Ropažu vēstis. Jūnija numurs. - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu vēstis. Jūnija numurs. - Ropaži.lv

№ 4 декабрь 2010 — февраль 2011ÀôèøàНа базе ОНУ имени Мечникова создаётсякоманда по черлидингу!Черлидинг — молодой и перспективныйвид спорта, успешно совмещающийв себе элементы гимнастики, все видытанцевальных направлений, акробатики,и, конечно же, шоу. Команды поддержкиработают на спортивных соревнованиях,различных праздничных,корпоративных и городских мероприятиях.Черлидинг — это гарантия оригинальныхномеров, задорного настроенияи небывалого зрелища!Плюсы:— хорошая физическая форма,опыт тренировок;— изучение всех танцевальныхнаправлений и актёрского мастерства;— прекрасная растяжка, позитивныйнастрой, здоровый образ жизни.Соревнования регулярно проводятся какв Украине, в частности в Одессе, так и зарубежом. Выступления команд поддержкиэто всегда атмосфера праздника!Наша профессиональная команда поддержкистанет настоящим украшениемваших спортивных соревнований илиторжественных мероприятий! Многолетнийопыт работы гордости Одесскойобластной федерации черлидинга —профессиональной группы поддержки— лучше, чем любая реклама говорит опопулярности этого коллектива. Сложноперечесть все спортивные и неспортивныешоу, в которых наши девочки демонстрировалисвоё искусcтво танца и умениезаводить болельщиков на трибунах!Все желающие могут записаться накастинг в Профкоме или у председателейпрофбюро факультетов до 20марта! Кастинг будет проводитьсяпредставителями Одесской областнойфедерации черлидинга.ВНИМАНИЕ!Университетское радио!В корпусе ОНУ по адресу Французскийбульвар 24/26 весной 2011 годаначнёт работу студенческая радиостанция.Теперь студенты смогут оперативнополучать информацию онововведениях и событиях в университете,а также слушать музыку во времяотдыха между парами.Профком ОНУ имени И. И. Мечниковаобъявляет набор на кастинг всех,кто желает принять участие в созданиии оформлении радиовещания встенах нашего университета. Если выхотите попробовать себя в качествезвукорежиссёра, ведущего новостей,программного редактора, радиокорреспондента,ведущего авторскойпрограммы, или просто желаете поделитьсяидеями о работе университетскойрадиостанции, обращайтесь вПрофком по будням с 10:00 — 18:00.Заявки на участие в кастинге принимаютсяс 20 февраля по 30 марта.Мы ждём креативных!Студенты-выпускники! Согласнопостановлению Министерства образования,науки, молодёжи и спортаначиная с 2010 года, у студентов естьвозможность получать Приложениек диплому Европейского образца(DIPLOMA SUPPLEMENT).Всем, кто желает получить Приложение,необходимо обратиться в деканатсвоего факультета. Изготовление Приложенияосуществляется за счёт учащегося.Ориентировочная стоимость— 105 грн. Цена будет уточняться.3


4 ZIŅASĪSUMĀTenisā triumfē IngrīdaZunde un Alla Štolcere22. maija rītā Ropažu tenisa kortosnotika atklātais dubultspēlesturnīrs tenisā sievietēm. Turnīrāpiedalījās 5 pāri. 1. vietu izcīnījaIngrīda Zunde un Alla Štolcere.Visas šīs dāmas tenisu kā aktīvasatpūtas veidu sākušas spēlēt pēdējos5 līdz 10 gadus.Florbolisti uzkrāj pieredzi21. maijā Babītes un Spuņciemasporta zālēs norisinājās Pierīgasnovadu sporta spēles florbolā.Ropažu novada komanda startējapilnā sastāvā (13 dalībnieku).Pirmās divas spēles mūsu puišizaudēja, jo jācīnās bija ar ļotispēcīgām komandām. Spēlēs parvietām Ropažu komanda cīnījāsar cerību izcīnīt 5. vietu. Tomēr,zaudējot spēli 0:3, pēdējās minūtēsizdevās rezultātu pielīdzināt 3:3,taču «bullīšos» pretinieku vārtsargaveiksme mūsu komandu atstāja6. vietā.Zaķumuižas bērnikaratē sacensībāsgūst godalgotas vietas14. maijā Saulkrastos, Zvejniekciemavidusskolā, notika LatvijasKaratē asociācijas rīkotās sacensības«Saulkrastu kauss 2011»,kurās piedalījās apmēram 100bērnu. Zaķumuižas pamatskolusacensībās pārstāvēja EmīlijaZandere, Zane Justa, Toms Knīss,Patriks Canders, Rolands Šakins,Markuss Razgaila, Darens Valge,Oskars Miķelsons, Dagnis Indrušonoks,Artūrs Cīrulis, EmīlsLerhis un Gustavs Kolečis. Bērnutreneris Vladislavs Fetkuļins:«Visi bērni piedalījās pirmo reizikaratē sacensībās ar mērķi uzvarētvismaz vienu cīņu.» Šajās sacensībāsOskars Miķelsons ieguva1. vietu, Tomass Knīss 2. vietu,Dagnis Indrušonoks 3. vietu,Emīls Lerhis 2. vietu, bet EmīlijaZandere 3. vietu savās vecumagrupās.Turpinās «Kartinga skolas333» grupas komplektēšanaJau piekto gadu 3 mēnešus notiekkartinga skola bērniem vecumāno 7 līdz 14 gadiem. Šī sezonasāksies 6. jūnijā un beigsies29. augustā. Nodarbības notiksvienu dienu nedēļā laikā no 10:00līdz 17:00, dienas kārtībā iekļaujotteorētisko un praktisko braukšanu,kā arī sporta nodarbības,sporta spēles, ēdināšanu. Sīkākainformācija par dienas kārtību,metodiku un cenām pa tālruni29493334 vai sūtot e-pastu uzadresi nellija@333.lv.Informācijas centrā būs interaktīvā tāfeleApstiprināts Ropažu pašvaldībassagatavotais un iesniegtaisELFLA projekts «Esi aktīvs, zinošsun izglītots». Tas paredz iegādātiesun uzstādīt interaktīvo tāfeli,dokumentu kameru, kā arī veikttelpas apskaņošanu Ropažu novadaInformācijas centrā.Informācijas centrs regulāriorganizē apmācības novada iedzīvotājiem.Apmeklētākie kursiir datorapmācība iesācējiem, kurNovadā jau nepilnu gadu strādā juriskonsults2010. gadā pašvaldība ar mērķipaaugstināt kapacitāti, piesaistotdarbam kvalificētu juriskonsultu,izveidoja amata vietu un startējaEiropas Sociālā fonda darbībasprogrammā «Cilvēkresursi un nodarbinātība»papildinājuma 1.5.prioritātes «Administratīvās kapacitātesstiprināšana» 1.5.3. pasākuma«Plānošanas reģionu unvietējo pašvaldību administratīvāsun attīstības plānošanas kapacitātesstiprināšana» 1.5.3.1. aktivitātē«Speciālistu piesaiste plānošanasNoslēdzies konkurss«Iepazīsim latviešu rakstniekus»Inga Koleča13. maijā noslēdzās Ropažunovada informācijascentra bibliotēkas,Zaķumuižas bibliotēkasun informācijas centraun Kākciema bibliotēkaskopīgi organizētaiskonkurss sākumskolasun pamatskolas vecumaskolēniem «Iepazīsimlatviešu rakstniekus».vizuālajiem uzskates līdzekļiemir liela nozīme. Interaktīvā tāfeleļaus pasniedzējiem vadīt mācībuprocesu efektīvāk, tāpēc organizētiekursi un semināri būs vieglākuztverami un apgūstami.Paralēli Informācijas centrsplāno iedzīvotājiem piedāvāt jaunasmācību programmas, kā, piemēram,dārza projektēšanas pamatusun angļu valodas apguvi.Projektu paredzēts īstenot līdzŠāds konkurss novadā notikapirmoreiz, un tas bija arī pirmaismēģinājums sadarboties novadabibliotēkām. Lai piedalītoskonkursā, skolēnam atbilstošiviņa vecuma grupai bija jāizlasa3 latviešu rakstnieku grāmataspēc bibliotēku piedāvāta saraksta,jāuzraksta neliela anotācija parizlasīto, jādod savs novērtējumsun darbiņš ar izdomu jānoformē.1. vietu un izklaides centra«GO Planet» dāvanu kartes ieguvaJustīne Maskale (Ropažu vidusskola),Artūrs Rinkevičs un SantaNiedre (Zaķumuižas pamatskola).2. vietu un kinoteātra «Cinamon»dāvanu kartes ieguva Anna Bretšteina(Ropažu vidusskola), DenīzaSavickaite un Evija Niedre(Zaķumuižas pamatskola). 3. vietuun Rīgas Zooloģiskā dārza dāvanukartes ieguva Lauma Seisuma(Ropažu vidusskolas), MagdalēnaMeijere un Zane Zunda (Zaķumuižaspamatskola).1. augustam, tā kopējās izmaksasir 2734,60 lati, no kurām Ropažunovada pašvaldības finansējumsir 1039,60 lati, bet 1695 lati —ELFLA līdzfinansējums.reģioniem, pilsētām un novadiem»ar projektu «Juriskonsulta piesaisteRopažu novada pašvaldībai».Jau nepilnu gadu projektsveiksmīgi tiek īstenots, attaisnojiesieguldītais darbs sagatavojotprojekta pieteikumu, jo juriskonsultadarbs ir liels ieguldījums unatbalsts iedzīvotājiem un pašvaldībasadministrācijai.Projekts par juriskonsulta piesaistiilgs līdz 2012. gada 30. jūnijam,kopējās izmaksas ir 18 500latu kuru 100 % sedz ESF. Pašvaldībāstrādā juriskonsults ValdisTirzmalis, kura darba pienākumosietilpst lēmumprojektu sagatavošana,saistošo noteikumu sagatavošana,līgumprojektu izstrādāšana,līgumu rediģēšana, pašvaldībasdarbinieku konsultēšana pie līgumuun dokumentu izstrādes, juridiskāsizpētes veikšana, kā arī iedzīvotājukonsultēšana bez maksas.Tiks uzstādīti šķeldas apkures katli katlumājāsLai saglabātu klimata līdzsvarupasaulē, oglekļa dioksīda (CO 2)emisijas uz vienu cilvēku nedrīkstpārsniegt 3,8 tonnas gadā, tačuLatvijas oglekļa dioksīda emisijassasniedz 4,1 tonnu, tāpēc pašvaldībacenšas vērst uzmanību uz enerģijastaupīšanas jautājumiem.Pagājušā gada 22. oktobrī tikaapstiprināts Vides investīciju fondaKlimata pārmaiņu finanšu instrumentafinansēts projekts «Tehnoloģijupāreja no fosilajiem uz atjaunojamiemresursiem Ropažunovadā» (identifikācijas nr. KPFI-4/67). Līgums starp Ropažu novadapašvaldību no vienas puses unLR Vides ministriju un Sabiedrībasar ierobežotu atbildību «Vides investīcijufonds» no otras puses noslēgts29. novembrī.Projekta laikā tiks īstenotas divasaktivitātes: 1. dokumentācijasizstrāde (tehnoloģisko iekārtu specifikācijaun tehniskais projekts);2. iekārtu iegāde un būvniecība.Pašvaldība ir noslēgusi līgumuar SIA «Meistars JVK» par darbuveikšanu Ropažu un Silakrogakatlumājās par kopējo summu436 499,99 latu. Tāpat ir noslēgtsautoruzraudzības līgums ar SIA«Projektēšanas birojs Austrumi»un būvuzraudzības līgums ar SIA«WALL BALTIC». Ropažu un Silakrogakatlu māju projekts pilnībātiks īstenots līdz 1. decembrim, tākopējās izmaksas ir 451 300 latu,no kurām 333 962 latu (74 %) sedzKPFI un 117 338 latu (26 %) līdzfinansēRopažu novada pašvaldība.Ropažu VēstisJŪNIJS, 2011Labiekārtos Domes ēkas apkārtniApstiprinātsRopažu novada pašvaldībassagatavotais un EZFiesniegtais projekts«Ropažu novada Domesēkas vides pieejamībaun labiekārtojums».Sākta «Granītu»siltināšanaAizvadītajā rudenī«Granītu» dzīvokļu īpašniekilēma par piedalīšanosERAF līdzfinansētajāaktivitātē «Daudzdzīvokļumāju siltumnoturībasuzlabošanas pasākumi».18. martā SIA «Ciemats» noslēdzalīgumu ar LIAA par projektaīstenošanu. Būvdarbu iepirkumakonkursā par uzvarētājutika atzīta personu apvienībaSIA «MIKOR» un SIA «BūvuzņēmumsNR», kas jau iesākušidarbus objektā un veic cokola siltināšanu.Ēkas uzlabošanas darbos plānots:ārdurvju un vējtvera durvjurenovācija/maiņa, pagraba durvjumaiņa; koka logu maiņa pretPVC logiem; pagraba griestu siltināšana;ēkas apmales–cokola renovācijaun siltināšana; gala ķieģeļu,fasādes gāzbetona sienu unbēniņu siltināšana; apkures cauruļvadusiltināšana; jumta segumaizveide ēkas jumtam un uzjumteņiem.Renovācijas kopējās izmaksasir 93 tūkstoši latu. ERAF līdzfinansējumsplānots 38 369 latuapmērā. «Ciemats» ir noslēdzislīgumu ar a/s «SEB banka» parprojekta izmaksu kreditēšanu. Renovācijuiecerēts pabeigt jau vasarasbeigās.Tas paredz atjaunot, sakoptun veicināt Ropažu novada Domesēkas pieejamību cilvēkiemar īpašām vajadzībām, kā arī novērstLielās Juglas krasta erozijasveidošanos. Ropažu pagastnamscelts 19. gadsimta otrajā pusē unir viena no retajām kultūrvēsturiskajāmceltnēm, kas saglabājusieslīdz mūsdienām. Celtnēšobrīd atrodas Ropažu novadaDome.Paredzama labiekārtotas pieejasizveidošana pie upes, papildustāvlaukuma izveide, gājējuceliņa izveide, centrālās ieejas rekonstrukcijaun pandusa izveidecilvēkiem ar īpašām vajadzībām,velosipēdu novietnes, soliņu unapgaismojuma ierīkošana.Projektu paredzēts realizētlīdz 1. novembrim. Tā kopējāsizmaksas ir 27 139,68 latu, notām 12 139,68 Ls ir Ropažu novadapašvaldības finansējums, bet15 000 Ls ir ES līdzfinansējums.


Ropažu VēstisJŪNIJS, 2011 IEDZĪVOTĀJI 5Kā es noskrēju pusmaratonuMāris KļaviņšPiedalīties Rīgas maratonāplānoju jau labu laiku,turklāt biju jau sen izlēmis —skriešu pusmaratonu. Vēliepriekšējos Ziemassvētkosvecītim apsolīju. Un tas irtikai kā no Ropažiem līdzRīgas apvedceļam. Ar mašīnupiecpadsmit minūtes. Vaitad nevarētu aizskriet?Sagatavošanās laikā vidēji nedēļānoskrēju 10–15 km, apskatījuinternetā piedāvāto ideālo sagatavošanāsplānu, kurš paredzēja regulārusun pārdomātus treniņus.Nu tas man gan neizdevās, manbija pašam savs plāniņš!Reģistrējoties maratonam infocentrā,saņēmu plānotā skrējienalaika grafiku. Domāju, ka 21097,5 metrus noskriešu 2 stundās20 minūtēs. Klusībā pie sevispieļāvu, ka tas varētu prasītvēl papildus 10 minūtes, jo garodistanču pieredzes nekādas. Tā kārezultāts nav galvenais, tad veselībasvarīgāka. Biju gatavs kādugabaliņu pat paiet kājām, ja spēkibūtu galā. Bet emocionāli pacēlumsbija fantastisks, kad redzējudažādu vecumu, ādas krāsasun dzimuma skrējējus. Bija resni,tievi, īsi, gari — vismaz pilsētasdrēbēs tā viņi izskatījās. Tik dažādiun atšķirīgi.Sestdienā ieturēju mērenībuēšanā un iztiku bez gaļas. Naktipirms sacensībām gulēju slikti. Pamiegam kaut ko sapņoju, kaut kurtraucos, bet pamodos un jutu, kaesmu izgulējies labi.22. maijs. Ropažos tikai +7°C,kas tad nu? Brokastis, ceļš uzRīgu, krastmala, cilvēku tūkstoši.Rīgā jau +13°C, par laimi bezvējš.Vismaz nebūs aukstums uztiltiem, kājās krampji nemetīsies.Satieku dažus pazīstamos — sportatērpos visi izskatās nopietni,kaut arī pūlī pazib puķaini šorti,jocīgi uzraksti uz krekliem, vairākasjautras frizūras un parūkas.Bet galvenokārt tomēr sportisksizskats. Dažādas valodas, var redzētarī, ka pieredze ļoti atšķirīga.Kādam senioram buntīte ar nātrēmrokās, laikam iešaustīs seviskrējiena laikā?Pusmaratonā uz starta esotbijis 2569 dalībnieki. Turpat arīkopā aptveni tūkstotis pilnā maratonaskrējēju. Tikai numuri atšķirīgāskrāsās. 21 km skriesim visikopā, tad spēcīgākie skries tālāk.Mans ideālais plāns — noskrietpusmaratonu ātrāk nekā pirmaismelnais puisis noskries maratonu.Starta šāviens. Tātad plāns 2stundas 20 minūtes. Ka tikai parātru neiesāku. Bet sākuma metripaiet lēni, iesildīšanās, tad cilvēkumasa uzņem vienmērīgu ritmu.Neviens garām neskrien, pirmaiskilometrs tāda iesildīšanās vien ir.Paskatos pulkstenī — 5:45. Ārprāts,apsteidzu plānoto grafikupar 52 sekundēm. Mierinu sevi, javajadzēs, skriešu lēnāk. Bet emocionāliviss tik labi, ka turos pūlimpa vidu. Sāk gan parādītiespirmie, kuriem temps par lēnu,tie aiziet garām un brīžiem ir sajūta,ka skrienu atpakaļgaitā.Vanšu tiltā skriet pret kalnu irgrūtāk, bet tas nekas, jāsmaida, jovisapkārt fotogrāfi. Te nu arī pirmieatkritēji paliek lēnāki, daudzipatiesi pārvērtējuši spēkus. Pa tiltapretējo joslu tuvojas melnādainielīderi, viņi jau sen bijuši Daugavasotrā pusē. Tilta otrā pusēnomesto glāzīšu paklājs — dzirdināšanaspunkts. Glāze ūdensuz galvas, lai atvēsinātu sakarsušoprātu, nedaudz padzeros skrienot.5 km. Pagaidām apsteidzu grafikupar 3 minūtēm. Sajūta ideāla,šķiet tāda jauka svētdienas pastaiga.Daži gan smagi elš un atkalkāpjam Vanšu tiltā. Bet jāsmaida!Parunājos ar kādu spāni — 38.minūte. Un viņš lēnām attālinās,mans ātrums par mazu. Kaut kasiedur muskulī, bet pēc dažiem soļiempazūd un neparādās!Vecrīgā pie Bastejkalna atkaldod dzert. Tagad jau slāpes saka— dzer! 7 km, tā taču trešā daļa!Elpot viegli, jo vecpilsētā ēna undzestrāks gaiss. Nepamanu arī bruģiKaļķu ielā, pirms tam mazlietbaidījos, kā būs skriet pa nelīdzenuvirsmu, bet tad jau klāt krastmalassakarsušais asfalts. Te nusākas svelme un moku ceļš līdzDienvidu tiltam. Ēnas nav. Kaut kāvairs nedzird čalas un jautras sarunasstarp skrējējiem. Tikai smagaelpa man un citiem. Tirgum unMolam paskrienu garām viegli, parlaimi atkal dzirdināšanas punkts.Pieļauju kļūdu — paņemu enerģijasdzērienu un banānu. Mazlietpadzeros, tad puskilometru zelējubanānu. Un tad līdz nākamajamenerģijas punktam cīnos ar pretīgisaldo sajūtu mutē.11 km. 1 stunda un 2 minūtes.Esmu pāri pusei! Prātā iešaujaskļūdaina doma, ka varētu noskrietpat ātrāk par 2 stundām,sāku kaut ko rēķināt un dažusnākamos kilometrus neatceros.Uzskriešana pa Dienvidus tiltaestakādi ir jauns moku ceļš. Vienīgaisglābējs ir tā sauktie «Ātrumauzturētāji», kuriem ir baloniun uzraksti uz krekliņiem, ka viņinoskries distanci 2 stundās. Turoskopā ar viņiem, bet pēc katriem10 metriem viņi par soli attālinās.Dienvidu tilts ir bezgalīgs,bet dzirdināšanas punkts ieplānotspašā tālākajā vietā. Te nugan pirmo reizi pāreju uz soļiem,jo pūlis pie ūdens glāzēm lielāksnekā ūdens lējēji spēj pasniegt.Apelsīnu sula glābj no slāpēm, uzbanāniem pat neskatos. Arī sakarsusīgalva saņem sūkli ar ūdeni.15 km. 1 stunda un 26 minūtes.Apsteidzu grafiku par 13Foto no personīgā arhīvaminūtēm. Bet tilts un visa Krastaiela vēl priekšā. «Lido» dzirnavasneatceros, Krasta ielas firmu reklāmasvienā miglā. Par laimi vēlviens ūdens punkts.19 km. Man tieši priekšā kādspuisis sāk streipuļot un nokrītceļmalas zālē. Skatītāji viņu stutē,bet seja papīra bālumā. Saulekarsē, ēnas nekādas, sajūta kā uzcepešpannas. Es apdzenu divusgliemežus!20 km. 1 stunda 55 minūtes.Nē, nevarēšu pa 5 minūtēm beigtdistanci. Arī «ātruma uzturētāji»mani pametuši. Lēnām rāpoju gartirgu Akmens tilta virzienā. Kājaskustās automātiski. Cilvēki kautko sauc, ka esot pēdējie metri, betgalvā ir palēninātā filma.Finišs. 2 stundas un dažasminūtes. Ūdeni! Dzeru un dzeru.Esmu finišējis pirms pirmaismelnādainais noskrien maratonu.Es viņu uzvarēju!Apbrīnojami ātri normalizējaselpošana un sāk gribētiesēst. Esmu izdzīvojis. Tikai vēlākuzzinu, ka pusmaratonā ieņēmu1495. vietu ar rezultātu 2 stundas3 minūtes 43 sekundes. Vairākpar tūkstoti skrējēju palika aizmanis. Daudziem vajadzēja mediķupalīdzību, ne visi novērtējasavus spēkus.Atskatoties uz to visu, zinu,ka skriešu vēl. Varbūt uz Tallinu,Kuldīgu vai Siguldu?


6 PAŠVALDĪBĀIzraksts no 25. maija Domes sēdesDomes 25. maija sēdē piedalījās15 deputāti (A.Cibuļskis,I.Skudiķis, R.Skrebs, V.Vucens,I.Līdacis, S.Megere–Klevinska,A.Kleins, A.Blaus, L.L.Batarevska,S.Šukste, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs,I.Gailītis, A.Kukule, G.Siliņš).Sociālie jautājumi• Atjaunot īres līgumu arM.Važu, S.Ņikitinu un M.Engelisociālajā dzīvoklī Ropažos,ar L.Vilciņu, R.Ruciņu,S.Atrahimoviču, A.Ābel tiņu,A.Vorobjovu, I.Pladeri, G.Kva seli,A.Blažēviču un N.Šmi ti Tumšupē,ar M.Balodi un V.Bab kinuSilakrogā.• Reģistrēt V.Birjukovu, M.Mordovinuun I.Stūrenieci sociālodzīvokļu un sociālo māju reģistrāun piešķirt īres tiesības sociālajādzīvoklī.• Noraidīja SIA «Ciemats» priekšlikumuuzlikt kopējo ūdens skaitītājusociālai mājai «Zītari 5».Dzīvokļu komisijasatzinumi• Anulēja G.Priedes, S.Tatarickas,A.Feiginas, H.Feldmaņa, Z.Grīnbergas,M.Mordovinas un D.Ļisihinaziņas par deklarēto dzīvesvietu.Finanšu jautājumi• Piekrita priekšlikumam par apkurespriekšapmaksas iekasēšanuSIA «Ciemats» 0,50Ls/m 2 un SIA«Vilkme» 0,30Ls/m 2 no iedzīvotājiem2011./2012. gada apkuressezonā.• Ieteica SIA «Ciemats» noslēgtvienošanos ar Alsviku ģimeni parparāda atmaksu un nolēma samaksātSIA «Ciemats» par veiktajiemremontdarbiem «StacijaAugšciems».• Konceptuāli atbalstīja sociālādienesta centra «Dzīpari» filiālesizveidošanu Skolas ielā 1, Zaķumuižā.• Nekustamā īpašuma «Modriņi»25m 2 lielu telpu iznomāt, iznomātājunosakot ar pirmās mutiskāsizsoles palīdzību.• Noteica zemes gabala «Centrakūtiņas», Ropaži, piekritībupašvaldībai, kā arī nodot uz laikunomā vairākām personām.• Noteica zemes gabala «Brieži»piekritību pašvaldībai un iznomājato uz laiku K.Tukišam.• Noteica zemesgabala «Kūlnieki»piekritību pašvaldībai un iznomājato uz laiku G.Feldmanei.• Noteica zemesgabala «Naglas»piekritību pašvaldībai un iznomājato uz laiku G.Rubīnam,D.Rubīnai un K.Rubīnai.• Nolēma zemesgabala «Naglas»domājamās daļas iznomātB.Rubīnai, nosakot legalizēt unreģistrēt uz minētā zemes gabalaesošās, viņai piekritīgās būves.• Noteica zemesgabala «Mucenieki10» piekritību pašvaldībaiun iznomāja to uz laikuO.Kobiļanskai, uzdodot legalizētun reģistrēt uz minētā zemesgabala esošās, viņai piekritīgāsbūves.• Noteica zemesgabala «Jugla119» piekritību Ropažu novadapašvaldībai un iznomāja to uzlaiku Ļ.Sosņinam, uzdodot legalizētun reģistrēt uz minētāzemes gabala esošās, viņam piekritīgāsbūves.• Noslēdza uz laiku mazdārziņuzemes nomas līgumus Tumšupēar D.Piškailo un A.Demčilu.• Noslēdza uz laiku mazdārziņuzemes nomas līgumu arG.Maskaiti Ropažos.• Uzdeva juriskonsultam organizētnomas izsoles par lauksaimniecībaszemes gabalu iznomāšanasiespējām.• Apstiprināja noslēgto zemes nomaslīgumu par nekustamā īpašuma«Zīles–1», iznomāšanu zemniekusaimniecībai «Vīpenes».• Apstiprināja noslēgto zemesnomas līgumu par nekustamāīpašuma «Santas» iznomāšanuDz.Ontužānei.• Apstiprināja noslēgto zemes nomaslīgumu par nekustamo īpašumu«Kadiķi».• Noslēdza uz laiku zemes nomaslīgumu ar V.Studānu par zemesvienību «Zaķu kūtis».• Piekrita «Bajāri nr 70» iegūšanaiīpašumā uz K.Šerstņovas vārda,ar zemes izmantošanas mērķi— individuālo dzīvojamo mājuapbūve.• Atļāva apmežot īpašuma «Silmalas»zemes vienības daļu.• Piešķīra īpašuma «Mežlāsas»zemes vienībai nosaukumu «Mežlāsas».• Atļāva I.Pavasarim veikt nekustamāīpašuma «Jaunpavasari»sadali.• Atļāva M.Saidam veikt nekustamāīpašuma «Sauleskalni» sadali.• Piekrita nekustamajiem īpašumiem«Miezīši», «Pārslas»,«Ineši», «Lejas», «Mori», «Mākoņi»,«Lieljuglas», «Rīki»,«Daigas», «Norlejas» un «Ceriņuiela 3» veikt lietošanas mērķamaiņu.• Noteica nekustamajiem īpašumiemSilāju iela 1, Silāju iela 3,Silāju iela 5, Silāju iela 7 un Silājuiela 13 lietošanas mērķi-neapgūtaindividuālo dzīvojamo mājuapbūves zeme, Silāju iela 9 un Silājuiela 11 — individuālo dzīvojamomāju apbūves zeme.• Nolēma nekustamo īpašumu«Vecrankaži» atsavināt īpašniekunosakot ar pārdošanu izsolē,saskaņā ar likumu un izsolesnoteikumiem, izveidot nekustamāīpašuma vērtēšanas un atsavināšanaskomisiju.• Noteica nekustamā īpašuma«Ezeriņi» piekritību pašvaldībaiun piešķīra nosaukumu «Lejasezeriņi».• Apstiprināja konkursa «Sakoptākāsēta» nolikumu.• Pieņēma zināšanai asociētās kapitālsabiedrībasSIA „HydroenergyLatvia», biedrības «Volejbolaklubs Ropaži» un «Ropažu partnerība»2010. gada pārskatu.• Nolēma segt SIA «Ciemats» izdevumussaistītus ar tehniski ekonomiskopamatojumu un topogrāfiskoplānu izstrādi saistībā arpiedalīšanos ERAF līdzfinansētosprojektos. Palielināja SIA «Ciemats»statūtkapitālu par pašvaldībasfinansiālo ieguldījumu.• Apstiprināja investīciju projektapasākumus: dalītā atkritumušķirošanas laukuma izveide unaprīkošana, 14 atkritumu dalītāssavākšanas punktu izveide novadateritorijā.• Apstiprināja līgumu un vie-Izraksts no 25. maijaDomes ārkārtas sēdesDomes 25.maija ārkārtas sēdēpiedaloties 15 deputātiem(I.Gailītis, A.Cibuļskis, I.Skudiķis,R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis,S.Megere-Klevinska, A.Kleins,A.Blaus, L.L.Batarevska, S.Šukste,K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, A.Kukule,G.Siliņš) nolēma:• Izdarīt izmaiņas Ropažu novadadomes nolikumā:• Atbrīvot no pienākumiem Ropažunovada domes priekšsēdētājapirmo vietnieku Raimondu Skrebuun otro vietnieku Ivo Skudiķi.• Ievēlēt Ropažu novada domesdeputātu Ivo Skudiķi par Ropažunovada domes priekšsēdētāja pirmovietnieku un Zigurdu Blausupar Ropažu novada domes priekšsēdētājaotro vietnieku.nošanos ar Ikšķiles novada pašvaldībupar pašvaldības izglītībasiestāžu savstarpējo norēķinukārtību.• Atcēla domes sēdes lēmumupar starp Ropažu novada pašvaldībuun Rīgas domes Izglītības,kultūras un sporta departamentanoslēgto līgumu.• Noslēdza patapinājuma līgumupar automašīnas bezatlīdzībaslietošanu.• Izteica pašvaldības noslēgtajiemAutotransporta patapinājuma līgumiempar 2011. gadu jaunu redakciju.• Noraidīja būvvaldes priekšlikumupar amata nekustamā īpašumaspeciālists izveidi.• Pagarināja nomas līgumu ar a/s«Swedbank» par daļu no telpasRīgas iela 13.• Nolēma piedzīt no D.Pilipenko,R.Mačuļa, S.Lotko un SIA«Būvdrošība» nekustamā īpašumanodokļa parādu.• Atcēla domes lēmumu «Par nekustamāīpašuma nekustamā īpašumanodokļa parāda un nokavējumanaudas piedziņu bezstrīduskārtībā» no a/s «Gross–Kangarn»,A.Grigaļūnes, A.Zvaigznes unM.Lipinas sakarā ar parāda nomaksu.• Samazināja I.Knostenbergai,L.Melānam NĪN.• Nolēma noslēgt līgumu arPPII «Remeos» par R.P.Čudaresun līgumu ar SIA «Karlsons» parU.Ozolas maksas daļēju kompensāciju.Izglītība, kultūra un sports• Piešķīra 100Ls Latvijas Triatlonafederācijai par T.Jankovskasacensību izdevumu daļēju segšanu.• Piešķīra 100Ls «Fudzi sportaklubam» par M.Maksimovas sacensībusagatavošanās perioda izdevumudaļējai segšanu.• Atbalstīja jaunas grupas izveidiPII «Annele», lai nodrošinātuvietas rindā esošajiem bērniem.Ropažu VēstisJŪNIJS, 2011Citi jautājumi• Apstiprināja Guntaru Siliņu unAiju Kukuli par Ropažu novadadomes deputātiem.• Piekrita projekta «Daudzdzīvokļumāju siltumnoturības uzlabošanaspasākumi» realizēšanasgaitai daudzdzīvokļu mājas«Straumēni 1» siltināšanas procesā.• Atcēla domes finanšu komitejaslēmuma punktu «Par nekustamāīpašuma NĪN parāda un nokavējumanaudas piedziņu bezstrīduskārtībā no A.Sudmaļa», sakarāar parāda un nokavējuma naudasnomaksu.• Piekrita d/s «Tumšupe nr. 54»iegūšanai īpašumā uz T.Ļeļikovavārda.• Atteicās no pirmpirkuma tiesībāmuz nekustamo īpašumu«Tumšupe 134».• Piešķīra 16 425,32 Ls Ropažu vidusskolasjumta renovācijai.• Nodeva SIA «Ciemats» īpašumāpašvaldības īpašumus ar kopējovērtību 110 000,00 Ls un palielinājaSIA «Ciemats» statūtkapitālupar pašvaldības mantisko ieguldījumu.• Nodot SIA «Vilkme» īpašumāpašvaldības nekustāmosīpašumus ar kopējo vērtību78 000,00Ls un palielināja statūtkapitālupar pašvaldības mantiskoieguldījumu.• Pieņēma zināšanai priekšsēdētājaun izpilddirektora izdotos rīkojumus.• Atbalstīt LPS 22. kongresa rezolūciju«Par attīstības vadībasprincipu maiņu».• Pieņēma zināšanai komiteju unkomisiju sēžu grafiku jūnija mēnesim.• Atcēla no amata Ropažu novadadomes priekšsēdētāju AntonuCibuļski.• Iecēla Ropažu novada domesdeputātu Ivaru Gailīti par Ropažunovada domes priekšsēdētāju.Izraksts no 31. maijaDomes ārkārtas sēdesDomes 31.maija ārkārtassēdē piedaloties 13 deputātiem(I.Gailītis, A.Cibuļskis,I.Skudiķis, R.Skrebs, V.Vucens,S.Megere-Klevinska, A.Kleins,A.Blaus, S.Šukste, K.T.Hēla,V.Šlēgelmilhs, A.Kukule, G.Siliņš)nolēma:• Pagarināt pretendentu pieteikšanoskonkursā par Ropažu novadaizglītības iestādes Zaķumuižaspamatskola direktora amatuun izveidot izvērtēšanas komisiju.• Noteikt, ka zemes vienība«Jaunstempji», ir piekritīga Ropažunovada pašvaldībai.• Noteikt, ka zeme zem pašvaldībasīpašumu «Stacija Kangari»,ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai.


Ropažu VēstisJŪNIJS, 2011 IZGLĪTĪBA 7Vērtīga pieredze un jauna grupa «Annelē»Inga KolečaRopažu novada pirmsskolasizglītības iestādi «Annele»šogad absolvēja 29 bērni.22 no tiem kopā ar pirmsskolasizglītības iestādes audzinātājāmvisu pagājušo gadu piedalījāsValsts izglītības satura centra(VISC) pilotprojektā «Sešgadīgoizglītojamo mācību programmasieviešanas aprobācija»,kuru izstrādājusi īpaši izveidotaVISC darba grupa, lai ar integrētasmācību programmas palīdzībunodrošinātu veiksmīgākubērnu izglītošanu atbilstīgi skolasprasībām. Pilotprojekta ietvarostika veikta sešgadīgo bērnu mācībusatura dokumentu projektuun mācību līdzekļu izmēģināšanajeb aprobācija, lai iegūtu daudzveidīgus,ticamus un detalizētusdatus, novērtētu programmas materiālukvalitāti un izteiktu priekšlikumusto pilnveidei. Izvērtējotpilotprojektā piedalījušos skoluun pirmsskolas izglītības iestāžudarbu, valsts līmenī tiks lemts, kāturpināt sešgadīgo bērnu sagatavošanuskolai.Par savu pieredzi pilotprojektarealizācijā stāsta Ropažu novadaPII «Annele» skolotājas DaigaVeisa, Zinta Ķireja un skolotājupalīgs Inta Bretšteina: «Programmair labi sastādīta. Ar to ir samērālabi un viegli strādāt, betkā jau jebkurai programmai tai irsavi plusi un mīnusi. Atšķirīgaisun vienlaikus arī grūtākais ir tas,ka līdz šim bērniem nebija jāprotrakstītie burti, bet gan tikai drukātie.Lasīšana vairākumam bērnuīpašas problēmas nesagādā, betrakstītie burti pārsvarā tomēr sagādā.Ja rakstītie burti būtu tikaikā atsevišķs elements, tad nu vēl,bet, ja tie jāsaraksta kopā vārdā,tad tas tomēr ir grūti. Mūsu izpratnēšīs lietas vienkārši bija jāsākbērniem mācīt jau nedaudzagrāk, proti, pie tā vairāk jāpiestrādājau sākot no 5 gadiem. Šīprogramma prasa arī daudz individuāladarba. Labi, ka mums irarī kārtīgs skolotāja palīgs — Inta,kas šajā mācīšanas un audzināšanasprocesā iesaistās pilnvērtīgi.Vienam kaut ko izdarīt nav reāli— bērniem rodas jautājumi unvajag pieaugušā, lielā cilvēka padomuun atbalstu. Pieredze bijavērtīga.»Zinta Ķireja: «Mums nelielaspapildu grūtības sagādāja arī tas,ka ar šo grupu darbojāmies tikaivienu gadu. Mūsu bērnudārzāaudzinātājas lielākoties ir kopāar bērniem no bērnudārza gaituuzsākšanas līdz pat pabeigšanai.Es uzskatu, ka tas ir pareizs modelis,jo bērni ir iepazīti un kāaudzinātāja es zinu, kādus pamatusesmu ielikusi un ar ko būs jāstrādātālāk.»«Bet no otras puses raugoties,zelta vidusceļa šajā jautājumā nav,un es pat nezinu, kā ir labāk. Tagades redzu, ko darītu ar lielajiembērniem, kur bija mīnusi,kur vajag piestrādāt,» stāsta skolotājaDaiga «Bet tagad man kāaudzinātājai būs jāsper liels solisatpakaļ. Un arī tas nav viennozīmīgivērtējams, jo veids, kā artrīsgadniekiem mēs darbojāmiesagrāk, tagad vairs nestrādā, un irjādomā viss no jauna. Kā pedagogstu nemitīgi audz līdzi.»Lai nodrošinātu ar vietāmbērnudārzā sešdesmit 2008. gadādzimušos novada bērnus un uzņemtuarī 29 piecgadīgus unsešgadīgus bērnus sagatavošanāskolai, ar Ropažu novada Domeslēmumu un atbalstu, «Annele»tikko izveidojusi jaunu pastāvīgugrupu, kas uz laiku radusi telpasbijušajā Ropažu Jauniešu centrā.Pateicoties šim lēmumam, bērnudārzsRopažos darbosies visu vasaru,un tas ir īpaši svarīgi visiemtiem strādājošajiem vecākiem, kuriemnav iespēju bērnu pieskatīšanuvasaras mēnešos.«Anneles» vadība un kolektīvssaka lielu paldies Ropažu novadapašvaldībai par izpratni un atsaucībušī un daudzu citu jautājumurisināšanā.«Inovācijubusiņš» tūrisāk RopažosEva Haberkorne–Vimba19. maijā pie Ropažuvidusskolas piestāja«Inovāciju busiņš».Ropažnieki pirmie varējaiepazīt mobilo ekspozīciju,kas iekārtojusies busiņā.Ropažu vidusskolas fizikasskolotāja Solvita Alksne slavē ideju.Idejas mērķis ir sasniegts, joskolā apgūtās teorētiskās zināšanasir iespēja pārbaudīt praktiski.Jaunieši pārliecinās par magnētupievilkšanās spēku, enerģijas unimpulsa nezūdamību, par inercesmomenta saglabāšanos, partādām sarežģītām lietām kā termodinamikaun to, kā darbojassaules baterijas. Daudz interesantulietu, procesu un likumu tikaapgūts neilgā laikā ar vienkāršupiemēru un rīku palīdzību.Nāc, te tevi gaida!Zaķumuižas pamatskolas skolēnu pašpārvalde aicina visus 7 līdz14 gadus vecus bērnus mācīties mūsu brīnišķīgajā skolā. Mums irsava himna, savs logo, vienotas dienasgrāmatas, īpašas skolas tradīcijas,kompetenti skolotāji.Apgūstot mācību vielu, izmantojam interaktīvās tāfeles un citasmūsdienīgas tehnoloģijas. Ir iespēja mācīties mūzikas un mākslasskolā, attīstīt savu varēšanu dažādos sporta pulciņos («Radošoklubiņš», folkloras kopa «Oglīte», tautisko deju pulciņš «Garauši»,«Muzejnieks», 1.–4. klašu koris un teātra pulciņš). 1.–4. klašu skolēniemir iespēja izmantot peldbaseinu.Iesaistāmies visdažādākajos projektos, esam apceļojuši gan Latviju,gan kaimiņvalstis. Skolā jūtamies kā saimnieki. Paši organizējampasākumus. Uz skolu un no tās mūs vizina skolas autobuss.Pieteikties vari pa tālruni 67958380, bet dokumentus iesniegt varikopā ar vecākiem skolā darba dienās no 9:00 līdz 13:00.Zaķumuižas pamatskolaSkolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV–2133.67958380 (kontakttālrunis), 67797579 (direktore),67958163 (direktores vietnieces)www.zakumuizas-skola.lv zaki.skola@inbox.lvEkovidusskola RopažosRopažu vidusskola piedāvā apgūt pamatizglītības programmu unvispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.Pamatizglītības programmā papildus obligātajiem priekšmetiemfakultatīvi tiek pasniegti mācību priekšmeti, kuri attīsta skolēnaradošumu, nostiprina izpratni par dzimto vietu un sagatavo skolēnusjaunu mācību priekšmetu apguvei (angļu, krievu valoda, informātika,radošās domāšanas pamati, bibliotēkzinības, novada mācība).Vidējās izglītības programma piedāvā mūzikas, vizuālās mākslas,dabas, sabiedrisko zinātņu un valodu mācību priekšmetus. Papilduizvēles kursi — tehniskā grafika, politika un tiesības, psiholoģija,radošā domāšana.Skolā pieejami datori, dokumentu kameras, interaktīvās tāfeles, projektori.Visās skolas telpās pieejams bezvadu internets. Vidusskolādarbojas literāri radošā studija, vizuālās mākslas pulciņš, vides pulciņš,tautiskās dejas kolektīvi, koris, radošā darbnīca, pulciņi «Daripats» un «Domā zaļi», kokapstrāde, šaha un ornitoloģijas pulciņi.Pēc stundām bērniem ir iespēja arī apmeklēt netālu esošo Ropažumūzikas un mākslas skolu un dažādus sporta pulciņus.2010. gada oktobrī Ropažu vidusskolai tika piešķirts Ekoskolas nosaukums.Ropažu vidusskolaRīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135. 67918207 (kontakttālrunis),67918208 (direktore), 67803688 (direktores vietniece mācību jautājumos),www.ropazuvsk.lv ropazuvssk@ropazuvsk.lv


8 KULTŪRA UN ATPŪTAPASĀKUMU KALENDĀRSvairāk skatiet www.ropazi.lvRopažu Kultūrasun izglītības centrs11. jūnijā 16:00 Ropažu vidusskolas9. klases izlaidums13. jūnijā 21:00 Operas «Tosca»tiešraides translācija17. jūnija 19:00 Laura Reinikakoncerts «Es skrienu»18. jūnijā 15:00 Ropažu vidusskolas12. klases izlaidums21. jūnijā 14:00 Ropažu novadadomes sēde27. jūnijs 19:00 Domes deputātutikšanās ar iedzīvotājiem2. jūlijā 12:00 Bērnu vokālāsdziedāšanas konkurss «RopažuCīrulis 2011»Ropažu estrāde23. jūnijā 18:00 festivāls «AlternatīvieJāņi». (info: leningrad.lv/notikumi/alternativie_jani)8. jūlijā 19:00 Jubilejas humoršovs«Imanta—Babīte... 25»Zaķumuižas estrāde23. jūnijā 21:00 Ropažu novadaLīgo svētkiZaķumuižas klubs30. jūnijs 19:00 Domes deputātutikšanās ar iedzīvotājiemSporta komplekss 33312. jūnijā Folkreisa Latvijas čempionāta2. posmsCitur novadā14. jūnijā 18:00 Komunistiskāgenocīda upuru piemiņas dienaiveltīts atceres pasākums Ropažuparkā. 19:00 teātra izrāde «Laimeslāci meklējot» Ropažu Kultūrasun izglītības centrā.15. jūnijā 10:00 Traktortehnikasun tās piekabju valsts tehniskāapskate, Ropažos pie DUS Nivals15. jūnijā 13:00 Traktortehnikasun tās piekabju valsts tehniskāapskate18. jūnijā 10:00 Ropažu novadaatklātais turnīrs tenisā iesācējiem,Ropažu tenisa kortos18. jūnijā 11:00 Ropažu novadapludmales turnīrs MIX komandām18. un 19. jūnijā Lielgabarīta atkritumusavākšanas akcija, Ropažucentrā pie daudzdzīvokļumājām«Auļi» un «The Hobos»vienā naktī — Zaķumuižā un RopažosRopažu Kultūras un izglītībascentrs aicina 23. jūnijavakaru un Līgo nakti pavadītSapņu līcī Ropažu novadaZaķumuižā, lai piedzīvotutradicionālo svētku burvību,kopā dziedot, dejojot unlīksmojot. Bet tie, kas parastivasaras saulgriežus nesvin,laipni lūgti «AlternatīvajosJāņos», kas 23. un 24. jūnijānorisināsies Ropažu estrādē.Festivālu organizē Vecrīgaskafejnīca «Leningrad»sadarbībā ar Ropažu Kultūrasun izglītības centru.Līgo vakarā no 21:00 Jāņutēvs un Jāņu māte līgotājus gaidīsSapņu līcī, cienās ar alu un sieru,no 21:30 skaistākās Jāņu dziesmasizdziedāt aicinās Ligita Šreibereun folkloras kopa «Oglīte»,dejas izdejot — kolektīvi «Cielava»,«Garauši», «Zaķubērni» un«Annele».Ap pusnakti acis priecēsuguns aizdedzināšana un ausis —ugunīgs bungu un dūdu grupas«Auļi» sveiciens. Līdz pat rītagaismai svinētāji līksmos kopāar Igauņu ģimeni no Gaigalavas.Par ieejas maksu nav jāuztraucas,galvenais — nākt kopā arkaimiņiem, radiem, draugiem unvecvecākiem! Ērtākai sēdēšanainoderēs līdzi paņemta sega, lietusgadījumā ņem līdzi lietusmēteli.Un, protams, trejdeviņas jāņuzālesun ziedu vainagus! Līdzpaņemtānauda noderēs, ja vēlēsies baudītcienastu krogā «Valdenrode». Sīkākainformācija atrodama vietnēwww.ropazi.lv.Festivāla «Alternatīvie Jāņi»nakts koncertā, kas Ropažu estrādēsāksies 23. jūnijā 20:00, muzicēsRolands Ūdris un grupa «TheHobos», vietējie labāko krievuroka tradīciju turpinātāji «ППШ»,grupas «U–13», «БВЖ», «Konservētiestringi», «V.I.P.P. Basbočka»«Toska» tiešraidē no SpānijasPēteris Rozītis13. jūnijā 21:00 RopažuKultūras un izglītības centrānotiks unikāls notikums —tiešraidē no Spānijaspilsētas Valensijas uzlielā ekrāna tiks translētaoperas izrāde «Toska».ES atbalstītā projekta «VivaEuropa 2011» aktivitātē vienlaikusvisā Eiropā tiešraidē tiks translētavairāku Eiropas kultūras iestāžukopsadarbībā veidotā operas«Toska» izrāde. Ikvienam Ropažunovada iedzīvotājam tiek dotaunikāla iespēja bez maksas vērotpasaulē slavenas operas tiešraidi.Džakomo Pučīni «Toska» irviens no pasaules operas šedevriem.Notikumi risinās 1800. gadāRomā. Vienkāršs krāsotājs MarioCavaradossi ir iemīlējis skaistodziedātāju Floria Tosca, taču tajāpašā laikā arī slepenpolicijas šefs,pēc dabas cietsirdīgs vīrs, baronsScarpia iekārojis Tosku, kura irslavena ar savu balsi un arī greizsirdību.Operas izrāde ir pilna intrigām,kaisli un arī vardarbību.Operas skanējumu bagātināsarī Spānijas brīnišķīgais orķestris«Orquestra de la Comunitat Valenciana»un koris «Cor de la GeneralitatValenciana».Novērtēsim mūsdienu tehnoloģijuiespējas operas un kultūrascienītājam baudīt itāļu operas šedevratiešraidi tepat Ropažos.7.jūlijā 13:30 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1. kabinetā notiks pirmā S.Lotko nekustamāīpašuma, kas atrodas «Priedes 1», Silakrogā izsole, kuru rīko Rīgas apgabaltiesasiecirkņa nr. 74 zvērināts tiesu izpildītājs Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijasielā 4, 1. kabinetā. Piedzinējs: a/s «Parex Banka», juridiskā adrese: Republikas laukums2a, Rīga, LV–1522.Nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums Nr.26, «Priedes 1», Silakrogs, Ropažu novads, arkopējo platību 52,90 m2, kadastra numurs 80849001102. Pie dzīvokļa īpašuma piederošākopīpašuma 529/36186 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs80840070056). Nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir 9 100,00 (deviņi tūkstošiviens simts latu).Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē,jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotāsvērtības nodokli. Izsole sākas no nekustamā īpašuma norādītās piespiedu pārdošanas vērtībassaskaņā ar Civilprocesa likuma 607¹ pantu. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaitazvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas LV22105210600, depozīta kontā a/s «Norvikbanka»konta LV25LATB0002020043960, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (910,00Ls). Tālrunis informācijai: 67331863, 29544487.Piedāvā darbuLīdzjūtībaRopažu VēstisJŪNIJS, 2011un «Osiris Drinks Whiskey», kasgādās par pankroka jēdziena dažādiemtraktējumiem. Tāpat kāpagājušogad — koncerts 24. jūnijānoslēgsies ar paģiru blūzaun folka programmu. Tūlīt pēcrīta rosmes 12:00 par to parūpēsiespērno «Alternatīvo Jāņu»viesis Ints Beķers no blūza grupas«D–11», dziesminieks AleksisUss, Vecrīgas bardu mūzikas cienītājuvidū pazīstams ar Morisonavārdu, un kafejnīcas «Leningrad»somu draugs Foto Jervinens.Koncerta dalībnieku pulkupapildinājuši smagā darkpopaapvienība «Apēdājs», brāzmaināblūzpanka spēlmaņi «Adamsu famīlija»un jauns kolektīvs «BalticBeach Band», kura savdabīgoskanējumu nosaka tas, ka grupāapvienojušies mūziķi ar ļotiatšķirīgām interesēm: no fankalīdz pankam, no R’n’B līdz brituastoņdesmito gadu popmūzikai.1:30 visi aicināti paieties dažusdesmitus metru no estrādesteritorijas, lai vērotu pliko skrējienuuz Lielās Juglas tilta vai piedalītosnorisē, kuras skatītāji undalībnieki būs prāvs pulks no vairākiemsimtiem pērno «AlternatīvoJāņu» dalībnieku un apmeklētāju.Svētku viesi ierasties un iekārtotiestelšu pilsētiņā blakus estrādeigleznainajā Lielās Juglas krastāaicināti jau labu laiku pirmsun, atkarībā no brīvā laika, uzkavētiespēc festivāla, jo ēdienu undzērienu tirgotava «AlternatīvoJāņu» norises vietā darbu plānosākt jau ap sešiem 22. jūnija vakarāun darboties līdz pat 25. jūnijapievakarei.Biļetes uz festivālu var iegādātiesBezRindas.lv. Iepriekšpārdošanātās maksā divus latus, festivālalaikā pie ieejas — dārgāk.Informācija par festivālu atrodamavietnē www.leningrad.lv/notikumi/alternativie_jani.«Imanta–Babīte»svinēs 25 gadu jubilejuLīga MekšaSarosījušies ir slavenā LTVhumoršova «Imanta–Babīte»dalībnieki Jānis Jarāns,Dainis Porgants un UldisMarhilēvičs, sākot veidotjubilejai veltītu joku parādi.Jubilejas koncerttūre notiks visāLatvijā. Ropažu estrādē humoršovsnotiks 8. jūlijā, un tajā piedalīsiesarī dziedātāji Nikolajs Puzikovs,Andris Baltacis, deju grupa DenisaTumakova vadībā un šova «Dejonost» 1. vietas ieguvēji.Jauniestudējumā «Imanta–Babīte...25» skatītājiem tiks piedāvātisen aizmirstie, bet joprojāmaktuālie joki, kā arī pavisam jauni.Humora meistari atgriezušiespie sadarbības ar Uldi Marhilēviču,jo komponista harizma unmeistarība pie taustiņiem tālupārsniedz to, ko parasti daramūziķi. Komiķi sola, ka skatītājiembūs iespēja no jauna iepazītiesar leģendārajām Mildiņu unSkaidrīti kā pašvaldības policistēm,kuras iesastītas simtlatniekuprogrammā. Būs arī Mildiņas unSkaidrītes piedzīvojumi dažādostelevīzijas šovos un vienkārši komiskāssituācijās.Pasākumu piedāvā Lailas IlzesPurmalietes «Jaunais Teātris».SIA «Sanim» meklē divus autovadītājus ar CE kategorijām un vienuautovadītāju ar C kategoriju darbam uz pašizgāzējiem. Kā arī vajadzīgsautoatslēdznieks–metinātājs. Darbs Ropažos. Zvanīt darba dienās no9:00 līdz 15:00. Edgars 22017832.Visdziļākā līdzjūtība ģimenei, radiem, draugiem Viju Līdaci aizsaulēpavadot.Doktorāta «Ropaži» kolektīvs,Ropažu novada pašvaldības darbiniekiRopažu novada pašvaldības izdevums.Iznāk reizi mēnesī. Bezmaksas.Reģistrācijas numurs 000702747.Tirāža 3000 eksemplāru.Iespiests: «Poligrāfijas grupa Mūkusala».Izdevējs: Ropažu novada pašvaldība.Sporta iela 2 k.2, Ropaži,Ropažu novads, LV–2135.www.ropazi.lv+371 67918582, +371 29210007web@ropazi.lvtwitter.com/ropazi_latviaPar faktu un skaitļu pareizībuatbild rakstu autori.Pārpublicēšanas un citēšanasgadījumā atsauce ir obligāta.

More magazines by this user
Similar magazines