2013. gada 11. numurs - Lubānas novads

lubana.lv

2013. gada 11. numurs - Lubānas novads

Nr. 11 (395) 2013. gada 7. jūnijsVasarasākasaktīvi...Beidzot skolēniem sākušās ilgi gaidītāsvasaras brīvdienas. 9. un 12. klašuskolēniem priekšā vēl pēdējo eksāmenukārtošana un iespēju izsvēršana – kurpdoties tālāk. Prieks par tiem mūsu novadaskolēniem, kuri mācību gada laikā bijušiaktīvi un piedalījušies dažādos pulciņos,ZPD, konkursos, olimpiādēs, mākslas unmūzikas skolā, sportojuši, dejojuši undziedājuši...Lubānas vidusskolas 3. klases skolnieceMegija Ketlīna Klikuča arī ir ļoti aktīva,piedalījusies basketbola pulciņā, mācījusiesmākslas skolā un dziedājusi skolas korī, betviņai aizvadītajā gadā parādījusies vēl vienaaizraušanās – motosports.Aicinu uz sarunu, domāju ieraudzīt meiteni,kura ir visgarākā savā klasē, bet manāpriekšā nostājas maza meitenīte. Stāstu parsavu aizraušanos sāk ar vārdiem: tētim bijakvadracikls, ar kuru dažreiz Lubānas trasēZaķu vecainē iedeva pabraukāties. Tētim unmeitai atradās kopīgas intereses.Aizvadītajā gadā Megija piedalījāsLubānas novada čempionātā motosportā,bija vienīgā dalībniece, kas brauca arkvadraciklu, un rezultāts nebija slikts. Megijasāka piedalīties motokrosa sacensībāscitur Latvijā. Latgales posmā “Latgaleskauss”, kas notika Ilūkstē, jau gūti pirmieievērojamākie panākumi – 1. vieta 50 cm 3kvadraciklu klasē savā vecuma grupā. Slīterānutrasē (Jēkabpils nov.) 2. vieta (6 dalībniekukonkurence).Šogad Latvijas čempionātā motokrosā,kas notika Apē, savā vecuma grupā Megijapalika sestā, bet Limbažu trasē 12 dalībniekukonkurencē savā vecuma grupā izcīnīja3. vietu (Megija vienīgā konkurē ar zēniem).Uz jautājumu, vai Megija sevi uzskatapar sportisti, saņemu nopietnu atbildi: – Jā!Uz sacensībām braucu treniņu pēc, jo pēcpavasara paliem vēl nav savesta kārtībā Lubānastrase. Turpināšu sportot arī turpmāk.Megija ir azartiska un drosmīga jaunāmotobraucēja. Kādās sacensībās pēc kritiena– piecēlusies, mierīgi uzsēdusies uzsava kvadracikla un turpinājusibraukt. Bail esot tikai pirmspaša starta, pēc tam bailespazūd un ir tikai trase.Mazā Megija dodastrenēties kopā ar pieaugušajiemmūsu no-Megija lidojumā uz sava kvadracikla.vada motosportistiem vismaz reizi nedēļā uzcitu novadu trasēm un līdzi seko arī mammaAstrīda Ločmele. Mamma pastāsta, kasacensībās ļoti baiļojas par savu meitu. Arlaiku apgūtas zināmas iemaņas: jo augstāklec pauguros ar kvadraciklu, jo ātrāk var izbrauktposmus, pabraukt garām konkurentiem.Megija jau apguvusi šo braukšanasveidu un sarunā atzīstas: – Man patīk lidot.Esmu uzmanīga, cītīgi vēroju, uz kurieni lidoskvadracikls. Kad treniņos bija manspirmais leciens, biju nobijusies, ka mammamani sabārs... Tagad mamma un Megijazina: lai labi brauktu sacensībās, nepieciešamslidot...Un vēl – Megijas mamma saka paldiesnovada pašvaldībai par finansiālu atbalstu,jo motosports ir ļoti dārgs sporta veids.Jaukus vasaras piedzīvojumus un sasniegumusvisiem novada skolēniem!Ligita Pētersone


2Domes sēde 30.05.2013.Svarīgākie pieņemtie lēmumi:1. Mainīt adresi ēkām no „Lettesgaiļi” uz „Lettesgaiļi1”, Indrānu pagasts.2. Sakarā ar veikto ēku tehnisko inventarizāciju,adresācijas objektam Oskara Kalpaka iela 4,Lubāna, likvidēt telpu grupas Nr. 6, 7, 8.3. Atsavināt nekustamo īpašumu „Viškas 1”,Indrānu pagastā 2,4 ha platībā un ieskaitīt to rezerveszemes fondā.4. Sadalīt nekustamo īpašumu „Dūksnāji”, Indrānupagastā divos atsevišķos īpašumos:4.1. jauna īpašuma veidošanai atdalīt zemesvienību – 0,8 ha, piešķirt nosaukumu „Ceriņi 5”,noteikt lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme;4.2. paliekošajam īpašumam – 15 ha, noteiktlietošanas mērķi: mežsaimniecības zeme, saglabātnosaukumu „Dūksnāji”.5. Atzīt par bezcerīgiem un dzēst nekustamāīpašuma nodokļa parādus:5.1. par 2010. g. Ls 343,05 SIA „KOLORS”,par īpašumu Ozolu ielā 11, Lubānā, sakarā ar to,ka uzņēmums 01.03.2013 izslēgts no Uzņēmumureģistra;5.2. par 2006. un 2007.g. Ls 2,52 AnitaiAlksnītei – Alksnei, par īpašumu „Grantiņi 1” sakarāar to, ka personai Lubānas novadā vairs nepiederīpašumi, kopējā parāda summa ir mazāka par10 Ls un nodokļa maksātāja mirusi;5.3. par 2010. g. Ls 7,32 Maijai Ladigai, parnekustamo īpašumu „Dzīšļi 1” sakarā ar to, kapersonai Lubānas novadā vairs nepieder nekustamieīpašumi un kopējā piedzenamā summa irmazāka par 10 Ls;5.4. par laika posmu no 2006. līdz 2007. g. Ls3,12 Artim Pogulim par īpašumu „Pogas” sakarāar to, ka personai Lubānas novadā vairs nepiedernekustamie īpašumi un piedzenamā summair mazāka par 10 Ls;5.5. par 2005. g. Ls 19,32 Arturam Rācenim,par īpašumu „Rogas” sakarā ar to, ka personaiLubānas novadā vairs nepieder nekustamie īpašumiun nodokļa maksātājs miris;5.6. par 2007. un 2008. g. Ls 2,44 Anitai RasmaiZujevai, par īpašumu „Lazdupji” sakarā ar to,ka personai Lubānas novadā vairs nepieder nekustamieīpašumi, kopējā piedzenamā summa irmazāka par 10 Ls un nodokļa maksātāja mirusi;5.7. par 2004. g. Ls 96,52 Lāsmai Akmentiņai,par īpašumu „Brizgas” sakarā ar to, ka personaiLubānas novadā nepieder īpašumi, piedzenamānodokļa parāda summa ir nepamatoti aprēķinātaun nodokļa piespiedu piedziņas izpildes termiņšnedrīkst pārsniegt septiņus gadus;6. Iegādāties dzīvokli Nr. 1, Klānu ielā 16, Lubānāpašvaldības īpašumā par pirkuma maksu Ls500.7. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 350 apmērāIzdod Lubānas novada pašvaldībaReģ. apl. Nr. 000701679.Redaktore Ligita PētersoneRedakcijas tālr. 64820919; m.t. 28331185e-pasts: ligita.petersone@lubana.lvIespiests SIA "Erante" tipogrāfijā.Tālr./fakss 64860983. Metiens 600 eks.Mājas lapas adrese: www.lubana.lv/”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/Jauniešu centra un novada jauniešu NīderlandesKaraliskajā Viršu fondā iesniegtajam projektam „Vietajauniešiem”.8. Iesniegt pašvaldības sagatavotos projektusun piešķirt līdzfinasējumu biedrību projektiem EiropasSavienības Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas2007. – 2013. g. ietvaros apstiprinātās „Madonasnovada fonda darbības stratēģijas 2009. –2013. g. īstenošanai paredzētajā atklātajā projektukonkursā”:8.1. Jauniešu centra projektu „Atklāj mūziku!”Projekta realizācijas līdzfinansējums – Ls 3095,67;8.2. biedrības „Vecais ceplis” projektu „JāņaZābera muzeja “Vecais Ceplis” attīstības veicināšana”.Projekta atbalsta gadījumā piešķirt līdzfinansējumuLs 262,90;8.3. biedrības „Aiviekstes ozoli” projektu „Slidošanaslaukuma ierīkošana Lubānas novadā”.Projekta atbalsta gadījumā piedalīties ar līdzfinansējumu– Ls 1387,45;8.4. projektu „Elektrotīkla un apgaismojuma izbūveestrādes elektroapgādei Lubānā” par kopējosummu Ls 13 974, no kuriem pašvaldības līdzfinansējumsLs 5312;8.5. projektu „Kāpņu izveide uz pieminekliOskaram Kalpakam Visagala kapos” par kopējosummu Ls 2643, no kuriem pašvaldības līdzfinansējumsLs 1005;8.6. projektu „Tirgus lapenes izveide Lubānā”par kopējo summu Ls 6054, no kuriem pašvaldībaslīdzfinansējums Ls 2302;8.7. pedagogu un vecāku biedrības „No sirdsuz sirdi” projektu „Aktīvi bērni – laimīgi bērni”, projektaatbalsta gadījumā piedaloties ar līdzfinansējumuLs 1082;8.8. Lubānas kultūras nama projektu „Tautastērpu iegāde Lubānas kultūras nama amatiermākslaskolektīviem” par Ls 13969, pašvaldības līdzfinansējumsLs 3492,25.9. Piešķirt Ls 273 no 2013. gada budžetā sportamparedzētiem līdzekļiem novada motosportistiem(pilnvarotā persona Māris Mežsargs) degvielasiegādei, nokļūšanai uz sacensību vietu.10. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības2012.gada konsolidēto finanšu pārskatu.11. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajosnoteikumos Nr. 2 „Par 2013. g. pašvaldības konsolidētobudžetu” un apstiprināt saistošos noteikumusNr. 7 “Grozījumi Lubānas novada domes 2013. g.31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 2013.g. pašvaldības konsolidēto budžetu””.12. Norakstīt un izslēgt no pašvaldības bilancesMeirānu Kalpaka pamatskolas centralizētās siltumapgādessistēmas izbūves tehniskā projekta sagatavošanasun pārējo ar projekta izpēti saistīto darbuizmaksas par kopējo summu Ls 3 642,10 sakarāar to, ka tehniskais projekts izstrādāts pirms vairāknekā trīs gadiem un neatbilst Lubānas novada integrētāsattīstības programmai līdz 2018. gadam.13. Lubānas novada pašvaldībai iestāties Vidzemestūrisma asociācijā.14. Apstiprināt valsts rezerves zemes fondā ieskaitītāzemes gabala “Līdumnieki 1”, kas atrodasIndrānu pagastā 2013. g. 27. maija izsoles rezultātus.Noslēgt līgumu ar Kristapu Mežsargu par valstsrezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Līdumnieki1” 3,5 ha platībā nomu uz 5 gadiem arnomas maksu Ls 11,07 gadā.Informāciju apkopoja Diāna KrievaVēlēšanuziņasLubānas novadā 2013. gada pašvaldībuvēlēšanām reģistrētas 2326 balsstiesīgaspersonas, kopā vēlēšanās balsošanāpiedalījušies 1077 vēlētāji jeb 46,28%.Tajā skaitā iepriekšējās balsošanas dienāsnobalsoja 251 vēlētājs jeb 10,79%, savāatrašanās vietā nobalsoja 97 vēlētāji jeb4,17%.Atverot vēlēšanu kasti, iecirkņa komisijakonstatēja: 23 vēlēšanu aploksnes bezderīgām vēlēšanu zīmēm, tai skaitā –17 aploksnesar vairākām vēlēšanu zīmēm un 6tukšas aploksnes.Par kandidātu sarakstu Lubānas novadamtika saņemtas 112 balsošanas zīmes,23 no tām nebija grozītas, 89 – grozītas,par kandidātu sarakstu „Mūsu mājas rītdienai”– 940 balsošanas zīmes, 226 no tāmnebija grozītas, 714 – grozītas.Kandidātu saraksts Lubānas novadamieguva 1 deputāta vietu, „Mūsu mājas rītdienai”– 8 deputātu vietas.Atbilstoši Republikas pilsētas domesun novada domes vēlēšanu likuma 44.pantam, Lubānas novada vēlēšanu komisijanolēma apstiprināt 2013. gada 1. jūnijavēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Lubānasnovada domē ir ievēlēti:1. Tālis Salenieks – „Mūsu mājas rītdienai”2. Mārīte Kotāne – „Mūsu mājas rītdienai”3. Rudīte Kolāte – „Mūsu mājas rītdienai”4. Līga Špune – „Mūsu mājas rītdienai”5. Aigars Noviks – Lubānas novadam6. Guntis Klikučs – „Mūsu mājas rītdienai”7. Iveta Peilāne – „Mūsu mājas rītdienai”8. Ilgonis Losāns – „Mūsu mājas rītdienai”9. Lana Kunce – „Mūsu mājas rītdienai”.Liels paldies vēlēšanu komisijas sekretāreiLīgai Birziņai, komisijas locekļiemGuntai Ārendei, Valdim Grozam, JanīnaiLeicei, Dainim Pličam, Intai Torgānei,Kasparam Tropam, Sandrai Vasiļevskai,Elgai Voļskai par izturību, atsaucību unprecīzo darbu pašvaldību vēlēšanu organizēšanāun norisē.Lubānas novada vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja Sandra LīcīteStatistika:► Tālis Salenieks (+ 537; svītrojumi – 45;1432 punkti);► Mārīte Kotāne (+ 263; svītrojumi – 58;1145 punkti);► Rudīte Kolāte (+ 219; svītrojumi – 51;1108 punkti);► Līga Špune (+ 165; svītrojumi – 57;1048 punkti);► Guntis Klikučs (+ 173; svītrojumi – 88;1025 punkti);► Iveta Peilāne (+ 163; svītrojumi – 79;1024 punkti);► Ilgonis Losāns (+ 138; svītrojumi – 67;1011 punkti);► Lana Kunce (+ 134; svītrojumi – 130;944 punkti);► Aigars Noviks (+ 26; svītrojumi – 11;127 punkti).


Lubānas vidusskolas ziņasPieņemšanā pie novada domes priekšsēdētāja„Mēs esam dzintara meklētājiJūras zvirgzdiem nosētā krastā.Un ilgojamies un tiecamiesVisu mūžu pēc neatrastā.”(Dz. Rinkule – Zemzare)28. maijā notika pasākums ”Lubānas novadaskolēnu – mācību priekšmetu olimpiāžuuzvarētāju un viņu skolotāju pieņemšana pienovada domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka.”Šajā pasākumā pateicību par panākumiemmācību priekšmetu olimpiādēs starpnovadumērogā (Madonas, Cesvaines, Ērgļu,Lubānas, Varakļānu apvienības), Vidzemesreģionā un valsts mērogā saņēma 17 Lubānasnovada skolēni un 14 pedagogi.Lubānas novads lepojas ar Ditu Stērninieci– 1. vieta starpnovadu dabaszinību olimpiādē(sk. Astrīda Līcīte), Kristu Žvagiņu – 1. v. starpnovaduangļu valodas olimpiādē (sk. DacePauliņa), Mārci Andri Mihelsonu – 1. v. starpnovaduolimpiādē matemātikā, Denisu Sprūdžu– 2. v. starpnovadu olimpiādē matemātikā(abiem sk. Māra Bērziņa), Emīliju Solovjevu –1. v. starpnovadu olimpiādē angļu valodā, atzinībavācu valodā 8. klašu grupā un 3. v. atklātajāvalsts olimpiādē vācu valodā (sk. AnitaTropa), Kristapu Bērziņu – 3. v. starpnovaduolimpiādē angļu valodā (sk. Anita Tropa), UnuIvanovu – 3. v. starpnovadu olimpiādē krievuvalodā (sk. Ilze Stiprā), Rebeku Birziņu – 2. v.starpnovadu olimpiādē ģeogrāfijā (sk. Ilva Markova),2. v. starpnovadu oplimpiādē matemātikā(sk. Anna Briede) un 2. v. starpnovadu ZPDlasījumos (sk. Ilva Markova), Zandu Kočāni –2.v. starpnovadu ZPD lasījumos (sk. Dace Pauliņa),Uģi Mihelsonu – 1. v. starpnovadu olimpiādēmatemātikā (sk. Anita Stāmere) un 2. v.starpnovadu olimpiādē bioloģijā (sk. MarutaLoseva), Ivo Pētersonu – 2. v. starpnovaduolimpiādē vācu valodā (sk. Anita Slucka), PauluFeldmani – 1. v. ZPD lasījumos valsts mērogā(sk. Maruta Loseva), Zani Bērziņu – 2. v.starpnovadu olimpiādē ekonomikā un Atzinībaekonomikā valsts mērogā (sk. Dace Kočāne),Laumu Sniķeri – 1. v. starpnovadu olimpiādēfilosofijā (sk. Karina Evalda) un 3. v. starpnovaduolimpiādē bioloģijā (sk. Maruta Loseva),Laumu Ūbelīti – 1. v. starpnovadu olimpiādēvizuālajā mākslā (sk. Sandra Valaine), InesiKrēsliņu – 3. v. starpnovadu olimpiādē matemātikā(sk. Vita Sniķere) un Paulu Stradiņu –3.v. mākslas skolu valsts konkursā (sk. SandraValaine).Ar mērķi – motivēt skolēnus zināšanu padziļināšanaiun sekmēt viņu personības intelektuālopilnveidošanu – 2010. gada 25. novembrītika pieņemts novada domes lēmumsNr. 12 „Par Lubānas novada skolēnu prēmēšanasnoteikumiem”.Lubānas novada pašvaldībasIzglītības darba speciāliste Anita SluckaMācību gada noslēgums Lubānas vidusskolā31. maijā ar Pateicības pasākumu mācībupriekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem, dalībniekiem,viņu vecākiem un skolotājiem noslēdzās2012./2013. mācību gads.Pateicības pasākumā piedalījās 56 skolēni.Tika gūta 21 godalgota vieta vai atzinība. 6 skolēnipiedalījās valsts olimpiādēs, iegūstot 3 godalgotāsvietas.Prieks, ka šo pasākumu kuplā skaitā apmeklēvecāki, lai lepotos par savu bērnu sasniegumiem.Gada skolniecesKatrīna Valaine un Zane Bērziņa.Pēdējā skolas dienā tika paziņoti arī konkursu„Gada klase 2013” un „Gada skolēns 2013”uzvarētāji. Šajā mācību gadā titulu „Gada skolniece2013” saņēma 2 meitenes: Katrīna Valaine(11.a) un Zane Bērziņa (12.a). Par “Gada klasi”5. – 8. klašu grupā kļuva 6. klase (audz. A. Tropa),9.– 12. klašu grupā – 12.a klase (audz. I.Kalniņa).Abas klases kopā dosies ekskursijā paLatviju.Iveta Peilāne/”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/ 3


NovadāŠī gada 7. aprīlī notikaLubānas evaņģēliski luteriskāsdraudzes padomes unrevīzijas komisijas vēlēšanas.Pirmajā jaunievēlētāspadomes sēdē par draudzespriekšnieku ievēlēja AivaruKočānu, par draudzes padomespriekšnieka vietnieku –Imantu Zembergu. Draudzesgrāmatvedes pienākumusturpmāk pildīs Jolanta Kočāne,bet kasiere būs MarutaRulle. Draudzes rakstvežapienākumus turpinās pildītMargrieta Grāpe, diakonijasdarbu pārraudzīs Dzintra Zariņa.Par dievnama sapošanu,viesu uzņemšanu rūpesuzņemsies Dāmu komitejasvadītāja Mirdza Ozoliņa. Parmuzikālās dzīves bagātību turpinās rūpētiesRudīte Kolāte. Par draudzes jaunākāspaaudzes izaugsmi gādās svētdienas skolasvadītāja Elita Tomiņa un jauniešu darbaorganizators Māris Valainis, kurš mēģināsiedzīvināt skautu tradīcijas mūsu draudzē.Revīzijas komisijas darbu vadīs LīgaŠpune, viņai palīdzēs revīzijas komisijas lo-Arī draudzes vadībā izmaiņasMāris Valainis, Margrieta Grāpe, Jolanta Kočāne, Mārīte Kotāne, Guntis Želvis, Aivars Kočāns,Zelma Lāne, Mirdza Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Maruta Rulle, Dzintra Zariņa, Imants Zembergs.cekles Mārīte Kotāne un Zelma Lāne.26. maijā svinīgajā Trīsvienības svētkudievkalpojumā draudzes mācītājs GuntisŽelvis ieveda amatā jauno draudzes padomiun revīzijas komisiju, kas ar svaigāmvēsmām un idejām varēs vadīt draudzesdzīvi turpmākos trīs gadus.Lubānas ev. lut. draudzes mācītājsGuntis Želvis4Lubānas novada jauniešu centrs aicina apmeklētDROŠĪBAS DIENA 201313. jūnijā Lubānā, pie pilsētas klubaMeirānu TN amatierteātris “Zeltrači”12. maijā Madonas kultūras namā,piedaloties Madonas novadaamatierteātru skatēar izrādi “Trīsarpus atraitnes”,ieguva 2. pakāpi.Borisa un un InārasTeterevu fondsProjekts“Būsim veseli”13. jūnijā plkst. 12.00Lubānas pilsētas klubāmīļi aicināti visi novada ļaudis,kuri vēlas rūpēties par savu ķermeni,uz tautskolotājasIneses Ziņģītes nodarbību./”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/plkst. 11.00 – 15.00Īpaši dienesti un to īpašās prasmes, tehnika un aprīkojums.Konkursi, atrakcijas un piedzīvojums.Parka ielā 2, LubānāPieņem nolietotas elektropreces,mēbelesIepriekš pieteikties pa tālruni26476275Aicina iesūtītfotogrāfijas2013. gada nogalē pašvaldība izdosnovada kalendāru 2014. gadam, tāpēcaicina iedzīvotājus iesūtīt fotogrāfijas, kassaistītas ar dzīvi novadā.Fotogrāfijās var būt atainota novadadaba dažādos gadalaikos, bet jābūt atpazīstamaivietai. Var būt arī atainoti sadzīviskibrīži, kas saistīti ar dzīvi novadā vai svarīgiempasākumiem, notikumiem. Fotogrāfijasiesūtīt uz e-pastu: ligita.petersone@lubana.lvLubānas Mākslas skolasabsolventiEvija CaunīteKeita KlikučaHenrijs Alfrēds KuncisKlinta LegzdiņaDeivo MūkinsBeāte OzoliņaElīna ReireAgnese ŠķēleLauma ŪbelīteJāņa Norviļa MadonasMūzikas skolas absolventiBeāte Ozoliņa (klavierklase)Zanda Krēsliņa (flautas klase)Margota Ozoliņa(saksofona klase)Izlaidumi• 9. klases izlaidums MeirānuKalpaka pamatskolā – 14. jūnijāplkst. 18.00.• 9. klases izlaidums Lubānasvidusskolā – 15. jūnijā plkst. 18.00.• 12. klases izlaidums Lubānasvidusskolā – 22. jūnijā plkst. 17.00.


Lai uzzinātu, cik iela nozīme ir vienam gadam,pajautā to studentam, kurš izkritis galaeksāmenā. Ja gribi uzzināt, cik vērtīgs ir viensmēnesis, pajautā māmiņai, kurai priekšlaikuspiedzimis mazulis. Lai zinātu, cik vērtīga ir vienanedēļa, pajautā to nedēļas laikraksta izdevējam.Lai uzzinātu, cik vērtīga ir viena stunda,pajautā tiem, kas iemīlējušies un gaida,lai viens otru ieraudzītu. Lai uzzinātu, cik vērtair viena minūte, pajautā to kādam, kurš nokavējissavu vilcienu, autobusu vai lidmašīnu.Lai zinātu vienas sekundes vērtību, pajautāto kādam, kurš izdzīvojis nelaimes gadījumā.Lai uzzinātu milisekundes vērtību, pajautā tokādam, kurš Olimpiādē ieguvis sudraba medaļu.Laiks nevienu negaida. Būs vērtīgi, jakrāsim katru momentu, kas mums dots. Dalīsimiestajā ar īpašiem cilvēkiem savā dzīvē,tad tas būs vērtīgāks!2013. gada 31. maijā, kas lielākajai daļaiskolēnu ir mācību gada pēdējā diena, kā allažpulcējāmies vienkopus (skolēni, skolotājiun vecāki) ar dziesmām, dejām, teatrāliempriekšnesumiem, lai atskatītos uz aizvadītāmācību gada nozīmīgākajiem mirkļiem, raibiemkā dzeņa vēders.Bez jau tradicionālajiem ārpusstundu pasākumiem(Latvijas dzimšanas dienai veltītā,Baltā rīta un Ziemassvētku, Ģimenes dienaskoncertiem, sporta sacensībām, latviešugadskārtu svētkiem – Miķeļiem, Mārtiņiem,Meteņiem, Lieldienām, „Aiviekstes lakstīgalām”u.c.) kopīgi piedalījāmies Mammasdabasorientēšanās pasākumā tūrisma centrā„Ezernieki”, jautri pavadījām draudzības unmīlestības svētkus – Valentīndienu. Zīmīgsaizvadītais mācību gads bija arī ar dalībuNordplus Jauniešu mobilitāšu projektā. Patīkami,ka paši skolēni aizvien vairāk iesaistāssavas dzīves plānošanā, pasākumu sagatavošanāun vadīšanā, skolas vides uzkopšanāun labiekārtošanā. Novēlu, lai jums netrūkstideju, enerģijas un uzņēmības iesākto kvalitatīvirealizēt!Ar labiem panākumiemesam piedalījušies dažādos literārāsjaunrades konkursos,veltītos Andrejam Eglītim,Latvijas olimpiešiem un prezidentam,Oskaram Kalpakam,Broņislavai Martuževai, kā arīvizuālās mākslas konkursos:„Bite kā brīnums”, „Svini.Krāso. Sūti”, „Mitrāji manāmacīm”. Edijs Grāpis pārstāvējamūsu skolu konferencē parSibīrijas bērniem.Skolas vārds izskanējismācību priekšmetu olimpiādēs.Starpnovadu krievuvalodas olimpiādē piedalījāsMeirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte2013. gada maijsPagriezt laika dzirnas atpakaļ...Lauma Ūbelīte, vizuālās mākslas olimpiādē– Lauma Ūbelīte un Līva Ketija Lāce, sākumskolasolimpiādē Inese Krēsliņa un MontaApša, angļu valodas olimpiādē – Inese Krēsliņa,latviešu valodas olimpiādē – Līga Kuļikova.Priecājamies par Ineses iegūto 3. vietumatemātikas olimpiādē un Laumas – 1. vietuvizuālās mākslas olimpiādē. Paldies skolotājiempar bērnu sagatavošanu olimpiādēm,konkursiem, koncertiem, sacensībām, dzīvei!2012./13.m.g. ar labām un teicamāmsekmēm beiguši Matīss Dailīdens, AgneseĒrgle, Marina Puška, Dāvids Žihars, IneseKrēsliņa, Monta Apša, Simona Elīza Elste,Edgars Novakšanovs, Dāvis Caunītis, LīgaLubānas novada jauno vokālistukonkursā „Cālis 2013” piedalījāsKate Krēsliņa un Kitija Makarēviča(skolotāja Dzirkstīte Aizsliniece).9. klases absolventi un audzinātāja Ilze Stiprā.Kuļikova, Artūrs Krēsliņš. Paldies gribam teiktmūsu atbalstītājiem z/s „Bļodāri”, salonam„Rozes ziedā” un SIA „Velga”, kas labiniekiemun olimpiāžu dalībniekiem dāvā naudasbalvu ekskursijai, lai skolēni varētu paplašinātsavu redzesloku.Labo vārdu nevarot būt par daudz, tāpēcvēlreiz gribam pateikt paldies par dažāda veidasadarbību (iesaistīšanos pasākumu sagatavošanāun norisē, izlīdzēšanu ar transportu,ārzemju bērnu uzņemšanu ģimenēs u.c.)skolēnu vecākiem!Apkopojot skolēnu, skolotāju un vecākuanketas, tika noskaidrots arī iepriekšējāmācību gada profesionālākais skolotājs uncentīgākais, atraktīvākais, sabiedriskākaisskolēns. Un tā... „Gada skolotājs” – latviešuvalodas un literatūras skolotāja Maruta Putāne– Ērgle un „Gada skolēns” – 9. klasesskolniece Līga Kuļikova.Arī vasara solās būt aizraujoša. 3. un 4.jūnijā skolā notiek Lubānas novada teātrapulciņu salidojums. 14. jūnijā plkst.18.00 –9.klases skolēni gaidīs visus savā izlaidumā.Bet no 17. līdz 19. jūnijam skolā notiks starpnovaduMazpulcēnu salidojums, bet skolasJaunsargu dalībnieki dosies uz nometniJaungulbenē. Vairākusmēnešus 10 dabaspētnieki (Edgars, Līva,Simona, Evija, Dāvis,Sintija, Lauma, Santa,Jānis) un skolotājasAusma un Ilze pētījaskolas tuvumā augošubērzu un tā kaimiņus,„Gada skolniece” LīgaKuļikova un„Gada skolotāja” MarutaPutāne – Ērgle.piedaloties „Latvijasfiniera” rīkotajā konkursā.Žūrija atzina mūsuveikumu par vērā ņemamuun skolas komandai iriespēja 9. un 10. jūlijā piedalītieskonkursa finālāAbragciemā pie jūras.Vienmēr var vēlēties labāk.Vienmēr var izdoties sliktāk.Tas jokdaris, kas to kārto,Nekad neko nesaskaņo.Pie viņa ar kukuli nevar.Viņš nešķiro asaras, smaidusViņš vienīgi atzīst un ciena tos -Kuri nenobaidās.Aicinu arī jūs nenobīties, ar drošu un cerībupilnu skatienu uz priekšu doties, enerģijuun spēku cilvēkos un lietās sev apkārt smelties,vasaras vieglumu sejā un dvēselē just,jauniem izaicinājumiem pretī stāties!Direktores vietniece mācību unaudzināšanas darbā Ilze Stiprā/”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/ 5


Interesanti. Meirānu Kalpaka Aktuāli pamatskolas avīzeMeirānu Kalpaka pamatskolas 1. – 4.klases deju kolektīvam šis mācību gads irbijis ļoti ražīgs. Kā jau parasti, tika dejotsdažādos skolas pasākumos, taču ļoti nozīmīgupieredzi mazie dejotāji smēlās, piedalotiesdivos lielos deju pasākumos – 30.aprīlī deju skatē – koncertā Madonā un 25.maijā tautas deju festivālā „Latvju bērni danciveda” – Krāslavā.Madonas deju skatē, kas notika pilsētasdaudzfunkcionālajā hallē, bērni apguva„lielo skatuvi”, mācījās būt patstāvīgāki unpašpārliecinātāki, jo tas nemaz nav viegli –parādīt sevi tik lielā bērnu pulkā. Madona,tas jau ir tepat, gandrīz mājās, taču apkārt tikdaudz jaunu seju, zem kājām cita, ļoti plašaun nepierasta deju grīda, un mazajām kājiņāmjāprot būt veiklām un ņiprām. Taču dejusolis izdevās raits. Diena Madonā bija gara,un prieks par padarīto darbu patiess. Un tiksvarīgi , ka blakus ir skolotāja Inese Straume,kura saprot, atbalsta, paskubina, palīdzun uzmundrina, apliecina, ka viss izdosies.Nākamais lielais pasākums – festivālsKrāslavā. Šī pasākuma sauklis bija „Pār Daugavusaulei roku devu”, jo Krāslava ir mūsuLatvijas rota – pilsēta pie gleznainajiemDaugavas lokiem. 25. maija rīts gan uzausapelēks, lietains un drēgns. Tomēr dejotājusgarā diena nebaidīja, un tie, bruņojušies arSporta dienaTradicionāli sporta diena sākās ar mazo„Kāpēcīšu” teātra izrādi. Šogad tā bija pasaka„Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Mazieaktieri ar aizrautību spēlēja katrs savu lomu,un skaisto sniegumu papildināja krāšņie tērpi.Paldies skolotājai Dzirksītei Aizsilniecei,auklītei Ivetai Pličai un Samantas mammaiJautrītei Aizsilniecei, kuras palīdzēja mazajiemaktieriem droši justies uz skatuves.Pēc izrādes starts tika dots sportiskajāmaktivitātēm. Skolēni cīnījās septiņcīņā: improvizētāboulingā (ar pildbumbu jānogāžgranātas), šautriņu un riņķu mešanā, šaušanā,florbola bumbiņas sišanā mērķī, futbolabumbas sitienos vārtos un basketbola sodametienos. Šīs disciplīnas 1. – 3. klašu skolēniveica ļoti aktīvi. Pēc tam viņi kopā ar „Kāpēcīšiem”piedalījās dažādās stafetēs.Tikmēr 5. – 9. klašu skolēni piedalījāsMēs iedejojam pavasarikošiem lietus mētelīšiem, devās tālajā ceļā,lai atrastu savu vietu gandrīz 5000 bērnulielajā pulkā, ietu krāšņā dejotāju gājienāun lepni nestu skolas karogu, parādītu savudeju soli Krāslavas pilsētas estrādē. Dažubrīdigan bija ļoti grūti cilāt samirkušajās pastaliņāsautās kājas, taču bija arī prieks būt daļaino raibuma, daļai no raksta, ko dejotājiskrējienā, kura uzdevums bija atpazīt dažādasvietas Meirānos. Komandas tika sadalītasčetrās grupās (izlozes kārtībā) un katraikomandai tika piešķirta sava krāsa. Nonākotpie objektiem, bija jāatrod savas komandaskrāsas burti, no kuriem noslēgumā bija jāsaliekvārds. Šāds skrējiens notika otro gadu,bet jaunums – katrā objektā komandai (vismaztrīs cilvēki) jānofotografējas.Dalībnieku domas par skrējienu: Bija grūtiatrast paslēptos burtus. Interesanti, ka bijajāfotografē, kas šad tad aizmirsās (Sarkanāskrāsas komanda). Mums ļoti patika, lai gansakoda nātres. Salīdzinot ar iepriekšējo skrējienu,mēs mācījāmies no kļūdām. Ja būs vēltāds skrējiens, mēs piedalīsimies (Zilās krāsaskomandas dalībnieki). Bija interesanti. Grūtibija atrast burtus, vienmēr skatās uz leju, betreizēm ir vērts pacelt galvu arī uz augšu. Sennebijām tik daudz skrējuši (Dzeltenās krāsaskomanda). Bija viegli atrast burtus, nākošreizveido uz skatuves.Deja ir cilvēka prieka izpausme, kad mēsdejojam, mūsu dvēseles gavilē.Vēl jāpiemin, ka šogad kolektīvs tika piejauniem un skaistiem tautu tērpiem. Paldiesvisiem, kas rūpējās, lai mazie dejotāji justostajos ērti.Maruta Putāne – Ērglejāslēpj, lai grūtāk atrast. Aizmirsām nofotografētiesotrajā objektā, dabūjām skriet vēlreiz.Bijām pārāk lēni (Zaļās krāsas komanda).Arī lielajiem skolēniem tika dots startssporta aktivitātēm. Par labāko šāvēju – zēnu,tika atzīts Artūrs Sēbriņš, bet no meitenēm –Ketija Līva Lāce. Labākie riņķu mešanā – ArmandsĀboliņš un Endijs Trops. (Abiem maksimāliepunkti.) Kopvērtējumā meitenēm: 1.vietu pārliecinoši ieguva Simona Elīza Elste,2. vietā – Evija Poruka, 3. vietā – Ketija LīvaLāce, bet zēnu konkurencē: 1. vietu ieguvaNauris Sokoļikovs, 2. vietā – Artūrs Sēbriņš,bet 3. vietā – Zintis Mikals. Paldies skolotājamJānim Peilānam par noorganizētajāmsporta aktivitātēm un veiksmīgu skolotājuiesaistīšanu tiesnešu lomā.Lai saulaina un notikumiem bagāta vasara!Šo dienu aktīvi vēroja un visupierakstīja absolvente Evija Caunīte6/”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/


7Interesanti. AktuāliPutnu pašvaldību salidojumsRūjienāRūjienā 24. maijā bija interesants notikums.No visas Latvijas “Rūjienas ligzdā”salidoja putnu pašvaldības. Tās ir pašvaldības,kuru ģerboņos ir putns vai arī nosaukumāietverts putna vārds. No Lubānasnovada salidojumā piedalījās delegācija 5cilvēku sastāvā: Ilze Kraukle, Inese Lībere,Aija Ozoliņa, Aigars Noviks, Andris Kļaviņš.Ideja par šādu salidojumu pirmajamradusies Gulbenes domes priekšsēdētājamNikolajam Stepanovam, kas vēlējiesuzzināt, cik Latvijā ir pilsētu ar putniem ģerboņos.Bija iecerēts šo pasākumu iedibinātpar ikgadēju tradīciju. Par to Nikolajs Stepanovssaka: Ir tradīcijas, kas rodas un ātriizzūd; Putnu pilsētas un pagasti ir apliecinājuši,ka spēj sanākt kopā un uzturēt savu– Putnu pašvaldību – iedibināto tradīciju!Pirmais putnu pašvaldību salidojumsnotika Gulbenē 2002. gadā. Lubānā salidojumsnotika 2009. gadā.Rūjiena putnu pašvaldību saimei piepulcējāspagājušajā gadā, jo, rūpīgi izpētotOtro gadu pēc kārtas Junkers ar sociāloprojektu „Labi darbi sasilda!“ aicinapalīdzēt cilvēkiem, kuri nav spējīgipaveikt dažādus darbus.Sociālā projekta „Labi darbi sasilda!“mērķis ir atgādināt, ka starp mums ir cilvēki,kuri paši nespēj tikt galā ar darbiemun kuriem nav tuvinieku vai draugu, kamlūgt palīdzību. Sadarbībā ar sociālajiemdienestiem visā Latvijā tiek apzināti cilvēki,kuri vecuma vai invaliditātes dēļ nav spējīgipaveikt dažādus piemājas darbus – malkasskaldīšana, mājas uzkopšana, dārza uzrakšanautt. Darbi, kuri vairumam nesagādātugrūtības, šiem cilvēkiem atgādina par viņubespēcību. Tādēļ projekta iniciators Junkersaicina nepalikt vienaldzīgiem un sniegtpalīdzīgu roku cilvēkiem, par kuriem ikdie-/”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/Rūjienas pilsētas kontūru un pēc reģionālāsreformas (2009. gadā) iegūto novada kontūru,tika ieraudzīti putni. Tāpat arī 2012. gadāpašā Rūjienas centrā tika uzstādīta Ģ.Burvjaveidotā skulptūra “Rūjienas ligzda”.Rūjienā salidoja 7 novadu pašvaldībudelegācijas – kopā 55 viesi, kas dienasgaitā gan sevi prezentēja, gan iepazinās arRūjienas novadā paveikto. Viesi apmeklējaRūjienas vidusskolas sporta halli, Tautskoluun Rūjienas amatnieku biedrības “Rūzele”apmācību centru, speciālo pirmskolas izglītībasiestādi “Vārpiņa”, pilsētas bibliotēkuun izstāžu zāli. Tradicionāli, ka salidojumāpašvaldību pārstāvji guva pieredzi infrastruktūras,projektu apguves, kultūras untūrisma jomās.Salidojuma dalībnieki mājās atgriezāsar patiesi labām emocijām par labi pavadītulaiku, apskatot Rūjienu, jauniegūtiemdraugiem un daudzām svarīgām atziņām.Lubānas novada pašvaldības kultūrasdarba speciāliste Ilze KraukleJunkers jau otro gadu aicina palīdzētvientuļiem un veciem cilvēkiemnā aizmirstam. Projekts norisinās jau otrogadu un pirmajā gadā palīdzību saņēmavairāki desmiti cilvēku visā Latvijā.Sociālā projekta mājas lapā (www.dzivosilti.lv)ir atrodami dažādi darbi un iespējapieteikties. Ar koordinatora palīdzību tieknoorganizēta darba sniegšana vēlamajālaikā. Palīdzības sniedzēji tiek aicināti iesūtītbildes ar darbu veikšanu, tādējādi kopāsākotnējā palīdzības karte pārtaps par padarītodarbu karti. Atrodi brīvu laiku un gūstigandarījumu pēc labi padarīta darba!Komunikāciju aģentūra ”Larsoni”Tel. 28681651Lubānas pilsētasbibliotēkāJaunākās grāmatasPieaugušoliteratūras nodaļāNozaru literatūra:• Vitingems, Džo. Sakņu mazdārziņš.• Mesingema Hārta, Ronda. Vertikālādārzkopība.• Kurdjumovs, Nikolajs. Gudrs augļudārzs.• Kurdjumovs, Nikolajs. Gudrs sakņudārzs.• Smits, Edvards K. Dārza noslēpumugrāmata.• Beldava, Inta. Alkoholatkarība unosteorefleksoterapija.• Nīblings, Kurts Ludvigs. Aromterapijaiesācējiem.• Geitsa, Donna. Cilvēka ekoloģijas diēta.• Blaua, Līga. Dzīves stāsti.• Hūbere, Tanja. Floristikas radošādarbnīca• Puķes no kreppapīra.• Šteinberga, Airisa. Pedagoģiskāpsiholoģija.• Latvijas ģerboņi• Latvijas novadu heraldikaDaiļliteratūra• Džūela, Liza. Pirms tevi satiku.• Miso, Gijoms. Neatstājot pēdas.• Grišams, Džons. Advokāti.• Lācītis, Vilis. Amsterdamas princips.• Kolbergs, Andris. Eņģeļu purvs.• Džeimsa, Erika. Keitijas Lavenderes citadzīve.• Čemberlena, Diāna. Raksti smiltīs.• Zvirbule, Dace. Rendas tenkas.• Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļadzīlēs. 5. grām. Spiega atbrīvošana.• Foenkinoss, Dāvids. Smalkjūtība• Gibinss, Deivids. Trojas maska.• Mauriņš, Osvalds. Viss nāk un aiziettālumā.• Eljota, Ketrina. Zāles pret vientulību.• Salna, Gundega. Kamīnpriekšā.Darba laikaizmaiņasLubānas pilsētas bibliotēkai vasarasperiodā mainās darba laiks!Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem,bibliotēka Lubānā būs atvērta darba dienāsno 10.00 – 18.00. Sestdien, svētdien– slēgta.Bibliotēkas Ārējais apkalpošanaspunkts „Baloži” apmeklētājus gaidīs 1 reizinedēļā – otrdienās no 9.30 –16.30


8Interesanti. AktuāliGrozījumiBūvniecībaslikumā2013. gada 1. jūnijā stājas spēkāgrozījumi Būvniecības likumā. Būvniecībaslikuma grozījumi paredz noteiktīsākus termiņus būvatļaujas apstrīdēšanaiun izmaiņas sabiedrībasinformēšanas kārtībā.Būvniecības likuma grozījumi nosaka,ka visos gadījumos būvatļaujasapstrīdēšanas termiņš būs viens mēnesis.Ja persona, pārsūdzot būvatļauju,tiesai nelūgs būvatļaujas darbību apturēt,tad tā atjaunosies ar dienu, kadbūvnieks par to saņems paziņojumu.Savukārt, ja tiesa saņems šādu lūgumu,tiesnešiem vienlaikus ar lietas ierosināšanubūs jāvērtē, vai būvatļaujas darbībunepieciešams apturēt. Būvatļaujapaliks spēkā, ja tiesa noraidīs personaslūgumu apturēt tās darbību.Paredzētas izmaiņas arī sabiedrībasinformēšanas kārtībā, nosakot, kabūvniecības pasūtītājam turpmāk parsaņemto būvatļauju trīs darba dienulaikā būs jāinformē nekustamo īpašumuīpašnieki, kuru īpašumi robežojasar būvniecībai plānoto zemes gabalu,nosūtot paziņojumu ierakstītā pastasūtījumā uz deklarēto dzīvesvietas vaijuridisko adresi un arī izvietojot zemesgabalā informējošu būvtāfeli.Tāpat jaunajā regulējumā pašvaldībaibūs pienākums trīs darba dienu laikāpublicēt savā mājaslapā informācijupar saņemtajām būvniecības iesniegumu-uzskaites kartēm, būvprojektiem,kas iesniegti akceptēšanai, kā arī parpieprasījumiem būvatļaujas saņemšanai,kā arī jāinformē par pieņemtajiemlēmumiem. Pašlaik likums noteic, kapašvaldībām šāda informācija jāpublicēvismaz reizi mēnesī savā mājaslapā vaivietējā laikrakstā.Jaunā kārtība piemērojama būvatļaujām,kuras izsniegtas pēc 2013.gada 1. jūnija.Likums stājas spēkā 2013. gada1. jūnijā. Tuvāk ar Būvniecības likumagrozījumiem varat iepazīties http://www.likumi.lv/doc.php?id=256589.BūvvaldesvadītājaIveta Meļehova/”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/Jaunākās grāmatas Meirānu bibliotēkāLatviešu rakstnieku darbi:Arnolds Auziņš „Nevīstošā saulespuķe”– garu dzīvi nodzīvojušais Alvils Zeltiņšnonāk slimnīcā un saprot, ka ļoti grib vēlpaveikt virkni labu darbu. Viņam vien jāsagaidaārstu atzinums pēc operācijas...Ričards Plūcis „Ceļojums ar „Cerībuvēju”. Uz prāmja “Cerību vējš”, kur sapulcējusiesraiba ceļotāju kompānija, nāvebrīvi izrevidē kajīšu saturu un aizsauc līdzine vienu vien prāmja pasažieri. Ceļojumāar “Cerību vēju” grāmatas varoņus maldulabirintos ieved mīla, viltus, nodevība.Sarma Ozola „Zilais māls”. Māls ir vērtīgaizejviela ienesīgam biznesam, to saprotgan zemes īpašniece, gan bagāts pircējsno tuvējas kaimiņzemes. Lai iegūtu zilāmāla krātuvi, nepieciešams vien nieka paraksts,bet īpašniece atsakās – zemi viņavēlas nodot mantojumā meitai.Inguna Bauere „Līdz septītajai paaudzei”.Romāns vēsta par kādas dzimtaslikteņa līkločiem līdz pat septītajai paaudzei,par mīlestību, ciešanām un cilvēciskāmkaislībām, kas romāna varoņiem liekiedegties neprātīgā naidā.Žurnāliste Līga Blaua lasītājiem sarūpējusidāvanu – grāmatu „Dzīves stāsti”,kurā autore ļauj ieraudzīt Latvijas leģendāraspersonības citā rakursā — kā cilvēkus,kuri tāpat sadzīvojuši ar savām vājībām uncīkstējušies ar kaislībām.Osvalds Mauriņš „Viss nāk un aiziet tālumā”.Lasot stāstus, lasītāji ar aizrautībuiedziļināsies spraigajā sižetā un priecāsiespar interesanto un humora pilno valodu.Ārzemju autoru darbi:Kārena Robārdsa „Reiz mīla nāks...”Kārena Vaita „Pārmaiņu vējš”Sūzana Filipsa „Bēgošā līgava”Millija Džonsone „Baltās kāzas”Džūda Devero „Lavandas rīts”Līza Džūela „Pirms tevi satiku”Romāni pilni dzirksteļojošas romantikas,spriedzes un negaidītiem attiecībupavērsieniem. Galveno varoņu – sieviešuspējai būt gaismai, mīlestībai un kaislei,ejot savu ceļu, ne vienmēr rozēm kaisītu.Federika de Česko „Tibetietes māja”.Lasītājs tiek iepazīstināts ar tibetiešu dzīvesveidu,ticību un paražām. Romānā irarī bezgala skaisti Tibetas dabas tēlojumi.Darbs varētu patikt galvenokārt sievietēm,lai gan vietām ir nežēlīgs un briesmīgs. Romānsnoteikti ir ieteicams cilvēkiem, kuriinteresējas par Ķīnas un Tibetas attiecībāmun par Austrumu kultūrām un reliģijāmDžeims Patersons „Privātdetektīvi”.Aģentūra “Privātdetektīvi” atklāj pat sarežģītākosun veiklāk slēptos noziegumus– pie viņiem vēršas ietekmīgi politiķi, šovbiznesazvaigznes un pat... policija!Aleksandra Mariņina „Tīģeru cīņa ielejā”.Izmeklēšanas gaitā tiek atklāti negaidītifakti, kas noved pie pārsteidzoša atminējuma.Uzziņu literatūra:Grāmata „Latvijas ģerboņi” – ir liecībapar Latvijas Republikas heraldikas atdzimšanu.Valsts, pilsētu un teritoriālā heraldikair mūsu nacionālā vērtība – kultūras mantojums.„Ls 20 – Nacionālās valūtas mākslasgadi” ir Latvijas Bankas izdevums, pateicībatās 20 gados izlaisto atjaunotā latanaudas zīmju grafiskā dizaina un plastiskāveidojuma autoriem. Lasītājs uzzinās to, kāvairāk nekā 40 mākslinieku radošā enerģijaun profesionālās prasmes ļāvušas katrunaudas zīmi veidot kā kultūras zīmi.„Ekoloģiska mājas uzkopšana” Grāmatasniedz daudz interesantu ideju, kāno dabiskas izcelsmes produktiem radītpašiem savus tīrīšanas līdzekļus, kuri ganpalīdzēs uzkopt māju un cīnīties ar mikrobiemun kaitēkļiem, gan arī brīnišķīgi smaržosun uzlabos garastāvokli.Grāmatas bērniem:„777 jautājumi un atbildes bērniem” (jautājumuun atbilžu enciklopēdija)„Milzīgie auto” (uzliec 3D brilles un lasi!)Anna Podgurska „Peles jaunā māja”Agņeška Batore „Kaķenītes piedzīvojumi”Uldis Auseklis „Apaļš mēness, apaļš runcis”Džūlija Donaldsone „Lielceļa laupītājs”2013Šogad lasītājiem tiek piedāvāti stāsti,romāni, dzeja, komiksi, jautri un nopietni atgadījumilatviešu un ārzemju autoru darbos.Pagaidām vēl nav nokomplektēta visa vērtējamogrāmatu kolekcija, tās tiks saņemtasvēlāk, bet tie, kas vēlas, var uzsākt lasīšanaseksperta darbu jau tagad.1. – 2. kl.Māra Cielēna „Krupītes kurpītes”(dzeja)3. – 4. kl.Ulfs Starks „Diktators” (dzeja)Andruss Kivirehks „Kaka un pavasaris”(stāsti)Džoanna Nadina „Klapatu Penija ir ķibeļumagnēts” (stāsts)Sampē „Mazais Nikolā” (piedzīvojums)Kestners „Punktiņa un Antons” (komikss)5. – 7. kl.Ruta Skrebele „Palaidnību karaļa Jāņa B.dienasgrāmata”Juris Zvirgzdiņš „Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi”Pauls van Lons „Šausmu autobuss”Riks Riordans „Zibens zaglis”Bibliotekāre Dina Sestule


LīdzcilvēksMūsu dvēseles atvērtas gan labajam, gan sliktajamAivars Krēsliņš dzīvo Lubānas veselībasun sociālās aprūpes centrā. 18. maijānosvinēja savu 76. dzimšanas dienu. Laiarī veselība vairs nav tik laba, no viņakūsāt kūsā optimisms un dzīvesprieks.Aivaram par ikvienu lietu ir kaut kas labssakāms. Dzīves lielā mīlestība – puķu audzēšana,kas ir bijis ne tikai peļņas avots,bet arī dvēseles prieks. Tāpat arī Aivarslasījis daudz grāmatu, iepazinies ar daudziemsakāmvārdiem, parunām un aforismiem.Tā kā Aivaram vienmēr uz visuir gatava atbilde, mēģinu sarunu sarežģīt,izmantojot dažādus viņam nedzirdētusaforismus.Bet mīļākā tēma sarunās Aivaram ir pardvēseles stūrīšiem – baltajiem un melnajiem,kas esot ikvienā no mums. Mūsu dvēselesatvērtas gan labajam, gan sliktajam.– Kāds šodien ir Aivara skatījums pardvēseles stūrīšiem?– Šodien es gribu runāt par ticības lietām.Mums ir visādas ticības. Grēks ir tad,ja dara sliktas lietas, bet Dievam ticēt navgrēks. Esam vienojušies ar katoļu mācītāju,ka dievkalpojumi notiks visu konfesijupārstāvjiem kopā. Lubānas veselības unsociālās aprūpes centrā uz dievkalpojumiemsapulcējas līdz 20 cilvēkiem. Pie mums uzdievkalojumiem nāk luterāņu mācītājs GuntisŽelvis. Viņam ir tāds spēks, ar savu vārdu,ar savu maigumu iedveš ticību dvēselē. Jadvēselē ir ticība, tad nekur nevar palikt. Ticībamanī vienmēr ir bijusi. Mēs zinām, kaDieviņu neviens nav redzējis. Mēs paši savādvēselē esam dieviņi. Ja neticēšu Dieva vārdam,neticēšu pats sev.Savā sirdī varam atvērt kambarīti labajiemdarbiem, labajiem vārdiem. Ticība aicinatikai uz labo. Tomēr ir arī otrs kambarītis,kur ir sātana iemiesojums – slikto darbu veicinātājs.Kā tu vari zināt, kas ir labs, ja neesisaskāries ar slikto? Dzīvē viss ir līdzsvarā. Atcerospēckara gadus, kad gribējās visāduslabumus, miltu izstrādājumus, tika taupītapēdējā garoziņa, uz tīruma tika salasītas patvisas vārpiņas līdz pēdējai... Cik tās bija garšīgas!Bija grūti, tomēr, izejot cauri šīm grūtībām,labāk apzinies, kas ir labs.– No kā tu visas dzīves gudrības, laboesi mācījies?– Visu labo esmu mācījies no cilvēkiem.Ja man būtu laba izglītība, es dzīvē būtu sasniedzisdaudz vairāk. Ko bez zināšanāmcilvēks var izdarīt? Grūti bez zināšanām.Mēs – viena īpatnēja paaudze: esam piedzīvojušikarus, izvešanas, kolhozus. Esammācījušies izdzīvot, taupīt, knapināties. Eszināju arī, ka savas vecumdienas pavadīšuaprūpes centrā. Tā es plānoju. Bērni manpārmeta, vai esmu padomājis par to, kopar viņiem domās apkārtējie, sabiedrība. Itkā viss ir, dzīvo pārtikuši, bet tēvam jādzīvoaprūpes centrā. Tātad – svarīgi ir nevis tas,kā tu jūties, bet gan – ko par tevi domās citi.Es bērniem atbildēju, ka viņu dēļ to daru –viņi darbā nevarēs būt mierīgi, visu laikudomās, kas ar mani. Bērniem jāstrādā, navlaika rūpēties par saviem vecākiem, kopīgasir vienīgi vēlās vakara stundas. Diemžēl tādair dzīve – kad vecāki kļūst nespēcīgi, nespējtikt ar sevi galā paši un bērni strādā, vecākiemtomēr labāk ir aprūpes centrā. Šeit parviņiem rūpējas, apčubina un bērni brauc ciemos,kad ir brīvi no saviem darbiem. Tāpēcesmu šeit. Un es jūtos labi.Seneka teicis: Uzticēšanās sniedz nodevējamiespēju kaitēt...Ja jūtu, ka man grib kaitēt, cilvēkam ejupretī ar smaidu. Viņš nevar atrast, kur pieķerties,un viņam ir jāpiekāpjas, jāpaliek mazākam.Uzticēšanās ir liels spēks. Krāpnieki,dzērāji un nelieši bijuši visos laikos un būs.Ir gadījumi, ka nākas arī pazaudēt, bet tadkaut kad vēlāk nāk ar kaudzi pretī kaut kaslabs. Uzticēties var tikai atsevišķiem noteikumiem,nevar būt vientiesīgs. Ne visur viss irpieņemams. Pats galvenais – uzticēties vartikai pats sev. Pašam ir jādomā, vai dari arnolūku – labi, vai dari ar nolūku – slikti. Irtāds teiciens: gods iet pa ceļa vidu, negodspa malām slaistās. Katrs savu dzīvi vada, kānu to ir iedomājies, kā ir iemācījies, cik lababijusi dzīves pieredze, cik labs piemērs dzīvēbijis no vecākiem, apkārtējiem.Iziet cauri pasaulei, nedarot sevi pilnīgāku,ir tas pats, kas iznākt no pirts netīram(Navoji).Ļoti trāpīgs teiciens. Kaķīts arī gāja uzskolu, vienā dienā skolā izstaigāja visas klases,bet vai viņš kaut ko ieguva, kļuva gudrāks?Tā arī cilvēkam – jāiziet daudz kamcauri, tikai tad var nonākt pie atziņas, vaikaut kas ir iegūts.Savulaik Reinis Kaudzīte teicis: Labāklai manis desmit reižu trūkst, nekā kadvienreiz palieku kaut kur pāri.Deviņus darbus centies izdarīt, ar desmitoesi pārcenties vai nu savā iedomībā, vainu vientiesībā. Esmu novērojis, ka dažiemjaunajiem cilvēkiem dzimst vairāk ideju nekāviņi tās spēj realizēt. Vienu nav realizējis,jau ir cita ideja. Iestājas vienā skolā – nepatīk,iestājas otrā – nepabeidz. Tiek izdotaliela nauda, jo tagad jau par izglītību daudzjāmaksā. Dari visu ar mēru un apdomā, kodari. Dzīvē jābūt mērķim, un tad uz to ir jāietun jātiecas.Cilvēks ir kā saule, jo vairāk siltumaizstaro, jo spožāk mirdz...Negribētos cilvēku salīdzināt ar sauli,vienīgi māti var salīdzināt ar sauli. Labestība,savaldība – izstaro siltumu. Ikvienā ģimenējābūt savaldībai, nav jājaucas otra lietās. Esaudzēju puķes, sieva man bija godību saimniece.Mēs viens otra lauciņā nejaucāmies,ja bija vajadzība, palīdzējām viens otram, betkatrs bijām noteicēji savā jomā. Galvenais irnekaitēt un cienīt vienam otru. Tad izdosiesģimenes dzīve.Cicerons teicis: Jo godīgāks cilvēks,jo mazāk viņš saskatīs negodīgumu citos.– Par šo teicienu gan man nav gatavasatbildes, par to ir jāpadomā... Negodīgumucilvēkā ar pirmo reizi nenoteiksi, bet ar otro,trešo reizi – noteikti. Tad atklājas viņa patiesienolūki. Apkārt ir daudz godīgu cilvēku.Pašam sevi par godīgu nosaukt ir grūti, parto var spriest tikai apkārtējie. Kad es audzējupuķes, vienmēr centos būt godīgs pretcilvēkiem: ja man prasīja dzeltenas šķirnespuķes, tad man bija dzeltenas. Es domāju,ka neviens lubānietis nevarētu teikt, ka esmuviņu piemānījis.Vienaldzība iznīcina labo...Jā. Vienaldzībai nav pamata zem kājām.Šeit jārunā par naudas lietām. Naudiņai navvērtības. Tā parāda, kā ar to rīkojies – krājvai izlieto un kā to dari... Nauda sabojā cilvēku.Tā nedrīkst nostāties starp vecākiemun bērniem. Vecākiem nav visu laiku jādodbērniem nauda. Vai viņiem nav savu roku,vai viņiem nav galvas uz pleciem? Es patieteiktu šādu modeli: vecāki aizdod naudu –bērniem jāmācās to atdot, citādi viņi izaugspar egoistiem un patērētājiem. Ja visu laikuvecāki dos naudu, bērns sāks to tērēt nelietderīgi.Lai apzinās, cik naudiņa nāk smagi,tad zinās, kā to pareizi likt lietā. Un tad nebūsvienaldzības pret dzīvi, apzināsies patiesāsvērtības.Par ko dzīvē saki vislielāko paldies?– Par to, ka dzīvē bijušas grūtības, kasmijušās ar vieglumu. Kā vari novērtēt labo, janeesi sastapies ar ļauno. Ja esi daudz asarulējis, nāk apskaidrība. Lai arī grūtības nepatīknevienam, jāatzīst – tās iemācījušas būtstipram, norūdīt raksturu. Un saku paldies arīpar to, ka varu savas vecumdienas pavadītaprūpēts un man apkārt ir daudz jauku cilvēku.Ar Aivaru Krēsliņu sarunājāsLigita Pētersone/”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/ 9


Meirānu tautas namā22. jūnijā plkst. 20.00Līgo svētkuieskandināšanas koncerts10Piedalās:Meirānu tautas namapašdarbniekiMeirānu tautas namā22. jūnijā no plkst. 22.00Ielūdz grupa “Negaiss’’Ieeja bez maksasLiec, Laimīte, baltu zieduMazajā rociņā,Lai ir balta tā dzīvīte,Kurā būs jādzīvo!Ilgas un Jura Elstuģimenē21. maijā piedzimisdēliņšAkselsApsveicam vecākus!14. jūnijā plkst. 10.00Komunistiskā genocīda upurupiemiņas dienai veltītsATCERES BRĪDISpie piemiņas akmensLubānā, Aiviekstes krastāPreceDzēriens “Veselība”Iļģuciems 1.5 lNākamais “Lubānas Ziņu”numurs iznāks 21. jūnijā.Informāciju, sludinājumus un citaveida publikācijas iesniegt domēredaktorei līdz 14. jūnijam.Sniedz pakalpojumus:– Zāles pļaušana ar traktoru vai sekoru;– aizaugušu grāvju izkopšana un pļavuatbrīvošana no krūmiem.M.t. 28302565CenasveikalāVecācena0,65 0,95Saldējums “Karlsons” 0,27 0,39Akcija 06.06. – 12.06./”Lubānas Ziņas” 2013. gada 7. jūnijs/Paldies!Paldies visiem tiem Lubānas novadaiedzīvotājiem, kuri atrada laiku un iespējuatnākt uz pašvaldību vēlēšanām, laiizteiktu savu viedokli, pārliecību.Izsakām pateicību visiem vēlētājiem,kas savas balsis nodeva par apvienības“Mūsu mājas rītdienai” sarakstu, jo, mūsuprāt,tas ir gan zināms vērtējums līdzšinējāsdomes darbībai, gan arī ticībatam, ko mēs solām paveikt nākamajosčetros gados.Uzticība ir dārgākā un svarīgākā vērtībaattiecībās starp cilvēkiem. Mums irdota iespēja un mēs godprātīgi darbosimies,lai iedzīvotājiem patiktu dzīvot unstrādāt Lubānas novadā.Vēlētāju apvienība“Mūsu mājas rītdienai”Lubānas pilsētas estrādē23. jūnijā no plkst. 18.00Lai saulīte līgojāsKatrā smilgas skariņā,Āboliņš, sārtvaidzīts,Lai zied manā vainagā!Sadziedāsim, sadancosim,salīgosim Lubānas estrādēkoncertāIeeja brīvaLubānas pilsētas estrādē23. jūnijā no plkst. 22.00LĪGO NAKTSZAĻUMBALLEJums spēlēs grupa„CEĻAVĒJŠ”PateicotiesLubānas novada pašvaldībasfi nansiālajam atbalstam,Līgo ballēIEEJA BRĪVABorisa un Ināras teterevu fondsProjekts “Būsim veseli”Mīļi aicināti visi novada ļaudis,kuri vēlas rūpēties par savu ķermeni,uz tautskolotājasIneses Ziņģītesnodarbību13. jūnijā plkst. 12.00Lubānas pilsētas klubāPārdod vieglo automašīnu BMW 520(1992.g., 2 l, TA līdz augustam).t. 28737058 (cena pēc vienošanās)Lai sapnis balts viņu dvēseli aijāUn klusais miers ar saviem spārniem sedz.(N. Kalna)Visdziļāko līdzjūtību izsakāmEvelīnai Baranei un tuviniekiem,no vecvectēva atvadoties.“Saulstariņu” grupas bērniun skolotājasPie tevis iešu, tēt, ar ziediem baltiemKad vasara tos bagātīgi sniegs.Ar egļu zariem, sniegotiem un saltiem,Kad ziema smaržojošas puķes liegs.(A. Vējāns)Skumju brīdī esam kopā arLāsmu Laiviņu un pārējiemtuviniekiem, tēti smiltājā pavadot.Mediķi VSAC “Lubāna”Laiks apstājies ar skarbu piesitienu –Nav rītdienas, ir tikai atmiņas...Sērojam kopā ar uldi, Līgu, Jāni unmāti, tēvu un vīru Jāni Ulpismiltainē vadot.Kārlis, Raitis, Ainis, Māris, ValdisLūgums tuviniekiem. Ja vēlatiespieminēt savus tuviniekus laikrakstārubrikā “Pieminam aizsaulē aizgājušos”,bet miršanas gadījums nav reģistrētsLubānas novada dzimtsarakstu nodaļā,lūgums sniegt ziņas redakcijā personīgivai pa t. 64820919; m.t. 28331185.Laiks ir secība. –tas ir mūžības likums,Un tava daļa iratnākt un iet.(A. Grigulis)Aiziet mūži, aiziet gadi,Trejas lietas neaiziet:Paliek saule,Paliek zeme,Paliek darbi padarīti.Patiesa līdzjūtība Rutai Ķeverei unpiederīgajiem, māsu Āriju pavadotsmilšu kalniņā.Ārija un VilisNo mūža kamola pa dzijai attinusi,Iet tālus ceļus mīļās māsas sirds.Izsakām līdzjūtība Ritai Ķerei,māsu zaudējot.Kaimiņi Skolas ielā 4Pieminam aizsaulēaizgājušos...Jānis ulpe (82 g.) “Dambīši”05.01.1931 – 23.05.2013Imants Šmidris (60 g.) Lubāna25.09.1952. – 27.05.2013.Zelma Masa (86 g.) Meirāni19.11.1926 – 30.05.2013.Marija Vanaga (88 g.) “Bērzlejas”02.06.1925 – 04.06.2013

More magazines by this user
Similar magazines