Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

lbas.lv

Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbā nodarbinātajiem

VISPĀRĒJĀS PRASĪBASDarba aizsardzības sistēmaDarba aizsardzības likums nosaka, ka darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu unnodrošināt, lai tā darbojas. Sistēmā ietilpst:1) darba vides iekšējā uzraudzība, t. sk. darba vides riska novērtēšana;2) darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;3) konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra (t. sk. nepieciešamā apmācība darba aizsardzībā)Darba devējam, kas nodarbina darbiniekus tikai birojā, ir vairākas iespējas, kā izveidot un uzturēt darbaaizsardzības sistēmu savā uzņēmumā:1) darba devējs pats var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus — ja uzņēmumā ir ne vairāk kādesmit nodarbinātie un darba devējs ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu programmu(160 stundu apmērā, ja programmas apguve uzsākta līdz 30.06.2013., vai 60 stundu apmērā, japrogramma apgūta pēc 01.07.2013.) vai ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā;2) darba devējs var norīkot vai pieņemt darbā darba aizsardzības speciālistu, kas apguvis darbaaizsardzības pamatlīmeņa zināšanu programmu (160 stundu apmērā, ja programmas apguve uzsāktalīdz 30.06.2013. vai 60 stundu apmērā, ja programma apgūta pēc 01.07.2013.) vai ieguvis profesionāloaugstāko izglītību darba aizsardzībā;3) darba devējs var iesaistīt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu (ārpakalpojumu sniedzēju)darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (šajā gadījumā darba devējam jānorīko savauzņēmuma darbinieks, kurš būs atbildīgs par sadarbību ar kompetento institūciju vai kompetentospeciālistu).Ņemot vērā, ka darbs birojā uzskatāms par salīdzinoši zema riska darbu un liela daļa darba vietu ir līdzīgas, tadšādos uzņēmumos visbiežāk pietiktu ar vienu darba aizsardzības speciālistu, kurš veiktu darba vides riskanovērtēšanu un pasākumu plāna sastādīšanu. It īpaši gadījumos, ja daļa ar darba aizsardzību saistīto darbu tiekuzdoti citiem uzņēmuma darbiniekiem – piemēram, obligāto veselības pārbaužu kartes atbilstoši sarakstam varsastādīt personāldaļas speciālisti vai biroja administratore, bet instruktāžu darbavietās veic tiešie vadītāji. Svarīgiatcerēties, ka nodarbinātiem, kas veic darba aizsardzības speciālista pienākumus, jābūt apmācītiem darbaaizsardzībā.Atbilstoši MK noteikumiem par apmācību darba aizsardzības jautājumos (MK 749) darba aizsardzībasspeciālistam nepieciešamās zināšanas var iegūt, apgūstot šādas programmas: pamatlīmeņa zināšanas — Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās profesionālās pilnveidesizglītības programmas, kuras īsteno akreditētas izglītības iestādes:o 160 stundu apmērā, no kurām 50 stundas ir programmas teorētiskā daļa – šāda apmācība tieknodrošināta līdz 30.06.2013., bet speciālisti, kas ieguvuši šādu apmācību, var turpināt strādātneierobežotu laiku arī pēc 01.07.2013.;o 60 stundu apmērā, no kurām 40 stundas ir teorijas sadaļa un 20 stundas prakse – šādaapmācība tiek nodrošināta no 01.07.2013. Gadījumos, ja darba aizsardzības speciālists strādākāda no bīstamajām komercdarbības nozarēm (MK 99), nepieciešams apgūt arī specializētozināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā saistībā ar attiecīgo komercdarbībasveidu (40 stundu apmērā).o Šādu speciālistu apmācību veic akreditēti mācību centri (mācību centrus iespējams atrast,izmantojot Valsts izglītības attīstības aģentūras uzturēto Nacionālo izglītības iespēju datubāziwww.niid.lv); augstākā līmeņa zināšanas — Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētās augstākās profesionālāsizglītības studiju programmas, ja tajās tiek apgūtas zināšanas atbilstoši profesiju standartiem “Darbaaizsardzības speciālists” vai “Darba aizsardzības vecākais speciālists” (izglītības iestādes iespējams5

More magazines by this user
Similar magazines