12.07.2015 Views

1 Tehniskās apsekošanas atzinums Garkalnes skolas rekonstrukcija ...

1 Tehniskās apsekošanas atzinums Garkalnes skolas rekonstrukcija ...

1 Tehniskās apsekošanas atzinums Garkalnes skolas rekonstrukcija ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pa ēkas kontūru ārsienām izbūvēti ķieģeļu mūra pilastri.4.8.jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums,lietusūdens novadsistēmaJumta nesošās konstrukcijas veidotas no dēļu kopnēm, iesegums veidots no Rannila tipa jumtalokšņu seguma. Jumts siltināts pārseguma līmenī ar akmens vati. Jumta segums nomainīts. Jumtanesošo konstrukciju un seguma stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Ūdensnovadsistēmas bojātaslielākoties dēļ lejupslīdošā sniega iedarbības, nepieciešama nomaiņa vai remonts.354.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 25Lieveņu un jumtiņu stāvoklis apmierinošs bez redzamiem defektiem.4.10. kāpnes un pandusi 40Kāpnes gan vecajā, gan jaunajā korpusā-divlaidu-veidotas no dzelzsbetona. Stāvoklis vērtējamskā apmierinošs.Ārējo metāla ugunsdzēsības kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Vietām kāpneskorodējušas.5


4.11. starpsienas 30Starpsienas ķieģeļu mūra, vieglbetona un rīģipša karkasa.4.12. grīdas 40Vecā korpusa trešā stāva grīdas līganas, kas iespējams saistīts ar nekvalitatīvu gulšņu sistēmasizveidi uz slīpā dzelzsbetona paneļu pārseguma (pirms pārbūves tas bijis jumta pārsegums).3. stāva grīdu stāvoklis neapmierinošs. „Vecajā” korpusā grīdas uz grunts veidotas bezsiltumizolācijas. Kopumā grīdu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 25Visai ēkai logi nomainīti uz plastmas logiem daļēji arī ārdurvis. Lielākā daļa plastmasas logusiltuma caurlaidība vērtēta 1.8 w/m²*k, bet vērtējot logu konstrukcijas kvalitāti, siltumavadāmība varētu būt lielāka.Virs „vecā” korpusa izbūvētais 3. stāvs4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi nav4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība 40Atbilstoši U2 ugunsnoturības prasībām.4.16. ventilācijas šahtas un kanāli 20„Vecajā” korpusā 1. un 2. stāvā dabīgās ventilācijas kanāli ķieģeļu sienā. „Jaunajā” un „Vecā”korpusa 3. stāvā skārda pieplūdes un nosūces ventilācijas kanāli ar gaisa apstrādes agregātiem(GAA) aprīkotiem ar plākšņu tipa rekuperātoriem.4.17. liftu šahtas nav4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 30Sienas ēkas iekšpusē apmestas špaktelētas virmas krāsotas vai tapsētas.4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 30“Vecā” korpusa fasāžu virsma izšuvots ķieģeļu mūris, bet jaunbūvētais 3 stāvs siltināts arminerālvati un apmests uz sieta. Apmetums krāsots.4.20. citas būves daļas Netika apsekotas6


Tehniskā apsekošana veikta 2011.gada 25.februārīBūvinženieris prof. magistrsAndris Zvirbulis sert. Nr. 20-5743Sertificēts: ēku konstrukciju projektēšanā.Z.v.(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))Diplomēts inženierisLaimonis Bunžs sert. Nr. 50-1618Ir sertificēts veikt: siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanu.Z.v.(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!