publicēt mājas lapā, sadaļā „Atalgojums” - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

publicēt mājas lapā, sadaļā „Atalgojums” - Aizputes Novads

vadītāja12 Indra Bērica Aizputes pilsētas kultūras nama 300.98direktore13 Juris Birulis Dežūrdienesta patruļnieks 382.3614 Natālija Birzniece Kalvenes pagasta Bāriņtiesas locekle 306.4415 Ilga Bloka Kazdangas PII " Ezītis" vadītāja, 461.33Māteru Jura Kazdangas pamatskolaspamatizglītības skolotāja16 Mairolds Blūms Dzērves pamatskolas direktors, 517.88Pamatizglītības skolotājs17 Lidija Braša Cīravas pagasta pārvaldes Bāriņtiesas 264.26locekle, Iepirkumu komisijas locekle ,Cīravas pagasta pārvaldes sekretāre18 Ineta Butāne Aizputes novada Būvvaldes vadītāja 220.3819 Gunta Butrima Cīravas pagasta pārvaldes Iepirkumu 274.60komisjias locekle, Aizputes novadaAttīstības nodaļas projektu vadītāja20 Vita Buzoverova Aizputes vidusskolas direktores 485.76vietniece21 Santa Celmiņa Lažas pagasta bibliotēkas vadītāja 179.9022 Aina Cērmane Apriķu novadpētniecības muzeja 460.68vadītāja, Lažas pagasta pārvaldesIepirkumu komisijas locekle, Apriķupamatskolas pamatizglītības skolotāja23 Spodris Cīrulis Dežūrdienesta patruļnieks 451.4924 Artis Čanders Cīravas pagasta pārvaldes vadītājs 492.4025 Dzintra Derkevica Pašvaldības aģentūras " Sociālais 325.03dienests" sociālā darbiniece26 Vilma Dreija Pašvaldības aģentūras " Sociālais 251.19dienests" sociālā darbiniece27 Aija Dreimane Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 498.73direktore, Pamatizglītības skolotāja,Kvalitātes komisijas locekle,Kazdangas pagasta pārvaldesIepirkumu komisijas locekle28 Dace Dzene Aizputes veselības un sociālās aprūpes 175.86centra vadītāja29 Astrīda Eņģele Aizputes novada domes izpilddirektore, 576.55Dzīvojamo māju privatizācijaskomisijas locekle, Iepirkumu komisijaslocekle30 Daiga Freimane Kalvenes pagasta Kultūras nama 213.7231 MāraValdaGedoviusavadītājaAizputes novada Aizputes pilsētasbāriņtiesas locekle, Dzīvokļu komisijaslocekle32 Renāte Goldberga Aizputes pagasta pamatskolas direktoravietniece izglītības jomā,pamatizglītības skolotāja143.79355.76


Pamatizglītības skolotāja64 Elita Malovka Aizputes novada domes izpilddirektore 416.64izglītības jomā65 Olga Mātere Aizputes pagasta Bibliotēkas vadītāja 105.3966 Lolita Mazdrēvica Kalvenes pamatskolas pamatizglītības 465.82skolotāja, Kavalitātes komisjiaslocekle, Kalvenes pagasta pārvaldesBāriņtiesas priekšsēdētāja67 Juris Moisejs Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs 512.0168 Biruta Neiburga Aizputes pagasta pamatskolas 338.60pamatizglītības skolotāja, Kavlitāteskomisijas locekle69 Rigonda Ņikiforova Kazdangas pils muzeja krājumu 159.61glabātāja70 Imants Ozols Aizputes novada domes Deputāts, 529.05Novada Attīstības komitejas loceklis,Izglītības un sporta komitejas loceklis,Aizputes mākslas skolas profesionālāsievirzes izglītības skolotājs, Lažasspeciālās internātpamatskolas pedagogs71 Nora Patmalniece Aizputes novada domes juriskonsults, 389.58privatizācijas un pašvaldības īpašumaatsavināšanas komisijas locekle72 Anita Pelude Aizputes novada domes Deputāte, 10.82Finanšu, budžeta un licencēšanaskomitejas locekle, Novada attīstībaskomitejas locekle73 Juris Pētersons Dežūrdienesta patruļnieks 292.0574 Gita Petrovica Dzērves pamatskolas direktora 550.76vietniece, Pamatizglītības skolotāja75 Andris Petrovics Aizputes pagasta pārvaldes vadītājs, 556.54Aizputes pagasta pārvaldes Iepirkumukomisjias loceklis76 Dace Pole Aizputes novada Neklātienes525.41vidusskolas direktore, vispārējāsvidējās izglītības skolotāja77 Inta Putniņa Aizputes novada domes deputāte 61.2278 Vita Roģe Kalvenes pamatskolas Kvalitātes 440.44komisjias locekle, Pamatiglītībasskolotāja, Pulciņa skolotāja79 Irēna Roze Aizputes novada Neklātienes297.57vidusskolas direktores vietniece,Vispārējās vidējās izglītības skolotājs80 Valda Rudīte Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 491.31Kvalitātes komisijas locekle,Kazdangas pagasta pārvaldesBāriņtiesas locekle81 Inta Ruduka Kalvenes pagasta Bibliotēkas vadītāja 206.9682 Egils Rūtenbergs Aizputes novada domes Deputāts, 86.77


Finanšu, budžeta un licencēšanaskomitejas loceklis, Izglītības un sportakomitejas loceklis, Cīravas pagastapārvaldes sporta metodiķis, Cīravaspagasta pārvaldes Iepirkumu komisijasloceklis83 Gita Sedola Aizputes novada domes Zemeskomisijas locekle, Dzīvojamo mājuprivatizācijas komisijas locekle,Sabiedrisko apstādījumu unlabiekārtošanas komisijas locekle,Aizputes novada domes Attīstībasnodaļas vadītāja/domes teritorijasplānotāja84 Skaidrīte Segliņa Kalvenes pamatskolas direktore,Pamatizglītības skolotāja85 Aivars Selderiņš Kalvenes pagasta pārvaldes Komunālāssaimniecības vadītājs, Kalvenes pagastapārvaldes Iepirkumu komisijas loceklis86 Ivars Silacērps Aizputes novada Būvvaldesbūvinspektors87 Valda Sisene Kazdangas Ambulances vadītāja,feldšere, Kazdangas bāriņtiesas locekle88 Gundars Sisenis Aizputes novada domes Deputāts,Novada attīstības komitejas loceklis,Finanšu, budžeta un licencēšanaskomitejas loceklis89 Ilze Spīre Aizputes Novadpētniecības muzejaKrājumu komisijas locekle, Aizputesvidusskolas Vispārējās vidējāsizglītības skolotāja, Skolēnu jaunradescentra pulciņa skolotāja, AizputesMākslas skolas Profesionālās ievirzesizglītības skolotāja90 Iveta Šile Aizputes novada domes Iepirkumukomisijas locekle, Aizputes pagastapārvaldes Iepirkumu komisijas locekle,Aizputes novada domes Attīstībasnodaļas projektu vadītāja91 Aivars Šilis Aizputes novada domes priekšsēdētājs,Finanšu , budžeta un licencēšanaskomitejas priekšsēdētājs, Zemeskomisijas loceklis92 Iveta Šķubure Aizputes novada domes Deputāte,Finanšu, budžeta un licencēšanaskomitejas locekle, Novada attīstībaskomitejas locekle, Zemes komisjiaslocekle, Kalvenes pagasta pārvaldesIepirkumu komisijas locekle, Kalvenespagasta pārvaldes sekretāre401.78480.50244.05294.07207.8111.01646.53306.51775.13430.10


93 Indra Šmite Aizputes novada Cīravas pagasta 376.50bērtiņtiesas prieksšsēdētāja94 Sandra Šmiukše Kalvenes pamatskolas Kvalitātes 413.27komisjias locekle, Pamatizglītībasskolotāja95 Aina Šustere Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 363.10Kvalitātes komisjias locekle,Pamatizglītības skolotāja96 Dace Tamuža Aizputes vidusskolas direktores 666.95vietniece, Vispārējās vidējās izglītībasskolotāja97 Ērika Tiļuga Aizputes pagasta pamatskolas 353.44Kvalitātes komisijas locekle,Pamatizglītības skolotāja, Pulciņaskolotāja98 Linards Tiļugs Aizputes novada domes Deputāts, 645.02Finanšu, budžeta un licencēšanaskomitejas loceklis, Izglītības un sportakomitejas loceklis, Lažas speciālāsinternātpamatskolas direktors99 Irēna Tīmane Aizputes novada domes Deputāte, 325.55Kultūras un tūrisma komitejas locekle,Veselības un sociālās aprūpes komitejaslocekle, Dzīvokļu komisijas locekle,Kazdangas pagasta pārvaldeslauksaimniecības konsultante,Speciālists mājokļu jautājumos100 Jānis Tīmanis Aizputes novada domes Iepirkumu 592.35komisijas loceklis, Kazdangas pagastapārvaldes Iepirkumu komisjias loceklis,Kazdangas pagasta pārvaldesizpilddirektors komunālajos jautājumos101 Ilze Tomsone Aizputes Novadpētniecības muzeja 274.49Krājumu komisijas locekle, Krājumuglabātāja102 Anita Tuleiko Cīravas pagasta Bibliotēkas vadītaja 237.42103 Lāsma Ūdre Aizputes novada Aizputes pilsētas 445.73Bāriņtiesas priekšsēdētāja104 Uldis Upītis Dežūrdienesta patruļnieks 393.98105 Baiba Valdmane Kultūras pasākumu organizators 281.36Kazdangas pagasta pārvaldē106 Aija Valkaša Kalvenes pamatskolas Kvalitātes 454.13komisjias locekle, Pamatizglītībasskolotāja, Pirmsskolas skolotāja107 Jolanta Vasile Pašvaldības aģentūras " Sociālais 291.29dienests" sociālā darbiniece108 Gundega Vēbere Aizputes pagasta pārvaldes Iepirkumukomisijas locekle, Aizputes pagastapārvaldes sekretāre329.16

More magazines by this user
Similar magazines