12.07.2015 Views

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības statūti

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības statūti

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības statūti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrāRīgā, 2006.gada 13. martsar Nr. 40008002813LATVIJAS ĢEOGRĀFIJAS BIEDRĪBASs t a t ū t i


21.nodaļa. Biedrības nosaukums un vispārīgie noteikumi.1.1. Biedrības nosaukums ir “<strong>Latvijas</strong> Ģeogrāfijas biedrība ” (turpmāk tekstā LĢB)1.2. LĢB ir radoša, brīvprātīga un neatkarīga organizācija, kas atjauno un turpina 1923.gada dibinātās <strong>Latvijas</strong> Ģeogrāfijas biedrības tradīcijas, kā arī izmanto labāko no<strong>Latvijas</strong> PSR Ģeogrāfijas biedrības (1950-1989) darbības pieredzes.1.3. LĢB sastāv no īstenajiem biedriem, goda biedriem un korespondējošajiem biedriem,kas atzīst šos Statūtus.1.4. LĢB darbojas saskaņā ar <strong>Latvijas</strong> Republikas Biedrību un nodibinājumu likumu.1.5. LĢB ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar savu nosaukumu un konts bankā.1.6. LĢB ir izdevējtiesības.1.7. LĢB sadarbojas ar citu valstu ģeogrāfijas biedrībām uz līguma pamata, gan arī aratsevišķu savu biedru starpniecību.2.nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības formas.2.1 LĢB mērķis ir veicināt ģeogrāfijas attīstību Latvijā.2.2. LĢB uzdevumi ir:2.2.1. Aizstāvēt savu biedru tiesības un likumīgās intereses, veicot teorētisku un praktiskudarbību <strong>Latvijas</strong> ģeogrāfijas jomā.2.2.2. Organizēt zinātnes un ražošanas sadarbību, sekmēt dažādu resoru zinātniskāspētniecības koordināciju ģeogrāfijas jomā.2.2.3. Organizēt ģeogrāfijas skolotāju <strong>Latvijas</strong> ģeogrāfijas mācīšanas metodikaspilnveidošanu.2.2.4. Koordinēt ģeogrāfijas terminoloģijas un toponīmikas pētījumus.2.2.5. Veicināt ģeogrāfiskās novadpētniecības, tautas tūrisma un ceļojumu attīstību Latvijā.2.2.6. Veicināt ģeogrāfisko un ģeoloģisko zināšanu apguvi un izplatīšanu Latvijā un ārpustās, ģeoekoloģisko zinību popularizēšanu un vides ziņas audzināšanu.2.2.7. Sniegt atbalstu biedrības biedriem zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā, sekmētto zinātnisko darbību un no tā izrietošo priekšlikumu ieviešanu praksē.2.2.8. Veicināt ikvienas personas tiesības saņemt patiesu informāciju par <strong>Latvijas</strong> dabu,saimniecību un ekoloģiskajām problēmām.2.3. LĢB darbības formas ir:2.3.1. LĢB dibina nodaļas, sekcijas, komisijas.2.3.2. Rīko konferences, seminārus, organizē konkursus, izstādes u.c. pasākumus, kaspopularizē ģeogrāfiju.2.3.3. Atjauno un izdod “Ģeogrāfiskos Rakstus”, kā arī izdod ceļvežus, ģeogrāfiskāsvārdnīcas, kalendārus, kartes un tml.2.3.4. Aktīvi piedalās ģeogrāfijas mācību grāmatu, uzskates līdzekļu sagatavošanā visu tipumācību iestādēm Latvijā.2.3.5. Rīko ekspedīcijas, ceļojumus un ekskursijas, piedalās citu organizāciju ekspedīcijāsģeogrāfijas problēmu pētīšanas nolūkā.2.3.6. Izpilda zinātniskās pētniecības darbus un ekspertīzes pēc savas iniciatīvas un uzlīgumu pamata, iesaistot to veikšanā nepieciešamos speciālistus.2.3.7. Nodibina zinātniskos sakarus, slēdz līgumus ar citu valstu ģeogrāfijas biedrībām uniestādē.


32.3.8. Sniedz palīdzību LĢB biedriem zinātniskā darba veikšanā, stimulē viņu darbupublicēšanu Latvijā un ārpus tās.2.3.9. Izvirza LĢB biedru kandidatūras reflektēšanai, prēmēšanai, citu veiduapbalvojumiem un goda nosaukumiem.2.3.10. Veic LĢB biedru, kā arī citu personu un iestāžu nodoto materiālu apkopošanu,zinātnisko apstrādi un uzglabāšanu.2.3.11. Izsaka savu nostādni attiecībā uz sabiedriskās dzīves aktualitātēm.2.3.12. Izmanto citas darbības formas savu mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar<strong>Latvijas</strong> Republikas likumdošanu.3.1. LĢB ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.4.1. LĢB īstenie biedri.4.1.1. Par LĢB īsteno biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi16 gadu vecumu, ja viņa darbojas ģeogrāfijas vai tai radniecīgu zinātņu jomā,ģeogrāfiskajā novadpētniecībā, apkārtējās vides aizsardzībā un ar to saistīto zinībupopularizēšanā. Par LĢB biedriem var kļūt arī dažādu specialitāšu studenti, kas aktīvidarbojas ģeogrāfijas jomā. Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, stājoties LĢB iesniedzvecāku vai aizgādņu parakstītu atļauju.4.1.2. Personai, kas vēlas iestāties LĢB jāiesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu.Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pieteikumam jāpievieno divu LĢB īstenobiedru rekomendācijas un jāsamaksā iestāšanās nauda.4.1.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums irjāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamodokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicinapats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās navšķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņopieteicējam mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.4.1.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Jaarī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrībasbiedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.4.1.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.4.1.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:4.1.6.1. Biedrs ir pārkāpis LĢB statūtus ar to diskriminējot LĢB biedra vārdu.4.1.6.2. Nav maksājis biedru naudu 2 gadus bez attaisnojošiem iemesliem.4.1.7. Jautājumu par LĢB biedra izslēgšanu lemj valde. Biedrs skaitās izslēgts, ja par toatklāti nobalso divas trešdaļas valdes locekļu. Jautājumu par LĢB biedra izslēgšanu valdeizskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu savaviedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņorakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.


44.1.8. Lēmumu par izslēgšanu var pārsūdzēt LĢB pilnsapulcē, kuras lēmums parizslēgšanu ir galīgs.4.2. LĢB goda biedri:4.2.1. Par LĢB goda biedru ievēl personas, kam ir sevišķi nopelni LĢB mērķusasniegšanas veicināšanā.4.2.2. Lēmumu par LĢB goda biedru ievēlēšanu pieņem biedru sapulce ar divas trešdaļasnodoto balsu vairākumu.4.2.3. LĢB goda biedram ir tiesības piedalīties visos LĢB organizētajos pasākumos un arsavu aktīvu līdzdalību atbalstīt LĢB mērķa un uzdevumu realizēšanu.4.3. LĢB korespondējošie biedri:4.3.1. Par LĢB korespondējošiem biedriem var būt ārpus <strong>Latvijas</strong> dzīvojoši zinātnieki,pedagogi, speciālisti-praktiķi, kas strādā pie ģeogrāfijas problēmām saistībā ar Latviju.4.3.2. LĢB korespondējošajiem biedriem ir tiesības piedalīties visos LĢB organizētajospasākumos un ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LĢB mērķa un uzdevumu realizēšanu.5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.5.1. LĢB biedriem ir šādas tiesības:5.1.1. Ar lēmēja balsstiesībām piedalīties LĢB pilnsapulcēs.5.1.2. Vēlēt un tikt ievēlētam LĢB valdē.5.1.3. Piedalīties LĢB darbības jautājumu izlemšanā, saņemt informāciju par LĢB valdessēdēm un tajās izskatītajiem jautājumiem un dokumentiem.5.1.4. Personīgi piedalīties jebkurā savas darbības apspriešanā.5.1.5. Iesniegt LĢB vadībai priekšlikumus attiecībā uz LĢB darbību.5.1.6. Izmantot LĢB dotās radošās darbības iespējas un materiālo palīdzību.5.1.7. Piedalīties visos LĢB organizētajos pasākumos.5.1.8. Pēc savas ierosmes izstāties no LĢB.5.1.9. Piederība LĢB neliedz tiesības tās biedram būt citas radošas, profesionālas,politiskas u.c. biedrības vai organizācijas biedram.5.2. Biedrības īsteno biedru pienākumi:5.2.1. Ievērot LĢB statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.5.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu.5.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LĢB mērķa un uzdevumu realizēšanu, aktīvidarboties ģeogrāfijas vai tai radniecīgu zinātņu jomā.6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.6.1. LĢB nodaļas un sekcijas var organizēt jebkurā <strong>Latvijas</strong> apdzīvotā vietā, kā arī iestādēvai organizācijā, ja tajā nav mazāk par 5 LĢB biedriem. LĢB nodaļas/sekcijas/ vadībasorgāni ir sapulce un birojs.6.2. Nodaļas /sekcijas/ birojs:6.2.1. Ieteic jaunus biedrus uzņemšanai LĢB.6.2.2. Izstrādā un apstiprina nodaļas /sekcijas/ darba virzienus.6.2.3. Organizē nodaļas /sekcijas/ darbu.6.2.4. Izlemj citus jautājumus, izņemot tos, kas ir vienīgi LĢB biedru sapulces un valdeskompetencē.


56.3. LĢB nodaļām /sekcijām/ ir tiesības:6.3.1. Rīkot zinātniskās konferences, sēdes, seminārus.6.3.2. Iesniegt zinātniskos darbus publicēšanai LĢB izdevumos.6.3.4. Organizēt ekspedīcijas un piedalīties citu nodaļu /sekciju/ organizētajās ekspedīcijās.6.3.5. Rīkot citus pasākumus, kas paredzēti Statūtu 2. nodaļā.7.nodaļa. Biedru sapulce, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana.7.1. Augstākās lēmējtiesības LĢB ir biedru sapulcei.7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LĢB biedri. Biedri var piedalīties biedrusapulcē tikai personīgi.7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidāpieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katrambiedram rakstisku uzaicinājumu.7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse.7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasauktaatkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedruskaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiembiedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LĢB darbības izbeigšanu un turpināšanu irpieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.7.9. Biedru sapulce:7.9.1. Pieņem, groza un papildina LĢB Statūtus.7.9.2. Ievēl LĢB prezidentu, valdi un revīzijas komisiju, aizklāti balsojot uz 4 gadiem.7.9.3. Apstiprina LĢB turpmākās darbības virzienus.7.9.4. Nosaka iestāšanās un biedru naudas lielumu.7.9.5. Ievēl LĢB goda biedrus.7.9.6. Izskata biedru sapulcei iesniegtos priekšlikumus, paziņojumus un sūdzības.7.9.7. Apstiprina LĢB atribūtiku.8.nodaļa. Izpildinstitūcija.8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no ne mazāk kā trīs valdes locekļiem.8.2. Valde :8.2.1. Ievēl viceprezidentu un zinātnisko sekretāru.8.2.2. Sasauc biedru sapulces un atskaitās par savu darbu.8.2.3. Apstiprina LĢB gada tāmi un darbības programmu.8.2.4. Nosaka algotā aparāta sastāvu un maina to.8.2.5. Uzņem jaunus biedrus.8.2.6. Slēdz līgumus biedru sapulces noteiktajās robežās, sadarbojas ar iestādēm,biedrībām un privātpersonām.8.2.7. Izlemj citu LĢB darbības jautājumus, izņemot tos, kuri ir vienīgi pilnsapulceskompetencē.


68.3. Valdes sēdes sasauc ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Valdes sēdes ir tiesīgas, ja tajāspiedalās nemazāk kā divas trešdaļas no valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumu atklāti vaiaizklāti balsojot. Izveidojoties balsu līdzsvaram, izšķirīgā balss pieder LĢB prezidentam.8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LĢB atsevišķi.8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.9.nodaļa. Revīzijas komisija.9.1. LĢB finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēlbiedru sapulce uz vienu gadu.9.2. Revīzijas komisija:9.2.1. Ievēl komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku.9.2.2. Pārbauda valdes darbību, par rezultātiem rakstveidā ziņojot valdei un biedrusapulcei.9.2.3. Ne retāk kā divas reizes gadā pārbauda un revidē LĢB saimniecisko, lietvedības unfinansiālo darbību.9.2.4. Izskata domstarpības un konfliktus starp LĢB biedriem, nodaļām, starp LĢB uncitām organizācijām vai personām.9.2.5. Sniedz ieteikumus par LĢB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.9.3. Biedru sapulce apstiprina LĢB gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinumasaņemšanas.10. nodaļa. Prezidents, viceprezidents un zinātniskais sekretārs.10.1. LĢB prezidents:10.1.1. Vada LĢB valdes darbu.10.1.2. Pārstāv LĢB sadarbībā ar citām biedrībām, organizācijām un iestādēm Latvijā unārpus tās.101.3. Pieņem un atlaiž LĢB štata darbiniekus, kuri nav vēlēti vai apstiprināti biedrusapulcē vai valdes sēdē.10.1.4. Par savu un valdes darbu sniedz pārskatu biedru sapulcei.10.2. LĢB viceprezidents:10.2.1. Veic visus prezidenta pienākumus tā prombūtnes laikā.10.2.2. Ir tieši atbildīgs ar sadarbību ar presi u.c. masu informācijas līdzekļiem.10.2.3. Koordinē LĢB saimniecisko darbību.10.2.4. Izpilda LĢB prezidenta atsevišķus uzdevumus.10.3. LĢB zinātniskais sekretārs tieši vada LĢB organizatorisko darbu.11.nodaļa. Biedru nauda.10.1. Biedru un iestāšanās naudas apmērus nosaka LĢB biedru sapulce10.2. LĢB biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Ls 1 apmērā strādājošie un Ls 0.5apmērā pensionāri un studējošie.10.3. Iestājoties LĢB tiek maksāta iestāšanās nauda Ls 1 apmērā.


710.4. Biedru un iestāšanās naudas nomaksas laiku un kārtību nosaka LĢB valde.12. nodaļa. Tiesiskais statuss un līdzekļi.12.1. LĢB ir tiesiskais statuss un līdzekļi.12.2. LĢB ir juridiska persona. Kā pilntiesīga juridiska persona LĢB var rīkoties ar saviemlīdzekļiem un mantu, veikt finansu darbību, slēgt līgumus, atvērt rēķinu, ieskaitot valūtasrēķinu, bankā.12.3. LĢB naudas līdzekļus veido:12.3.1. LĢB iestāšanās nauda un biedru naudas.12.3.2. Ieņēmumi no saimnieciskās un izdevējdarbības.12.3.3. Iestāžu, organizāciju vai privātpersonu brīvprātīgi ziedojumi ar konkrētu norādi vaibez norādes par šo ziedojumu izlietošanu.13. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana.13.1. LĢB izbeidz savu darbību, ja par to pieņēmusi lēmumu biedu sapulce.13.2. LĢB darbības izbeigšanas gadījumā naudas līdzekļu un mantas turpmāko piederībuizlemj biedru sapulces ievēlēta likvidācijas komisija.13.3. LĢB darbības izbeigšana tiek veikta <strong>Latvijas</strong> Republikas likumdošanā noteiktajākārtībā.<strong>Latvijas</strong> Ģeogrāfijas biedrības prezidents:__________________/Zaiga Krišjāne/<strong>Latvijas</strong> Ģeogrāfijas biedrības viceprezidents:__________________/Lita Lizuma/Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē 1990. gada 27. februārī Rīgā, laboti un papildinātiLĢB pilnsapulcēs 1993. gada 23. janvārī Rīgā, 2005. gada 5. martā, Rīgā 2006.gada25.februārī Rīgā.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!