Finanšu rādītāji par 2012.gada 4.ceturksni - Baltikums

baltikums.online.lv

Finanšu rādītāji par 2012.gada 4.ceturksni - Baltikums

Pozīcijas nosaukumsBILANCES PĀRSKATS2012. gada 31.decembris(pārskata perioda pēdējais datums)PārskataperiodsIepriekšējaispārskata gadsMateriālie aktīvi 109 837 144 701Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās 2 899 658 1 111 522Nemateriālie aktīvi 65 887 65 700Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā - -Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - -Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 984 706 785 563Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi aratspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā- -Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 427 632 682 820Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi - -Aizdevumi un debitoru parādi 1 278 944 2 548 608Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 585 940 531 648Citi aktīvi 35 343 75 806Pārapdrošināšanas līgumi 76 490 93 871Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pretkredītiestādēm10 232 331 10 679 250Kopā aktīvi 16 696 768 16 719 489Kapitāls un rezerves 5 957 254 6 162 763Apdrošināšanas saistības 9 607 258 9 401 173Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības - -Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšusaistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā- -Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 934 130 988 939Uzkrājumi 49 544 26 920Nodokļu saistības 84 425 84 494Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 64 157 55 200Kopā saistības 10 739 514 10 556 726Kopā kapitāls, rezerves un saistības 16 696 768 16 719 489/83


PARAKSTĪTĀ APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA, IZMAKSĀTĀSAPDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS UN NETO DARBĪBAS IZDEVUMI PAAPDROŠINĀŠANAS VEIDIEM2012. gada 31.decembris(pārskata perioda pēdējais datums)Apdrošināšanas veidsNelaimes gadījumuapdrošināšanaParakstītā apdrošināšanasprēmijaIzmaksātāsapdrošināšanasatlīdzībasbruto neto bruto netoNetodarbībasizdevumi157 755 154 499 25 895 25 895 57 615Veselības apdrošināšana 672 971 672 971 554 175 554 175 172 620Sauszemes transportaapdrošināšana2 303 143 2 303 143 1 477 325 1 467 800 824 496Gaisakuģu apdrošināšana - - - - -Kuģu apdrošināšana - - - - -Kravu apdrošināšana 5 549 5 549 243 243 1 349Īpašuma apdrošināšana pretuguns un dabas stihijupostījumiemĪpašuma apdrošināšana pretcitiem zaudējumiem518 313 481 740 142 290 142 290 269 164222 134 206 460 60 982 60 982 115 354Pieņemtā pārapdrošināšana 12 093 12 093 - - 9 477Kuģu īpašnieku civiltiesiskāsatbildības apdrošināšanaVispārējās civiltiesiskāsatbildības apdrošināšana- - - - -672 292 670 972 53 967 53 967 284 061Kredītu apdrošināšana 9 491 9 491 - - 1 580Galvojumu apdrošināšana 1 669 037 1 669 037 658 722 658 722 832 369Dažādu finansiālo zaudējumuapdrošināšana14 056 14 056 - - 4 466Palīdzības apdrošināšana 782 283 782 283 93 497 93 497 442 460OCTAA 5 858 612 5 571 634 3 945 356 3 819 809 1 916 999Pārskata perioda rādītāji 12 897 729 12 553 928 7 012 452 6 877 380 4 932 010/84


DARBĪBAS RĀDĪTĀJI2012. gada 31.decembris(pārskata perioda pēdējais datums)Apdrošināšanas veidsZaudējumurādītājsIzdevumurādītājsKombinētaisrādītājsNelaimes gadījumu apdrošināšana 19.54% 39.75% 59.30%Veselības apdrošināšana 74.37% 21.92% 96.30%Sauszemes transporta apdrošināšana 67.55% 36.21% 103.75%Gaisakuģu apdrošināšana - - -Kuģu apdrošināšana 0.00% 0.00% 0.00%Kravu apdrošināšanaĪpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihijupostījumiem(1.71%) 30.02%28.31%23.14% 60.29% 83.43%Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem 23.14% 60.29% 83.43%Pieņemtā pārapdrošināšana - 78.37% 78.37%Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana - - -Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (4.03%) 47.39% 43.37%Kredītu apdrošināšana (0.44%) 16.42% 15.98%Galvojumu apdrošināšana 46.46% 55.07% 101.52%Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (2.13%) 36.15% 34.02%Palīdzības apdrošināšana 12.18% 59.74% 71.92%OCTAA 70.26% 36.49% 106.75%Pārskata perioda rādītāji 56.36% 41.13% 97.50%Zaudējumu rādītājs, neto=Piekritušās atlīdzību prasības, neto/Nopelnītās prēmijas, netoIzdevumu rādītājs, neto=(Neto darbības izdevumi+Citi tehniskie izdevumi, neto)/Nopelnītāsprēmijas, netoKombinētais rādītājs= Zaudējumu rādītājs + Izdevumu rādītājs/85


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS2012. gada 31. decembris(pārskata perioda pēdējais datums)Pozīcijas nosaukumsPārskataperiodāIepriekšējāpārskata gadaatbilstošajāperiodāNopelnītās prēmijas 11 990 868 10 219 544Citi tehniskie ienākumi, neto - -Piekritušās atlīdzību prasības, neto (6 758 611) (5 748 251)Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs,neto- -Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs - -Gratifikācijas, neto - -Neto darbības izdevumi (4 932 010) (4 321 760)Citi tehniskie izdevumi, neto - -Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs - -Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi unkomisijas naudas maksājumi- -Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi 81 626 236 685Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem unfinanšu saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībācaur peļņas vai zaudējumu aprēķinuNeto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiemfinanšu aktīviem un finanšu saistībāmNeto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajāvērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībāmar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā(128 129) 83 222113 945 (123 105)- -Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts (16 415) 18 261Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbībasnodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriāloaktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi- -Nolietojums (93 255) (138 873)Vērtības samazināšanās zaudējumi - -Negatīvā nemateriālā vērtība - -Pārskata perioda peļņa/zaudējumi 258 019 225 723/86


RISKA PĀRVALDES ANALĪZELai nodrošinātu finansiālu stabilitāti un efektīvu ASS „Baltikums” darbību, tika radīta darbībasrisku pārvaldes sistēma, kura ir iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa.Sabiedrības darbības risku veido gaidāmo vai neparedzētu notikumu nelabvēlīga iedarbība uzsabiedrības kapitālu un ienākumiem, pārsniedzot sabiedrības prognozējamo un rīcības plānāparedzēto līmeni.Risku pārvaldes sistēma tiek reglamentēta ar iekšējiem normatīviem dokumentiem. Riskupārvaldi īsteno sabiedrības padome un valde, struktūrvienību vadītāji, iekšējās revīzijas dienests.Riska pārvaldes kopējā shēma sabiedrībā balstās uz tradicionālās daudz līmeņu limitēšanassistēmas un limitu ievērošanas kontroles visos vadības līmeņos.AAS Baltikums risku pārvaldīšanas sistēmas pamatelementi:• būtisko risku identificēšana visos sabiedrības darbības veidos;• risku mērīšana, novērtēšana, sabiedrībai pieņemamu risku līmeņu noteikšana;• risku pārvaldīšanas procedūras ieviešana;• risku līmeņa nepārtraukta kontrole, risku pārvaldīšanas politikas un procedūras izpildeskontrole;• risku pārvaldīšanas sistēmas stāvokļa neatkarīgais monitorings.AAS Baltikums risku pārvaldīšanas sistēmas darbības riskus iekļaut sekojošās grupās:• apdrošināšanas tehniskais risks;• operacionālais risks;• investīciju risks;• kredītrisks;• tirgus risks;• likviditātes risks.Apdrošināšanas tehniskais risks ir saistīts ar visām sabiedrības apdrošināšanas unpārapdrošināšanas operācijām, ar apdrošināšanas saistību izpildi, ar apdrošināšanas tarifu untehnisko rezervju aprēķinu, ar apdrošināšanas operāciju rentabilitāti.Riska rašanās iemesli.• Apdrošināšanas tarifu nekvalitatīvs aktuārs aprēķins, tarifu politikas neievērošana;• apdrošināšanas operāciju faktiskā zaudējuma rādītāja novirze no aprēķina rādītāja;• apdrošināšanas tehnisko rezervju apmēra nepareizs (nepienācīgs) vērtējums;• anderraitinga politikas un procedūras neievērošana;• apdrošinātā riska nepieciešamās pārapdrošināšanas nenoformēšana.Riska pārvalde un kontrole.• Aktuāru metožu izmantošana apdrošināšanas tarifu un tehnisko rezervju aprēķināšanai, kastiek balstīta uz patstāvīgu apdrošināšanas statistikas analīzi;• apdrošināšanas portfeļa diversifikācija,• limitu uzstādīšana par apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un par apdrošināšanas atlīdzībuizmaksu sabiedrības amatpersonām;• limitu saglabāšanas kontrole, tarifu, finanšu disciplīna visos vadības līmeņos;• kārtīga risku izvēle, saskaņā ar apstiprinātām apdrošināšanas metodikām;• risku nodošana pārapdrošināšanā saskaņā ar apstiprinātu pārapdrošināšanas programmu./87

More magazines by this user
Similar magazines