Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

RĪCĪBA NELAIMES GADĪJUMA SITUĀCIJĀDarbā notikušie nelaimes gadījumi ir jāizmeklē, lai: noskaidrotu un turpmāk novērstu nelaimes gadījuma cēloņus; noskaidrotu nelaimes gadījuma apstākļus; dokumentāli noformētu notikušo nelaimes gadījumu un nodrošinātu nodarbinātajiem vai, nodarbinātānāves gadījumā, — viņa apgādībā esošajām personām un mantiniekiem iespējas saņemt sociālāsgarantijas; nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi.Nelaimes gadījumu izmeklē šādos gadījumos: cietušajam iestājies darbspēju zaudējums uz laiku, kas ir ilgāks par vienu diennakti; iestājusies cietušā nāve darbavietā vai cietušais miris darba vides faktoru iedarbības dēļ; cietušo sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), cietušais saskāries ar asinīmvai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, un pēc šīs saskares vaikoduma ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.Izmeklējot un reģistrējot minētos nelaimes gadījumus, ievēro atbilstošo nelaimes gadījumu izmeklēšanas unreģistrēšanas kārtību: ja cietušajam iestājies darbspēju zaudējums uz laiku no 1 līdz 3 diennaktīm – šie nelaimes gadījumidarbā nav jāreģistrē Valsts darba inspekcijā (rīcību skatīt tālāk); ja cietušo sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), cietušais saskāries arasinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, un pēc šīssaskares vai koduma ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja -– šienelaimes gadījumi darbā nav jāreģistrē Valsts darba inspekcijā; ja cietušajam iestājies darbspēju zaudējums uz laiku, kas ir ilgāks par 3 diennaktīm – šie nelaimesgadījumi darbā ir jāreģistrē Valsts darba inspekcijā.Izmeklē visus nelaimes gadījumus, kas notikuši ar nodarbināto: uzņēmuma teritorijā (darba vietā) darba laikā, ieskaitot darba laika pārtraukumus; pildot darba vai dienesta pienākumus ārpus uzņēmuma teritorijas vai ārpus noteiktā darba laika, taiskaitā atrodoties komandējumā vai darba braucienā; pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba vai dienesta pienākumiem, kā arī ar darbadevēja rakstisku rīkojumu vai darba devēja uzdevumā darba vajadzībām izmantojot personiskotransportlīdzekli; atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī tiešā ceļā uz darbu vai no darba vai atrodotiesdarba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā; veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, kas nodrošina darba procesa netraucētu norisi vai vērstauz darba devēja zaudējumu novēršanu vai cilvēka veselības un dzīvības glābšanu, arī ja nav bijis darbadevēja rīkojuma; ja, cietušajam pildot darba pienākumus, vienreizēja (ne vairāk kā 1 darba maiņas laikā) darba videsriska faktoru iedarbība uz organismu izraisījusi akūtu slimību vai hroniskas slimības saasināšanos, vaicietušā veselības traucējumus izraisījuši dzīvnieki vai kukaiņi, vai veselības traucējumi radušies dabaskatastrofas rezultātā; pie cita darba devēja viņa pilnvarotas personas vadībā vai veicot darba vai dienesta pienākumus darbadevēja uzdevumā pie cita darba devēja (cita darba devēja teritorijā); ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija (turpmāk – inspekcija) konstatē, ka cietušaisveicis darbu pie darba devēja.Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties:1) nodarbinātais un nelaimes gadījuma liecinieki par to ziņo: darba devējam,53

More magazines by this user
Similar magazines