12.07.2015 Views

5.oktobrī Valsts darba inspekcijā notika diskusija par vides ietekmi ...

5.oktobrī Valsts darba inspekcijā notika diskusija par vides ietekmi ...

5.oktobrī Valsts darba inspekcijā notika diskusija par vides ietekmi ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

„Nesakārtota darba vide = zemaproduktivitāte?”Nesakārtota darbavide = zemaproduktivitāte?Ivars Vanadziņš, Darba drošības un vides veselības institūts,RSU, tel.7409139, e-mail: Ivars.Vanadziņš@rsu.lvRīgas, 2011.gada 5.oktobrisDarba drošības un videsveselības institūts1


Vai Darba aizsardzība var būtekonomiski izdevīga? Mūžam aktuālais jautājums – VAI DARBAAIZSARDZĪBA IR TIKAI IZDEVUMI vai arīno tās var gūt kādu labumu? Pasaulē sen un daudz pētīts jautājums,pēdējo 5-10 gadu laikā pievērsta arvienlielāka vērība! Pamata atziľa: t.s. – Return oninvestment (ROI – atdeve noieguldījuma) ir vidēji 1:2 līdz 10Darba drošības un videsveselības institūts2


Latvijā? Darba aizsardzība• “.... Vieni vienīgi izdevumi ....”• “... totāli garlaicīgs, nevajadzīgs unformāls pasākums ...”• “... Formalitātes un papīru kaudze ...”• “.... Neļauj strādāt, atkal kārtējāinspekcija un valsts naudas tērēšana....”• “.... Atkal kaut kādas murgainasEiropas direktīvas ...”Darba drošības un videsveselības institūts3


Latvijā? Ļoti retos uzņēmumos – normāla daļa nouzņēmējdarbības (svarīgākais kapitāls –cilvēks!) Praktiski netiek mācīta (vai tiek mācītaformāli) uzņēmējdarbības fakultātēs (arretiem izņēmumiem) Līdz ar to – vairums darba devējuuztver nevis kā iespēju uzlabotuzľēmuma darbību, bet kā izdevumusun šķēršļus!Darba drošības un videsveselības institūts4


Cik maksā darba aizsardzība(precīzāk - tās trūkums)? Nesen publicēta ļotiapjomīga ekonomiskāanalīze par darbaaizsardzības radītajiemzaudējumiemAustrālijas ekonomikai 5,9% no iekšzemeskopprodukta! Vidēji uzskata, ka tieir apmēram 4%Darba drošības un videsveselības institūts5


Tātad? Ir nepieciešami ieguldījumi, lainodrošinātu darba aizsardzību (ganuzņēmuma, gan valsts līmenī) No ieguldījumiem var gūtekonomisku labumu:• Zaudējumu novēršanu• Peļľas palielināšanu (uzizmaksu, produktivitātes,efektivitātes rēķina)Darba drošības un videsveselības institūts6


Zaudējumi un ieguvumi Saistībā ar darba aizsardzībuzaudējumi un ieguvumi ir gan:• Valsts līmenī (nelaimesgadījumu seku ārstēšana,slimības lapas, invaliditātespensijas u.c.) – vidēji 3 reizeslielāki, kā...• Uzľēmumu līmenīDarba drošības un videsveselības institūts7


Zaudējumi UZĽĒMUMA līmenī 2 lielas grupas:• potenciālie zaudējumi dažādunelaimes gadījumu (NG) unavāriju dēļ• Par tiem šodien mazāk – skaidrs, kasamazinot NG skaitu, samazināsizmaksas, kas ar tiem saistītas• Vidējās 1 neliela NG izmaksas >300 LVLDarba drošības un videsveselības institūts8


Zaudējumi UZĽĒMUMA līmenī• Svarīgākā un “neredzamāka” grupa -potenciālie zaudējumi dēļ: nepareizas darba organizācijas, neefektīvām iekārtām, nepietiekamas apmācības, Biežākām slimības lapām Sliktas darba vietu plānošanas u.c.• Visi noved pie samazinātasproduktivitātes, pārslodzēm un tāmsekojošas sliktas veselībasDarba drošības un videsveselības institūts9


Vai produktivitāte ir saistīta ardarba aizsardzību? Ne visa, bet LIELA DAĻA! Darba aizsardzības modernākoncepcija nav tikai aizsardzība prettroksni vai putekļiem, bet –LABKLĀJĪBA DARBĀ Produktivitāte ir lielā mērā saistītaar nodarbinātā pašsajūtu, kuru tiešāveidā ietekmē darba vide (slodze,darba apstākļi, stresa līmenis utt.)Darba drošības un videsveselības institūts10


Tātad – kur ATMAKSĀJAS ieguldīt? Visā, kas samazina nogurumu un NG vaiAS risku, slimības lapu skaitu un“presenteisma” riskus Visā, kas veicina produktivitāti šīvārda visplašākajā nozīmē Pamatā tās būs:• Organizatoriskas lietas• Tehnoloģiskas lietas• Vispārēja veselības veicināšana (t.sk. Arīslimības lapu skaita samazināšana)Darba drošības un videsveselības institūts11


Produktivitāte? 86% Latvijas uzľēmēju darbaspēkaproduktivitāti vērtē kā zemu Latvijas nodarbināto produktivitāteir 38% no vidējā ES līmeľa (LT –42%, EST – tuvu 50%) Tātad strādājot vairāk (LV – viena nogarākām darba nedēļām ES),izdarām mazāk, bet nogurstamvairāk????Dati: Korporatīvo finanšu kompānijas “Laika Stars” pētījums (360dažādu nozaru uzņēmumi), publicēts TVNET, 10.11.2010.Darba drošības un videsveselības institūts12


Organizatoriskās lietas Pamata koncepcija – strādājotefektīvāk var izdarīt vairāk ar mazākunogurumu (tādējādi palielinotdarbaspējas, samazinot slimības lapasutmldz.) Pamatā vērsti uz to, lai optimizētudarba organizāciju:• darba laika organizācija• kustību maršruti, iekārtu izvietojums• Darba organizāciju• Nodarbināto apmācība,• Darba plānošana u.c.Darba drošības un videsveselības institūts13


Piemērs: Darba organizācijakokapstrādēIzmaksas: 5,00 LVL (krāsa,ota, 30 minūtes laika)Darba drošības un videsveselības institūts14


Piemērs: Efektivitāte, uzlabojotdarbinieku kvalifikāciju Slimnīcas diktofonu centra darbaefektivitātes uzlabošana – Problēmas:• Daudz sūdzību par kļūdām unnepieciešamība pārstrādāt izrakstus• Darbinieku pārslodzes un sūdzības parpārgurumu un nespēju tikt galā ar darbapienākumiem Svarīgākā problēma – laikazaudēšana un nogurums kļūdulabošanas dēļ!Darba drošības un videsveselības institūts15


Plānotais? Darba plānošana un organizācijas uzlabošana Operatoru kvalifikācijas uzlabošana, apmācotpareizā drukāšanā Tika mērīts rezultāts pirms apmācības un pēc (2 standarta teksti, 10 minūtes, skaitazīmes/min un kļūdas) Visi tika apmācīti pareizi rakstīt ar datoru(bezmaksas programma internetā latviešuvalodā) Ievērojami pielielinājies ievades ātrums Ievērojami samazinājies kļūdu skaits (katrakļūda – 2 sekundes)Darba drošības un videsveselības institūts16


Ieguvumi:Darbiniekiem: samazinājies sūdzību skaits parpārgurumu un pārslodziUzņēmumam: laika ietaupījums kļūdu labošanaiIzmaksas:apmēram 10 stundas mācībāmDarba drošības un videsveselības institūts17


Tehnoloģiskie risinājumi pamatā ir vērsti uz darba aprīkojumaizvēli un lietošanu, tādējādi nodrošinotaugstāku drošības līmeni un mazākuietekmi uz nodarbināto veselību, kā arīaugstāku produktivitāti. Šādi risinājumi var ietvert:• darba procesa automatizāciju• Piemērotām iekārtām unpalīglīdzekļiem• Optimālu darba vietu iekārtošanuDarba drošības un videsveselības institūts18


Darba drošības un videsveselības institūts19


Zaudējumi? Aprēķinot abu nodarbināto produktivitāti,redzam, ka neizmantojot paleti ar pacēlāju,uz katras paletes esošo dēlīšu ielikšana ēvelēprasa apmēram 8 minūtes vairāk (23minūtes 15 minūšu vietā). Līdz ar viens nodarbinātais dienas laikā spējapstrādāt 32 paletes, bet otras – tikai 20. Tādējādi dienā tiek zaudētas apmēram 1,5stundas laika. Risinājums: hidrauliskais pacēlājs (Ls 500)Darba drošības un videsveselības institūts20


kavētas darba laiks apmēram 5,12 LVL darbadienā (vai 107,52 LVL mēnesī) Iekārtas (ēveles) darbība tukšgaitā (iekārtasjauda ir 3kW, tātad 90 minūšu laikā tā patērēelektrību par aptuveni 0,32 LVL dienā vai 6,72LVL mēnesī Citas ar tās neefektīvu darbību saistītasizmaksas.... Tātad aptuveni 4,5 mēnešu laikā iegādātāiekārta būs pilnībā atpelnījusi ieguldītoslīdzekļus.Darba drošības un videsveselības institūts21


Secinājumi Darba aizsardzība IR ekonomiski ļotiizdevīga, tikai jāmāk saskatītieguvumus un plānot uzlabojumusefektīvā veidāPlašs un moderns skatījums uzDARBA AIZSARDZĪBU var nestekonomisku labumuuzľēmumam!Darba drošības un videsveselības institūts22


Darba drošības un videsveselības institūts23


Organizatoriskās lietas Pamata koncepcija – strādājotefektīvāk var izdarīt vairāk ar mazākunogurumu (tas savukārt palielinadarbaspējas, samazina slimības lapasutmldz.) Pamatā vērsti uz to, lai optimizētudarba organizāciju:• darba laika organizācija• kustību maršruti, iekārtu izvietojums• Darba organizāciju• Nodarbināto apmācība,• Darba plānošana u.c.Darba drošības un videsveselības institūts24


Organizatoriskās lietas• darba laika organizācijaspilnveidošana: pietiekamu pārtraukumu nodrošināšanadarbā; darba maiņu plānošana; elastīgu darba laiku nodrošināšana u.c.;• kustību maršrutu rūpīgu plānošana: lieku kustību novēršana, lai laikatērēšanas, izvairīšanās no bīstamām zonām u.c.;Darba drošības un videsveselības institūts25


Organizatoriskās lietas• Darba labāka un drošāka organizācija(pareizas kustības, pareiza veicamouzdevumu secība, dažādu instrumentuun materiālu novietošana u.c.);• iekārtu izvietojuma pilnveidošana: optimāla novietojuma plānošana; novietošana pareizā augstumā u.c.;• Nodarbināto pietiekama apmācība pardarba paņēmieniem un darbaplānošanu u.c..Darba drošības un videsveselības institūts26


Tehnoloģiskie risinājumi pamatā ir vērsti uz darba aprīkojumaizvēli un lietošanu, tādējādi nodrošinotaugstāku drošības līmeni un mazākuietekmi uz nodarbināto veselību, kā arīaugstāku produktivitāti. Šādi risinājumi var ietvert:• darba procesa automatizāciju,izvēloties iekārtas un tehnoloģijas, kurcilvēka saskarsme ar kaitīgiemfaktoriem ir samazināta līdzminimumam;Darba drošības un videsveselības institūts27


Tehnoloģiskie risinājumi• darba aprīkojuma un instrumentupareizu izvēli, izvēloties iespējamidrošu un veselībai nekaitīgu darbaaprīkojumu un darba veikšanaipiemērotus instrumentus;• Darba vietu mikroklimata optimizācijuun apgaismojuma uzlabošanu,nodrošinot komfortablu mikroklimatuun apgaismojumu, tādējādi uzlabojotdarbinieku pašsajūtu un produktivitāti;Darba drošības un videsveselības institūts28


Tehnoloģiskie risinājumi• Darba vietu iekārtošanu unpilnveidošanu, tai skaitā: Dažādu ergonomisko palīglīdzekļunodrošināšanu, atvieglojot darbu unpaātrinot tā paveikšanu; Piemērotu individuālās aizsardzībaslīdzekļu nodrošināšanu, tādējādi gansamazinot darba slodzi, gan arī mazinotnelaimes gadījumu risku.Darba drošības un videsveselības institūts29


Slimības lapas un Prezenteisms Slimības lapas – biežākais rādītājs, koizmanto pasaulē• Vidēji ES - ~ 6% gadā (tas nozīmē, kadarbinieks gadā nestrādā 13 dienas.... LR tasir 354 LVL/gadā) Prezenteisms? tas ir tad, kad cilvēks navpaņēmis slimības lapu, bet īsti strādātnespēj...• Vienkāršoti runājot, tas ir tas laiks, kuru cilvēks atrodasdarba vietā, bet sava veselības stāvokļa (piemēram, sāpmugura, cilvēks ir depresīvs utmldz.) daļu no savadarba laika nevis strādā, bet vienkārši nosēž Tiek rēķināts, ka rada 3 reizes lielākasizmaksas par slimības lapāmDarba drošības un videsveselības institūts30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!