12.07.2015 Views

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2010/12 Novada do mes lē mu mi5SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 132010.gada 24.novembrī.Mālpils novadā MālpilīApstiprināti Mālpils novada domes 24.11.2010. sēdē Nr.14/23Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusanoteikšanu Mālpils novadāIzdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļuI Vispārīgie noteikumi1. Saistošie noteikumi nosaka:1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāvno laulātajiem, personām, kuriem irkopēji izdevumi par uzturu un kurasdzīvo vienā mājoklī, vai atsevišķa persona(turpmāk – ģimene (persona)),kuras deklarētā dzīves vieta ir Mālpilsnovada administratīvā teritorija, tiekatzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes(personas) ienākumi un materiālaisstāvoklis;1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzētlēmumu par atbilstību trūcīgas vaimaznodrošinātas ģimenes (personas)statusam.2. Ģimenes (personas) atbilstības trūcīgasvai maznodrošinātas ģimenes (personas)statusam izvērtēšanu Mālpils novada domeir uzdevusi Mālpils novada pašvaldībasaģentūrai „Mālpils sociālais dienests”(turpmāk – Aģentūra).II Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis,kuru nepārsniedzot ģimene (persona)atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu3. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu,atbilstoši 2010.gada 29.marta MK noteikumiemNr. 299 „Noteikumi par ģimenes vaiatsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu partrūcīgu”.4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu,ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:4.1. dzīvesvietā deklarēts viens, atsevišķidzīvojošs vientuļš vecuma vai invaliditātespensijas saņēmējs, kuram navlikumīgo apgādnieku un kura ienākuminepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārīvalstī spēkā esošās minimālās darbaalgas apmēru;4.2. kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi,kuriem nav likumīgo apgādnieku unkuriem vienīgie ienākumi ir valstspiešķirtā vecuma pensija vai invaliditātespensija un kuru ienākums uzvienu ģimenes locekli nepārsniedz80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstīspēkā esošās minimālās darba algas;4.3. atsevišķi dzīvojošs (-i) pensionārs (-i)vai invalīds(-i), kura likumīgie apgādniekidzīvo citur un kura ienā kums uzvienu ģimenes locekli nepār sniedz70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstīspēkā esošās minimālās darba algas;4.4. ģimene (persona), ja tās ienākumiuz vienu ģimenes locekli pēdējo trīsmēnešu laikā nepārsniedz 60% noattiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkāesošās minimālās darba algas apmēra.5. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstībutrūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)statusam, par īpašumu šo noteikumuizpratnē nav uzskatāms normatīvajos aktosnoteiktais, kā arī iesniedzēja vai tās ģimeneslocekļa īpašumā vai tiesiskajā valdījumāesošās:5.1. saimniecības ēkas – šķūnis, kūts,pagrabs, pirts, ja tajās netiek veiktasaimnieciskā darbība;5.2. zeme (tai skaitā mežs), kuras platī banepārsniedz 11ha piemājas saimniecībasuzturēšanai;5.3. viena garāža viena transportlīdzekļanovietošanai, ja tajā netiek veikta saimnieciskādarbība, tā netiek izīrēta vaiiznomāta.III Ienākumu un materiālā stāvokļanovēr tēšana6. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vaimaznodrošinātas ģimenes (personas) statusamAģentūra novērtē pēc iesniegumasaņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanupar trūcīgu vai maznodrošinātu.7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli,iesniedzējs Aģentūrā iesniedz ienāku musun materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus.8. Aģentūra trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statusu nosaka, izvērtējot:8.1. personas un tās ģimenes locekļuienā kumus, materiālo stāvokli, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteik tākārtībā iesniegto iesniegumu, deklarācijuun tajā norādīto ziņu apliecinošajiemdokumentiem;8.2. pašvaldības un valsts datu reģistrospieejamo informāciju;8.3. juridisko un fizisko personu rīcībāesošo informāciju;8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanasfaktus.IV Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšana9. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statuss tiek noteikts :9.1. uz sešiem mēnešiem, ja vismaz viensno iesniedzēja pilngadīgajiem ģimeneslocekļiem ir darbspējīga persona,izņemot nestrādājošas personas arinvaliditāti;9.2. uz divpadsmit mēnešiem pārējosgadījumos.10. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstībutrūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statusam Aģentūra pieņem10 darba dienu laikā pēc iesnieguma unvisu statusa noteikšanai nepieciešamodokumentu saņemšanas dienas.11. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statuss ir spēkā sākot ar tomēnesi, kurā Aģentūra ir pieņēmusi lēmumupar statusa piešķiršanu.12. Pēc šo noteikumu 9.punktā noteiktā periodabeigām ģimenei (personai) var atkārtotinoteikt trūcīgas vai maznodrošinātasģime nes (personas) statusu pēc šo noteikumu6. un 7.punktā minēto dokumentuiesniegšanas.V Aģentūras lēmuma apstrīdēšanas unpārsūdzēšanas kārtība13. Aģentūras pieņemti lēmumu var apstrīdētMālpils novada domē 1 mēneša laikā no tāspēkā stāšanās dienas.14. Mālpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumanoteiktajā kārtībā.VI Noslēguma jautājumi15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzītpar spēku zaudējušiem Mālpils novadado mes 2009.gada 16.decembra Saistošosnotei kumus Nr.9 „Par maznodrošinātas personas(ģimenes) statusa noteikšanu Māl pilsnovadā” (sēdes protokols Nr.10/11).2009.gada 6.jūnijā pašvaldību vēlēšanāstika ievēlēti 13 deputāti, kuri ir neatlaidīgistrādājuši, lai novads turpinātu attīstīties, tāsaglabājot sakoptākā novada slavu. 2010.gads nav bijis viegls, jo sociāli ekonomiskākrīze smagi skārusi arī Mālpils novadu.Mālpils novada budžets 2010.gadam salīdzinājumāar 2009. gadu samazinājies par12%. Tas uzlika lielu atbildību, kā sabalansētizdevumus ar ieņēmumiem un nodrošinātpašvaldības funkciju izpildi. 2010. gadāpašvaldības iestāžu un struktūrvienībuizdevumi tika samazināti par 10%. Tomērpašvaldība ir nodrošinājusi visu savuiestāžu darbību, strukturālās izmaiņas irveiktas domes darbībā, reorganizējot sportaPar paveikto 2010. gadānodaļu, informācijas centru, kultūrvides attīstībasdaļu un novadpētniecības muzeju.Pienākumu pārdale starp darbiniekiem ļāvakoncentrēt cilvēku un materiālos resursus,ietaupīt līdzekļus.Administratīvi teritoriālās reformas ietvarosMālpils pagasts, kļūstot par Mālpilsnovadu, nemainīja savas teritorijas robežas.Tomēr, mainoties administratīvajam statusam– no pagasta kļūstot par novadu – bijajāveic redzamas izmaiņas pagasta ģerbonī.Kopējais ģerboņa tēls ir palicis tāds patskā iepriekš. Ir veiktas minimālas izmaiņasun jaunais Mālpils novada ģerbonis ir ieguvis– sudraba pavedienapmali un noapaļotuvairoga apakšējo malu.INFRASTRUKTŪRA UN LABIEKĀRTO­ŠANA, PIESAISTOT PROJEKTU FINAN­SĒJUMUMālpils novada dome saņēmafinansē jumu Eiropas Reģionālā attīstībasfonda atbalstu sociālo dzīvojamo mājusiltumnoturības uzlabošanai un uzsākasociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki”renovācijas darbus. Sociālajai dzīvojamaimājai tika nomainīts jumts, logi un durvis,siltināta fasāde un bēniņi, viens dzīvoklis tikaierīkots tā, lai tajā varētu dzīvot invalīds. Šīprojekta mērķis bija palielināt dzīvojamāsmājas „Smiltnieki” energoefektivitāti,Turpinājums 6. lpp.


2010/12 Novada do mes lē mu miKā arī rīkotas novada, valsts un starptautiskāmēroga sacensības (piem. basketbola spēleBarons – Kazahstāna).IZGLĪTĪBAMālpils novada dome noslēgusi vienošanosar Valsts izglītības attīstības aģentūrupar Eiropas Reģionālās attīstītības fondaprojekta „Mālpils novada izglītības iestāžuinformatizācija” īstenošanu (vienošanāsNr.2009/0344/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/604).Projekta ietvaros Mālpils novadaizglītības iestādes (Mālpils vidusskola,Sidgundas pamatskola un Mālpilsinternātpamatskola) tiks papildinātas arstacionāriem un portatīviem datoriem, multimedijutehniku – interaktīvām tāfelēm unprojektoriem, kā arī Mālpils vidusskolā tiksattīstīts lokālais datortīkls.Projekta kopējās attiecināmās izmaksasir 32931,26LVL, Eiropas reģionālā attīstībasfonda finansējums – 27991,57 LVL, valstsbudžeta finansējums – 4939,69LVLProjektu plānots īstenot līdz 2011.gada30.jūnijam.2010.gadā projekta ietvaros Mālpilsvidusskolā ir paplašināts lokālais datortīklspar kopējo summu 2892,06 LVL. Visosmācību kabinetos tagad ir pieejams Internetsun skolas teritorijā darbojas bezvaduInternets.2010.gada 27.decembrī noslēgsiesIzglītības un zinātnes ministrijas izsludinātaisIKT aprīkojuma iepirkums un 2011.gadapavasarī Latvijas skolām pakāpeniski tikspiegādāti datori un multimediju tehnika.Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada rudenī uzsāktā Eiropas Sociālāfonda projekta „Pedagogu konkurētspējasveicināšana izglītības sistēmas optimizācijasapstākļos” mērķis ir veicināt pedagogukonkurētspēju, īstenojot atbalstapasākumus vispārējās un profesionālāsizglītības iestāžu pedagogiem.IZM šī projekta ietvaros ar novadadomi 2009.gada 9.novembrī ir noslēgusisadarbības līgumu nr.01-07.2-5/61 par47463LVL finansējuma apguvi. Projektaietvaros aktivitātēm tiek izsludināti vairākičetru mēnešu posmi.Projekta ietvaros 3 pedagogi saņēmušistipendiju un ieguvuši papildkvalifikācijucita mācību priekšmeta apgūšanai (projekta2.aktivitāte).58 novada pedagogi ir saņēmušimērķ stipendiju un piedalījušies projekta3.aktivitātē, piesakoties uz kādu no pedagogunovērtēšanas kvalitātes pakāpēm.Šinī aktivitātē pedagogs raksta sava darbapašvērtējumu un veido darba mapi jebportfolio, kurā ir parādīts divos vai trijosmācību gados paveiktais. Pedagogu darbuizvērtē arī skolas administrācija un speciāliizveidota komisija. Visi pedagogi ir atbilstošiizvēlētas kvalitātes pakāpes.Projektā iesaistītie pedagogi:Mālpils vidusskola – 21Sidgundas pamatskola – 2Mālpils profesionālā vidusskola – 9Mālpils internātpamatskola – 16Mālpils pirmskolas izglītības iestāde – 7Mālpils mūzikas un mākslas skola – 6.IZM projekta vadība un eksperti,izvērtējot pirmajā un otrajā posmā iesniegtosdokumentus (pedagogu pašvērtējumusun izglītības iestāžu administrācijasvērtējumus), Mālpils novadu min pie labāsprakses piemēriem. Liels paldies ir jāsakavisu izglītības iestāžu administrācijai, kurabez atlīdzības veic milzīgu papildus darbu,sagatavojot vajadzīgo dokumentāciju.Līdz 2010.gada decembrim pedagogustipendijām ir izmantoti 25000LVL nobudžeta finansējuma.No 22.02.2010. līdz 23.02.2010. notikaMālpils internātpamatskolas akreditācija.Tika akreditētas divas izglītības programmas:Pamatizglītība programma unSpeciālās pamatizglītības programmaizglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.Jūlijā tika pieakreditēta Profesionālāspamatizglītības programma ar kvalifikāciju„Pavāra palīgs”.Kvalitātes vērtēšanas ekspertu komisijaizvērtēja Mālpils internātpamatskolas 20darbības kvalitātes rādītājus, īstenojotpamatizglītības un speciālās pamatizglītībasprogrammu ar mācīšanās traucējumiem.Kvalitātes vērtēšanas komisijas vērtējums16 skolas darbības kvalitātes rādītājusnovērtēja ar augstāko vērtējuma līmeni(ļoti labi) un 4 (labi). Izglītības iestāde unizglītības programmas tika akreditētasuz maksimālo periodu – sešiem gadiemt.i.2016.gada martam.Paldies Mālpilsinternātpamatskolas direktorei, skolotājiem,direktores vietniecēm, tehniskajiem darbiniekiempar atbildību ikdienas darbaveikšanā.Nu jau vairāk kā gadu pašvaldības„rūpju bērns” ir Mālpils Profesionālā vidusskola.Lai atrisinātu jautājumu par skolasuzturēšanas izdevumu finansējumu,pašvaldība kopā ar skolas vadību neatlaidīgipar radušos situāciju ir informējusi Valstsprezidentu, Ministru prezidentu, Saeimaspriekšsēdētāju, Izglītības un zinātnes ministriju,Reģionālās attīstības un pašvaldībulietu ministriju, Finanšu ministriju. Novadadomes priekšsēdētājs ar skolas direktoriir ticies klātienē ar Ministru prezidentuM.Dombrovski, Izglītības un zinātnes ministrijasValsts sekretāru M.Gruškevicu, bijušoIzglītības un zinātnes ministri T.Koķi, bijušoRAPLM ministri D.Staķi. Skolā ir uzņemtiSaeimas deputāti I.Druviete, I.Rībena,A.Latkovskis. Šo pārskaitījumu varētu vēlturpināt. Tomēr problēma risināta ļoti gausi.Uz šo brīdi ir zināms, ka skolai 2011. gadā irpiešķirts finansējums uzturēšanas izdevumiem130 000LVL apmērā.Mūžizglītības iespējas Mālpils novadānodrošina „Mālpils tautskola”. Tāspiedāvātajās nodarbībās var mācītiesvalodas, apgūt datorzinības. 2010.gadātika iegādāta datortehnika un kultūrascentrā iekārtota datorklase ar septiņāmdatorvietām.KULTŪRANeskatoties uz ekonomiskajām peripetijām,mālpiliešiem ir iespēja apmeklētdaudzveidīgus kultūras un atpūtas pasākumus.Jau sesto sezonu kultūras centrāaktīvi darbojas izstāžu zāle, kurā bijaapskatāmas gan profesionālu māksliniekudarbu izstādes, gan pašu keramikas studijasdarbu izstāde, gan Mūzikas un mākslasskolas audzēkņu darbu izstāde, ganrokdarbnieču darbu izstāde. Mālpiliešiemtika piedāvāti profesionālo māksliniekukoncerti un izrādes gan lieliem, gan maziemskatītājiem. Savu darbību aktīvi turpinavisi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi,keramikas studija „MĀL-PILS”. 2010.gada1.oktbrī tika izveidota Mākslas studija, kurasvadītāja ir M.Ārente.Nozīmīgs 2010. gada vasaras kultūrasnotikums bija X Latvijas skolu jaunatnesdziesmu un deju svētki. No Mālpils novadaizglītības iestādēm svētkos piedalījās 9kolektīvi.S A D A R B Ī B A U N A T B A L S T SSABIEDRISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀMNovērtējot sabiedrisko organizāciju7pašaizliedzīgo darbu, pašvaldība finansiāliatbalsta biedrību un nodibinājumu darbību.Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Noticisev” veicina Mālpils pašvaldības trūcīgoun sociāli mazaizsargāto personu grupusociālās labklājības celšanu un integrācijusabiedrībā, rūpējas par invalīdu tiesībuaizsardzību. Tās darbības nodrošināšanaibezatlīdzības lietošanā pašvaldība ir nodevusipašvaldībai piederošo telpu un datortehniku.Biedrības realizētajam projektam„Kopā” novada dome ir piešķīrusilīdzfinansējumu 5% apmērā, projekta ietvarosbiedrībai atļauts izmantot pašvaldībastransportu un sporta kompleksa aerobikaszāli ar 50% atlaidi. No novada domesAtbalsta fonda līdzekļiem piešķīra 60LVLmateriālu iegādei Ziemassvētku labdarībasdāvanu izgatavošanai.Pašvaldības teritorijā aktīvi darbojasbiedrība „Mālpils zivīm”. Vasarā Mergupesteritorijā tika organizēta jauno makšķerniekuun vides aizsardzības interešu pulciņavasaras nometne, kuras organizēšanaipašvaldība piešķīra 400,-LVL.Biedrībai „Mālpils sporta klubs”pašvaldība nomā piešķīrusi zemes gabalu1,96ha motokrosa trases labiekārtošanasun attīstības mērķiem un uz zemes gabaliempie Mālpils vidusskolas atļāvusi izveidotatpūtas vietu tūristiem un pludmalesvolejbola laukumu un veikt amatieru BMXtrases pārbūvi.Finansiāli tiek atbalstīti arī pensionārupadomes organizētie pasākumi.PA Š V A L D Ī B A S D I A LO G S A RIEDZĪVOTĀJIEMNeskatoties uz saspringto pašvaldībasbudžetu, 2010. gadā par pašvaldībasaktualitātēm iedzīvotāji varēja uzzināt lasotinformatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”,apmeklējot pašvaldības mājas lapu vaiskatoties SIA „TV Spektrs” sagatavotosziņu sižetus. Joprojām vienu reizi mēnesīpriekšsēdētājs tiešraidē televīzijā atbilduz iedzīvotāju jautājumiem. Gada laikānotikušas 10 tiešraides un uzdoti vairāk nekā50 jautājumi. Visi jautājumi tiek fiksēti rakstiskiun nodoti izpildinstitūcijai. Detalizētākasatbildes sniedza novada domes speciālisti,kuras tika publicētas „Mālpils Vēstīs”.Daudzi problēmjautājumi, par kuriemSIA „TV Spektrs” sagatavoja sižetus, tikatranslēti Latvijas 1.kanālā raidījumā „Novaduziņas” (piem. sižeti par SIA „Laiko”, MālpilsProfesionālo vidusskolu).Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”joprojām tika izdots vienu reizi mēnesī,diemžēl samazinātā budžeta dēļ, bijāmspiesti samazināt lappušu skaitu, beteksemplāru tirāža palika iepriekšējā –1300 eksemplāri. Informatīvo izdevumuiespējams izlasīt arī pašvaldības mājas lapā.Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedoklipar Mālpils novada domes komunikācijuar sabiedrību, gada sākumā tika veiktaiedzīvotāju anketēšana. Iedzīvotājiemtika uzdoti 20 jautājumi. Apkopojot anketasrezultātus secinājām, ka vairāknekā puse Mālpils novada iedzīvotājisaņem pietiekamu informācijas daudzumupar notikumiem novadā. Galvenieinformācijas „avoti”, kas uzrunā Mālpilsnovada iedzīvotājus ir „Mālpils Vēstis” unmājas lapa www.malpils.lv.Lai gaiši un balti Ziemassvētki, kas dāvāticību Jaunā gada veiksmēm!Mālpils novada domes izpilddirektorsAgris BukovskisSabiedrisko attiecību speciālisteIveta Krieviņa


8 Paldies!2010/12Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garasUn laimes mirkļi aši aizzibēs.Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.../K.Apškrūma/2010.gada ritējums ir aizskrējis vēja spārniem.Neviļus gribas apstāties un padomāt –kāds tad ir bijis 2010.gads? Tas ir bijis grūts unsarežģīts ikkatram – gan uzņēmumiem, ganbudžeta iestādēm, gan ģimenēm. Esamiesaistījušies SIA „Laiko” darbības atjaunošanāun cīnījušies par Profesionālās vidusskolasfinansējumu un pastāvēšanu. Negatīvu iespaiduuz novada attīstību atstāja lielais novada domesbudžeta samazinājums. Tomēr esam centušiesrealizēt projektus, kas priecē gan mazos mālpiliešus– PII „Māllēpīte” atjaunota fasāde unuzlabota energoefektivitāte, gan sociāli vismazākaizsargātos – renovēta sociālā māja „Smiltnieki”.Pašvaldība ir gandarīta, ka nav bijis jāaptur nevienasiestādes darbība. Paldies par to deputātiem,novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.Esmu pārliecināts, ka Mālpilī dzīvo stipri,gudri un strādīgi ļaudis, kas ir lielākā novadabagātība. Bez Jūsu labajiem darbiem novadsnepastāvētu.Novēlu viesiem izturību šajā sarežģītajā laikā,veselību, saticību un ticību saviem spēkiem!Mālpils novada domespriekšsēdētājs Aleksandrs LielmežsGads ir noslēdzies, un gribas nedaudzatskatīties uz aizgājušo.Savas domas izklāstīšu gan oficiāli, ganpersonīgi – emocionāli, jo piedzīvotais unpaveiktais gada garumā ir bijis pietiekaminozīmīgs.Šis gads biedrībai „Notici sev!” bija grūtsfinansiālajā ziņā, taču bagāts sajūtām, notikumiemun gana ražīgs. Esam iepazinuši topašu, ko daudzi mālpilieši – kā ir palikt bez darba,kā mācīties izdzīvot ar mazumiņu, apgūstotdažādas ģimenes budžeta taupīšanas prasmes.Gada ritumā esam iepazinuši gan šaubasun nedrošību, gan izmisumu, arī prieku parsasniegto un Dieva Svētības sajūtu... Iepazītaisir bijis mums nopietns pārbaudījums un labsstimuls, lai rosītos.Tā pavasarī NVA Siguldas filiālē tika iesniegtivairāki projektu pieteikumi, un nu mumstagad biedrībā strādā jaunietis praktikants –sociālais rehabilitētājs – nūjošanas instruktors.Nūjošanas nodarbības notiek dažādoslaikos un dienās, un ir bezmaksas. Tie, kasMīļie mālpilieši! Paldies par sadarbību,sapratni, pretimnākšanu un praktisko palīdzībutrūkumā nonākušajām ģimenēm. Dalīšanās,prieks par sagādāto iepriecinājumu – tā ir cilvēkaviscilvēcīgākā daļa, tā ir mūsu novada tik daudzucilvēku daļa, kas spilgti izpaužas tieši krīzes laikā.Esam pateicīgi ikvienam anonīmajam ziedotājam,kas apģērbu maisus nolika pie sociālā dienestadurvīm vai aizveda uz Mālpils apmaiņas punktavietu Mālpils vidusskolā. Paldies tām ģimenēm,kurās dalīšanās prieku audzina un piedzīvo kopāar saviem bērniem, mazbērniem. Īpaši mīļš paldiesSvetlanai Kokinai, Tatjanai Smirnovai, ElvīraiNaglei, Laumai Tomiņai, Annai Lūkinai, IvetaiKarlsonei, Leldei Anspokai, Leontīnai Amerikai,Madarai Amerikai, Aijai Klintsonei, Anitai Zaķītei,Leonīdai Marhelei, kuras regulāri ziedo labus,kvalitatīvus apģērbus, rotaļlietas, apavus. PaldiesDobroviču ģimenei par ziedojumu Mālpilssociālās aprūpes centram.Cieņa un pateicība devīgajiem dārza kopējāmMaigai Rimšānei, Verai Zarakovskai, LūcijaiLapšānei un Jānim Mūrniekam, kas dalījāsIr dīvaina sajūta gadu mijā, –Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs –Ko nākamā gada puteņi sūtīs?Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,Bet domas – tās sen jau atrodas iekšā.(I.Tabūne.)Gads ir noslēdziesnodarbojas ar šo aktivitāti jau no rudens, varar mums padalīties priekā par saviem veselībasuzlabojumiem. Tas priecē arī mūs, un sniedzgandarījumu par to, ka mūsu ieceres īstenojas.Līdz gada beigām tiks iekārtotas trīssubsidētās darba vietas invalīdiem. Tas navīpaši daudz, bet pietiekami nozīmīgi tiem, kambūs iespēja strādāt – apgūt jaunas prasmes unpapildināt savus ienākumus.Ar novada domes atbalstu esam devu šiesvasaras ekskursijā, kas daudziem no mumsir bijusi vienīgā iespēja pabūt ārpus mājām.Esam apmeklējuši „Cerības festivālu”, kasdeva iespēju tikties ar Franklinu Grehemu,uzklausīt vēsti par Jēzu, izbaudīt dažādumākslinieku sniegumu.Kāds pasākums ir arī izpalicis, jo reizēmir pārāk garš dažādu formalitāšu kārtošanasceļš, īpaši, ja dzīve tajā laikā liek atrastiescitā vietā...Mazliet esam palīdzējuši biedrības biedriemun citiem grūtībās nonākušajiem ariespēju saņemt ziedotos lietotos apģērbus.No pavasara, pateicoties novadabagātajā dārza ražā ar Mālpils sociālās aprūpescentra iemītniekiem. Ar mīļumu audzēts, rūpīgikopts, sirds mīlestībā dalīts.Liels prieks par ziedotājiem, kas vairākusgadus pēc kārtas iepriecina mazos mālpiliešusZiemassvētkos – Mālpils pirmskolas izglītības iestādeskolektīvam, Latvijas Sarkanā krusta Rīgasrajona komitejai, labdarības biedrībai „Eurikai”,Jurim Jonaitim, Solu ģimenei, Esmeraldai Tālei,Veltai Tālei, Vilmai un Dainim Viziņiem, LeongīnaiKrūmiņai, SIA „Virši A” un SIA „Saint-Gobain” kolektīviempar mīlestības dāvanām, SIA „Emu” pardāsnajiem ziedojumiem bērnu Ziemassvētku paciņāmun krīzes situācijā nonākušām ģimenēm.Mirklis mīlestības noglāstījaUn pasaku par tevi izstāstīja,Viens mīlestības mirklis piepildīja,Sala skarto sirdi sasildījaUn visu izmainīja.Svētīgu, radošu uz savstarpēju sadarbību unabpusēju sapratni rosinošu Jauno gadu!P/a „Mālpils sociālais dienests”darbiniekiMīļš paldies visiem, kas mums palī dzējuši,īpaši paldies Novada domei, sociālajamdienestam, SIA „EMU”, Solvitai Strausai,Kristīnei Kaņepējai, Norai Škogalei, ElitaiMiezeiJaunajā gadā visiem vēlam iztu rību,drošību par rītdienu un sapņu piepil dījumu!Biedrības „Notici sev” valdedomes atbalstam, biedrībai ir vieta un vissnepieciešamais darbam.Esam pabijuši Saeimā, tikušies ar dažādāmamatpersonām diskusijā par jaunpieņemtoinvaliditātes likumu saistībā ar ANO Konvenciju„Par personu ar invaliditāti tiesībām”,nodrošinot visiem ne tikai vienādas tiesības,bet arī vienādas iespējas.Gribu dažos vārdos arī pieminētjaunpieņemto invaliditātes likumu.Tas personām ar invaliditāti un perso nāmar draudošu invaliditāti pēc dažu nosacījumuizpildes dos iespēju saņemt valsts apmaksātusrehabilitācijas pakalpojumus, beidzot ir noteiktivalsts apmaksāti asistenta pakalpojumi.Aizgājušais gads ir bijis nopietnspārbaudījums daudziem no mums, tas caurpārdzīvoto ir devis sapratni par citu grūtībāmun stiprinājis mūs nākošajiem darbiem.Gaidīsim Jauno gadu ar jaunām cerī bām,kas atnesīs pārmaiņas mūsu dzīvē, ar ticībuun mīlestību!Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!”valdes locekle I. MuraškoMTV – 20!Pirms 20 gadiem tas bija retums, to baudīja kā tālas zemesaugli un arī tikai noteikts izredzēto skaits Latvijā. Lai to ieraudzītu,bija jāspaida pogas katru nedēļas trešdienu, tagad ceturdienās –KAS TAS IR?Ja nosaucāt – Mālpils Televīzija, tad esat uzvarējis! Apsveicam, jo Jūsesat ar labu atmiņu, esat aktīvs politisko un sabiedrisko ziņu speciālists,Jums ir tas gods sevi saukt par Mālpils patriotu!Bet, ja nopietni, tad patiešām, tie kas uzreiz saprata par ko irruna, zinās arī to, ka, lai arī laiku lokos mainījušies gan televīzijasīpašnieki, žurnālisti, operatori, tehniskie speciālisti, pat studijas vieta,Mālpils televīzijas nozīmīgums ir nemainīga vērtība. Tālajā 1990.gada31.decembrī notika pirmais raidījums, un to veidoja ļoti drosmīgi, radoši,savu pagastu mīloši cilvēki – direktors Broņislavs Indrāns, videoinženierisImants Tučs, diktore Inese Magdaļenoka, māksliniece Māra Ārente unviens no lielākajiem televīzijas atbalstītājiem visu gadu garumā – tālaika Mālpils ciema padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs. Unatkal Mālpils nospīdēja Latvijas kartē, iezīmējot pirmo spožu zvaigznītireģionālo televīziju kartē, jo tikai pēc tam sevi pieteica Ogre, Rēzekne,Laiku lokosLiepāja un citas pilsētas. Kā atzīst Broņislavs Indrāns, tas bija grūts laiks,tomēr ideja, kas sākumā, kā jau tehniski izglītotam cilvēkam, vairāksaistījās ar iespēju pavērt „logu” uz Eiropas satelītu pasauli, rezultātā,pareizajā laikā sastopoties ar pareizajiem cilvēkiem, izveidojās daudzpilnvērtīgākā variantā, kā televīzija ar savu, oriģinālu programmu, kas


2010/12atspoguļoja Mālpils aktualitātes.Māra Ārente: „Pirmais raidījums tapa,manuprāt, 6 stundas. Videokasete, laikam ganvairs nav saglabājusies. Sešas stundas notikaieraksts, tad notika visa garā montēšana.Un tikai tad mēs sapratām, ko var atļautiesrunāt, ko nē, kur vajag pauzi, un vispār kāsākt, lai to varētu sagriezt un samontēt. Bijaizveidots plāns, kas tiks runāts. Runātāji bijaInese Magdaļenoka un Aleksandrs Lielmežs.Starp viņiem bija eglīte, kur tika iededzinātasvecīte. Bet kā tas izskatīsies ierakstā sapratāmtikai vēlāk, jo no sākuma svecīte gara, tadīsāka, īsāka, tad atkal gara un tā daudzasreizes. Montēšana tajā laikā notika ar kadruskaitīšanu, tinot atpakaļ noteiktu kadru skaitu,lai varētu trāpīt tekstus virsū, ja ne, tad atkal nojauna, un vēl jārēķinās, ka sāks bojāties kadrs,parādīsies plankumi. Praktiski visu tehniskodaļu – montāžu, aparatūras salikšanu, vēlāk,klāt nākot tiešajam ēteram, arī visas aparatūraspārkārtošanu, veica Imants Tučs. Operatorstajā laikā bija Imants Ārents.”Tomēr laiks ieviesa savas korekcijas,un pagasta ziņu vietā jau nākamajā mēnesīMālpils televīzijas radošā grupa iesaistījās visasrepublikas aktualitāšu atspoguļošanā, jo sākāsLaiku lokosvēsturiski smags laiks visai Latvijas tautai –janvāra barikāžu laiks. Māra Ārente vēl tagadatceras to lielo satraukumu, kad dodoties kopāar gājienu uz Daugavmalu visu laiku turējusiesbrālim blakus – kamera taču! Tad tika pieņemtslēmums, ka daļa brauks mājās, bet pārējiepaliks uz barikādēm. Tā arī visu barikāžu laiku,ik pa brīdim Imants braucis filmēt. Laiks bijaļoti piesātināts ar notikumiem gan janvārī, ganvēlāk, augusta puča laikā. „Mums bija ārkārtīgiliela nozīme, jo tad viss pārmainījās! Mēs nosociālisma nonācām kapitālismā. Mainījāszemes īpašumi, notika privatizācija, notikapilsoņu apliecību izsniegšanas, tālāk visas lietasar Tautas fronti un vēl un vēl. Pasu un naudasmaiņas. Mēs bijām visam klāt, skaidrojām,speciālisti deva padomus. Jo raidījumiem bijajautājumu daļa, cilvēki uzdeva jautājumus, betmēs meklējām atbildes,” stāsta Māra Ārente,ar nožēlu atzīstot, ka, lai arī tajā laikā rakstījusidienasgrāmatu, tomēr ne vienmēr ir fiksēticilvēku vārdi, citreiz tie ir tikai programmasplāni, pārraižu datumi.Saspringts bijis augusta puča laiks, kospilgti atceras Broņislavs Indrāns: „Manibrīdināja, ka būs omoniešu izbraukums uzMālpili, tad gan vienā naktī visu norāvām9nost – aparatūru, raidītājus. Vēlāk tīri oficiāli bijaatbraukuši arī no sakaru ministrijas aizņemtiesmodulatoru, ko bijusi doma likt Doma baznīcastornī, bet beigās atdeva atpakaļ, jo plānotaisapvērsums neizdevās, un Latvijas TV raidījakā iepriekš. Raidītājs patiešām bija stiprs, tasraidīja 2. metrīgajā kanālā, kam izplešanāsdiapazons bija ļoti liels, jo sākotnēji jau bijadomāts sadarboties ar citām pašvaldībām,taču tas neizdevās. Tad arī samazinājāmapraides rādiusu, kas bija lētāk.” BroņislavsIndrāns vēlākos laikos palīdzējis citu pilsētutelevīzijām Daugavpilī, Dagdā un Salcgrīvā.Bijis tas gods arī kādu laiku 90.gados būt parLatvijas televīziju asociācijas vadītāju, tikušiorganizēti semināri, kuros aktīvi piedalījusiesarī Mālpils Televīzija. Kā tie notikuši, kādasžurnālistu veiksmes bijušas – lasiet nākošajājanvāra numurā.Atgādinām, ka tagad visu par Mālpilivarat redzēt TV 34. kanālā (decimetros) katrudarbdienu plkst. 21.00. Skatītāji, kas izmantoSIA „Ardi” kabeļtīklu, „TV Spektrs” raidījumusvarēs vērot SK – 1 diapazonā SR 6. kanālā(151,25 MHz).Daiga Frīdberga,bijusī MTV žurnāliste un diktoreSaruna ar PR vadītāju Sonju ZemītiKā radās doma sniegt koncertu Mālpilī?Ballare ar prieku viesojās Mālpilī ar īpašukoncertu Adventa ieskaņās, jo ar Mālpili mūsvieno laba sadarbība jau kopš šās vasaras.Tieši Mālpils kultūras centrs mums laipnipiedāvāja savu skaisto, sakopto vidi vasarasdeju nometnei. Ar šo koncertu vēlamies ganpateikties Mālpilij par veiksmīgo sadarbību,gan dalīties savā dejotpriekā un mīlestībā uzseno deju ar mālpiliešiem. Koncerta noslēgumāsadejojām vairākas dejas ar saviemskatītājiem – un Ballare ar prieku atzīst – Mālpilīdzīvo prasmīgi dejotāji!Vai tā ir ierasta prakse – ne vienkoncertēt, bet arī mācīt dejas?Jā, pateicoties mūsu prasmīgajai vadītājai– horeogrāfei Gunai Ezermalei –, Ballare spējpavērt to robežu, kas ierasti ir starp skatītājuun dejotājiem: mums ir svarīgi, ka skatītāji nevien izbauda sarežģīto deju zīmējumu, emocijas,žestus, nianses, bet arī paši var iemēģinātsoļus senajā dejā. Ieguvēji, jācer, ir visi.Kā top jūsu greznie tērpi?Lielākoties pašu rokām. Dejotāji rūpīgistudē seno tērpu almanahus un katra detaļaatspoguļo attiecīgā laikmeta, valsts galmaietērpu. Mālpils koncertā skatītāji varēja redzēttērpus sākot no vēlīnajiem viduslaikiem,renesanses uzplaukumu XV gadsimtā un arīKultūraAdventa koncertā – Seno deju grupu „Ballare”mūsu visgreznākos tērpus, kas nāk no XVIgadsimta Francijas, Spānijas, Anglijas. Manstērps, piemēram, nāk no XV gs. Itālijas – un estiešām izbaudu to, ka modē tolaik ir nākuši zīdi,samti, bet nav tās ciešās korsetes, kas turpināsžņaugt sievietes vēl ilgus nākamos gadsimtus.Vai ir tā, ka senais tērps, deja it kāizmaina valkātāju?Jā un nē. Mēs visi esam mūsdienu cilvēki,tomēr brīdis senajā dejā ir īpašs: pavisamneilgās minūtēs ir jāietilpina vesels stāsts,un šis stāsts parasti nekad neatkārtojas. Paremocionāli piesātināto dejojumu mūs īpašislavē arī ārzemju koncertos. Senā deja galmavidē ir kā vizuāli attiecību uzplaiksnījumi – tajālaikā nekādi apskāvieni, skūpsti publiski nebijaiedomājami. Dejā, bieži vien caur plaukstas,vai pat mazā pirkstiņa pieskārienu tika izdejotsviss – mīlestība, greizsirdība, noraidījums,ciešanas par zaudētu mīlestību, jautrība undzīves mīlestība. Nozīmīga ir arī vēdekļa valoda– partneri var tā „pasūtīt”, vai tieši apsolīttikšanos un to, protams, nepildīt…Kādi vēl ir nozīmīgākie koncerti Ballaresrepertuārā?Svinot savu 10. radošā darba sezonu,esam sagatavojuši īpašu jubilejas koncertprogrammu,kas ļauj skatītājiem iejustiessenās Eiropas renesanses noskaņās, izbaudotceļojumu laikā, dejā, mūzikā un tērpos sākotno vēlīnajiem viduslaikiem, cauri renesansesdzimšanai XV gadsimtā līdz pat tās uzplaukumamXVI gadsimtā. Daļu no šā repertuāramēs dejosim labdarības koncertā Iļģuciemasieviešu cietumā. Mūs aicina uz dažādāmLatvijas malām un vēsturiskās rekonstrukcijasfestivāliem kā Baltijā, tā ārpus tās.Kas ir tas, ko jūs paņemsiet līdzi noMālpils Adventa ieskaņas koncerta?Mūs priecē tas, ka bija iespēja kā īpašajiemviesiem dejot arī Jāzepa Pīgožņa izstādes „Ziemugaidot” atklāšanā. Godātais mākslinieksmums noslēgumā pateicās par jauko sadarbībuun atzīmēja, ka Ballare paši atgādina mākslinieciskustēlus – tik saderīgi ar krāšņajiemgleznojumiem, kuros krāsu simbolika mijās arekspresīvu un impresionistisku noskaņu.Izmantojot gadījumu, Seno deju grupaBallare gribētu sirsnīgi pateikties arī Mālpilskultūras centram par silto uzņemšanu – vadītājaiEdītei Priekulei, mākslinieciskās daļasvadītājai Sandrai Rogulei un Jurim Straumem,kurš profesionāli augstvērtīgā līmenī izgaismojamūsu koncertu. Paldies arī koncertaapskaņotājam un visai Mālpils Kultūras centraradošajai, darbīgajai saimei, kas vērta mūsuviesošanos un koncertu tik izdevušos!„Lai jums siltas domas, šajā ziemasgaismas gaidīšanas laikā!” –novēl Sonja Zemīte un Daiga Frīdberga


10 Sports2010/12Sporta ziņas20.novembrī, Mālpils sporta kompleksā,turpinājās Pierīgas novadu sportaspēles volejbolā cīņa par 5. līdz 10.vietai.Diemžēl (vai par laimi) 6 komandu vietā,Mālpilī ieradās 3 komandas, kuras tad arīizspēlēja 5.līdz 7.vietai. Mālpilieši piekāpāsBabītes komandai ar rezultātu 0:3, bet tad,ļoti saspringtā un aizraujošā spēlē, pieveicaStopiņu komandu ar rezultātu 3:2 un izcīnījaaugsto 6.vietu. Jāpiebilst, ka mūsu komandāspēlēja pārsvarā jaunie volejbolisti, kuritrenējas pie Valta Mihelsona un viņu meistarībapieaug ar katru spēli.21.novembrī, kafejnīcā „Zemūdene”,notika Mālpils novada čempionāts zolītē11.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki.1.vietu ieguva Tālis Līcītis, 2.vietu – AgrisOzoliņš, 3.vietu – Pēteris Janbergs.27.novembrī, Mālpils sporta kompleksā,notika Pierīgas novadu sporta spēlesšahā, kurās piedalījās arī Mālpils komanda.Piedalījas 6 komandas, kuras izspēlēja riņķaturnīru. 1.vietu pārliecinoši ieguva Baldoneskomanda, kuras sastāvā spēlēja trīs meistarkandidātiun pie sieviešu galdiņa spēlējasieviešu lielmeistare, vairākkārtēja Latvijasčempione šahā sievietēm – Laura Rogule.2.vietā, par pus punktu apsteidzot Siguldaskomandu, ierindojās Saulkrastu komanda.Mālpils komanda, kopumā savācot 8 punktus,palika 4.vietā, apsteidzot Babītes unInčukalna komandas. Individuāli, labākaisno mālpiliešiem bija Ģirts Lielmežs, kuršieguva 3,5 punktus no 5 un ierindojās dalītā1. – 2.vietā pie 2.galdiņa. Ļoti labi nospēlējaMālpils dāma Esmeralda Balode-Buraka,kura piekāpās tikai lielmeistarei Laura Roguleiun meistarkandidātei Madarai Orlovskaiun, iegūstot 2,5 punktus, dalīja 3. – 4.vietupie sieviešu galdiņa kopā ar Siguldaspārstāvi. 3. – 4.vietu pie 1.galdiņa dalījaarī meistarkandidāts Anatolijs Seļivanovs,kurš ieguva 2 punktus. Pie 3.galdiņa labicīnījās mālpilietis – sporta aktīvists MārisBērziņš, bet šoreiz diemžēl nepaveicās un 5zaudējumi 5 spēlēs un 6.vieta pie 3.galdiņa.4. un 5.decembrī, biznesa centrāTorensberg, norisinājāsLatvijas individuālaisčempionātszolītē, kurā ļoti veiksmīgipiedalījās arī3 mālpilieši. 182 dalībniekukonkurencē3.vietu izcīnīja VitautsLācis, 5.vietu – AgrisOzoliņš, bet 71.vietāierindojās NormundsOzoliņš.4. un 5.decembrī,Rīgas Tehniskajā universitātē,notika Latvijas2010.gada klubukausa izcīņa šahā (ātrāšaha sacensības, riņķasistēma, 11 kārtas),kurās piedalījās arī apvienotā Mālpils/Vangažikomanda, kuras sastāvā spēlēja arī2 mālpilieši (Anatolijs Seļivanovs un ĢirtsLielmežs). 11 komandu konkurencē tikaizcīnīta 7.vieta.11.decembrī, Mālpils sporta kompleksā,notika Mālpils domes kausa izcīņa šahā, kurāpiedalījās 42 dalībnieki. Dalībnieku sastāvsbija ļoti spēcīgs – 1 lielmeistars, 1 starptautiskaismeistars, 2 FIDE meistari, 3 meistari,16 meistarkandidāti, 17 1.sporta klases šahistiun 2 2.sporta klases šahisti. Sacensībasnorisinājās 7 kārtās pēc Šveices sistēmas.1.vietu izcīnīja lielmeistars 2006.gada Latvijasčempions šahā Normunds Miezis (6 punktino 7), 2.vietā – starptautiskais meistars OļegsKrivonosovs no Daugavpils (5,5 no 7), 3.vietā– FIDE meistars Vladimirs Svešņikovs (5,5no 7). Labākā no dāmām – desmitgadīgāElizabete Limanovska no Daugavpils (3 noSacensību grafiksMālpils komanda šahā cīnās ar Siguldas komandu7), kura kopvērtējumā ierindojās 25.vietā.Labākais no mālpiliešiem – Anatolijs Seļivanovs(4 no 7) ierindojās 19.vietā. ĢirtsLielmežs (2,5 no 7) – 36.vietā; Māris Bērziņš(2 no 7) – 39.vietā.12.decembrī, Mālpils sporta kompleksā,norisinājās Mālpils novada čempionātanovusā 2.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki.Jau otro posmu pēc kārtas 1.vietuieguva Jānis Jansons, kurš, lai gan savāapakšgrupā piedzīvoja divus zaudējumus,izslēgšanas spēlēs saviem pretiniekiemneatstāja nekādas cerības, ceturtdaļfinālā,pusfinālā un finālā pieveicot pretiniekus arrezultātu 4:0. Tātad, 1.pusfinālā Jānis Jansonspieveica Māri Višķeru, bet 2.pusfinālāTālivaldis Zagorskis bija pārāks par ViesturuBērziņu. Cīņā par 3.vietu Viesturs Bērziņšuzvarēja Māri Višķeru un attiecīgi TālivaldisZagorskis piekāpās Jānim Jansonam. Lābākāno dāmām – Kristīne Kaņepēja.Datums Sacensības VietaMālpils novada čempionāts novusā,9.janvāris plkst.10.00 Mālpils sporta halle3.posmsMālpils novada dubultspēļu čempionāts23.janvārīMālpils sporta hallenovusāAktuāliVēlreiz parElektrības norēķinu kartēmSaskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienībasnorādījumiem, Elektrības norēķinukartes var tikt dalītas neierobežotā laikā. Irpaplašināts arī šo karšu saņēmēju loks. TagadElektrības norēķinu kartes var saņemtarī maznodrošinātas ģimenes, jo pašvaldībāir apstiprināti, spēkā esoši saistošienoteikumi „Par trūcīgas un maznodrošinātasģimenes (personas) statusa noteikšanuMālpils novadā”. Noteikumi ir publicēti šajā„Mālpils Vēstis” izdevumā. Iedzīvotāji varizvērtēt savus ģimenes ienākumus un citusnoteikumos noteiktos kritērijus, un sniegtsociālajā dienestā iesniegumu par statusapiešķiršanu. Pēc statusa piešķiršanas, varsaņemt elektrības norēķinu karti par 500 kW.Atgādinām, ka katra mājsaimniecība visāperiodā var saņemt tikai vienu Elektrībasnorēķinu karti.


2010/12Aktuāli11Par saules enerģijas izmantošanu„Saules kolektori. Kā saņemt līdz 50% valsts finansējumuto uzstādīšanai?”Saule ir mūsu planētas – Zemes enerģijasun dzīvības avots. Miljoniem gadudzīvība ir eksistējusi tikai pasaulei saņemottiešu saules enerģiju, kas sasilda zemi, jūrasun okeānus, līdz ar to visu mūsu atmosfēru.Latvijā visa gada laikā viens kvadrātmetrssaņem ap 1100 kWh siltuma, bet,ievērojot katra kolektora ražotāja īpatnībasun lietderības koeficientu, kā arī uzstādīšanasapstākļus, praktiski ūdenim atdotā siltumenerģijair ap 700 kWh, kuru varat iegūtpar brīvu, ja uzstādīsiet saules kolektoru!Izvēloties kolektorus pēc nepieciešamāsiltā ūdens patēriņa, to virsma var būt no 2līdz simtiem m². Katlu mājās var uzlikt lielākasjaudas sistēmas karstā ūdens sagatavošanai,piem. Aizkraukles pilsētas katlu mājāuzlikti 120 m² kolektoru virsmas – ietaupījumsvasaras mēnešos (maijs – septembris)ir vairāki tūkstoši latu. Kolektori tiek ražotiatbilstoši katrai klimatiskai joslai, tie var darbotiesautonomi, vai kompleksā ar jau esošoelektrisko, gāzes vai biomasas boileri. Processir pilnīgi automatizēts, nepieciešamatikai neliela starpsezonu apkope.Saules kolektori kļūst lētāki. Modernokolektoru piegādes un uzstādīšanas izmaksasindividuālām mājām atmaksājas 3 – 6gados. Bet, ja privātmāju un daudzdzīvokļumāju īpašnieki piesakās Vides ministrijassagatavotajā Klimata pārmaiņu finanšuinstrumenta finansēto projektu atklātakonkursa „Atjaunojamo energoresursuizmantošana mājsaimniecību sektorā”projektā, tad ir iespēja atgūt naudas līdzekļuslīdz pat 50% no attiecināmām izmaksām.Un šajā gadījumā Jūsu investīcijas atmaksāšanāslaiks būs sākot no viena gada,vai atkarībā no izmaksām katrā objektā.Tā šobrīd ir lieliska iespēja gan uzstādītkolektorus un ietaupīt finansu līdzekļus, ganpalīdzēt dabai.Vienus no labākajiem pasaules klaseskolektoriem Latvijā, kas speciāli ražoti Skandināvijasvalstīm, piedāvā uzņēmums „Solarbalt”,kas ir ražotāja „Solahart”(Austrālija)oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs. Kolektorivar darboties gan uz pašteces principa, ganar piespiedu cirkulāciju. „Solarbalt” piedāvāgan projekta izstrādi, gan izmaksu aprēķinupēc klienta pieprasījuma uzņēmuma mājaslapā www.solarbalt.lv, kā arī kolektoruun aprīkojuma piegādi un montāžu, arīkonkursa „Atjaunojamo energoresursuizmantošana mājsaimniecību sektorā”pieteikuma sagatavošanu.Sociālās aprūpēs māja „Gauja”, Inčukalns.Kolektori uzstādīti 2009. gadā.Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par iespējāmuzstādīt saules kolektorus un atgūtpusi Jūsu ieguldīto investīciju, tad aicināmpieteikties uz SIA SOLARBALT rīkoto semināru„Saules kolektori. Kā saņemt līdz50% valsts finansējumu to uzstādīšanai?”Mālpilī, kura laiks tiks izziņots atsevišķi.Vēlam veiksmi tiešā saules enerģijasizmantošanā!Mārtiņš Ratnieks, info@solarbalt.lvTel. +371 66662080Kārtības policijas nodaļāinspektora amatā personasdarbam, kas saistīts ar iecirkņainspektoru darbuPrasības:Lai persona varētu kandidēt dienestamValsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijassistēmas iestāžu un Ieslodzījumavietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajāmdienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (arpēdējiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2009.gada 2.aprīlī) noteiktajām prasībām.Obligātās prasības dienestam (likuma4.pants):ir LR pilsonis· kuru fiziskā sagatavotība, veselībasstāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilstMinistru kabineta noteiktajām prasībām· kura nav sodītas par tīšu noziedzīgunodarījumu – neatkarīgi no sodāmībasdzēšanas vai noņemšanas;· kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgunodarījumu, atbrīvojot no soda;· kura nav saukta pie kriminālatbildības partīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,izņemot gadījumu, kad amatpersonair saukta pie kriminālatbildības, betkriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējošapamata;· nav atzīta par rīcībnespējīgu likumānoteiktajā kārtībā.VP RRP Siguldas iecirknis aicina darbāPrasības pieņemšanai dienestā (likuma7.pants)· var tikt pieņemta persona vecumā no 18 līdz40 gadiem; var pieņemt arī personu vecākupar 40 gadiem, ja izdiena iekšlietu iestādēsnav īsāka par 10 gadiem· atbilstība obligātajām prasībām dienestam(likuma 4.pants)· kurām ir vismaz vidējā izglītība· kuras prot latviešu valodu tādā apjomā,kāds nepieciešams profesionālo un amatapienākumu veikšanai· kuras nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietuministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietupārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērotsdisciplinārsods — atvaļināšana no dienestaLai personu pieņemtu dienestā Valstspolicijā, tai ir nepieciešama šāda izglītība:1) vismaz vidējā izglītība – ieceļot ierindnieka,kaprāļa, seržanta, virsseržantavai virsniekvietnieka speciālajai dienestapakāpei atbilstošā amatā;2) vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākāizglītība – ieceļot leitnanta, virsleitnantavai kapteiņa speciālajai dienesta pakāpeiatbilstošā amatā;3) akadēmiskā vai otrā līmeņa profe sionālāaugstākā izglītība – ieceļot majora, pulkvežleitnanta,pulkveža vai ģenerāļa speciālajaidienesta pakāpei atbilstošā amatā (1).Uzsākot dienestu Valsts policijā, amatpersonaiir jāiziet sākotnējā profesionālāapmācība.Kandidātam, kuram ir vidējā izglītība unkurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valstspolicijas koledžā, Valsts policijas Policijasskolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pieņemdienestā un ieceļ Valsts policijas Policijas skolaskadeta amatā. Pēc viena gada mācībāmamatpersona iegūst vidējo profesionāloizglītību un var uzsākt darbu zemākā līmeņaamatos (piemēram, kārtībnieka amatā).Kandidātam ar augstāko izglītību, kurupieņem dienestā Valsts policijā un kuršnav ieguvis profesionālo izglītību Valstspolicijas koledžā, Valsts policijas Policijasskolā vai Latvijas Policijas akadēmijā,pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītājarīkojumu nosūta uz triju mēnešu sākotnējāsprofesionālās apmācības kursu Valsts policijaskoledžā.Policijas darbinieku dienesta atalgojumasistēma noteikta ar Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86 „Noteikumipar Iekšlietu ministrijas sistēmasiestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonuar speciālajām dienesta pakāpēmdienesta atalgojuma sistēmu un amatiematbilstošajām augstākajām speciālajāmdienesta pakāpēm”. Tāpat arī šajos noteikumosir noteikti policijas darbinieku amati untiem atbilstošās augstākās speciālās dienestapakāpesKontaktinformācija: VP RRP Siguldasiecirkņa KPN priekšnieks Augusts Popovs,tel. 67950400, 29275975PateicībasMālpils novada domeizsaka pateicību UnaiIsajevai un Mārai Šmiteipar sev piederošā nekustamāīpašuma dāvināšanupašvaldībai. Veselību unsirdsmieru Jaunajā gadā!Sirsnīgs paldies čaklajāmmālpilietēm Zigrīdai Dubrovičaiun Intai Birkmanei par ieguldītolielo darbu Mālpils kapu sakopšanāšā gada rudenī! Cienījamiemālpilieši! Vai ievērojāt, kaSvecīšu vakarā nebija nevienanesakopta kapu kopiņa – arītās, pie kurām piederīgie nevarējaatnākt vai arī gadiem navnākuši? Priecēja arī rūpīgi nokasītieceliņi un kapsētas apkārtnelīdz pašam ceļam. Lai viņāmsirdsmiers Ziemassvētkos,laba veselība un daudz laimesJaunajā 2011. gadā!Ingrīda PaulovičaDaktereJ.Sprūdeizsaka pateicību visiemsaviem pacientiem parizturību un pacietību2010. gadāun 2011. gadā novēlstipru veselību!


12 sludinĀjumi informĀcija reklĀma 2010/12Svei cam janvāra ju bi lā rus!97 – Katrīne Lidija82 – Dzidra PrūseSīmaneValentīna89 – LeokadijaČabrickaLodziņa80 – Skaidrīte87 – AinaUpāneMellupe75 – Ernests Roķis84 – RasmaInta InģisteVanagaIvars Tāle83 – Nikolajs70 – Imants PetrovsLeškovičsJautrīteAleksandrsMaļinaMelgailisAina KišunaBenitaRublovskaSludinājumiSuņu vilnas adījumi un dzija. Iestājoties rudenīgajamun drēgnajam laikam, piedāvāju vērtīgās suņu vilnasizstrādājumus – pašvērptu dziju, zeķītes, cimdus, locītavuuzmavas, getras, cepures, apsējus – šalles, universālspielietojums jebkurai ķermeņa daļai. Ārstnieciska iedarbībamuguras, locītavu, galvas, kakla, ausu sāpēm, radikulītu,osteohondrozi, artrītu, nieru vainām, u. c. Uzlabo asinsritiun lieliski silda. Tālr. 29775776Pārdod svaigu cūkgaļu no 1.60 Ls/kg. Subprodukti. Tālr.26810805Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskosobjektos – flīzēšana, mūrēšana, apmešana, riģipšaierīkošana, špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linolejaieklāšana, santehnikas, elektrības un jumta u.c. darbi.Veicam virtuves plīts mūrēšanas un remontdarbus, čugunavannu pārkrāsošanu. Meistari ar celtniecības izglītību unlielu darba pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785SIA ‘’SENLEJAS’’ PĒRK – liellopus, jaunlopus. Samaksatūlītēja. Tālr. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252,26604491.SIA LEOCēsis pārdod:· Šķirotas akmeņoglesmaisos un izberamā veidā· Kūdras briketes kastēs, maisos· Bērza skaidu briketes· Izolācijas keramzītu· Iespējama piegādeTālr.: 64127768, 26491428, 26404073Svētki atnāk un aiziet, bet paliek priekspar svecēm, egli un dāvanām,par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,dvēselei mācot būt baltai.Un tad nav svarīgi:Ir vai nav sniegs,Jo ceļš atvērts gaišākām domām….Paldies par kopīgi piedzīvotajiem mirkļiem aizvadītajā gadā.Lai 2011. gads mums visiem kopīgi ir interesants, aizraujošs unpiepildīts!Mālpils kultūras centra kolektīvsMālpils kultūras centrsPasākumu plāns 2011. gadajanvāra mēnesim01.01. plkst. 01.00 Jaungada nakts balle kopā grupu „CESVAINIEŠI”Biļetes cena – 3Ls07.01. Brauciens uz Valmieras teātra izrādi – mūziklu „Agrā rūsa”12.01. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa „Rezēdas” saiets16.01. plkst. 15.00 Laines Kainaizes gleznu izstādes „Vasaras soļi”atklāšana izstāžu zālēplkst. 16:00 Čellu trio „Melo – M” KONCERTS – klausītājiempiedāvās savu jauno koncertprogrammu „Operas joks” ar pazīstamāmopermūzikas melodijām jaunās skaņās, kā arī spēlēs savus labākosskaņdarbus no iepriekšējo gadu programmām.Biļešu tirdzniecība no 6. janvāra – cena 4,- Ls.Pirmajā biļešu tirdzniecības dienā 3,- LsKoncerts solās būt īpašs, jo klausītājiem būs iespēja ne vien novērtēt„Melo – M” muzikālo veikumu, bet arī aizmirst par ikdienas rūpēm jautrā jokupilnā atmosfērā. Piemēram, būs unikāla iespēja redzēt, ka čellu var spēlēt netikai ar lociņu, bet pat traukiem.Koncertu pirmajā daļā skanēs pilnīgi jaunas versijas par pazīstamāmopermūzikas melodijām. Būs Verdi, Bizē, Vāgnera, Rosīni, Pučīni un citupazīstamu komponistu populārākās melodijas Kārļa Auzāna aranžējumos, kāarī skanēs „Melo – M” oriģināldarbi.Savukārt koncerta otrajā daļā „Melo – M” atskaņos gan pasaules tautu mūziku,gan popmūzikas un rokmūzikas Zelta fonda dziesmas.Iespēja redzēt „Melo – M” savā pilsētā ir diezgan liels retums, jo pēdējā laikāgrupa teju pusi koncertu sniedz ārpus Latvijas.Pavasarī „Melo – M” kļuva par starptautiska konkursa laureātiemSanktpēterburgā, konkurējot ar vairāk nekā 70 līdzīgām grupām no visaspasaules, bet nesen Latvijas čellu trio atgriezās no Amsterdamas, kur ar labiempanākumiem piedalījās pasaulē lielākajā čellistu festivālā.21. 01. plkst. 19.00 Sarīkojums „Tās ir tautas acis, kas spīd”,veltīts barikāžu aizstāvju atceres dienai* izstādes atklāšana* piemiņas zīmju pasniegšana* muzikāli sveicieni2011. gada janvārī apritēs 20 gadi kopš Latvijas Tautas frontesorganizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji novisiem Latvijas novadiem. 1991. gada janvāra dienas dēvē par barikāžulaiku, kad iedzīvotāji, īstenojot nevardarbīgu pretošanos, aizstāvēja 1990.gada 4. maijā atjaunoto Latvijas neatkarību29.01. plkst. 19.00 Pašdarbnieku vakarsMâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146e-pasts: iveta@malpils.lvRedaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lvPar raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autorsMakets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!