.75% 69.86%Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem 16.11% 53.75% 66.86%Pieņemtā pārapdrošināšana - 76.56% 76.56%Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana - - -Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10.89% 52.24% 63.13%Kredītu apdrošināšana (38.25)% 25.06% (13.19)%Galvojumu apdrošināšana 146.63% 39.94% 186.57%Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (6.34%) 10.85% 4.51%Palīdzības apdrošināšana 20.92% 58.24% 79.16%OCTAA 76.64% 29.94% 106.58%Pārskata perioda rādītāji 74.44% 35.92% 110.36%Zaudējumu rādītājs, neto=Piekritušās atlīdzību prasības, neto/Nopelnītās prēmijas, netoIzdevumu rādītājs, neto=(Neto darbības izdevumi+Citi tehniskie izdevumi, neto)/Nopelnītāsprēmijas, netoKombinētais rādītājs= Zaudējumu rādītājs + Izdevumu rādītājs/85


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS2013. gada 30. jūnijs(pārskata perioda pēdējais datums)Pozīcijas nosaukumsPārskataperiodāIepriekšējāpārskata gadaatbilstošajāperiodāNopelnītās prēmijas 6 694 054 5 719 287Citi tehniskie ienākumi, neto - -Piekritušās atlīdzību prasības, neto (4 983 215) (3 164 274)Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs,neto- -Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs - -Gratifikācijas, neto - -Neto darbības izdevumi (2 404 359) (2 323 831)Citi tehniskie izdevumi, neto - -Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs - -Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi unkomisijas naudas maksājumi- -Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi 6 957 33 141Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem unfinanšu saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībācaur peļņas vai zaudējumu aprēķinuNeto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiemfinanšu aktīviem un finanšu saistībāmNeto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajāvērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībāmar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā39 481 69 212(34 004) (25 574)- -Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts 9 009 22 348Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbībasnodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriāloaktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi- -Nolietojums (57 286) (52 507)Vērtības samazināšanās zaudējumi - -Negatīvā nemateriālā vērtība - -Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (729 363) 277 802/86


RISKA PĀRVALDES ANALĪZELai nodrošinātu finansiālu stabilitāti un efektīvu ASS „Baltikums” darbību, tika radīta darbībasrisku pārvaldes sistēma, kura ir iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa.Sabiedrības darbības risku veido gaidāmo vai neparedzētu notikumu nelabvēlīga iedarbība uzsabiedrības kapitālu un ienākumiem, pārsniedzot sabiedrības prognozējamo un rīcības plānāparedzēto līmeni.Risku pārvaldes sistēma tiek reglamentēta ar iekšējiem normatīviem dokumentiem. Riskupārvaldi īsteno sabiedrības padome un valde, struktūrvienību vadītāji, iekšējās revīzijas dienests.Riska pārvaldes kopējā shēma sabiedrībā balstās uz tradicionālās daudz līmeņu limitēšanassistēmas un limitu ievērošanas kontroles visos vadības līmeņos.AAS Baltikums risku pārvaldīšanas sistēmas pamatelementi:• būtisko risku identificēšana visos sabiedrības darbības veidos;• risku mērīšana, novērtēšana, sabiedrībai pieņemamu risku līmeņu noteikšana;• risku pārvaldīšanas procedūras ieviešana;• risku līmeņa nepārtraukta kontrole, risku pārvaldīšanas politikas un procedūras izpildeskontrole;• risku pārvaldīšanas sistēmas stāvokļa neatkarīgais monitorings.AAS Baltikums risku pārvaldīšanas sistēmas darbības riskus iekļaut sekojošās grupās:• apdrošināšanas tehniskais risks;• operacionālais risks;• investīciju risks;• kredītrisks;• tirgus risks;• likviditātes risks.Apdrošināšanas tehniskais risks ir saistīts ar visām sabiedrības apdrošināšanas unpārapdrošināšanas operācijām, ar apdrošināšanas saistību izpildi, ar apdrošināšanas tarifu untehnisko rezervju aprēķinu, ar apdrošināšanas operāciju rentabilitāti.Riska rašanās iemesli.• Apdrošināšanas tarifu nekvalitatīvs aktuārs aprēķins, tarifu politikas neievērošana;• apdrošināšanas operāciju faktiskā zaudējuma rādītāja novirze no aprēķina rādītāja;• apdrošināšanas tehnisko rezervju apmēra nepareizs (nepienācīgs) vērtējums;• anderraitinga politikas un procedūras neievērošana;• apdrošinātā riska nepieciešamās pārapdrošināšanas nenoformēšana.Riska pārvalde un kontrole.• Aktuāru metožu izmantošana apdrošināšanas tarifu un tehnisko rezervju aprēķināšanai, kastiek balstīta uz patstāvīgu apdrošināšanas statistikas analīzi;• apdrošināšanas portfeļa diversifikācija,• limitu uzstādīšana par apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un par apdrošināšanas atlīdzībuizmaksu sabiedrības amatpersonām;• limitu saglabāšanas kontrole, tarifu, finanšu disciplīna visos vadības līmeņos;• kārtīga risku izvēle, saskaņā ar apstiprinātām apdrošināšanas metodikām;• risku nodošana pārapdrošināšanā saskaņā ar apstiprinātu pārapdrošināšanas programmu./87


Operacionālais risks ir saistīts ar neadekvātu vai neveiksmīgu iekšējo procesu norisi,cilvēku un sistēmas darbības kļūdu dēļ.Riska rašanās iemesli.• Programmās notikušajām kļūdām, defektiem;• tehnikas līdzekļu, komunikāciju bojāšanos;• informācijas sistēmām nodarītais zaudējums sakarā ar trešo personu ļaunprātīgu rīcību;• ļaunprātīga kļūdu pielaišana apdrošināšanas, grāmatvedības un finanšu pārskatudokumentos;• sabiedrības iekšējās informācijas un aktīvu izmantošana, ko pielaiž darbinieki saviempersonīgajiem mērķiem.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta atbilstoši politikai un informācijas aizsardzības procedūrām, personāla vadību,tehniskiem līdzekļiem, aizsardzības mēru pielietošana pret apdrošināšanas krāpšanos sabiedrībasinteresēs.Investīciju risks ir saistīts ar sabiedrības investīcijas darbību:• investīciju ieguldījumu atdeves samazināšanās;• aktīvu nepietiekoša likviditāte.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta apbilstoši sabiedrības investīciju politikai, kura ir balstīta uz likuma „Apdrošināšanassabiedrību un to uzraudzības likuma” prasībām, droši, daudzveidīgi, likvīdiem un peļņu nesoši.Kredītrisks ir saistīts ar sabiedrības naudas līdzekļu esamību bankas kontos, debitoruparādiem, aizdevumu un galvojumu piešķiršanu:• pastāv pārmērīga paļaušanās uz atsevišķu banku;• apdrošināšanas ņēmēju, starpnieku, pārapdrošinātāju finanšu saistību neizpilde;• saistību neizpilde pēc izsniegtajiem aizdevumiem, galvojumiem.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta, uzliekot limitu naudas līdzekļiem kurus ievieto vienā bankā, patstāvīgi kontrolējotdebitoru parādus, limitu ievērošanas, aizdevuma un galvojuma izsniegšanas procedūras kontrole.Tirgus risks ir saistīts ar tirgus faktoru izmaiņām:• ārējā vidē notiekošās izmaiņas (politiskā, ekonomiskā, likumdošanā);• konkurences pastiprināšanās;• pārdošanu kanālu zaudēšana;• valūtu kursa mainīšanās;• inflācija.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta pateicoties, pastāvīgām monitoringa izmaiņām apdrošināšanas un finanšu tirgū,valdes operatīvu lēmumu pieņemšana saistībā ar sabiedrības darbības dotā tirgus ietekmi uzminimizāciju.Likviditātes risks ir saistīts ar varbūtību, ka sabiedrība nespēs bez ievērojamiemzaudējumiem izpildīt savas saistības, ja būtiski un nelabvēlīgi mainās tirgus faktori, un arīlikvidācijas gadījumā.Riska pārvalde un kontrole.Tiek realizēta ar investīciju politikā noteikto limitu kontroli, izmantojot naudas plūsmas kustībaskontroli un prognozes, monitoringa visu sabiedrības darbību risku veidus./88

More magazines by this user
Similar magazines